INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA"

Transkript

1 Kristiansund kommune Frei kommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 21. JUNI AREALDELEN AV KOMMUNEPLANEN DRØFTING AV OPPLEGG...11 FORSLAG TIL NY SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP NIR...12 MEDLEMSKAP I NORDMØRE OG ROMSDAL FRILUFTSRÅD...19 NY ORGANISERING AV BARN OG UNGES MEDVIRKNING...22 TILBUD OM Å DELTA I FREDSKORPSET-UNG PILOTPROSJEKT I MØRE OG ROMSDAL...28 VEDLEGG 1: REFERAT MØTE I ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE 21. AUGUST Varamedlemmer møter ikke uten nærmere innkalling fra prosjektledelsen Eventuelle forfall skal meldes til Tlf Mobil

2 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /055 Orienteringssaker Informasjon fra KomVekst. Siste nytt fra Kristiansund v/ordfører. Siste nytt fra Frei v/ordfører. Politisk overgangsordning i perioden 16. oktober 31. desember Møteplan høsten Referat fra møte i administrativ styringsgruppe 21. august Forslag til VEDTAK Fellesnemnda tar sak 07/055 til orientering. Just Ingebrigtsen Leder av administrativ styringsgruppe/påtroppende rådmann Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 2

3 Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 3

4 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /056 Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 21. juni 2007 Tilstede faste medlemmer Fraværende faste medlemmer Tilstede varamedlemmer Totalt antall frammøtte medlemmer Fra administrasjonen møtte PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 21. JUNI 2007 Astrid-Iren Brevik, Roger Hagen, Anne Grethe Holmen, Steve Runar Kalvøy, Margareth Reitan, Gerhard Sæther, Steinar Berge, Per Kvalvik, Dagfinn Ripnes, Maritta Ohrstrand, Terje Fugelsnes, Olaf Torvik, Bjarne S. Elde, Anette Thomsen, Kirsti Dyrnes Bernhard Lillevik, Joachim Røsandhaug, Ellinor Røsandhaug, Nora K. Wårle, Kirsten Skaret Gulla, Per Eirik Bentz, Per Kristian Øyen Tord M. Kvalvåg (for Nora K. Wårle), Anne Elisabeth Nilssen (for Kirsten S. Gulla), Andreas Sandvik (for Per Eirik Bentz), Ole Henning Ødegård (for Joachim Røsandhaug), Erik Torset (for Ellinor Røsandhaug) 20 Just Ingebrigtsen, Anton Monge, Inge Martin Måløy, Bjørn Elgsaas, Helge Carlsen, Karl Kjetil Skuseth, Kjell Sæther, Geir Aakvik, Per Sverre Ersvik, Petter Ingeberg, Margrete Magerøy Kristiansund rådhus Møtested Møtedato Torsdag Tidspunkt Kl Referent Margrete Magerøy Merknader til innkalling og saksliste Sak 07/51 trekkes fra sakskartet og settes opp til møte i fellesnemnda i september. Ekstrasak: Møte- og godtgjøringsreglement for folkevalgte. Blir satt opp som sak 07/54. 07/42 Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 31. mai 2007 I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 31. mai 2007 godkjennes. Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 4

5 07/43 Orienteringssaker Maritta Ohrstrand orienterte om siste nytt fra Frei Dagfinn Ripnes orienterte om siste nytt fra Kristiansund Per Sverre Ersvik orienterte om budsjettet, og fordelingen mellom ulike rammeområder, for En skjematisk oversikt ble delt ut i møtet. Henstilling fra Bjarne Elde Bjarne Elde ba administrasjonen legge opp til en dialog med politikerne i budsjettprosessen, og konferere med gruppelederne for de politiske partiene. Dagfinn Ripnes konkluderte med at gruppelederne følger opp saken. Referat fra møte i administrativ syringsgruppe Ingen kommentarer. Petter Ingeberg orienterte om rapportering og status i kommunesammenslutningsarbeidet per 1. juni I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Fellesnemnda tar sak 07/43 til orientering. 07/44 Endring i mandatet for fellesnemnda I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Fellesnemnda vedtar følgende justering av pkt. 5 i mandatet for fellesnemnda: a. Administrativ styringsgruppe forbereder saker til fellesnemnda b. Leder for administrativ styringsgruppe/påtroppende rådmann innstiller i saker til fellesnemnda c. Påtroppende rådmann, rådmennene og prosjektleder har møte- og talerett i fellesnemnda 07/45 Kommuneplan samfunnsdel Høringsutgaven av Kommuneplan for nye Kristiansund kommune samfunnsdelen var sendt ut sammen med saksdokumentene til møtet. Terje Fugelsnes viste til kapittel 9, om langsiktig strategi for by- og arealutvikling, og fremmet følgende endringsforslag på vegne av Senterpartiet: Tillegg under strategier nytt kulepunkt: Nye Kristiansund kommune skal gi sin tilslutning til Fredrikstaderklæringen. Fredrikstaderklæringen legges til grunn for arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling der hensyn til det biologiske mangfold, friluftsliv og grøntverdier vektlegges. Prøvevotering Endringsforslaget falt med 9 mot 11 stemmer. Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 5

6 Terje Fugelsnes opprettholdt forslaget, og det ble votert på nytt. Endringsforslaget falt med 10 mot 11 stemmer (med leders dobbeltstemme). Endelig votering I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Fellesnemnda legger i medhold av plan- og bygningslovens 20-5 det framlagte forslaget til samfunnsdelen av kommuneplan for perioden ut til offentlig høring fram til 15. september /46 Omdisponering av tildelte midler til infrastruktur i forbindelse med sammenslutning av Kristiansund og Frei kommuner Maritta Ohrstrand fremmet følgende endringsforslag på vegne av Senterpartiet: Kr disponeres til ferdigstilling av trafikksikkerhetstiltak og asfaltering av fylkesveg 268 Kvalvikvegen. Beløp til ombygging av Kristiansund rådhus reduseres tilsvarende. Votering Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. I samsvar med innstillingen og endringsforslaget til Maritta Ohrstrand fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Fellesnemnda vedtar å omdisponere tildelte midler til infrastruktur til følgende prosjekt: Opprinnelig Ny disponering disponering ( ) a. Den nye servicekommunen Kristiansund 1,6 mill. kroner Ingen endring Frei. b. Veiforbindelsen Bolga Vadsteinsvika, og 7,7 mill. kroner 2,9 mill. kroner fylkesveg 268 Kvalvikvegen. (renteutg. i forbindelse med forskuttering c. Gang- og sykkevei fra kai til kai. 4,6 mill. kroner 4,2 mill. kroner d. Nytt veikryss RV 70 Vadsteinsvikkrysset 4,75 mill. kroner e. Forlenget rullebane på Kristiansund lufthavn. 2,0 mill. kroner Ingen endring f. Ombygging av Kristiansund rådhus 0,45 mill. kroner 15,9 mill. kroner 15,9 mill. kroner Fellesnemnda legger til grunn vedtatt økonomiplan for Møre og Romsdal Fylke for vedtatt prioriteringsliste i fylkestingets sak T-54/06 om midler til grusveger, og forventer tilbakebetalt forskutterte midler, jamfør pkt b, innen 3 år. 07/47 Partnerskapsavtale om førstelinjetjeneste for etablererveiledning I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Kristiansund kommune inngår Partnarskapsavtale om førstelinjetenesta og etablerarrettleiing med Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge i samsvar med vedlagte avtaletekst. Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 6

7 Møtet ble midlertidig hevet med pause fra kl /48 Kommunal oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold fra til Saksprotokoll, PS 07/45, fra møte i Kristiansund bystyre ble delt ut i møtet. Dagfinn Ripnes orienterte om behandlingen av saken i bystyret. Steinar Berge viste til vedtak i driftsutvalget der driftsutvalget i Kristiansund sluttet seg til Berges uttalelse om kjønnslemlestelse, og ba om at Frei formannskap gjør det samme. I samsvar med innstillingen og tilføyelsen til punkt 3 i vedtaket til sak PS 07/45, i bystyret, fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak 1. Kristiansund kommune oppretter en kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold på barnehjem i Kristiansund under barnevernets omsorg og under Kristiansund kommunes tilsynsansvar i perioden fra til Vedtekter som foreslått i denne saken legges til grunn for oppreisningsordningen. 3. Det nedsettes et oppreisningsutvalg, samt et sekretariat for dette utvalget, til behandling av søknader til oppreisningsordningen. Begge instansene skal være uavhengige fra kommunen, men arbeide i samsvar med retningslinjer i foreliggende sak og de vedtak bystyret og formannskapet måtte fatte. Fylkesmannen i Møre og Romsdal anmodes om å oppnevne oppreisningsutvalget. 4. Det opprettes et eksternt klageorgan for klager etter oppreisningsordningen. Rådmannen fremmer egen sak til Bystyret om etablering av klageorganet. 5. Økonomiske konsekvenser for ordningen må innarbeides i budsjettene for /49 Vedrørende realisering av kunstisbane på Atlanten. Forslag til avtaler om varmelevering, tilskudd til tilrettelegging for parkering på banedekket og forslag til Enøk tiltak i idrettshallen Anne Grethe Holmen ble erklært inhabil i sak 07/49. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak 1. Forslag til avtale om levering av varme til Atlanten ungdomsskole og Atlanterhavsbadet /idrettshallen mellom Kristiansund kommune og Atlanten Kunstisbane Drift AS godkjennes. 2. Forslag til avtale om leie - og disponering av grunn til kunstisbane mellom Kristiansund kommune og Atlanten Kunstisbane AS godkjennes. 3. Dersom isbaneanlegget ikke blir realisert til fyringssesongen 2008/09 legges det frem egen sak om avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune og Atlanten Kunstisbane AS om midlertidig varmelevering og om bygging av fjernvarmeinstallasjoner mellom Atlanterhavsbadet og Atlanten vgs. Dette under forutsetning av at fylkeskommunens energipris vil dekke de reelle investeringskostnader og kommunens faktiske varmekostnader. Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 7

8 a. Tidligere vedtatte tilskudd til renter og avdrag til Atlanten Kunstisbane AS utvides slik at AKAS sitt låneopptak kan økes fra kr til for at banedekket bygges i betong. Kristiansund kommune påtar seg etter dette å gi et årlig tilskudd tilsvarende renter og avdrag på et lån stort kr som nedbetales over 15 år. Tilskuddsbeløp innarbeides i økonomiplan b. I forbindelse med de planlagte ombyggingsarbeidene i idrettshallen saneres de 5 gamle ventilasjonsanleggene og erstattes med ett nytt anlegg. Merkostnaden kr finansieres med økt låneopptak som innarbeides i budsjett for 2007 i forbindelse neste tertialrapportering. 07/50 Drift og utvikling av Kristiansund kommunale sundbåtvesen KF I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak 1. Det vedtas at en videre drift og utvikling av Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF skjer i samsvar med scenario Det utarbeides en avtale mellom Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF og Kristiansund kommune om videre drift og utvikling av KkS som vedtas av fellesnemnda. 3. Kommunalt tilskudd til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF fra og med 2008 innarbeides med kr i økonomiplan /51 Valg av portal for verdiskapingsprogrammet Atlanterhavsveien Bud - Kristiansund Fellesnemnda fattet enstemmig følgende Vedtak Saken utsettes til fellesnemndas møte i september /52 Nye betalingssatser til begravelser, kremasjoner og festeavgift på kirkegårdene fra 1. januar 2008 Anne Grethe Holmen viste til bruken av begrepet kirkegård i saksutredningen, og fremmet følgende endringsforslag: Begrepet kirkegård erstattes med begrepet gravlund. Votering Endringsforslaget til Anne Grethe Holmen ble enstemmig vedtatt. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak 1. Fellesnemnda slutter seg til det forslag til betalingssatser som Samarbeidskomiteen for Kirkelige fellesråd og Frei menighetsråd har foreslått under sak 04/2007 den Betalingssatsene gjelder fra Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 8

9 07/53 Parkeringspolitisk plan for Kristiansund kommune Terje Fugelsnes ble erklært inhabil i sak 07/53. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak 1. Parkeringspolitiske mål: a. Kommunens parkeringspolitikk skal utformes innenfor de rammer kommuneplanen gir. b. Parkeringsordning og -tilbud skal bidra til vitalisering av handel, service, kultur og bosetting i sentrum, ved regulering av eksisterende parkeringsplasser og etablering av nye parkeringsplasser/-anlegg. I sentrum skal parkeringstilbudet utvikles slik at følgende brukergrupper spesielt tilgodeses: alle typer besøkende bosatte forflytningshemmede næringsdrivendes servicekjøretøyer varedistribusjon Drift og håndheving skal slik sikre god framkommelighet for alle grupper trafikanter god tilgjengelighet for prioriterte brukergrupper opprettholdt eller bedret trafikksikkerhet og miljø langs vei/gate Det offentlige parkeringstilbudet skal reguleres slik at det stimuleres til overføring av reiser til arbeids- og studiesteder fra individuell til kollektiv transport. For å sikre god tilgjengelighet skal parkeringsplasser med offentlig regulering drives slik at belegget på grupper av parkeringsplasser på normal hverdag i maksimaltime ikke overstiger ca 95 %, eller over 4-timers periode ikke overstiger ca 85 %. Parkeringsregulering skal gjøres enkel og lettfattelig. For avgiftsparkering skal det tilbys mulighet for elektronisk betaling, og i den grad det er mulig betaling for faktisk parkeringstid. c. Visning til og informasjon om parkeringstilbudet skal bedres. d. Når forholdene ligger til rette for det, skal kommunen samarbeide med private om utvikling av det offentlig tilgjengelige parkeringstilbudet. Kristiansund Privatparkering AS bes ta initiativ til etablering av selskap for planlegging og utvikling av parkeringsanlegg i sentrum. e. Boligsoneparkering etableres når et flertall av beboerne i aktuelt område ønsker slik ordning. Det forutsettes at avgifter knyttet til ordningen skal dekke kostnadene. 2. Oppgavefordeling innenfor området parkering: a. Bystyret fastsetter parkeringspolitiske mål. b. Bystyret/bygningsrådet/annet fagutvalg behandler saker etter plan- og bygningsloven. c. Kommunen utøver sin parkeringsvirksomhet gjennom Kristiansund Parkering AS, som skal arbeide i samsvar med parkeringspolitiske mål fastsatt av bystyret bestemmelser i aktuelle lover og forskrifter delegasjon av myndighet fra bystyret Det inngås avtale med Kristiansund Parkering AS om leie av kommunal grunn som selskapet disponerer til parkering. Leien per biloppstillingsplass fastsettes til kr dividert på antall biloppstillingsplasser på kommunal grunn som per 1. januar 2007 er disponert til avgiftsparkering. Leien reguleres årlig per 1. januar i henhold til endring i konsumprisindeksen for desember i forhold til foregående år. Kristiansund Parkering betaler ikke leie for plasser hvor det ikke kreves parkeringsavgift. Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 9

10 3. Rådmannen bes fremme forslag til revisjon av vedtekt til Plan- og bygningsloven 69 nr. 3, slik at vedtekten får mer hensiktsmessige parametre for beregning av behov og slik at den stimulerer til fellesløsninger (redusert parkeringsbehov). Det forutsettes innarbeidet krav om oppstillingsplass for sykler. 4. Rådmannen bes fremme forslag til nødvendige endringer av kommunens delegasjonsreglement i samsvar med vedtak i denne sak. 5. Rådmannen bes iverksette analyse av mulige områder for etablering av større parkeringsanlegg i sentrum. Slike anlegg forutsettes innarbeidet i kommuneplanens arealdel. Ved behandling av regulerings- og byggesaker skal det sikres at adkomst for gående og kjørende til potensielle parkeringsanlegg i fjell ikke blokkeres. Det skal vurderes mulighet for etablering av markedsplass for sirkus, tivoli mv, for å unngå bruk av parkeringsplasser i sentrum for slike formål. 07/54 Møte- og godtgjøringsreglement for folkevalgte I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til arbeids- og økonomiske vilkår forfolkevalgte (møte- og godtgjøringsreglement) Det nedsettes en gruppe bestående av følgende representanter i dagens fellesnemnd, en fra hvert parti: Maritta Ohrstrand (Sp) - Leder Per Kristian Øyen (Ap) Roger Hagen (Frp) Gerhard Sæther (H) Bernhard Lillevik (Krf) Margareth Reitan (Sv) Andreas Sandvik (V) Eldbjørg Hogstad (Sekretariat) Arbeidsgruppen organiserer sitt arbeid slik at fellesnemnda kan behandle saken i møte den 27. september, alternativt og absolutt senest den 16. oktober. Møtet ble hevet kl Margrete Magerøy Utvalgsekretær Forslag til VEDTAK Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 21. juni 2007 godkjennes. Just Ingebrigtsen Leder av administrativ styringsgruppe/påtroppende rådmann Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 10

11 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/1475/9837/ Karl Kjetil Skuseth/ Geir Aakvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /057 Arealdelen av kommuneplanen drøfting av opplegg Kommuneplanens samfunnsdel ligger nå til offentlig høring fram til 15. september. Denne planen forutsettes sluttbehandlet som en av de aller første sakene det nye bystyret tar fatt på etter konstituering 16. oktober. Kommuneplanens samfunnsdel er overordnet alle andre kommunale planer og legger føringer for all øvrig kommunal planlegging, herunder kommuneplanens arealdel. Av hensyn til behovet om en avklaring av den nye kommunens overordnede arealpolitikk, er det ønskelig å igangsette arbeidet med kommuneplanens arealdel så raskt som mulig. Administrasjonen ønsker fellesnemnda sitt syn på opplegget for planarbeidet, både når det gjelder hovedinnhold og prosess. På bakgrunn av de gode erfaringene med fellesnemnda sin behandling av kommuneplanens samfunnsdel, legger administrasjonen opp til en foreløpig og uformell drøfting av arealdelen den 4. september og en formell behandling (vedtak om offentlig høring av planprogram) i fellesnemndas møte 27. september. Til grunn for diskusjonen 4. september legger administrasjonen fram følgende notat (notatene er utarbeidet i samarbeid med AsplanViak): 1. Forslag til planprogram for arealdelen av kommuneplanen for nykommunen 2. Notat om innføring og bruk av utbyggingsavtaler i nykommunen (se vedlegg 4) 3. Notat om langsiktige arealstrategier ( se vedlegg 5) Forslag til VEDTAK Fellesnemnda tar administrasjonens utkast til planprogram, utbyggingsavtale og arealstrategi til orientering og ber administrasjonen innarbeide fellesnemndas forslag til endringer til møtet Just Ingebrigtsen Leder av administrativ styringsgruppe/påtroppende rådmann Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 11

12 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/806/9591/ Pål Harstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /058 Forslag til ny selskapsavtale for Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap NIR 1. januar 2008 slår Kristiansund og Frei seg sammen til (nye) Kristiansund kommune. Sammenslåingen fører til endringer i selskapsavtalen for Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap - NIR. I sammenheng med dette er det også foretatt en generell revisjon av avtalen. I brev fra NIR datert bes medlemskommunene om å behandle den nye selskapsavtalen. Først og fremst får kommunesammenslåingen konsekvenser for styrets sammensetning. I dag ser denne slik ut: Kommune Antall representanter Aure, Halsa, Smøla 1 Averøy, Frei 1 Kristiansund 1 Oppdal 1 Rauma 1 Sunndal 1 Surnadal, Tingvoll 1 Totalt 7 Flere av NIR-kommunene har ytret ønske om at alle kommunene bør være representert i styret. Dette for å sikre god nok informasjonsflyt mellom NIR og kommunene. Representantskapet har delvis innfridd dette ønsket og vedtatt å utvide styret til 9 medlemmer. Sammensetningen av det nye styret baserer seg på folketallet i kommunene. De fire minste kommunene deler to representanter, Kristiansund får to representanter, mens de øvrige har en representant hver: Kommune Antall representanter Aure, Smøla 1 Averøy 1 Halsa, Tingvoll 1 Kristiansund 2 Oppdal 1 Rauma 1 Sunndal 1 Surnadal 1 Totalt 9 Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 12

13 Kommuner som deler representant skal bytte på å være fast medlem og vara etter 2 år. På denne måten får kommunen som ikke har fast styremedlem også noe innblikk i det som skjer gjennom å være vara. Det har ikke vært nedfelt i selskapsavtalen hvem som representerer NIR i de ulike sammenhenger. Det er naturlig at representantskapet plukker ut hvem som skal representere NIR i styret i selskap hvor NIR har eierinteresser og fast styreplass (f.eks. NEKS). Det er også naturlig at representantskapets leder møter for NIR på generalforsamling. I noen tilfeller vil det være mest naturlig at for eksempel styreleder eller daglig leder møter på generalforsamling (Avfallsforum, Rekom, Avfall Norge osv.). Det foreslås derfor at representantskapets leder kan peke ut representant til generalforsamling hvis han/hun selv ikke møter. Med bakgrunn i dette er det gjort følgende endringer i selskapsavtalen for NIR: Frei er tatt ut av selskapsavtalen, og øvrige nødvendige endringer gjort i forhold til dette, blant annet er representantskapet redusert fra 12 til 11 medlemmer. ( 7) I selskap hvor NIR har eierinteresser er det representantskapets leder eller den som representantskapets leder peker ut, som møter for selskapet på generalforsamling. Når NIR har ett eller flere faste styremedlemmer, er det representantskapet som peker ut disse. ( 9) Styret er økt til 9 medlemmer. Kommuner som deler representant bytter på å være fast medlem og vara etter 2 år. ( 10) Eierandeler er justert opp etter 2007-tall. ( 13) Forslag til VEDTAK Forslag til selskapsavtale for NIR datert vedtas. Just Ingebrigtsen Leder av administrativ styringsgruppe/påtroppende rådmann Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 13

14 Forslag av til SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av nr. 6 1 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR), med kontor i Kristiansund, er et interkommunalt selskap som består av kommunene Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Oppdal, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Andre kommuner kan tas opp i selskapet. Utvidelse av selskapet må godkjennes av representantskapet og et flertall av de 10 kommunestyrene etter innstilling fra styret. 2 Selskapets formål er: Planlegge, bygge og drive anlegg for innsamling, transport, behandling og disponering av alt forbruksavfall i medlemskommunene. Å utnytte ressursene i avfallet i størst mulig grad, og å tilstrebe en størst mulig utnyttelse på høyest mulig nivå. Selskapet kan også ta hånd om innsamling, transport, behandling og disponering av slam, produksjons- og spesialavfall i regionen. Selskapet kan overlate deler av renovasjonsordningen til medlemskommunene eller andre. 3 Selskapet avgjør i hvert enkelt tilfelle, i samråd med de av avfallsmottakerne som selskapet inngår avtale med, hvilke spesielle avfallstyper som eventuelt kan leveres til anlegget og setter vilkår for leveringen. Hvilke typer avfall som selskapet skal behandle er spesifisert i selskapets konsesjon. 4 Deltakerkommunene hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser i samsvar med fordelingsnøkkelen i 13. Driftsutgiftene fastsettes av representantskapet og fordeles etter samme nøkkel. 5 Selskapet ledes av et representantskap hvis medlemmer med personlige varamedlemmer velges av vedkommende kommunestyre for et tidsrom på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperiode. Nye medlemmer tiltrer når kommunestyret er valgt. Representantskapet velger medlemmer til styret for et tidsrom på 4 år. Et medlem av styret kan ikke være medlem av representantskapet. Selskapets løpende drift underlegges en daglig leder. 6 Ved valg får kommunelovens 14 tilsvarende anvendelse. Bestemmelsene om inhabilitet i kommunelovens 40 gjelder tilsvarende. Om bokføring av forhandlingene gjelder kommunelovens 30 tilsvarende. Representantskapets vedtak må godkjennes i den utstrekning dette kreves etter kommuneloven eller lovgivningen. 7 Selskapets representantskap skal ha 11 medlemmer, hver med 2 personlige varamedlemmer, med følgende mandatfordeling: Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 14

15 Aure : 1 Averøy : 1 Halsa : 1 Kristiansund : 2 Oppdal : 1 Rauma : 1 Smøla : 1 Sunndal : 1 Surnadal : 1 Tingvoll : 1 8. Representantskapet trer sammen minimum 2 ganger hvert år og ellers når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av representantskapets medlemmer krever det for behandling av en bestemt angitt sak. Representantskapets leder innkaller til møtene. Ordfører i den enkelte kommune kan møte med talerett, men uten stemmerett. Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers skriftlig varsel. Innkallingen skal inneholde oppgaver over de saker som skal behandles. Saksdokumentene medsendes eller legges ut til gjennomsyn for representantskapets medlemmer samtidig med at innkallingen utsendes. Det skal føres møteprotokoll og denne skal underskrives av representantskapsleder og 2 representantskapsmedlemmer som velges av representantskapet. Styrets medlemmer og daglig leder kan delta i representantskapets møter med talerett, men ikke stemmerett. Representantskapet er beslutningsdyktig når minimum 6 representanter er til stede. Vedtakene gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for 2 år om gangen. Likeledes velger representantskapet styrets leder og nestleder for 2 år om gangen. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning. 9. Representantskapet gjør vedtak om alle saker som vedtektene bestemmer eller som styret legger frem for det. Økonomiplan, bevilgninger, anleggsutbygning og avgifter avgjøres av representantskapet etter styrets forslag. Representantskapet tar opp lån og pantsetter selskapets eiendom. Representantskapet kan imidlertid bare ta opp lån innen en ramme fastsatt av medlemskommunestyrene. Representantskapet ansetter også daglig leder og fastsetter instruks for denne etter reglene i kommunelovens 38. Representantskapet foretar valg av revisor. Representantskapet fastsetter godtgjørelse til styrets leder og møtegodtgjørelse til styrets medlemmer samt til representantskapets leder og møtegodtgjørelse til representantskapets medlemmer. Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap etter styrets forslag og legger det frem for kommunestyrene til orientering. I selskap hvor NIR har eierinteresser er det representantskapets leder eller den som representantskapets leder peker ut, som møter for selskapet på generalforsamling. Når NIR har ett eller flere faste styremedlemmer, er det representantskapet som peker ut disse. 10 Styret består av 9 medlemmer, hver med 2 personlige varamedlemmer etter følgende mandatfordeling: Aure, Smøla: 1 Averøy: 1 Halsa, Tingvoll: 1 Kristiansund: 2 Oppdal: 1 Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 15

16 Rauma: 1 Sunndal: 1 Surnadal: 1 Kommuner som deler representant i styret bytter på å være fast medlem og varamedlem etter 2 år. Daglig leder har rett og plikt til å møte på styremøtene. Daglig leder har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Lederen innkaller til møte når han finner det nødvendig eller når minst to av styrets medlemmer forlanger det. Innkalling til møte skal skje med minst 8 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde oppgave over de saker som skal behandles. Saksdokumentene medsendes eller legges ut til gjennomsyn for styrets medlemmer samtidig med at innkallingen utsendes. Det skal føres protokoll for hvert styremøte. Denne underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer og sendes medlemskommunene. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Vedtak gjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Representantskapets leder kan delta på styremøtene uten stemmerett. Selskapet forpliktes ved underskrift av daglig leder og/eller styreleder. Styret kan i nødvendig utstrekning gi spesialfullmakter. 11 Styret utøver den myndighet som representantskapet har tillagt det for å lede selskapets virksomhet. For selskapets daglige drift kan styret meddele prokura til styrets daglige leder og/eller styreleder. Styret avgir innstilling i saker som forelegges representantskapet. Disse skal i god tid tilsendes representantskapets leder. Styret utøver enhver myndighet som ikke er tillagt representantskapet. Styret ansetter og avskjediger selskapets funksjonærer og vedtar instruks for dem. Styret fastsetter alle ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Unntatt er ansettelse av daglig leder og revisor. Kommunelovens 38 gjelder tilsvarende. Styret utarbeider og forelegger representantskapet oversikt over driften i det forløpne driftsår og legger frem regnskaper i revidert stand. Styret legger frem for representantskapet innen 1. juli forslag til budsjett for kommende år. 12 Selskapet skal benytte samme budsjett- og regnskapsår samt økonomiplan som kommunene. De til enhver tid gjeldene forskrifter for kommunale budsjett og regnskap gjelder også for selskapet. 13. Selskapets kapital til investeringer av de anlegg som selskapet skal eie og drive skaffes ved egenkapital, opptak av lån og/eller ved tilskudd fra medlemskommunene og staten/fylket. For låneopptak må det innhentes garantier fra medlemskommunene, dersom dette er nødvendig. Lånegarantier og eventuelle kommunale tilskudd fordeles mellom kommunene etter en fordelingsnøkkel som tilsvarer antall innbyggere i den enkelte kommune pr. 1. januar Fordelingsnøkkelen justeres i samsvar med innbyggertallet hver 4. år. Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 16

17 Kommune Innbyggertall* % Aure ,4 Averøy ,2 Halsa ,5 Kristiansund ,4 Oppdal ,0 Rauma ,2 Smøla ,3 Sunndal ,2 Surnadal ,2 Tingvoll ,7 SUM ,0 *Innbyggertall pr Det skal føres regnskap som viser hvordan kapital-, drifts- og vedlikeholdskostnadene, samt eiendeler, gjeld og fond, fordeler seg etter de kommunale regnskapsforskrifter. Nærmere regler kan fastsettes av styret. 15. Ved hvert års begynnelse innbetaler hver kommune det i budsjettet oppførte inntektsbeløp fra vedkommende kommune. Er en regning ikke betalt innen 30 dager etter forfall, beregnes samme morarente som for kommuneskatten. 16. Innenfor sitt arbeidsområde står selskapet ansvarlig for å skaffe overordnede myndigheters godkjenning og å oppfylle deres betingelser. 17. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeide i NIR og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn. Den uttredende kommune fortsetter å hefte for den gjeld selskapet måtte ha på det tidspunkt uttreden finner sted. Oppsigelsen av avtalen kan bringes inn for departementet. Departementet kan da gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt tidsrom eller inntil videre, hvor samfunnsmessige interesser eller hensynet til samarbeidende kommuner tilsier dette. 18 Så langt selskapsavtalen ikke bestemmer det annerledes, gjelder lov om interkommunale selskaper av nr Nordmøre tingrett er verneting ved tvist om forståelse av denne selskapsavtale. Representantskapet kan med 2/3 flertall oppløse avfallsselskapet. Det opprettes da et avviklingsstyre som blir valgt av representantskapet. Avviklingsstyret velger selv sin leder og nestleder. Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyret er valgt. Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 17

18 20. Endringer i selskapsavtalen som gjelder forhold som omtalt i lov om interkommunale selskaper 4, 3. ledd skal skje med vedtak i deltakende kommuners kommunestyrer. Andre endringer vedtas av representantskapet med tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmer. Denne selskapsavtalen er godkjent av styret og representantskapet i NIR den Denne selskapsavtalen er godkjent med følgende vedtak i kommunene: Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 18

19 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/1441/9754/07 C22 Ingard Warvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /058 Medlemskap i Nordmøre og Romsdal friluftsråd I felles kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv punkt 8 Handlingsprogram for fysisk aktivitet og friluftsliv står det følgende: Medlemskap i Nordmøre og Romsdal friluftsråd vurderes fra og med I forbindelse med kommunesammenslåingen, ble det naturlig at denne vurderingen ble utsatt med et år og at medlemskap derfor vurderes fra og med Medlemskap må ev inngås for min 2 år. Nordmøre og Romsdal Friluftsråd Rådet ble etablert 3. mars 2000 og ble fra begynnelsen av til for kommunene: Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund og Sandøy. Det ble arbeidd med å få med 4 nye kommuner: Averøy, Frei, Kristiansund og Molde. I dag er også kommunene Averøy og Nesset kommet med i samarbeidet. Kystfriluftsliv er stikkord for aktiviteten. Dette gjelder aktiv bruk av strandsoner og kystlyngheier, fjord, sjø og hav til uteliv og fiske fra land og båt. Videre har alle kommunene tilgang til fjell og turmål som blir svært aktivt benyttet. Gjestehamner, badeplasser og turstier med tilhørende fasiliteter dominerer arbeidsplanen på tiltak, mens plansaker, sikring og aktiviteter i skolen er på vei inn. Målsetting NRFR har som oppgave sammen med medlemskommunene og spesielt interesserte lokalt å arbeide for: Sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv Støtte forståelsen for disse områdene sin verdi, bedre friluftslivskultur og øke utøvelsen av friluftsliv Arbeidsprogram 2007 Sikre drift og videreutvikle eksisterende friluftsområder Tiltak/prosjekt som er startet opp / planlagt fullført Øke og bedre informasjonen om friluftsområdene i regionen Iverksette nye tiltak for fremme av friluftsliv i regionen, sikring, tilrettelegging, drift og informasjon Tiltak for tilrettelegging for funksjonshemmede skal ha høy prioritet Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 19

20 Administrasjon I tillegg til et aktivt styre som stiller sine ressurser til disposisjon, driftes friluftsrådet av en 60% stilling som daglig leder. Denne innehas i dag av Ingolf Mork. Ved en ev utvidelse av medlemskommunene, vil en utvidelse av administrasjonen være svært nærliggende. Økonomi Kontingent: kr pr innbygger = ca. kr pr år for nye Kristiansund. Hva forventes det at Kristiansund kommune får igjen: 1. Direkte tilskudd til drift av frilufstområder 2. Konsulentbistand planlegging 3. Konsulentbistand økonomi Det er vanskelig å si eksakt hva verdien av det man får igjen blir. Men som et eksempel var økonomien i medlemskapet for Gjemnes kommune i 2006 som følger: Kontingent 2006: kr Tilskudd drift av friluftsområder: o Fursetfjellet kr o Fosterlågen kr o Ikornneset kr o Astaddalen kr o Med hjertet på tur kr Sum kr Det forventes ikke at tilskuddene i fremtiden vil vise det samme andelsmessige økonomiske resultatet for hver kommune med et utvidet kommunemedlemskap som eksemplet ovenfor viser. Derimot forventes at direkte tilskudd og fri konsulentbistand til sammen skal gi tilbake minst verdien av medlemskapet på ca kr I tillegg kommer det som man gjennom medlemskapet i friluftsrådet klarer å få tak i av eksterne midler for utvikling av friluftsområder og aktiviteter. Medlemskapet dekkes inn gjennom omdisponering av midler innenfor kulturavdelingen. Inkludert i dette er det for 2008 også en andel av fristilte lønnsmidler for en kulturkonsulent som har fått innvilget 50% permisjon uten lønn fram til 1. august En forventet fri konsulentbistand fra NRFR vil sannsynligvis innvirke på behovet for den vikarhjelp som er nødvendig for å erstatte forannevnte. Kommunens målsetting Kommunene har et godt tilrettelagt tilbud når det gjelder idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Spesielle satsningsområder har vært tilrettelegging av aktiviteter for uorganisert ungdom. I anleggsregisteret KRISS er det registrert over 190 anlegg i Frei og Kristiansund. Kommunen har de siste 5 år bidratt med vesentlige tilskudd til bl.a. drift av anlegg og utbygging av anlegg. Gjennomførte tiltak har utløst ca 10 mill i spillemidler i planperioden. Det overordnede målet for kommunens idretts-og friluftspolitikk er Idrett og fysisk aktivitet for alle. Forannevnte mål om bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet og friluftsliv søkes realisert gjennom tre type strategier: Sikring og bevaring av areal og naturtyper som stimulerer til helsefremmede aktiviteter. Innkjøp/investeringer og utbygging av anlegg helt eller delvis med offentlige midler. Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 20

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 29. mars 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Kristiansund Sakliste GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009 LIER KOMMUNE Rådmannen August 2009 Forord Lier kommune eier helt eller har eierinteresser i en rekke selskaper/juridiske enheter med forskjelligartede formål og organisert etter forskjellige prinsipper

Detaljer

ber kommune Politisk sekretariat

ber kommune Politisk sekretariat ber kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 26.08.2010 K1 18:00 på Glitra Formannskapet skal, som styringsgruppe for omstillingsprosessen/strukturprosjektet, ha møte i

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS Vedtatt av kommune-/bystyrene november/desember 2003 Med justering vedtatt av kommune-/bystyrene august 2010 og juni 2014 KAPITTEL

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer