Tillatelse til tiltak med ansvar - fritidsbolig, Bjorelvnes Gnr. 41 bnr. 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillatelse til tiltak med ansvar - fritidsbolig, Bjorelvnes Gnr. 41 bnr. 26"

Transkript

1 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Lenvikhytta AS Langnesveien FINNSNES Enok Bondestad Deres ref.: Vår ref.: 17/ /17 - GBNR 41/26 Dato: Tillatelse til tiltak med ansvar - fritidsbolig, Bjorelvnes Gnr. 41 bnr. 26 Byggesak DS - 167/17 vedtaksdato: Svar på søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-2, Tiltakstype Tiltak med ansvar nybygg fritidsbolig med infiltrasjonsanlegg Eiendom, gnr./bnr. 41/26 Ansvarlig søker Lenvikhytta AS Tiltakshaver Per Roger Bjørnar Hansen Saksgrunnlaget / omsøkt tiltak: Lenvik kommune v/plan og tekniske tjenester har mottatt byggesøknad for nybygg fritidsbolig med infiltrasjonsanlegg datert (reg. i sak 17/2564 og historisk sak 17/406), komplettert Rettslig grunnlag: Saken er behandlet etter plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende forskrifter; byggeteknisk forskrift (TEK 10) og byggesaksforskrift (SAK 10). Saken er behandlet og avgjort administrativt i medhold av delegert myndighet. VEDTAK: Dispensasjoner: Med hjemmel i pbl 19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 8 og 11. Dispensasjon gjelder: Dispensasjon fra planens formål, bestemmelser 8 (generelt byggeforbud i LNF område, med unntak av tiltak knyttet til stedbunden næring/landbruk) og 11 punkt 4 (generelt forbud om utbygging nærmere 50m fra vassdrag). Dispensasjonsvilkår: Etter en samlet vurdering vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Verken hensynene bak bestemmelser det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Lenvik kommune Telefon: Org. nr.: Postboks 602 Faks: Finnsnes Besøk:

2 Tiltaket: I medhold av pbl 20-1 og 20-3 gis tillatelse til fritidsbolig med infiltrasjonsanlegg på gnr./bnr. 41/26 i samsvar med innsendt søknad. Omsøkt tiltak skal gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og innvilget dispensasjon. Det vises til søknad med innsendt dokumentasjon mottatt bygningsmyndigheten og tilleggsdokumentasjon mottatt Tiltaket skal utføres i samsvar med søknad og ovennevnte dokumentasjon, og på følgende vilkår: Plassering på eiendom: Med hjemmel i pbl 29-4 godkjennes plassering som omsøkt. Høydeplassering: Med hjemmel i pbl 29-4 godkjennes høydeplassering i samsvar med tomtehøyden. Det tillates ikke fyllinger utover 3 meter avvik fra opprinnelig terreng i forbindelse med høydeplassering av tiltaket, jf. SAK bokstav e, pkt. 7. Avvik som er større enn dette krever søknad til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan gjennomføres. Atkomst og avkjørsel: I henhold til brev fra Staten vegvesen datert vil Statens vegvesen, etter at kommunen innvilger dispensasjon fra arealdelen, fatte vedtak om tillatelse til avkjørsel under følgende forutsetninger: Avkjørsel utformes i samsvar med vedlagte skisse og etter Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg. Grunneier av 41 /6 godtar endret bruk av avkjørsel til ny fritidsbolig, og søker bekrefter at slikt samtykke er innhentet. Statens vegvesen ber om å bli orientert når kommunen har fattet vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Vannforsyning og avløp: Tiltaket skal tilknyttes privat vann- og avløpsanlegg. Ansvarsretter: Følgende erklæringer om ansvarsrett er framlagt: Foretak Org. nr. Lenvikhytta AS Nei Narvik Rør.Forretning Ja Sentral godkjenning Funksjon tiltaksklasse SØK, tk1 PRO, tk1 UTF, tkl1 SØK, tkl1 PRO, tk1 UTF, tk2 Ansvarsområde Fundament og oppmåling Vann og avløp DS - 167/17 Side 2 av 6

3 Midt-Troms Gravemaskin AS Midt-Troms Gravemaskin AS Nei PRO/KPR, tk Nei UTF/KUT, tk1 Grunn- og terrengarbeid. Stikkledninger Grunn- og terrengarbeid. Vann og avløpsledninger SAKSUTREDNING / BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: Planstatus: Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel, egengodkjent og er regulert til LNF-område uten bestemmelser. Dispensasjon: Tiltak er i strid med kommuneplanens arealdel, og det kreves dispensasjon fra planbestemmelse 8 generelt byggeforbud i LNF område, med unntak av tiltak knyttet til stedbunden næring/landbruk og 11 punkt 4 generelt forbud om utbygging nærmere 50m fra vassdrag. For at dispensasjon skal kunne vurderes krever pbl at følgende vilkår må være oppfylt: 1. For det første kreves det grunngitt søknad, jf pbl 19-1, 1. ledd, 1. pkt. 2. For det andre må ikke hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt, jf. Pbl 19-2, 2. ledd, 1. pkt. 3. For det tredje må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf pbl 19-2, 2. ledd, 2. pkt. Loven begrunner dispensasjonsadgang med hensynet til fleksibilitet ved behandling av enkeltsaker. Dispensasjonsadgang åpner for fleksibel og situasjonstilpassede løsninger, og er et virkemiddel for å unngå uønskede resultater (stikkord: effektiviseringshensyn). Planavklaring er den store hovedregelen, men i enkelte tilfeller vil det kunne være effektivt og hensiktsmessig at det i stedet dispenseres. Ansvarlig søker/tiltakshaver begrunner dispensasjonssøknaden med følgende: «Eiendommen har ikke noen andre alternativ til område til bygging av fritidsboliger.» Dispensasjonssøknaden ble sendt på høring, brev datert til kommunale og regionale fagetater, og har mottatt følgende uttalelser: Norges vassdrags- og energidirektorat, datert «NVE mener sikkerhetskravene i TEK og 7-3 er tilfredsstillende dokumentert og har ikke ytterligere merknader til at det gis tillatelse til oppføring av fritidsbolig på GBnr 41/26 ved Bjorelva i Lenvik kommune» Statens vegvesen, datert : «Statens vegvesen har ingen innvendinger til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel som omsøkt.» DS - 167/17 Side 3 av 6

4 Bygningsmyndighetens dispensasjonsvurdering: Det planlagte tiltaket ligger på en byggetomt i en bygd med spredt bebyggelse og jordbruksareal. Tiltakene ligger under marin grense innenfor et område for flom og erosjon (langs vassdrag), men flom i det aktuelle området er mindre sannsynlig og medfører en mindre alvorlig konsekvens. Omsøkte tiltak er planlagt på Lenvikhalvøya, dette er ikke et reindriftsområde. Lenvik kommune er ikke kjent med at det foreligger kulturminne i det omsøkte areal jf. NOR kart-databasen tiltaksanalyse. I følge miljøstatus.no er det ikke klarlagt noen andre verneinteresser for omsøkte sted. Det foreligger utslippssøknad for infiltrasjonsanlegg. Ved en helhetlig avveiing vil etter bygningsmyndighetens vurdering fordelene ved tiltaket være klart større enn ulempene. Verken hensynene bar bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Med hjemmel i pbl 19-2 gis dispensasjon som omsøkt. Nabovarsling: Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 21-3, og det er ikke registrert noen merknader i saken. Naboerklæring: Eier av eiendom 41/6, Bjørn Bjorelvmo, gir eier av eiendom 41/26 skriftlig tillatelse til å bygge fritidsbolig med avstand inntil 8 meter fra/inn over eiendomsgrensen. Uttalelse/krav fra andre kommunale og regionale myndigheter: I henhold til brev fra Staten vegvesen datert vil Statens vegvesen, etter at kommunen innvilger dispensasjon fra arealdelen, fatte vedtak om tillatelse til avkjørsel under følgende forutsetninger: Avkjørsel utformes i samsvar med vedlagte skisse og etter Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg. Grunneier av 41 /6 godtar endret bruk av avkjørsel til ny fritidsbolig, og søker bekrefter at slikt samtykke er innhentet. Statens vegvesen ber om å bli orientert når kommunen har fattet vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Bygningsmyndighetens drøfting/begrunnelse: Lenvik kommune mottok Søknad om ansvarsrett Kontrollplan fra Midt-Troms Gravemaskin AS vedrørende PRO/KPR, tk1 Grunn- og terrengarbeid. Stikkledninger og UTF/KUT, tk1 Grunn- og terrengarbeid. Vann og avløpsledninger. Bygningsmyndigheten ved Lenvik kommune godkjenner herved Midt-Troms Gravemaskin Søknad om ansvarsrett Kontrollplan for byggesak 17/2564 (historisk sak 17/406) bygging av fritidsbolig på eiendom 41/26 Omsøkt tiltak samt dispensasjon godkjennes som omsøkt. DS - 167/17 Side 4 av 6

5 Matrikkelopplysninger: Bygningskode, bygningsnummer (eks. bygg) BRA ny bebyggelse 48 BRA parkeringsareal på terreng 30 BRA (samlet, avgiftsbelagt areal) 78 Antall etasjer 1 Antall selvstendige boenheter: 1 Heis nei Vannforsyning Privat Avløp Privat Kontaktperson Tiltakshaver: Per Roger Bjørnar Hansen Type renseanlegg: Infiltrasjonsanlegg Personenheter (PE): 5 Resipient: Hav Elv Bekk X Stedegne masser Tett tank Fabrikat og modell: Innhold i tank: Gråvann Svartvann Begge deler X Volum slam: Materiale: Glassfiber X Betong Stål Infiltrasjonsanlegg Antall grøfter: Grøftelengde: Stk: 1 Lengde: 12 Behandlingsgebyr: Gebyrregulativ er vedtatt av Lenvik kommunestyre i 170/16, den med hjemmel i pbl 33-1 og forurensningsloven 52. Gebyr faktureres tiltakshaver, og faktura vil bli sendt som egen ekspedisjon. Grunnlag gebyrberegning (eks. mva): Behandlingsgebyr byggesak D2 nybygg m2. Aktuelt tiltak: 48m2+30m2=78m ,00 SUM (eks. mva) Tilkoblingsgebyr offentlig VA-anlegg Bruksareal (BRA) i m² Satser kr. / m² BRA Vann 42,40 Avløp 80,00 SUM (eks. mva) Behandlingsgebyr utslippstillatelse K1 Utslippstillatelse < 15 pe 2 923,00 Totalbeløp fakturering i kr. (eks. mva) ,00 DS - 167/17 Side 5 av 6

6 ALLMINNELIGE BESTEMMELSER: Ferdigattest: Når tiltaket er ferdigstilt skal det søkes om ferdigattest, jf. pbl Ferdigattest utstedes når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon fra ansvarlig søker, jf. SAK 10 kapittel 8. Bortfall av tillatelser: Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. Det vises til pbl Myndighet: Saken er behandlet og avgjort administrativt i medhold av delegert myndighet. Klageadgang: Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven 28 ff. «Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak» er vedlagt som siste side i dette vedtaket. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. Vilkår for å reise sak for domstolene om vedtaket Partene gjøres herved oppmerksom på at søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket, ikke kan reises uten at vedkommende part har nyttet sin adgang til å klage over vedtaket, og at klagen er avgjort av høyeste klageinstans som står åpen (fylkesmannen). Søksmål skal likevel i alle tilfelle kunne reises når det har gått 6 måneder fra klage første gang ble framsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger, jf. forvaltningsloven 27 b. Ved all videre kontakt i denne saken, vennligst refererer til arkiv sak 17/2564. Saksbehandler for denne saken har e-postadresse: LK v/ faggruppe plan- og byggesak Lise Lotte Dybdal Saksbehandler Monica Schultz Fungerende fagleder plan- og byggesak Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur. Vedlegg: Godkjente tegninger og godkjent situasjonsplan Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak Ros-analyse Statens vegvesens uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Kopi til: Per Roger Bjørnar Hansen, Måseveien 19, 8516 NARVIK Statens vegvesen, Region Nord, Postboks BODØ Laila Johannessen (matrikkelføring) Lajla Rasmussen (fakturering) Odd Sverre Falch Gundersen (komtek) DS - 167/17 Side 6 av 6

Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 8 gnr. 15, bnr. 9

Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 8 gnr. 15, bnr. 9 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Vebjørn Knutsen Sætermoveien 327 9300 FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: 18/2387-13920/18 - GBNR 15/9 Dato: 19.06.2018 Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon

Detaljer

Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje under 50kvm gnr 62 bnr 80

Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje under 50kvm gnr 62 bnr 80 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Jens Are Jensen Neptunveien 28 9303 SILSAND Deres ref.: Vår ref.: 17/4240-23259/17 - GBNR 62/80 Dato: 06.11.2017 Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar - carport til eksisterende bygning, Gibostad skole; gnr 84 bnr 150

Tillatelse til tiltak med ansvar - carport til eksisterende bygning, Gibostad skole; gnr 84 bnr 150 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER John Kristoffersen Arkitektkontor AS Postboks 932 9259 TROMSØ Svein Erik Karlsen Deres ref.: Vår ref.: 17/5960-26302/17 - GBNR 84/150 Dato: 11.12.2017 Tillatelse til tiltak med

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar - Nybygg garasje og dispensasjon fra arealdel, Sultindvikveien 1125 Gnr 3 Bnr 27

Tillatelse til tiltak med ansvar - Nybygg garasje og dispensasjon fra arealdel, Sultindvikveien 1125 Gnr 3 Bnr 27 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Jack Henry Moland Sultindvikveien 1125 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Deres ref.: Vår ref.: 17/3534-19260/17 - GBNR 3/27 Dato: 24.09.2017 Tillatelse til tiltak med ansvar - Nybygg garasje

Detaljer

Rammetillatelse - påbygg fritidsbolig, Laukvikveien 202 gnr 107 bnr 34

Rammetillatelse - påbygg fritidsbolig, Laukvikveien 202 gnr 107 bnr 34 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Bygg Kontroll AS Sand 9373 BOTNHAMN Patrick Andreassen Deres ref.: Vår ref.: 17/2169-15226/17 - GBNR 107/34 Dato: 25.07.2017 Rammetillatelse - påbygg fritidsbolig, Laukvikveien

Detaljer

Rammetillatelse - røykeri, Husøy; gnr 112 bnr 5

Rammetillatelse - røykeri, Husøy; gnr 112 bnr 5 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Multiconsult Norge AS Nedre Skøyen vei 2 0276 OSLO Christian Nørgaard Madsen Deres ref.: Vår ref.: 18/1932-10104/18 - GBNR 112/5 Dato: 16.05.2018 Rammetillatelse - røykeri, Husøy;

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 18/ /18 - GBNR 10/9 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 18/ /18 - GBNR 10/9 Dato: PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Martin Kornelius Ness Holmemoveien 659 9309 FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: 18/904-12519/18 - GBNR 10/9 Dato: 04.06.2018 Tillatelse til tiltak med ansvar endring tak (over veranda)

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 18/ /18 - GBNR 42/37 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 18/ /18 - GBNR 42/37 Dato: PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Hugo Karl Elverland Evjenvegen 96 E 9024 TOMASJORD Deres ref.: Vår ref.: 18/1445-9506/18 - GBNR 42/37 Dato: 02.05.2018 Rammetillatelse og IGT 1 - riving av eksisterende bygg

Detaljer

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg Gnr. 121 bnr. 3

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg Gnr. 121 bnr. 3 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Rigmor Eilertsen Russevågveien 865 9303 SILSAND Deres ref.: Vår ref.: 17/2665-23105/17 - GBNR 121/3 Dato: 03.11.2017 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg Gnr. 121

Detaljer

Tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg garasje/lager/verksted Gnr. 113 bnr. 237

Tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg garasje/lager/verksted Gnr. 113 bnr. 237 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Øystein Johan Skogli Segla 16 9388 FJORDGARD Deres ref.: Vår ref.: 17/2143-12492/17 - GBNR 113/237 Dato: 20.06.2017 Tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg garasje/lager/verksted

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar, utslippstillatelse og dispensasjon Nytt bygg boligformål, Jonsgårdveien 14; gnr 118 bnr 28

Tillatelse til tiltak med ansvar, utslippstillatelse og dispensasjon Nytt bygg boligformål, Jonsgårdveien 14; gnr 118 bnr 28 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Midtfylkets Trelastutsalg AS Strandveien 64 9300 FINNSNES Roger Pedersen Deres ref.: Vår ref.: 18/1354-8904/18 - GBNR 118/28 Dato: 23.04.2018 Tillatelse til tiltak med ansvar,

Detaljer

Dispensasjon for oppføring av tiltak unntatt søknadsplikt - garasje 36 kvm, Fagerfjellveien 734 gnr 21 bnr 12

Dispensasjon for oppføring av tiltak unntatt søknadsplikt - garasje 36 kvm, Fagerfjellveien 734 gnr 21 bnr 12 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Steffen Pedersen Fagerfjellveien 734 9309 FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: 17/4422-9339/18 - GBNR 21/12 Dato: 25.04.2018 Dispensasjon for oppføring av tiltak unntatt søknadsplikt

Detaljer

Tillatelse til tiltak i ett trinn - riving av kraftlinje Gnr. 24/23, bnr. 3,6,1/19

Tillatelse til tiltak i ett trinn - riving av kraftlinje Gnr. 24/23, bnr. 3,6,1/19 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER AF Decom AS Postboks 6272 Etterstad 0603 OSLO Elen Sagmo Melhus Deres ref.: Vår ref.: 17/3167-15748/17 - GBNR 23/3 Dato: 04.08.2017 Tillatelse til tiltak i ett trinn - riving

Detaljer

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg gapahuk Gnr. 5, bnr. 17

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg gapahuk Gnr. 5, bnr. 17 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Per Rune Johansen Sultindvikveien 195 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Deres ref.: Vår ref.: 17/3642-16465/17 - GBNR 5/17 Dato: 23.08.2017 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg

Detaljer

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg garasje/uthus unntatt søknadsplikt Gnr. 3, bnr. 15

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg garasje/uthus unntatt søknadsplikt Gnr. 3, bnr. 15 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Pranee Hansen Sultindvikveien 1161 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Deres ref.: Vår ref.: 17/2065-17212/17 - GBNR 3/15 Dato: 28.08.2017 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg

Detaljer

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett trekai og asfaltering, samt dispensasjon fra arealdelen 8 og 13. Storvika på gnr. 103, bnr.

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett trekai og asfaltering, samt dispensasjon fra arealdelen 8 og 13. Storvika på gnr. 103, bnr. PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Botnhamn Grendeutvalg c/o Bjarte Hansen Botnhamnveien 824 9373 BOTNHAMN Bjarte Hansen Deres ref.: Vår ref.: 18/459-12894/18 - GBNR 103/19 Dato: 06.06.2018 Tillatelse til tiltak

Detaljer

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til eksisterende enebolig Gnr. 121, bnr. 20

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til eksisterende enebolig Gnr. 121, bnr. 20 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Markus Josef Krøger Straumsvegen 1316 9105 KVALØYA Deres ref.: Vår ref.: 17/692-15872/17 - GBNR 121/20 Dato: 11.10.2017 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til eksisterende

Detaljer

Rammetillatelse og dispensasjon fra arealdel - riving eksisterende hytte, uthus, naust, og nybygg fritidsbolig, uthus og naust; Gnr 86 Bnr 24, 52, (2)

Rammetillatelse og dispensasjon fra arealdel - riving eksisterende hytte, uthus, naust, og nybygg fritidsbolig, uthus og naust; Gnr 86 Bnr 24, 52, (2) PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Ing. Arne Dale Straumsvegen 1317 9105 KVALØYA Arne Frøyli Dale Deres ref.: Vår ref.: 17/3168-17784/17 - GBNR 86/24 Dato: 22.09.2017 Rammetillatelse og dispensasjon fra arealdel

Detaljer

Deres ref.: Jon Road Edvardsen Vår ref.: 17/ /17 - GBNR 36/357 Dato:

Deres ref.: Jon Road Edvardsen Vår ref.: 17/ /17 - GBNR 36/357 Dato: PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Bygg i Nord AS Laukhellavn. 318 9393 SILSAND Deres ref.: Jon Road Edvardsen Vår ref.: 17/3898-18035/17 - GBNR 36/357 Dato: 08.09.2017 Sak nr. 194/17 Tillatelse til tiltak med

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 19/ /19 - GBNR 63/5 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 19/ /19 - GBNR 63/5 Dato: PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Norconsult AS Okkenhaugveien 4 7604 LEVANGER Deres ref.: Vår ref.: 19/791-5242/19 - GBNR 63/5 Dato: 12.03.2019 Tillatelse til tiltak med ansvar og dispensasjon fra plan - ny

Detaljer

Rammetillatelse - Ny brannstasjon på Heimlymyra - Finnsnes gnr. 44, bnr. 993 i Lenvik.

Rammetillatelse - Ny brannstasjon på Heimlymyra - Finnsnes gnr. 44, bnr. 993 i Lenvik. PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Sørli Arkitekter AS Aage Sørli Øragata 12A Øragata 12A 7200 KYRKSÆTERØRA Aage Sørli Deres ref.: Vår ref.: 17/888-9472/17 - GBNR 44/993 Dato: 15.05.2017 Rammetillatelse - Ny brannstasjon

Detaljer

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - anneks til bolig, Skognesveien 130 gnr 76 bnr 76

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - anneks til bolig, Skognesveien 130 gnr 76 bnr 76 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Roland Puckus-Henriksen Skognesveien 130 9372 GIBOSTAD Deres ref.: Vår ref.: 17/2961-16042/17 - GBNR 76/76 Dato: 11.08.2017 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - anneks til

Detaljer

Tillatelse til tiltak - nytt anlegg Geitryggen gravlund, samt utslippstillatelse, gnr 38 bnr 67

Tillatelse til tiltak - nytt anlegg Geitryggen gravlund, samt utslippstillatelse, gnr 38 bnr 67 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Lo:le Landskap og Plan AS Synnavinden 45 9015 TROMSØ Mari Anneline Aston Bergset Deres ref.: Vår ref.: 18/3147-21180/18 - GBNR 38/67 Dato: 04.10.2018 Tillatelse til tiltak -

Detaljer

Tillatelse til tiltak - bruksendring fra fritidsbolig til bolig, Grønliveien 108, gnr 56 bnr 26

Tillatelse til tiltak - bruksendring fra fritidsbolig til bolig, Grønliveien 108, gnr 56 bnr 26 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Leiknes AS Postboks 257 9305 FINNSNES Odd E. Jørgensen Deres ref.: Vår ref.: 17/1916-10996/18 - GBNR 56/26 Dato: 15.05.2018 Tillatelse til tiltak - bruksendring fra fritidsbolig

Detaljer

Byggesak DS - 165/17, vedtaksdato: Svar på søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-2, 20-3.

Byggesak DS - 165/17, vedtaksdato: Svar på søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-2, 20-3. PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Botnhamn Grendeutvalg c/o Evy Lind Botnhamnveien 842 Botnhamnveien 842 9373 BOTNHAMN Evy Synnøve Lind Deres ref.: Vår ref.: 17/1869-15751/17 - GBNR 59/62 Dato: 28.09.2017 Sak

Detaljer

Tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg enebolig og infiltrasjonsanlegg + utslipp Gnr. 30, bnr. 89 i Lenvik kommune

Tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg enebolig og infiltrasjonsanlegg + utslipp Gnr. 30, bnr. 89 i Lenvik kommune PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Geir Arne Nermo Tennskjærveien 172 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Deres ref.: Vår ref.: 17/875-13126/17 - GBNR 30/89 Dato: 4.7.2017 Tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg enebolig

Detaljer

Tillatelse til tiltak i ett trinn riving eksisterende våningshus, nybygg fritidsbolig og privat avløpsanlegg Gnr. 104, bnr. 1 i Lenvik kommune

Tillatelse til tiltak i ett trinn riving eksisterende våningshus, nybygg fritidsbolig og privat avløpsanlegg Gnr. 104, bnr. 1 i Lenvik kommune PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Torstensen Bygg-Team AS Reinelvveien 46 9309 FINNSNES Remy Andre Torstensen Deres ref.: Vår ref.: 17/1012-16924/17 - GBNR 104/1 Dato: 02.11.2017 Tillatelse til tiltak i ett trinn

Detaljer

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett nybygg anneks til eksisterende hytte Gnr. 76, bnr. 183

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett nybygg anneks til eksisterende hytte Gnr. 76, bnr. 183 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Tove Markussen Hellerudveien 8 1350 LOMMEDALEN Deres ref.: Vår ref.: 17/2959-17775/17 - GBNR 76/183 Dato: 15.11.2017 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett nybygg anneks til

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar - nybygg radiomast; Astriddalen / Botnhamn; gnr. 106, bnr. 1

Tillatelse til tiltak med ansvar - nybygg radiomast; Astriddalen / Botnhamn; gnr. 106, bnr. 1 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Relacom AS 103 Økern 0509 OSLO Jan Ivar Terkelsen Deres ref.: Vår ref.: 17/3899-26051/17 - GBNR 106/1 Dato: 07.12.2017 Tillatelse til tiltak med ansvar - nybygg radiomast; Astriddalen

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar - lagerhall, Sjøgata 31 Gnr 44 Bnr 2

Tillatelse til tiltak med ansvar - lagerhall, Sjøgata 31 Gnr 44 Bnr 2 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Ck Nor Bygg AS Postboks 8 2909 AURDAL Chris Enoc Cabral Deres ref.: Vår ref.: 17/3904-20490/17 - GBNR 44/2 Dato: 07.10.2017 Tillatelse til tiltak med ansvar - lagerhall, Sjøgata

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 17/ /17 - GBNR 41/11 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 17/ /17 - GBNR 41/11 Dato: PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Hamco Bygg AS Sultindvikveien 15 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Deres ref.: Vår ref.: 17/3821-19100/17 - GBNR 41/11 Dato: 21.09.2017 Tillatelse til tiltak med ansvar - Byggesak - nybygg

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar - Nybygg enebolig, Botnveien 22 gnr 46 bnr 364

Tillatelse til tiltak med ansvar - Nybygg enebolig, Botnveien 22 gnr 46 bnr 364 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Bygg I Nord AS Laukhellaveien 318 9303 SILSAND Jon Roar Edvardsen Deres ref.: Vår ref.: 17/6757-2789/18 - GBNR 46/364 Dato: 06.02.2018 Tillatelse til tiltak med ansvar - Nybygg

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar - nybygg enebolig med garasje, Resset 8, gnr 60 bnr 157

Tillatelse til tiltak med ansvar - nybygg enebolig med garasje, Resset 8, gnr 60 bnr 157 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Boligmesteren AS Strandveien 64 9300 FINNSNES Kenneth Hagensen Deres ref.: Vår ref.: 18/3041-20492/18 - GBNR 60/157 Dato: 21.09.2018 Tillatelse til tiltak med ansvar - nybygg

Detaljer

Tillatelse til tiltak - bolig og garasje med utleiedel - Holteveien gnr 45 bnr 236

Tillatelse til tiltak - bolig og garasje med utleiedel - Holteveien gnr 45 bnr 236 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Vestlandshus Tromsø AS Postboks 513 9305 FINNSNES Johnny Viggo Bårdsen Deres ref.: Vår ref.: 17/1423-15374/17 - GBNR 45/236 Dato: 08.08.2017 Tillatelse til tiltak - bolig og

Detaljer

Tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg tomannsbolig med garasje Gnr. 59, bnr. 62

Tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg tomannsbolig med garasje Gnr. 59, bnr. 62 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Boligmesteren AS Strandveien 64 9300 FINNSNES Kenneth Hagensen Deres ref.: Vår ref.: 17/1868-17051/17 - GBNR 59/62 Dato: 25.08.2017 Tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg

Detaljer

Rammetillatelse samt IGT1 - riving eksisterende og nybygg enebolig og privat avløpsanlegg. Gnr. 53, bnr. 25

Rammetillatelse samt IGT1 - riving eksisterende og nybygg enebolig og privat avløpsanlegg. Gnr. 53, bnr. 25 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Torstensen Bygg-Team AS Reinelvveien 46 9309 FINNSNES Remy Andre Torstensen Deres ref.: Vår ref.: 17/3171-23888/17 - GBNR 53/25 Dato: 10.11.2017 Rammetillatelse samt IGT1 - riving

Detaljer

Tillatelse til tilbygg av naust. Avslag på nybygg grillbu gnr 51 bnr 65, Laksfjord

Tillatelse til tilbygg av naust. Avslag på nybygg grillbu gnr 51 bnr 65, Laksfjord PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Knut Johansen Arnebyen 3 9303 SILSAND Deres ref.: Vår ref.: 17/5937-1661/18 - GBNR 51/65 Dato: 23.01.2018 Tillatelse til tilbygg av naust. Avslag på nybygg grillbu gnr 51 bnr

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Endring av gitt rammetillatelse + igangsettingstillatelse hele tiltak - riving enebolig og nybygg boligbygg m/8 boenheter (142) Gnr. 44, bnr.

Endring av gitt rammetillatelse + igangsettingstillatelse hele tiltak - riving enebolig og nybygg boligbygg m/8 boenheter (142) Gnr. 44, bnr. PLAN OG TEKNISKE TJENESTER John Kristoffersen Arkitektkontor AS Postboks 932 9259 TROMSØ Svein Erik Karlsen Deres ref.: Vår ref.: 17/821-15950/17 - GBNR 44/401 Dato: 15.08.2017 Endring av gitt rammetillatelse

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / PLAN- OG BYGNINGSETATEN BYGGESAKSAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Bratland Eiendomsutvikling AS

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Tillatelse til tiltak - uten ansvar nybygg naust. - Gnr 51 Bnr 1 0 DS - 21/17.

Tillatelse til tiltak - uten ansvar nybygg naust. - Gnr 51 Bnr 1 0 DS - 21/17. PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Hanne Mari Johnsen Bjørklia 22 9300 FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: 17 / 300-2250 / 17 - GNR/B 51/10 Dato: 07.02.2017 Tillatelse til tiltak - uten ansvar nybygg naust. - Gnr 51

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2.

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1,

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1, ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Opus Bergen

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /13 EBYGG HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /13 EBYGG HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON AVLØPSANLEGG

RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON AVLØPSANLEGG DRAMMEN KOMMUNE Ingeniørtjenester AS Porsveien 10 4994 AKLAND Vår referanse 13/10622/10/CAMANG Arkivkode GBNR 36/32 Deres referanse Dato 07.08.2014 RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

DISPENSASJON FRA PLANKRAV I KOMMUNEPLANEN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 19

DISPENSASJON FRA PLANKRAV I KOMMUNEPLANEN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 19 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Ronny Jakobsen / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Ronny Jakobsen / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer