Styrets beretning 1999

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 1999"

Transkript

1 Styrets beretning STIFTELSEN UNIVERSITETSFORSKNING BERGEN å r s m e l d i n g Strategiske utfordringer Styret gjennomførte i en omfattende gjennomgang av Stiftelsen for å skape et forskningsselskap som er tilpasset inngangen til det nye millenium. Prosessen er gjennomført i et nært samarbeid med forskere og ansatte i Unifob og Universitetet i Bergen. Følgende premisser lå til grunn for arbeidet: Unifob skal først og fremt være et redskap for Universitetet i Bergen Unifob skal være et forskerstyrt selskap Unifob skal organisatorisk tilpasses oppdragsmarkedet og eksterne finansieringskilder for forskning Unifob skal fortsatt legge vekt på arbeidet med å bringe forskningsresultater ut i markedet gjennom kommersialisering av resultater. Basert på disse premisser og resultatene fra prosessen har Styret vedtatt å organisere sin virksomhet i avdelinger med brede faglige tema som ramme. Avdelingene vil bli større og bli delegert større ansvar enn Unifobs seksjoner. Avdelingene vil få ledere med faglige kvalifikasjoner på høyt nivå, avdelingenes styreledelse vil bli knyttet til dekanatet til det faglig nærliggende fakultet. Styrets ambisjon er å utvikle Unifob slik at det blir den foretrukkete organisering av eksternt finansiert forskning ved universitetsmiljøet. Virksomheten Unifob driver forskningsvirksomhet og formidling av forskning innen Helse, Informasjonsteknologi, Marinbiologi/Miljø og Samfunnsforskning. Virksomheten i har vært en videreføring og konsolidering av aktiviteten i 1998, på om lag samme realnivå. Fortsatt drift av stiftelsen er lagt til grunn for regnskapet. Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på NOK for konsernet (inklusive Univisjon AS og 5% av ForInnova AS), mot NOK i Det tilsvarende tall for morselskapet Unifob avviker lite fra disse tall. Overskuddet fordeler seg med ca NOK 15.8 mill fordelt på de faglige seksjonene og ca NOK 6.65 mill. knyttet til Unifobs sentrale nivå. Av disse er ca NOK 1.4 mill en oppjustering av verdien på Unifobs grunnfondsbevis pr i forhold til forrige årsskifte. Overskuddet knyttet til seksjonene representerer et akkumulert overskudd som er skapt over flere år, men som av ulike årsaker først synliggjøres i regnskapet for. 1

2 Årsresultatet er disponert ved at NOK er tillagt grunnkapitalen og NOK er tillagt annen egenkapital (gjelder morselskapet). Arbeidsmiljø Unifob har ikke hatt skader eller ulykker i. Registrert sykefravær var på i alt 498 dager (412 dagsverk). 184 dager (15 dagsverk) skyldes langtidssykemeldinger som ikke er relatert til arbeidsmiljøet. Unifob har totalt 254 tilsatte som til sammen dekker 199 årsverk. Registrert sykefravær utgjorde.9% av den totale arbeidstiden. Miljøforhold Unifobs virksomhet skjer dels i lokaler leid fra Universitetet i Bergen, dels i lokaler tilhørende Unifob eller leid fra andre (blant annet Diakonissehjemmets sykehus, Haraldsplass). Unifob følger rutinene gitt i Universitetets HMS-håndbok- Retningslinjer for internkontroll av helse, miljø og sikkerhet. Deler av Unifobs virksomhet er innen biologi. Virksomheten er lokalisert til moderne bygg og laboratorier, herunder Høyteknologisenteret i Bergen, hvor forholdene er lagt til rette for håndtering av mulig miljøskadelig materiale. Sars-senteret og Seksjon for anvendt miljøforskning marin del er lokalisert her. Sars-senteret har fått alle sine prosedyrer godkjent av Statens institutt for folkehelse. Det er i foretatt en ombygging av lokalene på Espegrend for å bedre indre og ytre miljø i forbindelse med laboratoriearbeid knyttet til Seksjon for anvendt miljøforskning marin del. Dette innbefatter blant annet arbeid med stoffene borax og formaldehyd. Øvrige miljøer i Unifob forurenser ikke det ytre miljø. Utsiktene fremover År 2 vil gå med til arbeidet med å implementere Det nye Unifob, i nær kontakt med universitetet. Arbeidet er i god gjenge, men vil ta noe tid. Unifob vil i inneværende år utrede omdanning til et aksjeselskap. Bakgrunnen for dette er dels forventede endringer i Stiftelsesloven, dels vårt ønske om nærhet til universitetet. Det er viktig at Unifob opprettholder de nære faglige bånd til universitetet, og modellen med et heleid datterselskap vil legitimere og synliggjøre båndene mellom Unifob og Universitetet i Bergen på en god måte. Forskningsmeldingen er ferdigbehandlet i Stortinget, og forskning og verdiskapning fra forskning er med på å prege samfunnsdebatten. De generelle utsiktene for Unifob er derfor gode. Men konkurransen mellom forskere og forskningsmiljøer skjerpes, og setter krav til faglig kvalitet og relevans. 2

3 I tillegg til disse faglige forhold krever oppdragsmarkedet aktive forskningsinstitusjoner. Det forventes at fagmiljøene og institusjonene markedsføres, og at de kan påta seg større og faglig bredere prosjekter enn tidligere. Det er behov for å organisere seg mot markedet for en oppdragsinstitusjon. Utfordringen vil være å få til den faglige nærhet til universitetets disiplinbaserte organisasjon som gir den synergi begge parter tilstreber. Unifob vil samarbeide med Universitetet i Bergen om søknader til de såkalte Sentre for Fremragende Forskning. 3

4 Innholdsfortegnelse Styrets beretning Regnskap Resultatregnskap Kontantstrømoppstilling Balanse eiendeler Balanse egenkapital og gjeld Noter til regnskapet Disiplin og tema Årsrapporter fra seksjonene helse Medisinsk fødselsregister (MFR) Nasjonalt formidlingssenter i geriatri (NGF) Seksjon for arbeidsmedisin HEMIL-senteret Innovest Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer informasjonsteknologi HIT-senteret Para//ab marinbiologi/miljø SARS-senteret Seksjon for anvendt miljøforskning (SAM) SAM-Marin SAM-Limnisk/Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) samfunn SEFOS - Senter for samfunnsforskning SEP - Seksjon for prosjektservice Bergen University Research Foundation (UNIFOB) UNIFOBs styre for perioden frem til 31. mai 21 Adresse til seksjonene

5 UNIFOB Resultatregnskap for perioden 1.1 til Morselskap 1998 Note Driftsinntekter og driftskostnader Konsern Salgsinntekt Sum driftsinntekter , 1 4 2, 3 Lønnskostnad Ordinær avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Annen finansinntekt Inntekt/kostnad på markedsbaserte finansielle omløpsmidler Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Resultat tilknyttet selskap Rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til grunnkapital Avsatt til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Regnskap for UINFOB 5

6 UNIFOB Kontantstrømoppstilling Morselskap 1998 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Konsern Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler Pensjonskostnad uten kontanteffekt Resultat tilknyttet selskap Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endringer i konsernmellomværender Endring periodisering prosjekter Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av immatrielle eiendeler Utbetalinger ved kjøp av immatrielle eiendeler Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 1.1. Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Regnskap for UINFOB 6

7 UNIFOB Balanse pr 31. desember Eiendeler Morselskap 1.1. Note Eiendeler Konsern Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Overdekning pensjonsforpliktelse Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum varige driftsmidler , 11 6 Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Grunnfondsbevis Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Regnskap for UINFOB 7

8 UNIFOB Balanse pr 31. desember Egenkapital og gjeld Morselskap 1.1. Egenkapital og gjeld Konsern Egenkapital Innskutt egenkapital Grunnkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Gjeld til konsernselskap Skyldig UiB Skyldig EU-Partnere Forskuddsbetalt fra oppdragsgivere Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Regnskap for UINFOB 8

9 UNIFOB Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter Unifob med datterselskaper hvor Unifob eier direkte eller indirekte med enn 5 prosent. Det er anvendt ensartede regnskapsprinsipper i konsernselskapenes regnskaper. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Investeringer i selskaper hvor konsernet eier fra 2 til 5 prosent av den stemmeberettigede aksjekapital og konsernet har betydelig innflytelse (tilknyttede selskaper) behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Fordringer og gjeld som er sikret med valutaterminkontrakter, er vurdert til terminkurs med unntak av renteelementer som blir periodisert og klassifisert som renteinntekter/-kostnad. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. I selskapsregnskapet er datterselskap og tilknyttet selskap vurdert til anskaffelseskost. For spesifikasjon av overgangsvirksomheter, se nedenfor. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, hvor konsernet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer) Aksjer som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Prinsippet erstatter laveste verdis prinsipp som tidligere ble benyttet. Andre omløpsaksjer vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Tidligere ble anskaffelseskost tilordnet etter FIFO-metoden og ikke etter gjennomsnittlig anskaffelseskost. Sistnevnte prinsippendring hadde ingen overgangsvirkning pr Prosjekter i arbeid Prosjekter i arbeid vurderes etter løpende avregnings metode. Fullbyrdelsesgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Regnskap for UINFOB 9

10 Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 1 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatter Stiftelsen Unifob er ikke skattepliktig. Skattekostnaden i konsern består av betalbar skatt for datterselskapet Univisjon AS. Endring i regnskapsprinsipper og virkning av ny regnskapslov Med virkning fra 1. januar innførte konsernet nye regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven av Virkningen av nye prinsipper på konsernets egenkapital er vist nedenfor. Egenkapital iht avlagt regnskap for 1998 Egenkapitalmetoden for tilknyttet selskap Forsikret pensjonsording Sum Egenkapital iht ny regnskapslov Morselskap Konsern Sammenlignbare tall Sammenligningstallene i balansen er omarbeidet i henhold til de nye prinsippene. Resultatregnskapet er ikke omarbeidet i samsvar med ny regnskapslov. Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønnskostnad Morselskap Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Konsern Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Daglig leder Styret Daglig leder har 2% stilling i Unifob. Regnskap for UINFOB 1

11 Revisor For morselskapet er det kostnadsført revisjonshonorar for på kr 268, herav bistand kr 11. For konsernet er det kostnadsført revisjonshonorar for på kr 314, herav bistand kr Note 3 Annen driftskostnad Spesifisering av andre driftskostnader. Morselskap Konsern 1998 Annen driftskostnad Kjøp av mindre utstyr Kjøp av tjenester Kjøp av driftsmateriell Reiser og kurs etc Sum Note 4 Varige driftsmidler Morselskap/Konsern Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Netto akkumulerte-/rev.nedskrivninger Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Årets reverserte nedskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan Bygn. og annen fast eiendom år Lineær Driftsløs. inventar, verktøy ol ,5 + 5 år Lineær Note 5 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Firma Ansk.-tidspunkt Forretningskontor Stemme og Eierandel Univisjon AS Forinova AS Selskap som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden: Opprinnelig anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Inngående balanse Investert i Andel årets resultat Utgående balanse Bergen Bergen 1% 5% Foriova AS Regnskap for UINFOB 11

12 Note 6 Aksjer og andeler i andre foretak m.v. Morselskap Eierandel Ansk.kost Balanseført verdi Anleggsmidler Akvamiljø AS Alex Stewart Environmental Services AS Biosense Laboratories AS BioVest AS Fra ide til marked AS Geo Drilling AS Høyteknologisenteret i Bergen AS IceConsult AS ICEsoft AS Medilab AS MedPallett AS Miljø-energi AS Pattern Recognition Systems Holding AS Polyphenols AS Terra Environment AS Thia Medica AS Unigeo AS X-lab AS Sum 1,% 2,2% 1,7% 15,% 1,% 2,6% 2,4% 1,% 9,7% 5,% 1,8%,9% 1,% 4,% 3,9% 5,6% 4,% 36,5% Note 7 Grunnfonds Morselskap Anleggsmidler Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Nord Norge Sparebanken Rogaland Sparebanken NOR Sum Ansk. kost Balanseført verdi Markedsverdi Note 8 Fordringer med forfall senere enn ett år Morselskap 1998 Kundefordringer 2 Ansvarlig lån til tilknyttet selskap 2 Konsern 1998 Regnskap for UINFOB 12

13 Note 9 Egenkapital Morselskap Omarbeiding av egenkapital pga ny regnskapslov: Egenkapital 31. desember 1998 Innføring av bruttometoden (FKV) Egenkapital 1. januar Årets endring i egenkapital: Årets resultat Egenkapital 31. desember Konsern Omarbeiding av egenkapital pga ny regnskapslov: Effekt (se note 1) Egenkapital 1. januar Årets endring i egenkapital: Årets resultat Egenkapital 31. desember Grunnkapital Annen EK Prinsippendringer som er ført direkte mot egenkapitalen er omhandlet i note 1. Note 1 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 217 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelse Avkastning på pensjonsmidler Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforpliktelser) før arb.g.avg. Periodisert arbeidsgiveravgift Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforpliktelser) etter arb.g.avg Midler/forpliktelser Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/g-regulering Forventet avkastning på pensjonsmidler Lønnsregulering Pensjonsregulering G-regulering Turnover før 4 år 7, %, % 8, % 3, % 2,5 % 3, % 2, %, % Turnover etter 4 år Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Regnskap for UINFOB 13

14 Note 11 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Foretak i samme konsern Tilknyttet selskap Sum Foretak i samme konsern Tilknyttet selskap Sum 2 2 Ansvarlig lån 1998 Kortsiktig gjeld Note 12 Skattekostnad Morselskap Konsern Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt 68 4 Note 13 Bundne bankinnskudd Innestående i utenlandsk valuta, bundet til EU-partnere, utgjør kr ,59. Tilsvarende forpliktelser er oppført under kortsiktig gjeld. Totalt utgjør bundne bankinnskudd kr ,52. Note 14 Forskuddsbetalt fra oppdragsgivere Posten består av forskuddsbetaling og annen periodisering av forskningsprosjekter, vurdert etter løpende avregningsmetode. Regnskap for UINFOB 14

15 Regnskap for UINFOB 15

16 Disiplin og tema driftsdirektør Arne S. Svindland En ting er å kunne mye. En helt annen ting er å kunne fortelle andre hva man kan. Universitetet i Bergen kan mye. Men universitetet er ikke flink til å fortelle folk utenfor universitetet hva det kan, slik at det blir forstått. Universitetet fremstår derfor for mange utenforstående som ganske ugjennomtrengelig viktige private og offentlige oppdragsgivere inkludert. Som faglig organisasjon organiserer universitetet seg i faglige enheter disipliner. Man har institutter for biologi, sosiologi og lingvistikk. Men mange av våre viktigste oppdragsgivere etterspør ikke disipliner, de er på jakt etter hjelp til løsning på problemer innen bestemte faglige tema fiskehelse, velferdsordninger, språkteknologi. Og de finner ikke sine interesseområder igjen i universitetets presentasjon av seg selv. Unifob startet i en gjennomgripende evaluering av egen strategi og organisering. Vårt utgangspunkt var som redskap for universitetet - å definere den rolle Unifob skal spille i årene fremover, gitt de store endringer universitetene står overfor. Viktigst i vår sammenheng er den økte betydning formidling av universitetets kompetanse til samfunnet vil få, noe som i sin tur vil føre til økning i ulike former for eksternt finansiert virksomhet. I dette ligger store faglige muligheter som universitetet og Unifob må søke å utnytte, men også store utfordringer fordi konkurransen om midler fra eksterne kilder vil bli skarpere enn før. Unifob ble opprettet som et rent administrativt redskap for Universitetet i Bergen, men har over tid utviklet seg mer og mer til å bli et faglig redskap. Fremover ser vi for oss at Unifob skal ta et skritt videre og bli universitetets partner, mer spesifikt universitetets hovedredskap for den eksternt finansierte virksomheten. Skal vi klare denne oppgaven, må vi innrette vår organisasjon deretter. Og vi må begynne med måten vi organiserer den faglige virksomheten på: vi må organisere oss slik at våre oppdragsgivere kjenner sine problemstillinger og interesser igjen i våre faglige enheter. Dette gjør vi ved å etablere avdelinger bygd opp rundt brede faglige tema, som er gjenkjennbare for våre oppdragsgivere, og der vi samler den kompetanse på temaet som finnes ved universitetet og i Unifob. I skrivende stund er arbeidet ganske langt kommet, og de avdelinger som begynner å avtegne seg er faglig spennende og viser til fulle hvordan kompetanse ved universitetet og i Unifob som hittil har vært delvis skjult, plutselig blir synlig. Et godt eksempel er den avdeling for klimaforskning Bjerknes-senteret -som nettopp er opprettet. Avdelingen representerer fagmiljøer fra mange institutter og fra Unifobs egen virksomhet. Når den totale virksomhet og kompetanse i disse miljøene presenteres samlet, blir resultatet imponerende og kompetansen synlig på en helt annen måte enn før. Avdelingen for klimaforskning har inngått samarbeid med andre miljøer i Bergensområdet, Havforskningsinstituttet og Nansens senter for Miljø og Fjernmåling. Dette representerer et annet sentralt element i vår strategi: samarbeid med andre beslektede fagmiljøer i og utenfor Bergen. Hensikten er å ytterligere styrke faglig kompetanse og faglig bredde slik at vi kan gi våre oppdragsgivere et bedre tilbud. Samtidig er vi sikker på at samarbeidet vil bidra til at partnerne utvikler sin kompetanse langt mer enn de ville gjort hver for seg Gjennom denne strategien mener vi at Universitetet i Bergen og Unifob i fremtiden både vil kunne mer enn de kan i dag og være langt bedre istand til å fortelle andre hva de kan. Seksjoner under UINFOB 16

17 Årsrapporter fra seksjonene helse Medisinsk fødselsregister (MFR) MFR ble etablert i 197 ved avtale mellom Helsedirektoratet og Institutt for hygiene og sosialmedisin, UiB. I 1985 ble MFR reorganisert ved avtale mellom Statens institutt for folkehelse og UiB. Avtalen utløp pr og en ny 1-årsavtale gjelder fra Registereier er Statens helsetilsyn. Registeransvarlig er Statens institutt for folkehelse. Arbeidsgiver er UNIFOB. Rådgivende utvalg for MFR er sammensatt av representanter for fødselsleger, jordmødre, barneleger, helsesøstre og epidemiologer samt Statens helsetilsyn og Statistisk sentralbyrå. Målsettingen for Medisinsk fødselsregister (MFR) er å levere slik informasjon som er nødvendig for å forestå en løpende overvåking av helseforholdene blant gravide kvinner og blant barn i nyfødtperioden, samt av medfødte misdannelser å forestå en løpende overvåking av helsetjenestetilbud i forbindelse med svangerskapskontroll, fødselshjelp og perinatal omsorg ved hjelp av utvalgte indikatorer samt herunder å fremskaffe informasjon til sentrale og lokale helsemyndigheter, som grunnlag for å føre tilsyn med helseforholdene for mor og barn å utvikle normer, standarder og retningslinjer for helsetjenesten på området å fremskaffe kjennskap til årsaksforhold som kan danne grunnlag for å iverksette tiltak mot sykdom og funksjonshemming hos barn. Nasjonalt formidlingssenter i geriatri (NFG) Et nettverk for formidling, informasjon og kommunikasjon NFG ble opprettet som et prosjekt under Nasjonalt Geriatriprogram i Statens helsetilsyn, avd. for Spesialisthelsetjeneste og har vært administrert som en seksjon i Unifob fra 1/ til 31/12-, ):4 år. Senteret er lokalisert i Service-Miljø-Undervisningsbygget, (SMU), Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass. NFG har tilknytning til Geriatrisk seksjon, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen og er integrert med Geriatrisk senter i Hordaland på Medisinsk avdeling, DSH. Nasjonalt Formidlingssenter i Geriatri har ivaretatt viktige deler av formidlingsoppgavene til Nasjonalt Geriatriprogram. Formidlingssenteret bistår prosjektledelsen i Geriatriprogrammet med gjennomføring av programmets egne konferanser og utadrettede informasjonsoppgaver. Formidlingssenteret bidrar til å bygge opp et nasjonalt nettverk gjennom faglige formidlingsoppgaver og er et sted å henvende seg med spørsmål om geriatri og eldreomsorg for alle kategorier helsepersonell som arbeider i sykehus og spesialist-helsetjenesten og som har den vesentlige del av sitt klientell blant eldre. Dessuten alle kategorier helsepersonell som arbeider i kommunehelsetjenesten knyttet til eldre. Vi ser også alle fagprofesjoner som underviser, arbeider med fagutvikling og forskning innen geriatri og eldreomsorg som vår målgruppe. Formidlingssenterets styringsgruppe har representanter fra Institutt for samfunnsmedisinske fag UiB, Unifob og Diakonissehjemmets sykehus. I har styringsgruppen bestått av professor dr. med. Bente Moen, styringsgruppens leder, driftsdirektør Arne S. Svindland og direktør Berit Wangensten Hatlevik. Prosjektleder er sekretær for styringsgruppen. Professor i Geriatri ved Geriatrisk seksjon, Inst. for samf.med.fag UiB, dr. med. Harald Nygaard har vært veileder for prosjektlederen i. 31/12-99 ble Nasjonalt geriatriprogram avsluttet. har derfor vært formidlingssenterets siste prosjektår. Det ble derfor utformet søknad til Sosial- og helsedepartementet, oktober om finansiering til fortsettelse av formidlingssenteret etter 31/ Seksjoner under UINFOB 17

18 Seksjon for arbeidsmedisin Året har medført en utstrakt reising ved seksjonen, noe som skyldes en stor satsning på internasjonalt samarbeid både når det gjelder forskning og undervisning. Vi ser at vår kunnskap nyttiggjøres på andre kontinenter at det er til glede både for vårt eget arbeid og for de land vi kommer i kontakt med. Vi har hatt kurs i yrkeshygiene for personer fra Botswana. Estland, Tanzania og Vietnam dette året! Reisingen til tross- det har vært stor aktivitet ved seksjonen! Oppstart av et studium i Occupational hygiene er et løft som har betydd svært mye arbeid for flere ved seksjonen. Vi har likevel en høy aktivitet på andre områder. Vi har 21 publikasjoner på listen, vi har 22 prosjekter gående og i tillegg har vi i år hatt til sammen over 7 foredrag for å formidle hva vi holder på med. Det er morsomt, spennende og inspirerende å arbeide i et miljø der de ansatte er så dyktige og så villige til å gjøre en innsats! Et nytt viktig tema hos oss er Den eldre arbeidstaker, der vi har nye prosjekter i år som vi vil følge en tid framover. Det går på tema som seniorpolitikk, forskjell i eksponering og bruk av verneutstyr m.m. For øvrig er vi som tidligere år opptatt av epidemiologiske studier av luftveisplager blant frisører og ansatte i tekstilindustri, yrkesskader og yrkessykdom og muskelskjelettplager. Vi har fått tilført eksterne midler fra en rekke instanser i år: Aluminiumsindustrien i Norge, Automobilbransjens forening, NHOs arbeidsmiljøfond, Norges forskningsråd og Vesta. Vi er svært takknemlige for dette det gjør at våre muligheter til å gjøre samfunnsnyttig arbeid blir vesentlig større enn uten denne bistanden. HEMIL-senteret Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil HEMIL-senteret er en tverrfaglig institusjon med oppgave å initiere, koordinere og gjennomføre forskning, utdanning og annen virksomhet med betydning for forebyggende helsearbeid. I tillegg til å være en seksjon i Unifob er senteret knyttet til Det psykologiske fakultet og til Program for bærekraftig utvikling ved UiB. Forskningsaktivitetene omfatter fire hovedområder: Forskning om forebyggende og helsefremmende arbeid, herunder evaluering av tiltak Helseatferd og livsstil Det nære miljøets betydning for helse og trivsel U-landsrelatert forskning innen disse temaene En stor del av prosjektene har som formål å opparbeide kunnskap om og forståelse av hvilke forhold som henger sammen med utviklingen av barn og unges helse og livsstil. Fokus i disse prosjektene er særlig rettet mot skolebaserte studier av bl.a. røyking, mobbing og trivsel. Flere av prosjektene er omfattende internasjonale studier, der HEMIL-senteret sitter med mye ansvar for koordinering og utvikling av hovedaktivitetene i prosjektene. To av prosjektene omfatter de fleste land i Europa, og to innebærer samarbeid med forskere også i andre verdensdeler. Seksjoner under UINFOB 18

19 Innovest Innovest er en egen virksomhet stiftet av Universitetet i Bergen/UNIFOB og Hordaland Fylkeskommune/ Haukeland Sykehus i samarbeid. Innovest gjennomgikk i en sterk utvikling, med mange nye oppdrag og økt økonomisk omsetning. Videre ble flere nyskapninger dannet; den viktigste er kanskje Medilab AS. Nedenfor følger en punktvis redegjørelse for den virksomheten som har foregått. Innovest arbeider med oppgaver knyttet til forskning, utvikling og rådgivning innenfor helsesektoren og har følgende formål: å styrke den medisinske kompetansen i miljøet å tilrettelegge markedsføring og utprøving av medisiner og utstyr å fremme utvikling og industrialisering av gode ideer å øke materielle og personalmessige ressurser for forskning så forvalte disse ressursene på en effektiv måte For å oppnå disse formålene, utfører Innovest etterhvert en omfattende virksomhet på en rekke områder ved Universitetsklinikken Haukeland Sykehus. Planen er nå å etablere virksomheten som eget selskap/stiftelse i løpet av år 2. Inntil videre er Innovest fortsatt organisert som en resultatmessig og økonomisk enhet under stiftelsen UNIFOB. Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri, Helseregion Vest Formål Regionsenteret skal fremme rekrutteringen til barne- og ungdomspsykiatrien ved å kvalifisere ulike faggrupper for klinisk virksomhet. Videre skal senteret utvikle og styrke psykisk helsevern for barn og unge gjennom forskning og utviklingsarbeid. Forskning Regionsenteret hadde i seks doktorgradsprosjekter. Avhandlingen fra ett av prosjektene ble forsvart for den filosofiske doktorgrad (dr. philos.) i juni. Etter tre års aktiv rekruttering var det videre svært gledelig å endelig få professor II-stillingene i barne- og ungdomspsykiatri på plass. Stillingene ble besatt av internasjonalt anerkjente fagfolk, og det er et mål at man ved hjelp av disse bistillingene skal bidra ytterligere til en klinisk forankret forskning ved senteret. Regionsenterets ansatte publiserte i 18 artikler i faglige og vitenskapelige tidsskrifter og 3 kapitler i lærebøker. I tillegg kommer 13 arbeider som på rapporteringstidspunktet var under trykking. Senterets ansatte bidro med 64 foredrag ved nasjonale og internasjonale møter og konferanser. Undervisning Regionsenteret hadde i fire videreutdanningsprogrammer og 22 andre undervisningstilbud (fordypningsseminarer, etterutdanningskurs o.a.). Den systematiske evalueringen av undervisningen viser at deltagerne gjennomgående var godt og til dels svært godt fornøyd med undervisningstilbudet fra Regionsenteret. Senterets ansatte bidro også med undervisning ved medisinstudiet, profesjonsstudiet i psykologi og ved grunnfag sykepleiervitenskap. Det ble i tillegg gitt veiledning på forskningsarbeider (særoppgaver og hovedoppgaver) for studenter ved Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultet. Regionsenteret har en egen årsmelding som kan fås ved henvendelse. Seksjoner under UINFOB 19

20 Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet er opprettet for å imøtekomme barnevernets behov for kompetanseheving gjennom kunnskaps- og metodeutvikling. Utviklingssenteret skal fungere som et målstyrt, faglig miljø med utviklingsarbeid, veiledning og formidling innenfor det barnevernfaglige området som hovedoppgave. Utviklingssenteret inngår i et nettverk med barnevernsentrene i Oslo, Trondheim og Tromsø. Utviklingssenteret finansieres gjennom en grunnbevilgning fra Barne- og familiedepartementet, stiftelsen Wøyen, Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Den forskningsrettede virksomheten finansieres gjennom midler fra Norges forskningsråd. Senterets utviklingsarbeid er i perioden samlet rundt følgende tre temaområder: Fosterhjemsordningen, og barn og unge i særlig risiko i barnevernsammenheng Samhandlingskompetanse, med vekt på foreldreveiledning og tverretatlig samarbeid Virksomheter og beslutningsprosesser i det kommunale barnevernet Senteret driver en utstrakt formidlings virksomhet rettet mot ansatte i kommunalt og fylkeskommunalt barnevern og i ulike barneetater. Senteret utgir en egen skriftserie hvor resultat fra senterets prosjekter rapporteres. Utviklingssenteret har egen årsmelding som kan fås ved henvendelse Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Tannlegebehandling berører en stor del av befolkningen. Antall og mengde av ulike materialer og produkter til bruk i tannhelsetjensten øker. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer arbeider med å utrede mulige bivirkninger av odontologiske biomaterialer. Hovedoppgavene er å foreta bivirkningsregistrering, klinisk utredning av henviste pasienter, informere om mulige bivirkninger av odontologiske biomaterialer samt drive forskning og utvikling innen området. Bivirkningsgruppen har en akademisk forankring i Det Odontologiske Fakultet ved Universitetet i Bergen og deler lokaler med Fagområdet odontologiske biomaterialer. Høsten 1998 ble virksomheten permanentgjort og fom organisert som en seksjon ved UNIFOB. Til gruppen er knyttet et fagråd med representasjon fra fagområdene medisin, odontologi og psykologi. Seksjonen har i hatt to hele stillinger, 3 deltidsstillinger samt en del konsulenttjenestekjøp. Personalet er tverrfaglig sammensatt av tannlege, lege, spesialsykepleier og klinikkassistent. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedepartementet med en direkte bevilgning over statsbudsjettet på kr. 2.5 mill. i. Alle landets tannleger og kommuneleger har fått tilsendt rapporteringsskjema / bivirkningsskjema. Målet er at skjemaet skal fylles ut og sendes inn straks behandler eller pasient registrerer noe uvanlig. På denne måten kan man få identifisert materialtyper/produkter som forårsaker bivirkninger. Via fagpublikasjoner vil samledata fra de innsendte skjema bli rapport kontinuerlig. Bivirkningsgruppen skal følge opp resultat som oppnås i forbindelse med utskiftning av dentale materialer. Det internasjonale samarbeidet mellom aktuelle miljøer innen bivirkningsregistreringsarbeidet i ulike europeiske land skal utvides. Seksjonen har utarbeidet en egen årsmelding som kan fås ved henvendelse hos Vigdis Helland, tlf , Seksjoner under UINFOB 2

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer