Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet"

Transkript

1 Rapport nr 3 IS-1411 Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell

2 Rapport nr. 3 fra Heftets tittel: Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell Utgitt: 11/2006 Bestillingsnummer: IS-1411 Opplag: 3000 ISBN Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Sosial- og helsedirektoratet Avdeling for sosial- og helsepersonell Postboks 7000, St. Olavs pl., 0130 Oslo Universitets gt. 2, Oslo Sentralbord: Heftet kan bestilles hos: Sosial - og helsedirektoratet v/trykksaksekspedisjonen e-post: Ved bestilling, oppgi bestillingsnummer: IS-1411 Bestillingstelefon: Bestillingsfax: Illustrasjon: Design og produksjon: Lars Fiske

3 RAPPORT nr. 3 Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell REKRUTTERING FOR BETRE KVALITET SOSIAL- OG HELSEDIREKTORATET Avd. for sosial- og helsepersonell Oktober 2006

4 INNLEIING I samband med handsaminga av budsjettet for 2002 gav Stortinget regjeringa i oppdrag å lage ein ny handlingsplan for rekruttering av helsepersonell der det skulle leggjast vekt på konkrete tiltak for å rekruttere sjukepleiarar og anna omsorgspersonell til kommunane. Planen Rekruttering for betre kvalitet vart lagd fram på Kongsberg 20. november 2003, og skal verke i fire år fram til og med Denne planen byggjer på erfaringane frå handlingsplanen Rett person på rett plass for åra Det vart løyvt til saman 110 mill. kroner til tiltaka i planen i I statsbudsjettet for 2004 vart denne ramma auka til om lag 130 mill. kroner. Dette var òg ramma i 2005 og er vidareført med 124 mill. kroner i 2006, som er siste året i planperioden. Samla er det løyva om lag 490 mill.kroner til denne rekrutteringsplanen. I 2004 vart 96 mill. kroner, i mill. kroner og i ,5 mill. kroner forvalta av fylkesmennene. Avdette er 54 mill. kroner ei vidareføring av skjønstilskotet i handlingsplanen for eldreomsorga, medan 9 mill. kroner er tilskot til kvalifisering av ufaglærte over opptrappingsplanen for psykisk helse. Midlane skal nyttast etter det behovet kommunane har for kvalifisering av pleie- og omsorgspersonell. SHDIR mener både Rett person på rett plass og Rekruttering for betre kvalitet bør evaluerast, og vil vil ta initiativ til at ei slik evaluering kjem i gang i 2007 i samband med evaluering av kompetanseløftet Dette er den tredje rapporten som dokumenterer resultata frå rekrutteringsplanen. Utviklinga i planperioden skal dokumenterast ved KOSTRA-data frå Statistisk sentralbyrå. Men statistikken er ikkje tilfredsstillande. Det er brot i tidsserien for pleie- og omsorgstenesta som følgje av endra grunnlag for statistikken frå skjema til register i Vi kan difor ikkje nytte 2002 som grunnlag for vurdering av utviklinga i planperioden. I denne rapporten har tabellane berre tal for åra Det er framleis dårleg kvalitet i rapporteringa frå kommunane til registeret og ikkje fullgod kvalitet på KOSTRA-dataene som ligg til grunn for tabellane i denne rapporten 1. Endringar på +/-1 % (+/-1000 årsverk) bør difor ikkje tolkast i nokon retning, det ligg innanfor dei feilmarginane vi må rekne med i denne statistikken. I tabellverket i denne rapporten er i hovudsak nytta Personell i brukerretta pleie- og omsorgsteneste i kommunene, jf. kap Rapporten byggjer òg på rapportar frå kommunane og frå Fylkesmannen. Rapporten skal gi grunnlag for å samanlikne utviklinga i fylka og dessutan gi eit inntrykk av dei planane kommunane har for dei næraste åra. Målgruppa for rapporten er alle som arbeider med rekruttering og opplæring av helse- og sosialpersonell i kommunar, vidaregåande skular, høgskular, organisasjonar, Aetat mfl. Materialet er samla i ein database hos konsulent Hans Petter Hansvik, 7900 Rørvik, og spørsmål kan rettast til han på tlf eller 2 1 SSB har i brukarrettleiinga til KOSTRA-publiseringa pr 15.juni 2006 teke atterhald når det gjeld tala. Utifrå dette og ei vurdering av PAI, løns- og driftsutgiftene i pleie- og omsorgstenesta i kommunane, har dei kome til at den reelle veksten har vore 1,5-2,0 %. Helse- og omsorgsdept har utifrå dette vorte einige med KS om at ein skal leggja til grunn at veksten har vore om lag 1900 årsverk.

5 Kontaktperson for rekrutteringsplanen i direktoratet er seniorrådgjevar Erling Steen, tlf og (mobil), eller Særleg takk til Anne Eli Wangen hos fylkesmannen i Sogn og Fjordane for hjelp med nynorsken. Måloppnåing Målsettiinga for rekrutteringsplanen for helse- og sosialpersonell har vore å auke tilgangen på fagutdanna personell i kommunen si pleie- og omsorgsteneste med 4-5 % pr år, og å redusere vesentleg delen personell utan helse- og sosialfagleg utdanning. Rapportene fra dei første åra tyder på at det var mogleg for rekrutteringsplanen å nå denne målsettinga 2. Auken i årsverk utført av fagpersonell i åra har vore om lag 2,3 % pr år. Veksten har vore 4,1% pr år for yrkesgruppene med videregående opplæring, og 6,3% pr år for høgskuleutdanna personell. Målet om vesentleg reduksjon av personell utan fagutdanning ser ikkje ut til å bli nådd. Resultatet blei ein reduksjon på 2% for åra Dei endelege resultata for heile planperioden vil liggje førei Dei viktigaste årsaksfaktorane til resultatet, er auka opptak til høgskulane fra 4500 studenter i 1990 til studenter i Dette har ført til at tilgangen på universitets- og høgskuleutdanna personell er tilfredsstillende (med unnatak for tannlegar og psykologar). Når det gjeld yrkesgruppene med yrkesutdanning frå vidaregåande, har søkinga til helse- og sosialfaga gått ned. På den andre sida har Kompetansereformen saman med opplæringstilskot fra rekrutteringsplanen gitt bra tilgang på vaksne hjelpepleiarar og omsorgsarbeidarar. Det er stor avgang av personell fra sektoren. Sjukepleiarar har stor turn-over innan helse- og sosialsektoren, medan hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar er meir stabile i sektoren. Denne gruppa har stor avgang til attføring/uførepensjon sett i forhold til dei andre yrkesgruppene. Figur 1 Måloppnåing, personell med fag - og høgskoleutdanning, % av målet er nådd % av målet er nådd Mål Resultat Personell med helse og sosialfagleg utd. frå VGO Personell med helse og sosialfagleg utd. frå høgskole og univers. 2 Sidan SSB har teke atterhald når det gjeld 2004 og 2005-tala, jf fotnote 1, vert det og noko usikkerheit når det gjeld måloppnåinga for planen. 3

6 INNHALD Innleiing... 2 Måloppnåing PERSONELLSITUASJONEN Heile helse- og sosialnæringa Helse- og sosialpersonell i spesialisthelsetenesta Helse- og sosialpersonell i kommunal teneste Personell i brukarretta pleie- og omsorgsteneste i kommunane Utviklinga i pleie- og omsorgstenesta og i spesialisthelsetenesta Vurdering av personellsstatistikken i KOSTRA Rapportering til AA-registeret / KOSTRA For mange ufaglærde? Plantall TILGANG OG AVGANG PÅ PERSONELL Tilgang frå vidaregåande opplæring Tilgang frå høgre utdanning Samarbeid med utdanningsmyndigheitene Kven skal pleie dei gamle i framtida? Avgang av personell Kvar går dei som sluttar i pleie- og omsorgstenesta? Deltidsarbeid: arbeidskraftreserve og rekrutteringshinder Lønn Menn i omsorgsyrka STATUS FOR TILTAKA I REKRUTTERINGSPLANEN Tiltak 1 Styrkje tilgangen på hjelpepleiarar og omsorgsarbeidarar Program for kvalifisering av ufaglærde Kompetansereforma Tiltak 2 Tilgang på personell med høgre utdanning Tiltak for auka tilgang på tannlegar og tannpleiarar Rekruttering av legar Sjukepleiarar Tiltak 3 Desentral sjukepleiarutdanning Tiltak 4 Rekruttering av personell med utdanning frå utlandet Rekruttering av tannlegar med utdanning frå utlandet Rekruttering av sjukepleiarar og opplæring i nasjonale fag Program for kvalifisering av minoritetspråklege Tiltak 5 Vidareutdanning for helse- og sosialpersonell meir yrkesutdanning frå vidaregåande opplæring

7 Tiltak 6 Helse- og sosialfaga i vidaregåande opplæring rekruttering, fagstruktur og yrkestitlar Tiltak 7 Vidareutdanning av høgskoleutdanna personell Tiltak 8 Program for utvikling av kliniske spesialitetar / kliniske stigar Kliniske stigar i spesialisthelsetenesta Kliniske stigar i kommunehelsetenesta Tiltak 9 Program for etterutdanning i samarbeid med sjukehusa Tiltak 10 Prosjektet Undervisningssjukeheimar Tiltak 11 Intensjonsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv og tiltak retta mot arbeidsmiljøet Tiltak 12 Motverke aukande geografiske skilnader Storbyprogrammet Tiltak 13 Kompetanseutvikling for personell i spesialisthelsetenesta SAMANFATNING AV OPPLÆRINGSTILTAKA: AKTIVITETAR OG TILSKOT INTERVJU MED UTVALDE KOMMUNAR Val av kommunar Kommunane si rapportering av resultat- og plantall for opplæring Kommunane si medverknad til opplæringa Ytingar til dei som gjennomfører utdanning Strategisk kompetanseplanlegging Nye og endra oppgåver Kommunane sine erfaringar med tilskotsordninga Kommunane si vurdering av utdaningstilbodet regionalt Helsearbeiderfaget Kommunane si vurdering av utfordringane i perioden LØYVINGANE TIL REKRUTTERINGSPLANEN

8 1. PERSONELLSITUASJONEN Analysane av personellsituasjonen i helse- og sosialsektoren er basert på ei inndeling av yrkesgruppene i fire kompetansenivå: Personell utan formell helse- og sosialfagleg utdanning: assistentar, heimehjelpar mfl. Personell med vidaregåande opplæring (vgo): hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar, helsesekretærar mfl. Personell med høgskoleutdanning: sjukepleiarar, vernepleiarar mfl. Personell med universitetsutdanning: legar, psykologar og tannlegar. For nærare omtale av dei ulike gruppene, sjå under tiltaka. Sidan den nogjeldande planen har hovudfokus på pleie- og omsorgsektoren i kommunane, gjeld dei fleste tabellane i denne rapporten personellet som arbeider i desse tenestene. Men vi startar med nokre tabellar for heile helse- og sosialnæringa og spesialisthelsetenesta for å syne heilskapen i helse- og sosialtenesta i Noreg. 1.1 Heile helse- og sosialnæringa Tabell 2 Sysselsette Årsverk %vis endr Sysselsette Årsverk Personar utan helse- og sosialfagleg utdanning ,0 % -1,1 % Hjelpepleiarar ,8 % 4,1 % Omsorgsarbeidarar ,2 % 10,7 % Helsesekretærar ,7 % 21,9 % Andre med vidaregåande opplæring ,9 % 9,2 % Sum personar med vgo ,3 % 6,8 % Sjukepleiarar ,9 % 7,4 % Sjukepleiarar med spesialutdanning ,0 % 13,6 % Helsesystrer ,1 % 6,8 % Jordmødrer ,3 % 6,0 % Sum sjukepleiarar ,8 % 8,6 % Fysioterapeutar ,9 % 13,2 % Ergoterapeutar ,0 % 12,8 % Sum ergoterapeutar og fysioterapeutar ,4 % 13,1 % Barnevernspedagogar ,8 % 19,9 % Sosionomar ,7 % 13,7 % Vernepleiarar ,6 % 17,9 % Sum barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar ,5 % 16,9 % Anna høgskoleutdanna personell ,5 % 11,0 % Sum høgskoleutdanna personell ,8 % 10,6 % Legar og legespesialistar ,3 % 7,0 % Psykologar ,6 % 19,6 % Anna universitetsutdanna personell ,2 % 8,0 % Sum universitetsutdanna personell ,8 % 8,8 % Sum sysselsette/årsverk ,0 % 5,4 % Kjelde: SSB registerbasert sysselsetjingsstatistikk Helse- og sosialnæringa i denne tabellen har ein vidare definisjon enn det som blir registrert i KOSTRA (Kommune-Stat-Rapporteringa). I SSB sin sysselsettingsstatistikk omfattar helse- og sosialnæringa også tannhelsetenesta, medisinske laboratorium, krisesentra, private barneverns - institusjonar, tiltak innanfor rusomsorga, private velferdsorganisasjonar som Raude Kross, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon osb. KOSTRA omfattar berre den verksemnda som er kommunalt finansiert. 6 Då yrkeskodinga i sysselsettingstatistikken ikkje er gjennomførd i alle kommunar, kan gruppa Personell utan avslutta helse- og sosialfagleg utdanning, i ein del døme òg omfatta fagutdanna personell sjølv om utdanninga er relevant for arbeidet.

9 Heile helse- og sosialnæringa i Noreg femner om nærare årsverk fordelt på nærare tilsette i både privat og offentleg teneste. Dette talet omfattar om lag fleire årsverk enn den offentleg finansierte helse- og sosialtenesta. Det vil seie at om lag 85% av helse- og sosialtenesta i Noreg er offentleg finansiert. Årsverk i tenester som kommunane kjøper av private firma skal vere rekna som offentleg. Det skal difor ikkje ha noko å seie for statistikken om kommunane eller sjukehusa kjøper tenester frå private firma. Vi ser at personellet i snitt arbeider 78 % av eit normalt årsverk. Men dette varierer frå legar og psykologar, som arbeider om lag 100 % av eit normalårsverk, til dei ufaglærte, som berre arbeider 67 % i snitt. I perioden har veksten i årsverk vore på 5,4% i heile næringa sterkast for høgskuleutdanna personell med 10,6% vekst, mens personell med vidaregåande opplæring hadde ein vekst på 6,8%. Talet på ufaglærte minkar ikkje så raskt som ønskjeleg: Dei utgjorde 33% i 2005 mot 35% i Helse- og sosialpersonell i spesialisthelsetenesta Tabell 3 Sysselsette Årsverk %vis endr Sysselsette Årsverk Personar utan helse- og sosialfagleg utdanning ,4 % -0,9 % Hjelpepleiarar ,1 % -2,8 % Omsorgsarbeidarar ,0 % 0,0 % Helsesekretærar ,5 % 34,4 % Andre med vidaregåande opplæring ,0 % 14,0 % Sum personar med vgo ,3 % 4,6 % Sjukepleiarar ,4 % 4,1 % Sjukepleiarar med spesialutdanning ,8 % 17,4 % Helsesystrer ,3 % 7,4 % Jordmødrer ,1 % 5,8 % Sum sjukepleiarar ,8 % 7,1 % Fysioterapeutar ,3 % 9,6 % Ergoterapeutar ,2 % 13,2 % Sum ergoterapeutar og fysioterapeutar ,2 % 10,8 % Barnevernspedagogar ,6 % -1,7 % Sosionomar ,4 % 9,7 % Vernepleiarar ,9 % 17,6 % Sum barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar ,8 % 10,1 % Anna høgskoleutdanna personell ,0 % 9,0 % Sum høgskoleutdanna personell ,3 % 7,7 % Legar og legespesialistar ,4 % 8,2 % Psykologar ,0 % 15,7 % Anna universitetsutdanna personell ,4 % 22,5 % Sum universitetsutdanna personell ,1 % 9,8 % Sum sysselsette/årsverk ,7 % 5,2 % Kjelde: SSB Legespesialistar og psykologar med avtale med Helseforetakane er berre med i tal for årsverk, (skjemabasert statistikk) Av den grunn vert det ikkje samsvar mellom sysselsette og årsverk for desse gruppene Kjelde: SSB registerbasert sysselsetjingsstatistikk. Spesialisthelsetenesta omfattar somatiske og psykiatriske sjukehus, ambulanse - tenesta og frå 2004 rusinstitusjonane. Årsverk for legespesialistar og psykologar med avtale er inkludert og henta frå skjemabasert statistikk. Tabellen viser at veksten i personellinnsatsen i spesialisthelsetenesta heldt fram i I 2004 vart ansvaret for rusomsorga lagt til føretaka. Dette aleine førte 2304 nye årsverk inn i statistikken. Veksten innanfor somatikk og psykiatri var heller liten i 2004, medan det i 2005 vart om lag 2300 nye årsverk. Samla vekst dei siste to åra er 5,2 %, sterkast for høgskuleutdanna personell med 7,7 %, men også personell med vgo har hatt ein auke på 4,6 %. Hjelpepleiargruppa har minka med 243 årsverk på desse to åra medan helsesekretærane har vokse 7

10 med 560 årsverk (34 %) i perioden Dei ufaglærte er stabilt ei stor gruppe i spesialisthelsetenesta med om lag årsverk både i 2003, 2004 og Vi vil undersøke nærare kor desse arbeider. 1.3 Helse- og sosialpersonell i kommunal teneste Tabell 4 Helse- og sosialpersonell i kommunal teneste Sysselsette Årsverk %vis endr Sysselsette Årsverk Personar utan helse- og sosialfagleg utdanning ,9 % -4,1 % Hjelpepleiarar ,5 % 5,9 % Omsorgsarbeidarar ,4 % 10,9 % Helsesekretærar ,9 % 12,4 % Andre med vidaregåande opplæring ,6 % 2,1 % Sum personar med vgo ,4 % 6,7 % Sjukepleiarar ,7 % 10,1 % Sjukepleiarar med spesialutdanning ,1 % 12,5 % Helsesystrer ,2 % 6,1 % Jordmødrer ,4 % 4,1 % Sum sjukepleiarar ,7 % 10,1 % Fysioterapeutar ,7 % 2,1 % Ergoterapeutar ,8 % 11,3 % Sum ergoterapeutar og fysioterapeutar ,0 % 3,9 % Barnevernspedagogar ,7 % 14,3 % Sosionomar ,8 % 7,2 % Vernepleiarar ,2 % 15,8 % Sum barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar ,5 % 12,5 % Anna høgskoleutdanna personell ,6 % 13,9 % Sum høgskoleutdanna personell ,2 % 10,0 % Legar og legespesialistar ,9 % -0,7 % Psykologar ,9 % -39,8 % Anna universitetsutdanna personell ,3 % 7,7 % Sum universitetsutdanna personell ,6 % -2,8 % Sum sysselsette/årsverk ,7 % 3,2 % Kjelde: SSB registerbasert sysselsetjingsstatistikk, skjemabasert statistikk for fysioterapeuter med avtale. Her er sysselsette rekna ut frå same sysselsettingsgrad som fast tilsette. Tabellen viser utviklinga dei to første åra i planperioden. Både lønns- og personelldata tilseier ein liten vekst i perioden. I den kommunale helse- og sosialtenesta har den årlege veksten vore svakare enn i spesialisthelsetenesta. Tabellen viser at det i 2005 vart utført om lag årsverk i helse- og sosialsektoren i kommunane i Noreg. Årsverka vart utførte av om lag personar. Sterkast har veksten vore for høgskoleutdanna personell med 10 % frå 2003 til Veksten i personell med vidaregåande opplæring har vore 6,7%. Den samla kompetanseveksten har gitt ein reduksjon i personell utan fagutdanning på om lag 4% på desse to åra. 8

11 1.4 Personell i brukerretta pleie- og omsorgsteneste i kommunane Tabell 5 Sysselsette Årsverk %vis endr Sysselsette Årsverk Personar utan helse- og sosialfagleg utdanning ,9 % -1,6 % Hjelpepleiarar ,6 % 7,2 % Omsorgsarbeidarar ,4 % 12,8 % Helsesekretærar ,3 % 27,1 % Andre med vidaregåande opplæring ,2 % 6,2 % Sum personar med vgo ,8 % 8,3 % Sjukepleiarar ,6 % 13,5 % Sjukepleiarar med spesialutdanning ,1 % 3,6 % Helsesystrer ,3 % -11,7 % Jordmødrer ,7 % -9,0 % Sum sjukepleiarar ,5 % 11,3 % Fysioterapeutar ,0 % -19,3 % Ergoterapeutar ,5 % 6,0 % Sum ergoterapeutar og fysioterapeutar ,5 % -3,8 % Barnevernspedagogar ,2 % 17,2 % Sosionomar ,5 % 10,4 % Vernepleiarar ,7 % 22,1 % Sum barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar ,9 % 20,1 % Anna høgskoleutdanna personell ,8 % 13,9 % Sum høgskoleutdanna personell ,2 % 12,6 % Legar og legespesialistar ,4 % 14,5 % Psykologar ,4 % -4,3 % Anna universitetsutdanna personell ,7 % 11,4 % Sum universitetsutdanna personell ,7 % 12,3 % Sum sysselsette/årsverk ,4 % 5,7 % Kjelde: KOSTRA/SSB Sidan planen rettar seg særleg mot pleie- og omsorgstenesta i kommunane, har vi teke med ein tabell som syner personell i den brukarretta pleie- og omsorgs tenesta. Desse utgjer om lag årsverk. I den offisielle statistikken er det registrert om lag årsverk. Skilnaden er om lag 5000 årsverk som arbeider i administrasjon, reinhald, kjøkken og anna drift. I dei følgjande tabellane, vil vi berre nytte årsverk i brukerretta teneste. Dette gjev det beste uttrykket for ressurs - innsatsen til pasientane, og vert ikkje påverka av korleis kommunane organiserer drifta av kjøkken, administrasjon, osb. Ser ein perioden under eitt, har pleie- og omsorgstenesta blitt styrka med 5700 årsverk, medan heile helse- og sosialtenesta berre har vokse med 4500 årsverk. Samla har veksten i pleie- og omsorg vore 2,5% sterkare enn i heile helse- og sosialtenesta i kommunane. 9

12 1.5 Utviklinga i pleie- og omsorgstenesta og i spesialisthelsetenesta Figur 6 Årsverk i pleie- og omsorgstenesta i kommunane og i spesialisthelsetenesta i perioden Årsverk PO Årsverk SPHELSE Årsverk PO Årsverk SPHELSE SSB har publisert ein tidsserie for årsverk innanfor pleie- og omsorgstenesta basert på registerrapportane for åra Ein har rekna seg tilbake til 1995 ved endringstala frå skjemarapporteringa til KOSTRA. For har SSB teke atterhald. Dei meiner det har vorte betre rapportering frå kommunane i 2005 enn i Det vil seie at dei offisielle 2004-tala er lågare enn dei ville ha vore med rett rapportering. I denne figuren er difor 2004-tala justert i samsvar med veksten i løns- og driftsutgiftar i kommunane. Jf. også fotnote 1 side 2. Som nemnd i innleiinga, vil Shdir arbeide vidare for å få på plass korrekte tal for alle åra i planperioden. Syner det seg at tal for einskilde år er feil, vil vi be SSB korrigera dei offisielle KOSTRA-tala tilbake i tid. Figuren viser at ein i perioden hadde ein samla vekst i årsverk i pleie og omsorgstenesta i kommunane på årsverk (om lag 3% per år) og rundt årsverk i spesialisthelsetenesta i den same perioden (4% per år) 3. Rusinstitusjonane som vart overførte til spesialisthelsetenesta i 2004 med 2300 årsverk, er rekna med. Sjølv om media i alle desse åra har vore prega av meldingar om underskot og nedskjeringar når det gjeld sjukehusa, viser denne framstillinga at dei har hatt økonomi til å tilsetje fleire folk kvart einaste år For å få ei tallrekke der ein kan samalikne utviklinga frå 1995 er det nytta tal frå skjemabasert statistikk. Det er derfor ikkje heilt samavar mellom tala i denne tabellen og tabell 3.

13 Av veksten i pleie og omsorg er rapporterte som følgje av øyremerkte tilskot frå handlingsplanen for eldreomsorga (HPE) Dette svarer til ein årlig vekst på 3 4 %. Etter 2001 heldt veksten fram i 2002 med om lag 2100 årsverk, mens det i 2003 var status quo. Som nemnd tidlegare, kan svak vekst skuldast manglande rapportering frå kommunane. Sidan 1999 er det gitt øyremerkte tilskot til psykisk helsearbeid i kommunane. Det er rapportert at dei har utløyst 2337 nye årsverk i kommunane i åra (Kjelde: St.prp.nr ). For å nå målet i Opptrappingsplanen står det att om lag 2400 årsverk som må opprettast i dei siste fire åra i planperioden , eller om lag 600 pr år. Det har også dei siste åra vore auka behov for fagpersonell i samband med bruk av makt og tvang (jamfør 4A i sosialtenestelova) og som følgje av tidlegare utskriving av pasientar frå sjukehusa, men utan at dette kan talfestast nærare.. Mange tenesteområde har ei flytande grenseflate mellom helse- og sosialtenesta og pleie- og omsorg. Dette gjeld ikkje minst innan psykisk helsearbeid der både vernepleiarar og sjukepleiarar vert rapportert både som helse, sosial- og omsorgsteneste. Spørsmålet er om veksten i pleie- og omsorgstenesta reflekterer ei like stor betring av det samla helse- og sosialtenestetilbodet i kommunane? Det har vore ein vekst på 1200 fleire årsverk i pleie- og omsorgstenesta enn i heile helse- og sosialtenesta i kommunane. Det tyder på at nokre tenester er bemanna ned i denne perioden. Vi vil undersøkje nærare om dette er i brukarretta teneste og har ramma pasientane, eller om nedgangen representerer omlegging/reduksjon i administrasjon og driftspersonell. Figuren viser at årsverkinnsatsen til eldreomsorga stagnerte og gikk noko attende etter at dei øyremerka driftstilskota frå HPE vart lagde inn i ramme - overføringa til kommunane i Veksten har teke seg oppatt i i pleie- og omsorgsektoren. Årsaka kan vere at kommunane rapporterar vekst i psykisk helsearbeid som vekst i pleie- og omsorg. Kommunane tilpassar seg rapporteringskrava i dei statlege tilskotsordningane. Dette må ein ta omsyn til når ein nyttar øyremerkte tilskot som statleg styringsverktøy Vurdering av personellstatistikken i KOSTRA Ein føresetnad for å vurdera personellutviklinga i pleie- og omsorgsektoren, er at ein kan leggja KOSTRA-data til grunn for vurdering av utviklinga. Som det går fram av det som er skrive framfor, er dette vanskeleg no. Både SSB, HOD og KS meiner at veksten som tala viser, er for høg. Vi trur dette skuldast for svak rapportering i 2003 og For å vurdera måloppfyllinga i rekrutteringsplanen i åra må vi ha ei samanhengande tallrekke som viser den faktiske personellutviklinga på lands, fylkes- og kommunenivå, både samla og for dei ulike yrkesgruppene. Når HOD/KS har justert ned veksten med 1100 årsverk, stiller vi spørsmål om kor vi kan finne desse? Kva fylke, kommunar og yrkesgrupper er det rapportert for låge tal for i 2004? Dette er umogleg å svara på utan å gå inn i den einskilde kommune. Dersom ein ønskjer truverdige tal for denne perioden, er det ingen veg utanom å gjere ein slik gjennomgang. Sidan dette er tal som er henta frå Arbeidsgjevar- og Arbeidstakarregisteret, vil det vere mogleg å 11

14 retta tala bakover i tid. Det vil seie at ein kan rette både og 2004-tala, også seinare år, men ettersom tida går og folk sluttar og nye kjem til, vert dette stadig vanskelegare. Våren 2006 gjennomførte Shdir møter med eit tilfeldig utval på 34 kommunar som del av ei intern evaluering av Rekrutteringsplanen. Nøkkeltal for personell i kommunen si pleie og omsorgsteneste i flg. KOSTRA og anna statistikk fra SSB vart gjennomgått. KOSTRA-tala er basert på kommunen sin rapport til Arbeidsgjevar- og arbeidstakarregisteret (AA-reg) pr Det var dirfor avtalt med AA-registeret i Hamar at dei skulle sende ut uttrekk fra kommunane sine rapportar i forkant av møta, slik at kommunen kunne sjå gjennom grunnlaget for personellregistreringa i KOSTRA. Føremålet var at dei skulle møte med ei meining om kvaliteten på data for personell i pleie- og omsorgstenesta fra eigen kommune. Som grunnlag for vurderinga av kommunane si rapportering til AA registeret, blei det nytta oppslag i KOSTRA, førebels 2005-tall pr for pleie og omsorgstenesta.. Det blei også nytta tabeller og grafar frå statistikkpakkane som SHdir har utarbeida til Fylkesmennene. Desse skildrar personellutviklinga i perioden m.o.t. Sysselsette og årsverk, hs-teneste og brukerretta po- teneste Tabellar som viser del over 56 år og erstatningsbehov for hjelpepleiarar / omsorgsarbeidarar og sjukepleiarar Del med helse- og sosialfagleg utdanning. Deltid for hjelpepleiarar og omsorgsarbeidarar Rapport til AA-registeret/KOSTRA Opplegget med utsending av utskrift fra AA-registeret til kommunane på førehand for gjennomgang og kvalitetsikring fungerte dårleg. I mindre enn halvparten av dei utvalde kommunene hadde dei som representerte kommunen kjennskap til denne utskrifta. Av dei kommunane som hadde motteke utskrift, var det berre eit fåtall som hadde utført ein gjennomgang. Der det var kjent at kommunen hadde motteke utskrift, forsikra kommunen om at den ville bli gjennomgått. Shdir klargjorde at i den registerbaserte personellstatistikken tel både personell som har legemeldt sjukefråvær og dei som erstattar desse. Det vil difor vera ein differanse i forhold til stillingsheimlar i budsjettet og årsverk som tidlegare er rapportert på skjema til KOSTRA. I lys av at det var gjennomført ein runde med informasjonskonferansar for alle kommunane vinteren 2004, var forbausende mange av kommunane sine representanter ukjende med dette. Når dei tok omsyn til dette og fråvær blei trekt frå brutto-tala, var det likevel ca 50 % av kommunane som meinte at nivåtalet for 2004 og/eller 2005 var feil. Dermed blei også utviklinga feil for desse kommunane. Den andre halvparten av kommunane meinte at nivåtal og endringstal i årsverk var i samsvar med røynda. Blant dei utvalde kommunane var det ein del store kommunar med usannsynlige avvik I intervjuperioden låg berre førebels KOSTRA tal føre, og det 12

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Tal og analyse av barnehagar i Noreg

Tal og analyse av barnehagar i Noreg Utdanningsspeilet 2014 Tal og analyse av barnehagar i Noreg 2 Oversikt Barnehagespegelen inneheld aktuell statistikk og forsking om barnehagane i Noreg. Tala og analysane er henta frå Utdanningsspeilet.

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE 1 KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE Innhald KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE... 1 BAKGRUNN... 4 Kva skal vi ha oversikt over?... 4 Korleis går vi

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013 ISBN 978-82-7894-482-0 0ISSN 0808-5013 Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar Jon Erik finnvold 12/2013 Rapport nr 12/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13.

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging 2013 I FORORD: Foto: Pål Christensen/Stavanger Aftenblad

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer