Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene"

Transkript

1 Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene 20.februar: Frist for innsending av endringsforslag til 5. mars: Sentralstyret behandler innkomne endringsforslag og innstiller overfor landsmøtet 22. mars: Innledning, debatt og votering på landsmøtet

2 BAKGRUNN Senterpartiets utvalg for reformer i kommunesektoren (Greni-utvalget) har utredet partiets holdning til endret oppgavedeling mellom stat, fylke og kommune. Utvalget skulle komme med forslag til oppgaver som kunne flyttes fra: 1. Den sentrale stat til kommunalt og fylkeskommunalt nivå. 2. Den regionale stat/fylkesmannen til kommunalt og fylkeskommunalt nivå 3. Kommunalt nivå til fylkeskommunalt nivå 4. Kommunalt nivå til statlig nivå 5. Fylkeskommunalt nivå til kommunalt nivå Stortinget påla våren 2014 regjeringen å vurdere regionnivåets framtid som del av kommunereformen. Regjeringen utlyste da utredningsoppdrag som skal danne grunnlag for en stortingsmelding våren «Greni-utvalget» la fram sin innstilling i slutten av november og sentralstyret tok den til foreløpig orientering i møte før den ble sendt på høring i organisasjonen med høringsfrist 20. januar. Det kom inn noen uttaler, men mange fylkeslag ønsket å ta spørsmålene opp på sine fylkesårsmøter og avventer derfor å gi sine innspill til andre høringsrunde. Sentralstyret har behandlet innstillingen og det er gjort to endringer i forhold til Greni-utvalget: Sentralstyret har valgt å følge forslaget fra Akershus om ikke å overføre saker etter «lov om helligdager» til kommunene. Det er tatt inn et punkt i tråd med et forslag fra Kommunenes Sentralforbund om at deler av Forskningsrådets programmer bør overføres fylkene. Sentralstyret vil samtidig presisere at de i denne behandlingen hadde en drøfting med ulike synspunkter og oppfordrer organisasjonen gjennom denne runden å foreslå nye oppgaver som kan flyttes nærmere folk. BEHANDLING 20. februar: Frist for innsending av endringsforslag til Endringsforslag kan fremmes av landsmøtedelegater, partiets fylkeslag, sentralstyrene i Senterungdommen og Senterkvinnene og styret i partiets samepolitiske råd. I forslagene må det refereres til linje i programforslaget, og det er bare konkrete endringsforslag (tillegg, strykninger, endringer) som går videre til behandling på landsmøtet. 5. mars: Sentralstyret behandler innkomne endringsforslag og innstiller overfor landsmøtet. 22. mars: Innledning, debatt og votering på landsmøtet

3 ENDRINGER I OPPGAVEDELING MELLOM STAT, FYLKE OG KOMMUNE Innledning Senterpartiets utvalg for reformer i kommunesektoren (Greni-utvalget) har utredet partiets holdning til endret oppgavedeling mellom stat, fylke og kommune. Utvalget skulle komme med forslag til oppgaver som kunne flyttes fra: 6. Den sentrale stat til kommunalt og fylkeskommunalt nivå. 7. Den regionale stat/fylkesmannen til kommunalt og fylkeskommunalt nivå 8. Kommunalt nivå til fylkeskommunalt nivå 9. Kommunalt nivå til statlig nivå 10. Fylkeskommunalt nivå til kommunalt nivå Stortinget påla våren 2014 regjeringen å vurdere regionnivåets framtid som del av kommunereformen. Regjeringen utlyste da utredningsoppdrag som skal danne grunnlag for en stortingsmelding våren Det regjeringsoppnevnte Vabo-utvalget la fram sin innstilling om oppgavedeling mellom forvaltningsnivåene 1. desember Utvalget foreslår tre modeller: a) Modell 1: Videreføring av generalistkommuneprinsippet og kommuner med minst innbyggere. Denne modellen tar utgangspunkt i delrapporten og anbefalingen om en minste kommunestørrelse på innbyggere. b) Modell 2: Storkommuner med flere oppgaver som inngår i fylkeskommunene/regionene. Denne modellen tar utgangspunkt i at noen av de vurderte oppgavene bare kan overføres til kommuner med et vesentlig høyere innbyggertall enn minstestørrelsen på innbyggere. Differensiert oppgavefordeling innebærer at storkommuner overtar ansvaret for enkelte fylkeskommunale eller statlige oppgaver og tjenester, mens ansvaret for de samme oppgavene ligger til fylkeskommunene/regionene eller staten for mindre kommuner. Storkommunene inngår i fylket/regionen. c) Modell 3: Storkommuner med Oslo-status. Modellen innebærer tildeling av Oslo-status til flere storkommuner. Oslo har i dag alle fylkeskommunale oppgaver (unntatt regional plan) i tillegg til kommunale oppgaver. Kommuneloven fastslår at Oslo fylke ikke er fylkeskommune. Det betyr at det ikke skal velges fylkesting, og at Oslo bystyre har overordnet ansvar for samtlige oppgaver. Forskjellen på modell 2 og modell 3 er altså at storkommunene i modell 3 ikke inngår i fylket/regionen. Heidi Greni uttalte umiddelbart at dette er forskjells-norge satt i system. «Det blir ikke bedre styring og mer lokaldemokrati av at interessene til innbyggerne i en rekke kommuner som omgir storbyene, blir underordnet hensynet til bypolitikerne i Bergen, Trondheim og Stavanger» uttalte hun. Stortingsflertallet har gitt regjeringen grønt lys for å videreføre arbeidet med en kommunestrukturreform. I august i år gikk det ut brev til alle landets ordførere hvor det heter at: «Et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket at det er et utredningsansvar for alle kommuner. Jeg forstår dette slik at alle kommuner skal gå gjennom

4 prosessen med å diskutere og vurdere sammenslåing og at prosessen avsluttes med et kommunestyrevedtak senest innen våren 2016.» Dette kan forstås som at kommunene gis en «utredningsplikt». Pålegg til kommunene om utredning krever imidlertid en lovforankring, og det foreligger ikke i denne saken. Fylkesmennene er instruert om å lede igangsettingen av prosesser mellom kommunene. Et arbeidet som ble startet opp umiddelbart etter stortingsbehandlingen av kommunereformen i juni Kommunene er altså pålagt å starte arbeidet med å vurdere framtidig kommunestruktur uten å få vite hvilke oppgaver regjeringen mener kommunene skal løse. Senterpartiet beklaget dette. Prinsipper for oppgave- og ansvarsfordeling mellom stat, fylkeskommune og kommune. Under Senterpartiets ledelse av Kommunaldepartementet ble det tatt initiativ til brede drøftinger av hvordan oppgavedelingen bør være mellom stat, fylke og kommune. I 1998, under regjeringen Bondevik I, oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som fikk i mandat å vurdere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene her i landet. Dette utvalget la fram sin innstilling i år 2000 gjennom NOU 2000:22. I forkant av dette utvalgsarbeidet, som var bestilt av Stortinget, gjennomførte KS et utredningsarbeid som ble presentert i to utredninger; «Spiller det noen rolle? om demokratisk forvaltning på to eller tre nivåer» og «Rydd opp! om styrket folkestyre og administrativ forenkling.» Regjeringens oppfølging av Oppgavefordelingsutvalget kom først under Stoltenberg II og igjen fra et Sp-ledet kommunaldepartement. Forvaltningsreformen, som ble presentert for Stortinget gjennom St.meld 12 ( ) og Ot.prp 10 ( ) representerte imidlertid bare begrensede reformer i forhold til de forslag som var fremmet gjennom Oppgavefordelingsutvalgets innstilling. Overføring av riksveinettet til fylkeskommunene var den største endringene i forvaltningsreformen. Under Senterpartiets ledelse i kommunaldepartementet ble også St. meld 31 ( ) om styringsutfordringer i hovedstadsregionen framlagt. Oslo og Akershus er en bo-, arbeidsplass og samferdselsregion, men mangler en felles politisk overbygging for å løse utfordringene. Mens en for flere tiår siden løste tilsvarende situasjon i Bergens-regionen ved å innlemme Bergen i Hordaland fylke, har Oslo konsekvent motsatt seg sammenslåing med Akershus for å løse de regionale oppgavene fylkeskommunene er tillagt. Regjeringen med støtte av Stortinget, valgte ved behandlingen av st.meld. 31 og legge Oslos motvilje mellom å splitte sine kommunale- og regionalpolitiske oppgaver til grunn, men foreslo som alternativ å innføre et lovpålagt plansamarbeid hvor staten inngår som part sammen med Oslo og Akershus. Dette er senere gjennomført. Senterpartiet mener styringsutfordringene i hovedstadsregionen ikke er løst gjennom det lovpålagte plansamarbeidet. Oslo og Akershus burde vært ett fylke slik at kollektivtrafikk, fylkesveinettet, arealbruk ble tillagt ett styringsorgan. I tillegg mener Senterpartiet Oslo har styringsutfordringer gjennom dagens kommuneorganisering med bydeler uten reell politisk myndighet. Oslos innbyggere fortjener å bli gitt større innflytelse over utviklingen av sitt nærmiljø gjennom at bydelene delegeres mer myndighet. Senterpartiet er imot eventuelle forslag om å overføre oppgaver til en del storbyer som i dag løses av fylkeskommunene. Videregående opplæring og kollektivtrafikk er nevnt som eksempler på slik oppgaveflytting.

5 I hovedstadsregionen må løsningen være at Oslo og Akershus etableres som fylkeskommune, mens Oslo fortsetter med ansvar for de kommunale oppgavene. Direktoratisering av Norge. Senterpartiet mener det er bekymringsfullt at den statlige styringen av forvaltningen vokser gjennom å tilføre direktoratene økt myndighet på bekostning av lokalforvaltningen. Direktoratenes rolle er todelt. De utøver myndighet samtidig som de er rådgivende overfor departementene. Direktoratene er politisk styrt, men de skal ikke være politiske. De skal primært ivareta faglige hensyn i oppgaveløsningen. Senterpartiet mener imidlertid direktoratene har fått en stadig økende makt som utøves på vegne av de departementene de er underlagt, men som ikke gjøres til gjenstand for den åpne debatt vi har om myndighetsutøvelse fra departementenes politiske ledelse. Det største problemet er likevel at direktoratene overtar lokal og folkevalgt styring gjennom å legge sterke føringer for hvordan oppgaveløsningen skal gjennomføres. DIFI, som sjøl er et direktorat i vekst, gir årlige rapporter om direktoratenes rolle og utvikling. Difi-rapport 2013:11 viser at Norge har 60 direktorater som i 2013 hadde til sammen årsverk, en økning på 23% i løpet av de siste 10 årene. Helsedirektoratet alene har vokst fra 445 årsverk i 2006 til 747 årsverk i En undersøkelse fra 2013 gjort av Agenda Kaupang for DIFI, viser at kommunepolitikerne opplever sterk styring fra direktoratene innen områder som naturforvaltning, helse- og omsorg, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap. Dette gjelder både økende krav til rapportering og inngripen i faglige vurderinger. Senterpartiet må ha som mål å styrke folkevalgt forvaltning på bekostning av direktoratene. Det samme gjelder også fylkesmannens avdelinger, som er gitt styringsroller på samme måte som direktoratene. Overordnede hensyn Senterpartiet mener det må ligge overordnede hensyn og prinsipper til grunn for forslag om endringer i oppgavedelingen mellom forvaltningsnivåene. Vi savner slike presise kriterier i regjeringens stortingsmelding om kommunereformen og i det mandatet som er gitt regjeringens ekspertutvalg. Regjeringens arbeid bygger på en forutsetning om en omfattende sammenslåing av kommuner. Senterpartiet mener kommunestruktur og oppgavedeling mellom forvaltningsnivåene må bygge på mer prinsipielle vurderinger av hva som tjener innbyggere og lokaldemokrati og hva som fremmer kvalitet og effektivitet i offentlig tjenesteproduksjon. I Oppgavefordelingsutvalgets innstilling og i KS-utredningene er det gitt forslag til prinsipper som bør legges til grunn for oppgavedelingen mellom forvaltningsnivåene. I forslagene under legger Senterpartiet til grunn forslag til hensyn og prinsipper fra tidligere utredninger og Senterpartiets idegrunnlag.

6 Hovedhensyn som skal ligge til grunn for oppgavedelingen: Hensynet til brukerne Hensynet til lokalt sjølstyre og deltakelse Hensynet til nasjonale mål Prinsipper for oppgave- og ansvarsfordeling: Politiske prioriteringer og skjønnsavgjørelser legges til folkevalgte organer. Oppgaver legges til laveste effektive forvaltningsnivå (nærhetsprinsippet) Oppgaver som krever stor grad av samordning overfor brukerne, legges under samme forvaltningsorgan. Staten må i utgangspunktet ivareta klare riksoppgaver og oppgaver som krever standardisert saksbehandling, mens kommunesektoren ivaretar tjenester som krever lokal samordning og skjønnsutøvelse. Oppgave- og ansvarsdelingen må være oversiktlig og oppfattes som logisk riktig for befolkningen. Oppgave- og ansvarsdelingen må totalt sett fremme deltakelse og effektivitet.

7 Senterpartiets forslag til oppgaveoverføring 1. Overføring av oppgaver fra den sentrale stat til kommunalt og fylkeskommunalt nivå. «Samfunnet bygges nedenfra», sier Senterpartiet i sitt program, og fortsetter: «Senterpartiet ønsker å styrke de folkevalgtes rolle og gi lokale og regionale folkevalgte økt myndighet over egen utvikling. Byråkrati og offentlig forvaltning må begrenses på alle nivå for å unngå at teknokratisk styring vinner plass på bekostning av politiske beslutninger». Desentralisering er et nøkkelord i Senterpartiets ideologiske vokabular. Myndige mennesker som tar ansvar for egen og samfunnets utvikling, bygger vi best gjennom å vise tillit til det lokale folkestyre. Stortingets utredningsseksjon har på oppdrag fra Senterpartiets stortingsgruppe gjennomgått endringer i oppgavefordelingen de siste 15 årene. Denne utredningen viser at hoveddelen av de endringer som har skjedd, har gått i retning av sentralisering og overføring av ansvar fra fylkeskommune og kommune til staten. Unntaket er de oppgaveoverføringene som ble gjort gjennom forvaltningsreformen fra 2010 initiert av Senterpartiet i den rød-grønne regjeringen. Eksempler på sentraliserende overføringer fra fylkeskommune til stat er: - Sykehusene - Rus - Rehabilitering - Psykiatri - Barnevern og familievern Eksempler på overføring fra kommune til stat er: - Forliksrådene, konfliktråd og overformynderiet - Næringsmiddeltilsyn - Skatteinnkreving (foreslått fra 2016) Senterpartiet mener det er gjennom desentralisering vi kan fremme en mer robust forvaltning. Statlig detaljstyring må erstattes av lokalt folkestyre for å sikre at forvaltningsoppgaver, tjenesteutvikling og lokalsamfunnsutvikling skjer på innbyggernes premisser og til beste for fellesskapet. Direktoratenes og fylkesmannens mulighet til å overprøve lokale folkevalgte forsamlinger begrenses til legalitetskontroll og klagebehandling. Det gjennomføres en offentlig utredning om forholdet mellom målsettingen om styrket lokaldemokrati og statlig styring av lokalforvaltningen gjennom regelstyring, kontroll- og tilsynsfunksjoner. Direktoratenes og fylkesmennenes rolle vurderes spesielt Overføre ansvaret for styring av sykehusene til regionalt folkevalgt nivå. I første omgang ved å beholde de etablerte helseforetakene som i hovedsak er sammenfallende med fylkesgrensene, og videreføre ordningen med statlig finansiering. Styrene for helseforetakene skal ha medlemmer oppnevnt av fylkestinget.

8 Barnevernet omorganiseres. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet nedlegges og ansvaret for det statlige barnevernet gjennom Bufetats virksomhet, overføres til fylkeskommunene. Kommunenes ansvar i barnevernet forsterkes og tydeliggjøres. Rekruttering og oppfølging av fosterhjem underlegges kommunalt ansvar. Fylkeskommunen vil da ha sitt ansvar knyttet til blant annet å sikre tilstrekkelig kapasitet og drift av barnevernsinstitusjoner Psykiatritilbudet gjennom de distriktspsykiatriske klinikkene DPS- overføres fra helseforetakene til fylkeskommunene Rehabiliteringstjenesten tydeliggjøres som et kommunalt ansvar. Dette følges av en omlegging av finansieringsvirkemidlene slik at kommunene får ansvar for kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester fra helseforetakene og andre tilbydere. Senterpartiet viser til at samhandlingsreformen innen helsesektoren understreker kommunenes ansvar for rehabilitering og oppfølging av utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Kommunene er imidlertid ikke gitt økonomiske muligheter til å utvikle lokale tilbud. Senterpartiet understreker at ansvarsoverføringen må sikre økonomisk gjennom økte kommunerammer Familievernet overføres fra staten til fylkeskommunene Deler av Forskningsrådets programmer overføres til fylkeskommunene Vegadministrasjon knyttet til planlegging og drift av den del av veinettet som er overført til fylkeskommunene, overføres fra Statens Vegvesen til fylkeskommunene Forvaltning av støtte til regionale kulturtiltak, som festivalstøtte, overføres fra Kulturrådet til fylkeskommunene Regionapparatet til Innovasjon Norge overføres til fylkeskommunene. Senterpartiet kan ikke støtte Næringsdepartementets forslag om å kutte antall regionkontor NAV må utvikle en bedre brukeroppfølging gjennom at brukernes kontaktpunkt NAV-kontoret i kommunen- styrkes på bekostning av sentraliserte prosjektog kompetanseenheter. Senterpartiet foreslår at de lokale NAV-kontorene får styrket sin kompetanse og myndighet gjennom ansvar for avsluttende saksbehandling på flere områder enn sosialhjelp. Det vurderes å overføre ansvaret for arbeidsrettede tiltak til kommune som forvalter sin myndighet gjennom det lokale NAV-kontoret Gi kommunene ansvaret for organisering av forvaltning av verneområder. Overføring av statlige midler til kommunene som får ansvaret for finansiering av verneområdestyrer.

9 Overføring av oppgaver fra den regionale stat/fylkesmannen til kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Senterpartiet ønsker å flytte ansvaret for flere viktige samfunnsoppgaver fra statlig til kommunalt nivå, heter det i prinsipp- og handlingsprogrammet for Prinsippet om at politiske prioriteringer og skjønnsavgjørelser legges til folkevalgte organer, krever også en gjennomgang av ansvarsdelingen mellom fylkesmannen og fylkeskommunen. Kommunesektorens utøver avledet statsmakt. Det er Stortinget som er lovgivende myndighet og som har det overordnede ansvaret for budsjettpolitikken. De folkevalgte kommunene og fylkeskommunenes myndighet begrenses av nasjonalt fastlagte rammer. Kommunene har negativt avgrenset myndighet, dvs at de kan påta seg alle oppgaver som ikke ved lov er tillagt annen del av forvaltningen. Gjennom denne sjølstendige rollen har norske kommuner vært pioner på utvikling av mange oppgaver som har styrket velferden og utviklet samfunnet. Utbygging av el-forsyningen, infrastruktur innenfor VAR-området, omsorgstjenester m.m. er eksempler på sentrale samfunnsoppgaver som er utviklet av kommunene og senere gjort allmenne gjennom lov. Det er Stortingets privilegium og lovfeste oppgaver som skal løses av kommuner og fylkeskommuner. Det er regjeringens privilegium og utfylle lovbestemmelsene gjennom forskrifter. Styring gjennom lover og forskrifter er grunnleggende for bygging av et nasjonalt fellesskap slik at innbyggerne sikres likeverdige tjenester uavhengig av bosted. I Norge er det stor oppslutning om det nasjonale fellesskapet og liten toleranse for ulikheter i tjenestetilbudet kommunene i mellom. Dette har gitt rom for at statlig politikk utdypes og detaljeres gjennom et sett av tiltak som kommer i tillegg til lover og forskrifter. Kontroll og tilsyn med at lover og forskrifter blir etterlevd, suppleres med retningslinjer, styringsbrev m.m. Det er bygd opp et omfattende byråkrati gjennom fylkesmennene, direktorater og deres underliggende regionale etater, som har sitt formelle ansvar knyttet til kontroll og tilsyn, men som i tillegg er gitt sjølstendige forvaltningsfunksjoner som griper inn i det styringsansvar som er gitt til folkevalgte organer i fylke og kommuner. For Senterpartiet vil det være viktig ikke bare å drøfte oppgavedelingen mellom forvaltningsnivåene, men også vurdere hvordan den statlige styringen av lokalforvaltningen kan effektiviseres og forenkles. Senterpartiet mener vi må redusere omfanget av styringssignaler og utøvelsen av kontroll og tilsynsfunksjonene som er tillagt regional stat. Fylkesmannen er statens redskap for å føre tilsyn og kontroll med at statlig politikk blir fulgt opp av regionale og lokale forvaltningsmyndigheter. I utredningsrapporten «Oversikt over regional stat» fra Stortingets utredningsseksjon, vises det at ulik regional inndeling av statsetatene vanskeliggjør fylkesmannens arbeid. En oversikt over statlige sektoretater viser at det bare for de færreste er gjennomført en regional organisering som samsvarer med fylkesgrensene. Dette problemet vil tilta om bebudede organisasjonsendringer innen politiet, Innovasjon Norge, nødetatene m.fl. blir tillatt gjennomført ut fra rent sektorfaglige begrunnelser.

10 Senterpartiets forslag til tiltak og oppgaveoverføring: 2.1. Fylkesmannens rolle som koordinerende myndighet for statlig regional virksomhet understrekes gjennom at Stortinget fastsetter et prinsipp om at regionaliserte statlige etater får en organisering som samsvarer med fylkesgrensene, altså en eller flere enheter innenfor fylket Kulturminnevernet rendyrkes som en fylkeskommunal oppgave. Regelen om at politisk overprøving av fylkeskonservators innstilling, skal oversendes Klima og miljødepartementet for endelig behandling, fjernes. Det etableres ordninger med innsigelsesmyndighet for statlig myndighet i kulturminnevernsaker som tilsvarer statens myndighet i andre plansaker Forvaltningsoppgaver som er lagt til fylkesmannens miljøavdeling og landbruksavdeling, overføres til fylkeskommunene. Fylkesmannen rendyrkes som kontroll- og tilsynsorgan Fylkesmannens myndighet til å overprøve lokale folkevalgte organ begrenses Direktoratenes og fylkesmannens adgang til å treffe skjønnsmessige vedtak avgrenses. Dette gjelder både i utøvelse av statlig forvaltning og i inngripen i lokal folkevalgt forvaltning Behandling av skadefellingsløyver på rovvilt i henhold til gitt lovgrunnlag, overføres fra fylkesmannen til fylkeskommunen.

11 Overføring av oppgaver fra kommunalt nivå til fylkeskommunalt nivå Senterpartiet viser til prinsippet om at oppgaver skal løses på lavest effektive forvaltningsnivå og at hensynet til brukerne skal veie tyngst. Dette gjør at det er lite ønskelig, generelt sett, å overføre oppgaver fra kommunene. Senterpartiet har imidlertid også lagt to andre prinsipper til grunn: at oppgaver som krever stor grad av samordning og/eller likebehandling legges til samme nivå. I dagens forvaltning er det en del viktige områder hvor kommune og stat har delt ansvar og hvor grenselinjene mellom hva som er kommunalt ansvar og hva som er statlig ansvar er uklart og flytende. Dette gjelder viktige oppgaver som trygde- og velferdsetaten (NAV), barnevernet, rus- og psykiatri, rehabilitering og også på det somatiske helseområdet. Disse områdene er alle preget av konflikter om ansvar, effektivitetsproblemer og ikke minst usikkerhet blant brukerne om hvem som har ansvaret. Innenfor sosiale tjenester, helse og omsorg, er det generelt sett et lovverk som gir individuelle rettigheter eller som setter krav til enhetlig behandling uavhengig av bosted. Skal en oppgave legges til kommune eller fylkeskommune, er betydningen av folkevalgt styring og skjønnsutøvelse i forvaltningen viktige begrunnelser. Tjenester som er strengt lovregulert for å sikre likebehandling, bør prinsipielt sett være et statlig ansvar. Når Senterpartiet likevel er tvilende til at staten bør overta ansvaret for flere oppgaver innen helse- og sosialfeltet, er det fordi prinsippet om likebehandling må vurderes opp mot behovet for folkevalgt styring og tilpassing av tjenestene til brukernes behov og lokale forhold. Senterpartiets forslag til tiltak og oppgaveoverføring: 3.1. Senterpartiet vil styrke fylkeskommunenes rolle innen helse- og sosialsektoren. Overføringen av spesialisthelsetjenesten, barnevernet og familievernet fra fylkeskommune til stat, har ikke vært vellykkede reformer. Disse reformen har også satt kommunene i en vanskeligere situasjon fordi det i større grad er utviklet en lov- og regelbasert arbeidsdeling mellom statlige og kommunale tjenester til erstatning for et mer likeverdig partnerskap mellom kommune og fylkeskommune Hjelpetiltak innen rus, psykiatri og barnevern skal løses på laveste effektive forvaltningsnivå, det betyr at kommunene skal ha ansvaret for forebyggende tilbud og lavterskeltilbud på behandlingssiden. Fylkeskommunen bør få oppgaven som samordnende myndighet og for institusjonsbasert omsorg og behandling For å sikre regional samordning av arealbruk og utbyggingsmønster, er det behov for å gi fylkesplanen en mer forpliktende og overordnet rolle. Fylkeskommunen skal ivareta regionale hensyn og må gis en tydeligere rolle i å samordne lokal planlegging og arealbruk.

12 Overføring av oppgaver fra kommunalt nivå til statlig nivå Senterpartiet sier i ett av sine prinsipper at staten i utgangspunktet må ivareta klare riksoppgaver og oppgaver som krever standardisert saksbehandling, mens kommunesektoren ivaretar tjenester som krever lokal samordning og skjønnsutøvelse. Problemet med statlig drift er at den sjelden er effektiv sjøl om den kan være likebehandlende og slik sett rettferdig. Staten, gjennom regjeringen og Stortinget, har sitt hovedansvar som lovgivende og bevilgende myndighet. Staten skal også drive kontroll og tilsyn med kommunene og fylkeskommunene for å se til at deres oppgaveløsning skjer i henhold til forutsetningene som er gitt. På 2000-tallet har staten overtatt flere sentrale velferdsoppgaver, som sykehus, barnevern, rusomsorg og nå forslag om overtakelse av skatteinnkrevingen. Effektivitet, likebehandling og mer igjen for pengene, har vært argumentasjonen som har vært brukt. Resultatene lever ikke opp til ambisjonene. Staten er lite egnet til å drive produksjon av velferdstjenester. Det vil alltid være behov for brukerkontakt, lokal samordning og skjønnsutøvelse i slike tjenester. Dette er det lokale folkestyret bedre til å tilrettelegg for enn statlige myndigheter. 5. Overføringer av oppgaver fra fylkeskommunen til kommunene Senterpartiet mener offentlig forvaltning skal organiseres på tre nivåer; stat, fylkeskommune og kommune. Det gir rom for en variert kommunestruktur på den ene siden og rom for at staten ikke må ta ansvar for oppgaver som uansett er regionale og kommuneoverskridende. Regjeringspartiene har programfestet at fylkeskommunen bør legges ned og at oppgavene bør fordeles mellom større kommuner og staten. På Stortinget er det ikke flertall for dette og regjeringen har etter pålegg fra Stortinget iverksatt et eget utredningsarbeid om fylkesnivået. Videregående skole, kollektivtrafikk og veier er fylkeskommunens hovedoppgaver i dag. Høyre ønsker at storkommuner skal overta videregående opplæring og kollektivtransport. Senterpartiet må avvise dette. Videregående opplæring med yrkesopplæringen og sine mange studiespesialiseringer krever et stort befolkningsgrunnlag for å kunne gi et bredt spekter av tilbud. Inngåelse av kontrakter med næringslivet om lærlingkontrakter er både faglig og geografisk utfordrende. Avtaler med lærebedrifter vil måtte skje regionalt siden de ulike fagene ofte ikke er representert i nærområdene til skolene. Bo- og arbeidsplassregionene må danne utgangspunkt for organisering av kollektivtrafikken. Oslo og Akershus er et godt eksempel. Hver av fylkene har ca innbyggere. Det er stor ut og innpendling over fylkesgrensene og de to fylkene har etablert ett felles kollektivselskap. De har også gått sammen om utbygging av veisystemet i regionen gjennom Oslopakkene og bompengeringen. Om fylkene skulle erstattes med storkommuner i hovedstadsregionen, ville ansvaret for store infrastrukturoppgaver bli pulverisert og splittet mellom en rekke kommuner. Slik vil det også være i de andre storbyområdene.

13 For Senterpartiet bør det være et absolutt krav at de store oppgavene som er tillagt fylkeskommunene, fortsatt må løses av et regionalt folkevalgt organ. Det kan imidlertid være annerledes for en del andre, og mindre oppgaver. På kulturområdet vil det være aktuelt å overføre en del oppgaver fra fylkeskommunen til kommunene. Senterpartiets forslag til tiltak og oppgaveoverføring: 5.1. Det igangsettes ikke endringer eller forsøk i ansvaret for videregående opplæring. Dette skal fortsatt være en fylkeskommunal oppgave Innenfor kulturminnevernet har en etter statlig pålegg gjennomført en konsolideringsprosess hvor lokale museer og bygdetun er overført til fylkesmuseene. Senterpartiet mener konsolideringsprosessen må evalueres og at det må vurderes å tilbakeføre ansvar for lokale museer til kommunene Den kulturelle skolesekken og andre statlig støttede kulturtiltak som har desentralisert kulturformidling som mål, er i stor grad organisert gjennom fylkeskommunene. Senterpartiet mener kommunene i større grad må gis et direkte ansvar for å søke om midler og stå ansvarlig for tiltakene.

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Direktoratet for

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Nr. 2004:10 Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Forord Statskonsult har belyst virkningene av at regionaliseringen av statlig virksomhet er gjort etter ulike geografiske prinsipper.

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Ble det en bedre organisert stat? 1

Ble det en bedre organisert stat? 1 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2013, 90. årgang 153 Ble det en bedre organisert stat? 1 Av Tormod Hermansen 2 & Inger Marie Stigen 3 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2013, 90. årgang Tormod

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad?

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? En sosiologisk studie av hvordan de ansatte ved et NAV lokalkontor har erfart omstillingsprosessen Iren Johnsen Masteroppgave i sosiologi UNIVERSITETET

Detaljer