Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene"

Transkript

1 Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene 20.februar: Frist for innsending av endringsforslag til 5. mars: Sentralstyret behandler innkomne endringsforslag og innstiller overfor landsmøtet 22. mars: Innledning, debatt og votering på landsmøtet

2 BAKGRUNN Senterpartiets utvalg for reformer i kommunesektoren (Greni-utvalget) har utredet partiets holdning til endret oppgavedeling mellom stat, fylke og kommune. Utvalget skulle komme med forslag til oppgaver som kunne flyttes fra: 1. Den sentrale stat til kommunalt og fylkeskommunalt nivå. 2. Den regionale stat/fylkesmannen til kommunalt og fylkeskommunalt nivå 3. Kommunalt nivå til fylkeskommunalt nivå 4. Kommunalt nivå til statlig nivå 5. Fylkeskommunalt nivå til kommunalt nivå Stortinget påla våren 2014 regjeringen å vurdere regionnivåets framtid som del av kommunereformen. Regjeringen utlyste da utredningsoppdrag som skal danne grunnlag for en stortingsmelding våren «Greni-utvalget» la fram sin innstilling i slutten av november og sentralstyret tok den til foreløpig orientering i møte før den ble sendt på høring i organisasjonen med høringsfrist 20. januar. Det kom inn noen uttaler, men mange fylkeslag ønsket å ta spørsmålene opp på sine fylkesårsmøter og avventer derfor å gi sine innspill til andre høringsrunde. Sentralstyret har behandlet innstillingen og det er gjort to endringer i forhold til Greni-utvalget: Sentralstyret har valgt å følge forslaget fra Akershus om ikke å overføre saker etter «lov om helligdager» til kommunene. Det er tatt inn et punkt i tråd med et forslag fra Kommunenes Sentralforbund om at deler av Forskningsrådets programmer bør overføres fylkene. Sentralstyret vil samtidig presisere at de i denne behandlingen hadde en drøfting med ulike synspunkter og oppfordrer organisasjonen gjennom denne runden å foreslå nye oppgaver som kan flyttes nærmere folk. BEHANDLING 20. februar: Frist for innsending av endringsforslag til Endringsforslag kan fremmes av landsmøtedelegater, partiets fylkeslag, sentralstyrene i Senterungdommen og Senterkvinnene og styret i partiets samepolitiske råd. I forslagene må det refereres til linje i programforslaget, og det er bare konkrete endringsforslag (tillegg, strykninger, endringer) som går videre til behandling på landsmøtet. 5. mars: Sentralstyret behandler innkomne endringsforslag og innstiller overfor landsmøtet. 22. mars: Innledning, debatt og votering på landsmøtet

3 ENDRINGER I OPPGAVEDELING MELLOM STAT, FYLKE OG KOMMUNE Innledning Senterpartiets utvalg for reformer i kommunesektoren (Greni-utvalget) har utredet partiets holdning til endret oppgavedeling mellom stat, fylke og kommune. Utvalget skulle komme med forslag til oppgaver som kunne flyttes fra: 6. Den sentrale stat til kommunalt og fylkeskommunalt nivå. 7. Den regionale stat/fylkesmannen til kommunalt og fylkeskommunalt nivå 8. Kommunalt nivå til fylkeskommunalt nivå 9. Kommunalt nivå til statlig nivå 10. Fylkeskommunalt nivå til kommunalt nivå Stortinget påla våren 2014 regjeringen å vurdere regionnivåets framtid som del av kommunereformen. Regjeringen utlyste da utredningsoppdrag som skal danne grunnlag for en stortingsmelding våren Det regjeringsoppnevnte Vabo-utvalget la fram sin innstilling om oppgavedeling mellom forvaltningsnivåene 1. desember Utvalget foreslår tre modeller: a) Modell 1: Videreføring av generalistkommuneprinsippet og kommuner med minst innbyggere. Denne modellen tar utgangspunkt i delrapporten og anbefalingen om en minste kommunestørrelse på innbyggere. b) Modell 2: Storkommuner med flere oppgaver som inngår i fylkeskommunene/regionene. Denne modellen tar utgangspunkt i at noen av de vurderte oppgavene bare kan overføres til kommuner med et vesentlig høyere innbyggertall enn minstestørrelsen på innbyggere. Differensiert oppgavefordeling innebærer at storkommuner overtar ansvaret for enkelte fylkeskommunale eller statlige oppgaver og tjenester, mens ansvaret for de samme oppgavene ligger til fylkeskommunene/regionene eller staten for mindre kommuner. Storkommunene inngår i fylket/regionen. c) Modell 3: Storkommuner med Oslo-status. Modellen innebærer tildeling av Oslo-status til flere storkommuner. Oslo har i dag alle fylkeskommunale oppgaver (unntatt regional plan) i tillegg til kommunale oppgaver. Kommuneloven fastslår at Oslo fylke ikke er fylkeskommune. Det betyr at det ikke skal velges fylkesting, og at Oslo bystyre har overordnet ansvar for samtlige oppgaver. Forskjellen på modell 2 og modell 3 er altså at storkommunene i modell 3 ikke inngår i fylket/regionen. Heidi Greni uttalte umiddelbart at dette er forskjells-norge satt i system. «Det blir ikke bedre styring og mer lokaldemokrati av at interessene til innbyggerne i en rekke kommuner som omgir storbyene, blir underordnet hensynet til bypolitikerne i Bergen, Trondheim og Stavanger» uttalte hun. Stortingsflertallet har gitt regjeringen grønt lys for å videreføre arbeidet med en kommunestrukturreform. I august i år gikk det ut brev til alle landets ordførere hvor det heter at: «Et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket at det er et utredningsansvar for alle kommuner. Jeg forstår dette slik at alle kommuner skal gå gjennom

4 prosessen med å diskutere og vurdere sammenslåing og at prosessen avsluttes med et kommunestyrevedtak senest innen våren 2016.» Dette kan forstås som at kommunene gis en «utredningsplikt». Pålegg til kommunene om utredning krever imidlertid en lovforankring, og det foreligger ikke i denne saken. Fylkesmennene er instruert om å lede igangsettingen av prosesser mellom kommunene. Et arbeidet som ble startet opp umiddelbart etter stortingsbehandlingen av kommunereformen i juni Kommunene er altså pålagt å starte arbeidet med å vurdere framtidig kommunestruktur uten å få vite hvilke oppgaver regjeringen mener kommunene skal løse. Senterpartiet beklaget dette. Prinsipper for oppgave- og ansvarsfordeling mellom stat, fylkeskommune og kommune. Under Senterpartiets ledelse av Kommunaldepartementet ble det tatt initiativ til brede drøftinger av hvordan oppgavedelingen bør være mellom stat, fylke og kommune. I 1998, under regjeringen Bondevik I, oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som fikk i mandat å vurdere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene her i landet. Dette utvalget la fram sin innstilling i år 2000 gjennom NOU 2000:22. I forkant av dette utvalgsarbeidet, som var bestilt av Stortinget, gjennomførte KS et utredningsarbeid som ble presentert i to utredninger; «Spiller det noen rolle? om demokratisk forvaltning på to eller tre nivåer» og «Rydd opp! om styrket folkestyre og administrativ forenkling.» Regjeringens oppfølging av Oppgavefordelingsutvalget kom først under Stoltenberg II og igjen fra et Sp-ledet kommunaldepartement. Forvaltningsreformen, som ble presentert for Stortinget gjennom St.meld 12 ( ) og Ot.prp 10 ( ) representerte imidlertid bare begrensede reformer i forhold til de forslag som var fremmet gjennom Oppgavefordelingsutvalgets innstilling. Overføring av riksveinettet til fylkeskommunene var den største endringene i forvaltningsreformen. Under Senterpartiets ledelse i kommunaldepartementet ble også St. meld 31 ( ) om styringsutfordringer i hovedstadsregionen framlagt. Oslo og Akershus er en bo-, arbeidsplass og samferdselsregion, men mangler en felles politisk overbygging for å løse utfordringene. Mens en for flere tiår siden løste tilsvarende situasjon i Bergens-regionen ved å innlemme Bergen i Hordaland fylke, har Oslo konsekvent motsatt seg sammenslåing med Akershus for å løse de regionale oppgavene fylkeskommunene er tillagt. Regjeringen med støtte av Stortinget, valgte ved behandlingen av st.meld. 31 og legge Oslos motvilje mellom å splitte sine kommunale- og regionalpolitiske oppgaver til grunn, men foreslo som alternativ å innføre et lovpålagt plansamarbeid hvor staten inngår som part sammen med Oslo og Akershus. Dette er senere gjennomført. Senterpartiet mener styringsutfordringene i hovedstadsregionen ikke er løst gjennom det lovpålagte plansamarbeidet. Oslo og Akershus burde vært ett fylke slik at kollektivtrafikk, fylkesveinettet, arealbruk ble tillagt ett styringsorgan. I tillegg mener Senterpartiet Oslo har styringsutfordringer gjennom dagens kommuneorganisering med bydeler uten reell politisk myndighet. Oslos innbyggere fortjener å bli gitt større innflytelse over utviklingen av sitt nærmiljø gjennom at bydelene delegeres mer myndighet. Senterpartiet er imot eventuelle forslag om å overføre oppgaver til en del storbyer som i dag løses av fylkeskommunene. Videregående opplæring og kollektivtrafikk er nevnt som eksempler på slik oppgaveflytting.

5 I hovedstadsregionen må løsningen være at Oslo og Akershus etableres som fylkeskommune, mens Oslo fortsetter med ansvar for de kommunale oppgavene. Direktoratisering av Norge. Senterpartiet mener det er bekymringsfullt at den statlige styringen av forvaltningen vokser gjennom å tilføre direktoratene økt myndighet på bekostning av lokalforvaltningen. Direktoratenes rolle er todelt. De utøver myndighet samtidig som de er rådgivende overfor departementene. Direktoratene er politisk styrt, men de skal ikke være politiske. De skal primært ivareta faglige hensyn i oppgaveløsningen. Senterpartiet mener imidlertid direktoratene har fått en stadig økende makt som utøves på vegne av de departementene de er underlagt, men som ikke gjøres til gjenstand for den åpne debatt vi har om myndighetsutøvelse fra departementenes politiske ledelse. Det største problemet er likevel at direktoratene overtar lokal og folkevalgt styring gjennom å legge sterke føringer for hvordan oppgaveløsningen skal gjennomføres. DIFI, som sjøl er et direktorat i vekst, gir årlige rapporter om direktoratenes rolle og utvikling. Difi-rapport 2013:11 viser at Norge har 60 direktorater som i 2013 hadde til sammen årsverk, en økning på 23% i løpet av de siste 10 årene. Helsedirektoratet alene har vokst fra 445 årsverk i 2006 til 747 årsverk i En undersøkelse fra 2013 gjort av Agenda Kaupang for DIFI, viser at kommunepolitikerne opplever sterk styring fra direktoratene innen områder som naturforvaltning, helse- og omsorg, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap. Dette gjelder både økende krav til rapportering og inngripen i faglige vurderinger. Senterpartiet må ha som mål å styrke folkevalgt forvaltning på bekostning av direktoratene. Det samme gjelder også fylkesmannens avdelinger, som er gitt styringsroller på samme måte som direktoratene. Overordnede hensyn Senterpartiet mener det må ligge overordnede hensyn og prinsipper til grunn for forslag om endringer i oppgavedelingen mellom forvaltningsnivåene. Vi savner slike presise kriterier i regjeringens stortingsmelding om kommunereformen og i det mandatet som er gitt regjeringens ekspertutvalg. Regjeringens arbeid bygger på en forutsetning om en omfattende sammenslåing av kommuner. Senterpartiet mener kommunestruktur og oppgavedeling mellom forvaltningsnivåene må bygge på mer prinsipielle vurderinger av hva som tjener innbyggere og lokaldemokrati og hva som fremmer kvalitet og effektivitet i offentlig tjenesteproduksjon. I Oppgavefordelingsutvalgets innstilling og i KS-utredningene er det gitt forslag til prinsipper som bør legges til grunn for oppgavedelingen mellom forvaltningsnivåene. I forslagene under legger Senterpartiet til grunn forslag til hensyn og prinsipper fra tidligere utredninger og Senterpartiets idegrunnlag.

6 Hovedhensyn som skal ligge til grunn for oppgavedelingen: Hensynet til brukerne Hensynet til lokalt sjølstyre og deltakelse Hensynet til nasjonale mål Prinsipper for oppgave- og ansvarsfordeling: Politiske prioriteringer og skjønnsavgjørelser legges til folkevalgte organer. Oppgaver legges til laveste effektive forvaltningsnivå (nærhetsprinsippet) Oppgaver som krever stor grad av samordning overfor brukerne, legges under samme forvaltningsorgan. Staten må i utgangspunktet ivareta klare riksoppgaver og oppgaver som krever standardisert saksbehandling, mens kommunesektoren ivaretar tjenester som krever lokal samordning og skjønnsutøvelse. Oppgave- og ansvarsdelingen må være oversiktlig og oppfattes som logisk riktig for befolkningen. Oppgave- og ansvarsdelingen må totalt sett fremme deltakelse og effektivitet.

7 Senterpartiets forslag til oppgaveoverføring 1. Overføring av oppgaver fra den sentrale stat til kommunalt og fylkeskommunalt nivå. «Samfunnet bygges nedenfra», sier Senterpartiet i sitt program, og fortsetter: «Senterpartiet ønsker å styrke de folkevalgtes rolle og gi lokale og regionale folkevalgte økt myndighet over egen utvikling. Byråkrati og offentlig forvaltning må begrenses på alle nivå for å unngå at teknokratisk styring vinner plass på bekostning av politiske beslutninger». Desentralisering er et nøkkelord i Senterpartiets ideologiske vokabular. Myndige mennesker som tar ansvar for egen og samfunnets utvikling, bygger vi best gjennom å vise tillit til det lokale folkestyre. Stortingets utredningsseksjon har på oppdrag fra Senterpartiets stortingsgruppe gjennomgått endringer i oppgavefordelingen de siste 15 årene. Denne utredningen viser at hoveddelen av de endringer som har skjedd, har gått i retning av sentralisering og overføring av ansvar fra fylkeskommune og kommune til staten. Unntaket er de oppgaveoverføringene som ble gjort gjennom forvaltningsreformen fra 2010 initiert av Senterpartiet i den rød-grønne regjeringen. Eksempler på sentraliserende overføringer fra fylkeskommune til stat er: - Sykehusene - Rus - Rehabilitering - Psykiatri - Barnevern og familievern Eksempler på overføring fra kommune til stat er: - Forliksrådene, konfliktråd og overformynderiet - Næringsmiddeltilsyn - Skatteinnkreving (foreslått fra 2016) Senterpartiet mener det er gjennom desentralisering vi kan fremme en mer robust forvaltning. Statlig detaljstyring må erstattes av lokalt folkestyre for å sikre at forvaltningsoppgaver, tjenesteutvikling og lokalsamfunnsutvikling skjer på innbyggernes premisser og til beste for fellesskapet. Direktoratenes og fylkesmannens mulighet til å overprøve lokale folkevalgte forsamlinger begrenses til legalitetskontroll og klagebehandling. Det gjennomføres en offentlig utredning om forholdet mellom målsettingen om styrket lokaldemokrati og statlig styring av lokalforvaltningen gjennom regelstyring, kontroll- og tilsynsfunksjoner. Direktoratenes og fylkesmennenes rolle vurderes spesielt Overføre ansvaret for styring av sykehusene til regionalt folkevalgt nivå. I første omgang ved å beholde de etablerte helseforetakene som i hovedsak er sammenfallende med fylkesgrensene, og videreføre ordningen med statlig finansiering. Styrene for helseforetakene skal ha medlemmer oppnevnt av fylkestinget.

8 Barnevernet omorganiseres. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet nedlegges og ansvaret for det statlige barnevernet gjennom Bufetats virksomhet, overføres til fylkeskommunene. Kommunenes ansvar i barnevernet forsterkes og tydeliggjøres. Rekruttering og oppfølging av fosterhjem underlegges kommunalt ansvar. Fylkeskommunen vil da ha sitt ansvar knyttet til blant annet å sikre tilstrekkelig kapasitet og drift av barnevernsinstitusjoner Psykiatritilbudet gjennom de distriktspsykiatriske klinikkene DPS- overføres fra helseforetakene til fylkeskommunene Rehabiliteringstjenesten tydeliggjøres som et kommunalt ansvar. Dette følges av en omlegging av finansieringsvirkemidlene slik at kommunene får ansvar for kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester fra helseforetakene og andre tilbydere. Senterpartiet viser til at samhandlingsreformen innen helsesektoren understreker kommunenes ansvar for rehabilitering og oppfølging av utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Kommunene er imidlertid ikke gitt økonomiske muligheter til å utvikle lokale tilbud. Senterpartiet understreker at ansvarsoverføringen må sikre økonomisk gjennom økte kommunerammer Familievernet overføres fra staten til fylkeskommunene Deler av Forskningsrådets programmer overføres til fylkeskommunene Vegadministrasjon knyttet til planlegging og drift av den del av veinettet som er overført til fylkeskommunene, overføres fra Statens Vegvesen til fylkeskommunene Forvaltning av støtte til regionale kulturtiltak, som festivalstøtte, overføres fra Kulturrådet til fylkeskommunene Regionapparatet til Innovasjon Norge overføres til fylkeskommunene. Senterpartiet kan ikke støtte Næringsdepartementets forslag om å kutte antall regionkontor NAV må utvikle en bedre brukeroppfølging gjennom at brukernes kontaktpunkt NAV-kontoret i kommunen- styrkes på bekostning av sentraliserte prosjektog kompetanseenheter. Senterpartiet foreslår at de lokale NAV-kontorene får styrket sin kompetanse og myndighet gjennom ansvar for avsluttende saksbehandling på flere områder enn sosialhjelp. Det vurderes å overføre ansvaret for arbeidsrettede tiltak til kommune som forvalter sin myndighet gjennom det lokale NAV-kontoret Gi kommunene ansvaret for organisering av forvaltning av verneområder. Overføring av statlige midler til kommunene som får ansvaret for finansiering av verneområdestyrer.

9 Overføring av oppgaver fra den regionale stat/fylkesmannen til kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Senterpartiet ønsker å flytte ansvaret for flere viktige samfunnsoppgaver fra statlig til kommunalt nivå, heter det i prinsipp- og handlingsprogrammet for Prinsippet om at politiske prioriteringer og skjønnsavgjørelser legges til folkevalgte organer, krever også en gjennomgang av ansvarsdelingen mellom fylkesmannen og fylkeskommunen. Kommunesektorens utøver avledet statsmakt. Det er Stortinget som er lovgivende myndighet og som har det overordnede ansvaret for budsjettpolitikken. De folkevalgte kommunene og fylkeskommunenes myndighet begrenses av nasjonalt fastlagte rammer. Kommunene har negativt avgrenset myndighet, dvs at de kan påta seg alle oppgaver som ikke ved lov er tillagt annen del av forvaltningen. Gjennom denne sjølstendige rollen har norske kommuner vært pioner på utvikling av mange oppgaver som har styrket velferden og utviklet samfunnet. Utbygging av el-forsyningen, infrastruktur innenfor VAR-området, omsorgstjenester m.m. er eksempler på sentrale samfunnsoppgaver som er utviklet av kommunene og senere gjort allmenne gjennom lov. Det er Stortingets privilegium og lovfeste oppgaver som skal løses av kommuner og fylkeskommuner. Det er regjeringens privilegium og utfylle lovbestemmelsene gjennom forskrifter. Styring gjennom lover og forskrifter er grunnleggende for bygging av et nasjonalt fellesskap slik at innbyggerne sikres likeverdige tjenester uavhengig av bosted. I Norge er det stor oppslutning om det nasjonale fellesskapet og liten toleranse for ulikheter i tjenestetilbudet kommunene i mellom. Dette har gitt rom for at statlig politikk utdypes og detaljeres gjennom et sett av tiltak som kommer i tillegg til lover og forskrifter. Kontroll og tilsyn med at lover og forskrifter blir etterlevd, suppleres med retningslinjer, styringsbrev m.m. Det er bygd opp et omfattende byråkrati gjennom fylkesmennene, direktorater og deres underliggende regionale etater, som har sitt formelle ansvar knyttet til kontroll og tilsyn, men som i tillegg er gitt sjølstendige forvaltningsfunksjoner som griper inn i det styringsansvar som er gitt til folkevalgte organer i fylke og kommuner. For Senterpartiet vil det være viktig ikke bare å drøfte oppgavedelingen mellom forvaltningsnivåene, men også vurdere hvordan den statlige styringen av lokalforvaltningen kan effektiviseres og forenkles. Senterpartiet mener vi må redusere omfanget av styringssignaler og utøvelsen av kontroll og tilsynsfunksjonene som er tillagt regional stat. Fylkesmannen er statens redskap for å føre tilsyn og kontroll med at statlig politikk blir fulgt opp av regionale og lokale forvaltningsmyndigheter. I utredningsrapporten «Oversikt over regional stat» fra Stortingets utredningsseksjon, vises det at ulik regional inndeling av statsetatene vanskeliggjør fylkesmannens arbeid. En oversikt over statlige sektoretater viser at det bare for de færreste er gjennomført en regional organisering som samsvarer med fylkesgrensene. Dette problemet vil tilta om bebudede organisasjonsendringer innen politiet, Innovasjon Norge, nødetatene m.fl. blir tillatt gjennomført ut fra rent sektorfaglige begrunnelser.

10 Senterpartiets forslag til tiltak og oppgaveoverføring: 2.1. Fylkesmannens rolle som koordinerende myndighet for statlig regional virksomhet understrekes gjennom at Stortinget fastsetter et prinsipp om at regionaliserte statlige etater får en organisering som samsvarer med fylkesgrensene, altså en eller flere enheter innenfor fylket Kulturminnevernet rendyrkes som en fylkeskommunal oppgave. Regelen om at politisk overprøving av fylkeskonservators innstilling, skal oversendes Klima og miljødepartementet for endelig behandling, fjernes. Det etableres ordninger med innsigelsesmyndighet for statlig myndighet i kulturminnevernsaker som tilsvarer statens myndighet i andre plansaker Forvaltningsoppgaver som er lagt til fylkesmannens miljøavdeling og landbruksavdeling, overføres til fylkeskommunene. Fylkesmannen rendyrkes som kontroll- og tilsynsorgan Fylkesmannens myndighet til å overprøve lokale folkevalgte organ begrenses Direktoratenes og fylkesmannens adgang til å treffe skjønnsmessige vedtak avgrenses. Dette gjelder både i utøvelse av statlig forvaltning og i inngripen i lokal folkevalgt forvaltning Behandling av skadefellingsløyver på rovvilt i henhold til gitt lovgrunnlag, overføres fra fylkesmannen til fylkeskommunen.

11 Overføring av oppgaver fra kommunalt nivå til fylkeskommunalt nivå Senterpartiet viser til prinsippet om at oppgaver skal løses på lavest effektive forvaltningsnivå og at hensynet til brukerne skal veie tyngst. Dette gjør at det er lite ønskelig, generelt sett, å overføre oppgaver fra kommunene. Senterpartiet har imidlertid også lagt to andre prinsipper til grunn: at oppgaver som krever stor grad av samordning og/eller likebehandling legges til samme nivå. I dagens forvaltning er det en del viktige områder hvor kommune og stat har delt ansvar og hvor grenselinjene mellom hva som er kommunalt ansvar og hva som er statlig ansvar er uklart og flytende. Dette gjelder viktige oppgaver som trygde- og velferdsetaten (NAV), barnevernet, rus- og psykiatri, rehabilitering og også på det somatiske helseområdet. Disse områdene er alle preget av konflikter om ansvar, effektivitetsproblemer og ikke minst usikkerhet blant brukerne om hvem som har ansvaret. Innenfor sosiale tjenester, helse og omsorg, er det generelt sett et lovverk som gir individuelle rettigheter eller som setter krav til enhetlig behandling uavhengig av bosted. Skal en oppgave legges til kommune eller fylkeskommune, er betydningen av folkevalgt styring og skjønnsutøvelse i forvaltningen viktige begrunnelser. Tjenester som er strengt lovregulert for å sikre likebehandling, bør prinsipielt sett være et statlig ansvar. Når Senterpartiet likevel er tvilende til at staten bør overta ansvaret for flere oppgaver innen helse- og sosialfeltet, er det fordi prinsippet om likebehandling må vurderes opp mot behovet for folkevalgt styring og tilpassing av tjenestene til brukernes behov og lokale forhold. Senterpartiets forslag til tiltak og oppgaveoverføring: 3.1. Senterpartiet vil styrke fylkeskommunenes rolle innen helse- og sosialsektoren. Overføringen av spesialisthelsetjenesten, barnevernet og familievernet fra fylkeskommune til stat, har ikke vært vellykkede reformer. Disse reformen har også satt kommunene i en vanskeligere situasjon fordi det i større grad er utviklet en lov- og regelbasert arbeidsdeling mellom statlige og kommunale tjenester til erstatning for et mer likeverdig partnerskap mellom kommune og fylkeskommune Hjelpetiltak innen rus, psykiatri og barnevern skal løses på laveste effektive forvaltningsnivå, det betyr at kommunene skal ha ansvaret for forebyggende tilbud og lavterskeltilbud på behandlingssiden. Fylkeskommunen bør få oppgaven som samordnende myndighet og for institusjonsbasert omsorg og behandling For å sikre regional samordning av arealbruk og utbyggingsmønster, er det behov for å gi fylkesplanen en mer forpliktende og overordnet rolle. Fylkeskommunen skal ivareta regionale hensyn og må gis en tydeligere rolle i å samordne lokal planlegging og arealbruk.

12 Overføring av oppgaver fra kommunalt nivå til statlig nivå Senterpartiet sier i ett av sine prinsipper at staten i utgangspunktet må ivareta klare riksoppgaver og oppgaver som krever standardisert saksbehandling, mens kommunesektoren ivaretar tjenester som krever lokal samordning og skjønnsutøvelse. Problemet med statlig drift er at den sjelden er effektiv sjøl om den kan være likebehandlende og slik sett rettferdig. Staten, gjennom regjeringen og Stortinget, har sitt hovedansvar som lovgivende og bevilgende myndighet. Staten skal også drive kontroll og tilsyn med kommunene og fylkeskommunene for å se til at deres oppgaveløsning skjer i henhold til forutsetningene som er gitt. På 2000-tallet har staten overtatt flere sentrale velferdsoppgaver, som sykehus, barnevern, rusomsorg og nå forslag om overtakelse av skatteinnkrevingen. Effektivitet, likebehandling og mer igjen for pengene, har vært argumentasjonen som har vært brukt. Resultatene lever ikke opp til ambisjonene. Staten er lite egnet til å drive produksjon av velferdstjenester. Det vil alltid være behov for brukerkontakt, lokal samordning og skjønnsutøvelse i slike tjenester. Dette er det lokale folkestyret bedre til å tilrettelegg for enn statlige myndigheter. 5. Overføringer av oppgaver fra fylkeskommunen til kommunene Senterpartiet mener offentlig forvaltning skal organiseres på tre nivåer; stat, fylkeskommune og kommune. Det gir rom for en variert kommunestruktur på den ene siden og rom for at staten ikke må ta ansvar for oppgaver som uansett er regionale og kommuneoverskridende. Regjeringspartiene har programfestet at fylkeskommunen bør legges ned og at oppgavene bør fordeles mellom større kommuner og staten. På Stortinget er det ikke flertall for dette og regjeringen har etter pålegg fra Stortinget iverksatt et eget utredningsarbeid om fylkesnivået. Videregående skole, kollektivtrafikk og veier er fylkeskommunens hovedoppgaver i dag. Høyre ønsker at storkommuner skal overta videregående opplæring og kollektivtransport. Senterpartiet må avvise dette. Videregående opplæring med yrkesopplæringen og sine mange studiespesialiseringer krever et stort befolkningsgrunnlag for å kunne gi et bredt spekter av tilbud. Inngåelse av kontrakter med næringslivet om lærlingkontrakter er både faglig og geografisk utfordrende. Avtaler med lærebedrifter vil måtte skje regionalt siden de ulike fagene ofte ikke er representert i nærområdene til skolene. Bo- og arbeidsplassregionene må danne utgangspunkt for organisering av kollektivtrafikken. Oslo og Akershus er et godt eksempel. Hver av fylkene har ca innbyggere. Det er stor ut og innpendling over fylkesgrensene og de to fylkene har etablert ett felles kollektivselskap. De har også gått sammen om utbygging av veisystemet i regionen gjennom Oslopakkene og bompengeringen. Om fylkene skulle erstattes med storkommuner i hovedstadsregionen, ville ansvaret for store infrastrukturoppgaver bli pulverisert og splittet mellom en rekke kommuner. Slik vil det også være i de andre storbyområdene.

13 For Senterpartiet bør det være et absolutt krav at de store oppgavene som er tillagt fylkeskommunene, fortsatt må løses av et regionalt folkevalgt organ. Det kan imidlertid være annerledes for en del andre, og mindre oppgaver. På kulturområdet vil det være aktuelt å overføre en del oppgaver fra fylkeskommunen til kommunene. Senterpartiets forslag til tiltak og oppgaveoverføring: 5.1. Det igangsettes ikke endringer eller forsøk i ansvaret for videregående opplæring. Dette skal fortsatt være en fylkeskommunal oppgave Innenfor kulturminnevernet har en etter statlig pålegg gjennomført en konsolideringsprosess hvor lokale museer og bygdetun er overført til fylkesmuseene. Senterpartiet mener konsolideringsprosessen må evalueres og at det må vurderes å tilbakeføre ansvar for lokale museer til kommunene Den kulturelle skolesekken og andre statlig støttede kulturtiltak som har desentralisert kulturformidling som mål, er i stor grad organisert gjennom fylkeskommunene. Senterpartiet mener kommunene i større grad må gis et direkte ansvar for å søke om midler og stå ansvarlig for tiltakene.

ENDRINGER I OPPGAVEDELING MELLOM STAT, FYLKE OG KOMMUNE Vedtatt på Senterpartiets landsmøte i Haugesund, 20.-22. mars 2015

ENDRINGER I OPPGAVEDELING MELLOM STAT, FYLKE OG KOMMUNE Vedtatt på Senterpartiets landsmøte i Haugesund, 20.-22. mars 2015 ENDRINGER I OPPGAVEDELING MELLOM STAT, FYLKE OG KOMMUNE Vedtatt på Senterpartiets landsmøte i Haugesund, 20.-22. mars 2015 Innledning Senterpartiets utvalg for reformer i kommunesektoren (Greni-utvalget)

Detaljer

1. OPPGAVEDELING MELLOM STAT, FYLKE OG KOMMUNE

1. OPPGAVEDELING MELLOM STAT, FYLKE OG KOMMUNE 1 Delinnstilling IV ble lagt fram av Senterpartiets utvalg for reformer i kommunesektoren 27.11.14. Utvalget består av: Heidi Greni (leder), stortingsrepresentant Anne Beathe Tvinnereim, nestleder Sp Eli

Detaljer

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE SK 8/15 OPPGEFORDELING MELLOM FORLTNINGSNIÅENE NR Forslagsstiller Linje Type endring Endringsforslag Innstilling Merknad 1 Oslo 88-89 Flytte setning til R linje 86 «( ) Dette er senere gjennomført. Senterpartiet

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Om regionreformen Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Presentasjon på rådmannsmøte i Grenlandssamarbeidet, 9.8.2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Bakgrunn Stortinget fattet 18. juni 2014 følgende

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april Fylkesordfører

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april Fylkesordfører Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april 2014 Fylkesordfører Tema for denne redegjørelsen er kommunereformen. Det er viktig at fylkestinget deltar i den aktuelle

Detaljer

Meld. St. 14 ( ) Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner

Meld. St. 14 ( ) Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner 1 Senterpartiets stortingsgruppe Kommunalfraksjonen. Stortinget, 24. mars 2015 Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner Sammenfatning og kommentar: Prinsippene som legges

Detaljer

Kommune og regionreform Synspunkter fra KS til pågående prosesser. Helge Eide, KS Sør Trøndelag strategikonferanse

Kommune og regionreform Synspunkter fra KS til pågående prosesser. Helge Eide, KS Sør Trøndelag strategikonferanse Kommune og regionreform Synspunkter fra KS til pågående prosesser Helge Eide, KS Sør Trøndelag strategikonferanse 12.02.2015 Kommunene følger opp «For å få til gode tjenester og attraktive lokalsamfunn

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Knutepunkt Sørlandet, 03.09.14 Ekspertutvalgets mandat del I Foreslå

Detaljer

Nye oppgaver for kommunene. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Vadsø,

Nye oppgaver for kommunene. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Vadsø, Nye oppgaver for kommunene Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Vadsø, 21.01.15 Ekspertutvalget Utviklingen etter siste reform i kommunestrukturen Betydelig utvidelse av kommunenes oppgaver

Detaljer

St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål

St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål Kommunene Deres ref Vår ref Dato 06/2918-3 SOP 11.01.2006 St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Kommunestruktur og oppgaver. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU KMD,

Kommunestruktur og oppgaver. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU KMD, Kommunestruktur og oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU KMD, 02.12.14 Ekspertutvalget Utviklingen etter siste reform i kommunestrukturen Betydelig utvidelse av kommunenes oppgaver

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Byrådssak 381/14. Bergen kommunes arbeid med kommunereformen ESARK

Byrådssak 381/14. Bergen kommunes arbeid med kommunereformen ESARK Byrådssak 381/14 Bergen kommunes arbeid med kommunereformen BJOL ESARK-0129-201427972-3 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har i skriv til alle landets kommuner invitert

Detaljer

REFORMER I KOMMUNESEKTOREN

REFORMER I KOMMUNESEKTOREN REFORMER I KOMMUNESEKTOREN Delinnstilling II, kommentarnotat fra fra Senterpartiets arbeidsgruppe Kommentarer og vurderinger til innstilling avgitt 31. mars 2014 fra Regjeringens ekspertutvalg. 2 Senterpartiets

Detaljer

Nye folkevalgte regioner vs regional stat roller og oppgaver? Hvor lander ekspertutvalget? Jon P Knudsen Lyngdal

Nye folkevalgte regioner vs regional stat roller og oppgaver? Hvor lander ekspertutvalget? Jon P Knudsen Lyngdal Nye folkevalgte regioner vs regional stat roller og oppgaver? Hvor lander ekspertutvalget? Jon P Knudsen Lyngdal 1.11.2017 Bakgrunn Regionreformen Kommunereformen Det opprinnelig ønsket om en tonivåforvaltning

Detaljer

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 262 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:26 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Regionreformen. Solveig Ege Tengesdal Fylkesordfører

Regionreformen. Solveig Ege Tengesdal Fylkesordfører Regionreformen Solveig Ege Tengesdal Fylkesordfører Bakgrunn Regjeringen Solbergs kommunereform ble vedtatt i Stortinget juni 2014. Reformen omfatter også det regionale nivået Regjeringen la fram St.melding

Detaljer

Kriterierfor god kommunestruktur

Kriterierfor god kommunestruktur Kriterierfor god kommunestruktur 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig kompetanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Kommune- og regionreform, - hva nå?

Kommune- og regionreform, - hva nå? Kommune- og regionreform, - hva nå? Vedtaket likt Innst. 333 S (2014-2015) fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommunereformen Dette sa vedtaket: Flertallstilslutning til: at Norge fortsatt skal ha

Detaljer

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen?

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Innledning for Trondheimsregionen 20.06.2014 Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fram til i dag har diskusjonen vært:

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN. Tom Egerhei ass. fylkesmann. Fylkesmannen i Vest-Agder

KOMMUNEREFORMEN. Tom Egerhei ass. fylkesmann. Fylkesmannen i Vest-Agder KOMMUNEREFORMEN Tom Egerhei ass. fylkesmann Fylkesmannen i Vest-Agder Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF,

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Ekspertutvalgets delrapport Halvor Holmli Medlem ekspertutvalget Direktør Kompetansesenter for distriktsutvikling Molde - 15.5.2014 Mandatet Sentralt mål med kommunereformen

Detaljer

Notat til Jærrådet møtet

Notat til Jærrådet møtet Notat til Jærrådet møtet 12.12.2014 Arkivkode : Saksnr. : Til : Jærrådet, møtet den 12.12.2014 Fra : Rådmennene i Jærrådet Dato : 02.12.2014 Kopi : OPPSUMMERING FRA FELLES FORMANNSKAPSSAMLING DEN 26.11.2014

Detaljer

Kommunereformen er i gang

Kommunereformen er i gang Kommunereformen er i gang Fylkesmannens rolle og oppdrag Hva gjør Frogn kommune? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Kommunestyremøte i Frogn, 22.9.2014 Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui TRØNDELAGSUTREDNINGEN HØRINGSSVAR FRA SØR-TRØNDELAG KrF opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop.

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. Side 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: KOMMUNESTYRET 13.11.2014 66/14 Arkivsaksnr.: 14/2478 Arkivnøkkel.: 034 &23 Saksbeh.: Else Marie Stuenæs KOMMUNEREFORMEN - OPPSTARTSSAK

Detaljer

Oppgavemeldingen (St. meld 14) Oversikt på hva Stortinget har vedtatt Forkortet versjon fra Fylkesmannen i Aust-Agder 2015

Oppgavemeldingen (St. meld 14) Oversikt på hva Stortinget har vedtatt Forkortet versjon fra Fylkesmannen i Aust-Agder 2015 VEDLEGG F Oppgavemeldingen (St. meld 14) Oversikt på hva Stortinget har vedtatt Forkortet versjon fra Fylkesmannen i Aust-Agder 2015 Innledning Nedenfor gis det en kortfattet oversikt på hva Stortinget

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget

Beskrivelse av oppdraget Beskrivelse av oppdraget 1.1 Om oppdraget I St. meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet regionalt og lokalt nivå ble det foreslått å iverksette forsøk med enhetsfylke og med kommunal

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Egil Johansen, fylkesrådmann Vestfold fylkeskommune Regionsammenslåing "Stortinget har vedtatt at det skal være større og færre regioner.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Velkommen til lederforum Innovasjon og tradisjon. Vi skaper resultater gjennom samarbeid

Velkommen til lederforum Innovasjon og tradisjon. Vi skaper resultater gjennom samarbeid Velkommen til lederforum Innovasjon og tradisjon Vi skaper resultater gjennom samarbeid Agenda Kommunale saker v/ Camilla og Dag Folkehelse v/linn. «Innovasjon Fjotland» v/per Sverre Torvløbakkan og tradisjonsmat

Detaljer

Hei! Ber om bekreftelse på at uttalelsen er mottatt. Ønsker dere en fortsatt fin dag! Med vennlig hilsen. Daniel Bergamelli juridisk rådgiver

Hei! Ber om bekreftelse på at uttalelsen er mottatt. Ønsker dere en fortsatt fin dag! Med vennlig hilsen. Daniel Bergamelli juridisk rådgiver Fra: Bergamelli, Daniel Sendt: 4. februar 2016 15:43 Til: Postmottak STFK Emne: Høring Trøndelagsutredningen Vedlegg: Høringsuttalelse til Trøndelagsutredningen - Juristforbundet

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Kommunereformen. Samling for ledere Barnehage- og utdanningssektoren 2. desember 2014 Klækken. Fagdirektør Odd Rune Andersen

Kommunereformen. Samling for ledere Barnehage- og utdanningssektoren 2. desember 2014 Klækken. Fagdirektør Odd Rune Andersen Kommunereformen Samling for ledere Barnehage- og utdanningssektoren 2. desember 2014 Klækken Fagdirektør Odd Rune Andersen «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir

Detaljer

STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Innhold 1 Innledning... 3 2 Sentrale føringer... 4 2.1 Kriterier for god kommunestruktur... 4 2.2 Oppgaveoverføring til kommunene... 5 2.3 Regional organisering...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 21.04.2015 J.postID: 2015103094 Arkivsaksnr: 15/129339 Til: Kommunestyret Fra: Rådmannen Vedrørende: Status i Bærum kommunes arbeid med kommunereformen Sammendrag

Detaljer

Kommunereformen sak om oppgaver og retningsvalg

Kommunereformen sak om oppgaver og retningsvalg Kommunereformen sak om oppgaver og retningsvalg Foto: Geir Hageskal Trøndelagsrådets AU, 8.12.2014, Steinkjer Status for arbeidet Rådmannen arbeider med en sak til bystyrets møte i januar Svare på oppgaver

Detaljer

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.09.2016 2014/2345-32955/2016 / 020 Saksbehandler: Dag Ole Teigen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets kultur-, nærings- 18.10.2016 og helsekomité Fylkestinget 25.10.2016

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Ekspertutvalgets sluttrapport -1.12.2014 Halvor Holmli Direktør Kompetansesenter for distriktsutvikling Medlem ekspertutvalget Fylkesmannens Nyttårskonferanse 7.januar

Detaljer

Organisering av offentlig sektor. Pensum: Fimreite/Grindheim, kap.1-3 og 5-7.

Organisering av offentlig sektor. Pensum: Fimreite/Grindheim, kap.1-3 og 5-7. Organisering av offentlig sektor Pensum: Fimreite/Grindheim, kap.1-3 og 5-7. Offentlig sektor kjennetegn Myndighetsutøvelse og tjenesteyting i stat, kommune og fylkeskommune. 1. Utøver myndighet innenfor

Detaljer

Kommunereform, veien videre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform, veien videre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform, veien videre ET STERKERE LOKALDEMOKRATI 2014: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing, bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem,

Detaljer

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy Kommunereformen Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell Fylkesmann Helen Bjørnøy «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.»

Detaljer

Kommunereformen. Barnevernlederforum. 3. desember 2014 Fylkesmann Helen Bjørnøy

Kommunereformen. Barnevernlederforum. 3. desember 2014 Fylkesmann Helen Bjørnøy Kommunereformen Barnevernlederforum 3. desember 2014 Fylkesmann Helen Bjørnøy «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.» H, Frp, V, KrF Begrunnelse:

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 13.11.2014 kl. 17:00 STED: KOMMUNESTYRESSALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0062/06 FORVALTNINGSREFORM - OPPGAVER OG PRINSIPPER - LOKAL HØRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0062/06 FORVALTNINGSREFORM - OPPGAVER OG PRINSIPPER - LOKAL HØRING GRAN KOMMUNE Administrasjonen MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.04.2006 Tid: 1430 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ

ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ Oslo 2.desember 2014 Lars J. Halvorsen Møreforsking 1 Fremgangsmåte Vi har sammenstilt og analysert eksisterende utredninger og stortingsdokumenter med relevans

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform Fylkesmann Kristin Hille Valla 20.05.2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORV ALTNINGSREFORMEN - FORSLAG TIL NYE OPPGAVER TIL DET FOLKEVALGTE REGIONALE NIVÅET

HØRINGSNOTAT - FORV ALTNINGSREFORMEN - FORSLAG TIL NYE OPPGAVER TIL DET FOLKEVALGTE REGIONALE NIVÅET Asker kommune Kommunal-og Regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: PMORK 080 &13 05.05.2008 S0811090 L12719108 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S08/1090.

Detaljer

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortinget sitt oppdrag til kommunane Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortingets vedtattemål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2.

Detaljer

ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ. Oslo1.desember 2014 Professor Jørgen Amdam Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda

ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ. Oslo1.desember 2014 Professor Jørgen Amdam Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ Oslo1.desember 2014 Professor Jørgen Amdam Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda 1 Fremgangsmåte Vi har sammenstilt og analysert eksisterende utredninger og

Detaljer

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke Saksbeh.: Per Dehli, 35586133 Vår dato 28.09.2016 Deres dato Vår ref. 2014/3968 Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN Fellesmøte for formannskapene i Lister 15. september 2014

KOMMUNEREFORMEN Fellesmøte for formannskapene i Lister 15. september 2014 KOMMUNEREFORMEN Fellesmøte for formannskapene i Lister 15. september 2014 Tom Egerhei ass. fylkesmann Fylkesmannen i Vest-Agder Antall kommuner Antall kommuner i landet 800 747 744 700 600 500 400 392

Detaljer

Bærekraftige kommuner i en attraktiv region

Bærekraftige kommuner i en attraktiv region FORSLAG TIL "MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN" Med bakgrunn i felles formannskapsmøte for Inn-Trøndelag 03.10.2014 søkes utredningsansvaret løst gjennom en felles

Detaljer

KS (foreløpige forslag) Styrking av regionene må skje gjennom at staten desentraliserer makt, og skal ikke skje på bekostning av kommunene.

KS (foreløpige forslag) Styrking av regionene må skje gjennom at staten desentraliserer makt, og skal ikke skje på bekostning av kommunene. Helhetlig forvaltningsreform Fylkesordfører/-rådskollegiet (vurderinger) Oppgaver kan / bør desentraliseres fra staten til regionene. Oppgaver kan / bør ikke overføres fra kommunene til regionene. Makt

Detaljer

Fylkeskommunen i kommunereformen. Jørund Nilsen NIVI Analyse AS

Fylkeskommunen i kommunereformen. Jørund Nilsen NIVI Analyse AS Fylkeskommunen i kommunereformen Jørund Nilsen NIVI Analyse AS Hovedtemaer 1. Prosesser 2. Oppgaver til kommunene 3. Oppgaver til folkevalgte regioner 4. Alternative modeller Kommunereform- prosesser Stortingsmelding

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen:

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen: Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-36 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 9/15 13.01.2015 Kommunestyret 4/15 19.01.2015 Status - Kommunereformen

Detaljer

Folkemøte kommunereform

Folkemøte kommunereform Folkemøte kommunereform. 23.10.2014 Bakgrunn Kommunereformen ble behandlet i Stortinget 18. juni (Kommuneproposisjonen 2015, Innst. 300S 2013 2014) Bred politisk tilslutning (Statsrådens ord). Regjering

Detaljer

Regionreformen. hva skjer med Østfold fylkeskommune? Kommunesamlingen 9.juni 2016 Fylkesdirektør Hilde Brandsrud

Regionreformen. hva skjer med Østfold fylkeskommune? Kommunesamlingen 9.juni 2016 Fylkesdirektør Hilde Brandsrud Regionreformen hva skjer med Østfold fylkeskommune? Kommunesamlingen 9.juni 2016 Fylkesdirektør Hilde Brandsrud 1 Tilbakeblikk hva har skjedd? Fylkeskommunene var tidlig ute startet utredninger i KS-regi

Detaljer

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Kommunereformen Fylkesmannens rolle og oppdrag Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Fra kommunal- og moderniseringsdepartementet Fra kommunal-

Detaljer

Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE.

Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE. Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE. Mange av oss har nettopp møttes på nok et vellykka

Detaljer

Kommunereform Personalseminar

Kommunereform Personalseminar -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Personalseminar Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Nasjonal framdriftsplan Høst 2016 nye regioner Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre

Detaljer

Høringsuttalelse om forslag om oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen og oppgavefordeling mv.

Høringsuttalelse om forslag om oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen og oppgavefordeling mv. Helse- og omsorgsavdel Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.07.2016 55885/2016 2016/4225 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/10 Råd for funksjonshemmede 25.08.2016 16/16 Ruspolitisk råd 25.08.2016

Detaljer

Hvorfor 4 folkemøter?

Hvorfor 4 folkemøter? Folkemøter mai 2015 Hvorfor 4 folkemøter? Gi informasjon om reformen, grunnlag for best mulig begrunnede veivalg etter hvert Få i gang den gode diskusjonen Tidlig fase, mye uklart finne svarene senere

Detaljer

Sigdal kommunestyre 12. desember 2014

Sigdal kommunestyre 12. desember 2014 Kommunereformen Sigdal kommunestyre 12. desember 2014 Fagdirektør Odd Rune Andersen Endringens tid Skjerpede krav Forbrukerkrav Myndighetskrav Hurtig teknologisk utvikling Økt mobilitet & sentralisering

Detaljer

Kommunereform KS ståsted. Signe Pape, regiondirektør Akershus og Østfold

Kommunereform KS ståsted. Signe Pape, regiondirektør Akershus og Østfold Kommunereform KS ståsted Signe Pape, regiondirektør Akershus og Østfold «Landsstyret er positiv til at KS sentralt og regionalt tilrettelegger for og gir prosessveiledning i lokale prosesser og at dette

Detaljer

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Sammendrag Resymé Organisering av kommunale oppgaver gjennom samkommunemodellen kan være et alternativ til kommunesammenslutning og tradisjonell organisering av kommunesamarbeid. Samkommunen er aktuell

Detaljer

Kommunereformen Tilrådingene fra ekspertgruppa

Kommunereformen Tilrådingene fra ekspertgruppa Kommunereformen Tilrådingene fra ekspertgruppa Terje P. Hagen Ekspertutvalget for kommunereformen Mandatet Sentralt mål med kommunereformen Et sterkt lokaldemokrati Sentrale prinsipp Generalistkommuneprinsippet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SME-14/7155-2 42749/14 22.05.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 10.06.2014 Stavanger

Detaljer

Kommunereform. Erna, Stein Ove, Karen og Even. R5, 14. mai Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Erna, Stein Ove, Karen og Even. R5, 14. mai Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Erna, Stein Ove, Karen og Even R5, 14. mai 2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN

MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN Vi ønsker å se på om det kan utvikles en modell(er) for kommunesammenslåing som ivaretar behovet for administrative og politiske rammer, nedfelt i en grunnleggende

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/ Dato:

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/1177-2 Dato: HØRING AV FRAMTIDIG REGIONAL INNDELING Innstilling til formannskapet / bystyret: Drammen kommune avgir følgende høringsuttalelse

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler Kommunereformen Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016 Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner Tema : Kommunen som samfunnsutvikler Felles arbeidsgruppe v/ Sidsel Haugen seniorrådgiver rådmannens stab, Sandnes

Detaljer

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess.

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess. Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 14/5600-3 04.06.2015 Oppdrag om forskning på kommunereform Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å gi grunnlag for forskning

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketank for kommunereform i Oppland Initiativ fra Fylkesmannen i samarbeid med KS Tenketanken ledes

Detaljer

Kommunereform. Statssekretær Per-Willy Amundsen. Bodø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Statssekretær Per-Willy Amundsen. Bodø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Statssekretær Per-Willy Amundsen Bodø, 11.06.2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/6704-29 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids-

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Statssekretær Paul Chaffey Fylkesmannen og KS, Sarpsborg 16. mai 2014 Finansieringen av velferd Å styrke konkurranseutsatte næringer og sikre trygge arbeidsplasser

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Delrapport 1 fra ekspertutvalg, 24.3.14 Tom Egerhei ass. fylkesmann Mandatet Sentralt mål med kommunereformen Et sterkt lokaldemokrati Sentralt prinsipp Kommunestrukturen

Detaljer

Kommunereformarbeidet i KS

Kommunereformarbeidet i KS Kommunereformarbeidet i KS 14. august 2014, Tankesmie kommunereform Nord-Trøndelag Marit Moe, spesialrådgiver KS Midt-Norge, Nord-Trøndelag Forventninger til KS fra Regjeringen, brev av 3. juni i år Invitasjon

Detaljer

Organisering av offentlig sektor. Pensum: Fimreite/Grindheim, kap.1-3 og 5-7.

Organisering av offentlig sektor. Pensum: Fimreite/Grindheim, kap.1-3 og 5-7. Organisering av offentlig sektor Pensum: Fimreite/Grindheim, kap.1-3 og 5-7. Staten Offentlige myndighets- og tjenesteytende organer (stat, kommune og fylkeskommune). 1. Utøver myndighet innenfor et bestemt

Detaljer

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen»

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Trondheim, 09. mai 2016 Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Kommentarer og leseveiledning fra Fylkesmannen Gjennom brev til alle kommunene fra Fylkesmannen 1.

Detaljer

Ny kommunelov. Får vi et sterkere selvstyre? Blir kommuneloven et bedre verktøy for folkevalgte?

Ny kommunelov. Får vi et sterkere selvstyre? Blir kommuneloven et bedre verktøy for folkevalgte? Ny kommunelov Får vi et sterkere selvstyre? Blir kommuneloven et bedre verktøy for folkevalgte? Frode M. Lindtvedt, fagleder lokaldemokrati og styring Hvilke utfordringer skal/kan ny kommunelov bidra til

Detaljer

Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1

Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1 Arkivsak-dok. 17/00014-1 Saksbehandler Kyrre Kvistad Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for Trøndelag fylke 07.03.2017 Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1 Forslag

Detaljer

Stat og kommune. Stortingsmelding om styring og samhandling Trond Helleland Stortingsrepresentant, Høyre

Stat og kommune. Stortingsmelding om styring og samhandling Trond Helleland Stortingsrepresentant, Høyre Stat og kommune Stortingsmelding om styring og samhandling Trond Helleland Stortingsrepresentant, Høyre Kort om meldingen Meldingen er regjeringens svar på de utfordringene kommunene møter i det daglige

Detaljer