Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Brukere med lånekort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Brukere med lånekort"

Transkript

1 1 Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Brukere med lånekort

2 2 Introduksjon I dette notatet presenteres hovedfunnene fra en undersøkelse blant brukere som har lånekort ved Nasjonalbiblioteket. Formålet med undersøkelsen var å forstå hvordan tjenestene brukes og oppleves, samt å identifisere mulige forbedringspunkter. Undersøkelsen er en del av et større prosjekt, hvor det overordnede målet er å gi NB en indikasjon på egen tjenestekvalitet. Om datamaterialet Datamaterialet er samlet inn gjennom en e-postundersøkelse. Undersøkelsen gikk ut til samtlige personer som var registrert i NB sitt lånekortregister siden Totalt var det registrert personer i dette registeret. Undersøkelsen ble sendt ut 14.03, og var åpen i seks uker. Det ble sendt ut to påminnelser om deltakelse i perioden. Vi fikk rundt 1500 av invitasjonen i retur grunnet feil e-postadresse, hvilket vil si at undersøkelsen på papiret gikk ut til personer valgte å svare, noe som gir en svarrate på 18 prosent. Dette er en relativt lav svarrate, som henger sammen med flere faktorer. En av disse er kvaliteten på registeret som adressene er hentet fra. Registeret løper tilbake til 2007, og har ikke blitt oppdatert fortløpende. En stor andel av adressene fikk vi som nevnt i retur siden de ikke eksisterer. Systemet gir imidlertid ikke tilbakemelding på om adresser er ubetjente. Det er derimot rimelig å forvente at en relativt høy andel som registrerte lånekort noen år tilbake har skiftet adresse, og at gamle e-postkontoer således ligger brakk i registeret. Hvor vanlig dette er, eller hvilken innvirkning det har på den reelle svarprosenten, er det vanskelig å beregne. En annen faktor som også henger sammen med at listene løper såpass langt tilbake i tid, er relevansen til undersøkelsen for respondenten. I følge NB sine egne tall var det i aktive lånere. Det vil si at bortimot 6 av 10 av de som fikk undersøkelsen mest sannsynlig ikke har benyttet seg av NB sine tjenester det siste året. Invitasjonen til undersøkelsen kan således ha bli oppfattet som lite relevant for en stor andel. Dette gjenspeiler seg i at 85 prosent av de som de valgte å svare hadde brukt tjenestene til NB i løpet av det siste året. I tillegg kan det tenkes at flere av respondentene på listen har mottatt flere av brukerundersøkelsene fra NB i samme periode. Dette vil naturligvis gå utover villigheten til å svare som igjen vil påvirke svarratene negativt. Når det gjelder dataenes representativitet treffer utvalget relativt godt med tanke på de variablene hvor vi har mulighet for å sammenligne utvalg og pupulasjon (bosted og hvorvidt respondenten er student eller forsker) Resultatene som presenteres i dette notatet er for øvrig signifikanttestet, og samtlige resultater som presenteres er signifikante med et 5 prosent signifikansnivå.

3 3 Brukere med lånekort Bruksmønster Tilfredshet Brukernes forbedringsønsker Hva viser resultatene?

4 4 Brukere med lånekort Alle tall er i prosenter (N=1956) Kjønn Geografi Utdanning Doktorgrad/professorkompetanse Lengre universitets/høgskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) Kortere universitets/høgskoleutdanning (bachelor eller tilsvarende) Akershus=15% Oslo=64% Bor i utlandet=2,3% Øvrige fylker=18% Videregående opplæring (allmennfag / yrkesfag) 7 Grunnskoleutdanning/ folkeskole/ realskole 2 Aldersfordeling Snittalder år 4 20-årene 30-årene 40-årene 50-årene 60-årene 70-årene Over 70 år

5 5 Kontakt med NB siste år Ingen (0) En gang 2-5 ganger 6-12 ganger ganger 25 ganger eller flere Vanligste bruksmotiv Privat (ikke i forbindelse med studier/skole/jobb) 32 I forbindelse med annen type jobb 25 I forbindelse med jobb på universitet, høyskole eller forskningsinstitusjon 23 I forbindelse med studier/skole 20

6 6 Brukere med lånekort Undersøkelsen gir oss et bilde av hvem som har lånekort på biblioteket og i hvilken forbindelse de benytter seg av bibliotekets tjenester. I figurene på de to foregående sidene har vi presentert de viktigste demografiske kjennetegnene til NBs brukere. Demografi Geografi: Resultatene viser at biblioteket er mer lokalt enn nasjonalt. 64 prosent kommer fra Oslo og 15 prosent er fra Akershus. De øvrige brukerne er jevnt fordelt i landets øvrige fylker. I tillegg bor 2,3 prosent i utlandet. Blant disse er andelen forskere dobbelt så høy som den er blant de som bor i Norge. Utdanning: Som vi så når vi undersøkte besøkende på nb.no, er utdanningsnivået betydelig høyere enn i den øvrige befolkningen. 45 prosent av brukerne har fullført en høyere universitet- eller høyskolegrad. I tillegg har 16 prosent doktorgrad eller professorkompetanse. Til sammenligning er det bare 13 prosent i alderen 20 til 40 som har høyere universitet- eller høyskolegrad (inkl. dr./prof) i Norge. Vi finner også at sannsynligheten for å ha lånt bøker eller annet i samlingen øker lineært med utdanningsnivå. Selv om størstedelen av brukergruppen er høyutdannede er det likevel unntak. Rundt 10 prosent har kun videregående utdanning eller lavere. Ser en utelukkende på de som vanligvis benytter seg av NBs tjenester til privat bruk, er andelen med kun videregående 16 prosent. Alder: Snittalderen er 51 år. Ikke overraskende er dette noe høyere enn hva vi fant i undersøkelsen blant besøkende på nb.no. Det er en jevn fordeling i ulike aldersgrupper. Blant de yngre brukerne er det en overvekt kvinner, og blant de eldre en overvekt av menn. Noe som er i tråd med mer generelle arbeids- og utdanningstrender. 26% 17% 20% 17% 17% 14% 15% 15% 17% 16% 9% 10% 6% 2% 20-årene 30-årene 40-årene 50-årene 60-årene 70-årene Over 70 år Kvinne Mann Figur: Kjønnsfordeling etter aldersgrupper (N=1455)

7 7 Hvordan brukes NB? Selv om den største brukergruppen er det vi kan kalle privatbrukere. Dette er i tråd med kartleggingen av de besøkende på nb.no. Likevel er det en relativ jevn fordeling mellom personer som er der i forbindelse med jobb, studier og med private gjøremål. Tallene viser tydelig at NB har innhold som appellerer bredt. Besøksfrekvens NB har en aktiv brukergruppe. En gjennomsnittlig bruker har vært i kontakt med biblioteket 2-5 ganger i løpet av det siste året, mens 12 prosent har hatt kontakt 25 ganger eller flere. På den andre siden er 17 prosent det vi kan kalle passive medlemmer, i den forstand at de ikke har hatt noen form for kontakt det siste året. Ettersom formålet med undersøkelsen er å kartlegge brukernes oppfatninger rundt bibliotekets tjenester er disse 16 prosentene av utvalget fjernet fra de videre analysene.* Ser vi utelukkende på «storbrukerne» dvs. de 26 prosentene som har vært kontakt med biblioteket flere enn 12 ganger det siste året ser vi at såkalt profesjonelle brukere er i flertall, og da særlig ansatte ved forskningsinstitusjoner. Blant de med lite kontakt (5 eller færre), er «privatbrukerne» klart mest utbredt. En klar tendens er at vi finner en høyere andel «storbrukere» blant det en kan kalle smalere tilbud, som eksempelvis kringkastings-, foto- eller musikkrelatert innhold. De med lite kontakt er på sin side sterkest representert blant de som søker informasjon om pliktavlevering, juridiske spørsmål eller opphavsrett. Privat (ikke i forbindelse med studier/skole/jobb) 26% 37% I forbindelse med annen type jobb 29% 23% I forbindelse med jobb på universitet, høyskole eller forskningsinstitusjon 19% 30% I forbindelse med studier/skole 16% 21% >12 <6 Figur: Antall kontakter siste år, innenfor grupper av bruksmotiv (N=1322) *Det er gode grunner til å tro at andelen av de registrerte medlemmene som er «passive» er større enn det vi finner her, ettersom disse har mindre insentiv for å svare på en spørreundersøkelse enn hva aktive brukere har. Dette er etter vårt syn et vektig argument for å holde denne gruppen utenfor de videre analysene i dette notatet

8 8 Bruksmønster Besøkt nettsidene til Nasjonalbiblioteket (nb.no) 67% Lånt bøker eller annet fra samlingen til Nasjonalbiblioteket 65% Benyttet lesesaler eller forskningsplasser ved Nasjonalbiblioteket 58% Fått hjelp eller veiledning av ansatte ved Nasjonalbiblioteket på telefon eller ansikt til ansikt 54% Vært i kontakt med ansatte ved Nasjonalbiblioteket via epost eller brev 40% Besøkt utstillinger/arrangementer ved Nasjonalbiblioteket 30% Benyttet deg av spesiallesesalen 22% Nei. Jeg har ikke gjort noe av dette 1% Figur: Har du gjort noe av følgende? (N=1580) Nasjonalbiblioteket har et stort digitalt engasjement og jobber mye med å spre kulturarven gjennom digitale løsninger. Dette gjenspeiler seg i bruksmønsteret til de som har lånekort ved biblioteket, hvor nettsidene er det sentrale kontaktpunktet. Videre ser vi at majoriteten av brukerne også er i direkte kontakt med de fysiske fasilitetene til biblioteket og de ansatte. 58 prosent har arbeidet fra lokalene på Solliplass, og 54 prosent har fått hjelp eller veiledning. Disse gruppene overlapper selvsagt: Nesten 70 prosent av de som har benyttet forskningsplasser eller lesesaler har fått veiledning fra ansatte. Lån av materiale Som vi har sett har 65 prosent av brukerne lånt bøker eller annet materiale fra samlingen det siste året. Ansatte ved forskningsinstitusjoner er de mest aktive. Nesten 80 prosent av disse har lånt fra samlingen. Ser vi utelukkende på de som ikke har lånt noe fra samlingen er 42 prosent av disse det vi kan kalle privat-brukere. Vi ser også at de som ikke har lånt fra samlingen har betydelig lavere utdanningsnivå enn de øvrige. Videre er det også en signifikant kjønnsforskjell, hvor det er 10 prosent flere menn blant «ikke-lånerne». Kontakt Ikke overraskende er de som er oftest i kontakt med biblioteket som har mest direktekontakt med ansatte, og mest kontakt via epost og brev. Det er særlig forskere og andre profesjonelle brukere som oftest er i kontakt med biblioteket. 74% 77% 66% 59% I forbindelse med studier/skole I forbindelse med jobb på universitet, høyskole eller forskningsinstitusjon I forbindelse med annen type jobb Privat (ikke i forbindelse med studier/skole/jobb) Figur: Andel som har lånt fra samling etter bruksmotiv (N=1322)

9 9 Bruk av nb.no Søkt informasjon om NBs samling og tjenester 24% 45% Brukt Bokhylla.no (digitale bøker) 39% 80% Søkt informasjon i forkant av besøk/kontakt Brukt avistjenesten Søkt film- og fotorelatert innhold Søkt kringkastingsrelatert innhold Søkt musikkrelatert innhold Søkt informasjon om pliktavlevering Søkt informasjon om juridiske spørsmål/opphavsrett 7% 11% 16% 7% 9% 2% 4% 3% 4% 2% 3% 2% 3% 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle besøkende på nb.no Brukere med lånekort Figur: Bruk av nb.no - brukere med lånekort vs. alle besøkende (N=1580 vs. 1872) 67 prosent av brukere med lånekort har besøkt nb.no det siste året. Dette gir mulighet for å kartlegge interesseområder. Det gir oss også mulighet for å undersøke forskjeller mellom denne gruppen og øvrige besøkende på nettsiden. Andelen som benytter seg av bokhylla.no er betydelig lavere enn hva den er blant besøkende på nb.no. Det er en betydelig større andel som har søkt informasjon i forkant av besøk/kontakt. Vi ser også at andelen som bruker de smalere tilbudene, som avistjenesten, film/foto og musikk er betydelig større. Den største brukergruppen er de som er i kontakt med NB i forbindelse med jobb, men som ikke er knyttet til forskningsinstitusjoner. Men med unntak av studenter er det en relativt jevn fordeling av brukergruppene innenfor de mest utbredte bruksområdene. Avistjenesten og bokhylla.no er særlig populært til privatbruk. Blant de som ikke har besøkt nb.no er nesten halvparten det vi kan kalle privatbrukere. 57 prosent er 60 år eller eldre og det er en noe større andel fra Oslo og Akershus enn hva som er tilfellet blant de som har besøkt nettsidene. Selv om de ikke bruker nettsidene har likevel 57 prosent lånt fra samlingen til NB. Brukt avistjenesten 12% 32% 24% 31% Brukt Bokhylla.no (digitale bøker) 18% 28% 26% 28% Søkt informasjon i forkant av besøk/kontakt 19% 27% 27% 27% Søkt informasjon om NBs samling og tjenester 19% 28% 27% 26% Søkt informasjon om pliktavlevering 13% 29% 32% 26% Søkt film- og fotorelatert innhold 9% 24% 42% 25% Søkt kringkastingsrelatert innhold 18% 27% 34% 20% Søkt musikkrelatert innhold 13% 26% 43% 19% Søkt informasjon om juridiske spørsmål/opphavsrett 15% 26% 52% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I forbindelse med studier/skole I forbindelse med annen type jobb I forbindelse med jobb på universitet, høyskole eller forskningsinstitusjon Privat (ikke i forbindelse med studier/skole/jobb) Figur: Bruk av nb.no etter bruksmotiv (N=1322)

10 10 Tilfredshet Tenk tilbake på dine erfaringer med NB. Alt i alt hvor fornøyd er du med NB? (N=1514) 94 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Misfornøyd Nøytral Fornøyd Figur: På hvilken måte vil du omtale Nasjonalbiblioteket? (N=1515) 95 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativt Nøytral Positivt Den generelle tilfredsheten blant NB sine brukere er høy. For å måle hvor fornøyd brukerne var med NB ble det brukt en graderingsskala med syv punkter; fra svært fornøyd til svært misfornøyd. Nesten halvparten av brukerne oppgir at de er «svært fornøyd» med NB. Slår vi sammen de tre øverste verdiene i skalaen, plasserer 94 prosent seg i dette intervallet. På spørsmål om hvordan brukerne vil omtale NB ser vi en tilsvarende fordeling. Innbyggerundersøkelsen fra Difi viser at tilfredshetsnivået blant NB sine brukere er høyere enn andre sammenlignbare offentlige tjenestetilbydere. Faktisk er det generelle tilfredshetsnivået blant NB sine brukere høyere enn alle de andre etatene som ble målt i Innbyggerundersøkelsen (svært misfornøyd) (svært fornøyd) NB Folkebibliotek Universitet Skatteetaten Figur: Sammenligning med andre offentlige etater med publikumsrettede tjenester

11 11 Hvem er tilfreds? Variabelen som i størst grad skiller mellom de mest og minst tilfredse er alder. Andelen som er «svært tilfreds» øker gradvis med alderen. Dette kan nok sees i sammenheng med NB sin digitale satsning. Denne sammenhengen gjør seg også gjeldende når analysene tar høyde for besøkskontekst, antall ganger i kontakt, kjønn og fylke. Over 70 år 70-årene 62% 76% Yngre brukere har gjerne større forventninger til digitale kontaktflater, og det er en rimelig antagelse at denne sammenhengen kan skyldes at de yngre er mindre tilfreds med NBs digitale tilbud. I tråd med denne antagelsen finner vi at personer som har besøkt nb.no, har noe lavere sannsynlighet for å være svært tilfredse enn hva ikke-brukere har. Vi ser også at studenter og ansatte ved forskningsinstitusjoner er mindre tilfredse enn de øvrige gruppene. Om vi derimot gjennomfører en lineær regresjonsanalyse hvor vi også inkluderer alder, ser vi at disse forskjellene er et utslag av at det er flere yngre blant studentene og forskere enn i de øvrige gruppene. Dette understreker at det er brukernes alder som i størst grad skiller mellom ulike grader av tilfredshet. 60-årene 50-årene 40-årene 30-årene 20-årene 36% 44% 54% 50% 53% 0% 20% 40% 60% 80% Figur: Tenk tilbake på dine erfaringer med NB. Alt i alt hvor fornøyd er du med NB? Andel som svarer svært fornøyd (+3) (N=1514) 48% 58% Ikke besøkt nb.no Besøkt nb.no Figur: Andel svært tilfredse (+3) (N=1580)

12 12 Tilfredshet med enkeltområder De ansattes faglige kompetanse for å løse oppgaver og gi relevant informasjon De ansattes evne til å være høflige og imøtekommende Tilgang til leseplasser De ansattes evne til å yte deg rask service Tilgang til veiledning og informasjon Tilgang til forskerplasser Tilgang til relevant materiale 0% 20% 40% 60% 80% 100% -3 Svært misfornøyd Svært fornøyd Figur: Når du har besøkt NB, hvor fornøyd eller misfornøyd har du vært med følgende forhold: Brukerne er gjennomgående tilfredse uavhengig av hvilke enkeltområder vi ser på. Særlig er brukerne tilfredse med de ansattes faglige kompetanse og imøtekommenhet. Tilgangen til leseplasser får også nesten utelukkende positive tilbakemeldinger. Innenfor alle områdene er det en tydelig tendens til at tilfredsheten øker med brukernes alder. De eldste brukerne (60+) er i snitt dobbelt så tilfredse som de yngste brukerne (<30). Ser vi eksempelvis kun på de som besøker NB i forbindelse med arbeid på forskningsinstitusjon, ser vi at tilfredsheten med tilgang til forskerplass øker med alder. De yngre forskerne er med andre ord mindre tilfredse med muligheten for å få plass enn hva de eldre er. Som figuren viser er det også forskjeller etter besøksmotiv. Men disse forskjellene er i stor grad et utslag av aldersforskjeller innad i grupppene 80% 70% 60% 50% 40% 30% 43% 44% 41% 32% 56% 50% 43% 37% 60% 53% 55% 42% 61% 62% 59% 50% 68% 66% 65% 64% 63% 64% 55% 53% 20% 10% 0% Tilgang til relevant materiale Tilgang til veiledning og informasjon De ansattes evne til å yte deg rask service Tilgang til leseplasser De ansattes evne til å være høflige og imøtekommende De ansattes faglige kompetanse for å løse oppgaver og gi relevant informasjon I forbindelse med studier/skole I forbindelse med annen type jobb I forbindelse med jobb på universitet, høyskole eller forskningsinstitusjon Privat (ikke i forbindelse med studier/skole/jobb) Figur: Andel svært fornøyde (+3)

13 13 Forholdet mellom enkeltområder og helhetlig tilfredshet I figuren under har vi sett på hvordan tilfredshet med enkeltområder påvirker sannsynligheten for å være svært fornøyd med de erfaringene brukerne har hatt med NB. Analysene viser at det er de ansattes evne til å gi god veiledning og informasjon som i størst grad skiller de svært fornøyde fra de øvrige. Blant de som er svært fornøyd med veiledning og informasjon er 78 prosent svært tilfredse med NB. Er en derimot ikke svært fornøyd med veiledning synker denne andelen til 24 prosent. Om en i tillegg til veiledningen også er svært fornøyd med tilgangen til relevant materiale vil det være 86 prosent sjanse for å være svært fornøyd med NB. Kun 24 prosent av de som ikke er helt fornøyd med veiledning og info oppgir å være svært fornøyd med NB. Om de likevel er svært tilfreds med de ansattes evne til rask service, økes andelen til det dobble. Tallene tyder på at kompetente og serviceinnstillte ansatte i stor grad kan kompansere for andre svakheter. Fordeling blant alle 49% 51% 100% av utvalget Tenk tilbake på dine erfaringer med NB. Alt i alt hvor fornøyd er du? Øvrige (-3 til +2) Svært fornøyd (+3) Tilgang til veiled.og info. Svært fornøyd 22% 78% 47% av utvalget Øvrige 76% 24% 46% av utvalget Tilgang til relevant materiale Ansattes evne til rask service Svært fornøyd Øvrige Svært fornøyd Øvrige 14% 40% 54% 82% 86% 60% 46% 18% 33% av utvalget 14% av utvalget 11% av utvalget 35% av utvalget Ansattes faglige kompetanse Figur: Resultater av CHAID-analyse (Chi Square Automatic Interaction Detection). Med helhetlig tilfredshet som avhengig variabel og tilfredshet med enkeltområder som uavhengige. Svært fornøyd 69% 31% 7% av utvalget Øvrige 85% 15% 28% av utvalget

14 14 Brukernes forbedringsønsker Brukerne ble spurt om å gi kommentarer til hvordan NB sine tjenester kunne bli mer relevant for dem. Det kom en rekke tilbakemeldinger, både med positiv og negativt fortegn. I det understående har vi trukket ut gjennomgående temaområder: Lettere å hente magasinmateriale: NB henter bøker fra magasinene to ganger om dagen. Bøkene kommer opp kl. 11:00 og til 14:00. Mange av brukerne mener denne ordningen er for rigid. Særlig brukere som ikke bor i Oslo opplever ordningen som problematisk. Mange har kun mulighet til å være der en dag, og en vil gjerne ikke oppdager hvilket materiale en trenger før man er på stedet. På samme måte kan behovet for nye dokumenter oppstå under et besøk, og da blir det vanskelig at det først kan hentes neste dag. Manglende informasjon om at det ikke er magasinhenting på lørdager blir også nevnt som et problem. Sikkerhetssystemet: At det ikke er mulig å hente bøker uten å legge fra seg klær og eiendeler skaper mye irritasjon blant brukerne. Samtidig er en avhengig av å ha med kontanter for å bruke skapene. Særlig yngre brukere klager på at dette skaper utfordringer ettersom de sjelden har med seg kontanter. At det ikke er mulighet til å ta med mat eller drikke er også et gjennomgående tema. Det er særlig mange studenter som etterspør muligheten for å ta med seg eget vann på lesesalen. Forbedre tekniske løsninger: Klager på tekniske løsninger går igjen. Særlig gjelder dette scanning og print. Klagene gjelder både at de er vanskelige å bruke, ofte ute av funksjon og at prisnivået for å bruke tjenestene er for høyt. Informasjon: At mange brukere har manglende kunnskap om hva som finnes og hvordan en benytter seg av det fremstår som en utfordring. Fremfor å ønske nye tjenester, etterspør mange bedre veiledning til å bruke de ulike tjenestene og ressursene som biblioteket allerede besitter. Dette gjelder i hovedssak de digitale tjenestene, men også bedre og mer tilgjengelig brukerveiledning rundt hvordan en registrerer seg, låner bøker og gjør andre analoge oppgaver. Det blir også etterspurt mer og bedre informasjon i lokalene. Eksemelvis kart eller lister over tjenester ved inngangspartiet. Brukervennligheten til nb.no: Endel kommentarer går på brukervennligheten til nb.no/bokhylla.no. Her er det en del som ønsker at NB skal la seg inspirert av større kommersielle aktører, som eksempelvis Amazon. Eksempelvis mulighet for å skrive egne bokanmeldelser og få anbefalinger basert på eget bruksmønster.

15 15 Hva viser resultatene? Brukerne med lånekort er et høytutdannet publikum, med en gjennomsnittsalder på 52 år. Den største brukergruppen er de som bruker NB i privat sammenheng. I snitt har brukerne vært i kontakt med biblioteket 2-5 ganger i løpet av det siste året. Nettsidene er det sentrale kontaktpunktet for brukerne, hvor 67 prosent har besøkt nb.no. 40 prosent av disse har også benyttet seg av bokhylla.no. Publikummet som bruker tjenestene i jobbsammenheng er overrepresentert blant de som låner bøker eller annet fra samlingen Tilfredshetsnivået blant NB sine brukere er høyere enn andre sammenlignbare offentlige tjenestetilbydere. Nesten halvparten av brukerne oppgir at de alt i alt er «svært fornøyd» med NB. Brukerne er også gjennomgående tilfredse med de ulike enkeltområdene i tjenestetilbudet også. Særlig er brukerne tilfredse med de ansattes faglige kompetanse og imøtekommenhet. Tilgangen til leseplasser får også positive tilbakemeldinger. Innenfor alle områdene er det en tydelig at tilfredsheten øker med brukernes alder. Det er en dobbelt så høy andel tilfredse brukere blant de eldste (60+) sammenlignet med de yngste brukerne (<30). Selv om tilfredshetsnivået er høyt, har brukerne en rekke forslag til hva som kan gjøre tjenestene mer relevante. Disse går blant annet på at det bør bli lettere å hente magasinmateriale, at sikkerhetssystemet med innlåsning av vesker og tøy er for tungvint og at informasjon om innholdet i tjenesten kunne vært bedre.

16 16

17 17

18

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Pop-up (nb.no)

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Pop-up (nb.no) 1 Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Pop-up (nb.no) 2 Introduksjon I dette notatet presenteres hovedfunnene fra en spørreundersøkelse blant brukerne av www.nb.no. Formålet med undersøkelsen har vært

Detaljer

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 1 Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 2 Introduksjon I dette notatet presenteres funnene fra en undersøkelse som ble gjort blant samtlige folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek.

Detaljer

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Forskere

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Forskere 1 Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Forskere 2 Introduksjon Vitenskapelig ansatte på universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er blant Nasjonalbibliotekets (NB) viktigste målgrupper.

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

VINJEROCK: PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 2015

VINJEROCK: PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 2015 VINJEROCK: PUBLIKUMSUNDERSØKELSE Om undersøkelsen Tallene i denne rapporten er basert på tilbakemeldinger fra 89 besøkende på Vinjerock. Undersøkelsen ble sendt ut til de som festivalen hadde kontaktinfo

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 Christian Poppe, SIFO 1. INNLEDNING Dette er en første og forenklet rapportering av de første innringerne til økonomirådgivningstelefonen. Intervjuene

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding bil, sikkerhet og vedlikehold Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Resultater fra del 2 Hans Christian Holte, direktør i Difi Virksomheter vi har undersøkt Oppvekst og utdanning Skolefritidsordning Barnehage Grunnskole Videregående opplæring Universitet

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013 Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene 23. mai 2013 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE Rogaland Fylkeskommune, Bibliotektjenestene Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016 Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 216 Sentio Research Norge AS Rapport Fredrik Solvi Hoen 9.9.216 Innhold Oppsummering...2 Metode og datainnsamling...3 Feilmarginer...4 Demografiske

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 448 000 HAR PROFIL (83,5 %) 3 443 000 ER BRUKERE (83,4 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Pasientens innsyn i egen journal: brukerundersøkelse

Pasientens innsyn i egen journal: brukerundersøkelse Pasientens innsyn i egen journal: brukerundersøkelse Del-leveranse i oppdraget Effekter av digitale innbyggertjenester Porteføljestyrer Monika Johansen Prosjektleder Paolo Zanaboni Forfa&ere Per Egil Kummervold

Detaljer

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen Intech AS Bredbåndstelefoni TNS Gallup Mars Caspar Aa Wildhagen Fakta om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Intech AS på vegne av Post- og teletilsynet. Undersøkelsen er rettet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 5/2005 1 Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor i Forskerforbundet. Tilsvarende undersøkelse

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Kort om undersøkelsen: 1969 registrerte lånere av e-bøker har besvart undersøkelsen Invitasjon til bibliotekenes

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Innhold. Liste over figurer

Innhold. Liste over figurer Brukerundersøkelse 008 Gjennomført oktober/november 008 Gjennomført av: Innhold Innledning... Datainnsamling... Presentasjon av resultater... Feilmarginer... Sammendrag... 5 Beskrivelse av utvalget...

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Mange innvandrere digitalt ekskludert

Mange innvandrere digitalt ekskludert Mange innvandrere digitalt ekskludert Nær halvparten av innvandrerne i Norge har svake digitale ferdigheter. Pc og Internett utgjør en viktig del av hverdagen både privat og på jobb, men kompetansen til

Detaljer

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen HELED skriftserie 2016:1 Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen Tor Iversen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Universitetet

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Vox-barometeret. Grunnleggende ferdigheter i den norske voksenbefolkningen Resultater fra Vox-barometeret våren 2006

Vox-barometeret. Grunnleggende ferdigheter i den norske voksenbefolkningen Resultater fra Vox-barometeret våren 2006 Vox-barometeret Grunnleggende ferdigheter i den norske voksenbefolkningen Resultater fra Vox-barometeret våren 2006 Forord Vox-barometeret er en halvårlig kvantitativ undersøkelse som har som mål å ta

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Bakgrunn Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011.

Detaljer

En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill. forbrukerportalen.no

En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill. forbrukerportalen.no 1300 gamere sier sitt En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill Utvalg og metode Metode og utvalg Metode Undersøkelsen er gjennomført via Internett (CAWI). I uke 2 til 2010. Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Brukerundersøkelse 2011

Brukerundersøkelse 2011 Brukerundersøkelse 2011 Gjennomført av Opinion Perduco AS Desember 2011 1 INNHOLD... 1 Innledning... 4 Målgruppe... 4 Metode... 4 Datainnsamling... 4 Presentasjon av resultatene... 4 Feilmarginer... 5

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode Kapittel 4 Oppgave 1 La være antall øyne på terningen. a) Vi får følgende sannsynlighetsfordeling

Detaljer

Sosiale hyttefolk Delresultater fra undersøkelsen By, bygd og fritidsboliger 2008 Frekvensnotat

Sosiale hyttefolk Delresultater fra undersøkelsen By, bygd og fritidsboliger 2008 Frekvensnotat Sosiale hyttefolk Delresultater fra undersøkelsen By, bygd og fritidsboliger 2008 Frekvensnotat Johan Fredrik Rye og Maja Farstad Notat nr 1/10, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Veien mot lavutslippsamfunnet

Veien mot lavutslippsamfunnet Veien mot lavutslippsamfunnet Kjennskap og holdning til Norges klimamålsetting 24. januar 2018 18100272 tka Innhold 1 Oppsummering av funn 3 2 Kjennskap og holdning til klimamålet 5 3 Oppfatninger om hva

Detaljer

Privat kopiering av fagtekster

Privat kopiering av fagtekster Notat MediaCT rune.eilertsen@ipsos.com 14.08.2013 Privat kopiering av fagtekster Med utgangspunkt i 1034 intervju, gjennomført i første halvår 2013, har vi forsøkt å kartlegge omfanget av privatpersoners

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden »

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden » MEDBORGERNOTAT #3 «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 415 000 HAR PROFIL (82,8 %) 3 393 000 ER BRUKERE (82,2 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015 Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge Gjennomført november 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

*KORRIGERT VERSJON SOSIALE MEDIER TRACKER

*KORRIGERT VERSJON SOSIALE MEDIER TRACKER *KORRIGERT VERSJON 24.11.17 SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 416 000 HAR PROFIL (82,8 %) 3 393 000 ER BRUKERE (82,2 %) 46 % 54 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har

Detaljer

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen 20 VEDLEGG 1. Beskrivelse av totalpopulasjonen Vår populasjon består av personer som er født og bosatt i Norge, og som ved utgangen av 1993 er mellom 25 og 40 år. Disse har grunnskole, videregående skole

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017 Tittel: Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Lønnsstatistikk

Lønnsstatistikk Lønnsstatistikk 2016 1 Lønnsstatistikk 2016 Norsk Redaktørforening 1. Innledning I desember 2016 gjennomførte InFact en undersøkelse av lønn og andre arbeidsforhold blant norske redaktører på oppdrag fra

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 1 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium... 21

Detaljer

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 5. september 2017 Bakgrunn I forbindelse med Oslo Kulturnatt 2016 ble det gjennomført en publikumsundersøkelse. Respondentene ble rekruttert på de ulike arrangementene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer