Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 103/25 og 27 - Dato: Jnr.: 13/ /13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 103/25 og 27 - Dato: 18.03.2013 Jnr.: 13/586-4 3160/13"

Transkript

1 Hjellnes Consult AS Plogveien OSLO Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 103/25 og 27 - Dato: Jnr.: 13/ /13 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og plan- og bygningsloven kap 19 og 20-1 Det vises til søknad mottatt her den , kommunens brev av til Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, samt deres svar (vedlagt). Tiltak: Oppføring av ballbinge Byggested: Frambu, Sandbakkveien 18, gnr. 103/bnr. 25 og 27 Tiltakshaver: Stiftelsen Frambu Ansvarlig søker: Hjellnes Consult AS Nærmere beskrivelse av tiltaket Det er søkt om oppføring av en ca 13x21 meter stor ballbinge ca 25 meter fra Setertjern, inne på området til Frambu rehabiliteringsinstitusjon. Nabovarsling Søknaden er vedlagt dokumentasjon for varsling av naboer i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) Det er ikke kommet inn nabomerknader i saken. Dispensasjon Eiendommen ligger innenfor Marka, og innenfor byggegrensen som i Kommuneplanen er satt til 100 meter fra vassdrag i LNFR-område i Marka. Tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven 5 og fra kommuneplanen. Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avgitt uttalelse i henhold til markaloven 15 og plan- og bygningsloven (pbl) 19-2, 4. ledd. Kopi av uttalelsene følger vedlagt. Det framgår av uttalelsene fra fylkesmann og fylkeskommune at de ikke har innvendinger mot at det gis dispensasjon i dette tilfellet. Dispensasjon fra markaloven 5 Etter markaloven 15 kan det dispenseres fra byggeforbudet dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi en dispensasjon anses klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. Formålet med loven er etter 1 å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Byggesaksavdelingen Postadresse: Postboks SKI Besøksadresse: Rådhuset, Idrettsveien 8, Ski Kontonr: Org.nr: Telefon: E-post:

2 Kommunens vurdering framgår av oversendelsesbrevet til Fylkesmannen, og vi viser derfor til dette. Vår konklusjon er at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon i dette tilfellet. Vilkårene i markaloven 15 for å dispensere fra byggeforbudet i 5 anses på denne bakgrunn å være oppfylt. Kommunen finner at dispensasjon skal gis. Dispensasjon fra reguleringsplan Også for spørsmålet om dispensasjon fra kommuneplanen viser vi til det som er sagt i oversendelsesbrevet til Fylkesmannen. På denne bakgrunn finner kommunen at vilkårene for å gi dispensasjon fra planen er oppfylt, og gir dispensasjon. Denne dispensasjonsbehandlingen utløser gebyr, jf pbl Utforming Det omsøkte tiltaket tilfredsstiller relevante krav til utforming og visuelle kvaliteter, både i seg selv og i forhold til omgivelsene, jf pbl 29-1 og VEDTAK A. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens angitte byggegrense mot Setertjern. I medhold av markaloven 15 gis dispensasjon fra byggeforbudet i lovens 5. B. I henhold til plan- og bygningsloven kap 23 gis følgende sentralt godkjente foretak ansvarsrett innenfor de nødvendige funksjonene i forbindelse med tiltaket: Hjellnes Consult AS SØK: Ansvarlig søker PRO: Kapasitetskontroll av garasjeanlegget, omfattende vurdering av eksisterende konstruksjon, lastberegninger av ballbinge, maks last for anleggsmaskiner og framgangsmåte under byggeprosessen av hensyn til eksisterende konstruksjon I henhold til plan- og bygningsloven 20-1 og 22-3 jf kap 23 og byggesaksforskriften kap 9, gis følgende foretak lokal godkjenning og ansvarsrett innenfor de nødvendige funksjonene i forbindelse med tiltaket: Stiftelsen Frambu UTF: Bygging av ballbinge etter tegninger og etter veileder utarbeidet av leverandør C. I henhold til plan- og bygningslovens 20-1 gis det tillatelse for tiltaket i samsvar med innsendt søknad mottatt D. Tiltakshaver plikter å betale slikt behandlingsgebyr: Tiltaket Kr 4 450,- Dispensasjon Kr 5 770,- Lokal godkjenning og ansvarsrett Kr 3 070,- Sum Kr ,- Faktura ettersendes og forfaller til betaling på angitt forfallsdato. Klageadgang Vedtakene kan påklages av en part eller andre med rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningsloven (fvl) 28 jf plan- og bygningsloven 1-9. En eventuell klage må fremsettes innen 3 uker etter at underretning om vedtakene er kommet fram til den klageberettigede, jf fvl 29. Klagen rettes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men sendes til Ski kommune.

3 3 For øvrig opplyses om følgende: Bortfall av tillatelse Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. plan- og bygningsloven BYGGESAKSAVDELINGEN Tore P. Stensrud avdelingsleder Kjell Ivar Moland spesialrådgiver Kopi: Forkontoret i 4.etg. v/ Bodil Helgestad Geodata- og oppmålingsavdelingen Avgiftskontoret Planavdelingen ved Kirsti Nyberg Karlsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Akershus fylkeskommune Oslo og omland Friluftsråd Vedlegg: Kopi av brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kopi av brev fra Akershus fylkeskommune

4 REGISTRERING AV DISPENSASJONER (skrives ut og leveres Kirsti) 4 Gnr./bnr.: 103/25 og 27 Adresse: Sandbakkveien 18 Saksnummer i esak : 13/586 PBL Tiltak : Tiltak etter liste: 10. Arbeid som krever byggetillatelse 20. Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg 21. Nybygg 22. Tilbygg 23. Påbygg 24. Underbygg 25. Konstruksjon 30. Fasadeendring, endring/reparasjon 31. Fasadeendring 32. Reparasjon 35. Bruksendring, utvidelse/endring drift 39. Riving av tiltak 40. Byggetekniske installasjoner 41. Heis, rulletrapp 42. Ventilasjonsanlegg 45. Sammenføying av bruksenheter i boliger 50. Innhegning, skilt, reklame og lignende 51. Gjerde Beskrivelse av tiltaket: Oppføring av ballbinge Vedtak x 1. Godkjent 2.Godkjent midlertidig 6. Trukket 7. Opphevet 8. Foreldet 9. Avslått Vedtaksdato: Dispensasjon fra lov 10. PBL med tilhørende forskrift, vedtekt 11. PBL 12. Byggeforskrifter 13. Vedtekter til PBL 14. Arealbruk kommune(del)plan 15.Bestemmelser kommune(del)plan 16. Regulerings- / bebyggelsesplan 20. Veglov 30. Jordlov 40. Arbeidsmiljølov Beskriv med kapittel/paragraf og tekst Byggegrense mot vassdrag Beskrivelse av området: 1. LNF og Marka 2. LNF utenfor Marka 3. Sårbarhetsbeltet rundt Langen metersbelte fra annet vassdrag Annet. (Beskriv): Koordinater legges inn av reguleringsavdelingen Denne blanketten legges ved kopi av dispensasjonsbehandlingen til reguleringsavdelingen.

5 5 MATRIKKELREGISTRERING FOR BYGNING Bygningens identifikasjon Saksnr. Gnr./bnr. Bygningsnr. Løpenr. Seksj.nr. Saksbeh. 13/ /25 og 27 MOLKJE Byggeplassadresse Frambu, Sandbakkveien 18 Gatekode Datoer Rammetill. gitt Igangsettingstill. Till gitt Midl.brukstill. gitt Ferdigattest gitt gitt Rivetill. gitt Bygning revet Bygging avlyst Bygn.nr. utgår Tatt i bruk Bygningstype og næringsgruppe Tiltak (nybygg, tilbygg etc.) Bygn.type Næringsgrupe Nybygg 659 Y Tiltakshaver Rolle Type Navn T S Stiftelsen Frambu Adresse Postnr. Poststed Sandbakkveien Siggerus Boligspesifikasjon Husnr. Bolignr. Seksj.nr. BRA bolig Ant.rom Kjøkkenk. Ant.bad Ant. WC Detaljer, kommunal tilleggsdel Energi Oppvarm. Vannfors. Avløp Fundament Renovasjon El. El. Off. Off. Gr.mur Off. Olje Sent.varm Priv. Priv. Såle Bio. Annen Ingen Ingen Peler Priv. Sol Septik Annet Sommer Gass Ingen Varmepum. Priv.vann Rensing Annet Fjernvarm Borebrønn Innfiltr. Røykløp Annen Vnl.brønn Lukket Heis: Sandfilter BYA 325 Annet

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: H.Almar-Næss Arknr.: GNR 90/26 - L40 Dato: 20.01.2016 Jnr.: 14/1518-7 2175/16

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: H.Almar-Næss Arknr.: GNR 90/26 - L40 Dato: 20.01.2016 Jnr.: 14/1518-7 2175/16 City arkitekter AS Veslekroken 4 0379 OSLO Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: H.Almar-Næss Arknr.: GNR 90/26 - L40 Dato: 20.01.2016 Jnr.: 14/1518-7 2175/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven

Detaljer

Vår ref.: KIM/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/48 - Dato: 09.06.2015 Jnr.: 14/72-9 17294/15

Vår ref.: KIM/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/48 - Dato: 09.06.2015 Jnr.: 14/72-9 17294/15 Gunnar Moen Ryenbergveien 30 A 0196 OSLO Vår ref.: KIM/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/48 - Dato: 09.06.2015 Jnr.: 14/72-9 17294/15 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og plan-

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2 Anker Maria Meyer og Jørn Engebretsen Anderudveien 42 B 1914 Ytre Enebakk Vår ref.: TPS/HJOHAN Deres ref.: Arknr.: GNR 104/99 - Dato: 14.1.2015 Jnr.: 14/1905-14 732/15 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 110/17 - Dato: 01.11.2011 Jnr.: 11/1347-13 18342/11

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 110/17 - Dato: 01.11.2011 Jnr.: 11/1347-13 18342/11 Bjørn Norberg og Tonje Simonsen Eikjolveien 396 1400 SKI Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 110/17 - Dato: 01.11.2011 Jnr.: 11/1347-13 18342/11 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 og markalovens 15

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 og markalovens 15 Wiggo Knudsen Siggerudveien 759 1400 SKI Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 95/106 - L40 Dato: 02.11.2015 Jnr.: 14/1233-12 30956/15 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter

Detaljer

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 104/86 - Dato: Jnr.: 14/ /16

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 104/86 - Dato: Jnr.: 14/ /16 Olav Calidonia Strand Kristians vei 20 1404 SIGGERUD Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 104/86 - Dato: 12.05.2016 Jnr.: 14/3087-11 17343/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven

Detaljer

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/38 - Dato: 05.06.2014 Jnr.: 14/922-7 13039/14

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/38 - Dato: 05.06.2014 Jnr.: 14/922-7 13039/14 Rune Grønholdt Langårdsveien 10 1404 SIGGERUD Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/38 - Dato: 05.06.2014 Jnr.: 14/922-7 13039/14 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter

Detaljer

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 92/29 - Dato: Jnr.: 11/ /11

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 92/29 - Dato: Jnr.: 11/ /11 Kjell Tore Rydningen Skremmaveien 2 1400 SKI Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 92/29 - Dato: 31.10.2011 Jnr.: 11/1933-6 18289/11 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og

Detaljer

Vår ref.: KIM/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/25 - L40 Dato: Jnr.: 16/ /16

Vår ref.: KIM/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/25 - L40 Dato: Jnr.: 16/ /16 Maciej Biedrzycki Bindingsveien 184 1404 SIGGERUD Vår ref.: KIM/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/25 - L40 Dato: 28.06.2016 Jnr.: 16/1180-6 24634/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 104/70 - Dato: Jnr.: 13/ /15

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 104/70 - Dato: Jnr.: 13/ /15 A2 Arkitekter AS Idrettsveien 5 1400 SKI Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 104/70 - Dato: 27.04.2015 Jnr.: 13/737-10 11419/15 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE etter markaloven 15 og plan- og

Detaljer

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 95/63 - Dato: Jnr.: 15/ /16

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 95/63 - Dato: Jnr.: 15/ /16 Erik Mørch Konows gate 83C 0196 OSLO Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 95/63 - Dato: 29.04.2016 Jnr.: 15/3051-14 15452/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og plan- og

Detaljer

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/25 - Dato: 14.04.2014 Jnr.: 13/3493-7 8517/14

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/25 - Dato: 14.04.2014 Jnr.: 13/3493-7 8517/14 Maciej Biedrzycki Fiskestien 5 1404 SIGGERUD Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/25 - Dato: 14.04.2014 Jnr.: 13/3493-7 8517/14 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og

Detaljer

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/52 - Dato: Jnr.: 11/ /12

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/52 - Dato: Jnr.: 11/ /12 Vegard Haug Sagveien 4 1404 SIGGERUD Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/52 - Dato: 28.03.2012 Jnr.: 11/1591-10 5671/12 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og plan- og

Detaljer

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 94/6 - Dato: Jnr.: 11/ /11 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE TIL TILTAK

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 94/6 - Dato: Jnr.: 11/ /11 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE TIL TILTAK A2 Arkitekter v. Vera Tesdal Åsenveien 1 1400 SKI Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 94/6 - Dato: 31.10.2011 Jnr.: 11/1292-7 18223/11 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven

Detaljer

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 98/2 - L40 Dato: Jnr.: 16/ /16

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 98/2 - L40 Dato: Jnr.: 16/ /16 Anders Baumberger Bru-Fjellveien 10 1404 SIGGERUD Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 98/2 - L40 Dato: 04.07.2016 Jnr.: 16/1673-7 25335/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven

Detaljer

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 101/18 - Dato: Jnr.: 13/ /13

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 101/18 - Dato: Jnr.: 13/ /13 Svein Magne Thomsen Laholveien 18 1404 SIGGERUD Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 101/18 - Dato: 16.05.2013 Jnr.: 13/916-6 7421/13 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT iht. plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT iht. plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2 Øyvind Døvik Sponveien 13 1406 SKI Vår ref.: TPS/HJOHAN Deres ref.: Arknr.: GNR 137/308 - L42 Dato: 24.01.2012 Jnr.: 11/1445-5 1348/12 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT iht. plan-

Detaljer

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 101/51 - Dato: Jnr.: 14/ /15

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 101/51 - Dato: Jnr.: 14/ /15 Anderzej Figas Klemmaveien 24 1404 Siggerud Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 101/51 - Dato: 10.12.2015 Jnr.: 14/2554-6 35562/15 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3 Leif Grimsrud AS Svinesundsveien 334 1788 HALDEN Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 6/110 - L40 Dato: 31.08.2016 Jnr.: 16/884-11 30979/16 Det vises til søknad mottatt her den 11.04.2016 samt

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2 Jane Bentzen Siggerudveien 1345 1404 Siggerud Vår ref.: TPS/HJOHAN Deres ref.: Arknr.: GNR 104/113 - L40 Dato: 20.10.2014 Jnr.: 14/1666-18 23395/14 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/64 - Dato: Jnr.: 13/ /13

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/64 - Dato: Jnr.: 13/ /13 Jean Linda Kristoffersen Langårdsveien 21 1404 SIGGERUD Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/64 - Dato: 18.02.2013 Jnr.: 13/255-3 974/13 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/52 - Dato: 31.07.2013 Jnr.: 13/271-8 12836/13

Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/52 - Dato: 31.07.2013 Jnr.: 13/271-8 12836/13 Arve Bergland Rosenholmveien 11 1252 Oslo Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/52 - Dato: 31.07.2013 Jnr.: 13/271-8 12836/13 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan-

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2 Svein Opsahl Etterstadsletta 120 0659 OSLO Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/103 - L42 Dato: 19.06.2012 Jnr.: 10/133-25 8996/12 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter

Detaljer

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 104/98 - Dato: Jnr.: 17/ /17

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 104/98 - Dato: Jnr.: 17/ /17 Kjetil Heimsæter Kristians vei 24 1404 SIGGERUD Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 104/98 - Dato: 07.09.2017 Jnr.: 17/3681-9 39854/17 TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/54 - Dato: Jnr.: 12/ /12

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/54 - Dato: Jnr.: 12/ /12 Willy Tangen Boks 124 2101 SKARNES Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/54 - Dato: 25.09.2012 Jnr.: 12/1336-8 16591/12 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE etter markaloven 15 og plan- og bygningsloven

Detaljer

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 96/6 - Dato: Jnr.: 14/ /16. TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 20-3

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 96/6 - Dato: Jnr.: 14/ /16. TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 20-3 Norsk Landbruksrådgiving Innlandet Høyvangvegen 40 2322 RIDABU Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 96/6 - Dato: 04.05.2016 Jnr.: 14/3699-5 16121/16 TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 103/41 - L40 Dato: Jnr.: 14/ /14

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 103/41 - L40 Dato: Jnr.: 14/ /14 Byggmester Evensen as Kollerøysveien 25a 1400 SKI Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 103/41 - L40 Dato: 24.09.2014 Jnr.: 14/1916-7 21634/14 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og

Detaljer

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/18 - L42 Dato: Jnr.: 11/ /11

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/18 - L42 Dato: Jnr.: 11/ /11 Byggmester Evensen AS Kollerøysveien 25 A 1400 SKI Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/18 - L42 Dato: 19.08.2011 Jnr.: 11/1390-8 13846/11 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven

Detaljer

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/69 - Dato: Jnr.: 13/ /13

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/69 - Dato: Jnr.: 13/ /13 Nydesign AS v/karoline Ramstad Løvenskiolds vei 16 B 1358 JAR Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/69 - Dato: 20.02.2013 Jnr.: 13/256-2 1172/13 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE iht. plan- og

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-1

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-1 Byggmester Evensen as Kollerøysveien 25a 1400 SKI Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 92/11 - Dato: 22.10.2014 Jnr.: 14/1836-8 23876/14 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 101/9 - L42 Dato: Jnr.: 09/ /10

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 101/9 - L42 Dato: Jnr.: 09/ /10 SKI KOMMUNE SAMFUNN Mathisen Bygg & Anleggtjenester A/S Skjebergveien 184 1743 KLAVESTADHAUGEN Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 101/9 - L42 Dato: 06.04.2010 Jnr.: 09/1684-14 4835/10 DISPENSASJON

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og plan- og bygningsloven kap. 19 og 20-3

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og plan- og bygningsloven kap. 19 og 20-3 BYGGMESTER EVENSEN AS v/ Øystein Ottesen Kollerøyveien 25 A 1400 SKI Vår ref.: KIM/BUDNEL Deres ref.: Arknr.: GNR 94/10 - L40 Dato: 01.07.2016 Jnr.: 16/975-12 24723/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 134/41 - Dato: Jnr.: 17/ /17

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 134/41 - Dato: Jnr.: 17/ /17 Elektrovakuum AS Postboks 1058 1787 BERG I ØSTFOLD Att: Lisa Magnor Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 134/41 - Dato: 06.09.2017 Jnr.: 17/1237-6 39750/17 AVLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OG AVSLAG

Detaljer

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 134/41 - Dato: Jnr.: 17/ /17

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 134/41 - Dato: Jnr.: 17/ /17 Elektrovakuum AS postboks 1058 1787 BERG I ØSTFOLD Att: Lisa Magnor Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 134/41 - Dato: 28.03.2017 Jnr.: 17/1237-2 13052/17 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON, DELVIS

Detaljer

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 132/20 Dato: 30.03.2015 Jnr.: 15/276-2

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 132/20 Dato: 30.03.2015 Jnr.: 15/276-2 Asplan Viak AS Vestre Strandgate 27 4611 KRISTIANSAND S Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 132/20 Dato: 30.03.2015 Jnr.: 15/276-2 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE iht. plan- og bygningsloven kap

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 Carl Henrik Ellingstad og Jeanette Skarstein Kirkeveien 20B 1400 SKI Vår ref.: KIM/BUDNEL Deres ref.: Arknr.: GNR 134/33 - Dato: 28.09.2016 Jnr.: 14/3416-11 29410/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3 Kim Hindahl Bindingsveien 192 1404 SIGGERUD Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/26 - Dato: 16.12.2016 Jnr.: 13/3231-13 44597/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 104/5 - Dato: 19.09.2013 Jnr.: 13/2265-10 15979/13

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 104/5 - Dato: 19.09.2013 Jnr.: 13/2265-10 15979/13 Indre Østfold Bygg AS Vidaråsveien 3 1820 SPYDEBERG Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 104/5 - Dato: 19.09.2013 Jnr.: 13/2265-10 15979/13 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markalovens

Detaljer

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 92/29 - Dato: 24.07.2012 Jnr.: 12/1134-8 13488/12

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 92/29 - Dato: 24.07.2012 Jnr.: 12/1134-8 13488/12 Kjell Tore Rydningen Skremmaveien2 1400 SKI Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 92/29 - Dato: 24.07.2012 Jnr.: 12/1134-8 13488/12 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og plan-

Detaljer

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: N64 - N64 Dato: Jnr.: 17/ /17

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: N64 - N64 Dato: Jnr.: 17/ /17 Telenor Norge AS Ytrebygdsveien 252 5258 BLOMSTERDALEN Att: Magnar Greve Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: N64 - N64 Dato: 24.11.2017 Jnr.: 17/4386-12 52333/17 DISPENSASJON FRA MARKALOVEN FOR UTLEGGING

Detaljer

Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 92/6 - Dato: Jnr.: 16/ /17

Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 92/6 - Dato: Jnr.: 16/ /17 Frank Kalfoss Seljeveien 11 1430 ÅS Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 92/6 - Dato: 26.04.2017 Jnr.: 16/3687-13 19701/17 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE iht. plan- og bygningsloven kap 19 og

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 Ben Ivar Engebretsen Enebakkveien 618 1404 SIGGERUD Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/77 - Dato: 12.01.2016 Jnr.: 15/2281-12 524/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3 Sign Consult Norway AS Industriveien 9 2069 Jessheim Att: Merete Roland Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: L40 - L40 Dato: 13.06.2016 Jnr.: 16/617-12 21517/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 137/98 - L40 Dato: Jnr.: 16/ /17

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 137/98 - L40 Dato: Jnr.: 16/ /17 Preg Skilt og Design AS Halvorsensvei 34 1365 BLOMMENHOLM Att: Knut Ove Messel Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 137/98 - L40 Dato: 01.03.2017 Jnr.: 16/2116-9 3259/17 Det vises til søknad mottatt

Detaljer

Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 137/211 - Dato: Jnr.: 16/ /16

Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 137/211 - Dato: Jnr.: 16/ /16 Siv. Ing. Giert Aasheim AS Hubroveien 4 1357 BEKKESTUA Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 137/211 - Dato: 02.01.2017 Jnr.: 16/3037-15 46263/16 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE iht. plan- og bygningsloven kap 19 og 20-3 jf. 21-2, 5. ledd

DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE iht. plan- og bygningsloven kap 19 og 20-3 jf. 21-2, 5. ledd Vigvam Arkitekter og entreprise Pb 4015 3005 Drammen Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 107/32 - L40 Dato: 10.10.2016 Jnr.: 16/1013-29 36085/16 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

DISPENSASJON etter plan- og bygningsloven kap 19. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for hugst i hensynssone Dalsbekken, gnr. 129/bnr. 348 m.fl.

DISPENSASJON etter plan- og bygningsloven kap 19. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for hugst i hensynssone Dalsbekken, gnr. 129/bnr. 348 m.fl. Sweco Norge AS Jernbaneveien 5-7 1400 SKI Vår ref.: KIM/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 129/348 - Dato: 06.12.2016 Jnr.: 15/4531-28 43852/16 DISPENSASJON etter plan- og bygningsloven kap 19 Det vises til

Detaljer

Vår ref.: TPS/ENGPÅL Deres ref.: Arknr.: GNR 129/511 - Dato: Jnr.: 09/ /09

Vår ref.: TPS/ENGPÅL Deres ref.: Arknr.: GNR 129/511 - Dato: Jnr.: 09/ /09 SKI KOMMUNE SAMFUNN Kristiansen & Selmer-Olsen Strandgaten 32 4400 FLEKKEFJORD Vår ref.: TPS/ENGPÅL Deres ref.: Arknr.: GNR 129/511 - Dato: 17.12.2009 Jnr.: 09/850-9 19894/09 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 127/1 - Dato: Jnr.: 11/ /11

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 127/1 - Dato: Jnr.: 11/ /11 IEC-HUS Norge AS Stokkeveien 55 3160 Stokke Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 127/1 - Dato: 16.03.2011 Jnr.: 11/548-2 4328/11 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02394-5 Cecilie Foss 25.07.2017 Rammesøknad- Gnr 79 Bnr 1 og Bnr

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BEHANDLING AV BYGGESØKNADER I MARKA. Plan- og bygningsetaten v/ enhetsleder Lisbeth Nordli

BEHANDLING AV BYGGESØKNADER I MARKA. Plan- og bygningsetaten v/ enhetsleder Lisbeth Nordli BEHANDLING AV BYGGESØKNADER I MARKA Plan- og bygningsetaten v/ enhetsleder Lisbeth Nordli Markalovens geografiske virkeområde i Oslo: Sørkedalen Nordmarka Maridalen Lillomarka Foten av Gjelleråsen Østmarka

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Jorunn Rasmussen Brogata 27 B 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/2036-8 Rune Johnsen, 170/72/L42 05.10.2011 TILLATELSE TIL OPPFØRING

Detaljer

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201512995/15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anne Karin Sedal / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anne Karin Sedal / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Olav Stamnes Dalefjerdingen 610 Deres ref.: Vår ref.: 2016/391/ELISOR Arkivkode: 68/9 Dato: 09.06.2016 Delegert behandling av sak D 145/16

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Andreas Myhrene Larsen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Andreas Myhrene Larsen 3 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Vigvam Arkitektur og entreprise Postboks 4015 3005 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02984-9 Andreas Myhrene Larsen 23.10.2017 Tillatelse

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

GBNR 144/31 - DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM OPPRETTELSE AV TILLEGGSAREAL FOR GBNR 144/119 OG 144/163 - VESTSIDEVEIEN 66

GBNR 144/31 - DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM OPPRETTELSE AV TILLEGGSAREAL FOR GBNR 144/119 OG 144/163 - VESTSIDEVEIEN 66 Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 22.03.2015 15/104-6 GBNR - 144/31 Joachim Lie Brasøy Vammenveien 4 3071 SANDE I VESTFOLD GBNR 144/31 - DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM OPPRETTELSE

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

TILLATELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON

TILLATELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Silvia Jørgensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Silvia Jørgensen 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/00917-7 Silvia Jørgensen 26.07.2017 Rammetillatelse - Gnr 86 Bnr

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL DISPENSASJON Etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

TILLATELSE TIL DISPENSASJON Etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Byggesak Sandnes, 11.12.2017 Deres ref: Vår ref: 17/04808-18 Saksbehandler: Ingrid Rossavik Valen Arkivkode: 37/702 Dispensasjon

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014 Espen Nordbø Buøy Ring 15 4077 Hundvåg Kultur og byutvikling Byggesak Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005 E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE

57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE Areal og samfunnsplanlegging Delegert vedtak Att. Monica Gulbrandsen Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/2113-24 Svein Stræte 08.05.2014 57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE Delegert sak nr. 143/14

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Håvard Løvås / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Håvard Løvås / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vi viser til søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett som er mottatt Søknaden er vurdert komplett samme dato.

Vi viser til søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett som er mottatt Søknaden er vurdert komplett samme dato. DRAMMEN KOMMUNE Gitte og Geir Ellefsen Øvre Eikervei 32 A 3048 DRAMMEN Vår referanse 16/3889/5/TUAPHA Arkivkode GBNR 10/121 Deres referanse Dato 29.04.16 TILTAK UTEN ANSVARSRETT - 10/121, ØVRE EIKERVEI

Detaljer