Saksframlegg. Saksb: Elisabet Roland Arkiv: B00 18/ Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Saksb: Elisabet Roland Arkiv: B00 18/ Dato:"

Transkript

1 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Elisabet Roland Arkiv: B00 18/ Dato: HØRING: RAPPORTEN INKLUDERENDE FELLESSKAP FOR BARN OG UNGE - BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING I BARNEHAGE OG SKOLE Vedlegg: Lenke til ekspertgruppens utredning; Inkluderende fellesskap for barn og unge. Sammendrag: Ekspertgruppens hovedkonklusjon i rapporten er at vi i dag har et lite funksjonelt og ekskluderende system for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, og at det er behov for omfattende endringer av dagens system. Ekspertutvalget foreslår i sin rapport et helhetlig pedagogisk system for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. De peker på at det er behov for en omfattende endring av dagens system, og vektlegger i sitt forslag til ny ordning en grunnleggende inkluderende tilnærming. Det beskrives et system som skal støtte barn og unge direkte, men også gi støtte til lærerne. Støtten skal sikre tidlig og rask innsats som skal realisere det enkelte barns potensial for læring. Inkludert i forslaget er å fjerne retten til spesialundervisning og legge ned det som i dag er Statped og de kommunale PP-tjenestene og fordele ressursene slik at de blant annet brukes i skoler og barnehager. Bakgrunn: I mars 2017 nedsatte regjeringen en ekspertgruppe som skulle vurdere tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Utvalget har vært ledet av professor Thomas Nordahl. Skolesjef Trond Johnsen har også vært medlem av utvalget. Overordnet mål for gruppens arbeid har vært å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, skal få et spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og oppleve økt inkludering i barnehage og skole. Ekspertgruppens oppdrag har vært å gi nasjonale og lokale myndigheter et grunnlag for å velge de best egnede inkluderende virkemidlene og tiltak. Fakta: Faktadelen i saksframlegget inneholder utdrag fra ekspertgruppens funn og analyser av empirisk dokumentasjon, samt elementer fra deres forslag til ny løsning. Dagens spesialpedagogiske system er ekskluderende fordi organiseringen og innholdet fører til manglende tilhørighet i fellesskapet av andre barn og unge (Persson & Persson, 2012).

2 I barnehagen tas enkelte barn ut av fellesskapet for å motta spesialpedagogisk hjelp. Ca. 60 % av spesialundervisningen i grunnskolen foregår utenfor klassen elever i grunnskolen tilhører spesialskoler/avdelinger eller alternative opplæringstilbud i 2017/18 mot 3206 elever i spesialskoler i I videregående opplæring foregår mye av spesialundervisningen i egne segregerte tilbud. Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging møter i alt for liten grad lærere med spesialpedagogisk kompetanse: Ca. 60 % av barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehagen har en assistent. 50 % av elever som mottar spesialundervisning i grunnskolen har en assistent. Det har vært en økning i assistentbruk fra 2009/10 til i dag på 80 %. Det brukes ca. 9,5 millioner assistenttimer i spesialundervisning og ca. 6 millioner lærertimer. Innenfor dagens spesialpedagogiske hjelp og spesialundervisning er det ikke tydelige kvalitetskrav. Dette ser ut til å medføre at kompetansen hos de som gjennomfører tiltakene er lav. Få kommuner har utarbeidet kvalitetssystemer som innebærer at de har kunnskap om denne gruppen av barn og unge sin læring og utvikling. PP-tjenesten og Statped, der de ansatte har høy spesialpedagogisk kompetanse, bruker liten tid i, og har for stor avstand til, praksisfeltet: Ca. 80 % av arbeidstiden til PP-tjenesten brukes til å utarbeide sakkyndige vurderinger. Dette innebærer ca årsverk. Sakkyndige vurderinger brukes primært som grunnlag for enkeltvedtak, og i langt mindre grad som grunnlag for pedagogisk praksis. Statped driver en omfattende virksomhet med samlet tildeling på ca. 800 millioner kroner og 720 årsverk. Det varierer hvor mye kommunene benytter seg av Statped, og det er uklar oppgavefordeling mellom Statped og PP-tjenesten. Utvikling og læringsutbytte hos barn/elever som mottar spesialundervisning: Utviklingen og læringsutbyttet til barn og unge som mottar spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er i gjennomsnitt ikke tilfredsstillende, og står ikke i samsvar med den betydelige ressursinnsatsen. Det er lavere forventning til denne gruppen av barn og unge, noe som også kan påvirke deres egne forventninger til mestring (Haug, 2017). Elever som mottar spesialundervisning har lavere trivsel, er mer isolerte og viser mer utagerende adferd. Det er ikke tilstrekkelige kvalitetskrav knyttet til organisering, innhold, læring og organisering av den spesialpedagogiske opplæringen.

3 I tillegg er det langt flere barn og unge i barnehage og skole som har behov for særskilt tilrettelegging enn de som mottar hjelp i form av spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Ca % av barn og unge har så store utfordringer at de trenger en form for tilrettelegging i barnehage/skole. Dagens kostnadskrevende system vil ikke kunne gi hjelp til alle disse. Kun ca. tre av fire elever fullfører videregående skole «Det ventes for lenge» vs. tidlig innsats: Andelen barn og unge som mottar spesialundervisning er størst på ungdomstrinnet (GSI). Dette er ikke i samsvar med prinsippet om tidlig innsats. For mange barn og unge vil dette innebære at kunnskapshullene og nederlagene blir så massive at spesialundervisningen ikke vil kunne bidra til et bedre læringsutbytte. Når innsatsen kommer sent, vil det bære mer preg av en avlastningsordning enn hjelp til barn og unge (Stangvik, 1995). Hovedpunktene i ekspertgruppens hovedkonklusjon og analyse av dagens system for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging: Dagens system for å motta spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er lite funksjonelt og er til dels ekskluderende for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Rettighetsorientering innebærer at søkelyset i for stor grad rettes mot det enkelte barnet og de vansker og problemer barnet har. Det er et manglende fokus på de mulighetene som ligger i å forbedre læringsmiljøet og den pedagogiske praksisen i barnehage og skole. Systemet bidrar til at barnehager og skoler slipper å ha et kritisk søkelys på seg selv spesialpedagogikk kan bli en avlastningsordning (for dårlig kvalitet i klasseledelse). Det eksisterer få insentiver til å realisere målet om en inkluderende barnehage og skole. Systemet reproduserer seg selv ved at en rekke fagpersoner og institusjoner har egeninteresser av at det videreføres. Resultatene av virksomheten står ikke i samsvar med den betydelige ressursinnsatsen. Dette får, for mange barn og unge, negative konsekvenser for mulighetene til videre utdanning, yrkesliv og samfunnsdeltagelse. Forslaget fra ekspertgruppen innebærer blant annet følgende elementer: Alle barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole skal få nødvendig hjelp og støtte der de er. Denne hjelpen og støtten skal iverksettes tidlig, den skal være tilpasset den enkelte og foregå innenfor et inkluderende fellesskap. Alle barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole skal møte lærere med relevant og formell pedagogisk kompetanse. Den pedagogiske veiledningstjenesten skal organiseres slik at den er nærmest mulig barnehager og skoler.

4 For å ivareta disse prinsippene foreslås det både et støttesystem for barn og unge - og for lærere og andre ansatte i barnehage og skole. Disse støttesystemene og andre forslag fra ekspertgruppen, innebærer en omfattende og nødvendig endring av dagens system. I alle barnehager og skoler skal det for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging etableres et eget pedagogisk støttesystem blant annet gjennom å fordele ressurser fra dagens PP-tjeneste og Statped. Dette støttesystemet skal sikre at alle barn og unge mottar ekstra tid og støtte til å lære så snart de opplever problemer med faglig/språklig og/eller sosial læring og utvikling. Systemet skal bygge på en inkluderende tilnærming og er ikke noe barn og unge skal bli sendt til. Det kreves ingen sakkyndig vurdering for å få hjelp. Barn og unge med behov for varige og omfattende tiltak skal sikres dette. Dette vil være spesialpedagogiske tiltak der det er klare avvik fra rammeplan og læreplan. Denne gruppen av barn og unge vil ha behov for slike individuelle tiltak over lang tid og skal få det. Eksempler på konkrete tiltak fra rapporten: Alle barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging skal ha rett til lærere/pedagoger med godkjent utdannelse. Dette betyr at det skal være en lærer som planlegger, gjennomfører og vurderer undervisningen og det pedagogiske arbeidet. Dette beskrives som en forutsetning for å sikre høy kvalitet på det pedagogiske tilbudet i barnehager og skoler (Egelund & Tetler, 2009). Obligatorisk kartlegging og tidlig innsats. Rett etter skolestart gjennomføres en kartleggingsprøve av barns lese- og sosiale ferdigheter. Elevene som presterer i de laveste 20 prosentilene får umiddelbart ekstra pedagogisk hjelp og støtte. Hjelpen skal være tilpasset den enkelte og foregå innenfor et inkluderende fellesskap. Det vurderes også å innføre en varslingsplikt for ansatte dersom barnet og unge ikke får realisert sitt potensiale for læring. Det skal drives en kunnskapsbasert praksis. Det eksisterer i dag mye forskningsbasert kunnskap om hva som har effekt på læring, også for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging (Heward, 2003, Hattie 2009, Mitchell, 2018). Det skal arbeides aktivt og nært med foresatte. Barnehage og skole har behov for foresattes kjennskap til egne barns behov for å kunne tilpasse opplæringen på en god måte (Nordahl, 2015). Det innføres en plikt for styrer/rektor om å inngå en dialog med foreldrene om hvordan barnets/elevens vansker skal håndteres videre. Det er avgjørende at barn og unge blir hørt og sett, og at de får medvirke i prosesser som angår dem selv. Fortsatt varige og omfattende tiltak rettet mot utsatte grupper: Multifunksjonshemmede barn og unge og noen med store fysiske funksjonshemminger vil ha behov for assistanse til bevegelse og pleie som må gis av egne ansatte.

5 Noen utviklingshemmede barn og unge har behov for at noen av læringsmålene brytes ned i enkeltdeler som det må arbeides med individuelt Noen barn og unge med tale- og språkproblemer vil ha behov for individuell og spesialisert opplæring Noen hørselshemmede barn og unge har behov for opplæring i tegnspråk, tilrettelegging av teleslynger o.l. Noen synshemmede elever trenger mobilitetstrening og er avhengig av hørsel og taktile sanser i læringsprosessen Nødvendige regelverksendringer Alle barn og unge har rett til barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Barnehagen og skolen skal i samarbeid med hjemmet, gi omsorg, fremme læring og møte alle barn og unge med tillit og respekt. Utvalget ser ikke at det er hensiktsmessig med en egen individuell rettighet ut over dette. Retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning faller bort og erstattes med foreslåtte endringer og nye bestemmelser. Rett til lærer med godkjent pedagogisk utdannelse. Et pedagogisk støttesystem i alle barnehager og skoler. En kommunal pedagogisk veiledningstjeneste. Krav til utredning og evaluering av tilbudene og læringsutbyttet. Foresatte skal ha medvirknings- og klagerett. Vurdering: Lillehammer kommune støtter forslaget til endringer som ekspertutvalget legger frem i sin rapport. Rapporten inneholder en grundig redegjørelse som underbygger og dokumenterer at det systemet vi har i dag ikke fungerer etter hensikten. Faktagrunnlaget som presenteres i rapporten er gjenkjennbart. Det innebærer at det er behov for å gjøre noe grunnleggende med et system vi har hatt de siste 42 årene. Alle kommuner i Norge har en ramme til grunnopplæringen. Jo mer som benyttes til spesialundervisningen, desto mindre blir igjen til grunnbemanningen i den ordinære opplæringen. Dette vil i stor grad også gjelde for barnehagesektoren. Lavere grunnbemanning gir mindre mulighet til tilpasset opplæring i den ordinære undervisningen. Prioritering mellom ulike rettigheter og behov er et dilemma for skoleeier og skolene. Faren med dagens system er, i tillegg til at forskning viser at særskilt opplæring ikke fungerer etter intensjonen, at enkeltindividers rettigheter kan overstyre muligheten til å gi et godt nok tilbud til alle. Om vi ikke lykkes bedre enn i dag, risikerer vi at en stadig større del av barn og unge opplever utenforskap i barnehage, skole og samfunn. Viktige presiseringer rundt ekspertgruppens forslag til ny løsning Det er en forutsetning for å lykkes i et nytt system at kompetanseutvikling hos lærere må omfatte økt forståelse for inkludering i et bredt perspektiv på individ og gruppenivå. Rapporten peker på at andel spesialundervisning øker gjennom læringsløpet, stikk i strid med

6 prinsippet om tidlig innsats. Dette skjer blant annet fordi den fungerer som en avlastningsordning i klasserommene. Klasseledelse og organisering av tilpasset opplæring innenfor klasser og grupper må derfor følges opp. Det vil være behov for kompetanseheving av pedagogisk personale på lære- og adferdsvansker, herunder utvikling av en verktøykasse som skal sikre metodikk som tilpasser det pedagogiske arbeidet for en større bredde av elever. Det er helt avgjørende for en vellykket overgang til et nytt system at kompetanseutviklingen hos det pedagogiske personalet får høy prioritet, og at fokuset ligger på kollektive prosesser som bidrar til å skape velfungerende profesjonsfellesskap. Det er viktig at det avsettes ressurser til dette arbeidet fra statlig hold, gjerne gjennom å videreføre midler gjennom øremerkede desentraliserte ordninger. Systemet må sikre at det skjer faktiske endringer i praksis ute i skoler og barnehager ved at det formuleres tydelige plikter og ansvar. Rapporten er klar på nødvendigheten av en forskningsbasert praksis, men ikke like tydelig på det pedagogiske personalets plikt til å etterleve en slik praksis. Det har vært mye oppmerksomhet i media fra bl.a. Barneombudet og ulike interesseorganisasjoner på at ekspertgruppen foreslår å fjerne retten til spesialundervisning. Lillehammer kommune er er enige med ekspertgruppen i at denne retten allerede er sikret gjennom opplæringslovens 2-1 og 3-1 (rett og plikt til grunnskoleopplæring og rett til tilpasset opplæring og tidlig innsats) og barnehagelovens 19 a (rett til spesialpedagogisk hjelp). Det vil være et godt virkemiddel å flytte den spesialpedagogiske kompetansen nærmest mulig elevene. Dette vil øke ressursene i skoler og barnehager, samt at det vil gi spesialpedagogene større rom for å jobbe direkte ut i praksisfeltet. Det blir enklere å sikre at barn og unge i barnehage og skole får nødvendig hjelp og støtte så snart de møter utfordringer med faglig, sosial og språklig læring eller andre utfordringer i læringsmiljøet. En er også enig i at det er en forutsetning at særskilt utsatte grupper fremdeles får tilbud om individuelle tiltak og oppfølging. En av de viktigste innvendingene mot ekspertutvalgets forslag, er at klageretten på speisialundervisning faller bort. Det må ses nærmere på hvordan man skal sikre barns og unges rett til klageadgang i de tilfellene det oppstår tvil om rettighetene etter det nye systemet oppfylles. Dette er et avgjørende punkt for å få aksept for en ny ordning, og for å få på plass et velfungerende system. Det fremgår ikke tydelig av rapporten hvordan ekspertgruppen ser for seg å sikre klageadgangen og hvem som skal ha ansvaret for dette. Pilotkommune Det bør være et klart mål å gjennomføre endringen helt og fullt dersom den blir vedtatt. Dersom det allikevel besluttes at det skal gjennomføres en forsøksordning, ønsker Lillehammer kommune å være en pilotkommune. I Lillehammer har det de siste årene vært arbeidet systematisk mot et mål om å redusere antall «små» enkeltvedtak om spesialundervisning (3-5 timer), og kommunen har et snitt på 5,6 % spesialundervisning i I denne prosessen har det vært et godt samarbeid mellom skole- og barnehageeier, PP-tjenesten og skolene og barnehagene for å få dette til. I denne perioden har PP-tjenesten arbeidet med veiledning mot pedagogisk personell og ute i klassene og i barnehagene.

7 Denne prosessen gjør at Lillehammer kommune har opparbeidet gode erfaringer og at vi er rustet og motivert for å være en pilotkommune dersom det skulle bli en aktuell løsning. Konklusjon: Lillehammer kommune støtter ekspertgruppens forslag om innføring av et helhetlig og inkluderende system for opplæring for barn og unge i Norge. Det er en forutsetning at det arbeides med å utvikle kompetansen i skolene og øke kvaliteten i læringsarbeidet. Det anbefales at regjeringen implementerer systemet i sin helhet. Dersom regjeringen velger å prøve ut dette i enkelte kommuner, ønsker Lillehammer å tilby seg å være en forsøkskommune. Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til I N N S T I L L I N G / V E D T A K : Formannskapet slutter seg til at vurderingsdelen og konklusjonen i saksfremstillingen utgjør Lillehammer kommunes høringsuttalelse. Lillehammer, 5. juni 2018 Tord Buer Olsen Rådmann Terje Næss Kommunalsjef

Alle skal med - inkluderende fellesskap for barn og unge. Aalborg

Alle skal med - inkluderende fellesskap for barn og unge. Aalborg Alle skal med - inkluderende fellesskap for barn og unge. Aalborg 26.04.18 MANDAT FOR EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Det overordnede målet med ekspertgruppens arbeid

Detaljer

Inkluderende fellesskap for barn og unge.

Inkluderende fellesskap for barn og unge. Inkluderende fellesskap for barn og unge. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging 04.04.18 MANDAT FOR EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Detaljer

Forslag til et helhetlig pedagogisk system Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Forslag til et helhetlig pedagogisk system Fylkesmannen i Oslo og Akershus Forslag til et helhetlig pedagogisk system Fylkesmannen i Oslo og Akershus 26.09.18 1 Foto Ole Jacob Reichelt 2 Ekspertgruppen og sekretariat Ekspertgruppe: Professor Thomas Nordahl, Hamar (leder) Professor

Detaljer

Inkluderende fellesskap for barn og unge.

Inkluderende fellesskap for barn og unge. Inkluderende fellesskap for barn og unge. Rapport fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging 20.06.18 MANDAT FOR EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT

Detaljer

Forslag til et helhetlig pedagogisk system Fylkesmannen i Vestfold

Forslag til et helhetlig pedagogisk system Fylkesmannen i Vestfold Forslag til et helhetlig pedagogisk system Fylkesmannen i Vestfold 13.06.18 1 Foto Ole Jacob Reichelt 2 Ekspertgruppen og sekretariat Ekspertgruppe: Professor Thomas Nordahl, Hamar (leder) Professor Bengt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 17/18 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT

MØTEINNKALLING SAKLISTE 17/18 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Sandvig Møtedato: 14.06.2018 Tid: 09:00-13:00 Eventuelt forfall

Detaljer

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging - hva er hovedutfordringene og hva kan gjøres? Thomas Nordahl

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging - hva er hovedutfordringene og hva kan gjøres? Thomas Nordahl Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging - hva er hovedutfordringene og hva kan gjøres? Thomas Nordahl 16.01.18 MANDAT FOR EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Detaljer

Perspektiver på rapportens beskrivelse av utfordringer og anbefalinger. Rolf Øistein Barman-Jenssen

Perspektiver på rapportens beskrivelse av utfordringer og anbefalinger. Rolf Øistein Barman-Jenssen Perspektiver på rapportens beskrivelse av utfordringer og anbefalinger Rolf Øistein Barman-Jenssen 04.04.18 Reaksjoner Reaksjoner Perspektiver F A R PPT Barnehage Spesialpedagog Kontakt- Lærer R e k t

Detaljer

Alle skal med - inkluderende fellesskap for barn og unge

Alle skal med - inkluderende fellesskap for barn og unge Alle skal med - inkluderende fellesskap for barn og unge. 23.10.18 MANDAT FOR EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Det overordnede målet med ekspertgruppens arbeid er

Detaljer

Alle skal med - inkluderende fellesskap for barn og unge. Hamar

Alle skal med - inkluderende fellesskap for barn og unge. Hamar Alle skal med - inkluderende fellesskap for barn og unge. Hamar 23.04.18 MANDAT FOR EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Det overordnede målet med ekspertgruppens arbeid

Detaljer

Hva kjennetegner og hvordan kan vi forstå det pedagogiske tilbudet til barn og unge med særskilte behov. Thomas Nordahl

Hva kjennetegner og hvordan kan vi forstå det pedagogiske tilbudet til barn og unge med særskilte behov. Thomas Nordahl Hva kjennetegner og hvordan kan vi forstå det pedagogiske tilbudet til barn og unge med særskilte behov. Thomas Nordahl 27.10.17 MANDAT FOR EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Detaljer

INKLUDERENDE FELLESSKAP FOR BARN OG UNGE. Tiltakskonferansen Oslo, 1. juni 2018 Mari Vaage Wang

INKLUDERENDE FELLESSKAP FOR BARN OG UNGE. Tiltakskonferansen Oslo, 1. juni 2018 Mari Vaage Wang INKLUDERENDE FELLESSKAP FOR BARN OG UNGE EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Tiltakskonferansen Oslo, 1. juni 2018 Mari Vaage Wang MANDATET Forslag til endringer som

Detaljer

INKLUDERENDE FELLESSKAP FOR BARN OG UNGE Analyse, tiltak og konsekvenser

INKLUDERENDE FELLESSKAP FOR BARN OG UNGE Analyse, tiltak og konsekvenser INKLUDERENDE FELLESSKAP FOR BARN OG UNGE Analyse, tiltak og konsekvenser EKSPERTGRUPPENS KONKLUSJONER Dagens system er et ekskluderende system Manglende kompetanse Det ventes for lenge med å gi nødvendig

Detaljer

Inkluderende fellesskap for barn og unge. Rapport fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Inkluderende fellesskap for barn og unge. Rapport fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging Inkluderende fellesskap for barn og unge. Rapport fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging INKLUDERENDE FELLESSKAP FOR BARN OG UNGE EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED

Detaljer

KS ferdig Virke Uke 35 eller 36 Spekter Brudd PBL forhandle i august/september

KS ferdig Virke Uke 35 eller 36 Spekter Brudd PBL forhandle i august/september Tariff 2018 KS ferdig Virke Uke 35 eller 36 Spekter Brudd PBL forhandle i august/september Ragnhild Lied: «Vi må se 3-tallet» «Vi må se 3-tallet» betyr at den gjennomsnittlige lønnsveksten fra 2017 til

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Fagdag/Inntaksmøte. 19. April 2018 Jorunn Dahle

-Ein tydeleg medspelar. Fagdag/Inntaksmøte. 19. April 2018 Jorunn Dahle -Ein tydeleg medspelar Fagdag/Inntaksmøte 19. April 2018 Jorunn Dahle Skal gå igjennom Utprøvingsfasen - elevar som står i fare for ikkje å få tilfredsstillande læringsutbytte Magnus Hansen Fjellstad,

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/6366-1 Dato: 06.11.2014 FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Vedlegg: Kommunestyresak 0073/14 - Interpellasjon

Detaljer

Høringssvar fra CP-foreningen til Utdanningsdirektoratet 15. august 2018: Ekspertgruppen for barn og unge som har behov for særskilt tilrettelegging

Høringssvar fra CP-foreningen til Utdanningsdirektoratet 15. august 2018: Ekspertgruppen for barn og unge som har behov for særskilt tilrettelegging Høringssvar fra CP-foreningen til Utdanningsdirektoratet 15. august 2018: Ekspertgruppen for barn og unge som har behov for særskilt tilrettelegging Hvis du/dere har innspill til ekspertgruppens forståelse

Detaljer

Stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap Stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap Fylkesmannsmøte i Rogaland, 13. des. 2018 Kristina Kvåle, prosjektleder, KD Stortingsmelding høsten 2019: Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging Uttalelse - Hovedorganisasjonen Virke Status Innsendt av Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Innsendt og bekreftet

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Inkluderende fellesskap i barnehage og skole? John Kristoffersen, kommunalsjef

Inkluderende fellesskap i barnehage og skole? John Kristoffersen, kommunalsjef Inkluderende fellesskap i barnehage og skole? John Kristoffersen, kommunalsjef Oppdraget Vi(Udir) har da ønske om at en representant fra deres region kan holde et innlegg på 15 min om deres perspektiver

Detaljer

PPT no og i framtida.

PPT no og i framtida. PPT no og i framtida http://liuandco.uk/news/diversity-within-architecture Har du møtt ei PP-teneste har du møtt ei PP-teneste FINN PPT! Oppgåvene til PPT Opplæringslova 5.6 - Tenesta skal hjelpe skulen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.05.2018 18/13568 18/115025 Saksbehandler: Kari Kolbjørnsen Bjerke Saksansvarlig: Siv Herikstad Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Enhet for skole, avd. PP tjenesten

Enhet for skole, avd. PP tjenesten Kragerø kommune Enhet for skole, avd. PP tjenesten Midtlyngutredningen, Høringsarbeids ved PP- tjenesten i Kragerø. Midtlyngutvalgets arbeid foreligger nå som en NOU, en nasjonal offentlig utredning. Dette

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN for barnehage og skole

UTVIKLINGSPLAN for barnehage og skole UTVIKLINGSPLAN for barnehage og skole 2017-2020 Vedtatt i kommunestyret 25.01.2018 Søgne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Mål og verdigrunnlag side 3 Kjennetegn på god praksis side 4 Vurdering av måloppnåelse

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle God opplæring for alle Feil ressursbruk Økt kompetanse i system Vi er på vei! Mange elever går ut av grunnskolen uten å realisert sitt potensial for læring. Alle elever lærer og oppnår gode resultater

Detaljer

Evaluering av spesialundervisning i grunnskolen under Kunnskapsløftet

Evaluering av spesialundervisning i grunnskolen under Kunnskapsløftet Evaluering av spesialundervisning i grunnskolen under Kunnskapsløftet 27.10.09 Hovedproblemstilling Hvilken sammenheng er det mellom ulike innsatsfaktorer i spesialundervisning (organisering, innhold,

Detaljer

ESSUNGA KOMMUN. 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas. Nossebro skole

ESSUNGA KOMMUN. 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas. Nossebro skole ESSUNGA KOMMUN 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas Nossebro skole Utgangspunkt 1 Den nasjonale statistikken viste at Essunga kommun var blant de absolutt svakeste i landet. Utgangspunkt 2:

Detaljer

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin Skolelederkonferansen 2010 Johans Tveit Sandvin Rett til læring Prinsipper som inkludering, likeverdig tilbud og tilpasset opplæring følger av rett og plikt til opplæring Retten til opplæring er ikke bare

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Generell utfordring og status - En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? - Hvordan måle effekten av spesialundervisning? Orkdal/Øy-regionen,

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage ULLENSAKER Kommune SAKSUTSRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.11.2016 HØRINGSSVAR PÅ NOU 2016:14 MER Å HENTE Vedtak Ullensaker kommune oversender høringsinnspill

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

Likeverdig og inkluderende opplæring

Likeverdig og inkluderende opplæring Elsa Skarbøvik: 1 Likeverdig og inkluderende opplæring Innlegg 15. oktober 2004 I innstillingen (nr. 268) til St.m. 30 står det om skolens mål: å gi barn og unge allmenndannelse, personlig utvikling, kunnskap

Detaljer

Utdanningssektorens særlige ansvar for barn og unge med habiliteringsbehov

Utdanningssektorens særlige ansvar for barn og unge med habiliteringsbehov Utdanningssektorens særlige ansvar for barn og unge med habiliteringsbehov Oversikt Grunnleggende regler og prinsipper Tidlig innsats Inkludering i barnehage og skole Tilpasset tilbud og tilpasset opplæring

Detaljer

Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne arbeide systemrettet (s.91)

Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne arbeide systemrettet (s.91) TILPASSET OPPLÆRING FORVENTNINGER TIL PP-TJENESTEN I LYS AV MELD. ST. 18 (2010-2011) LÆRING OG FELLESSKAP Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne

Detaljer

Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente»

Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente» Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente» Dato: 8. desember 2016 Statped vil innledningsvis peke på det gode arbeidet som er gjort i utvalget. NOU 2016:14 gir, etter Statpeds oppfatning, et svært godt fundament

Detaljer

Profesjonelle læringsfellesskap, kjennetegn og muligheter. Thomas Nordahl

Profesjonelle læringsfellesskap, kjennetegn og muligheter. Thomas Nordahl Profesjonelle læringsfellesskap, kjennetegn og muligheter Thomas Nordahl 14.03.17 Foreldrenes utdanningsnivå og elevenes skolefaglige prestasjoner Mer enn 3 års høyere utdannning 537 1-3 års høyere utdanning

Detaljer

Hvorfor så sein innsats? Lasse Arntsen,

Hvorfor så sein innsats? Lasse Arntsen, Hvorfor så sein innsats? Lasse Arntsen, 04.02.19 Budskap 1: Lærere, spesialpedagoger og PPT må ha kompetanse om kompetanse Kompetansebegrepet «Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap. Regionale konferanser. Seniorrådgiver Jens Rydland

Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap. Regionale konferanser. Seniorrådgiver Jens Rydland Meld. St. 18 (2010 2011) Læring og fellesskap Regionale konferanser Seniorrådgiver Jens Rydland Historisk utvikling Kraftig utbygging av statlige spesialskoler fra 1951 Hjelpeundervisning introdusert som

Detaljer

Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø

Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø Hovedtemaene i Meld.St.19 ( 2015-2016 ) Styrket innsats for et godt omsorgs- og læringsmiljø Tydeligere føringer for et pedagogisk tilbud av god kvalitet Barnehagen skal legge et god grunnlag for barns

Detaljer

Samfunnsviternes synspunkter på rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» Høringskonferanse Stjørdal,

Samfunnsviternes synspunkter på rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» Høringskonferanse Stjørdal, Samfunnsviternes synspunkter på rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» Høringskonferanse Stjørdal, 20.06.18 Om Samfunnsviterne En fagforening for arbeidstakere med mastergrad/hovedfag innenfor

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark St.meld. nr 18 (2010 2011) Læring og fellesskap Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark 9,00 % 8,00 % 8,4 % 7,00 % 6,00 % 6,2 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 14,00 % 12,00 %

Detaljer

Overganger. Solveig H. Myklestad PP- tjenesten, Halden kommune

Overganger. Solveig H. Myklestad PP- tjenesten, Halden kommune Overganger Solveig H. Myklestad PP- tjenesten, Halden kommune Overganger kan beskrives som en prosess av endringer som barnet og familien erfarer når det beveger seg fra en setting til en annen. Disse

Detaljer

Oversikt over tilgjengelige kompetansepakker i nettressursen for Kultur for læring og L&P

Oversikt over tilgjengelige kompetansepakker i nettressursen for Kultur for læring og L&P Oversikt over tilgjengelige kompetansepakker i nettressursen for Kultur for læring og L&P Ved behov for tilgang kan det sendes en mail til sigrid.nordahl@inn.no eller lars.myhr@inn.no Oppdatert: 08.10.18

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende

Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende Høringsuttalelse fra Lillegården kompetansesenter vedrørende NOU2009:18 Rett til læring. Det vises til høringsbrev av 22.07.2009 Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Guro Håve úr Árantsstovu Arkiv: A20 &13 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Guro Håve úr Árantsstovu Arkiv: A20 &13 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Guro Håve úr Árantsstovu Arkiv: A20 &13 16/2926-2 Dato: 30.05.2016 HØRING - ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN - SKOLEMILJØ Utrykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 18/176

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 18/176 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 18/176 SPRÅKKOMMUNE 2018-2019 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune skal bli språkkommune fra høsten 2018 og

Detaljer

Samtidig så er det jo hverdagen som er det aller viktigste. At det fungerer hver eneste dag i barnehage, skole og høyere utdanning.

Samtidig så er det jo hverdagen som er det aller viktigste. At det fungerer hver eneste dag i barnehage, skole og høyere utdanning. 1 Kjære alle sammen Gratulerer med dagen! Det er som Solveig sa bra at det finnes dager som denne, hvor vi får løftet problemstillinger og gitt fortjent oppmerksomhet til inkludering og tilrettelegging

Detaljer

Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole

Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole Kristin Børte, PhD og Lotta Johansson, PhD Forskere ved Kunnskapssenter for utdanning Faglig råd for PP-tjenestens konferanse

Detaljer

Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning - høringsuttalelse

Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning - høringsuttalelse Arkivsak-dok. 17/04815-2 Saksbehandler Elisabeth Grønberg Langvik Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 19.09.2017 Formannskapet 2015-2019 28.09.2017 Bystyre 2015 2019 12.10.2017

Detaljer

Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver. Svein Nergaard Lillestrøm 17.

Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver. Svein Nergaard Lillestrøm 17. Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver Svein Nergaard Lillestrøm 17.November 2011 Disposisjon Definisjon Historikk Forekomst av tiltak Perspektiver på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til SAKLISTE 14/17 NY STRATEGIPLAN FOR BARNEHAGER OG SKOLER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til SAKLISTE 14/17 NY STRATEGIPLAN FOR BARNEHAGER OG SKOLER Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Birkebeinersalen, r dhuset 2.etg. Møtedato: 08.06.2017 Tid:

Detaljer

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Likeverdig opplæring - et bidrag til å forstå sentrale begreper Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE KVALITETSPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE

HØRINGSUTTALELSE KVALITETSPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE HØRINGSUTTALELSE KVALITETSPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2018 2022. Del 1: Kvalitetsplan for barnehage. Som det pekes på er det viktig å ha et felles fokus for alle barnehagene i Andøy. Det er etter mitt

Detaljer

Lier kommune PP-tjenesten

Lier kommune PP-tjenesten LL Lier kommune PP-tjenesten Kunnskapsdepartementet Att.: Geir Fosby Vår ref: SIOS/2015/5216/A10 Deres ref: Lier 06.01.2016 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov 1. Lier kommune

Detaljer

Fra og med den heter det friskoleloven og ikke privatskoleloven.

Fra og med den heter det friskoleloven og ikke privatskoleloven. Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 27.02.2017 Deres dato: Vår referanse: 2016/8926 Deres referanse: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Høring-NOU 2016:17

Detaljer

Hva kjennetegner en inkluderende skole? Lp-nettverk Narvik 19.februar 2015

Hva kjennetegner en inkluderende skole? Lp-nettverk Narvik 19.februar 2015 Hva kjennetegner en inkluderende skole? Lp-nettverk Narvik 19.februar 2015 En inkluderende skole = Et godt læringsmiljø for alle elever De gode relasjonene http://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Skole, oppvekst og kulturutvalget /09 PS

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Skole, oppvekst og kulturutvalget /09 PS Moss kommune Saksutredning Høring - NOU 2009:18: Rett til læring Saksbehandler: Tore Hangerhagen Dato: 04.11.2009 Arkivref.: 09/32169/FA-A20, TI-&13 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Møterom KLUBBEN 1, 2.etg rådhuset. Møtedato: 06.04.2017 Tid:

Detaljer

God praksis er ikke smittsomt FLiK ( ) Thomas Nordahl Høgskolen i Innlandet

God praksis er ikke smittsomt FLiK ( ) Thomas Nordahl Høgskolen i Innlandet God praksis er ikke smittsomt FLiK (2013 2017) Thomas Nordahl Høgskolen i Innlandet 24.08.17 Kartleggingsoversikt Område Informant 2013 - T1 2015 - T2 2017 T3 Barnehage Barn x x x Kontaktpedagog x x x

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

IOP. Landsdelssamlinga for PPT og Statped 31. oktober Terje A. Malin avd.leder sammensatte lærevansker

IOP. Landsdelssamlinga for PPT og Statped 31. oktober Terje A. Malin avd.leder sammensatte lærevansker IOP Landsdelssamlinga for PPT og Statped 31. oktober 2018 Terje A. Malin avd.leder sammensatte lærevansker IOP Det er viktig at en IOP er laget slik at den er til praktisk hjelp for lærerne når de skal

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: A27 &13 Lnr.: 13199/18 Arkivsaksnr.: 18/1995-2

Saksframlegg. Ark.: A27 &13 Lnr.: 13199/18 Arkivsaksnr.: 18/1995-2 Saksframlegg Ark.: A27 &13 Lnr.: 13199/18 Arkivsaksnr.: 18/1995-2 Saksbehandler: Gunhild Hjelstuen HØRING OM ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - PLIKT TIL Å TILBY LEIRSKOLEOPPHOLD... Sett inn saksopplysninger

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/ Eva Berg

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/ Eva Berg Aure kommune Servicekontoret Kunnskapsdepartementet Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/2705-4 Eva Berg 17.12.2008 Høringsuttalelse fra Aure kommune - Endringer i opplæringsloven

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14 Den gode skole Thomas Nordahl 17.10.14 Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Videregående opplæring har aldri tidligere vært så avgjørende for ungdoms framtid som i dag. Skolelederes og læreres

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros Lasse Arntsen, regiondirektør

Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros Lasse Arntsen, regiondirektør Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros 30.08.17 Lasse Arntsen, regiondirektør Hva er Statped en nasjonal etat under Utdanningsdirektoratet en statlig spesialpedagogisk tjenesteyter en støtte

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Ulikheter og variasjoner. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning København,

Ulikheter og variasjoner. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning København, Ulikheter og variasjoner Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning København, 11.10.10 Utvalg og svarprosent Utvalg Antall Svarprosent Elever og klasselærers vurdering av elevene

Detaljer

Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring. Thomas Nordahl 19.08.15

Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring. Thomas Nordahl 19.08.15 Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring Thomas Nordahl 19.08.15 Utfordringer i videregående opplæring handler ikke om organisering eller insentiver, men primært om kompetanse hos lærere og

Detaljer

Rapport om Inkluderende fellesskap for barn og unge høringssvar fra PBL

Rapport om Inkluderende fellesskap for barn og unge høringssvar fra PBL Rapport om Inkluderende fellesskap for barn og unge høringssvar fra PBL (NB! Mindre justeringer kan komme før høringssvaret blir levert innen fristen 15. august.) 2. Kunnskapsgrunnlaget Hvis du/dere har

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09 Paradokser i tilpasset opplæring Thomas Nordahl 26.10.09 FoU-prosjektet - tilpasset opplæring og pedagogisk praksis Hensikten har vært å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om forholdet mellom den pedagogiske

Detaljer

Rolf Øistein Barman-Jenssen PPT Tromsø kommune Fra individ og analyse til system og inkludering

Rolf Øistein Barman-Jenssen PPT Tromsø kommune Fra individ og analyse til system og inkludering Rolf Øistein Barman-Jenssen PPT Tromsø kommune 17.10.18 Fra individ og analyse til system og inkludering Perspektiver F A R PPT Barnehage Spesialpedagog Kontakt- Lærer R e k t o r Fådelt skole Faglærer

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vetland skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vetland skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Vetland skole Innhold Oppsummering Strategisk plan... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk,

Detaljer

Oversikt over tilgjengelige kompetansepakker i nettressursen for Kultur for læring og L&P

Oversikt over tilgjengelige kompetansepakker i nettressursen for Kultur for læring og L&P Oversikt over tilgjengelige kompetansepakker i nettressursen for Kultur for læring og L&P Ved behov for tilgang kan det sendes en mail til sigrid.nordahl@inn.no eller lars.myhr@inn.no Oppdatert: 14.03.18

Detaljer

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere Innledning: Tidsbrukutvalgets rapport er et konkret og godt dokument. Her er det forslag til tiltak som alle kan ta tak i. Nå

Detaljer

Opplæringslova med forskrifter

Opplæringslova med forskrifter Opplæringslova med forskrifter 2016-2017 Staten griper i meget stor grad inn i grunnskolens virksomhet gjennom et omfattende lovverk. Samtidig har innføring av rammefinansiering innen skolesektoren medført

Detaljer

Innholdskrav til sakkyndig vurdering. 22. november 2017

Innholdskrav til sakkyndig vurdering. 22. november 2017 Innholdskrav til sakkyndig vurdering 22. november 2017 Formålsparagrafene Barnehageloven 1 «Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og

Detaljer

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FORMÅL OG METODE Undersøke bruken av assistenter og lærere uten godkjent pedagogisk kompetanse i grunnopplæringen Kartlegge

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Skjønnhaug skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Skjønnhaug skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Skjønnhaug skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrud skole (U22)

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrud skole (U22) Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Ellingsrud skole (U22) Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå,

Detaljer

Skolebasert organisasjonslæring 25. februar 2015 Molde. Professor Halvor Bjørnsrud

Skolebasert organisasjonslæring 25. februar 2015 Molde. Professor Halvor Bjørnsrud Skolebasert organisasjonslæring 25. februar 2015 Molde Professor Halvor Bjørnsrud Kompetanseutvikling i barnehage og skole «Erfaring viser at kompetanseutvikling lykkes best når både ledelse og ansatte

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Regelverksamling for skoleeiere i Sør-Trøndelag 20. mai 2014

Regelverksamling for skoleeiere i Sør-Trøndelag 20. mai 2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Regelverksamling for skoleeiere i Sør-Trøndelag 20. mai 2014 Plikt til å vurdere utbyttet av en før vedtak om spesialundervisning, jf. oppll. 5-4 Helen L. Bargel, Seniorrådgiver,

Detaljer