MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen"

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Heidi Jacobsen, Roar Jakobsen, Unni Antosen, Bengt Larsen, Ivar Mortensen. Eli Ann Jensen Jan Harald Jansen, Hildegun Simonsen, Kjell Johansen, Anita Sebulonsen, Odd Ivar Enoksen, LeifRubach Marita Mikalsen Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen Varamedlemmer: Eldbjørg Josefsen, Ingrid Evertsen til kl , Kristian Høgsted fra kl Werner Enoksen Fra adm. (evt. andre): Rådmann RolfErik Søreide Rådgiver Bjørn Abelsen Pro-leder Stig Johansen Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Skriftlig, den Underskrifter: Postadresse: 9385 Skaland Besøksadresse: Telefon: SkalandTelefaks: OI

2 Ordføreren ønsket velkommen. Til å underskrive protokollen sammen med ordfører ble Anita Sebulonsen og Unni Antonsen valgt Innkallingen ble godkjent. Sakslisten: Berg samlingsliste v/ivar Mortensen bemerket at sak 36/12, 50/12, 51/12, 52/12 og 53/12 ikke var saksutredet og ikke sendt ut i høvelig tid til representantene. Søknad fra Kjell Johansen om permisjon i et år fra verv som representant i kommunestyret og som vararepresentant i formannskapet. Kommunestyret innvilget søknaden enstemmig. Jens Heiberg ga skriftlig beskjed om at han fra l. august 2012 ikke lenger er rektor ved Berg skole og dermed tiltrer kommunestyret som fast representant. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/12 11/1337 KOMMUNEREGNSKAP /12 12/175 ÅRSMELDING /12 12/165 BUDSJETTREGULERING JUNI 37/12 08/827 ØKNING AV STILLINGER I FORB. MED FAMILIEGJENFORENING A V FLYKTNINGER 38/12 11/1357 KOMMUNAL PLANSTRATEGI /12 12/422 INFORMASJON OM OMSTILLING OG UTVIKLINGSPROSJEKT 40/12 12/404 OPPTAK AV LÅN I HUSBANKEN FOR VIDERE TILDELING STARTLÅN /12 12/423 BOLIGSITUASJONEN I KOMMUNEN Side 2 av 25

3 42/12 12/405 ETABLERING INTERMEDIÆR AVDELING (IMA) - DMS MIDT- TROMS 43/12 12/406 ETABLERING AV REGIONALT DIABETES TEAM I DMS MIDT- TROMS 44/12 07/522 PLAN FOR KOMPETANSEKARTLEGGING OG KOMPETANSEUTVIKLING/ OPPLÆRINGSPL RULLERING /12 10/1151 TJENESTEAVTALER MELLOM BERG KOMMUNE OG HELSEFORETAK UNN AVTALE 2,4,6,7,8,9 OG 10 46/12 09/106 INNFØRING A V HAVNEDISTRIKT OG HA VENREGIME M.M. 47/12 12/89 ENDRING REGULERINGSPLAN YTRE SKALAND 48/12 11/1413 OPPSTART PLANPROGRAM SAMT REGULERING FOR MASSEUTAK OG SKREDSIKRING I GRASHOPEN- INNSPILL 49/12 12/310 TV-AKSJONEN AMNESTY INTERNATIONAL 2012 ANMODNING OM OPPRETTELSE A V KOMMUNEKOMITE 50/12 12/426 LØNNSFORHANDLINGER OVERFØRES FRA FORHANDLINGSUTVALGET TIL RÅDMANN 51/12 08/315 BERG VEKST DRIFT AS -TILSKUDD 52/12 12/116 STYRKING AV EGENKAPITAL I FLERBRUKSHUSET AS 53/12 12/116 DRIFT SA VT ALE MELLOM BERG KOMMUNE OG FLERBRUKSHUSET AS Side 3 av 25

4 34/12 KOMMUNEREGNSKAP 2011 l. Det fremlagte regnskapet for Berg kommune 2011 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr ,- disponeres på følgende måte: Kr ,- avsettes til disposisjonsfondet Kr. l ,- betales ekstraordinært ned på lånegjeld. 3. Årsberetning 2011 godkjennes. Kommunestyrets behandling i møte : Rådmannen endret sin innstilling til : l. Det fremlagte regnskapet for Berg kommune 2011 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr ,- disponeres på følgende måte: a. Kr ,- avsettes til disposisjonsfondet b. Kr ,- betales ekstraordinært ned på lånegjeld. 3. Årsberetning 2011 godkjennes. Berg Arbeiderparti v/kjell Johansen satte frem følgende forslag: Nytt pkt Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr ,- disponeres på følgende måte: Kr ,- avsettes til disposisjonsfondet Kr. l ,- betales ekstraordinært ned på lånegjeld. Pkt. l og 3 som innstillingen. Ved alternativ votering mellom rådmannens nye innstilling og forslaget fra Berg Ap ble forslaget fra Berg Ap vedtatt med 12 mot 3 stemmer som ble avgitt for innstillingen. l. Det fremlagte regnskapet for Berg kommune 2011 godlqennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr ,- disponeres på følgende måte: a. Kr ,- avsettes til disposisjonsfondet b. Kr. l ,- betales ekstraordinært ned på lånegjeld. 3. Årsberetning 2011 godkjennes. Side 4 av 23

5 35/12 ÅRSMELDING 2011 Berg kommtme tyre vedtar den fremlagte årsmelding for 20 Il. Konununestyrets behandling av saka i møte Ivar Mortensen hadde følgende merknad til årsmeldingen: Det er ikke harmoni mellom rådmaiulens forord/sluttord og det som fremkom i Lukket møte. Han viste videre til side 23 i årsmeldingen- vaskeritjenesten som pro.avd. ikke er fornøyd med og går ut fra at administrasjonen tar tak i dette.. Kjell Egil Johansen ønsket å få utdypet: Kultur og utfordringer Bemanningeu i adm in istra jon Lederutviklingsprogrammet. Kommunestyret fattet følgende enstemmig Berg kommunestyre vedtar den fremlagte årsmelding for Side 5 av 23

6 36/12 BUDSJETTREGULERING JUNI Kommunestyret trakk saka. Kommunestyret trakk saka. Side 6 av 23

7 37/12 ØKNING AV STILLINGER I FORB. MED FAMILIEGJENFORENING AV FLYKTNINGER l. Det skal opprettes egen innføringsklasse for familiegjenforente barn. Den skal bemannes med 1,5 lærerstillinger fra Helsesøsterstillingen skal økes med 25% fra Bemanningen i barnehage skal økes med en 100% assistentstilling fra Flyktningtjeneste skal økes med 50% saksbehandlingsstilling. 5. Administrasjonen bes legge fram en oversikt over de enkelte tiltaks varighet. Det vi si tidsramme de enkelte stillinger trenger ekstra ressurser (utover 2012) Kommunestyrets behandling i møte : Berg p v/kjell Johansen satte frem følgende forslag til nytt pkt. Pkt. 6 Kommunestyret delegerer til formannskapet å gjøre vedtak i august Ved alternativ votering mellom innstillingen og innstillingen med tilleggspunkt ble innstillingen med tilleggspunkt vedtatt enstemmig. l. Det skal opprettes egen innføringsklasse for familiegjenforente barn. Den skal bemannes med 1,5 lærerstillinger fra Helsesøsterstillingen skal økes med 25% fra Bemanningen i barnehage skal økes med en 100% assistentstilling fra Flyktningtjeneste skal økes med 50% saksbehandlingsstilling. 5. Administrasjonen bes legge fram en oversikt over de enkelte tiltaks varighet. Det vi si tidsramme de enkelte stillinger trenger ekstra ressurser (utover 2012) 6. Kommunestyret delegerer til formannskapet å gjøre vedtak i august Side 7 av 23

8 38/12 KOMMUNAL PLANSTRATEGI Kommunestyret i Berg vedtar Kommunal planstrategi , datert , med følgende tillegg/ endringer: l. Side 9 - Organisering: Andre setning: Ad-hocutvalg skal være bredt sammensatt av politikere, administrasjon samt fagpersoner på aktuelle områder. Begge kjønn skal være representert. Barn/unge og eldre skal være representert. Frivillige organisasjoner skal gis anledning til å være representert. 2. Side lo- Overordnede planer: Arealdel: Merknad: Inkludert kystsoneplan. 3. Side 5: Ståa i Berg: Kort oppsummert: Andre avsnitt:... spesielt innafor fiskerinæringa og reiselivsnæringa Side 8: Innledning: For å demme opp for den negative befolkningsutviklinga, sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge og nødvendig rekruttering til offentlige og private arbeidsplasser, samt ta ut potensialet i spesielt fiskeri- og reiselivsnæringa, har politikerne i Berg valgt følgende 4 satsingsområder for inneværende periode: Side 10: Overordnede planer: "Overordnet ROS-analyse" erstattes med "Helhetlig ROS-analyse" i henhold til Sivilbeskyttelsesloven Side l 0: Temaplaner: "Handlingsplan for idrett, friluftsliv og folkehelse" erstattes med "Handlingsplan for idrett og friluftsliv". 7. Kommunestyret støtter fylkesmannens innstilling til at barn og unge skal være satsingsområde. Det tas ikke inn som eget satsingsområde i planstrategien, men barn og unge skal være gjennomgående og integrert tema i de fire satsingsområdene som allerede er valgt. Temaet vil bli løftet opp i kommuneplanens samfunnsdel på samme måte som temaet folkehelse. Side 8 av 23

9 Kommunestyrets behandling i møte : Ordfører satte frem følgende forslag: Pkt. 4: Endres til 5 statsingsområder. Pkt. 7: Kommunestyret støtter fylkesmannens innstilling til at barn og unge skal være et eget satsingsområde. Innstillingen med de endringer som ble forslått ble enstemmig vedtatt, Kommunestyret i Berg vedtar Kommunal planstrategi , datert , med følgende tillegg/endringer: l. Side 9 - Organisering: Andre setning: Ad-hocutvalg skal være bredt sammensatt av politikere, administrasjon samt fagpersoner på aktuelle områder. Begge kjønn skal være representert. Barn/unge og eldre skal være representert. Frivillige organisasjoner skal gis anledning til å være representert. 2. Side l O - Overordnede planer: Arealdel: Merknad: Inkludert kystsoneplan. 3. Side 5: Ståa i Berg: Kort oppsummert: Andre avsnitt:... spesielt innafor fiskerinæringa og reiselivsnæringa Side 8: Innledning: For å demme opp for den negative befolkningsutviklinga, sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge og nødvendig rekruttering til offentlige og private arbeidsplasser, samt ta ut potensialet i spesielt fiskeri- og reiselivsnæringa, har politikerne i Berg valgt følgende 5 satsingsområder for inneværende periode: Side 10: Overordnede planer: "Overordnet ROS-analyse" erstattes med "Helhetlig ROS-analyse" i henhold til Sivilbeskyttelsesloven Side l 0: Temaplaner: "Handlingsplan for idrett, friluftsliv og folkehelse" erstattes med "Handlingsplan for idrett og friluftsliv". 7. Kommunestyret støtter fylkesmannens innstilling til at barn og unge skal være et eget satsingsområde. Side 9 av 25

10 39/12 INFORMASJON OM OMSTILLING OG UTVIKLINGSPROSJEKT Innstilling til vedtak: l. Kommunestyret vedtar at det skal jobbes videre med saken om kommunens organisering og drift ut fra den framlagte organisasjonsskissen hvor det blir lagt vekt på å synliggjøre kommunen som en "utviklingskommune", jfr. kommunens behandling av planstrategien etter ny plan- og bygningslov. 2. Administrasjonsutvalget gis oppdraget om å være styringsgruppe, og skal herunder utarbeide en plan for den videre framdriften av saken. 3. For øvrig skjer gjennomføringen i hht. rådmannens fullmakter (delegasjon), reglene i forvaltnings- og offentlighetsloven, og etter bestemmelsene i hovedavtalen. Kommunestyret behandlet saka i møte : Berg Ap v/kjell Johansen satte frem følgende forslag: Nytt pkt. l. Kommunestyret tar informasjon til etterretning og ber rådmannen jobbe med framtidig organisering og drift av kommunen. Pkt 2 Som innstillingen Pkt 3 Som innstillingen Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fra Berg Ap ble forslaget ra Berg AS enstemmig vedtatt. l. Kommunestyret tar informasjon til etterretning og ber rådmannen jobbe med framtidig organisering og drift av kommunen. 2. Administrasjonsutvalget gis oppdraget om å være styringsgruppe, og skal herunder utarbeide en plan for den videre framdriften av saken. 3. For øvrig skjer gjennomføringen i hht. rådmannens fullmakter (delegasjon), reglene i forvaltnings- og offentlighetsloven, og etter bestemmelsene i hovedavtalen. Side lo av 25

11 40/12 OPPTAK AV LÅN I HUSBANKEN FOR VIDERE TILDELING STARTLÅN 2012 Berg kommunestyre vedtar å oppta et nytt lån i Husbanken i 2012 på kr. 2 millioner kroner som skal benyttes til videre tildeling av startslånsmidler i konununen. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Berg kommunestyre vedtar å oppta et nytt lån i Husbanken i 2012 på kr. 2 millioner kroner som skal benyttes til videre tildeling av startslånsmidler i kommunen. ide 11 av 23

12 41/12 BOLIGSITUASJONEN I KOMMUNEN l. Kommunestyret vedtar at det skal settes i verk strakstiltak for å avhjelpe etterspørselen etter boliger i kommunen. I første omgang tenkes etablert utleieboliger i et antall av l O til 15 enheter, jfr. for øvrig de føringene som er gitt i saken om konkretisering av behov og lokalisering m.v. 2. Kommunestyret delegerer til formannskapet om å ta opp nødvendige lån evt. gi garantier slik at forutsetningen i pkt. l kan oppfylles. Kommunestyets behandling i møte : Berg samlingsliste v/roar Jakobsen satte frem følgende forslag: l. Kommunestyret vedtar at det arbeides videre for å avhjelpe etterspørselen etter boliger i kommunen, da med tanke på antall boenheter, lokalisering og kostnader, 2. Saka legges frem for kommunestyret i september. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fra Berg samlingsliste, ble forslaget fra Berg samlingsliste enstemmig vedtatt l. Kommunestyret vedtar at det arbeides videre for å avhjelpe etterspørselen etter boliger i kommunen, da med tanke på antall boenheter, lokalisering og kostnader, 2. Saka legges frem for kommunestyret i september. Side 12 av 23

13 42/12 ETABLERING INTERMEDIÆR AVDELING (IMA) - DMS MIDT-TROMS l. Berg kommunestyre r positiv til etablering av et interkommunalt samarb id om drift av intermediæravdeling i DMS Midt- Trom om be krevet venfor og i vedlagte driftsplan. 2. Det utformes en egen samarbeidsavtale mellom Lenvik kommune og Berg kommune vedr tjenestetilbudet lma med 5 engepla ser til kr. 6 4 mill. 3. Kommunens andel regnes ut som beskrevet i saksfranllegget. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig l. Berg kommunestyre er positiv til etablering av et interkommunalt samarbeid om drift av intermediæravdeling i DM Midt- Troms som beskr vet ovenfor og i vedlagte driftsplan. 2. Det utforme en egen samarbeidsavtale mellom Lenvik kommune og Berg kommune vedr tjenestetilbudet lma, med 5 sengepla ser til kr. 6 4 rllill. 3. Kommunens andel regne ut om beskrevet i saksframlegget. ide 13 av 23

14 43/12 ETABLERING AV REGIONALT DIABETES TEAM I DMS MIDT-TROMS Berg kommune er positiv tiletablering av et interkommunalt samarbeid om drift av et regionalt diabetesteam i tilknytning til DMS Midt-Troms som beskrevet i vedlagte driftsplan. Det utformes en egen samarbeidsavtale mellom Berg kommune og Lenvik kommune. Som undertegnes av begge parter ved enighet om samarbeid. Berg kolllfi1une vil realitetsbehandle denne saken når den er ferdigbehandlet i de aktuelle samarbeidskommunene. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Berg kommune er positiv tiletablering av et interkommunalt samarbeid om drift av et regionalt diabetesteam i tilknytning til DMS Midt-Troms som beskrevet i vedlagte driftsplan. Det utformes en egen samarbeidsavtale mellom Berg kommune og Lenvik kommune. Som undertegnes av begge parter ved enighet om samarbeid. Berg kommune vil realitetsbehandle denne saken når den er ferdigbehandlet i de aktuelle samarbeidskommunene. ide 14 av 23

15 44/12 PLAN FOR KOMPETANSEKARTLEGGING OG KOMPETANSEUTVIKLING/ OPPLÆRINGSPL RULLERING l nnstiuing: Berg kommune tyre vedtar: Rullert plan for kompetansekartlegging og kompetanseutvikling, opplæringsplan Kommune tyret behandlet saka i møte og fattet følgende en temmig Berg kom1mmestyre vedtar: Ru! l ert plan for kompetansekartlegging og kompetanseutvikling opplæringsplan 20 l ide l 5 av 23

16 45/12 TJENESTEAVTALER MELLOM BERG KOMMUNE OG HELSEFORETAK UNN AVTALE 2,4,6,7,8,9 OG 10 Berg kommune vedtar vedlagte 7 tjenesteavtaler mellom Berg kommune og UNN. Administrasjonen anbefales å igangsette en oppfølgingsprosess etter avtaleinngåelse som sikrer bred deltakelse, kvalitetssikring av rutiner og implementering av avtalene i organisasjon en. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Berg kommune vedtar vedjagte 7 tjenesteavtaler mellom Berg kommune og UNN. Administrasjonen anbefales å igangsette en oppfølgingsprosess tter avtaleinngåelse som sila-er bred deltakelse kvalitetssikring av rutiner og implementering av avtalene i organisasjon en. ide 16 av 23

17 46112 INNFØRING A V HAVNEDISTRIKT OG HA VENREGIME M.M. 1. Kommunestyret vedtar at etter forvaltningslovens kapittel VTI skal det utarbeides forslag til kommw1al forshift om anløpsavgift med hjemmel i havne- og farvannsloven 8 og25 kommunal forskrift om saksbehandling gebyr med hjemmel i havneog farvannslovens 6 og Forslag til forskrift sendes ut på høring med frist for uttalelse som ettes til Deretter forelegges saken for kommunestyret til endelig behandling. Kommunestyets behandling: Berg Ap v/l "ldegunn Simonsen satte frem følgende for lag: Vi fo reslår utsettelse av sak 46/12 i1mtil vedtak i sak 5112 av er effektuett. Ved alternativ votering mejlom innstillingen og det fremsatte forslag ble forslaget fra Berg Ap vedtatt med 12 mot 3 stemmer. Ved.tak:. Vi foreslår utsettelse av sak 46/12 irmtil vedtak i sak 5/12 av er effektuett. Side 17 av 23

18 47/12 ENDRING REGULERINGSPLAN YTRE SKALAND Kommunestyret vedtar å sende forslag til plan program for endring av reguleringsplanen for ytre Skaland på høring til berørte myndigheter og til andre som kan ha interesse av planarbeidet, samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig etter yn. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Kommunestyret vedtar å sende forslag ti l planprogram for endring av reguleringsplanen for ytre Skaland på høring til berørte myndigheter og til andre som kan ha interesse av planarbeidet, samt å legge forslag til planprogram ut tij offentl ig ettersyn. Side 18 av 23

19 48/12 OPPSTART PLANPROGRAM SAMT REGULERING FOR MASSEUTAK OG SKREDSIKRING I GRASHOPEN- INNSPILL I o nstilling: Kommunestyret vedtar å sende forslag til planprogram for utarbeidelse av regujeri.ngspjan for masseuttak/ skredsikring m.v. på Greshopen på høring til berørte myndigheter og til andre som kan ba interesse av planarbeidet samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Høringsftisten settes til 20. august Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Kommunestyret vedtar å sende forslag til planprogram for utarbeidelse av reguleringsplan for masseuttak/ skredsikring m.v. på Greshopen på høring til berørte myndigheter og til andre som kan ha interesse av planarbeidet samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til20. august Side 19 av 23

20 49/12 TV-AKSJONEN AMNESTY INTERNATIONAL 2012 Berg kommune bevilger kr tij årets TV-aksjon som er tildelt Amnesty lntrenational. Beløpet dekkes over kto. til fonnannskapets clisp. BehandJing: Kommunestyret behandjet aka i møte og fattet følgene enstemmig Vedta le Berg kommune bevilger kr til årets TV -aksjon som er tildelt Amnesty Intrenational. Beløpet dekke ver kto. til formann kapets disp. ide 20 av 23

21 50/12 LØNNSFORHANDLINGER OVERFØRES FRA FORHANDLINGSUTVALGET TIL RÅDMANN Kommunen sitt forhandlingsutvalg har fortsatt arbeidsoppgaven med gjennomføring av lønnsforhandlinger Kommunestyrets behandling i møte Saka ble trukket Side 21 av 23

22 51/12 BERG VEKST DRIFT AS -TILSKUDD l. Det gis økonomisk bistand i form av tilskudd pålydende kr ,- til Berg Vekst Drift AS med utbetaling i juli Tilskuddet på kr ,- tas fra disposisjonsfondet (regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet 2011 pkt. 2a) Kommunestyets behandling i møte Berg Ap v/kjell Johansen satte frem følgende forslag: l. Det gis økonomisk bistand i form av tilskudd pålydende kr ,- for styrking av likviditeten til Berg Vekst Drift AS med utbetaling medio juli Tilskuddet tas fra disposisjonsfondet. Berg samlingsliste/berg FRP v/roar Jakobsen satte frem følgende forslag: l. Det gi økonomisk bistand i form av rentefritt lån fra disposisjonsfondet på kr ,- til Berg Vekst Drift AS med utbetaling i juli. 2. Tilbakebetaling skal skje til disposisjonsfondet innen Kommunestyret ber styret i Berg Vekst Drift AS om straks å sette i gang tiltak med sikte på å redusere kostnadene/øke inntektene. Rådmannen trakk sin innstilling. Ved alternativ votering mellom de to fremsatte forslagene ble forslaget fra Berg AP vedtatt med 9 mot 6 stemmer som ble avgitt for forlaget fra Berg samlingsliste/berg FRP. l. Det gis økonomisk bistand i form av tilskudd pålydende kr ,- for styrking av likviditeten til Berg Vekst Drift AS med utbetaling medio juli Tilskuddet tas fra disposisjonsfondet. Side 22 av 23

23 52112 STYRKING A V EGENKAPITAL I FLERBRUKSHUSET AS Saka ble ikke behandlet i kommunestyremøte Side 23 av 25

24 53/12 DRIFTSAVTALE MELLOM BERG KOMMUNE OG FLERBRUKSHUSET AS Saka ble ikke behandlet i kommunestyremøte Side 24 av 24

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen.

Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen. Ordføreren ønsket velkommen til årets siste kommunestyremøte. Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen. Irene Lange Nordahl fikk først ordet for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid.

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid. I Berg kommune Utvalg: KOMMUNE STYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2014 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referatsaker:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.04.2015 Fra og med sak: 57/15 Til og med sak: 68/15 Møtetid: 14.00 17.55 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer