REFERATSAKER KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERATSAKER KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0011/02 02/00364 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 0012/02 02/00312 REFERATSAKER FRA KONTROLLUTVALGET 0013/02 02/00313 REFERATSAK: ÅRSMELDING 2001 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET 0014/02 02/00154 SKATTEREGNSKAP /02 02/00203 BUDSJETTSITUASJONEN KÅFJORD KOMMUNE/RAMMETIMETALL SKOLE ÅRET 2002/2003 (Ettersendes) 0016/02 02/00258 BEMANNINGSPLAN - NY BEHANDLING /02 02/00300 FORSØK MED DIREKTE VALG AV ORDFØRER 0018/02 02/00302 TILBUD OM Å OVERTA AKSJER - NORD-TROMS REISELIV 0019/02 02/00365 UTTALELSE VEDR. KJØREGODTGJØRING VED BRUK AV PRIVATBIL I JOBB- SAMMENHENG 0020/02 02/00285 Unntatt offentlighet 5A TILBAKEFØRING AV RESSURSKREVENDE BRUKERE FRA UNN 02/ /02 PLAN FOR KOMMUNEN VED ARBEIDSKONFLIKT Prosjektleder ved Ungdomsprosjektet i Nord-Troms, UNIT, vil orientere om prosjektet. Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen,

2 Kristin V. Johansen ordfører

3 Gáivuona suohkan Sak 0011/02 Kåfjord kommune REFERATSAKER KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: U41 Arkivsaksnr.: 02/00364 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0011/02 Kommunestyret Saksutredning: 1. Høringsnotat fra Arbeidsutvalget for Fiskeripolitiske saker i Kåfjord - Adgangsbegrensing m.v. for kystflåten u/28 m. (I saksmappa). Høringsfrist 6. mai Rådmannens innstilling: Den refererte saken tas til orientering. Side 3 av 36

4 Gáivuona suohkan Sak 0012/02 Kåfjord kommune REFERATSAKER FRA KONTROLLUTVALGET Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 024 &58 Arkivsaksnr.: 02/00312 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0012/02 Kommunestyret Bilag: 1. Prosjektrapport: Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Enkeltvedtak" fra Troms kommunerevisjon, distrikt Rapport fra tilsynsbesøk ved Sentraladministrasjonen i Kåfjord , fra kontrollutvalget. 3. Særutskrift fra Kontrollutvalget, sak 5/02 - Prosjekt for fornyelse av kommunal revisjon (PROREV). Saksutredning: 1. Særutskrift fra Kontrollutvalget, sak 7/02 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Enkeltvedtak" fra Kåfjord kommune, etat for drift og utvikling. Kontrollutvalgets vedtak: Rapporten tas til etterretning. Rapporten sendes etat for drift og utvikling og kommunestyret til orientering/behandling. 2. Særutskrift fra Kontrollutvalget, sak 6/02 - Tilsynsrapport fra besøk ved Sentraladministrasjonen i Kåfjord kommune høsten Kontrollutvalgets vedtak: Rapporten godkjennes med de merknader som fremkom under møtet, og oversendes kommunestyret til orientering/behandling. 3. Særutskrift fra Kontrollutvalget, sak 5/02 - Prosjekt for fornyelse av kommunal revisjon (PROREV). Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget gir sin tilslutning til at det arbeides videre med PROREV for å kunne tilby en best mulig revisjon til distriktets kommuner. Kontrolutvalget vil også gi sin tilslutning til det arbeidet som gjøres for å utrede en fremtidig organisering av kommunal revisjon i Troms dersom PROREV ikke lykkes. Det må tas hensyn til å opprettholde en mest mulig desentralisert utøvelse av revisjonen i kommunene for å ivareta forvaltningsrevisjon, internkontroll og sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene, og for ikke å svekke nærheten mellom kommunene og revisjonen. Rådmannens innstilling: De refererte sakene tas til orientering. Side 4 av 36

5 Side 5 av 36 Sak 0012/02

6 Gáivuona suohkan Sak 0013/02 Kåfjord kommune REFERATSAK: ÅRSMELDING 2001 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 033 &14 Arkivsaksnr.: 02/00313 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0013/02 Kommunestyret Bilag: Årsmelding 2001 fra Kåfjord kontrollutvalg. Saksutredning: Kontrollutvalget behandlet årsmeldingen i møte den , sak nr. 3/02. Følgende vedtak ble fattet: Kontrollutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Kontrollutvalgets årsmelding for 2001 tas til orientering. Rådmannens innstilling: Kontrollutvalgets årsmelding for 2001 tas til orientering. Side 6 av 36

7 Gáivuona suohkan Sak 0014/02 Kåfjord kommune SKATTEREGNSKAP 2001 Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 02/00154 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0014/02 Kommunestyret Bilag: 1. Revisjonsberetning til skatteregnskapet for 2001, datert Halvårsregnskap for 1. halvår Halvårsregnskap for 2. halvår 2001 Saksutredning: Kontrollutvalget behandlet saken i møte , sak nr. 2/02. Rådmannens innstilling: Kontrollutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Halvårsregnskapene for 2001 godkjennes. 2. Kommunen må snarest finne en ordning som ivaretar de stedlige kontrollene av kommunens arbeidsgivere. Side 7 av 36

8 Gáivuona suohkan Sak 0015/02 Kåfjord kommune BUDSJETTSITUASJONEN KÅFJORD KOMMUNE/RAMMETIMETALL SKOLE- ÅRET 2002/2003 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 151 B14 Arkivsaksnr.: 02/00203 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0015/02 Kommunestyret Saksframstilling ettersendes. Side 8 av 36

9 Gáivuona suohkan Sak 0016/02 Kåfjord kommune BEMANNINGSPLAN - NY BEHANDLING 2002 Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 02/00258 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0004/02 Administrasjonsutvalget /02 Formannskapet /02 Kommunestyret Bilag: Høringsuttalelser: - KFO Kåfjord - NKF avd. Kåfjord K.styresak 69/01 i møte Bemanningsplan rullering Saksutredning: Innledning Rullering av bemanningsplan var behandlet i k-sak 69/01, hvor følgende vedtak ble fattet: " 1. Det igangsettes arbeide med en virksomhetsplan. Arbeidet påbegynnes på kommunekassa og legekontoret. 2. I denne rulleringa foretas ingen stillingsendringer i bemanningsplanen slik den er pr. dato 3. Ansvar for vedlikehold og hjelpemidler utlånt av hjelpemiddelsentralen avklares. 4. En økning av stillingsprosenten til bibliotekar oversendes oppvekstavdelingen for om mulig å finne rom innenfor oppvekstbudsjettet. Dette ut fra at stillingsøkningen skal bidra til oppbygging av fagbibliotek i tilknytning til skolen. 5. Inne utgang av mars 02 tas en ny gjennomgang av bemanningsplanen. Det legges samtidig fram en oversikt over personalansvar. Virksomhetsplan Arbeidet med virksomhetsplan er igangsatt, men det er ikke utarbeidet nok grunnlagsmateriale til å ta saken opp til behandling enda. Hjelpemidler Når det gjelder ansvar for vedlikehold og hjelpemidler utlånt av hjelpemiddelsentralen tilrår rådmannen at dette oversendes hovedutvalget til vurdering. Side 9 av 36

10 Sak 0016/02 Kommunekassa Rådmannen tilrår at arbeidet med virksomhetsplan på kommunekassa, samt arbeidet med oppretting av økonomi- og regnskapsavdeling utsettes i påvente av Stortingets behandling av stortingsmeldinga som omfatter skatt- og arbeidsgiverkontroll i kommunene. Stortingsmeldinga er planlagt lagt fram for Stortinget i løpet av mai måned. Oversikt over personellansvar Rådmannen tilrår at sosialleder og helsesøster I har personellansvar for henholdsvis sosialkontoret og helsestasjon. Overføring av faktueringsansvar for avfallsgebyr til avfallsservice I forbindelse med vedtak i k-sak 7/02 ved følgende vedtak fattet i pkt. 4; Det tas opp i bemannings-planen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30% som pr i dag er tilknyttet renovasjon. Rådmannen tilrår at stillingsressursen overføres servicekontoret slik at arbeidet med gjennomgang/systematisering av fjernarkivet kan igangsettes. Generell kommentar til stillinger i sentraladministrasjonen Kommunekassa Rådmannen tilrår at arbeidet med virksomhetsplan på kommunekassa, samt arbeidet med oppretting av økonomi- og regnskapsavdeling utsettes i påvente av Stortingets behandling av stortingsmeldinga som omfatter skatt- og arbeidsgiverkontroll i kommunene. Stortingsmeldinga er planlagt lagt fram for Stortinget i løpet av mai måned. Overføring av faktueringsansvar for avfallsgebyr til avfallsservice I forbindelse med vedtak i k-sak 7/02 ved følgende vedtak fattet i pkt. 4; Det tas opp i bemannings-planen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30% som pr i dag er tilknyttet renovasjon. Rådmannen tilrår at stillingsressursen overføres servicekontoret slik at bl.a. arbeidet med gjennomgang/systematisering av fjernarkivet kan igangsettes. Stillingsbenevnelse pr etter Rådmann 100% 100% Kommuneplanlegger 100% 100 % Side 10 av 36

11 Saksbehandler beredskap IT-tjenester IT-konsulent 100% 100% Samiske språktiltak Konsulent for samiske språktiltak 100% 100% Språkmedarbeider 200% 200% Sak 0016/02 30% (se kommentarer til brannordning under drift/utvikling) Kommunekassa Konsulent, kommunekassa 150% 150% Kommunekasserer 100% 100% Lønn- og personal Personalleder 100% 100% Kontormedarbeider 50% 50% Konsulent, lønn- og personal 200% 200% Servicekontoret Avdelingsleder, servicekontoret 100% 100% Sekretær, servicekontoret 350% 380% fra GENERELL KOMMENTAR TIL STILLINGER I ETAT FOR OPPVEKST Olderdalen barnehage er pga av antall barn omgjort til to-avdelingsbarnehage, tilsvarende også for Birtavarre barnehage. Når det gjelder skolene vurderes stillingshjemlene ut fra behov og den økonomiske situasjon. Rådmannen har for øvrig ingen kommentarer utover dette. Stillingsbenevnelse Etter Pr Etatsleder for oppvekst 100% 100% Voksenopplæring Inntil 100% fast. 150% ut skoleåret 02 pga økt behov inntil 100% fast. 150% ut skoleåret 02 pga økt behov IT-sekretær 100% 100% Fossen barnehage Styrer 100% 100% Førskolelærer 200% 200% Assistent 350% 350% Birtavarre barnehage Styrer 100% 100% Side 11 av 36

12 Førskolelærer 200% 200% Assistent 380% 380% Olderdalen barnehage Styrer 100% 100% Førskolelærer 200% 200% Assistent 350% 350% Sak 0016/02 Djupvik barnehage Avdelingsleder 90% inkl. SFO 90% inkl. SFO Assistent 200% 200% Kåfjord musikkskole (kulturskole) Administrativ ressurs 33,33% 33,33% Kunstverksted 38% 38% Fotoverksted 38% 38% Korps 38% 38% Musikk 100% 100% Olderdalen barne- og ungdomsskole Rektor 100% 100% Inspektør 100% 100% Undervisningspersonell 2300% 2300% Assistenter 100% 100% Merkantil 50% 50% Manndalen barne- og ungdomsskole Rektor 100% 100% Inspektør 100% 100% Undervisningspersonell 1530% 1530% Merkantil 50% 50% Assistenter 153% 153% Trollvik barneskole Rektor 100% 100% Undervisningspersonell 650% 650% Assistenter 100% 100% GENERELL KOMMENTAR TIL STILLINGER I ETAT FOR HELSE OG SOSIAL Helsesøstertjenesten Helsesøstertjenesten er økt med 50% for å ivareta helsetjenestetilbudet til flyktingene. I tilegg er det sterkt behov for at helsesøster har kontortid ved ungdomsskolene. Det har vist seg at helsesøster har stor tillit blant ungdommen og dermed har klart å fange opp alvorlige problemer på et tidlig Side 12 av 36

13 Sak 0016/02 tidspunkt. Med bakgrunn i dette tilrår rådmannen at det opprettholdes 50% helsesøsterstilling som finansieres av flyktingemidler. Ledende helsesøster tillegges personellansvar. Legesekretær I behandling av bemanningsplanen i sak 92/00 ble det vedtatt en reduksjon av legesekretærstilling med 50%. Dette har ført til at arbeidssituasjonen er blitt vanskelig og stressfaktoren høy. Særlig har arkivering, skriving av notat, epikriser og trygdesaker hopet seg opp. Personalleder og etatsleder for omsorg har avtalt med kommunelege 1 at det avsettes en dag i uka hvor det ikke tas inn listepasienter, kun øyeblikkelig hjelp, slik at dette arbeidet kan gjøres. Ventetiden er kort, maks 1-2 uker, og en slik ordning vil ikke føre til at ventetiden skulle økes. Rådmannen vil med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon ikke tilrå en økning av legesekretærstillingen med 50%. Sosialkontoret Etter en gjennomgang av bemanning ved sosialkontoret er en kommet til å beholde 100% sosialkuratorstilling. Dette med bakgrunn i at flyktingekonsulentstillingen er inndratt, og alt hva gjelder saksbehandling for utbetaling, økonomisk veiledning etc vedr. flyktingene er overdratt til sosialkontoret. PRO-tjenesten Hjelpemidler Når det gjelder ansvar for vedlikehold og hjelpemidler utlånt av hjelpemiddelsentralen tilrår rådmannen at dette oversendes hovedutvalget til vurdering. Vernepleierstilling Omgjøring av vakante assistenstillinger til en vernepleierstilling 100%. Omsorgsarbeider Stilling som omsorgsarbeider foreslås omgjort til omsorgsarbeider I. Ansvar som tillegges stillingen vil være veiledning av hjemmehjelpere og lærlinger. Pr Etter Sosialkontoret Sosialleder 100% 100% Sosialkurator 100% 100% Sosialkonsulent 100% 100% Konsulent 100% 100% Legekontoret Kommunelege I 100% 100% Kommunelege II 100% 100% Side 13 av 36

14 Sak 0016/02 Turnuskandidat 100% 100% Ledende legesekretær 100% 100% Legesekretær 150% 150% Helsetjenesten Ledende helsesøster 100% 100%, tillegges personellansvar Helsesøster 50% 50% Kontormedarbeider 50% 50% Kåfjord helsesenter avd.sykehjemmet Avdelingsleder 100% 100% Avdelingssykepleier 50% 50%. 50% omgjøres til sykepleiestilling ved naturlig avgang Geriatrisk sykepleier 90%, spes.sykepl I 90%, spes.sykepl I 200% 200% Sykepleier I Sykepleiere 675% 675% Spesialhjelpepleier 75% 75% Hjelpepleier I 300% 300% Hjelpepleier 1460% 1460% Omsorgsarbeidere 245% 245% Assistenter 690% 690% Kontormedarbeider 50% 50% Saksbehandler 100% 100% Avd. kjøkken Kjøkkensjef 100% 100% Assistent kjøkken 240% 240% Kokk 150% 100%, resternede 50% lyses ut internt for økning av ass.stilling Assistent kjøkken/vaskeri 50% 50% Avd. vaskeri Assistent vaskeri 100% 100% Hjemmetjenesten Avdelingsleder 100% 100% Sykepleier I 100% 100% Geriatrisk sykepleier 10% 10% Sykepleier 75% 75% Psykiatrisk sykepleier (spesialsykepleier I) 100% 100%, Hjemmehjelp 390% 390% Side 14 av 36

15 Spesialhjelpeleier 100% 100% Sak 0016/02 Hjelpepleier 80% 80% Hjelpepleier 100% 100%Omsorgsarbeider I Tjenester for psykisk utviklingshemmede Vernepleier I 100% 100% Vernepleier 100% 200% Miljøterapaut 85% 85% Miljøarbeider 162% 162% Assistent 335% 335% Hjelpepleier Aktivitetssentret, Marielund Aktivitør 60% 60% Fagarbeider 60% 60% GENERELL KOMMENTAR TIL STILLINGER I SEKSJON FOR DRIFT OG UTVIKLING Overføring av faktueringsansvar for avfallsgebyr til avfallsservice I forbindelse med vedtak i k-sak 7/02 ved følgende vedtak fattet i pkt. 4; Det tas opp i bemannings-planen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30% som pr i dag er tilknyttet renovasjon. Rådmannen tilrår at stillingsressursen overføres servicekontoret slik at arbeidet med gjennomgang/systematisering av fjernarkivet kan igangsettes. Bibliotek Rådmannen ser klart behovet for økning av bibliotekarstilling til 100%. Dette særlig med bakgrunn i det legges opp til at skolene skal bruke biblioteket mer, og at bibliotekar skal være faglig ansvarlig for oppbygging av fagbiblioteket til skolene. Arbeidet med med økning av stilling pågår, og sak vedr. dette legges fram for hovedutvalget i juni d.å. Fritidsklubbleder Fritidsklubbene i kommunen er åpne 3 kvelder hver uka, og har en bemanning på til sammen 150% stillingsstørrelse. Arbeidet med evaluering av drift samt målformulering for fritidsklubbene er igangsatt, og ventes sluttført i løpet av høsten 02. Landbruksvikar Landbruksvikaren brukes mer fleksibelt, også i forhold til vaktmestertjenesten. Side 15 av 36

16 Vaktmestre Evt. økning av vaktmestertjenesten må ses i sammenheng med ansvar for vedlikehold av hjelpemidler. Renholder 19 personer er ansatt som renholdere i kommunen, fordelt på 10.4 årsverk. Sak 0016/02 Brannordning Ressuser til brann er nå organisert med 15% brannsjef, 15% leder for forebyggende avdeling, 15% leder beredskapsavdeling og 25% forebyggende arbeid. Til sammen utgjør dette 70% stilling. Dette er et minimumskrav i følge dimensjoneringsforskriften. Brannsjefstillingen tillegges også ansvaret for saksbehandling for beredskapsarbeid underlagt rådmannen med ansvar for sluttføring av risiko og sårbarhetsanslyser og kriseplan. Dette utgjør vel 30% i stillingsstørrelse. Plan og næring Når det gjelder næring må dette sees i sammenheng med plan, da disse fagområdene henger helt klart sammen. Organisatorisk ligger plan direkte underlagt rådmannen ved planlegger, der planoppgavene går på tvers av sektorene og innen alle etater. Ved omorganisering i forhold til brann, er det mulig å omdefinere arbeidsoppgavene innenfor næring. Rådmannen tilrår ikke at det opprettes ny stilling som næringskonsulent, men at området plan- og næring ses på under ett. Dette særlig med bakgrunn i at administrasjonen har en økt utfordning i å bidra til tilrettelegging for både nyetableringer, sikring av grunnlaget for eksisterende virksomheter og primærnæringene. Rådmannen tilrår at en innenfor området arbeider i en flat struktur, hvor teamarbeidet skal være framtredende. Stillingsbenevnelsen er da konsulent på til sammen 200% innenfor fagfeltet plan- og næring. Avdelingsingeniører Økning av avdelingsingeniørstillingene til 300% må ses i sammenheng med inndragning av saksbehandlerstilling. Inndragning av saksbehandlerstilling foretas ved naturlig avgang. Drift- og utvikling Etatsleder for drift- og utvikling 100% 100% Saksbehandler 100% 60% fra , inndras ved naturlig avgang Avdelingsingeniører 260% 260%. Økes til 300% ved naturlig avgang saksbehandlerstilling Fagarbeider 300% 300% Feier 100% 100% organiseres med brannsjef som nærmeste overordnede Arbeider 300% 300% Side 16 av 36

17 Sak 0016/02 Brannsjef 70%, 70%, Har også ansvar for saksbehandling ROS Vaktmester 400% 450% Renholder 1000,4% 1000,4% Kommunal fakturering 90%, kommunal faktuering/saksbehan dling for motorferdsel i utmark. 60%, kommunal faktuering/saksbehandling for motorferdsel i utmark f.o.m Kultur Kulturkonsulent 100% 100% Styrer bibliotek 61% 61%, under vurdering til 100% Filialbestyrer 20% 20% Bokbussbibliotekar 40% 40% Bokbuss-sjåfør 40% 40% Klubbledere 150% 150%, evaluering av stillinger pågår Plan og næring Skogmester 35% 35% I samarbeid med Storfjord kommune Skogbrukssjef 10% 10% I samarbeid med Nord-Troms kommunene 100% Førstekonsulent 100% stillingsendring konsulent Jordbrukssjef 100% Endring av arbeids- og ansvarområde ved naturlig avgang. Fagkonsulent 100% 100% stillingsendring konsulent Landbruksvikar 100% 100% Prosjektstillinger I k-sak 92/00 pkt. 8 ble følgende vedtak fattet; Alle prosjekt uavhengig av varighet skal opp til politisk behandling minimum 3 mndr. før utgangen av prosjektperioden. Det avsettes et pkt. i bemanningsplanen for prosjektstillinger. Veileder samisk språk og kultur Stilligen har arbeidsoppgaver innefor veiledning av samisk språk og kultur innenfor skole og barnehage, utarbeiding av planverk og iverksetting av tiltak innenfor området. Stillingen finansieres Side 17 av 36

18 Sak 0016/02 av midler fra sametinget. Rådmannen tilrår at prosjektstillingen opprettholdes så fremt finansiering av eksterne midler. Flyktningekonsulent Inndratt 1/8-01 Miljøarbeider Kommunen har så langt tatt i mot 30 flyktninger.pr. februar 01 ble miljøarbeiderstillingen opprettet for en periode på 3 mndr., hjemlet etter rådmannens delegasjonsfullmakt. Stillingen ble lyst ut som engasjement pr april 01 med varighet til og med Arbeidsområdet er alt fra å ha jevnlig kontakt med flyktningene til å drive miljøskapende arbeid, fra informasjon om husregler til å bistå barnevern, helsesøster, skole og barnehage, og samarbeide med disse. Tverretatlig ansvargruppe har overordnet ansvar i arbeidet med flyktningene, hver etat har ansvar for saksbehandlingen innenfor sitt område, sosialkontoret for økonomisk rådgivning og bistand. Miljøarbeider skal også fungere som en koordinator. Stillingen finansieres av flyktningemidlene. Prosjektstilling arkivarbeid. Det er fortsatt en god del ugjort arbeid i arkivet som er etterslep etter omorganiseringen. Arkivmateriale som for lengst burde vært i fjernarkivet befinner seg fortsatt rundt på etatene. En bør ha en gjennomgang/systematisering på fjernarkivet, dette også på grunn av at Interkommunalt arkiv i nærmeste fremtid skal hente inn arkivmateriale fra kommunen. I 2002 er vi også på prioriteringslisten til IKAT for å få laget arkivplan. På grunn av langtidssykemeldinger og stillingsreduksjoner har det ikke vært mulighet til å fullføre dette arbeidet. For å få dette arbeidet utført tilrår rådmannen at det tilsettes en prosjektstilling, 50% med varighet 1 år. Prosjektkoordiantor trafikksikkerhetsplan, 50% 50%, varighet til og med Prosjektleder nærmiljøsentralen 100% 100%, forutsatt ekstern finansiering Veileider samisk språk og kultur. 100% 100% forutsatt ekstern finansiering Flyktingekonsulent 100%, inndratt Prosjektmedarbeider, arkiv 50% 50% varighet til og med Miljørarbeider, flyktinger 100% 100%, engasjement t.o.m forutsatt ekstern finansiering Side 18 av 36

19 Sak 0016/02 Rådmannen presiserer at dette er en rullering av bemanningsplanen, slik at bemanningsplanen vedtatt i k-sak 92/00 samt vedtatte endringer i forbindelse med rulleringen, vil utgjøre bemanningsplanen for neste planperiode. Oppsummering Rådmannen tilrår følgende endringer i bemanningsplanen: Sentraladministrasjonen Kommunekassa/økonomiavdeling: Rådmannen tilrår at arbeidet med virksomhetsplan på kommunekassa, samt arbeidet med oppretting av økonomi- og regnskapsavdeling utsettes i påvente av Stortingets behandling av stortingsmeldinga som omfatter skatt- og arbeidsgiverkontroll i kommunene. Stortingsmeldinga er planlagt lagt fram for Stortinget i løpet av mai måned. Saksbehandler beredskap legges inn med 30% stilling. Arbeidet ivaretas av brannsjef. Overføring av faktueringsansvar for avfallsgebyr til avfallsservice I forbindelse med vedtak i k-sak 7/02 ved følgende vedtak fattet i pkt. 4; Det tas opp i bemannings-planen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30% som pr i dag er tilknyttet renovasjon. Rådmannen tilrår at stillingsressursen overføres servicekontoret slik at arbeidet med gjennomgang/systematisering av fjernarkivet kan igangsettes Helse- og sosial 50% helsesøsterstilling opprettholdes. Finansieres av flyktningemidler Ledende helsesøster tillegges personellansvar. Det opprettes 100% vernepleierstilling. Stillingen omgjøres av vakante stillinger Drift- og utvikling Arbeidet med med økning av bibliotekarstilling til 100% pågår, og sak vedr. dette legges fram for hovedutvalget i juni d.å. Arbeidet med evaluering av drift samt målformulering for fritidsklubbene er igangsatt, og ventes sluttført i løpet av høsten 02. Evt. økning av vaktmestertjenesten må ses i sammenheng med ansvar for vedlikehold av hjelpemidler. Side 19 av 36

20 Sak 0016/02 Området plan- og næring ses på under ett, hvor teamarbeidet skal være fremtrende. Organiseres i flat struktur underlagt etatsleder. Prosjektstillinger Videreføring av stilling som veileder i samisk språk og kultur, så fremt ekstern finansiering Rådmannens innstilling: Sentraladministrasjonen Kommunekassa/økonomiavdeling: Rådmannen tilrår at arbeidet med virksomhetsplan på kommunekassa, samt arbeidet med oppretting av økonomi- og regnskapsavdeling utsettes i påvente av Stortingets behandling av stortingsmeldinga som omfatter skatt- og arbeidsgiverkontroll i kommunene. Stortingsmeldinga er planlagt lagt fram for Stortinget i løpet av mai måned. Det opprettes en 30% stilling som skal ivareta saksbehandling innenfor beredskap. Budsjettrammer til sentraladministrasjonen øker med kr ,-. Det foretas en tilsvarende reduksjon av budsjettrammer til drift og utvikling. Overføring av faktueringsansvar for avfallsgebyr til avfallsservice I forbindelse med vedtak i k-sak 7/02 ved følgende vedtak fattet i pkt. 4; Det tas opp i bemannings-planen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30% som pr i dag er tilknyttet renovasjon. Stillingsressursen overføres servicekontoret. Helse- og sosial 50% helsesøsterstilling opprettholdes. Finansieres av flyktningemidler Ledende helsesøster tillegges personellansvar. Det opprettes 100% vernepleierstilling. Stillingen omgjøres av vakante stillinger Drift- og utvikling Arbeidet med med økning av bibliotekarstilling til 100% pågår, og sak vedr. dette legges fram for hovedutvalget i juni d.å. Arbeidet med evaluering av drift samt målformulering for fritidsklubbene er igangsatt, og ventes sluttført i løpet av høsten 02. Evt. økning av vaktmestertjenesten må ses i sammenheng med ansvar for vedlikehold av hjelpemidler. Området plan- og næring ses på under ett, hvor teamarbeidet skal være fremtrende. Organiseres i flat struktur underlagt etatsleder. Side 20 av 36

21 Brannsjef i 70% stilling. Budsjettmidler kr ,- (tilsvarende 30% stilling) overføres sentraladministrasjonen. Prosjektstillinger Videreføring av stilling som veileder i samisk språk og kultur, så fremt ekstern finansiering Miljøarbeider flyktninger engasjeres ut forutsatt ekstern finansiering. Sak 0016/02 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: PS 0004/02 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Astrid Bergmo forslo følgende; Da det er så mange uavklarte punkt så som virksomhetsplan, stilling vedr. hjelpemidler, kommunekassa, legekontoret, bibliotekarstilling og fritidsklubbene, foreslås saka utsatt til dette er avklart. Forslaget tas opp til votering. Forslaget fikk en stemme og falt. Kristin Vatnelid Johansen fremmet følgende forslag til vedtak; 1. Sentraladministrasjonen Kommunekassa/økonomiavdeling: Nytt andre avsnitt: Bemanninga økes med 50% stilling fra og fram til oppretting av økonomi- og regnskapsavdeling iverksettes. 2. Oppvekst: Bemanning i barnehager og skoler justeres årlig i henhold til behov og økonomi 3. Helse- og sosial: Bemanninga ved legekontoret økes med 50% stilling. 4. Drift- og utvikling: Vaktmester videreføres 400%. Astrid Bergmo fremmet følgende forslag til vedtak: side 12: Overføring av faktureringsansvar for avfallsgebyr til Avfallsservice pkt Stillingsressurser utgår. Nytt: Overflødig stillingsstørrelse vurderes omplassert av rådmann i samarbeid med stillingsinnehaver og tillitsvalgt. Side 13 helse og sosial: Nytt pkt Legekontoret tilføres 50% stilling fra Kristin Vatnelid Johansen trekker sitt forslag pkt 3 vedr. helse- og sosial bemanning ved legekontoret til fordel for Astrid Bergmo s forslag. Kristin Vatnelid Johansen trekker forslag pkt. 4 til fordel fra forslag fra Frode Lervoll/Bjørn Inge Mo/Ludvig Rognli og Tor Oldervoll. Bjørn Inge Mo, Frode Lervoll, Tor Oldervoll og Ludvig Rognli fremmet følgende forslag til vedtak; På grunn av kommunens økonomiske stilling finner en det vanskelig å kunne videreføre eller øke foreslåtte stillinger. 1. Helsesøster 50% reduksjon 2. Drift- og utvikling uendret ingen økning på 40% stillingsstørrelse 3. Vaktmester uendret- ingen økning på 50% stillingsstørrelse 4. Skogmester- og skogbrukssjef- tidligere vedtak om oppsigelse følges opp Side 21 av 36

22 Sak 0016/02 5. Det opprettes ingen vernepleierstilling 6. Bibliotekarstillingen som pågår utvidet inntil 100% stilles i bero. Det øvrige arbeidet som gjelder fritidsklubbene fortsetter. 7. Når det gjelder 50% økning legesekretær avventes dette til virksomhetsplan foreligger. Økningen vurderes særskilt. 8. Kommunekassa; Det tilrås at arbeidet med virksomhetsplan på kommunekassa samt arbeidet med oppretting av økonomi- og regnskapsavdeling utsettes i påvente av Stortingets behandling av Stortingsmeldinga som omfatter skatt og arbeidsgiverkontroll i kommunene. Stortingsmeldinga er planlagt lagt fram for Stortinget i løpet av mai måned. Etter at Stortingsmeldinga foreligger tas saken opp til behandling og vurderes særskilt. 9. Det samordnes EN avd.leder for sykehjemmet og hjemmesykepleien. Astrid Bergmo s forslag tas opp til votering: Forslaget fikk 2 stemmer, 5 stemte mot, første punkt. Andre punkt falt, 3 stemmer for og 4 stemte mot. KristinVatnelid Johansens pkt. 1 tas opp til votering: Falt med 2 stemmer for, 5 stemmer mot. Pkt. 2 tas opp til votering: Enstemmig vedtatt Forslag fra Mo/Lervoll/Rognli og Oldervoll tas opp Pkt 1. Forslag fikk 4 stemmer for, 3 mot Pkt. 2 Forslaget fikk 5 stemmer for, 2 mot Pkt. 3 Forslaget fikk 6 stemmer for, 1 mot Pkt 4 Enstemmig vedtatt Pkt. 5 Enstemmig vedtatt Pkt. 6 Enstemmig vedtatt Pkt. 7 Forslaget fikk 4 stemmer for, 3 stemmer mot Pkt. 8 Forslaget fikk 5 stemmer for, 2 stemmer mot Pkt. 9 Forslaget fikk 6 stemmer for, 1 stemme mot Rådmannens innstilling tas opp. Rådmannens pkt. ved 30% saksbehandler stilling vedtatt mot 1 stemme Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer, rettelse til 70% enstemmig vedtatt. Rådmannens pkt. vedr. helsesøsterstilling falt Rådmannens pkt. vedr. tilleggelse av personalansvar til ledende helsesøster. Enstemmig vedtatt Rådmannens pkt. vedr. fritidsklubbene: Enstemmig vedtatt Rådmannens pkt. ved vaktmestertjenesten; Enstemmig vedtatt Rådmannens pkt. plan/og næring; Enstemmig vedtatt Rådmannens pkt. brannsjef. Enstemmig vedtatt Rådmannens pkt. samisk språk/kultur: Enstemmig vedtatt Rådmannens pkt. flyktninger; Enstemmig vedtatt Vedtak: Sentraladministrasjonen Kommunekassa/økonomiavdeling: Side 22 av 36

23 Sak 0016/02 Kommunekassa; Det tilrås at arbeidet med virksomhetsplan på kommunekassa samt arbeidet med oppretting av økonomi- og regnskapsavdeling utsettes i påvente av Stortingets behandling av Stortingsmeldinga som omfatter skatt og arbeidsgiverkontroll i kommunene. Stortingsmeldinga er planlagt lagt fram for Stortinget i løpet av mai måned. Etter at Stortingsmeldinga foreligger tas saken opp til behandling og vurderes særskilt Det opprettes en 30% stilling som skal ivareta saksbehandling innenfor beredskap. Budsjettrammer til sentraladministrasjonen øker med kr ,-. Det foretas en tilsvarende reduksjon av budsjettrammer til drift og utvikling. Overføring av faktueringsansvar for avfallsgebyr til avfallsservice I forbindelse med vedtak i k-sak 7/02 ved følgende vedtak fattet i pkt. 4; Det tas opp i bemanningsplanen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30% som pr i dag er tilknyttet renovasjon. Stillingsressursen overføres servicekontoret. Oppvekst Bemanning i barnehager og skoler justeres årlig i henhold til behov og økonomi. Helse- og sosial På grunn av kommunens økonomiske stilling finner en det vanskelig å kunne videreføre eller øke foreslåtte stillinger. Helsesøster 50% reduksjon Når det gjelder 50% økning legesekretær avventes dette til virksomhetsplan foreligger. Økningen vurderes særskilt Det opprettes ingen vernepleierstilling Ledende helsesøster tillegges personellansvar. Det samordnes en avd.leder for sykehjemmet og hjemmesykepleien. Drift- og utvikling Bibliotekarstillingen som pågår utvidet inntil 100% stilles i bero. Det øvrige arbeidet som gjelder fritidsklubbene fortsetter. Arbeidet med evaluering av drift samt målformulering for fritidsklubbene er igangsatt, og ventes sluttført i løpet av høsten 02. Evt. økning av vaktmestertjenesten må ses i sammenheng med ansvar for vedlikehold av hjelpemidler. Vaktmester uendret- ingen økning på 50% stillingsstørrelse. Drift- og utvikling uendret ingen økning på 40% stillingsstørrelse Skogmester- og skogbrukssjef- tidligere vedtak om oppsigelse følges opp Området plan- og næring ses på under ett, hvor teamarbeidet skal være fremtredende organiseres i flat struktur underlagt etatsleder. Brannsjef i 70% stilling. Budsjettmidler kr ,- (tilsvarende 30% stilling) overføres sentraladministrasjonen. Prosjektstillinger Videreføring av stilling som veileder i samisk språk og kultur, så fremt ekstern finansiering Side 23 av 36

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK BEREDSKAPSPLAN VED STREIK 1. Henvisninger - regler ved arbeidskonflikt Lover/regler: Lov om arbeidstvister Hovedavtalen Hefte fra KS Streik forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp (10.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3 etg. - Rådhuset - Merk sted! Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 08:00 ORIENTERINGER Tone Tunheim, prosjektleder

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer