ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM VEDTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK"

Transkript

1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /14 Eldrerådet /14 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /14 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur /14 Hovedutvalg for skole og barnehage /14 Hovedutvalg for overordnet planlegging /14 Kommunestyret BOLIGBYGGEPROGRAM VEDTAK - Boligbyggeprogrammet telles på igangsettingstillatelse. Det rapporteres hvert halvår - Boligbyggeprogrammet rulleres årlig. Rett utskrift Kurt O. Kristoffersen Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler for videre forføyning. Saksnr. 2013/ Side 1 av 9

2 Saksprotokoll i Kommunestyret Repr. Tim Holmvik (H) ble enstemmig erklært inhabil i saken (Jf forvaltningsloven 6 første ledd, bokstav e, punkt 2). Vararepresentant Eve Munthe-Kaas (H) tok sete til denne saken. Repr. Ove Bøe (FrP) ble enstemmig erklært inhabil i saken (Jf forvaltningsloven 6 annet ledd). Av 45 representanter var 43 til stede medregnet møtende vararepresentanter. Hovedutvalg for overordnet planleggings innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. - Boligbyggeprogrammet telles på igangsettingstillatelse. Det rapporteres hvert halvår - Boligbyggeprogrammet rulleres årlig. Saksprotokoll i Hovedutvalg for skole og barnehage Behandling Av 11 representanter var 10 til stede medregnet møtende vararepresentanter. Repr. Gro Holt (SV) fremmet forslag på vegne av AP og SV: Saken tas til orientering. Forslag fra repr. Holt ble enstemmig vedtatt og rådmannens innstilling falt derved. Saksnr. 2013/ Side 2 av 9

3 Innstilling Saken tas til orientering. Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant. Repr. Ståle Lien Hansen (FrP) fremmet følgende forslag: Saken tas til orientering Repr. Lien Hansens forslag fikk 7 stemmer og ble derved vedtatt mot 4 stemmer avgitt for rådmannens innstilling. Saken tas til orientering Saksprotokoll i Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Av 11 representanter var 10 til stede. Hovedutvalg for helsevern og sosialomsorg fremmet følgende forslag: Saken tas til orientering Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorgs forslag ble enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. Saksprotokoll i Eldrerådet Behandling Av 8 representanter var 8 til stede. Rådmannens innstilling ble enstemmig tatt til orientering. Saksnr. 2013/ Side 3 av 9

4 - Boligbyggeprogrammet telles på igangsettingstillatelse. Det rapporteres hvert halvår - Boligbyggeprogrammet rulleres årlig. Saksprotokoll i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Av 8 representanter var 8 til stede medregnet møtende vararepresentant. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. - Boligbyggeprogrammet telles på igangsettingstillatelse. Det rapporteres hvert halvår Boligbyggeprogrammet rulleres årlig. Saksnr. 2013/ Side 4 av 9

5 RÅDMANNENS INNSTILLING - Boligbyggeprogrammet telles på igangsettingstillatelse. Det rapporteres hvert halvår - Boligbyggeprogrammet rulleres årlig. Ullensaker, Tor Arne Gangsø rådmann Saksnr. 2013/ Side 5 av 9

6 Saksbehandler: Trine-Marie Fjeldstad/Elisabet Frøyland Vedlegg: 1. Boligbyggeprogram for Ullensaker, datert Sammendrag av innkomne høringsuttalelser med rådmannens merknader. 3. Akershus fylkeskommune, brev datert Statens vegvesen region øst, brev datert Jernbaneverket, bev datert Statnett, epost datert Samarbeidsutvalget ved Algarheim skole, epost datert Arkitektkontoret Krystyna Zennegg AS, epost datert Weenbo AS, brev datert Backe Prosjekt, brev datert Ole Kristoffer Algarheim og Knut Nafstad, brev datert Jessheim Panorama, epost datert Genesi Eiendom AS, epost datert Bakke AS, brev datert Gystadmyr Utbygging AS, epost datert Nils Holte og Knut Christensen, brev datert Frogner Arkitektkontor, brev datert Saksdokumenter: Høringsutkast, datert Saksutskrift offentlig ettersyn av boligbyggeprogrammet (HOP-sak 105/14, den ). Høringsbrev datert SAKEN GJELDER Gjeldene boligbyggeprogram ble vedtatt av kommunestyret den (sak 23/13). Boligbyggeprogrammet revideres årlig. Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) vedtok den å legge forslag til boligbyggeprogram for perioden ut til høring, med høringsfrist Boligbyggeprogram for perioden fremmes med dette for vedtak. VURDERINGER/DRØFTINGER Boligbyggeprogrammet Boligbyggeprogrammet angir grovt samlet potensiale for boligbygging i kommunen, samt når de ulike områdene kan bygges ut og omfang av utbyggingen. Boligbyggeprogrammet oppdateres i forhold til utviklingen, herunder hvilke områder det er gjennomført reguleringsplanprosess, eventuelt inngått utbyggingsavtaler, hvilke som er utbygd etc. Boligbyggeprogrammet gir mulighet for at kommunen kan vurdere omfanget av planlagt boligbygging i forhold til behovet for infrastruktur og kommunens forpliktelser som tjenesteleverandør. Forholdet mellom kommuneplanen, reguleringsplaner og boligbyggeprogrammet Det er satt rammer for boligbyggingen i kommuneplanen. Den gjeldende kommuneplanen inneholder måltall om at det skal bygges 350 boenheter årlig. Hovedtyngden (250 av boenhetene, dvs. drøyt 70 %) skal bygges på Jessheim, 50 (ca. 14 %) boenheter på Kløfta og de resterende 50 (ca. 14 %) boenhetene skal fordeles på de øvrige tettstedene i kommunen. Saksnr. 2013/ Side 6 av 9

7 Det vises også til oversendelsesforslag i forbindelse med behandling av HOP-sak nr. 187/12 den (tidligere oppstart rullering av boligbyggeprogram), hvor ordfører Harald Espelund (Frp) fremmet følgende oversendelsesforslag til det forestående arbeidet med rullering av kommuneplanen: HOP vil øke antall boliger til inntil 500 pr. år for å tilfredsstille behovet. Rullering av kommuneplanen pågår og måltall vurderes i dette arbeidet. Boligbyggeprogrammets kvoter er basert på de føringer som ligger i vedtatte planer for området (kommunedelplan/reguleringsplan). Gjennom planprosessene blir ulike hensyn vurdert mot hverandre og områdenes utnyttelse avklart. I en del tilfeller blir ikke endelig antall enheter fastsatt før i byggesaken. Boligbyggeprogrammets anslag korrigeres i forhold til dette (antall boenheter). For områder hvor det ikke foreligger detaljerte planer er det gjort en forenklet vurdering av mulig utnyttelsesgrad etter områdets beliggenhet og utbyggingsområdets egenskaper/egnethet. Periodisering av kvoter Boligbyggeprogrammet er inndelt i ulike perioder. Områder med kvote som ligger lengre frem i tid må akseptere noe større usikkerhet med at forholdene kan endre seg. Det er derfor viktig at det ikke åpnes for reguleringsarbeid for tidlig. Boligbyggeprogrammets periodeinndeling ble foreslått endret i forkant av høringen, til følgende: « », « », « » og « ». Kun de områdene som ligger inne i de to første periodene kan starte opp regulering. Det har ikke kommet inn merknader på denne periodiseringen av kvoter, eller annet knyttet til dette grepet. Innspill i forbindelse høring av boligbyggeprogrammet og endringer Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) vedtok den (HOP-sak 105/14) å legge forslag til boligbyggeprogram for perioden ut til høring. Det vises til nevnte sak vedr. innsendte innspill til varsel om oppstart av arbeidet med rullering. Høringsforslaget ble sendt til grunneiere og andre interessenter per brev datert Høringsfristen ble satt til Høringen ble annonsert i Eidsvoll/Ullensaker Blad og Romerikes Blad, videre har forslag til boligbyggeprogram vært tilgjengelig på kommunens nettsider. Det har i løpet av høringsperioden kommet inn 16 uttalelser til boligbyggeprogrammet. Uttalelsene er vedlagt i sin helhet, videre vises det også til sammendrag av uttalelsene med rådmannens kommentarer og forslag til endringer. Endringene som er gjort i selve boligbyggeprogrammet i etterkant av høringen framgår av dokumentet (vedlagt); ny tekst er markert med grønn farge, tekst som skal fjernes er overstreket/gjennomstreket. Det er kommet inn konkrete forslag om endringer av kvoter, dels med henvisning til pågående reguleringsplanprosesser. Det er gjort endringer for de områdene hvor reguleringsplanen er vedtatt, for øvrige områder vil dette oppdateres ved rullering av boligbyggeprogrammet (i etterkant av vedtatt reguleringsplan). Grunneier av området «Folkvang Vest» på Algarheim ber om å få beholde oppstart av utbygging i perioden « », og ikke « » som foreslått i høringsforslaget. Dette er imøtekommet. Det er i forbindelse med høringen avdekket enkelte feil som er rettet opp (f.eks. Jessheim stadion), tilsvarende er det også korrigert noen mindre feil i summeringer av perioder i boligbyggeprogrammet. Saksnr. 2013/ Side 7 av 9

8 Rådmannen har i arbeidet med korrigeringer etter høringen avdekket enkelte områder hvor anslagene virker urealistisk høye. Det vil gjøres en særskilt vurdering av dette i forkant av kommende rullering av boligbyggeprogrammet. Fleksibilitet Det er lagt inn en mindre kvote for fortettingsprosjekter i hvert tettsted. Det foreslås at dette er forbeholdt mindre prosjekter, dvs. prosjekter med 1-3 boliger. Øvrige prosjekter legges inn som egen kvote i boligbyggeprogrammet. En hyppig rullering av programmet vil sikre tilstrekkelig smidighet for nye og mindre prosjekter. Rapportering Rådmannen rapporter på status i boligbyggingen i forbindelse med årsrapport og halvårsrapport. Hovedutvalget vil underrettes dersom måltallet på 350 boliger i året overskrides vesentlig. Befolkningsprognoser skolekapasitet og kommunal tjenesteyting Boligbyggeprogrammet brukes som grunnlag for å utarbeide grove prognoser for befolkningsutvikling, vurdering av skolekapasitet og øvrig kommunal tjenesteyting. Det vises til at dette er prognoser, som det er knyttet usikkerhet til. Rådmannen har pr. dd. ikke mottatt signaler om at utbyggingsområder skal utsettes som følge av manglende skolekapasitet. Prognosematerialet gjøres imidlertid tilgjengelig for den politiske komiteen som arbeider med skolekapasitet, og vil også nyttes i forbindelse med arbeidet med kommuneplanen. Boligbyggeprogrammet fordelt på skolekretser: > SUM % Døli skolekrets Jessheim skolekrets Gystadmarka skolekrets Skogmo skolekrets Sum Jessheim % Åreppen skolekrets Bakke skolekrets Sum Kløfta % Hovin skolekrets Borgen skolekrets Mogreina skolekrets Nordkisa skolekrets Algarheim skolekrets Sum øvrige % SUM KOMMUNEN Som det framgår av kolonnen til høyre, er andel av vekst grovt sett i samsvar med måltallene jf. tidligere beskrivelser i saken. Unntaket er Kløfta som ligger noe høyt (17% mot 14%), her er imidlertid en høyere andel av de langsiktige fortettingsprosjektene medregnet enn for Jessheim. Dagens vann- og avløpsnett i Jessheim sentrum er ikke dimensjonert for store fortettinger, belastningen vil øke betydelige i planperioden frem til For Kløftaområdet er ikke utfordringene like store som på Jessheim, men det er behov for opp-dimensjonering av eksisterende eldre ledningsnett. Det kommunale overvannssystemet er mange steder Saksnr. 2013/ Side 8 av 9

9 overbelastet og etter hvert er det aktuelt å finne nye løsninger for overvann. Gardermoen renseanlegg må bygges ut innen få år. Lignende vurderinger gjøres rundt Kløfta renseanlegg. Det vil være nødvendig å foreta nærmere utredninger. Det vises også til det pågående arbeidet med ny Hovedplan for vann og avløp, denne vil gi en oversikt over kapasitet og behov for oppgradering av vann- og avløpsnettet. KONKLUSJON Etter rådmannens vurdering gir boligbyggeprogrammet både forutsigbarhet for utbyggere og kommunen grunnlag for å vurdere behovet for infrastruktur og kommunens forpliktelser som tjenesteleverandør i sammenheng med planlagt boligbygging. Rådmannen tiltrår at Boligbyggeprogram for perioden , datert vedtas. Boligbyggeprogrammet rulleres årlig. Melding om vedtak sendes: Saksbehandler Saksnr. 2013/ Side 9 av 9

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 Papir i en digital verden Du fikk antagelig denne årsmeldingen i postkassen. Det kan virke underlig i en tid

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer