Forlaget Vett & Viten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forlaget Vett & Viten"

Transkript

1 NORSK SAMEPOLITIKK MÅLSETTING, VIRKEMIDLER OG RESULTATER Bjørn Aarseth Forlaget Vett & Viten i samarbeid, med NORSK FOLKEMUSEUM Oslo 2006

2 Innhold INNHOLD 1 HISTORISK TILBAKEBLIKK i 1.1 Samene og den norske stat i eldre tid Retninger i kulturpolitikken Mot et tidsskifte i samepolitikken 7 2 NYE SIGNALER FRA SAMORDNINGSNEMNDA FOR SKOLEVERKET n 2.1 Forarbeidet til en ny minoritetspolitikk Tilråding nr. III om «Samiske skole- og opplysningsspørsmål» Reformarbeidet i Samordningsnemndas spor Stortingets behandling av bevilgninger til samiske formål i årene Synspunkter og bevilgningspraksis Ingen bred prinsippdebatt om minoritetspolitikken Reaksjoner mot mer samisk i skolen Kautokeino skolestyres begrunnelse Den kulturelle og skolepolitiske situasjon etter Samordningsnemndas innstilling - Vurderinger 29 3 SAMEKOMITEEN AV Bakgrunn og oppnevning Komiteens grunnsyn og minoritetspolitiske hovedlinjer Motstand mot reformer i minoritetspolitikken Spørsmål og svar i Stortinget 27. april Interpellasjonsdebatt i Stortinget 4. november Regjeringens samepolitiske prinsipper Stortingskomiteens behandling av Samekomiteens innstilling og St.meld. nr. 21(1962/63) Debatten om samesakene i Stortinget 27. mai Minoritetspolitiske resultater av Samekomiteens innstilling og dens behandling i regjeringen og Stortinget 67 4 FRAMDRIFTENAV REFORMARBEIDET Sammenfatning og utsyn for 1960-årene 80 5 NYE UTREDNINGER OG PLANER Behov for spesielle og regionale utredninger ' Sosial- og sysselsettingsproblemer i Indre Finnmark 85 6 LANDSDELSPLAN FOR NORD-NORGE Samiske samfunnsforhold i landsdelsplanen Prinsipielle og allmenne samepolitiske forslag, Høringsrunden for landsdelsplanen Regjeringens hovedsynspunkter på utviklingeni de samiske bosettingsområder Styrking av næringsliv, bosetting og kulturi sentrale sameområder Tilleggsmelding om Landsdelsplanen for Nord-Norge fra regjeringen Bratteli Stortingskomiteens behandling av Landsdelsplan for Nord-Norge Debatten i Stortinget 12. juni 1974 om et utbyggingsprogram for Nord-Norge Oppsummering 98 XI

3 Norsk samepolitikk AKSJONSPLAN FOR DE SENTRALE SAMISKE BOSETTINGSOMRÅDER Aksjonsplanens formål og hovedinnhold Utdanning Kultur Næring og bosetting Minoritetspolitiske trekk i aksjonsplanen Skriftlige reaksjoner på SUneld. nr. 13(1974/75) Stortingets behandling av «Aksjonsplan for de sentrale samiske bosettingsområder» Stortingsdebatten om Aksjonsplanen for de sentrale samiske bosettingsområder Oppsummering SAMENES RETTIGHETER TIL NATURRESSURSENE Debatt i Stortinget 16. april Oppsummering SAMNORDISK INNSATS TIL VERN OMMILJØET I SAMENES KJERNEOMRÅDER INNSTILLING FRA «MOLTEUTVALGET» I FINNMARK RESSURSUTVALGET FOR FINNMARKSVIDDA Oppnevning og mandat Arbeidsformer og hovedprinsipper Enighet og dissenser i Ressursutvalgets innstilling Tekniske inngrep og større utbygginger Veibygging Forvaltningen av Finnmarksvidda Oppsummering - Minoritets-og lokalpolitiske konsekvenser REINDRIFTSLOVGIVINGEN Fra 1600-tallet fram til 1920-årene Den lange veien fram til reindriftsloven av Atten års forarbeid til reindriftsloven av Tilleggsutredning Motstand mot lovforslaget Odelstingsproposisjon nr. 9( ) Lov om reindriften Ny innstilling fra landbrukskomiteenom lov om reindrift Debatten i Stortinget 25. april Oppsummering av reindriftsloven av NORSK KULTURRÅDS VIRKSOMHET FOR SAMISK KULTUR Fornorskningspolitikken møtte sin begrensning Gjenreising og materiell vekst etter 2. verdenskrig Treghet i reformprosessen «Det samiske kulturproblem» oversendes Kulturrådet Kulturrådets arbeidsformer - Samisk medbestemmelse Det faglige utvalg for samisk kultur Antall bevilgninger og intern budsjettfordeling Støtte til samiske kulturformål fra andre poster Totalt bevilget av Norsk kulturråd til samiske formål Oppsummering - Minoritetspolitiske vurderinger VOKSENDE ENGASJEMENTFOR SAMISK KULTUR INNEN DENOFFENTLIGE FORVALTNING Kirke-og undervisningsdepartementet Landbruksdepartementet Kommunaldepartementet 185

4 Innhold 14.4 Miljøverndepartementet Forbruker-og administrasjonsdepartementet Barne-og familiedepartementet Felles finansiering ved flere offentlige kilder Oppsummering «KULTURMELDINGENE» OG SAMISK KULTUR Om organisering og finansiering av kulturarbeid Samisk kultur i «Kulturmeldingen» Ny kulturpolitikk Kulturmeldingenes behandling i Stortinget Kulturdebatt i Stortinget Oppsummering SØKELYS PÅ AKTUELLE SAMESAKER I TRONTALEDEBATTEN HØSTEN Retten til naturressursene i sameområdene Fokus i Stortinget på samisk aksjonsgruppe mot Alta-utbyggingen Majoritet - minoritet - utenomparlamentariske virkemidler Oppsummering - Hva mente Stortinget om «Samiske rettigheter» SAMMENFATNING OG DRØFTING AV MÅLSETTINGER OG VIRKEMIDLER FOR PERIODEN ET SKJELLSETTENDE MØTE Regjeringens kontaktmøte i Vadsø20. november Ny kurs i minoritetspolitikken NYE MØTER MELLOM REGJERINGEN OG REPRESENTANTER FOR SAMENE Kommunalministerens kontaktmøte med de samiske organisasjoner og Norsk Sameråd Nytt politisk grunnlag for regjeringens drøfting med organisasjonene Statens representasjon ved møtene i Kautokeino februar Norske Samers Riksforbund (NSR), Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Nordisk Sameråd (NS) Regjeringen ønsket ro og samarbeid NSR v/formann Ole Henrik Maggas forslag til møtetema NRL v/formann Johan J. Eiras forslag til tema for møtet Diskusjonsmøte 17. februar 1981 mellomstatens representanter og utsendingerfra NSR, NRL og NS Kommunalministerens møte med Samenes Landsforbund (SLF) 17. februar Kommunalministerens møte mednorsk Sameråd 18. februar Oppsummering og refleksjoner etter møtene mellom representanter for regjeringen og de samiske organisasjoner 17. februar Oppsummering av kommunalministerens møte med Norsk Sameråd 18. februar MØTE MED DE SAMISKEORGANISASJONER OG KOMMUNALDEPARTEMENTET 1. APRIL Oppsummering - Hva kom ut av møtet BAKGRUNN FOR MØTENE MELLOM REPRESENTANTER FOR REGJERING OG SAMISKE ORGANISASJONER Striden om utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget Stemningen i politiske miljøer i Finnmark 1979/ Situasjonen fram til Kautokeinomøtene Norske Samers Riksforbund (NSR) trekker seg ut av offentlige råd og utvalg XIII

5 Norsk samepolitikk Fikk tilbaketrekkingen konsekvenser? Minoritetsperspektivet NYE KULTURMELDINGER- HORISONTEN UTVIDES Kulturpolitikk for 1980-årene St.meld. nr. 27 (1983/84) Nye oppgaver i kulturpolitikken Innst.S. nr. 132 (1984/85) fra kirke-og undervisningskomiteen Debatt i Stortinget 28. mars 1985 om Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om «Kulturpolitikk for 1980-åra» og «Nye oppgaver i kulturpolitikken» LANGTIDSPROGRAMMENE - ET NYTT TREKK I SAMEPOLITIKKEN Langtidsprogrammet ( ) Kommentar Langtidsprogrammet Samisk kultur og samfunnsliv Ressursutnytting i de samiske områder Langtidsprogrammet O-ÅRENE - NYTT TIDSSKIFTE I MINORITETSPOLITIKKEN Samerettsutvalget Samekulturutvalget Ny politisk vilje i regjeringen SAMERETTSUTVALGETS ARBEID Grunnlovsbestemmelse om samenes rettsstilling Om representative organer for samene Sentralorganets sammensetning En egen valgkrets for reindriftsamene? Utjevningsmandater? Stemmerett ved direkte samevalg Allmenne spørsmål knyttet til forslaget om en samelov Økonomisk ansvar for minoritetskultur Internasjonale rettsregler i norsk rett Samstemmighet om vesentlige samepolitiske mål SAMEKULTURUTVALGETS ARBEID Samisk kultur og utdanning (NOU 1985: 14) Samisk språk Samisk i grunnskolen Økonomiske og administrative konsekvenser VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR SAMER Prinsipielle sider ved skolens innhold Samfunnsbehov og bosetting Behovet for læremidler skisseres slik: Samiske videregående skoler Elevtilgang og kapasitet Styringsfunksjonene Faglig/pedagogisk utviklingsarbeid SAMISK KULTUR OG UTDANNING - DE ENKELTE SEKTORER - ADMINISTRASJON Kringkasting og presse Norsk Rikskringkasting Samisk pressetilbud Musikk Litteratur 337 XIV _ i».,. ff'

6 Innhold Bibliotekvirksomhet Duodji Billedkunst Teater Kulturminnevern og museer Barne- og ungdomsarbeid Idrett Kirke-og menighetsliv Kulturbygg Høyere utdanning og forskning Nordisk samarbeid Andre kulturforhold Film og videogram Styrking av samisk historiebevissthet Samisk arkiv Styring og administrasjon Utbyggingssaker ogressursforvaltning ET NYTT MINORITETSPOLITISK KLIMA Odelstingsproposisjon nr. 33 (1986/87) Sametingets myndighet - valgformer - manntall Valgkretser og mandatfordeling Stemmerett ved sametingsvalg Sentralorganets navn Forholdet til de internasjonale rettsregler Samelovens oppfølging i Stortinget Justiskomiteen Forhandlinger i Odelstinget om lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) Behandling av Inns. O. nr. 79 i Lagtinget En stille revolusjon Nye toner i minoritetsdebatten Grunnlovsbestemmelse om samene Forslag fra seks stortingsrepresentanter Forhandlingene i Odelstinget om Inst. S. nr. 147( ) Oppsummering av Stortingets behandling av sameparagrafen ( 110a) OPPFØLGING AV SAMEKULTURUTVALGET Spesielt om samisk språk Likestilling av samisk og norsk språk Forvaltningsområde for samisk språk Rett til å bruke samisk i kontakt med offentlige organer Bruk av samisk i rettsvesenet Høringsuttalelser fra etatene Høringsuttalelser til proposisjonsutkastet Motstand mot lovfestet bruk av samisk i rettsvesenet Bruk av samisk i helse-og sosialinstitusjoner Bruk av samisk i kirken Samiske kunngjøringer og skjema Rett til utdanningspermisjon Fortrinnsrett ved tilsetting Oversetting av lover og forskrifter til samisk Samisk språkråd Samisk i kommunal forvaltning 406

7 Norsk samepolitikk Utdanningsspørsmål Grunnskolelovens 40 nr Egen skolekrets for språklige minoriteter - Grunnskolelovens Tillegg til Mønsterplanen - Grunnskoleloven Administrative forhold. ' Klageregler vedrørende språkreglene Brev på samisk i sentralforvaltningen Informasjonstiltak om språkreglene Oppfølging av samisk språklov i Stortinget Stortingets kirke-og undervisningskomitéom forslagene til språkregler Forhandlinger i Odelstinget om samisk språklov Samisk språklov - Behandling i Lagtinget Kan samisk språklov redde samekulturen Språket som kulturfaktor/identifikasjon Samisk i rettsvesenet Samisk i helse-, sosial-og kirkelig sammenheng Permisjon med lønn for å lære samisk En samisk administrasjon Lover av spesiell interesse for samene Samisk som kommunalt hovedspråk Utdanningsspørsmål - rett til å lære samisk Samisk som obligatorisk eller frivillig fag Krav om egne samiske kretser i språkblandingsdistrikter Behandlingen i stortingskomiteen Om debatten i Odelstinget om samisk språklov Samstemmighet om hovedlinjene Oppsummering av Stortingets behandling av forslaget til Samisk språklov Fremtiden for samisk språk SAMISK KULTURLIVEN NORDISK UTREDNING Innledning (kapittel 1) Det samiske kulturliv sett fra en samisk synsvinkel (kapittel 2) Det samiske kulturliv i dag (kapittel 3) Arbeidsgruppens betraktninger og forslag (kapittel 4) Oversikten over finansiering av det samiske kulturliv Kommentar til den nordisk-samisk kulturutredningen Oppfølging av nordisk samepolitikk Nordisk Ministerråd øker innsatsen til samisk kulturliv Prinsipiell uttalelse om samisk kultur fra Rådgivende Utvalg For Kultur / Nordisk Ministerråd ARBEIDET FOR EN NORDISK SAMEKONVENSJON Innledning Behov og grunnlag for en nordisk samekonvensjon Sammendrag Behovet for en nordisk samekonvensjon blir nærmere definert i eget kapittel Arbeidsgruppens anbefalinger Protokoll for Ministerrådsmøte om samiske saker, Oslo 5. april Protokoll for nordisk samarbeid om samiske saker, Karasjok 2. november Protokoll for «Møte om samiska frågor mellan ministrarna ansvarlige for samiska frågoroch sametingspresidenterna, Stockholm den 7. november 2001» Protokoll for «Møte mellan ministrarna før samiske frågor i Sverige, Norge og Finland och sametingspresidenterna i Sverige, Norge och Finland, Helsingfors den 13. november 2002» 478 XVI

8 Innhold 33 ENDRINGER i SAMFUNNOG VÆREMÅTE Brudd med den negative minoritetspolitikken Skolepolitiske midler Samisk holdning til nye samepolitiske forslag Kampen om opinionen i lokalsamfunnog sentrale organer Land og vann - Interessemotsetningerogså i de samiske miljøer Hva binder samene sammen som folk? Kulturelementer Media Samisk presse i Norge ;5 Samiske kulturinstitusjoner Duodji-samisk håndverk og kunsthåndverk Jus Medisin Kirke- og menighetsliv Sametinget Samiske folkedrakter som kulturell identifikasjon Oppsummering av samiske grunnelementer Samisk identitet og etnisiteti en omskiftelig verden Rein og beiteproblemer i Finnmark Økonomi Definisjon av identitet og etnisitet Definisjon av begrepet etniske minoriteter :6.1 Typer av statlig minoritetspolitikk Sammenfatning Markering av et tidsskifte Tapt og vunnet VEIEN VIDERE-VISJONER MOT DET 21. ÅRHUNDRE Grunnleggende dokumenter om menneskerettigheter og minoritetsvern FNs internasjonale konvensjoner om menneskerettighetene Convention No 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries Den Europeiske menneskerettskonvensjon Europarådets «Rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter» Norges første rapport om gjennomføringen av Europarådets rammekonvensjon En samisk fremtid - retten til naturressursene Utvikling av sedvaneretten Om befolkning, språk og etnisitet Hvem taler samefolkets sak? Ny vekst i sametinget 579 NOTER 581 LITTERATURLISTE 609 x vi i

Samepolitisk regnskap. samarbeidsregjeringens første tusen dager

Samepolitisk regnskap. samarbeidsregjeringens første tusen dager Samepolitisk regnskap samarbeidsregjeringens første tusen dager Samarbeidsregjeringens samepolitiske regnskap etter 1000 dager, 15. juli 2004 Ved statssekretær Anders J.H. Eira (Høyre) Samarbeidsregjeringens

Detaljer

Samene - en håndbok. Redaktør John Trygve Solbakk Billedredaktør Britt Hansen Biti

Samene - en håndbok. Redaktør John Trygve Solbakk Billedredaktør Britt Hansen Biti Samene - en håndbok Redaktør John Trygve Solbakk Billedredaktør Britt Hansen Biti Davvi Girji OS 2004 Innholdsliste Introduksjon 11 1 Samenes historie 16 1.1 Samene i historien 16 1.2 Samisk fortidshistorie

Detaljer

St.meld.nr. 28 ( ) Samepolitikken

St.meld.nr. 28 ( ) Samepolitikken St.meld.nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken Milepæler i samepolitikken de siste tiårene Sameloven Opprettelse av Sametinget Grunnlovens 110 a Språkreglene Samiskopplæring i skolen Finnmarksloven Konsultasjonsavtalen

Detaljer

Samene en håndbok. Redaktør John Trygve Solbakk Billedredaktør Britt Hansen Biti

Samene en håndbok. Redaktør John Trygve Solbakk Billedredaktør Britt Hansen Biti Samene en håndbok Redaktør John Trygve Solbakk Billedredaktør Britt Hansen Biti Davvi Girji OS 2004 Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo, har bidratt med økonomisk støtte til utgivelsen. Copyright:

Detaljer

Kommunene og den samiske offentligheten (kort versjon)

Kommunene og den samiske offentligheten (kort versjon) Kommunene og den samiske offentligheten (kort versjon) 1. Innledning En samisk offentlighet forstås som institusjoner, organisasjoner, partier, media og møteplasser som utvikler og former meninger om politiske

Detaljer

Kommentarer Dokument 8:30 S ( ) Representantforslag om. om en sannhetskommisjon for fornorskingspolitikk og urett begått mot det

Kommentarer Dokument 8:30 S ( ) Representantforslag om. om en sannhetskommisjon for fornorskingspolitikk og urett begått mot det Statsråden Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite 0026 OSLO Deres ref Vår ref 15/2779-6 Dato 22. mai 2017 Kommentarer Dokument 8:30 S (2016 2017) Representantforslag om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk

Detaljer

Ble Stortinget gitt villedende opplysninger?

Ble Stortinget gitt villedende opplysninger? Ble Stortinget gitt villedende opplysninger? (Litt om to stortingsproposisjoner som omhandler to ILO-konvensjoner og litt til.) okt-2011 ILO-konvensjon nr. 107 av 1958 er forløperen til ILO-konvensjon

Detaljer

Arbeidsgruppen tar forbehold om at oversikten kan være ufullstendig.

Arbeidsgruppen tar forbehold om at oversikten kan være ufullstendig. Vedlegg 3. Oversikt over overføring av myndighet og tilskuddsordninger til Sametinget Basert på Lovdata, budsjettproposisjoner, stortingsmeldinger og tildelingsbrev til Sametinget fra 1989 til 2007. Arbeidsgruppen

Detaljer

VEDRØRENDE SKRIFTLIG HØRING I FORBINDELSE MED NORGES 19./20. RAPPORT TIL FNs RASEDISKRIMINERINGSKOMITÉ (CERD)

VEDRØRENDE SKRIFTLIG HØRING I FORBINDELSE MED NORGES 19./20. RAPPORT TIL FNs RASEDISKRIMINERINGSKOMITÉ (CERD) Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Din ref./deres ref: Min ref./vår ref: Beaivi/Dato: 200803719-/PKOS GBR/gbr 27.07.2009 VEDRØRENDE SKRIFTLIG HØRING I FORBINDELSE MED NORGES

Detaljer

Mottatt: \b /l~;<" -<~ <S

Mottatt: \b /l~;< -<~ <S REGJERINGEN Mottatt: \b /l~;

Detaljer

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett?

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Innlegg på Finnmark fylkestings temadag Urfolk, 15. juni 2004. Av Láilá Susanne Vars, doktorgradsstipendiat

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/4490-9 01.11.2016 Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag

Detaljer

hva kan forklare endringen i norsk samepolitikk på 1980-tallet?

hva kan forklare endringen i norsk samepolitikk på 1980-tallet? Kandidat: Guro Refsum Sanden Samepolitikkens tiår hva kan forklare endringen i norsk samepolitikk på 1980-tallet? Innhold Sammendrag av oppgaven s. 2 1 Innledning s. 2 2 Historisk oversikt s. 3 3 Samepolitiske

Detaljer

DEN RÅDGIVENDE KOMITE FOR RAMMEKONVENSJONEN OM BESKYTTELSE FOR NASJONALE MINORITETER

DEN RÅDGIVENDE KOMITE FOR RAMMEKONVENSJONEN OM BESKYTTELSE FOR NASJONALE MINORITETER 14 October 2002 GVT/COM/INF/OP/I(2003)003 1 PDF DEN RÅDGIVENDE KOMITE FOR RAMMEKONVENSJONEN OM BESKYTTELSE FOR NASJONALE MINORITETER Den norske regjerings kommentarer til synspunktene til Den rådgivende

Detaljer

Høringsuttalelse til Innstilling om en nordisk samekonvensjon

Høringsuttalelse til Innstilling om en nordisk samekonvensjon Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. P.b. 6706 St. Olavs plass 0030 Oslo NO-0130 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 16. juni 2006 Deres ref.: 200600205-/GUH Vår ref.: 06/6577 Telefon:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus BARNEHAGER FOR SAMISKE BARN

Fylkesmannen i Oslo og Akershus BARNEHAGER FOR SAMISKE BARN BARNEHAGER FOR SAMISKE BARN HVA SIER BARNEHAGELOVEN, 2 FJERDE LEDD Bestemmelsen understreker særskilt plikten til å ta hensyn tilsamiske barns språk og kultur. Med samiske barn menes barn av foreldre eller

Detaljer

Ot.prp. nr. 85 ( )

Ot.prp. nr. 85 ( ) Ot.prp. nr. 85 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner Tilråding fra Miljøverndepartementet 31. mai 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel

Detaljer

ODD MATHIS HÆTTA SAMENE. historie kultur samfunn GRØNDAHL DREYER

ODD MATHIS HÆTTA SAMENE. historie kultur samfunn GRØNDAHL DREYER ODD MATHIS HÆTTA SAMENE historie kultur samfunn GRØNDAHL DREYER S A M E N E - H I S T O R I E K U L T U R S A M F U N N Var unntatt fiskere» fuglefangere og jegere-og $e var allé Rnnér" Ottar, j Innhold

Detaljer

Etnisk og demokratisk Likeverd

Etnisk og demokratisk Likeverd Til Næringskomiteen Alta, 12. april 2012 Innspill vedrørende Fiskeri- og Kystdepartementets Prop. 70 L (2011 2012)om endringer i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven Dersom visse deler av forslagene

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Forord........................................................ 11 Del 1 Historie...................................................... 15 1.1 Samenes tradisjonelle bosetningsområde........................

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Høring - endring av forskrift om forvaltnngsområdet for samisk språk

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Høring - endring av forskrift om forvaltnngsområdet for samisk språk DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1125-17 06.09 2017 Høring - endring av forskrift om forvaltnngsområdet for samisk språk Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

at samene som folk og urfolk i de tre statene har en egen kultur, et eget samfunnsliv og egne språk som strekker seg over statenes grenser,

at samene som folk og urfolk i de tre statene har en egen kultur, et eget samfunnsliv og egne språk som strekker seg over statenes grenser, NORDISK SAMEKONVENSJON Regjeringene i Finland, Norge og Sverige, som konstaterer at samene som folk og urfolk i de tre statene har en egen kultur, et eget samfunnsliv og egne språk som strekker seg over

Detaljer

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Grad Kortere studier/kurs Studiepoeng 30 Varighet To semestre Heltid/deltid Deltid Studiested Universitetet i Nordland Studieprogramansvarlig Anders

Detaljer

Innst. O. nr. 55. ( ) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen. Ot.prp. nr. 21 ( )

Innst. O. nr. 55. ( ) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen. Ot.prp. nr. 21 ( ) Innst. O. nr. 55 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen Ot.prp. nr. 21 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre

Detaljer

Kulturutredningen høringsuttalelse fra Språkrådet

Kulturutredningen høringsuttalelse fra Språkrådet Fra: Arnfinn Muruvik Vonen [mailto:arnfinn.muruvik.vonen@sprakradet.no] Sendt: 1. juli 2013 23:51 Til: Postmottak KUD Emne: Kulturutredningen 2014 - høringsuttalelse fra Språkrådet Kulturdepartementet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2005 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie

Detaljer

Sammendrag: Kommunereformen og samiske interesser. Sámediggi Sametinget 16.9.15

Sammendrag: Kommunereformen og samiske interesser. Sámediggi Sametinget 16.9.15 Sammendrag: Kommunereformen og samiske interesser Sámediggi Sametinget 16.9.15 Sammendrag: Utredning kommunereformen og samiske interesser Utredningen om kommunereformen og samiske interesser er gjort

Detaljer

Tospråklighetsarbeid i FFK: Mål og muligheter

Tospråklighetsarbeid i FFK: Mål og muligheter Tospråklighetsarbeid i FFK: Mål og muligheter Samisk i FFK 4. februar 2016 Nina Merete Austad rådgiver samisk språk, kultur og samfunn 1 Innhold Hvilke forpliktelser har vi ifølge Sameloven?» Språkreglene

Detaljer

NOU 1985:14. side 1 av 22. Dokumenttype NOU 1985:14 Dokumentdato 1985-06-07 Tittel Utvalgsleder Utgiver Kapittel

NOU 1985:14. side 1 av 22. Dokumenttype NOU 1985:14 Dokumentdato 1985-06-07 Tittel Utvalgsleder Utgiver Kapittel Dokumenttype NOU 1985:14 Dokumentdato 1985-06-07 Tittel Utvalgsleder Utgiver Samisk kultur og utdanning Myklevoll Kirsten Kulturdepartementet 2.1 KAPITTEL 1. MANDATET, UTVALGETS SAMMENSETNING OG ARBEIDET

Detaljer

INNHOLD. Kapittel 1 Innledning... 11 Barn og samfunn... 11 Bokas oppbygning... 13

INNHOLD. Kapittel 1 Innledning... 11 Barn og samfunn... 11 Bokas oppbygning... 13 INNHOLD Kapittel 1 Innledning... 11 Barn og samfunn... 11 Bokas oppbygning... 13 Kapittel 2 Barn og samfunn... 14 Forholdet mellom samfunn, kultur og sosialisering... 14 Ulike former for sosialisering...

Detaljer

Susann Funderud Skogvang. Samerett. - om samenes rett til enfortid, nätid og framtid. Universitetsforlaget

Susann Funderud Skogvang. Samerett. - om samenes rett til enfortid, nätid og framtid. Universitetsforlaget Susann Funderud Skogvang Samerett - om samenes rett til enfortid, nätid og framtid Universitetsforlaget Innhold INNLEDNING OG METODE 15 1.1 Introduksjon 15 1.2 Om faget samerett 16 1.3 Samerettens historie

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Vedrørende samarbeidsavtalen mellom Sametinget og kommunene om bruken av tospråklighetsmidlene

Vedrørende samarbeidsavtalen mellom Sametinget og kommunene om bruken av tospråklighetsmidlene Vedrørende samarbeidsavtalen mellom Sametinget og kommunene om bruken av tospråklighetsmidlene Ávjovárrekommunene Karasjok og Kautokeino er i en særstilling der samisk er majoritetsspråk med at vel 90

Detaljer

Vår ref. 15 /59890//X09/&13/ oppgis ved alle henv.

Vår ref. 15 /59890//X09/&13/ oppgis ved alle henv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep N-0032 OSLO Vår saksbehandler Vår ref. 15 /59890//X09/&13/ oppgis ved alle henv. Deres ref. 15/3932-1 Dato Svar - Høring - NOU 2015: 7 Assimilering

Detaljer

Sametinget. Samenes folkevalgte parlament. Foto: Denis Caviglia.

Sametinget. Samenes folkevalgte parlament. Foto: Denis Caviglia. Sametinget Samenes folkevalgte parlament Foto: Denis Caviglia. Foto: Denis Caviglia. Foto: Denis Caviglia. Sametingsrepresentanter i plenum. President Egil Olli. Sametinget i Norge Sametinget er en folkevalgt

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Deres ref. Saksbeh. Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) 2010/717-1595/2011/ Dato 16.05.2011 Marianne Johnsen, tlf.: 1 av 9 Språksenter VEDTATT SPRÅKPLAN FOR NESSEBY KOMMUNE

Detaljer

Røros inn i samisk forvaltningsområde? Info Rådgivende utvalg samiske spørsmål

Røros inn i samisk forvaltningsområde? Info Rådgivende utvalg samiske spørsmål Røros inn i samisk forvaltningsområde? Info Rådgivende utvalg samiske spørsmål 29.09.16 MANDAT FOR KOMITEEN Mandat: Utredningsarbeidet må ta for seg Kan deler av kommunen innlemmes eller må hele kommunen

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Innstilling fra kommunalkomiteen om samepolitikken

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Innstilling fra kommunalkomiteen om samepolitikken Innst. S. nr. 110 (2002 2003) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.meld. nr. 55 (2000-2001) og St.meld. nr. 33 (2001-2002) Innstilling fra kommunalkomiteen om samepolitikken Innst. S. nr.

Detaljer

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Arbeidsgiverforeningen Spekter vil med dette gi innspill til Kulturpolitisk utredningsutvalg ( Kulturutredningen 2014 ), jfr. invitasjon

Detaljer

Samisk forskning i Forskningsrådet En analyse av et utvalg programmer og prosjekter. Elisabeth Westphal/

Samisk forskning i Forskningsrådet En analyse av et utvalg programmer og prosjekter. Elisabeth Westphal/ Samisk forskning i Forskningsrådet En analyse av et utvalg programmer og prosjekter Elisabeth Westphal/29.08.2016 Program for SAMISK (P-SAMISK) Program for SAMISK (P-SAMISK) Program for SAMISK (P-SAMISK)

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Samejubileet 2017 en status til rådgivende utvalg på Røros 25.9.2014

Samejubileet 2017 en status til rådgivende utvalg på Røros 25.9.2014 Samejubileet 2017 en status til rådgivende utvalg på Røros 25.9.2014 1 Bakgrunn Den 6. februar 2017 er det 100 år siden samefolkets første landsmøte ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim. Det var særlig

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Samisk arkiv. Fra stiftelse (1995) til avdeling under Arkivverket (2005)

Samisk arkiv. Fra stiftelse (1995) til avdeling under Arkivverket (2005) Samisk arkiv Fra stiftelse (1995) til avdeling under Arkivverket (2005) Stiftelse Historikk 1988: Prosjektet Samiske arkiver (Nordisk samisk institutt, Forskningsrådet og Riksarkivaren) 1995: Privat stiftelse

Detaljer

Sámigiella almmolaš giella. En sammenlikning mellom lovregler for bruk av samisk i Norge, Sverige og Finland

Sámigiella almmolaš giella. En sammenlikning mellom lovregler for bruk av samisk i Norge, Sverige og Finland Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Sámigiella almmolaš giella. En sammenlikning mellom lovregler for bruk av samisk i Norge, Sverige og Finland Dag Finn Simonsen Sprog i Norden, 1992, s. 100-109

Detaljer

SAMENES 18. KONFERANSE 7 9 Oktober 2004 i Honningsvåg, Norge

SAMENES 18. KONFERANSE 7 9 Oktober 2004 i Honningsvåg, Norge SAMENES 18. KONFERANSE 7 9 Oktober 2004 i Honningsvåg, Norge HONNINGSVÅG-DEKLARASJON Den 18. Samekonferansen, som representerer Samerådets medlemsorganisasjoner i Finland, Norge, Russland og Sverige, samlet

Detaljer

SAMENES 19. KONFERANSE

SAMENES 19. KONFERANSE SAMENES 19. KONFERANSE 29. til 31. oktober2008 i Rovaniemi, Finland ROVANIEMI DEKLARASJONEN Samenes 19. konferanse, som representerer Samerådets medlemsorganisasjoner i Finland, Norge, Den Russiske Føderasjonen

Detaljer

Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder

Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder Saknr. 13/913-1 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.

Detaljer

Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende Gjelder fra 01.08.2007 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/his2-01 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger

Detaljer

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite Møtebok 04/09

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite Møtebok 04/09 Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite Møtebok 04/09 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 17.11.2009 Sted:

Detaljer

Samisk språkplan. for Nesseby kommune 2011-2015

Samisk språkplan. for Nesseby kommune 2011-2015 1 Samisk språkplan for Nesseby kommune 2 Innledning Samisk språkplan er først og fremst ment som et styringsverktøy for Nesseby kommune. Målet med planen er å styrke samisk språkutvikling, for blant annet

Detaljer

Status, forutsetninger og utfordringer ved prosessveileder Bente Larssen

Status, forutsetninger og utfordringer ved prosessveileder Bente Larssen Kommunereformen i Finnmark Status, forutsetninger og utfordringer ved prosessveileder Bente Larssen Kommunereformen Arbeidet med kommunereformen er godt i gang over hele landet. - Bakgrunn for reformen

Detaljer

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Oppstart 8.-9. sept. 2014 Seks formannskap ett møte! Mål: god og felles orientering om kommunereformen og enighet om oppstart

Detaljer

Folkeretten, konsultasjoner og samspillet mellom Sametinget/ nasjonalparkstyrene Jon Petter Gintal Fagleder, Avd. for rettigheter og internasjonale

Folkeretten, konsultasjoner og samspillet mellom Sametinget/ nasjonalparkstyrene Jon Petter Gintal Fagleder, Avd. for rettigheter og internasjonale Folkeretten, konsultasjoner og samspillet mellom Sametinget/ nasjonalparkstyrene Jon Petter Gintal Fagleder, Avd. for rettigheter og internasjonale saker Samene er anerkjent som ett folk i Norge Picture:

Detaljer

Regler for valg av representanter for samisk kirkeliv til bispedømmeråd og Kirkemøtet

Regler for valg av representanter for samisk kirkeliv til bispedømmeråd og Kirkemøtet DEN NORSKE KIRKE KR 49/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 40/11, SKR 13/11 Saksdokumenter: Regler for valg av representanter for samisk kirkeliv

Detaljer

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har følgende innspill til høringsbrevet:

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har følgende innspill til høringsbrevet: Høringssvar på Høringsbrev forslag til retningslinjer for samiske grunnskolelærerutdanninger (ref:17/66-1). Universitets- og høgskolerådet. Frist 19.april. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Detaljer

Høringsuttalelse til kapitlet «Samiske språklige rettigheter i henhold til folkeretten» i NOU 2016: 18 Hjertespråket

Høringsuttalelse til kapitlet «Samiske språklige rettigheter i henhold til folkeretten» i NOU 2016: 18 Hjertespråket Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oslo Fra Jarl Hellesvik Måsøyveien 3c, 9602 Hammerfest e-post torfihe@online.no Hammerfest 12.1.17 Høringsuttalelse til kapitlet «Samiske språklige rettigheter

Detaljer

Hans Fredrik Dahl og Tore Helseth. To knurrende løver. Kulturpolitikkens historie 1814-2014 UNIVERSITETSFORLAGET

Hans Fredrik Dahl og Tore Helseth. To knurrende løver. Kulturpolitikkens historie 1814-2014 UNIVERSITETSFORLAGET Hans Fredrik Dahl og Tore Helseth To knurrende løver Kulturpolitikkens historie 1814-2014 UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Innledning: To knurrende løver 11 Del I Kulturpolitikk som nasjonsbygging 15 1 Tilbake

Detaljer

Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF

Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF Originaltekst: Norsk Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF 1. Innledning Statskog SF og Sametinget: Inngår denne Samarbeidsavtalen uten at dette kan forstås å innebære en

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Jorid Vaagland, Halvor Fauske, Hilde Lidén, Roel Puijk og Hanne Riese KULTURPOLITIKKEN OG DE UNGE

Jorid Vaagland, Halvor Fauske, Hilde Lidén, Roel Puijk og Hanne Riese KULTURPOLITIKKEN OG DE UNGE Jorid Vaagland, Halvor Fauske, Hilde Lidén, Roel Puijk og Hanne Riese KULTURPOLITIKKEN OG DE UNGE NORSK KULTURRÅD 2000 INNHOLD DEL I INNLEDNING 13 1. Oppdraget for Norsk kulturråd 14 Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

Referanser: SKR 16/12, SKR 28/12, SKR 31/12, SKR 27/14, SKR 42/14, KR 62/12, KR 38/14, KM 11/08, KM 5/14

Referanser: SKR 16/12, SKR 28/12, SKR 31/12, SKR 27/14, SKR 42/14, KR 62/12, KR 38/14, KM 11/08, KM 5/14 DEN NORSKE KYRKJA KM 14/15 Kyrkjemøtet Trondheim, 09.-15. april 2015 Referanser: SKR 16/12, SKR 28/12, SKR 31/12, SKR 27/14, SKR 42/14, KR 62/12, KR 38/14, KM 11/08, KM 5/14 Saksdokumenter: KM 14.1/15

Detaljer

Nasjonale språkpolitiske mål, handlingsplaner og lover. Torbjørg Breivik, Språkrådet, Norge

Nasjonale språkpolitiske mål, handlingsplaner og lover. Torbjørg Breivik, Språkrådet, Norge Nasjonale språkpolitiske mål, handlingsplaner og lover Torbjørg Breivik, Språkrådet, Norge Grunnlag for presentasjonen Tre spørsmål til de nordiske sekretærene i språknemndene samt Færøyene, Grønland og

Detaljer

Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språk

Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språk Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: 2016/58868-2 Arkivkode: 008 Dato: 09.03.2017 Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk,

Detaljer

Samisk kulturforståelse og folkerett. Et fyrtårn for Fylkesmannen i Trøndelag

Samisk kulturforståelse og folkerett. Et fyrtårn for Fylkesmannen i Trøndelag Samisk kulturforståelse og folkerett Et fyrtårn for Fylkesmannen i Trøndelag Økt sørsamisk fokus i nytt embete! Fylkesmennene foreslår i sin anbefaling til KMD om organisering av Fylkesmannen i Trøndelag

Detaljer

Ot.prp. nr. 38 (2005 2006)

Ot.prp. nr. 38 (2005 2006) Fornyings- og administrasjonsdepartementet Ot.prp. nr. 38 (2005 2006) Om lov om endring av lov 14. august 1918 nr 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Troms fylke,

Detaljer

DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE

DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE CRI(97)36 Version norvégienne Norwegian version DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE ECRIS GENERELLE ANBEFALING NR. 2: SÆRSKILTE ORGANER FOR Å BEKJEMPE RASISME, FREMMEDFRYKT, ANTISEMITTISME

Detaljer

Betenkning om endring av Grunnloven 108 og om Grunnloven på samisk. Carsten Smith 27. juni 2015

Betenkning om endring av Grunnloven 108 og om Grunnloven på samisk. Carsten Smith 27. juni 2015 Betenkning om endring av Grunnloven 108 og om Grunnloven på samisk Carsten Smith 27. juni 2015 Innhold 1. Innledning 3 2. Grunnlovsbestemmelsen om den samiske folkegruppe 5 3. Samene som folk 6 3.1. Prinsipputtalelser

Detaljer

Høring - utkast til kulturlov og spørsmål om grunnlovsfesting av kulturhensyn

Høring - utkast til kulturlov og spørsmål om grunnlovsfesting av kulturhensyn Dato: 09.01.2007 Saksnr.: 200700048-2 Arkivkode E: C &13 Saksbehandler: Borgfrid Møen Saksgang Kulturstyret Formannskapet Møtedato 17.01.2007 31.01.2007 Høring - utkast til kulturlov og spørsmål om grunnlovsfesting

Detaljer

Sametingets reviderte budsjett 2014

Sametingets reviderte budsjett 2014 Sametingets reviderte budsjett 2014 Vedtatt 05.06.2014 Sak 017/14 1 Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Sámediggi 2014 SAMETINGETS

Detaljer

Samisk kulturminneforvaltning

Samisk kulturminneforvaltning Samisk kulturminneforvaltning Foto: Jaro Hollan Rune Floor 12.04.2011 Det tradisjonelle bosettingsområdet Samene er bosatt i Norge, Sverige, Finland og Russland Felles språk, kultur og tradisjoner Lovgrunnlag

Detaljer

Tittel. Utvidelsen av forvaltningsområdet for samisk språk gjennom endringen av sameloven Rettslige virkninger og vern av samisk språk

Tittel. Utvidelsen av forvaltningsområdet for samisk språk gjennom endringen av sameloven Rettslige virkninger og vern av samisk språk Tittel Utvidelsen av forvaltningsområdet for samisk språk gjennom endringen av sameloven 3-1 - Rettslige virkninger og vern av samisk språk av Runar Michaelsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING. Vedtatt i kommunestyret 24.01.2008

Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING. Vedtatt i kommunestyret 24.01.2008 Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING 2011 Vedtatt i kommunestyret 24.01. 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMELOVENS SPRÅKREGLER... 3 3. SAMETINGETS TOSPRÅKLIGHETSMIDLER... 3 4. MÅL...

Detaljer

Læreplan i samisk historie og samfunn - programfag

Læreplan i samisk historie og samfunn - programfag Læreplan i samisk historie og samfunn - programfag Fastsatt som forskrift av Sametinget 18.10.2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Utredning om Konsekvenser forbundet med overgang til større budsjettmessig frihet for Sametinget

Utredning om Konsekvenser forbundet med overgang til større budsjettmessig frihet for Sametinget Utredning om Konsekvenser forbundet med overgang til større budsjettmessig frihet for Sametinget Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe mars 1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 1996 Utredning

Detaljer

Kulturpolitikk fram mot Kulturmeldinga Pressekonferanse 29. august 2003

Kulturpolitikk fram mot Kulturmeldinga Pressekonferanse 29. august 2003 Kulturpolitikk fram mot 2014 - Kulturmeldinga Pressekonferanse 29. august 2003 Siktemål Trekkja opp hovudlinjene for dei kulturpolitiske prioriteringane fram mot 2014 Struktur Del I: Viktige utviklingstrekk

Detaljer

Sametingsvalget KRDs valgkonferanse 9. og 10. februar Liss Ellen Ramstad Roy Amundsen. Foto: John Marcus Kuhmunen, Sametinget

Sametingsvalget KRDs valgkonferanse 9. og 10. februar Liss Ellen Ramstad Roy Amundsen. Foto: John Marcus Kuhmunen, Sametinget Sametingsvalget 2009 KRDs valgkonferanse 9. og 10. februar 2009 Liss Ellen Ramstad Roy Amundsen Foto: John Marcus Kuhmunen, Sametinget Hvorfor har vi Sametinget? Flertallsdemokrati samene er et urfolk

Detaljer

Kommunereform i Finnmark

Kommunereform i Finnmark Kommunereform i Finnmark Status i Finnmark Virkemidler og verktøy i kommunereformen v/avdelingsdirektør Stian Lindgård Beskrivelse av reformen I Solberg-regjeringens tiltredelseserklæring finner vi de

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune 2018 2024 Formålet med kulturplan og planprogramet Innledning om kulturplanen Et rikt kulturliv med et mangfold av kulturelle

Detaljer

Kulturrådets arbeid med immateriell kultur

Kulturrådets arbeid med immateriell kultur Kulturrådets arbeid med immateriell kultur Finnmarksarkivenes fagsamling Kirkenes, 20. mai 2014 seniorrådgiver Haakon Vinje, Kulturrådet haakon.vinje@kulturrad.no UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Ot.prp. nr. 111 ( )

Ot.prp. nr. 111 ( ) Ot.prp. nr. 111 (2001-2002) Om lov om endring av Lov 14.08.1918 nr 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Finnmark fylke, norsk og samisk) Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Arbeids- og =sosialdepartementet Vedlegg Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Nord -Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL S.nr. aoyod.s/ /OS^ Sak nr. 39/2005 Arbeids - og sosialdepartementet - Utkast til lov

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kapittel 11 Kommuneplan, Oppstart av arbeid med kommuneplan, Utarbeiding av planprogram og Høring av planforslag

SAKSFREMLEGG. Kapittel 11 Kommuneplan, Oppstart av arbeid med kommuneplan, Utarbeiding av planprogram og Høring av planforslag SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4171-1 Arkiv: A10 Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: SAMISKE BARNEHAGETILBUD I ALTA Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Prop. 28 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 25. november 2016, godkjent

Detaljer

KVALSUND KOMMUNE INN I

KVALSUND KOMMUNE INN I 1 UTREDNING KVALSUND KOMMUNE INN I SAMISK SPRÅKFORVALTNINGSOMRÅDE Kvalsund kommune - Januar 2014 2 Innhold BAKGRUNN... 3 FORVALTNINGSOMRÅDE FOR SAMISK SPRÅK... 4 POLITISK FORANKRING, INTERNASJONALT OG

Detaljer

Samarbeidsregjeringens integreringspolitikk

Samarbeidsregjeringens integreringspolitikk Denne brosjyren vil bli oppdatert regelmessig på følgende nettadresse: www.dep.no/krd/norsk/innvandring/brosjyre Vil du vite mer: www.dep.no/krd/norsk/innvandring www.udi.no www.kim.no www.smed.no Samarbeidsregjeringens

Detaljer

Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/hvem gjennomfører. Alle/ publikum. Politikere Kommunens innbyggere

Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/hvem gjennomfører. Alle/ publikum. Politikere Kommunens innbyggere Aktivitetsplan 2017 for Tana kommune 4. artikkel: Basis og betjeningsdelen Strategier i samarbeidsavtalen Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/hvem gjennomfører Pkt. 1: Kommunikasjon og informasjon. I følge

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 13.05.2005 kl. 10.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møte pr. telefon. Forfallsgrunn må oppgis.

Detaljer

Bakgrunnen for Finnmarkskommisjonen. Innledning på seminar om Finnmarkskommisjonen, Alta, 28. april 2009 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa

Bakgrunnen for Finnmarkskommisjonen. Innledning på seminar om Finnmarkskommisjonen, Alta, 28. april 2009 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa Bakgrunnen for Finnmarkskommisjonen Innledning på seminar om Finnmarkskommisjonen, Alta, 28. april 2009 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa Finnmarkskommisjonen Lovgrunnlag: finnmarksloven 5 tredje ledd og 29

Detaljer

Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF

Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF Originaltekst: Norsk Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF 1. Innledning Statskog SF og Sametinget: Inngår denne Samarbeidsavtalen uten at dette kan forstås å innebære en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Pftl. LÅR Tl LB AKE /// Paul Pedersen Asle Høgmo. Samiske revitaliserings- og^nto^r^s^rings prosesser i siste generasjon

Pftl. LÅR Tl LB AKE /// Paul Pedersen Asle Høgmo. Samiske revitaliserings- og^nto^r^s^rings prosesser i siste generasjon Paul Pedersen Asle Høgmo Pftl /// LÅR Tl LB AKE Samiske revitaliserings- og^nto^r^s^rings prosesser i siste generasjon Forlagets redaktør: John T. Solbakk UNlVERSrrÅTSBIBLtOTHEK KIEL -ZENTRALBIBLIOTHEK-

Detaljer

Innst. O. nr. 73. ( ) Innstilling til Odelstinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Ot.prp. nr. 43 ( )

Innst. O. nr. 73. ( ) Innstilling til Odelstinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Ot.prp. nr. 43 ( ) Innst. O. nr. 73 (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Ot.prp. nr. 43 (2007 2008) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lov om endringer i sameloven

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 Sak 3.3 SOL årsmelding

ÅRSMELDING 2007. Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 Sak 3.3 SOL årsmelding ÅRSMELDING 2007 Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget

Detaljer

«URFOLK» INN I GRUNNLOVEN?

«URFOLK» INN I GRUNNLOVEN? «URFOLK» INN I GRUNNLOVEN? Innspill til Kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Organisasjonen Etnisk og demokratisk likeverd(edl), Alta November 2013 Sammendrag En kort begrunnelse for vårt innspill angående

Detaljer

Fra noaidiens verden til forskerens

Fra noaidiens verden til forskerens Anton Hoém Fra noaidiens verden til forskerens Misjon, kunnskap og modernisering i sameland 1715-2007 Instituttet for sammenlignende kulturforskning Novus forlag - Oslo 2007 Innholdsfortegnelse Forord

Detaljer