STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014."

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2014

2 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Roar Schinnes og Endre Storhaug. Foran fra venstre: Mattis Asplin (nestleder), Trygve Bjørge (leder) og Hans R. Bakken (daglig leder). Bilde over: Flyfoto Drammen Travbane høsten Forside fotos: Over: Nume Elden presenteres som Folkehesten Drammen Under: Dag-Sveinung Dalen med My Onyx vinner tett oppgjør Drammen Travbane AS

3 STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING Drammen Travbane AS Drammen Travbane AS (DT) ble stiftet hvor formålet var anlegg, bortleie og drift av travbane på Åssiden i Drammen. I forbindelse med omorganisering av hestesporten i 1996/97 ble selskapet endret til både et drifts- og eiendomsselskap. Konsesjon for totalisatorkjøringer ble tidligere gitt fra Landbruks- og matdepartementet direkte til de totalisatorkjørende selskaper ved totalisatorbanene. Ved Drammen Travbane var dette tidligere Drammen og Opland Travselskap, og deretter Buskerud Travforbund. Konsesjon ble f.o.m overført samlet til Norsk Rikstoto (NR). NR har med hjemmel i konsesjonsvilkårene opprettet driftsavtaler ved de tilsvarende baner og driftsselskaper. Drammen Travbane AS har inngått avtale for perioden Aksjonærer Selskapet har totalt aksjer. Buskerud Travforbund er den største aksjonæren med aksjer, som utgjør 88.7 % av antall aksjer. Ingen styremedlemmer, daglig leder eller revisor eier aksjer i selskapet. Det har ikke skjedd endringer i aksjesammensetningen i Aksjonær Antall aksjer % Aksjonærer Buskerud Travforbund % 1 Andre travorg % 12 Private % 30 Sum % 43 Styret og styringsorganer Etter generalforsamlingen har styret hatt følgende sammensetning: Trygve Bjørge (leder), Mattis Asplin (nestleder), Roar Schinnes, Knut Gunnholt og Endre Storhaug. Varamedlemmer til styret Evelyn Stillerud (1. varamann) og Håvar Tandberg (2. varamann). I henhold til vedtektene skal ett av styremedlemmene velges etter innstilling fra Buskerud Travforbund. Endre Storhaug er valgt etter innstilling fra forbundet. Valgkomiteen har etter siste generalforsamling hatt følgende sammensetning: Per Erik Gravdal ( ) leder, Truls Knive ( ) nestleder og Trond Thorseth ( ). Omorganiseringer ved Drammen Travbane Generalforsamlingen 2014 ga sin prinsippielle tilslutning til at nåværende virksomhet i Drammen Travbane AS skilles i et eiendomsselskap og et driftsselskap. Det etableres et nytt driftsselskap. Drammen Travbane Drift AS ble som følge av dette stiftet med en aksjekapital på kr , og med Buskerud Travforbund som 100% eier. BUSKERUD TRAV HOLDING AS Etter en mer omfattende prosess i regi av Buskerud Travforbund, er det lagt opp til en mer omfattende endring av organisering av virksomheten rundt Drammen Travbane, og at denne også sees i sammenheng med en mulig fremtidig utvikling av travsporten innen forbundet Som en del av denne omorganiseringen er vedtatt å opprette et holdingselskap hvor dette selskapet skal stå som 100% aksjonær i et fremtidig separat eiendomsselskap og et separat driftsselskap. Som en del av denne fremtidige organiseringen ble det opprettede Drammen Travbane Drift AS gjennom ekstraordinær generalforsamling omdannet til et holdingsselskap med navn Buskerud Trav Holding AS. BUSKERUD TRAV EIENDOM AS Et nytt eiendomsselskap ble opprettet med en foreløpig aksjekapital på kr , og med Buskerud Trav Holding AS som 100% eier. Den endring som har skjedd i prosessen siden generalforsamlingen 2014 er at eiendommen fisjoneres ut, mens driften fortsetter som i dag i Drammen Travbane AS. ARBEIDET MED OMDANNING AV VIRKSOMHETEN Målet med omdanning av virksomheten ved Drammen Travbane har i første omgang vært å skille eiendom og drift i to selskaper. Dette for å legge bedre til rette for den videre utvikling Drammen Travbane AS

4 STYRETS ÅRSBERETNING av eiendommen Drammen Travbane. Videre på best mulig måte å legge til rette for en mulig reinvestering av midler i andre anlegg for travsport innen Buskerud Travforbund. Gjennom etablering av eiendomsselskap har det også vært en forutsetning fra Buskerud Travforbund at styret i dette selskapet velges med særskilt bakgrunn i eiendomsutvikling. Holdingselskap er en betegnelse på et selskap som eier aksjer i andre selskaper. Et holdingselskap kan skattefritt ta utbytte fra andre selskaper, og holdingselskap er også fritatt for skatt på gevinst ved salg av aksjer i andre selskap. Ved å bruke en holdingstruktur kan man derfor også oppnå at et senere salg av en virksomhet blir helt skattefritt. En hver reinvestering gjennom holdingselskapet, enten det er i aksjer eller på annen måte, kan generelt skje uten forutgående beskatning. AKSJEOVERDRAGELSER I dag er aksjesammensetningen i Drammen Travbane AS at det er 43 eiere, hvorav 30 private aksjonærer. Gjennom de prosesser det er lagt opp til, er en fremtidig ønsket organisering at alle disse aksjonænærene løftes opp i Buskerud Trav Holding AS, hvor aksjesammensetningen gis samme forholdstall som i dagens Drammen Travbane AS. Gjennom holdingselskapet blir de således styrende både på dagens selskap som blir et rent driftsselskap, og det nye etablerte Buskerud Trav Eiendom AS. Selve prosessen for omdanning skjer gjennom ulike fisjon-/fusjonhandlinger. Nedenstående skisser viser endringer i organiseringen: Dagens organisering Buskerud Travforbund 88,7 % Private 0,9 % 10,4 % Drammen Travbane AS Travlag Fase 1: Etter fisjonering/deling Side 2 Buskerud Travforbund (BT) Ansatte. 88,7 % Buskerud Trav Holding AS (BTH) 100 % Buskerud Trav Eiendom AS (BTE) Private 0,9 % 10,4 % Travlag Drammen Travbane AS (DT) (driftsselskap - sport) Fase 2: Ønsket modell etter endelig omorganisering Side 3 Buskerud Trav Eiendom AS (BTE) Buskerud Travforbund (BT) 88,7 % Buskerud Trav Holding AS (BTH) Private 100 % 100 % Drammen Travbane AS (DT) (driftsselskap - sport) Travlag Det har ikke vært endringer i selskapets administrasjon, som ved utgangen av året bestod av: Daglig leder: Hans R. Bakken. Sport- og arrangmentsansvarlig: Tron Gravdal. Sekretær/forbundssekretær: Birthe Austevoll (60%+40%). Regnskapamedarbeider: Tone Johansen (40%). Markedsmedarbeider: Torill Svendsrud (20%) Bane- og vedlikeholdspersonell: Baneansvarlig: Leif Arne Kleven. Fagarbeidere: Sigmund Tandberg. På timebasis Bjarne Brastad. Det er inngått avtale med Det norske Travselskap/Buskerud Travforbund om at selskapet yter service som forbundssekretær. Dette er beregnet til en stillingsprosent på 40, og inngår i stillingen til Birthe Austevoll. Videre er inngått avtale med DNT vedr sentral arbeidsgruppe for løpsutskrivning. Sportsansvarlig Tron Gravdal inngår i 0,9 % 10,4 % 4 Drammen Travbane AS Side 1

5 STYRETS ÅRSBERETNING denne gruppa, og DNT yter noe økonomisk kompensasjon. Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 35. Dette utgjør samlet ca 8,5 årsverk. Av det totale antall er det ca 45% kvinner og ca 55% menn. Alle styremedlemmer er menn, varamedlemmer er av begge kjønn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Helse, miljø og sikkerhet. Det råder et godt arbeidsmiljø i selskapet. Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø, eller har bygningsmasse med skadelige stoffer. Totalt sykefravær i løpet av året er registrert til 51 dager. Andel sykefravær i forhold til antall årsverk utgjør 2,6 %. Det har for øvrig ikke vært skader eller ulykker med personskade i løpet av året. Økonomi OMSETNING 2012 vat et rekordår for omsetning på hest i Norge. Totalomsetning endte på 3,88 mrd. Fra 2009 økte omsetningen hvert år, men i 2013 og 2014 har vi en tilbakegang på til sammen 229,5 mill kr, og endte i 2014 på 3,65 mrd kr. For region Drammen er toppåret 2011 med 275 mill kr. Hvert av årene etterpå har det vært nedgang, samlet nær 39,2 mill kr, og omsetningen i 2014 endte på 235,8 mill kr. År Hele landet Region Drammen Volummessig er V75-spillet størst med en omsetning på 53,5 mill kr i region, en tilbakegang på 12 mill kr. de to siste årene. På landsbasis hadde V75 spillet en tilbakegang på 64,5 mill kr, og endte på 792 mill kr. Samlet tilbakegang på hovedproduktet V75 de to siste åreme har vært nær 173 mill kr. V75 er spillproduktet som gir høyest inntjening for sporten (tilbakebetalingsprosenten til spillerne er lavest med 60%), og nedgangen i omsetningen på dette produktet er følgelig merkbar. Reduksjon i overføringer til sporten før betaling av statsavgift m.m. utgjør ca. 70 mill kr. på disse to årene. Spillet hos kommisjonærene i region hadde en nedgang på 11 mill fra foregående år, og utgjorde 148,6 mill kr. Nettspillet økte med 1,3 mill kr, til 82,8 mill kr. Nedgangen i kommisjonærspillet har flatet noe ut, men samlet sett de to siste årene en nedgang på 40 mill kr. Nettspillet har stagnert, økningen de to siste årene på 11 mill kr, men bare 1 mill siste år. Nettspillet har på langt nær erstattet nedgangen i kommisjonærspillet. Under generalforsamlingen for selskapet i 2014 ble det fra flere representanter hevdet at det var altfor lite trøkk i oppfølgningen av spill på hest. Det ble vedtatt å rette en henvendelse til Norsk Rikstoto med krav om å se på en endret og bedre organisering av oppfølgning av spill på hest. Styret i selskapet rettet en henvendelse til styret i Norsk Rikstoto om dette. Selskapet fikk et administrativt svar tilbake som konkluderte med at "Basert på ovenstående, en optimalisering av hestesportens samlede ressurser mener vi at dagens organisering er en optimalisering i forhold til de mål vi på kort og lang sikt skal oppnå". I 2010 ble alt praktisk og direkte ansvar for oppfølgning av kommisjonærer sentralisert til Norsk Rikstoto. Driftsselskapene har - dessverre - ikke lenger dette som en viktig oppgave. Både banespillet og krysspillet utgjør en liten del av omsetningen, til sammen bare 4,4 mill kr, som er 1,9 % av samlet omsetning. Antall løpsdager i Drammen ble redusert med 5 til 35 i 2014, og av disse nær halvparten (17) med lunsjtrav. Det er en stor utfordring å skape økt samlet omsetning basert på denne virkelighet. På nyåret 2014 ble krysspillet i puben på Travkroa nedlagt, og det er etablert nytt spill på kafeen i Hesteringen. Dette spillet har hatt en nedgang på 1 mill siste år. Kostnadene ved drift av spillet er redusert, slik at nettoeffekten av endringer likevel har vært positiv. Drammen Travbane AS

6 STYRETS ÅRSBERETNING PROVISJONER - INNTEKTFORDELINGS- MODELL "Inntektsfordelingsmodellen", tidligere benevnt "økonomimodellen", har vært gjenstand for flere endringer de siste årene. Modellen er grunnlaget for overføring av provisjoner til driftsselskapene. Den største endringen skjedde for 2012, hvor andelen av provisjon som er øremerket premier - premiematrisen - ble overført direkte fra Norsk Rikstoto og til Det norske Travselskap. Denne andelen utgjorde i ,7 mill kr. Den regnskapsmessige konsekvens av denne endringen er at premier som genereres ved løp på de enkelte baner ikke kommer frem i driftsselskapenes regnskaper - unntatt det selskapene selv klarer å legge til av ekstra premier. For 2013 ble det vedtatt ytterligere endringer i modellen, den ble inndelt i tre hovedgrupper: a) variabel provisjon b) basisbeløp (baneareal og bygninger) c) arrangementsbidrag Modellen ble igjen endret for 2014, ved at punktene a og b over ble slått i sammen til "variabel provisjon", basert på spillet i den enkelte banes region. For Drammen har endringen i modellen slått svært negativt ut. I løpet av en to-års periode er provisjonsinntektene - som følge av endring i selve modellen - redusert med 2 mill kr. Videre så er andelen "arrangementsbidrag" delt inn i tre hovedgrupper med et norm på bidrag til lunsjtrav (60.000), V75 ( ) og øvrige (90.000). Alle disse bidragene ble redusert i 2014, og med den store andelen lunsjtrav Drammen har, gir dette et lavt arrangementsbidrag. Som følge av endringen i normene samt redusert antall løpsdager ble reduksjon på dette bidraget nær 1,2 mill kr for Det største endringen i provisjonsinntektene for 2014 var at Norsk Rikstoto med støtte fra Det norske Travselskap reduserte overføringene til driftsselskapene med rundt 20 mill kr. Selskapet hadde i ,9 mill kr i provisjonsinntekter, en reduksjon på nær 4,5 mill kr på to år, som tilsvarer 27%. ANDRE INNTEKTER Selskapet har en bevisst holdning til å utnytte muligheter til å skaffe andre inntekter enn provisjonsinntekter. Det er et mål å skaffe høyest mulig leieinntekter, samt reklame- og sponsorinntekter. Faste leieinntekter har økt, og inntektene var på over 1,5 mill kr i beretningsåret, bl.a. som følge av avtale med Buskerud fylkeskommune om utleie av lokaler til privatisteksamener. Reklame- og sponsorinntekter byr på store utfordringer med sammensetning av den type løpsdager banen har. Inntektene på dette området er synkende. REGNSKAP Regnskapsmessig resultat før skatt ga et underskudd på kr Grunnlaget for årets skattekostnad i regnskapet er dog positivt med kr , og betalbar skatt er kr Årsresultatet etter skattekostnad gir et underskudd på kr Styret foreslår at dette underskuddet dekkes av annen egenkapital, som etter dette viser en opptjent sum på kr Det henvises til note 8 - skatt, for nærmere detaljer. Selskapet har i 2014 endret prinsipp for regnskapsføring av innskuddsfondet i pensjonsordningen. Implementeringen har gitt effekt på selskapets balanse med en økning på kr Det henvises til notene 7 og 10 i regnskapet. I året er mottatt kr i overføring fra premiefondet i Norsk Rikstoto. Ved utgangen av året 2014 har selskapet netto overført 3,3 mill kr til premiefondet. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Revisjon Revisjon er utført av revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers. Ansvarlig for revisjon er statsautorisert revisor Paal Ødegård. Premier til hesteeiere. Selskapets har som et hovedformål å bidra til høyest mulig utbetaling av premier til sportens utøvere, dvs til hesteeiere, oppdrettere, trenere og kusker. I 2014 ble det utenom "premiematrise" overført 1,04 mill kr i "egenfinansierte premier" - og 6 Drammen Travbane AS

7 STYRETS ÅRSBERETNING i tillegg kommer gjenstandspremier med kr I 2013 var tilsvarende egenfinansiering på 2,0 mill kr, og 2012 på 2,7 mill kr. Reduksjon i egenfinansierte premier må sees i sammenheng med reduserte provisjonsinntekter på 4,5 mill kr siste to årene. Egenfinansiert Løpspremier Oppdretter Sum utbetalt Overført fra premiefond Netto Gjenstandspremier Sum Via premiematrisen som forvaltes av DNT ble overført 12,7 mill kr i løpspremier (utenom oppdretter). Selskapet egenfinansierte 0,9 mill kr, slik at samlet sum løpspremier ble 13,6 mill kr. Tilsvarende i 2013 var 16,4 mill kr. I vurdering av overføringene må tas med 5 færre løpsdager i 2014 enn året før. I tillegg til løpspremiene utbetales oppdretterpenger, som er 12 % av løpspremiene. Terminliste Drammen Travbane har gjennomført 35 løpsdager i En nedgang på 5 løpsdager sammenlignet med Antall V75-dager var uendret med 4. I juli hadde vi en løpsdag med både lunsjtrav og V65 på kvelden samme dag. Videre ble det avviklet 3 løpsdager med V65 på lørdags kveld. 10 kveldskjøringer med V65 eller Dobbel-V5, samt 17 lunsjtrav. Det ble totalt avviklet 256 løp, en nedgang med 35 løp eller 12 prosent sammenlignet med TERMINLISTE 2015 Også for 2015 ble det samarbeidet mellom banene Drammen, Jarlsberg og Klosterskogen om et felles innspill til terminlisteprosessen før sommerferien. Utover høsten ble det også jobbet politisk for å få til en regionstildeling på løpsdager til de tre banene, hvor banene selv i større grad skulle kunne påvirke plasseringen av sine løpsdager. Selv om det politisk ble oppfattet positive signaler på dette underveis, ble det ikke hensyntatt når endelig terminliste ble vedtatt. Mest negativt for vår del er at vi har mistet en av våre V75-dager. Det betyr at vi i 2015 står tilbake med kun tre V75-stevner. Ett i i mars, ett i august og ett i slutten av november. Som et lite plaster på såret ble V75-dagen i juni erstattet med en V76-onsdag i samme periode. Blant annet HKH Kronprins Haakons Pokalløp vil avvikles denne løpsdagen. Det er en liten nedgang i antall løpsdager og antall løp også fra 2014 til 2015, dog ikke så kraftig som opplevde fra 2013 til Totalt vil det avvikles 33 løpsdager i V75-dager, 1 V76-dag, 2 V65-dager lørdags kveld, 15 lunsjtrav og 12 kveldskjøringer med V65 eller Dobbel V5. BANEPROGRAMMER Med virkning fra 2014 har selskapet selv stått for produksjon av trykkgrunnlag for baneprogrammet. Ferdig oppsett for trykk/ kopiering sendes over nettet til NetPrints avdelinger i Oslo og Bryne. Via Bryne distribueres det som sendes per post, og via Oslo leveres til banen. Det er inngått produksjonsavtale med NetPrint, som har avdelinger over hele landet. Drammen har stått for etablering av avtale med firma XStore i Bø i Telemark om selve dataene og utforming av løpsoppsettene. Alle baner unntatt Leangen gjør seg nytte av opplegget. Det nye opplegget som banene selv har stått for, bidrar til en reduksjon i kostnader for baneprogram på anslagsvis et 1,5-2,0 mill kr. For Drammen ble det i alt produsert eksemplarer. For 2015 har styret vedtatt at programmet igjen distribueres til kusker, eier og trenere. Økte portokostnader med dette er anslått til i underkant av kr per år. Styret er av den oppfatning at dette er et positivt tiltak for sportens aktive utøvere. Investeringer og vedlikehold TEKNISKE FORHOLD Den største tekniske utfordringen i året har vært dommervideosystemet. Torden og lynnedslag satte dette delvis ut av drift like etter sommerferien. Dette medførte en kostnad på kr , men ble dekket av forsikring unntatt egenandel på lr Kvaliteten på anlegget ut til dommertårn bør Drammen Travbane AS

8 STYRETS ÅRSBERETNING bedres, og styret har vedtatt at dette skal sees på i Norsk Rikstoto har vedtatt endringer i overføringer av bilder fra banene i Tidlig på året vil OB-buss bli erstattet med faste installasjoner på banene. Det vil etter all sannsynlighet gi ner stabile forhold også m.h.t. interne bilder og lyd på banene. BILER OG TRAKTORER Det er ingen endringer i løpet av året m.h.t. traktorer og utstyr. Ny startbil ble tatt i bruk i 2010, og denne fungerer meget bra. Gammel varevogn er byttet ut. BYGNINGER OG ANLEGG Det er lagt nytt takbelegg på spillehallen (ca 500 m2), samt deler av tribunen. Takbelegget over deler tribunen ble tatt av storm høsten Det er behov for å rehabilitere resten av taket som følge av vannlekkasjer, dette er vedtatt som vedlikehold Alle trenerstaller er utleid. Det er montert nye plater på vegger i boksene i flere av stallene som følge av slitasje. Pub i kjeller på Travkroa er delvis ombygd til utleieformål - Norgescatering. Krysspillet er flyttet over til kafé Bristol i Hesteringen. Det er gjort ombygginger i tilknytning til møterom/kjøkken under tribune. Det er lagt til rette for at kiosk og totalisator samordnes ved mellomgang i tribunen. Nåværende spillehall, totalisator og kiosk vil ved løpsdager kun bli benyttet ved V75-stevner. Endringen tas i bruk fra første løpsdag 2015, og medfører at en unngår renhold av 600 m2 etter hver løpsdag, og reduserer behovet for oppvarming av 3.700m3. REHABILITERING AV LØPSBANE. En lenge etterlengtet rehabilitering av selve løpsbanen ble gjort i Rehabilteringen besto først og fremst i å øke doseringen i svingene fra 13 til 15 %, mens tverrfallet på rettstrekningene, dvs langsidene ble redusert fra 3 til 2 %. Særdeles viktig var også overgangskurvene mellom rettstrekkene og svingene. Etter rehabiliteringen er mottatt svært mange positive tilbakemeldinger fra ulike hold. I 2014 har det vært viktig å jobbe videre med banen slik at den får "satt seg" skikkelig etter jobben som ble gjort i Eiendomsutvikling På generalforsamlingen 2014 ble særskilt behandlet valg av planalternativer av travbaneområdet sammen med naboeiendommen Berskaug idrettsområde. Det ble vedtatt at: Styret anbefaler planalternativ c) med integrerte løsninger. På sikt vil en anta at dette representerer de største fremtidige økonomiske verdier. Gjennom avtalen med Åssiden Bydelssenter AS har Drammen Travbane AS rett til å si Ja eller Nei til å frigi «Travområdet» gjennom forhandlinger med dette selskapet. Styret vil presisere at integrerte planalternativer vil kunne innebære press fra kommunen til å frigi dette området. Eiendomsprosjektet er nå inne i en forpliktende og omfattende fase. Hovedoppgavene gjennom året 2014 har vært: se på samarbeid med kommunen om mulige felles løsninger med Berskaug idrettsområde "parallelloppdrag" gjennom at tre arkitektfirmaer har utformet området med hver sine løsninger basert på tidligere mulighetsstudie utarbeide forslag til planprogram for områdereguleringsplan oppstart av selve områdereguleringen vurdere alternativer for et mulig felles utviklingsselskap for hele eiendommen TIDLIGERE INFORMASJON Styret viser til tidligere beretninger om informasjon gitt i forbindelse med eiendomsutvikling, senest beretningen for 2013 hvor det ble gitt en omfattende beskrivelse. I denne beretningen oppsummeres arbeidet i beretningsåret. SAMARBEID MED KOMMUNEN Gjennom hele året 2014 har det vært mange møter med Drammen kommune. Det gjelder såvel drøftinger av rammer knyttet til planprogrammet, drøftinger etter presentasjon av parallelloppdragene, og ikke minst arbeid knyttet opp områdereguleringsplan. Som en del av drøftingene har det vært lagt klare føringer fra kommunen knyttet til idrettsfunksjoner på Berskaugområdet. Her er vedtatt at fri-idrettsstadion på Marienlyst bl.a. skal flyttes til Berskaug (men etter siste signaler er vi ikke sikre på hva som blir resultatet). 8 Drammen Travbane AS

9 STYRETS ÅRSBERETNING "PARALLELLOPPDRAG" Med bakgrunn i mulighetsstudie høsten 2013 ble tre arkitektkontorer invitert til å utarbeide hver sine løsninger (parallelle oppdrag) om en fremtidig bydel med Travbanen-Berskaug i senter. Alle løsningene baserte seg på at det skal være et sentralt bydelssenter, mens antall boligenheter varierer mellom Løsningene i parallelloppdragene blir vurdert som ideer og mulige løsninger i områdereguleringsplan. PLANPROGRAM Det formelle grunnlaget for oppstart av en områdereguleringsplan er at kommunen har vedtatt et planprogram. Planprogrammet for Travbanen-Berskaug området ble vedtatt av formannsskapet i Drammen Planprogrammet er en plan; for hvordan prosessen med selve regulerings-prosessen skal skje hva skal utredes og omfanget av de ulike utredninger overordnede rammer for hva som skal legges til grunn ved planarbeidet planområde med beskrivelser tidsplan, informasjon og medvikrning i selve prosessen OMRÅDEREGULERINGSPLAN Oppstartmøte for selve reguleringsprosessen ble avholdt Det er kommunens rett å fastslå hvilke planprosess som en grunneier skal forholde seg til. Når det er et større område som skal bygges ut, er det vanlig å utvikle en såkalt områdeplan. I en områdeplan er kommunen planeier, men det er vanlig at grunneier/tiltakshaver som ønsker en utbygging, må engasjere eksterne planleggingsmiljøer og bekoste arbeidet. Selve planen blir til i et omfattende og forholdsvis komplisert samarbeid mellom grunneier/initiativtager, kommune og de utførende planleggingsmiljøer. I forhold til verdien av Travbanens eiendom, er det avgjørende at vi oppnår en urban utviklingsprofil, og etter avtalen mellom Drammen Travbane AS og Åssiden Bydelssenter AS presiseres det at den nærmere utforming av reguleringsplanforslaget skal godkjennes av DT som eier av arealet. Dette vil i praksis si at innspillet fra ÅB skal godkjennes av DT, men kommunen står fritt til å foreta den endelige bestemmelse, da denne som nevnt er planeier i en områdereguleringsplan. Kostnadene til planprosessen må dekkes av tiltakshaver/grunneier, og DT har inngått en avtale som medfører at partene skal legge egne ressurser kostnadsfritt inn i arbeidet. Dvs at avtalepartnere hver for seg må bære kostnadene for egne ressurser som er nødvendig for å gjennomføre planprosessen. Kostnader til eksterne ressurser forskutteres av Åssiden Bydelssenter AS. Hovedprofilen i avtalene er at utviklingsgevinsten skal fratrekkes kostnadene til utvikling av områdereguleringsplanen med nødvendig for og etterarbeider. Påløpne prosjektkostnader behandles mer omfattende i eget avsnitt nedenfor. Områdereguleringsplanen er basert på en integret løsning og planlegging sammen med idrettsområdet på Berskaug, i tråd med vedtak fattet på generalforsamlingen i mars Det er inngått avtale med Rambøll til å forestå utarbeidelse av planen. Arbeidet har en stram tidsplan, og et endelig utkast skal være klart overfor kommunen innen for å komme til politisk behandling i løpet av året. I den mest hektiske periode med planen avholdes ukentlige møter med kommunen, med deltakelse både fra Travbanen og våre samarbeidspartnere. Det som er helt klart med områdereguleringsplan at den legger til grunn for planarbeidet at det ikke planlegges med en fremtidig travbane. FELLES UTVIKLINGSSELSKAP Gjennom prosessen det siste året har en vurdert at dersom det blir en helhetlig utvikling av Travbaneområdet vil det kunne være en fordel med en modell med et felles utviklingsselskap. Dette må sees i sammenheng med at eiendommen fisjoneres ut i et eget selskap, og at eiendommen igjen kan fisjoneres ut i nye selskaper ved å dele opp eiendommen videre. Arbeidet med å se om det er grunnlag for et slikt selskap har pågått gjennom en tid ved hjelp av takstmenn samt advokatbistand. En evt nytt selskap må veies opp med fordeler og ulemper mot dagens avtale. Hovedintensjon er at travet skal være med over tid og legge grunnlag for større verdier til travsporten. POLITISK BESLUTNINGSPROSESS Uavhengig av hvilke løsninger man kommer frem til vedr selskapsorganisering eller godkjent Drammen Travbane AS

10 STYRETS ÅRSBERETNING områdereguleringsplan, er det aksjonærene som vil ha den endelige beslutning om hva som blir fremtiden for banen, og hvor lenge det skal være travkjøring på Drammen Travbane. Dette er gjennom alle prosesser både i forhold til våre samarbeidspartnere og Drammen kommune helt tydelig kommunisert. INFORMASJONSMØTER MED AKSJONÆRER Det er i løpet av året ikke vært avholdt særskilte informasjonsmøter med aksjonærene ut over generalforsamlingen. Buskerud Travforbund har på flere lagledermøter drøftet saken med travlagene. PÅLØPNE PROSJEKTKOSTNADER Avtalen som ble inngått i 2006 inneholder prinsipper om kostnader som påløper i utviklingsarbeidet, fordeling av disse, samt finansiering. Hovedprinsippet er at hverken Drammen Travbane AS (DT) eller Åssiden Bydelssenter AS (ÅB) skal belaste Åssiden Utvikling AS (ÅU) med kostnader til eget arbeid, herunder kontor, reiser eller andre interne kostnader ved gjennomføringen av planarbeidet. Eksterne kostnader, som kostnader til konsulenter, arkitekter eller andre eksternt engasjerte skal ikke pådras ÅU uten at dette er besluttet av felles styringsgruppe. Nødvendig kapital til å finansiere (felles) kostnader som påløper ÅU har ÅB forpliktet seg til å skaffe. Felles påløpne utviklingskostnader vil bli trukket fra "utviklingsgevinsten" når prosjektet realiseres, dvs delt likt mellom partene. Dersom reguleringsstatus ikke oppnås, og arbeidet med reguleringen avsluttes, tilfaller alt utredningsmateriale DT kostnadsfritt, dvs ingen felles utredningskostnader påløper DT. Påløpne felles kostnader i samme periode er ca 5,0 mill kr (det er enkelte uavklarte poster). Kostnadene forbundet med områdereguleringen vil bli i størrelsesorden 3 mill kr, og påløper i Tilleggsavtalen (pkt 4.3.) sier at "eventuelle merkostnader Åssiden Utvikling AS måtte bli påført som følge av at Baneområdet inkluderes i reguleringsarbeidet, skal dekkes av Åssiden Bydelssenter AS (ÅB) dersom det inngås avtale om salg av Baneområdet til ÅB i h.t. punkt 6 i tilleggsavtalen. Dersom slikt salg ikke finner sted, skal merkostnadene i stedet dekkes av Drammen Travbane AS (DT)". DT's evt dekning av slike merkostnader skal gjøres opp/motregnes i forbindelse med oppgjør mellom partene i forbindelse med oppgjør mellom partene i h.t. avtalen av Regionsamarbeid Det er etablert samarbeid mellom driftsselskapene ved Klosterskogen - Jarlsberg og Drammen på den sportslige siden. Samarbeidet har i første omgang vært koordinering ved terminlistearbeid og løpsutskrivning. Det er videre et utstrakt samarbeid ved bruk av funksjonærer ved løpsavvikling, samt totalisatorpersonale. På styrenivå har det vært utvidet kontakt og samarbeid når det gjelder økonomiske utfordringer og kontakt med Norsk Rikstoto og Det norske Travselskap. I tilleggsavtalen som ble inngått , er inntatt bestemmelser om fordeling av merkostnader knyttet til en helhetlig regulering av hele eiendommen. Kostnadsbildet er slik sett todelt; a) interne påløpne kostnader, og b) andel av felles utviklingskostnader som blir fratrukket fremtidig utviklingsgevinst. Samlede bokførte interne kostnader, i hovedsak til juridisk rådgivning, samt noe rådgivning på eiendomsutvikling, er i perioden (9 år) på ca 2,0 mill kr. 10 Drammen Travbane AS

