MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 ca Innkalling går til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 ca Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Johanne Hansen Kobberstad varamedlem ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student Vigdis Moe Skarstein styreleder

2 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 30/14 Godkjenning av protokoll fra møte 3/ /14 Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren 32/14 Status for utvikling av UiNs profil 33/14 Konsernregnskap /14 Regnskap 1.tertial /14 Foreløpig budsjettramme /14 Kvalitetsrapport /14 Foreløpig studieportefølje for Universitetet i Nordland 38/14 Revisjon av Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland - med virkning fra studiestart august /14 Revisjon av reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland 40/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Jostein Greibrokk 41/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ingebjørg Vestrum 42/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ragnhild Johnson 43/14 Orientering om ny lokal lønnspolitikk ved UiN /14 Langtidsdagsorden møte 4/ /14 Referatsaker møte 4/ /14 Orienteringssaker møte 4/ /14 Eventuelt møte 4/2014

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 30/ Arkivreferanse: 2014/337/011.2 Sak: Godkjenning av protokoll fra møte 3/2014 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 3/2014. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

4 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll medlem medlem ekstern ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Marianne Steinmo medlem ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Forfall: Hege Elise Strømsnes medlem student Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Jan Atle Toska Eva Skaiaa rektor universitetsdirektør ass. universitetsdirektør studie- og forskningsdirektør rådgiver/referent

5 Innkallingen ble godkjent. Det ble meldt en tilleggssak, sak 29/14 Identitet og profilering - tematime. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 20/14 Godkjenning av protokoll fra møte 2/ /14 Årsrapport 2013 pr fakultet og avdeling 22/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Fritz Johnny Nilssen 23/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Tone Gunn Stene Sørensen 24/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ingjerd Gåre Kymre 25/14 Langtidsdagsorden møte 3/ /14 Referatsaker møte 3/ /14 Orienteringssaker møte 3/ /14 29/14 Eventuelt møte 3/2014 Identitet og profilering - tematime Sak 29/14 ble behandlet som første sak. Sak 29/14 Identitet og profilering - tematime Rektor innledet ved å holde et innlegg omkring profilering og spissing av UiN. Deretter drøftet styret saken. Det vises til vedtak i sak 21/14

6 20/14 Godkjenning av protokoll fra møte 2/2014 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 2/ /14 Årsrapport 2013 pr fakultet og avdeling Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitet i Nordland tar den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for 2013 til etterretning. 2. Den framlagte rapporten viser en positiv utvikling på flere viktige satsingsområder. Det er imidlertid på noen områder behov for ytterligere oppfølging, for å sikre en videre positiv utvikling. Styret vil spesielt vise til: Behovet for en styrket forskningsproduksjon, særlig gjennom økning i publisering. Behovet for en styrket innsats for å sikre eksternt finansierte prosjekt, NFR og EU. Behovet for fortsatt å videreutvikle en relevant og attraktiv studieportefølje for å sikre god søkning og god gjennomstrømming. 3. Styret viser til sak i forrige møte om behov for nye arealer, og at arealknapphet kan hindre en videre utvikling av institusjonen. Styret ber rektor videreføre arbeidet med å sikre gode rammebetingelser for UiN, slik at institusjonen kan fylle sitt samfunnsoppdrag på en god måte. Behandling: Vigdis Moe Skarstein foreslo å stryke innstillingens pkt 2 og 3 og fremmet forslag om følgende nytt pkt 2: Med grunnlag i diskusjon i styret under sak 29/14 og en analyse av data i sak 21/14 i forhold til mål og strategi, ber styret om en ny sak til junimøtet som viser status og retning på utviklingen av universitetets profil. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak:

7 1. Styret for Universitet i Nordland tar den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for 2013 til etterretning. 2. Med grunnlag i diskusjon i styret under sak 29/14 og en analyse av data i sak 21/14 i forhold til mål og strategi, ber styret om en ny sak til junimøtet som viser status og retning på utviklingen av universitetets profil. 22/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Fritz Johnny Nilssen Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Fritz Johnny Nilssen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 23/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Tone Gunn Stene Sørensen Ensstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Tone Gunn Stene Sørensen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 24/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ingjerd Gåre Kymre Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Ingjerd Gåre Kymre til Philosophiae Doctor (ph.d.). 25/14 Langtidsdagsorden møte 3/2014 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 18. juni Regnskap pr 1. tertial Konsernregnskap 2013 Kvalitetsrapport 2014 Foreløpig studieportefølje Foreløpig budsjettramme 2015 Lokal lønnspolitikk Status og retning på utviklingen av universitetets profil

8 10. september Styrets møtekalender oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Budsjett satsingsforslag 17. desember Budsjett 2015 Studentrekruttering /14 Referatsaker møte 3/2014 Følgende referatsakene ble tatt til etterretning: Studiekvalitetsutvalget 1) Møte Forskningsutvalget 1) Møte Internasjonalt utvalg 1) Møte ) Møte Arbeidsmiljøutvalget 1) Møte IDF 1) Møte ) Møte Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte

9 27/14 Orienteringssaker møte 3/2014 Følgende orienteringssakene ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet 1) Besøk på UiN 18. februar, datert ) Supplerende tildelingsbrev statsbudsjettet 2014 kap 281 post 01 styrking av kapasitet i UH-sektorens etter- og videreutdanningstilbud for lærere, prosjekt 81404, datert Muntlige orienteringer 1) Arbeidsmiljøundersøkelsen 2) Studentopptaket 3) Samarbeid institusjonene i nord 28/14 Eventuelt møte 3/2014 Denne saken ble tatt opp: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor

10 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 31/ Arkivreferanse: 2014/1080/003 Sak: Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren Innstilling til vedtak: Vedtaket utformes i møtet. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

11 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren Eva Helene Skaiaa Vedlegg 1 Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner - Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren - Dialogmøte Plan for regionmøter sept Adresseliste Bakgrunn Vi viser til vedlagte brev fra Kunnskapsdepartementet. Rektor vil innlede saken ved å gi en muntlig orientering om prosessen, samt hvordan vi tenker å posisjonere oss og svare på oppdraget fra KD.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 32/ Arkivreferanse: 2014/1097/ Sak: Status for utvikling av UiNs profil Innstilling til vedtak: 1. Styret ber rektor, på bakgrunn av saksfremlegget, den muntlige presentasjonen og diskusjonen i styret å arbeide videre med å tydeliggjøre profilområdene Velferd, Innovasjon og entreprenørskap og Blå vekst i forhold til internasjonale, nasjonale og regionale framtidige behov i utdanning og forskning. 2. Styret ber også om at arbeidet ses i nær sammenheng med utformingen av innspill til KD om UiNs framtidige nasjonale og regionale posisjon og rolle i et universitets- og høgskolelandskap med færre institusjoner. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

22 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Status for utvikling av UiNs profil Jan Atle Toska 1. Innledning På forrige styremøte 7. mai behandlet styret sak 21/14 Årsrapport 2013 pr fakultet og avdeling. Saksframlegget i denne saken omhandlet årsregnskapet for de ulike grunnenhetene ved universitetet og vurderinger av status innenfor sentrale risikoområder som styret har vedtatt at universitetet må ha særskilt fokus på. Disse risikoområdene er innenfor utdanning, forskning, infrastruktur, personal- og kompetansesituasjonen. De omtalte risikoområdene er også lagt til grunn i de siste to årenes rapport og planer fra styret til Kunnskapsdepartementet. Parallelt med rapportering knyttet til rapport og planer og regnskapsrapportering har universitetet i denne styreperioden arbeidet med å utvikle overordnet strategiplan, strategisk handlingsplan og innspill til departementet om UiNs profil innenfor en langtidsplan for høyere utdanning og forskning. Det sistnevnte profilinnspillet kan betraktes som en klargjøring og presisering av universitetets strategiske satsing slik dette er formulert i den overordnede strategiplanen. På styremøtet 7. mai hadde styret en egen diskusjonssak om universitets profilutvikling der styret drøftet saken på bakgrunn av rektors innledning om profilering og spissing av UiN som studie- og forskningsinstitusjon (sak 29/14 Identitet og profilering tematime). I styrets behandling av sak 21/14 og 29/14 framkom det et klart ønske om en tettere kobling mellom rapportering og strategisk profilutvikling. I sak 21/14 ble fattet styret derfor følgende vedtak: 1. Styret for Universitet i Nordland tar den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for 2013 til etterretning. 2. Med grunnlag i diskusjon i styret under sak 29/14 og en analyse av data i sak 21/14 i forhold til mål og strategi, ber styret om en ny sak til junimøtet som viser status og retning på utviklingen av universitetets profil. 2. UiNs profil og strategiske satsingsområder Profilinnspillet til langtidsprogram for forskning og høyere utdanning ble utformet høstsemesteret 2013 og det forventes at Kunnskapsdepartementet vil gi respons på forslagene fra sektoren høstsemesteret 2014, bl.a. i forbindelse med statsbudsjettet for Innspillet fra UiN bygger både på hva institusjonen allerede er og i hvilken retning det er ønskelig å utvikle seg. Sentrale momenter i profileringsdokumentet er: 1. UiN skal gjennom forskning og utdanning bidra til å styrke verdiskapingen i Norge og i Nordland. UiN er et universitet for verdiskaping.

