MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør"

Transkript

1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke på tlf , eller Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Sakene legges ut på styrets hjemmeside: Anne Husebekk rektor Lasse Lønnum universitetsdirektør Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side1

2 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 29/15 Referatsaker til universitetsstyremøte /338 S 30/15 Forsknings- og utdanningsmelding /3029 S 31/15 S 32/15 S 33/15 S 34/15 S 35/15 Statsbudsjettet Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling UiT deltagelse i Internasjonale nettverkssentre for forsking og utdanning Læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2014/2015 Organisasjonsendringer ved administrasjonen ved Finnmarksfakultetet Mulig samarbeid med industripartner innen fjernmåling og sikre operasjoner 2015/ / / / /3093 S 36/15 Overdragelse av immaterielle rettigheter X 2012/5819 OS 10/15 OS 11/15 Orienteringssaker Oppsummering av dialogmøter mellom universitetsledelsen og fakultetene / UB / TMU Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene 2015/ /385 OS 12/15 Søkertall for opptak til studieåret 2015/ /2650 OS 13/15 Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2015/2434 OS 14/15 OS 15/15 Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet pr 1.tertial 2015 Orientering om fusjonsprosessen med Høgskolene i Harstad og Narvik 2015/ /1505 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side2

3 Universitetsledelsen Arkivref: 2015/338/IBA006 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret /15 Referatsaker til universitetsstyremøte Innstilling til vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering. 1. Protokoll/møtebok fra universitetsstyrets møte Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden Det juridiske fakultet, referat fra fakultetsstyremøte Det kunstfaglige fakultet, referat fra fakultetsstyremøte Det kunstfaglige fakultet, referat fra fakultetsstyremøte Referat fra IDF-møte sendes ut til styret på e-post før styremøtetmøtet. Saksbehandler: Inger Torill Bakke Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Universitetsledelsen Arkivref: 2015/3029/HSV000 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret /15 Forsknings- og utdanningsmelding 2014 Innstilling til vedtak: 1. Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2014 og Nøkkeltall 2014 til etterretning. Videre slutter universitetsstyret seg til følgende styringssignaler i meldingen: i. Alle studieprogram skal ha minimum to kvalitetssikrede utvekslingstilbud, fortrinnsvis fordelt på én utvekslingsavtale med europeisk institusjon og én med institusjon utenfor Europa. ii. UiT skal etablere felles servicefunksjoner for mobilitet for ansatte og gjesteforskere. iii. UiTs ledelse skal i samarbeid med studenter og Norges arktiske studentsamskipnad arbeide for å få et tilstrekkelig antall boliger også for innreisende studentmobilitet. iv. UiT skal vurdere boligtilbud for ansatte og gjesteforskere, herunder dimensjonering og forvaltning av egen boligmasse og muligheter for alternative løsninger. v. UiT skal utarbeide en handlingsplan som sikrer et helhetlig og systematisk arbeid med å forbedre gjennomføringen på alle studienivå fram mot 2020 og vurdere å gi økonomiske insentiver for å fremme arbeidet. vi. UiT skal gjennomføre en helhetlig vurdering av hvordan arbeidet med overvåking, analyse, samordning og kvalitetssikring av karakterbruk skal drives og ledes på de ulike institusjonsnivåene i både faglig- og administrativ linje. vii. Alle fakultetene skal innen utgangen av 2016 ha utarbeidet egne system og planer for ekstern evaluering av studieprogrammene i henhold til kvalitetssystemets krav. viii. Fakultetene skal gjøre årlige analyser av publiseringsaktiviteten, og skal sette i verk tiltak for å øke både publiseringsomfanget og publiseringskvaliteten, herunder konkrete tiltak for å øke publiseringen i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. ix. UiT og UiTs fakulteter skal sette i verk tiltak som øker andelen Open Accesspublisering, herunder både publisering i OA-publiseringskanaler og ved egenarkivering i Munin. 2. Alle enhetene bes om å behandle Forsknings- og utdanningsmelding 2014 og Nøkkeltall 2014 i egen sak i sine beslutningsorganer. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side28

29 Begrunnelse: Universitetsstyret besluttet i sak S 23/14 Forslag til endringer i regimet for meldinger og styringsinformasjon at det hvert år skal lages (i) en melding med aktuelle analyser innen forsknings- og utdanningsvirksomheten og (ii) en egen rapport som presenterer nøkkeltallene for UiT innen forsknings- og utdanningsvirksomheten (Nøkkeltall for UiT). Omleggingen ble gjort for å redusere det totale rapporteringsvolumet ved UiT, og for å gi de ulike nivåene bedre styringsinformasjon. Dette er det andre året der denne omleggingen får virkning. De årlige forsknings- og utdanningsmeldingene skal ikke favne hele bredden i virksomheten, men heller gå i dybden på utvalgte, aktuelle tema der det sammenstilles data for å belyse aktuelle problemstillinger på en måte som gir god styringsinformasjon. De baseres i hovedsak på data som er offentlig tilgjengelig. Meldingen inneholder konkrete styringssignaler til institusjonen og enhetene. Det er parallelt med Forsknings- og utdanningsmeldingen, utarbeidet en egen rapport som presenterer nøkkeltallene innen forsknings- og utdanningsvirksomheten i en kortfattet form (Nøkkeltall for UiT). Nøkkeltallene er i hovedsak hentet fra kalenderåret 2014, men der tall fra 2015 er tilgjengelig er disse benyttet. Tallene presenteres kortfattet og uten kommentarer og inngående analyser. Forsknings- og utdanningsmeldingen er i år inndelt i sju kapitler. Kapittel en gir et kort sammendrag av meldingen, oversikt over årets styringssignaler, samt kort om oppfølging av fjorårets styringssignaler. I kapittel to trekkes det frem suksesshistorier og prosjekter innenfor de ulike satsingsområdene definert i strategien for å synliggjøre UiTs arbeid med å nå strategiens mål. Kapittel tre gjør kort rede for eksterne evalueringer og styringssignaler som påvirker UiTs virksomhet. De resterende kapitlene går i dybden på problemstillinger og utfordringer innen følgende utvalgte tema: Internasjonalisering og mobilitet Gjennomføring og frafall Kvalitetssikring av karaktersetting Evaluering av studier Publisering Universitetsdirektørens vurdering Universitetsdirektøren mener at det er nødvendig for universitetsstyret og ledelsen å ha god styringsinformasjon og at denne framskaffes på en effektiv måte. Det er også viktig at den faglige virksomheten innen både forskning og utdanning ses i sammenheng. Videre mener Universitetsdirektøren at meldingen gir god innsikt i institusjonens kjerneaktiviteter i forhold til strategiplanen. Meldingen inneholder gode analyser og ny informasjon som gir grunn til å sette i verk tiltak for å bedre blant annet UiTs effektivitet og kvalitet innen både forskningsog utdanningsvirksomheten i tråd med strategien. Å følge opp styringssignalene som gis i forsknings- og utdanningsmeldingen vurderes som viktig for realiseringen av UiTs strategi på de utvalgte temaene. Erfaringer fra tidligere år viser at oppfølgingen av styringssignaler på flere områder har vært mangelfull og at universitetet her har et forbedringspotensiale. For å tydeliggjøre styringssignalene som gis i årets melding er disse tatt inn i vedtaket. De inngår i tillegg i kapitlene som omhandler de respektive temaene i meldingen. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side29

30 Styret gjøres oppmerksom på at layout på meldinga og nøkkeltallrapporten kan bli justert noe når de skal klargjøres for trykking. Dette vil i all hovedsak gjelde utseende på tabeller, figurer og ev. teksttyper. Lasse Lønnum universitetsdirektør Heidi Adolfsen studiedirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Saksbehandler: Avdeling for utdanning og Avdeling for forskning og utviklingsarbeid UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3 Side30

31 MELDING 2014 Forskning og Utdanning Side31

32 UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side32

33 INNHOLD 1. Innledning og sammendrag... 5 Om meldinga... 5 Sammmendrag av hovedfunn i meldinga... 5 Oppfølging av fjorårets styringssignaler... 6 Universitetsstyrets vedtak med årets styringssignaler Drivkraft i nord UiT mot Oppfølging av de gjennomgående strategiene Oppfølging av de tematiske satsingene Aktuelle eksterne føringer, styringsdokumenter og evalueringer Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Tilsyn og kartlegginger i regi av NOKUT Forskningsrådets strategi for lagring av data: Deling og lagring av offentlig finansierte forskningsdata Fagevalueringer Innstegsstillinger Styringssystem for informasjonssikkerhet Internasjonalisering og mobilitet Funn og resultater Tilrettelegging for ansattemobilitet Styringssignal Gjennomføring og frafall Status ved UiT og nasjonale sammenlikninger Særlige utfordringer med gjennomstrømming i ph.d.-utdanningene Fakultetenes arbeid med å styrke gjennomføringen og redusere frafallet Hvordan skal UiT bli nasjonalt ledende på gjennomstrømming? Styringssignal Kvalitetssikring og overvåking av karaktersetting ved UiT og Nasjonalt Styringssignal Systematisk evaluering av studier Evaluering av undervisning og læring Deltakelse og engasjement blant studenter Rapportering fra enhetene om det systematiske evalueringsarbeidet Tildeling av midler til studiekvalitetsfremmende tiltak Oppsummering Styringssignal UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side33

34 8. Vitenskapelig publisering Resultater for UiT i Resultater for UiTs enheter Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Åpen tilgang til forskning Styringssignal UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side34

35 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG Om meldinga Fra og med resultatåret 2013 produseres en årlig melding som omfatter den faglige virksomheten innen både forskning og utdanning Forsknings- og utdanningsmeldinga. Meldinga favner ikke hele bredden i virksomheten, men går i dybden på utvalgte, aktuelle tema og aktuelle problemstillinger for å gi god styringsinformasjon. De baseres i hovedsak på sammenstillinger av data som er offentlig tilgjengelig. Meldinga inneholder konkrete styringssignaler til institusjonen og enhetene. Som supplement til Forsknings- og utdanningsmeldinga, utarbeides en årlig rapport som presenterer nøkkeltall innen forsknings- og utdanningsvirksomheten (Nøkkeltall for UiT). Nøkkeltallene utarbeides for at ledelsen og ansatte ved UiT skal ha tilgang til resultater for institusjonen som kan benyttes i presentasjoner og som lett kan bearbeides slik at de passer ulike behov. Nøkkeltallene er i hovedsak hentet fra kalenderåret 2014, men der tall fra 2015 er tilgjengelig er disse benyttet. Tallene presenteres kortfattet og uten kommentarer og inngående analyser. Forsknings- og utdanningsmeldinga er i år inndelt i åtte kapitler. Kapittel 1 gir et kort sammendrag av meldinga, oppfølging av fjorårets styringssignaler, samt styrets vedtak i saken med årets styringssignaler. I kapittel 2 trekkes det frem suksesshistorier og prosjekter innenfor de ulike satsingsområdene definert i strategien, for å synliggjøre UiTs arbeid med å nå universitetets mål. Kapittel 3 gjør kort rede for eksterne evalueringer og styringssignaler som påvirker UiTs virksomhet. De resterende kapitlene går i dybden på problemstillinger og utfordringer innen følgende utvalgte tema: - Internasjonalisering og mobilitet - Gjennomføring og frafall - Kvalitetssikring og overvåking av karaktersetting - Evaluering av studier - Publisering Sammmendrag av hovedfunn i meldinga Kapittel 2 ser på oppfølging av strategien på ulike områder. Det er valgt ut suksesshistorier og relevante prosjekter som beskriver UiTs arbeid innenfor både de gjennomgående strategiene og de tematiske satsingene. Kapittel 3 gjør rede for aktuelle føringer, styringsdokumenter og nasjonale evalueringer som påvirker UiT. I kapittelet gis det en kort oppsummering av følgende tema; Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren, ulike tilsyn og kartlegginger i regi av NOKUT, Forskningsrådets strategi for lagring av data, fagevalueringer, innstegsstillinger og styringssystem for informasjonssikkerhet. Kapittel 4 tar for seg mobilitet, og ser spesielt på grunnlaget for og utviklingen av ansattmobilitet samt utreisende studentutveksling og opptak til engelskspråklige studieprogram. Nær halvparten av UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side35

36 partneravtalene ble benyttet til studentmobilitet, en liten oppgang fra fjoråret. Det er fremdeles stort sprik mellom antallet innreisende og utreisende utvekslingsstudenter. Videre ser vi at 90 % av søkere til engelskspråklige studieprogram får avslag på sine søknader. Kapittel 5 tar for seg gjennomføring og frafall i studiene. Svak gjennomføring er utpekt som en av hovedutfordringene i sektoren og forventningene om at kvalitetsreformen skulle føre til bedre studiegjennomføring er ikke innfridd. Andelen bachelor- og masterstudenter ved UiT som fullfører på normert tid har økt noe de siste årene, men det er fortsatt for få som fullfører på normert tid. Videre har andelen ph.d.-studenter som har disputert innen seks år etter oppstart gått betydelig ned. For at UiT skal nå målet om å være nasjonalt ledende på gjennomstrømming må det iverksettes et helhetlig å systematisk arbeid på alle studienivå. Kapittel 6 omhandler overvåking og kvalitetssikring av karaktersetting, både ved UiT og i nasjonal sammenheng. Forskjeller i karaktersetting utpekes som en av de store utfordringene i UH-sektoren, til tross for at omfattende samordningstiltak er blitt gjennomført mellom institusjoner, fagområder og fagnivåer helt siden innføringen av ny karakterskala i Forutsetninger for å møte denne utfordringen ved UiT gjennomgås og drøftes, herunder nødvendigheten av god forankring i faglig ledelse og en hensiktsmessig målgruppeorientering. Kapittel 7 ser på systematisk evaluering av studier. Rapporter fra fakultetene viser at evaluering er et vanskelig område. Krav til evaluering av oppnådd læringsutbytte gjør at det er behov for å tenke nytt og videreutvikle evalueringsarbeidet ved UiT. De fakultetene ved UiT som kan vise til at de arbeider systematisk med evaluering og involvering av studenter kan også vise til et godt utbytte av evalueringsarbeidet. Over halvparten av fakultetene ved UiT har ikke ferdigstilt system for ekstern evaluering, og dette må følges opp. Kapittel 8 ser nærmere på utviklingen i vitenskapelig publisering av forskning ved UiT. Tall viser at UiT har en økning i publikasjonspoeng på 10,5 % fra 2013, og er det eneste av de store universitetene som har en positiv utvikling siste år. Her står HSL-fak står for hoveddelen av veksten til UiT med 52 %, og flere av instituttene ved HSL-fak har en meget positiv utvikling i publiseringstall i UiT har en fortsatt positiv utvikling i Open Access-publisering, og utmerker seg nasjonalt med høy andel åpent tilgjengelige artikler. Oppfølging av fjorårets styringssignaler Etablering av en strategi for ekstern finansiering Det arbeides med å utarbeide en nettbasert håndbok med konkrete tiltak for hvordan UiT bedre kan lykkes i å øke den eksterne finansieringen av forskning fra blant annet Horizon 2020 og Forskningsrådet. Håndboken skal sammenfatte UiTs strategi for ekstern finansiering og samtidig beskrive virkemidler, verktøy, prioriteringer, arbeidsform og arbeidsdeling for søknads- og driftsfasen. Målgruppen for håndboken vil være ledere, forskere og administrativt personale. Den vil i tillegg være et nyttig verktøy i opplæring av nytilsatte og for standardisering, kvalitetssikring og effektivisering av tjenestetilbudet ved UiT. For å bidra til at prosessen med å utarbeide håndboken blir god, vil den utarbeides bolk for bolk. De enkelte delene vil bli publisert på nett og operasjonalisert fortløpende, slik UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side36