11 Videre utvikling SKILLE VIRKSOMHETEN I EGNE DRIFT OG EIENDOMSSELSKAPER Det har gjennom flere år vært drøftet å skille eiendom og drift i to selskaper. Bakgrunnen for dette er først og fremst arbeidet med eiendomsutvikling, og fordeler en da vil oppnå ved et slikt skille. Opprinnelig var eiendom et eget selskap, helt fra Drammen Travbane AS ble stiftet Men ved endringer i organisering av hestesporten fra , ble selskapet utvidet til å bli både et eiendoms- og driftsselskap. I perioden før 1997 hadde Buskerud Travforbund totalisatorbevillingen ved banen, og hadde en leieavtale med eiendomsselskapet. Forutsetning ved omorganiseringen i 1997 var at det skulle opprettes driftsselskaper ved de totalisatorkjørende banene, og at disse selskapene skulle eies av forbundene. I Drammen valgte man å ha et felles selskap for eiendom og drift. Buskerud Trav Eiendom AS ble stiftet , og arbeidet med å fisjonere ut eien-dommen er iverksatt, og vil skje tidlig på nyåret Gjennom denne fisjon vil selve eiendomsutviklingen bli lagt til dette selskapet, sammen med verdier knyttet til selve eiendommen med bygningsmasse m.m. Det vil bli etablert leieavtale mellom dette selskapet og Drammen Travbane AS som blir et rent driftsselskap. Det er et mål at samarbeidet mellom selskapene skal utvikles slik at det blir mest mulig gunstig for travsporten i sin helhet knyttet til Drammen Travbane. ØKONOMI OG LIKVIDITET Styret mener at selskapet har vært drevet på en STYRETS ÅRSBERETNING økonomisk forsvarlig måte, men med særdeles stram likviditet. Selskapet har lav arbeidskapital, og gjør bruk av løpende kassekreditt på ca 1 mill kr. Når selskapet fisjonerer ut eiendomsdelen, vil finansiering av både det nye selskapet og gjenværende driftsselskap særskilt gjennomgås. Det er i utgangspunktet ingen nye friske midler som strømmer til. INVESTERINGER OG VEDLIKEHOLD Det er ikke utført større investeringer i løpet av året. Men takbelegg spillehallen er rehabilitert, og det er vedtatt rehabilitering over tribune for å unngå ytterligere vannlekkasjer. Videre vurderes oppgradering av dommervideoutstyr. REGIONSAMARBEID I 2012 ble påbegynt et samarbeid mellom Klosterskogen - Jarlsberg og Drammen Travbaner. I 2013 ble etablert sportslig samarbeid, som ble noe videre utviklet i Banene samarbeider godt med brukes av felles funksjonærer, og bistår hverandre på dette området. MILJØ OG GODE TILBUD Styret har som mål at det både på banens løpsdager og virksomhet for øvrig, skal være et godt miljø hvor både sportens utøvere, øvrige "kunder" og publikum trives. Ved den oppgradering og vedlikehold av anlegget som er gjort de siste årene, samt god og hyggelig service, mener styret at selskapet styrer mot dette målet. Styret har som mål at Drammen Travbane skal fremstå med en god image og service overfor alle grupper av kunder ved banen, så vel hesteeiere, spillere som publikum. Drammen Travbane AS

12 REGNSKAP Resultatregnskap pr 31. desember Note DRIFTSINNTEKTER Provisjonsinntekter Leieinntekter Reklame- og sponsorinntekter Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Premier Løpsdagskostnader Personalkostnader 1,7, Avskrivninger Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat (overskudd) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat RESULTATDISPONERING: Overført fra/til (-/+)annen egenkapital Sum disponert Drammen Travbane AS

13 REGNSKAP Balanse pr 31. desember Note EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 2, Sum varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Drammen Travbane AS

14 REGNSKAP Balanse pr 31. desember Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 3, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen Travbane AS

15 NOTER Noter til regnskapet 2014 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Provisjons- og salgsinntekter Provisjon fra spill på hest og andre inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget. Inntektsføring av provisjon fra spill på hest og salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Tomter avskrives ikke. Øvrige varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad og fordeles over leieperioden. Investeringer i andre selskap Investeringer i andre selskap vurderes etter kostmetoden. Varelager Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte balanseføres ikke før den ansatte tar ut pensjon. Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til selskapets tjenestepensjonsordning balanseføres ikke. Fra og med 2014 er selskapets innestående midler i innskuddsfondet regnskapsført som langsiktig fordring. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen. Drammen Travbane AS

16 NOTER Note 1. Spesifikasjoner Provisjonsinntekter -Variabel provisjon Basisbeløp Arrangementsbidrag Sum provisjonsinntekter Øvrige driftsinntekter Messer og utstillinger Kioskinntekter Vinning avgang anleggsmidler Andre inntekter Sum øvrige driftsinntekter Premier Ordinære premier Oppdretterpenger Gjenstandspremier Ovf fra premiefond Sum premier Løpsdagskostnader inkl personalkostnader Løpsdagskostnader Lønn funksjonærer Anslag lønn fast ansatte (20%) Anslag sosiale kostnader av lønn Sum løpsdagskostnader inkl personalkostnader Øvrige driftskostnader Strøm og kommunale avgifter Driftsmateriell og vedlikehold Honorarer Kontorrekvisita, tlf og porto Drift biler og redskaper Markedsføringskostnader Forsikringer Messer og utstillinger Andre kostnader Sum øvrige driftskostnader Drammen Travbane AS

17 NOTER Note 2. Varige driftsmidler Aksjekapitalen på kr ,- består av aksjer à kr. 250,-. Alle aksjer har like rettighter. Oversikt over de største aksjonærene Tomter Navn Antall aksjer Eierandel Buskerud Travforbund ,7% Drammen og Opland Travselskap 781 9,8% Sum ,4% Øvrige 125 1,6% Totalt ,0% Note 6. Pantstillelser og garantier Bygninger Baneanlegg Maskiner og anlegg Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Refunderte avskrivninger fra NR Sum avskrivninger i regnskapet Bygninger og baneanlegg avskrives med 4% - 20%. Maskiner og anlegg avskrives med 10% - 33%. Note 3. Fordringer og gjeld Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Note 4. Bundne midler Note 5. Aksjekapital og aksjonærinformasjon Herav bundne bankinnskudd Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Driftsløsøre, inventar, maskiner m.v Tomter, bygninger Sum Drammen Travbane AS

18 NOTER Note 7. Pensjoner Selskapet har en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle faste ansatte (7 personer). Ordningen er en innskuddsordning. Årets pensjonspremie, korrigert med eventuelle innbetalinger til eller trekk på innskuddsfondet, er regnskapsført som pensjonskostnad. Innskuddsfondet pr er kr Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets ansatte har i tillegg en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (usikret ordning). Selskapets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Forpliktelsen i følge ordningen er ikke regnskapsført som gjeld. Ordningen omfatter 7 ansatte. Selskapet har for tiden 1 nåværende og ingen tidligere ansatte som helt eller delvis benytter seg av AFP-ordningen. - fra 30 til 40 år: 0 stk - fra 50 til 62 år: 2 stk - fra 40 til 50 år: 4 stk - over 62 år: 1 stk Selskapet har i 2014 endret prinsipp for regnskapsføring av innskuddsfondet. Implementeringen har følgende effekt på selskapets balanse. Sammenligningstallene for 2013 er ikke endret. Langsiktige fordringer Utsatt skatt (27%) Egenkapital Sum Note 8. Skatt Beregning av skatt/utsatt skattefordel Midlertidige forskjeller Endring Driftsmidler Fordringer Innskuddsfond pensjon Gevinst og tapskonto Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/skattefordel (27%) Herav ikke balanseført Utsatt skatt/skattefordel i balansen Midlertidig forskjell knyttet til implementering av innskuddsfond pensjon er justert i 2013 kolonnen. Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Resultat før skattekostnad Kostnader som ikke gir skattefradrag Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige resultatforskjeller Anvendelse av fremførbart underskudd Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt på årets resultat (27%) For lite/mye avsatt tidligere - - Samlet betalbar skatt Endring utsatt skatt Skattekostnad Drammen Travbane AS

19 NOTER Note 9. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 35. Dette utgjør samlet ca 8,5 årsverk. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenkapital. Kostnadsført godtgjørelse til revisor Revisjon Revisjonsrelatert bistand Annen bistand Sum godtgjørelse til revisor (inkl. mva) Note 10. Egenkapital Aksjekapital Annen Sum egenkapital Egenkapital Implementerinsvirkning av å regnskapsføre innskuddsfond pensjon Årets resultat Egenkapital Note 11. Investering i andre selskap Drammen Travbane AS har i 2007 stiftet Åssiden Utvikling AS. Selskapet er stiftet sammen med Åssiden Bydelssenter AS og de to stifterne eier hver 50% av aksjene og kan stemme for samme prosentdel. Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på kr hvorav Drammen Travbane AS har betalt inn halvparten. Åssiden Utvikling AS har forretningskontor i Drammen kommune. Det har ikke vært aktivitet av betydning i selskapet i Det vises for øvrig til nærmere omtale av Åssiden Utvikling AS i årsberetningen. Drammen Travbane AS

20 REVISJONSBERETNING Revisjonsberetning. 20 Drammen Travbane AS

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager.

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager. Årsberetning og regnskap 2011 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2011. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer

STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer Styret i Drammen Travbane AS 2007. Bak fra venstre: Trond Jarness, Gjermund Gravdal, Tore Borgersen og Knut Gunnholt (1. varamann). Foran fra venstre: Dag Torp Syversten (nestleder), Trygve Bjørge (leder),

Detaljer

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013 JARLSBERG TRAVBANE AS Beretning og regnskap 2013 Arsberetning for Jarlsberg Travbane AS 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er å bidra til å sikre en langsiktig og sunn utvikling

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001 04 ÅRSRAPPORT INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2004 4 Banene 2004 8 Pengeflyten 2004 11 Hestesportens organisasjon 12 Utviklingen i spillemarkedet 14 Norsk Jockeyklub 16 Det Norske Travselskap

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

MIP-konsernet. Industriparken

MIP-konsernet. Industriparken 1 Årsberetning MIP-konsernet Mo Industripark AS (MIP AS) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Hovedoppgavene ligger innenfor drift og utvikling av eiendom, produksjon av luftgasser,

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer