LØYPEMELDING HP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØYPEMELDING HP"

Transkript

1 LØYPEMELDING HP

2 Gjennomgang og status handlingsprogramprosess Utvikling siste periode Status pr juni 2018 Mulige tiltak for saldering

3 Økonomisk utfordringsbilde dd Kommunesektoren med realnedgang av frie inntekter Høy utgiftsvekst drift siste år Behov for ytterligere vekst innenfor helse og levekår Budsjettert med NEGATIVT netto driftsresultat i 2018 Bruk av fondsmidler til saldering Rådmannen klarer ikke i neste Handlingsprogram å møte bystyrets resultatkrav, avsetning av utbytte og mål på fondsmidler.

4 KOSTRA Fortsatt lavere frie inntekter enn snittkommunen og gruppe 13 Lavere inntekter fordrer lavere kostnader på sum tjenester Høyere lånegjeld pr innbygger og lavere reserver En underliggende risiko for å møte endringer KOSTRA 2017 viser at vi har endret «profil» på flere indikatorer Demografi færre yngre og flere eldre Høyere vekst i kostnader enn sammenlignbare kommuner Lavere avsetning av merinntekt fra skatt

5 Frie inntekter pr innbygger Arendal Gruppe 13 Aust-Agder Landet uten Oslo Sarpsborg Endr. 16/17 4,1 % 3,0 % 2,1 % 2,8 % 3,5 % Endr. 16/17 Frie inntekter 118 mill. lavere enn landet 38 mill. lavere enn snitt for Gruppe 13 kommuner Med lavere inntekter MÅ kommunen ha et lavere utgiftsnivå

6 Netto driftsutgifter ulike fagfelt 140,0 % 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Netto driftsutgifter til: Avvik AK/GR 13 Gruppe 13 snitt De fleste tjenester ligger OVER 95 % av snitt kostnad for kommunene

7 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Arendal Gruppe 13 Aust-Agder Landet uten Oslo Sarpsborg ,3 7,8 5,0 6,7 4, ,6 9,2 5,8 8,3 6, ,2 11,1 7,5 10,0 8,5 Endr. 16/17 62% 21% 29% 20% 37% Endr. 16/17

8 Netto lånegjeld i kroner per innbygger Arendal

9 Fra positivt resultat til salderingsutfordringer Noen forklaringselementer Minimumsavdrag frivillig opptrapping tilpasning ny kommunelov (2020) (mill. kroner) R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Minimumsavdrag Økte kostnader og reduserte inntekter innenfor helse og levekår (mill. kroner) R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 Ramme enheter Helse og levekår 833,6 873,4 857,5 894,5 Toppfinansieringsmodellen 63,2 51,8 47,7 47,5 Private barnehager, utbetalinger (mill. kroner) R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 Private barnehager tilskudd 233,7 255,3 262,4 268 IKT satsinger (mill. kroner) R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 IKT Agder 39,7 46, Husleie bygg (mill. kroner) R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 Husleier 142,6 149,3 153,4 159,8

10 Status for Arendal kommune etter forslag til endringer tertial 1, 2018

11 Status - sektor oppvekst og helse og levekår

12 Økonomistatus 1. tertial - oppvekst Enhetene styrer stramt på økonomi, og de fleste enhetene varsler balanse budsjett/resultat ved årets slutt ved grep som er tatt og nødvendige grep som må tas fra nytt barnehage - og skoleår i august. To skoler varsler et merforbruk til tross for grep for å få enheten i økonomisk balanse. Økt bemanning til elever som trenger særlige tilrettelegginger. I kommuneproposisjonen går det fram at Arendal kommune får 4,25 mill. kroner til oppfyllelse av lærernormen høsten Dette er tilsvarende sum som kommunen frem til nå har fått til tidlig innsats fra UDIR.

13 Prinsippene i ny fordelingsmodell skoler Elev Utjevning Lærertetthet Klasse

14 4 hovedfaktorer og fordelingen Faktorer Beløp Prosent Grunntildeling kr % Ordinær skoledrift kr % Lærertetthet kr % Sosiodemografisk utjevning kr % kr %

15 Prosentkutt Det vil være svært utfordrende å ta ned enhetenes rammer fra nivå, jfr tertialrapportene 1. tertial Opplæringsloven: 1-3.Tilpassa opplæring og tidleg innsats Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven. På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning. «Tidlig innsats starter i barnehagen», eller tidligere

16 Redusere kostnader i barnehagesektoren Rådmannen ønsker at Arendal kommune blir en mulig aktør for å kjøpe opp evt. private barnehager i kommunen som er til salgs. Ved økt andel kommunale barnehageplasser, vil en lettere kunne fylle opp barnegruppene i barnehagene. Fulle barnegrupper holder kostnader nede. Større kommunale barnehager enn noen av de vi har i dag, vil gi en mer kostnadseffektiv drift.

17 Helse og levekår Merforbruk i 2017 på kr. 29,1 mill i hovedsak enhetene Hjemmebaserte tjenester og Institusjon. Barnevernet hadde også høyt merforbruk, men enhet levekår leverte i balanse. Fortsatt høyt merforbruk i 2018 melder ved 1. tertial merforbruk på kr. 19,4 mill. Tiltak er jobbet med siden januar Merforbruk estimert årsresultat omhandler enhetene Hjemmebaserte tjenester og Institusjon

18 Tiltak utvikling Heltidskultur - etablere bemanningsenhet OMSTILLING 2018/2019: MÅL: «robuste tjenester for framtida» Vurdere kompetanse og sammensetning, hensiktsmessig og effektiv oppgaveløsning, ledertetthet, organisering m.m. Samlokalisering flere tjenester med særlig fokus på hjemmesykepleien Søkt prosjektmidler tverrfaglig oppfølgingsteam Søkt prosjektmidler til stilling som Familiekoordinator jf rapport «Evaluering av tjenester til familier med barn med nedsatt funksjonsevne og sammensatte behov». Vurdere å innføre BTI-modell også for de over 18 år. Elim Venstreforskyvning, dvs noe av ressursene som frigjøres må brukes til å styrke bemanningen i omsorgsboliger med base for å kunne gi tjenester til målgruppen som i dag bor på Elim.

19 Tiltak drift Bruk av overtid og ekstrahjelp innført stram styring Bemanningsplanlegging enhetene Hjemmebasert, Institusjon og Koordinerende. Mål: «øke kompetansen på økonomikontroll og personalplanlegging» samarbeid m/ PwC Høynet kvalitet på styringstall hjemmebaserte tjenester Gevinstrealisering ved innføring av ny velferdsteknologi

20 Befolkningens behov styrer

21 Dersom vi ikke får til venstreforskyvning.. Dersom vi ikke får effekter av tiltak på venstreforskyvning, kan vi heller ikke bruke ønsket dimensjoneringskurve. Da vil økningen av institusjonsplasser være størst (som er dyrest for kommunen) Arendal - Sykehjem ,25 % dekning Arendal - Korttidsplasser ,59 % dekning Arendal - Omsorgsboliger heldøgn - 7,7 % dekning Rådmannens stab Helse og levekår

22 Handlingsprogram Foreløpig stort avvik mellom forventede inntekter og utgifter for hvert av årene i perioden (status pr 1. juni) 2019: 80 mill. kroner : 110 mill. kroner Valg av strategi for saldering A: Gjennomføre et flatt kutt på tjenestene B: Finansiere merforbruket ved bruk av fondsmidler C: Iverksette tiltak for saldering D: En kombinasjon av alle tre tilnærminger

23 Mandat fra formannskapet Skjerme satsingene Fremskynde investeringer - Justere lånetak med prisvekst (1,5 %) Iverksette tiltak for saldering, effektivisering eller %-kutt på tjenestene Handlingsregler styrer prosessen til rådmannen Ikke mulig å innfri forventningene over uten å gå på akkord med handlingsreglene

24 Strategi A: Flatt kutt på tjenestene Flatt kutt basert på netto rammer alle enheter (sum 2,45 mill. kroner): 3,3 % nedtrekk Rammer kostnader og utbetalinger som ikke kan styres gjennom kommunens drift Flatt kutt basert på lønn, kjøp av varer og tjenester (sum 2,32 mrd) kroner: 3,5 % nedtrekk Flatt kutt basert kun på lønn (sum 1,95 mrd kroner): 4,1 % nedtrekk

25 Tre eksempler (basert på regulert budsjett 2018) Enhet hjemmetjenester Kutt basert på netto ramme (3,4 %) - 7,0 mill. kroner Kutt basert på lønn og drift (3,5 %) - 7,5 mill. kroner Kutt basert på lønn (4,1 %) - 8,4 mill. kroner Roligheden skole Kutt basert på netto ramme (3,4 %) - 1,2 mill. kroner Kutt basert på lønn og drift (3,5 %) - 1,3 mill. kroner Kutt basert på lønn (4,1 %) - 1,5 mill. kroner Kommunalteknikk (ekskl. selvkost) Kutt basert på netto ramme (3,4 %) - 0,8 mill. kroner Kutt basert på lønn og drift (3,5 %) - 2,4 mill. kroner Kutt basert på lønn (4,1 %) - 1,6 mill. kroner

26 Strategi B: Saldering ved bruk av fondsmidler Disposisjonsfond saldo etter forslag til tertial: Saldo etter forventet endring sentrale pensjonsposter Hensikt med pensjonsfondet er å ta endringer fra ett år til et annet. For 2019 må enten budsjettert kostnad økes (anslagsvis 26 mill. kroner) eller så må dette dekkes av fond. Det er foreløpig ikke lagt inn ekstra midler til drift. Utsetter nødvendige endringer på drift og tømmer fondet Ingen reserver til fremtidige endringer og uforutsette utgifter

27 Strategi C: Tiltak for å saldere budsjett Eydehavn skole nedleggelse av skolen (høst 2019) Fjellvik barnehage nedleggelse av barnehagen (høst 2019) ELIM venstreforskyvning av tjenester Reduserte IKT ressurser i Arendal kommune Reduserte kostnader lokaler voksenopplæringen i sentrum (framleie) Tilbakekjøp eiendommer Pensjonskassen/ pensjonskassen dekke FDV av bygg Fjerne seniordager Eiendom reduserte husleier/avkastningskrav Avkastningskrav småbåthavner (om nødvendig prisøkninger) Redusere tilskudd til andre (frie tildelinger) Søke statlig finansiering av omsorgstjenester (tidligst 2020) Redusere avdrag på investeringer Uspesifiserte tiltak skoler Uspesifiserte tiltak barnehager Uspesifiserte tiltak kultur Uspesifiserte tiltak helse levekår Uspesifiserte tiltak administrasjon (rådmannen m/staber)

28 Tiltak: Legge ned Fjellvik barnehage Fjellvik barnehage på Tromøy er en liten en-avdelings barnehage. På grunn av størrelsen på barnehagen kreves en ekstra bemanning tilsvarende ca kr pr år i lønnsutgifter. Når tilskudd til private barnehager skal beregnes, vil kr i lønnsutgifter gi ca 1 mill kroner i utbetaling til private barnehager to år senere (ca 25% kommunale barnehageplasser). Inntil barnehagen på Marisberg står ferdig, kan vi også redusere ledelse i Tromøybarnehagene med 60% stilling. Husleie (FDV) faller bort, og bygget kan selges.

29 Tiltak: Legge ned Eydehavn skole Hvis en legger ned Eydehavn og overfører elevene til Stuenes skole, vil en kunne ta ut ca 4,0 millioner kroner av skolemodellen. I tillegg til dette kommer besparelser på husleie til AEKF: 1,44 mill pr år (FDV) I tillegg inntekter fra salg Det vil bli noe økte skyssutgifter Elever på SFO som i dag: + ca kr (øker hvis færre i SFO) Svømmekjøring: - ca kr

30 Tiltak: Avvikle ELIM Elim 6 mill. kroner Venstreforskyvning, - noen av ressursene som frigjøres må brukes til å styrke bemanningen i omsorgsboliger med base for å kunne gi tjenester til målgruppen som i dag bor på Elim Av hensyn til nåværende beboere på Elim, må det brukes nødvendig tid på prosessen, risikovurdering og kvalitetssikring av foreslåtte tiltak Hvilket omsorgssenter med base som egner seg best bygningsmessig, må vurderes

31 Tiltak: Reduserte IKT ressurser i Arendal kommune Innhold: Bevege grensesnittet mellom IKT Agder og kommunen nærmere IKT Agder Flytte strategisk og operativ IKT-kompetanse fra kommunen til IKT Agder 3-4 årsverk som kan fordeles etter IKT Agder kostnadsnøkkel Fordeler og ulemper: Sikrer at vi ikke dublerer kompetanse i kommunen som vi allerede har kjøpt av IKT Agder Sikrer IKT-ressurser i sterkest mulig faglig miljø IKT-ressursene mindre vare for endringer i tjenesten og kommunens behov

32 Tiltak: Fjerne seniordager Innhold: Fjerne ordningen med 10 seniordager for ansatte som har fylt 62 år Besparelsen er beregnet med utgangspunkt i kostnader til vikarer for ansatte som tar ut seniordager Det er primært seniorer i helse og levekår og oppvekst det må settes inn vikar for. Årlig besparelse ca 3,2 mill. Hvorfor bør vi gjøre dette: Alle arbeidstakere over 60 år har uansett rett på 6 virkedager ekstraferie etter ferieloven, det vil si at arbeidstakere over 60 år har en lov- og avtalefestet rett på til sammen 6 uker ferie. Den allmenne holdningen i samfunnet har bidratt til at ansatte generelt synes å ønske å jobbe lenger uansett. Rådmannens oppfatning er at de lokale tiltakene i dag ikke er like vesentlige for den enkeltes valg som de var da ordningen ble innført i 2007.

33 Tiltak: Redusere tilskudd til andre Arendal kommune gir tilskudd til andre på vel 35 mill. kroner Enkelte tilskudd er basert på bindende avtale og/eller kontrakt Frie tilskudd på vel 8 mill. kroner kan tas ut av budsjett 2019 (må vurderes)

34 Tiltak: Vurdere statlig finansiering av omsorgstjenesten Dagens forsøk avvikles mai 2019 Mulig nye forsøk fra 2020 vil bli vurdert i statsbudsjettet (okt) Lillesand god erfaring økonomi og kvalitet Økonomi: Uttrekk fra rammen midler nyttet til formålet (234, 253, 254, 261) Tildelingskontor styrer behov Staten finansierer vurdert behov i forsøksperioden.

35 Tiltak: Redusere avdrag på investeringer Ny kommunelov endrer beregninger av minimumsavdrag Rådmannnen har fra 2018 lagt opp til en gradvis økning av avdrag for å møte forventet nivå 2020: Avdrag 2019 kan reduseres med rundt 35 mill. kroner og fortsatt vare innenfor minimumsavdraget Ved redusert avdrag må også investeringene justeres ned for å være innenfor handlingsregelen for lånegjeld For 2020 vil minimumsavdraget økes til kravet i ny kommunelov.

36 Uspesifiserte tiltak Rådmannen har ikke klart å identifisere tilstrekkelig antall tiltak som i tilstrekkelig grad kan redusere kostnadene slik at budsjettet salderes for perioden I tillegg til spesifiserte reduksjoner vil det da være behov for ytterligere tiltak: Uspesifiserte tiltak skoler mill. kroner Uspesifiserte tiltak barnehager 3-6 mill. kroner Uspesifiserte tiltak kultur 3-6 mill. kroner Uspesifiserte tiltak helse levekår mill. kroner Uspesifiserte tiltak rådmannen m/staber 5-8 mill. kroner

37 Anslag besparelse ved tiltak Arbeidsplan tiltak - foreløpige anslag (mill. kroner) Eydehavn - nedleggelse (høst 2019) 2,0 5,0 Fjellvik nedleggelse (høst 2019) 0,4 1,0 Avvikle ELIM 3,0 6,0 IKT ressurser vs/ikt agder 2,5 2,5 Rimeligere lokaler voksenoplæringen i sentrum (fremleie) 0,0 3,0 Senior dager 3,2 3,2 tilbakekjøp av eiendom fra Pensjonskassen 8,0 8,0 Reduserte husleier/avkastnigskrav eiendom 7,0 10,0 Avkastningskrav småbåthavner/uthavn/brygger 3,0 3,0 Redusere tilskudd til andre 8,0 8,0 Statlig finansiering av omsorgstjenester 10,0 Redusert minimumsavdrag 35,0 0,0 Nedtrekk skoler 2,0 10,0 Nedtrekk barnehager 1,0 6,0 Nedtrekk kultur 1,0 6,0 Nedtrekk helse levekår 3,0 20,0 Nedtrekk staber 1,0 8,0 Anslag sum 80,1 109,7

38 Strategi D: En kombinasjon Strategi A, B og C er vanskelig å gjennomføre mest fordi volum/beløp blir stort En løsning kan være en kombinasjon av alternativene: Ca 50 mill. kroner Utvalg spesifikke tiltak som skissert Ca 20 mill. kroner - Flatt kutt 1 % for alle enheter (ekskl. interkommunale enheter) Ca 10 mill. kroner - Bruk av pensjonsfond til saldering

39 Investeringsplan Vedtak 10-årsplan investeringer legges til grunn Handlingsregelen prisjustert gir økt handlingsrom Investeringer foreløpig plan : Roligheden skole - ferdigstilles 2019 Marisberg barnehage bygges Nybygg legevakt/køh bygges Ny bolig yngre funksjonshemmede 2021 Ny svømmehall bygges Heldøgns omsorgsbygg planlegges 2020 og 2021 (bygges ) Flerbrukshall Sør Amfi må avklares Heis Fløyheia må avklares Andre investeringer i Arendal kommune og KF

40 HVA og HVORDAN? Utgiftsøkninger utover økte inntekter Få kortsiktige løsninger Flatt kutt på tjenestene er ikke ønskelig Langsiktige endringer og prioriteringer Enkelte tjenester må vurderes avviklet Involvering av ansatte for å finne de beste løsningene

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering

Detaljer

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus 06.12.2017 Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte 19.10.2017 Status for gjennomføringsplan Handlingsprogram 2018-2021,

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 Det store bildet Arendal 2017 Mye godt arbeid til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende Netto driftsresultat for Arendal kommune konsern i tråd med

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for Partssammensatt samarbeidsutvalg 12. november 2018 12.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier

Detaljer

Konsolidering av budsjettrammer

Konsolidering av budsjettrammer Konsolidering av budsjettrammer Fellesnemnda vedtok årets budsjettprosess i sak 40/18 den 28. november 2018. Foreløpig utfordringsbilde fremlegges i fellesnemndas møte i dag den 22. februar. Utfordringsbildet

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Finanskomite 24. januar 2018

Finanskomite 24. januar 2018 Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19 Arkivsak-dok. 19/00008-5 Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan 18.03.2019 5/19 UTTALELSE OM BUDSJETTVEDTAK I TFK OG FFK Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2019-2022 2 Hvor står vi i dag? Status 2018 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

1. tertial Kommunestyret

1. tertial Kommunestyret Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første

Detaljer

Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet

Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet Økonomiplan 2018-2021 - konsolidering og utvikling Presentasjon 6.11.2017 for formannskapet Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan Arkivsak-dok. 19/06024-1 Saksbehandler Elisabeth Enger Saksgang Møtedato Fellesnemnda 14.02.2019 Saksfremlegg Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 04.12.2018 Budsjettundersøkelse for 2019 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2012 KOMMUNENE

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2012 KOMMUNENE BUDSJETTUNDERSØKELSE 2012 KOMMUNENE BEDRET DRIFTSRESULTAT, MER TIL TJENESTER OG MINDRE TIL KULTUR OG VEDLIKEHOLD 36 pst av kommunene med 44 pst av befolkningen - budsjetterer med et bedre netto driftsresultat

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Økonomiforum Hell

Økonomiforum Hell Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan 1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2019-2022 5. oktober 2018 Rådmann Per Kristian Vareide Utgiftene øker mer enn inntektene Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017 3 4 Disponible

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

TERTIALRAPPORT KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

TERTIALRAPPORT KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT TERTIALRAPPORT 1-2019 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Driftsbudsjettet - budsjettavvik Skatt og rammetilskudd (frie inntekter) I revidert nasjonalbudsjett 2019 har regjeringen oppjustert det

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Haugesund Kommune

Budsjett og økonomiplan Haugesund Kommune og økonomiplan 2014-2017 Haugesund Kommune Haugesund FrP sin forslag til endringer i Rådmannens forslag Situasjon: Haugesund Kommune har i dag et akkumulert underskudd på ca. 63 million kroner, vi er fortsatt

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

Forpliktende plan for Steigen kommune

Forpliktende plan for Steigen kommune Forpliktende plan for Steigen kommune 2018-2021 Vedtatt av Steigen kommunestyre 28. februar 2018 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 4 Analyse... 4 Oppfølgingsplan...

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan

Budsjett 2012 Økonomiplan Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/ Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer