MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 ca Innkalling går til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 ca Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Johanne Hansen Kobberstad varamedlem ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student Vigdis Moe Skarstein styreleder

2 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 30/14 Godkjenning av protokoll fra møte 3/ /14 Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren 32/14 Status for utvikling av UiNs profil 33/14 Konsernregnskap /14 Regnskap 1.tertial /14 Foreløpig budsjettramme /14 Kvalitetsrapport /14 Foreløpig studieportefølje for Universitetet i Nordland 38/14 Revisjon av Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland - med virkning fra studiestart august /14 Revisjon av reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland 40/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Jostein Greibrokk 41/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ingebjørg Vestrum 42/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ragnhild Johnson 43/14 Orientering om ny lokal lønnspolitikk ved UiN /14 Langtidsdagsorden møte 4/ /14 Referatsaker møte 4/ /14 Orienteringssaker møte 4/ /14 Eventuelt møte 4/2014

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 30/ Arkivreferanse: 2014/337/011.2 Sak: Godkjenning av protokoll fra møte 3/2014 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 3/2014. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

4 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll medlem medlem ekstern ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Marianne Steinmo medlem ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Forfall: Hege Elise Strømsnes medlem student Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Jan Atle Toska Eva Skaiaa rektor universitetsdirektør ass. universitetsdirektør studie- og forskningsdirektør rådgiver/referent

5 Innkallingen ble godkjent. Det ble meldt en tilleggssak, sak 29/14 Identitet og profilering - tematime. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 20/14 Godkjenning av protokoll fra møte 2/ /14 Årsrapport 2013 pr fakultet og avdeling 22/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Fritz Johnny Nilssen 23/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Tone Gunn Stene Sørensen 24/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ingjerd Gåre Kymre 25/14 Langtidsdagsorden møte 3/ /14 Referatsaker møte 3/ /14 Orienteringssaker møte 3/ /14 29/14 Eventuelt møte 3/2014 Identitet og profilering - tematime Sak 29/14 ble behandlet som første sak. Sak 29/14 Identitet og profilering - tematime Rektor innledet ved å holde et innlegg omkring profilering og spissing av UiN. Deretter drøftet styret saken. Det vises til vedtak i sak 21/14

6 20/14 Godkjenning av protokoll fra møte 2/2014 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 2/ /14 Årsrapport 2013 pr fakultet og avdeling Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitet i Nordland tar den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for 2013 til etterretning. 2. Den framlagte rapporten viser en positiv utvikling på flere viktige satsingsområder. Det er imidlertid på noen områder behov for ytterligere oppfølging, for å sikre en videre positiv utvikling. Styret vil spesielt vise til: Behovet for en styrket forskningsproduksjon, særlig gjennom økning i publisering. Behovet for en styrket innsats for å sikre eksternt finansierte prosjekt, NFR og EU. Behovet for fortsatt å videreutvikle en relevant og attraktiv studieportefølje for å sikre god søkning og god gjennomstrømming. 3. Styret viser til sak i forrige møte om behov for nye arealer, og at arealknapphet kan hindre en videre utvikling av institusjonen. Styret ber rektor videreføre arbeidet med å sikre gode rammebetingelser for UiN, slik at institusjonen kan fylle sitt samfunnsoppdrag på en god måte. Behandling: Vigdis Moe Skarstein foreslo å stryke innstillingens pkt 2 og 3 og fremmet forslag om følgende nytt pkt 2: Med grunnlag i diskusjon i styret under sak 29/14 og en analyse av data i sak 21/14 i forhold til mål og strategi, ber styret om en ny sak til junimøtet som viser status og retning på utviklingen av universitetets profil. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak:

7 1. Styret for Universitet i Nordland tar den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for 2013 til etterretning. 2. Med grunnlag i diskusjon i styret under sak 29/14 og en analyse av data i sak 21/14 i forhold til mål og strategi, ber styret om en ny sak til junimøtet som viser status og retning på utviklingen av universitetets profil. 22/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Fritz Johnny Nilssen Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Fritz Johnny Nilssen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 23/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Tone Gunn Stene Sørensen Ensstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Tone Gunn Stene Sørensen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 24/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ingjerd Gåre Kymre Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Ingjerd Gåre Kymre til Philosophiae Doctor (ph.d.). 25/14 Langtidsdagsorden møte 3/2014 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 18. juni Regnskap pr 1. tertial Konsernregnskap 2013 Kvalitetsrapport 2014 Foreløpig studieportefølje Foreløpig budsjettramme 2015 Lokal lønnspolitikk Status og retning på utviklingen av universitetets profil

8 10. september Styrets møtekalender oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Budsjett satsingsforslag 17. desember Budsjett 2015 Studentrekruttering /14 Referatsaker møte 3/2014 Følgende referatsakene ble tatt til etterretning: Studiekvalitetsutvalget 1) Møte Forskningsutvalget 1) Møte Internasjonalt utvalg 1) Møte ) Møte Arbeidsmiljøutvalget 1) Møte IDF 1) Møte ) Møte Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte

9 27/14 Orienteringssaker møte 3/2014 Følgende orienteringssakene ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet 1) Besøk på UiN 18. februar, datert ) Supplerende tildelingsbrev statsbudsjettet 2014 kap 281 post 01 styrking av kapasitet i UH-sektorens etter- og videreutdanningstilbud for lærere, prosjekt 81404, datert Muntlige orienteringer 1) Arbeidsmiljøundersøkelsen 2) Studentopptaket 3) Samarbeid institusjonene i nord 28/14 Eventuelt møte 3/2014 Denne saken ble tatt opp: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor

10 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 31/ Arkivreferanse: 2014/1080/003 Sak: Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren Innstilling til vedtak: Vedtaket utformes i møtet. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

11 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren Eva Helene Skaiaa Vedlegg 1 Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner - Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren - Dialogmøte Plan for regionmøter sept Adresseliste Bakgrunn Vi viser til vedlagte brev fra Kunnskapsdepartementet. Rektor vil innlede saken ved å gi en muntlig orientering om prosessen, samt hvordan vi tenker å posisjonere oss og svare på oppdraget fra KD.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 32/ Arkivreferanse: 2014/1097/ Sak: Status for utvikling av UiNs profil Innstilling til vedtak: 1. Styret ber rektor, på bakgrunn av saksfremlegget, den muntlige presentasjonen og diskusjonen i styret å arbeide videre med å tydeliggjøre profilområdene Velferd, Innovasjon og entreprenørskap og Blå vekst i forhold til internasjonale, nasjonale og regionale framtidige behov i utdanning og forskning. 2. Styret ber også om at arbeidet ses i nær sammenheng med utformingen av innspill til KD om UiNs framtidige nasjonale og regionale posisjon og rolle i et universitets- og høgskolelandskap med færre institusjoner. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

22 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Status for utvikling av UiNs profil Jan Atle Toska 1. Innledning På forrige styremøte 7. mai behandlet styret sak 21/14 Årsrapport 2013 pr fakultet og avdeling. Saksframlegget i denne saken omhandlet årsregnskapet for de ulike grunnenhetene ved universitetet og vurderinger av status innenfor sentrale risikoområder som styret har vedtatt at universitetet må ha særskilt fokus på. Disse risikoområdene er innenfor utdanning, forskning, infrastruktur, personal- og kompetansesituasjonen. De omtalte risikoområdene er også lagt til grunn i de siste to årenes rapport og planer fra styret til Kunnskapsdepartementet. Parallelt med rapportering knyttet til rapport og planer og regnskapsrapportering har universitetet i denne styreperioden arbeidet med å utvikle overordnet strategiplan, strategisk handlingsplan og innspill til departementet om UiNs profil innenfor en langtidsplan for høyere utdanning og forskning. Det sistnevnte profilinnspillet kan betraktes som en klargjøring og presisering av universitetets strategiske satsing slik dette er formulert i den overordnede strategiplanen. På styremøtet 7. mai hadde styret en egen diskusjonssak om universitets profilutvikling der styret drøftet saken på bakgrunn av rektors innledning om profilering og spissing av UiN som studie- og forskningsinstitusjon (sak 29/14 Identitet og profilering tematime). I styrets behandling av sak 21/14 og 29/14 framkom det et klart ønske om en tettere kobling mellom rapportering og strategisk profilutvikling. I sak 21/14 ble fattet styret derfor følgende vedtak: 1. Styret for Universitet i Nordland tar den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for 2013 til etterretning. 2. Med grunnlag i diskusjon i styret under sak 29/14 og en analyse av data i sak 21/14 i forhold til mål og strategi, ber styret om en ny sak til junimøtet som viser status og retning på utviklingen av universitetets profil. 2. UiNs profil og strategiske satsingsområder Profilinnspillet til langtidsprogram for forskning og høyere utdanning ble utformet høstsemesteret 2013 og det forventes at Kunnskapsdepartementet vil gi respons på forslagene fra sektoren høstsemesteret 2014, bl.a. i forbindelse med statsbudsjettet for Innspillet fra UiN bygger både på hva institusjonen allerede er og i hvilken retning det er ønskelig å utvikle seg. Sentrale momenter i profileringsdokumentet er: 1. UiN skal gjennom forskning og utdanning bidra til å styrke verdiskapingen i Norge og i Nordland. UiN er et universitet for verdiskaping.

23 2. UiN skal være et relevant og nyttig universitet for landet og for regionen, for samfunns- og næringslivet. 3. UiN sin profil for forskning og utdanning skal bygges på tre overordnede temaområder: Velferd - Innovasjon og entreprenørskap «Blå vekst». 4. UiN skal ha et nasjonalt ansvar for forskning og utdanning knyttet til samfunns- og næringsutvikling i Nordområdene, bl.a. gjennom Nordområdesenteret. Hovedfokus skal være på menneskene og deres liv og virksomhet i nordområdene. 5. UiN skal sammen med universitetene i Agder og Stavanger være et nasjonalt tyngdepunkt for profesjonsutdanning og profesjonsfaglig forskning. UiN skal være nasjonalt ledende på praksisnær og anvendt velferdsforskning. 6. UiN skal delta i internasjonalt samarbeid og ha ambisjoner om faglig kvalitet på nasjonalt og internasjonalt høyt nivå. På utvalgte fagfelt innenfor de fire ph.d.- områdene akvatisk biovitenskap, bedriftsøkonomi, sosiologi og studier av profesjonspraksis - skal universitetet videreutvikle fagmiljøer på nasjonalt og internasjonalt toppnivå. UiN skal være nasjonalt ledende på samarbeid med russiske universiteter. 7. UiN skal videreutvikle sitt gode studie- og studentmiljø, preget av nærhet mellom studenter, lærere og administrativt personale. Campus skal bygges ut videre for å danne en optimal ramme for læring, samspill og personlig vekst. De tre overordnede profilområdene Velferd - Innovasjon og entreprenørskap «Blå vekst» omfatter både forskning og utdanning. De fire fakultetene vil ha ulik grad av eierskap til det enkelte område, men i utgangspunktet skal de være institusjonsovergripende og tverrfakultære. Nedenfor følger en nærmere omtale av profilområdene. Velferd Det er nasjonal enighet om behovet for å utvikle forskning på, utdanning til og produkter for fremtidens velferdssektor. Igangsatte reformer innenfor helse, omsorg, NAV, skole og barnevern, og særlig samhandlingsreformen, sammenstilt med endring i befolkningsstruktur, gir store behov og muligheter for å utvikle nye utdanninger, nye produkter, nye former for samarbeid og dermed bedre praksis innenfor dette feltet. Behovet for tverrfaglig forskning og utdanning er vel dokumentert. Dette innebærer en tilnærming som er praksisnær, brukerorientert og relevant, og som bidrar til endring med utgangspunkt i reelle behov og utfordringer. En slik tilnærming skal bidra til ny kunnskap og også dokumentere innovasjonsprosesser underveis. Å beholde et bredt tilbud av velferdstjenester og gode oppvekst-/levekår til innbyggerne krever ressurser, både økonomiske og menneskelige. Dersom vi skal bevare og utvikle velferdsnivået, vil det kreves at vi ved hjelp av innovasjoner og teknologi finner smartere og mer effektive arbeidsformer. Samtidig krever det nasjonale målet om kunnskapsbasert praksis sterke fagmiljøer som driver, kjenner til og bruker forskning. UiN har særlige forutsetninger for å videreutvikle praksisnær og anvendt forskning. Gjennom mange år har universitet bygd opp gode fagmiljøer som kan videreutvikles til å bli nasjonalt ledende i å tilrettelegge for framtidens tjenestetilbud og arbeidsformer, herunder også å levere viktige bidrag til en forskningsbasert velferdspolitikk. For å sikre god kvalitet i tjenestene og i utdanningene, må forskningsbasen økes og kvaliteten og relevansen i

24 forskningen styrkes. UiN har lang erfaring med å arbeide med brukere, arbeidslivet og organisasjoner for å utvikle tjenestetilbudene. Dette arbeidet skal styrkes. UiN har en stor mulighet til å bli nasjonalt ledende på dette feltet med bakgrunn i etablerte forskningsmetoder knyttet til nærhet til yrkesutøvelse, etablerte utdanningsprogram og forskerutdanninger. UiN har fagmiljøer innenfor bl.a. helsefag og sosialt arbeid, innovasjon og entreprenørskap, skole og studier av profesjonspraksis. UiN har omfattende praksisnær forskningsaktivitet. Innenfor forskerutdanning har UiN to komplementære ph.d.-program med stor relevans for temaområdet Velferd. Ph.d. i studier av profesjonspraksis har fokus på profesjonsutøverens kompetanse og praksis, mens en innenfor ph.d. i sosiologi blant annet forsker på velferdsstatens systemer og virkemåter. Sammen med universitetene i Agder og Stavanger har UiN innledet et samarbeid for en forsterket nasjonal innsats innenfor velferdsforskning og profesjonsutdanning. En målrettet satsing på dette området gjør også at Norge kan bidra til å utvikle den globale velferd ved å eksportere nye arbeidsformer og smarte velferdsteknologier innenfor en økonomisk bærekraftig ramme. UiN har et omfattende studietilbud på bachelor- og masternivå med relevans for velferdssamfunnet som system og som arena for profesjoners yrkesutøvelse så som grunnskole- og barnehagelærerutdanning, utdanning i tilpasset opplæring, logopedutdanning, sykepleieutdanning, utdanning i sosialt arbeid og i barnevern, samfunnsfag som sosiologi og statsvitenskap, og utdanning innenfor økonomi, administrasjon og ledelse. For å trygge velferden er ikke minst oppvekstområdet viktig. UiN har ambisjon om å utvikle 5-årig lærerutdanning, i forkant av regjeringens planer om dette fra På ph.d.-nivå har UiN som nevnt to programmer med særlig relevans for velferdsområdet: ph.d. i sosiologi og ph.d. i studier av profesjonspraksis. Innovasjon og entreprenørskap Innenfor et globalisert kunnskapssamfunn, med økende grad av turbulens og kompleksitet, vil innovasjon og entreprenørskap bli stadig viktigere for bærekraftig verdiskaping og velferd. Verdiene som skapes gjennom innovasjon og entreprenørskap legger grunnlaget for den norske velferdsstaten. Dette vil gjelde både institusjonelle og økonomiske innovasjoner, samt etablering av ny virksomhet, og omfatter både næringsliv og offentlig sektor. Innovasjon innebærer å skape fremtidens verdier på nye måter, mens entreprenørskap handler om å etablere ny virksomhet og få denne til å vokse. Det globaliserte kunnskapssamfunnet preges av et landskap der verdier skapes gjennom nye former for konkurranse og samarbeid mellom globale aktører, og der konkurransefordelene i økende grad er temporære. Organisasjonens grenser både utvides og utviskes på samme tid, og vi ser et sterkere fokus på åpne innovasjoner, en tettere integrering av kunde/bruker inn i virksomheten, og koplingen til globale kompetansenettverk, samtidig som tradisjonelle næringsklassifiseringer endres og utviskes. Også i det øvrige Europa finner vi, eksempelvis gjennom Horisont 2020, en sterk vektlegging av forskning og innovasjon for å kunne skape bærekraftig vekst og nye jobber. Dette er bygd

25 på en forståelse av at flere produkter og tjenester må finne sin vei fra tegnebrettene til markedet om europeisk næringsliv skal kunne forbli konkurransedyktig. Dette må skje i kombinasjon med institusjonelle innovasjoner og stabile institusjonelle strukturer. Dette innebærer også behovet for mer kunnskap om de drivkrefter, prosesser og mekanismer som fremmer og hemmer innovasjon og entreprenørskap. Dersom vi skal kunne opprettholde velferdsstaten, vil det dermed være avgjørende med en forsknings- og utdanningsmessig satsing både om og for innovasjon og entreprenørskap, for å fylle og videreutvikle det kunnskapstriangelet som utvikles i samspillet mellom forskning, høyere utdanning og innovasjon. Næringsliv og offentlig forvaltning vil her være sentrale aktører. Satsingsområdet innovasjon omfatter både kunnskapsutvikling om innovasjon (innovasjonsforskning), og bidrag til innovasjon i næringsliv og offentlig forvaltning gjennom forskning og utdanning. UiN har spesielt gode forutsetninger for å kunne ta en nasjonal ledende rolle innenfor dette feltet. Innovasjon og entreprenørskap har vært et kjennetegn for Bodø-miljøet siden oppstarten av Siviløkonomutdanningen midt på 1980-tallet. Bodø var den første økonomiutdanningen i landet som underviste i innovasjon og entreprenørskap, og det tok lang tid før andre kom etter. Også i europeisk sammenheng var Bodø tidlig ute. Dette har resultert i et sterkt fagmiljø på området, der vi også fikk tildelt en knutepunktfunksjon i det norske utdanningslandskapet. UiN har i dag det beste fagmiljøet i Norge på området, noe som sist ble bekreftet i en gjennomgang av norsk forskning innenfor området (Damvad, ). Gjennomgangen rangerer UiN som nummer én på entreprenørskapsforskning i Norge, med flest publiserte entreprenørskaps- og innovasjonsartikler i vitenskapelige tidsskrift. Det er også et nært samarbeid mellom UiN og Nordlandsforskning, som ble rangert som nummer fire i samme gjennomgang. Samlet sett utgjør Bodø-miljøet dermed det klart sterkeste forskningsmiljøet i Norge på dette feltet. I tillegg til dette miljøet er det ved UiN også et aktivt fagmiljø ved lærerutdanningen innenfor pedagogisk entreprenørskap. En sentral premiss innenfor dette området vil være nærhet og dialog med virksomheter i en global konkurransesituasjon, for på den måten å øke bruken av forskningsbasert kunnskap og øke relevansen i forskningen. Sentrale næringer vil være industri, energi (inkludert petroleum), marine næringer, maritime næringer (inkludert sikkerhet og beredskap), mineralnæringene og reiseliv/opplevelsesnæringer. Kunnskapsintensiv tjenesteyting vil være viktig for produktivitet og vekst innenfor disse næringene. Fornyelse i offentlig sektor gjennom innovasjon og entreprenørskap vil også være sentralt innenfor et kunnskapstriangel, herunder entreprenørskap som element i grunnskolen. En viktig premiss er også at kunnskapstrianglet koples til globale kompetansenettverk. I satsingen på innovasjon og næringsutvikling har UiN i mange år hatt særlig fokus på å utvikle Russlands- og Nordområdekompetanse for bedrifter i Norge og andre land, og bistå bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner som ønsker å ta del i den økte aktiviteten i Nordområdene, det være seg innen energi, handel, fiskeri, turisme, reiseliv eller andre næringer. UiNs Nordområdesenter står sentralt i denne satsingen. 1 DAMVAD The state of the art of entrepreneurship research. A note on Norwegian research on entrepreneurship. Rapport utviklet på oppdrag fra Forskningsrådet.

26 UiN har et omfattende studietilbud på bachelor- og masternivå med relevans for innovasjon og entreprenørskap i næringslivet og i offentlig forvaltning og tjenesteyting så som utdanning innenfor økonomi, administrasjon og ledelse, grunnskole- og barnehagelærerutdanning, og samfunnsfag som sosiologi og statsvitenskap. På ph.d.-nivå kan alle de fire ph.d.-programmene være relevant, både ph.d. i bedriftsøkonomi, i akvatisk biovitenskap, i sosiologi og i studier av profesjonspraksis. Blå vekst Sjø og kystlinjen er drivere i de store økonomiene i verden, og også i norsk økonomi. Det er ingen tvil om at Norges rikdom er knyttet til vann og hav. På grunn av sin geografiske plassering mot verden har havner og kystsamfunn tradisjonelt vært sentra for nye ideer og innovasjon. I tillegg til denne tradisjonelle tilbøyeligheten for innovasjon, har tre nye faktorer kommet inn i bildet: For det første har rask teknologisk utvikling knyttet til offshorearbeid ført til at vi kan utforske og arbeide på stadig dypere havområder. For det andre blir vi mer og mer bevisst på at land og ferskvann er avgrensede ressurser i en global sammenheng. Derfor må vi utforske hvordan sjøområdene, som utgjør 71 % av jordens overflate, kan utnyttes på en bærekraftig måte for å makte å dekke de essensielle behovene til menneskene, inkludert mat. I 2050 er FAO sin prognose at det må produseres 70 % mer mat enn i dag for å nedkjempe fattigdom, sult og underernæring. I tillegg trenger verden 100 % mer energi. Denne økningen i energiforbruket må dekkes av fornybare kilder dersom en ønsker å kontrollere temperaturøkningen på jorden og holde økningen under 2 C i For det tredje må vi også redusere utslippene av gasser som fører til temperaturøkning på jorden. Dette har framdrevet utplassering av installasjoner som produserer fornybar energi på land og til havs. Kunnskap om behov for reduksjon i drivhusgasser har vært en viktig drivkraft for å realisere energisparing gjennom å stimulere videre utvikling av sjøtransport fremfor landbasert transport, da førstnevnte representerer langt lavere utslipp. Dette har åpnet for en strategisk tenkning i EU under temaet blå vekst. Denne veksten er nært knyttet til den kunnskapsbaserte bioøkonomien, både når det gjelder økt matproduksjon, økt energiproduksjon og kontroll med drivhusgassene for å holde temperaturøkningen under 2 C i Havområdene og kystsonen representerer et enormt produksjonspotensial, i tillegg til at de er svært interessante for transport av varer. Det er tatt mange og store initiativ for å utnytte havområdene ytterligere. Men det er en viktig forutsetning som må oppfylles, det må investeres og forskes på potensialene som ligger her for å sikre en videre bærekraftig utnytting av sjøområdene og kystsonen. For EU betyr vekst i den blå økonomien nye og innovative tilnærminger for å komme ut av den eksisterende økonomiske krisen. Den representerer også den marine dimensjonen i Europe strategien og kan bidra til at EU blir mer konkurransedyktig og energieffektiv i det internasjonale perspektivet. Den blå økonomien kan bidra til å utvikle arbeidsplasser og nye muligheter for vekst, samtidig som vi ivaretar biodiversitet og verner om det marine miljøet, for på den måten å sikre livsvilkår som sunne og robuste kystsamfunn kan tilby innbyggerne. For å takle de store forskningsspørsmålene mer effektivt gjennom koordinerte arbeidsprogram innenfor blå vekst, arbeider EUs medlemsland under et felles program

27 under paraplyen Joint Programming Initiative, med fokus på Healthy and Productive Seas and Oceans. Her har Norge en ledende rolle gjennom Norges Forskningsråd. Internasjonale prognoser konkluderer med en videre vekst og tilflytting til kystsamfunnene. Dette krever næringsutvikling og verdiskaping i kunnskapsbaserte og helsefremmende kystsamfunn, der utdanning og økt kompetanse vil være viktige elementer for å oppnå så vel innovasjon som en bærekraftig velferdsutvikling. Innen fagområdene som er knyttet til produksjon av sjømat har Norge en globalt ledende rolle og må her ta et globalt ansvar for å videreutvikle denne delen av den globale produksjonen av mat. Dette er også det segmentet som de siste tretti årene har vokst fortest innen global matproduksjon, og denne næringen vil være det viktigste redskapet i årene fram mot 2050 for å få kontroll med fattigdom, underernæring og sult. Næringene sine strategier og de enkelte aktørenes strategier og prioriteringer vil være viktig for kontinuerlig å tilby relevante forskningsresultat og kandidater til ulike interessenter for UiN. Nasjonale strategier og også EUs strategier for videre blå vekst vil være viktige rettesnorer for UiNs langsiktige strategier for å holde en god balanse mellom det næringsrettede og det langsiktige disiplinorienterte perspektivet. UiN vil bidra til blå vekst både nasjonalt og internasjonalt gjennom å drive innovativ forskning og utdanning innenfor områder som: Akvakultur produksjon av sjømat, blå bioteknologi, ressursforvaltning, velferdsforskning og utvikling av kystsamfunnene. UiN skal i det videre arbeidet ha fokus på utvalgte tematiske områder innen blå vekst, der blå biovitenskap skal søke relevant støtte i forskning innen økonomi og velferd. Arbeid ved UiN innen blå biovitenskap er spesielt knyttet opp mot akvakultur produksjon av sjømat. Der vil en arbeide med tema som kvalitet, fiskevelferd og helse, reproduksjon og avl. UiN vil også fokusere på framtidig arbeid innen økologi mot spørsmål knyttet til bærekraftig næringsutvikling i kystsonen. Forskning vil være fokusert på bærekraft i kystområder der ny aktivitet skal startes opp, men der en også kartlegger fotavtrykkene som disse næringene medfører. Blå bioteknologi er et fagområde der en tilpasser og benytter tradisjonelle biologiske metoder for å få en bedre forståelse av det akvatiske livet (i fersk- og sjøvann). En kan bruke disse metodene på organismer som lever i vann, inkludert deres derivat, for å øke produksjonen av sjømat og tryggheten rundt disse matkildene. Ved UiN vil en innenfor blå bioteknologi primært ha fokus på hvordan blå bioteknologi kan bidra til å øke produksjon av sjømat og trygghet rundt denne produksjonen. Dette vil også inkludere helseforebyggende tiltak og komponenter som kan utvinnes og benyttes til dyr og mennesker. Utdanning innen blå veterinærmedisin vil være ett av tiltakene som skal vurderes med basis i det som tidligere er skrevet om hvilken rolle blå vekst vil få i fremtiden. Innenfor biovitenskap skjer det en rask utvikling i teknologi som kan brukes for å forstå grunnleggende mekanismer i stoffskifte, genene sin betydning for seg, hva samspillet mellom gener og miljø betyr, og hvordan kvalitet kan ha sin bakgrunn både genetisk og miljømessig. Her er genomikk det viktigste redskapet vi har til disposisjon per dato, et

28 område der UiN har en strategisk styrke. Institusjonen disponerer up-to-date utstyr som det per dato ikke er tilsvarende av i landet. Vi har et miljø som arbeider tett med interne og eksterne miljø som kan utnytte resultatene. I et perspektiv fra i dag og fram i tid må dette miljøet styrkes ytterligere, både når det gjelder teknologi og menneskelige ressurser, for at grunnleggende forskning skal settes inn i et anvendt perspektiv, og der genomikk hjelper oss til en langt bedre forståelse av biologiske mekanismer enn vi har hatt så langt. UiN har et omfattende studietilbud på bachelor- og masternivå med relevans for «blå vekst», bl.a. bachelor- og masterprogram på FBA, i tillegg til etter- og videreutdanning rettet mot havbruksnæringen. Hvis en tar et bredere perspektiv på «blå vekst» til ikke bare å omfatte akvakultur, fiskeri og annen næringsutvikling knyttet til havet, men mer generelt til å gjelder levende kystsamfunn, vil utdanningene innenfor samfunnsfag og profesjonsutdanning for velferdsstatens yrker også være relevant i denne sammenheng. Her er forskning og utdanning knyttet til de maritime næringene samt sikkerhets- og beredskapssektoren viktige satsingsfelt for UiN. På ph.d.-nivå er særlig ph.d. i akvatisk biovitenskap sentral for «blå vekst». I et bredere perspektiv som gjelder levende og bærekraftige kystsamfunn har også de andre tre ph.d.- programmene relevans for temaområdet. Kunnskapsdepartementets langsiktige prioriteringer Som nevnt vil Kunnskapsdepartementet gi tilbakemelding om langtidsplan for forskning og høyere utdanning i løpet av høsten Kunnskapsminister Røe Isaksen har allerede signalisert hvilke seks langsiktige prioriteringer som er valgt i planen. På tale til NIFUs årskonferanse 23. mai i år trakk ministeren fram følgende områder: Hav Klima, miljø og miljøvennlig energi Muliggjørende teknologier Bedre og mer effektive offentlige tjenester Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv Verdensledende fagmiljøer Som det framgår vil de tre profilområdene ved UiN passe godt inn i flere av regjeringens langsiktige prioriteringer. 3. Arbeid med profilutvikling i etterkant av innspill til departementet Universitetet har arbeidet videre med profilutvikling i etterkant av innspillet til Kunnskapsdepartementet i oktober På mer overordnet nivå er det utviklet noen sentrale budskap om UiN for å framstå tydeligere i offentligheten og for å kommunisere universitetets betydning for verdiskaping og kompetanseutvikling regionalt og nasjonalt. Viktig er her bl.a.:

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll ekstern

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 8/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: kl 09.00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Bodil Børset Helge M. Sønneland Brynjolv Anke Berit Støre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren MOTTATT 0 3 JUN 2014 KHiO Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanningene

Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanningene Norsk mal: Startside Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og Ekspedisjonssjef Toril Johansson 1.10.2014 Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for

Detaljer

Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016)

Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016) Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016) 1 Ambisjon Universitetet i Nordland skal utfordre etablerte sannheter og være en aktiv bidragsyter til den nasjonale og internasjonale kunnskapsallmenningen.

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 30.09.2015 kl. 9:00 11.00 Sted: Scandic Hell, Stjørdal Arkivsak: 15/0173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010 Ved Britt Elin Steinveg, UiT Litt historie og bakgrunn 2 Hvem var vi før 2009 Høgskolen i Tromsø: En typisk profesjonshøgskolene med en Fellesadministrasjon

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Ingen varamedlemmer kunne møte

Ingen varamedlemmer kunne møte MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 24.05.2016 kl. 09:00 14:45 Sted: Radisson Blu Hotel, Værnes Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.08.2014 Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.08.2014 Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.08.2014 Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren (SAKS): NTNUs innspill Styret

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Ti forventninger til regjeringen Solberg

Ti forventninger til regjeringen Solberg kunnskap gir vekst Ti forventninger til regjeringen Solberg Kontaktperson: leder Petter Aaslestad mobil: 915 20 535 Forskerforbundet gratulerer de borgerlige partiene med valget og vi ser frem til å samarbeide

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013

Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013 Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013 Utviklingstrekk i universitets- og høgskolesektoren Sektor for høyere utdanning

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter Fung. avdelingsdirektør Heidi A. Espedal Forskningsutvalget 4. September 2013 Forskningsadministrativ

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Undervisning innen samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS De første utdanningene i sikkerhetsfag ble etablert i 1982. I 2012

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Medlem. Medlem Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange. Medlem. Kathrine Skretting. Heidi Kristensen Morgan Konnestad

Medlem. Medlem Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange. Medlem. Kathrine Skretting. Heidi Kristensen Morgan Konnestad Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 09:15 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Pål Preede

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein Leder EKS Paul Birger Torgnes

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 25. oktober 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL MØTESTED: ÅPNING: Inge Særheim, møteleder, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne

Detaljer

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet?

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Eksempler på hvordan vi jobber på utdanningsområdet Erfaring med næringslivsringer og andre møteplasser Problemløsning og kunnskapsutvikling med

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Høgskolen i Harstad En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Fakta om Høgskolen H i Harstad Etablert i 1983 Helse- og sosialfag og Økonomi- og samfunnsfag

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer