Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet"

Transkript

1 Rapport nr 3 IS-1411 Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell

2 Rapport nr. 3 fra Heftets tittel: Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell Utgitt: 11/2006 Bestillingsnummer: IS-1411 Opplag: 3000 ISBN Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Sosial- og helsedirektoratet Avdeling for sosial- og helsepersonell Postboks 7000, St. Olavs pl., 0130 Oslo Universitets gt. 2, Oslo Sentralbord: Heftet kan bestilles hos: Sosial - og helsedirektoratet v/trykksaksekspedisjonen e-post: Ved bestilling, oppgi bestillingsnummer: IS-1411 Bestillingstelefon: Bestillingsfax: Illustrasjon: Design og produksjon: Lars Fiske

3 RAPPORT nr. 3 Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell REKRUTTERING FOR BETRE KVALITET SOSIAL- OG HELSEDIREKTORATET Avd. for sosial- og helsepersonell Oktober 2006

4 INNLEIING I samband med handsaminga av budsjettet for 2002 gav Stortinget regjeringa i oppdrag å lage ein ny handlingsplan for rekruttering av helsepersonell der det skulle leggjast vekt på konkrete tiltak for å rekruttere sjukepleiarar og anna omsorgspersonell til kommunane. Planen Rekruttering for betre kvalitet vart lagd fram på Kongsberg 20. november 2003, og skal verke i fire år fram til og med Denne planen byggjer på erfaringane frå handlingsplanen Rett person på rett plass for åra Det vart løyvt til saman 110 mill. kroner til tiltaka i planen i I statsbudsjettet for 2004 vart denne ramma auka til om lag 130 mill. kroner. Dette var òg ramma i 2005 og er vidareført med 124 mill. kroner i 2006, som er siste året i planperioden. Samla er det løyva om lag 490 mill.kroner til denne rekrutteringsplanen. I 2004 vart 96 mill. kroner, i mill. kroner og i ,5 mill. kroner forvalta av fylkesmennene. Avdette er 54 mill. kroner ei vidareføring av skjønstilskotet i handlingsplanen for eldreomsorga, medan 9 mill. kroner er tilskot til kvalifisering av ufaglærte over opptrappingsplanen for psykisk helse. Midlane skal nyttast etter det behovet kommunane har for kvalifisering av pleie- og omsorgspersonell. SHDIR mener både Rett person på rett plass og Rekruttering for betre kvalitet bør evaluerast, og vil vil ta initiativ til at ei slik evaluering kjem i gang i 2007 i samband med evaluering av kompetanseløftet Dette er den tredje rapporten som dokumenterer resultata frå rekrutteringsplanen. Utviklinga i planperioden skal dokumenterast ved KOSTRA-data frå Statistisk sentralbyrå. Men statistikken er ikkje tilfredsstillande. Det er brot i tidsserien for pleie- og omsorgstenesta som følgje av endra grunnlag for statistikken frå skjema til register i Vi kan difor ikkje nytte 2002 som grunnlag for vurdering av utviklinga i planperioden. I denne rapporten har tabellane berre tal for åra Det er framleis dårleg kvalitet i rapporteringa frå kommunane til registeret og ikkje fullgod kvalitet på KOSTRA-dataene som ligg til grunn for tabellane i denne rapporten 1. Endringar på +/-1 % (+/-1000 årsverk) bør difor ikkje tolkast i nokon retning, det ligg innanfor dei feilmarginane vi må rekne med i denne statistikken. I tabellverket i denne rapporten er i hovudsak nytta Personell i brukerretta pleie- og omsorgsteneste i kommunene, jf. kap Rapporten byggjer òg på rapportar frå kommunane og frå Fylkesmannen. Rapporten skal gi grunnlag for å samanlikne utviklinga i fylka og dessutan gi eit inntrykk av dei planane kommunane har for dei næraste åra. Målgruppa for rapporten er alle som arbeider med rekruttering og opplæring av helse- og sosialpersonell i kommunar, vidaregåande skular, høgskular, organisasjonar, Aetat mfl. Materialet er samla i ein database hos konsulent Hans Petter Hansvik, 7900 Rørvik, og spørsmål kan rettast til han på tlf eller 2 1 SSB har i brukarrettleiinga til KOSTRA-publiseringa pr 15.juni 2006 teke atterhald når det gjeld tala. Utifrå dette og ei vurdering av PAI, løns- og driftsutgiftene i pleie- og omsorgstenesta i kommunane, har dei kome til at den reelle veksten har vore 1,5-2,0 %. Helse- og omsorgsdept har utifrå dette vorte einige med KS om at ein skal leggja til grunn at veksten har vore om lag 1900 årsverk.

5 Kontaktperson for rekrutteringsplanen i direktoratet er seniorrådgjevar Erling Steen, tlf og (mobil), eller Særleg takk til Anne Eli Wangen hos fylkesmannen i Sogn og Fjordane for hjelp med nynorsken. Måloppnåing Målsettiinga for rekrutteringsplanen for helse- og sosialpersonell har vore å auke tilgangen på fagutdanna personell i kommunen si pleie- og omsorgsteneste med 4-5 % pr år, og å redusere vesentleg delen personell utan helse- og sosialfagleg utdanning. Rapportene fra dei første åra tyder på at det var mogleg for rekrutteringsplanen å nå denne målsettinga 2. Auken i årsverk utført av fagpersonell i åra har vore om lag 2,3 % pr år. Veksten har vore 4,1% pr år for yrkesgruppene med videregående opplæring, og 6,3% pr år for høgskuleutdanna personell. Målet om vesentleg reduksjon av personell utan fagutdanning ser ikkje ut til å bli nådd. Resultatet blei ein reduksjon på 2% for åra Dei endelege resultata for heile planperioden vil liggje førei Dei viktigaste årsaksfaktorane til resultatet, er auka opptak til høgskulane fra 4500 studenter i 1990 til studenter i Dette har ført til at tilgangen på universitets- og høgskuleutdanna personell er tilfredsstillende (med unnatak for tannlegar og psykologar). Når det gjeld yrkesgruppene med yrkesutdanning frå vidaregåande, har søkinga til helse- og sosialfaga gått ned. På den andre sida har Kompetansereformen saman med opplæringstilskot fra rekrutteringsplanen gitt bra tilgang på vaksne hjelpepleiarar og omsorgsarbeidarar. Det er stor avgang av personell fra sektoren. Sjukepleiarar har stor turn-over innan helse- og sosialsektoren, medan hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar er meir stabile i sektoren. Denne gruppa har stor avgang til attføring/uførepensjon sett i forhold til dei andre yrkesgruppene. Figur 1 Måloppnåing, personell med fag - og høgskoleutdanning, % av målet er nådd % av målet er nådd Mål Resultat Personell med helse og sosialfagleg utd. frå VGO Personell med helse og sosialfagleg utd. frå høgskole og univers. 2 Sidan SSB har teke atterhald når det gjeld 2004 og 2005-tala, jf fotnote 1, vert det og noko usikkerheit når det gjeld måloppnåinga for planen. 3

6 INNHALD Innleiing... 2 Måloppnåing PERSONELLSITUASJONEN Heile helse- og sosialnæringa Helse- og sosialpersonell i spesialisthelsetenesta Helse- og sosialpersonell i kommunal teneste Personell i brukarretta pleie- og omsorgsteneste i kommunane Utviklinga i pleie- og omsorgstenesta og i spesialisthelsetenesta Vurdering av personellsstatistikken i KOSTRA Rapportering til AA-registeret / KOSTRA For mange ufaglærde? Plantall TILGANG OG AVGANG PÅ PERSONELL Tilgang frå vidaregåande opplæring Tilgang frå høgre utdanning Samarbeid med utdanningsmyndigheitene Kven skal pleie dei gamle i framtida? Avgang av personell Kvar går dei som sluttar i pleie- og omsorgstenesta? Deltidsarbeid: arbeidskraftreserve og rekrutteringshinder Lønn Menn i omsorgsyrka STATUS FOR TILTAKA I REKRUTTERINGSPLANEN Tiltak 1 Styrkje tilgangen på hjelpepleiarar og omsorgsarbeidarar Program for kvalifisering av ufaglærde Kompetansereforma Tiltak 2 Tilgang på personell med høgre utdanning Tiltak for auka tilgang på tannlegar og tannpleiarar Rekruttering av legar Sjukepleiarar Tiltak 3 Desentral sjukepleiarutdanning Tiltak 4 Rekruttering av personell med utdanning frå utlandet Rekruttering av tannlegar med utdanning frå utlandet Rekruttering av sjukepleiarar og opplæring i nasjonale fag Program for kvalifisering av minoritetspråklege Tiltak 5 Vidareutdanning for helse- og sosialpersonell meir yrkesutdanning frå vidaregåande opplæring

7 Tiltak 6 Helse- og sosialfaga i vidaregåande opplæring rekruttering, fagstruktur og yrkestitlar Tiltak 7 Vidareutdanning av høgskoleutdanna personell Tiltak 8 Program for utvikling av kliniske spesialitetar / kliniske stigar Kliniske stigar i spesialisthelsetenesta Kliniske stigar i kommunehelsetenesta Tiltak 9 Program for etterutdanning i samarbeid med sjukehusa Tiltak 10 Prosjektet Undervisningssjukeheimar Tiltak 11 Intensjonsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv og tiltak retta mot arbeidsmiljøet Tiltak 12 Motverke aukande geografiske skilnader Storbyprogrammet Tiltak 13 Kompetanseutvikling for personell i spesialisthelsetenesta SAMANFATNING AV OPPLÆRINGSTILTAKA: AKTIVITETAR OG TILSKOT INTERVJU MED UTVALDE KOMMUNAR Val av kommunar Kommunane si rapportering av resultat- og plantall for opplæring Kommunane si medverknad til opplæringa Ytingar til dei som gjennomfører utdanning Strategisk kompetanseplanlegging Nye og endra oppgåver Kommunane sine erfaringar med tilskotsordninga Kommunane si vurdering av utdaningstilbodet regionalt Helsearbeiderfaget Kommunane si vurdering av utfordringane i perioden LØYVINGANE TIL REKRUTTERINGSPLANEN

8 1. PERSONELLSITUASJONEN Analysane av personellsituasjonen i helse- og sosialsektoren er basert på ei inndeling av yrkesgruppene i fire kompetansenivå: Personell utan formell helse- og sosialfagleg utdanning: assistentar, heimehjelpar mfl. Personell med vidaregåande opplæring (vgo): hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar, helsesekretærar mfl. Personell med høgskoleutdanning: sjukepleiarar, vernepleiarar mfl. Personell med universitetsutdanning: legar, psykologar og tannlegar. For nærare omtale av dei ulike gruppene, sjå under tiltaka. Sidan den nogjeldande planen har hovudfokus på pleie- og omsorgsektoren i kommunane, gjeld dei fleste tabellane i denne rapporten personellet som arbeider i desse tenestene. Men vi startar med nokre tabellar for heile helse- og sosialnæringa og spesialisthelsetenesta for å syne heilskapen i helse- og sosialtenesta i Noreg. 1.1 Heile helse- og sosialnæringa Tabell 2 Sysselsette Årsverk %vis endr Sysselsette Årsverk Personar utan helse- og sosialfagleg utdanning ,0 % -1,1 % Hjelpepleiarar ,8 % 4,1 % Omsorgsarbeidarar ,2 % 10,7 % Helsesekretærar ,7 % 21,9 % Andre med vidaregåande opplæring ,9 % 9,2 % Sum personar med vgo ,3 % 6,8 % Sjukepleiarar ,9 % 7,4 % Sjukepleiarar med spesialutdanning ,0 % 13,6 % Helsesystrer ,1 % 6,8 % Jordmødrer ,3 % 6,0 % Sum sjukepleiarar ,8 % 8,6 % Fysioterapeutar ,9 % 13,2 % Ergoterapeutar ,0 % 12,8 % Sum ergoterapeutar og fysioterapeutar ,4 % 13,1 % Barnevernspedagogar ,8 % 19,9 % Sosionomar ,7 % 13,7 % Vernepleiarar ,6 % 17,9 % Sum barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar ,5 % 16,9 % Anna høgskoleutdanna personell ,5 % 11,0 % Sum høgskoleutdanna personell ,8 % 10,6 % Legar og legespesialistar ,3 % 7,0 % Psykologar ,6 % 19,6 % Anna universitetsutdanna personell ,2 % 8,0 % Sum universitetsutdanna personell ,8 % 8,8 % Sum sysselsette/årsverk ,0 % 5,4 % Kjelde: SSB registerbasert sysselsetjingsstatistikk Helse- og sosialnæringa i denne tabellen har ein vidare definisjon enn det som blir registrert i KOSTRA (Kommune-Stat-Rapporteringa). I SSB sin sysselsettingsstatistikk omfattar helse- og sosialnæringa også tannhelsetenesta, medisinske laboratorium, krisesentra, private barneverns - institusjonar, tiltak innanfor rusomsorga, private velferdsorganisasjonar som Raude Kross, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon osb. KOSTRA omfattar berre den verksemnda som er kommunalt finansiert. 6 Då yrkeskodinga i sysselsettingstatistikken ikkje er gjennomførd i alle kommunar, kan gruppa Personell utan avslutta helse- og sosialfagleg utdanning, i ein del døme òg omfatta fagutdanna personell sjølv om utdanninga er relevant for arbeidet.

9 Heile helse- og sosialnæringa i Noreg femner om nærare årsverk fordelt på nærare tilsette i både privat og offentleg teneste. Dette talet omfattar om lag fleire årsverk enn den offentleg finansierte helse- og sosialtenesta. Det vil seie at om lag 85% av helse- og sosialtenesta i Noreg er offentleg finansiert. Årsverk i tenester som kommunane kjøper av private firma skal vere rekna som offentleg. Det skal difor ikkje ha noko å seie for statistikken om kommunane eller sjukehusa kjøper tenester frå private firma. Vi ser at personellet i snitt arbeider 78 % av eit normalt årsverk. Men dette varierer frå legar og psykologar, som arbeider om lag 100 % av eit normalårsverk, til dei ufaglærte, som berre arbeider 67 % i snitt. I perioden har veksten i årsverk vore på 5,4% i heile næringa sterkast for høgskuleutdanna personell med 10,6% vekst, mens personell med vidaregåande opplæring hadde ein vekst på 6,8%. Talet på ufaglærte minkar ikkje så raskt som ønskjeleg: Dei utgjorde 33% i 2005 mot 35% i Helse- og sosialpersonell i spesialisthelsetenesta Tabell 3 Sysselsette Årsverk %vis endr Sysselsette Årsverk Personar utan helse- og sosialfagleg utdanning ,4 % -0,9 % Hjelpepleiarar ,1 % -2,8 % Omsorgsarbeidarar ,0 % 0,0 % Helsesekretærar ,5 % 34,4 % Andre med vidaregåande opplæring ,0 % 14,0 % Sum personar med vgo ,3 % 4,6 % Sjukepleiarar ,4 % 4,1 % Sjukepleiarar med spesialutdanning ,8 % 17,4 % Helsesystrer ,3 % 7,4 % Jordmødrer ,1 % 5,8 % Sum sjukepleiarar ,8 % 7,1 % Fysioterapeutar ,3 % 9,6 % Ergoterapeutar ,2 % 13,2 % Sum ergoterapeutar og fysioterapeutar ,2 % 10,8 % Barnevernspedagogar ,6 % -1,7 % Sosionomar ,4 % 9,7 % Vernepleiarar ,9 % 17,6 % Sum barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar ,8 % 10,1 % Anna høgskoleutdanna personell ,0 % 9,0 % Sum høgskoleutdanna personell ,3 % 7,7 % Legar og legespesialistar ,4 % 8,2 % Psykologar ,0 % 15,7 % Anna universitetsutdanna personell ,4 % 22,5 % Sum universitetsutdanna personell ,1 % 9,8 % Sum sysselsette/årsverk ,7 % 5,2 % Kjelde: SSB Legespesialistar og psykologar med avtale med Helseforetakane er berre med i tal for årsverk, (skjemabasert statistikk) Av den grunn vert det ikkje samsvar mellom sysselsette og årsverk for desse gruppene Kjelde: SSB registerbasert sysselsetjingsstatistikk. Spesialisthelsetenesta omfattar somatiske og psykiatriske sjukehus, ambulanse - tenesta og frå 2004 rusinstitusjonane. Årsverk for legespesialistar og psykologar med avtale er inkludert og henta frå skjemabasert statistikk. Tabellen viser at veksten i personellinnsatsen i spesialisthelsetenesta heldt fram i I 2004 vart ansvaret for rusomsorga lagt til føretaka. Dette aleine førte 2304 nye årsverk inn i statistikken. Veksten innanfor somatikk og psykiatri var heller liten i 2004, medan det i 2005 vart om lag 2300 nye årsverk. Samla vekst dei siste to åra er 5,2 %, sterkast for høgskuleutdanna personell med 7,7 %, men også personell med vgo har hatt ein auke på 4,6 %. Hjelpepleiargruppa har minka med 243 årsverk på desse to åra medan helsesekretærane har vokse 7

10 med 560 årsverk (34 %) i perioden Dei ufaglærte er stabilt ei stor gruppe i spesialisthelsetenesta med om lag årsverk både i 2003, 2004 og Vi vil undersøke nærare kor desse arbeider. 1.3 Helse- og sosialpersonell i kommunal teneste Tabell 4 Helse- og sosialpersonell i kommunal teneste Sysselsette Årsverk %vis endr Sysselsette Årsverk Personar utan helse- og sosialfagleg utdanning ,9 % -4,1 % Hjelpepleiarar ,5 % 5,9 % Omsorgsarbeidarar ,4 % 10,9 % Helsesekretærar ,9 % 12,4 % Andre med vidaregåande opplæring ,6 % 2,1 % Sum personar med vgo ,4 % 6,7 % Sjukepleiarar ,7 % 10,1 % Sjukepleiarar med spesialutdanning ,1 % 12,5 % Helsesystrer ,2 % 6,1 % Jordmødrer ,4 % 4,1 % Sum sjukepleiarar ,7 % 10,1 % Fysioterapeutar ,7 % 2,1 % Ergoterapeutar ,8 % 11,3 % Sum ergoterapeutar og fysioterapeutar ,0 % 3,9 % Barnevernspedagogar ,7 % 14,3 % Sosionomar ,8 % 7,2 % Vernepleiarar ,2 % 15,8 % Sum barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar ,5 % 12,5 % Anna høgskoleutdanna personell ,6 % 13,9 % Sum høgskoleutdanna personell ,2 % 10,0 % Legar og legespesialistar ,9 % -0,7 % Psykologar ,9 % -39,8 % Anna universitetsutdanna personell ,3 % 7,7 % Sum universitetsutdanna personell ,6 % -2,8 % Sum sysselsette/årsverk ,7 % 3,2 % Kjelde: SSB registerbasert sysselsetjingsstatistikk, skjemabasert statistikk for fysioterapeuter med avtale. Her er sysselsette rekna ut frå same sysselsettingsgrad som fast tilsette. Tabellen viser utviklinga dei to første åra i planperioden. Både lønns- og personelldata tilseier ein liten vekst i perioden. I den kommunale helse- og sosialtenesta har den årlege veksten vore svakare enn i spesialisthelsetenesta. Tabellen viser at det i 2005 vart utført om lag årsverk i helse- og sosialsektoren i kommunane i Noreg. Årsverka vart utførte av om lag personar. Sterkast har veksten vore for høgskoleutdanna personell med 10 % frå 2003 til Veksten i personell med vidaregåande opplæring har vore 6,7%. Den samla kompetanseveksten har gitt ein reduksjon i personell utan fagutdanning på om lag 4% på desse to åra. 8

11 1.4 Personell i brukerretta pleie- og omsorgsteneste i kommunane Tabell 5 Sysselsette Årsverk %vis endr Sysselsette Årsverk Personar utan helse- og sosialfagleg utdanning ,9 % -1,6 % Hjelpepleiarar ,6 % 7,2 % Omsorgsarbeidarar ,4 % 12,8 % Helsesekretærar ,3 % 27,1 % Andre med vidaregåande opplæring ,2 % 6,2 % Sum personar med vgo ,8 % 8,3 % Sjukepleiarar ,6 % 13,5 % Sjukepleiarar med spesialutdanning ,1 % 3,6 % Helsesystrer ,3 % -11,7 % Jordmødrer ,7 % -9,0 % Sum sjukepleiarar ,5 % 11,3 % Fysioterapeutar ,0 % -19,3 % Ergoterapeutar ,5 % 6,0 % Sum ergoterapeutar og fysioterapeutar ,5 % -3,8 % Barnevernspedagogar ,2 % 17,2 % Sosionomar ,5 % 10,4 % Vernepleiarar ,7 % 22,1 % Sum barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar ,9 % 20,1 % Anna høgskoleutdanna personell ,8 % 13,9 % Sum høgskoleutdanna personell ,2 % 12,6 % Legar og legespesialistar ,4 % 14,5 % Psykologar ,4 % -4,3 % Anna universitetsutdanna personell ,7 % 11,4 % Sum universitetsutdanna personell ,7 % 12,3 % Sum sysselsette/årsverk ,4 % 5,7 % Kjelde: KOSTRA/SSB Sidan planen rettar seg særleg mot pleie- og omsorgstenesta i kommunane, har vi teke med ein tabell som syner personell i den brukarretta pleie- og omsorgs tenesta. Desse utgjer om lag årsverk. I den offisielle statistikken er det registrert om lag årsverk. Skilnaden er om lag 5000 årsverk som arbeider i administrasjon, reinhald, kjøkken og anna drift. I dei følgjande tabellane, vil vi berre nytte årsverk i brukerretta teneste. Dette gjev det beste uttrykket for ressurs - innsatsen til pasientane, og vert ikkje påverka av korleis kommunane organiserer drifta av kjøkken, administrasjon, osb. Ser ein perioden under eitt, har pleie- og omsorgstenesta blitt styrka med 5700 årsverk, medan heile helse- og sosialtenesta berre har vokse med 4500 årsverk. Samla har veksten i pleie- og omsorg vore 2,5% sterkare enn i heile helse- og sosialtenesta i kommunane. 9

12 1.5 Utviklinga i pleie- og omsorgstenesta og i spesialisthelsetenesta Figur 6 Årsverk i pleie- og omsorgstenesta i kommunane og i spesialisthelsetenesta i perioden Årsverk PO Årsverk SPHELSE Årsverk PO Årsverk SPHELSE SSB har publisert ein tidsserie for årsverk innanfor pleie- og omsorgstenesta basert på registerrapportane for åra Ein har rekna seg tilbake til 1995 ved endringstala frå skjemarapporteringa til KOSTRA. For har SSB teke atterhald. Dei meiner det har vorte betre rapportering frå kommunane i 2005 enn i Det vil seie at dei offisielle 2004-tala er lågare enn dei ville ha vore med rett rapportering. I denne figuren er difor 2004-tala justert i samsvar med veksten i løns- og driftsutgiftar i kommunane. Jf. også fotnote 1 side 2. Som nemnd i innleiinga, vil Shdir arbeide vidare for å få på plass korrekte tal for alle åra i planperioden. Syner det seg at tal for einskilde år er feil, vil vi be SSB korrigera dei offisielle KOSTRA-tala tilbake i tid. Figuren viser at ein i perioden hadde ein samla vekst i årsverk i pleie og omsorgstenesta i kommunane på årsverk (om lag 3% per år) og rundt årsverk i spesialisthelsetenesta i den same perioden (4% per år) 3. Rusinstitusjonane som vart overførte til spesialisthelsetenesta i 2004 med 2300 årsverk, er rekna med. Sjølv om media i alle desse åra har vore prega av meldingar om underskot og nedskjeringar når det gjeld sjukehusa, viser denne framstillinga at dei har hatt økonomi til å tilsetje fleire folk kvart einaste år For å få ei tallrekke der ein kan samalikne utviklinga frå 1995 er det nytta tal frå skjemabasert statistikk. Det er derfor ikkje heilt samavar mellom tala i denne tabellen og tabell 3.

13 Av veksten i pleie og omsorg er rapporterte som følgje av øyremerkte tilskot frå handlingsplanen for eldreomsorga (HPE) Dette svarer til ein årlig vekst på 3 4 %. Etter 2001 heldt veksten fram i 2002 med om lag 2100 årsverk, mens det i 2003 var status quo. Som nemnd tidlegare, kan svak vekst skuldast manglande rapportering frå kommunane. Sidan 1999 er det gitt øyremerkte tilskot til psykisk helsearbeid i kommunane. Det er rapportert at dei har utløyst 2337 nye årsverk i kommunane i åra (Kjelde: St.prp.nr ). For å nå målet i Opptrappingsplanen står det att om lag 2400 årsverk som må opprettast i dei siste fire åra i planperioden , eller om lag 600 pr år. Det har også dei siste åra vore auka behov for fagpersonell i samband med bruk av makt og tvang (jamfør 4A i sosialtenestelova) og som følgje av tidlegare utskriving av pasientar frå sjukehusa, men utan at dette kan talfestast nærare.. Mange tenesteområde har ei flytande grenseflate mellom helse- og sosialtenesta og pleie- og omsorg. Dette gjeld ikkje minst innan psykisk helsearbeid der både vernepleiarar og sjukepleiarar vert rapportert både som helse, sosial- og omsorgsteneste. Spørsmålet er om veksten i pleie- og omsorgstenesta reflekterer ei like stor betring av det samla helse- og sosialtenestetilbodet i kommunane? Det har vore ein vekst på 1200 fleire årsverk i pleie- og omsorgstenesta enn i heile helse- og sosialtenesta i kommunane. Det tyder på at nokre tenester er bemanna ned i denne perioden. Vi vil undersøkje nærare om dette er i brukarretta teneste og har ramma pasientane, eller om nedgangen representerer omlegging/reduksjon i administrasjon og driftspersonell. Figuren viser at årsverkinnsatsen til eldreomsorga stagnerte og gikk noko attende etter at dei øyremerka driftstilskota frå HPE vart lagde inn i ramme - overføringa til kommunane i Veksten har teke seg oppatt i i pleie- og omsorgsektoren. Årsaka kan vere at kommunane rapporterar vekst i psykisk helsearbeid som vekst i pleie- og omsorg. Kommunane tilpassar seg rapporteringskrava i dei statlege tilskotsordningane. Dette må ein ta omsyn til når ein nyttar øyremerkte tilskot som statleg styringsverktøy Vurdering av personellstatistikken i KOSTRA Ein føresetnad for å vurdera personellutviklinga i pleie- og omsorgsektoren, er at ein kan leggja KOSTRA-data til grunn for vurdering av utviklinga. Som det går fram av det som er skrive framfor, er dette vanskeleg no. Både SSB, HOD og KS meiner at veksten som tala viser, er for høg. Vi trur dette skuldast for svak rapportering i 2003 og For å vurdera måloppfyllinga i rekrutteringsplanen i åra må vi ha ei samanhengande tallrekke som viser den faktiske personellutviklinga på lands, fylkes- og kommunenivå, både samla og for dei ulike yrkesgruppene. Når HOD/KS har justert ned veksten med 1100 årsverk, stiller vi spørsmål om kor vi kan finne desse? Kva fylke, kommunar og yrkesgrupper er det rapportert for låge tal for i 2004? Dette er umogleg å svara på utan å gå inn i den einskilde kommune. Dersom ein ønskjer truverdige tal for denne perioden, er det ingen veg utanom å gjere ein slik gjennomgang. Sidan dette er tal som er henta frå Arbeidsgjevar- og Arbeidstakarregisteret, vil det vere mogleg å 11

14 retta tala bakover i tid. Det vil seie at ein kan rette både og 2004-tala, også seinare år, men ettersom tida går og folk sluttar og nye kjem til, vert dette stadig vanskelegare. Våren 2006 gjennomførte Shdir møter med eit tilfeldig utval på 34 kommunar som del av ei intern evaluering av Rekrutteringsplanen. Nøkkeltal for personell i kommunen si pleie og omsorgsteneste i flg. KOSTRA og anna statistikk fra SSB vart gjennomgått. KOSTRA-tala er basert på kommunen sin rapport til Arbeidsgjevar- og arbeidstakarregisteret (AA-reg) pr Det var dirfor avtalt med AA-registeret i Hamar at dei skulle sende ut uttrekk fra kommunane sine rapportar i forkant av møta, slik at kommunen kunne sjå gjennom grunnlaget for personellregistreringa i KOSTRA. Føremålet var at dei skulle møte med ei meining om kvaliteten på data for personell i pleie- og omsorgstenesta fra eigen kommune. Som grunnlag for vurderinga av kommunane si rapportering til AA registeret, blei det nytta oppslag i KOSTRA, førebels 2005-tall pr for pleie og omsorgstenesta.. Det blei også nytta tabeller og grafar frå statistikkpakkane som SHdir har utarbeida til Fylkesmennene. Desse skildrar personellutviklinga i perioden m.o.t. Sysselsette og årsverk, hs-teneste og brukerretta po- teneste Tabellar som viser del over 56 år og erstatningsbehov for hjelpepleiarar / omsorgsarbeidarar og sjukepleiarar Del med helse- og sosialfagleg utdanning. Deltid for hjelpepleiarar og omsorgsarbeidarar Rapport til AA-registeret/KOSTRA Opplegget med utsending av utskrift fra AA-registeret til kommunane på førehand for gjennomgang og kvalitetsikring fungerte dårleg. I mindre enn halvparten av dei utvalde kommunene hadde dei som representerte kommunen kjennskap til denne utskrifta. Av dei kommunane som hadde motteke utskrift, var det berre eit fåtall som hadde utført ein gjennomgang. Der det var kjent at kommunen hadde motteke utskrift, forsikra kommunen om at den ville bli gjennomgått. Shdir klargjorde at i den registerbaserte personellstatistikken tel både personell som har legemeldt sjukefråvær og dei som erstattar desse. Det vil difor vera ein differanse i forhold til stillingsheimlar i budsjettet og årsverk som tidlegare er rapportert på skjema til KOSTRA. I lys av at det var gjennomført ein runde med informasjonskonferansar for alle kommunane vinteren 2004, var forbausende mange av kommunane sine representanter ukjende med dette. Når dei tok omsyn til dette og fråvær blei trekt frå brutto-tala, var det likevel ca 50 % av kommunane som meinte at nivåtalet for 2004 og/eller 2005 var feil. Dermed blei også utviklinga feil for desse kommunane. Den andre halvparten av kommunane meinte at nivåtal og endringstal i årsverk var i samsvar med røynda. Blant dei utvalde kommunane var det ein del store kommunar med usannsynlige avvik I intervjuperioden låg berre førebels KOSTRA tal føre, og det 12

15 blei forventa rettinger i dei endelege tala pr fra SSB. Ein har i etterkant sett på korrigeringar for nokre av dei større kommunane som hadde usannsynleg endring i årsverk Kommune Førebels tal årsverk pr Endelege tal årsverk pr % vis endring % vis endring Tønsberg ,8 % ,8 % Stavanger ,3 % ,6 % Kristiansand ,5 % ,1 % Ringsaker ,8 % ,9 % Ålesund ,2 % ,1 % Førde ,5 % ,8 % Porsgrunn ,6 % ,6 % Med unnatak av Tønsberg, er det framleis så store avvik at ein ikkje kan friskmelde rapporteringa for desse kommunane. (For Porsgrunn vart det svært stort avvik i den endelege publiseringa.) I denne vurderinga er det teke omsyn til at SSB har gitt feilretting i 2005 og 2006 tilbakeverkande kraft for 2004, - så langt dette er mogleg. I dei endelege KOSTRA-tala er det framleis 103 kommunar som har endringar fra 2004 til 2005 med meir enn + / - 10%. Av desse, er dei største nemnd i tabellen over, men og andre store kommunar som Ski, Røyken, Skedsmo, Bamble og Haugesund er i denne gruppa. Større endringer enn +/-10% vert vurdert som lite realistisk å gjennomføre i praksis på eit år i pleie og omsorgstenesta, i alle høve i større kommunar For mange ufaglærte? Mange kommunar har reagert på at årsverk utført av personell utan helse- og sosialfagleg utdanning i brukerretta teneste verkar for høgt for deira kommune. Dei meiner det er registrert for mange utan slik utdanning, i høve til deira kunnskap om tenesta. Dette gjeld også sjølv om dei tek omsyn til at det alltid vil vere ein del vikarer som ikkje har utdanning. Desse kommunane opplever å ha ein tilfredsstillande rekrutteringssituasjon. Dei har og sett utdanningskrav for fast tilsetting. Moglege forklaringar til dette avviket kan vera: Kjøkken og reinhaldspersonell vert medrekna p.g.a. mangelfull yrkeskoding. Korttidstilsette og vikarar utan aktive arbeidsforhold er ikkje tekne ut i rapporteringa (program eller rutinefeil). Shdir si vurderning er at dersom ein skal kunne stole på registerbaserte data fra KOSTRA, må kvaliteten på innrapporteringa bli betre. Dette kan berre skje ved at dei ansvarlege for rapporteringa; kommunane, gjennomfører løpande internkontroll med si eiga registrering og rapportering. Vi registrerte overraskande og skuffande liten interesse for kvalitetssikring av KOSTRA-tala i dei kommunane vi snakka med. Mykje tyder på at det først og fremst er staten som har interesse av korrekte KOSTRA-tal for å kunne følgje opp 13

16 utviklinga i kommunane. Konklusjonen er at staten må ta eit fastare grep om opplæring og kvalitetsikring av rapporteringa til KOSTRA via AA-registeret. Shdir vil halde fast ved at del med helse- og sosialfagleg utdanning er ein enkel og god indikator for kompetansenivået i helse- og sosialsektoren. Indikatoren blir likevel utan meining i alle høve på kommunenivå, - når sjølve utvalet, tall årsverk, viser for store svinginger fra år til år og yrkeskodinga er utilstrekkeleg. Årsverk er del av ei rekke indikatorar i KOSTRA. Desse skal også bli tilpassa informasjon fra IPLOS for å vise årsverkinnsats ift pasient/brukergrupper. Ein føresetnad er at årsverka blir rapportert korrekt til AA-reg på kommunenivå. Sjølv om det er svake punkt ved rapporteringa, har vi ikkje anna val enn å nytta KOSTRA-tal for perioden som grunnlag for vurdering av måloppnåing i rekrutteringsplanen. Shdir vil ta opp med SSB at kvalitetsikringa av rapportane fra kommunane må bli betre. Ein kan ikkje gå inn i ein ny planperiode utan påliteleg statistikk over årsverk i kommunane si helse- og sosialteneste Plantall For å få betre oversikt over etterspurnaden etter personell i planperioden, har vi bede kommunane opplyse om dei planane dei har for rekruttering av ulike yrkesgrupper i Opplysningane er leverte på skjema til Fylkesmannen. Det vart bede om mest mogleg presise tal på nye årsverk som ein rekna med at kommunen ville trenge, eventuelt den reduksjonen ein rekna med. Tala skulle vera realistiske og innanfor den økonomiske ramma som kommunane ventar å ha i år framover. Tabell 7 Rekrutteringsplanane til kommunane Planlagt Resultat Plantal Resultat Plantall Personar utan helse- og sosialfagleg utdanning Hjelpepleiarar Omsorgsarbeidarar Helsesekretærar Andre med vidaregåande opplæring Sum personar med vgo Sjukepleiarar Sjukepleiarar med spesialutdanning Helsesystrer Sum sjukepleiarar Fysioterapeutar Ergoterapeutar Sum ergoterapeutar og fysioterapeutar Barnevernspedagogar Sosionomar Vernepleiarar Sum barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar Anna høgskoleutdanna personell Sum høgskoleutdanna personell Legar og legespesialistar Anna universitetsutdanna personell Sum universitetsutdanna personell Sum sysselsette/årsverk Når det gjeld resultat 2004 og 2005 er nok 2004-talet for lågt og 2005 for høgt. Jf. fotnote 1, side 2. 14

17 Kommunane sine plantall vert fastsette innanfor ramma av forventa økonomisk handlefridom kommande år. Vi ser at kommunane i 2004 venta at den stramme kommuneøkonomien skulle halde fram året etter. Det viste seg imidlertid at den blei betre enn forventa, og kommunane kunne tilsetje fleire nye årsverk i helse- og sosialtenesta. Mange av desse er komne som følgje av øyremerka midlar til psykisk helsearbeid. For 2006 planlegg kommunane om lag 1770 nye årsverk i si helse- og sosialteneste samla. Dette talet omfattar også om lag 600 nye årsverk i psykisk helsearbeid 4. Av desse reknar vi med at om lag 400 kjem i pleie- og omsorgsektoren. Dersom kommunane gjennomfører planane sine, vil det seie om lag 1170 nye årsverk til eldre, funksjonshemma og andre delar av helse- og sosialtenesta i kommunane. Regjeringa har ei målsetting om nye årsverk i pleie- og omsorgstenesta innan Ein reknar då i høve til nivået i Helse- og omsorgsdepartementet legg til grunn at det vart 1900 nye årsverk i pleie- og omsorgstenesta i 2005, jf fotnote 1. Det vil seie at det står att 8100 årsverk for dei fire åra Opptrappingsplanen for psykisk helse skal innan 2008 ha finansiert 4770 årsverk i kommunane ved øyremerka midlar. Av desse vart 2337 oppretta i åra Det vil seie at det står att 2433 årsverk i dei fire åra Vi rekner at om lag 1600 av desse kjem innan pleie- og omsorg. Reknar ein med årsverka i psykisk helsearbeid, står det att berre 6500 nye årsverk som skal opprettast i , eller omlag 1625 pr år. Om auken i rammeoverføringane til kommunane held fram i åra framover, er det fullt mogleg å nå målet om nye årsverk når ein inkluderar psykisk helsearbeid. Om det vert tilsvarende auke i den samla helse- og sosialtenesta i kommunane er eit anna spørsmål. Plantala for 2007 viser at kommunane satsar på høgskuleutdanna personell med årsverk. Dei vil også rekruttera om lag 900 med vidaregåande utdanning. Det gir ein liten nedgang i ufaglærte på 238 årsverk frå 2005 til Om kommunane rekrutterar i samsvar med planane og held fram med dette i åra framover, vil alle dei nye årsverka bli fagutdanna personell. SHdir vil vurdera om ein skal halde fram med å samla inn plantal frå kommunane i ei ny planperiode. 4 Iflg St.prp.nr 1 ( ), vart det oppretta 750 nye årsverk i psykisk helsearbeid i kommunane i For å nå måltalet på 4770, står det att 2400 årsverk som må opprettast innan planperioden sluttar i 2008, tilsv ca 600 pr år. 15

18 2. TILGANG OG AVGANG PÅ PERSONELL Korleis kan ein nå regjeringa sitt mål om nye årsverk i pleie- og omsorgs - tenesta innan 2009? For å finne svar på dette må vi sjå på korleis tilgangen er venta å bli i åra framover, og på den avgangen vi må rekne med. 2.1 Tilgang frå vidaregåande opplæring Tabell 8a Fagprøvekandidatar og avgangselevar Kjelde: SSB 5 FAGPRØVEKANDIDATAR OG AVGANGSELEVAR HELSE- OG SOSIALFAG VGO KANDIDATAR ETTER STUDIERETNING 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Hjelpepleiar Omsorgsarbeidar Helsesekretær Ambulansearbeidar Barne- og ungd.arb Apotekteknikar Andre Sum KANDIDATAR ETTER STUDIEORDNING 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Kandidater vg.skole Ordinære fagprøver /Praksiskand VO-AMO-kurs Anna Sum Fra 1997/98 er berre dei som har bestått tatt med. (tidlegare var dei som fullførte med stryk i ett eller fleire fag rekna med). Frå 2000/2001 er dataene supplerte med data frå NVB og HPR. Figur 8a Fagprøvekandidatar og avgangselevar helse- og sosialfag Andre Apotekteknikar Barne- og ungd.arb Ambulansearbeida Helsesekretær Omsorgsarbeidar Hjelpepleiar /90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/ 95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/ 01 01/02 02/03 03/04 04/ Frå 1997/98 skal berre dei som har tatt eksamen/fagprøve reknast med. Tidlegare vart dei som fullførte med stryk i eit eller fleire fag eller i praksis, og teke med. Undersøkingar i 2004 og 2005, tyder på at fylkeskommunane likevel har halde fram med å rapportera alle som har teke skule-løpet (ikkje fagarbeidarane) sjølv om dei ikkje fullførte i alle fag. Dette er retta for 2004, 05 og 06, men tala for kan framleis vera for høge.

19 Tilgangen på personell med fagutdanning i helse- og sosialfag frå vidaregåande opplæring har gått ned i løpet av 1990-åra. Det har særleg vore nedgang i nye hjelpepleiarar frå over 4000 i 1994 til 1532 i 1999/2000. Nedgangen er til ein viss grad kompensert ved at det har vore ein auke i omsorgsarbeidarfaget frå 400 i 1989/90 til over 2000 per år i slutten av 1990-åra. Etter 2000 har tilgangen på hjelpepleiarar og omsorgsarbeidarar auka. Dette er både eit resultat av programmet for kvalifisering av ufaglærte i forrige personellplan og noverande rekrutteringsplan, og av Kompetansereforma i utdannings - sektoren. Kompetansereforma har opna for at vaksne fødd før 1978 som ikkje hadde vidaregåande opplæring, fekk rett til slik opplæring og kan få vitnemål som hjelpepleiar eller fagbrev som omsorgsarbeidar på grunnlag av realkompetanse og supplerande opplæring i samsvar med fagplanane. Mange av dei ufaglærte kvinnene i omsorgsyrka har nytta dette alternativet. Mange vaksne har òg gått opp som privatistar eller teke fagprøve som omsorgsarbeidar. Men etter kvart som dei fleste har teke i bruk retten sin, vil tilgangen som følgje av Kompetansereforma gå ned. I tabellen er berre dei som har bestått eksamen eller fagprøve teke med (tidlegare var dei som fullførte med stryk i eit eller fleire fag og rekna med). Vi kan ikkje rekne med kandidatar som ikkje kvalifiserar for autorisasjon som helsepersonell. Frå 2000/2001 er data difor supplerte med data frå NVB 6 og frå HPR 7 over dei som har fått autorisasjon. Tala for 03/04 som vi fekk frå SSB samstemte ikkje med HPR som hadde langt lågare tal for nye autorisasjonar for hjelpepleiarar og helse - sekretærar i 03/04. Fylkeskommunane vart difor bedne om å rapportera særskilt til SHdir om dei som hadde tatt eksamen/fagprøve. Etter dette vart 2269 kandidater, dei fleste hjelpepleiarar/ helsesekretærar, tekne ut av tabellen. For 2004/05 fekk vil ein tabell frå SSB der alle som hadde fullført, vart tekne med. Også for dette året var det mange vi ikkje fann att i HPR. SSB laga då ein oversikt over dei som vart rapportert med fullført vgo i helse- og sosialfag frå fylkeskommunane, men som ein ikkje fann att i HPR og NVB. Dette er folk som ikkje hadde søkt autorisasjon eller høgre utdanning. Også for dette året måtte vi justera ned tilgangstalet, no med 1553 personar. Både SSB-tala og dei nedjusterte tala går fram av tabell 7b, differansen går fram i raudt. Tilgangen på hjelpepleiarar og omsorgsarbeidarar er om lag 3900 i snitt for dei tre siste åra. Sjølv om det er ei markert betring, er det eit godt stykke unna målet på Dei som vart fjerna frå tabellen har vore 3-4 år i desse utdanningane, men ikkje teke eksamen/fagprøve og dermed ikkje fått autorisasjon. Dei har fått kompetansebevis, men er ikkje kvalifisert til å utøve yrka på sjølvstendig vis. Dei utgjer 30-40% av avgangskulla i hjelpepleie- og helsesekretær-faga, og syner eit mogleg kvalitetsproblem i desse utdanningane. Dette er elevar som har fullført ei yrkesutdanning utan å få yrkeskompetanse. Det er mogleg at dei kan gjere ein god jobb som ufaglærte i sektoren, men det gjev eit uheldig signal til ungdommen om at desse faga passar for elevar med svak motivasjon og fullføringsevne. Vi vonar desse problema vil kunne løysast ved overgang til den nye helsearbeidarutdanninga som følgjer lærefag-modellen, sjå nærare omtale under tiltak 6. Målet i rekrutteringsplanen om eit nivå med tilgang på 4500 hjelpepleiarar og omsorgsarbeidarar kvart år er såleis vanskeleg å nå utan at det kjem ein auke i den ordinære søkinga til helse- og sosialfaga frå både ungdom og vaksne. Sjå meir om dette under Tiltak 1. 6 NVB= Nasjonal vitnemåldatabase 7 HPR= Helsepersonellregisteret 17

20 Tabell 8 b Fagprøvekandidater og avgangselever med vitnemål i helse- og sosialfag pr. fylke 2003/2004 og APOTEKTEKNIKER HJPL OMS.ARB H.SEKR AMBULANSE BARNE OG UNGD.ARB Anna SUM 2003/ / / / / / / / / / / / / / / /2005 ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK SUM SSB-tall Differanse Tabellen viser store fylkesvise variasjonar i tilgangen frå helse- og sosialfag i vidaregåande opplæring. Figur 8 c Tilgang i høve til årsverk i tenesta Landet FINNMARK TROMS NORDLAND NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE HORDALAND ROGALAND VEST-AGDER AUST-AGDER TELEMARK VESTFOLD BUSKERUD OPPLAND HEDMARK OSLO AKERSHUS ØSTFOLD 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % Høve mellom tilgang på hjelpepleiarar og omsorgsarbeidarar og årsverk i pleie- og omsorgstenesta etter fylke. I figuren er lagt til grunn gjennomsnittstal for avgangselever og fagprøvekandidatar for 04/05 og 05/06. Vi rekner at fylka må ligge rundt 5% for å dekke avgangen. Rogaland er det einaste fylke som er sjølforsynt med helsefagarbeidarar. 18

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Kva kompetanse- og rekrutteringsutfordringar har pleie- og omsorgstenesta i kommunane nå? Sigrun Heskestad, prosjektleiar 1 Gratulerer! Norsk gull i helsearbeidarfaget! 2 Kompetanseløftet

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

Kommunalt Kompetanse- og innovasjonstilskot. Møte m/kommunane 10. april 2015 v/ Marta Havre og Beate Helland

Kommunalt Kompetanse- og innovasjonstilskot. Møte m/kommunane 10. april 2015 v/ Marta Havre og Beate Helland Kommunalt Kompetanse- og innovasjonstilskot Møte m/kommunane 10. april 2015 v/ Marta Havre og Beate Helland 1 Søknadsfrist 18. mai Søknadsskjema ligg ute på FM sine nettsider Ein felles søknad fra kommunen

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Kompetanseløftet. Dialogmøte Beate Helland, rådgiver

Kompetanseløftet. Dialogmøte Beate Helland, rådgiver Kompetanseløftet Dialogmøte 20.02.14 Beate Helland, rådgiver Kompetanseløftet 2015 Fem delmål 12 000 nye årsverk m/relevant fagutdanning innen 2015 Heve det formelle utdanningsnivået i omsorgstjenestene

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016 // Notat 2 // 2017 687 000 tapte årsverk i 2016 NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse er: arbeid.og.velferd@nav.no

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 tiltak og verkemiddel. Tonje Thorbjørnsen, prosjektleiar

Kompetanseløftet 2015 tiltak og verkemiddel. Tonje Thorbjørnsen, prosjektleiar Kompetanseløftet 2015 tiltak og verkemiddel Tonje Thorbjørnsen, prosjektleiar Tilbakeblikk: Fire års satsing 1/3 milliard kroner Pleie- og omsorg: styrka i ein stram arbeidsmarknad Hovudmåla for rekruttering

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider. Askvoll 02.10.13

Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider. Askvoll 02.10.13 Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider Askvoll 02.10.13 Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: KS, Virke og Spekter Finansierast av Helsedirektoratet, Forankra

Detaljer

2Vaksne i vidaregåande opplæring

2Vaksne i vidaregåande opplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Vaksne i vidaregåande opplæring Nesten 22 000 vaksne som er 25 år eller eldre, deltok i vidaregåande opplæring i 2013. Hovudfunn Talet på vaksne

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

KOMPETANSELØFT 2020 KOMPETANSE OG REKRUTTERING

KOMPETANSELØFT 2020 KOMPETANSE OG REKRUTTERING KOMPETANSELØFT 2020 KOMPETANSE OG REKRUTTERING Førde, 17. oktober 2017. Sigrun Heskestad, prosjektleiar Tema i dag: 1. Årsverk- og kompetansesituasjonen 2. Kva nytt om Kompetanseløft 2020? 2 KOMPETANSELØFT

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kartlegging av ufrivillig deltid /ønska arbeidstid i pleie - og omsorgstenestene, Vestnes kommune.

Kartlegging av ufrivillig deltid /ønska arbeidstid i pleie - og omsorgstenestene, Vestnes kommune. Kartlegging av ufrivillig deltid /ønska arbeidstid i pleie - og omsorgstenestene, Vestnes kommune. Desember 2012. Bakgrunn for undersøkinga: Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox forvaltar prosjektpengar

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 02.03.2017 Arkivsak: 2014/12154-17 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

tapte årsverk i 2011

tapte årsverk i 2011 662 000 tapte årsverk i 2011 Av Jorunn Furuberg, Xu Cong Qiu og Ola Thune Samandrag I 2011 gjekk til saman 662 000 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dette er ein auke

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL MELAND KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE 2012 2015 STRATEGISK DEL Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 042/11 24.08.11 s.1 Innhald: Innleiing Hovudmål 8 fokusområde: 1. Leiaropplæring

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personar per månad på arbeidsretta tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av desse hadde

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Framlegg til endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova eigendel ved poliklinisk helsehjelp hjå fysioterapeut, ergoterapeut, og

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.07.2013 45416/2013 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Eit kjønnsdelt utdannings- og arbeidsmarked Bakgrunn I fylkesplanen

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Tilbodet av arbeidskraft etter utdanning

Tilbodet av arbeidskraft etter utdanning // Tilbodet av arbeidskraft etter utdanning // Rapport Nr 2 // Tilbodet av arbeidskraft etter utdanning Av Jorunn Furuberg Samandrag Dersom dei framtidige generasjonane vel utdanning slik tilsvarande generasjonar

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd

ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd Notat Dato: 23.02.2015 Arkivsak: 2014/12154-8 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod? TILBODET FRÅ DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA TIL DEI PRIORITERTE GRUPPENE, OVERSYN OVER BEMANNINGSSITUASJONEN OG OPPSUMMERING AV RAPPORTERINGA FRÅ HELSETILSYNET I FYLKA Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 17.02.2016 Arkivsak: 2014/12154-13 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Styresak. Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011

Styresak. Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 21.09.2011 Sakhandsamar: Hilde Christiansen Saka gjeld: Status eigne læreplassar i helseføretaka Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011 Forslag

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Søknadsprosess og vilkår for tilskudd Beate Helland,rådgiver Helse og sosialavdelinga FM i Hordaland Bergen 23.januar 2013 1 Kompetanseløftet 2015 Rammen for tilskuddet til det enkelte

Detaljer

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 03.05.2012 2012/732-610 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen 12/11 NOTAT Hallgerd Conradi og Kåre Heggen dei nye studentane på barnevernspedagog- og sosionomstudiet 11 Forord Institutt for sosialfag fekk eit ekstra stort kull med nye studentar på studia i barnevernspedagogikk

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kartlegging av uønska deltid i pleie- og omsorgstenestene, Vestnes kommune

Kartlegging av uønska deltid i pleie- og omsorgstenestene, Vestnes kommune Kartlegging av uønska deltid i pleie- og omsorgstenestene, Vestnes kommune Rapport Utarbeidet av Randi Bergundhaugen Informasjon om undersøkinga: Hovedmålet med undersøkinga er å få betre kunnskap og oversikt

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008

ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008 Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon 71 25 80 00 Telefaks: 71 25 87 21 e-post: post@mrfylke.no www.mrfylke.no ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008 Av Heidi-Iren

Detaljer