dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag"

Transkript

1 dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, mai 2013

2 Innhold 5. Velferd fortsetter s En aktiv næringspolitikk s Energi, miljø og klina s Forskning og utvikling s Livslang læring s Inkludering s Kultur s Demokrati og samfunnsansvar s Internasjonal solidaritet og samarbeid s

3 5. Velferd fortsetter Forslagsnr: 8781 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 967 Forsvar dagens uførepensjon. Ved evaluering av uførepensjon i 2018 må all levealdersjustering fjernes. Opptjening må skje til 67 år, ikke til 62 år. Barnetillegget må bevares og det må ikke innføres tak på samlet uføretrygd og barnetillegg. Statens bostøtteordning endres slik at utbetaling til uføretrygdede blir det samme sjøl om bruttoinntekt går opp for å kompensere for skatteøkning. Staten må endre andre behovsprøvde ordninger i samme hensikt og påby kommunene å gjøre det samme. Forslagsnr: 8782 LO-Oslo Side33, linjene , foreslås presisering: Det er de reelle ytelsene til uføre det gjelder, og ny setning LO kan ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre. slik at avsnittet blir: LO mener det er viktig at de reelle ytelsene til uføre må ligge minst på dagens nivå, også for de som har forsørgelsesbyrde. LO kan ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre. Samtidig er det viktig med bred tiltaksinnsats for å hindre varig frafall blant annet gjennom gode muligheter til å kombinere arbeid og trygd. Levealdersjustering for folk som er uføre vil være usolidarisk og urettferdig. Forslagsnr: 8783 Sør-Trøndelag Tilleggsforslag - linje 967. Pensjoner og trygd Selv om man skal evaluere AFP i 2017 må LO allerede nå ta initiativ til å endre avtalen slik at alle i AFP-bedrifter som hadde rett til å gå av i gammel AFP-ordning har rett til å gå av ved fylte 62 år. Det må også innføres en ny tilleggspensjonsordning som dekker opp det tapet de som ikke makter å stå til 67 år får. De som mister jobben etter minst 10års medlemskap i ordningen må få beholde den opptjening de har som en oppsatt rettighet. Det må bli mulig å kombinere delvis uføretrygd med delvis AFP. Forslagsnr: 8784 Sør-Trøndelag Endringsforslag linje Pensjoner og trygd LO mener det er viktig at ytelsene til uføre ligger minst på dagens nivå. Uføretrygd 3

4 må fortsatt utregnes etter samme prinsipper som Folketrygdens pensjonsordninger og ved evalueringen av levealdersjusteringen i uførepensjonen vil LO arbeide for at denne fjernes. Uførepensjoner må innføres i alle tjenestepensjoner og opptjening i Folketrygden må være til fylte 67år.. Det må også sees på statens bostøtteordningslik at utbetalingen til uføre sikres selv om bruttoinntekten går opp. Andre behovsprøvde ordninger må endres i samme hensikt. LO mener at det behovsprøvde barnetillegget på minst 0,4 G pr barn pr år beholdes uavkortet og ønsker ikke et tak på barnetillegget og uførestønad i forhold til tidligere inntekt. Forslagsnr: 8785 Nordland Kap.5 - Velferd side linje 967 Tilleggsforslag Avtalefestet pensjon også for sliterne. Forslag: 1.AFP-ordningen må endres slik at alle i AFP-bedrifter har rett til å gå av ved fylte 62 år uten avkorting og med fortsatt opptjening av pensjon i folketrygden som om man sto i jobb til fylte 67 år. 2.De som uforskyldt mister jobben etter minst 10 års medlemskap i ordningen må få beholde den opptjening de har som en oppsatt rettighet. 3.Det må bli mulig å kombinere delvis uføretrygd med delvis AFP. Avtalefestet pensjon er endret fra en førtidspensjon for sliterne til en tilleggspensjon for alle. Den ordningen som var ment å sikre muligheten til å gå av tidlig for de med skrantende helse i jobber det er vanskelig å bli gammel i, gir nå gullpensjon til de med jobber de kan stå i til over pensjonsalder. Siden en må ha tjent opp nok til minstepensjon opplever mange lavtlønte, spesielt kvinner, at de ikke får lov å gå av ved 62 år. De tvinges til å jobbe videre også når dette er helsemessig uforsvarlig. Takken er minstepensjon. Andre mister uforskyldt retten til AFP fordi helsa svikter eller bedriften legges ned eller innskrenker. Ofte havner de som minstepensjonister. Forslagsnr: 8786 Fellesforbundet (FF) Pensjoner og trygd Nytt avsnitt linje 967: LO skal i kongressperioden utrede mulighet for at medlemmer ved oppsigelse, som ikke skyldes eget forhold, etter fylte 60 år sikres rett til AFP. LO vil fremskaffe data og opplysninger om hvordan virkningen av den nye AFPordningen slår ut for medlemmer i forbund tilsluttet LO. LO skal nedsette en arbeidsgruppe som skal se på problemstillinger rundt ansiennitetskrav ved uttakstidspunkt i ny AFP. 4

5 Forslagsnr: 8787 Vestfold Pensjoner og trygd Side:32-33 Linje:967 Tilleggsforslag: Avtalefestet pensjon også for sliterne. Forslag: AFP-ordningen må endres slik at alle i AFP-bedrifter har rett til å gå av ved fylte 62 år uten avkorting og med fortsatt opptjening av pensjon i folketrygden som om man sto i jobb til fylte 67 år. De som uforskyldt mister jobben etter minst 10 års medlemskap i ordningen må få beholde den opptjening de har som en oppsatt rettighet. Det må bli mulig å kombinere delvis uføretrygd med delvis AFP. Avtalefestet pensjon er endret fra en førtidspensjon for sliterne til en tilleggspensjon for alle.den ordningen som var ment å sikre muligheten til å gå av tidlig for de med skrantende helse i jobber det er vanskelig å bli gammel i, gir nå gullpensjon til de med jobber de kan stå i til over pensjonsalder. Siden en må ha tjent opp nok til minstepensjon opplever mange lavtlønte, spesielt kvinner, at de ikke får lov å gå av ved 62 år. De tvinges til å jobbe videre også når dette er helsemessig uforsvarlig. Takken er minstepensjon. Andre mister uforskyldt retten til AFP fordi helsa svikter eller bedriften legges ned eller innskrenker. Ofte havner de som minstepensjonister. Konsekvensen av å miste avtalefestet pensjon er blitt mye større når den nå er et livsvarig tillegg til folketrygda. Siden AFP utgjør om lag 10 % av tidligere lønn og en fjerdedel av folketrygda, så er det forskjellen på en brukbar pensjon og en dårlig pensjon. Da er det helt urimelig at våre medlemmer skal miste all AFP når de uforskyldt må forlate jobben før fylte 62 år. Et minstekrav er å beholde det som er opptjent. Det er like urimelig at du mister all oppspart AFP dersom du mottar ei krone i uføretrygd etter fylte 62 år. Det fins ingen saklig grunn til at du ikke kan ta ut 50 % AFP og 50 % uføretrygd. Forslagsnr: 8788 Vestfold Pensjoner og trygd Side:32-33 Linje:967 Tilleggsforslag: Bevar bruttoprinsippet i offentlig pensjon, også for uføre. Offentlig pensjon. Ingen omkamp, hold fast på prinsippet om bruttogarantien. Grunnlovsgarantien må omfatte all pensjon opptjent før også samordningsfordelene. 5

6 Samordningsfordelene må bestå når offentlig pensjon skal tilpasses til pensjonsreformen for de som er født etter Fjern samordninga av opptjent offentlig pensjon med privat AFP for de som tidligere har vært offentlig ansatte, ofte i utskilte offentlige foretak. Offentlig uførepensjon Bruttoordningen i offentlig uførepensjon må bestå. Dette kan skje ved at pensjonskassa beregner brutto uføretrygd for hver enkelt, slik at den fortsatt gir 66 % av tidligere inntekt, pluss samordningsfordelene. Taket på barnetillegg og uføretrygd må justeres for økning i brutto pensjon. Statlig bostøtte og andre behovsprøvde ordninger må justeres for økning i uføretrygd. påslagsmodell ved tariffoppgjøret i Det tror vi alle offentlig ansatte nå er fornøyd med når de ser utviklingen i privat sektor. For ansatte i privat sektor er det en inspirasjon at det fins utbredte ordninger som sikrer LOs mål om minst 66 % av tidligere lønn i pensjon. Vi ser imidlertid at regjering og Storting prøver å begrense seieren. Dette gjelder spesielt ved at de tolker grunnlovsvernet alt for snevert, for eksempel så gis Stortingsrepresentantene et helt annet og mer utvidet grunnlovsvern. Vi mener at den må omfatte alle opptjente rettigheter , også samordningsfordelene og også for de som har mer enn 15 år til pensjonsalder. Vi finner det helt urimelig at tidligere offentlig ansatte i praksis tas fra oppspart offentlig pensjon. For tusener i de utskilte og delvis privatiserte offentlige foretak gir dette en helt annen pensjonstilværelse. Omgjøring av uførepensjon før 67 år til 66 % av tidligere inntekt og lønnstakerskatt krever omlegging av offentlig uførepensjon før fylte 67 år. Myndighetene legger til grunn at ordningen nå skal bli en påslagsordning. Det er fullt mulig å fortsette bruttoordningen ved å omregne individuelt og vi frykter at tanken er at dette skal danne presedens for hele ordningen. Vi må også sikre oss at pensjonister med lav pensjon ikke taper. Det gjelder spesielt å fjerne eller endre taket på uførepensjon og barnetillegg og sikre at de behovsprøvde ordningene justeres slik at en høyere inntekt på papiret ikke fører til mindre støtte. Forslagsnr: 8789 Vestfold Pensjoner og trygd Side:32-33 Linje:967 Tilleggsforslag: Forsvar offentlig bruttopensjon. LO står fast på at offentlig pensjon fortsatt skal gi 66 % av sluttlønn etter 30 års ansettelse i det offentlige, og at følgende grunnleggende bærebjelker i offentlig pensjon skal gjelde: 30-årsregelen som sier at det ytes full tjenestepensjon etter 30 års ansettelse i offentlig sektor. AFP-pensjonister må fortsatt ha rett til å gå over på full tjenestepensjon uten avkorting etter 30 års regelen ved fylte 65 år. 6

7 Særaldersgrenser må kun endres etter enighet mellom partene. Det må fortsatt være slik at en da går over på full tjenestepensjon etter 30-årsregelen uten avkorting. 85-årsregelen som gir rett til å gå av inntil 3 år før særaldersgrensen må beholdes. Og den må gi full pensjon etter 30-årsregelen uten avkorting. Det må fortsatt beregnes 66 % av sluttlønn. Det betyr at tjenestepensjonen ikke må omgjøres til en tilleggspensjonsordning. LOs mål er at alle skal få en samlet pensjon på samme nivå som offentlig ansatte har i dag på 66 % av lønna. Det gjør det enda mer nødvendig at den offentlige bruttopensjonen ikke blir svekket. Ved oppgjøret i 2009 ble det godtatt å innføre AFP fra privat sektor, men hvordan den skulle tilpasses tjenestepensjon og særaldersgrenser ble utsatt. Både den nye pensjonsordningen og det nye AFP-tillegget kommer svært dårlig ut for de som har noen år med deltid og for de med kort opptjening. Begge deler er mye mer omfattende i den kvinnedominerte offentlige sektor enn i privat sektor. Men det er spesielt tre sider ved den offentlige tjenestepensjonsordninga som ikke må gå tapt ved tilpassing til ny pensjonsordning og ny AFP-ordning: At det er 66 % av sluttlønn. Dersom tjenestepensjon omgjøres til en tilleggspensjon vil offentlige pensjonister bli rammet av endringene i folketrygda og de har i praksis ikke lenger en sluttlønnsordning. At det er en bruttopensjon, ikke et tillegg til folketrygda. At det er full pensjon etter 30 års ansettelse i offentlig sektor. 30-årsrgelen er selve grunnpilaren i offentlig pensjon. At en kan gå over på tjenestepensjon ved fylte 65 år uten avkorting. Dersom denne regelen fjernes vil det bli voldsomme tap for offentlige pensjonister som må gi seg før ordinær pensjonsalder. Og det er de aller, aller fleste av oss. At en kan gå av på særaldersgrenser eller etter 85-årsregelen med full tjenestepensjon uten avkorting. Dette gjelder 30 % av offentlig ansatte som har arbeid som gjør at de ikke kan stå i arbeid til ordinær pensjonsalder. Da skal de som nå gå av som ordinære pensjonister med full pensjon og ikke straffes med avkorting. Det vil være meningsløst dersom garantien for at offentlig bruttopensjon ikke skal forringes bare gjelder de 15 % som makter å stå i arbeid i full jobb til ordinær pensjonsalder. Siden disse nå også skal få sin del av vår framforhandlede AFP-pott og få et AFP-tillegg på 10 til 12 % av lønna, så er jo dette langt på vei oppfylt ved å ta fra sliterne. Skulle tjenestepensjon ved 65 år for AFP-ere forsvinne, er det et voldsomt livsvarig tap i pensjon. Det samme gjelder en eventuell avkorting ved avgang på særaldersgrenser. Og rokker en ved 30-årsregelen eller gjør om offentlig pensjon til en tilleggspensjon så har vi ikke lenger en offentlig bruttopensjon. Siden gode offentlige pensjonsordninger har vært det viktigste særtrekk for å sikre rekruttering til offentlig sektor tross lav lønn, så er forsvaret av de offentlige pensjoner også et forsvar for velferdsstaten. Det betyr også at fagbevegelsen har et sammenligningsgrunnlag å strekke seg etter når en gradvis skal sikre pensjoner for alle på nivå med det offentlige. 7

8 Forslagsnr: 8790 Vestfold Pensjoner og trygd Side:32-33 Linje:967 Tilleggsforslag: Forsvar dagens uførepensjon. Ved evaluering av uførepensjon i 2018 må all levealdersjustering fjernes. Opptjening må skje til 67 år, ikke til 62 år. Barnetillegget må bevares og det må ikke innføres tak på samlet uføretrygd og barnetillegg. Statens bostøtteordning endres slik at utbetaling til uføretrygdede blir det samme sjøl om bruttoinntekt går opp for å kompensere for skatteøkning. Staten må endre andre behovsprøvde ordninger i samme hensikt og påby kommunene å gjøre det samme vedtok Stortinget ny uføretrygd og alderspensjon for uføre som skal innføres fra Uføres alderspensjon blir kraftig senket. Dette skyldes først og fremst at opptjening av pensjon stanser ved 62 år, mot nå 67 år. I tillegg innføres levealdersjustering for uføre, riktignok halvert fram til Levealdersjustering er spesielt urimelig for uføre som ikke kan kompensere ved å jobbe lengre. Barnetillegget er bevart, men regjeringen varsler omkamp under behandling av Brochmannutvalgets innstilling. Alt tyder på at det er tenkt innført et tak på samlet inntekt og barnetillegg. Dette vil ramme deltidsarbeidere. Den viktigste endring er at uføretrygdede før 67 år nå skal skatte som lønnstakere. Taperne er de som tjener rundt kroner i året, vinnerne de som tjener det doble. Sjøl om minstepensjonister og unge uføre blir kompensert slik at de får det samme utbetalt, vil de tape mye på behovsprøvde ordninger kroner i måneden bare på mindre statlig bostøtte. Stortingets intensjon er at offentlig uføretrygd før 67 år skal bli en påslagsmodell. Det er ingen grunn til at ikke bruttogarantien kan bevares, det er bare å regne om slik at netto utbetaling blir uendret. Da er det ingen grunn til å godta uthuling av bruttoprinsippet. Forslagsnr: 8791 Oppland Pensjoner og trygd - Krav til endring av dagens AFP - ordning - side 32 og 33 - linje 967 og utover Krav til endring av dagens AFP- ordning linje 967 og utover Avtalefestet pensjon også for sliterne. Forslag: 1. AFP- ordningen må endres slik at alle i AFP- bedrifter har rett til å gå av ved fylte 62 år uten avkorting og med fortsatt opptjening av pensjon i folketrygden som om man sto i jobb til fylte 67 år. 2. De som uforskyldt mister jobben etter minst 10 års medlemskap i ordningen må få beholde den opptjening de har som en oppsatt rettighet. 3. Det må bli mulig å kombinere delvis uføretrygd med delvis AFP. 8

9 Øyeblikkelige krav ny uførepensjon: Linje 967 og nedover Barnetillegget må bevares og det må ikke innføres tak på samlet uføretrygd og barnetillegg. Statens bostøtteordning endres slik at utbetaling til uføretrygdede blir det samme sjøl om bruttoinntekt går opp for å kompensere for skatteøkning. Staten må endre andre behovsprøvde ordninger i samme hensikt og påby kommunene å gjøre det samme. OTP og tjenestepensjonsordningene: Linje 967 og nedover Tjenestepensjon som sikrer 66 % av lønn. 1.Målet er at tjenestepensjonene sammen med Folketrygd og AFP skal sikre minst 66 % av tidligere lønn. Dette også for de som må gå av ved 62 år. 2.OTP må som AFP forvaltes av partene slik at vi unngår at en tredjedel av pensjonene forsvinner i forvaltning. 3.Fagbevegelsen må gjennom tariffoppgjør skaffe seg forhandlingsrett på pensjon. 4.Fagbevegelsen må forsvare de ytelsesbaserte ordningene. Regnskapsordningene må endres slik at bedriftene ikke tvinges over på innskuddspensjon. 5.Satsene i OTP økes til 10 % av lønn. Fra første krone opp til en maksimal lønnssats. 6.Det innføres uførepensjon i alle tjenestepensjoner. 7.Det skal være mulig å fortsette innbetaling på tjenestepensjon sjøl om den ansatte går av med AFP. 8.OTP må beregnes fra første krone. Forsvarskampen for offentlig pensjon: Linje 967 og nedover Bevar bruttoprinsippet i offentlig pensjon, også for uføre. Offentlig pensjon. 1.Ingen omkamp, hold fast på prinsippet om bruttogarantien. 2.Grunnlovsgarantien må omfatte all pensjon opptjent før også samordningsfordelene. 3.Samordningsfordelene må bestå når offentlig pensjon skal tilpasses til pensjonsreformen for de som er født etter Fjern samordninga av opptjent offentlig pensjon med privat AFP for de som tidligere har vært offentlig ansatte, ofte i utskilte offentlige foretak. Offentlig uførepensjon Linje Bruttoordningen i offentlig uførepensjon må bestå. Dette kan skje ved at pensjonskassa beregner brutto uføretrygd for hver enkelt slik at den fortsatt gir 66 % av tidligere inntekt etter skatt, pluss samordningsfordelene. 2.Taket på barnetillegg og uføretrygd må justeres for økning i brutto pensjon. 3.Statlig bostøtte og andre behovsprøvde ordninger må justeres for økning i uføretrygd. Forslagsnr: 8792 Handel og Kontor i Norge (HK) Pensjoner og trygd Tilleggsforslag linje 967: Avtalefestet pensjon også for lavlønte, deltidsansatte og uføre. 9

10 LO skal arbeide for: at ansatte med uønsket deltid kommer pensjonsmessig bedre ut enn i dag og at flere gis en økonomisk mulighet til å kunne gå av med AFP/tidligpensjon at de som uforskyldt mister jobben etter minst 10 års medlemskap i ordningen, får beholde den opptjening de har som en oppsatt rettighet at delvis uføretrygd kan kombineres med delvis AFP Avtalefestet pensjon er endret fra en førtidspensjon for sliterne til en tilleggspensjon for alle. Den ordningen som var ment å sikre muligheten til å gå av tidlig for de med skrantende helse i jobber det er vanskelig å bli gammel i, gir nå gullpensjon til de med jobber de kan stå i til over pensjonsalder. Siden en må ha tjent opp nok til minstepensjon opplever mange lavlønte, spesielt kvinner, at de ikke får lov å gå av ved 62 år. De tvinges til å jobbe videre også når dette er helsemessig uforsvarlig. Takken er minstepensjon. Andre mister uforskyldt retten til AFP fordi helsa svikter eller bedriften legges ned eller innskrenker. Ofte havner de som minstepensjonister. Konsekvensen av å miste avtalefestet pensjon er blitt mye større når den nå er et livsvarig tillegg til folketrygda. Siden AFP utgjør om lag 10 % av tidligere lønn og en fjerdedel av folketrygda, så er det forskjellen på en brukbar pensjon og en dårlig pensjon. Da er det helt urimelig at våre medlemmer skal miste all AFP når de uforskyldt må forlate jobben før fylte 62 år. Et minstekrav er å beholde det som er opptjent. Det er like urimelig at du mister all oppspart AFP dersom du mottar ei krone i uføretrygd etter fylte 62 år. Det fins ingen saklig grunn til at du ikke kan ta ut 50 % AFP og 50 % uføretrygd. Forslagsnr: 8793 Hordaland Avtalefestet pensjon Tilleggsforslag pensjoner og trygd side linje 967. Avtalefestet pensjon også for sliterne.forslag: De som uforskyldt mister jobben etter minst 10 års medlemskap i AFP ordningen må få beholde den opptjening de har som en oppsatt rettighet. LO må arbeide for at det skal være mulig å kombinere delvis uføretrygd med delvis AFP. Avtalefestet pensjon er endret fra en førtidspensjon for sliterne til en tilleggspensjon for alle. Den ordningen som var ment å sikre muligheten til å gå av tidlig for de med skrantende helse i jobber det er vanskelig å bli gammel i, gir nå gullpensjon til de med jobber de kan stå i til over pensjonsalder.siden en må ha tjent opp nok til minstepensjon opplever mange lavtlønte, spesi-elt kvinner, at de ikke får lov å gå av ved 62 år. De tvinges til å jobbe videre også når dette er helsemessig uforsvarlig. Takken er minstepensjon. Andre mister uforskyldt retten til AFP fordi helsa svikter eller bedriften legges ned eller innskrenker. Ofte havner de som minstepensjonister. Konsekvensen av å miste avtalefestet pensjon er blitt mye større når den nå er et livsvarig tillegg til folketrygda. Siden AFP utgjør om lag 10 % av tidligere lønn og en fjerdedel av folketrygda, så er det forskjellen på en brukbar pensjon og en dårlig pensjon. Da er det helt urimelig at våre medlemmer skal miste all AFP når de uforskyldt må forlate jobben 10

11 før fylte 62 år. Et minstekrav er å beholde det som er opptjent.det er like urimelig at du mister all oppspart AFP dersom du mottar ei krone i uføretrygd etter fylte 62 år. Det fins ingen saklig grunn til at du ikke kan ta ut 50 % AFP og 50 % uføretrygd. Forslagsnr: 8794 Forbund for Ledelse og Teknikk (FLT) Bred og aktiv tiltaksinnsats Linje side 33: Nåværende setning:samtidig er det viktig med bred tiltaksinnsats for å hindre varig frafall blant annet gjennom gode muligheter til å kombinere arbeid og trygd. Forslag fra FLT: Samtidig er det viktig medbred og aktivtiltaksinnsats for å hindre varig frafall,samt legge til rette forgode muligheter til å kombinere arbeid og trygd. Vi mener at bred og aktiv innsats gir det beste resultatet. Tiltres Forslagsnr: 8795 Rogaland Pensjoner og trygd - Tillegg linje 968 Ny setning etter forsørgelsesbyrde Uføretrygd må fortsatt utregnes etter samme prinsipper som Folketrygdens pensjonsordninger. Forslagsnr: 8796 Sør-Trøndelag Barn og unge - linje 968 også for de som har forsørgelsesbyrde endres til LO vil arbeide for at det behovsprøvde barnetillegget på minst 0,4G pr barn pr år beholdes uavkortet.lo er i mot å innføre et tak på barnetillegg og uførestønad i forhold til tidligere inntekt. Dette vil ramme barn av foreldre med lav inntekt før uførhet, spesielt deltidsarbeidende.videre krever LO at uføres alderspensjon ikke skal levealders justeres. Forslagsnr: 8797 Sør-Trøndelag Tilleggsforslag side 33 - linje 968 Uføretrygd må fortsatt utregnes etter samme prinsipper som Folketrygdens pensjonsordninger. 11

12 Forslagsnr: 8798 Fellesorganisasjonen (FO) Linje 968 også for de som har forsørgelsesbyrde endres til LO vil arbeide for at det behovsprøvde barnetillegget på minst 0,4G pr barn pr år beholdes uavkortet. LO er i mot å innføre et tak på barnetillegg og uførestønad i forhold til tidligere inntekt. Dette vil ramme barn av foreldre med lav inntekt før uførhet, spesielt deltidsarbeidende. Videre krever LO at uføres alderspensjon ikke skal levealderjusteres. Forslagsnr: 8799 Handel og Kontor i Norge (HK) Pensjoner og trygd I linje 968 endres forsørgelsesbyrde til forsørgelsesansvar. Å ha barn er ikke en byrde, det er et ansvar. Med det ansvaret følger det selvsagt også økonomisk ansvar, men å omtale det å ha barn som en byrde, må vi unngå. Tiltres Forslagsnr: 8800 Handel og Kontor i Norge (HK) Pensjoner og trygd Tilleggsforslag inn på linje 968 før Samtidig er det viktig med... : LO vil arbeide for at det behovsprøvde barnetillegget på minst 0,4 G per barn per år beholdes uavkortet. Videre krever LO at uføres alderspensjon ikke skal levealdersjusteres. LO-kongressen 2009 vedtok nettopp at LO mener at det behovsprøvde barnetillegget på 0,4 G beholdes uavkortet. Regjeringen har varslet at denne ordningen skal opp til vurdering hvor blant annet tak på samlet ytelse i forhold til tidligere inntekt vil bli vurdert. Et slikt tak rammer bare de som har hatt lavest inntekt før uførhet og deres barn. LO-kongressen 2009 vedtok at uføres alderspensjon ikke skal levealdersjusteres. Regjeringen har nå innført halv levealdersjustering, en ordning som vil bli vurdert på nytt i Det er viktig at LO fortsatt er tydelig på at vi ikke godtar at de som ikke har helse til å arbeide, skal straffes økonomisk. Forslagsnr: 8801 Fagforbundet På linje 970: En verdig utgang fra arbeidslivet for de som har dårlig helse, eller er utslitt, er en viktig del av et inkluderende arbeidsliv. LO kan ikke godta at de skal straffes med livsvarig nedsatt pensjon når kreftene er brukt opp eller ikke tilfredsstiller de krav arbeidslivet stiller. Uførepensjonistenes alderspensjon må ikke levealderjusteres. 12

13 LO kongressen vedtok i sitt handlingsprogram for perioden at en levealdersjustering av uførepensjonistenes pensjon ikke kunne aksepteres. Et fortsatt politisk trykk på dette må opprettholdes. Uførepensjonistene er en særlig utsatt gruppe i samfunnet. Forslagsnr: 8802 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 970 Tillegg. Unge uføre må få ett arbeidstilbud tilpasset deres arbeidsevne. Tiltres Forslagsnr: 8803 Møre og Romsdal Pensjoner og trygd Linje 971 LO skal jobbe for en styrking av dagens OTP ordning. Beregningen til ordningen skal være alt som gir pensjonspoeng, i tillegg skal det starte på 3% og ikke 2 som i dag Dagens ordning er alt for svak, Forslagsnr: 8804 Fagforbundet På linje : Vi ser at gode ytelsesordninger blir erstattet av ordninger som er billigere og mer forutsigbare for bedriften, men med dårligere ytelse for de ansatte. Arbeidsgivers og ansattes innskudd i obligatorisk tjenestepensjon må heves. Bredere ordninger på tvers av enkeltbedrifter er nødvendig for å sikre ytelsene, lette jobbskifte og grunnlaget for kjønnsnøytralitet. Medbestemmelse i slike ordninger, inklusiv forvaltning av midlene, må sikres ved representasjon fra de berørte ansatte. Uføredekning må inngå i de brede ordningene. Lov og forskrifter må endres slik at ved konkurranseutsetting av tjenester i offentlig sektor, må det i offentlige kontrakter innarbeides krav til landsdekkende lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår tilsvarende bransjen for øvrig. Forslaget uttrykker begrunnelsen. 13

14 Forslagsnr: 8805 LO-Oslo Side 32, linjene , teksten foreslås endret til: LO vil arbeide for i begynnelsen av setningen om bredere ordninger på tvers av enkeltbedrifter, og en ny setning: Ordningene må utarbeides i hht. de beste ordningene i dagens system, og må forvaltes etter mønster fra Statens Pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP), med lave administrasjonsutgifter og uten krav om profitt eller overskudd. slik at avsnittet blir: Vi ser at gode ytelsesordninger blir erstattet av ordninger som er billigere og mer forutsigbare for bedriften, men med dårligere ytelse for de ansatte. LO vil arbeide for bredere ordninger på tvers av enkeltbedrifter er nødvendig for å sikre ytelsene, lette jobbskifte og grunnlaget for kjønnsnøytralitet. Ordningene må utarbeides i hht. de beste ordningene i dagens system, og må forvaltes etter mønster fra Statens Pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP), med lave administrasjonsutgifter og uten krav om profitt eller overskudd. Uføredekning må inngå i de brede ordningene. Klargjør. Forslagsnr: 8806 Norsk Tjenestemannslag (NTL) Linjenr. 975 Tilføy setning etter ordet kjønnsnøytralitet. Store grupper lønnstakere, særlig innen offentlig sektor, har brutto pensjonsordninger med full opptjening etter 30 år. LO vil arbeide for at de offentlige tjenestepensjonsordningene ikke svekkes. Forslagsnr: 8807 Fellesforbundet (FF) Pensjoner og trygd Nytt avsnitt etter linje 976: Nye tjenestepensjoner må reflektere de endringer som har skjedd i arbeidsmarkedet. Arbeidsgiver skal være pliktig å melde alle arbeidstakere inn i ordningen, uavhengig av stillingsprosent. Arbeidstaker skal få med sin del av opptjent pensjon ved jobbskifte, uavhengig av opptjeningstid. Ved permitteringer skal arbeidstaker fortsatt stå tilsluttet ordningen og arbeidsgiver skal innbetale premie som om arbeidstaker var i arbeid. Forslagsnr: 8808 Skolenes Landsforbund (SL) Videreføring av offentlig tjenestepensjon Side 33 linje 977. Tilleggsforslag: LO står fast på at offentlig tjenestepensjon videreføres i sin helhet. 14

15 Forslagsnr: 8809 LO-Oslo Side 33, ny tekst på linje 977: Pensjonistoppgjøret LO arbeider for at pensjonister får full forhandlingsrett i pensjonistoppgjøret. Forslagsnr: 8810 LO-Oslo Side 33, linjene , i teksten foreslås to nye setninger tatt inn: Det må bli flere sosialfaglige stillinger. Kompetansen må heves gjennom bl.a. en styrking av etter- og videreutdanning. slik at avsnittet blir: Barn har krav på gode og trygge oppvekstvilkår. LO vil fortsatt jobbe for lovfesting av forebyggende barneog ungdomsarbeid som et offentlig ansvar. Barnevernet må styrkes. LO er mot konkurranseutsetting og stykkprisfinansiering av institusjonsplasser og tiltak. Det må bli flere sosialfaglige stillinger. Kompetansen må heves gjennom bl.a. en styrking av etterog videreutdanning. Samtidig vil LO gå inn for at tjenestetilbudet til barn og unge, blant annet under psykisk helse, blir bedre ivaretatt. Slik det opprinnelig står formulert kan det tolkes som at løsningen utelukkende er flere høgskoleutdannede. Dette er bare en del av løsningen. I tillegg er det viktig å benytte seg realkompetanse hos ansatte uten høgskoleutdanning, samt heve kompetansen ytterligere gjennom tilbud om etter- og videreutdanning. Forslagsnr: 8811 Fellesorganisasjonen (FO) Barn og unge Linje erstattes med: Barn har krav på gode og trygge oppvekstvilkår. LO vil fortsatt jobbe for lovfesting av forbyggende barne- og ungdomsarbeid som et offentlig ansvar. Barnevernet må styrkes, blant annet gjennom flere kommunale stillinger. Barnevernloven må være slik at den forstås som en rettighetslov for barn og unge, jmf. barnekonvensjonen. Forholdene i den kommunale barneverntjenesten må legges til rette for at utsatte barn blir møtt av ansatte som har tid og tilstrekkelig kompetanse til å gi dem den hjelp de trenger. Erfarne saksbehandlere må gis mulighet for faglig utvikling, etterutdanning og eventuelt spesialisering, og nyutdannede saksbehandlere i barnevernet må tilbys mentorordninger og god oppfølging. Alle ansatte må få tilbud om veiledning. Det bør stilles krav om minimum fem fagstillinger i en kommunal barneverntjeneste og veiledende kompetansenorm på mellom 10 og 15 saker pr. saksbehandler som utgangspunkt for å vurdere lokale behov. 15

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold 1. Arbeid til alle s. 3 2. Likestilling mellom kvinner og

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Forslag nr 1: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Begrunnelse: Tannreparasjoner må sidestilles med øvrig helsetjeneste, og finansieres

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Endelig forslag April 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL

Detaljer

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

HEFTE. Innkomne forslag Kapittel 5-7. Sosiale saker Arbeid Helse

HEFTE. Innkomne forslag Kapittel 5-7. Sosiale saker Arbeid Helse 2 HEFTE Innkomne forslag Kapittel 5-7 Sosiale saker Arbeid Helse . 5 Sosiale spørsmål...8 5.1 Kragerø Ap...8 Pensjonspoeng for omsorgarbeid...8 5.2 Skien Arbeiderparti...8 Husbanken og rimelige boliger...8

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

BARNEVERNPANELETS RAPPORT

BARNEVERNPANELETS RAPPORT BARNEVERNPANELETS RAPPORT Barnevernpanelet 2011 ble opprettet i desember 2010 av Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken Avlevert rapport september 2011 BARNEVERNPANELETS RAPPORT

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer