Tillatelse til tiltak med ansvar - fritidsbolig, Bjorelvnes Gnr. 41 bnr. 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillatelse til tiltak med ansvar - fritidsbolig, Bjorelvnes Gnr. 41 bnr. 26"

Transkript

1 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Lenvikhytta AS Langnesveien FINNSNES Enok Bondestad Deres ref.: Vår ref.: 17/ /17 - GBNR 41/26 Dato: Tillatelse til tiltak med ansvar - fritidsbolig, Bjorelvnes Gnr. 41 bnr. 26 Byggesak DS - 167/17 vedtaksdato: Svar på søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-2, Tiltakstype Tiltak med ansvar nybygg fritidsbolig med infiltrasjonsanlegg Eiendom, gnr./bnr. 41/26 Ansvarlig søker Lenvikhytta AS Tiltakshaver Per Roger Bjørnar Hansen Saksgrunnlaget / omsøkt tiltak: Lenvik kommune v/plan og tekniske tjenester har mottatt byggesøknad for nybygg fritidsbolig med infiltrasjonsanlegg datert (reg. i sak 17/2564 og historisk sak 17/406), komplettert Rettslig grunnlag: Saken er behandlet etter plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende forskrifter; byggeteknisk forskrift (TEK 10) og byggesaksforskrift (SAK 10). Saken er behandlet og avgjort administrativt i medhold av delegert myndighet. VEDTAK: Dispensasjoner: Med hjemmel i pbl 19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 8 og 11. Dispensasjon gjelder: Dispensasjon fra planens formål, bestemmelser 8 (generelt byggeforbud i LNF område, med unntak av tiltak knyttet til stedbunden næring/landbruk) og 11 punkt 4 (generelt forbud om utbygging nærmere 50m fra vassdrag). Dispensasjonsvilkår: Etter en samlet vurdering vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Verken hensynene bak bestemmelser det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Lenvik kommune Telefon: Org. nr.: Postboks 602 Faks: Finnsnes Besøk:

2 Tiltaket: I medhold av pbl 20-1 og 20-3 gis tillatelse til fritidsbolig med infiltrasjonsanlegg på gnr./bnr. 41/26 i samsvar med innsendt søknad. Omsøkt tiltak skal gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og innvilget dispensasjon. Det vises til søknad med innsendt dokumentasjon mottatt bygningsmyndigheten og tilleggsdokumentasjon mottatt Tiltaket skal utføres i samsvar med søknad og ovennevnte dokumentasjon, og på følgende vilkår: Plassering på eiendom: Med hjemmel i pbl 29-4 godkjennes plassering som omsøkt. Høydeplassering: Med hjemmel i pbl 29-4 godkjennes høydeplassering i samsvar med tomtehøyden. Det tillates ikke fyllinger utover 3 meter avvik fra opprinnelig terreng i forbindelse med høydeplassering av tiltaket, jf. SAK bokstav e, pkt. 7. Avvik som er større enn dette krever søknad til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan gjennomføres. Atkomst og avkjørsel: I henhold til brev fra Staten vegvesen datert vil Statens vegvesen, etter at kommunen innvilger dispensasjon fra arealdelen, fatte vedtak om tillatelse til avkjørsel under følgende forutsetninger: Avkjørsel utformes i samsvar med vedlagte skisse og etter Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg. Grunneier av 41 /6 godtar endret bruk av avkjørsel til ny fritidsbolig, og søker bekrefter at slikt samtykke er innhentet. Statens vegvesen ber om å bli orientert når kommunen har fattet vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Vannforsyning og avløp: Tiltaket skal tilknyttes privat vann- og avløpsanlegg. Ansvarsretter: Følgende erklæringer om ansvarsrett er framlagt: Foretak Org. nr. Lenvikhytta AS Nei Narvik Rør.Forretning Ja Sentral godkjenning Funksjon tiltaksklasse SØK, tk1 PRO, tk1 UTF, tkl1 SØK, tkl1 PRO, tk1 UTF, tk2 Ansvarsområde Fundament og oppmåling Vann og avløp DS - 167/17 Side 2 av 6

3 Midt-Troms Gravemaskin AS Midt-Troms Gravemaskin AS Nei PRO/KPR, tk Nei UTF/KUT, tk1 Grunn- og terrengarbeid. Stikkledninger Grunn- og terrengarbeid. Vann og avløpsledninger SAKSUTREDNING / BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: Planstatus: Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel, egengodkjent og er regulert til LNF-område uten bestemmelser. Dispensasjon: Tiltak er i strid med kommuneplanens arealdel, og det kreves dispensasjon fra planbestemmelse 8 generelt byggeforbud i LNF område, med unntak av tiltak knyttet til stedbunden næring/landbruk og 11 punkt 4 generelt forbud om utbygging nærmere 50m fra vassdrag. For at dispensasjon skal kunne vurderes krever pbl at følgende vilkår må være oppfylt: 1. For det første kreves det grunngitt søknad, jf pbl 19-1, 1. ledd, 1. pkt. 2. For det andre må ikke hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt, jf. Pbl 19-2, 2. ledd, 1. pkt. 3. For det tredje må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf pbl 19-2, 2. ledd, 2. pkt. Loven begrunner dispensasjonsadgang med hensynet til fleksibilitet ved behandling av enkeltsaker. Dispensasjonsadgang åpner for fleksibel og situasjonstilpassede løsninger, og er et virkemiddel for å unngå uønskede resultater (stikkord: effektiviseringshensyn). Planavklaring er den store hovedregelen, men i enkelte tilfeller vil det kunne være effektivt og hensiktsmessig at det i stedet dispenseres. Ansvarlig søker/tiltakshaver begrunner dispensasjonssøknaden med følgende: «Eiendommen har ikke noen andre alternativ til område til bygging av fritidsboliger.» Dispensasjonssøknaden ble sendt på høring, brev datert til kommunale og regionale fagetater, og har mottatt følgende uttalelser: Norges vassdrags- og energidirektorat, datert «NVE mener sikkerhetskravene i TEK og 7-3 er tilfredsstillende dokumentert og har ikke ytterligere merknader til at det gis tillatelse til oppføring av fritidsbolig på GBnr 41/26 ved Bjorelva i Lenvik kommune» Statens vegvesen, datert : «Statens vegvesen har ingen innvendinger til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel som omsøkt.» DS - 167/17 Side 3 av 6

4 Bygningsmyndighetens dispensasjonsvurdering: Det planlagte tiltaket ligger på en byggetomt i en bygd med spredt bebyggelse og jordbruksareal. Tiltakene ligger under marin grense innenfor et område for flom og erosjon (langs vassdrag), men flom i det aktuelle området er mindre sannsynlig og medfører en mindre alvorlig konsekvens. Omsøkte tiltak er planlagt på Lenvikhalvøya, dette er ikke et reindriftsområde. Lenvik kommune er ikke kjent med at det foreligger kulturminne i det omsøkte areal jf. NOR kart-databasen tiltaksanalyse. I følge miljøstatus.no er det ikke klarlagt noen andre verneinteresser for omsøkte sted. Det foreligger utslippssøknad for infiltrasjonsanlegg. Ved en helhetlig avveiing vil etter bygningsmyndighetens vurdering fordelene ved tiltaket være klart større enn ulempene. Verken hensynene bar bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Med hjemmel i pbl 19-2 gis dispensasjon som omsøkt. Nabovarsling: Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 21-3, og det er ikke registrert noen merknader i saken. Naboerklæring: Eier av eiendom 41/6, Bjørn Bjorelvmo, gir eier av eiendom 41/26 skriftlig tillatelse til å bygge fritidsbolig med avstand inntil 8 meter fra/inn over eiendomsgrensen. Uttalelse/krav fra andre kommunale og regionale myndigheter: I henhold til brev fra Staten vegvesen datert vil Statens vegvesen, etter at kommunen innvilger dispensasjon fra arealdelen, fatte vedtak om tillatelse til avkjørsel under følgende forutsetninger: Avkjørsel utformes i samsvar med vedlagte skisse og etter Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg. Grunneier av 41 /6 godtar endret bruk av avkjørsel til ny fritidsbolig, og søker bekrefter at slikt samtykke er innhentet. Statens vegvesen ber om å bli orientert når kommunen har fattet vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Bygningsmyndighetens drøfting/begrunnelse: Lenvik kommune mottok Søknad om ansvarsrett Kontrollplan fra Midt-Troms Gravemaskin AS vedrørende PRO/KPR, tk1 Grunn- og terrengarbeid. Stikkledninger og UTF/KUT, tk1 Grunn- og terrengarbeid. Vann og avløpsledninger. Bygningsmyndigheten ved Lenvik kommune godkjenner herved Midt-Troms Gravemaskin Søknad om ansvarsrett Kontrollplan for byggesak 17/2564 (historisk sak 17/406) bygging av fritidsbolig på eiendom 41/26 Omsøkt tiltak samt dispensasjon godkjennes som omsøkt. DS - 167/17 Side 4 av 6

5 Matrikkelopplysninger: Bygningskode, bygningsnummer (eks. bygg) BRA ny bebyggelse 48 BRA parkeringsareal på terreng 30 BRA (samlet, avgiftsbelagt areal) 78 Antall etasjer 1 Antall selvstendige boenheter: 1 Heis nei Vannforsyning Privat Avløp Privat Kontaktperson Tiltakshaver: Per Roger Bjørnar Hansen Type renseanlegg: Infiltrasjonsanlegg Personenheter (PE): 5 Resipient: Hav Elv Bekk X Stedegne masser Tett tank Fabrikat og modell: Innhold i tank: Gråvann Svartvann Begge deler X Volum slam: Materiale: Glassfiber X Betong Stål Infiltrasjonsanlegg Antall grøfter: Grøftelengde: Stk: 1 Lengde: 12 Behandlingsgebyr: Gebyrregulativ er vedtatt av Lenvik kommunestyre i 170/16, den med hjemmel i pbl 33-1 og forurensningsloven 52. Gebyr faktureres tiltakshaver, og faktura vil bli sendt som egen ekspedisjon. Grunnlag gebyrberegning (eks. mva): Behandlingsgebyr byggesak D2 nybygg m2. Aktuelt tiltak: 48m2+30m2=78m ,00 SUM (eks. mva) Tilkoblingsgebyr offentlig VA-anlegg Bruksareal (BRA) i m² Satser kr. / m² BRA Vann 42,40 Avløp 80,00 SUM (eks. mva) Behandlingsgebyr utslippstillatelse K1 Utslippstillatelse < 15 pe 2 923,00 Totalbeløp fakturering i kr. (eks. mva) ,00 DS - 167/17 Side 5 av 6

6 ALLMINNELIGE BESTEMMELSER: Ferdigattest: Når tiltaket er ferdigstilt skal det søkes om ferdigattest, jf. pbl Ferdigattest utstedes når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon fra ansvarlig søker, jf. SAK 10 kapittel 8. Bortfall av tillatelser: Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. Det vises til pbl Myndighet: Saken er behandlet og avgjort administrativt i medhold av delegert myndighet. Klageadgang: Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven 28 ff. «Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak» er vedlagt som siste side i dette vedtaket. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. Vilkår for å reise sak for domstolene om vedtaket Partene gjøres herved oppmerksom på at søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket, ikke kan reises uten at vedkommende part har nyttet sin adgang til å klage over vedtaket, og at klagen er avgjort av høyeste klageinstans som står åpen (fylkesmannen). Søksmål skal likevel i alle tilfelle kunne reises når det har gått 6 måneder fra klage første gang ble framsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger, jf. forvaltningsloven 27 b. Ved all videre kontakt i denne saken, vennligst refererer til arkiv sak 17/2564. Saksbehandler for denne saken har e-postadresse: LK v/ faggruppe plan- og byggesak Lise Lotte Dybdal Saksbehandler Monica Schultz Fungerende fagleder plan- og byggesak Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur. Vedlegg: Godkjente tegninger og godkjent situasjonsplan Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak Ros-analyse Statens vegvesens uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Kopi til: Per Roger Bjørnar Hansen, Måseveien 19, 8516 NARVIK Statens vegvesen, Region Nord, Postboks BODØ Laila Johannessen (matrikkelføring) Lajla Rasmussen (fakturering) Odd Sverre Falch Gundersen (komtek) DS - 167/17 Side 6 av 6