PENSJONER I ARBEIDSMARKEDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PENSJONER I ARBEIDSMARKEDET"

Transkript

1 PENSJONER I ARBEIDSMARKEDET JON M. HIPPE OG AXEL W. PEDERSEN, FAFO RAPPORT NR. 084

2 Jon M. Hippe' og Axel W. Pedersen FOR LANG OG TRO TJENES:fE? Pensjoner i arbeidsmarkedet FAFO-RAPPORT NR. 084

3 Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon 1988 ISBN Omslag og trykk: Otto Falch AlS

4 INNHOLD FORORD 5 1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG INNLEDNING SAMMENDRAG ARBEIDSMARKEDSPENSJON I VELFERDSSTATEN INNLEDNING ARBEIDSMARKEDSPENSJONENE OG "DEN SKANDINAVISKE VELFERDSSTATSMODELLEN" FAGBEVEGELSEN MELLOM FORHANDLINGSSYSTEM OG OFFENTLIG POLITIKK ARBEIDSMARKEDSPENSJON - HVA ER DET? DEFINISJONER OG AVGRENSNINGER ARBEIDSMARKEDSPENSJON I OFFENTLIG SEKTOR BEDRIFTSINTERNE ORDNINGER I PRIVAT SEKTOR 3.4 AVTALEFESTEDE ORDNINGER I PRIVAT SEKTOR ANDRE YRKESBASERTE PENSJONSORDNINGER ARBEIDSMARKEDSPENSJON - HVOR MANGE OG HVOR MYE? INNLEDNING ARBEIDSMARKEDSPENSJON FØR FOLKETRYGDEN MEDLEMSUTVIKLINGEN ETTER FOLKETRYGDEN DEKNINGSGRADEN BLANT LØNNSTAKERE ÅRSAKENE TIL ØKENDE UTBREDELSE AV ARBEIDSMARKEDSPENSJONENE PENSJONSUTBETALINGER ARBEIDSMARKEDSPENSJON - FOR HVEM? INNLEDNING DATAGRUNNLAG HVEM ER OMFATTET - FORDELINGEN BLANT LØNNSTAKERNE FORDELINGEN BLANT LØNNSTAKERNE I DET PRIVATE ARBEIDSMARKED ÅRSAKER TIL VARIASJONENE I PRIVAT SEKTOR - TO EKSKLUSJONSMEKANISMER KVALITETEN pa ARBEIDSMARKEDSPENSJONENE 6.1 INNLEDNING YTELSESNIVÅ FINANSIERINGSFORM OG RETTIGHETSOPPTJENING 6.4 RETTIGHETER VED JOBBSKIFTE OG VED AVBRUDD I YRKESKARRIEREN 6.5 VERDISIKRING LANEMULIGHETER AVTALEFORHOLDENE 6.8 FORDELINGSVIRKNINGENE AV ARBEIDSMARKEDSPENSJON

5 1 HOLDNINGER TIL ARBEIDSMARKEDSPENSJON 7.1 INNLEDNING 7.2 GRUNNHOLDNINGER 7.3 HVORDAN oppna STØRRE PENSJONSDEKNING? 7.4 JA TAKK, BEGGE DELER? ARBEIDSMARKEDSPENSJON I ET NORDISK PERSPEKTIV 8.1 INNLEDNING 8.2 KOMPENSASJONSNIVA I DE OFFENTLIGE PENSJONSSYSTEMENE 8.3 ARBEIDSMARKEDSPENSJON I NORDEN 8.4 FAGBEVEGELSE OG PENSJONSSYSTEM I NORDEN UTFORDRINGER FOR FAGBEVEGELSEN INNLEDNING ØKE PENSJONSNIVAET I FOLKETRYGDEN KUTTE I (SKATTEFORDELENE TIL) DE EKSISTERENDE ARBEIDSMARKEDSPENSJONER 9.4 UTVIDE OG FORBEDRE ARBEIDSMARKEDSPENSJONENE 9.5 MOT ET NYTT PENSJONSSYSTEM? "l'abell- OG FIGURREGIS'rER LITTERATUR VEDLEGG 212 4

6 FORORD I rapporten "Velferd til salgs" reiste vi en del problemstillinger knyttet til pensjonsordninger utenom folketrygden. I prosjektet "Tjenestepensjoner: Omfang, utforming og for-o delingsvirkninger" har vi konsentrert oss om en studie av pensjonsordninger i arbeidsmarkedet. Dette arbeidet har blitt finansiert av Trygdeforskningsprogrammet til NORAS. Senere har vi fått tilleggsfinansiering fra Samvirke forsikring og LO. "For lang og tro tjeneste" er hovedrapporten fra dette prosjektet. En rekke personer på og utenfor FAFO har lest igjennom tidligere utkast til rapporten. Vi vil særlig takke Jon Erik Dølvik, Kåre Hagen og Einar Øverbye for tålmodig lesing og nyttige kommentarer. Bente Bakken har gjort en glimrende innsats i arbeidet med ferdigstilling av rapporten. Hippe & Pedersen 5

7

8 1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 INNLEDNING Hensikten med denne rapporten er å gi en bred gjennomgang av pensjonsordningene i arbeidsmarkedet. Hvordan er de utformet, hvem er omfattet og hvilken rolle spiller de i det samlede pensjonssystemet? I løpet av 70- og BO-tallet har en stadig større del av lønnstakerne blitt omfattet av pensjonsordninger på arbeidsplassen. Utviklingen har foregått uten større oppmerksomhet fra hverken fagvegeisen, medier eller politikere. Mens man diskuterer folketrygden og dens framtidige finansiering har det skjedd endringer i pensjonssystemet som berører store grupper av lønnstakere. Vi tror at det er et stort behov for kunnskap på dette området. For det første er det viktig at man får øynene opp for at arbeidsmarkedsbaserte pensjonsordninger har fått økt betydning, og at de på en rekke områder har store negative fordelingsvirkninger. For det andre må man forebygge mytedannelser når det gjelder kvaliteten på de pensjonsordninger som en del arbeidsgivere tilbyr sine ansatte. Særlig i privat sektor er det en fare for at vanlige lønnstakere overvurderer verdien av sine supplerende pensjonsrettigheter. Målet med rapporten er å anspore til en debatt om arbeidsmarkedspensjon - både i og utenfor fagbevegelsen. Diskusjonen om folketrygdens framtid og finansiering må utvides til å bli en diskusjon om det samlede pensjonssystemet herunder hvilken balanse det bør være mellom offentlige og arbeidsmarkedsbaserte pensjonsordninger. 7

9 Rapporten er bygget opp på følgende måte: I kapittel 2 drøftes samspillet mellom offentlige og arbeidsmar~edsbaserte pensjonsordninger. Vi tar opp et historisk dilemma når det gjelder fagbevegelsens pensjonspolitiske strategi: Tariffestede ordninger eller offentlig velferd? Kapittel 3 gir en nærmere definisjon av "arbeidsmarkedspensjon", samt en oversikt over hvilke hovedtyper av pensjonsordninger som finnes i arbeidsmarkedet i dag. Kapittel 4 innledes med en historisk gjennomgang av arbeidsmarkedspensjonenes utviklingen i offentlig og privat sektor. Deretter beskrives medlemsutviklingen etter folketrygdens innføring, og vi diskuterer mulige drivkrefter bak den sterke veksten på 70- og ao-tallet. Avslutningsvis drøftes arbeidsmarkedspensjonenes betydning for de samlede pensjonsutbetalingene i Norge. I kapittel 5 presenteres en analyse av hvilke grupper blant lønnstakerne som er omfattet av pensjonsordninger på-arbeidsplassen, og hvilke grupper som typisk faller utenfor. Eller sagt: på en annen måte: Hvordan er deltakelsen i arbeidsmarkedspensjon fordelt blant lønnstakerne. I kapittel 6 behandles spørsmål vedrørende arbeidsmarkedspensjonenes kvalitet og utforming. Hvordan er ytelsesnivå, finansieringsform, rettigheter ved jobbskifte, pensjonsregulering og avtaleforholdene i pensjonsordningene for hhv. offentlig og privat ansatte? Kapittel 7 gir en analyse av lønnstakernes holdninger til -arbeidsmarkedspensjonene og deres plass i pensjonssystemet. I kapittel 8 beskrives arbeidsmarkedspensjonenes rolle og utforming i Sverige, Danmark og Finland. Avslutningsvis drøfter vi i kapittel 9 noen av de utfordringene som dagens arbeidsmarkedspensjoner reiser for a

10 fagbevegelsen, og skisserer tre hovedstrategier for å sikre mer ensartede pensjonsvilkår blant lønnstakerne. 1.2 SAMMENDRAG KAP. 2 ARBEIDSMARKEDSPENSJON I VELFERDSSTATEN Ved innføringen av folketrygden var det hos sentrale politiske aktører en forventning om at inntektsrelaterte tilleggspensjoner ville redusere betydningen av alternative pensjonsordninger. I deler av forskningslitteraturen finner vi lignende antakelser om at et inntektsgradert trygdesystem er et effektivt virkemiddel for å fortrenge arbeidsmarkedsbaserte og individuelle pensjoner. Utviklingen i det norske pensjonssystemet viser at det ikke nødvendigvis er tilfelle. Det har etter folketrygdens innføring vært en sterk vekst i antall lønnstakere som omfattes av arbeidsmarkedsbaserte pensjonsordninger. Den skjeve fordelingen av pensjonsrettigheter i arbeidsmarkedet - offentlige og private ordninger - bidrar til å undergrave den omfordeling som er bygget inn i folketrygden. Vi kan stille spørsmålstegn ved om det norske pensjonssystemet faktisk adskiller seg klart fra systemene i andre land. Etter folketrygdens innføring har det vært LOs prinsipielle standpunkt at lønnstakernes pensjonsbehov skal imøtekommes gjennom det offentlig trygdesystemet, og man har unnlatt å bruke tarifforhandlingene til å ivareta medlemmenes pensjonspolitiske interesser. Spørsmålet er om fagbevegelsen må revurdere denne strategien som følge av at stadig større grupper ay lønnstakerne har supplerende pensjonsrettigheter ved siden av folketrygden? 9

11 KAP. 3 ARBEIDSMARKEDSPENSJON - HVA ER DET? I offentlig sektor er pensjonsordninger i tillegg til folketrygdens ytelser en -helt selvfølgelig del av ansettelsesvilkårene: Ansatte i staten blir automatisk medlemmer i Statens pensjonskasse og samtlige kommuner og fylkeskommuner har i dag opprettet pensjonsordninger for sine ansatte. Hovedparten av kommunene har forsikret de ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). En del av fylkene og de store bykommunene har opprettet egne "frittstående" pensjonskasser og enkelte kommuner har forsikret de ansatte i private forsikringsselskap. I privat sektor er det opp til den enkelte arbeidsgiver om det skal opprettes en pensjonsordning for de ansatte. Bedriften kan velge å tegne en kollektiv pensjonsforsikring i et livsforsikringsselskap, opprette en egen pensjonskasse, eller betale ut pensjoner direkte over driftsregnskapet. Slike bedriftsinterne pensjonsordninger er sjelden eller aldri basert på en direkte avtale mellom arbeidstakerne og arbeidsgiver. De må imidlertid holde seg innenfor visse regler utformet av Sosialdepartementet, hvis bedriften skal ha rett på å trekke fra premier og innskudd tilordningen. Ved tariffoppgjøret i 1988 ble det inngått en avtale mellom LO og NAF om en førtidspensjonsordning (AFP). Dette var den første tariffestede Pensjonsordning siden Fellesordningen for tariffestet pensjon (FTP) som opphørte i forbindelse med folketrygdens innføring i AFP-ordningen ble også tatt inn i tariffavtalen mellom Handel og kontor og Varehandelens arbeidsgiverforening. De offentlig ansatte forhandlet seg fram til en egen, og noe mer generøs, førtidspensjonsordning. Felles for alle disse ordningene er at opptjeningen av pensjonsrettigheter er knyttet til et ansettelsesforhold. De blir i denne rapporten kalt for arbeidsmarkedspensjoner. Arbeidsmarkedspensjonene skiller seg fra offentlige pensjonssysteme~ ved at initiativet til opprettelsen-tas av partene 10

12 i arbeidsmarkedet - enten ensidig av arbeidsgiver eller ved forhandlinger mellom lønnstaker- og arbeidsgiversiden. De skiller seg samtidig fra individuell forsikring ved at medlemskapet er "obligatorisk" for den enkelte lønnstaker, og ved at kostnadene helt eller delvis dekkes av arbeidsgiveren. Arbeidsmarkedspensjonene er de mest betydningsfulle, men ikke de eneste, yrkesbaserte ordninger i vårt trygdesystem. I tillegg har vi for det første de lovfestede trygdene for visse "utsatte yrkesgrupper" som sjømenn, fiskere, skogsarbeidere og reindriftssamer. I dag fungerer de hovedsakelig som rene førtidspensjonsordninger. For det andre har vi de såkalte "foreningspensjonene" som tilbys medlemmene i bl.a. Norges Bondelag, YS og AF. Tilslutningen tilordningene er frivillig, og det enkelte medlem må selv betale premien. Foreløpig har disse foreningspensjonene fått svært liten oppslutning. KAP. 4 ARBEIDSMARKEDSPENSJON - HVOR MANGE OG HVOR MYE? Historikk Pensjonsordninger i forbindelse med arbeidsplassen har lange historiske røtter i Norge. I perioden umiddelbart før folketrygdens innføring i 1967 var rundt regnet 1/3 av lønnstakerne omfattet aven offentlig eller privat tjenestepensjonsordning. Den avtalefestede FTP-ordningen omfattet på sin side ytterligere 1/3 av lønnstakerne (hovedsakelig arbeiderne innen LO/NAF-området), mens 1/3 av arbeidstakerne var helt uten tilleggspensjonsdekning. Utviklingen etter folketrygden Innføringen av folketrygdens tilleggspensjonssystem i 1967 var ensbetydende med en radikal forandring i rammebetingelsene 11

13 for arbeidsmarkedspensjon. Det var en utbredt forventning om at det nye tilleggspensjonssystemet i folketrygden helt eller delvis ville overflødiggjøre arbeidsmarkedspensjoner og individuell pensjonsforsikring. Det var imidlertid bare de dårligste av ordningene i privat sektor, herunder FTP-ordningen, som forsvant etter Pensjonsordninger som hadde gitt en bedre dekning enn folketrygden, deriblant de offentlig ansattes ordninger, ble ført videre som et supplerende element på toppen av folketrygdens tilleggspensjoner. Etter 1967 har det både i offentlig og privat sektor vært en sterk vekst i antall medlemmer i arbeidsmarkedsbaserte ordninger. I offentlig sektor har antall aktive medlemmer i pensjonsordningene blitt mer enn fordoblet - fra ca i 1970 til i Dette skyldes primært veksten i offentlig sysselsetting, som var særlig sterk gjennom 70 årene. I privat sektor har veksten vært nesten like sterk. Det samlede antall medlemmer i private arbeidsmarkedspensjoner steg fra ca i 1970 til i Antallet medlemmer i private arbeidsmarkedspensjoner vokste særlig raskt den første halvpart av 80-tallet. Bare siden 1979 har det vært en netto-tilvekst pa aktive medlemmer i kollektiv pensjonsforsikring. Denne utviklingen har medført at omlag l million arbeidstakere i dag tjener opp pensjonsrettigheter i tillegg til folketrygdens ytelser. Andelen av lønnstakerne som er omfattet aven pensjonsordning pa arbeidsplassen har økt fra ca. 40% i 1970 til ca. 54% i Utbetalingene fra arbeidsmarkedsbaserte pensjonsordninger utgjør i dag vel 11% av de samlede offentlige og private pensjonsutbetalinger. Bl.a. på grunn av "den sterke medlems- 12

14 tilgangen, vil utbetalingene fra arbeidsmarkedsbaserte pensjonsordninger øke raskt i de kommende årene. KAP. 5 ARBEIDSMARKEDSPENSJON - FOR HVEM? Til tross for den økte utbredelsen, er arbeidsmarkedspensjon fortsatt et gode som systematisk er skjevt fordelt mellom lønnstakerne. * Deltidsarbeidende og andre marginale grupper på arbeidsmarkedet er i stor utstrekning utestengt fra deltakelse i pensjonsordninger i arbeidsmarkedet. * Sannsynligheten for å være omfattet aven pensjonsordning varierer med yrkesstatus, inntekt og utdanningsnivå. Lavtlønte arbeidere kommer dårligst ut. * på grunn av svak og ustabil tilknytning til arbeidsmarkedet, blir kvinner ofte tapere i konkurransen om opptjening av pensjonsrettigheter i forbindelse med arbeidsplassen. * Når vi ser på organisasjonstilhørighet er det særlig de uorganiserte som står utenfor de arbeidsmarkedsbaserte pensjonsordningene. Blant de organiserte arbeidstakerne kommer LOs medlemmer dårligst ut. Disse konklusjonene gjelder fordelingen av deltakelsen i arbeidsmarkedspensjon blant samtlige lønnstakere. Det går imidlertid et avgjørende skille mellom offentlig og privat sektor. I offentlig sektor skal pensjonsdekning i prinsippet være nærmere hundre prosent. Vi legger derfor hovedvekten på å analysere variasjoner i pensjonsdekningen i privat sektor. Fordelingen i privat sektor I det private arbeidsmarked var vel lønnstakere medlemmer aven egen pensjonsordning i Dette gir en dekningsgrad på ca. 36%. Dermed er det "umettede marked" for kollektive pensjonsordninger i privat sektor i overkant av lønnstakere. 13

15 * Det store flertall av de deltidsansatte i privat sektor er ekskludert fra å opptjene pensjonsrettigheter utover folketrygden, og utgjør dermed et B-lag når det gjelder deltakelse i arbeidsmarkedspensjon. Bare 18% av de deltidsarbeidende er med i en pensjonsordning på arbeidsplassen. 46% av de heltidsansatte er derimot medlemmer av slike ordninger. * Det er store systematiske forskjeller i medlemskap i arbeidsmarkedspensjoner etter lønnstakernes sosio-økonomiske status. Mens bare 24% av arbeiderne sier de er dekket aven pensjonsordning, oppgir hele 59% av funksjonærene at de er omfattet. Både blant arbeidere og funksjonærer øker sannsynligheten for å være omfattet aven pensjonsordning på arbeidsplassen med inntektsnivået. Mens 82% av funksjonærene med inntekt over kroner er med i en pensjonsordning, er det tilsvarende tallet 23% for arbeidere med en vanlig årsinntekt på mellom 100 og kroner. * I det private arbeidsmarked er det markante forskjeller mellom menns og kvinners deltakelse. Mens 45% av mennene opplyser at de er med i en pensjonsordning, er det bare 31% av kvinnene som svarer at de er med i en slik ordning. Den lavere dekningsgraden blant kvinner er imidlertid primært knyttet til forskjeller i yrkesaktivitet/arbeidstid. Blant heltidsansatte er det ikke forskjell på menns og kvinners deltakelse i arbeidsmarkedspensjoner. Folketrygden er reelt det eneste alternativ for deltidsarbeidende kvinner. * Organisasjonstilhørighet har stor betydning for muligheten av å være omfattet aven pensjonsordning i det private arbeidsmarked. Blant de uorganiserte arbeidstakerne er det bare 32% som oppgir at de er dekket aven slik pensjonsordning. * Fordelingen etter hovedorganisasjon viser imidlertid at LOs medlemmer kommer klart dårligere ut enn medlemmer av andre hovedorganisasjoner. 43% av LOs medlemmer oppgir at de er medlem aven pensjonsordning. Mens nesten alle LOs offentlig ansatte medlemmer er dekket aven arbeidsmarkedspensjon, er under halvparten av medlemmene i privat sektor omfattet. De andre hovedorganisasjonene kan vise til høye dekningsgrader også blant de privat ansatte medlemmene fra 67% i YS til 79% i AF. Sett under ett er det yrkesstatus, inntekt og organisasjonstilhørighet som sterkest påvirker sannsynligheten for å være omfattet aven pensjonsordning på arbeidsplassen. En organisert funksjonær med inntekt over kroner har 88% "sjanse" for å være med i en pensjonsordning på arbeidsplassen, mens en uorganisert arbeider med inntekt under kroner bare har 5% "sjanse" for å være omfattet. 14

16 Årsaker til variasjonene i privat sektor Den enkelte lønnstaker velger ikke selv om han/hun vil delta i en pensjonsordning på arbeidsplassen. For det første må man være ansatt hos en arbeidsgiver som har valgt å opprette en pensjonsordning for sine ansatte. For det andre må man fylle de kriteriene som arbeidsgiver har satt opp for å bli med i ordningen. Den viktigste faktor bak ulikhetene i pensjonsrettigheter er spørsmålet om bedriften har opprettet en pensjonsordning eller ikke. Anslagsvis 50% av arbeidstakerne i privat sektor er utestengt fra å opptjene rett til arbeidsmarkedspensjon, fordi de er ansatt på bedrifter som ikke har etablert en pensjonsordning. Det er særlig tre faktorer som bidrar til å forklare hvorfor en bedrift har opprettet en pensjonsordning for sine ansatte: Bransjetilhørighet, antall ansatte og organiseringsgrad blant bedriftens ansatte. Arbeidsmarkedspensjon har fått en stor utbredelse i sentrale deler av det private arbeidsmarked. Det er ikke bare innen bank og forsikring vi finner meget høye dekningsgrader. Det er i dag sjeldent å finne større industribedrifter som ikke har opprettet en kollektiv pensjonsordning for de ansatte. Derimot er utberedeisen lav blant småbedrifter uansett bransje. Bransjer som til dels baserer seg på lavt kvalifisert og svakt organisert arbeidskraft, som f. eks. hotell- og restaurantbransjen og varehandelen, kommer generelt dårlig ut. En betydelig del av lønnstakerne i privat sektor (anslagsvis 10%) er imidlertid ansatt på bedrifter som har en pensjonsordning, ~ten at de selv er tatt opp som medlem. Dette skyldes primært at de fleste arbeidsgivere utnytter de muligheter regelverket gir for å ekskludere marginale 15

17 deler av arbeidsstyrken. Det dreier seg om nyansatte, ansatte under 25 år, deltidsansatte, "sesongarbeidere" og arbeidstakere som har mindre enn 10 år igjen til pensjonsalderen. Det er imidlertid nærliggende å tro at det også foregår utestenging av arbeidstakere som er helt eller delvis i strid med eksisterende regelverk. Myndighetene fører ingen kontroll med om reglene følges. Den bedriftsinterne eksklusjonen rammer arbeidstakere med en løsere tilknytning til bedriften. Med framveksten av nye ansatteisesformer i et mer fleksibelt arbeidsmarked vil denne typen utestengning kunne få større betydning. KAP. 6 KVALITETEN pa ARBEIDSMARKEDSPENSJONENE ytelsenivå Utformingen av de enkelte pensjonsordningene i arbeidsmarkedet har store fordelingsmessige konsekvenser. Det hjelper lite å være med i en pensjonsordning hvis den gir svært beskjedne ytelser. Arbeidsmarkedspensjonene i offentlig sektor er stort sett like når det gjelder nivået på ytelsene. For alders- og uførepensjonister med full opptjeningstid gir de et betydelig supplement til folketrygden for alle inntektsgrupper. Med full opptjeningstid i både folketrygden og Statens Pensjonskasse vil en enslig alderspensjonist, som tidligere har ligget på gjennomsnittlig industriarbeiderlønn ( kroner i 1987), få et supplement til folketrygden som tilsvarer nesten 15% av sluttlønnen ( kroner i 1987). så lenge folketrygden ikke er fullt utbygget, er nettofordelen av medlemskapet i Statens Pensjonskasse enda større - særlig for høyinntektsgruppene. De private tjenestepensjonsordningene opererer med sterkt 16

18 varierende ytelsesnivåer. De dårligste ordningene sikter mot å gi en samlet pensjon (inklusive pensjon fra folketrygden) på 60% eller mindre, mens de beste sikter mot erstatningsprosenter på 68 "eller 70%. De mest generøse ordningene i privat sektor finnes i bransjer som bank og forsikring. Vårt materiale tyder på at det blant industribedrifter innen LO/NAF-området er et sto~t innslag av relativt dårlige ordninger. Nesten alle pensjonsordninger i det private arbeidsmarkedet har en vesentlig skjevere fordelingsprofil til fordel for høytlønte enn Statens Pensjonskasse. De dårligste private ordningene gir ubetydelige pensjoner til lønnstakere med inntekter tilsvarende gjennomsnittlig industriarbeiderlønn eller lavere. Derimot er selv de dårligste private ordningene svært gunstige for høytlønte. For en direktør med inntekt tilsvarende 12 ganger grunnbeløpet vil en relativt god ordning (68%) gi en pensjon på toppen av folketrygden tilsvarende i overkant av 28% av sluttlønna ( kroner i 1987 priser). Denne rapporten viser at arbeidsmarkedspensjon har en overraskende stor utbredelse i privat sektor - også blant LOs medlemmer. Den reelle betydningen for medlemmenes pensjonsvilkår vil imidlertid for en stor del være begrenset. Finansieringsform Og rettighetsopptjening Finansieringsmåten og prinsippene for rettighetsopptjening er svært forskjellig mellom de ulike ordningene. I Statens Pensjonskasse finansieres pensjonene løpende ved hjelp av en medlemsavgift på 2% og et tilskudd fra staten. Det er ingen sammenheng mellom inn- og utbetalinger for det enkelte medlem. Regleverket bestemmer opptjeningsvilkårene og prinsippene for regulering av løpende pensjoner. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) baserer seg derimot på 17

19 fondsoppbygging. Finansieringsformen i KLP skiller seg likevel grunnleggende fra det som er vanlig i private forsikringsselskap. KLP er det eneste forsikringsselskapet som.opererer med "lineær" opptjening av rettigheter. Pensjonsordningene i privat sektor er bygget opp etter premiereserveprinsippet. Det innbetales en årlig premie med henblikk på at det ved pensjonsalderen skal være tilstrekkelige fondsmidler til å finansiere det avtalte pensjonsnivå. I en situasjon med sterk lønnsvekst øker innbetalingene dramatisk de siste årene før pensjonsalderen, og opptjeningen av rettigheter blir dermed "ikke lineær". Slike rene forsikringsordninger kan heller ikke gi noen fullstendig sikkerhet mot inflasjonen. De ulike finansieringssystemene avspeiler fundamentale forskjeller i rammebetingelser innen offentlig og privat sektor. Pensjonsordninger med løpende finansiering kan bare fungere tilfredstillende i offentlig sektor. Det er imidlertid ikke noe i veien for å bruke fondsoppbygging i offentlig sektor - slik som det faktisk skjer i de kommunale ordninger. Det er heller ikke gitt at pensjonsordninger i privat sektor må bygge strengt på premiereserveprinsippet. Hvis ordningene var en del av de sentrale tariffavtalene, og dermed obligatoriske for en større gruppe av arbeidsgivere, ville det være langt større spillerom når det' gjelder bl.a. finansieringsform og rettighetsopptjening. Rettigheter ved jobbskifte og ved avbrudd i yrkeskarrieren -De fleste lønnstakere skifter jobb en eller flere ganger i yrkeskarrieren. En stor gruppe - særlig kvinner - "pendler" mellom arbeidslivet og omsorgsoppgaver i familien. I tillegg kan lønnstakerne oppleve ufrivillig avbrudd i arbeidsforholdet ved bedriftsnedleggelser og arbeidsledighet. Spørsmålet om retten til å ta med seg opptjente pensjons- 18

20 rettigheter ved avslutning av arbeidsforholdet er derfor sentralt ut fra fordelingsmessige hensyn. Fra et samfunnsøkonomisk synspunkt er det i tillegg mye som taler for at lønnstakerne bør kunne bytte jobb uten at opptjeningen avbrytes. Pensjonsordningene for offentlig ansatte går langt i retning av å garantere at medlemmene kan ta med seg sine pensjonsrettigheter når de forlater jobben. Dels står den pensjonen en lønnstaker får rett til etter avslutning av arbeidsforholdet i direkte forhold til opptjeningstiden, og dels kan lønnstakere ved jobbskifte innen offentlig sektor fortsette opptjeningen i den nye stillingen. I privat sektor består arbeidsmarkedspensjonene derimot av bedriftsspesifikke ordninger. Medlemskapet er knyttet til ansattelsen hos en bestemt arbeidsgiver og opptjeningen opphører når arbeidsforholdet avsluttes. Regelverket krever at en arbeidstaker som slutter i jobben etter tre år, skal få med seg sin del av de oppsparte midler; premiereserven. I praksis vil premiereserven imidlertid aldri stå i forhold til det antall år som lønnstakeren har vært med i ordningen. Derfor vil medlemmene i private tjenestepensjonsordninger nesten alltid tape på at arbeidsforholdet og pensjonsopptjeningen avbrytes. De private arbeidsmarkedspensjoner er primært innrettet på å yte pensjoner til lønnstakere som forblir i arbeidsgiverens tjeneste helt fram til pensjonsalderen. Fortsatt kan man si at arbeidsmarkedspensjon er en belønning for "lang og tro tjeneste". Lønnstakere som opplever perioder med arbeidsledighet, eller som tar omsorgsarbeid i hjemmet, har ingen muligheter for å tjene opp fullgode pensjonsrettigheter i det private arbeidsmarkedet. Usikkerhet med hensyn til virkningene av et jobbskifte kan i tillegg legge en demper på den nødvendige fleksibilitet og mobilitet i arbeidsmarkedet. 19

21 Verdisikring Pensjonsrettigheter har lang levetid, og er derfor svært sårbare for inflasjon. Både i opptjeningsfasen og i løpetiden må rettighetene reguleres i takt med prisutviklingen, hvis ikke pensjonenes kjøpekraft skal bli uthulet. De offentlige tjenestepensjonene benytter seg av sluttlønnen som utgangspunkt for pensjonsberegningen. Dermed følger pensjonsopptjeningen lønnsutviklingen helt fram til den dagen pensjonen begynner å løpe. Fra 1986 reguleres de løpende pensjonene i forhold til grunnbeløpet i folketrygden. på denne måten har medlemmene i arbeidsmarkedspensjonene for offentlig ansatte fått et solid vern mot inflasjonen. I private arbeidsmarkedspensjoner gis det ingen juridisk bindende garanti for at pensjonene blir justert i takt med prisutviklingen. Likevel.har regulering av løpende pensjoner vært praksis innen kollektiv pensjonsforsikring. Ved å bruke de overskuddene som bygges opp i kollektiv pensjonsforsikring har forsikringsselskapene gjennom en årrekke klart å kompensere for ca. 80% av prisstigningen. De siste årene har selskapene, med myndighetenes godkjenning, gått stadig lenger i retning av å la arbeidsgiveren få del i dette overskuddet i form av premierabatter eller ved direkte overføring til arbeidsgiver. Nye prinsipper innen kollektiv forsikring betyr at mulighetene for å regulere løpende pensjoner vil variere fra ordning tilordning. I realiteten blir det nå opp til arbeidsgiveren å bestemme om pensjonene skal inflasjonsjusteres. Den nye forsikringsloven som Stortinget har vedtatt, stadfester denne utviklingen. Det er derfor mer enn noen sinne behov for at garantier for reguleringen av løpende pensjoner tas inn i avtalegrunnlaget for pensjonsordningene i privat sektor. 20

22 Avtalegrunnlaget Lønnstakernes innflytelse på pensjonsplanen og sikkerheten vedrørende avtaleforholdende i de arbeidsmarkedsbaserte pensjonsordningene er svært forskjellig i offentlig og privat sektor. Statens Pensjonskasse er en lovfestet ordning, mens det formelt er opp til den enkelte kommune om den vil opprette en pensjonsordning. I offentlig sektor ble imidlertid pensjonsordningene tatt inn i tariffavtalene fra Dermed har de offentlig ansattes organisasjoner fått en sterk kontroll med utviklingen i pensjonsordningene. I privat sektor er det den enkelte arbeidsgiveren som oppretter pensjonsordningen i et forsikringsselskap eller i en pensjonskasse. Forsikringsavtalen inngås mellom arbeidsgiveren og forsikringsselskapet. Lønnstakerne får sine pensjonsrettigheter uten selv å være part i den avtalen som ligger til grunn. Dermed har arbeidstakerne ikke formell innflytelse over opprettelsen aven ordning, utforming av forsikringsavtalen eller pensjonskassens vedtekter, avklaring av spørsmål som avtalen ikke tar stilling til (f.eks. regulering av løpende pensjoner) og om ordningen skal revideres eller opphøre. Sammenlignet med forholdene i ofentlig sektor er det fra lønnstakernes synsvinkel et stort behov for å styrke avtalegrunnlaget for arbeidsmarkedspensjonene. Dette kan skje gjennom en sterkere offentlig styring, og ved at lønnstakernes organisasjoner blir part i forsikringsavtalen. De endringer som det fra myndighetenes side er lagt opp til gjennom den nye lov om forsikringsvirksomhet, er langt fra tilstrekkelige til å sikre lønnstakernes interesser. KAP. 7 HOWNINGER TIL ARBEIDSMARKEDSPENSJON på det prinsipielle plan ønsker lønnstakerne bedre og mer ensartede pensjonsvilkår gjennom forbedringer av folke- 21

23 trygden eller via en mer jevn fordeling av arbeidsmarkedsbaserte pensjonsordninger. Det er blant lønnstakerne en sterk støtte både til en utbygging av folketrygden og til en større satsing på arbeidsmarkedsbaserte ordninger. Dette henger trolig sammen med at et prinsipielt standpunkt for utbygging av folketrygden ikke nødvendigvis medfører en forventning om at dette vil skje. Holdningsanalysen kan oppfattes som en støtte til en svensk modell: Et godt utbygd offentlig pensjonssystem, som er supplert med arbeidsmarkedspensjoner for det store flertall av arbeidstakere. Lønnstakernes prinsipielle holdninger er imidlertid ikke koblet til en bevissthet om de kostnadene og virkemidlene som må til for å realisere en mer jevn fordeling av pensjonsrettigheter i arbeidsmarkedet. Hvis alle lønnstakere skal sikres ensartede og gode. pensjonsforhold, er det neppe noen vei utenom de sentrale lønnsforhandlingene, og et kompromiss som også involverer lønnsmoderasjon. Et flertall sier seg enige i at man ikke kan forvente at lønnstakerne skal vise lønnsmoderasjon for å få adgang til arbeidsmarkedspensjon. 47% sier seg også enige i at dette spørsmålet fortsatt bør holdes utenfor de sentrale tarifforhandlingene. For fagbevegelsen kan det i praksis bli en vanskelig oppgave å sikre oppslutning om å løfte i flokk på dette området. KAP. 8 ARBEIDSMARKEDSPENSJON I ET NORDISK PERSPEKTIV Til tross for de sosiale og politiske likhetstrekk mellom de nordiske land, er det slående forskjeller i den rollen arbeidsmarkedsbaserte pensjonsordninger spiller. Kompensasjonsnivået i de offentlige pensjonssystemene En vesentlig årsak til de store forskjeller i arbeidsmarkeds- 22

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

HanneBogen/OveLangeland (redj OFFENTLIG. eller PRIVAT? I I ; i, I ~ I I. FAFO

HanneBogen/OveLangeland (redj OFFENTLIG. eller PRIVAT? I I ; i, I ~ I I. FAFO HanneBogen/OveLangeland (redj OFFENTLIG eller PRIVAT? I I ; i, I ~ I I. l FAFO Hanne Bogen og Ove Langeland (red.) OFFENTLIG ELLER PRIVAT? Om privatisering og grensen for offentlig ansvar I FAFO-RAPPORT

Detaljer

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Detaljer

FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING

FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING Elisabeth Melander Stene FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING FAFO-rapport 145 Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon ISBN 82-7422-099-4 Omslagsillustrasjon: Herbjørn Skogstad

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen Tekna, LO og NHO: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet

Detaljer

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1994:20 Personskadeerstatning Utredning fra et utvalg til å vurdere reformer i regelverket om utmåling av erstatning for personskader Avgitt til Justisdepartementet i

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken

En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter Nye velferdssignaler En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Det nye arbeidsmarkedet

Det nye arbeidsmarkedet Arbeidslivsforskning Det nye arbeidsmarkedet Kunnskapsstatus og problemstillinger Pål Schøne (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for arbeidslivsforskning Norges forskningsråd

Detaljer

Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv

Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:5 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000

Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000 Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000 av Asbjørn Johannessen Center for Komparative Velfærdsstatsstudier (CCWS) Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik FORORD På oppdrag fra NHO/Abelia og YS, Finansforbundet, IT-forbundet, STAFO, PARAT har De Facto gjennomført

Detaljer

LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse

LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse Espen Løken og Arne Pape LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse LOs framtid i offentlig sektor Espen Løken og Arne Pape LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer