REFERATSAKER KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERATSAKER KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0011/02 02/00364 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 0012/02 02/00312 REFERATSAKER FRA KONTROLLUTVALGET 0013/02 02/00313 REFERATSAK: ÅRSMELDING 2001 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET 0014/02 02/00154 SKATTEREGNSKAP /02 02/00203 BUDSJETTSITUASJONEN KÅFJORD KOMMUNE/RAMMETIMETALL SKOLE ÅRET 2002/2003 (Ettersendes) 0016/02 02/00258 BEMANNINGSPLAN - NY BEHANDLING /02 02/00300 FORSØK MED DIREKTE VALG AV ORDFØRER 0018/02 02/00302 TILBUD OM Å OVERTA AKSJER - NORD-TROMS REISELIV 0019/02 02/00365 UTTALELSE VEDR. KJØREGODTGJØRING VED BRUK AV PRIVATBIL I JOBB- SAMMENHENG 0020/02 02/00285 Unntatt offentlighet 5A TILBAKEFØRING AV RESSURSKREVENDE BRUKERE FRA UNN 02/ /02 PLAN FOR KOMMUNEN VED ARBEIDSKONFLIKT Prosjektleder ved Ungdomsprosjektet i Nord-Troms, UNIT, vil orientere om prosjektet. Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen,

2 Kristin V. Johansen ordfører

3 Gáivuona suohkan Sak 0011/02 Kåfjord kommune REFERATSAKER KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: U41 Arkivsaksnr.: 02/00364 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0011/02 Kommunestyret Saksutredning: 1. Høringsnotat fra Arbeidsutvalget for Fiskeripolitiske saker i Kåfjord - Adgangsbegrensing m.v. for kystflåten u/28 m. (I saksmappa). Høringsfrist 6. mai Rådmannens innstilling: Den refererte saken tas til orientering. Side 3 av 36

4 Gáivuona suohkan Sak 0012/02 Kåfjord kommune REFERATSAKER FRA KONTROLLUTVALGET Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 024 &58 Arkivsaksnr.: 02/00312 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0012/02 Kommunestyret Bilag: 1. Prosjektrapport: Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Enkeltvedtak" fra Troms kommunerevisjon, distrikt Rapport fra tilsynsbesøk ved Sentraladministrasjonen i Kåfjord , fra kontrollutvalget. 3. Særutskrift fra Kontrollutvalget, sak 5/02 - Prosjekt for fornyelse av kommunal revisjon (PROREV). Saksutredning: 1. Særutskrift fra Kontrollutvalget, sak 7/02 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Enkeltvedtak" fra Kåfjord kommune, etat for drift og utvikling. Kontrollutvalgets vedtak: Rapporten tas til etterretning. Rapporten sendes etat for drift og utvikling og kommunestyret til orientering/behandling. 2. Særutskrift fra Kontrollutvalget, sak 6/02 - Tilsynsrapport fra besøk ved Sentraladministrasjonen i Kåfjord kommune høsten Kontrollutvalgets vedtak: Rapporten godkjennes med de merknader som fremkom under møtet, og oversendes kommunestyret til orientering/behandling. 3. Særutskrift fra Kontrollutvalget, sak 5/02 - Prosjekt for fornyelse av kommunal revisjon (PROREV). Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget gir sin tilslutning til at det arbeides videre med PROREV for å kunne tilby en best mulig revisjon til distriktets kommuner. Kontrolutvalget vil også gi sin tilslutning til det arbeidet som gjøres for å utrede en fremtidig organisering av kommunal revisjon i Troms dersom PROREV ikke lykkes. Det må tas hensyn til å opprettholde en mest mulig desentralisert utøvelse av revisjonen i kommunene for å ivareta forvaltningsrevisjon, internkontroll og sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene, og for ikke å svekke nærheten mellom kommunene og revisjonen. Rådmannens innstilling: De refererte sakene tas til orientering. Side 4 av 36

5 Side 5 av 36 Sak 0012/02

6 Gáivuona suohkan Sak 0013/02 Kåfjord kommune REFERATSAK: ÅRSMELDING 2001 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 033 &14 Arkivsaksnr.: 02/00313 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0013/02 Kommunestyret Bilag: Årsmelding 2001 fra Kåfjord kontrollutvalg. Saksutredning: Kontrollutvalget behandlet årsmeldingen i møte den , sak nr. 3/02. Følgende vedtak ble fattet: Kontrollutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Kontrollutvalgets årsmelding for 2001 tas til orientering. Rådmannens innstilling: Kontrollutvalgets årsmelding for 2001 tas til orientering. Side 6 av 36

7 Gáivuona suohkan Sak 0014/02 Kåfjord kommune SKATTEREGNSKAP 2001 Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 02/00154 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0014/02 Kommunestyret Bilag: 1. Revisjonsberetning til skatteregnskapet for 2001, datert Halvårsregnskap for 1. halvår Halvårsregnskap for 2. halvår 2001 Saksutredning: Kontrollutvalget behandlet saken i møte , sak nr. 2/02. Rådmannens innstilling: Kontrollutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Halvårsregnskapene for 2001 godkjennes. 2. Kommunen må snarest finne en ordning som ivaretar de stedlige kontrollene av kommunens arbeidsgivere. Side 7 av 36

8 Gáivuona suohkan Sak 0015/02 Kåfjord kommune BUDSJETTSITUASJONEN KÅFJORD KOMMUNE/RAMMETIMETALL SKOLE- ÅRET 2002/2003 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 151 B14 Arkivsaksnr.: 02/00203 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0015/02 Kommunestyret Saksframstilling ettersendes. Side 8 av 36

9 Gáivuona suohkan Sak 0016/02 Kåfjord kommune BEMANNINGSPLAN - NY BEHANDLING 2002 Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 02/00258 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0004/02 Administrasjonsutvalget /02 Formannskapet /02 Kommunestyret Bilag: Høringsuttalelser: - KFO Kåfjord - NKF avd. Kåfjord K.styresak 69/01 i møte Bemanningsplan rullering Saksutredning: Innledning Rullering av bemanningsplan var behandlet i k-sak 69/01, hvor følgende vedtak ble fattet: " 1. Det igangsettes arbeide med en virksomhetsplan. Arbeidet påbegynnes på kommunekassa og legekontoret. 2. I denne rulleringa foretas ingen stillingsendringer i bemanningsplanen slik den er pr. dato 3. Ansvar for vedlikehold og hjelpemidler utlånt av hjelpemiddelsentralen avklares. 4. En økning av stillingsprosenten til bibliotekar oversendes oppvekstavdelingen for om mulig å finne rom innenfor oppvekstbudsjettet. Dette ut fra at stillingsøkningen skal bidra til oppbygging av fagbibliotek i tilknytning til skolen. 5. Inne utgang av mars 02 tas en ny gjennomgang av bemanningsplanen. Det legges samtidig fram en oversikt over personalansvar. Virksomhetsplan Arbeidet med virksomhetsplan er igangsatt, men det er ikke utarbeidet nok grunnlagsmateriale til å ta saken opp til behandling enda. Hjelpemidler Når det gjelder ansvar for vedlikehold og hjelpemidler utlånt av hjelpemiddelsentralen tilrår rådmannen at dette oversendes hovedutvalget til vurdering. Side 9 av 36

10 Sak 0016/02 Kommunekassa Rådmannen tilrår at arbeidet med virksomhetsplan på kommunekassa, samt arbeidet med oppretting av økonomi- og regnskapsavdeling utsettes i påvente av Stortingets behandling av stortingsmeldinga som omfatter skatt- og arbeidsgiverkontroll i kommunene. Stortingsmeldinga er planlagt lagt fram for Stortinget i løpet av mai måned. Oversikt over personellansvar Rådmannen tilrår at sosialleder og helsesøster I har personellansvar for henholdsvis sosialkontoret og helsestasjon. Overføring av faktueringsansvar for avfallsgebyr til avfallsservice I forbindelse med vedtak i k-sak 7/02 ved følgende vedtak fattet i pkt. 4; Det tas opp i bemannings-planen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30% som pr i dag er tilknyttet renovasjon. Rådmannen tilrår at stillingsressursen overføres servicekontoret slik at arbeidet med gjennomgang/systematisering av fjernarkivet kan igangsettes. Generell kommentar til stillinger i sentraladministrasjonen Kommunekassa Rådmannen tilrår at arbeidet med virksomhetsplan på kommunekassa, samt arbeidet med oppretting av økonomi- og regnskapsavdeling utsettes i påvente av Stortingets behandling av stortingsmeldinga som omfatter skatt- og arbeidsgiverkontroll i kommunene. Stortingsmeldinga er planlagt lagt fram for Stortinget i løpet av mai måned. Overføring av faktueringsansvar for avfallsgebyr til avfallsservice I forbindelse med vedtak i k-sak 7/02 ved følgende vedtak fattet i pkt. 4; Det tas opp i bemannings-planen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30% som pr i dag er tilknyttet renovasjon. Rådmannen tilrår at stillingsressursen overføres servicekontoret slik at bl.a. arbeidet med gjennomgang/systematisering av fjernarkivet kan igangsettes. Stillingsbenevnelse pr etter Rådmann 100% 100% Kommuneplanlegger 100% 100 % Side 10 av 36

11 Saksbehandler beredskap IT-tjenester IT-konsulent 100% 100% Samiske språktiltak Konsulent for samiske språktiltak 100% 100% Språkmedarbeider 200% 200% Sak 0016/02 30% (se kommentarer til brannordning under drift/utvikling) Kommunekassa Konsulent, kommunekassa 150% 150% Kommunekasserer 100% 100% Lønn- og personal Personalleder 100% 100% Kontormedarbeider 50% 50% Konsulent, lønn- og personal 200% 200% Servicekontoret Avdelingsleder, servicekontoret 100% 100% Sekretær, servicekontoret 350% 380% fra GENERELL KOMMENTAR TIL STILLINGER I ETAT FOR OPPVEKST Olderdalen barnehage er pga av antall barn omgjort til to-avdelingsbarnehage, tilsvarende også for Birtavarre barnehage. Når det gjelder skolene vurderes stillingshjemlene ut fra behov og den økonomiske situasjon. Rådmannen har for øvrig ingen kommentarer utover dette. Stillingsbenevnelse Etter Pr Etatsleder for oppvekst 100% 100% Voksenopplæring Inntil 100% fast. 150% ut skoleåret 02 pga økt behov inntil 100% fast. 150% ut skoleåret 02 pga økt behov IT-sekretær 100% 100% Fossen barnehage Styrer 100% 100% Førskolelærer 200% 200% Assistent 350% 350% Birtavarre barnehage Styrer 100% 100% Side 11 av 36

12 Førskolelærer 200% 200% Assistent 380% 380% Olderdalen barnehage Styrer 100% 100% Førskolelærer 200% 200% Assistent 350% 350% Sak 0016/02 Djupvik barnehage Avdelingsleder 90% inkl. SFO 90% inkl. SFO Assistent 200% 200% Kåfjord musikkskole (kulturskole) Administrativ ressurs 33,33% 33,33% Kunstverksted 38% 38% Fotoverksted 38% 38% Korps 38% 38% Musikk 100% 100% Olderdalen barne- og ungdomsskole Rektor 100% 100% Inspektør 100% 100% Undervisningspersonell 2300% 2300% Assistenter 100% 100% Merkantil 50% 50% Manndalen barne- og ungdomsskole Rektor 100% 100% Inspektør 100% 100% Undervisningspersonell 1530% 1530% Merkantil 50% 50% Assistenter 153% 153% Trollvik barneskole Rektor 100% 100% Undervisningspersonell 650% 650% Assistenter 100% 100% GENERELL KOMMENTAR TIL STILLINGER I ETAT FOR HELSE OG SOSIAL Helsesøstertjenesten Helsesøstertjenesten er økt med 50% for å ivareta helsetjenestetilbudet til flyktingene. I tilegg er det sterkt behov for at helsesøster har kontortid ved ungdomsskolene. Det har vist seg at helsesøster har stor tillit blant ungdommen og dermed har klart å fange opp alvorlige problemer på et tidlig Side 12 av 36

13 Sak 0016/02 tidspunkt. Med bakgrunn i dette tilrår rådmannen at det opprettholdes 50% helsesøsterstilling som finansieres av flyktingemidler. Ledende helsesøster tillegges personellansvar. Legesekretær I behandling av bemanningsplanen i sak 92/00 ble det vedtatt en reduksjon av legesekretærstilling med 50%. Dette har ført til at arbeidssituasjonen er blitt vanskelig og stressfaktoren høy. Særlig har arkivering, skriving av notat, epikriser og trygdesaker hopet seg opp. Personalleder og etatsleder for omsorg har avtalt med kommunelege 1 at det avsettes en dag i uka hvor det ikke tas inn listepasienter, kun øyeblikkelig hjelp, slik at dette arbeidet kan gjøres. Ventetiden er kort, maks 1-2 uker, og en slik ordning vil ikke føre til at ventetiden skulle økes. Rådmannen vil med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon ikke tilrå en økning av legesekretærstillingen med 50%. Sosialkontoret Etter en gjennomgang av bemanning ved sosialkontoret er en kommet til å beholde 100% sosialkuratorstilling. Dette med bakgrunn i at flyktingekonsulentstillingen er inndratt, og alt hva gjelder saksbehandling for utbetaling, økonomisk veiledning etc vedr. flyktingene er overdratt til sosialkontoret. PRO-tjenesten Hjelpemidler Når det gjelder ansvar for vedlikehold og hjelpemidler utlånt av hjelpemiddelsentralen tilrår rådmannen at dette oversendes hovedutvalget til vurdering. Vernepleierstilling Omgjøring av vakante assistenstillinger til en vernepleierstilling 100%. Omsorgsarbeider Stilling som omsorgsarbeider foreslås omgjort til omsorgsarbeider I. Ansvar som tillegges stillingen vil være veiledning av hjemmehjelpere og lærlinger. Pr Etter Sosialkontoret Sosialleder 100% 100% Sosialkurator 100% 100% Sosialkonsulent 100% 100% Konsulent 100% 100% Legekontoret Kommunelege I 100% 100% Kommunelege II 100% 100% Side 13 av 36

14 Sak 0016/02 Turnuskandidat 100% 100% Ledende legesekretær 100% 100% Legesekretær 150% 150% Helsetjenesten Ledende helsesøster 100% 100%, tillegges personellansvar Helsesøster 50% 50% Kontormedarbeider 50% 50% Kåfjord helsesenter avd.sykehjemmet Avdelingsleder 100% 100% Avdelingssykepleier 50% 50%. 50% omgjøres til sykepleiestilling ved naturlig avgang Geriatrisk sykepleier 90%, spes.sykepl I 90%, spes.sykepl I 200% 200% Sykepleier I Sykepleiere 675% 675% Spesialhjelpepleier 75% 75% Hjelpepleier I 300% 300% Hjelpepleier 1460% 1460% Omsorgsarbeidere 245% 245% Assistenter 690% 690% Kontormedarbeider 50% 50% Saksbehandler 100% 100% Avd. kjøkken Kjøkkensjef 100% 100% Assistent kjøkken 240% 240% Kokk 150% 100%, resternede 50% lyses ut internt for økning av ass.stilling Assistent kjøkken/vaskeri 50% 50% Avd. vaskeri Assistent vaskeri 100% 100% Hjemmetjenesten Avdelingsleder 100% 100% Sykepleier I 100% 100% Geriatrisk sykepleier 10% 10% Sykepleier 75% 75% Psykiatrisk sykepleier (spesialsykepleier I) 100% 100%, Hjemmehjelp 390% 390% Side 14 av 36

15 Spesialhjelpeleier 100% 100% Sak 0016/02 Hjelpepleier 80% 80% Hjelpepleier 100% 100%Omsorgsarbeider I Tjenester for psykisk utviklingshemmede Vernepleier I 100% 100% Vernepleier 100% 200% Miljøterapaut 85% 85% Miljøarbeider 162% 162% Assistent 335% 335% Hjelpepleier Aktivitetssentret, Marielund Aktivitør 60% 60% Fagarbeider 60% 60% GENERELL KOMMENTAR TIL STILLINGER I SEKSJON FOR DRIFT OG UTVIKLING Overføring av faktueringsansvar for avfallsgebyr til avfallsservice I forbindelse med vedtak i k-sak 7/02 ved følgende vedtak fattet i pkt. 4; Det tas opp i bemannings-planen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30% som pr i dag er tilknyttet renovasjon. Rådmannen tilrår at stillingsressursen overføres servicekontoret slik at arbeidet med gjennomgang/systematisering av fjernarkivet kan igangsettes. Bibliotek Rådmannen ser klart behovet for økning av bibliotekarstilling til 100%. Dette særlig med bakgrunn i det legges opp til at skolene skal bruke biblioteket mer, og at bibliotekar skal være faglig ansvarlig for oppbygging av fagbiblioteket til skolene. Arbeidet med med økning av stilling pågår, og sak vedr. dette legges fram for hovedutvalget i juni d.å. Fritidsklubbleder Fritidsklubbene i kommunen er åpne 3 kvelder hver uka, og har en bemanning på til sammen 150% stillingsstørrelse. Arbeidet med evaluering av drift samt målformulering for fritidsklubbene er igangsatt, og ventes sluttført i løpet av høsten 02. Landbruksvikar Landbruksvikaren brukes mer fleksibelt, også i forhold til vaktmestertjenesten. Side 15 av 36

16 Vaktmestre Evt. økning av vaktmestertjenesten må ses i sammenheng med ansvar for vedlikehold av hjelpemidler. Renholder 19 personer er ansatt som renholdere i kommunen, fordelt på 10.4 årsverk. Sak 0016/02 Brannordning Ressuser til brann er nå organisert med 15% brannsjef, 15% leder for forebyggende avdeling, 15% leder beredskapsavdeling og 25% forebyggende arbeid. Til sammen utgjør dette 70% stilling. Dette er et minimumskrav i følge dimensjoneringsforskriften. Brannsjefstillingen tillegges også ansvaret for saksbehandling for beredskapsarbeid underlagt rådmannen med ansvar for sluttføring av risiko og sårbarhetsanslyser og kriseplan. Dette utgjør vel 30% i stillingsstørrelse. Plan og næring Når det gjelder næring må dette sees i sammenheng med plan, da disse fagområdene henger helt klart sammen. Organisatorisk ligger plan direkte underlagt rådmannen ved planlegger, der planoppgavene går på tvers av sektorene og innen alle etater. Ved omorganisering i forhold til brann, er det mulig å omdefinere arbeidsoppgavene innenfor næring. Rådmannen tilrår ikke at det opprettes ny stilling som næringskonsulent, men at området plan- og næring ses på under ett. Dette særlig med bakgrunn i at administrasjonen har en økt utfordning i å bidra til tilrettelegging for både nyetableringer, sikring av grunnlaget for eksisterende virksomheter og primærnæringene. Rådmannen tilrår at en innenfor området arbeider i en flat struktur, hvor teamarbeidet skal være framtredende. Stillingsbenevnelsen er da konsulent på til sammen 200% innenfor fagfeltet plan- og næring. Avdelingsingeniører Økning av avdelingsingeniørstillingene til 300% må ses i sammenheng med inndragning av saksbehandlerstilling. Inndragning av saksbehandlerstilling foretas ved naturlig avgang. Drift- og utvikling Etatsleder for drift- og utvikling 100% 100% Saksbehandler 100% 60% fra , inndras ved naturlig avgang Avdelingsingeniører 260% 260%. Økes til 300% ved naturlig avgang saksbehandlerstilling Fagarbeider 300% 300% Feier 100% 100% organiseres med brannsjef som nærmeste overordnede Arbeider 300% 300% Side 16 av 36

17 Sak 0016/02 Brannsjef 70%, 70%, Har også ansvar for saksbehandling ROS Vaktmester 400% 450% Renholder 1000,4% 1000,4% Kommunal fakturering 90%, kommunal faktuering/saksbehan dling for motorferdsel i utmark. 60%, kommunal faktuering/saksbehandling for motorferdsel i utmark f.o.m Kultur Kulturkonsulent 100% 100% Styrer bibliotek 61% 61%, under vurdering til 100% Filialbestyrer 20% 20% Bokbussbibliotekar 40% 40% Bokbuss-sjåfør 40% 40% Klubbledere 150% 150%, evaluering av stillinger pågår Plan og næring Skogmester 35% 35% I samarbeid med Storfjord kommune Skogbrukssjef 10% 10% I samarbeid med Nord-Troms kommunene 100% Førstekonsulent 100% stillingsendring konsulent Jordbrukssjef 100% Endring av arbeids- og ansvarområde ved naturlig avgang. Fagkonsulent 100% 100% stillingsendring konsulent Landbruksvikar 100% 100% Prosjektstillinger I k-sak 92/00 pkt. 8 ble følgende vedtak fattet; Alle prosjekt uavhengig av varighet skal opp til politisk behandling minimum 3 mndr. før utgangen av prosjektperioden. Det avsettes et pkt. i bemanningsplanen for prosjektstillinger. Veileder samisk språk og kultur Stilligen har arbeidsoppgaver innefor veiledning av samisk språk og kultur innenfor skole og barnehage, utarbeiding av planverk og iverksetting av tiltak innenfor området. Stillingen finansieres Side 17 av 36

18 Sak 0016/02 av midler fra sametinget. Rådmannen tilrår at prosjektstillingen opprettholdes så fremt finansiering av eksterne midler. Flyktningekonsulent Inndratt 1/8-01 Miljøarbeider Kommunen har så langt tatt i mot 30 flyktninger.pr. februar 01 ble miljøarbeiderstillingen opprettet for en periode på 3 mndr., hjemlet etter rådmannens delegasjonsfullmakt. Stillingen ble lyst ut som engasjement pr april 01 med varighet til og med Arbeidsområdet er alt fra å ha jevnlig kontakt med flyktningene til å drive miljøskapende arbeid, fra informasjon om husregler til å bistå barnevern, helsesøster, skole og barnehage, og samarbeide med disse. Tverretatlig ansvargruppe har overordnet ansvar i arbeidet med flyktningene, hver etat har ansvar for saksbehandlingen innenfor sitt område, sosialkontoret for økonomisk rådgivning og bistand. Miljøarbeider skal også fungere som en koordinator. Stillingen finansieres av flyktningemidlene. Prosjektstilling arkivarbeid. Det er fortsatt en god del ugjort arbeid i arkivet som er etterslep etter omorganiseringen. Arkivmateriale som for lengst burde vært i fjernarkivet befinner seg fortsatt rundt på etatene. En bør ha en gjennomgang/systematisering på fjernarkivet, dette også på grunn av at Interkommunalt arkiv i nærmeste fremtid skal hente inn arkivmateriale fra kommunen. I 2002 er vi også på prioriteringslisten til IKAT for å få laget arkivplan. På grunn av langtidssykemeldinger og stillingsreduksjoner har det ikke vært mulighet til å fullføre dette arbeidet. For å få dette arbeidet utført tilrår rådmannen at det tilsettes en prosjektstilling, 50% med varighet 1 år. Prosjektkoordiantor trafikksikkerhetsplan, 50% 50%, varighet til og med Prosjektleder nærmiljøsentralen 100% 100%, forutsatt ekstern finansiering Veileider samisk språk og kultur. 100% 100% forutsatt ekstern finansiering Flyktingekonsulent 100%, inndratt Prosjektmedarbeider, arkiv 50% 50% varighet til og med Miljørarbeider, flyktinger 100% 100%, engasjement t.o.m forutsatt ekstern finansiering Side 18 av 36

19 Sak 0016/02 Rådmannen presiserer at dette er en rullering av bemanningsplanen, slik at bemanningsplanen vedtatt i k-sak 92/00 samt vedtatte endringer i forbindelse med rulleringen, vil utgjøre bemanningsplanen for neste planperiode. Oppsummering Rådmannen tilrår følgende endringer i bemanningsplanen: Sentraladministrasjonen Kommunekassa/økonomiavdeling: Rådmannen tilrår at arbeidet med virksomhetsplan på kommunekassa, samt arbeidet med oppretting av økonomi- og regnskapsavdeling utsettes i påvente av Stortingets behandling av stortingsmeldinga som omfatter skatt- og arbeidsgiverkontroll i kommunene. Stortingsmeldinga er planlagt lagt fram for Stortinget i løpet av mai måned. Saksbehandler beredskap legges inn med 30% stilling. Arbeidet ivaretas av brannsjef. Overføring av faktueringsansvar for avfallsgebyr til avfallsservice I forbindelse med vedtak i k-sak 7/02 ved følgende vedtak fattet i pkt. 4; Det tas opp i bemannings-planen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30% som pr i dag er tilknyttet renovasjon. Rådmannen tilrår at stillingsressursen overføres servicekontoret slik at arbeidet med gjennomgang/systematisering av fjernarkivet kan igangsettes Helse- og sosial 50% helsesøsterstilling opprettholdes. Finansieres av flyktningemidler Ledende helsesøster tillegges personellansvar. Det opprettes 100% vernepleierstilling. Stillingen omgjøres av vakante stillinger Drift- og utvikling Arbeidet med med økning av bibliotekarstilling til 100% pågår, og sak vedr. dette legges fram for hovedutvalget i juni d.å. Arbeidet med evaluering av drift samt målformulering for fritidsklubbene er igangsatt, og ventes sluttført i løpet av høsten 02. Evt. økning av vaktmestertjenesten må ses i sammenheng med ansvar for vedlikehold av hjelpemidler. Side 19 av 36

20 Sak 0016/02 Området plan- og næring ses på under ett, hvor teamarbeidet skal være fremtrende. Organiseres i flat struktur underlagt etatsleder. Prosjektstillinger Videreføring av stilling som veileder i samisk språk og kultur, så fremt ekstern finansiering Rådmannens innstilling: Sentraladministrasjonen Kommunekassa/økonomiavdeling: Rådmannen tilrår at arbeidet med virksomhetsplan på kommunekassa, samt arbeidet med oppretting av økonomi- og regnskapsavdeling utsettes i påvente av Stortingets behandling av stortingsmeldinga som omfatter skatt- og arbeidsgiverkontroll i kommunene. Stortingsmeldinga er planlagt lagt fram for Stortinget i løpet av mai måned. Det opprettes en 30% stilling som skal ivareta saksbehandling innenfor beredskap. Budsjettrammer til sentraladministrasjonen øker med kr ,-. Det foretas en tilsvarende reduksjon av budsjettrammer til drift og utvikling. Overføring av faktueringsansvar for avfallsgebyr til avfallsservice I forbindelse med vedtak i k-sak 7/02 ved følgende vedtak fattet i pkt. 4; Det tas opp i bemannings-planen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30% som pr i dag er tilknyttet renovasjon. Stillingsressursen overføres servicekontoret. Helse- og sosial 50% helsesøsterstilling opprettholdes. Finansieres av flyktningemidler Ledende helsesøster tillegges personellansvar. Det opprettes 100% vernepleierstilling. Stillingen omgjøres av vakante stillinger Drift- og utvikling Arbeidet med med økning av bibliotekarstilling til 100% pågår, og sak vedr. dette legges fram for hovedutvalget i juni d.å. Arbeidet med evaluering av drift samt målformulering for fritidsklubbene er igangsatt, og ventes sluttført i løpet av høsten 02. Evt. økning av vaktmestertjenesten må ses i sammenheng med ansvar for vedlikehold av hjelpemidler. Området plan- og næring ses på under ett, hvor teamarbeidet skal være fremtrende. Organiseres i flat struktur underlagt etatsleder. Side 20 av 36

21 Brannsjef i 70% stilling. Budsjettmidler kr ,- (tilsvarende 30% stilling) overføres sentraladministrasjonen. Prosjektstillinger Videreføring av stilling som veileder i samisk språk og kultur, så fremt ekstern finansiering Miljøarbeider flyktninger engasjeres ut forutsatt ekstern finansiering. Sak 0016/02 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: PS 0004/02 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Astrid Bergmo forslo følgende; Da det er så mange uavklarte punkt så som virksomhetsplan, stilling vedr. hjelpemidler, kommunekassa, legekontoret, bibliotekarstilling og fritidsklubbene, foreslås saka utsatt til dette er avklart. Forslaget tas opp til votering. Forslaget fikk en stemme og falt. Kristin Vatnelid Johansen fremmet følgende forslag til vedtak; 1. Sentraladministrasjonen Kommunekassa/økonomiavdeling: Nytt andre avsnitt: Bemanninga økes med 50% stilling fra og fram til oppretting av økonomi- og regnskapsavdeling iverksettes. 2. Oppvekst: Bemanning i barnehager og skoler justeres årlig i henhold til behov og økonomi 3. Helse- og sosial: Bemanninga ved legekontoret økes med 50% stilling. 4. Drift- og utvikling: Vaktmester videreføres 400%. Astrid Bergmo fremmet følgende forslag til vedtak: side 12: Overføring av faktureringsansvar for avfallsgebyr til Avfallsservice pkt Stillingsressurser utgår. Nytt: Overflødig stillingsstørrelse vurderes omplassert av rådmann i samarbeid med stillingsinnehaver og tillitsvalgt. Side 13 helse og sosial: Nytt pkt Legekontoret tilføres 50% stilling fra Kristin Vatnelid Johansen trekker sitt forslag pkt 3 vedr. helse- og sosial bemanning ved legekontoret til fordel for Astrid Bergmo s forslag. Kristin Vatnelid Johansen trekker forslag pkt. 4 til fordel fra forslag fra Frode Lervoll/Bjørn Inge Mo/Ludvig Rognli og Tor Oldervoll. Bjørn Inge Mo, Frode Lervoll, Tor Oldervoll og Ludvig Rognli fremmet følgende forslag til vedtak; På grunn av kommunens økonomiske stilling finner en det vanskelig å kunne videreføre eller øke foreslåtte stillinger. 1. Helsesøster 50% reduksjon 2. Drift- og utvikling uendret ingen økning på 40% stillingsstørrelse 3. Vaktmester uendret- ingen økning på 50% stillingsstørrelse 4. Skogmester- og skogbrukssjef- tidligere vedtak om oppsigelse følges opp Side 21 av 36

22 Sak 0016/02 5. Det opprettes ingen vernepleierstilling 6. Bibliotekarstillingen som pågår utvidet inntil 100% stilles i bero. Det øvrige arbeidet som gjelder fritidsklubbene fortsetter. 7. Når det gjelder 50% økning legesekretær avventes dette til virksomhetsplan foreligger. Økningen vurderes særskilt. 8. Kommunekassa; Det tilrås at arbeidet med virksomhetsplan på kommunekassa samt arbeidet med oppretting av økonomi- og regnskapsavdeling utsettes i påvente av Stortingets behandling av Stortingsmeldinga som omfatter skatt og arbeidsgiverkontroll i kommunene. Stortingsmeldinga er planlagt lagt fram for Stortinget i løpet av mai måned. Etter at Stortingsmeldinga foreligger tas saken opp til behandling og vurderes særskilt. 9. Det samordnes EN avd.leder for sykehjemmet og hjemmesykepleien. Astrid Bergmo s forslag tas opp til votering: Forslaget fikk 2 stemmer, 5 stemte mot, første punkt. Andre punkt falt, 3 stemmer for og 4 stemte mot. KristinVatnelid Johansens pkt. 1 tas opp til votering: Falt med 2 stemmer for, 5 stemmer mot. Pkt. 2 tas opp til votering: Enstemmig vedtatt Forslag fra Mo/Lervoll/Rognli og Oldervoll tas opp Pkt 1. Forslag fikk 4 stemmer for, 3 mot Pkt. 2 Forslaget fikk 5 stemmer for, 2 mot Pkt. 3 Forslaget fikk 6 stemmer for, 1 mot Pkt 4 Enstemmig vedtatt Pkt. 5 Enstemmig vedtatt Pkt. 6 Enstemmig vedtatt Pkt. 7 Forslaget fikk 4 stemmer for, 3 stemmer mot Pkt. 8 Forslaget fikk 5 stemmer for, 2 stemmer mot Pkt. 9 Forslaget fikk 6 stemmer for, 1 stemme mot Rådmannens innstilling tas opp. Rådmannens pkt. ved 30% saksbehandler stilling vedtatt mot 1 stemme Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer, rettelse til 70% enstemmig vedtatt. Rådmannens pkt. vedr. helsesøsterstilling falt Rådmannens pkt. vedr. tilleggelse av personalansvar til ledende helsesøster. Enstemmig vedtatt Rådmannens pkt. vedr. fritidsklubbene: Enstemmig vedtatt Rådmannens pkt. ved vaktmestertjenesten; Enstemmig vedtatt Rådmannens pkt. plan/og næring; Enstemmig vedtatt Rådmannens pkt. brannsjef. Enstemmig vedtatt Rådmannens pkt. samisk språk/kultur: Enstemmig vedtatt Rådmannens pkt. flyktninger; Enstemmig vedtatt Vedtak: Sentraladministrasjonen Kommunekassa/økonomiavdeling: Side 22 av 36

23 Sak 0016/02 Kommunekassa; Det tilrås at arbeidet med virksomhetsplan på kommunekassa samt arbeidet med oppretting av økonomi- og regnskapsavdeling utsettes i påvente av Stortingets behandling av Stortingsmeldinga som omfatter skatt og arbeidsgiverkontroll i kommunene. Stortingsmeldinga er planlagt lagt fram for Stortinget i løpet av mai måned. Etter at Stortingsmeldinga foreligger tas saken opp til behandling og vurderes særskilt Det opprettes en 30% stilling som skal ivareta saksbehandling innenfor beredskap. Budsjettrammer til sentraladministrasjonen øker med kr ,-. Det foretas en tilsvarende reduksjon av budsjettrammer til drift og utvikling. Overføring av faktueringsansvar for avfallsgebyr til avfallsservice I forbindelse med vedtak i k-sak 7/02 ved følgende vedtak fattet i pkt. 4; Det tas opp i bemanningsplanen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30% som pr i dag er tilknyttet renovasjon. Stillingsressursen overføres servicekontoret. Oppvekst Bemanning i barnehager og skoler justeres årlig i henhold til behov og økonomi. Helse- og sosial På grunn av kommunens økonomiske stilling finner en det vanskelig å kunne videreføre eller øke foreslåtte stillinger. Helsesøster 50% reduksjon Når det gjelder 50% økning legesekretær avventes dette til virksomhetsplan foreligger. Økningen vurderes særskilt Det opprettes ingen vernepleierstilling Ledende helsesøster tillegges personellansvar. Det samordnes en avd.leder for sykehjemmet og hjemmesykepleien. Drift- og utvikling Bibliotekarstillingen som pågår utvidet inntil 100% stilles i bero. Det øvrige arbeidet som gjelder fritidsklubbene fortsetter. Arbeidet med evaluering av drift samt målformulering for fritidsklubbene er igangsatt, og ventes sluttført i løpet av høsten 02. Evt. økning av vaktmestertjenesten må ses i sammenheng med ansvar for vedlikehold av hjelpemidler. Vaktmester uendret- ingen økning på 50% stillingsstørrelse. Drift- og utvikling uendret ingen økning på 40% stillingsstørrelse Skogmester- og skogbrukssjef- tidligere vedtak om oppsigelse følges opp Området plan- og næring ses på under ett, hvor teamarbeidet skal være fremtredende organiseres i flat struktur underlagt etatsleder. Brannsjef i 70% stilling. Budsjettmidler kr ,- (tilsvarende 30% stilling) overføres sentraladministrasjonen. Prosjektstillinger Videreføring av stilling som veileder i samisk språk og kultur, så fremt ekstern finansiering Side 23 av 36

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 13.05.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Levin Mikkelsen Øystein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0062/01 01/00635 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MASSEUTTAK OG BEARBEIDELSE AV GRUSMASSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0062/01 01/00635 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MASSEUTTAK OG BEARBEIDELSE AV GRUSMASSER Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.11.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 18.12.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 18.12.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Harald Fagerli. Henning Knutsen

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Harald Fagerli. Henning Knutsen Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.02.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis liste: Bjørn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK KONFLIKTBEREDSKAP STREIK 2012 1 HENSIKTEN MED BEREDSKAPSPLAN... 3 2 AKTUELLE LOVER OG AVTALER... 3 3 HVEM PLANEN OMFATTER... 3 4 BEREDSKAPSPLAN... 3 4.1 Ansvarlig for kommunens drift... 3 4.2 Kontakt med

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde STREIKEBROSJYRE Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Hva er en streik: Streik er arbeidsnedleggelse, og innebærer

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/08 07/662 KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) FOR PERIODEN 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/08 07/662 KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) FOR PERIODEN 2007-2011 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Administrasjonsutvalg Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.03.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 18.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy-Willy Hansen, Anne Jespersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy-Willy Hansen, Anne Jespersen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 12.04.2005 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 23.09.02 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAP. Rådmannen Mai 2008

KONFLIKTBEREDSKAP. Rådmannen Mai 2008 KONFLIKTBEREDSKAP 2008 1 HENSIKTEN MED BEREDSKAPSPLAN...3 2 AKTUELLE LOVER OG AVTALER...3 3 HVEM PLANEN OMFATTER...3 4 BEREDSKAPSPLAN...3 4.1 Ansvarlig for kommunens drift...3 4.2 Kontakt med organisasjonene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0002/04 03/00758 RENOVASJON EIENDOM 8/13 I KÅFJORD KOMMUNE - KLAGE 0003/04 03/00748 UTVIDELSE AV KOMMUNEVETERINÆRSTILLINGENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0002/04 03/00758 RENOVASJON EIENDOM 8/13 I KÅFJORD KOMMUNE - KLAGE 0003/04 03/00748 UTVIDELSE AV KOMMUNEVETERINÆRSTILLINGENE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.02.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Møteprotokoll Offentlig versjon. Funksjon MEDL MEDL MEDL

Møteprotokoll Offentlig versjon. Funksjon MEDL MEDL MEDL Møteprotokoll Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Dato: Kåfjord Administrasjonsutvalg Formannskapssalen, Rådhuset 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00-11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Bjørn Inge Mo Svein Leiros

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 03.03.2016 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/16 16/63 ÅRSMELDING 2015 FRA KONTROLLUTVALGET

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Sekretær Charlotte Brekkan Sætrum

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Sekretær Charlotte Brekkan Sætrum Alta kommune Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2011 Tid: 10.00-12.45 Administrasjonsutvalget Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Anita Håkegård Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 22.09.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider For at kommunens hjemmeside skal holde seg oversiktlig og brukervennlig, og for at det skal være enkelt å kunne publisere og oppdatere

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Svein

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Trollvik skole Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.05.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Lene

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-12 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 18.05.2011 Tidspunkt: 09:30 Tema: Hovedvernombudets 5 minutter. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 09.02.2004 Kl. 12:00 NB Merk tidspunkt STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 23.02.2016 Tid: 08:00-10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00750 TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR 41 0002/03 03/00110 SØKNAD OM TILSKUDD 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 25.11.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/17 17/80 Utlysningstekst tilsetting avdelingsleder for hjemmetjenestene

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/17 17/80 Utlysningstekst tilsetting avdelingsleder for hjemmetjenestene MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2017 Tid: 10:00-10:30 Ved eventuelt forfall søkes det umiddelbart om permisjon til ordfører Hanne Davidsen. Varamedlemmer

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre Kåfjord Kommunestyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Jani Albrigtsen

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord administrasjonsutvalg

Møteprotokoll. Storfjord administrasjonsutvalg Møteprotokoll Storfjord administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Administrasjonsutvalget har møte den 08.02.2012 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 16. SEPTEMBER 2011 TID: KL. 10:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TIDSPUNKT Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller på e-post

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 15:45

TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 15:45 TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: 15.03.2016 Tidspunkt: 11:30 15:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara for Erik Sletten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt MØTE NR. 4/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer