PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010"

Transkript

1 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Et godt samarbeid mellom barnehage og skole/sfo kan skape en bedre forutsigbarhet, trygghet, helhet og sammenheng for barnet i overgangsfasen. Målsettingen med å utarbeide felles retningslinjer for skole og barnehage er at fem-seksåringene skal få et mer enhetlig og likeverdig tilbud og at det skal bli mer kontinuitet i læringsinnholdet fra barnehage til skole/sfo. Stavanger kommune har utarbeidet konkrete føringer når det gjelder hvordan barnehager og skoler/sfo i Stavanger skal samarbeide slik at overgangen blir til det beste for alle barn. Planen består av to deler: Del 1 Årshjul for sammenhengen mellom barnehage og skole Del 2 Barnehagens innhold - System for sikring av kvaliteten i sammenhengen mellom barnehage og skole/sfo. Del 1 Årshjul for sammenhengen mellom barnehage og skole/sfo 1. Målsetting Å sikre best mulig sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole/sfo Å sikre at barna har fått informasjon om- og kjennskap til SFO før oppstart Å sikre en trygg og god skolestart til beste for barnet Å overføre informasjon til beste for barnet, i nært samarbeid foreldre/foresatte 2. Forutsetninger For at barn og foresatte skal oppleve en trygg og god skolestart, er det en forutsetning at ansvaret for det praktiske samarbeidet i forbindelse med overgang mellom barnehage og skole/sfo, er forankret i ledelsen. har et særskilt ansvar for å ta initiativ til og iversette tiltak, slik at de ulike punktene i Stavanger kommunes Årshjul for sammenhengen mellom barnehage og skole/sfo, gjennomføres. Foreldre/foresatte skal inviteres til aktiv deltakelse på informasjons- og overføringsmøter. Barnehagen innhenter informert samtykke fra foreldre/foresatte om overføring av informasjon fra barnehage til skole/sfo. Det er utarbeidet et felles samtykkeskjema og et skjema for overføring av informasjon fra barnehage til skole. Dokumentert informasjon som blir gitt, er relevant og til barnet sitt beste. Samtykkeskjema- og skjema for overføring av informasjon fra barnehage til skole er oversatt til følgende språk: arabisk, burmesisk, engelsk, polsk, somalisk, tyrkisk, vietnamesisk og urdu. Ved andre språk må barnehagen være behjelpelige med å oversette informasjonen til foreldrene og/eller bestille tolk.

2 3. Oversikt over aktiviteter i sammenhengen mellom barnehage og skole NÅR HVA ANSVAR 1 august/ sept. Registrering av barn som skal begynne på skolen neste høst okt Foreløpig registrering av elev på den enkelte skole. Endelig vedtak om skoleplassering fattes 15. jan 3 nov. Møte i skolenes ressursteam der PPT informerer om aktuelle barn med individuell utviklingsplan, samt spesielt behov for et tilpasset skoletilbud PPT og/eller fysisk tilrettelegging. 4 høst Brosjyren: God skolestart sendes foreldre/foresatte. 5 vår 6 vår 7 vår 8 vår 9 vår Overføringsmøter/ansvarsgruppemøter for barn med nedsatt funksjonsevne. Informasjon fra helsestasjonen overføres til skolen via helsesøster, i samtykke med foreldrene. Innlevering av samtykkeskjema fra foreldrene og skjema for overføring av informasjon fra barnehage til skole. Frist 15. april. Barnehagen i samarbeid m/foreldrene informerer skolen om barnet slik at skolen kan tilrettelegge opplæringen i forhold til den enkelte elev. Brosjyren: Informasjon til foreldre og foresatte om skolefritidsordningen (SFO) sendes foreldrene/foresatte. Søknadsfrist for SFO er 15. april Kommende skoleårs lærere på 1. årstrinn besøker en barnehage i bydelen for å bli kjent med barnehagens innhold og arbeidsmåter. PPT Helsestasjon Barnehagen Foreldre/ foresatte 10 vår 5-6 åringene besøker skolen/sfo de skal begynne på. Barnehagen 11 vår 12 mai/juni Skoleoppstartskurs for foreldre. Møte hvor det gis informasjon og kunnskap om: 1. s arbeidsmåter, kunnskapsløftet, mål- og fagprogresjon 2. Forventninger og ønske om foreldremedvirkning i elevens faglige og sosiale utvikling. På møte informeres det også om: skole og SFO, miljøarbeider skolestart og organisering på 1. årstrinn skolehelsetj., fysio - og ergoterapitj., PPT, barneverntj. FAU-arbeid Besøksdag på skolen/sfo faddergrupper/-klasser presenteres /SFO 13 august Tilvenning til SFO. 14 august Samtaler der foreldrene informerer skolen/sfo om sitt barn. /SFO Foreldre 15 august Elevsamtaler. Størsteparten av barna er påmeldt SFO før oppstart i 1.klasse. Dermed er skolefritidstilbudet og de ansatte i SFO elevenes første møte med skolen i august måned. Det er derfor viktig at de ansatte i SFO inkluderes i samarbeidet.

3 4. Fem-seksåringenes kompetanse ved skolestart Barna i denne aldersgruppen er svært ulike. Det er viktig at skolen får god informasjon om hvert barn ved skolestart. Det kan bidra til at skolen kan legge til rette for individuelle læringsløp allerede fra skolestart. Informasjonen må ha fokus på det enkelte barnets kompetanse - hva barnet kan og mestrer og på hva det kan trenge særskilt støtte til ved skolestart. Barnehagen har en viktig rolle i å informere skolen om hva barna har opplevd, lært og erfart i barnehagen. 5. Hvilke forventninger skal fem-seksåringen kunne ha til skolen? Alle overganger i livet kan være utfordrende. Det kan synes som om de sårbare barna er spesielt utsatt i overgangen fra barnehage til skole. I veilederen Fra eldst til yngst (2009) anbefales det at barnet blir kjent med skolen i god tid før skolestart. Ved å skape gode forbindelseslinjer, overlates ikke barnet til seg selv for å finne veien i det nye de møter. Målet er å unngå at overgangen blir for stor, slik at barnet kan mestre nye utfordringer og komme styrket ut av dem. Det vil hjelpe fem-seksåringene i sitt møte med skolen dersom de på forhånd blir introdusert for skolemiljøet på en god måte, for eksempel ved at de: Kjenner til læreren og SFO ansatte Vet hvor klasserommet er Vet hvor SFO er Vet hvem noen av med-elevene de skal gå sammen med er Blir møtt med forventninger som kan gi dem mestringsopplevelser Forstår innholdet i skoleord (tavle, rekke, kritt etc.) Ikke får for mange beskjeder om gangen Har en kjent person å forholde seg til i friminuttet Kan få hjelp til å leke med noen i friminuttet I barnehagen har barna ofte tette relasjoner til trygge voksne. I skolen møter de et helt nytt fysisk miljø, nye krav og forventninger samt voksne de ikke kjenner. Dette kan føre til at det oppstår problemer som ikke var aktuelle i barnehagen. For å unngå dette, kan det være hensiktsmessig at lærerne i skolen og SFO blir kjent med og prøver å opprette relasjoner med seksåringene allerede mens de er i barnehagen. System for sikring av kvalitet for overgangsfasen (del 2) angir hva barnehagene skal ha vært igjennom for å sikre sammenhengen i barnets læring innenfor følgende fire fokusområder: Kommunikasjon, språk og tekst Antall, rom og form Sosial kompetanse Motoriske ferdigheter For å få progresjon i læringsinnholdet og for å møte de ulike behovene hos fem-seksåringene, bør skolen/sfo bygge videre på kunnskaper og erfaringer barna har fra barnehagen. Eksempelvis bør elevene den første tiden i skolen/sfo møte igjen noen av de samme aktiviteter, leker, sanger og materiell som ble benyttet i barnehagen.

4 6. Foreldrenes rolle i overgangen mellom barnehage og skole Foreldrene har stor betydning for hvordan barnet oppfatter overgangen fra barnehage til skole og SFO. I nye situasjoner har barn behov for kontinuitet, og familiens engasjement og støtte vil være med på å gi barnet trygghet ved skole/sfo- start. Positive og deltakende foreldre motiverer barna slik at de har et best mulig utgangspunkt. Når foreldrene er trygge på skolestarten og på innholdet i skolehverdagen, er det lettere for dem å støtte barna. For å gi informasjon og trygge foreldrene iverksetter skolen ulike tiltak som: Utgivelse av brosjyren: God skolestart. Skoleoppstartskurs for foreldre Besøksdag for elever Tilvenningsdager til SFO for barn og foreldre Foreldresamtaler s hjemmesider gir viktig informasjon om skolestart Samarbeidet mellom foreldre og ansatte i barnehagen er ofte tettere enn i skolen. ønsker på og forventer på lik linje med barnehagen, at foreldrene skal ha medvirkning og være aktiv deltakende i forhold til barnas faglige og sosiale utvikling. skal være åpne for foreldrenes innspill, og informere om hvordan og i hvilke organ de kan samarbeid og medvirke. skal tilrettelegge for at (fremmedspråklige) foreldre med behov for spesiell informasjon og oppfølging får det. 7. Suksessfaktorer for å sikre en god sammenheng mellom barnehage og skole/sfo er at: Ledelsen i skole/sfo og barnehage har bydelsvise, halvårlige møter for å avklare gjensidige forventninger og for å bli bedre kjent med hverandres faglige innhold og arbeidsmåter. Foreldre er trygge på innholdet i skole/sfo tilbudet. har iverksatt tiltak som: o Utgivelse av brosjyren: God skolestart. o Skoleoppstartskurs for foreldre o Besøksdag for elever o Tilvenningsdager til SFO for barn og foreldre o Foreldresamtaler o kolens hjemmesider gir viktig informasjon om skolestart Foreldrene gir informert samtykke til informasjonsoverføringen fra barnehage til skole/sfo, og har mulighet for aktiv medvirkning i denne. Skole/SFO og barnehage har et avklart forhold til hvordan samarbeidet skal foregå for å få til en best mulig sammenheng i overgangen fra barnehage til skole/sfo. /SFO legger til rette for at barna i løpet av våren før skolestart blir kjent med noen av de voksne de skal treffe i 1. klasse og i SFO. Barnehagen og skolen/sfo tilrettelegger for at barn med nedsatt funksjonsevne har opprettet en relasjon til lærerne og skolen/sfo før oppstart. Fem-seksåringene har på forhånd fått tilstrekkelig informasjon og blitt kjent med noen av forventningene som møter dem på skolen/sfo i forhold til innhold, organisering og fysisk miljø.

5 Det er en sammenheng og progresjon i læringsinnholdet. Barnehagen er tydelig på hva barna har vært igjennom før skolestart, slik at skolen/sfo er kjent med barnas kompetanse og utarbeider pedagogiske opplegg ut fra dette. Oppvekst og levekår har fokus på livslang læring og at sammenhengen mellom barnehage og skole/sfo skal være til beste for barnet. Del 2 Barnehagens innhold - system for sikring av kvaliteten på sammenhengen mellom barnehage og skole/sfo Rammeplan for barnehagen er styrende i forhold til innholdet i barnehagenes pedagogiske arbeid. I tillegg har Stavanger bystyre vedtatt Kvalitetsplan for Stadig bedre og Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole. Alle disse dokumentene legger føringer for det pedagogiske innholdet for Stavangerbarnehagene det siste året før skolestart. I Stadig bedre heter det: Barnehagens skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Dette innebærer bl.a. at den enkelte barnehage har kunnskap om sterke og svake sider ved sin egen virksomhet og vet hvilke tiltak som kan føre til forbedring. Evnen til kontinuerlig refleksjon over de mål som settes og de veivalg som gjøres, er grunnleggende egenskaper. Som tilsynsmyndighet har Stavanger kommune et særskilt ansvar for oppfølging og utvikling av det pedagogiske tilbudet i barnehagene. Dette ansvaret ivaretas bl.a. gjennom ulike former for dialog med den enkelte virksomhet. På grunnlag av samarbeidsavtalen mellom private barnehager og kommunen, blir private barnehager målt på fokusområdene i Stadig bedre (Språk, tekst og kommunikasjon og antall, rom og form samt dokumentasjon og vurdering). Det kvalitetssystemet som Stavanger kommune ønsker å videreutvikle har som hovedmålsetting å rette fokus mot det pedagogiske arbeidet som skjer i den enkelte barnehage det siste året før skolestart. Det legges derfor spesiell vekt på: Virksomhetens resultater fra brukerundersøkelsen (for foreldre) Virksomhetens egenvurdering av sitt arbeid innen hvert av de fire fokusområdene Virksomhetens egenvurdering ut fra kartlegging med TRAS Vurderingene vil være et element i kommunens tilsynssystem og inngå som en del av ledersamtalene for kommunale virksomhetsledere. 1. Forutsetninger For at kvalitetssystemet innen barnehageområdet, slik det her skisseres, skal fungere optimalt, er det viktig at overordnet ledelse engasjerer seg og er opptatt av resultater, utvikling og forbedring av barnehagenes pedagogiske innhold. Videre vil det være av avgjørende betydning at virksomhetslederne ser hensikten med et slikt system og er lojale i forhold til oppfølging og utvikling.

6 2. Kvalitetsbegrepet Innledningsvis i Stavanger kommunes Kvalitetsplan for barnehage , Stadig bedre heter det: Kvalitet handler om hva man gjør og hvordan for å oppnå en bestemt egenskap eller et bestemt mål. Kvalitetsarbeid er derfor en kontinuerlig prosess integrert i den daglige virksomheten. Kvalitetsarbeid skal bidra til at barnehagen utvikles som en lærende organisasjon som kan møte nye krav og utfordringer. I planen understrekes det at kvalitetsutvikling og måling av kvalitet i barnehagene er etablert i Stavanger kommune. Krav til kvalitet i barnehagene er under utredning i departementet, og nye føringer vil komme jfr. Stortingsmelding nr. 41. I Stortingsmelding nr. 41 Kvalitet i barnehagen viser departementet til at de vil: utvikle et nasjonalt system for å følge med på utviklingen av kvaliteten i barnehagesektoren utarbeide nye bestemmelser om dokumentasjon og vurdering av enkeltbarn og barnehagens pedagogiske arbeid utarbeide faglige kriterier for å sikre god kvalitet i dokumentasjons og vurderingsarbeidet utarbeide en veileder om kartlegging, dokumentasjon og vurdering. 3. Fokusområder På bakgrunn av Rammeplanen og lokalpolitiske føringer vil følgende områder inngå i Stavanger kommunes kvalitetssystem på barnehageområdet: Kommunikasjon, språk og tekst Antall, rom og form Sosial kompetanse Motoriske ferdigheter Private barnehager som har inngått samarbeidsavtale med kommunen vil bli målt på fokusområdene i Stadig bedre. Det er utarbeidet et nytt vurderingsskjema for de fire fokusområdene etter samme mal som finnes i Stadig bedre og Plan for fysisk aktivitet som ligger som vedlegg i planen. Vurderingen har primært til hensikt å være et utgangspunkt for drøftinger og refleksjoner på virksomhetsnivå. 4. Resultatvurdering Resultater fra foreldreundersøkelser inngår som en del av tilsynssystemet. I Stavanger kommunes kvalitetssystem forutsettes det at den enkelte barnehage foretar systematisk observasjon av barna på ulike områder. TRAS skal brukes som observasjonsverktøy i den enkelte barnehage. Det forventes at den enkelte barnehage foretar en samlet vurdering av resultatene fra disse observasjonene og lager en kort, skriftlig oppsummering. Barnehagens vurdering og oppsummering fra TRAS har primært til hensikt å være utgangspunkt for interne drøftinger og refleksjoner om barnehagens læringsmiljø, og vil være en del av tilsynssystemet og inngå som et element i ledersamtalene for kommunale virksomhetsledere.

7 KVALITET I STAVANGERS BARNEHAGER Kvalitet handler om hva man gjør og hvordan for å oppnå en bestemt egenskap eller et bestemt mål. Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig prosess integrert i den daglige virksomheten. Kvalitetsarbeid skal bidra til at barnehagen utvikles som en lærende organisasjon. FOKUSOMRÅDER RR Sosial kompetanse Kommunikasjon, språk og tekst Antall, rom og form Motoriske ferdigheter VIKTIGE SUKSESSFAKTORER -Har en klar målsetting i forhold til utvikling av sosial kompetanse, og klare strategier for arbeidet mot mobbing -Ser til at hverdagen er preget av gode følelsesmessige opplevelser -Har et bevisst fokus på at barn lærer seg å ta kontakt med andre barn på en positiv måte -Gir rom for at barna skal ta egne initiativ og kan opprettholde vennskap -Arbeider aktivt med at barn viser akseptable følelsesuttrykk i forhold til sinne, engstelse og frustrasjon -Vedlegg: forslag til metode -Jobber strukturert og kontinuerlig med kommunikasjon, språk og tekst -Gjør systematisk bruk av TRAS som observasjonsverktøy -Fokuserer på barnets språklige utvikling som en del av foreldersamarbeidet -Har et eierforhold- til og faglig kunnskap om kommunikasjon, språk og begreper -Ser til at de barn som ikke har utviklet aldersadekvat kompetanse i norsk språk, får særlig oppmerksomhet i forhold til å kunne lykkes i hverdagen -Vedlegg: forslag til metode Medarbeiderne i vår barnehage: -Har innarbeidet arbeid med matematikk i barnehagens planer -Har et eierforhold til og god kunnskap om antall, rom og form. -Styrker barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lysten til å utforske matematiske sammenhenger. -Gir barna gode matematiske begreper gjennom varierte leke- og arbeidsmåter. Medarbeidere i vår barnehage: -Har innarbeidet fysisk aktivitet i barnehagens planer -Ser til at barna tilbys et variert fysisk aktivitetstilbud -Benytter nærmiljøet aktivt -Har god kompetanse i å tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet for alle barn -Er gode rollemodeller som stimulerer barna til å være fysisk aktive RESULTATVURDERING Systematisk bruk av resultater på virksomhetsnivå Brukerundersøkelser Barnehagens egenvurdering TRAS-observasjoner Brukerundersøkelser Barnehagens egenvurdering Bruker-undersøkelser Barnehagens egenvurdering Brukerundersøkelser Barnehagens egenvurdering

8 VURDERINGSSKJEMA 1 = I svært liten grad 6 = i svært stor grad Kommunikasjon, språk og tekst - Jobber strukturert og kontinuerlig med kommunikasjon, språk og tekst - Gjør systematisk bruk av TRAS som observasjonsverktøy - Fokuserer på barnets språklige utvikling som en del av foreldersamarbeidet - Har et eierforhold- til og faglig kunnskap om kommunikasjon, språk og begreper - Ser til at de barn som ikke har utviklet aldersadekvat kompetanse i norsk språk, får særlig oppmerksomhet i forhold til å kunne lykkes i hverdagen Antall, rom og form - Har innarbeidet arbeid med matematikk i barnehagens planer - Har et eierforhold til og god kunnskap om antall, rom og form. - Styrker barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lysten til å utforske matematiske sammenhenger. - Gir barna gode matematiske begreper gjennom varierte leke- og arbeidsmåter. Sosial kompetanse - Har en klar målsetting i forhold til utvikling av sosial kompetanse, og klare strategier for arbeidet mot mobbing - Ser til at hverdagen er preget av gode følelsesmessige opplevelser - Har et bevisst fokus på at barn lærer seg å ta kontakt med andre barn på en positiv måte - Gir rom for at barna skal ta egne initiativ og kan opprettholde vennskap - Arbeider aktivt med at barn viser akseptable følelsesuttrykk i forhold til sinne, engstelse og frustrasjon - Gir rom for barns medvirkning, og at barn kan protestere, argumentere og hevde egne synspunkt Motoriske ferdigheter - Har innarbeidet fysisk aktivitet i barnehagens planer - Ser til at barna tilbys et variert fysisk aktivitetstilbud - Benytter nærmiljøet aktivt - Har god kompetanse i å tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet for alle barn - Er gode rollemodeller som stimulerer barna til å være fysisk aktive barnehage dato virksomhetsleder

Skolestarterne i Jåttå barnehage kalles «Monsterklubben». Den består i år av 50 barn fordelt på Gliden, Fjorden og Straen.

Skolestarterne i Jåttå barnehage kalles «Monsterklubben». Den består i år av 50 barn fordelt på Gliden, Fjorden og Straen. PLAN FOR MONSTERKLUBBEN 2016-17 Innledning Plan for Monsterklubben tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementets veileder «Fra eldst til yngst». Samarbeid og

Detaljer

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Formål med rutinen: Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Ved overgangen fra barnehage til skole skal alle barn og foresatte sikres en trygg og inkluderende prosess gjennom gode

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De aller fleste barn og foreldre ser frem til

Detaljer

Overgang barnehage - skole

Overgang barnehage - skole Overgang barnehage - skole Lenvik kommune Lenvik kommune Telefon +47 77 87 10 00 Åpningstid: 08.00-16.00 9306 Finnsnes Telefaks +47 77 87 10 11 Åpningstid sommer: 08.00-15.00 Besøk: Rådhusveien 8 postmottak@lenvik.kommune.no

Detaljer

Plan for overgang fra:

Plan for overgang fra: Plan for overgang fra: Barnehage barnetrinn Barnetrinn ungdomstrinn Ungdomstrinn videregående opplæring 1 Formål: Alle barn i Sør-Odal skal få en god og oppleve overgangen mellom barnehage og skole som

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole

Rutine for overgang barnehage-skole Rutine for overgang barnehage-skole Revidert mai 2016 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke sammenhengen mellom

Detaljer

Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole

Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole 2016-2017 Plan for overgang Halsa barnehage - Halsa skole og SFO Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Plan for overgang barnehage - skole Skaun kommune 2015 Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Prinsipper for gode overganger... 4 3 Plan

Detaljer

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Revidert høst 2014 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke

Detaljer

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei!

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Kilde: stortingsmelding 41 Hva sier loven? Både i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og i prinsipper for opplæringen slås det

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE Side 1 Behandling: Behandlet i hovedutvalg skole og oppvekst 07.11.2007 Vedtak: 1. Årshjul for overgangen mellom

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune Veien til skolestart Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune 01.09.2017 Innhold FORORD... 2 Hovedmål... 2 Planens innhold... 3 Hovedmål... 4 Barnehagens mål:... 4 Hva er

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene FORORD Byrådsavdeling for kultur og utdanning opprettet i 2010 prosjekt Oslobarnehagen

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018

PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018 PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018 Siste året i barnehagen skal inneholder tiltak som legger til rette for at: - barnet opplever sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehagen og skolen,

Detaljer

Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt.

Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt. Tinn kommune Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt. Av og til, når han ikke kjente seg selv igjen, tenkte han at

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Føringer for innhold i SFO

Føringer for innhold i SFO Føringer for innhold i SFO ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Stavanger kommune Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 "Fokusområdene i Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 er: 1. Sosial kompetanse gjennom

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Innholdsfortegnelse...1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1. BAKGRUNN

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål Rullering 2012 1 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål 2012-2015 Rullering 2012 2 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Revidert utgave 2015 Innholdsfortegnelse... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca.

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Gausdal kommune Avtale for samarbeid - overgang barnehage-skole Forord Hovedmålet med planen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Nes kommune Plan for overgang barnehage skole i Nes kommune Side 1 Innhold FRA BARNEHAGE TIL SKOLE... 1 GOD SAMMENHENG OG OVERGANG FOR BARN I BARNEHAGENE PÅ NES...

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 2017 2020 Innhold OM DENNE PLANEN... 3 Del 1. GRUNNLAGET FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG... 4 Samarbeid, sammenheng og overgang... 4 Barnehagen og skolen sitt mandat og mål...

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE LØTEN KOMMUNE RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE Innerst inne i alle voksne mennesker sitter et lite barn som skal begynne på skolen i august Janneken Øverland INNHOLD: BAKGRUNN OG INTENSJON OVERFØRING

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Randaberg kommune 2011-2015. Kvalitet i barnehagen

Randaberg kommune 2011-2015. Kvalitet i barnehagen Randaberg kommune KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2011-2015 KVALITETSPLAN 2011-2015 Kvalitet i barnehagen Randaberg kommune Randaberg kommune KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2011-2015 SIDE 2 Innhold Innledning 4 Språkmiljø

Detaljer

Å mestre. Plan for overgangen fra barnehage til skole og skolefritidsordning Vedtatt

Å mestre. Plan for overgangen fra barnehage til skole og skolefritidsordning Vedtatt Å mestre Plan for overgangen fra barnehage til skole og skolefritidsordning 2017-2021 Vedtatt 27.09.17 Å mestre overgangen mellom barnehage, skole og skolefritidsordning De eldste barna i barnehagen skal

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole i Fet kommune

Rutine for overgang barnehage-skole i Fet kommune Rutine for overgang barnehage-skole i Fet kommune 2017-2021 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Mål for arbeidet med overgang barnehage-skole... 2 2 Kunnskapen rutinen bygger

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE KOMPETANSE FOR FRAMTIDA Barnehagene i Øvre Eiker 1 2 STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE Visjon og mål for barnehagene i Øvre Eiker: KOMPETANSE

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Veiledningshefte til bruk for personale Vennesla kommune Forord I Vennesla kommune har vi et ønske om at hvert barn skal kunne utvikle sine unike

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Birkenes kommune Tjenesteområde for skole og barnehage PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Mai 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Hvorfor har vi laget en plan? s. 3 Målsetting s. 4 Forankring i planverket s.

Detaljer

Overgang barnehage skole/sfo

Overgang barnehage skole/sfo Overgang barnehage skole/sfo Formål med tiltaksplan: God sammenheng skal ivareta barnets behov for trygghet i overgangsprosessen og bidra til at opplæringen tilpasses enkeltbarnet allerede fra første skoledag.

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Plan for overgang barnehage - skole

Plan for overgang barnehage - skole Plan for overgang barnehage - skole Samarbeidsrutiner barnehage og skole i Smøla kommune Innhold: 1. Årshjul for overgang barnehage skole Årshjulet er forankret i Barnehageloven, Kunnskapsløftet og I samsvar

Detaljer

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 01.05.2012 Bjørn Olavesen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 8 01.06.2013 Torstein Lirhus 01.05.2013 Kommentar:

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

OPPVEKST. Veiledning. Språkstandard. for Kristiansandsbarnehagen

OPPVEKST. Veiledning. Språkstandard. for Kristiansandsbarnehagen OPPVEKST Veiledning Språkstandard for Kristiansandsbarnehagen Hvorfor innføre en standard? Rammeplan for barnehagen sier at «Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Noen barn har sen

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

2012-2015 KVALITETSPLAN FOR BARNEHAGE VI VIL! VI KAN! Gildeskål kommune Oppvekst og kultur. Kvalitetsplan for barnehage 2012-2015

2012-2015 KVALITETSPLAN FOR BARNEHAGE VI VIL! VI KAN! Gildeskål kommune Oppvekst og kultur. Kvalitetsplan for barnehage 2012-2015 Kvalitetsplan for barnehage VI VIL! VI KAN! KVALITETSPLAN FOR BARNEHAGE 1 Gildeskål kommune Oppvekst og kultur Innholdsfortegnelse Forord.....side 3 Innledning..side 4 Kvalitetsplanen er Satsningsområdene

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Mål: Barn og foreldre opplever en god overgang mellom barnehage og skole. Barnet gleder seg til. Ivareta barns og foreldres behov i forhold til Skape

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE 1. Hovedmål: Å skape samarbeid mellom barnehagen og skolen for å gi barna en god overgang til skolen. - Skape trygghet for barn og foresatte. - Gjøre barna klare til

Detaljer

BARNEHAGE SKOLE. Lund kommune

BARNEHAGE SKOLE. Lund kommune PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Lund kommune 2013 2016 Med ønske om en god skolestart til alle Vi lærer ikke for skolen, men for livet Lucius Annæus Seneca FORORD Hovedmålet med planen er å sikre at

Detaljer

KVALITETSPLAN SFO RENNESØY KOMMUNE: AKTIV OG GLA` - I FRITIDA

KVALITETSPLAN SFO RENNESØY KOMMUNE: AKTIV OG GLA` - I FRITIDA KVALITETSPLAN SFO 2014 2017 RENNESØY KOMMUNE: AKTIV OG GLA` - I FRITIDA 1 Forord Nye kvalitetsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning for perioden 2011-2015 skal ivareta helhet og sammenheng

Detaljer

Overgangen barnehage / skole

Overgangen barnehage / skole Overgangen barnehage / skole Hovedmålet for overgangene er å sikre kontinuitet og helhet i utdanningsløpet. Barn og unge skal oppleve at opplæringstilbudene henger sammen, og at hver og en blir ivaretatt

Detaljer

SAMARBEID OG SAMMENHENG

SAMARBEID OG SAMMENHENG Horten kommune Oppvekst SAMARBEID OG SAMMENHENG BARNEHAGE, HJEM OG SKOLE 2010-2014 Nå kommer skolestarteren! Jeg har med meg: Troen på at jeg mestrer Troen på at jeg er respektert og anerkjent for den

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE I?111 1.1

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE I?111 1.1 I?111 1.1 v 1 I, BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG PLAN FOR OVERGANG BARN EHAGE - SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole, ønsker Agdenes kommune å styrke samarbeidet mellom barnehage og

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke. Foreldremøte ved Løren skole Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Kl

Oslo kommune Bydel Bjerke. Foreldremøte ved Løren skole Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Kl Oslo kommune Bydel Bjerke Foreldremøte ved Løren skole 07.11.16 Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Kl. 18.00-19.30 Planverk for barnehagene Lov om barnehager Rammeplanen

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Innholdsfortegnelse... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret. Retningslinjer for overgangen mellom barnehage og barneskole

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret. Retningslinjer for overgangen mellom barnehage og barneskole STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A00 Arkivsaksnr: 2012/5985-2 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret Retningslinjer for overgangen mellom barnehage

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE

ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Plan for vurderingsarbeidet i Vinterbro barnehage... 3 Vurdering av foreldresamarbeidet... 4 Plan for foreldresamarbeid Vinterbro barnehage... 5 Ordinær

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

De eldste barna Handlingsplan

De eldste barna Handlingsplan Ilabekken barnehager De eldste barna Handlingsplan Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Barnehagens Innledning rutiner: Barnehagen Alle barn er skal, med i en samarbeid egen

Detaljer

Skjema for egenvurdering

Skjema for egenvurdering Skjema for egenvurdering barnehagens arbeid med språk og språkmiljø I denne delen skal du vurdere påstander om nåværende praksis i barnehagen opp mot slik du mener det bør være. Du skal altså ikke bare

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017

RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017 RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017 HOLE KOMMUNE OVERORDNEDE MÅL: Det overordnede målet for SFO er å sikre trygge og stimulerende oppvekstsvilkår i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Gjennom sin virksomhet

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO)

Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO) Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO) 2014-2019 Forord: Saken om strategiplan for skolefritidsordningene i Eide kommune ble fremmet politisk høsten 2013. Arbeidet

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage Stadig bedre Kvalitetsplan for 2007 2011 Barnehage Forord Nye kvalitetsutviklingsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage-

Detaljer

Plan for barnehagetilbud

Plan for barnehagetilbud Stavanger kommune Oppvekst og levekår Gjennomgang av Plan for barnehagetilbud Innledning - Mette Sømme fagstab barnehage Pedagogisk plan - Berit Refsland, pedagogisk psykologisk tjeneste Henvisningsskjema

Detaljer