37 at implementeringstiden blir så kort som mulig. Håndboken skal være et operativt verktøy for ekstern finansiering som kontinuerlig forbedres. Strategi for forskningsinfrastruktur Arbeidet med å utarbeide en strategi for forskningsinfrastruktur er ikke påbegynt. Dette arbeidet skal knyttes sammen med utarbeidelsen av Håndbok for ekstern finansiering. Det er diskutert i ulike utvalg ved universitetet om man bør endre dagens modell for nøkkelfordeling av strategiske midler til innkjøp av infrastruktur, men det er ikke konkludert. Oppstartspakker og aktiv rekruttering UiT har i 2014 vedtatt ny strategi som innebærer økt satsing på å bygge opp internasjonalt ledende forskningsmiljøer. Strategien blir fulgt opp gjennom budsjettmessige prioriteringer og utlysninger, blant annet på de fem tematiske satsingsområdene, og gjennom strategisk fordeling av stipendiat- og postdoktor stillinger for å styrke gode forskningsmiljøer. I Statsbudsjettet for 2015 ble UiT tildelt 5,6 mill kroner for å bygge opp verdensledende miljøer. Målet er å rekruttere internasjonalt anerkjente forskere som kan bidra til å bygge opp sterke forskningsmiljøer ved UiT. Ved søknadsfristens utløp i mai 2015 var det kommet inn fem søknader med forslag fra forskningsgrupper ved ulike fakulteter. I tillegg til de sentrale initiativene legger fakultetene vekt på å styrke og utvikle tematiske forsknings grupper. Ved oppbygging av forskningsgrupper og rekruttering av toppforskere og internasjonale talenter har fakultetene muligheter for å legge til rette med «oppstartspakker» i form av rekrutteringsstillinger, administrativ og teknisk støtte, driftsmidler og lønnsbetingelser. Et eksempel fra 2014 er Helsefak sin rekruttering av to internasjonale forskningstalenter tilknyttet Norwegian Centre for Molecular Medicine (NCMM), hvor det er lagt til rette med bruk av fakultets rekrutteringsstillinger og infrastrukturmidler, og hvor det inngår en gruppelederfunksjon for å bygge opp en forskningsgruppe i løpet av fem år. Universitetsdirektøren vil arbeide videre med å klargjøre hvilke elementer som kan inngå i oppstartspakker, hvilke kriterier og vurderinger som skal ligge til grunn, samt finansiering. Mulige elementer kan være driftsmidler, infrastruktur/utstyr, støttepersonell, rekrutteringsstillinger, lønnsbetingelser, hjemreiser, bolig, frikjøp fra øvrige oppgaver, mentoring/kompetanseutvikling, FoUtermin, og muligheter for ektefelle/partner. Internasjonalt samarbeid og mobilitet En styrking av UiTs arbeid knyttet til service ved internasjonal mobilitet og internasjonal rekruttering (inkludert mottak av nyansatte) har lenge vært en målsetting, og i 2013 ble det organisert et prosjekt under Forbedringsprosessen knyttet til servicefunksjoner ved ansattemobilitet. Den innledende kartleggingen slo fast at situasjonen ved UiT i dag innebærer et mottaksapparat og servicefunksjoner preget av fragmentering og dårlig koordinering og at det er viktig å få på plass gode og hensiktsmessige tjenester overfor denne målgruppen for å sikre at utenlandske forskere blir møtt med en profesjonell og likeverdig service ved UiT (ibid.). Prosjektets konklusjoner og anbefalinger ble oversendt Avd. for personal og organisasjon i januar 2014 for videre oppfølging, jf. kap. 4 nedenfor. UiT har i 2014 revidert retningslinjene for FoU-termin (S 22/14). Det er fastsatt kriterier for at fakultetet skal kunne tildele FoU-termin og kriterier som må være oppfylt for søker, blant annet at det skal foreligge en tilfredsstillende arbeidsplan. Ved prioritering mellom søkere skal det legges vekt på terminens betydning for internasjonaliseringsarbeidet, og for bygging/vedlikehold av faglige nettverk. UiT har i 2014 også revidert retningslinjer for fordeling av arbeidstid (S 25/14), hvor det er lagt vekt på at FoU-tida skal brukes til forsknings- og utviklingsarbeid som bygger opp under enhetens strategiske mål, hvor internasjonalt samarbeid inngår. Videre har UiT satt av midler til UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side37

38 utenlandsstipend for stipendiater (S 47/06, OS 23/14). Erfaringen er at ordningen med støtte til utenlandsopphold fungerer godt, og gir stipendiatene nyttige internasjonale kontakter som har betydning både for arbeidet med doktorgradsavhandlingen, videre karriere og for fagmiljøet. UiT har de senere år hatt mål om å styrke arbeidet knyttet til internasjonal mobilitet og rekruttering, inkludert mottak av nyansatte. I 2013 ble det gjennomført en forbedringsprosess knyttet til servicefunksjoner ved ansattemobilitet. Kartleggingen slo fast at situasjonen ved UiT i dag innebærer et mottaksapparat og servicefunksjoner preget av fragmentering og dårlig koordinering. Arbeidsgruppen ga tilråding om at det er viktig å få på plass gode og hensiktsmessige tjenester overfor denne målgruppen for å sikre at utenlandske forskere blir møtt med en profesjonell og likeverdig service ved UiT. Prosjektets konklusjoner og anbefalinger ble oversendt administrasjonen i januar 2014 for videre oppfølging. Så langt har det imidlertid ikke vært rom for å etablere en slik fellesfunksjon (se også omtale under punkt 4.) Strategisk rekruttering Fakulteter og institutter samarbeider med administrasjonen med for å planlegge og gjennomføre gode rekrutteringsprosesser. De fleste enheter ved UiT utarbeider handlingsplaner for rekruttering, tilpasset enhetens forsknings- og undervisningsprofil og strategiske mål. Den enkelte betenkning og utlysning av vitenskapelige stillinger skal være grundig vurdert av institutt, fakultet og behandlet av tilsettingsutvalget. Administrasjonen gir råd og leverer tilpasset tallmateriale til fakulteter og enheter. Rekruttering har også vært tema i styringsdialogen mellom universitetsledelsen og hvert fakultet. De senere år har UiT hatt et fokus på midlertidige vitenskapelige stillinger, hvor andelen er redusert med 5,8 prosentpoeng i perioden Det har medført økt tilsetting i faste stillinger, som antas å være mer attraktive for dyktige søkere. Som del av likestillingsarbeidet blir det lagt vekt på å sikre at det er gode søkere av begge kjønn til ledige stillinger, blant annet gjennom bruk av letekomiteer. Ledige stillinger blir synliggjort på kunngjøringsportalen Jobbnorge, Euraxess-portalen, relevante tidsskrifter og media, og på flere av UiTs nettsider. Det er laget en internettside med informasjon tilpasset mulige søkere til våre stillinger. UiT har i 2014 knyttet seg til ny avtale om kunngjøringsportal gjennom Uninett. Ny funksjonalitet gir bedre muligheter for rapporter og tallmateriale som er relevant i rekrutteringsarbeidet. I UiTs personalportal (HR-portalen) er stegene i tilsettingsprosessen visualisert i Lederhåndboken. Det er lagt vekt på tydelig og systematisk informasjon med tilhørende lov- og regelverk, forskrifter, reglement, rutiner, maler, opprykksordning, midlertidig tilsetting og direkte tilsetting. Målet er at informasjonen skal være brukervennlig, tilgjengelig, korrekt og samordnet med hvert fakultets informasjon. Det er også lagt ut informasjon om strategisk rekruttering, der UiTs ledere finner lenkehenvisninger til databaser, nøkkeltall, lederverktøy og tilsettingsprosessen fra A til Å. Det er gjennomført forbedringsprosesser for tilsetting av stipendiater og vitenskapelige ansatte. Det ble i 2014 iverksatt en rekke tiltak for å effektivisere prosessene. Som del av dette arbeidet er det gjort forbedringer i kunngjøringstekster, maler og verktøy. I forlengelsen av rekrutteringsarbeidet er det utarbeidet rutiner for mottak av nyansatte, samt nettsider for nyansatte med praktisk informasjon om UiT. I 2015 blir det gjort en gjennomgang av saker som er fremmet for tilsettingsråd og tilsettingsutvalg, med hensyn til kvalitet, effektivitet og etterlevelse. Høst 2015 blir det gjennomført et seminar med tema «Fra kilde til rapport», som omhandler datakvalitet og bruk av analyser og nøkkeltall. På systemsiden deltar UiT i et samarbeidsprosjekt med de øvrige breddeuniversitetene, som blant annet har som mål å gi bedre funksjonalitet og støtte til rekrutteringsprosesser. UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side38

39 Lederutviklingsprogram UiTs arbeid med lederutvikling har som mål å skape kultur og felles språk for ledelse, gjennomgående for alle nivå i organisasjonen, planmessig og langsiktig. Arbeidet er organisert i ulike program for grupper av ledere, henholdsvis for instituttledere, forskningsgruppeledere og ledere av programstyrer og studieprogram. Hensikten med programmene er å etablere trygghet i lederrollen, utvikle lederferdigheter, og inspirere til ledelse som balanserer flere dimensjoner. Samlingene er en viktig arena for nettverksbygging og erfaringsutveksling. I tillegg blir det gjennomført samlinger for de øverste ledernivåene ved UiT. I 2014 er det gjennomført 6 ledersamlinger for faglige ledere av forsknings- og utdanningsvirksomheten, hhv to samlinger per program. I tillegg er det gjennomført basisopplæring for nye ledere, lederkafé og felles temasamlinger. Tema for ledersamlingene i 2014: - Hva kjennetegner UiT som institusjon rammer og betingelser å utøve ledelse innenfor - Utviklingstrekk og kvalitetsarbeid innen forskning og undervisning - Ledelse av kunnskapsmedarbeidere - hhv kunnskapsledelse, forskningsledelse og faglig ledelse av utdanninger Karriereutvikling For vitenskapelig ansatte er det etablert formelle karriereveier og definert kvalifikasjonskrav for ulike typer stillinger, som utøves gjennom tilsettings- og opprykksprosedyrer. UiTs ansatte gjør aktiv bruk av ordningene for vurdering av opprykk til høyere stilling. For kvinner spesielt har institusjonen satset på å øke kvinneandelen i toppstillinger gjennom opprykksordningen. For ansatte på kvalifiseringsvilkår er det utarbeidet rutiner for oppfølging av pedagogiske kvalifikasjoner i henhold til de krav som er satt (jf. S 34/11). Ut over disse formelle karriereveiene og den individuelle faglige utviklingen, er det ved UiT lagt til grunn at medarbeidersamtalen og den løpende dialogen mellom leder og medarbeider skal identifisere og ivareta behovene for faglig utvikling, veiledning og støtte, slik at medarbeideren også står sterkere ved neste karrieremulighet. Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen som ble gjennomført i 2014 viste at over 70 % av respondentene svarte bekreftende på spørsmål om det var gjennomført medarbeidersamtale i løpet av de siste 24 månedene. Opplevd nytteverdi av medarbeidersamtaler, og tillit nærmeste leder ble vurdert som forholdsvis høy. Dette viser at medarbeidersamtaler i stor grad er tatt i bruk ved UiT, og at det gjennomgående synes å være god dialog mellom ledere og medarbeidere. I løpet av 2014 er veiledninger og verktøy for medarbeidersamtaler blitt revidert og gjort tilgjengelig gjennom HR-portalen. UiT har ikke en samlet, gjennomgående karrierepolitikk for alle ansatte. Som pekt på i nasjonale fagevalueringer er det behov for at arbeidet med aktiv karriereplanlegging blir styrket, særlig for å kunne rekruttere, beholde og videreutvikle yngre talenter. I likhet med andre institusjoner opplever UiT økt konkurranse om talentene, mer konkurransebasert finansiering, og høyere forventninger til profesjonell ledelse og karrieremuligheter. UiT vil arbeide videre med å utvikle en karrierepolitikk som skal tydeliggjøre både de formelle karriereveiene, og forventninger til ledere og medarbeidere om å legge til rette for faglig utvikling og karriereutvikling. I 2014 har UiT deltatt i et nasjonalt prosjekt i regi av Universitets- og høgskolerådet om bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i sektoren. Sammen med Regjeringens ambisjon om at god karrierepolitikk skal bidra til flere fremragende forskere og fagmiljøer, utgjør dette et grunnlag for å utvikle en mer samlet karrierepolitikk ved UiT. Fakultetsvise publiseringsanalyser Fakultetene gjør årlige analyser av publiseringsaktiviteten, og har egne rutiner for behandling og oppfølging av disse for å bidra til å øke publiseringsomfanget og publiseringskvaliteten slik det er UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side39

40 mest relevant for deres fagmiljøer. Dette er dels dokumentert gjennom fakultetenes oppfølging av Melding om forskning og utdanning 2013 (ephortenr 2014/4453). Open access Realisering av mål og prinsipper i UiTs policy for Open Access er en tidskrevende prosess som tar tid, men utviklingen er positiv og UiT markerer seg med gode resultater sammenlignet med andre institusjoner i sektoren. Gjennom flere år har UiT utmerket seg nasjonalt med kompetanse, systemer og resultater innenfor Open Access. Munin-konferansen som Universitetsbiblioteket (UB) arrangerer i november hvert år, har internasjonal status innenfor publisering og Open Access. UB lanserte i 2014 TROLLING The Tromsø Repository of Language and Linguistics som et første ledd i etablering av et åpent arkivnettverk for forskningsdata ved UiT. Kompetansen ved UB har i flere år vært etterspurt fra andre institusjoner som vil utvikle sine tjenester innenfor Open Access. Hovedtyngden av innsatsen på dette området ligger fremdeles ved UB, og det arbeides med at enhetene skal sette høyere fokus på Open Access. Helsefak har i 2014 startet et viktig prosjekt for å styrke publisering Open Access, og erfaringene fra denne satsningen bør anvendes for utvikling av bevissthet og tiltak for UiT som hele. Tiltak for å øke egenarkivering av publikasjoner har kontinuerlig fokus i CRIStin-arbeidet ved UiT. Effektivitetsanalyser I fjorårets melding ble det slått fast at den faglige virksomheten ved UiT er lite effektiv på sentrale indikatorer fra KD og omfanget av utdanningstilbudet trekkes fram som en mulig årsak til det. Som en følge av dette, og på bakgrunn av at UiT har svært mange studieprogram med få studenter, ble det våren 2015 iverksatt en prosess for gjennomgang av studieprogram med få studenter. Målet med prosessen er både å bedre studiekvaliteten, å gjøre mer effektiv bruk av universitetets ressurser og å skape større fleksibilitet. Fakultetene er i den forbindelse bedt om å gjennomgå utvalgte studieprogram i henhold til et kriteriesett som blant annet omhandler vurderinger av muligheten for nasjonal arbeidsdeling, fagmiljøets størrelse og robusthet, forskningsaktiviteten tilknyttet studieprogrammet, intern samordning/sammenslåing mv. Prosessen vil bidra til å identifisere områder med forbedringspotensiale og resultere i tiltak som på sikt kan bedre effektiviteten og kvaliteten innen forsknings- og utdanningsvirksomheten. Resultatet av gjennomgangen og forslag til en langsiktig oppfølgingsplan legges fram for universitetsstyret høsten Gjennomgang av emneportefølje I den ovennevnte gjennomgangen av studieprogramporteføljen er det lagt opp til at emneporteføljen tilknyttet de programmene som er valgt ut for nærmere gjennomgang også skal vurderes med henblikk på å identifisere overlappende emner, redusere omfanget og effektivisere organiseringen. Den resterende emneporteføljen må adresseres i en senere fase. UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side40

To fusjoner og to til!

To fusjoner og to til! To fusjoner og to til! Britt Elin Steinveg assisterende universitetsdirektør Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Foto: Geir Gotaas To frivillige fusjoner 1.1.2009: Fusjon mellom UiT og HiTø

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene Verdigrunnlag Helsefaks

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Sted: Mandag 9.3.15 klokka 1400-1530. ADM B124 Møterom Hiet Saksliste: Sak 2-15 Overordnet koordinering av SFF-søknader fra UIT. Sak 3-15 Verdensledende

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter

Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter Pål Vegar Storeheier 12.04.2016 Foto: S'g Brøndbo, UiT Fusjonshistorie 2 Universitetet har siden 2009 fusjonert med fire høgskoler Høgskolen

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - offentlig

MØTEPROTOKOLL - offentlig MØTEPROTOKOLL - offentlig Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Anne Husebekk

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Utdanning, behov og etterspørsel. Hva er status og hvor går vi?

Utdanning, behov og etterspørsel. Hva er status og hvor går vi? Utdanning, behov og etterspørsel Hva er status og hvor går vi? Kort om Tromsø 69ºN Fikk byprivilegier 1794 Areal 2.558 km 2 Nordens Paris Porten til ishavet Folketall ca 70 000 Viktige næringer: Offentlige

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter Fung. avdelingsdirektør Heidi A. Espedal Forskningsutvalget 4. September 2013 Forskningsadministrativ

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010 Ved Britt Elin Steinveg, UiT Litt historie og bakgrunn 2 Hvem var vi før 2009 Høgskolen i Tromsø: En typisk profesjonshøgskolene med en Fellesadministrasjon

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk SAB møte 08.09.15 Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk v/personaldirektør Irene Sandlie Disposisjon Status for UiOs arbeidet med rekrutteringsstrategi Hva har UiO av personalpolitiske føringer og

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanningene

Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanningene Norsk mal: Startside Universitets- og høgskolerådet Fagstrategisk enhet for helse- og Ekspedisjonssjef Toril Johansson 1.10.2014 Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 1 Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 2 Klar strategi NTNUs strategi 2011-2020 Kunnskap for en bedre verden. NTNU Internasjonalt fremragende

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Statssekretær Bjørn Haugstad Akademikernes frokostseminar, 7. mai 2015 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Syv punkter

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Helsefak 2020: Framtida blir hva vi gjør den til! Strategiplanen for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 (Helsefak 2020) formulerer tematiske

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

UiT Norges arktiske universitet med nytt teknologibygg. Nå og i fremtiden Anne Husebekk

UiT Norges arktiske universitet med nytt teknologibygg. Nå og i fremtiden Anne Husebekk UiT Norges arktiske universitet med nytt teknologibygg. Nå og i fremtiden Anne Husebekk Rektor UiT Norges arktiske universitet Tromsø 69ºN Bystatus 1794 Areal 2.558 km 2 Folketall: 72 987 (++) (1. april

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Årspianen er normalt en del av virksomhetsplanen, som normalt består av tre deler: Budsjett Årspian Satsingsforslag

Årspianen er normalt en del av virksomhetsplanen, som normalt består av tre deler: Budsjett Årspian Satsingsforslag U i T N 0 R G E s ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/3834 1W0000 Dato:20.02.2014 SakJF 12-14 SAK JF 12-14 Til: Fakulteisstyret Møtedato: 3. mars 2014 JF 12-14 Årspian 2014 for Det

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter

Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter Jan R Iversen seniorrådgiver, Stab og SKA Kort om «UiT Norges arktiske universitet» som internasjonalt og nordområderelevant universitet

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon

Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon Doktorgrad i bedriften Nærings-ph.d En forskerutdannelse med kandidater ansatt i næringslivet (3/4 år) Åpent for alle bransjer og næringer. Kan

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

Ti forventninger til regjeringen Solberg

Ti forventninger til regjeringen Solberg kunnskap gir vekst Ti forventninger til regjeringen Solberg Kontaktperson: leder Petter Aaslestad mobil: 915 20 535 Forskerforbundet gratulerer de borgerlige partiene med valget og vi ser frem til å samarbeide

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer