Opplæring innenfor Kriminalomsorgen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring innenfor Kriminalomsorgen"

Transkript

1 Opplæring innenfor Kriminalomsorgen Steinkjer videregående skole avdeling Furuskogen Ei ny tid ÅRSRAPPORT 2012

2 Opplæring innenfor Kriminalomsorgen Steinkjer videregående skole avdeling Furuskogen God opplæring er ett av de viktigste virkemidlene for å få straffedømte til å mestre livet etter endt soning og det er et viktig kriminalitetsforebyggende tiltak. Skolen skal gi kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte i stand til å utnytte sine evner og realisere sine mål. Den skal formidle verdier slik at den enkelte kan ta ansvar for seg selv og sine medmennesker og den skal sette elevene i stand til å bidra i arbeid og i utvikling av samfunnet. Fengsel og skole bør motivere de innsatte til å ta opplæring, og skolene må også satse på de som ikke har formell rett til opplæring. (St.meld.nr ) Angående samfunnsstraffdømte er det kriminalomsorgen som fastsetter innholdet i samfunnsstraffen. Gjennom kartleggingssamtaler legges det program for den enkelte. I samarbeid med avdeling Furuskogen er det utviklet flere strukturerte tiltak som fremmer livsmestringsferdigheter og vekker motivasjon. Mål og satsing Vår visjon Individet skal stå i fokus. Alle som kommer til Furuskogen skal få en positiv skoleopplevelse. Alle skal oppleve vekst og endring ut fra egne forutsetninger. Skolen skal være stedet for kartlegging og nyorientering.» (Fra virksomhetsplan, avdeling Furuskogen) Utviklingsmål 1. Skape et levende, allsidig og trygt miljø for læring 2. Rekruttere elever fra ulike aktører i kriminalomsorgen 3. Gi hver elev den opplæring han har behov for 4. Gi vekst og utvikling gjennom miljøterapeutisk arbeid 5. Sørge for at ansatte stortrives Satsingsområder for 2012/13 Alle som kommer til Furuskogen skal få en positiv opplevelse Videreføre bo-trenings programmet Mannen som skulle stelle hjemme med egen instruktør Aktivitet i skog og utmark hver onsdag Sunnere livsstil som vinteraktivitet Aktiv bruk av MI-samtaler. Øke kompetansen hos ansatte 2

3 Aktiviteter i nærområdet Lage korte prosjekter i kunst og håndverk, kreativitet og skaperglede, fortrinnsvis onsdager Fornye og vedlikeholde hjemmeside Styrke trekantsamarbeidet: Skolen, Friomsorgskontoret og Verdal fengsel Avklare roller og styrke samarbeidet med ansatte på Verdal fengsel Utvikle gode rutiner med hensyn til kartlegging, arbeid med opplæringsplaner og fremtidsplaner Planlegge innflytting i nye lokaler innen nyttår Fornye og holde ved like ansatte sin fagkompetanse ved å delta på kurs, konferanser og studieturer Legge til rette for at vår representant fra OKINT er representert i FOKO og EPEA Forberede og søke om nytt EU prosjekt med fokus på kvinnelige straffedømte Presentasjon av avdelingen og målgruppen Lokaler Skolebygget har frem til årsskiftet vært en stor enebolig i et etablert sentrumsnært bo-område. Kriminalomsorgen Region Nord har hatt ansvar for husleie, strøm og renhold av skolebygget. Friomsorgskontoret i Nord-Trøndelag har hatt en leieavtale med Steinkjer kommune/steinkjerbygg om huset i Furuskogveien 3. Byggeteknisk var huset i dårlig forfatning. Det var kaldt og uisolert og huset har hatt vannskader og frosne rør. Det ble utarbeidet en tilstandsrapport og Steinkjer kommune konkluderte med oppsigelse. Leieavtalen skulle utløpe ved årsskiftet 2012/2013. Et utvalg bestående av Kriminalomsorgen, NT fylkeskommune og Steinkjer vgs. har forhandlet fram en ny leieavtale mellom NT fylkeskommune og Kriminalomsorgen. Det ble planlagt samlokalisering med Steinkjer videregående skole i Mummibygget, 3.etasje. Innflytting januar I skrivende stund, februar 2013, er vi på plass i en stor, lys og pen avdeling i utkanten av Steinkjer videregående skole. Vi betegner dette som «ei ny tid». 3

4 Ansatte I 2012 var det til sammen 7 lærere/veiledere tilsatt/engasjert i OKINT, opplæringen innenfor kriminalomsorgen i Nord-Trøndelag, fordelt på 5.4 årsverk. Ansatte gjør tjeneste på begge avdelingene, både ved Furuskogen og skoleavdelingen ved Verdal Fengsel. Foruten de fast ansatte, har vi avsatt midler til kjøp av tjenester og lønnsmidler til timelærere innen spesielle fagområder. Våre ansatte har en bred faglig kompetanse fordelt på allmennfag, yrkesfag og fagområder innenfor friluftsliv, kunst og håndverk, rådgiving og sosialpedagogikk. Elever Furuskogen arbeider med elever i fasene før, under og etter soning, og har disse fire hovedmålgruppene Elever på frigang fra Verdal fengsel Elever som gjennomfører samfunnsstraff Elever som følges opp etter rusbehandling og soning gjennom NAV og Jarlegården oppfølgingssenter Tidligere elever som vil prøve på nytt Skolen har kapasitet til å ivareta inntil 10 elever om gangen. Den har noen få helårs elever, og de fleste elevene er på skolen i kortere perioder under soningstiden eller i avtalte timer når de gjennomfører samfunnsstraff. De samfunnsstraffdømte deltar oftest på SOL-kursene, skriver selvbiografi, er med på programmet Læring og mestring, deltar på friluftsliv og fysisk trening, bo-trening og hushold, eller utøver samfunnsnyttig tjeneste. Når de blir kjent på denne måten, kan det føre til videre plass på skolen. Oppfølgingsarbeidet krever tid, og flere har også oppfølging etter oppfølgingen med hjelp og støtte Opplæringstilbudet Vi gir deg det du har behov for, er vårt utgangspunkt for inntakssamtalen. Det blir laget opplærings-planer for hver enkelt, det kan være behov for privatist eksamener, små datakurs eller bare en motivasjons - eller en kartleggingsperiode. Ved avslutningen skriver alle en evaluering og gjennomfører et dybdeintervju. Dette er en del av vårt elevdemokrati og vår kvalitetssikring. Eksamensrettede kurs Nytt av året er tilbudet om intensive kurs i naturfag, samfunnsfag, historie og kroppsøving. Vi gir små grupper av elever konsentrert undervisning i 3-5 uker og arrangerer en skriftlig / muntlig eksamen i samarbeid med Steinkjer vgs. etter endt kurs. I 2012 deltok 10 elever på dette tilbudet og 14 eksamener ble 4

5 avgitt, med gode resultat. For mange passer det godt med kortsiktige mål og konsentrert undervisning. Det er mange som mangler karakterer i enkeltfag for å få et fullstendig vitnemål. Andre elever melder seg opp på privatist-webben til angitte frister og gjennomfører eksamen hos oss eller på den videregående skolen på hjemstedet. Å realisere arbeidsformen med korte intensive kurs, er helt i tråd med føringene som er gitt i Nord-Trøndelag sin fylkesplan for opplæringen innenfor kriminalomsorgen. Skoleuka er organisert på følgende måte: Ukedager Aktivitet på Furuskogen Mandag, tirsdag og torsdag Fagdager - fokus på fag og bo-trening Onsdag Trening, livsstil, aktivitet i skog og utmark Fredag SOL-kurs, sammen om livet, med ulike tema Resultatrapportering At vi har så mange elever som kommer og går, gir flere utfordringer. Det brukes mye tid til kartlegging og rådgiving, «tette hull og rydde», MI samtaler, ansvarsgruppemøter og utøve praksis i bedrifter. Vi opplever at elever, sammen med lærere, tar tak, skaffer seg lærebøker, får oversikt over læringsmål og pensumskrav, melder seg opp til eksamen, reiser til hjemstedet og fullfører sine mål. Innsatte som allerede er elever i den videregående skolen eller oppmeldt til andre studier, holder læringsprosessen ved like på Furuskogen gjennom frigangsordningen, nettbasert eller ved hjelp av veiledning i faget. Slik mister de ikke progresjonen eller faller ut av skolen. 5

6 Elevgruppen er sammensatt med hensyn til kjønn, alder, nivå og ressurser. Vi har flest menn, damene kommer oftest på skolen gjennom samfunnsstraffen. De fleste elevene er i alderen år, mange har tapt mye skolegang og trenger motivasjon for å ta fatt igjen. Mangfoldet i opplæringstilbudet muliggjør dette. Samlet oversikt over elever i 2012 ULIKE MÅLGRUPPER Antall Elever på frigang fra Verdal fengsel 46 Samfunnsstraffedømte fra Nord-Trøndelag friomsorgskontor 14 Oppfølgingselever etter soning og/eller rusbehandling 6 Tidligere elever som vil prøve på nytt - Oppfølging etter oppfølgingen 2 Annet Antall elever ved Furuskogen totalt, vår og høst Prosjekter Mannen som skulle stelle hjemme - et fleksibelt bo-treningsprogram Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i flere år gitt avdeling Furuskogen prosjektmidler til et husholdsprogram. Vi viderefører programmet med egne budsjettmidler. Vi har funnet en form som fungerer svært godt, og ansatt en egen kursholder i 30 % stilling. Hun holder kurs på Furuskogens eget kjøkken to dager i uka i tillegg til elevenes selvstendig arbeid de andre dagene. Her deltar en til to elever i ca. fire uker. Kurset har fokus på huslige gjøremål, brødbakst, småbakst, husvask, klesvask, dekke lunchbord og redegjøre for matens ernæringsmessige sammensetning. 6

7 SOL-kurs, sammen om livet Skolen har lang erfaring med SOL-kurs. Årlig deltar mellom personer på disse. Temaene er relevante, holdningsskapende og verdiformidlende. Kommunikasjonsferdigheter, fordommer, konfliktløsninger, rus og nettverk, etikk og filosofi, NAV, samfunnsplikter og rettigheter, samliv og familie, økonomi og gjeld, trafikk og sikkerhet er eksempler på tema. Flere samarbeidspartnere deltar som kursholdere, og det blir servert en god lunsj på kursdagene. Flere oppfølgingsklasser i landet har latt seg inspirere til å utvikle tilsvarende temakurs og har fått erfaring og tradisjon med dette. Sunnere livsstil Dette er et prosjekt som skolen gjennomfører i vinterhalvåret. En gruppe deltagere følges over en lengre tidsperiode. Hovedfokus er å øke den fysiske kapasiteten. I tillegg håper vi at deltagerne rammes av heldige bieffekter som vektreduksjon, økt følelse av velvære, bedre søvnrytme og økt overskudd. Hver onsdag er det et dagsopplegg i regi av skolen med hovedvekt på spinning, styrketrening og uteaktiviteter i samarbeid med Bondens Gym. Det blir også undervist i kosthold og betydningen av riktig ernæring. Aktivitet i skog og utmark Dette dagsprogrammet er en kombinasjon av fysisk aktivitet, tømmerarbeid, friluftsliv og kulturbærende tradisjoner, som tjærebrenning og vedhogst. Aktiviteten er blant annet leirplassbygging, opplæring i bruk av motorsag, ryddesag og mobilt sagbruk. Leirbål med mat, fiske og sanking bær og sopp, er andre aktiviteter. Aktivitetsdagen skjer i nært samarbeid med en gruppe innsatte fra Verdal fengsel og en fengselsbetjent som skolen frikjøper. 7

8 Nettstøtta læring Nettstøtta læring var et prosjekt skolen deltok i med midler fra Fylkesmannen i Hordaland. Målet var å gi innsatte/elever ved Verdal fengsel og elever ved Furuskogen et bredere tilbud med hensyn til valg av studier. Nære samarbeidspartnere i dette prosjektet er NAV, Data Power Learning og NKI. Det ble tilsatt en prosjektleder, og skolen forsterket bemanningen på Læringsrommet (datarommet på VF) med en lærer i 40 %. Sluttrapporten foreligger. Fylkesplanen for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Nord Trøndelag Fylkesplanen ble ferdig til politisk behandling i januar Dokumentet er retningsgivende og styrende for opplæringen de neste fire år. Med bakgrunn i planens intensjon blir behovet for ressurser til rådgiver og karriereveileder blir større i denne perioden, likeens behovet for lærerkompetanse i studiespesialisering og yrkesfag. Skolen har allerede gjennomført flere intensive kurs i kjernefagene, ploging, for å gi elevene mulighet til å ta eksamen i fag de mangler fra tidligere forsøk i den videregående skolen. Forvaltningssamarbeidet på ledernivå skal styrkes ved regelmessige samarbeidsmøter mellom friomsorg, fengsel, NAV og skole, og samarbeidsrutinene bør styrkes ytterligere. Et trygt samfunn Et prosjekt ledet av Friomsorgskontoret i Nord-Trøndelag med særlig fokus på utvidet bruk av PU(personundersøkelse). Skolens rådgiver skal kunne delta i kartleggingsfasen av klienten, før rettssak, dom og soning. Dette for å kunne påvirke til en planmessig og hensiktsmessig gjennomføring av straffen. 8

9 Konklusjon Det har vært et travelt og utfordrende år med stort fokus på omstilling. Avviklingen av skolelokalene i Furuskogvegen 3. og planlegging av de nye på Steinkjer videregående skole har krevd mye ekstra arbeid for alle ansatte. Elevene fikk noe redusert undervisning i desember og noen av de tradisjonelle aktivitetene før jul, falt bort. Vi har store forventninger til arbeidsforholdene på den nye avdelingen. Verdiene og målene våre er synliggjort og forankret i ulike planverk, i skolens utviklingsmål, utviklingsplan, Steinkjermodellen og Fylkesplanen. Å sette eleven i sentrum, bry oss om den ene, vil fortsatt være grunnlaget når vi skal legge individuelle planer for opplæringen. Målet er å gjøre dem bedre rustet til å fungere i samfunnslivet og arbeidslivet etter straffegjennomføringen. Det står vi sammen om. Steinkjer mars 2013 Gudrun Røyneberg Leder for opplæringen innenfor Kriminalomsorgen i Nord-Trøndelag. 9

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møtested Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 ASKER Møtedato 27.01.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE 2012/2013 Forord til årsplanen. Årsplanen beskriver det vi i store trekk sysler med i barnehagen. Det pedagogiske grunnsynet vårt er kjent og finnes på side 3 i

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN SLUTTRAPPORT PROSJEKT FRI: SAMARBEID MED KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN OG HUSBANKEN, DRAMMEN KOMMUNE, KRIMINALOMSORGEN, FENGSELSREGION SØR, DRAMMEN POLITI ETAT, FOREBYGGENDE, PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer