Virksomhetsplan Teknisk forvaltning Område Byutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan Teknisk forvaltning Område Byutvikling"

Transkript

1 Teknisk forvaltning Område Byutvikling

2 2 Innhold Om enheten...4 Kort beskrivelse av enheten...4 Rammebetingelser...4 Gjennomgående målekort...5 Målekort for avdelingen Samfunn Revisjon av kommuneplanens arealdel Utarbeide klima- og energiplan for Lindesnesregionen - temaplan Folkehelse Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder Trafikksikkerhetsplan Sykkelby Status verneverdig bebyggelse Medarbeidere Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere - stillingsbetegnelse Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere - videreformidling Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere kompetansekartlegging- og utvikling Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere Studietur Lindesnes Brukere...20

3 3 3.1 Utarbeide reguleringsplan for Kleven Utarbeide reguleringsplan for Vassmyra Utarbeide reguleringsplan for Furulunden Utarbeide reguleringsplan for Sandnesheia Vurdering av bestemmelsene til bevaringsområdene i sentrum Kvalitet Kvalitetsjekking av matrikkelen ved brukstillatelse og ferdigattest Kvalitetsheving av mangler i matrikkelen Tolvukersfristen holdes ved søknader om dispensasjon Nye Lindesnes Utarbeide felles saksbehandlingsmaler Nye Lindesnes- Utarbeide felles gebyrmaler Nye Lindesnes- Bytte tjenester med de øvrige kommunene i Nye Lindesnes Nye Lindesnes- Ta i bruk ebyggesak Øke informasjonsverdien i planregisteret Øke effektivitet ved oppstart av plansaker Avholde tilsyn Oppgradering av det digitale veinettet Revidering av veileder og mal for reguleringsplan Gjennomgang av gamle reguleringsplaner for å sikre at alle har bestemmelser om utnyttingsgrad Kontroll utslippstillatelser med utslipp større enn 50 pe....38

4 4 Om enheten Kort beskrivelse av enheten Avdelingen har ansvar for: Behandling av saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, friluftsloven, forurensingsloven, lov om eierseksjoner og lov om motorferdsel i utmark. Ansvar for at folkehelse blir implementert i planer og i organisasjonen. Ansvar for prosjektet Sykkelby Mandal og oppfølging av Nullvisjonen. Utarbeide grunnlag for eiendomsskatt. Teknisk forvaltning er en viktig utviklingsaktør og deltar aktivt både sammen med planutvalget og med politisk administrativt sammensatte grupper med kommuneplanen og reguleringsplaner for utvikling av kommunen. Teknisk forvaltning har sekretærfunksjon for: Arbeidsgruppa for klima, miljø og energi Mandal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Navnekomiteen Planutvalget Prosjektgruppa for regional klima- og energiplan Rammebetingelser Antall ansatte 18 Antall årsverk 17,6 Driftsbudsjett 6 364

5 5 Gjennomgående målekort Målsetting Indikator Mål 2018 Ikke godkjent resultat Siste resultat Tiltak Samfunn Økonomi God integrering Antall språkpraksisplasser enheten tilbyr Lite avvik i forhold til budsjett Avvik i forhold til budsjett >0,0% >-0,5% 2,3% Medarbeidere Brukere Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning Nærvær 1 94 % 92 % 97,1 KS 10-faktor Eventuelle måltall for hver enkelt enhet Utført Brukerundersøkelse Utført Ikke utført Antall avvik rapportert gjennom Kvalitetslosen Ingen måltall 4 Kvalitet Ivareta betryggende kontroll over virksomheten Antall avvik med høy eller middels alvorlighetsgrad Måltall ikke fastsatt enda 1 Andel rapporterte avvik som er lukket innen tre uker 85% 75% 0 1 Ulike enheter har ulike målsettinger. Juster mål og «ikke godkjent» iht. hva som gjelder for egen enhet.

6 6 Målekort for avdelingen Målsetting Måleindikatorer Mål 2018 Ikke godkjent resultat Siste resultat Tiltak Revisjon av kommuneplanens arealdel Vedtatt plan Utarbeide klima- og energiplan for Lindesnesregionen - temaplan Vedtatt plan Systematisk folkehelsearbeid Gjennomgang av virksomhetsplaner for alle områder Samfunn Kartlegging og verdisetting av friluftsområder Digitalisert temakart ferdig Trafikksikkerhetsplan Prioriterte fysiske tiltak Sykkelby Sykkelparkering i Amfi senteret Bevaring Registrering av dagens materialbruk i bevaringsområdene i sentrum Alle skal ha stillingsbeskrivelse Medarbeidere Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere Lage rutiner for å videreformidle endringer i lov og forskrift Kompetansekartlegging og kompetanseutvikling Studietur Nye Lindesnes Ikke avholdt 2.4

7 7 Utarbeide reguleringsplan for Kleven Førstegangsbehandling Utarbeide reguleringsplan for Vassmyra Førstegangsbehandling Brukere Utarbeide reguleringsplan for Furulunden Førstegangsbehandling Utarbeide reguleringsplan for Sandnesheia Vedtak Vurdering av bestemmelsene til bevaringsområdene i sentrum Evt. ny oppstart God matrikkel Kvalitetssjekke matrikkelen ved brukstillatelse og ferdigattest Kvalitetsheving av mangler i matrikkelen og rette feil i bygg. Bygg der det er mer enn tre år siden byggetillatelse er gitt. 100 % 95 % Gode resultater 12 ukers fristen holdes ved søknader om dispensasjon 4,0 3,5 4.3 Utarbeide felles saksbehandlingsmaler Kvalitet Nye Lindesnes Utarbeide felles gebyrmaler Bytte tjenester med de øvrige kommunene i Nye Lindesnes Ta i bruk ebyggesak Øke informasjonsverdien i planregister Lage rutiner for hva som skal inn i planregisteret Øke effektivitet ved oppstart av plansaker Lage nytt bestillingsskjema for oppstartmøte Tilsyn Avholde 10 tilsyn med fokus på foretak uten sentral godkjenning Minimum 10 Under

8 8 Oppgradering av det digitale veinettet Rette kjente feil Revidering av veileder og mal for reguleringsplan Revidert veileder Gjennomgang av gamle reguleringsplaner for å sikre at alle har bestemmelser om utnyttingsgrad Fremme sak til planutvalget Kontroll utslippstillatelser med utslipp større enn 50 pe Følge opp svar og de som ikke har svart Ulike enheter har ulike målsettinger. Juster mål og «ikke godkjent» iht. hva som gjelder for egen enhet.

9 9 1. Samfunn 1.1 Revisjon av kommuneplanens arealdel Tiltakskort 1.1: Samfunn I henhold til planstrategi vedtatt av bystyret skal kommuneplanens arealdel revideres. 1 Utredninger og behandling av innspill HJO 2 Utarbeidelse av planforslag HJO 3 Høring HJO 4 Sluttbehandling/vedtak HJO

10 Utarbeide klima- og energiplan for Lindesnesregionen - temaplan Tiltakskort 1.2: Samfunn Bystyret vedtok mandat for arbeidsgruppa for klima, miljø og energi. En av oppgavene er å utarbeide en ny energi- og klimaplan for Mandal med klare målsettinger innen Forslag til planprogram og melding om oppstart ble sendt på høring og utlagt til offentlig ettersyn Bystyret vedtok planprogrammet , men vedtok samtidig å stille det videre planarbeidet i bero. Det utarbeides i stedet en regional klima- og energiplan for Lindesnesregionen. Planarbeidet utføres av PWC og var ferdig Styringsgruppa skal bestemme videre behandling av planen. Deretter kan det være aktuelt å utarbeide handlingsplan for en eller flere kommuner, og det kan være aktuelt å supplere med flere tiltak. 1 Behandling i styringsgruppa HJO 2 Offentlig ettersyn og endelig vedtak HJO 3 Utarbeide og vedta handlingsdel HJO

11 Folkehelse Tiltakskort 1.3: Samfunn Helsefremmende livsstil er et av fokusområdene under folkehelsekapittelet i kommuneplanen Gjennomgang av virksomhetsplaner for alle områder GWE 2. Presentasjon for ledergruppa som vurderer veien videre GWE 1 2

12 Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder Tiltakskort 1.4: Samfunn I henhold til bystyrevedtak skal friluftsområder i kommunen kartlegges og verdisettes. 1 Legge saken ut på høring GWE 2 Gjennomgå innspillene GWE 3 Legge data inn i naturbasen GWE/KTO

13 Trafikksikkerhetsplan Tiltakskort 1.5: Samfunn I samarbeidsavtalen med Vest-Agder Fylkeskommune har Mandal kommune forpliktet seg til å arbeide for Null-visjonen om null trafikkdrepte og null hardt skadde i trafikken. Trafikksikkerhetsplan og kampanjer er sentrale tiltak. Organisering av arbeidet ble vedtatt og planarbeidet påbegynt Prioriterte fysiske tiltak vedtatt GWE

14 Sykkelby Tiltakskort 1.6: Samfunn Mandal kommune har inngått sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Vest-Agder Fylkeskommune Det gir mulighet for å søke midler til G/S-anlegg og andre prosjekter som fremmer sykling. 1 Oppstartsmøte sykkelparkering Amfi GWE 2 Ferdig etablert sykkelparkering Amfi GWE

15 Status verneverdig bebyggelse Tiltakskort 1.7: Samfunn Planutvalget har tidligere bedt om status for den verneverdige bebyggelsen i sentrum. Dette arbeidet er igangsatt, og målet er å bli ferdig i løpet av Ta bilder av detaljer på bygninger i bevaringsområdene ROH 2 Gjennomgå materialet ROH 3 Ta befaring sammen med fylkeskonservator ROH 4 Ferdigstille rapporten ROH

16 16 2. Medarbeidere 2.1 Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere - stillingsbetegnelse Tiltakskort 2.1: Medarbeidere Alle skal ha stillingsbeskrivelse. 1 Medarbeiderne utarbeider forslag Alle 2 Forslaget gjennomgås med leder GAN 1 Utsettes til

17 Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere - videreformidling Tiltakskort 2.2: Medarbeidere Lage rutiner for å videreformidle endringer i lov og forskrift. 1 Lage rutiner for å videreformidle endringer i lov og forskrift GAN 1

18 Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere kompetansekartlegging- og utvikling Tiltakskort 2.3: Medarbeidere Kompetansekartlegging og utvikling. Ved nyansettelse vil vi søke etter medarbeidere med kompetanse forvaltningen i Nye Lindesnes mangler. Eventuelt videreutdanne medarbeidere. 1 Kompetansekartlegging Alle 2 Avklare med medarbeiderne hvordan nødvendig kompetanse kan skaffes GAN/JOG 1 Utført 2

19 Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere Studietur Lindesnes Tiltakskort 2.4: Medarbeidere Forvaltningen i Nye Lindesnes ønsker å styrke det sosiale samholdet i forbindelse med kommunesammenslåingen. Med bakgrunn i dette planlegger vi en felles studietur. 1 Studietur GAN 1 2

20 20 3. Brukere 3.1 Utarbeide reguleringsplan for Kleven Tiltakskort 4.1: Brukere Formålet med oppstart av planarbeidet er å avklare fremtidig arealbruk og legge til rette for ny bebyggelse i Kleven, herunder vurdering om innpassing og formuttrykk for eventuell ny bebyggelse i området. Møte med innbyggerne, bydrift og politikere ble holdt og stedsanalyse ble ferdig Førstegangsbehandling JOG 1

21 Utarbeide reguleringsplan for Vassmyra Tiltakskort 3.2: Brukere Utvidelse av Vassmyra ungdomsskole, bl.a. med flerbrukshall. 1 Førstegangsbehandling i planutvalget AKL 1

22 Utarbeide reguleringsplan for Furulunden Tiltakskort 3.3: Brukere Revisjon av reguleringsplanen for Furulunden og Risøbank ble vedtatt av bystyret i Førstegangsbehandling i planutvalget AKL 1

23 Utarbeide reguleringsplan for Sandnesheia Tiltakskort 3.4: Brukere Områderegulering av byggeområde B2 i kommuneplanen. Samarbeid om utarbeidelse av planmaterialet er inngått med Hellevikhus. 1 Vedtatt områderegulering AKL 1

24 Vurdering av bestemmelsene til bevaringsområdene i sentrum Tiltakskort 3.5: Brukere Teknisk forvaltning har fått en bestilling fra tidligere ordfører om at det legges frem en prinsippsak til bystyret, om hvilke materialer som kan tillates i bevaringsområdene. Oppstartsseminar «Kick-off» med Fylkesmannen og politikere Sak til bystyret DIVE-analysen ble presentert for planutvalget den Videre arbeid er en vurdering av om reguleringsbestemmelsene bør endres. 1 Evt. ny oppstart JOG 1 Utsettes til

25 25 4. Kvalitet 4.1 Kvalitetsjekking av matrikkelen ved brukstillatelse og ferdigattest Tiltakskort 4.1: Kvalitet Teknisk forvaltning har fokus på kvalitetsheving av matrikkelen, spesielt rettet mot kvalitetssjekk av opplysninger gitt i matrikkelen ved brukstillatelse og ferdigattest. Matrikkelen er utgangspunktet for innkreving av eiendomsskatt. 1 Endre dokumentflyten i ephorte MSI 2 Den nye rutinen tas i bruk Alle

26 Kvalitetsheving av mangler i matrikkelen Tiltakskort 4.2: Kvalitet Kvalitetsheving av mangler i matrikkelen og rette feil i bygg. Gjelder bygg der det er mer enn tre år siden byggetillatelse er gitt. 1 Ta ut liste fra matrikkelen BGJ 2 Utarbeide standardbrev IDJO 3 Tilskrive bygningseier Føre i matrikkelen

27 Tolvukersfristen holdes ved søknader om dispensasjon Tiltakskort 4.3: Kvalitet I siste kommunebarometer hadde teknisk forvaltning god score på saksbehandlingstid, med unntak av saker med 12 ukers behandlingsfrist. Vi velger derfor å ha fokus på den typen saker i år. 1 Avholde en LEAN prosess GAN 2 Gjennomføre tiltakene som fremkommer i LEAN-prosessen 1 2

28 Nye Lindesnes Utarbeide felles saksbehandlingsmaler Tiltakskort 4.4: Kvalitet 1 Ta opp i samarbeidsgruppen, Forvaltningsgruppe Nye Lindesnes GAN 2 Ferdigstille felles saksbehandlingsmaler GAN

29 Nye Lindesnes- Utarbeide felles gebyrmaler Tiltakskort 4.5: Kvalitet 1 Lage forslag GAN 2 Ta opp i samarbeidsgruppen, Forvaltningsgruppe Nye Lindesnes GAN 2 Ferdigstille felles saksbehandlingsgebyr GAN

30 Nye Lindesnes- Bytte tjenester med de øvrige kommunene i Nye Lindesnes Tiltakskort 4.6: Kvalitet 1 Ta opp i samarbeidsmøte med kommunene GAN 2 Følge opp tiltakene som fremkommer på samarbeidsmøte

31 Nye Lindesnes- Ta i bruk ebyggesak Tiltakskort 4.7: Kvalitet 1 Spille det inn for DDV GAN 2 Ta ebyggesak i bruk

32 Øke informasjonsverdien i planregisteret Tiltakskort 4.8: Kvalitet Utvide innholdet i planregisteret slik at det kan brukes som et oppslagsverk for bl.a. rapporter, utbyggingsavtaler og framdrift for vedtatte reguleringsplaner og for reguleringsplaner under arbeid. 1 Lage utkast til rutiner for hva som skal inn i planregisteret JOG 2 Gjennomgå utkastet på samarbeidsmøtet plan høsten JOG 3 Ferdigstille og ta i bruk JOG 1 2 3

33 Øke effektivitet ved oppstart av plansaker Tiltakskort 4.9: Kvalitet På bakgrunn av lovendring angående avklaringer ved oppstart, og ønske om mer oversiktlig materiale ved oppstart bør det lages nye maler for innlevering av materiell/informasjon ved bestilling av oppstartsmøte. 1 Utarbeide utkast til nye maler for bestilling av og referat fra oppstartsmøte for planarbeid JOG 2 Presentere utkast på samarbeidsmøte JOG 3 Ferdigstille nye maler JOG Utsatt til eget planmøte til høsten. Ny frist

34 Avholde tilsyn Tiltakskort 4.10: Kvalitet Det er fra sentralt hold ønskelig at kommunene har fokus på tilsyn. Vi vil i år ha fokus på tilsyn med foretak uten sentral godkjenning. 1 Utarbeide tilsynsstrategi ROH/IDJO 2 Utarbeide standardtekst SIBA 3 Legge standardtekst inn i ephorte- mal MSI 4 Avholde minst 10 tilsyn med fokus på foretak uten sentral godkjenning Alle

35 Oppgradering av det digitale veinettet Tiltakskort 4.11: Kvalitet Det digitale veinettet inneholder endel feil og mangler. Kjente feil skal rettes opp. 1 Lage plan for arbeidet bl.a. avklare behov for befaringer KTO/BGJ 2 Gjennomføre befaringer KTO/BGJ 3 Begynne registrering av endringer i det digitale veinettet KTO 4 Ferdig oppgradert veinett KTO 1 Utsettes til

36 Revidering av veileder og mal for reguleringsplan Tiltakskort 4.1: Kvalitet Utarbeidelse av veileder for planavdeling i henhold til ny kommuneplan. 1 Lage utkast til veiledere for plan AKL 2 Lage mal for bestemmelser AKL 3 Diskutere forslagene i samarbeidsmøte AKL 4 Ferdigstille veiledere på plan AKL Utsatt til eget planmøte til høsten. Ny frist

37 Gjennomgang av gamle reguleringsplaner for å sikre at alle har bestemmelser om utnyttingsgrad Tiltakskort 4.13: Kvalitet 1 Fremme sak til planutvalget JOG 1

38 Kontroll utslippstillatelser med utslipp større enn 50 pe. Tiltakskort 4.14: Kvalitet 1 Følge opp svar KKL 2 Følge opp de som ikke har svart KKL 1 2

BYDRIFT-enheten Område BYUTVIKLING

BYDRIFT-enheten Område BYUTVIKLING 1 BYDRIFT-enheten Område BYUTVIKLING Revisjoner: Rev. Dato: Endring og kommentar V1 14.1.18 Første utkast til målekort for virksomhetsområdet V2 21.2.18 Presentasjon/arbeid i SU kommentarer fra D&V og

Detaljer

Virksomhetsplan 2018 NOTAT. Miljøterapeutiske tjenester VIRKSOMHETSPLAN MILJØTERAPEUTISKE TJENESTER FOR Til:

Virksomhetsplan 2018 NOTAT. Miljøterapeutiske tjenester VIRKSOMHETSPLAN MILJØTERAPEUTISKE TJENESTER FOR Til: NOTAT DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2018/267-Vår ref: 9 Jan Terje Einarsmo, 146 05.07.2018 Til: VIRKSOMHETSPLAN MILJØTERAPEUTISKE TJENESTER FOR 2018 Virksomhetsplan 2018 Miljøterapeutiske

Detaljer

Virksomhetsplan Holum skole

Virksomhetsplan Holum skole Virksomhetsplan 2018 Holum skole Innhold Om enheten...3 Rammebetingelser:...3 Gjennomgående målekort...4 Mål for 2018:...7 Beskrivelse av tiltak...7 Om enheten Holum skole tilhører skoleklynge øst sammen

Detaljer

Virksomhetsplan Familiens Hus Helse og omsorg

Virksomhetsplan Familiens Hus Helse og omsorg Familiens Hus Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten...3 Kort beskrivelse av enheten...3 Rammebetingelser...3 Gjennomgående målekort...4 Målekort for enheten...6 Beskrivelse av tiltak...7 3 Om enheten Kort

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Forslag til planprogram Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Gjerstad, 27.11.2017 Innhold 1 Innledning...3 2 Bakgrunn...3 3 Overordnede planer...3 4 Mandat...3 5 Medvirkning og informasjon...4 6 Planprosess...4

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer

Virksomhetsplan Vassmyra ungdomsskole Oppvekst

Virksomhetsplan Vassmyra ungdomsskole Oppvekst Virksomhetsplan 2018 Vassmyra ungdomsskole Oppvekst 31.07.2018 2 Virksomhetsplan 2018 Innhold Om enheten...3 Kort beskrivelse av enheten...3 Rammebetingelser...Feil! Bokmerke er ikke definert. Gjennomgående

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2028 Organ Møtedato Formannskapet 20.10.2016 Kommuneplanens samfunnsdel 2017 2037. Planprogram til førstegangsbehandling Saken avgjøres av: Formannskapet. Rådmannens forslag

Detaljer

Virksomhetsplan 2018 IME SKOLE

Virksomhetsplan 2018 IME SKOLE IME SKOLE 2 Innhold Om enheten...3 Kort beskrivelse av enheten...3 Rammebetingelser...3 Gjennomgående målekort...4 Beskrivelse av tiltak...6 Oppsummering:...8 3 Om enheten Kort beskrivelse av enheten Ime

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Oppstartsnotat med utkast til planprogram: Kommunedelplan klima og energi

Oppstartsnotat med utkast til planprogram: Kommunedelplan klima og energi Arkivsak-dok. 18/02906-3 Saksbehandler Kristine Molkersrød Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 05.06.2019 Formannskapet 2015-2019 06.06.2019 Oppstartsnotat med utkast

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan: Trafikksikkerhetsplan Planprogram for revidering av trafikksikkerhetsplan Høringsversjon

Planprogram Kommunedelplan: Trafikksikkerhetsplan Planprogram for revidering av trafikksikkerhetsplan Høringsversjon Planprogram Kommunedelplan: Trafikksikkerhetsplan Planprogram for revidering av trafikksikkerhetsplan 2019-2023 Høringsversjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3 Føringer...

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 10214 F-sak 037/2014 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningsloven 4 og 11 Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja KOMMUNEPLANENS

Detaljer

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg 1 Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse av tiltak... 9 3 Om enheten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: Tid: 18.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: Tid: 18.30 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 30.04.2013/MSL Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: 13.05.2013 Tid: 18.30 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen onsdag 8. mai kl. 1300

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden Alstahaug kommune PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2012-2022 Vedtatt planutvalget: INNHOLD INNLEDNING...1 FØRINGER I VEDTATT PLANSTRATEGI...1 AREALDELEN...2 PLANPROSESS OG ARBEIDSMÅTE...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018 2030 Forslag til offentlig ettersyn Bystyresak 66/17. Frist for innspill: 22. august 2017. 1 Innhold Bakgrunn... 3 1. Rammer for

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revisjon av Planstrategi for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revisjon av Planstrategi for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSAN for Revisjon av Planstrategi for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Prosessplan sist endret den: 08/2016 Endringene foretatt av: Per-Inge Hestetræet INNHOLD Bakgrunn...

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID - 20160003 16/521 Fastsetting av revidert planprogram for rullering av kommuneplanen for Skiptvet kommune

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 30.11.2016 kl. 16:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG FOR UTREDNING AV KOMMUNEDELPLAN FRESK OG ATTRAKTIV KOMMUNE FOLKEHELSEPLAN Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Arkivsaksnr. : 12/3115-1 Arkivkode:

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BØ KOMMUNE - ARBEIDSOPPLEGG OG PROSESS

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BØ KOMMUNE - ARBEIDSOPPLEGG OG PROSESS KOMMUNEPLANENS AREALDEL BØ KOMMUNE - ARBEIDSOPPLEGG OG PROSESS Asplan Viak 17.11.2016, revidert 23.11.2016 Kommuneplanens arealdel skal danne grunnlag for den overordna arealbruken i kommunen. Arealdelen

Detaljer

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for miljøterapeutiske tjenester Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for miljøterapeutiske tjenester Helse og omsorg 1 Enhet for miljøterapeutiske tjenester Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 3 Gjennomgående målekort... 4 Målekort for enheten... 6 Beskrivelse

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist Planprogram for trafikksikkerhetsplan for 2011-2014 Høringsdokument med høringsfrist 1.12.2010 Bilde fra s fotoarkiv Høringsdokument på planprogram for trafikksikkerhetsplan Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Høringsutkast til planprogram

Høringsutkast til planprogram Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen 2020 2032 Høringsutkast til planprogram 1 Innhold Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Formål med planarbeidet... 4 Avgrensning... 4 Behov for utredning...

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune

kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune Forslag til planprogram for utarbeidelse og revidering av kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune 2017-2029 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Planprogram s. 4 3. Kommuneplan s. 5 3.1

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID 201601 Arkivsaksnr.: 17/848 Kommunedelplan for bynære områder - politiske føringer for videre arbeid Vedlegg: 1. Planprogram for bynære områder,

Detaljer

Planprogram for revisjon av Kommuneplan

Planprogram for revisjon av Kommuneplan Planprogram for revisjon av Kommuneplan 2007 2019 Innhald: Bakgrunn s. 2 Rammer og premisser s. 2 Planprosess og medverknad s. 3 Vedlegg. s. 5 9.1. Bakgrunn: Gjeldande Kommuneplan 2007-2019 blei vedteke

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKILJÅSAUNET BOLIGFELT. i Overhalla kommune PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR SKILJÅSAUNET BOLIGFELT. i Overhalla kommune PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR SKILJÅSAUNET BOLIGFELT i Overhalla kommune PLANPROGRAM Overhalla den 30.04.18 For. Jan Lian 2 Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Plan ID: Utarbeidet av : Ingunn og Kjetil Øvereng Reguleringsplan

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel Arkivsaksnr.: 17/1625 Lnr.: 14961/17 Ark.: 141 Saksbehandler: kommunalsjef samfunn og miljø Inger Kammerud Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/859-2 Saksbehandler: Thomas Breen KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2027 - HØRING Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 26.05.2015 Vedlegg: 1.

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Forslag til planprogram 10.10.2017 Nes kommune Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Formål... 2 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Saksbehandler: Synne Guldberg Arkivsaknr.: 2015/596-3 RÅDMANNENS

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2013/3765-23 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Sluttbehandling av planprogram for revidering av Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger

Detaljer

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2017 23159/2017 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Bodø ungdomsråd 31.03.2017 Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Vedtak om

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Halden kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 4 3 Utredningsbehov... 4 4 Mål og hensikter med planen... 5 5 Planprosessen...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel

Revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel Revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel Revidering vedtatt i Planstrategi 2017-2020 Planene inngår i plan- og styringssystemet beskriver hvordan vi samordner planer beskriver

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

Virksomhetsplan Blomdalen skole oppvekst

Virksomhetsplan Blomdalen skole oppvekst Virksomhetsplan 2018 Blomdalen skole oppvekst Innhold Om enheten...3 Kort beskrivelse av enheten...3 Rammebetingelser...3 Gjennomgående målekort...4 Målekort for enheten...5 Mål for virksomhetsområde...5

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2016/447-1 Arkiv: L12 Saksbeh: Heidi Rødven Dato: 02.03.2016 Endring av reguleringsplan for Risør sentrumforslagsstiller: Risør kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune

Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune Vedtatt i kommunestyret sak 67/16 den 16.06.16 Fredsmonumentet Morokulien Steinbrudd Børli Veterandagene Magnor Planprogram for kulturminneplan for Eidskog

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune Kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 Forslag til planprogram 17.04.2015 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 4 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

2. FORMÅL OG ENDRINGER SIDEN FORRIGE PLAN

2. FORMÅL OG ENDRINGER SIDEN FORRIGE PLAN 1. INNLEDNING Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen verden står overfor. Kommunene kan bidra betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2012/1311-12/140 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014 Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Detaljer

Planprogram. Hovedplan trafikksikkerhet Kommunedelplan

Planprogram. Hovedplan trafikksikkerhet Kommunedelplan Planprogram Hovedplan trafikksikkerhet 2020-2024 Kommunedelplan Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Mandat, visjoner og mål... 3 2.1. Mandat...3 2.2. Visjon...3 2.3. Mål...3 3. Økonomi...4 4. Føringer...4

Detaljer

NY REGULERINGSPLAN "HVALSMOEN NEDRE LEIR"

NY REGULERINGSPLAN HVALSMOEN NEDRE LEIR NY REGULERINGSPLAN "HVALSMOEN NEDRE LEIR" Arkivsaksnr.: 13/1952 Arkiv: REG 303 Saksnr.: Utvalg Møtedato 82/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 90/13 Formannskapet 11.06.2013 Forslag

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030.

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Bestilling til kommende planarbeid Behandles hvert 4 år Kommunal planstrategi - Statusmelding - Sentrale utfordringer (langsiktig) - Planbehov i valgperioden

Detaljer

Den gode samfunnsdelen. - Tonje Rundbråten, kommuneplanlegger Nedre Eiker

Den gode samfunnsdelen. - Tonje Rundbråten, kommuneplanlegger Nedre Eiker Den gode samfunnsdelen - Tonje Rundbråten, kommuneplanlegger Nedre Eiker Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Den gode samfunnsdelen Hva er en samfunnsdel? Hvordan det starta Organisering og prosess Utfordringer

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommunalt ansvar: Revisjon hver valgperiode. Kommunalt ansvar: Revisjon ved behov

Kommunalt ansvar: Revisjon hver valgperiode. Kommunalt ansvar: Revisjon ved behov Kommunalt ansvar: Revisjon hver valgperiode Kommunalt ansvar: Revisjon ved behov Privat eller kommunalt planinitiativ, må hjemles i k-plan eller reg.- /områdeplan. Privat eller kommunal gjennomføring 1

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2015/2069-10 Arkiv: 140 Saksbeh: Trond Aslaksen Dato: 11.10.2017 Status Planstrategi 2016-2020 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 62/17 Formannskapet 16.11.2017 112/17 Bystyret

Detaljer

Planprogram Grønnstrukturplan med turstier Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Grønnstrukturplan med turstier Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Grønnstrukturplan med turstier 2017 Froland kommune Teknisk virksomhet 1. Innledning 1. Planprogram for grønnstruktur med turstier 3 2. Bakgrunn for grønnstrukturplanen med turstier 3 2.1 Planstrategi

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Forslagsstiller: Vega kommune Plan og utvikling Teknisk avdeling Kommune: Vega Dato:

Forslagsstiller: Vega kommune Plan og utvikling Teknisk avdeling Kommune: Vega Dato: NORDMYRA INDUSTRIOMRÅDE GLADSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM/REGULERINGSENDRING Oversiktskart planområde/gladstad Sentrum Forslagsstiller: Vega kommune Kommune: Vega Dato: 6.9.2018 Innhold 1. Innledning 1.1

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Kulturminneplan for Risør

Kulturminneplan for Risør RISØR KOMMUNE Kulturminneplan for Risør Planprogram Vedtatt av Risør bystyre xx.xx.20xx, politisk sak xx/xx, arkivsak 2015/1822 Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet Planprogram

Detaljer

Kommuneplanens arealdel - førstegangsbehandling for høring og offentlig ettersyn. Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn

Kommuneplanens arealdel - førstegangsbehandling for høring og offentlig ettersyn. Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn Saksutredning Kommuneplanens arealdel - førstegangsbehandling for høring og offentlig ettersyn Arkivsaksnr: 14/613 K-kode: PlanID - 201501, FE - 141 Saksansvarlig: Torfinn Smines Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 57/17 Det faste utvalg for plansaker PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 57/17 Det faste utvalg for plansaker PS Saksframlegg Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Planforslag til høring og offentlig ettersyn Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Ingeborg Langeland Degnes FE - 141, HIST - 12/2073 14/776 Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

Virksomhetsplan Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg

Virksomhetsplan Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten...3 Kort beskrivelse av enheten...3 Rammebetingelser...5 Gjennomgående målekort...7 Målekort for enheten...9 Beskrivelse av

Detaljer

Alstahaug kommune. PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden

Alstahaug kommune. PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden Alstahaug kommune PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2012-2022 Vedtatt kommunestyret : 29.05.2013 INNHOLD INNLEDNING...3 FØRINGER I VEDTATT PLANSTRATEGI...3 FORHOLDET MELLOM SAMFUNNSDEL

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2015-2022 Beskrivelse av planprosessen 23.05.16 Innhold Organisering av planprosessen... 3 Revidert framdriftsplan... 3 Medvirkning... 4 Innkomne forslag til utbyggingsområder...

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Virksomhetsplan Stab

Virksomhetsplan Stab Virksomhetsplan 2018 Stab Innhold Om enheten...3 Kort beskrivelse av enheten...3 Rammebetingelser...4 Gjennomgående målekort...5 Målekort for enheten...5 Beskrivelse av tiltak...8 Om enheten Kort beskrivelse

Detaljer

GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA

GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA Oppdragsgiver Lillehammer kommune og Statens vegvesen Region Øst Rapporttype Reguleringsplan - oppstartnotat 2013-08-21 GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 2030 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.1 Formål... 2 2. Føringer... 3 2.2 Nasjonale føringer... 3 2.2 Regionale føringer... 3 3. Visjon... 3 4.

Detaljer

Planlegging av Rønvikjordene.

Planlegging av Rønvikjordene. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.11.2014 76360/2014 2014/5805 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 10.12.2014 14/201 Bystyret 11.12.2014 Planlegging av Rønvikjordene.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2025 Planprogram Høringsforslag INNHOLD 1. Innledning... 3 1.1 Mål med planarbeidet:... 4 1.2 Rammer for planarbeidet:... 4 1.3 Hensikten med planprogrammet:... 4 2. Planprosessen

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Forholdet mellom kommuneplan, områdeplan og detaljplan. Kommunal planlegging. Sammenheng helhet og detalj

Forholdet mellom kommuneplan, områdeplan og detaljplan. Kommunal planlegging. Sammenheng helhet og detalj Forholdet mellom kommuneplan, områdeplan og detaljplan Kari Ottestad, Østfold fylkeskommune, regionalavdelingen Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi Kommuneplan Samfunnsdel og handlingsprogram

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /18. Arkivsak ID 18/398 Saksbehandler Jochen Caesar

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /18. Arkivsak ID 18/398 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 10.04.2018 018/18 Arkivsak ID 18/398 Saksbehandler Jochen Caesar Områderegulering Unstad - Oppstart av planarbeid - Planprogram - Høring og offentlig ettersyn

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Virksomhetsplan Frøysland skole - Oppvekst.

Virksomhetsplan Frøysland skole - Oppvekst. Frøysland skole - Oppvekst. 2 Innhold Om enheten. Kort beskrivelse av enheten 3 Rammebetingelser. 4 Gjennomgående målekort 5 Målekort for enheten. 6 Mål for virksomhetsområde. Beskrivelse av tiltak 8 3

Detaljer

Planstrategi for Gjerdrum kommune

Planstrategi for Gjerdrum kommune Planstrategi for Gjerdrum kommune 2016-2020 Utkast for offentlig ettersyn, 26. september 2016 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Status og målsetninger... 3 2 Plantyper og hierarki... 4 2.1 Særlig viktige planoppgaver...

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

PLANPROGRAM

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR FITJAR MEKANISKE VERKSTED, FITJAR GNR/DNR 65/100,47,120,156,71 FITJAR KOMMUNE PLANPROGRAM - 26.08.2013 Revisjon 21.10.2013 Avgrensmg av pianområde 1 INNHOLD BAKGRUNN 1.1 Forskrift om

Detaljer