Fagrapport nr Tove L. Mordal. Brukertilpasset tjenestekvalitet. En casestudie om forholdet mellom aktørnivåer i barnehagesektoren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagrapport nr.6-2003. Tove L. Mordal. Brukertilpasset tjenestekvalitet. En casestudie om forholdet mellom aktørnivåer i barnehagesektoren"

Transkript

1 Fagrapport nr Tove L. Mordal Brukertilpasset tjenestekvalitet En casestudie om forholdet mellom aktørnivåer i barnehagesektoren

2

3 Fagrapport nr Tittel Brukertilpasset tjenestekvalitet Forfatter Tove L. Mordal Oppdragsgiver SIFO Antall sider 381 (+ vedlegg) ISBN Prosjektnummer Dato ISSN Sammendrag Avhandlingen omfatter en eksplorerende, helhetlig studie fra tjenestesektoren. Den dekker tre aktørnivåer (et styrings- og ledelsesnivå, en førstelinjen og et brukernivå) og relasjoner mellom disse. Formålet er å bidra til kunnskap om sammenhenger mellom styring/ledelse, utførelse av tjenester og brukernes vurdering av tjenester. Problemstillingen er generell, men basert på empiri fra barnehagesektoren. Det stilles spørsmål om i hvilken grad bestemte trekk ved overordnet ledelses-/styringsnivå bidrar til variasjoner i førstelinjens tjenestevirksomhet, og i hvilken grad virksomheten i førstelinjen slår ut i brukernes vurdering av tjenestetilbudet. Det empiriske materialet omfatter data fra undersøkelser blant hhv. daglige ledere i kommunal barnehageadministrasjon, barnehagestyrere og foreldre med barnehagetilbud som brukere. Studien tar utgangspunkt i en teoretisk aktørmodell som angir sammenheng mellom bestemte trekk ved styringsnivå og førstelinje, knyttet til begrepet brukertilpasset tjenestekvalitet. Resultatene avslører et bilde av løs kopling mellom aktørnivåene på barnehagesektoren. Brukernes vurdering av eget tilbud avviker fra vurderinger av forhold forbundet med brukertilpasset tjenestekvalitet foretatt av aktører i førstelinjen og på styringsnivået. Studien viser ellers uklare sammenhenger mellom aktiviteter og tiltak på styringsnivået, slik disse er vurdert ut fra interesse og engasjement i brukertilpasset tjenestekvalitet på den ene siden, og praktisering av myndiggjøring og evaluering av førstelinjen på den andre siden. På førstelinjenivået er det imidlertid klar sammenheng mellom vurderte indikatorer på rollesituasjon, dugelighet, jobbtilfredshet og brukertilpasning. Videre viser brukernes samlede vurdering av eget tilbud klar sammenheng med måten de opplever å bli behandlet på av tjenesteyterne, med muligheter for å påvirke bestemte deler av tilbudet, og med vilkår for å bruke tjenesten. Studien reiser spørsmålet om disse funnene er særegne for barnehagesektoren, selv om det er et empirisk spørsmål å finne ut i hvilken grad de også gjelder andre tjenesteområder. De empiriske resultatene synes å støtte og supplere generell faglitteratur.

4 2 Brukertilpasset tjenestekvalitet

5 Brukertilpasset tjenestekvalitet En casestudie om forholdet mellom aktørnivåer i barnehagesektoren Tove L. Mordal Avhandling for dr.philos.-graden Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitet i Oslo

6 4 Brukertilpasset tjenestekvalitet

7 Forord Arbeidet med denne avhandlingen bygger på flere års tjenesteforskning ved SIFO, faglitteratur om tjenester og brukertilpasset tjenestekvalitet, samt en eksplorerende studie om forholdet mellom ulike aktørnivåer i barnehagesektoren. Det er viktig å være oppmerksom på at resultater fra studien er knyttet til et mål på brukertilpasset tjenestekvalitet som er basert på høyeste grad av tilfredshet blant foreldre med barnehagetilbud. I denne studien er det satt et antatt kvalitativt skille mellom brukere som sier seg absolutt fornøyd, og de øvrige som kan ha noe å utsette på eget tjenestetilbud. I tjenesteforskningen er det ikke uvanlig å finne høye andeler fornøyde brukere. De fleste foreldre er også rimelig godt fornøyd med eget barnehagetilbud. Formålet med denne studien er imidlertid å finne ut i hvilken grad det er sammenheng mellom høy grad av brukertilfredshet og trekk ved en førstelinje (for eksempel barnehager) og et styrings- og ledelsesnivå (for eksempel kommunal barnehageadministrasjon). I hvilken grad skyldes et høyt tilfredshetsnivå hos brukerne en systematisk og bevisst innrettet virksomhet fra styrings-/ledelsesnivåets og førstelinjens side? Avhandlingen er ment å skulle bidra positivt til tjenesteorganisasjonenes muligheter til å oppnå bedre brukertilpasning. Ut fra empiriske funn som er gjort, kan man på tjenesteområder arbeide mer bevisst og effektivt med utviklingen av tjenestetilbud som, ut fra gitte rammebetingelser, tilpasses relevante brukerbehov på en best mulig måte. Materialet til casestudien er basert på data som er samlet inn i forbindelse med Barne- og familiedepartementets (BFDs) utviklingsprogram for barnehagesektoren. Jeg retter en takk for godt samarbeid til fagfolkene i BFD, Kristin Bruusgaard, Kari Jacobsen, Synnøve Nesbakken, Vigdis Kvernberg og Nora Emilie Østberg. Vista Utredning AS, ved Finn Aslaksen, takkes for godt samarbeid ved utforming av spørreskjemaer, datainnsamling og databearbeiding.

8 6 Brukertilpasset tjenestekvalitet Jeg skylder stor takk til min hovedveileder, professor Tormod K. Lunde for stor tålmodighet og faglig bistand i arbeidet med avhandlingen. Forskningssjef, dr.polit. Sidsel Sverdrup har også gitt verdifull veiledning med merknader og kommentarer som har vært viktige for sluttresultatet. Hun har, ikke minst, vært en sentral brikke i prosessen som pådriver og motivasjonsfaktor når arbeidet har vært tyngende. Forsker Per Arne Tufte fortjener også takk for nyttige kommentarer. Videre er jeg svært takknemlig overfor min arbeidsgiver, SIFO, som har gjort det mulig for meg å gjennomføre dette dr.gradsarbeidet. Jeg håper det vil komme til nytte i instituttets videre satsing på tjenesteforskning. Spesiell takk rettes til direktør Reidar Skaug og forskningsleder Elling Borgeraas for den omtanke og velvilje de har vist ved å legge forholdene til rette for et gjennomført arbeid. Jeg har ellers hatt samarbeidspartnere og kolleger enkeltvis og i faggrupper som fortjener takk for faglige diskusjoner, innspill, bistand og tilførsel av ny lærdom. Av disse vil jeg spesielt framheve Johan Håkon Bjørngaard og Turid Indrebø Næs som var nære medarbeidere blant annet i prosjekter under BFDs utviklingsprogram for barnehagesektoren. Jeg er også så heldig å ha medarbeidere for øvrig, som jeg setter stor pris på, og som har vist omsorg og omtanke for mitt ve og vel underveis ingen nevnt og ingen glemt. Takk! Til slutt den største takken til nær familie med mann, barn og barnebarn, som har bidratt til et fornuftig og stabilt dagligliv. Jeg har selvsagt det fulle ansvaret for hvordan kommentarer, veiledning og bistand er anvendt i avhandlingen. Lysaker, september 2002

9 Innhold Forord...5 Innhold... 7 Sammendrag Del 1: Tema Teori Litteratur Teoretisk aktørmodell Innledning Avhandlingens tema Tre aktørnivåer i fokus Valg av perspektiv Sentrale begreper Innledende merknader Brukertilfredshet et mål på brukertilpasset tjenestekvalitet? Relasjonen mellom brukere og førstelinjen Faglig tilknytning Temaavgrensning Problemstilling Casestudie fra barnehagesektoren Avhandlingens oppbygning Del Del Del Om vedlegget Tjenester som forskningsfelt En plattform for studien Tjenester som fenomen Definisjoner Ulike typer av tjenester Utviklingen av tjenester Service og kjernetjeneste Institusjonalisering av tjenestetilbud Tjenestebrukere målgrupper...54

10 8 Brukertilpasset tjenestekvalitet 2.4 Teoretisk rammeverk Innledning Teori om personlig utbytte Teori knyttet til maktfordeling Teori knyttet til behovsdekning Teori knyttet til rollebruk og rolle som ressurs Tjenestekvalitet Hva er tjenestekvalitet? Kvalitet som tilpasning mellom tjeneste og behov Faglig tilpasning Faglige behovsvurderinger Brukerdefinerte tjenestebehov Brukermedvirkning som ledd i brukertilpasning Forskningsperspektiv Privatisering av tjenestetilbud Privatisering som betraktningsmåte Privatiseringsbegrepet Når er privatisering en fordel for brukerne? Ulike privatiseringsformer Samhandlingsmønsterets betydning Brukertilpasning og samhandlingsmønster Betydningen av relasjoner knyttet til førstelinjen Sammenfatning Forskning om styring, utførelse og vurdering av tjenester Innledning kapitlets formål Brukernes vurdering av tjenester Brukertilfredshet Brukertilfredshet og atferdsintensjon Brukernes forventninger og erfaringer Brukertilpasning og brukertilfredshet som kvalitetsmål Virksomheten i førstelinjen Møtestedets betydning for brukertilpasset tjenestekvalitet Førstelinjens roller og oppgaver Rammebetingelser og organisasjonskultur Kompetanse og dugelighet Profesjonsinteresser Myndigheter, overordnet styring og ledelse Lover og forskrifter Lokale krav og tilpasninger Styringsnivåets ansvarsområde Styringsnivåets interesse og engasjement Delegering av myndighet...127

11 Innhold Evaluering av virksomheten i førstlinjen Utvikling og sikring av brukertilpasset tjenestekvalitet Generelt Sikring av kvalitet med kvalitetserklæringer Endringskrav evne og vilje til fornyelse Brukerorientering er basert på evne og vilje til omstilling Sammenfatning Teoretisk aktørmodell En relevant aktørmodell for studien Behovet for forskning over flere nivåer Forskning over flere nivåer Aktørmodell over tre aktørnivåer Tjenestebrukerne utgjør modellens resultatnivå Førstelinjens mellomstilling i modellen Styringsnivået danner utgangspunktet i modellen Kopling mellom aktørnivåer som fenomen Brukertilpasning og nivåkopling Oppsummering Del 2: Case metode empiriske analyser Barnehagen som tjenestesektor beskrivelse av casen Barnehagetilbudet i dagens Norge Oversikt over barnehager og barn med barnehageplass Småbarnsfamiliers behov for plasstilbud i barnehage Målformuleringer bak barnehagetilbudet Begrepet den gode barnehagen Barnehager som inngår i casen Barnehagen som tradisjon og velferdstilbud Barnehagen som samfunnsinstitusjon og velferdstilbud Barnehagen og dens betydning for barns utvikling Dagens barnehage relatert til gårsdagens Individuelle og kollektive behov og interesser Barnehagen som arena for tjenesteforskning Oppsummering Design, tilnærmingsmåte og analyse Innledning Aktørnivåene i barnehagesektoren Datamaterialet Datakilder Generelt om undersøkelsene høsten Data fra KBA-skjemaet Data fra skjemaet til barnehager/styrere Data fra foreldreskjemaet...197

12 10 Brukertilpasset tjenestekvalitet 6.4 Datamaterialet som grunnlag for generalisering Nærmere om datakvaliteten Informantene Analyse av data fra barnehagesektoren Multivariat analyse Valg av metode for variabelreduksjon Antakelser knyttet til ulike aktørnivåer Brukernivået: Foreldrenes vurdering Den generelle vurderingen Vurderingsgrunnlaget Foreldrenes sosioøkonomiske status Medvirkning gjennom brukerundersøkelser Påvirkningskrav og påvirkningsmuligheter Forventninger til bestemte forhold i barnehagen Erfaringer på forventningsområdene Samlet mål på hhv. erfaringer og forventninger Avvik/samsvar i erfaring og forventning Kontakten med personalet Myndighetsmønsteret Barnas tilpasning og barnehagens sosiale miljø Barnehagens åpningstid Foreldrebetalingen Oppsummering Multivariat tilnærming Variabeldimensjoner representantvariabler Resultater fra logistisk regresjon Konklusjon Førstelinjen: Barnehagen Generelt om trekk ved førstelinjen Resultatbegrunnet variabelvalg Styrers vurdering av rollesituasjonen i barnehagen Styrers vurdering av trekk ved utførelsen av arbeidet Oppsummering Kommunalt og ikke-kommunalt eide barnehager Rollesituasjonen Jobbtilfredsheten Dugeligheten Brukertilpasningen Konklusjon Multivariat analyse Innledning Logistisk regresjon...245

13 Innhold Konklusjon Førstelinjen og brukerne: Barnehage og foreldre Betydningen av foreldrenes egen oppfatning Foreldrerepresentasjonen Styrernes vurdering foreldrenes vurdering Rollesituasjon og foreldrevurdering Jobbtilfredshet og foreldrevurdering Dugelighet og foreldrevurdering Brukertilpasning og foreldrevurdering Sammenfattende analyse Konklusjon Styringsnivået: Den kommunale barnehageadministrasjonen Aktuelle trekk ved styringsnivåets innsats Valg av indikatorer på styringsnivåets innsats Resultater knyttet til interesse og engasjement Resultater knyttet til myndiggjøring Evalueringsresultater Valgte indikatorer oppsummering Analyse på styringsnivået Multivatiat analyse Konklusjon Styringsnivå Førstelinje: KBA og barnehager Aktørmodellen og analyseopplegget Justering av klyngeeffekt Styrernes vurdering av trekk ved KBA og barnehage Styrernes syn på KBA og rollesituasjonen Styrernes syn på KBA og vurdering av jobbtilfredshet Styrernes syn på KBA og vurdering av dugelighet Styrernes syn på KBA og vurdering av brukertilpasning Konklusjon KBAs egenvurderte innsats og styrernes vurdering KBA og styrernes vurdering av rollesituasjonen KBA og styrernes vurdering av jobbtilfredshet KBA og styrernes vurdering av dugelighet KBA og styrernes vurdering av brukertilpasning Oppsummering Konklusjon Styringsnivå førstelinje brukere En helhetlig tilnærming Logistisk regresjon Stianalyse Konklusjon...305

14 12 Brukertilpasset tjenestekvalitet Del 3: Hovedkonklusjoner og videre forskning Empiriske hovedfunn fra casestudien Noen generelle betraktninger knyttet til casestudien Funn knyttet til nivåene og relasjonen mellom dem Foreldre med barnehageplass Barnehagen som tjenesteytende førstelinje Relasjonen mellom barnehage og foreldre Kommunal barnehageadministrasjon (KBA) som styringsnivå Relasjonen mellom KBA og kommunalt eide barnehager Relasjonen mellom KBA, barnehager og foreldre En nærmere drøfting av funn fra casestudien Tjenestebrukerne og brukertilpasningen Virksomheten i barnehagen Innsats og aktivitet ved KBA som styringsnivå Aktørmodellens anvendbarhet Modellens anvendbarhet for casestudien Modellens evne til å avdekke løse koplinger Modellens generelle verdi for tjenestestudier En generell diskusjon basert på empiriske funn Aktørmodellen antyder dialogens betydning Konklusjon Behovet for videre forskning Innledning Videre forskning ut fra empiriske funn Mangel på systematikk og entydig strategi på styringsnivået Mangelen på samsvar i nivå-vurderinger Virksomheten i førstelinjen Brukernes vurdering av eget tilbud Styringsnivået og trekk ved førstelinjen Budskapet om hovedoppgaver Generelle tanker om brukertilpasning Kvalitetserklæringer Sammenfatning Litteratur Vedlegg til avhandlingen...381/1 Tabellregister Tabell 5-1 Oversikt over aspekter rundt valg og tilpasning av løsninger som ivaretar dekningen av behov hos individuelle bruker og barnehagen som fellesskap...183

15 Innhold 13 Tabell 6-1 Barnehager i årsmeldingsstatistikken og barnehager som styrere sendte inn svarskjema for i 1997-undersøkelsen, fordelt etter eiertype. Prosent Tabell 7-1 Andel svært tilfredse foreldre blant dem som uttrykker hhv. sterke og svakere krav om å påvirke bestemte saksforhold i barnehagen. Prosent Tabell 7-2 Andel svært tilfredse foreldre blant dem som har hhv. sterke og svakere muligheter for å påvirke bestemte saksforhold i barnehagen. Prosent Tabell 7-3 Antall foreldre fordelt etter avvik/samsvar mellom svarkode (1-7) for mulighet og ønske/krav om påvirkning av barnehagens økonomi, samt prosentandel svært fornøyde foreldre i hver avviks-/samsvarsgruppe Tabell 7-4 Foreldre fordelt etter avvik/samsvar mellom svarkode (1-7) for mulighet og ønske mht. påvirkning av eget barns situasjon i barnehagen, samt prosentandel i hver avviks-/samsvarsgruppe som er svært fornøye med eget tilbud Tabell 7-5 Foreldre med ulik samlet erfaring fra seks sentrale områder i barnehagen, fordelt etter grad av tilfredshet med egen barnehage. Prosent Tabell 7-6 Foreldre med ulike samlede forventninger til seks sentrale områder, fordelt etter grad av tilfredshet med egen barnehage. Prosent Tabell 7-7 Foreldre med ulik grad av avvik mellom erfaring og forventninger når det gjelder personalets vilje til fleksibilitet mht. oppholdstid, fordelt etter grad av tilfredshet med egen barnehage. Prosent Tabell 7-8 Antall foreldre fordelt etter samlet indeksmål for hhv. erfaring og forventning knyttet til seks variabelpar Tabell 7-9 Resultater fra logistisk regresjon med generell foreldretilfredshet som avhengig variabel. (N=1594 foreldre) Tabell 8-1 Odds Ratio og P> z fra modeller for logistisk regresjon, der rolleindikatorene er uavhengige variabler i forhold til hver av utførelsesindikatorene som avhengig variabel. N= Tabell 9-1 Antall barnehager der det er to foreldre som har avgitt svar på spørsmål om tilfredshet med eget barnehagetilbud, gruppert etter avstand mellom avgitt svarkode og den mest positive svarkoden gitt av de to foreldrene. (Prosentangivelse i forhold til totalt antall barnehager) Tabell 9-2 Foreldre i barnehager med ulik verdi på indeksen for rollesituasjonen, fordelt etter foreldrenes generelle vurdering av eget tilbud. Prosent Tabell 9-3 Resultater av logistisk regresjon der foreldrenes generelle vurdering av eget barnehagetilbud er avhengig variabel, og styrers vurdering av rollesituasjonen i foreldrenes barnehage er uavhengige variabler. N=1354 (foreldre) Tabell 9-4 Foreldre i barnehager med ulik verdi på indeksen for jobbtilfredshet, fordelt etter foreldrenes generelle vurdering av eget tilbud. Prosent Tabell 9-5 Resultater av logistisk regresjon der foreldrenes generelle vurdering av eget barnehagetilbud er avhengig variabel, og styrers vurdering av jobbtilfredshet i foreldrenes barnehage er uavhengige variabler. N=1354 (foreldre) Tabell 9-6 Foreldre i barnehager med ulik verdi på indeksen for dugelighet, fordelt etter foreldrenes generelle vurdering av eget tilbud Prosent

16 14 Brukertilpasset tjenestekvalitet Tabell 9-7 Resultater av logistisk regresjon der foreldrenes generelle vurdering av eget barnehagetilbud er avhengig variabel, og styrers vurdering av dugeligheten i foreldrenes barnehage er uavhengige variabler. N=1354 (foreldre) Tabell 9-8 Foreldre i barnehager med ulik verdi på indeksen for brukertilpasning, fordelt etter generell vurdering av eget tilbud. Prosent Tabell 9-9 Resultater av logistisk regresjon der foreldrenes generelle vurdering av eget barnehagetilbud er avhengig variabel, og styrers vurdering av brukertilpasning i foreldrenes barnehage er uavhengige variabler. N=1354 (foreldre) Tabell 9-10 Resultater av logistisk regresjon der generell tilfredshet blant foreldre med barn i barnehage er avhengig variabel, og indikatorene på rollesituasjon, jobbtilfredshet, dugelighet og brukertilpasning i foreldrenes barnehage er uavhengige variabler. N=922 (foreldre) Tabell 10-1 Antallet kommuner med bestemte kjennetegn på aktuelle indikatorer på styringsnivåets interesse og engasjement i tjenestekvalitet. N= Tabell 10-2 Antall kommuner som har gitt kommunale barnehager fullmakter på ulike saksområder. N= Tabell 10-3 Resultater fra første funksjon i kanonisk korrelasjonsanalyse basert på ni interesseindikatorer i ett (uavhengig) variabelsett og til sammen fire vurderingsindikatorer (myndiggjøring og evaluering av førstelinjepersonell) i ett (avhengig) sett. Kanonisk korrelasjon=0,692 (N=49) Tabell 11-1 Styrere i kommunalt eide barnehager med tiltak. Prosentandel med mest positivt svar på fire innsatsområder ved KBA, i grupper av styrere med mest positivt svar på hver enkelt av fire utvalgte rolleindikatorer Tabell 11-2 Styrere i kommunalt eide barnehager med tiltak. Prosentandel med mest positivt svar på fire innsatsområder ved KBA, i grupper av styrere med mest positivt svar på hver enkelt av to utvalgte indikatorer på jobbtilfredshet Tabell 11-3 Styrere i kommunalt eide barnehager med tiltak. Prosentandel med mest positivt svar på fire innsatsområder ved KBA, i grupper av styrere med mest positivt svar på hver enkelt av fire utvalgte dugelighetsindikatorer Tabell 11-4 Styrere i kommunalt eide barnehager med tiltak. Prosentandel med mest positivt svar på fire innsatsområder ved KBA, i grupper av styrere med mest positivt svar på hver enkelt av to utvalgte indikatorer på brukertilpasning i barnehagen Tabell 11-5 Odds Ratio er hentet fra ulike logistiske regresjonsmodeller Tabell 11-6 Odds Ratio er hentet fra ulike logistiske regresjonsmodeller Tabell 11-7 Odds Ratio er hentet fra ulike logistiske regresjonsmodeller Tabell 11-8 Odds Ratio er hentet fra ulike logistiske regresjonsmodeller Tabell 12-1 Resultater fra en logistisk regresjonsmodell med generell foreldretilfredshet som avhengig variabel og indikatorer knyttet til KBA og barnehage som uavhengige variabler Figurregister Figur 1-1 Oversikt over sentrale forhold knyttet til spørsmål om brukertilpasset tjenestekvalitet og brukertilfredshet....29

17 Innhold 15 Figur 3-1 Oversikt over forhold som virker inn på forventninger som er relevante å ha til et godt møtested for en gitt tjeneste og på erfaringer knyttet til møtestedet Figur 3-2 Trekk ved en tjenesteorganisasjon i forhold til den betydning innovasjonsvilje og evne har for resultatoppnåelse i organisasjonen Figur 4-1 Teoretisk aktømodell basert på en utformet modell i Hartline & Ferrell (1996) Figur 4-2 Forhold som virker inn på et endelig resultat av brukertilpasset tjenestekvalitet Figur 5-1 Konstellasjon mellom aktører og aktørnivåer på barnehagesektoren Figur 6-1 Tilpasning av den teoretiske aktørmodellen som angir sammenhenger mellom bestemte trekk ved KBA, via bestemte trekk ved barnehagene, og foreldres vurdering av eget barnehagetilbud (jf. fig.4-1, avsn.4.4) Figur 12-1 Oversikt over temaer omhandlet i de empiriske kapitlene kap Figur 12-2 Stianalyse basert på summerte indekser knyttet til KBA og barnehage og til foreldres vurdering av eget barnehagetilbud

18 16 Brukertilpasset tjenestekvalitet

19 Sammendrag Denne avhandlingen omfatter en eksplorerende, helhetlig studie fra tjenestesektoren, med søkelys på brukertilpasset tjenestekvalitet. Problemstillingen er generell, men basert på empiri fra barnehagesektoren som konkret casestudie. Den dekker forholdet mellom tre aktørnivåer på tjenestesektoren, henholdsvis: - Et styrings- og ledelsesnivå svarer i casestudien til kommunal barnehageadministrasjon (KBA); - En førstelinje svarer i casestudien til barnehager underlagt KBA; - Et brukernivå svarer i casestudien til foreldre med barnehageplass. Temaet for avhandlingen er tjenester og brukertilpasset tjenestekvalitet generelt, med formål å bidra til kunnskap om sammenhenger mellom styring og ledelse, utførelse av tjenester og vurdering av tjenesteresultat. Arbeidet er sentrert om trekk og egenskaper ved tjenestevirksomhet som antas å ha betydning for dekningen av brukernes tjenestebehov og dermed deres vurdering av mottatte tjenester. Generelt er hovedproblemstillingen formulert som følger: I hvilken grad bidrar bestemte trekk ved overordnet ledelses-/styringsnivå til variasjoner i førstelinjens tjenestevirksomhet, og i hvilken grad gir det som foregår i førstelinjen utslag i brukernes vurdering av tjenestetilbudet? Brukerperspektivet (Bottom-up) er som utgangspunkt for studien, knyttet til medvirkning fra tjenestebrukere især ved behovsdefinering. Imidlertid er det vanskelig å forklare prosesser som har med utvikling av tjenestekvalitet å gjøre, uten samtidig å ta hensyn til et overordnet styringsperspektiv ( Topdown ). Brukernes vurdering av tjenester de mottar fra en førstelinje som er styrt av et overordnet styrings-/ledelsesnivå, er derfor satt i fokus i foreliggende studie. Endringsprosesser og utviklingsarbeid bør for å lykkes være forankret i et styrings-/ledelsesnivå som samtidig åpner for medvirkning fra underliggende nivåer tjenesteytere og tjenestebrukere. Brukerperspektivet som utgangspunkt i forskning og utviklingsarbeid på et tjenesteområde, retter

20 18 Brukertilpasset tjenestekvalitet oppmerksomheten mot brukernes oppfatning av behovsdekning, opplevelse av kvalitet og kostnader (pris og andre vilkår) ved å bruke en tjeneste. Problemstillingen er derfor ytterligere konkretisert ved følgende spørsmål: - I hvilken grad er det samsvar mellom brukernes vurdering av tjenester og bestemte egenskaper ved førstelinjen og utførelsen av tjenester? - Hva har egenskaper og innsats ved styringsnivået og virksomheten der, å si for resultatet som oppnås i førstelinjen? Brukertilpasset tjenestekvalitet er i denne studien definert ut fra tjenesters fortrinn og attributter slik disse oppfattes av brukerne. Nivået på brukernes tilfredshet med en tjeneste antas å svare til en oppnådd brukertilpasset tjenestekvalitet. Styringen av førstelinjen kan foregå ved å legge tjenestevirksomheten til rette, basert mer eller mindre på klare retningslinjer eller direktiver til førstelinjen. Enten styringen er fast eller løs, bidrar den i større eller mindre grad til tjenesteyternes vilje og evne til å tilpasse utførte tjenester til relevante brukerbehov. Relasjonen mellom tjenesteytere og brukere vil, sammen med tjenesteresultatet, danne grunnlag for brukernes vurdering av tjenesten. Tjenestekvaliteten fastlegges i førstelinjen, på møtestedet mellom tjenesteyter og bruker. Dataene fra barnehagesektoren er anvendt i en casestudie for å analysere sammenhenger mellom brukernes vurderinger og trekk ved hhv. førstelinjen og styringsnivået, som kan relateres til spørsmål om brukertilpasset tjenestekvalitet. Materialet er basert på undersøkelser utført ved SIFO og Vista Utredning AS, høsten 1997, på oppdrag av Barne- og familiedepartementet (BFD), som ledd i et utviklingsprogram for barnehagesektoren i perioden Undersøkelsene er basert på postalt utsendte spørreskjemaer som er besvart av hhv. daglige ledere ved KBA i 49 kommuner, 882 barnehagestyrere i de 49 kommunenes barnehager, og 1594 foreldre med barn i disse barnehagene. I tillegg brukes data fra offisiell barnehagestatistikk, innhentet av Statistisk sentralbyrå. Barnehager i datamaterialet er av samme typer som barnehager i den offisielle barnehagestatistikken. Avhandlingen er delt inn i tre deler (jf. avsn.1.9). Den første delen tar opp spørsmål knyttet til tjenester som forskningsfelt (kap.2), forskning om styring, utførelse og vurdering av tjenester (kap.3) og presenterer en teoretisk aktørmodell som legges til grunn for studien (kap.4). Faglitteraturen som berører relevante sider ved nevnte temaer, er omfattende og mangfoldig og preger omfanget av kapitlene 2 og 3. Del 2 er knyttet til empiri, med beskrivelse av barnehagesektoren som case (kap.5). Videre gjøres det rede for opplegg av

21 Sammendrag 19 undersøkelsene som inngår i studien, tilnærmingsmåte og empiriske analyser, samt datamateriale knyttet til hvert enkelt aktørnivå (kap.6). Her drøftes også datakvalitet og muligheter for generalisering, og det gis en oversikt over bruk av analysemetoder og antakelser som er formulert i henhold til de enkelte nivåene i aktørmodellen. Empiriske analyser og analyseresultater følger en kronologisk orden med utgangspunkt i spørsmål knyttet til: - Validiteten i brukernes (foreldrenes) vurdering av eget barnehagetilbud ut fra oppfatninger om ulike aspekter ved tilbudet - ( kap.7); - Sammenhenger mellom trekk som preger virksomheten i førstelinjen - (kap.8); - Sammenhenger knyttet til relasjonen mellom brukere og førstelinje - (kap.9); - Sammenhenger mellom trekk som preger virksomheten på styringsnivået (KBA) - (kap.10); - Sammenhenger knyttet til relasjonen mellom førstelinje og styringsnivå - (kap.11); - Sammenhenger mellom trekk ved styringsnivået via relasjonen til førstelinjen og trekk ved førstelinjen og brukernes vurdering av eget tilbud (kap.12). Del 3 omfatter hovedkonklusjoner knyttet til empiriske funn (kap.13) og anvendbarheten av den teoretiske aktørmodellen som ligger til grunn for casestudien (kap.14), samt en drøfting av behovet for videre forskning (kap.15). Et forholdsvis omfattende vedlegg dekker talldokumentasjon knyttet hovedsakelig til de empiriske kapitlene, og spørre- og registreringsskjemaer som danner datagrunnlaget. Den teoretisk aktørmodellen som anvendes i casestudien angir en sammenheng mellom bestemte trekk ved styringsnivå og førstelinje, slik at brukertilpasset tjenestekvalitet skal oppnås. De empiriske resultatene knyttet til brukertilpasset tjenestekvalitet gir imidlertid et bilde av en forholdsvis løs kopling mellom aktørnivåer på barnehagesektoren. Brukernes oppfatninger og vurdering av tjenesten de mottar, avviker fra oppfatninger og vurderinger av forhold knyttet til brukertilpasset tjenestekvalitet, foretatt av aktører i førstelinjen og på styringsnivået. Studien viser ikke klare sammenhenger mellom aktiviteter og tiltak på styringsnivået, vurdert i tilknytning til interesse og engasjement i brukertilpasset tjenestekvalitet, og praktisering av myndiggjøring og evaluering av førstelinjen. Relasjonen mellom styringsnivå og førstelinje preges av uklare sammenhenger mellom nevnte trekk ved styringsnivået og vurderinger foretatt i førstelinjen, av forhold knyttet til rollesituasjon, dugelighet, jobbtilfredshet, og brukertilpasning. På førstelinjenivået er sammenhengen klar mellom vurderte indikatorer på disse kjennetegnene, mens rela-

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner 2 BAKGRUNN Dette notatet bygger på at lederopplæring og lederutvikling må sees i sammenheng med organisasjonsutvikling, det vil si knyttes opp mot organisatoriske endringer og konkrete utviklingsprosjekter.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Forord.................................................................. 11 Kapittel 1 Praktiske undersøkelser: spørsmål, spekulasjoner og fakta......... 13 1.1 Hva er poenget med empiriske undersøkelser?............................

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON for Komparativ gjennomgang av introduksjonsprogram i Skandinavia Sak: 14-02298 Kunngjøringsdato: 8. 8. 2014 Versjon 1.0 1 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker!

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Brukerråd, hva da? Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Som innbyggere i Trondheim mottar vi alle tjenester fra kommunen. Tjenestene varierer med de ulike fasene i livet.

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

BARNS DELTAKELSE I EGNE

BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNEVERNSSAKER Redd barnas barnerettighetsfrokost 08.09.2011 Berit Skauge Master i sosialt arbeid HOVEDFUNN FRA MASTEROPPGAVEN ER DET NOEN SOM VIL HØRE PÅ MEG? Dokumentgjennomgang

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Kompetanseheving i barnehagesektoren

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Kompetanseheving i barnehagesektoren 1 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kompetanseheving i barnehagesektoren Hvordan sørge for at alle ledd i sektoren jobber for kompetanseutvikling for kvalitetsutvikling i barnehagene? 2 Innledning Det er etablert

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Barnehagerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap SENSORVEILEDNING SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 29. mai 2009 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 83%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 83% Barnehagerapport Antall besvarelser: 15 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Barnehagerapport Antall besvarelser: 31 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 42% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 89 Svarprosent: 8% BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Samarbeid for et godt arbeidsmiljø Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren 2014 29.Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Helse Nord Helse Midt Helse Sør Vestre Viken Enkel kartlegging Generelt:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Hva er viktig ved tolking av resultatene? Tall fra spørreskjemaundersøkelser må alltid tolkes når informasjonen baserer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4 Barnehageundersøkelsen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... KORT OM RESULTATENE... DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... DEL - BARNET OG HVERDAGEN I BARNEHAGEN... BARNETS TRIVSEL... DET SOSIALE MILJØET...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Barnehagerapport Antall besvarelser: 33 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 46% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE Sør Varanger KOMMUNE 30.10.05 RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE KS-K as Jan Alm Knudsen 1. INNLEDNING Praksiskriteriene som er brukt

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2007

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2007 SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2007 Oppgave 1 Nedenfor ser du en forenklet tabell basert på informasjon fra den norske delen av European Social Survey 2004.

Detaljer

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder Innledning Fagutvikling, hva betyr det utvikling av (et) fag, å utvikle (et) fag? Hva vil det da si å utvikle et fag? Hvis fagutvikling

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 05 OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 Svarprosent: 70% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Professor Tor Slettebø, Institutt for sosialt arbeid og familieterapi Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Samarbeidskonferanse NAV Universitet og høgskolene To arenaer

Detaljer

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Prof. Dr Thomas Hoff, 11.06.12 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 34% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 54 Svarprosent: 60% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram 14.6.12 Navn: Gina Anette Brekke, - rådgiver på helsefaglige spørsmål for kommunalsjef og rådmann i Halden kommune. Medlem i arbeidsgruppen i boligsosialt

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

Nettverkssamling for USHT 11. mai Kompetanse hva er det?

Nettverkssamling for USHT 11. mai Kompetanse hva er det? Nettverkssamling for USHT 11. mai 2016 Kompetanse hva er det? Hva menes med begrepet kompetanse? Nordhaugs definisjon fra 1996: anvendte og anvendbare kunnskaper, ferdigheter og evner som har bruksverdi

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48% Barnehagerapport Antall besvarelser: 36 BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 48% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 15 OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Bjerknesparken barnehage Antall besvarelser: 4 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Bjerknesparken barnehage OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Professor, Dr. Thomas Hoff

Professor, Dr. Thomas Hoff Måling av arbeidsmiljø i U&H sektoren Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO FORMÅL Alle metoder for måling av arbeidsmiljø har sine unike styrker og svakheter Formålet med arbeidsnotatet

Detaljer

MÅLING AV KVALITET OG SITUASJONSBESKRIVELSEN

MÅLING AV KVALITET OG SITUASJONSBESKRIVELSEN NOTAT Til: Kvalitetskommuneprogrammet Fra: Tage Båtsvik, Asplan Analyse Dato: 12.6.2007 MÅLING AV KVALITET OG SITUASJONSBESKRIVELSEN 1 MÅLING OG ANALYSE 2 1.1 Hvorfor måle? 2 1.2 Hva skal måles? 2 1.3

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 96 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 26 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124.

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Forskningsopplegg og metoder Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk: Vitenskap og metode Problemstilling Ulike typer forskningsopplegg (design) Metodekombinasjon

Detaljer

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Mangfold likeverd likestilling En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Noen store ord! Alle mennesker har behov for å bli sett og hørt, gjøre egne valg, og forme sine egne liv. Dette er en

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 78 Svarprosent: 68% BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 53% BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Kapittel 1 Spørsmål og svar teori og empiri

Kapittel 1 Spørsmål og svar teori og empiri Innhold Kapittel 1 Spørsmål og svar teori og empiri...15 1.1 Forskning og fagutvikling...16 1.2 «Dagliglivets forskning»...18 1.3 Hvorfor metode?...19 1.4 Krav til empiri...20 1.5 Å studere egen organisasjon...21

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er gjennomført

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Evaluering av småbarnstilbudet (0-3 år) i de kommunale barnehagene

Evaluering av småbarnstilbudet (0-3 år) i de kommunale barnehagene Melding til utvalg for kultur og oppvekst 18.06.12 57/12 Arkivkode : E: A10 Saksnr. : 201203070 Evaluering av småbarnstilbudet (0-3 år) i de kommunale barnehagene 1. Bakgrunn for evalueringen Den store

Detaljer

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie TØI rapport 537/2001 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Kjartan Sælensminde Oslo 2001, 77 sider Sammendrag: Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer