INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA"

Transkript

1 Kristiansund kommune Frei kommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 21. JUNI AREALDELEN AV KOMMUNEPLANEN DRØFTING AV OPPLEGG...11 FORSLAG TIL NY SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP NIR...12 MEDLEMSKAP I NORDMØRE OG ROMSDAL FRILUFTSRÅD...19 NY ORGANISERING AV BARN OG UNGES MEDVIRKNING...22 TILBUD OM Å DELTA I FREDSKORPSET-UNG PILOTPROSJEKT I MØRE OG ROMSDAL...28 VEDLEGG 1: REFERAT MØTE I ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE 21. AUGUST Varamedlemmer møter ikke uten nærmere innkalling fra prosjektledelsen Eventuelle forfall skal meldes til Tlf Mobil

2 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /055 Orienteringssaker Informasjon fra KomVekst. Siste nytt fra Kristiansund v/ordfører. Siste nytt fra Frei v/ordfører. Politisk overgangsordning i perioden 16. oktober 31. desember Møteplan høsten Referat fra møte i administrativ styringsgruppe 21. august Forslag til VEDTAK Fellesnemnda tar sak 07/055 til orientering. Just Ingebrigtsen Leder av administrativ styringsgruppe/påtroppende rådmann Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 2

3 Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 3

4 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /056 Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 21. juni 2007 Tilstede faste medlemmer Fraværende faste medlemmer Tilstede varamedlemmer Totalt antall frammøtte medlemmer Fra administrasjonen møtte PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 21. JUNI 2007 Astrid-Iren Brevik, Roger Hagen, Anne Grethe Holmen, Steve Runar Kalvøy, Margareth Reitan, Gerhard Sæther, Steinar Berge, Per Kvalvik, Dagfinn Ripnes, Maritta Ohrstrand, Terje Fugelsnes, Olaf Torvik, Bjarne S. Elde, Anette Thomsen, Kirsti Dyrnes Bernhard Lillevik, Joachim Røsandhaug, Ellinor Røsandhaug, Nora K. Wårle, Kirsten Skaret Gulla, Per Eirik Bentz, Per Kristian Øyen Tord M. Kvalvåg (for Nora K. Wårle), Anne Elisabeth Nilssen (for Kirsten S. Gulla), Andreas Sandvik (for Per Eirik Bentz), Ole Henning Ødegård (for Joachim Røsandhaug), Erik Torset (for Ellinor Røsandhaug) 20 Just Ingebrigtsen, Anton Monge, Inge Martin Måløy, Bjørn Elgsaas, Helge Carlsen, Karl Kjetil Skuseth, Kjell Sæther, Geir Aakvik, Per Sverre Ersvik, Petter Ingeberg, Margrete Magerøy Kristiansund rådhus Møtested Møtedato Torsdag Tidspunkt Kl Referent Margrete Magerøy Merknader til innkalling og saksliste Sak 07/51 trekkes fra sakskartet og settes opp til møte i fellesnemnda i september. Ekstrasak: Møte- og godtgjøringsreglement for folkevalgte. Blir satt opp som sak 07/54. 07/42 Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 31. mai 2007 I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 31. mai 2007 godkjennes. Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 4

5 07/43 Orienteringssaker Maritta Ohrstrand orienterte om siste nytt fra Frei Dagfinn Ripnes orienterte om siste nytt fra Kristiansund Per Sverre Ersvik orienterte om budsjettet, og fordelingen mellom ulike rammeområder, for En skjematisk oversikt ble delt ut i møtet. Henstilling fra Bjarne Elde Bjarne Elde ba administrasjonen legge opp til en dialog med politikerne i budsjettprosessen, og konferere med gruppelederne for de politiske partiene. Dagfinn Ripnes konkluderte med at gruppelederne følger opp saken. Referat fra møte i administrativ syringsgruppe Ingen kommentarer. Petter Ingeberg orienterte om rapportering og status i kommunesammenslutningsarbeidet per 1. juni I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Fellesnemnda tar sak 07/43 til orientering. 07/44 Endring i mandatet for fellesnemnda I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Fellesnemnda vedtar følgende justering av pkt. 5 i mandatet for fellesnemnda: a. Administrativ styringsgruppe forbereder saker til fellesnemnda b. Leder for administrativ styringsgruppe/påtroppende rådmann innstiller i saker til fellesnemnda c. Påtroppende rådmann, rådmennene og prosjektleder har møte- og talerett i fellesnemnda 07/45 Kommuneplan samfunnsdel Høringsutgaven av Kommuneplan for nye Kristiansund kommune samfunnsdelen var sendt ut sammen med saksdokumentene til møtet. Terje Fugelsnes viste til kapittel 9, om langsiktig strategi for by- og arealutvikling, og fremmet følgende endringsforslag på vegne av Senterpartiet: Tillegg under strategier nytt kulepunkt: Nye Kristiansund kommune skal gi sin tilslutning til Fredrikstaderklæringen. Fredrikstaderklæringen legges til grunn for arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling der hensyn til det biologiske mangfold, friluftsliv og grøntverdier vektlegges. Prøvevotering Endringsforslaget falt med 9 mot 11 stemmer. Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 5

6 Terje Fugelsnes opprettholdt forslaget, og det ble votert på nytt. Endringsforslaget falt med 10 mot 11 stemmer (med leders dobbeltstemme). Endelig votering I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Fellesnemnda legger i medhold av plan- og bygningslovens 20-5 det framlagte forslaget til samfunnsdelen av kommuneplan for perioden ut til offentlig høring fram til 15. september /46 Omdisponering av tildelte midler til infrastruktur i forbindelse med sammenslutning av Kristiansund og Frei kommuner Maritta Ohrstrand fremmet følgende endringsforslag på vegne av Senterpartiet: Kr disponeres til ferdigstilling av trafikksikkerhetstiltak og asfaltering av fylkesveg 268 Kvalvikvegen. Beløp til ombygging av Kristiansund rådhus reduseres tilsvarende. Votering Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. I samsvar med innstillingen og endringsforslaget til Maritta Ohrstrand fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Fellesnemnda vedtar å omdisponere tildelte midler til infrastruktur til følgende prosjekt: Opprinnelig Ny disponering disponering ( ) a. Den nye servicekommunen Kristiansund 1,6 mill. kroner Ingen endring Frei. b. Veiforbindelsen Bolga Vadsteinsvika, og 7,7 mill. kroner 2,9 mill. kroner fylkesveg 268 Kvalvikvegen. (renteutg. i forbindelse med forskuttering c. Gang- og sykkevei fra kai til kai. 4,6 mill. kroner 4,2 mill. kroner d. Nytt veikryss RV 70 Vadsteinsvikkrysset 4,75 mill. kroner e. Forlenget rullebane på Kristiansund lufthavn. 2,0 mill. kroner Ingen endring f. Ombygging av Kristiansund rådhus 0,45 mill. kroner 15,9 mill. kroner 15,9 mill. kroner Fellesnemnda legger til grunn vedtatt økonomiplan for Møre og Romsdal Fylke for vedtatt prioriteringsliste i fylkestingets sak T-54/06 om midler til grusveger, og forventer tilbakebetalt forskutterte midler, jamfør pkt b, innen 3 år. 07/47 Partnerskapsavtale om førstelinjetjeneste for etablererveiledning I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Kristiansund kommune inngår Partnarskapsavtale om førstelinjetenesta og etablerarrettleiing med Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge i samsvar med vedlagte avtaletekst. Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 6

7 Møtet ble midlertidig hevet med pause fra kl /48 Kommunal oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold fra til Saksprotokoll, PS 07/45, fra møte i Kristiansund bystyre ble delt ut i møtet. Dagfinn Ripnes orienterte om behandlingen av saken i bystyret. Steinar Berge viste til vedtak i driftsutvalget der driftsutvalget i Kristiansund sluttet seg til Berges uttalelse om kjønnslemlestelse, og ba om at Frei formannskap gjør det samme. I samsvar med innstillingen og tilføyelsen til punkt 3 i vedtaket til sak PS 07/45, i bystyret, fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak 1. Kristiansund kommune oppretter en kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold på barnehjem i Kristiansund under barnevernets omsorg og under Kristiansund kommunes tilsynsansvar i perioden fra til Vedtekter som foreslått i denne saken legges til grunn for oppreisningsordningen. 3. Det nedsettes et oppreisningsutvalg, samt et sekretariat for dette utvalget, til behandling av søknader til oppreisningsordningen. Begge instansene skal være uavhengige fra kommunen, men arbeide i samsvar med retningslinjer i foreliggende sak og de vedtak bystyret og formannskapet måtte fatte. Fylkesmannen i Møre og Romsdal anmodes om å oppnevne oppreisningsutvalget. 4. Det opprettes et eksternt klageorgan for klager etter oppreisningsordningen. Rådmannen fremmer egen sak til Bystyret om etablering av klageorganet. 5. Økonomiske konsekvenser for ordningen må innarbeides i budsjettene for /49 Vedrørende realisering av kunstisbane på Atlanten. Forslag til avtaler om varmelevering, tilskudd til tilrettelegging for parkering på banedekket og forslag til Enøk tiltak i idrettshallen Anne Grethe Holmen ble erklært inhabil i sak 07/49. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak 1. Forslag til avtale om levering av varme til Atlanten ungdomsskole og Atlanterhavsbadet /idrettshallen mellom Kristiansund kommune og Atlanten Kunstisbane Drift AS godkjennes. 2. Forslag til avtale om leie - og disponering av grunn til kunstisbane mellom Kristiansund kommune og Atlanten Kunstisbane AS godkjennes. 3. Dersom isbaneanlegget ikke blir realisert til fyringssesongen 2008/09 legges det frem egen sak om avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune og Atlanten Kunstisbane AS om midlertidig varmelevering og om bygging av fjernvarmeinstallasjoner mellom Atlanterhavsbadet og Atlanten vgs. Dette under forutsetning av at fylkeskommunens energipris vil dekke de reelle investeringskostnader og kommunens faktiske varmekostnader. Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 7

8 a. Tidligere vedtatte tilskudd til renter og avdrag til Atlanten Kunstisbane AS utvides slik at AKAS sitt låneopptak kan økes fra kr til for at banedekket bygges i betong. Kristiansund kommune påtar seg etter dette å gi et årlig tilskudd tilsvarende renter og avdrag på et lån stort kr som nedbetales over 15 år. Tilskuddsbeløp innarbeides i økonomiplan b. I forbindelse med de planlagte ombyggingsarbeidene i idrettshallen saneres de 5 gamle ventilasjonsanleggene og erstattes med ett nytt anlegg. Merkostnaden kr finansieres med økt låneopptak som innarbeides i budsjett for 2007 i forbindelse neste tertialrapportering. 07/50 Drift og utvikling av Kristiansund kommunale sundbåtvesen KF I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak 1. Det vedtas at en videre drift og utvikling av Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF skjer i samsvar med scenario Det utarbeides en avtale mellom Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF og Kristiansund kommune om videre drift og utvikling av KkS som vedtas av fellesnemnda. 3. Kommunalt tilskudd til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF fra og med 2008 innarbeides med kr i økonomiplan /51 Valg av portal for verdiskapingsprogrammet Atlanterhavsveien Bud - Kristiansund Fellesnemnda fattet enstemmig følgende Vedtak Saken utsettes til fellesnemndas møte i september /52 Nye betalingssatser til begravelser, kremasjoner og festeavgift på kirkegårdene fra 1. januar 2008 Anne Grethe Holmen viste til bruken av begrepet kirkegård i saksutredningen, og fremmet følgende endringsforslag: Begrepet kirkegård erstattes med begrepet gravlund. Votering Endringsforslaget til Anne Grethe Holmen ble enstemmig vedtatt. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak 1. Fellesnemnda slutter seg til det forslag til betalingssatser som Samarbeidskomiteen for Kirkelige fellesråd og Frei menighetsråd har foreslått under sak 04/2007 den Betalingssatsene gjelder fra Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 8

9 07/53 Parkeringspolitisk plan for Kristiansund kommune Terje Fugelsnes ble erklært inhabil i sak 07/53. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak 1. Parkeringspolitiske mål: a. Kommunens parkeringspolitikk skal utformes innenfor de rammer kommuneplanen gir. b. Parkeringsordning og -tilbud skal bidra til vitalisering av handel, service, kultur og bosetting i sentrum, ved regulering av eksisterende parkeringsplasser og etablering av nye parkeringsplasser/-anlegg. I sentrum skal parkeringstilbudet utvikles slik at følgende brukergrupper spesielt tilgodeses: alle typer besøkende bosatte forflytningshemmede næringsdrivendes servicekjøretøyer varedistribusjon Drift og håndheving skal slik sikre god framkommelighet for alle grupper trafikanter god tilgjengelighet for prioriterte brukergrupper opprettholdt eller bedret trafikksikkerhet og miljø langs vei/gate Det offentlige parkeringstilbudet skal reguleres slik at det stimuleres til overføring av reiser til arbeids- og studiesteder fra individuell til kollektiv transport. For å sikre god tilgjengelighet skal parkeringsplasser med offentlig regulering drives slik at belegget på grupper av parkeringsplasser på normal hverdag i maksimaltime ikke overstiger ca 95 %, eller over 4-timers periode ikke overstiger ca 85 %. Parkeringsregulering skal gjøres enkel og lettfattelig. For avgiftsparkering skal det tilbys mulighet for elektronisk betaling, og i den grad det er mulig betaling for faktisk parkeringstid. c. Visning til og informasjon om parkeringstilbudet skal bedres. d. Når forholdene ligger til rette for det, skal kommunen samarbeide med private om utvikling av det offentlig tilgjengelige parkeringstilbudet. Kristiansund Privatparkering AS bes ta initiativ til etablering av selskap for planlegging og utvikling av parkeringsanlegg i sentrum. e. Boligsoneparkering etableres når et flertall av beboerne i aktuelt område ønsker slik ordning. Det forutsettes at avgifter knyttet til ordningen skal dekke kostnadene. 2. Oppgavefordeling innenfor området parkering: a. Bystyret fastsetter parkeringspolitiske mål. b. Bystyret/bygningsrådet/annet fagutvalg behandler saker etter plan- og bygningsloven. c. Kommunen utøver sin parkeringsvirksomhet gjennom Kristiansund Parkering AS, som skal arbeide i samsvar med parkeringspolitiske mål fastsatt av bystyret bestemmelser i aktuelle lover og forskrifter delegasjon av myndighet fra bystyret Det inngås avtale med Kristiansund Parkering AS om leie av kommunal grunn som selskapet disponerer til parkering. Leien per biloppstillingsplass fastsettes til kr dividert på antall biloppstillingsplasser på kommunal grunn som per 1. januar 2007 er disponert til avgiftsparkering. Leien reguleres årlig per 1. januar i henhold til endring i konsumprisindeksen for desember i forhold til foregående år. Kristiansund Parkering betaler ikke leie for plasser hvor det ikke kreves parkeringsavgift. Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 9

10 3. Rådmannen bes fremme forslag til revisjon av vedtekt til Plan- og bygningsloven 69 nr. 3, slik at vedtekten får mer hensiktsmessige parametre for beregning av behov og slik at den stimulerer til fellesløsninger (redusert parkeringsbehov). Det forutsettes innarbeidet krav om oppstillingsplass for sykler. 4. Rådmannen bes fremme forslag til nødvendige endringer av kommunens delegasjonsreglement i samsvar med vedtak i denne sak. 5. Rådmannen bes iverksette analyse av mulige områder for etablering av større parkeringsanlegg i sentrum. Slike anlegg forutsettes innarbeidet i kommuneplanens arealdel. Ved behandling av regulerings- og byggesaker skal det sikres at adkomst for gående og kjørende til potensielle parkeringsanlegg i fjell ikke blokkeres. Det skal vurderes mulighet for etablering av markedsplass for sirkus, tivoli mv, for å unngå bruk av parkeringsplasser i sentrum for slike formål. 07/54 Møte- og godtgjøringsreglement for folkevalgte I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til arbeids- og økonomiske vilkår forfolkevalgte (møte- og godtgjøringsreglement) Det nedsettes en gruppe bestående av følgende representanter i dagens fellesnemnd, en fra hvert parti: Maritta Ohrstrand (Sp) - Leder Per Kristian Øyen (Ap) Roger Hagen (Frp) Gerhard Sæther (H) Bernhard Lillevik (Krf) Margareth Reitan (Sv) Andreas Sandvik (V) Eldbjørg Hogstad (Sekretariat) Arbeidsgruppen organiserer sitt arbeid slik at fellesnemnda kan behandle saken i møte den 27. september, alternativt og absolutt senest den 16. oktober. Møtet ble hevet kl Margrete Magerøy Utvalgsekretær Forslag til VEDTAK Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 21. juni 2007 godkjennes. Just Ingebrigtsen Leder av administrativ styringsgruppe/påtroppende rådmann Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 10

11 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/1475/9837/ Karl Kjetil Skuseth/ Geir Aakvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /057 Arealdelen av kommuneplanen drøfting av opplegg Kommuneplanens samfunnsdel ligger nå til offentlig høring fram til 15. september. Denne planen forutsettes sluttbehandlet som en av de aller første sakene det nye bystyret tar fatt på etter konstituering 16. oktober. Kommuneplanens samfunnsdel er overordnet alle andre kommunale planer og legger føringer for all øvrig kommunal planlegging, herunder kommuneplanens arealdel. Av hensyn til behovet om en avklaring av den nye kommunens overordnede arealpolitikk, er det ønskelig å igangsette arbeidet med kommuneplanens arealdel så raskt som mulig. Administrasjonen ønsker fellesnemnda sitt syn på opplegget for planarbeidet, både når det gjelder hovedinnhold og prosess. På bakgrunn av de gode erfaringene med fellesnemnda sin behandling av kommuneplanens samfunnsdel, legger administrasjonen opp til en foreløpig og uformell drøfting av arealdelen den 4. september og en formell behandling (vedtak om offentlig høring av planprogram) i fellesnemndas møte 27. september. Til grunn for diskusjonen 4. september legger administrasjonen fram følgende notat (notatene er utarbeidet i samarbeid med AsplanViak): 1. Forslag til planprogram for arealdelen av kommuneplanen for nykommunen 2. Notat om innføring og bruk av utbyggingsavtaler i nykommunen (se vedlegg 4) 3. Notat om langsiktige arealstrategier ( se vedlegg 5) Forslag til VEDTAK Fellesnemnda tar administrasjonens utkast til planprogram, utbyggingsavtale og arealstrategi til orientering og ber administrasjonen innarbeide fellesnemndas forslag til endringer til møtet Just Ingebrigtsen Leder av administrativ styringsgruppe/påtroppende rådmann Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 11

12 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/806/9591/ Pål Harstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /058 Forslag til ny selskapsavtale for Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap NIR 1. januar 2008 slår Kristiansund og Frei seg sammen til (nye) Kristiansund kommune. Sammenslåingen fører til endringer i selskapsavtalen for Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap - NIR. I sammenheng med dette er det også foretatt en generell revisjon av avtalen. I brev fra NIR datert bes medlemskommunene om å behandle den nye selskapsavtalen. Først og fremst får kommunesammenslåingen konsekvenser for styrets sammensetning. I dag ser denne slik ut: Kommune Antall representanter Aure, Halsa, Smøla 1 Averøy, Frei 1 Kristiansund 1 Oppdal 1 Rauma 1 Sunndal 1 Surnadal, Tingvoll 1 Totalt 7 Flere av NIR-kommunene har ytret ønske om at alle kommunene bør være representert i styret. Dette for å sikre god nok informasjonsflyt mellom NIR og kommunene. Representantskapet har delvis innfridd dette ønsket og vedtatt å utvide styret til 9 medlemmer. Sammensetningen av det nye styret baserer seg på folketallet i kommunene. De fire minste kommunene deler to representanter, Kristiansund får to representanter, mens de øvrige har en representant hver: Kommune Antall representanter Aure, Smøla 1 Averøy 1 Halsa, Tingvoll 1 Kristiansund 2 Oppdal 1 Rauma 1 Sunndal 1 Surnadal 1 Totalt 9 Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 12

13 Kommuner som deler representant skal bytte på å være fast medlem og vara etter 2 år. På denne måten får kommunen som ikke har fast styremedlem også noe innblikk i det som skjer gjennom å være vara. Det har ikke vært nedfelt i selskapsavtalen hvem som representerer NIR i de ulike sammenhenger. Det er naturlig at representantskapet plukker ut hvem som skal representere NIR i styret i selskap hvor NIR har eierinteresser og fast styreplass (f.eks. NEKS). Det er også naturlig at representantskapets leder møter for NIR på generalforsamling. I noen tilfeller vil det være mest naturlig at for eksempel styreleder eller daglig leder møter på generalforsamling (Avfallsforum, Rekom, Avfall Norge osv.). Det foreslås derfor at representantskapets leder kan peke ut representant til generalforsamling hvis han/hun selv ikke møter. Med bakgrunn i dette er det gjort følgende endringer i selskapsavtalen for NIR: Frei er tatt ut av selskapsavtalen, og øvrige nødvendige endringer gjort i forhold til dette, blant annet er representantskapet redusert fra 12 til 11 medlemmer. ( 7) I selskap hvor NIR har eierinteresser er det representantskapets leder eller den som representantskapets leder peker ut, som møter for selskapet på generalforsamling. Når NIR har ett eller flere faste styremedlemmer, er det representantskapet som peker ut disse. ( 9) Styret er økt til 9 medlemmer. Kommuner som deler representant bytter på å være fast medlem og vara etter 2 år. ( 10) Eierandeler er justert opp etter 2007-tall. ( 13) Forslag til VEDTAK Forslag til selskapsavtale for NIR datert vedtas. Just Ingebrigtsen Leder av administrativ styringsgruppe/påtroppende rådmann Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 13

14 Forslag av til SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av nr. 6 1 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR), med kontor i Kristiansund, er et interkommunalt selskap som består av kommunene Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Oppdal, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Andre kommuner kan tas opp i selskapet. Utvidelse av selskapet må godkjennes av representantskapet og et flertall av de 10 kommunestyrene etter innstilling fra styret. 2 Selskapets formål er: Planlegge, bygge og drive anlegg for innsamling, transport, behandling og disponering av alt forbruksavfall i medlemskommunene. Å utnytte ressursene i avfallet i størst mulig grad, og å tilstrebe en størst mulig utnyttelse på høyest mulig nivå. Selskapet kan også ta hånd om innsamling, transport, behandling og disponering av slam, produksjons- og spesialavfall i regionen. Selskapet kan overlate deler av renovasjonsordningen til medlemskommunene eller andre. 3 Selskapet avgjør i hvert enkelt tilfelle, i samråd med de av avfallsmottakerne som selskapet inngår avtale med, hvilke spesielle avfallstyper som eventuelt kan leveres til anlegget og setter vilkår for leveringen. Hvilke typer avfall som selskapet skal behandle er spesifisert i selskapets konsesjon. 4 Deltakerkommunene hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser i samsvar med fordelingsnøkkelen i 13. Driftsutgiftene fastsettes av representantskapet og fordeles etter samme nøkkel. 5 Selskapet ledes av et representantskap hvis medlemmer med personlige varamedlemmer velges av vedkommende kommunestyre for et tidsrom på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperiode. Nye medlemmer tiltrer når kommunestyret er valgt. Representantskapet velger medlemmer til styret for et tidsrom på 4 år. Et medlem av styret kan ikke være medlem av representantskapet. Selskapets løpende drift underlegges en daglig leder. 6 Ved valg får kommunelovens 14 tilsvarende anvendelse. Bestemmelsene om inhabilitet i kommunelovens 40 gjelder tilsvarende. Om bokføring av forhandlingene gjelder kommunelovens 30 tilsvarende. Representantskapets vedtak må godkjennes i den utstrekning dette kreves etter kommuneloven eller lovgivningen. 7 Selskapets representantskap skal ha 11 medlemmer, hver med 2 personlige varamedlemmer, med følgende mandatfordeling: Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 14

15 Aure : 1 Averøy : 1 Halsa : 1 Kristiansund : 2 Oppdal : 1 Rauma : 1 Smøla : 1 Sunndal : 1 Surnadal : 1 Tingvoll : 1 8. Representantskapet trer sammen minimum 2 ganger hvert år og ellers når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av representantskapets medlemmer krever det for behandling av en bestemt angitt sak. Representantskapets leder innkaller til møtene. Ordfører i den enkelte kommune kan møte med talerett, men uten stemmerett. Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers skriftlig varsel. Innkallingen skal inneholde oppgaver over de saker som skal behandles. Saksdokumentene medsendes eller legges ut til gjennomsyn for representantskapets medlemmer samtidig med at innkallingen utsendes. Det skal føres møteprotokoll og denne skal underskrives av representantskapsleder og 2 representantskapsmedlemmer som velges av representantskapet. Styrets medlemmer og daglig leder kan delta i representantskapets møter med talerett, men ikke stemmerett. Representantskapet er beslutningsdyktig når minimum 6 representanter er til stede. Vedtakene gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for 2 år om gangen. Likeledes velger representantskapet styrets leder og nestleder for 2 år om gangen. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning. 9. Representantskapet gjør vedtak om alle saker som vedtektene bestemmer eller som styret legger frem for det. Økonomiplan, bevilgninger, anleggsutbygning og avgifter avgjøres av representantskapet etter styrets forslag. Representantskapet tar opp lån og pantsetter selskapets eiendom. Representantskapet kan imidlertid bare ta opp lån innen en ramme fastsatt av medlemskommunestyrene. Representantskapet ansetter også daglig leder og fastsetter instruks for denne etter reglene i kommunelovens 38. Representantskapet foretar valg av revisor. Representantskapet fastsetter godtgjørelse til styrets leder og møtegodtgjørelse til styrets medlemmer samt til representantskapets leder og møtegodtgjørelse til representantskapets medlemmer. Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap etter styrets forslag og legger det frem for kommunestyrene til orientering. I selskap hvor NIR har eierinteresser er det representantskapets leder eller den som representantskapets leder peker ut, som møter for selskapet på generalforsamling. Når NIR har ett eller flere faste styremedlemmer, er det representantskapet som peker ut disse. 10 Styret består av 9 medlemmer, hver med 2 personlige varamedlemmer etter følgende mandatfordeling: Aure, Smøla: 1 Averøy: 1 Halsa, Tingvoll: 1 Kristiansund: 2 Oppdal: 1 Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 15

16 Rauma: 1 Sunndal: 1 Surnadal: 1 Kommuner som deler representant i styret bytter på å være fast medlem og varamedlem etter 2 år. Daglig leder har rett og plikt til å møte på styremøtene. Daglig leder har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Lederen innkaller til møte når han finner det nødvendig eller når minst to av styrets medlemmer forlanger det. Innkalling til møte skal skje med minst 8 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde oppgave over de saker som skal behandles. Saksdokumentene medsendes eller legges ut til gjennomsyn for styrets medlemmer samtidig med at innkallingen utsendes. Det skal føres protokoll for hvert styremøte. Denne underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer og sendes medlemskommunene. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Vedtak gjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Representantskapets leder kan delta på styremøtene uten stemmerett. Selskapet forpliktes ved underskrift av daglig leder og/eller styreleder. Styret kan i nødvendig utstrekning gi spesialfullmakter. 11 Styret utøver den myndighet som representantskapet har tillagt det for å lede selskapets virksomhet. For selskapets daglige drift kan styret meddele prokura til styrets daglige leder og/eller styreleder. Styret avgir innstilling i saker som forelegges representantskapet. Disse skal i god tid tilsendes representantskapets leder. Styret utøver enhver myndighet som ikke er tillagt representantskapet. Styret ansetter og avskjediger selskapets funksjonærer og vedtar instruks for dem. Styret fastsetter alle ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Unntatt er ansettelse av daglig leder og revisor. Kommunelovens 38 gjelder tilsvarende. Styret utarbeider og forelegger representantskapet oversikt over driften i det forløpne driftsår og legger frem regnskaper i revidert stand. Styret legger frem for representantskapet innen 1. juli forslag til budsjett for kommende år. 12 Selskapet skal benytte samme budsjett- og regnskapsår samt økonomiplan som kommunene. De til enhver tid gjeldene forskrifter for kommunale budsjett og regnskap gjelder også for selskapet. 13. Selskapets kapital til investeringer av de anlegg som selskapet skal eie og drive skaffes ved egenkapital, opptak av lån og/eller ved tilskudd fra medlemskommunene og staten/fylket. For låneopptak må det innhentes garantier fra medlemskommunene, dersom dette er nødvendig. Lånegarantier og eventuelle kommunale tilskudd fordeles mellom kommunene etter en fordelingsnøkkel som tilsvarer antall innbyggere i den enkelte kommune pr. 1. januar Fordelingsnøkkelen justeres i samsvar med innbyggertallet hver 4. år. Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 16

17 Kommune Innbyggertall* % Aure ,4 Averøy ,2 Halsa ,5 Kristiansund ,4 Oppdal ,0 Rauma ,2 Smøla ,3 Sunndal ,2 Surnadal ,2 Tingvoll ,7 SUM ,0 *Innbyggertall pr Det skal føres regnskap som viser hvordan kapital-, drifts- og vedlikeholdskostnadene, samt eiendeler, gjeld og fond, fordeler seg etter de kommunale regnskapsforskrifter. Nærmere regler kan fastsettes av styret. 15. Ved hvert års begynnelse innbetaler hver kommune det i budsjettet oppførte inntektsbeløp fra vedkommende kommune. Er en regning ikke betalt innen 30 dager etter forfall, beregnes samme morarente som for kommuneskatten. 16. Innenfor sitt arbeidsområde står selskapet ansvarlig for å skaffe overordnede myndigheters godkjenning og å oppfylle deres betingelser. 17. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeide i NIR og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn. Den uttredende kommune fortsetter å hefte for den gjeld selskapet måtte ha på det tidspunkt uttreden finner sted. Oppsigelsen av avtalen kan bringes inn for departementet. Departementet kan da gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt tidsrom eller inntil videre, hvor samfunnsmessige interesser eller hensynet til samarbeidende kommuner tilsier dette. 18 Så langt selskapsavtalen ikke bestemmer det annerledes, gjelder lov om interkommunale selskaper av nr Nordmøre tingrett er verneting ved tvist om forståelse av denne selskapsavtale. Representantskapet kan med 2/3 flertall oppløse avfallsselskapet. Det opprettes da et avviklingsstyre som blir valgt av representantskapet. Avviklingsstyret velger selv sin leder og nestleder. Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyret er valgt. Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 17

18 20. Endringer i selskapsavtalen som gjelder forhold som omtalt i lov om interkommunale selskaper 4, 3. ledd skal skje med vedtak i deltakende kommuners kommunestyrer. Andre endringer vedtas av representantskapet med tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmer. Denne selskapsavtalen er godkjent av styret og representantskapet i NIR den Denne selskapsavtalen er godkjent med følgende vedtak i kommunene: Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 18

19 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/1441/9754/07 C22 Ingard Warvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /058 Medlemskap i Nordmøre og Romsdal friluftsråd I felles kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv punkt 8 Handlingsprogram for fysisk aktivitet og friluftsliv står det følgende: Medlemskap i Nordmøre og Romsdal friluftsråd vurderes fra og med I forbindelse med kommunesammenslåingen, ble det naturlig at denne vurderingen ble utsatt med et år og at medlemskap derfor vurderes fra og med Medlemskap må ev inngås for min 2 år. Nordmøre og Romsdal Friluftsråd Rådet ble etablert 3. mars 2000 og ble fra begynnelsen av til for kommunene: Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund og Sandøy. Det ble arbeidd med å få med 4 nye kommuner: Averøy, Frei, Kristiansund og Molde. I dag er også kommunene Averøy og Nesset kommet med i samarbeidet. Kystfriluftsliv er stikkord for aktiviteten. Dette gjelder aktiv bruk av strandsoner og kystlyngheier, fjord, sjø og hav til uteliv og fiske fra land og båt. Videre har alle kommunene tilgang til fjell og turmål som blir svært aktivt benyttet. Gjestehamner, badeplasser og turstier med tilhørende fasiliteter dominerer arbeidsplanen på tiltak, mens plansaker, sikring og aktiviteter i skolen er på vei inn. Målsetting NRFR har som oppgave sammen med medlemskommunene og spesielt interesserte lokalt å arbeide for: Sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv Støtte forståelsen for disse områdene sin verdi, bedre friluftslivskultur og øke utøvelsen av friluftsliv Arbeidsprogram 2007 Sikre drift og videreutvikle eksisterende friluftsområder Tiltak/prosjekt som er startet opp / planlagt fullført Øke og bedre informasjonen om friluftsområdene i regionen Iverksette nye tiltak for fremme av friluftsliv i regionen, sikring, tilrettelegging, drift og informasjon Tiltak for tilrettelegging for funksjonshemmede skal ha høy prioritet Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 19

20 Administrasjon I tillegg til et aktivt styre som stiller sine ressurser til disposisjon, driftes friluftsrådet av en 60% stilling som daglig leder. Denne innehas i dag av Ingolf Mork. Ved en ev utvidelse av medlemskommunene, vil en utvidelse av administrasjonen være svært nærliggende. Økonomi Kontingent: kr pr innbygger = ca. kr pr år for nye Kristiansund. Hva forventes det at Kristiansund kommune får igjen: 1. Direkte tilskudd til drift av frilufstområder 2. Konsulentbistand planlegging 3. Konsulentbistand økonomi Det er vanskelig å si eksakt hva verdien av det man får igjen blir. Men som et eksempel var økonomien i medlemskapet for Gjemnes kommune i 2006 som følger: Kontingent 2006: kr Tilskudd drift av friluftsområder: o Fursetfjellet kr o Fosterlågen kr o Ikornneset kr o Astaddalen kr o Med hjertet på tur kr Sum kr Det forventes ikke at tilskuddene i fremtiden vil vise det samme andelsmessige økonomiske resultatet for hver kommune med et utvidet kommunemedlemskap som eksemplet ovenfor viser. Derimot forventes at direkte tilskudd og fri konsulentbistand til sammen skal gi tilbake minst verdien av medlemskapet på ca kr I tillegg kommer det som man gjennom medlemskapet i friluftsrådet klarer å få tak i av eksterne midler for utvikling av friluftsområder og aktiviteter. Medlemskapet dekkes inn gjennom omdisponering av midler innenfor kulturavdelingen. Inkludert i dette er det for 2008 også en andel av fristilte lønnsmidler for en kulturkonsulent som har fått innvilget 50% permisjon uten lønn fram til 1. august En forventet fri konsulentbistand fra NRFR vil sannsynligvis innvirke på behovet for den vikarhjelp som er nødvendig for å erstatte forannevnte. Kommunens målsetting Kommunene har et godt tilrettelagt tilbud når det gjelder idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Spesielle satsningsområder har vært tilrettelegging av aktiviteter for uorganisert ungdom. I anleggsregisteret KRISS er det registrert over 190 anlegg i Frei og Kristiansund. Kommunen har de siste 5 år bidratt med vesentlige tilskudd til bl.a. drift av anlegg og utbygging av anlegg. Gjennomførte tiltak har utløst ca 10 mill i spillemidler i planperioden. Det overordnede målet for kommunens idretts-og friluftspolitikk er Idrett og fysisk aktivitet for alle. Forannevnte mål om bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet og friluftsliv søkes realisert gjennom tre type strategier: Sikring og bevaring av areal og naturtyper som stimulerer til helsefremmede aktiviteter. Innkjøp/investeringer og utbygging av anlegg helt eller delvis med offentlige midler. Innkalling fellesnemnda 4. september 2007 side 20

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1 SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR), med kontor i Kristiansund,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET IKT ORKIDÉ FOR KOMMUNENE:

VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET IKT ORKIDÉ FOR KOMMUNENE: VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET IKT ORKIDÉ FOR KOMMUNENE: AURE, AVERØY, EIDE, FRÆNA, GJEMNES, HALSA, KRISTIANSUND/FREI, NESSET, RINDAL, SMØLA, SUNNDAL, SURNADAL OG TINGVOLL 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007)

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007) Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy 27.04.2007 Tilstede faste medlemmer Fraværende faste medlemmer Tilstede varamedlemmer Totalt antall frammøtte medlemmer

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS Saksnr: 201207175-29 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Grieghallen IKS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING SAK 11/15 VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING Saksopplysning Regionrådet for Hallingdal tok i 1992/1993 initiativ til eit prosjekt for å utgreie event. eit meir forpliktande interkommunalt samarbeid. Prosjektet

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1. Navn Navnet på selskapet er Follo distriktsrevisjon IKS. 2. Deltakerne i selskapet Deltakere i selskapet er: Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Reglement for ungdomsrådet. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Reglement for ungdomsrådet. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/194 Lnr.: 1815/17 Ark.: 033 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad Reglement for ungdomsrådet Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Ungdomsrådet har følgende ønsker for nytt reglement:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/1 PS 11/2 PS 11/3 PS 11/4 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Vedtatt av Sola kommunestyre i k-sak 67/14 den 30.10.2014 1 Formål Ungdomsrådet arbeider etter politisk målsetting om unges makt og deltakelse i samfunnet. Ungdomsrådet

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Utvalg: Ungdomsrådet Møteprotokoll Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kristina Juul Jørgensen Leder

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 09.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 19:00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 41587200, sms til eller per epost til Varamedlemmer møter

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: e-post møte Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: Nordreisa kommunestyre Ved en forglemmelse ble det ikke foretatt valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd og representanter

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

JUSTERING VEDTEKTER REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

JUSTERING VEDTEKTER REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL SAK 13/12 JUSTERING VEDTEKTER REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Saksopplysning Regionrådet for Hallingdal handsama i sak 49/12 og 51/12 behov for endring/justering av vedtekter for Regionrådet for Hallingdal.

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS 1 Selskapet Vest- Telemark PPT IKS er et interkommunalt selskap oppretta med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29.01.1996

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Kristiansund kommune Frei kommune

Kristiansund kommune Frei kommune Kristiansund kommune INNKALLING TIL KURS OG KONSTITUERENDE MØTE FOR UNGDOMSRÅDET I KRISTIANSUND TID: STED: MANDAG 29. OKTOBER 2007 KL. 09.00-16.00 RÅDHUSET I KRISTIANSUND, BYSTYRESALEN Forfall må meldes

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER Vedtatt i kommunestyret sak 102/13 den 31.10.2013. Gjelder fra 01.12.2013. 2 1 MÅLSETTING, RETTIGHETER, OPPGAVER 1.1 Målsetting for ungdomsrådet: Gi ungdom større

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ )

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ ) REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/09 2017 og vedtatt i kommunestyret 26/09 2017) 1. Formål Gjennom barn og unges kommunestyre (BUK) skal barn og ungdom i Nes: 1.

Detaljer

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn)

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) VEDTEKTER av 29.08.97, endringsforslag av 03.03.08 for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) Navn, selskapsform, kontor Selskapets navn er Drammensregionens Interkommunale Havnevesen

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE FOR ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE FOR ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS Org.nr: 984 789 572 Selskapsavtale Side 1 av 6 1 Navn Selskapets navn er Østfold interkommunale arkivselskap IKS. 2 Deltakere og eierandel Den

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 28.02.2012 Tidspunkt: 18.30 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 15/12 12/141 Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Gauldal Skole og Kultursenter. Valg av medlemmer til samarbeidsstyret. Fastsetting

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF Vedtatt av Rissa kommunestyre 25.mai 2000. ( 9 pkt. 10 endret i kommunestyret 31.05.01.) ( 7 endret i kommunestyret 27.11.03.) ( 2 endret i kommunestyret 27.04.06.) ( 12

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 4/2003 MØTEDATO: 08.05.2003 MØTESTED: FRA SAKNR.: PS 03/29 TIL SAKNR.: PS 03/37 KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 55/34 Formannskapet /34 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 55/34 Formannskapet /34 Kommunestyret Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.05.2012 2012/685 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Vivian Berg Gamst 77 02 31 96 Saksnr Utvalg Møtedato 55/34 Formannskapet 11.06.2012 34/34 Kommunestyret 12.06.2012

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer