SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap"

Transkript

1 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

2 En skole- og utdanningspolitikk for alle Utdanning er selve nøkkelen til å utjevne forskjeller. En av de største utfordringene velferdsstaten vil møte i framtiden er å opprettholde, og ikke minst forbedre, selve grunnpilaren i vårt samfunn: utdanning. Økende krav til formalkompetanse i arbeidsmarkedet er en naturlig del av langvarig økonomisk vekst. Dette må vi som samfunn ta inn over oss når vi skaper fremtidens skole- og utdanningspolitikk. Den norske fellesskolen har, og skal i fremtiden, bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Derfor er viktig å investere i lærernes kompetanse, og å gi dem tid til å følge opp hver enkelt elev. Samtidig er kvaliteten på skolebygg helt avgjørende for å skape trivsel og en god arena for læring og utvikling. AUF I Hordaland mener at enhver krone som bevilges til skole og utdanning skal brukes til viktige formål som disse. Alle skal ha rett til en god oppvekst med tilrettelagt læring som skaper grunnlaget for videre utdanning. Alle skal, uavhengig av hvor man kommer fra, ha de samme mulighetene til å ta den utdanningen man ønsker og kvalifiserer til. Utdanning er viktig for å løse de store spørsmålene, og for å gi den enkelte frihet til å definere seg selv. Utdanning er nøkkelen for å sikre arbeid til alle. Men læring er ikke bare noe man gjør for å få en yrkeskarriere. Læringen har også en egenverdi. AUF i Hordaland har som mål å skape verdens beste skole hvor alle er inkludert i et godt læringsmiljø

3 Utdanning som middel mot økt fattigdom Omtrent halvparten av jorda vårs befolkning lever idag i fattigdom, for litt under 14 kr dagen. 20 % av verdens befolkning lever i absolutt fattigdom og lever på cirka syv kroner dagen. Hvordan skal vi få slutt på fattigdommen i verden? De aller fleste mennesker som lever i fattigdom mangler ikke bare penger, men utdanning og kunnskap. Det er bevist at utdanning er et effektivt middel mot fattigdom. Uten en utdanning oppstår det problemer med å skaffe seg en godt betalt jobb. Generelt sett har også fattige mange barn, veldig ofte flere enn hva de greier å forsørge. Fattige barn blir ofte tvunget til å droppe ut av skolen, rett og slett fordi familien ikke har mulighet til å betale skoleutgiftene. Dette ender med at barna blir sendt ut i arbeid for å tjene familien, og slik går fattigdommen og mangelen på utdanning i arv. Nærmere 60 millioner barn har absolutt ingen tilgang til å gå på skole og nesten 800 millioner voksne kan verken lese eller skrive. De fleste av oss ønsker en bedre og mer fredelig verden, likevel er det store uenigheter om hvordan vi skal gå fram. Jeg ønsker å foreslå at AUF skal jobbe mer for at utdanning skal bidra enda mer til å bekjempe fattigdommen verden står overfor idag. Ikke bare bidrar utdanning til utvikling, det kan også fremme toleranse, samarbeid og forståelse. Utdanning kan dermed redusere faren for oppstarter av konflikter. AUF I Hordaland mener at: Utdanningen er nødt å foregå på et språk elevene forstår godt. Utdanningen bør helst ha røtter i lokalsamfunnet. Utdanningen skal være gratis for alle

4 Barnehage og grunnskole Private barnehager Barnehage er viktig for å sikre tidlig læring, integrering og utvikling. AUF i Hordaland ser at barnehagene er viktig for barns overgang til barneskolen, og mener at det i mange tilfeller er best at barna går i barnehage før de begynner på skolen. Dette er noe av grunnen til at den rødgrønne regjeringen satset på full barnehagedekning, noe som ikke ville blitt realisert uten det private supplementet. Likefult ser vi nå problemer med modellen vi har i dag. Mange private barnehager drives nå som bedrifter og selskaper der eierne vil ha stadig mer utbytte. AUF i Hordaland mener at dette går på bekostning av barnas læring og trivsel. Mange steder kuttes det i utgifter for å øke utbyttet. Et eksempel er at utdannede pedagoger byttes ut med ufaglærte for å kutte ned på kostnader. Dette er ikke forenelig med barnehagemodellen vi ønsker oss. Vi vil skape en barnehagemodell hvor en enda større andel av barnehagene er offentlige. Dette er for å sikre at alle barnehager holder høy kvalitet. Vi vil derfor begrense og på sikt stoppe utbytte fra barnehager. AUF i Hordaland er prinsipielt mot at utbyttet fra disse barnehagene går på bekostning av kvaliteten AUF i Hordaland mener: En større andel av barnehagene skal være offentlig Det må stilles samme krav til private barnehager som offentlige Det må settes utbyttebegrensninger for barnehagene, og på sikt forby utbytte

5 Bedre barnehager Barnehagene i Hordaland skal forberede barnene for å begynne på grunnskolen. Da er det viktig at barnehagene er gode arenaer for lek, trivsel og læring i trygge omgivelser. For å oppnå dette må man noen steder oppgradere barnehagebyggene. Andre steder trengs det flere pedagoger eller bedre utstyr. Felles for alle tiltakene er at det trengs mer midler. Vi vil at kommunene i Hordaland skal investere i barnehagene. Dette må gjøres for at vi fortsatt skal kunne bruke barnehagene som en institusjon som fremmer idealer som fordeling, integrering, likestilling og styrker barns tidlige utvikling. Barnehagene må og skal være attraktive institusjoner for familiene Øke andelen og tettheten av pedagoger i barnehagene. At staten bevilger mer midler øremerket til barnehagene. At kommunene i Hordaland bevilger mer midler til å oppgradere og forbedre barnehagene. Grunnskole Grunnskolen er bærebjelken i det norske samfunnet. Ingen annen institusjon har større mulighet til å forme nåtiden og fremtiden. En god grunnskole er en av de absolutt viktigste oppgavene staten har. Grunnskolen skal være en arena for læring i verdensklasse - variert og tilpasset alle elever. Den skal utvikle barn og skal være en arena både for faglig læring og sosial utvikling, men også et sted for utjevning av forskjeller. Det er essensielt at kommunene i Hordaland satser på grunnskolen. De første årene i grunnskolen er formende for barns videre utvikling. Det skal i begynnelsen være et sted for læring og utvikling primært gjennom lek og oppdagelse. Barneskolen, spesielt trinn 1-4, er år der det er viktig at barn får leke. En syvåring kan ofte ikke sitte stille i timer av gangen, og burde heller ikke gjøre det. 5

6 At barnetrinnet skal være et sted for læring og utvikling gjennom pedagogisk lek Lekser AUF i Hordaland ser en del utfordringer med dagens leksemodell. Mengden lekser varierer kraftig fra skole til skole. I noen tilfeller kan store mengder føre til økte sosiale forskjeller, da foreldre har ulik kapasitet og kompetanse til å hjelpe sine barn, bl.a. som en følge av tidspresset i hverdagen. Samtidig ser vi at lekser som repetisjon eller forberedelse er veldig viktig for barns læring. Vi vil skape en god og kvalifisert leksehjelpordning som skal være tilgjengelig for alle elever. At lekser skal gjøres på skolen med kvalifisert hjelp. En helhetlig skole Grunnskolen pålegges stadig flere oppgaver og vi ser at det kan være vanskelig å få fullført alle oppgavene innenfor grunnskolens tidsrammer. Det er også slik at arbeidsdagen til mange foreldre varer flere timer lengre enn skolehverdagen til de yngste elevene. AUF i Hordaland vil derfor se på muligheten for å innføre en helhetlig skolehverdag. Dette vil medføre at noen barn er lenger på skolene, men for veldig mange som i dag går på SFO vil ikke dette føre til økt tid på skolene. Til gjengjeld skal barnene være ferdig med skolen når de går hjem. En helhetlig skolehverdag skal romme undervisning, fysisk aktivitet, lek og lekser. Vi mener også at det offentlige bør innføre gratis skolemat som et tillegg til den helhetlige skolen og at man bør se på mulighetene for å gjennomføre visse fritidsaktiviteter i skoletiden. Se på mulighetene for å innføre en mer helhetlig skolehverdag Innføre gratis, varm og næringsrik skolemat i den helhetlige skolehverdagen At mer fysisk aktivitet er en del av skolehverdagen Gjeninnføre skolefruktordningen 6

7 Skolebygg Skolebygg er viktig for elevers trivsel og læring. Dessverre ser vi at mange skolebygg i Hordaland ikke er gode nok. I flere bygg er det ikke helsemessig forsvarlig å ha undervisning og flere elever blir syke av å være på skolen. Slik kan vi ikke ha det. Det er kommunens oppgave å sørge for tilfredsstillende skolebygg. AUF i Hordaland vil at alle kommuner i Hordaland skal ha skolebygg som møter strenge krav til inneklima og standard. Vi mener også at den økonomiske styringen av bygging og rehabilitering av skolebygg i fylket ikke er god nok, noe man lett kan se gjennom de store kostnadsoverskridelsene som har rammet Bergen kommune. Dette tapper fellesskapet for midler, noe som skader grunnskolen. Det holder ikke å bygge nye skoler, skolene må tas vare på og AUF i Hordaland mener det er på høy tid at flere kommuner tar vedlikeholdet på alvor. Kommunene må ansette tilstrekkelig med vaktmestre som sørger for at skolene ikke forfaller. Dette vil på sikt spare det offentlige for store summer. Av både helsemessige årsaker og trivsel på skolen bør skoledusjer og toaletter forbedres. Ungdommer unngår å ha gym eller dusje grunnet vegring for å måtte bli sett naken/avkledd av medelever. At elever ikke vasker seg kan forårsake helseproblemer, og derfor ønsker vi å lage garderobene større og gjøre dusjene mer private ved å lage båser eller forheng. Toaletter delt på kjønn er et problem, da flere elever ikke ønsker å kjønnsidentifisere seg eller ikke identifiserer seg med sitt biologiske kjønn. Derfor ønsker vi kjønnsnøytrale toaletter, som vil gjøre det lettere for elevens hverdag. At alle skolebygg i Hordaland skal møte alle krav til innemiljø og at kommuner som ikke sørger for dette stilles til ansvar Bedre den økonomiske styringen av skoleprosjekter i fylket At det ansettes flere vaktmestre i fylket At man får kjønnsnøytrale toaletter i skolen. 7

8 At garderobene og dusjene i skolen blir større og mer privat. Kultur for alle Kultur er viktig for barn og AUF ser viktigheten av at barn har et kulturtilbud gjennom hele grunnskolen. Vi mener at alle kommuner bør ha en form for kulturskole hvor alle som ønsker det får plass. Kulturskoletimen er et tiltak som gir elever i trinn en uketime med kulturtilbud i skole/sfo. På steder hvor kulturskolen er preget av lange ventelister vil dette tiltaket være sosialt utjevnende, og vil gi flere elever et godt kulturtilbud. AUF mener også at Rikskonsertene er et godt tiltak for å sørge for at alle barn får et kulturtilbud og vil at alle kommuner i fylket benytter seg av dette tilbudet. At alle skal ha et tilbud om kulturskole At alle kommunene i Hordaland benytter seg av Rikskonsertene At alle kommuner i Norge innfører kulturskoletimen på trinn Mobbing må få konsekvenser Mange barn blir idag utsatt for mobbing, dette kan skade dem for resten av livet og er et stort problem i grunnskolen. Ingen fortjener å bli utsatt for mobbing, dessverre er det slik at de aller fleste skoler til en viss grad opplever mobbing. Mobbing må få konsekvenser og det er skoleledelsens ansvar å ta tak i dette. Om så ikke skoleledelsen kan ordne opp i den problematiske situasjonen må kommunen steppe inn og se på hva skolen kan gjøre for å stoppe mobbingen. Det er viktig at skoleledelsen og kommunen har et aktivt forhold til hverandre. Det er også viktig at kommunen hjelper til og kaller rektorer og andre nøkkelpersoner inn på møter når de er usikre på om mobbesaker og/eller det preventive arbeidet er håndtert godt nok

9 At alle skoler i fylket jobber aktivt med å finne løsninger på å stoppe mobbing At skoleledelsen stilles til ansvar for ikke å stoppe mobbing At kommunene griper inn om skolen selv ikke gjør en tilstrekkelig jobb med å finne løsninger for å stoppe mobbing Skoler er nødt til å innføre antimobbingsprogram Fordeling av midler til skolene I Norge i dag har man ikke et godt system for fordeling av penger til de forskjellige skolene, da skoler tildeles gitte beløp per elev. Dette fører til at skoler med større utfordringer ikke får nok midler til å gjøre oppgavene sine. Dette er bekymringsfullt. AUF i Hordaland vil gi kommunene mer makt til å fordele midlene til skolene etter behov. Endre den offentlige finansieringsmodellen for grunnskoler ved å gi kommunene mulighet til selv å fordele midlene mellom skolene i kommunen Tilpasset undervisning Den norske fellesskolen har gjort fantastisk mye for Norges befolkning. Den har sørget for allmenn undervisning og utjevning av forskjeller. Men i 2015 handler det ikke lenger om å sikre at alle får undervisning, men å sikre at alle får tilpasset undervisning. AUF i Hordaland vil alltid være i mot nivådeling, men vektlegger samtidig at tilpasning er viktig. For at alle elever i grunnskolen skal kunne føle seg sett og få undervisning tilpasset eget nivå trengs det flere lærere i grunnskolen, som kan gi mindre klasser og færre elever per lærer. Vi mener også at det i noen fag bør være mulig å gjennomføre hospitering på videregående skoler. Dette gjelder spesielt i realfagene. Dette tilbudet varierer veldig fra område til område og vi vil helst at det lages felles strukturer for bruken av hospitering. 9

10 Være i mot nivådeling i skolen Sørge for at alle elever får tilpasset undervisning Øke antall lærere i grunnskolen Helse og rådgivning Barn og unge i grunnskolen trenger god oppfølgning. Dette gjelder innen helse, men også innen faglig rådgivning. Det er viktig at unge får god rådgivning for å kunne ta viktige valg om egen karrierefremtid. Alle fylkets rådgivere må være kvalifiserte til å gi slik hjelp. AUF i Hordaland vil at skolene i fylket gjennomgår faget «Utdanningsvalg» for å se om dette faget kan forbedres. Rådgivningen skal være god og konstruktiv og være tilpasset den enkeltes mål og ambisjoner. Vi ønsker gratis vaksinasjon da ikke alle har ressurser nok til å kunne betale selv. Forbedre rådgivningstjenestene i fylket Skaffe gratis vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse At alle som gir rådgivning skal være kvalifisert til dette

11 Videregående skole Privatskoler For AUF i Hordaland er det viktig med kvalitet og likhet i skolen. Derfor er det viktig for oss å jobbe kontinuerlig for å gjøre fellesskolen bedre, istedenfor at særinteresser skal få offentlig støtte. AUF i Hordaland mener at ansvaret for skole og opplæring tilhører fellesskapet og at private alternativer svekker og tapper den offentlige fellesskolen og skaper klasseforskjeller. AUF i Hordaland mener at offentlig støtte til både religiøse og pedagogiske alternative privatskoler er problematisk og uheldig, og ønsker å kutte den for å heller styrke fellesskolen. Å gi offentlig støtte til disse skolene strider mot vår ideologi og tanke om fellesskap AUF i Hordaland mener: At ingen privatskoler skal få offentlig støtte Utvide det obligatoriske skoleløpet Dagens samfunn stiller svært høye krav til formalkompetanse, noe som vanskelig lar seg endre. Vi lever i et kunnskapssamfunn med et moderne og produktivt arbeidsliv, der arbeidsoppgavene er mangfoldige og kompliserte. Arbeidslivet stiller høye krav av en grunn, og det ser på ingen måte ut som at kravene til formalkompetanse vil reduseres i årene som kommer. AUF i Hordaland ser derfor med bekymring på det høye frafallet fra vgs. Den enkelte kan selv velge hvorvidt han eller hun ønsker å starte på vgs. Men denne friheten er for de aller fleste ikke reell. Et slikt valg vil i de fleste tilfeller føre med seg store negative konsekvenser, og føre til ufrihet og begrensninger på fremtidig yrkeskarriere og valgmuligheter. Som åring kan imidlertid disse konsekvensene virke langt unna, og ikke alle har foreldre som følger like godt opp. Et høyt gjennomføringstall i den videregående skolen er helt avgjørende både for samfunnet og den enkelte. Unge som faller ut, dukker opp i en rekke statistikker senere i livet, og mottar i snitt langt mer i statlige ytelser enn dem som fullfører. Med 11

12 et arbeidsliv som stiller stadig høyere krav til utdanning og kompetanse, vil frafall være et stort hinder for den enkeltes yrkesliv. AUF i Hordaland mener at lengden på og innholdet i det obligatoriske skoleløpet sier noe om hva vi som samfunn oppfatter som grunnleggende. Det sier noe om hva vi forventer av hverandre, og noe om hva samfunnet har behov for. Intensjonen må være at det offentlige skal utstyre hver enkelt med kunnskap og ferdigheter slik at man skal klare seg senere i livet. I et stadig mer kompetansekrevende arbeidsliv er det lett å se at denne intensjonen ikke oppfylles, noe som aktualiserer en eventuell utvidelse av det obligatoriske skoleløpet. Selv om man må være varsom med bruk av plikt og rett ser AUF i Hordaland ingen prinsipiell forskjell mellom det å tvinge en 15-åring å begynne på videregående skole, og det å tvinge en 15-åring til å fullføre ungdomsskolen. Skillet går ved myndighetsalder. Det eventuelle frafallet vil, dersom en utvidelse realiseres, kunne håndteres med de samme virkemidlene som tas i bruk når elever faller i fra i ungdomsskolen. Det skoletrøtt ungdom trenger mer oppfølging, tilpasset undervisning og nye studieløp. En positiv effekt av å utvide det skoleløpet er at det vil forplikte det offentlige til å gjøre alt de kan for at den enkelte elev skal komme klare seg. Stat, fylke og kommune vil være nødt til å følge opp med tilstrekkelige midler slik at skolene får på plass den nødvendige bemanningen og oppfølgingen som kreves. Skoleløpet må tilpasses for de elevene som sliter mest, og lærerne må få mer tid til hver enkelt elev - noe lærerne selv gjentatte ganger har ytret et ønske om. Forhåpentligvis vil også slik strukturendring virke normgivende. På samme måte som det i dag nærmest er utenkelig at man ikke fullfører ti års skolegang, kan det i fremtiden være utenkelig at ikke alle tar en eller annen form for utdanning frem til fylte 18 år. På en annen side så ekskluderer ikke dette andre gode tiltak. Tvert i mot kan det bli nødvendig å kombinere et utvidet obligatorisk skoleløp med eventuelle endringer i dagens strukturer og ordninger, eksempelvis nye alternative studieløp som vektlegger praksis fremfor teori, og som i stor grad er en direkte forberedelse til arbeidslivet - bl.a. gjennom utplassering på bedrifter. 12

13 AUF i Hordaland støtter intensjonen i et utvidet skoleløp for å møte fremtidens utfordringer. Vi ser at dagens ordning skaper ufrihet for de tusener som faller ifra vgs hvert år, og at skoleløpet dermed bør endres. På en annen side vil vi ikke blindt støtte en hvilken som helst utvidelse, og mener at forslaget må utredes nøye av et offentlig utvalg. AUF i Hordaland: Stiller seg positive til en mulig utvidelse av det obligatoriske skoleløpet, der den enkelte har en rett og plikt til utdanning frem til fylte 18 år Mener det må nedsettes et offentlig utvalg for å se nærmere på hvordan et utvidet obligatorisk skoleløp kan realiseres Nei til dyrere privatisteksamen Fra og med 2015 har prisen for å ta privatisteksamen nærmest doblet seg. Tidligere kostet det 826 kroner å forbedre en karakter, nå er prisen hele 2000 kr for andre- og tredjegangs gjennomføringer. Elever som ønsker å ta et nytt fag, må betale kroner per fag. For kandidater som skal ta fag- og svenneprøve blir gebyret 853 kroner første gang og kroner ved senere forsøk. I løpet av de siste årene har antallet privatister økt betraktelig, og det er utvilsomt en utfordring at privatisteksamener både utfordrer det offentlige tilbudet og tapper fylkeskommunen for midler. På en annen side mener AUF i Hordaland at kostnadsøkningen kan ramme skjevt, da ungdommer uten foreldre som kan bidra økonomisk kan komme til å slite med å dekke utgiftene. Derfor bør det vurderes andre tiltak som sikrer det offentlige tilbudet, samtidig som det ikke rammer de uten økonomisk sterke foreldre. AUF i Hordaland: Er imot økningen i prisen for å ta privatisteksamen Mener det må vurderes andre tiltak for å sikre at privatisteksamener ikke utfordrer det offentlige tilbudet og/eller tapper fylkeskommunen for midler

14 Stipendordning Stipendordningen er med på å utjevne forskjeller blant unge når de begynner på vgs, og AUF i Hordaland anser gratisprinsippet som en grunnpilar innenfor norsk skole- og utdanningspolitikk. Alle elever som går på videregående skole i dag har rett på utstyrsstipend. Dette stipendet skal dekke kostnader til utstyr som er skolerelatert, som i dag vil si datamaskin, skrivebøker, skriveutstyr og annet utsyr som en trenger for å gå på skolen. Utstyrsstipendet er alt for lavt i forhold til de faktiske kostnadene, spesielt på yrkesfag. I dag behovsprøves stipendene. Behovsprøving gjør at den enkeltes stipend sees opp i mot de biologiske foreldrenes inntekt. AUF i Hordaland mener at dette er en ordning som er både feil og urettferdig. Elever skal få grunnstipend som dekker kostnader uavhengig av hvor mye deres biologiske foreldres inntekt er. Innføre en ny stipendordning hvor støtten skal dekke faktiske kostnader Tilby gratis datamaskiner til alle som går på videregående skole Behovsprøve stipendordningen for borteboere. Programfag og språkfag Mange elever har vanskeligheter med å velge seg programfag. Flere opplever at informasjonen er svært begrenset, og mener at skolen burde gjøre mer for at elevene tar veloverveide valg. AUF i Hordaland mener det er viktig at elevene får tilstrekkelig informasjon før valg av programfag, da disse fagene potensielt kan ha stor innflytelse på senere valg av høyere studier. En slik satsning kan også motvirke frafall grunnet feilvalg. De fleste skoler i Hordaland tilbyr i dag kun fransk, tysk og spansk som språkfag. Dette er i stor grad en etterlevning fra fortiden. AUF i Hordaland ønsker å fornye språkfagene i tråd med det faktiske behovet i bl.a. næringslivet. Det bør derfor satses på fag som russisk, arabisk og kinesisk i tillegg

15 Pålegge skolene å gi god informasjon til elevene i forkant av valg av programfag At flere skoler skal tilby språkfag som russisk, arabisk, kinesisk og polsk Modernisere og utvikle IT-faget i den videregående skolen At elever kan få muligheten til å ta et ekstra fremmedspråk som programfag på videregående skole Ha tilstrekkelig informasjon før valg av fremmedspråk i 8. klasse. Yrkesfag Praktisk opplæring og høyere studier I framtiden er vi avhengig av gode fagarbeidere. AUF i Hordaland anser fagarbeidere som selve bærebjelken i det norske arbeidslivet, og mener at det er de som bidrar mest til å møte økende krav til produktivitet og vekst. Arbeidere som er tilstrekkelig opplært er en verdifull ressurs for den enkelte bedrift og samfunnet for øvrig. Den største andelen av elever som dropper ut av den videregående skolen er gutter på yrkesfag. Det er rimelig å anta at dette til dels kommer av at det er for mye fokus på teori, og for lite praktisk orientert undervisning og opplæring. Yrkesfagelever er ofte interessert i å komme ut i arbeidslivet så fort som mulig. AUF i Hordaland vil at både fellesfag og programfag skal være mer praktisk og yrkesrettede. Gode fagarbeidere blir til ved mye praksis og ved utplassering i bedrifter. Offentlige bedrifter må aktiv legge til rette for å ta imot utplasseringselever fra yrkesfaglige linjer. Mange som har fagbrev i dag ønsker å ta høyere studier innenfor deres fagområde. Det eneste problemet er at skolesystemet i dag sier at man «mangler fag» for videre utdannelse. AUF i Hordaland mener det er feil at ungdommer med fagbrev hindres i å ta høyere studier, spesielt der man har relevant kompetanse som følge av fagbrevet. Det er også flere studier der det ikke er særlig gode begrunnelser for at en person med generell studiekompetanse er mer kvalifisert enn en person med fagbrev. AUF i Hordaland ser derfor at 15

16 det bør åpnes for at også fagbrev skal kvalifisere til høyere studier generelt, men at utdanningsinstitusjonene bør stille fagspesifikke krav for å sikre at søkeren innehar den nødvendige faglige kompetansen. Gjøre fellesfag og programfag på yrkesfaglig mer praktiske og yrkesrettede At det skal brukes mer tid på praktiske fag At skolen aktivt skal legge til rette for utplassering og at offentlige bedrifter skal åpne for muligheten til dette At fagbrev kan gi mulighet til å søke på de høyere studier som er å anse som naturlig forlengelse for fagbrevet At fagbrev gir mulighet til å søke på høyere studier generelt, men at utdanningsinstitusjonene skal stille fagspesifikke krav til hvert studie Lærlingordningen Behovet for fagarbeidere i enkelte bransjer er økende. Samtidig er elevsøkningen innenfor aktuelle yrkesfag synkende. Om noen år vil det være nesten like stort behov for kokker som ingeniører samtidig har antall søkere til Restaurant- og matfag linjen sunket med 40 % de siste årene. AUF i Hordaland mener at å lovfeste rett til læreplass kan øke interessen til å søke på yrkesfaglige linjer. Noen elever sliter med å søke på læreplass, og trenger bedre hjelp fra skolen. Å søke på læreplass kan være vanskelig, og det er behov for god rådgivning og veiledning før man skal søke. Derfor mener AUF i Hordaland det er viktig å pålegge skolene å gi tilstrekkelig rådgivning og hjelp ved å søke læreplass. Når nye yrkesfaglige linjer blir opprettet må det skje i samarbeid med kommunen og privat næringsliv for å passe på at det er lærlingplasser i nærområdet. At elever på yrkesfag skal ha lovfestet rett til læreplass 16

17 Pålegge skolene til å gi tilstrekkelig hjelp til elever med å søke læreplass Skoletilbudet skal justeres etter næringslivets behov for arbeidskraft Frafall AUF i Hordaland ser at yrkesfag sliter mest med frafall. Rammen rundt alt vi gjør i skole- og utdanningspolitikken bør være å redusere frafallet. Det er derfor svært uheldig at mange skoler i Hordaland ikke er godkjente opplæringsinstitusjoner grunnet fysiske mangler på byggene. Mange av disse skolebyggene er helseskadelige på punkter som strider mot norsk lov. Et rom med dårlig luft medfører dårligere læring, derfor vil tilfredsstillende skolebygg være en av faktorene som kan redusere frafallet. Lang reisevei er et av argumentene som trekkes frem av elever i Hordaland som en av årsakene til frafall. Over 300 elever i Hordaland i dag har en reisevei som er lenger enn 1,5 time. Dette er for mange både fysisk og psykisk utmattende. En annen faktor til frafall er feilvalg av studieretning, noe som kan skyldes mangelfull rådgivning. For å redusere frafallet må man ha god rådgivning allerede før valg om studielinje er tatt. For at flest mulig elver skal velge riktig linje, bør personen som gir deg råd kjenne både dine sterke og svake sider. Rådgivningen skal ikke være generell, den skal være individuell slik at valget skjer på bakgrunn av dine interesser og styrker. Om valget allikevel viser seg å være feil må vi sørge for god oppfølgning gjennom at sosiallærere og rådgivere er tilgjengelig når valget allerede er tatt og studielinjen er påbegynt. Vi vil unngå å bruke brakker som permanent løsning, da dette ikke er løsningsorientert. Pusse opp skolebygg slik at utstyr og bygg er helsefremmende. Sette krav til skoler på at utstyr, blant annet stoler og pulter, skal være ergonomisk tilpasset. Ha mindre klasser og flere lærere slik at det blir mer tid til hver enkelt elev. 17

18 Ha god rådgivning før valg av studielinje blir tatt, men også etter et eventuelt feilvalg Vil ikke at brakker skal permanente situasjoner. Høyere studier Studenter stipend: grunnbeløpet i folketrygden Stipendordningen for høyere utdanning er i dag regulert i lov om utdanningsstøtte som blant annet sier at Stortinget skal fastsette størrelsen på utdanningsstøtten. Det vil si at man ved hver debatt om stortingsbudsjettet fastsetter hvor mye studenter skal få i støtte. På grunn av den årlige fastsettelsen har ikke stipendordningen økt i samsvar med prisveksten ellers i samfunnet og hvert år har vi sett at løftene om økt studiestøtte har tapt på bekostning av andre politiske løfter. Studiestøtten til norske studenter har aldri vært så lav som den er nå. Man ser i dag at stipendet er en betydelige mindre del av en students hverdag enn andre inntektskilder som jobb ved siden av studiene. Dette gjør det vanskeligere for dagens studenter å være heltidsstudenter. I tillegg gjør boligmarkedet at studenter må ut med minst halvparten, gjerne 60-70% av stipendet, for å dekke boligkostnader måneden. Dette gjør at de som greier å være heltidsstudenter i dag og bare lever på stipendet er de med foreldre med sterk økonomi som kan hjelpe til med å betale. Den usosiale poltikken er uheldig fordi man enten må bruke en betydelig andel av tiden på å jobbe istedenfor å studere, eller fordi foreldrene har mulighet til å støtte

19 AUF i Hordaland mener at dagens modell med fastsettelse av stipendstørrelsen på en årlig basis gjør blant annet studentene til budsjettapere. Ved å fastsette stipendet til grunnbeløpet i folketrygden er man i tillegg sikret at stipendet øker i samsvar med lønnsveksten ellers i samfunnet. Dette fremmer i tillegg muligheten for alle å vøre heltidsstudent, ikke bare de får støtte fra foreldre. Vi i AUF i Hordaland mener: At man skal endre reglene for utdanningsstøtte slik at støtten blir mål opp i mot grunnbeløpet i folketrygden At man skal øke stipendet slik at studenter får en større mulighet til å kunne være heltidsstudenter Innenlandsutveksling Det norske karaktersystemet i høyere utdannelse benytter seg av en nasjonal standard som alle utdanningsinstitusjoner må følge. Her tar man blant annet i bruk ekstern sensur. Likevel viser det seg at flyten mellom institusjonene møter mange hindringer. Dersom man har en bachelorgrad i økonomi fra en annen høyskole, så er det ingen selvfølge at man kommer inn på for eksempel økonomi og administrasjon på NHH. Grunnen til dette er at NHH har et integrert løp. Resultatet blir derfor ofte at eksterne søkere må ha urimelige høye karakterer for å komme inn på mastergradsstudiet. I kontrast vil de som har tatt bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved NHH være garantert plass. For noen studier er integrert master en nødvendighet. Dette kommer av at en bachelorgrad innenfor selve emnet ikke vil være tilstrekkelig for å få den nødvendige kompetansen og spesialiseringen som kreves I arbeidslivet. Noen jusstudier er eksempler på dette. Likevel mener 19

20 AUF i Hordaland at bruken av integrert master bør begrenses til de studiene hvor det er helt nødvendig, og at det i dag tas for mye i bruk. Tilliten til NOKUT (har ansvaret for kvalitetssikring av høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge) er tilsynelatende lav ved flere utdanningsinstitusjoner. Dersom man har tatt et innføringsfag i matematikk ved en høyskole, er det ikke sikkert at en annen høyskole vil godkjenne faget. Dette kan skyldes at innholdet i faget ikke er dekkende, men noen ganger kommer det av at utdanningsinstitusjonen anser faget for å holde for lav kvalitet. Denne problemstillingen må det gjøres noe med slik at flyten mellom utdanningsinstitusjonene forenkles, og at den enkelte slipper å ta liknende fag flere ganger. I dag er det varierende kvalitet ved ulike utdanningsinstitusjoner. En middels god karakter ved en institusjon, kan være en over middels karakter ved en annen. Derfor bør studenter som allerede har studert ved en institusjon ha førsterett ved søknader til videre studier innen samme fag på samme institusjon, inntil NOKUTs evne og kapasitet til å kvalitetssikre studier blir tilfredsstillende. Begrense bruken av integrert master til de studiene hvor det er å anse som en faglig nødvendig Styrke NOKUTs kapasitet til å kvalitetssikre studier, og på sikt øke tilliten til organet slik at tilsvarende fag ved ulike institusjoner godkjennes At studenter som allerede har studert ved en institusjon, har førsterett ved søknader til videre studier innen samme fag på samme institusjon Fusjonering mellom høgskole og universitet Per i dag har vi en organisering med 8 universitet, 27 offentlige høgskoler, 8 vitenskapelige høgskoler, 9 private høgskoler, samt 21 private institusjoner med enkeltrettigheter. De juridiske skillene mellom høgskole og universitet i dag er bl.a. mulighet til å eie egne bygg og museumsdrift. Universitetene har også full akkrediteringsrett, som vil si at de kan selv opprette nye studier uten å måtte søke om det. Vitenskapelige høgskoler, samt akkrediterte høgskoler, har 20

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 BOKMÅL INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRE UTFORDRINGER UNGE VENSTRES LØSNINGER... 4 1. LIBERALISME... 6 1.1 LIBERALE RETTIGHETER... 7 1.1.1 Ytrings-,

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Kunnskap. Temahefte om Arbeiderpartiets utdanningspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Kunnskap. Temahefte om Arbeiderpartiets utdanningspolitikk. Arbeiderpartiet.no Kunnskap Temahefte om Arbeiderpartiets utdanningspolitikk Arbeiderpartiet.no DEL 1: HOVEDBUDSKAP Vi bygger fremtidens Kunnskaps-Norge Norges viktigste ressurs er menneskene som bor her. Det er kunnskap,

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring UTREDNING 2002/5: Stykkprisfinansiering og videregående opplæring Utarbeidet i avdeling for utredning i Utdanningsforbundet av Åshild Olaussen 2 Forord Denne utredningen omhandler stykkprisfinansiering

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK?

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? - om situasjonen for fremmedspråk i Norge «Mitt språks grenser er min verdens grenser» - Ludvig Wittgenstein Nordmenn mangler fremmedspråklig kompetanse. Det får konsekvenser

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Skolestruktur Nedre Glomma

Skolestruktur Nedre Glomma Østfold fylkeskommune Skolestruktur Nedre Glomma Borg, Greåker, Kalnes og St. Olav videregående skoler 2013-03-04 Rev. Dato: 12. mars 2013 Beskrivelse: utredning av skolestruktur, arealbruk og teknisk

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer