LØYPEMELDING HP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØYPEMELDING HP"

Transkript

1 LØYPEMELDING HP

2 Gjennomgang og status handlingsprogramprosess Utvikling siste periode Status pr juni 2018 Mulige tiltak for saldering

3 Økonomisk utfordringsbilde dd Kommunesektoren med realnedgang av frie inntekter Høy utgiftsvekst drift siste år Behov for ytterligere vekst innenfor helse og levekår Budsjettert med NEGATIVT netto driftsresultat i 2018 Bruk av fondsmidler til saldering Rådmannen klarer ikke i neste Handlingsprogram å møte bystyrets resultatkrav, avsetning av utbytte og mål på fondsmidler.

4 KOSTRA Fortsatt lavere frie inntekter enn snittkommunen og gruppe 13 Lavere inntekter fordrer lavere kostnader på sum tjenester Høyere lånegjeld pr innbygger og lavere reserver En underliggende risiko for å møte endringer KOSTRA 2017 viser at vi har endret «profil» på flere indikatorer Demografi færre yngre og flere eldre Høyere vekst i kostnader enn sammenlignbare kommuner Lavere avsetning av merinntekt fra skatt

5 Frie inntekter pr innbygger Arendal Gruppe 13 Aust-Agder Landet uten Oslo Sarpsborg Endr. 16/17 4,1 % 3,0 % 2,1 % 2,8 % 3,5 % Endr. 16/17 Frie inntekter 118 mill. lavere enn landet 38 mill. lavere enn snitt for Gruppe 13 kommuner Med lavere inntekter MÅ kommunen ha et lavere utgiftsnivå

6 Netto driftsutgifter ulike fagfelt 140,0 % 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Netto driftsutgifter til: Avvik AK/GR 13 Gruppe 13 snitt De fleste tjenester ligger OVER 95 % av snitt kostnad for kommunene

7 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Arendal Gruppe 13 Aust-Agder Landet uten Oslo Sarpsborg ,3 7,8 5,0 6,7 4, ,6 9,2 5,8 8,3 6, ,2 11,1 7,5 10,0 8,5 Endr. 16/17 62% 21% 29% 20% 37% Endr. 16/17

8 Netto lånegjeld i kroner per innbygger Arendal

9 Fra positivt resultat til salderingsutfordringer Noen forklaringselementer Minimumsavdrag frivillig opptrapping tilpasning ny kommunelov (2020) (mill. kroner) R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Minimumsavdrag Økte kostnader og reduserte inntekter innenfor helse og levekår (mill. kroner) R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 Ramme enheter Helse og levekår 833,6 873,4 857,5 894,5 Toppfinansieringsmodellen 63,2 51,8 47,7 47,5 Private barnehager, utbetalinger (mill. kroner) R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 Private barnehager tilskudd 233,7 255,3 262,4 268 IKT satsinger (mill. kroner) R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 IKT Agder 39,7 46, Husleie bygg (mill. kroner) R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 Husleier 142,6 149,3 153,4 159,8

10 Status for Arendal kommune etter forslag til endringer tertial 1, 2018

11 Status - sektor oppvekst og helse og levekår

12 Økonomistatus 1. tertial - oppvekst Enhetene styrer stramt på økonomi, og de fleste enhetene varsler balanse budsjett/resultat ved årets slutt ved grep som er tatt og nødvendige grep som må tas fra nytt barnehage - og skoleår i august. To skoler varsler et merforbruk til tross for grep for å få enheten i økonomisk balanse. Økt bemanning til elever som trenger særlige tilrettelegginger. I kommuneproposisjonen går det fram at Arendal kommune får 4,25 mill. kroner til oppfyllelse av lærernormen høsten Dette er tilsvarende sum som kommunen frem til nå har fått til tidlig innsats fra UDIR.

13 Prinsippene i ny fordelingsmodell skoler Elev Utjevning Lærertetthet Klasse

14 4 hovedfaktorer og fordelingen Faktorer Beløp Prosent Grunntildeling kr % Ordinær skoledrift kr % Lærertetthet kr % Sosiodemografisk utjevning kr % kr %

15 Prosentkutt Det vil være svært utfordrende å ta ned enhetenes rammer fra nivå, jfr tertialrapportene 1. tertial Opplæringsloven: 1-3.Tilpassa opplæring og tidleg innsats Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven. På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning. «Tidlig innsats starter i barnehagen», eller tidligere

16 Redusere kostnader i barnehagesektoren Rådmannen ønsker at Arendal kommune blir en mulig aktør for å kjøpe opp evt. private barnehager i kommunen som er til salgs. Ved økt andel kommunale barnehageplasser, vil en lettere kunne fylle opp barnegruppene i barnehagene. Fulle barnegrupper holder kostnader nede. Større kommunale barnehager enn noen av de vi har i dag, vil gi en mer kostnadseffektiv drift.

17 Helse og levekår Merforbruk i 2017 på kr. 29,1 mill i hovedsak enhetene Hjemmebaserte tjenester og Institusjon. Barnevernet hadde også høyt merforbruk, men enhet levekår leverte i balanse. Fortsatt høyt merforbruk i 2018 melder ved 1. tertial merforbruk på kr. 19,4 mill. Tiltak er jobbet med siden januar Merforbruk estimert årsresultat omhandler enhetene Hjemmebaserte tjenester og Institusjon

18 Tiltak utvikling Heltidskultur - etablere bemanningsenhet OMSTILLING 2018/2019: MÅL: «robuste tjenester for framtida» Vurdere kompetanse og sammensetning, hensiktsmessig og effektiv oppgaveløsning, ledertetthet, organisering m.m. Samlokalisering flere tjenester med særlig fokus på hjemmesykepleien Søkt prosjektmidler tverrfaglig oppfølgingsteam Søkt prosjektmidler til stilling som Familiekoordinator jf rapport «Evaluering av tjenester til familier med barn med nedsatt funksjonsevne og sammensatte behov». Vurdere å innføre BTI-modell også for de over 18 år. Elim Venstreforskyvning, dvs noe av ressursene som frigjøres må brukes til å styrke bemanningen i omsorgsboliger med base for å kunne gi tjenester til målgruppen som i dag bor på Elim.

19 Tiltak drift Bruk av overtid og ekstrahjelp innført stram styring Bemanningsplanlegging enhetene Hjemmebasert, Institusjon og Koordinerende. Mål: «øke kompetansen på økonomikontroll og personalplanlegging» samarbeid m/ PwC Høynet kvalitet på styringstall hjemmebaserte tjenester Gevinstrealisering ved innføring av ny velferdsteknologi

20 Befolkningens behov styrer

21 Dersom vi ikke får til venstreforskyvning.. Dersom vi ikke får effekter av tiltak på venstreforskyvning, kan vi heller ikke bruke ønsket dimensjoneringskurve. Da vil økningen av institusjonsplasser være størst (som er dyrest for kommunen) Arendal - Sykehjem ,25 % dekning Arendal - Korttidsplasser ,59 % dekning Arendal - Omsorgsboliger heldøgn - 7,7 % dekning Rådmannens stab Helse og levekår

22 Handlingsprogram Foreløpig stort avvik mellom forventede inntekter og utgifter for hvert av årene i perioden (status pr 1. juni) 2019: 80 mill. kroner : 110 mill. kroner Valg av strategi for saldering A: Gjennomføre et flatt kutt på tjenestene B: Finansiere merforbruket ved bruk av fondsmidler C: Iverksette tiltak for saldering D: En kombinasjon av alle tre tilnærminger

23 Mandat fra formannskapet Skjerme satsingene Fremskynde investeringer - Justere lånetak med prisvekst (1,5 %) Iverksette tiltak for saldering, effektivisering eller %-kutt på tjenestene Handlingsregler styrer prosessen til rådmannen Ikke mulig å innfri forventningene over uten å gå på akkord med handlingsreglene

24 Strategi A: Flatt kutt på tjenestene Flatt kutt basert på netto rammer alle enheter (sum 2,45 mill. kroner): 3,3 % nedtrekk Rammer kostnader og utbetalinger som ikke kan styres gjennom kommunens drift Flatt kutt basert på lønn, kjøp av varer og tjenester (sum 2,32 mrd) kroner: 3,5 % nedtrekk Flatt kutt basert kun på lønn (sum 1,95 mrd kroner): 4,1 % nedtrekk

25 Tre eksempler (basert på regulert budsjett 2018) Enhet hjemmetjenester Kutt basert på netto ramme (3,4 %) - 7,0 mill. kroner Kutt basert på lønn og drift (3,5 %) - 7,5 mill. kroner Kutt basert på lønn (4,1 %) - 8,4 mill. kroner Roligheden skole Kutt basert på netto ramme (3,4 %) - 1,2 mill. kroner Kutt basert på lønn og drift (3,5 %) - 1,3 mill. kroner Kutt basert på lønn (4,1 %) - 1,5 mill. kroner Kommunalteknikk (ekskl. selvkost) Kutt basert på netto ramme (3,4 %) - 0,8 mill. kroner Kutt basert på lønn og drift (3,5 %) - 2,4 mill. kroner Kutt basert på lønn (4,1 %) - 1,6 mill. kroner

26 Strategi B: Saldering ved bruk av fondsmidler Disposisjonsfond saldo etter forslag til tertial: Saldo etter forventet endring sentrale pensjonsposter Hensikt med pensjonsfondet er å ta endringer fra ett år til et annet. For 2019 må enten budsjettert kostnad økes (anslagsvis 26 mill. kroner) eller så må dette dekkes av fond. Det er foreløpig ikke lagt inn ekstra midler til drift. Utsetter nødvendige endringer på drift og tømmer fondet Ingen reserver til fremtidige endringer og uforutsette utgifter

27 Strategi C: Tiltak for å saldere budsjett Eydehavn skole nedleggelse av skolen (høst 2019) Fjellvik barnehage nedleggelse av barnehagen (høst 2019) ELIM venstreforskyvning av tjenester Reduserte IKT ressurser i Arendal kommune Reduserte kostnader lokaler voksenopplæringen i sentrum (framleie) Tilbakekjøp eiendommer Pensjonskassen/ pensjonskassen dekke FDV av bygg Fjerne seniordager Eiendom reduserte husleier/avkastningskrav Avkastningskrav småbåthavner (om nødvendig prisøkninger) Redusere tilskudd til andre (frie tildelinger) Søke statlig finansiering av omsorgstjenester (tidligst 2020) Redusere avdrag på investeringer Uspesifiserte tiltak skoler Uspesifiserte tiltak barnehager Uspesifiserte tiltak kultur Uspesifiserte tiltak helse levekår Uspesifiserte tiltak administrasjon (rådmannen m/staber)

28 Tiltak: Legge ned Fjellvik barnehage Fjellvik barnehage på Tromøy er en liten en-avdelings barnehage. På grunn av størrelsen på barnehagen kreves en ekstra bemanning tilsvarende ca kr pr år i lønnsutgifter. Når tilskudd til private barnehager skal beregnes, vil kr i lønnsutgifter gi ca 1 mill kroner i utbetaling til private barnehager to år senere (ca 25% kommunale barnehageplasser). Inntil barnehagen på Marisberg står ferdig, kan vi også redusere ledelse i Tromøybarnehagene med 60% stilling. Husleie (FDV) faller bort, og bygget kan selges.

29 Tiltak: Legge ned Eydehavn skole Hvis en legger ned Eydehavn og overfører elevene til Stuenes skole, vil en kunne ta ut ca 4,0 millioner kroner av skolemodellen. I tillegg til dette kommer besparelser på husleie til AEKF: 1,44 mill pr år (FDV) I tillegg inntekter fra salg Det vil bli noe økte skyssutgifter Elever på SFO som i dag: + ca kr (øker hvis færre i SFO) Svømmekjøring: - ca kr

30 Tiltak: Avvikle ELIM Elim 6 mill. kroner Venstreforskyvning, - noen av ressursene som frigjøres må brukes til å styrke bemanningen i omsorgsboliger med base for å kunne gi tjenester til målgruppen som i dag bor på Elim Av hensyn til nåværende beboere på Elim, må det brukes nødvendig tid på prosessen, risikovurdering og kvalitetssikring av foreslåtte tiltak Hvilket omsorgssenter med base som egner seg best bygningsmessig, må vurderes

31 Tiltak: Reduserte IKT ressurser i Arendal kommune Innhold: Bevege grensesnittet mellom IKT Agder og kommunen nærmere IKT Agder Flytte strategisk og operativ IKT-kompetanse fra kommunen til IKT Agder 3-4 årsverk som kan fordeles etter IKT Agder kostnadsnøkkel Fordeler og ulemper: Sikrer at vi ikke dublerer kompetanse i kommunen som vi allerede har kjøpt av IKT Agder Sikrer IKT-ressurser i sterkest mulig faglig miljø IKT-ressursene mindre vare for endringer i tjenesten og kommunens behov

32 Tiltak: Fjerne seniordager Innhold: Fjerne ordningen med 10 seniordager for ansatte som har fylt 62 år Besparelsen er beregnet med utgangspunkt i kostnader til vikarer for ansatte som tar ut seniordager Det er primært seniorer i helse og levekår og oppvekst det må settes inn vikar for. Årlig besparelse ca 3,2 mill. Hvorfor bør vi gjøre dette: Alle arbeidstakere over 60 år har uansett rett på 6 virkedager ekstraferie etter ferieloven, det vil si at arbeidstakere over 60 år har en lov- og avtalefestet rett på til sammen 6 uker ferie. Den allmenne holdningen i samfunnet har bidratt til at ansatte generelt synes å ønske å jobbe lenger uansett. Rådmannens oppfatning er at de lokale tiltakene i dag ikke er like vesentlige for den enkeltes valg som de var da ordningen ble innført i 2007.

33 Tiltak: Redusere tilskudd til andre Arendal kommune gir tilskudd til andre på vel 35 mill. kroner Enkelte tilskudd er basert på bindende avtale og/eller kontrakt Frie tilskudd på vel 8 mill. kroner kan tas ut av budsjett 2019 (må vurderes)

34 Tiltak: Vurdere statlig finansiering av omsorgstjenesten Dagens forsøk avvikles mai 2019 Mulig nye forsøk fra 2020 vil bli vurdert i statsbudsjettet (okt) Lillesand god erfaring økonomi og kvalitet Økonomi: Uttrekk fra rammen midler nyttet til formålet (234, 253, 254, 261) Tildelingskontor styrer behov Staten finansierer vurdert behov i forsøksperioden.

35 Tiltak: Redusere avdrag på investeringer Ny kommunelov endrer beregninger av minimumsavdrag Rådmannnen har fra 2018 lagt opp til en gradvis økning av avdrag for å møte forventet nivå 2020: Avdrag 2019 kan reduseres med rundt 35 mill. kroner og fortsatt vare innenfor minimumsavdraget Ved redusert avdrag må også investeringene justeres ned for å være innenfor handlingsregelen for lånegjeld For 2020 vil minimumsavdraget økes til kravet i ny kommunelov.

36 Uspesifiserte tiltak Rådmannen har ikke klart å identifisere tilstrekkelig antall tiltak som i tilstrekkelig grad kan redusere kostnadene slik at budsjettet salderes for perioden I tillegg til spesifiserte reduksjoner vil det da være behov for ytterligere tiltak: Uspesifiserte tiltak skoler mill. kroner Uspesifiserte tiltak barnehager 3-6 mill. kroner Uspesifiserte tiltak kultur 3-6 mill. kroner Uspesifiserte tiltak helse levekår mill. kroner Uspesifiserte tiltak rådmannen m/staber 5-8 mill. kroner

37 Anslag besparelse ved tiltak Arbeidsplan tiltak - foreløpige anslag (mill. kroner) Eydehavn - nedleggelse (høst 2019) 2,0 5,0 Fjellvik nedleggelse (høst 2019) 0,4 1,0 Avvikle ELIM 3,0 6,0 IKT ressurser vs/ikt agder 2,5 2,5 Rimeligere lokaler voksenoplæringen i sentrum (fremleie) 0,0 3,0 Senior dager 3,2 3,2 tilbakekjøp av eiendom fra Pensjonskassen 8,0 8,0 Reduserte husleier/avkastnigskrav eiendom 7,0 10,0 Avkastningskrav småbåthavner/uthavn/brygger 3,0 3,0 Redusere tilskudd til andre 8,0 8,0 Statlig finansiering av omsorgstjenester 10,0 Redusert minimumsavdrag 35,0 0,0 Nedtrekk skoler 2,0 10,0 Nedtrekk barnehager 1,0 6,0 Nedtrekk kultur 1,0 6,0 Nedtrekk helse levekår 3,0 20,0 Nedtrekk staber 1,0 8,0 Anslag sum 80,1 109,7

38 Strategi D: En kombinasjon Strategi A, B og C er vanskelig å gjennomføre mest fordi volum/beløp blir stort En løsning kan være en kombinasjon av alternativene: Ca 50 mill. kroner Utvalg spesifikke tiltak som skissert Ca 20 mill. kroner - Flatt kutt 1 % for alle enheter (ekskl. interkommunale enheter) Ca 10 mill. kroner - Bruk av pensjonsfond til saldering

39 Investeringsplan Vedtak 10-årsplan investeringer legges til grunn Handlingsregelen prisjustert gir økt handlingsrom Investeringer foreløpig plan : Roligheden skole - ferdigstilles 2019 Marisberg barnehage bygges Nybygg legevakt/køh bygges Ny bolig yngre funksjonshemmede 2021 Ny svømmehall bygges Heldøgns omsorgsbygg planlegges 2020 og 2021 (bygges ) Flerbrukshall Sør Amfi må avklares Heis Fløyheia må avklares Andre investeringer i Arendal kommune og KF

40 HVA og HVORDAN? Utgiftsøkninger utover økte inntekter Få kortsiktige løsninger Flatt kutt på tjenestene er ikke ønskelig Langsiktige endringer og prioriteringer Enkelte tjenester må vurderes avviklet Involvering av ansatte for å finne de beste løsningene