MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling SAKLISTE Saksnr. Tittel 19/09 BUDSJETT 2010 / HP /09 GODKJENNING AV BARNEHAGENE I GRATANGEN 21/09 VEDTEKTER FOR SFO (SKOLEFRITIDSORDNINGEN) I GRATANGEN KOMMUNE 22/09 EVALUERING AV GJENNOMFØRT SFO-ORDNING /09 BETALINGSSATSER SFO

2 Sak 19/09 BUDSJETT 2010 / HP Saksbehandler: Arvid Buyle Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1199 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyre /09 Formannskap /09 Formannskap /09 Arbeidsmiljøutvalg /09 Administrasjonsutvalg /09 Formannskap / Helse, sosial- og omsorg / Eldrerådet 19/09 Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur / Teknisk, næring - og miljø Innstilling: 6.1 Handlingsprogram De økonomiske rammer som fremgår av dette dokumentet legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogram-perioden. - Kommunestyret slutter seg til de tiltak som er foreslått i pkt 5.6, jfr. tiltaksliste og forutsetter at rådmannen følger opp disse i 2010, og utvikler dem videre i neste handlingsprogram. - Kommunestyret forutsetter at dersom noen tiltak får konsekvenser som i vesentlig grad vil berøre brukerne og/eller er av prinsipiell betydning, legges dette frem til politisk behandling. 6.2 Årsbudsjett og mål 2010 Budsjett for 2010 med netto driftsrammer for hvert tjenestested fastsettes i samsvar med rådmannens forslag. Mål for 2010 fastsettes i samsvar med rådmannens forslag Skatt Formuesskatt for 2010 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. Inntektsskatt for 2010 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer Lån For 2010 gis fullmakt som er innarbeidet i budsjettet med følgende beløp: 1. Kr 13,000 mill til rehabilitering av skoler (revidert investeringsplan) 2. Kr 1,500 mill til VAR, investering vannanlegg (videreføring av investeringsplan) 3. Kr 0,250 mill til kommuneplan (revidert investeringsplan) 4. Kr 0,500 mill til asfaltering (revidert investeringsplan) 5. Kr 0,600 mill til vei Laberg kirkegård (revidert investeringsplan) 6. Kr 0,500 mill til vei Skifte (ny) 7. Kr 0,250 mill til vedlikehold Gratangsheimen (ny) 8. Kr 0,500 mill til vannanlegg Nord-Gratangen skole (ny) 9. Kr 0,350 mill til ekstraordinært vedlikehold veier (ny) 10. Kr. 0,200 mill til videreføring investering IKT Side 2 av 15

3 Sak 19/09 Sum Kr 17, 650 mill Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene. 6.5 Formuesbevaring/vedlikehold Gratangen kommunestyre har vedtatt opprettholdelse av begge skolene, og i tillegg vedtatt at skolene skal vedlikeholdes/rehabiliteres for inntil 30 millioner i økonomiplanperioden. Arbeidet for å iversette dette er i gang. 6.6 Investeringer Se punkt 6.9 der nye investeringer samt revidert investeringsplan er beskrevet. Rehabilitering skole med kr. 13,000 mill. Kommuneplanarbeidet fortsetter også inn i 2010 med kr 0,250 mill.. Asfaltering av kommunale veier med kr. 0,500 mill. Investeringene i vannverkene (Dudalsutbyggingen) fortsetter med kr. 3,600mill. IKT investeringer med kr. kr. 0,200 mill. Utbedring av vei til Skifte kr. 0,500 mill.. Utvendig vedlikehold Gratangsheimen med kr. 0,250 mill.. Gang og sykkelvei Gratangsbotn skole kr mill. Utbedring vannanlegg Nord-Gratangen skole kr. 0,500 mill. Ekstraordinært veivedlikehold kr. 0,350 mill. Strøm og vann til kirkegårdene kr. 0,200 mill.. Opparbeiding av Myrlandshaugen industriområde med kr. 1,000 mill. 6.7 Betalingsregulativ for Gratangen kommune for 2009 Det fremlagte forslaget til betalingsregulativ 2010 for Gratangen kommune, vedlegg anbefales vedtatt. Side 3 av 15

4 Sak 19/09 Saksopplysninger: Som vedlegg til saken følger: Forslag til budsjett 2010/Handlingsprogram Forslag til betalingsregulativ 2010 for Gratangen kommune. Forslag til budsjett fra Gratangen menighetsråd. Gratangen kommune, Bjørnar Storeng rådmann Arvid Buyle økonomirådgiver Side 4 av 15

5 GODKJENNING AV BARNEHAGENE I GRATANGEN Saksbehandler: Janne Ryslett Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 09/1195 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/09 Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Innstilling: 1 A Gratangen barnehage, avdeling Gratangsbotn og avdeling Årstein godkjennes etter Lov om barnehager 10, første ledd.. 1 B Gratangen barnehage, avdeling Gratangsbotn godkjennes etter Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler mv. 6 med følgende forbehold: - akusstikk i baserom kontrolleres og eventuelt forbedres - det legges nytt gulvbelegg i garderobe, kjøkken og klubbrom. 1 C Gratangen barnehage, avdeling Årstein godkjennes etter Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler mv. 6 med følgende forbehold: - det legges nytt gulvbelegg i garderobe og stellerom. 2 A Gratangen barnehage, avdeling Myrlandshaugen godkjennes midlertidig for 2 år etter Lov om barnehager 10, første ledd. 2 B Gratangen barnehage, avdeling Myrlandshaugen godkjennes midlertidig for 2 år etter Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler mv. 6 med forbehold om: - at det gjennomføres en undersøkelse for å kontrollere at det ikke er muggsopp i bygget - at det tas hyppige vannprøver Som vedlegg til saken følger: Tegninger av Gratangen barnehage: Avdeling Gratangsbotn, avdeling Årstein og avdeling Myrlandshaugen Ferdigattest for 1. og 2. Byggetrinn avdeling Gratangsbotn Midlertidig brukstillatelser avdeling Gratangsbotn Ferdigattest for 1. Og 2. Byggetrinn avdeling Årstein Tilstandsrapport på avdeling Myrlandshaugen datert Rapport fra branntilsyn i Gratangen barnehage: avdeling Gratangsbotn, avdeling Årstein og avdeling Myrlandshaugen. Rapport fra vernerunde utført i Gratangen barnehage: avdeling Gratangsbotn, avdeling Årstein og avdeling Myrlandshaugen. Andre dokument som ligger til grunn for behandlingen (vedlegges ikke). A) Søknad om godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern Side 5 av 15

6 B) Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64 med forskrifter C) Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler av 1. desember Saksopplysninger Den hadde Fylkesmannen i Troms tilsyn med Gratangen kommune. Tilsynet omhandlet bl.a. temaet Kommunen som godkjenningsmyndighet jf. Barnehageloven 10, jf. 1 og 2. Fylkesmannen avdekket følgende avvik under tilsynet: Gratangen kommune har som barnehagemyndighet ikke oppfylt sin plikt som godkjenningsmyndighet jf. Barnehageloven 10. Barnehagene i Gratangen kommune må derfor godkjennes på nytt. Saken legges frem for Hovedutvalg for skole, oppvekst og kultur som er godkjenningsmyndighet, jf, 2 i Vedtekter for barnehagene i Gratangen. Lov av 17.juni 2005 nr.64 om barnehager med forskrifter. 10. Godkjenning. Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. 1 og 2. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. I merknadene til barnehageloven, kap. IV, 10, slås det fast at kommunene skal ved godkjenningen: foreta en konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til de kravene som kan utledes av 1 og 2 om barnehagens formål og innhold. 1 Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 2 Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagene skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale og etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Side 6 av 15

7 Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Forskriften til loven sier følgende om barns lekeareal: Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvm netto for barn over 3 år og om lag 1/3 mer pr barn under 3 år. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Forskrift til loven sier blant annet følgende om pedagogisk bemanning: Det skal være minimum en pedagogisk leder per barn når barna er over tre år og en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdtid er over seks timer. Av disse bestemmelsene fremgår det blant annet at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Dette medfører krav til utforming, innhold og bemanning. I tillegg til barnehagemyndigheten er det tre andre kommunale myndigheter som er særlig aktuelle i forbindelse med søknad om godkjenning av barnehager. Disse er bygningsmyndigheten, helsemyndigheten og brannvesenet. Bygningsmyndigheten Vedlagt ligger ferdigattest på 1. og 2. byggetrinn i Gratangsbotn barnehage og det samme for Årstein barnehage. Når det gjelder Myrlandshaugen barnehage finnes det ingen godkjenning. Vedlagt ligger en tilstandsrapport fra 2007 utført av Takstforum Troms DA. Brannvesenet Gratangen barnehage har en brannvernleder med relevant opplæring. Alle avdelingene har en brannvernmappe som beskriver rutiner for blant annet forebygging av brann, arbeidsoppgaver i en brannsituasjon, evakuering, øvelser etc. Avdelingene i Gratangsbotn og Årstein har brannalarmanlegg som kontrolleres årlig av fagfolk. Vedlagt ligger rapporter fra siste branntilsyn. Avvikene i Gratangsbotn er utbedret. De andre avdelingene hadde ingen avvik. Helsemyndigheten Etablering av nye barnehager, eller utvidelser og endringer av eksisterende barnehager er søknadspliktige etter Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler. Styrer i Gratangen barnehage har sendt inn en søknad om godkjenning av barnehagene i forhold til miljøretta helsevern i barnehager og skoler. Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler Denne forskriften trådte i kraft 1.januar Formålet med forskriften er å understreke betydningen av barnas arbeidsmiljø, den skal bidra til å fremme helse, trivsel og gode sosiale forhold, samt forebygge ulykker og skader. Styrer er ansvarlig for og skal påse at forskriftenes krav etterleves. Eier skal påse at internkontrollsystemet er etablert. I internkontrollsystemet skal det foreligge dokumentasjon på virksomhetens systematiske tiltak i forhold til bestemmelser i forskriften. Gratangen barnehage har et internkontrollsystem som fungerer godt og som bygger på forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler. Vedlagt ligger den siste rapporten fra en vernerunde. Alle avvik er nå lukket i alle avdelinger. Arbeidstilsynet Bygninger som inneholder arbeidsplasser skal i henhold til arbeidsmiljøloven godkjennes av arbeidstilsynet. Det stilles blant annet krav til internkontrollsystem. Side 7 av 15

8 Enhetsleder for barnehagen var i kontakt med arbeidstilsynet i forbindelse med godkjenning av barnehagene i Gratangen. Arbeidstilsynet godkjenner ikke bygninger (med arbeidsplasser) som allerede er tatt i bruk, men kan foreta tilsyn. Gratangen barnehage har en HMS plan og et internkontrollsystem som fungerer godt. I juni 2009ble det foretatt en befaring av lokalene i Gratangsbotn, Årstein og på Myrlandshaugen. Befaringen ble foretatt i henhold til Lov om barnehager med forskrifter og Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler. Kommunelege ved helsesøster Liv Horrig Helland Styrer/enhetsleder Janne Ryslett Verneombud Anita Samuelsen Vurdering av Gratangen barnehage, avdeling Gratangsbotn Avdeling Gratangsbotn ligger i lokaler som eies av Gratangen Idrettslag. Gratangen kommune leier lokalene til barnehagedrift. Barnehagen sto ferdig i 1986 da med en avdeling som hadde plass til 16 barn over tre år. Senere ble det utvidet til 18 plasser (pålegg fra sentralt hold). I 1991 sto tilbygget ferdig og barnehagen rommet nå ei avdeling til med plass for 9 barn under tre år. Bygningen I dag har avdeling Gratangsbotn 36 plasser fordelt på to baser. Antall barn kan variere noe fra år til år avhengig av antall barn over og under 3 år. Med fratrekk for personalavdeling, grovgarderober, toalettrom, stellerom, dusjer, lager og renholds rom vil det være 177,02 kvm til lekearealer. Med 18 barn over tre år der arealkravet er 4 kvm pr barn og 9 barn under tre år der areal kravet er 5,5 kvm pr barn ligger vi godt innenfor arealkravene i barnehageloven. Gratangen kommune har en vedtektsfestet arealnorm på 4,5 kvm for barn over 3 år og på 5,5 kvm for barn under 3 år. Inngangsparti Inngangspartiene har spylemuligheter og grovgarderober. Disse er ganske små. Rullestolbrukere Bygget er tilgjengelig for rullestolbrukere, i den forstand at det er rullestolrampe inn til bygningen og handicaptoalett. Skulle vi få en rullestolbruker måtte nok en del justeringer gjøres, bl.a. fjerning av dørstokker. Vinduer og dører Alle vinduer har barnesikring. Vi har ikke dører med klemsikring, men løser dette ved hjelp av kroker eller dørstoppere. Vi mangler solavskjerming på noen rom, men det skal monteres i løpet av Oppvarming Bygget har gulv varme Ventilasjon Bygget har ventilasjonsanlegg Lys og lyd Lysforholdene betegnes som gode. Når det gjelder lyd oppleves dette som mindre bra i deler av bygget. Akustikken er plagsom på avdelingen i den eldste delen av bygget. Støynivået bør måles/utredes i denne barnehagen. Renhold Noen av overflatene er lett vaskbare. I garderobene til barna, samt kjøkken og et aktivitetsrom er gulvbelegget så slitt at det ikke er vanskelig å holde rent. Det er hull og riper i belegget slik at støv, smuss og matrester legger seg der. Vanntemperatur Side 8 av 15

9 Kraner som er tilgjengelig for barna er skoldesikre og overstiger ikke 38 grader C. Kjøkken Komfyr har påmontert kasserollevern. Vannkokere og annet utstyr er plassert slik at disse ikke kan rives ned eller veltes over barna. Møbler og inventar Møblene må sikres slik at de ikke kan velte. Reoler og skap er fastmontert i vegg. Uteområdet/tomta Hele utelekeplassen er inngjerdet av et småmasket stålgjerde som har en høyde på 1,6 m. Mot veien er høyden på gjerdet 1,8 m høyt. Portene har samme høyde som gjerde og kan ikke åpnes av barna. Utearealet måler 2684 kvm. Uteområdet gir gode muligheter til ulik type lek og aktiviteter. Lekeapparatene fungerer fint og blir jevnlig kontrollert for slitasjeskader. Det er muligheter for barn til å trekke seg litt bort når de vil leke i små grupper samtidig som man har oversikt over det området der de små barna befinner seg (sandkasse, huske etc). Barnehagen har i tillegg til sin egen utelekeplass et fantastisk naturområde med elv, hav, skog og et idrettsanlegg like ved. Bemanning Bemanningen i alle avdelinger er i tråd med barnehagelovens forskrifter om bemanning Årsplan Det utarbeides en årsplan som blir godkjent i samarbeidsutvalget. Den forteller hvordan det jobbes i faglig i alle avdelingene i forhold til rammeplan og lokale forhold. Foreldresamarbeid Alle avdelinger har foreldremøter og foreldresamtaler der foreldrene har mulighet til å påvirke barnehagens innhold. I tillegg har barnehagen (felles for alle avdelinger) et samarbeidsutvalg. Vedtekter Vedtekter for Gratangen barnehage ble godkjent av kommunestyret den Totalvurdering Barnehagen er godt tilrettelagt for å gi barn gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med foreldre. Barnehagen virker som godt egnet til barnehagedrift. Rådmannen innstiller derfor til at barnehagen godkjennes iht. barnehagelovens 10 første ledd. Barnehagens miljø ansees i hovedsak å fremme helse, trivsel samt gode sosiale og miljømessige forhold som forebygger sykdom og skade. Rådmannen innstiller derfor at barnehagen skal godkjennes iht. forskrift om miljøretta helsevern for barnehager og skoler mv. 6 med noen forbehold. Vurdering av Gratangen barnehage, avdeling Årstein Avdeling Årstein sto ferdig i 1981 da med en avdeling som hadde plass til 16 barn over tre år. Senere ble det utvidet til 18 plasser (pålegg fra sentralt hold). I 1991 sto tilbygget ferdig og barnehagen rommet nå enda ei avdeling med 18 nye plasser. Bygningen I dag har avdeling Årstein 36 plasser fordelt på to baser. Antall barn kan variere noe fra år til år avhengig av antall barn over og under 3 år. Pga. nedgang i barnetallet i Gratangen kommune de siste årene står ei avdeling tom. Med fratrekk for personalavdeling, grovgarderober, toalettrom, stellerom, renholds rom og boder vil det være 191,70 kvm til lekearealer. Med 18 barn over tre år der arealkravet er 4 kvm per barn og 9 barn under tre år der areal kravet er 5,5 kvm per barn ligger vi godt innenfor arealkravene i barnehageloven. Gratangen kommune har en vedtektsfestet arealnorm på 4,5 kvm for barn over 3 år og på 5,5 kvm for barn under 3 år. Side 9 av 15

10 Inngangsparti Inngangspartiene har spylemuligheter og grovgarderober. Disse er ganske små. Rullestolbrukere Bygget er tilgjengelig for rullestolbrukere, i den forstand at det er rullestolrampe inn til bygningen og handicaptoalett. Skulle vi få en rullestolbruker måtte nok en del justeringer gjøres, bl.a. fjerning av dørstokker. Vinduer og dører Alle vinduer har barnesikring. Vi har ikke dører med klemsikring, men løser dette ved hjelp av kroker eller dørstoppere. Oppvarming Bygget er oppvarmet av panelovner som er godkjent for barnehager. Ventilasjon Bygget har ventilasjonsanlegg Lys og lyd Lys og lydforholdene betegnes som gode. Renhold Ikke alle gulvflater er lett vaskbare. På noen av rimmene er gulvbelegget så slitt at det er vanskelig å holde det rent. Det samles sand og støv i sprekker i belegget. Vanntemperatur Kraner som er tilgjengelig for barna er skoldesikre og overstiger ikke 38 grader C. Kjøkken Komfyr har påmontert kasserollevern. Vannkokere og annet utstyr er plassert slik at disse ikke kan rives ned eller veltes over barna. Møbler og inventar Møblene må sikres slik at de ikke kan velte. Reoler og skap er fastmontert i vegg. Uteområdet/tomta Hele utelekeplassen er inngjerdet av et småmasket stålgjerde som har en høyde på 1,6 m. Portene har samme høyde som gjerde og kan ikke åpnes av barna. Utearealet måler 2777 kvm. Uteområdet gir gode muligheter til ulik type lek og aktiviteter. Lekeapparatene fungerer fint og blir jevnlig kontrollert for slitasjeskader. Barnehagen har i tillegg til sin egen utelekeplass et flott naturområde med hav og skog like ved. Bemanning Bemanningen i alle avdelinger er i tråd med barnehagelovens forskrifter om bemanning Årsplan Det utarbeides en årsplan som blir godkjent i samarbeidsutvalget. Den forteller hvordan det jobbes i faglig i alle avdelingene i forhold til rammeplan og lokale forhold. Foreldresamarbeid Alle avdelinger har foreldremøter og foreldresamtaler der foreldrene har mulighet til å påvirke barnehagens innhold. I tillegg har barnehagen (felles for alle avdelinger) et samarbeidsutvalg. Vedtekter Vedtekter for Gratangen barnehage ble godkjent av kommunestyret den Totalvurdering Barnehagen er godt tilrettelagt for å gi barn gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med foreldre. Barnehagen virker som godt egnet til barnehagedrift. Rådmannen innstiller derfor til at barnehagen godkjennes iht. barnehagelovens 10 første ledd. Barnehagens miljø ansees å fremme helse, trivsel samt gode sosiale og miljømessige forhold som forebygger sykdom og skade. Rådmannen innstiller derfor at barnehagen skal godkjennes iht. forskrift om miljøretta helsevern for barnehager og skoler mv. 6 med noen forbehold. Side 10 av 15

11 Vurdering av Myrlandshaugen barnehage Avdeling Myrlandshaugen ligger i lokaler som opprinnelig var et bolighus. Det har vært umulig å finne godkjenning på bygget gjort av byggemyndigheten. Vedlagt ligger en tilstandsrapport gjort av Takstforum Troms. Når det kan være mistanke om muggsopp slik rapporten sier bør det straks gjøres en undersøkelse på hvorvidt det stemmer. Bygningen I dag har Gratangen barnehage, avdeling Myrlandshaugen 16 plasser. Antall barn kan variere noe fra år til år avhengig av antall barn over og under 3 år. Med fratrekk for personalrom, grovgarderobe, toalettrom, stellerom vil det være 72 kvm til lekearealer. Med 16 barn over tre år der arealkravet er 4 kvm per barn ligger vi innenfor arealkravene i barnehageloven. Gratangen kommune har en vedtektsfestet arealnorm på 4,5 kvm for barn over 3 år og på 5,5 kvm for barn under 3 år. Inngangsparti Inngangspartiet har spylemuligheter og grovgarderobe. Rullestolbrukere Bygget er ikke tilpasset rullestolbrukere Vinduer og dører Alle vinduer har barnesikring. Vi har ikke dører med klemsikring, men løser dette ved hjelp av kroker eller dørstoppere. Oppvarming Bygget er oppvarmet av panelovner som er godkjent for barnehager. Ventilasjon Bygget har ikke ventilasjonsanlegg. Lys og lyd Lysforholdene og lydforholdene betegnes som greie. Renhold Gulvbelegget er slitt og ikke lett å holde rent Vanntemperatur Kraner som er tilgjengelig for barna er skoldesikre og overstiger ikke 38 grader C. Kjøkken Komfyr har påmontert kasserollevern. Vannkokere og annet utstyr er plassert slik at disse ikke kan rives ned eller veltes over barna. Kjøkkeninnredningen er meget slitt. Møbler og inventar Møblene må sikres slik at de ikke kan velte. Reoler og skap er fastmontert i vegg. Skapene er slitte og skapdørene er vanskelig å holde lukket Uteområdet/tomta Hele utelekeplassen er inngjerdet av et stormasket gjerde med trestolper. Portene er av tre og kan ikke åpnes av barna. Utearealet måler 1956 kvm. Totalvurdering Barnehagen er ikke godt egnet til barnehagedrift. Bygget er upraktisk, gammelt og nedslitt. Side 11 av 15

12 Personalet utnytter lokalene så godt de kan for å gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Uteområdet og naturen rundt barnehagen er meget bra slik at man kan dra veksler på det. Kommunestyret har vedtatt at Avdeling Myrlandshaugen i løpet av 2011 skal samlokaliseres med Nord Gratangen skole. Rådmannen innstiller derfor til at barnehagen godkjennes midlertidig i 2 år iht. barnehagelovens 10 første ledd. Barnehagens miljø ansees ikke å være bra nok til å fremme helse, trivsel samt gode sosiale og miljømessige forhold som forebygger sykdom og skade. Barnehagens lokaler er ikke i særlig god forfatning slik at en midlertidig godkjenning ansees som det riktige. Det er imidlertid svært viktig at man snarest bringer på det rene om det er muggsopp i bygget. Vannet som kommer fra egen brønn er til tider urent og må kokes. Det må tas hyppige vannprøver for å forebygge bruk av urent vann. Kjøkkeninnredningen er så slitt og det er vanskelig å holde det rent. De hygieniske forholdene blir derfor ikke gode nok. Rådmannen innstiller derfor at barnehagen skal godkjennes midlertidig i 2 år iht. forskrift om miljøretta helsevern for barnehager og skoler mv. 6 med diverse forbehold. Gratangen kommune, Bjørnar Storeng rådmann Janne Ryslett enhetsleder/styrer Side 12 av 15

13 Sak 21/09 VEDTEKTER FOR SFO (SKOLEFRITIDSORDNINGEN) I GRATANGEN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Jørgen Høgmo Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 09/1290 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/09 Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur /09 Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Innstilling: Vedtektene godkjennes og vedtas med de endringer som er foreslått i kommentarer til høringsuttalelsene (med uthevet skrift i vedlegget). Saksopplysninger: Vedtektene ble sendt ut på høring av HU-SOK, den Vedtektene skal godkjennes av hovedutvalget, før kommunestyret gjør et endelig vedtak. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Vedtekter for SFO Gratangen kommune Høringsuttalelser Kommentarer til høringsuttalelsene Vedtekter SFO med endringer Gratangen kommune, Bjørnar Storeng rådmann Sverre Jørgen Høgmo Enhetsleder skole Side 13 av 15

14 Sak 22/09 EVALUERING AV GJENNOMFØRT SFO-ORDNING 2009 Saksbehandler: Sverre Jørgen Høgmo Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 09/1291 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/09 Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur /09 Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Innstilling: HU-SOK tar orienteringen til etterretning. Saksopplysninger: HU-SOK ønsker orientering om SFO-ordningen så langt, med tanke på vedtaket om at SFO nå følger barnehageåret. Gratangen kommune, Bjørnar Storeng rådmann Sverre Jørgen Høgmo Enhetsleder skole Side 14 av 15

15 Sak 23/09 BETALINGSSATSER SFO Saksbehandler: Sverre Jørgen Høgmo Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 09/1470 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/09 Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Innstilling: HU-SOK godkjenner forslaget til betalingssatser SFO, Gratangen kommune Saksopplysninger: Med forbehold om vedtatte vedtekter; foreslås følgende betalingssatser for SFO i Gratangen: Hel plass (over 10 timer): kroner Halv plass (fra 10 timer og nedover): 940 kroner Matpenger hel plass: 100 kroner Matpenger halv plass: 75 kroner Alle prisene er pr måned. Dette er priser på 2009 nivå. Prisene vil justeres med 3 % etter kommunens vedtatte betalingsregulativ. Søskenmoderasjon med 30 % for barn 2 og 50 % for barn 3 foreslås videreført. Gratangen kommune, Bjørnar Storeng rådmann Sverre Jørgen Høgmo enhetsleder/rektor Side 15 av 15

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli orientert om økonomisk status pr. 30. september 2010.

Det vil i starten av møtet bli orientert om økonomisk status pr. 30. september 2010. Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.10.2010 Tid: 09:00-13:00

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer