Virksomhetsplan Teknisk forvaltning Område Byutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan Teknisk forvaltning Område Byutvikling"

Transkript

1 Teknisk forvaltning Område Byutvikling

2 2 Innhold Om enheten...4 Kort beskrivelse av enheten...4 Rammebetingelser...4 Gjennomgående målekort...5 Målekort for avdelingen Samfunn Revisjon av kommuneplanens arealdel Utarbeide klima- og energiplan for Lindesnesregionen - temaplan Folkehelse Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder Trafikksikkerhetsplan Sykkelby Status verneverdig bebyggelse Medarbeidere Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere - stillingsbetegnelse Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere - videreformidling Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere kompetansekartlegging- og utvikling Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere Studietur Lindesnes Brukere...20

3 3 3.1 Utarbeide reguleringsplan for Kleven Utarbeide reguleringsplan for Vassmyra Utarbeide reguleringsplan for Furulunden Utarbeide reguleringsplan for Sandnesheia Vurdering av bestemmelsene til bevaringsområdene i sentrum Kvalitet Kvalitetsjekking av matrikkelen ved brukstillatelse og ferdigattest Kvalitetsheving av mangler i matrikkelen Tolvukersfristen holdes ved søknader om dispensasjon Nye Lindesnes Utarbeide felles saksbehandlingsmaler Nye Lindesnes- Utarbeide felles gebyrmaler Nye Lindesnes- Bytte tjenester med de øvrige kommunene i Nye Lindesnes Nye Lindesnes- Ta i bruk ebyggesak Øke informasjonsverdien i planregisteret Øke effektivitet ved oppstart av plansaker Avholde tilsyn Oppgradering av det digitale veinettet Revidering av veileder og mal for reguleringsplan Gjennomgang av gamle reguleringsplaner for å sikre at alle har bestemmelser om utnyttingsgrad Kontroll utslippstillatelser med utslipp større enn 50 pe....38

4 4 Om enheten Kort beskrivelse av enheten Avdelingen har ansvar for: Behandling av saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, friluftsloven, forurensingsloven, lov om eierseksjoner og lov om motorferdsel i utmark. Ansvar for at folkehelse blir implementert i planer og i organisasjonen. Ansvar for prosjektet Sykkelby Mandal og oppfølging av Nullvisjonen. Utarbeide grunnlag for eiendomsskatt. Teknisk forvaltning er en viktig utviklingsaktør og deltar aktivt både sammen med planutvalget og med politisk administrativt sammensatte grupper med kommuneplanen og reguleringsplaner for utvikling av kommunen. Teknisk forvaltning har sekretærfunksjon for: Arbeidsgruppa for klima, miljø og energi Mandal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Navnekomiteen Planutvalget Prosjektgruppa for regional klima- og energiplan Rammebetingelser Antall ansatte 18 Antall årsverk 17,6 Driftsbudsjett 6 364

5 5 Gjennomgående målekort Målsetting Indikator Mål 2018 Ikke godkjent resultat Siste resultat Tiltak Samfunn Økonomi God integrering Antall språkpraksisplasser enheten tilbyr Lite avvik i forhold til budsjett Avvik i forhold til budsjett >0,0% >-0,5% 2,3% Medarbeidere Brukere Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning Nærvær 1 94 % 92 % 97,1 KS 10-faktor Eventuelle måltall for hver enkelt enhet Utført Brukerundersøkelse Utført Ikke utført Antall avvik rapportert gjennom Kvalitetslosen Ingen måltall 4 Kvalitet Ivareta betryggende kontroll over virksomheten Antall avvik med høy eller middels alvorlighetsgrad Måltall ikke fastsatt enda 1 Andel rapporterte avvik som er lukket innen tre uker 85% 75% 0 1 Ulike enheter har ulike målsettinger. Juster mål og «ikke godkjent» iht. hva som gjelder for egen enhet.

6 6 Målekort for avdelingen Målsetting Måleindikatorer Mål 2018 Ikke godkjent resultat Siste resultat Tiltak Revisjon av kommuneplanens arealdel Vedtatt plan Utarbeide klima- og energiplan for Lindesnesregionen - temaplan Vedtatt plan Systematisk folkehelsearbeid Gjennomgang av virksomhetsplaner for alle områder Samfunn Kartlegging og verdisetting av friluftsområder Digitalisert temakart ferdig Trafikksikkerhetsplan Prioriterte fysiske tiltak Sykkelby Sykkelparkering i Amfi senteret Bevaring Registrering av dagens materialbruk i bevaringsområdene i sentrum Alle skal ha stillingsbeskrivelse Medarbeidere Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere Lage rutiner for å videreformidle endringer i lov og forskrift Kompetansekartlegging og kompetanseutvikling Studietur Nye Lindesnes Ikke avholdt 2.4

7 7 Utarbeide reguleringsplan for Kleven Førstegangsbehandling Utarbeide reguleringsplan for Vassmyra Førstegangsbehandling Brukere Utarbeide reguleringsplan for Furulunden Førstegangsbehandling Utarbeide reguleringsplan for Sandnesheia Vedtak Vurdering av bestemmelsene til bevaringsområdene i sentrum Evt. ny oppstart God matrikkel Kvalitetssjekke matrikkelen ved brukstillatelse og ferdigattest Kvalitetsheving av mangler i matrikkelen og rette feil i bygg. Bygg der det er mer enn tre år siden byggetillatelse er gitt. 100 % 95 % Gode resultater 12 ukers fristen holdes ved søknader om dispensasjon 4,0 3,5 4.3 Utarbeide felles saksbehandlingsmaler Kvalitet Nye Lindesnes Utarbeide felles gebyrmaler Bytte tjenester med de øvrige kommunene i Nye Lindesnes Ta i bruk ebyggesak Øke informasjonsverdien i planregister Lage rutiner for hva som skal inn i planregisteret Øke effektivitet ved oppstart av plansaker Lage nytt bestillingsskjema for oppstartmøte Tilsyn Avholde 10 tilsyn med fokus på foretak uten sentral godkjenning Minimum 10 Under

8 8 Oppgradering av det digitale veinettet Rette kjente feil Revidering av veileder og mal for reguleringsplan Revidert veileder Gjennomgang av gamle reguleringsplaner for å sikre at alle har bestemmelser om utnyttingsgrad Fremme sak til planutvalget Kontroll utslippstillatelser med utslipp større enn 50 pe Følge opp svar og de som ikke har svart Ulike enheter har ulike målsettinger. Juster mål og «ikke godkjent» iht. hva som gjelder for egen enhet.

9 9 1. Samfunn 1.1 Revisjon av kommuneplanens arealdel Tiltakskort 1.1: Samfunn I henhold til planstrategi vedtatt av bystyret skal kommuneplanens arealdel revideres. 1 Utredninger og behandling av innspill HJO 2 Utarbeidelse av planforslag HJO 3 Høring HJO 4 Sluttbehandling/vedtak HJO

10 Utarbeide klima- og energiplan for Lindesnesregionen - temaplan Tiltakskort 1.2: Samfunn Bystyret vedtok mandat for arbeidsgruppa for klima, miljø og energi. En av oppgavene er å utarbeide en ny energi- og klimaplan for Mandal med klare målsettinger innen Forslag til planprogram og melding om oppstart ble sendt på høring og utlagt til offentlig ettersyn Bystyret vedtok planprogrammet , men vedtok samtidig å stille det videre planarbeidet i bero. Det utarbeides i stedet en regional klima- og energiplan for Lindesnesregionen. Planarbeidet utføres av PWC og var ferdig Styringsgruppa skal bestemme videre behandling av planen. Deretter kan det være aktuelt å utarbeide handlingsplan for en eller flere kommuner, og det kan være aktuelt å supplere med flere tiltak. 1 Behandling i styringsgruppa HJO 2 Offentlig ettersyn og endelig vedtak HJO 3 Utarbeide og vedta handlingsdel HJO

11 Folkehelse Tiltakskort 1.3: Samfunn Helsefremmende livsstil er et av fokusområdene under folkehelsekapittelet i kommuneplanen Gjennomgang av virksomhetsplaner for alle områder GWE 2. Presentasjon for ledergruppa som vurderer veien videre GWE 1 2

12 Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder Tiltakskort 1.4: Samfunn I henhold til bystyrevedtak skal friluftsområder i kommunen kartlegges og verdisettes. 1 Legge saken ut på høring GWE 2 Gjennomgå innspillene GWE 3 Legge data inn i naturbasen GWE/KTO

13 Trafikksikkerhetsplan Tiltakskort 1.5: Samfunn I samarbeidsavtalen med Vest-Agder Fylkeskommune har Mandal kommune forpliktet seg til å arbeide for Null-visjonen om null trafikkdrepte og null hardt skadde i trafikken. Trafikksikkerhetsplan og kampanjer er sentrale tiltak. Organisering av arbeidet ble vedtatt og planarbeidet påbegynt Prioriterte fysiske tiltak vedtatt GWE

14 Sykkelby Tiltakskort 1.6: Samfunn Mandal kommune har inngått sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Vest-Agder Fylkeskommune Det gir mulighet for å søke midler til G/S-anlegg og andre prosjekter som fremmer sykling. 1 Oppstartsmøte sykkelparkering Amfi GWE 2 Ferdig etablert sykkelparkering Amfi GWE

15 Status verneverdig bebyggelse Tiltakskort 1.7: Samfunn Planutvalget har tidligere bedt om status for den verneverdige bebyggelsen i sentrum. Dette arbeidet er igangsatt, og målet er å bli ferdig i løpet av Ta bilder av detaljer på bygninger i bevaringsområdene ROH 2 Gjennomgå materialet ROH 3 Ta befaring sammen med fylkeskonservator ROH 4 Ferdigstille rapporten ROH

16 16 2. Medarbeidere 2.1 Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere - stillingsbetegnelse Tiltakskort 2.1: Medarbeidere Alle skal ha stillingsbeskrivelse. 1 Medarbeiderne utarbeider forslag Alle 2 Forslaget gjennomgås med leder GAN 1 Utsettes til

17 Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere - videreformidling Tiltakskort 2.2: Medarbeidere Lage rutiner for å videreformidle endringer i lov og forskrift. 1 Lage rutiner for å videreformidle endringer i lov og forskrift GAN 1

18 Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere kompetansekartlegging- og utvikling Tiltakskort 2.3: Medarbeidere Kompetansekartlegging og utvikling. Ved nyansettelse vil vi søke etter medarbeidere med kompetanse forvaltningen i Nye Lindesnes mangler. Eventuelt videreutdanne medarbeidere. 1 Kompetansekartlegging Alle 2 Avklare med medarbeiderne hvordan nødvendig kompetanse kan skaffes GAN/JOG 1 Utført 2

19 Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere Studietur Lindesnes Tiltakskort 2.4: Medarbeidere Forvaltningen i Nye Lindesnes ønsker å styrke det sosiale samholdet i forbindelse med kommunesammenslåingen. Med bakgrunn i dette planlegger vi en felles studietur. 1 Studietur GAN 1 2

20 20 3. Brukere 3.1 Utarbeide reguleringsplan for Kleven Tiltakskort 4.1: Brukere Formålet med oppstart av planarbeidet er å avklare fremtidig arealbruk og legge til rette for ny bebyggelse i Kleven, herunder vurdering om innpassing og formuttrykk for eventuell ny bebyggelse i området. Møte med innbyggerne, bydrift og politikere ble holdt og stedsanalyse ble ferdig Førstegangsbehandling JOG 1

21 Utarbeide reguleringsplan for Vassmyra Tiltakskort 3.2: Brukere Utvidelse av Vassmyra ungdomsskole, bl.a. med flerbrukshall. 1 Førstegangsbehandling i planutvalget AKL 1

22 Utarbeide reguleringsplan for Furulunden Tiltakskort 3.3: Brukere Revisjon av reguleringsplanen for Furulunden og Risøbank ble vedtatt av bystyret i Førstegangsbehandling i planutvalget AKL 1

23 Utarbeide reguleringsplan for Sandnesheia Tiltakskort 3.4: Brukere Områderegulering av byggeområde B2 i kommuneplanen. Samarbeid om utarbeidelse av planmaterialet er inngått med Hellevikhus. 1 Vedtatt områderegulering AKL 1

24 Vurdering av bestemmelsene til bevaringsområdene i sentrum Tiltakskort 3.5: Brukere Teknisk forvaltning har fått en bestilling fra tidligere ordfører om at det legges frem en prinsippsak til bystyret, om hvilke materialer som kan tillates i bevaringsområdene. Oppstartsseminar «Kick-off» med Fylkesmannen og politikere Sak til bystyret DIVE-analysen ble presentert for planutvalget den Videre arbeid er en vurdering av om reguleringsbestemmelsene bør endres. 1 Evt. ny oppstart JOG 1 Utsettes til

25 25 4. Kvalitet 4.1 Kvalitetsjekking av matrikkelen ved brukstillatelse og ferdigattest Tiltakskort 4.1: Kvalitet Teknisk forvaltning har fokus på kvalitetsheving av matrikkelen, spesielt rettet mot kvalitetssjekk av opplysninger gitt i matrikkelen ved brukstillatelse og ferdigattest. Matrikkelen er utgangspunktet for innkreving av eiendomsskatt. 1 Endre dokumentflyten i ephorte MSI 2 Den nye rutinen tas i bruk Alle

26 Kvalitetsheving av mangler i matrikkelen Tiltakskort 4.2: Kvalitet Kvalitetsheving av mangler i matrikkelen og rette feil i bygg. Gjelder bygg der det er mer enn tre år siden byggetillatelse er gitt. 1 Ta ut liste fra matrikkelen BGJ 2 Utarbeide standardbrev IDJO 3 Tilskrive bygningseier Føre i matrikkelen

27 Tolvukersfristen holdes ved søknader om dispensasjon Tiltakskort 4.3: Kvalitet I siste kommunebarometer hadde teknisk forvaltning god score på saksbehandlingstid, med unntak av saker med 12 ukers behandlingsfrist. Vi velger derfor å ha fokus på den typen saker i år. 1 Avholde en LEAN prosess GAN 2 Gjennomføre tiltakene som fremkommer i LEAN-prosessen 1 2

28 Nye Lindesnes Utarbeide felles saksbehandlingsmaler Tiltakskort 4.4: Kvalitet 1 Ta opp i samarbeidsgruppen, Forvaltningsgruppe Nye Lindesnes GAN 2 Ferdigstille felles saksbehandlingsmaler GAN

29 Nye Lindesnes- Utarbeide felles gebyrmaler Tiltakskort 4.5: Kvalitet 1 Lage forslag GAN 2 Ta opp i samarbeidsgruppen, Forvaltningsgruppe Nye Lindesnes GAN 2 Ferdigstille felles saksbehandlingsgebyr GAN

30 Nye Lindesnes- Bytte tjenester med de øvrige kommunene i Nye Lindesnes Tiltakskort 4.6: Kvalitet 1 Ta opp i samarbeidsmøte med kommunene GAN 2 Følge opp tiltakene som fremkommer på samarbeidsmøte

31 Nye Lindesnes- Ta i bruk ebyggesak Tiltakskort 4.7: Kvalitet 1 Spille det inn for DDV GAN 2 Ta ebyggesak i bruk

32 Øke informasjonsverdien i planregisteret Tiltakskort 4.8: Kvalitet Utvide innholdet i planregisteret slik at det kan brukes som et oppslagsverk for bl.a. rapporter, utbyggingsavtaler og framdrift for vedtatte reguleringsplaner og for reguleringsplaner under arbeid. 1 Lage utkast til rutiner for hva som skal inn i planregisteret JOG 2 Gjennomgå utkastet på samarbeidsmøtet plan høsten JOG 3 Ferdigstille og ta i bruk JOG 1 2 3

33 Øke effektivitet ved oppstart av plansaker Tiltakskort 4.9: Kvalitet På bakgrunn av lovendring angående avklaringer ved oppstart, og ønske om mer oversiktlig materiale ved oppstart bør det lages nye maler for innlevering av materiell/informasjon ved bestilling av oppstartsmøte. 1 Utarbeide utkast til nye maler for bestilling av og referat fra oppstartsmøte for planarbeid JOG 2 Presentere utkast på samarbeidsmøte JOG 3 Ferdigstille nye maler JOG Utsatt til eget planmøte til høsten. Ny frist

34 Avholde tilsyn Tiltakskort 4.10: Kvalitet Det er fra sentralt hold ønskelig at kommunene har fokus på tilsyn. Vi vil i år ha fokus på tilsyn med foretak uten sentral godkjenning. 1 Utarbeide tilsynsstrategi ROH/IDJO 2 Utarbeide standardtekst SIBA 3 Legge standardtekst inn i ephorte- mal MSI 4 Avholde minst 10 tilsyn med fokus på foretak uten sentral godkjenning Alle

35 Oppgradering av det digitale veinettet Tiltakskort 4.11: Kvalitet Det digitale veinettet inneholder endel feil og mangler. Kjente feil skal rettes opp. 1 Lage plan for arbeidet bl.a. avklare behov for befaringer KTO/BGJ 2 Gjennomføre befaringer KTO/BGJ 3 Begynne registrering av endringer i det digitale veinettet KTO 4 Ferdig oppgradert veinett KTO 1 Utsettes til

36 Revidering av veileder og mal for reguleringsplan Tiltakskort 4.1: Kvalitet Utarbeidelse av veileder for planavdeling i henhold til ny kommuneplan. 1 Lage utkast til veiledere for plan AKL 2 Lage mal for bestemmelser AKL 3 Diskutere forslagene i samarbeidsmøte AKL 4 Ferdigstille veiledere på plan AKL Utsatt til eget planmøte til høsten. Ny frist

37 Gjennomgang av gamle reguleringsplaner for å sikre at alle har bestemmelser om utnyttingsgrad Tiltakskort 4.13: Kvalitet 1 Fremme sak til planutvalget JOG 1

38 Kontroll utslippstillatelser med utslipp større enn 50 pe. Tiltakskort 4.14: Kvalitet 1 Følge opp svar KKL 2 Følge opp de som ikke har svart KKL 1 2