23 2. UiN skal være et relevant og nyttig universitet for landet og for regionen, for samfunns- og næringslivet. 3. UiN sin profil for forskning og utdanning skal bygges på tre overordnede temaområder: Velferd - Innovasjon og entreprenørskap «Blå vekst». 4. UiN skal ha et nasjonalt ansvar for forskning og utdanning knyttet til samfunns- og næringsutvikling i Nordområdene, bl.a. gjennom Nordområdesenteret. Hovedfokus skal være på menneskene og deres liv og virksomhet i nordområdene. 5. UiN skal sammen med universitetene i Agder og Stavanger være et nasjonalt tyngdepunkt for profesjonsutdanning og profesjonsfaglig forskning. UiN skal være nasjonalt ledende på praksisnær og anvendt velferdsforskning. 6. UiN skal delta i internasjonalt samarbeid og ha ambisjoner om faglig kvalitet på nasjonalt og internasjonalt høyt nivå. På utvalgte fagfelt innenfor de fire ph.d.- områdene akvatisk biovitenskap, bedriftsøkonomi, sosiologi og studier av profesjonspraksis - skal universitetet videreutvikle fagmiljøer på nasjonalt og internasjonalt toppnivå. UiN skal være nasjonalt ledende på samarbeid med russiske universiteter. 7. UiN skal videreutvikle sitt gode studie- og studentmiljø, preget av nærhet mellom studenter, lærere og administrativt personale. Campus skal bygges ut videre for å danne en optimal ramme for læring, samspill og personlig vekst. De tre overordnede profilområdene Velferd - Innovasjon og entreprenørskap «Blå vekst» omfatter både forskning og utdanning. De fire fakultetene vil ha ulik grad av eierskap til det enkelte område, men i utgangspunktet skal de være institusjonsovergripende og tverrfakultære. Nedenfor følger en nærmere omtale av profilområdene. Velferd Det er nasjonal enighet om behovet for å utvikle forskning på, utdanning til og produkter for fremtidens velferdssektor. Igangsatte reformer innenfor helse, omsorg, NAV, skole og barnevern, og særlig samhandlingsreformen, sammenstilt med endring i befolkningsstruktur, gir store behov og muligheter for å utvikle nye utdanninger, nye produkter, nye former for samarbeid og dermed bedre praksis innenfor dette feltet. Behovet for tverrfaglig forskning og utdanning er vel dokumentert. Dette innebærer en tilnærming som er praksisnær, brukerorientert og relevant, og som bidrar til endring med utgangspunkt i reelle behov og utfordringer. En slik tilnærming skal bidra til ny kunnskap og også dokumentere innovasjonsprosesser underveis. Å beholde et bredt tilbud av velferdstjenester og gode oppvekst-/levekår til innbyggerne krever ressurser, både økonomiske og menneskelige. Dersom vi skal bevare og utvikle velferdsnivået, vil det kreves at vi ved hjelp av innovasjoner og teknologi finner smartere og mer effektive arbeidsformer. Samtidig krever det nasjonale målet om kunnskapsbasert praksis sterke fagmiljøer som driver, kjenner til og bruker forskning. UiN har særlige forutsetninger for å videreutvikle praksisnær og anvendt forskning. Gjennom mange år har universitet bygd opp gode fagmiljøer som kan videreutvikles til å bli nasjonalt ledende i å tilrettelegge for framtidens tjenestetilbud og arbeidsformer, herunder også å levere viktige bidrag til en forskningsbasert velferdspolitikk. For å sikre god kvalitet i tjenestene og i utdanningene, må forskningsbasen økes og kvaliteten og relevansen i

24 forskningen styrkes. UiN har lang erfaring med å arbeide med brukere, arbeidslivet og organisasjoner for å utvikle tjenestetilbudene. Dette arbeidet skal styrkes. UiN har en stor mulighet til å bli nasjonalt ledende på dette feltet med bakgrunn i etablerte forskningsmetoder knyttet til nærhet til yrkesutøvelse, etablerte utdanningsprogram og forskerutdanninger. UiN har fagmiljøer innenfor bl.a. helsefag og sosialt arbeid, innovasjon og entreprenørskap, skole og studier av profesjonspraksis. UiN har omfattende praksisnær forskningsaktivitet. Innenfor forskerutdanning har UiN to komplementære ph.d.-program med stor relevans for temaområdet Velferd. Ph.d. i studier av profesjonspraksis har fokus på profesjonsutøverens kompetanse og praksis, mens en innenfor ph.d. i sosiologi blant annet forsker på velferdsstatens systemer og virkemåter. Sammen med universitetene i Agder og Stavanger har UiN innledet et samarbeid for en forsterket nasjonal innsats innenfor velferdsforskning og profesjonsutdanning. En målrettet satsing på dette området gjør også at Norge kan bidra til å utvikle den globale velferd ved å eksportere nye arbeidsformer og smarte velferdsteknologier innenfor en økonomisk bærekraftig ramme. UiN har et omfattende studietilbud på bachelor- og masternivå med relevans for velferdssamfunnet som system og som arena for profesjoners yrkesutøvelse så som grunnskole- og barnehagelærerutdanning, utdanning i tilpasset opplæring, logopedutdanning, sykepleieutdanning, utdanning i sosialt arbeid og i barnevern, samfunnsfag som sosiologi og statsvitenskap, og utdanning innenfor økonomi, administrasjon og ledelse. For å trygge velferden er ikke minst oppvekstområdet viktig. UiN har ambisjon om å utvikle 5-årig lærerutdanning, i forkant av regjeringens planer om dette fra På ph.d.-nivå har UiN som nevnt to programmer med særlig relevans for velferdsområdet: ph.d. i sosiologi og ph.d. i studier av profesjonspraksis. Innovasjon og entreprenørskap Innenfor et globalisert kunnskapssamfunn, med økende grad av turbulens og kompleksitet, vil innovasjon og entreprenørskap bli stadig viktigere for bærekraftig verdiskaping og velferd. Verdiene som skapes gjennom innovasjon og entreprenørskap legger grunnlaget for den norske velferdsstaten. Dette vil gjelde både institusjonelle og økonomiske innovasjoner, samt etablering av ny virksomhet, og omfatter både næringsliv og offentlig sektor. Innovasjon innebærer å skape fremtidens verdier på nye måter, mens entreprenørskap handler om å etablere ny virksomhet og få denne til å vokse. Det globaliserte kunnskapssamfunnet preges av et landskap der verdier skapes gjennom nye former for konkurranse og samarbeid mellom globale aktører, og der konkurransefordelene i økende grad er temporære. Organisasjonens grenser både utvides og utviskes på samme tid, og vi ser et sterkere fokus på åpne innovasjoner, en tettere integrering av kunde/bruker inn i virksomheten, og koplingen til globale kompetansenettverk, samtidig som tradisjonelle næringsklassifiseringer endres og utviskes. Også i det øvrige Europa finner vi, eksempelvis gjennom Horisont 2020, en sterk vektlegging av forskning og innovasjon for å kunne skape bærekraftig vekst og nye jobber. Dette er bygd

25 på en forståelse av at flere produkter og tjenester må finne sin vei fra tegnebrettene til markedet om europeisk næringsliv skal kunne forbli konkurransedyktig. Dette må skje i kombinasjon med institusjonelle innovasjoner og stabile institusjonelle strukturer. Dette innebærer også behovet for mer kunnskap om de drivkrefter, prosesser og mekanismer som fremmer og hemmer innovasjon og entreprenørskap. Dersom vi skal kunne opprettholde velferdsstaten, vil det dermed være avgjørende med en forsknings- og utdanningsmessig satsing både om og for innovasjon og entreprenørskap, for å fylle og videreutvikle det kunnskapstriangelet som utvikles i samspillet mellom forskning, høyere utdanning og innovasjon. Næringsliv og offentlig forvaltning vil her være sentrale aktører. Satsingsområdet innovasjon omfatter både kunnskapsutvikling om innovasjon (innovasjonsforskning), og bidrag til innovasjon i næringsliv og offentlig forvaltning gjennom forskning og utdanning. UiN har spesielt gode forutsetninger for å kunne ta en nasjonal ledende rolle innenfor dette feltet. Innovasjon og entreprenørskap har vært et kjennetegn for Bodø-miljøet siden oppstarten av Siviløkonomutdanningen midt på 1980-tallet. Bodø var den første økonomiutdanningen i landet som underviste i innovasjon og entreprenørskap, og det tok lang tid før andre kom etter. Også i europeisk sammenheng var Bodø tidlig ute. Dette har resultert i et sterkt fagmiljø på området, der vi også fikk tildelt en knutepunktfunksjon i det norske utdanningslandskapet. UiN har i dag det beste fagmiljøet i Norge på området, noe som sist ble bekreftet i en gjennomgang av norsk forskning innenfor området (Damvad, ). Gjennomgangen rangerer UiN som nummer én på entreprenørskapsforskning i Norge, med flest publiserte entreprenørskaps- og innovasjonsartikler i vitenskapelige tidsskrift. Det er også et nært samarbeid mellom UiN og Nordlandsforskning, som ble rangert som nummer fire i samme gjennomgang. Samlet sett utgjør Bodø-miljøet dermed det klart sterkeste forskningsmiljøet i Norge på dette feltet. I tillegg til dette miljøet er det ved UiN også et aktivt fagmiljø ved lærerutdanningen innenfor pedagogisk entreprenørskap. En sentral premiss innenfor dette området vil være nærhet og dialog med virksomheter i en global konkurransesituasjon, for på den måten å øke bruken av forskningsbasert kunnskap og øke relevansen i forskningen. Sentrale næringer vil være industri, energi (inkludert petroleum), marine næringer, maritime næringer (inkludert sikkerhet og beredskap), mineralnæringene og reiseliv/opplevelsesnæringer. Kunnskapsintensiv tjenesteyting vil være viktig for produktivitet og vekst innenfor disse næringene. Fornyelse i offentlig sektor gjennom innovasjon og entreprenørskap vil også være sentralt innenfor et kunnskapstriangel, herunder entreprenørskap som element i grunnskolen. En viktig premiss er også at kunnskapstrianglet koples til globale kompetansenettverk. I satsingen på innovasjon og næringsutvikling har UiN i mange år hatt særlig fokus på å utvikle Russlands- og Nordområdekompetanse for bedrifter i Norge og andre land, og bistå bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner som ønsker å ta del i den økte aktiviteten i Nordområdene, det være seg innen energi, handel, fiskeri, turisme, reiseliv eller andre næringer. UiNs Nordområdesenter står sentralt i denne satsingen. 1 DAMVAD The state of the art of entrepreneurship research. A note on Norwegian research on entrepreneurship. Rapport utviklet på oppdrag fra Forskningsrådet.

26 UiN har et omfattende studietilbud på bachelor- og masternivå med relevans for innovasjon og entreprenørskap i næringslivet og i offentlig forvaltning og tjenesteyting så som utdanning innenfor økonomi, administrasjon og ledelse, grunnskole- og barnehagelærerutdanning, og samfunnsfag som sosiologi og statsvitenskap. På ph.d.-nivå kan alle de fire ph.d.-programmene være relevant, både ph.d. i bedriftsøkonomi, i akvatisk biovitenskap, i sosiologi og i studier av profesjonspraksis. Blå vekst Sjø og kystlinjen er drivere i de store økonomiene i verden, og også i norsk økonomi. Det er ingen tvil om at Norges rikdom er knyttet til vann og hav. På grunn av sin geografiske plassering mot verden har havner og kystsamfunn tradisjonelt vært sentra for nye ideer og innovasjon. I tillegg til denne tradisjonelle tilbøyeligheten for innovasjon, har tre nye faktorer kommet inn i bildet: For det første har rask teknologisk utvikling knyttet til offshorearbeid ført til at vi kan utforske og arbeide på stadig dypere havområder. For det andre blir vi mer og mer bevisst på at land og ferskvann er avgrensede ressurser i en global sammenheng. Derfor må vi utforske hvordan sjøområdene, som utgjør 71 % av jordens overflate, kan utnyttes på en bærekraftig måte for å makte å dekke de essensielle behovene til menneskene, inkludert mat. I 2050 er FAO sin prognose at det må produseres 70 % mer mat enn i dag for å nedkjempe fattigdom, sult og underernæring. I tillegg trenger verden 100 % mer energi. Denne økningen i energiforbruket må dekkes av fornybare kilder dersom en ønsker å kontrollere temperaturøkningen på jorden og holde økningen under 2 C i For det tredje må vi også redusere utslippene av gasser som fører til temperaturøkning på jorden. Dette har framdrevet utplassering av installasjoner som produserer fornybar energi på land og til havs. Kunnskap om behov for reduksjon i drivhusgasser har vært en viktig drivkraft for å realisere energisparing gjennom å stimulere videre utvikling av sjøtransport fremfor landbasert transport, da førstnevnte representerer langt lavere utslipp. Dette har åpnet for en strategisk tenkning i EU under temaet blå vekst. Denne veksten er nært knyttet til den kunnskapsbaserte bioøkonomien, både når det gjelder økt matproduksjon, økt energiproduksjon og kontroll med drivhusgassene for å holde temperaturøkningen under 2 C i Havområdene og kystsonen representerer et enormt produksjonspotensial, i tillegg til at de er svært interessante for transport av varer. Det er tatt mange og store initiativ for å utnytte havområdene ytterligere. Men det er en viktig forutsetning som må oppfylles, det må investeres og forskes på potensialene som ligger her for å sikre en videre bærekraftig utnytting av sjøområdene og kystsonen. For EU betyr vekst i den blå økonomien nye og innovative tilnærminger for å komme ut av den eksisterende økonomiske krisen. Den representerer også den marine dimensjonen i Europe strategien og kan bidra til at EU blir mer konkurransedyktig og energieffektiv i det internasjonale perspektivet. Den blå økonomien kan bidra til å utvikle arbeidsplasser og nye muligheter for vekst, samtidig som vi ivaretar biodiversitet og verner om det marine miljøet, for på den måten å sikre livsvilkår som sunne og robuste kystsamfunn kan tilby innbyggerne. For å takle de store forskningsspørsmålene mer effektivt gjennom koordinerte arbeidsprogram innenfor blå vekst, arbeider EUs medlemsland under et felles program

27 under paraplyen Joint Programming Initiative, med fokus på Healthy and Productive Seas and Oceans. Her har Norge en ledende rolle gjennom Norges Forskningsråd. Internasjonale prognoser konkluderer med en videre vekst og tilflytting til kystsamfunnene. Dette krever næringsutvikling og verdiskaping i kunnskapsbaserte og helsefremmende kystsamfunn, der utdanning og økt kompetanse vil være viktige elementer for å oppnå så vel innovasjon som en bærekraftig velferdsutvikling. Innen fagområdene som er knyttet til produksjon av sjømat har Norge en globalt ledende rolle og må her ta et globalt ansvar for å videreutvikle denne delen av den globale produksjonen av mat. Dette er også det segmentet som de siste tretti årene har vokst fortest innen global matproduksjon, og denne næringen vil være det viktigste redskapet i årene fram mot 2050 for å få kontroll med fattigdom, underernæring og sult. Næringene sine strategier og de enkelte aktørenes strategier og prioriteringer vil være viktig for kontinuerlig å tilby relevante forskningsresultat og kandidater til ulike interessenter for UiN. Nasjonale strategier og også EUs strategier for videre blå vekst vil være viktige rettesnorer for UiNs langsiktige strategier for å holde en god balanse mellom det næringsrettede og det langsiktige disiplinorienterte perspektivet. UiN vil bidra til blå vekst både nasjonalt og internasjonalt gjennom å drive innovativ forskning og utdanning innenfor områder som: Akvakultur produksjon av sjømat, blå bioteknologi, ressursforvaltning, velferdsforskning og utvikling av kystsamfunnene. UiN skal i det videre arbeidet ha fokus på utvalgte tematiske områder innen blå vekst, der blå biovitenskap skal søke relevant støtte i forskning innen økonomi og velferd. Arbeid ved UiN innen blå biovitenskap er spesielt knyttet opp mot akvakultur produksjon av sjømat. Der vil en arbeide med tema som kvalitet, fiskevelferd og helse, reproduksjon og avl. UiN vil også fokusere på framtidig arbeid innen økologi mot spørsmål knyttet til bærekraftig næringsutvikling i kystsonen. Forskning vil være fokusert på bærekraft i kystområder der ny aktivitet skal startes opp, men der en også kartlegger fotavtrykkene som disse næringene medfører. Blå bioteknologi er et fagområde der en tilpasser og benytter tradisjonelle biologiske metoder for å få en bedre forståelse av det akvatiske livet (i fersk- og sjøvann). En kan bruke disse metodene på organismer som lever i vann, inkludert deres derivat, for å øke produksjonen av sjømat og tryggheten rundt disse matkildene. Ved UiN vil en innenfor blå bioteknologi primært ha fokus på hvordan blå bioteknologi kan bidra til å øke produksjon av sjømat og trygghet rundt denne produksjonen. Dette vil også inkludere helseforebyggende tiltak og komponenter som kan utvinnes og benyttes til dyr og mennesker. Utdanning innen blå veterinærmedisin vil være ett av tiltakene som skal vurderes med basis i det som tidligere er skrevet om hvilken rolle blå vekst vil få i fremtiden. Innenfor biovitenskap skjer det en rask utvikling i teknologi som kan brukes for å forstå grunnleggende mekanismer i stoffskifte, genene sin betydning for seg, hva samspillet mellom gener og miljø betyr, og hvordan kvalitet kan ha sin bakgrunn både genetisk og miljømessig. Her er genomikk det viktigste redskapet vi har til disposisjon per dato, et

28 område der UiN har en strategisk styrke. Institusjonen disponerer up-to-date utstyr som det per dato ikke er tilsvarende av i landet. Vi har et miljø som arbeider tett med interne og eksterne miljø som kan utnytte resultatene. I et perspektiv fra i dag og fram i tid må dette miljøet styrkes ytterligere, både når det gjelder teknologi og menneskelige ressurser, for at grunnleggende forskning skal settes inn i et anvendt perspektiv, og der genomikk hjelper oss til en langt bedre forståelse av biologiske mekanismer enn vi har hatt så langt. UiN har et omfattende studietilbud på bachelor- og masternivå med relevans for «blå vekst», bl.a. bachelor- og masterprogram på FBA, i tillegg til etter- og videreutdanning rettet mot havbruksnæringen. Hvis en tar et bredere perspektiv på «blå vekst» til ikke bare å omfatte akvakultur, fiskeri og annen næringsutvikling knyttet til havet, men mer generelt til å gjelder levende kystsamfunn, vil utdanningene innenfor samfunnsfag og profesjonsutdanning for velferdsstatens yrker også være relevant i denne sammenheng. Her er forskning og utdanning knyttet til de maritime næringene samt sikkerhets- og beredskapssektoren viktige satsingsfelt for UiN. På ph.d.-nivå er særlig ph.d. i akvatisk biovitenskap sentral for «blå vekst». I et bredere perspektiv som gjelder levende og bærekraftige kystsamfunn har også de andre tre ph.d.- programmene relevans for temaområdet. Kunnskapsdepartementets langsiktige prioriteringer Som nevnt vil Kunnskapsdepartementet gi tilbakemelding om langtidsplan for forskning og høyere utdanning i løpet av høsten Kunnskapsminister Røe Isaksen har allerede signalisert hvilke seks langsiktige prioriteringer som er valgt i planen. På tale til NIFUs årskonferanse 23. mai i år trakk ministeren fram følgende områder: Hav Klima, miljø og miljøvennlig energi Muliggjørende teknologier Bedre og mer effektive offentlige tjenester Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv Verdensledende fagmiljøer Som det framgår vil de tre profilområdene ved UiN passe godt inn i flere av regjeringens langsiktige prioriteringer. 3. Arbeid med profilutvikling i etterkant av innspill til departementet Universitetet har arbeidet videre med profilutvikling i etterkant av innspillet til Kunnskapsdepartementet i oktober På mer overordnet nivå er det utviklet noen sentrale budskap om UiN for å framstå tydeligere i offentligheten og for å kommunisere universitetets betydning for verdiskaping og kompetanseutvikling regionalt og nasjonalt. Viktig er her bl.a.:

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll ekstern

Detaljer

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 8/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: kl 09.00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Bodil Børset Helge M. Sønneland Brynjolv Anke Berit Støre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 09.09.2015 kl. 10:00 13:45 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Bodil

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 7/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:30 16:20 Til stede: Navn Manus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Asbjørn Røiseland Marit Sundet Terje

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Ambisjoner og insentiver for kvalitet Statssekretær Bjørn Haugstad Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og

Detaljer

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Bjørn Haugstad Akademikernes topplederkonferanse 22. Januar 2015 Syv punkter for høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning 1. Gjennomgang av

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanningene

Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanningene Norsk mal: Startside Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og Ekspedisjonssjef Toril Johansson 1.10.2014 Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren MOTTATT 0 3 JUN 2014 KHiO Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL

Detaljer

Styret for Universitetet i Nordland

Styret for Universitetet i Nordland Møteinnkalling: Styret for Universitetet i Nordland (16.12.2015) Styret for Universitetet i Nordland Dato: 16.12.2015 kl 15.00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Til: Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016)

Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016) Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016) 1 Ambisjon Universitetet i Nordland skal utfordre etablerte sannheter og være en aktiv bidragsyter til den nasjonale og internasjonale kunnskapsallmenningen.

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Noen sentrale spørsmål fra regjeringen: Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen? Hvor og hvordan finner og

Detaljer

Finansieringsutvalget - oppstart. Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014

Finansieringsutvalget - oppstart. Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014 Finansieringsutvalget - oppstart Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014 Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og sårbare fagmiljø som tilbyr de samme utdanningene.

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 30.09.2015 kl. 9:00 11.00 Sted: Scandic Hell, Stjørdal Arkivsak: 15/0173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

FRÅ SAK TIL SAKS ALLMØTE

FRÅ SAK TIL SAKS ALLMØTE FRÅ SAK TIL SAKS ALLMØTE 18.8.2014. DISPOSISJON 1. Bakgrunn: frå SAK til SAKS 2. Oppdragsbrevet frå KD 26.5.2014 3. Demografisk utvikling og rekruttering av studentar 4. Strategisk profil for HVO 5. Styrker

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Verdiskaping i blå-grønn sektor

Verdiskaping i blå-grønn sektor Verdiskaping i blå-grønn sektor Reid Hole, Prorektor Forskning og Utvikling 15. Mars 2017 «Nærhet og samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonen Nord universitet og samfunns- og arbeidslivet skaper vekst»

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Arbeidet med stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning

Arbeidet med stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning Arbeidet med stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning Innlegg på UHR-workshop 19/8/14 Dag Thomas Gisholt, KD Disposisjon Arbeidet med meldingen i KD herunder relasjonen til andre prosesser/problemstillinger

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/17 Årsrapporter 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-4 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013

Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013 Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013 Utviklingstrekk i universitets- og høgskolesektoren Sektor for høyere utdanning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer