Unneberg skole ÅRSPLAN I NORSK. 4. trinn. KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unneberg skole ÅRSPLAN I NORSK. 4. trinn. KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE."

Transkript

1 Unneberg skole ÅRSPLAN I NORSK. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner. forstå noe svensk og dansk tale. lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige + LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne delta i en samtale ved å vente på ordet. Kunne ta ordet og uttrykke hva hun/han mener, og følge regler i lek. delta i en samtale ved å uttrykke seg på en måte som er forståelig for andre, snakke slik at alle hører og lytte til andres meninger og dramatisere historier sammen med andre elever. delta i en diskusjon, holde seg til saken, få frem et budskap og sette seg inn i andres ståsted og lage egne rollespill sammen med andre. Uke/ Period e Oppgaver/Aktiviteter/lærestoff Bevissthet om og øvelser i muntlige ferdigheter. Lytte - tale - samtale kjenne igjen svensk og dansk tale. lytte til enkle tekster på svensk og dansk og kort gjøre rede for innholdet. Salto Elevbok + Arbeidsbok (Film på svensk med norsk tekst?) sammenligne noen svenske og + danske ord med norske ord og finne likheter og forskjeller....lytte aktivt og gjenfortelle fra en Høytlesing med tekstsamtaler underveis/ i opplest tekst. etterkant. + forklare hva den muntlige teksten handler om og svare på «i hodet» spørsmål. reflektere selvstendig i forhold til en opplest tekst. ( trekke paralleller til andre tekster, egne erfaringer og opplevelser) Vurderingsform (Hvordan sjekke måloppnåelse) Observasjon i klasserommet.underv eisvurdering tilbakemeldinger Liten oversettelsesprøve. Samtale i klasserommet. Observasjon i klasserommet og skriftlige oppgaver til hørt tekst Vurderingskriterier Deltar i samtale ved å vente på tur, ta ordet og uttrykke egen mening. Følger regler i lek. Uttrykker seg slik at andre forstår. Lytter til andres meninger. Dramatiserer historier sammen med andre elever. Deltar i diskusjoner. Holder seg til saken og får frem et budskap. Setter seg inn i andres ståsted. Lager egne rollespill med andre. Kjenner igjen dansk og svensk tale. Gjør rede for innhold av hørt tekst. Sammenligner og finner likheter og forskjeller i ord. Kan gjenfortelle fra innholdet og «den røde tråden» i fortellingen som blir fortalt eller lest. Forklarer hva den muntlige teksten handler om og kan svare på spørsmål. Reflekterer selvstendig og trekker inn egne erfaringer og opplevelser, og knytter dette til den muntlige teksten.

2 følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål. variere stemmebruk og intonasjon i framføring av bruke et egnet ordforråd til å fortelle om faglige emner, erfaringer og opplevelser, og uttrykke egne meninger. lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse. gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder. lese, reflektere over og samtale om egne og andres stille relevante spørsmål til andre elevers innspill. stille relevante og utdypende spørsmål i faglige samtaler. stille relevante og utdypende + spørsmål i faglige samtaler og komme med nye innspill. lese en tekst høyt for medelever med noe variert stemmebruk lese en tekst høyt for medelever med innlevelse og intonasjon. lese en teksthøyt for medelever med innlevelse og intonasjon og ha kontakt med lytterne. fortelle om egne erfaringer, opplevelser, følelser og meninger om et faglig emne. forklare hva han/hun mener om et faglig diskusjonstema. kunne gjøre rede for to sider av en sak og gi uttrykk for sin mening. lese en tekst på bokmål med flyt og gjenfortelle innholdet. lese en tekst på bokmål og nynorsk med flyt, forklare hva slags tekst han/hun leser og svare på «tenk-oglet-spørsmål» fra teksten. lese en tekst på bokmål og nynorsk nivå med flyt, forklare hva slags tekst han/hun leser (sjanger) og svare på spørsmål der svaret ikke er å finne direkte i teksten (i hodet-spørsmål). fortelle hva gjentakelse, kontrast og språklige bilder er. finne eksempler på gjentakelse, kontrast og språklige bilder i en tekst og bruke dette i egen tekstskaping. bruke disse språklige virkemidlene på naturlige steder i tekster samtale om egen tekst ut fra gitte kriterier. samtale og reflektere over egen og medelevs tekst ut fra gitte kriterier. reflektere over egen tekst i forhold til medelevers tekster ut fra gitte kriterier og finne forbedringspunkter til egen tekst. Hele året. / hele året Uke - 7 Uke - 7 Uke 8-50 Gruppesamtaler Tekstsamtaler Faglige samtaler Møter i forbindelse med elevråd Leselekser Veiledet lesing Arbeid med fagtekster, artikkel, argumenterende tekster Bevisst arbeid med muntlige ferdigheter i det daglige, i klassesamtaler, klasseråd etc. (Gan- leseforståelseshefter) Leselekser SALTO lesestrategier Veiledet lesing Lese dikt / eksempeltekster Skrive egne dikt etter mønster Lage egne beskrivelser med bruk av - gjentagelse - kontrast -språklige bilder Tekstsamtaler om dikt og beskrivelser som andre har skrevet og som elevene har skrevet selv. Øve på å skrive en god innledning til en fortelling (hvem hva hvor) Tilbakemeldinger og bevisstgjøring Individuelle leseprøver / Tilbakemeldinger Tilbakemeldinger og bevisstgjøring Individuelle leseprøver / Tilbakemeldinger Innlevering med tilbakemelding. Kameratvurdering Egenvurdering Samtale Kan stille oppklarende spørsmål til andre. Kan lese en tekst høyt i klassen med passe høy stemme og variert stemmebruk Kan lese en tekst høyt i klassen med innlevelse og intonasjon. Kan lese en tekst høyt i klassen med innlevelse, intonasjon og kontakt med lytterne. Kunne fortelle om egne erfaringer, opplevelser, følelser og meninger om et faglig emne. Kan fortelle hva man mener om temaet i en avisartikkel. Kan fortelle om to sider av en sak og kunne fortelle om egen mening. Kunne lese en tekst på bokmål med flyt og gjenfortelle innholdet. Kan lese tekster av ulik lengde og forstå innholdet. Kan lese en tekst og kunne fortelle hva slags type tekst det er (sjanger). Kan svare på spørsmål hvor svaret kan finnes i teksten. Kan lese en tekst og kunne fortelle hva slags type tekst det er (sjanger). Kan svare på spørsmål hvor svaret ikke kan finnes i teksten, men må finnes gjennom resonnement. Kunne fortelle hva gjentakelse, kontrast og språklige bilder er i dikt og andre aktuelle Viser at de vet hva gjentagelse, rim og språklig bilde er ved å lage eget dikt. Viser at de vet hva gjentagelse, rim og språklig bilde er ved bruke dem naturlig i en fortelling. Kunne ta i mot konstruktiv kritikk på egenproduserte tekster fra lærer og medelever. Kan samtale om innledningen i egen og andres fortelling inneholder opplysninger om hvem, hva, hvor og når. Kan motta tips fra medelever om hvordan egen fortelling kan bli bedre. Kan sammenligne egen innledning med andre elevers arbeid.

3 skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving. skrive enkle fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy skrive sammenhengende og bruke to fingre på tastaturet. bruke sammenhengende skrift i alt skolearbeid og skrive på tastatur med et visst tempo. skrive sammenhengende skrift raskt og lett leselig og skrive på tastatur med tempo. skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst ved hjelp av en modelltekst eller en mal. skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst ut fra eksempel skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst med tydelige sjangerkjennetegn ut fra eksempel ordne en oppklipt tekst etter innledning, hoveddel og avslutning og lage en overskrift. skrive en fortelling med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning etter gitte kriterier. skrive tekster som er strukturert med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. søke etter informasjon på Internett, klippe, lime inn og bearbeide tekst fra og bilder fra Internett i et tekstbehandlingsdokument, lagre dette og finne det igjen. søke på Internett, finne informasjon og på bakgrunn av dette lage en enkel pp-presentasjon....søke på internett, finne informasjon til fagtekst søke på Internett, finne informasjon og på bakgrunn av dette lage en sakpreget tekst i et tekstbehandlingsdokument. finne relevant informasjon til en oppgave på Internett eller biblioteket ved hjelp av en voksen og bruke denne til egen skriving. Uke 5-9 Høst / hele året Høst Bokuka Bokuka Øve-lekser Bruke løkkeskrift i alt skriftlig arbeid. Øve på å bruke flere fingre ved skriving på tastatur, Avskrift + egenskriving Høst: Dikt Fortelling : Brev Faktatekst Reflekterende og arrgumenterende tekst Skrive egne fortellinger etter eksempeltekst. (SALTO + "Så blekket spruter") PP-presentasjon av favorittbarnebokforfatter Finne fakta om et dyr til egen faktatekst. Observasjon av skriftlig arbeid. Prøve i touch. Vurdering av norsk skriveboka. Vurdering av skriftlig arbeid på papir og pc Vurdering av pppresentasjon under fremføring for klassen. Muntlig kameratvurdering Kamerat- og underveisvurdering av egne Sluttvurdering lærer Kunne skrive sammenhengende skrift (løkkeskrift) og bruke to fingre på tastaturet. Kan bruke sammenhengende skrift i alt arbeid. Kan øve på touch-metoden når man bruker pc til skriftlig arbeid. Kan skrive med sammenhengende skrift. Kan bruke touch-metoden. Kunne skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst ved hjelp av en modelltekst eller en mal. Kan skrive fortelling, brev, dikt, artikkel og andre sjangre med noen sjangerkjennetegn ut i fra en modelltekst eller mal. Kan skrive fortelling, brev, dikt, artikkel og andre sjangre med tydelige sjangerkjennetegn ut i fra en modelltekst eller mal. Kunne ordne en oppklipt tekst etter innledning, hoveddel og avslutning og lage en overskrift. Kan skrive en innledning med informasjon om hvem, hvor, hva og når handlingen foregår. Kan skrive en hoveddel hvor det skjer noe. Kan skrive en avslutning med løsning/avslutning. Skrive strukturerte tekster både skjønnlitterære og fag Kunne søke etter informasjon på Internett, klippe, lime inn og bearbeide tekst fra og bilder fra Internett i et tekstbehandlingsdokument, lagre dette og finne det igjen. Kan finne informasjon om en forfatter på internett. Kan lage en enkel pppresentasjon om forfatteren. Kan finne fakta og lage en faktatekst om et dyr tekst og bilder Kan finne informasjon om et faglig emne på internett. Kan lage en sakpreget tekst med tydelige avsnitt, overskrifter og underoverskrifter i Word. Kunne finne relevant informasjon til en oppgave på Internett eller biblioteket ved hjelp av en voksen og bruke denne til egen skriving.

4 bruke bibliotek og internett til å finne stoff til egen skriving. finne relevant informasjon til en oppgave på Internett eller biblioteket og bruke denne til egen skriving. Finne fakta om en barnebokforfatter i bøker og på nett (jf. målet over) Vurdere sluttproduktet Kan finne egnet informasjon om forfatter på internett eller bibliotek. Kan vise kildekritisk evne ved å sammenligne informasjon på ulike nettsider. finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir. lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy. bruke ulike typer notater som grunnlag for egen skriving. variere ordvalg og setningsoppbygging i egen skriving. samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk finne informasjon til en oppgave på Internett eller biblioteket og vurdere om denne er egnet som bakgrunn for egen skriving/være kildekritisk. finne svar på spørsmål ved å se på illustrasjoner og tekst. finne informasjon i en tekst ved å sammenholde bilder, tabeller og tekst på papir og/skjerm bruke informasjon fra en sammensatt tekst til å lage egen tekst eller et foredrag. lage en fortelling/ tegneserie og bruke digitale tekstbehandlingsverktøy til å lage en enkel bildebok med tekst og bilde. lage en fortelling eller tegneserie som presenteres i pp, photostory eller annet egnet program med tekst, bilde og lydillustrasjoner. lage en kort film eller animasjonsfilm. bruke et tankekart som grunnlag for å skrive en tekst. bruke nøkkelord/styrkenotat som grunnlag for å skrive en tekst. lage og bruke hensiktsmessige nottattyper for egen skriving. skrive fullstendige setninger med stor bokstav og punktum. skrive ulike typer setninger (spørresetninger, beskrivende setninger og direkte tale) med riktig bruk av tegnsetting. skrive fortellinger med variert bruk av setningstyper og riktig bruk av tegnsetting. forklare forskjellen på sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr. kunne fortelle om noen sjangerkjennetegn for sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr. kan forklare at vi har tre skriftspråk i Norge og gi eksempler på sanger, / / Bokuka Finne fakta om et dyr i bøker og på nett til egen faktatekst (jf. ålet over) SALTO Elevbok og Arbeidsbok Tekster i KRLE, samfunnsfag, naturfag og matematikk. Veiledet lesing Finne stoff til pp-presentasjon og faktatekst (jf. mål over) Lage en enkel bildebok? Med lyd? SALTO Elevbok og arbeidsbok Skrive nøkkelord i arbeid med pppresentasjon og faktatekst (jf. mål over) SALTO Elevbok og Arbeidsbok Bevisstgjøring på språk i egne tekster SALTO elevbok Diverse litteratur / bokkasse fra biblioteket Målprøver Samtaler/observasjon Sol Vurdere prossess + sluttproduktet Underveisvurdering Målprøver Underveisvurdering Samtaler / Underveisvurdering Tilsvarende i arbeidet med å skrive en faktatekst om et dyr Kan vurdere om informasjonen man finner, egner seg i skriveoppgaven som skal gjøres. Kunne finne svar på spørsmål ved å se på illustrasjoner og tekst. Kunne finne svar på spørsmål ved å se på illustrasjoner, tekst og tabeller. Kunne finne informsjon til egen tekstskaping Kan lese en sammensatt tekst og bruke det man leser til å lage en egen tekst. Kunne lage en fortelling/ tegneserie og bruke digitale tekstbehandlingsverktøy til å lage en enkel bildebok med tekst og bilde. Kan lage en fortelling eller tegneserie som presenteres i pp, photostory eller annet egnet program med tekst, bilde og lydillustrasjoner. Kan lage en kort film eller animasjonsfilm. Kunne bruke et tankekart som grunnlag for å skrive en tekst. Kan finne nøkkelord i en tekst. Kan bruke nøkkelordene som utgangspunkt for egen tekst om et emne. Kunne skrive fullstendige setninger med stor bokstav og punktum. Kan skrive spørresetninger, beskrivende setninger og direkte tale men riktig tegnsetting. Kan bruke ulike typer setninger i fortellinger. Kunne forklare forskjellen på sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr.

5 gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer + regler, dikt, fortellinger eller eventyr som viser dette. finne og beskrive hovedpersonen i en tekst og fortelle kort om handlingen. beskrive flere av karakterene i en tekst og gi eksempler på hvordan språket kan vise når eller hvor handlingen foregår. gi eksempler på hvordan valg av språk i teksten samsvarer med innhold fra ulike tider og kulturer. Leselekser, samtaler rundt disse, tenkeskriving Samtaler om bøker elevene leser selv (lærer aktiv under egenlesing / i bibliotektimer + evt.tenkeskriving) Klassesamtaler i forbindelse med klassens høytlesningsbøker samtaler Vurdering av elevenes tenkeskriving Kunne finne og beskrive hovedpersonen i en tekst og fortelle kort om handlingen. beskrive eget talemål og sammenlikne med andres. gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TVprogrammer. beskrive ordklasser og deres funksjon. forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre komme med eksempler på typiske trekk ved egen dialekt. fortelle noe om likheter og ulikheter i talemåter i Norge. forklare hva som kjennetegner ulike talemåter i Norge. fortelle om en bok, en teaterforestilling, en film, et dataspill eller et TV-program. gjøre rede for innholdet i en bok, en teaterforestilling, en film, et dataspill eller et TV-program. uttrykke egne meninger om en bok, en teaterforestilling, en film, et dataspill eller et TV-program og begrunne meningene. si noe om hva som kjennetegner ord i ordklassene substantiv, verb og adjektiv og gi eksempler på dette. gjøre rede for enkle undergrupper av substantiv, verb og adjektiv. kunne bøye ord i flere av undergruppene eller kunne gjøre rede for andre ordklasser. gi eksempler på verbal og nonverbal kommunikasjon som kan krenke andre. gi eksempler på verbal og nonverbal kommunikasjon som kan krenke andre og forklare hvorfor dette kan oppleves krenkende. vår vår Høst SALTO Elevbok Lekse - eksempler fra familie/kjente Gjenfortelling Skrive handlingsreferat fra tekster / teater / film Skrive tekst med egne meninger og begrunnelse for disse. Observasjon/samtale Samtale Vurdering av skrevne Kunne komme med eksempler på typiske trekk ved egen dialekt. Kunne fortelle om en bok, en teaterforestilling, en film, et dataspill eller et TV-program. Kan skrive et kort handlingsreferat fra en film. Kan skrive en kort tekst som uttrykker egne meninger om en film og kan begrunne disse meningene. SALTO elevbok og arbeidsbok Målprøver Kunne si noe om hva som kjennetegner ord i ordklassene substantiv, verb og adjektiv og gi eksempler på dette. Kan sortere substantiv i fellesnavn og egennavn. Kan dele inn substantiv i tre kjønn. Vet hvordan fellesnavn kan bøyes i entall og flertall, ubestemt og bestemt form. Vet at verb bøyes i tid. Kan bøye verb i presens og preteritum. Vet at adjektiv bøyes etter styrkegrad. Kan bøye substantiv. Kan bøye sterke verb i presens og preteritum. Kan gradbøye adjektiv i positiv, komparativ og superlativ Kontinuerlig bevissthet på dette arbeid med kalssemiljø Zippy Observasjon, samtale Kunne gi eksempler på verbal og non-verbal kommunikasjon som kan krenke andre. Kan samtale om hvordan vi snakker til hverandre, hva er greit og hva er ikke greit.

6 samtale om innhold og form i sammensatte + + reflektere over hvordan man verbalt og non-verbalt kan undertrykke andre eller få makt over dem. fortelle hvorfor et bilde passer eller ikke passer som illustrasjon til en tekst. forklare hvordan man ved bruk av ulike bilder, teksttyper eller variert layout i sammensatte tekster kan si noe annet eller mer enn teksten. begrunne hvordan ord, lyd og bilde kan utfylle hverandre i en tekst. Tekster i SALTO, i ulike bøker, på nett og i ulike fag Bruke SALTO lesestrategier Observasjon, samtale Kan samtale om hvordan språk kan undertrykke andre og brukes til å få makt over andre. Kunne fortelle hvorfor et bilde passer eller ikke passer som illustrasjon til en tekst.

7