MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Fungerende rådmann Tore Løkkås i sak 41/18 48/18, økonomisjef Benthe Kristensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Fungerende rådmann Tore Løkkås i sak 41/18 48/18, økonomisjef Benthe Kristensen"

Transkript

1 Nesna kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Hanne Davidsen, Finn Rindahl, Jan-Erik Paulsen, Stine Mathisen, Tom Kenneth Sandvær, Magne Lyng Hansen, Torstein Dybdahl, Anne Mette Rosø, Ellen Mogård Larsen, Jørn Ståle Pettersen, Gretha Bye, Lena Kristin Vollen, Svein Midtgard, Gunnhild Forsland Hans Paulsen, Lorents Lauritsen, Ida Maria Børli Sivertsen Magne Elstad, Thomas Jonsen Fungerende rådmann Tore Løkkås i sak 41/18 48/18, økonomisjef Benthe Kristensen Innkalling: Godkjent Saksliste: Godkjent med følgende endringer: - ny sak 49/18 Stedfortreder for rådmann settes først på sakslista - spørsmål fra Gretha Bye ang. utnevnelse av assisterende rådmann Behandlede saker: Sak 41/18 49/18 Orientering om organisasjonsutviklingsarbeidet ved Ingeborg Herset går ut. Orientering om arbeidet med nytt sykehjem ved leder for styringsgruppa Jan-Erik Paulsen tas inn. Orientering om arbeidet til «boliggruppa» ved leder Anne Mette Rosø tas inn. Møtet ble enstemmig lukket etter kommunelovens 31.3 under behandling av sak 49/18 Stedfortreder for rådmann. Vi bekrefter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Nesna, Hanne Davidsen Jørn Ståle Pettersen Anne Mette Rosø Ordfører Moveien 24 Telefon: NESNA Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/18 18/867 Stedfortreder for rådmann 41/18 17/866 Kommunal forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Nesna kommune, Nordland 42/18 18/680 Vedlikehold på kommunale veier /18 17/634 Tomma oppvekstsenter 44/18 18/306 Regnskapsrapportering 2018 nr. 2 45/18 18/746 Budsjettregulering nr /18 18/768 Budsjett /18 18/748 Valg av kontaktperson til ungdomsrådet 48/18 18/821 Søknad om fritak fra politiske verv Svein Midtgard Side 2 av 11

3 49/18 Stedfortreder for rådmann Innstilling: Ingen innstilling fra administrasjonen. Magne Lyng Hansen ba om å få sin habilitet vurdert, og ble enstemmig erklært inhabil. Møtet ble enstemmig lukket etter kommunelovens 31.3 under behandling av saken. Finn Rindahl fremmet følgende forslag: Kommunestyret utpeker Tore Løkkås som stedfortreder for rådmann. Rindahls forslag ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret utpeker Tore Løkkås som stedfortreder for rådmann. Spørsmål fra Gretha Bye til ordfører I e-post til gruppelederne redegjør du for mange kritiske ting i administrasjonen som må ordnes opp i, og at saken vil bli tatt opp i kommunestyret. Det er bra at kommunestyret får informasjon om de faktiske forhold. De siste dagers heftige reaksjoner på engasjementet av Frode Ulriksen som assisterende rådmann, ønsker jeg også blir tatt med i din redegjørelse. Av mail fra Frode Ulriksen til ansatte i bosettingsavdelinga m.m. som jeg har fått tilgang til, fremkommer at årsaken til engasjementet er de omfattende og krevende prosesser som organisasjonen står overfor. (Nedbemanning) Av samme mail fremgår at nærmere informasjon vil bli gitt i diverse interne administrative møter. Som kommunepolitiker har jeg behov for svar på et par spørsmål for å vite hva som er fakta i saken. Side 3 av 11

4 1. Hva er det er som gjør at Frode Ulriksen må være assisterende rådmann for å utføre den jobben han skal i prosessen med nedbemanning i den avdelingen han er leder av? 2. Dersom engasjementet er gjort for å avlaste konstituert rådmann Ingeborg Herseth i hennes arbeidsoppgaver, kunne det med fordel vært diskutert i KST selv om hun kanskje har anledning til å foreta et slikt engasjement administrativt. Uansett ser jeg fram til at KST blir gitt en grundig informasjon om hva som skjer i administrasjonen nå. Kritikken og spekulasjonene som vi politikere nå blir møtt med av enkelte innbyggere uten å kunne svare korrekt, kan vi faktisk ikke leve med. Ordfører svarte på spørsmålet i møtet: I den e-post som det refereres til som er sendt til formannskapet, kontrollutvalget, driftsstyret og gruppelederne skriver jeg: Jeg har behov for å informere dere om driften i kommunen fordi det er så store avvik. Det er betydelig overforbruk på lønn i Det er derfor innført kjøpestopp og vikarstopp. Det som er positivt er at vi har fått midler fra fylkesmann til OU i 2018 samt løfte om midler framover. Det er også startet et arbeid med en nytt prosjekt, beredskapshjem, som kan gi nye arbeidsplasser. Utdrag fra referat fra ledermøte : Økonomi: Status per september er 7 millioner overforbruk på lønn. Avdelingslederne må dermed rapportere ekstra på lønn. Det presiseres at det må være fokus på refusjoner, og rapporten må være detaljert. Årsaker til overforbruket må synliggjøres, og tiltak for å redusere videre overforbruk og for å komme i takt med budsjett må skisseres. Ønske fra økonomisjefen er at alle lederne går gjennom alle kontoer slik at reguleringa kommer på plass. Vi må få oversikt, og det er viktig med tiltak slik at vi ikke fortsetter å bruke penger vi ikke har. Akutte tiltak er kjøpestopp og vikarstopp men det som er tvingende nødvendig må gå. Det anmodes om å finne løsninger på tvers av avdelinger for å finne løsninger for drift. Rådmannen informerte om nytt prosjekt: Beredskapshjem for barneverntiltak. Kommunen har kompetanse, bygningsmasse og ressurser til å kunne bygge opp et ressurssenter/beredskapshjem, og det settes i gang et prosjekt hvor Frode, Eilen og Kristian i første omgang starter prosessen. Organisasjonsutvikling: Prosessen med lederavtaler og stillingsprofiler er i rute. Kommunen har fått ,- til arbeidet 2018, og lovnad om betydelige midler for 2019 og 2020 samt oppfølging fra Fylkesmannen. Jeg viser for øvrig til saken om regnskapsrapportering sak 45/18 som vi skal behandle senere i dag. Gretha Bye har to spørsmål om assisterende rådmann. Til det kan jeg svare at meldingen jeg fikk fra konstituert rådmann i forrige uke var: Side 4 av 11

5 Frode Ulriksen er midlertidig engasjert som assisterende rådmann for perioden Årsaken er de omfattende og krevende prosesser som organisasjonen står overfor. Beslutningen er gjort administrativt og betinger ikke politisk behandling. Fra delegeringsreglementet til Nesna kommune: 1. Skille mellom administrative og politiske saker Med mindre delegasjonsreglementet bestemmer noe annet, har rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle saker som ikke er av prinsipiell karakter. Er det tvil om en sak har prinsipiell karakter skal rådmann og ordfører avklare dette Er det tvil om hvordan en prinsipiell sak skal behandles i det politiske systemet skal rådmann og ordfører avklare dette Er rådmannen og ordfører i tvil avgjøres saken av ordfører, eller den legges frem for formannskapet Og videre; «som følge av bestemmelser i kommuneloven kan kommunestyret ikke delegere myndighet til å ansette rådmann». Det er min vurdering at delegeringsreglementet ikke er fulgt i denne saken. Det er kommunestyret som oppretter og tilsetter rådmann og dermed også assisterende rådmann etter mitt syn. Jeg må derfor beklage at saken ikke er behandlet i kommunestyret. For øvrig viser jeg til redegjørelsen i den forrige saken. 41/18 Kommunal forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Nesna kommune, Nordland Driftsstyrets innstilling: Driftsstyret innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak: Viser til saksutredningen. Forslag til forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Nesna kommune, Nordland godkjennes. Driftsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. Side 5 av 11

6 Viser til saksutredningen. Forslag til forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Nesna kommune, Nordland godkjennes. 42/18 Vedlikehold på kommunale veier 2018 Formannskapets innstilling: Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 1. Det asfalteres Fjellvegen (Fv17-kryss Nordvollen boligfelt). 2. Det asfalteres Sjåberget (Sjøvegen-kryss Havblikk vann sklia). 3. Sellotvegen rehabiliteres som grusvei på de verste strekningene. 4. Hugløyvegen oppgruses (nytt grusopplag og grøfting) og nødvendige sikkerhetstiltak «rekkverk» gjennomføres. 5. Finansiering med midler av ubundet investeringsfond. Rekkverk Hugløyvegen finansieres med låneopptak. 6. Veivedlikehold i gruppe B «veier inkludert kanalrehabilitering» blir framlagt politisk så snart som mulig. Asfaltering av Hugløyvegen legges inn i økonomiplanen ved neste rullering. Rådmannen fremmet følgende forslag til endring: 1. Fjellvegen asfalteres. (Fv17-kryss Nordvollen boligfelt) Sum kr som finansieres av ubundne investeringsfond. 2. Hugløyvegen: Nødvendige sikkerhetstiltak «rekkverk» gjennomføres. Sum kr som finansieres med lån. 3. Sjåberget asfalteres (Sjøvegen kryss Havblikk vann sklia. Sum kr Er ikke finansiert, (er vedlikehold som må tas over drift). 4. Sellotveien rehabiliteres som grusvei på de3 verste strekningene. Sum kr Er ikke finansiert (er vedlikehold som må tas over drift). 5. Hugløyvegen oppgruses (nytt gruslag og grøfting). Sum kr Er ikke finansiert. (er vedlikehold som må tas over drift). 6. Punkt 3, 4 og 5 er ikke finansiert og må utsettes dersom kommunestyret ikke finner finansiering innenfor drift. 7. Veivedlikehold i gruppe B «veier inkludert kanalrehabilitering» blir framlagt politisk så snart som mulig. Asfaltering av Hugløyvegen legges inn i økonomiplanen ved neste rullering. Side 6 av 11

7 Finn Rindahl fremmet utsettelsesforslag: Saken utsettes til møte Rindahls utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til møte /18 Tomma oppvekstsenter Formannskapets innstilling: Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak: For resten av skoleåret 2018/2019 skal elevene fra 1.-4.klasse på Tomma gå tre av sine skoledager på Nesna. Ordningen finansieres av midler kommunen har fått fra Havbruksfondet. Delt løsning evalueres våren Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. For resten av skoleåret 2018/2019 skal elevene fra 1.-4.klasse på Tomma gå tre av sine skoledager på Nesna. Ordningen finansieres av midler kommunen har fått fra Havbruksfondet. Delt løsning evalueres våren /18 Regnskapsrapportering 2018 nr. 2 Formannskapets innstilling: Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak: Side 7 av 11

8 Regnskapsrapport nr tas til orientering. Det er alvorlig når kommunen har så store avvik som det framkommer i budsjettregulering Budsjett og regnskap det må få større fokus og må arbeides med nye og bedre styringsmodeller for å få kontroll på økonomien. Det må rapporteres til rådmann og politisk hver måned. Nesna AP og SV fremmet følgende endringsforslag til andre avsnitt. : Det er alvorlig når kommunen har så store avvik som det framkommer i regnskapsrapport Budsjett og regnskap må få større fokus og det må ha høyeste prioritet for å få kontroll på økonomien. Det må rapporteres til rådmann og politisk hver måned. Formannskapets innstilling, første avsnitt ble enstemmig vedtatt. Nesna AP og SVs endringsforslag ble satt opp mot formannskapets innstilling, og endringsforslaget ble vedtatt mot 5 stemmer. Regnskapsrapport nr tas til orientering. Det er alvorlig når kommunen har så store avvik som det framkommer i regnskapsrapport Budsjett og regnskap må få større fokus og det må ha høyeste prioritet for å få kontroll på økonomien. Det må rapporteres til rådmann og politisk hver måned. 45/18 Budsjettregulering nr Formannskapets innstilling: Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak: Budsjettregulering nr. 1 vedtas. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret. Nesna AP og SV fremmet følgene tilleggsforslag: Side 8 av 11

9 Det innføres stillingsstopp i Nesna kommune ut Nesna AP og SV fremmet følgende endringsforslag: Midler fra Statens havbruksfond kr avsettes til investering i samfunns- og næringsutvikling. Endringsforslaget fra Nesna AP og SV ble satt opp mot formannskapets innstilling, og ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Nesna AP og SV ble enstemmig vedtatt. Budsjettregulering nr. 1 vedtas. Midler fra Statens havbruksfond kr avsettes til investering i samfunns- og næringsutvikling. Det innføres stillingsstopp i Nesna kommune ut Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret. 46/18 Budsjett 2019 Rådmannens innstilling: Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak: Forslag til framdriftsplan for budsjettprosessen 2019 tas til orientering. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag til framdriftsplan for budsjettprosessen 2019 tas til orientering. Side 9 av 11

10 47/18 Valg av kontaktperson til ungdomsrådet Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling fra rådmannen. Finn Rindahl fremmet følgende forslag: Ordfører oppnevnes som kontaktperson for ungdomsrådet, med varaordfører som vara. Rindahls forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Ordfører oppnevnes som kontaktperson for ungdomsrådet, med varaordfører som vara. 48/18 Søknad om fritak fra politiske verv Svein Midtgard Rådmannens innstilling: Rådmannen anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: Svein Midtgard innvilges fritak for alle politiske verv for resten av valgperioden jfr. Kommuneloven Stein Bjørgen trer inn som fast medlem i kommunestyret jfr. Kommuneloven 16.2, og resterende vara rykker en plass opp på varalista. Høyre, Senterpartiet og MDG utpeker nytt fast medlem i formannskapet og orienterer kommunestyret om dette. Den som utpekes blir også nytt fast medlem i administrasjonsutvalget og valgnemnda. Kommunestyret velger nytt fast medlem i kommunikasjonsnemnda, og ny fast representant og vararepresentant til Indre Helgeland Regionråd. Side 10 av 11

11 Første og andre avsnitt i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Nesna Høyre og Senterparti fremmet følgende forslag: Som fast medlem i formannskapet velges Lorents Lauritsen. 1. varamedlem: Ida Maria Børli Sivertsen 2. varamedlem: Stein Bjørgen Nytt medlem i kommunikasjonsnemnda: Gunnhild Forsland Ny fast representant i regionrådet: Jørn Ståle Pettersen Ny vararepresentant i regionrådet: Gunnhild Forsland Nesna Høyre og Senterpartis forslag ble enstemmig vedtatt. Svein Midtgard innvilges fritak for alle politiske verv for resten av valgperioden jfr. Kommuneloven Stein Bjørgen trer inn som fast medlem i kommunestyret jfr. Kommuneloven 16.2, og resterende vara rykker en plass opp på varalista. Som fast medlem i formannskapet velges Lorents Lauritsen. 1. varamedlem: Ida Maria Børli Sivertsen 2. varamedlem: Stein Bjørgen Nytt medlem i kommunikasjonsnemnda: Gunnhild Forsland Ny fast representant i regionrådet: Jørn Ståle Pettersen Ny vararepresentant i regionrådet: Gunnhild Forsland Side 11 av 11