<Organ for norske. doves landsforbund.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "<Organ for norske. doves landsforbund.)"

Transkript

1 ,.,.,. Nr. 7 <Organ for norske. doves landsforbund.) Ih...rlil rr4øu.r Axel Flelscher, Iinkrt. Aug.-Sept Utkommer 10 gange i Aret. JLJ_2_._å ri. 3 > o,', ' Til Nurnberg og Olympiaden. I. Man sier, at r.ordmennene er el farende folk Oil: visst er det. al man over alt i... erden støter på rep re.sentanter Ira år n.asiorf. Det er intet hos oss som 'vekker slik glede som ulsiktene til en reise - og da ihel!:!t en til el fremmed land. Det var derror bare ri' melig. al de, 'Som var utsel til å representere Norge ved idretlulevnet i NOrnberg var gjenstand for livlig 'IllisundeJse av dem, som målte bli hjemjle. Under legnede selv, som in~en chancer hadde til a gjøre sik gjellende i konkurransene, '.Idt for fristelsen og kjøpte!billet med mere og slog følge nedover. Avreisen inlliededes med en tildragelse som nær ihadde R:iort slut på. følgekapel. idet en - det var naturligvis mig - badde forsovet sig. Da jeg kom <.inn på peron~en hadde alt talet sat sig i bevegelse; - langl borte så jeg mit reisefølge henge håpløse ut.av vinduet og vinke farvel. Men det er jo ikke tor ingen tinp: man har trenet pa hundremeteren en lanli!; 'Sommer gjennem...00 on, - tenkle jeg - knyltet.hendene om. kullerlhal1kene o~ spurtet elter t02et. Jeg.gjorde sikkert mit livs lop d,;:n morgen. synd at det <ikke landles dommere og stoppeklokker hl å notere -rekorden. Tagd nådde jeg og det i siste liten; ved 1!llullen BV perongen fik jeg trukket tak i den bakerste vogn og en brbiertet lempet mig inn med samt mine kufferter. D~t blev et rorende R:jensyn med følget. Slik irlolededes ahså turen til Niirnberg. Det -spådde jo ikke helt godt, men vort lille lølge var alit -kevel i fint humør. Pralen gik uten slans or' emnevar det naturligvis utsiktene lar et heldia:: resullat i konkuransene. Vi var skjent enige om at Restad og <Iversen nok kom!il å bli lopfigurelle i sine respevtive øvelser. På denne 'måle gik reisen og liden kvikt fra.hånden og før vi ventet det var vi tremme i Gøteborg. Der stolte vi sammen, med de svensker som skulde lledover under ledelse av O. Ryden. Det var en mllnter bande og de blev fulgt pa stasjonen av talrike venner, som Ikke sparte pl gode nnsker og opmuntring. Vi norske sukket og tenkle på vår ensomme avreise - del var andre boljer her. Men vi fik tik snarl annet å lenke pl. Det var jo først presentasjonen og siden alle de viktigere personlige oplysninger -å.'å 'ra hånden, Jeg hilste for første gang på slike kjærnekarer som Rahmn - kiendt kulestøter, diskoskaster Ol, vidre -, Weslling også en fin kaster og al rollnder. Gam': venner som Eek og Ryden var d ell ren svir å shake qands med igjen. O't da tog rullet vidre var det mere enn livlik i de 10 kupel som Xi fylte. Da blev jeg b~drc kjl:ndl med svensk nes jtlfmrende lille llporling ~ir;s Aina KJelln, d, muntre fru Ryden, svemmer..:n Sjølund (passende na' del), 03tein Erikson, god lallgdistanseloper, og man; andre. Senere fik vi oss et' slag kort og ennu senf gjorde vi spisevognen utry~g: Vi norske manipulel lenge med den svenske spiseseddel fl vi fandt rrc li! noe etendes - det hele gik nermest på slump, Sent på altenen kom vi til Trålleborg. hvor byttet loget med fær~en. Pl den lem timer lan overlart til Sassnilz hendte intel av t>etydning. Erl a. ha set oss godt om på ferjzen slo vi oss med vi tredjeklasses billetter ned på fersle plass og gjorde ( d~l makelig: Mere enn en fik sig et par timers S0 i de bekvemme deksslole. I Sassnilz byltel vi igj om til tog og mens det ramlet ned giennem Tyskla sov man som det besst 101 sig Iotj0re. Det blev nokså anstrengende nat OR d,e hårde benker ga infernalsk tresmak i finalen. Da vi tidlig på' form dagen T8rJllet inn på Steltiner Banhof var vi 311e sa men temmelig more. Men vi strammet oss jo ap. vi sl at det var stort fremmøte for å ta i mot o Det var medlemmer av Berlins svommeklub for dø Vi shaket bands ringen rundt og gjorde omgående ( opdagelse at vi kunde..snakke- tysk alle sammen. I vil sl del gik les med tegn og F;rimaser i lange bal og vi forstod bverandre ulmerket. Under ledelse av den elskværdige herr Levy b vi så eskortert til vort losji lar å få el par lim hvile. Vi hadde vært meg~t heldige, idet del pensio hvor svenskene og jeg blev inkvartert lå i det me. sentrale U'tIZOW SIrau. De tre aodre norske fik \ reiser like ved i samme gate. Eller et par timers hvile var vi alle kommet hektene igjen og under Levy~ overopsyn dro vi for å spise middag og se på byen. Vårt første m med den tyske spiseseddel var udelt beha2elig, vi oss en kraftig middajit som slet ikke var så meget I sjellig rra den norske, Senere da vi provet oss egen hind var vi jo utsat for noen sldå overraskeh Da middagen hadde satt sig litt dro vi ut i by Vi norske hadde noen ærender å besørge og sk derlor lag med de svenske. Men senere møttes

2 58 T EG N OG T A LE igjen ute på en større Ireningsplass med svømmesla dian._ der fik Iversen og Restad \renet jiu for å myke sig' ap. mens ZapUe og undertegnede neiet sig med å være tilskuere. Allerede denne lønole dag av vårt ophold lik vi et godt innlryk av våre lyske værter. Uforanderlig elskværdig og tålmodig rulgte de oss rundt og svarte uten i dra på smilet av våre mange nai\'c spørsmål. Dette inntryk forandret sig bare Iil det bedre under de følgende dage. Vi blev visst rundt i Zoologischer Garten. den store dyrepark - en av de største i verden, hvor der er samlet dyr fra hele kloden, like Ira isbjørn o~ hval ross fra polarhavene, til tigre. [over og girafer fra det varmeste.a.frika. Jeg lror iklfe det linnes el dyr som ikke er rf'presenlert der. Der finnes rensdyr fra Norge pingvinsr fra Sydi!lbavel. botler. eldanter og I~gre fra Indien, gråbjørner. fra Alaska, pantere og Iigle Ira kaukasus. Ilodhester, vortesvin. neshorn. antilopptr og so~ar gorillan Ira Alrika, o. s. v. o. s. v. i det uendelige. Vi hl brakle flere timer her og syntes ikke vi fik nok av å se oss om. I part~nte!i må jeg nevne at det som gjorde storst lykke var en parfyme automat vi kom over. Man slipper et pengestykke i en sprekk så får man en dusj med nellik. vial; reseda eller nyslått høi euer behag. Omtrent samtli2e av hankjøn var borle og fik sig en dusj, 1!131st luktet vi som tn hel blomstel butik. En Mnnen dag var vi ute på Deutschen Stadion med hziiskojen for kropskultur. Der Irenet vi sammen med dansker og finner som OKsa. var kommet til Ber lin. AII~rede her fik man ef fingerpek om at danske -ne og f,n'lene nok var i kallonform, rolig og melodisk gik de irjennem sit treningsprogram. Det var lydelig at her lå lang og omhyggelig forberedelse bak. En eftermiddag var del omvisllin2 j byen, hele puljen av gkandinaver blev kjørt rundt lil de mest berømte seværdigheler. Del skal ha vært en storartet tur. Undellegnedc blev imidlertid snyit for den på grund av eu misforslåelse. Til gjengjeld tok jeg mig så en tur rllocll på e~en hånd. Jeg fik el ganske godt inlryk av berlin. såvel ved dag. som ved naf. ) En typisk slol by med rike og preklige kvarlen;~r side om side med lallige strøk. hvor bleke arbeiderbarn streifer om i de mørke og triste gater. Når mørket faldl på IJammet de store galer av buelamper og Iy!oreklamer. særlig Unler den Linden og Preiderichslraze tok si~ praktluldt: ut i naubelys uinr. For å selte en liten spiss på mit Berlinophold spiste jeg min avlens på ~en kjente restauraog.kjempinsehi og siden gik jeg på Wmler Garlen - et internasjonalt vari~te teafer. Siden'slentret jeg hjem gjennem gatene og så litt på livet. På alle de store gater drev del tykt med mennesker og bilenes strøm fløt endeløsl avsted. Også naltens fugler var ute og passet sit erhværv, de kunde være temmelig pågående. Men en storby... Da vi reiste fra Bellin var vi alle enig om at vårt opbold der hadde værl morsomt og at tyskerne badde forstålt og stelle dtl hyggelig for oss. Og vi var jævla spent på om det vilde hli like feslig i NOmberg. Men om NOrberg og opholdet der i neste arlikel. H. C. Lindgdrd. De Jnternalionale Døvstumme leker i J(nrnberg. Redaktøren har bedt mig gi el referat av konkurrancene nede i NOrnberg og da serlig de konk urranc~r hvori de 4 nordiske land deltok. Jeg begynder med fri idrett og tar først løpene. I 100 m. deltok Lindgård for Norge. Underteg. nede var selv oplat med diskos og så derfor ikke det løp, hvori Lindgård deltok før deltagerne var over mållinjen. Jeg bar den hele.tid trodd Lindgård var nr. l i silt heat, som utgjorde 4 maod. Imidlertid ser jeg nu av den ouiciejle resullat-jisfe, at Lindgård ar nr. 1 i sil beat på fin tid 12.2 og ban må nede i NOrnberg ha levert silt livs løp i 100 meteren. Jeg vet ikke hvor mange klokker det blev benyttet på I. mand, men i tilfelle man brukte 3 må Lindgårds lid anerkjennes som kretsrekord for Oslo. Delle kan jo undersøkes i tilfelle LindgArd bar nogen mteresse derav. Det var to mellembeat å 6 mand og i sitt heat blev Lind~ård siste O1and. De to mellemheat blev vunnet henholdsvis av Pruerlund. Danmark og Ka lainen, Fmnland be~ge med lid Finalen blev en dansk seir ved F'ruerlund på II.b. Oog må man ikke se meget på IJderne i lepene, da de Ileste deltok i så mange øvelser så at de Ikke kunde presiere sitt beste i hvert løp. Tyskeren Reuschke løp således i forsøket 100 m. pa IlA. j finalen bltv han.bare nr. 5 på Resultatet i finalen 100 m. var følgende; l. Fruerlund, Danmark Rdmul1d, PrankriR 11.7 J. Reynotds. EnRland I PtrlCOw.lky. Prankri~ 12.0 S. Reusche, Tyskland 12.1 b. Katainen. Pinnland 12 l. 200 m, løp: I.. Fruerh.lnd, Daomark 23.Q 2, Reimund, Frankrig RdnoldsEngland Perrcowsky, -Prankdg Mlid~en. Danmark Ftlrnow. Tyskland 25.6 Lindgård blev her utslåt i forsøket. 400 m. løp: I. Fruerlund, Danmark 5JoA 2. Dam man Tyskland Kalainen. PinniaIld Vinc~n', Frankdfl: 55,S 5. Ljunberg. Sveri~c m. løp: l. Cnrislenscn. D.l.nmark Wallari. Ftnnland Bouskaral. Frankrig Vlberg, Sverige Rohrig, Tyskland b. GeUI, Østerrike ~ m. løp: L Christensen, Danmark Bauskaral, Frankrig ROhrig, Tyskland KIlpanen. Finnland 4.28

3 TEON 00 TALE r 5. Vallari. Finnlan<l, b. Vibcrg, Sverige Man løp utlagning i 1500 m. o~ dårligsle mand :som gikk!il finalen hadde en lid av m. løp: I. Knudsen. Danmark to Meisa, Finnland 16.57,b 3. K,lponen.pinnland Pelenen. Danmark Ericson, Sverige Valdriani, Frankrig Et usedvanlig speridene løp. De lo førsle fulgies,gjennem hele løpet - men slulspurten avgjo(de dan sken!il sin rordel. - 5()()(l m. løpet gik søndag o~ da vislnolc je fleste, som delto.k i dette løp, var med,j, m. om førdagen er jo tiderne fiolle. 10,000 m. : l. Meisa, Finnfand 34.1' ricion, SveriRe Knudsen. Danmark Krumholz. Tyskland 5. Scott 2, Bngland 6. Sea Da, Ungarn. Den første hatvdrl av Jøpet var en hård kamp ltiellem Mølsa og Knudsen. MeIsa ledet og Knudsen hang på. Flere ganger sloppet finnen farten for at -dansken skulte lede - men denne ville ikke og fik.på den måten lier.c kjærkomne hvilepaustr under lø -pel. Meisa var jo den avgjort bedsle og kunde sik kert med en anden laktlk ha presset liden noget ned. Nu laple han meget på disse hvilepauser som jeg har -omtalt ovenfor. Det var sørgelig al Ankile ikke kun tle ha værel med her. Den Ijnske formann Karilas ul!a1te til mig sin beundring over Ankiles!lolte løperslil og Ankile har jo opl1åd under 34 min. på 10,000 m. i konkurrance. Forhåpentlig kan f. eks. Døves Sportsallianc~ ved sit jubileum nesle år arrangere et 'stort internationalt idretlstevne 02 indby I. premievinderne i Nurnberg. Stevnet blir så ~odkieont av C.I.s.s. o~ på slike stevner kan det settes \ erdensre korder. Ankile får så på sine gamle dage legge sig i irening for å skarre Nunge nogen verdensrekorder. Kulestøl : I. Kaurela. Finoland 12,23 2. Rahm, Sverige Stephan, Prankrig I I.l t. 4. Wcsfling, Sverige Sneider, Tysklilnd Nissen. Danmark Erter 3 forsokskast var 6. mands resultat 10,56 - jeg hadde ingenting å si i delte selskap. {Jet var forøvrig samme rekkefolr.e i forsøket. Det var ventet al Rahm skulle vinne. Han kislet jo under de sven ske mesterskaper 12.64, men målte nu nøie sig med..bare Diskoskast: 1. Rah Ill, Sverige WeslHng, S..etige Nissen, Danmark 33,62 4. Kaurelll, Pinnland 33,38 5. Slephan, Prankrig Roslad, Norge Røslad fikk ap et godt kast j forsøket på J( og gikk lil fmalen som 6. mand. Del var 'Iilt VI med de hørende dommere. Finnen Kaurela kastet 37-38'- men fikk ikke dette avmerkel på en ord li~ måle.. Man kaslet på gress Of( det var ingen c ler og holde sig til. Del var også feil med de Sl ske diskoskastere - men deltcp fik Ryden reltet på Spydkast: I. Weslling. Sver:ge Wlb'erg, Finnl.nd Hansen. Danmark Nissen, Danmark Sahm, Sverige b. Madsen, Danmark WestHng var her knusende overlegen og SPYl dalle stadig ned ruud! om 50 meleren. Kaurela, ~ jo er en ypperlig spydkaster, skadet armen og ku ikke prestere sitt bessle. Høiddsprang: I. Nissen 1.70 Danmark 2. Kaurela 1.66 Pinl~nd 3. Tvillum, Danmark l.b5 4. Westling, Sverige Røstød, NorR Hansen, Danmark Opsprangel ved heide va.r usedvanlig dårlig rent som en slagmark i miniatyr. Røstld var s uheldig og kom først i finalen som' 6. mand efter rekke omsprllng. Røstad er sikkert god for langt I re resullal enn han opnådde. I el av omsprangene han således mindst 10 cm. over Silverslr lok sig lill av Røstad ved hjemkomsten. Røslad ta lo løse og 4 hårde slarter på 30 m. - trene i i høidespranf( på 1.50 m. og avslutie treningen I en hård 200 m. Pelles for samtlige konkurrent hijide var en dårlig 5111 dog... ar NiSien en s,nule l re enn de andre. Lengdesprang: I. Rt:imund. Frankrig' Nissen, Danmark Røstad, Norge Weslliog, Sverige Rtlhm. Sverille 5.l.J7 6. Perlcowsky. Prankrig Røslad var 4. mand i forsøket med 5.88.! tidligere follalt var det hørende dommere og diss selvfølgelig ikke feilfrie som s~ mange døve I Under linalekonkurrancen var dog Røstad så he og få kikke i protokollen og fikk der se, at han I pel Da så den oflicielle re~ltl!al1iste kom Røstad OpfØlt som 4. mand i finalen med proteslerte siraks - loen ingen tok nolis av dette menle at dommerne ikke kunde gjøre feil - filt fikk jeg dog se prolokollen og det viste sig at Rø var or. 3 på 6.03 m. og han fikk så sin kjærko broneemedalje. Det \'ar forøvrig s /ake resultal lengde. Ved nesle olympiade må Reslad mindst \ en 2-3 uker i Oslo og fintrene før reisen og da sikkert ingen negte ham en guldmedalje i lengde. S!avsprang:,. Røslad, Norge 3.00 (ny verdensrekord) 2. Madsen, Danmark 3.00

4 1 60. T.E O N Cl O T A L E 3. Nissen, Danmark Eek. Sverige ' Høppel, Tyskfaod Vogel, Tyskland Ende1i~ en guldmedalje lil Norge. Restad var desværre ikke frisk under stavspranget. Han hadde sterk 'hodepine o~ da del desulen var mørkt og en smule koldt \'ar del en ypperlig preslelation av Restad og' berge J. pr. li( Norge. Dog målte han slite hårdt lar den og først efter t:n masse omsprang med Madsen, gik han liv med seiren og vi nordmenn som så på kunde trekke et lelletsens suk. Som man vil se J'lv resultatene var Danmark helt overlegen i fri id reit og blev her bessle nalion med. 139 poinls. Sverige hadde C)I points (tok 20 points ved en dame\. Pinnland 72 poinls og Norge 17 poinls ved Røslad. I svømning deltok som bekjennl Reidar IverseIl. Lørdag svømle hall 1500 Ill. i frisvømning og ledet en stund loran tyskeren Weiss. Litt eller seg imidlertid lyskeren fra Iversen og avslutlet løpet med en lid 1, Iversen blev nr. 2 med en lid av og var eirea 1 minnut loran nr. 3. I 400 m. gik del likedan som i 1500 Ol. Reidar hold I en stund følge og vi nordmenn så allerede i fantasien en norsk guld. medalje i svømning. Men tyskeren var for sterk og og gik ub0'nhørjig f~a Iversen. Det er megtt mulig at den h.lrde kamp med tyskeren I å de første 200 m. har tatt for meget på Iversen - han slappet sterkt av, en engelskmann g'lk forbi og tok sølvmedaljen fra Iversen. Reidar scoret 10 poinls for Norge i Svømning og lok med sik hjem en broneemedalje - flott gjort, Tiderne i 400 m. friwømning var Weiss Orant, England 6.37./ Iversen Som man vil bemerke er Iversens.tider lanrt dårligere enn vi er vant til fra den ka,nt herhjemme. Iversen mener selv at det skyldes det kolde ferskvann dernede i Nurnberg og delte må vet være riktig. Porøvrig var det en svømmer jeg la merke til Han hadde en lin fin stil og vandt 100 rn. i frisvømning på I.C6. Del vat franskmanden Talmone. Han er fransk mester (hørende) på 50 og 100 m. og har )sulen fransk rekord j de saolme øvelser. Norge blev med 2 mand nr. 10, av samtlige 14 dellagende nalioner. med 27 poinls. Vi slag jlalien 19 points (anmeldt 16 mano) - Holland 17 points (anmeldt 21 mand) - Tseheeho SIQwakiel 4 poinis (anmeldt 21 mand) og Sweilz (anmeldt 15 mand) Muligens har ncjgen' av disse 4 land Ikke deltatt med alle SOll1 var anmeldt - men allikevel det er en preslalion av Norg\l å kunde score såvidt mange poinls, når vi i beirakloing hvor få!drelsmenn det er i Norge. 3. Interna!ionale Døvstum-leker blev en succes og foruten Røstads verdensrekord i Stavsprang faldt også de øvrige verdensrekorder i ncrsagt samllige øvels~r, som det blev konkurrert idernede. Porhåpenllig VII nu våre. unge lovende idrellsme:1n riklig legge sig i 'selen, så Norge ved 4. Døvstum-leker i Wien 1935 kan bli en av de 6 bedste nalioner. Hdkon Fr. Zapffe... Averter Tegn og Tale! t Skomaketo::!esler Samson O. Hauge, Stavanger. er død i en alder av 74 år I sle septbr. Han var født i SIrandebarm ; men foreldrene flyilei lii Stavanger da han var 5 år gl. hvor han gik på folkeskolen t)ertil han var 10 år ~I., da han' blev døv elter en hjernebetendeise. Han kom derfor på døveskolen i Krisl.ian- sand S. og senere lærte han skomakel håndverkel. Borgerskap som håndvcrkermester lok han j 1878 og drev forretning inntil for få år siden. Oel, som har. gjort, Samson O. Hauge kjennlog avholdf i vide kredse er hans arbeide fc/r døve. Han vllr i mange år formann i de l.!øves forenill~ og al de fikk ~ilt eget h,us o~ kapell, skyldes hans 11lretlerige arbeide og irtilativ. Som Menighetens. klokker var Hauge i 20 år. 'og ellers- har han innehatt en mengde tillitshverv. Han deltok som representant i el møle i Trondheim hvor del Norske døves landsforbund 'blev stiltet, og stod som medlem av landsstyret og var fnrbundets kasserer i 8 år. Med dyp sorg vil de døve,; menighet molta bud skapet om at Samsom O. Hl:luxe er dod: Den uselvjske og opofrende mann var som e':l kjærlig far for alle ).ine skjebn~'ifeller. Da han Ol'! hans hustru, ku Guril1e Hauge. feiret sitt gullbryllup for noen år 'siden. mottok de mange beviser på den sympati de blev 001 fatlet med, særlig i de døves kretser. [lins. v. SkoUerud. Det første llujle for Sør7(orges krets. Søndag den 13. sep1hr. var Skien-. Telemarks og Vestfold døveroreningers replesenlanter samlet til møle i Larvik. Mølel lededes av Landslorbundets larm Her Johs B.:r/{e - Der var IremmøU 2 repr. fra førslnevnte forenillg o~ 3 [ra sislnevnte Kretstovens parl:lgrafer blev vedlah med endel til[øielser. Man rorctog nu valg på krdss!yre -. detle skal beslå av 4 medl. desuten blev Rlan enige om å velge er. repr. for hvert påbegynnl IQdt: medl. til krdsmøtene. Som kreisform. valgles Øistein Ording - Skien - varaf. Olaf Karlsen _. Tønsbefg. - sekretær fru B~teT Pedersen - Larvik og kasserer Kristian Rød - Eidanger. Z varamenn blev valg!: frk. Gunvor Skog Tøns berg og Sverre Hansen - Sandefjord. Kre1sform. rettet en lakk lil Sl yret lar den s10re tll id det visste ved å ha ham Iil kretsform. og: hu. Pedersen uttalte derefter sin store glede O\'er at Skicn og VesHold døve foreninger alter var knyltct sammen.' Det vellykkede: møte sluttet ved I/!7 tiden. Seluetæren.,

5 Bærer det mol lysere lider? I ~småblade for d0vslumme~ slår en artikkel av L. Elbjørn, som indledes med det ovenstående optimiliske spørsmål og som vel kan være av interesse også for våre lesere, - hvorfor her inntas endel utdrag av samme i korthet. Forfatteren er vel av den Ira, at fordi om vi har endel hørende forkjempere for vårt krav, det da skuide nå frem til målet. Men ved å følge lererkrefternes iherdige kamp lil redning ror talesystemet med nye methoder for å fjerne dens skre beligheter og negative resultater og {'Jf dermed å kunne underordne..tegnene ; - del er et faktum vi ikke kan gå utenom! Fort. skriver således; Man skulde ha lov ti] å Ira, al det n'.. begynner å lysne litt for de omdispu ferie legn døve overall! j verden kre'/er innført i skolene. For nagle år siden) slag hr. skolebeslyrer Johs. Berge sterkl til lyd for tegnenes anvendelse ved undervisningen j skolene og i lærernes fagblad. Nordisk tidsskrift f. d0vstumskolen~ feidedes der i lang tid d~sangående. l samme blads N. 4 IQ31 linnes en lengere artikkel av hr. 100slander HøgsIrøm, som han i et foredrag holdt i Berlin. Delte foredrag et talt like ut av je døves eget hjerte; det er sjeldel1t å se el så velfunderet forsvar for våre berettigede krav. Gans],e vist har småblade nylig avsluttet en lengere artikkel av hr. forstander AurelI, d~r på en forlreffelig måte utreder årsak og virkning. I mange år har jo Pasior Jørgensen st.revet om tegnene og derved sløtlet oss i den viktige sak. Dog hr. Høgstrøm når inn ul det centraie i saken ved å si:.. At del ikke kan være Kall, at vi bevist tar tegnene i!:lruk, det viser de mange resolusjoner fra de døves egne kongresser. Gang på gan~ har de døve forlangt at døveskolene skulde apta bruken av tegn. Men på ~rund av misforslåeise med døves innstillinger har lærere satt sig derimot i den tanke. at det '<un skuldc være skolens sak blott å opdra de døve børn lil samkvem med høren~e mennesker og derfor forkastet tegnene~. Forslanderen har nok efler sin personlige erfaring i omgangen med utgaede elever fra taleskoiene kunnet med full reit ulbryle: at resultatet er b/even en jauigd0'!l i sro'edrene; de! har været umenneskelig og menings/øs. Tegn og mimik er for de døve sur rogatet for modulation i den menneskelige stemme eller som farv~ til forståelse av sprogeim x-x- Det være sagt. at vi ikke vil talemelhoden M til!ivs, hvilket motstanderne tror; men at de små bar na i begynnerklassene må få sig lellere anskuelirgjort spro~ets individuelle karakter, såle.des at del kan pre: ges sig Inn i deres opfalnings og intelligensevne III klarere jorstde/se. Og da tjener ikke dcn tungvinte tale med avlesnillr ; - det må krydres med tegn, som for de døves øjne er hvad lai-lyden er for de høren des øren. Herr Pa$tor Jørgensen har i en artikkel j N. tidsskrift no. 3 iår:,,6t tilbag:eblik~ berørt tegnene og det kan være av interesse å hore hans upartiske merling oon åndsutviklingen ibl. døve i Danmark, hvor han i 30 år som sj~lesørger omgikkes med dem også i sociaje arbeider. Han eiterer bl. an.: ~Jeg har nok levet blilodt resultaterne ; men å få et klart inntrykk av o~ de nye methoder lar undervisningen reelt har 0J 1224 på døvl's 3dje kongress i Trondheim TEGN OG TALE 61 betydet el fremskritt er meget vanskeligt. Der ar alti no'n døve SQm når vilt og andre som ikke når så vill. Et overveldende inntrykk av, at de døve nu gjennemgående taler bedre, avleser bedre og har større sprogioråd enn lor 30 år siden - har jeg ial/all ikke. Det eneste jeg synes, jeg med nogen sikkerhet kan si er at de taleoplærle døve nt.! uttrykker sig bed. re skriftlig enn før; noget so:n forøvrig! har stor be tydning. I samkvemmel mel1em hørende og døve bru. kes skriften mere enn man tror!~ Her tylå jeg anføre at milt inntrykk av de tale oplærte døve i Norge er det motsatte. Det kan være for de døve, der har dårlig - ulorstålig stemme at der må tyes til skriftlig bruk likeoverfor de hørende; men ellers klarer de døve i Norge mere korrekt og koncist i talen enn sådan i skriftlig henseende. At tale-sproget er ikke det samme som å skrive i sam menhengende form. De døve vil derfor skrive, som de tenker i talen. og dedor blir gjerne det skrevne no rotet - gjenoplilgelser etc. - Der må jo tales korlog fyndigt tbi med lange avlesninger i ord kan de knapt følgt: med og således blir de døve vant med å ullrykke sig i korte setninger ~ Pastor Jørgensens uttalelse om at de døve elsker tegnene, høres lallerlig ut, thi man kunde også gjerne si at de hørende elsker talen~. Det er jo så, å si de døves eget sprog - tegnene - som de drives liv naturens skjebne til å benytte si~ av, som et lettere samkvemsmiddel enn den tungvinte tale med avle3ning som oftest fører til misopfatning. - Aliså, de døve elsker ikke tegnene i den forslann, men er nødt å holde dem i ære mot uforståelige lærerkrælters forakt for samme. Med hensyn til pastorens uttalelse om at det mest er de.. uegentlige- døve der optræder som forkjempcre for k.ravet om tegnenes innføreise i skolene, så kan del nok være riktig eftersom de kan være fortolkere for den almene ånd ibi. døve. Pastoren konkluderer sitt syn på saken således; at når de døve ikke kan komme op i rekken ibl. hø rende i deres sam fund som no l _ så kan de meget let!ere nå op i høiderne i de døves egne foreninger og samfund ved hjelp, ~ tegnene. ~ Ja, det er nok ~al1nt og hvortor ikke-, ~Når en døv - uegentlig el ler egentlig føler sin energi og evners mulighet lor å kunne gjøre nytte og derved således efterhvert kunne utfolde sig til rikere livsvirksomhet ibl. sine egne skjebnesfeller. så er del rimeligl at de ofrer sig: for dem som forslår og de selv lorstår dem i ondt og godt. - Dog må der las avsi ann for denne pastorens dom, - thi egentlig er det ikke derfor at de uegent lige auså kjemper for t~gnenes innføreise i skolene; men mest av skamfølelse for sine øvrige skjebnesfcller, at del skal være såledt:s - at de ved ulgangen av deres skole~ang ute i det store samfund skal bli å be lrakte som ~naive børn, nesten å klassiliceres som børn av 3die og 4de klasse ibl. normale hørende børn. - Det sisle er blitt sakt aven viss ;::edagog! Vi lordrer derfor tegnene som el mere effektivt kul_ turmldd~1 til de døve elevers dannelse så de kan bli mere selvbevisle til selvstendighet - istedetlor som det nu i reglen er at de må ledes og hjelpes i deres samfunds a'lærer ~v andre, som en følge av negativt rnsultat av SKoleundervisningen. Axel Fleischer.

6 Fra Stavanger. fra TromSlJ Døveforening. v/o jlllius Larmtun. TEON Samson Hauge døde på Stavangt:t sykehus. men hans Mre blev kjørt hjem for at -hans hilstru. som i lengere tid. har været sykelig kunde få over~ være høitidelighelen ved begravelsen. Denne foregik fra hjemmet lørdag 5. ~eplbr. Der møtte mange som vilde si avdøde delslssle farvel. De døve vistnok alle døve i Stavanger var møtt frem for li følge sin trofaste ven og hjjper li! hans hvilested på kirkegården. Hauge ønsket ikke blomster. dog' var kisten pyntet vakker~ med grønt. Pastor Brekke. forrettet og talte trøste'ode ord til Hauge's efierlalte. og skildret Hauj;1;e som den gode forkjemper for de døves sak. Ved jordpåkastelsen dannet de døve broderkjede omkring graven. Der blev fra norske Døves Landsforbund nedlakt en vakker krans med sløifer, med varme og anerkjendende ord for Hauge's arbeide i forbundet. Onsdag g. seplbr. var der minnegudstjeneste i De Døves kirke, hvor flere av dem, som hadje stålt Hauge nær i arbeidet for døve talle. P. O. Fra Berl5en. I dagene 5-6te september h9ldl, ~e døves menighet stevne, hvor ca døve deltok. Lørdag atlen var der velkomstfest i døveforeningen's lokale som for anledningen var vakkert dekorert med blomster og dækket bord. Efterat alle riktig hadde for synt sig,med gqd kaffe og delikas<;e:smørbrød blev bordene ryddet og bel~kn ordnet til sitteplasser. BOT) nevie Svendsen holdt en Iilen tale for fru Anna Mo (en av stevnets komiteer) som hadde fødselsdag og fyldte 64 år. Derefter holdt hr. Svendsen foredrag om døves arbeidsfeldt, - om hvor viktigt det er å være -pålitelig og høflig, og ikke være mistenksom ellers risikerer man å miste sin plass. Søndag formiddag var der festgudstjeneste i St. jdkobskirke. hvor 3 døve prester forreltet. festmid~ag på restaurant. Bellevue, og efter kaffen sl od 13 biler parat til å kjø.) - re oss tvert gjermem byen ut på landet langs. sjøen, opover åsen og nedover med svingveier t'lbake li1 byen hvilket tok vel en god times tur. Om avtenen avslutningsfest i alter blev servert døveforeningens lokale. hvor del med deilig kaffe og smørrebrød. Ved bordet blev holdt flere faler. Bonnevie Svendsen holdt foredrag om sin Nordlandstur, hvori han bhellet sine oplevelser som var interresant og humoritisk. Hr. -Hovland og hr. Breiteig henledet opmerk somheten på å henlægge en døveskole her i Bergen. som så lenge hadde været drøftet. Conrad Svendsen avsluttet stevnet med andt!kt og Pastor Sandvik lak ket alle som haclde orrlnet med. stevnet. K. O. Tromsø døvforening er åpent for møter regel' messig hver første onsdag i måneden. Det er meget hyggeligt for oss å få I<omme med hverandre Vi har mange 11ørf'nde venner, som samles meo oss til opbyrgel<;e. Nuværende formann er Nic:olai Holm (hørende) som vi er glad i og han også i oss. Viceformann er fru Henrietle Johannesen, som er så snill 00 TALE å servere på hvert eneste møte med deitir kaffe og kaker. Vi har i sommer hall flere utflukt~r over på. den andre siden av sundet og vi hadde o.gså -en l,1er Hg biltur til fagernes i Ramfjorden, hvor ~i bevertedes med kaffe og smørbrød samt fikk oss eil rik andaklstund. I Pinsen var pastor Rustad her og da var det~ gudstjeneste i Domkirken samt ofring til døves arbeide, hvorefter vi fikk oss en utflukt sammen med pas taren. Dl.'t er i sannhet en høilidsstunrl for oss.. når Pastoren er her og vi er svært glad i ham og vi ønsker ham alli godt i hans arbeide for døve. Nu sist den 25. august var han her igjen og var hos oss i to dager. Vi hadde en rikli koselig fest om kvelden og gudstjeneste dagen efter i Domkirken. hvoretter vi fulgte pastoren til kajen og vinket farvell. da han reiste. Om Gud vil kan Tromsø døvfprening feire silt 25-1rs jubileum sist i Dec:ember iår - En hjertelig hilsen til alle døve med ønsket om lykke og velsignelse for~1t arbeide blandt døve i vårt land - Fra Harstad. forrige onsdag 12. aug. som meddelt i brevet fra pastor O. Rustad til Harstad døvfg. begyndte gudstjenesten for døve i. Bethel Kirke kl. 1 1 / 2, -. Vi vare ca. 17 døve tilstede. Efler gudstjene!iten blev samtlige døve innbudt til fest samme dags aften i Bethel's store'sal kl. 8 1 / 2, Del var en hyggelig fest hvor sogneprest Steinholt (forflyttet fra Lebesby m sogneprest i Trondenesl holdt et foredrag om finmarken med Pastor O. Rustad som tolk for oss. ' Der blev også holdt foredrag om ~døve og.. tegn Efterpå kom verfinnen fru Strøm og innbød oss å'være med rutebil neste dags form. Torsdag kl. -11 til Borkenes. Der var også gudstjeneste i Kvæfjord Kirke kl. 12. Det er over 3 mil herfra og til kirken' og i Kvæfjord bor der 2 d~ve kvinner. som også blev med. Vi blev alle efter I<{udsljenesten inn budt til Fru fochsen's hjem~ i Borkenes hvor vi også blev innbudt å kumme igjen'neste sommer. Vi blev der til kl. 4 eflm., hvorefter vi var hjemme igjen med herlig minne om en behagelig 02 interessant tur synles nok, det kunde været flere av oss med, men de fleste døve. der bor ute ilanddistrikterne heromkring vare i travl virksom het med å slå gre<;s. Vi håper til neste sommer at de kommer med. Strax vi kom hjem fra Borkenes ad dresserte vi i ~ Harstad TidendeM vår takkeskrivelse til Fru Strøm og fam. Fochsen, Borkenes. /. N. Notis. Skolrådet Valler Forsius fyllfe d. 14. septbr. n!'ir - En lang tid fla 1890 har han arbeidet til besste for Finlands abnorme og særskilt for døve. Været forstander for Borgå døveskole og førsle abnormdireklør til 1926 da han avgikk med pension. Som -de norske rleltagere velkjennt fra Finlands dø' vekongrcss 1929 fungerte han som forbundets ordfører. Idrottsklubben Hepl1ata, Stockholm var med sine utvalgte idrellsmed. i Oslo for å utkjempe en pokalkamj) med 0:>10 døve idrettsforenings medl. på Bislrt bane - Søndag 27. Seplbr. - (som bekjennl erobret Oslo ifjor pokalen). Hrr O. Ryden fra Gøteborg overvar kampen. (Mere siden).

7 Fra Kristi.ansans~nd s. Kristianssands kr. -, døvforening avholdt søndag L6. og Mandag 17. aug. stevnemøte hvori deltok 45 døve rra 0s1 og vest og endel hørende (4 fra Oslo; en rra Stavangcl). Man samledes i kr. ynglingsfore. ningssal kl. Q furm. til kaf,rr::bord. - Kl. I1 var ~er gudstjeneste i Domkirken fotretle! av Pastor Svendsl'1J og var kirken overfylll av folle En del døve og hørende gikk lil alter!!. Kl. I, var de!' Oliddag -:- fesltigt aoreltel thej 'blomster og der servertes f$0d mat. Kl. l/ z3 reis.le vi alle i 7 l'1).olor~åt~ u,l lil Jush~.es. hvor 'li blev bevertet med kaffe o~ kaker i en vakk~rt belig~' gende villa derule. Ocr bje.v IitlJegn på hjemturen til byen, hvol' vi:kl. 8 (20) igjen samledes lii avieosmal, hvoretter dagen avsluttedes med en liten anda~t. Mandag:: morgen kl. 9 samledes i til Irokosl. hvorefter forelokes en spasertur til Ravnedalen og tilbake til byen kl. l at spise middllg. Ved '/')2 tiden kjørle flere biler oss til Blåkors-viJIa i Vågdbygden. I skoven lekle... i såsom: kaste ring - hoppe laug - sekkeløp tyven samt fotbalt - Q.S,V. Det var meget morsomt og ~erligt veir. så vi glade reiste 1:1 byen igjen. Efler it Pastor Svendsen hadde utdelt premier til de lykkelige vinnere fra leken, lilsalt med humoriliske spokeord for hver. hvilket salle oss alle i skogerlalter gikk vi tilbords. Bordene var plaseret i en hesleskoform og af_ tensmaten var fortrinlig. Da min kone var syk, besøkte Pastor Svendsen oss Torsdag 20. aug. li! en hyggelig stund. hvoreffer han reisle til Valle i Sætesdalen, ifølge med hr. Charles W. Leisner fra Oslo. /. Ho/tutt. Vennesla. Fra Østfold døves stevne. Herved sendes bladets lesere en.frisk og fersk hilsen rra Øslfold døveforening. som d. 29. og 30, aug. har været samlet til sommel'slevne her i Fredriksslad. Delte 'stevne skulde jo ha været avholdt allerede ',Juni, mr-o på grund av omstændighelerne blev det.asatt til 29dc og 301e August - og heldigvis; idet begge disse dage har \'æret begunstiget av det skjønneste sommerveir. der fik den uivelige by ved Glammens munding til at liise sig rra sin mc~t fordelaglige side. Lørdag elt. i l7 tiden samledes stevnets della gere i Ynglingsroreningens hyggelige IlJkaler. Da allp. var ankommel. - jeg har ingen oversikt over deltagernes anlali. men formoder. -at det kan gå op i 30, hvorav en del var indbudne, og euer at man hadde hilst på og underholdt sig med hinanden, toget man inn!il et enkelt men slilfuldt avtenst.ord i en av Vog Iingeforeoingens hjemlige og hyggelige sale. For midten av det hestes:kolormede bord hadde man den glede å se pastor C. Bonnevie Svendsen, samt, som særskilt indbudl,.. Te~n &: Tales M flerårige redaktør. formann i Norske døves landsforbund m. m., nuværen de _be'3tyrer av døveskolen i Holmestrand, hr. Johs. Befl~:e, rlankeret av Østfold døveforenings styre. Bland~ de øvrige gjester må nevnes el ungt par, der dagen I forveien var blevet viet av paslor Bonnevie Svendsen. Nogen hørende slektninger til døve hadde også vist T.E.O.N OG TALE 63 sin in!eresse ved å dellage. Likeledes såes Irk. Birgit Ttåseth. bibhothekaren I Oslo døveforening. Kdrle taler' blev holdt al( rormannen. frøken Magnhild Mar-: linsen, samt av herrerne Bonnevie Svendsen og' Be'rge l og efler bordet hy~get 'man:sig riktir. go'dt- saoniren' utover avtentimerne. Søndag oprant med samme strålende. varme veir. Dagen indlededes med en vakker gudstjenrste rar døve og hørendc, i forbinneise med altergang. i Gamlebyens statelige. ærværdige kirke. Fra -kirken tok man'færge over.elven lil vestre bydel. for å innta felles middag. Man hadde denne gang valgt Sj~mandshjemmet. i hvis koselige spisesa'l lange bord var aldeles nydelig dekket og pyntet med. høstens fagre blomster. Uen g-ode mat ble... vederfarel all mulig retferdighet, - laler blev hold I, og eflerpå IiIbragle man tiden sammen i den besste stemning, inntil 'en rekke biler ved 16 tiden rørte dell ager ne ut gjennem Glommen til Onsø. Her var lurens mål en skihytle, beliggende på et bergplaleau ollt:r skor' og blånende åser. En' del av ferdens deltagere hadde det pussige u!leld å bli bilet inn på en gal vei til et helt uvedkommende sted. Mt-n dette larde ingen demper pl humøret, heller det molsatle l Ja, så blev de-t,jor små line, høihælede damesko å traske i bu.ndløst landeveis - støvel godt stykke. derpå et stykke opadstigende i myr og lllænde gjen nem skogen. under tvit om retningens riktighel. men endelig -.,... der lyste skihyuen Qver den siste bakkekam.- og foran den igjen BonneVie Svendsens godlynle smil. Fotografiapparaterne kneppet. En del av de unge hadde fl1nnet en eiendommelig. formet gammel Irærot eller kubbe. Den hadde 3ldeles Iivagtig form aven mand med lange hårlokker og 11tstrakle arme og ben. Denne kubbe kastet de: unge sig med begcistring oller og optok den i sin midie lh forevigelse. - [ skihylleri iodtok man forfriskninger og lilbragte derefter en lar1g stund i den vakre, solfyldte skog og fjellna1ur, hvorefter man loget ned til dalen. bllurfra bilerne førte oss tilbake lil en festlig avten i Ynglingeforeningen. Her serveredes chocolade og katte, skårne smørbrød og forskjellige sorter kaker. hvil ket all lijhope ingenlunde blev kastet vrak på. Endel vakre og nyttige små plelsaker brei' utloddet fil infltekt for foreningens nyttige formål. De vakte uforslill li1fredshet hos de lykkelige vindere. Snart efter det hyggelige avtensmå!tid måtte desværre hr. Berge forlate festen for å drage hjem til silt Det hell igjennem vellykkede samvær fortsaltes i den gladeste stemning 'med munter selskapslek, ;som ennu varle.,... da under tegnede brøt op. Jeg lår slutte med å citt:rcl eventyret: De turede bryllup ~åde lenge og vel, og er de ikke ferdige så holder de vel på enda. i det disse linjer skrives. Tak og hreder til dem, som i f~rslc rekke bar dagens byrde og helc med alle arrangements : formannen, frøken Magnhild Martinsen med sine assistenter, fr k. Solie Karlsen, Anna Olsen. Lovise Hovden. Vi hadde del så gildt, at vi nok alle gjerne vil komme igjen lied ;:'este stevne, hvor nu dette monnebli avholdt! En ve1.fornøiet deltager. Abonner på Tegn og Tale! S. K..

8 64 T~E_O~N':!._~O~O= '_T.':.A'_'L E _ De Døves Forening i Trondheim begynder dne møler fra 13. september., I dell anled ning' med åpningsdagen holdres en fest med Lunch, og ta. 50' i taijel. deltok. Formannen Helme'r Moe åpnet møtet med en tale og ønsket alle velkommen tilbords. Alt var fe~tjjgt, og man forsynte sig rigelig. Hrr. Lunde Johansen -takket for malen, hvorefler man tog sig' en koselig pa~siar i gruppevj~ og drak kaffe og kaker. Man tok falt i de forskjellige leke til kl. 24 (12), da man målte gå hjem fil køis for da å ta følgende dage i arbeide efter deri langvarige og kjedelige lockout. O/an. 10 døue trøndere påkjørt au et kistog ved fasarettet. En ulykke av temmelig alvorlig art hendte litt ) klokken 11 igårkveld ute ved det tidligere epidemifasarett i Ila. El kistn~ kom bakkende fra kislasleanlegget. da to døve hl!;ndverkere, pølsemaker Hilmar Hansen og smed Konrad Kvidal. som var på vei innover: mot byen skulde passere jernbaneovergangen ved lasa-retlet. I del sterke mørke fikk ikke de to øie ljå toget, som var like innpå dem. og begge blev slått overende. Hansen var såvidt kommet klar sporet og blev skubbet overende. Kvidal VRT ikke kommet hell over. og han fikk den styggeste medfart. Sl!;vidt man igl!;rkveld forstod var han ikke kommet under hjulene, men den ene fot var brukket eller delvist knust ved ankelen. jernbanebetjeningen som var de eneste vidner til ulykken. rekvirerte strakst bil og fikk begge innlagt, på sykehu;et. Det 9plystes fra sykehu,set sent inatt at begges tilstand etler omslendighelene var meget tilfredsstillende. Efter de sparsomme oplysninger om ulykken som forell!; inatt, 'iynes det som om jernbanens folk er helt ulen skyld i ulykken. Pl!; den forreste av vog ' 'ne stod en skiftekonduktør, og han hadde forsøkt av' alle krefter å gjøre de to oprnerksom pl!; den fare de befartt sig f. grunner. men delte mislyktes av lett forklarlige Overgangen ved lasarettet må for øvrig karakliseres som meget farlig for fotgjengere efter som det er oplyst at der irigen grind cr anbragt ved den. 22/ (efter ulkhpp.) jeg har avlagt disse forulykkede et besøk pl!; Sykehuset et par gange. Begge er nu i god bedring og håper sr:arl å komme oven senge; men for hr. Kvidals vedkommende er det ef. alvorlig men. thi hans fot måtte amputeres og vil ~lllagejig er3talles med en kunstig fot, De vil reise erstatninr:sansvar mot jern banen, da der var mørkt og der ingen hindringsgrinde var. Der skulde nemlig ha været IY3 på den forresle vogn idet lokomotivet, skjøv toget bakfra, Efter nærmere undersøkel5e av poliliel var der 1.'5 kisvogne, som gik over dem og merkelilt nok sloppet lokomo' tivet først da, E'1Jers var de blitt drept på stedet. På lasarettet bjr der et døv! ektepar, hos hvem de beg' ge samme av ten havde været i et erinde. for parret som har bodd der i lasarettet i lengere lid har ingen ulykke tidligere inntruffet, endog som flere døve har måttet passere jernbaoeovrrgangen til. og fra lasarettet. Det er nok en farlig overgang især i, mørke lider uten lys. Olan. t Enkefru llaroline Skollerud.. fommedalen. er den 7. septbr. avgått ved døden 67 år på Ullevolds Sykehus - Oslo - SQm søsfer av Martin Skollerud der som bekjennt bygget de døves hylte på...feltbakken i nær heten av deres fars gård, var hun den der 19k sig så moderlig av døve medl. unner ~eres strev med opfø reisen av hytten. Ukeså unner den store hyttebrand OR gjenopførelsell av ny hylle var hun til stor hjelp med sin aldri sviktende venlighel OR lje-nestvillighet like til det siste - For hendes gode hjerte var hun,avholdt og æret av alle skiklubbens medl. Be~ravelsen fort;~gikk den t 2. septbr. ved 'Bryns kirk.c. Bærum, unner stor delt.agelse fra hele bygden' orså fra Oslo. Ibt: kra~sene såes'en stor krllns mecl sløifer. der bar innskrift: Takk for alll! fra De Døves Skiklub,'., Sjakk. Pokalkampen i sjakk mel. em Trondheim o'! Oslo døve sjakk klub fant sted i Oslo døveforenings lokaler lørdag den 1-8. Tidspunktet for kampens av-o holdeise VM meget uheldig val~t. Trondhjem vilde helst benytte lochout - situasjonen til, å få ka~pen avrjort istedenfor den før a'dalte lil Bededag som de selv - efter vår forespørsel - hadde funnet passende,. hvorved de kunde benytte billig-tog. Oe a.v reiste fra Trondhjem fredag morgen pr. lastebil, grurt-. det økonomiske vanskeligheter. og berernet å være fremme i Oslo lørdag formiddag, men motorskade og meget annet bevirket at de først ankom kl. 5 om eftermiddagen.- til samme tidspunkt for kampens avholdelse. Desværre var det helt umulig- å utsette kampen av forskjellige hensyn, den tok sin begynnelse kl. 6. Efter en stunds forløp blev partiene avbrudt hvoretter man gik tilbords og lot sig maten 'imake. En takk til s0slrene Herlofsen og frk. Åmold. Man blev fotografert og efter endt måltid gjenoptok man partiene. Trondhjemmerne hadde nu to motstandere å kjempe mot. Oslospilleme o.~ reisetrellheten. og del skune vise sig at overmakten rou var for stor. De bukket linder en efter en. Arild Moslet tapte for R. Ruud. Martinsen for Maureniuj:;son, Skjørestad for Ludwiksen mens Tårstad derimot klart beseiret Leif johnsen. den siste fra O.. I'J. Så fulgte en Lynturr:e rinj( 30m avslullning. Resultatet blev her at R Ruud erobret 1. pr. annen pr. tilfalt A. Tårstarl, tredje til A, Moslet. Vandrepokalen blev så overr.<lkt 0310, til odel og eie ved A. Tårst.ld, som ultalte at det var dell lange bilreisen som tok knekken på dem denne - g-ang, men derfor.ingen sure miner, han gratuler-o BKR 1

9 TEGN OG TALE.,., I,1, 1 :Jo' '1,, ; ~l Je Oslo og b~pet at det ikke måtte vare så altfor lenge til man atter kunne gjense hverandre ved brettet. Toralf Strømme talte sa for Trondbjemmerne, han beundret dem tor dfn energi de la for dagen og gledet sig til forhalt samarbeide. Og dermed var pokalkampen tilende. Hdkon Karlsen. Redigert av Wm. L Ludwiksen. Parti no l. VierspringersplJ (Væddekamp.) Hvit Sort S. Tanasch. Dr. E. Lasker. l. e2 ~ e4 e7 - es 2. Sgl - 13 Sb8 - e6 3. Ul - b5 Sg Sbl - e3 O-O U8 - b4 o-o 6. d2 - d3 d7 - d6 7. lei - g5 les - e6 8. d3 - d4 es Xd X d4 h7 - h6 l 10. Lg5 - h4 Sc6 - e5 Il Lb4 - es En interessant Kombinalion. 12. Lh4 XI6 Od8 X X es Of6 X es 14. Se3 - e2 Le6 - g4 15. Til - 13 Lg4 X g2 X Ddl - d3 c7 - c6 18. Lb5- e4+ Kg8 - h8 10. Kgl - hl b7 -- b5 20. Lc4-63 f5 X e4 21' Od3 X e4 DeS X e4 22. f3 X e4 Ta8 - e8 23. Sd4 X e6 Te8 X e4 24. Se2 - g3 Te4 - e8 25. Tal - dl Tf Se6 - d4? Bedre ved a3. nreste Sc6 - b4. er forsetteisen sikrere LeS X rl4 Opgilt. Parti no, 2 Indisk forsvar (spilt i mesterturneringen New York i april iår) Hvit: Sort: F. Marshall. M. Fax. 1. d2 - d4 Sg c2 - e4 e7 - e6 3. Sgl - 13 Ll8 - bh 4. Lei - d2 Od8 - e7 Dette fra Nimzowitseb hithørende trekk er den besste forsetteise i denne stilling. 5. Odl - e2 Lb4 X d2 6.Sb1Xd2 d7-d6 7. e2 - e4 b7 - b6? ikke bra. som forsetteisen viser: 8. e4--e5 9. d4xe5 10. De2 - e4 11. Oe4 - g4 Ikke g7 - g6 p. g. a. efterfulgt av Se4! Le2 X h7+ S13 - es d6 X es Sf6 - e7 c7 - c6 O-O 12. O -- O - O 12. Ul - d3 f7 - i5 13. es X 16 e. p. Sd7X Sg4 -,- h4 Oe7 - b4 Hvit truet med L X h7 +. men' denne lrusl burde sort h ;lier dekket ved TeB. Det ar grep, som ~ort mener å få igang på hvit' dronningfløi blir kvalt i fødselen. 15. O - O - O Sb8 -- d Thl - Ld3 - el e2 Sd7 -- e5 Se5 _. a4 18. Sd2 - b3 b6 - b; 19. a2 - a3! En overraskelse! Eller OM X e4 fange nemlig ~orh dronning efler Tdl - d4 l De må rlerfor trekke sig tilbake til e7. hvarette hvits trusel lil utfø relse. efter hans 14 trekk nu komme Db4 - e7 Kg8 X h8 Opgitt. Oplæringsfondel for praktisk arbeide.. (Kapital million). Ved førsle ul.deling. som fannt sted v~ren 1931 '.blev 27 % slipendier utdelt med et samlet beløp p. 123,000 kr.. Ved annen utdeling våren 1931., ble bevilgel 101 stipendier til el samlet beløp på litt ove 100,OuO kroner. Oplæringsfondet for praktisk arbeie ar tilvp.jebrar:t ved bidrag av Pen~elotteriels overskue Grundkapitalen skal stå urørt og av den årlige rente inntekt skal inntil videre 1/10 legges til kapitalen Utdelingen finner sted en gang om året ved kgl. re solusjoll efter innstilling av Handelsdepartementet son biståes aven innstillings komite på 11 medl. utpek av 'forskjellige organisasjoner bl. annet: Arbeiderne~ faglige landsorganisasjon. - Industriforbundet Ol Håndvt'rke rforbundet. Adgang til ansøkning, tnstedes kun for ungdon fra år og skjemaer fåes hos politiet i byerni og på landet hos len:>mannen. Meddelelse i Norsk Kungjørelsestidende orr neste utdeling vil efter hvad der oplyst bli bekjennl gjort høsten 1931 med ansøkningsfrist innen utgang' gen av Deeember og utdeling våren Til sli pendiene er knyilet visse betingelser. bl. a.: der avgi! skriftlig beretning om stipendiets anvendelse. De henstilles lii døves ung:dom. som ønsker videre op' læring j sitt fag - det være hvad det er - itide søke ordinert an økning på Skjemaer med derti1l fornøden assistance enten ved presteme eller ved sin forenings' organisasjon. ~~riy litt til.,fe~u o~ fale!

10 6 TEON 00 TALE Trekning. i de Døves Jdretlsforbund for J{orges gavelotteri. 1. gev. Diamant dame/herre cyk- 18. gev. Cykkellykl nr kei efter valg' nr pynteduk ~Grepa. Gull-kro Oblater (drops) nekomfyren Kjærlighet på 3. Brunswick kuffert pinne grammofon Dameskjerf Kikkert too graverte visil- 5. Kaffeservise,rgT 6 kott personer Do Herresportsbluse ) Fotball Do Armstyrkere Do Treningsdrakt Damesko Damt'sportsbluse 397i Ølopfrekker Oslo skinke Ansjosgaffel Pullover Kvartalsabonnem. h Bordopsats på.. Dagbladet' Elektrisk varme 32. Do flaske Do Tøfter Do Pullover Skjorte 3461 Riktig trekning bevidnes. Oslo, 11/ B. H. Hvam, Edv. Syverud. polilibeljel1!e. Gevinstene må henies innen 15. decbr. t931 i Zapffes musikhandel, Akersgf. 45. Pensionat. Døve mottakes året rundt, likeså pr. uke - på en landgård hos en døv propritærfamilie. Stedet ligger ) innved sjø og nær skog - 8.mil..pr. Stockholm. Utvungt hjemliv. E. Bretzner. Kragsta gård - Edsbro Sverrige. Hvem kan stave verdens lengste navn? I de forenede slaler er der en innsjø som sikkert har det lengste navn i verden. Den heler nemlig: Chargoggagogglllancllaugagoggchaubanaggunf!amaug, - Et langt ord altså på 44 bok' sfavf'r. Det er nemlig indianer' sprog og betyr så meget som:.. Du fisker på din side, jeg fisker på min side, ingenfisker på mid ten«. I stalctnc bor ~ejvførge1ig også den mann, der vel har det kor o prettet Brand.. sjø- innbruddansvar- automobil gla~s andledningværdiforsend(ll~e.. forsikring. feste navn i vernen. Han heter kort og godt.,ed Ek 'OR bor i Brockton, Massachusetts. - Breviksgatten Notis. Fru Mltrie Lode. Stavanger. blir 70 år t9. oktober: Hun har gått på Kristianssilnds Døveskole. P. O. Høreapparater. Als Cbrislian Falcbenb~~ Oslo. Schrøder SVMkmo prenteverk. Trondhjem. Kjøp blindes arbeider l Kurvmøbler, Kurver. Snekkerar~ beider, Børster, vævp.de og strikkede saker, Madrasser, Divaner m,m. Reparasjoner og Stolfletning utføres. Alt arbeide er solid oa godt utført. Kun prima materialer benyttes. Rimelige priser.telefon Blindes utsalg. Bergsliens gl. 13. Hi. av Sporveisgt. Filial: Torvald Meyers gt. 78 Telf. '14076 OSLO ~SID KulkDm~ani AlS B~peb,yggen 7. Kul, kok,s, sinders, ved. En gros &. detail. Telefone; : Nordre gl. 6 Tr.on4~eim tir. 133, Leverer gode: fotogr'afier og forstørrelser Hjertelig takk for opmerksomheten oo;r venlire ønsker' ved 'vor sølvbryllupsdag 29/ Hanna ng T. ElIasen. Trondhjem. Redak~jonens addr. :. Axel Flelscher, Box 20. Hauketo. Merk: Ah BJadstof innsendes InnelI. 15. I md. klin til redaktøren! Kassererens addr: Herman A. Jansen, Bekkestuveien 7 Stabekk pr. 'oslo. Merk. Abonnering og bl3dkonlingenl Kr årlig, mottas kull gjen nem kassereren.