dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag"

Transkript

1 dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, mai 2013

2 Innhold 5. Velferd fortsetter s En aktiv næringspolitikk s Energi, miljø og klina s Forskning og utvikling s Livslang læring s Inkludering s Kultur s Demokrati og samfunnsansvar s Internasjonal solidaritet og samarbeid s

3 5. Velferd fortsetter Forslagsnr: 8781 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 967 Forsvar dagens uførepensjon. Ved evaluering av uførepensjon i 2018 må all levealdersjustering fjernes. Opptjening må skje til 67 år, ikke til 62 år. Barnetillegget må bevares og det må ikke innføres tak på samlet uføretrygd og barnetillegg. Statens bostøtteordning endres slik at utbetaling til uføretrygdede blir det samme sjøl om bruttoinntekt går opp for å kompensere for skatteøkning. Staten må endre andre behovsprøvde ordninger i samme hensikt og påby kommunene å gjøre det samme. Forslagsnr: 8782 LO-Oslo Side33, linjene , foreslås presisering: Det er de reelle ytelsene til uføre det gjelder, og ny setning LO kan ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre. slik at avsnittet blir: LO mener det er viktig at de reelle ytelsene til uføre må ligge minst på dagens nivå, også for de som har forsørgelsesbyrde. LO kan ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre. Samtidig er det viktig med bred tiltaksinnsats for å hindre varig frafall blant annet gjennom gode muligheter til å kombinere arbeid og trygd. Levealdersjustering for folk som er uføre vil være usolidarisk og urettferdig. Forslagsnr: 8783 Sør-Trøndelag Tilleggsforslag - linje 967. Pensjoner og trygd Selv om man skal evaluere AFP i 2017 må LO allerede nå ta initiativ til å endre avtalen slik at alle i AFP-bedrifter som hadde rett til å gå av i gammel AFP-ordning har rett til å gå av ved fylte 62 år. Det må også innføres en ny tilleggspensjonsordning som dekker opp det tapet de som ikke makter å stå til 67 år får. De som mister jobben etter minst 10års medlemskap i ordningen må få beholde den opptjening de har som en oppsatt rettighet. Det må bli mulig å kombinere delvis uføretrygd med delvis AFP. Forslagsnr: 8784 Sør-Trøndelag Endringsforslag linje Pensjoner og trygd LO mener det er viktig at ytelsene til uføre ligger minst på dagens nivå. Uføretrygd 3

4 må fortsatt utregnes etter samme prinsipper som Folketrygdens pensjonsordninger og ved evalueringen av levealdersjusteringen i uførepensjonen vil LO arbeide for at denne fjernes. Uførepensjoner må innføres i alle tjenestepensjoner og opptjening i Folketrygden må være til fylte 67år.. Det må også sees på statens bostøtteordningslik at utbetalingen til uføre sikres selv om bruttoinntekten går opp. Andre behovsprøvde ordninger må endres i samme hensikt. LO mener at det behovsprøvde barnetillegget på minst 0,4 G pr barn pr år beholdes uavkortet og ønsker ikke et tak på barnetillegget og uførestønad i forhold til tidligere inntekt. Forslagsnr: 8785 Nordland Kap.5 - Velferd side linje 967 Tilleggsforslag Avtalefestet pensjon også for sliterne. Forslag: 1.AFP-ordningen må endres slik at alle i AFP-bedrifter har rett til å gå av ved fylte 62 år uten avkorting og med fortsatt opptjening av pensjon i folketrygden som om man sto i jobb til fylte 67 år. 2.De som uforskyldt mister jobben etter minst 10 års medlemskap i ordningen må få beholde den opptjening de har som en oppsatt rettighet. 3.Det må bli mulig å kombinere delvis uføretrygd med delvis AFP. Avtalefestet pensjon er endret fra en førtidspensjon for sliterne til en tilleggspensjon for alle. Den ordningen som var ment å sikre muligheten til å gå av tidlig for de med skrantende helse i jobber det er vanskelig å bli gammel i, gir nå gullpensjon til de med jobber de kan stå i til over pensjonsalder. Siden en må ha tjent opp nok til minstepensjon opplever mange lavtlønte, spesielt kvinner, at de ikke får lov å gå av ved 62 år. De tvinges til å jobbe videre også når dette er helsemessig uforsvarlig. Takken er minstepensjon. Andre mister uforskyldt retten til AFP fordi helsa svikter eller bedriften legges ned eller innskrenker. Ofte havner de som minstepensjonister. Forslagsnr: 8786 Fellesforbundet (FF) Pensjoner og trygd Nytt avsnitt linje 967: LO skal i kongressperioden utrede mulighet for at medlemmer ved oppsigelse, som ikke skyldes eget forhold, etter fylte 60 år sikres rett til AFP. LO vil fremskaffe data og opplysninger om hvordan virkningen av den nye AFPordningen slår ut for medlemmer i forbund tilsluttet LO. LO skal nedsette en arbeidsgruppe som skal se på problemstillinger rundt ansiennitetskrav ved uttakstidspunkt i ny AFP. 4

5 Forslagsnr: 8787 Vestfold Pensjoner og trygd Side:32-33 Linje:967 Tilleggsforslag: Avtalefestet pensjon også for sliterne. Forslag: AFP-ordningen må endres slik at alle i AFP-bedrifter har rett til å gå av ved fylte 62 år uten avkorting og med fortsatt opptjening av pensjon i folketrygden som om man sto i jobb til fylte 67 år. De som uforskyldt mister jobben etter minst 10 års medlemskap i ordningen må få beholde den opptjening de har som en oppsatt rettighet. Det må bli mulig å kombinere delvis uføretrygd med delvis AFP. Avtalefestet pensjon er endret fra en førtidspensjon for sliterne til en tilleggspensjon for alle.den ordningen som var ment å sikre muligheten til å gå av tidlig for de med skrantende helse i jobber det er vanskelig å bli gammel i, gir nå gullpensjon til de med jobber de kan stå i til over pensjonsalder. Siden en må ha tjent opp nok til minstepensjon opplever mange lavtlønte, spesielt kvinner, at de ikke får lov å gå av ved 62 år. De tvinges til å jobbe videre også når dette er helsemessig uforsvarlig. Takken er minstepensjon. Andre mister uforskyldt retten til AFP fordi helsa svikter eller bedriften legges ned eller innskrenker. Ofte havner de som minstepensjonister. Konsekvensen av å miste avtalefestet pensjon er blitt mye større når den nå er et livsvarig tillegg til folketrygda. Siden AFP utgjør om lag 10 % av tidligere lønn og en fjerdedel av folketrygda, så er det forskjellen på en brukbar pensjon og en dårlig pensjon. Da er det helt urimelig at våre medlemmer skal miste all AFP når de uforskyldt må forlate jobben før fylte 62 år. Et minstekrav er å beholde det som er opptjent. Det er like urimelig at du mister all oppspart AFP dersom du mottar ei krone i uføretrygd etter fylte 62 år. Det fins ingen saklig grunn til at du ikke kan ta ut 50 % AFP og 50 % uføretrygd. Forslagsnr: 8788 Vestfold Pensjoner og trygd Side:32-33 Linje:967 Tilleggsforslag: Bevar bruttoprinsippet i offentlig pensjon, også for uføre. Offentlig pensjon. Ingen omkamp, hold fast på prinsippet om bruttogarantien. Grunnlovsgarantien må omfatte all pensjon opptjent før også samordningsfordelene. 5

6 Samordningsfordelene må bestå når offentlig pensjon skal tilpasses til pensjonsreformen for de som er født etter Fjern samordninga av opptjent offentlig pensjon med privat AFP for de som tidligere har vært offentlig ansatte, ofte i utskilte offentlige foretak. Offentlig uførepensjon Bruttoordningen i offentlig uførepensjon må bestå. Dette kan skje ved at pensjonskassa beregner brutto uføretrygd for hver enkelt, slik at den fortsatt gir 66 % av tidligere inntekt, pluss samordningsfordelene. Taket på barnetillegg og uføretrygd må justeres for økning i brutto pensjon. Statlig bostøtte og andre behovsprøvde ordninger må justeres for økning i uføretrygd. påslagsmodell ved tariffoppgjøret i Det tror vi alle offentlig ansatte nå er fornøyd med når de ser utviklingen i privat sektor. For ansatte i privat sektor er det en inspirasjon at det fins utbredte ordninger som sikrer LOs mål om minst 66 % av tidligere lønn i pensjon. Vi ser imidlertid at regjering og Storting prøver å begrense seieren. Dette gjelder spesielt ved at de tolker grunnlovsvernet alt for snevert, for eksempel så gis Stortingsrepresentantene et helt annet og mer utvidet grunnlovsvern. Vi mener at den må omfatte alle opptjente rettigheter , også samordningsfordelene og også for de som har mer enn 15 år til pensjonsalder. Vi finner det helt urimelig at tidligere offentlig ansatte i praksis tas fra oppspart offentlig pensjon. For tusener i de utskilte og delvis privatiserte offentlige foretak gir dette en helt annen pensjonstilværelse. Omgjøring av uførepensjon før 67 år til 66 % av tidligere inntekt og lønnstakerskatt krever omlegging av offentlig uførepensjon før fylte 67 år. Myndighetene legger til grunn at ordningen nå skal bli en påslagsordning. Det er fullt mulig å fortsette bruttoordningen ved å omregne individuelt og vi frykter at tanken er at dette skal danne presedens for hele ordningen. Vi må også sikre oss at pensjonister med lav pensjon ikke taper. Det gjelder spesielt å fjerne eller endre taket på uførepensjon og barnetillegg og sikre at de behovsprøvde ordningene justeres slik at en høyere inntekt på papiret ikke fører til mindre støtte. Forslagsnr: 8789 Vestfold Pensjoner og trygd Side:32-33 Linje:967 Tilleggsforslag: Forsvar offentlig bruttopensjon. LO står fast på at offentlig pensjon fortsatt skal gi 66 % av sluttlønn etter 30 års ansettelse i det offentlige, og at følgende grunnleggende bærebjelker i offentlig pensjon skal gjelde: 30-årsregelen som sier at det ytes full tjenestepensjon etter 30 års ansettelse i offentlig sektor. AFP-pensjonister må fortsatt ha rett til å gå over på full tjenestepensjon uten avkorting etter 30 års regelen ved fylte 65 år. 6

7 Særaldersgrenser må kun endres etter enighet mellom partene. Det må fortsatt være slik at en da går over på full tjenestepensjon etter 30-årsregelen uten avkorting. 85-årsregelen som gir rett til å gå av inntil 3 år før særaldersgrensen må beholdes. Og den må gi full pensjon etter 30-årsregelen uten avkorting. Det må fortsatt beregnes 66 % av sluttlønn. Det betyr at tjenestepensjonen ikke må omgjøres til en tilleggspensjonsordning. LOs mål er at alle skal få en samlet pensjon på samme nivå som offentlig ansatte har i dag på 66 % av lønna. Det gjør det enda mer nødvendig at den offentlige bruttopensjonen ikke blir svekket. Ved oppgjøret i 2009 ble det godtatt å innføre AFP fra privat sektor, men hvordan den skulle tilpasses tjenestepensjon og særaldersgrenser ble utsatt. Både den nye pensjonsordningen og det nye AFP-tillegget kommer svært dårlig ut for de som har noen år med deltid og for de med kort opptjening. Begge deler er mye mer omfattende i den kvinnedominerte offentlige sektor enn i privat sektor. Men det er spesielt tre sider ved den offentlige tjenestepensjonsordninga som ikke må gå tapt ved tilpassing til ny pensjonsordning og ny AFP-ordning: At det er 66 % av sluttlønn. Dersom tjenestepensjon omgjøres til en tilleggspensjon vil offentlige pensjonister bli rammet av endringene i folketrygda og de har i praksis ikke lenger en sluttlønnsordning. At det er en bruttopensjon, ikke et tillegg til folketrygda. At det er full pensjon etter 30 års ansettelse i offentlig sektor. 30-årsrgelen er selve grunnpilaren i offentlig pensjon. At en kan gå over på tjenestepensjon ved fylte 65 år uten avkorting. Dersom denne regelen fjernes vil det bli voldsomme tap for offentlige pensjonister som må gi seg før ordinær pensjonsalder. Og det er de aller, aller fleste av oss. At en kan gå av på særaldersgrenser eller etter 85-årsregelen med full tjenestepensjon uten avkorting. Dette gjelder 30 % av offentlig ansatte som har arbeid som gjør at de ikke kan stå i arbeid til ordinær pensjonsalder. Da skal de som nå gå av som ordinære pensjonister med full pensjon og ikke straffes med avkorting. Det vil være meningsløst dersom garantien for at offentlig bruttopensjon ikke skal forringes bare gjelder de 15 % som makter å stå i arbeid i full jobb til ordinær pensjonsalder. Siden disse nå også skal få sin del av vår framforhandlede AFP-pott og få et AFP-tillegg på 10 til 12 % av lønna, så er jo dette langt på vei oppfylt ved å ta fra sliterne. Skulle tjenestepensjon ved 65 år for AFP-ere forsvinne, er det et voldsomt livsvarig tap i pensjon. Det samme gjelder en eventuell avkorting ved avgang på særaldersgrenser. Og rokker en ved 30-årsregelen eller gjør om offentlig pensjon til en tilleggspensjon så har vi ikke lenger en offentlig bruttopensjon. Siden gode offentlige pensjonsordninger har vært det viktigste særtrekk for å sikre rekruttering til offentlig sektor tross lav lønn, så er forsvaret av de offentlige pensjoner også et forsvar for velferdsstaten. Det betyr også at fagbevegelsen har et sammenligningsgrunnlag å strekke seg etter når en gradvis skal sikre pensjoner for alle på nivå med det offentlige. 7

8 Forslagsnr: 8790 Vestfold Pensjoner og trygd Side:32-33 Linje:967 Tilleggsforslag: Forsvar dagens uførepensjon. Ved evaluering av uførepensjon i 2018 må all levealdersjustering fjernes. Opptjening må skje til 67 år, ikke til 62 år. Barnetillegget må bevares og det må ikke innføres tak på samlet uføretrygd og barnetillegg. Statens bostøtteordning endres slik at utbetaling til uføretrygdede blir det samme sjøl om bruttoinntekt går opp for å kompensere for skatteøkning. Staten må endre andre behovsprøvde ordninger i samme hensikt og påby kommunene å gjøre det samme vedtok Stortinget ny uføretrygd og alderspensjon for uføre som skal innføres fra Uføres alderspensjon blir kraftig senket. Dette skyldes først og fremst at opptjening av pensjon stanser ved 62 år, mot nå 67 år. I tillegg innføres levealdersjustering for uføre, riktignok halvert fram til Levealdersjustering er spesielt urimelig for uføre som ikke kan kompensere ved å jobbe lengre. Barnetillegget er bevart, men regjeringen varsler omkamp under behandling av Brochmannutvalgets innstilling. Alt tyder på at det er tenkt innført et tak på samlet inntekt og barnetillegg. Dette vil ramme deltidsarbeidere. Den viktigste endring er at uføretrygdede før 67 år nå skal skatte som lønnstakere. Taperne er de som tjener rundt kroner i året, vinnerne de som tjener det doble. Sjøl om minstepensjonister og unge uføre blir kompensert slik at de får det samme utbetalt, vil de tape mye på behovsprøvde ordninger kroner i måneden bare på mindre statlig bostøtte. Stortingets intensjon er at offentlig uføretrygd før 67 år skal bli en påslagsmodell. Det er ingen grunn til at ikke bruttogarantien kan bevares, det er bare å regne om slik at netto utbetaling blir uendret. Da er det ingen grunn til å godta uthuling av bruttoprinsippet. Forslagsnr: 8791 Oppland Pensjoner og trygd - Krav til endring av dagens AFP - ordning - side 32 og 33 - linje 967 og utover Krav til endring av dagens AFP- ordning linje 967 og utover Avtalefestet pensjon også for sliterne. Forslag: 1. AFP- ordningen må endres slik at alle i AFP- bedrifter har rett til å gå av ved fylte 62 år uten avkorting og med fortsatt opptjening av pensjon i folketrygden som om man sto i jobb til fylte 67 år. 2. De som uforskyldt mister jobben etter minst 10 års medlemskap i ordningen må få beholde den opptjening de har som en oppsatt rettighet. 3. Det må bli mulig å kombinere delvis uføretrygd med delvis AFP. 8

9 Øyeblikkelige krav ny uførepensjon: Linje 967 og nedover Barnetillegget må bevares og det må ikke innføres tak på samlet uføretrygd og barnetillegg. Statens bostøtteordning endres slik at utbetaling til uføretrygdede blir det samme sjøl om bruttoinntekt går opp for å kompensere for skatteøkning. Staten må endre andre behovsprøvde ordninger i samme hensikt og påby kommunene å gjøre det samme. OTP og tjenestepensjonsordningene: Linje 967 og nedover Tjenestepensjon som sikrer 66 % av lønn. 1.Målet er at tjenestepensjonene sammen med Folketrygd og AFP skal sikre minst 66 % av tidligere lønn. Dette også for de som må gå av ved 62 år. 2.OTP må som AFP forvaltes av partene slik at vi unngår at en tredjedel av pensjonene forsvinner i forvaltning. 3.Fagbevegelsen må gjennom tariffoppgjør skaffe seg forhandlingsrett på pensjon. 4.Fagbevegelsen må forsvare de ytelsesbaserte ordningene. Regnskapsordningene må endres slik at bedriftene ikke tvinges over på innskuddspensjon. 5.Satsene i OTP økes til 10 % av lønn. Fra første krone opp til en maksimal lønnssats. 6.Det innføres uførepensjon i alle tjenestepensjoner. 7.Det skal være mulig å fortsette innbetaling på tjenestepensjon sjøl om den ansatte går av med AFP. 8.OTP må beregnes fra første krone. Forsvarskampen for offentlig pensjon: Linje 967 og nedover Bevar bruttoprinsippet i offentlig pensjon, også for uføre. Offentlig pensjon. 1.Ingen omkamp, hold fast på prinsippet om bruttogarantien. 2.Grunnlovsgarantien må omfatte all pensjon opptjent før også samordningsfordelene. 3.Samordningsfordelene må bestå når offentlig pensjon skal tilpasses til pensjonsreformen for de som er født etter Fjern samordninga av opptjent offentlig pensjon med privat AFP for de som tidligere har vært offentlig ansatte, ofte i utskilte offentlige foretak. Offentlig uførepensjon Linje Bruttoordningen i offentlig uførepensjon må bestå. Dette kan skje ved at pensjonskassa beregner brutto uføretrygd for hver enkelt slik at den fortsatt gir 66 % av tidligere inntekt etter skatt, pluss samordningsfordelene. 2.Taket på barnetillegg og uføretrygd må justeres for økning i brutto pensjon. 3.Statlig bostøtte og andre behovsprøvde ordninger må justeres for økning i uføretrygd. Forslagsnr: 8792 Handel og Kontor i Norge (HK) Pensjoner og trygd Tilleggsforslag linje 967: Avtalefestet pensjon også for lavlønte, deltidsansatte og uføre. 9

10 LO skal arbeide for: at ansatte med uønsket deltid kommer pensjonsmessig bedre ut enn i dag og at flere gis en økonomisk mulighet til å kunne gå av med AFP/tidligpensjon at de som uforskyldt mister jobben etter minst 10 års medlemskap i ordningen, får beholde den opptjening de har som en oppsatt rettighet at delvis uføretrygd kan kombineres med delvis AFP Avtalefestet pensjon er endret fra en førtidspensjon for sliterne til en tilleggspensjon for alle. Den ordningen som var ment å sikre muligheten til å gå av tidlig for de med skrantende helse i jobber det er vanskelig å bli gammel i, gir nå gullpensjon til de med jobber de kan stå i til over pensjonsalder. Siden en må ha tjent opp nok til minstepensjon opplever mange lavlønte, spesielt kvinner, at de ikke får lov å gå av ved 62 år. De tvinges til å jobbe videre også når dette er helsemessig uforsvarlig. Takken er minstepensjon. Andre mister uforskyldt retten til AFP fordi helsa svikter eller bedriften legges ned eller innskrenker. Ofte havner de som minstepensjonister. Konsekvensen av å miste avtalefestet pensjon er blitt mye større når den nå er et livsvarig tillegg til folketrygda. Siden AFP utgjør om lag 10 % av tidligere lønn og en fjerdedel av folketrygda, så er det forskjellen på en brukbar pensjon og en dårlig pensjon. Da er det helt urimelig at våre medlemmer skal miste all AFP når de uforskyldt må forlate jobben før fylte 62 år. Et minstekrav er å beholde det som er opptjent. Det er like urimelig at du mister all oppspart AFP dersom du mottar ei krone i uføretrygd etter fylte 62 år. Det fins ingen saklig grunn til at du ikke kan ta ut 50 % AFP og 50 % uføretrygd. Forslagsnr: 8793 Hordaland Avtalefestet pensjon Tilleggsforslag pensjoner og trygd side linje 967. Avtalefestet pensjon også for sliterne.forslag: De som uforskyldt mister jobben etter minst 10 års medlemskap i AFP ordningen må få beholde den opptjening de har som en oppsatt rettighet. LO må arbeide for at det skal være mulig å kombinere delvis uføretrygd med delvis AFP. Avtalefestet pensjon er endret fra en førtidspensjon for sliterne til en tilleggspensjon for alle. Den ordningen som var ment å sikre muligheten til å gå av tidlig for de med skrantende helse i jobber det er vanskelig å bli gammel i, gir nå gullpensjon til de med jobber de kan stå i til over pensjonsalder.siden en må ha tjent opp nok til minstepensjon opplever mange lavtlønte, spesi-elt kvinner, at de ikke får lov å gå av ved 62 år. De tvinges til å jobbe videre også når dette er helsemessig uforsvarlig. Takken er minstepensjon. Andre mister uforskyldt retten til AFP fordi helsa svikter eller bedriften legges ned eller innskrenker. Ofte havner de som minstepensjonister. Konsekvensen av å miste avtalefestet pensjon er blitt mye større når den nå er et livsvarig tillegg til folketrygda. Siden AFP utgjør om lag 10 % av tidligere lønn og en fjerdedel av folketrygda, så er det forskjellen på en brukbar pensjon og en dårlig pensjon. Da er det helt urimelig at våre medlemmer skal miste all AFP når de uforskyldt må forlate jobben 10

11 før fylte 62 år. Et minstekrav er å beholde det som er opptjent.det er like urimelig at du mister all oppspart AFP dersom du mottar ei krone i uføretrygd etter fylte 62 år. Det fins ingen saklig grunn til at du ikke kan ta ut 50 % AFP og 50 % uføretrygd. Forslagsnr: 8794 Forbund for Ledelse og Teknikk (FLT) Bred og aktiv tiltaksinnsats Linje side 33: Nåværende setning:samtidig er det viktig med bred tiltaksinnsats for å hindre varig frafall blant annet gjennom gode muligheter til å kombinere arbeid og trygd. Forslag fra FLT: Samtidig er det viktig medbred og aktivtiltaksinnsats for å hindre varig frafall,samt legge til rette forgode muligheter til å kombinere arbeid og trygd. Vi mener at bred og aktiv innsats gir det beste resultatet. Tiltres Forslagsnr: 8795 Rogaland Pensjoner og trygd - Tillegg linje 968 Ny setning etter forsørgelsesbyrde Uføretrygd må fortsatt utregnes etter samme prinsipper som Folketrygdens pensjonsordninger. Forslagsnr: 8796 Sør-Trøndelag Barn og unge - linje 968 også for de som har forsørgelsesbyrde endres til LO vil arbeide for at det behovsprøvde barnetillegget på minst 0,4G pr barn pr år beholdes uavkortet.lo er i mot å innføre et tak på barnetillegg og uførestønad i forhold til tidligere inntekt. Dette vil ramme barn av foreldre med lav inntekt før uførhet, spesielt deltidsarbeidende.videre krever LO at uføres alderspensjon ikke skal levealders justeres. Forslagsnr: 8797 Sør-Trøndelag Tilleggsforslag side 33 - linje 968 Uføretrygd må fortsatt utregnes etter samme prinsipper som Folketrygdens pensjonsordninger. 11

12 Forslagsnr: 8798 Fellesorganisasjonen (FO) Linje 968 også for de som har forsørgelsesbyrde endres til LO vil arbeide for at det behovsprøvde barnetillegget på minst 0,4G pr barn pr år beholdes uavkortet. LO er i mot å innføre et tak på barnetillegg og uførestønad i forhold til tidligere inntekt. Dette vil ramme barn av foreldre med lav inntekt før uførhet, spesielt deltidsarbeidende. Videre krever LO at uføres alderspensjon ikke skal levealderjusteres. Forslagsnr: 8799 Handel og Kontor i Norge (HK) Pensjoner og trygd I linje 968 endres forsørgelsesbyrde til forsørgelsesansvar. Å ha barn er ikke en byrde, det er et ansvar. Med det ansvaret følger det selvsagt også økonomisk ansvar, men å omtale det å ha barn som en byrde, må vi unngå. Tiltres Forslagsnr: 8800 Handel og Kontor i Norge (HK) Pensjoner og trygd Tilleggsforslag inn på linje 968 før Samtidig er det viktig med... : LO vil arbeide for at det behovsprøvde barnetillegget på minst 0,4 G per barn per år beholdes uavkortet. Videre krever LO at uføres alderspensjon ikke skal levealdersjusteres. LO-kongressen 2009 vedtok nettopp at LO mener at det behovsprøvde barnetillegget på 0,4 G beholdes uavkortet. Regjeringen har varslet at denne ordningen skal opp til vurdering hvor blant annet tak på samlet ytelse i forhold til tidligere inntekt vil bli vurdert. Et slikt tak rammer bare de som har hatt lavest inntekt før uførhet og deres barn. LO-kongressen 2009 vedtok at uføres alderspensjon ikke skal levealdersjusteres. Regjeringen har nå innført halv levealdersjustering, en ordning som vil bli vurdert på nytt i Det er viktig at LO fortsatt er tydelig på at vi ikke godtar at de som ikke har helse til å arbeide, skal straffes økonomisk. Forslagsnr: 8801 Fagforbundet På linje 970: En verdig utgang fra arbeidslivet for de som har dårlig helse, eller er utslitt, er en viktig del av et inkluderende arbeidsliv. LO kan ikke godta at de skal straffes med livsvarig nedsatt pensjon når kreftene er brukt opp eller ikke tilfredsstiller de krav arbeidslivet stiller. Uførepensjonistenes alderspensjon må ikke levealderjusteres. 12

13 LO kongressen vedtok i sitt handlingsprogram for perioden at en levealdersjustering av uførepensjonistenes pensjon ikke kunne aksepteres. Et fortsatt politisk trykk på dette må opprettholdes. Uførepensjonistene er en særlig utsatt gruppe i samfunnet. Forslagsnr: 8802 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 970 Tillegg. Unge uføre må få ett arbeidstilbud tilpasset deres arbeidsevne. Tiltres Forslagsnr: 8803 Møre og Romsdal Pensjoner og trygd Linje 971 LO skal jobbe for en styrking av dagens OTP ordning. Beregningen til ordningen skal være alt som gir pensjonspoeng, i tillegg skal det starte på 3% og ikke 2 som i dag Dagens ordning er alt for svak, Forslagsnr: 8804 Fagforbundet På linje : Vi ser at gode ytelsesordninger blir erstattet av ordninger som er billigere og mer forutsigbare for bedriften, men med dårligere ytelse for de ansatte. Arbeidsgivers og ansattes innskudd i obligatorisk tjenestepensjon må heves. Bredere ordninger på tvers av enkeltbedrifter er nødvendig for å sikre ytelsene, lette jobbskifte og grunnlaget for kjønnsnøytralitet. Medbestemmelse i slike ordninger, inklusiv forvaltning av midlene, må sikres ved representasjon fra de berørte ansatte. Uføredekning må inngå i de brede ordningene. Lov og forskrifter må endres slik at ved konkurranseutsetting av tjenester i offentlig sektor, må det i offentlige kontrakter innarbeides krav til landsdekkende lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår tilsvarende bransjen for øvrig. Forslaget uttrykker begrunnelsen. 13

14 Forslagsnr: 8805 LO-Oslo Side 32, linjene , teksten foreslås endret til: LO vil arbeide for i begynnelsen av setningen om bredere ordninger på tvers av enkeltbedrifter, og en ny setning: Ordningene må utarbeides i hht. de beste ordningene i dagens system, og må forvaltes etter mønster fra Statens Pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP), med lave administrasjonsutgifter og uten krav om profitt eller overskudd. slik at avsnittet blir: Vi ser at gode ytelsesordninger blir erstattet av ordninger som er billigere og mer forutsigbare for bedriften, men med dårligere ytelse for de ansatte. LO vil arbeide for bredere ordninger på tvers av enkeltbedrifter er nødvendig for å sikre ytelsene, lette jobbskifte og grunnlaget for kjønnsnøytralitet. Ordningene må utarbeides i hht. de beste ordningene i dagens system, og må forvaltes etter mønster fra Statens Pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP), med lave administrasjonsutgifter og uten krav om profitt eller overskudd. Uføredekning må inngå i de brede ordningene. Klargjør. Forslagsnr: 8806 Norsk Tjenestemannslag (NTL) Linjenr. 975 Tilføy setning etter ordet kjønnsnøytralitet. Store grupper lønnstakere, særlig innen offentlig sektor, har brutto pensjonsordninger med full opptjening etter 30 år. LO vil arbeide for at de offentlige tjenestepensjonsordningene ikke svekkes. Forslagsnr: 8807 Fellesforbundet (FF) Pensjoner og trygd Nytt avsnitt etter linje 976: Nye tjenestepensjoner må reflektere de endringer som har skjedd i arbeidsmarkedet. Arbeidsgiver skal være pliktig å melde alle arbeidstakere inn i ordningen, uavhengig av stillingsprosent. Arbeidstaker skal få med sin del av opptjent pensjon ved jobbskifte, uavhengig av opptjeningstid. Ved permitteringer skal arbeidstaker fortsatt stå tilsluttet ordningen og arbeidsgiver skal innbetale premie som om arbeidstaker var i arbeid. Forslagsnr: 8808 Skolenes Landsforbund (SL) Videreføring av offentlig tjenestepensjon Side 33 linje 977. Tilleggsforslag: LO står fast på at offentlig tjenestepensjon videreføres i sin helhet. 14

15 Forslagsnr: 8809 LO-Oslo Side 33, ny tekst på linje 977: Pensjonistoppgjøret LO arbeider for at pensjonister får full forhandlingsrett i pensjonistoppgjøret. Forslagsnr: 8810 LO-Oslo Side 33, linjene , i teksten foreslås to nye setninger tatt inn: Det må bli flere sosialfaglige stillinger. Kompetansen må heves gjennom bl.a. en styrking av etter- og videreutdanning. slik at avsnittet blir: Barn har krav på gode og trygge oppvekstvilkår. LO vil fortsatt jobbe for lovfesting av forebyggende barneog ungdomsarbeid som et offentlig ansvar. Barnevernet må styrkes. LO er mot konkurranseutsetting og stykkprisfinansiering av institusjonsplasser og tiltak. Det må bli flere sosialfaglige stillinger. Kompetansen må heves gjennom bl.a. en styrking av etterog videreutdanning. Samtidig vil LO gå inn for at tjenestetilbudet til barn og unge, blant annet under psykisk helse, blir bedre ivaretatt. Slik det opprinnelig står formulert kan det tolkes som at løsningen utelukkende er flere høgskoleutdannede. Dette er bare en del av løsningen. I tillegg er det viktig å benytte seg realkompetanse hos ansatte uten høgskoleutdanning, samt heve kompetansen ytterligere gjennom tilbud om etter- og videreutdanning. Forslagsnr: 8811 Fellesorganisasjonen (FO) Barn og unge Linje erstattes med: Barn har krav på gode og trygge oppvekstvilkår. LO vil fortsatt jobbe for lovfesting av forbyggende barne- og ungdomsarbeid som et offentlig ansvar. Barnevernet må styrkes, blant annet gjennom flere kommunale stillinger. Barnevernloven må være slik at den forstås som en rettighetslov for barn og unge, jmf. barnekonvensjonen. Forholdene i den kommunale barneverntjenesten må legges til rette for at utsatte barn blir møtt av ansatte som har tid og tilstrekkelig kompetanse til å gi dem den hjelp de trenger. Erfarne saksbehandlere må gis mulighet for faglig utvikling, etterutdanning og eventuelt spesialisering, og nyutdannede saksbehandlere i barnevernet må tilbys mentorordninger og god oppfølging. Alle ansatte må få tilbud om veiledning. Det bør stilles krav om minimum fem fagstillinger i en kommunal barneverntjeneste og veiledende kompetansenorm på mellom 10 og 15 saker pr. saksbehandler som utgangspunkt for å vurdere lokale behov. 15

16 LO er mot konkurranseutsetting og stykkprisfinansiering av institusjonsplasser og tiltak. Det må bli flere sosialfaglige stillinger og kompetansen må heves. Samtidig vil LO gå inn for at tjenestetilbudet til barn og unge, blant annet under psykisk helse, blir bedre ivaretatt. Det pedagogiske og sosialfaglige tilbudet i barnehage og SFO må styrkes. Det må settes inn kriminalforebyggende tiltak for de yngste lovbryterne. Enslige mindreårige asyl- og flyktningbarna har krav på samme beskyttelse og omsorg som andre utsatte barn. Forslagsnr: 8812 Møre og Romsdal Barn og unge Linje 980 Tillegg i tekst, på slutten av setningen som begynner i linje 980 Barnevernet må styrkes.gjennom flere kommunale stillinger. Undersøkelser har vist at det kommunale barnevernet bryter tidsfrister på veldig mange områder og dette går på bekostning av nødvendig oppfølging til de barna som har det aller vanskeligst i samfunnet vårt. En økning av kommunale stillinger vil gjøre noe med kapasiteten i barnevernet. Forslagsnr: 8813 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 981 Følgende settes inn etter punktum: LO krever at kommunene gir alle barn den svømmeopplæringen de har rett på. Forslagsnr: 8814 Fagforbundet Setning i linje 982 strykes og erstattes med: Det må bli flere sosialfaglige stillinger. Kompetansen må heves gjennom bl.a. en styrking av etter- og videreutdanning og rett til faglig veiledning. Slik det opprinnelig står formulert kan det tolkes som at løsningen utelukkende er flere høgskoleutdannede. Dette er bare en del av løsningen. I tillegg er det viktig å benytte seg realkompetanse hos ansatte uten høgskoleutdanning, samt heve kompetansen ytterligere gjennom tilbud om etter- og videreutdanning. 16

17 Forslagsnr: 8815 Fagforbundet På linje : Linje 984/985 flyttes til kap. 9 Livslang læring, linje 1465 etter trygghet med følgende ordlyd: Det pedagogiske tilbudet i barnehage og SFO må styrkes med flere førskolelærere og barne- og ungdomsarbeidere. Setningen står nå i et avsnitt om barn og unge som hovedsaklig omhandler trygge oppvekstvilkår, barnevernet og psykisk helse blant unge. Kapittel 9 omhandler livslang læring, herunder utdanningssystemet. Det er viktig å få barne- og ungdomsarbeideryrket inn som en del av det pedagogiske personellet i barnehage/sfo. Tiltres Forslagsnr: 8816 Fagforbundet På linje : Linje 984/985 flyttes til kap. Livslang læring avsnittet : Det pedagogiske tilbudet i barnehagene må styrkes gjennom at minst 25 % av bemanningen skal være barne- og ungdomsarbeidere. Setningen står nå i et avsnitt om barn og unge som hovedsakelig omhandler trygge oppvekstvilkår, barnevernet og psykisk helse blant unge. Kapittel 9 omhandler livslang læring, herunder utdanningssystemet. Forslagsnr: 8817 Sør-Trøndelag Barn og unge - linje Det pedagogiskeog sosialfagligetilbudet i barnehage og SFO må styrkes. Nytt avsnitt: Mennesker med utviklingshemming Mange personer med utviklingshemming er fratatt mulighetene til å være deltakende og likeverdige samfunnsborgere. Vi trenger nå en helhetlig plan for styrking av levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med utviklingshemming. Denne må ta inn realisering av de bærende prinsipper i Ansvarsreformen fra 1991 som inkludering og normalisering. Mulighetene til deltakelse i arbeidslivet må styrkes. Helseoppfølging til personer med utviklingshemming må bli bedre. Helsetjenestens normalmodell er problematisk og utfordrende, fordi den forutsetter at den enkelte selv er i stand til å observere, vurdere og beskrive egen helsetilstand, og tilkalle eller oppsøke helsetjenesten ved behov. 17

18 Forslagsnr: 8818 Hedmark Forslag til linje 984: Om barn og unge Det pedagogiske tilbudet endres til grunnbemanningen i tillegg settes følgende tekst inn i linje 986 Manifest mot mobbing innarbeides og følges opp på alle arenaer der barn og unge oppholder seg Forslagsnr: 8819 Fagforbundet På linje 985: Barnehagetilbudet og skolefritidstilbudet må styrkes gjennom økt grunnbemanningen og kompetanseheving for de ansatte. Det viktigste innen barnehage og SFO er å få best mulig kvalitet inn i tjenesten. Det gjør vi ved å styrke grunnbemanningen, ikke ved kun å sette fokus på det pedagogiske. Det er like viktig å ha dyktige fagarbeidere og assistenter som det er å ha flest mulig pedagoger. Forslagsnr: 8820 LO-Oslo Side 33, linje 985: setning flyttes til kapitlet Livslang læring på linje Det pedagogiske tilbudet i barnehage og SFO må styrkes. flyttes til side 44, linje Setningen står nå i et avsnitt om barn og unge som hovedsakelig omhandler trygge oppvekstvilkår, barnevernet og psykisk helse blant unge. Kapittel 9 omhandler livslang læring, herunder utdanningssystemet. Forslagsnr: 8821 Norsk Post og Kommunikasjonsforbund (Postkom) Ny tekst i underavsnittet Barn og unge Linje 985. Ny setning etter siste setning: LO skal arbeide for at asylbarnas beste må gå foran innvandringsregulerende hensyn. 18

19 Forslagsnr: 8822 Akershus Linje 986 -ny Det må jobbes for at det vedtas lover for drift av Skolefritidsordning(SFO). Slik det er i dag er det helt opp til Kommunene hvordan SFO skal driftes. Det eneste som foreligger er noen anbefalte forskrifter. For oss er det viktig at man har pedagogisk personell også i SFO, ikke minst pga. de yngste som skal være mye av dagen der og fortsatt er bare 5-6 år. Det er også viktig at man vedtar bemanningsnorm slik at barna kan være trygge. Det viktigste er at man vedtar disse lovene i påvente på at man vedtar Heldagsskolefor alle. Forslagsnr: 8823 Fagforbundet På linje 986: Manifest mot mobbing innarbeides og følges opp på alle arenaer der barn og unge ferdes. Altfor mange barn og unge får ødelagt sin oppvekst og skolegang grunnet mobbing. Arbeidet mot mobbing må derfor intensiveres. Forslagsnr: 8824 Rogaland Barn og unge - Tillegg linje 986 Barnetrygden må økes og heretter indeksreguleres Dagens satser har stått stille i mer enn 20 år, det har ikke utgiftene Forslagsnr: 8825 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 986 Tillegg. Barnehageinntak flere ganger per år for å forhindre babyboom («alle føder i august»). Det er en tendens til at folk planlegger å få barn med tanke på å få barnehageplass, og alle opptakene er i august. Kommer du skjevt ut i forhold til dette må du vente et år. 19

20 Forslagsnr: 8826 Telemark Barnehager og SFO skal drives av det offentlige Linje 986Nytt Barnehager og SFO (skolefritidsordninger) skal drives av det offentlige.det må jobbes for å rekommunalisere private barnehager. I mellomtida må det lovfestes at det ikke er lov til å ta ut privat utbytte. Private barnehagebaroner puttet mer enn 600 millioner i egen lomme i Dette er penger som burde styrket andre velferdstjenester. Forslagsnr: 8827 Fagforbundet På linje 987: Regnskapsreglene i forbindelse med fondsavsetninger til ytelsesbasert tjenestepensjon må endres. Reglene for regnskapsføring av ytelsespensjon må endres, slik at ikke regnskapsreglene blir en begrunnelse for å fjerne gode pensjonsordninger. Det må ses på hvordan dette løses i andre land, for eksempel Sverige. Forslagsnr: 8828 Rogaland Barn og unge - Tillegg linje 987 Det må settes inn kriminalforebyggende tiltak for de yngste lovbryterne Forslagsnr: 8829 Rogaland Barn og unge - Tillegg 2, linje 987 LO vil jobbe for en bemanningsnorm for det kommunale barnevernet. Tallet på barn som tok imot hjelp fra barnevernet har økt hvert år det siste tiåret. Denne trenden ser ut til å fortsette fordi både tallet på nye barn i barnevernet og undersøkinger er økende.det kommunale barnevernet trenger flere ansatte. Man trenger flere med barnevernfaglig og sosialfaglig kompetanse, men også flere ansatte med spesialisert kompetanse, slik som barnevernpedagoger og sosionomer med relevante videreutdanninger, mastergrader og kliniske godkjenninger 20

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Forslag nr 1: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Begrunnelse: Tannreparasjoner må sidestilles med øvrig helsetjeneste, og finansieres

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009?

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Tariffoppgjøret 2009 Pensjon Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Bakgrunn Grunnlag stortingets pensjonsforlik Alleårsregel Levealdersjustering - delingstall Indeksering De offentlige pensjonene skulle

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

Pensjon. Anders Folkestad 23. mars 2011

Pensjon. Anders Folkestad 23. mars 2011 Pensjon Anders Folkestad 23. mars 2011 1 Dagens pensjonssystem Folketrygden Etterlatte-, barnepensjon mv Uførepensjon Alderspensjon Hovedvalg MP og standardsikring Ytelse vs innskudd Livsvarig vs 10-15

Detaljer

Myter om offentlig tjenestepensjon

Myter om offentlig tjenestepensjon Stein Stugu Myter om offentlig tjenestepensjon Februar 2013 Om notatet Dette notatet er skrevet etter avtale med Forsvar Offentlig Pensjon. Foranledningen er at det i januar 2013 kom nye angrep på offentlig

Detaljer

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen.

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen. NY UFØREPENSJON EN VARSLET KATASTROFE. Arbeidsdepartementet har sendt over et notat til drøfting i Samarbeidskomiten LO/DNA mandag 15.11. Dermed vet vi nå hva Arbeiderpartiet har tenkt å presse gjennom

Detaljer

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013 Klemet Rønning-Aaby Offentlig tjenestepensjon -> Bruttogaranti-ordning -> 30 års opptjening eller mer gir 66% av sluttlønn totalt -> 14

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu Innledning Angrepene på offentlig tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon Mandag 10/5 2010 Stein Stugu Viktigste innvendinger til høringsutkastet, hva skjedde? Pensjonsgrunnlag skal oppreguleres med

Detaljer

Offentlig Of tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Of Oslo, 17. november 2010 1 www.unio.

Offentlig Of tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Of Oslo, 17. november 2010 1 www.unio. Offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 17. november 2010 www.unio.no 1 Arbeidstakersiden har stått sammen I flere utvalg i forkant av tariffoppgjørene

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte

Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte Prop.. 107 L (2009-2010) 2010) Høring i Arbeids- og sosialkomiteen 10. mai 2010 1 Avtalen fra 2009: Videreføring av bruttoordningen

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Ny pensjon nye problemer

Ny pensjon nye problemer Ny pensjon nye problemer Innledning Forsvar Offentlig Pensjon 17/11 2001 Stein Stugu Prinsipp for pensjon endret Før (og offentlig tjenestepensjon): Sikring i av inntekt når du ikke lenger kan(eller ønsker)

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i

PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i uføretrygda i 2017 og om barnetillegget om et år eller

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008.

NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008. NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008. EN KOMMENTAR FRA ARNE BYRKJEFLOT, LEDER LO i TRONDHEIM Fra førtidspensjon for de slitne til tilleggspensjon for de uthvilte. Vårt hovedkrav er en AFP-ordning

Detaljer

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Notat 2:2010 Stein Stugu Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Om notatet: Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom)

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Forsvar offentlig pensjon konferanse 8. september 2014 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL Pensjon Den nye regjeringens

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Press mot offentlig tjenestepensjon

Press mot offentlig tjenestepensjon Notat 5:2014 Stein Stugu Press mot offentlig tjenestepensjon Innledning 1. Regnskapsreglene legger press på offentlig tjenestepensjon, spesielt i privatisert og fristilt virksomhet. 2. Er påstått kostnadsvekst

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn)

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn) Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn) Ingjerd Hovdenakk, sekretariatssjef i Unio Kvinner på tvers Oslo, 20. september 2009 www.unio.no 1 Unios krav Unio støtter ikke en omlegging av uføreordningen

Detaljer

Pensjon og tariff 2008

Pensjon og tariff 2008 Pensjon og tariff 2008 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Hotel Bristol, 16. oktober 2007 www.unio.no 1 Ny folketrygd og dagens FT 1,35 pst opptjening, 80 pst avkorting, jamn inntekt

Detaljer

PENSJONSKOMMISJONENS INNSTILLING

PENSJONSKOMMISJONENS INNSTILLING Vedlegg 1 PENSJONSKOMMISJONENS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Einar Madsen brukte i sin innledning. Når 68-erne blir 67 De er krevende vil bestemme selv De har tid vil ha aktivitet De er rike og vil

Detaljer

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen Pensjonskommisjonens begrunnelse: - eldrebølgen gjør at dagens system krever sterk

Detaljer

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS Hvorfor pensjonsreform Økende levealder Det antas at levealderen øker med ca 1 år per tiår Vi går lenger på skole Økende antall uføre

Detaljer

Pensjon. www.unio.no. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Landsrådet det i Forskerforbundet Hotel Bristol, Oslo 14. mars 2011

Pensjon. www.unio.no. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Landsrådet det i Forskerforbundet Hotel Bristol, Oslo 14. mars 2011 Pensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Landsrådet det i Forskerforbundet Hotel Bristol, Oslo 14. mars 2011 www.unio.no 1 Privat tjenestepensjon i dag Arbeidsgiver bestemmer, lite avtalefesting Lovpålagt

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik Fremtidens pensjoner Marit Linnea Gjelsvik Målsetting En trygg og god alderdom forutsetter at alle får en pensjon på 2/3 av tidligere inntekt Også et mål under innføringen av folketrygden i 1967 I LOs

Detaljer

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonsordning for folkevalgte Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonssystemet Individuelle forsikringer Tjenestepensjon/AFP Må tilpasses ny folketrygd Folketrygd Endret

Detaljer

Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon

Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Oslo 14. oktober 2008 www.unio.no 1 Hva er gjort og hva gjenstår? Ferdig: Hovedtrekkene i Ny Folketrygd

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/395-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP Innhold Kort gjennomgang av pensjonsreformens bakgrunn De forskjellige typene pensjon Alderspensjon fra folketrygden AFP i privat sektor Generelt

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Parat 04.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Roar Bergan, Aktuarforeningen 29. november 2012 1 Mange på trygd 700 600 500 400 300 200 100 0 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 2000

Detaljer

Om høringsnotat om offentlig uførepensjon Notat skrevet av Jan Mønnesland på oppdrag av Forsvar offentlig pensjon.

Om høringsnotat om offentlig uførepensjon Notat skrevet av Jan Mønnesland på oppdrag av Forsvar offentlig pensjon. Om høringsnotat om offentlig uførepensjon Notat skrevet av Jan Mønnesland på oppdrag av Forsvar offentlig pensjon. Arbeidsdepartementet la 21. juni fram et høringsnotat om ny offentlig uførepensjon, tilpasset

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Utkast til forskrift om samordning av alderspensjon før 67 år og enke- og enkemannspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden overgangsregler

Detaljer

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833 Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Levealdersjustering 1944 eller senere årskull (Gradvis innfasing) Uføre? Pensjonsreformen

Detaljer

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Silje Aslaksen 19. april 2016 Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! 2 Prosessen Arbeids- og sosialministeren og partene

Detaljer

Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor. Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo

Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor. Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo Disposisjon og konklusjon 1. Problemstilling: Ved en skillevei 2016 og 2017 2. Historisk

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon forskjellen på p kombinasjonsalternativet og videreført rt bruttoordning

Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon forskjellen på p kombinasjonsalternativet og videreført rt bruttoordning Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon forskjellen på p kombinasjonsalternativet og videreført rt bruttoordning Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon, Oslo, 22. september 2009

Detaljer

22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010

22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010 22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010 LO om tariffoppgjøret 2008 Pensjonsforum mai 2008 En skisse av pensjonssystemet -pensjonsalder 67år 100 % Totalt 66% Tjenestepensjon OTP Folketrygd

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Pensjon etter privatisering

Pensjon etter privatisering Actuarial and economic analysis Pensjon etter privatisering 27.10.2015 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Den dårligst tillatte innskuddsordningen er vanlig praksis i servicenæringen og gir

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Av A talefestet v pensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Den norske Forsikringsforening Oslo 29. september 2010 1 www.unio.no

Av A talefestet v pensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Den norske Forsikringsforening Oslo 29. september 2010 1 www.unio.no Avtalefestet pensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Den norske Forsikringsforening Oslo 29. september 2010 www.unio.no 1 66-65 - 30 Dagens AFP og OfTP: De 3 magre og de 18 fete Pensjon Samordningsfordeler

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer NHOs forsikringskonferanse 12. november 2014 Roar Bergan Tre faser i arbeidet hittil 2008 2010 2012 2012 2014 Tilpasninger til pensjonsreformen: Avtale

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon og AFP. - Hva skjer med pensjonen min?

Offentlig tjenestepensjon og AFP. - Hva skjer med pensjonen min? Offentlig tjenestepensjon og AFP - Hva skjer med pensjonen min? 1 Pensjon eit verdival Pensjonen skal sikre det økonomiske grunnlaget når yrkeslivet er over. For Unio, som representerer over 280 000 arbeidstakarar,

Detaljer

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid HISTORIE AFP-ordningen ble avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988

Detaljer

OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR OG HVA KAN SKJE MED DEN?

OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR OG HVA KAN SKJE MED DEN? OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR OG HVA KAN SKJE MED DEN? 1 TEMAER 1. Generelt om pensjon 2. Ny og gammal folketrygd 3. AFP 62 64 år, 65 67 år 4. Offentleg tenestepensjon ved 67 år 5. Uførepensjon 6. "Min

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden

Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden Til: Arbeidsminister Anniken Huitfeldt Fra: Forsvar offentlig pensjon Oslo 22.08.13 Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden Forsvar offentlig pensjon (FOP)

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Pensjon. Eystein Garberg

Pensjon. Eystein Garberg Pensjon Eystein Garberg 1 Behov for skolering og folkeopplysning! 1. Gjøre det beste ut av pensjonssystemet vårt slik det er 2. Vi må kjenne systemet for å forandre det Valgfritt uttak Valgfrihet Fleksibilitet

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Kvinner på tvers. Søndag 20. september 2009. Uførepensjon alderstrygd for uføre

Kvinner på tvers. Søndag 20. september 2009. Uførepensjon alderstrygd for uføre Kvinner på tvers Søndag 20. september 2009 Uførepensjon alderstrygd for uføre mener: Vil ikke ha forringelse av ordningen En må ikke lage et system som gjør at uføre "straffes" når de blir gammel, dvs.

Detaljer

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte Våler 20. februar 2014 Pensjonsordning for folkevalgte Det Norske Pensjonssystemet Individuell sparing Lønn Tjenestepensjon 66% Folketrygd Tjenestepensjon og folketrygd utgjør 66% ved full opptjening (30

Detaljer

Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon. Knut Foss

Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon. Knut Foss Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon Knut Foss Agenda Endringer som har skjedd Folketrygd Innskuddspensjon Eksempler Uføretrygd / Uførepensjon 2 Agenda Endringer som

Detaljer

Forsvar offentlig pensjon

Forsvar offentlig pensjon Noen momenter i forbindelse med forslag om endring av tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon 4/5 2015 Stein Stugu Hvorfor så stort press på endring nå? Regjeringen legger stort press på fristilte bedrifter

Detaljer

Uførereformen og kvinnene

Uførereformen og kvinnene Uførereformen og kvinnene Uførepensjon hvor står kampen? Hvordan styrke minoritetskvinners rettigheter? Uføreproposisjonen med kvinneblikk Velferd- og migrasjonsutvalget 1 Prop. 130 L -uførereformen Tiltaket

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden,

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vennlig hilsen Per Sørensen Leder Arendal Høyre Tel: 37033808 Mob: 92032760 Mail: pso@flosta.com

Detaljer

Ny uføreordning i offentlig sektor

Ny uføreordning i offentlig sektor Ny uføreordning i offentlig sektor Pensjonsforum 18. oktober 2013 Roar Bergan 2 Disposisjon 1. Bakgrunn hvorfor uføreordningen må endres 2. Nye beregningsregler for uførepensjon i OfTP 3. Barnetillegg

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

MYE Å MISTE. Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,-

MYE Å MISTE. Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,- MYE Å MISTE Offentlig sektors tjenestepensjon Tariffoppgjøret 2009 Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,- Skriv til post@manifest.no www.manifest.no

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer