STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014."

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2014

2 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Roar Schinnes og Endre Storhaug. Foran fra venstre: Mattis Asplin (nestleder), Trygve Bjørge (leder) og Hans R. Bakken (daglig leder). Bilde over: Flyfoto Drammen Travbane høsten Forside fotos: Over: Nume Elden presenteres som Folkehesten Drammen Under: Dag-Sveinung Dalen med My Onyx vinner tett oppgjør Drammen Travbane AS

3 STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING Drammen Travbane AS Drammen Travbane AS (DT) ble stiftet hvor formålet var anlegg, bortleie og drift av travbane på Åssiden i Drammen. I forbindelse med omorganisering av hestesporten i 1996/97 ble selskapet endret til både et drifts- og eiendomsselskap. Konsesjon for totalisatorkjøringer ble tidligere gitt fra Landbruks- og matdepartementet direkte til de totalisatorkjørende selskaper ved totalisatorbanene. Ved Drammen Travbane var dette tidligere Drammen og Opland Travselskap, og deretter Buskerud Travforbund. Konsesjon ble f.o.m overført samlet til Norsk Rikstoto (NR). NR har med hjemmel i konsesjonsvilkårene opprettet driftsavtaler ved de tilsvarende baner og driftsselskaper. Drammen Travbane AS har inngått avtale for perioden Aksjonærer Selskapet har totalt aksjer. Buskerud Travforbund er den største aksjonæren med aksjer, som utgjør 88.7 % av antall aksjer. Ingen styremedlemmer, daglig leder eller revisor eier aksjer i selskapet. Det har ikke skjedd endringer i aksjesammensetningen i Aksjonær Antall aksjer % Aksjonærer Buskerud Travforbund % 1 Andre travorg % 12 Private % 30 Sum % 43 Styret og styringsorganer Etter generalforsamlingen har styret hatt følgende sammensetning: Trygve Bjørge (leder), Mattis Asplin (nestleder), Roar Schinnes, Knut Gunnholt og Endre Storhaug. Varamedlemmer til styret Evelyn Stillerud (1. varamann) og Håvar Tandberg (2. varamann). I henhold til vedtektene skal ett av styremedlemmene velges etter innstilling fra Buskerud Travforbund. Endre Storhaug er valgt etter innstilling fra forbundet. Valgkomiteen har etter siste generalforsamling hatt følgende sammensetning: Per Erik Gravdal ( ) leder, Truls Knive ( ) nestleder og Trond Thorseth ( ). Omorganiseringer ved Drammen Travbane Generalforsamlingen 2014 ga sin prinsippielle tilslutning til at nåværende virksomhet i Drammen Travbane AS skilles i et eiendomsselskap og et driftsselskap. Det etableres et nytt driftsselskap. Drammen Travbane Drift AS ble som følge av dette stiftet med en aksjekapital på kr , og med Buskerud Travforbund som 100% eier. BUSKERUD TRAV HOLDING AS Etter en mer omfattende prosess i regi av Buskerud Travforbund, er det lagt opp til en mer omfattende endring av organisering av virksomheten rundt Drammen Travbane, og at denne også sees i sammenheng med en mulig fremtidig utvikling av travsporten innen forbundet Som en del av denne omorganiseringen er vedtatt å opprette et holdingselskap hvor dette selskapet skal stå som 100% aksjonær i et fremtidig separat eiendomsselskap og et separat driftsselskap. Som en del av denne fremtidige organiseringen ble det opprettede Drammen Travbane Drift AS gjennom ekstraordinær generalforsamling omdannet til et holdingsselskap med navn Buskerud Trav Holding AS. BUSKERUD TRAV EIENDOM AS Et nytt eiendomsselskap ble opprettet med en foreløpig aksjekapital på kr , og med Buskerud Trav Holding AS som 100% eier. Den endring som har skjedd i prosessen siden generalforsamlingen 2014 er at eiendommen fisjoneres ut, mens driften fortsetter som i dag i Drammen Travbane AS. ARBEIDET MED OMDANNING AV VIRKSOMHETEN Målet med omdanning av virksomheten ved Drammen Travbane har i første omgang vært å skille eiendom og drift i to selskaper. Dette for å legge bedre til rette for den videre utvikling Drammen Travbane AS

4 STYRETS ÅRSBERETNING av eiendommen Drammen Travbane. Videre på best mulig måte å legge til rette for en mulig reinvestering av midler i andre anlegg for travsport innen Buskerud Travforbund. Gjennom etablering av eiendomsselskap har det også vært en forutsetning fra Buskerud Travforbund at styret i dette selskapet velges med særskilt bakgrunn i eiendomsutvikling. Holdingselskap er en betegnelse på et selskap som eier aksjer i andre selskaper. Et holdingselskap kan skattefritt ta utbytte fra andre selskaper, og holdingselskap er også fritatt for skatt på gevinst ved salg av aksjer i andre selskap. Ved å bruke en holdingstruktur kan man derfor også oppnå at et senere salg av en virksomhet blir helt skattefritt. En hver reinvestering gjennom holdingselskapet, enten det er i aksjer eller på annen måte, kan generelt skje uten forutgående beskatning. AKSJEOVERDRAGELSER I dag er aksjesammensetningen i Drammen Travbane AS at det er 43 eiere, hvorav 30 private aksjonærer. Gjennom de prosesser det er lagt opp til, er en fremtidig ønsket organisering at alle disse aksjonænærene løftes opp i Buskerud Trav Holding AS, hvor aksjesammensetningen gis samme forholdstall som i dagens Drammen Travbane AS. Gjennom holdingselskapet blir de således styrende både på dagens selskap som blir et rent driftsselskap, og det nye etablerte Buskerud Trav Eiendom AS. Selve prosessen for omdanning skjer gjennom ulike fisjon-/fusjonhandlinger. Nedenstående skisser viser endringer i organiseringen: Dagens organisering Buskerud Travforbund 88,7 % Private 0,9 % 10,4 % Drammen Travbane AS Travlag Fase 1: Etter fisjonering/deling Side 2 Buskerud Travforbund (BT) Ansatte. 88,7 % Buskerud Trav Holding AS (BTH) 100 % Buskerud Trav Eiendom AS (BTE) Private 0,9 % 10,4 % Travlag Drammen Travbane AS (DT) (driftsselskap - sport) Fase 2: Ønsket modell etter endelig omorganisering Side 3 Buskerud Trav Eiendom AS (BTE) Buskerud Travforbund (BT) 88,7 % Buskerud Trav Holding AS (BTH) Private 100 % 100 % Drammen Travbane AS (DT) (driftsselskap - sport) Travlag Det har ikke vært endringer i selskapets administrasjon, som ved utgangen av året bestod av: Daglig leder: Hans R. Bakken. Sport- og arrangmentsansvarlig: Tron Gravdal. Sekretær/forbundssekretær: Birthe Austevoll (60%+40%). Regnskapamedarbeider: Tone Johansen (40%). Markedsmedarbeider: Torill Svendsrud (20%) Bane- og vedlikeholdspersonell: Baneansvarlig: Leif Arne Kleven. Fagarbeidere: Sigmund Tandberg. På timebasis Bjarne Brastad. Det er inngått avtale med Det norske Travselskap/Buskerud Travforbund om at selskapet yter service som forbundssekretær. Dette er beregnet til en stillingsprosent på 40, og inngår i stillingen til Birthe Austevoll. Videre er inngått avtale med DNT vedr sentral arbeidsgruppe for løpsutskrivning. Sportsansvarlig Tron Gravdal inngår i 0,9 % 10,4 % 4 Drammen Travbane AS Side 1

5 STYRETS ÅRSBERETNING denne gruppa, og DNT yter noe økonomisk kompensasjon. Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 35. Dette utgjør samlet ca 8,5 årsverk. Av det totale antall er det ca 45% kvinner og ca 55% menn. Alle styremedlemmer er menn, varamedlemmer er av begge kjønn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Helse, miljø og sikkerhet. Det råder et godt arbeidsmiljø i selskapet. Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø, eller har bygningsmasse med skadelige stoffer. Totalt sykefravær i løpet av året er registrert til 51 dager. Andel sykefravær i forhold til antall årsverk utgjør 2,6 %. Det har for øvrig ikke vært skader eller ulykker med personskade i løpet av året. Økonomi OMSETNING 2012 vat et rekordår for omsetning på hest i Norge. Totalomsetning endte på 3,88 mrd. Fra 2009 økte omsetningen hvert år, men i 2013 og 2014 har vi en tilbakegang på til sammen 229,5 mill kr, og endte i 2014 på 3,65 mrd kr. For region Drammen er toppåret 2011 med 275 mill kr. Hvert av årene etterpå har det vært nedgang, samlet nær 39,2 mill kr, og omsetningen i 2014 endte på 235,8 mill kr. År Hele landet Region Drammen Volummessig er V75-spillet størst med en omsetning på 53,5 mill kr i region, en tilbakegang på 12 mill kr. de to siste årene. På landsbasis hadde V75 spillet en tilbakegang på 64,5 mill kr, og endte på 792 mill kr. Samlet tilbakegang på hovedproduktet V75 de to siste åreme har vært nær 173 mill kr. V75 er spillproduktet som gir høyest inntjening for sporten (tilbakebetalingsprosenten til spillerne er lavest med 60%), og nedgangen i omsetningen på dette produktet er følgelig merkbar. Reduksjon i overføringer til sporten før betaling av statsavgift m.m. utgjør ca. 70 mill kr. på disse to årene. Spillet hos kommisjonærene i region hadde en nedgang på 11 mill fra foregående år, og utgjorde 148,6 mill kr. Nettspillet økte med 1,3 mill kr, til 82,8 mill kr. Nedgangen i kommisjonærspillet har flatet noe ut, men samlet sett de to siste årene en nedgang på 40 mill kr. Nettspillet har stagnert, økningen de to siste årene på 11 mill kr, men bare 1 mill siste år. Nettspillet har på langt nær erstattet nedgangen i kommisjonærspillet. Under generalforsamlingen for selskapet i 2014 ble det fra flere representanter hevdet at det var altfor lite trøkk i oppfølgningen av spill på hest. Det ble vedtatt å rette en henvendelse til Norsk Rikstoto med krav om å se på en endret og bedre organisering av oppfølgning av spill på hest. Styret i selskapet rettet en henvendelse til styret i Norsk Rikstoto om dette. Selskapet fikk et administrativt svar tilbake som konkluderte med at "Basert på ovenstående, en optimalisering av hestesportens samlede ressurser mener vi at dagens organisering er en optimalisering i forhold til de mål vi på kort og lang sikt skal oppnå". I 2010 ble alt praktisk og direkte ansvar for oppfølgning av kommisjonærer sentralisert til Norsk Rikstoto. Driftsselskapene har - dessverre - ikke lenger dette som en viktig oppgave. Både banespillet og krysspillet utgjør en liten del av omsetningen, til sammen bare 4,4 mill kr, som er 1,9 % av samlet omsetning. Antall løpsdager i Drammen ble redusert med 5 til 35 i 2014, og av disse nær halvparten (17) med lunsjtrav. Det er en stor utfordring å skape økt samlet omsetning basert på denne virkelighet. På nyåret 2014 ble krysspillet i puben på Travkroa nedlagt, og det er etablert nytt spill på kafeen i Hesteringen. Dette spillet har hatt en nedgang på 1 mill siste år. Kostnadene ved drift av spillet er redusert, slik at nettoeffekten av endringer likevel har vært positiv. Drammen Travbane AS

6 STYRETS ÅRSBERETNING PROVISJONER - INNTEKTFORDELINGS- MODELL "Inntektsfordelingsmodellen", tidligere benevnt "økonomimodellen", har vært gjenstand for flere endringer de siste årene. Modellen er grunnlaget for overføring av provisjoner til driftsselskapene. Den største endringen skjedde for 2012, hvor andelen av provisjon som er øremerket premier - premiematrisen - ble overført direkte fra Norsk Rikstoto og til Det norske Travselskap. Denne andelen utgjorde i ,7 mill kr. Den regnskapsmessige konsekvens av denne endringen er at premier som genereres ved løp på de enkelte baner ikke kommer frem i driftsselskapenes regnskaper - unntatt det selskapene selv klarer å legge til av ekstra premier. For 2013 ble det vedtatt ytterligere endringer i modellen, den ble inndelt i tre hovedgrupper: a) variabel provisjon b) basisbeløp (baneareal og bygninger) c) arrangementsbidrag Modellen ble igjen endret for 2014, ved at punktene a og b over ble slått i sammen til "variabel provisjon", basert på spillet i den enkelte banes region. For Drammen har endringen i modellen slått svært negativt ut. I løpet av en to-års periode er provisjonsinntektene - som følge av endring i selve modellen - redusert med 2 mill kr. Videre så er andelen "arrangementsbidrag" delt inn i tre hovedgrupper med et norm på bidrag til lunsjtrav (60.000), V75 ( ) og øvrige (90.000). Alle disse bidragene ble redusert i 2014, og med den store andelen lunsjtrav Drammen har, gir dette et lavt arrangementsbidrag. Som følge av endringen i normene samt redusert antall løpsdager ble reduksjon på dette bidraget nær 1,2 mill kr for Det største endringen i provisjonsinntektene for 2014 var at Norsk Rikstoto med støtte fra Det norske Travselskap reduserte overføringene til driftsselskapene med rundt 20 mill kr. Selskapet hadde i ,9 mill kr i provisjonsinntekter, en reduksjon på nær 4,5 mill kr på to år, som tilsvarer 27%. ANDRE INNTEKTER Selskapet har en bevisst holdning til å utnytte muligheter til å skaffe andre inntekter enn provisjonsinntekter. Det er et mål å skaffe høyest mulig leieinntekter, samt reklame- og sponsorinntekter. Faste leieinntekter har økt, og inntektene var på over 1,5 mill kr i beretningsåret, bl.a. som følge av avtale med Buskerud fylkeskommune om utleie av lokaler til privatisteksamener. Reklame- og sponsorinntekter byr på store utfordringer med sammensetning av den type løpsdager banen har. Inntektene på dette området er synkende. REGNSKAP Regnskapsmessig resultat før skatt ga et underskudd på kr Grunnlaget for årets skattekostnad i regnskapet er dog positivt med kr , og betalbar skatt er kr Årsresultatet etter skattekostnad gir et underskudd på kr Styret foreslår at dette underskuddet dekkes av annen egenkapital, som etter dette viser en opptjent sum på kr Det henvises til note 8 - skatt, for nærmere detaljer. Selskapet har i 2014 endret prinsipp for regnskapsføring av innskuddsfondet i pensjonsordningen. Implementeringen har gitt effekt på selskapets balanse med en økning på kr Det henvises til notene 7 og 10 i regnskapet. I året er mottatt kr i overføring fra premiefondet i Norsk Rikstoto. Ved utgangen av året 2014 har selskapet netto overført 3,3 mill kr til premiefondet. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Revisjon Revisjon er utført av revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers. Ansvarlig for revisjon er statsautorisert revisor Paal Ødegård. Premier til hesteeiere. Selskapets har som et hovedformål å bidra til høyest mulig utbetaling av premier til sportens utøvere, dvs til hesteeiere, oppdrettere, trenere og kusker. I 2014 ble det utenom "premiematrise" overført 1,04 mill kr i "egenfinansierte premier" - og 6 Drammen Travbane AS

7 STYRETS ÅRSBERETNING i tillegg kommer gjenstandspremier med kr I 2013 var tilsvarende egenfinansiering på 2,0 mill kr, og 2012 på 2,7 mill kr. Reduksjon i egenfinansierte premier må sees i sammenheng med reduserte provisjonsinntekter på 4,5 mill kr siste to årene. Egenfinansiert Løpspremier Oppdretter Sum utbetalt Overført fra premiefond Netto Gjenstandspremier Sum Via premiematrisen som forvaltes av DNT ble overført 12,7 mill kr i løpspremier (utenom oppdretter). Selskapet egenfinansierte 0,9 mill kr, slik at samlet sum løpspremier ble 13,6 mill kr. Tilsvarende i 2013 var 16,4 mill kr. I vurdering av overføringene må tas med 5 færre løpsdager i 2014 enn året før. I tillegg til løpspremiene utbetales oppdretterpenger, som er 12 % av løpspremiene. Terminliste Drammen Travbane har gjennomført 35 løpsdager i En nedgang på 5 løpsdager sammenlignet med Antall V75-dager var uendret med 4. I juli hadde vi en løpsdag med både lunsjtrav og V65 på kvelden samme dag. Videre ble det avviklet 3 løpsdager med V65 på lørdags kveld. 10 kveldskjøringer med V65 eller Dobbel-V5, samt 17 lunsjtrav. Det ble totalt avviklet 256 løp, en nedgang med 35 løp eller 12 prosent sammenlignet med TERMINLISTE 2015 Også for 2015 ble det samarbeidet mellom banene Drammen, Jarlsberg og Klosterskogen om et felles innspill til terminlisteprosessen før sommerferien. Utover høsten ble det også jobbet politisk for å få til en regionstildeling på løpsdager til de tre banene, hvor banene selv i større grad skulle kunne påvirke plasseringen av sine løpsdager. Selv om det politisk ble oppfattet positive signaler på dette underveis, ble det ikke hensyntatt når endelig terminliste ble vedtatt. Mest negativt for vår del er at vi har mistet en av våre V75-dager. Det betyr at vi i 2015 står tilbake med kun tre V75-stevner. Ett i i mars, ett i august og ett i slutten av november. Som et lite plaster på såret ble V75-dagen i juni erstattet med en V76-onsdag i samme periode. Blant annet HKH Kronprins Haakons Pokalløp vil avvikles denne løpsdagen. Det er en liten nedgang i antall løpsdager og antall løp også fra 2014 til 2015, dog ikke så kraftig som opplevde fra 2013 til Totalt vil det avvikles 33 løpsdager i V75-dager, 1 V76-dag, 2 V65-dager lørdags kveld, 15 lunsjtrav og 12 kveldskjøringer med V65 eller Dobbel V5. BANEPROGRAMMER Med virkning fra 2014 har selskapet selv stått for produksjon av trykkgrunnlag for baneprogrammet. Ferdig oppsett for trykk/ kopiering sendes over nettet til NetPrints avdelinger i Oslo og Bryne. Via Bryne distribueres det som sendes per post, og via Oslo leveres til banen. Det er inngått produksjonsavtale med NetPrint, som har avdelinger over hele landet. Drammen har stått for etablering av avtale med firma XStore i Bø i Telemark om selve dataene og utforming av løpsoppsettene. Alle baner unntatt Leangen gjør seg nytte av opplegget. Det nye opplegget som banene selv har stått for, bidrar til en reduksjon i kostnader for baneprogram på anslagsvis et 1,5-2,0 mill kr. For Drammen ble det i alt produsert eksemplarer. For 2015 har styret vedtatt at programmet igjen distribueres til kusker, eier og trenere. Økte portokostnader med dette er anslått til i underkant av kr per år. Styret er av den oppfatning at dette er et positivt tiltak for sportens aktive utøvere. Investeringer og vedlikehold TEKNISKE FORHOLD Den største tekniske utfordringen i året har vært dommervideosystemet. Torden og lynnedslag satte dette delvis ut av drift like etter sommerferien. Dette medførte en kostnad på kr , men ble dekket av forsikring unntatt egenandel på lr Kvaliteten på anlegget ut til dommertårn bør Drammen Travbane AS

8 STYRETS ÅRSBERETNING bedres, og styret har vedtatt at dette skal sees på i Norsk Rikstoto har vedtatt endringer i overføringer av bilder fra banene i Tidlig på året vil OB-buss bli erstattet med faste installasjoner på banene. Det vil etter all sannsynlighet gi ner stabile forhold også m.h.t. interne bilder og lyd på banene. BILER OG TRAKTORER Det er ingen endringer i løpet av året m.h.t. traktorer og utstyr. Ny startbil ble tatt i bruk i 2010, og denne fungerer meget bra. Gammel varevogn er byttet ut. BYGNINGER OG ANLEGG Det er lagt nytt takbelegg på spillehallen (ca 500 m2), samt deler av tribunen. Takbelegget over deler tribunen ble tatt av storm høsten Det er behov for å rehabilitere resten av taket som følge av vannlekkasjer, dette er vedtatt som vedlikehold Alle trenerstaller er utleid. Det er montert nye plater på vegger i boksene i flere av stallene som følge av slitasje. Pub i kjeller på Travkroa er delvis ombygd til utleieformål - Norgescatering. Krysspillet er flyttet over til kafé Bristol i Hesteringen. Det er gjort ombygginger i tilknytning til møterom/kjøkken under tribune. Det er lagt til rette for at kiosk og totalisator samordnes ved mellomgang i tribunen. Nåværende spillehall, totalisator og kiosk vil ved løpsdager kun bli benyttet ved V75-stevner. Endringen tas i bruk fra første løpsdag 2015, og medfører at en unngår renhold av 600 m2 etter hver løpsdag, og reduserer behovet for oppvarming av 3.700m3. REHABILITERING AV LØPSBANE. En lenge etterlengtet rehabilitering av selve løpsbanen ble gjort i Rehabilteringen besto først og fremst i å øke doseringen i svingene fra 13 til 15 %, mens tverrfallet på rettstrekningene, dvs langsidene ble redusert fra 3 til 2 %. Særdeles viktig var også overgangskurvene mellom rettstrekkene og svingene. Etter rehabiliteringen er mottatt svært mange positive tilbakemeldinger fra ulike hold. I 2014 har det vært viktig å jobbe videre med banen slik at den får "satt seg" skikkelig etter jobben som ble gjort i Eiendomsutvikling På generalforsamlingen 2014 ble særskilt behandlet valg av planalternativer av travbaneområdet sammen med naboeiendommen Berskaug idrettsområde. Det ble vedtatt at: Styret anbefaler planalternativ c) med integrerte løsninger. På sikt vil en anta at dette representerer de største fremtidige økonomiske verdier. Gjennom avtalen med Åssiden Bydelssenter AS har Drammen Travbane AS rett til å si Ja eller Nei til å frigi «Travområdet» gjennom forhandlinger med dette selskapet. Styret vil presisere at integrerte planalternativer vil kunne innebære press fra kommunen til å frigi dette området. Eiendomsprosjektet er nå inne i en forpliktende og omfattende fase. Hovedoppgavene gjennom året 2014 har vært: se på samarbeid med kommunen om mulige felles løsninger med Berskaug idrettsområde "parallelloppdrag" gjennom at tre arkitektfirmaer har utformet området med hver sine løsninger basert på tidligere mulighetsstudie utarbeide forslag til planprogram for områdereguleringsplan oppstart av selve områdereguleringen vurdere alternativer for et mulig felles utviklingsselskap for hele eiendommen TIDLIGERE INFORMASJON Styret viser til tidligere beretninger om informasjon gitt i forbindelse med eiendomsutvikling, senest beretningen for 2013 hvor det ble gitt en omfattende beskrivelse. I denne beretningen oppsummeres arbeidet i beretningsåret. SAMARBEID MED KOMMUNEN Gjennom hele året 2014 har det vært mange møter med Drammen kommune. Det gjelder såvel drøftinger av rammer knyttet til planprogrammet, drøftinger etter presentasjon av parallelloppdragene, og ikke minst arbeid knyttet opp områdereguleringsplan. Som en del av drøftingene har det vært lagt klare føringer fra kommunen knyttet til idrettsfunksjoner på Berskaugområdet. Her er vedtatt at fri-idrettsstadion på Marienlyst bl.a. skal flyttes til Berskaug (men etter siste signaler er vi ikke sikre på hva som blir resultatet). 8 Drammen Travbane AS

9 STYRETS ÅRSBERETNING "PARALLELLOPPDRAG" Med bakgrunn i mulighetsstudie høsten 2013 ble tre arkitektkontorer invitert til å utarbeide hver sine løsninger (parallelle oppdrag) om en fremtidig bydel med Travbanen-Berskaug i senter. Alle løsningene baserte seg på at det skal være et sentralt bydelssenter, mens antall boligenheter varierer mellom Løsningene i parallelloppdragene blir vurdert som ideer og mulige løsninger i områdereguleringsplan. PLANPROGRAM Det formelle grunnlaget for oppstart av en områdereguleringsplan er at kommunen har vedtatt et planprogram. Planprogrammet for Travbanen-Berskaug området ble vedtatt av formannsskapet i Drammen Planprogrammet er en plan; for hvordan prosessen med selve regulerings-prosessen skal skje hva skal utredes og omfanget av de ulike utredninger overordnede rammer for hva som skal legges til grunn ved planarbeidet planområde med beskrivelser tidsplan, informasjon og medvikrning i selve prosessen OMRÅDEREGULERINGSPLAN Oppstartmøte for selve reguleringsprosessen ble avholdt Det er kommunens rett å fastslå hvilke planprosess som en grunneier skal forholde seg til. Når det er et større område som skal bygges ut, er det vanlig å utvikle en såkalt områdeplan. I en områdeplan er kommunen planeier, men det er vanlig at grunneier/tiltakshaver som ønsker en utbygging, må engasjere eksterne planleggingsmiljøer og bekoste arbeidet. Selve planen blir til i et omfattende og forholdsvis komplisert samarbeid mellom grunneier/initiativtager, kommune og de utførende planleggingsmiljøer. I forhold til verdien av Travbanens eiendom, er det avgjørende at vi oppnår en urban utviklingsprofil, og etter avtalen mellom Drammen Travbane AS og Åssiden Bydelssenter AS presiseres det at den nærmere utforming av reguleringsplanforslaget skal godkjennes av DT som eier av arealet. Dette vil i praksis si at innspillet fra ÅB skal godkjennes av DT, men kommunen står fritt til å foreta den endelige bestemmelse, da denne som nevnt er planeier i en områdereguleringsplan. Kostnadene til planprosessen må dekkes av tiltakshaver/grunneier, og DT har inngått en avtale som medfører at partene skal legge egne ressurser kostnadsfritt inn i arbeidet. Dvs at avtalepartnere hver for seg må bære kostnadene for egne ressurser som er nødvendig for å gjennomføre planprosessen. Kostnader til eksterne ressurser forskutteres av Åssiden Bydelssenter AS. Hovedprofilen i avtalene er at utviklingsgevinsten skal fratrekkes kostnadene til utvikling av områdereguleringsplanen med nødvendig for og etterarbeider. Påløpne prosjektkostnader behandles mer omfattende i eget avsnitt nedenfor. Områdereguleringsplanen er basert på en integret løsning og planlegging sammen med idrettsområdet på Berskaug, i tråd med vedtak fattet på generalforsamlingen i mars Det er inngått avtale med Rambøll til å forestå utarbeidelse av planen. Arbeidet har en stram tidsplan, og et endelig utkast skal være klart overfor kommunen innen for å komme til politisk behandling i løpet av året. I den mest hektiske periode med planen avholdes ukentlige møter med kommunen, med deltakelse både fra Travbanen og våre samarbeidspartnere. Det som er helt klart med områdereguleringsplan at den legger til grunn for planarbeidet at det ikke planlegges med en fremtidig travbane. FELLES UTVIKLINGSSELSKAP Gjennom prosessen det siste året har en vurdert at dersom det blir en helhetlig utvikling av Travbaneområdet vil det kunne være en fordel med en modell med et felles utviklingsselskap. Dette må sees i sammenheng med at eiendommen fisjoneres ut i et eget selskap, og at eiendommen igjen kan fisjoneres ut i nye selskaper ved å dele opp eiendommen videre. Arbeidet med å se om det er grunnlag for et slikt selskap har pågått gjennom en tid ved hjelp av takstmenn samt advokatbistand. En evt nytt selskap må veies opp med fordeler og ulemper mot dagens avtale. Hovedintensjon er at travet skal være med over tid og legge grunnlag for større verdier til travsporten. POLITISK BESLUTNINGSPROSESS Uavhengig av hvilke løsninger man kommer frem til vedr selskapsorganisering eller godkjent Drammen Travbane AS

10 STYRETS ÅRSBERETNING områdereguleringsplan, er det aksjonærene som vil ha den endelige beslutning om hva som blir fremtiden for banen, og hvor lenge det skal være travkjøring på Drammen Travbane. Dette er gjennom alle prosesser både i forhold til våre samarbeidspartnere og Drammen kommune helt tydelig kommunisert. INFORMASJONSMØTER MED AKSJONÆRER Det er i løpet av året ikke vært avholdt særskilte informasjonsmøter med aksjonærene ut over generalforsamlingen. Buskerud Travforbund har på flere lagledermøter drøftet saken med travlagene. PÅLØPNE PROSJEKTKOSTNADER Avtalen som ble inngått i 2006 inneholder prinsipper om kostnader som påløper i utviklingsarbeidet, fordeling av disse, samt finansiering. Hovedprinsippet er at hverken Drammen Travbane AS (DT) eller Åssiden Bydelssenter AS (ÅB) skal belaste Åssiden Utvikling AS (ÅU) med kostnader til eget arbeid, herunder kontor, reiser eller andre interne kostnader ved gjennomføringen av planarbeidet. Eksterne kostnader, som kostnader til konsulenter, arkitekter eller andre eksternt engasjerte skal ikke pådras ÅU uten at dette er besluttet av felles styringsgruppe. Nødvendig kapital til å finansiere (felles) kostnader som påløper ÅU har ÅB forpliktet seg til å skaffe. Felles påløpne utviklingskostnader vil bli trukket fra "utviklingsgevinsten" når prosjektet realiseres, dvs delt likt mellom partene. Dersom reguleringsstatus ikke oppnås, og arbeidet med reguleringen avsluttes, tilfaller alt utredningsmateriale DT kostnadsfritt, dvs ingen felles utredningskostnader påløper DT. Påløpne felles kostnader i samme periode er ca 5,0 mill kr (det er enkelte uavklarte poster). Kostnadene forbundet med områdereguleringen vil bli i størrelsesorden 3 mill kr, og påløper i Tilleggsavtalen (pkt 4.3.) sier at "eventuelle merkostnader Åssiden Utvikling AS måtte bli påført som følge av at Baneområdet inkluderes i reguleringsarbeidet, skal dekkes av Åssiden Bydelssenter AS (ÅB) dersom det inngås avtale om salg av Baneområdet til ÅB i h.t. punkt 6 i tilleggsavtalen. Dersom slikt salg ikke finner sted, skal merkostnadene i stedet dekkes av Drammen Travbane AS (DT)". DT's evt dekning av slike merkostnader skal gjøres opp/motregnes i forbindelse med oppgjør mellom partene i forbindelse med oppgjør mellom partene i h.t. avtalen av Regionsamarbeid Det er etablert samarbeid mellom driftsselskapene ved Klosterskogen - Jarlsberg og Drammen på den sportslige siden. Samarbeidet har i første omgang vært koordinering ved terminlistearbeid og løpsutskrivning. Det er videre et utstrakt samarbeid ved bruk av funksjonærer ved løpsavvikling, samt totalisatorpersonale. På styrenivå har det vært utvidet kontakt og samarbeid når det gjelder økonomiske utfordringer og kontakt med Norsk Rikstoto og Det norske Travselskap. I tilleggsavtalen som ble inngått , er inntatt bestemmelser om fordeling av merkostnader knyttet til en helhetlig regulering av hele eiendommen. Kostnadsbildet er slik sett todelt; a) interne påløpne kostnader, og b) andel av felles utviklingskostnader som blir fratrukket fremtidig utviklingsgevinst. Samlede bokførte interne kostnader, i hovedsak til juridisk rådgivning, samt noe rådgivning på eiendomsutvikling, er i perioden (9 år) på ca 2,0 mill kr. 10 Drammen Travbane AS

11 Videre utvikling SKILLE VIRKSOMHETEN I EGNE DRIFT OG EIENDOMSSELSKAPER Det har gjennom flere år vært drøftet å skille eiendom og drift i to selskaper. Bakgrunnen for dette er først og fremst arbeidet med eiendomsutvikling, og fordeler en da vil oppnå ved et slikt skille. Opprinnelig var eiendom et eget selskap, helt fra Drammen Travbane AS ble stiftet Men ved endringer i organisering av hestesporten fra , ble selskapet utvidet til å bli både et eiendoms- og driftsselskap. I perioden før 1997 hadde Buskerud Travforbund totalisatorbevillingen ved banen, og hadde en leieavtale med eiendomsselskapet. Forutsetning ved omorganiseringen i 1997 var at det skulle opprettes driftsselskaper ved de totalisatorkjørende banene, og at disse selskapene skulle eies av forbundene. I Drammen valgte man å ha et felles selskap for eiendom og drift. Buskerud Trav Eiendom AS ble stiftet , og arbeidet med å fisjonere ut eien-dommen er iverksatt, og vil skje tidlig på nyåret Gjennom denne fisjon vil selve eiendomsutviklingen bli lagt til dette selskapet, sammen med verdier knyttet til selve eiendommen med bygningsmasse m.m. Det vil bli etablert leieavtale mellom dette selskapet og Drammen Travbane AS som blir et rent driftsselskap. Det er et mål at samarbeidet mellom selskapene skal utvikles slik at det blir mest mulig gunstig for travsporten i sin helhet knyttet til Drammen Travbane. ØKONOMI OG LIKVIDITET Styret mener at selskapet har vært drevet på en STYRETS ÅRSBERETNING økonomisk forsvarlig måte, men med særdeles stram likviditet. Selskapet har lav arbeidskapital, og gjør bruk av løpende kassekreditt på ca 1 mill kr. Når selskapet fisjonerer ut eiendomsdelen, vil finansiering av både det nye selskapet og gjenværende driftsselskap særskilt gjennomgås. Det er i utgangspunktet ingen nye friske midler som strømmer til. INVESTERINGER OG VEDLIKEHOLD Det er ikke utført større investeringer i løpet av året. Men takbelegg spillehallen er rehabilitert, og det er vedtatt rehabilitering over tribune for å unngå ytterligere vannlekkasjer. Videre vurderes oppgradering av dommervideoutstyr. REGIONSAMARBEID I 2012 ble påbegynt et samarbeid mellom Klosterskogen - Jarlsberg og Drammen Travbaner. I 2013 ble etablert sportslig samarbeid, som ble noe videre utviklet i Banene samarbeider godt med brukes av felles funksjonærer, og bistår hverandre på dette området. MILJØ OG GODE TILBUD Styret har som mål at det både på banens løpsdager og virksomhet for øvrig, skal være et godt miljø hvor både sportens utøvere, øvrige "kunder" og publikum trives. Ved den oppgradering og vedlikehold av anlegget som er gjort de siste årene, samt god og hyggelig service, mener styret at selskapet styrer mot dette målet. Styret har som mål at Drammen Travbane skal fremstå med en god image og service overfor alle grupper av kunder ved banen, så vel hesteeiere, spillere som publikum. Drammen Travbane AS

12 REGNSKAP Resultatregnskap pr 31. desember Note DRIFTSINNTEKTER Provisjonsinntekter Leieinntekter Reklame- og sponsorinntekter Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Premier Løpsdagskostnader Personalkostnader 1,7, Avskrivninger Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat (overskudd) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat RESULTATDISPONERING: Overført fra/til (-/+)annen egenkapital Sum disponert Drammen Travbane AS

13 REGNSKAP Balanse pr 31. desember Note EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 2, Sum varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Drammen Travbane AS

14 REGNSKAP Balanse pr 31. desember Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 3, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen Travbane AS

15 NOTER Noter til regnskapet 2014 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Provisjons- og salgsinntekter Provisjon fra spill på hest og andre inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget. Inntektsføring av provisjon fra spill på hest og salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Tomter avskrives ikke. Øvrige varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad og fordeles over leieperioden. Investeringer i andre selskap Investeringer i andre selskap vurderes etter kostmetoden. Varelager Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte balanseføres ikke før den ansatte tar ut pensjon. Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til selskapets tjenestepensjonsordning balanseføres ikke. Fra og med 2014 er selskapets innestående midler i innskuddsfondet regnskapsført som langsiktig fordring. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen. Drammen Travbane AS

16 NOTER Note 1. Spesifikasjoner Provisjonsinntekter -Variabel provisjon Basisbeløp Arrangementsbidrag Sum provisjonsinntekter Øvrige driftsinntekter Messer og utstillinger Kioskinntekter Vinning avgang anleggsmidler Andre inntekter Sum øvrige driftsinntekter Premier Ordinære premier Oppdretterpenger Gjenstandspremier Ovf fra premiefond Sum premier Løpsdagskostnader inkl personalkostnader Løpsdagskostnader Lønn funksjonærer Anslag lønn fast ansatte (20%) Anslag sosiale kostnader av lønn Sum løpsdagskostnader inkl personalkostnader Øvrige driftskostnader Strøm og kommunale avgifter Driftsmateriell og vedlikehold Honorarer Kontorrekvisita, tlf og porto Drift biler og redskaper Markedsføringskostnader Forsikringer Messer og utstillinger Andre kostnader Sum øvrige driftskostnader Drammen Travbane AS

17 NOTER Note 2. Varige driftsmidler Aksjekapitalen på kr ,- består av aksjer à kr. 250,-. Alle aksjer har like rettighter. Oversikt over de største aksjonærene Tomter Navn Antall aksjer Eierandel Buskerud Travforbund ,7% Drammen og Opland Travselskap 781 9,8% Sum ,4% Øvrige 125 1,6% Totalt ,0% Note 6. Pantstillelser og garantier Bygninger Baneanlegg Maskiner og anlegg Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Refunderte avskrivninger fra NR Sum avskrivninger i regnskapet Bygninger og baneanlegg avskrives med 4% - 20%. Maskiner og anlegg avskrives med 10% - 33%. Note 3. Fordringer og gjeld Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Note 4. Bundne midler Note 5. Aksjekapital og aksjonærinformasjon Herav bundne bankinnskudd Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Driftsløsøre, inventar, maskiner m.v Tomter, bygninger Sum Drammen Travbane AS

18 NOTER Note 7. Pensjoner Selskapet har en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle faste ansatte (7 personer). Ordningen er en innskuddsordning. Årets pensjonspremie, korrigert med eventuelle innbetalinger til eller trekk på innskuddsfondet, er regnskapsført som pensjonskostnad. Innskuddsfondet pr er kr Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets ansatte har i tillegg en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (usikret ordning). Selskapets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Forpliktelsen i følge ordningen er ikke regnskapsført som gjeld. Ordningen omfatter 7 ansatte. Selskapet har for tiden 1 nåværende og ingen tidligere ansatte som helt eller delvis benytter seg av AFP-ordningen. - fra 30 til 40 år: 0 stk - fra 50 til 62 år: 2 stk - fra 40 til 50 år: 4 stk - over 62 år: 1 stk Selskapet har i 2014 endret prinsipp for regnskapsføring av innskuddsfondet. Implementeringen har følgende effekt på selskapets balanse. Sammenligningstallene for 2013 er ikke endret. Langsiktige fordringer Utsatt skatt (27%) Egenkapital Sum Note 8. Skatt Beregning av skatt/utsatt skattefordel Midlertidige forskjeller Endring Driftsmidler Fordringer Innskuddsfond pensjon Gevinst og tapskonto Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/skattefordel (27%) Herav ikke balanseført Utsatt skatt/skattefordel i balansen Midlertidig forskjell knyttet til implementering av innskuddsfond pensjon er justert i 2013 kolonnen. Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Resultat før skattekostnad Kostnader som ikke gir skattefradrag Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige resultatforskjeller Anvendelse av fremførbart underskudd Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt på årets resultat (27%) For lite/mye avsatt tidligere - - Samlet betalbar skatt Endring utsatt skatt Skattekostnad Drammen Travbane AS

19 NOTER Note 9. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 35. Dette utgjør samlet ca 8,5 årsverk. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenkapital. Kostnadsført godtgjørelse til revisor Revisjon Revisjonsrelatert bistand Annen bistand Sum godtgjørelse til revisor (inkl. mva) Note 10. Egenkapital Aksjekapital Annen Sum egenkapital Egenkapital Implementerinsvirkning av å regnskapsføre innskuddsfond pensjon Årets resultat Egenkapital Note 11. Investering i andre selskap Drammen Travbane AS har i 2007 stiftet Åssiden Utvikling AS. Selskapet er stiftet sammen med Åssiden Bydelssenter AS og de to stifterne eier hver 50% av aksjene og kan stemme for samme prosentdel. Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på kr hvorav Drammen Travbane AS har betalt inn halvparten. Åssiden Utvikling AS har forretningskontor i Drammen kommune. Det har ikke vært aktivitet av betydning i selskapet i Det vises for øvrig til nærmere omtale av Åssiden Utvikling AS i årsberetningen. Drammen Travbane AS

20 REVISJONSBERETNING Revisjonsberetning. 20 Drammen Travbane AS

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Salgsinntekt 1 37 459 737 38 774 020 Annen driftsinntekt 2 13 163 556 11 085 509 Sum driftsinntekt 50 623 293 49 859 529

Salgsinntekt 1 37 459 737 38 774 020 Annen driftsinntekt 2 13 163 556 11 085 509 Sum driftsinntekt 50 623 293 49 859 529 Bjerke Travbane AS RESULTATREGNSKAP 01.01-31.12. Note Salgsinntekt 1 37 459 737 38 774 020 Annen driftsinntekt 2 13 163 556 11 085 509 Sum driftsinntekt 50 623 293 49 859 529 Premier hesteeiere 3 5 830

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer