DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010 Voss, 18. januar 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: fax E-post:

2 FØREBELS ÅRSREKNESKAP 2010 FRAMLEGG OM 52 KR I UTBYTTE Styret i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA har handsama førebels årsrekneskap for Innteninga på ordinær bankdrift er tilfredsstillande, og banken bokfører eit resultat før skatt på 32,3 mill. kr, mot 30,5 mill. kr året før. Resultatet utgjer 1,15% av gjennomsnittleg rådveldekapital, mot 1,16% for Etter skatt er resultatet i år 23,6 mill. kr, mot 23,4 mill. kr. i 2009, som i % av gjennomsnittleg rådveldekapital utgjer 0,84%, mot 0,89% i Styret i banken gjer framlegg om å utbetala 52 kr i utbytte pr. aksje for Stor konkurranse om kundane set press på marginane og fundingkostnadane er framleis høge. Den ordinære bankdrifta er likevel tilfredsstillande, sjølv om auka utlånsvekst ikkje fullt ut har kompensert for lægre marginar. Vi bokfører netto renteog kredittprovisjonsinntekter ved utgangen av 2010 på 57,3 mill. kr, ein reduksjon på 1,6 mill. kr i forhold til Rentenettoen i 2010 er redusert til 2,03% av gjennomsnittleg rådveldekapital, mot 2,24% i Den negative utviklinga på verdas børsar i fyrste halvår har snudd, og oppgangen siste halvåret har gjort sitt til at resultatet også i år vert godt. Banken har inntektsført netto utbytte, vinst og verdiendringar med 9,2 mill. kr på verdipapir i handelsporteføljen i 2010, mot inntektsføring i rekordåret 2009 på 10,3 mill. kr. Ved fusjonen av norske BBS saman med danske PBS til NETS inntektsførte banken 3,9 mill. kr som vinst på anleggsaksjer. I løpet av året er det føreteke ei nedskriving av verdien av andre anleggsaksjar med 2,8 mill. kr og bokført tap på anleggsobligasjonar med 0,5 mill. kr, slik at samla inntektsføring i 2010 på verdipapir klassifisert som anleggsmiddel vart 0,6 mill. kr. mot utgiftsføring på 3,5 mill. kr i Totale driftskostnader er redusert med 2,6 mill. kr til 33,4 mill. kr. I samband med pensjonsreforma har banken i år tilbakeført vel 4 mill. kr av tidlegare avsette AFPkostnader. Utan denne tilbakeføringa hadde banken sine totale kostnader for 2010 vore 37,4 mill. kr, som er i samsvar med budsjettet for I prosent av gjennomsnittleg rådveldekapital er driftskostnadane berre 1,19% noko som samanlikna med andre bankar på vår storleik er godt. I 2010 bokfører banken nedskrivingar på utlån og garantiar med 6,3 mill. kr, mot 4,0 mill. kr i Av kostnadsføringa skriv 2,5 mill. kr seg frå auke i nedskrivingar på grupper av utlån. Konstaterte tap i 2010, som tidlegare er nedskrive, utgjer 3,3 mill. kr mot 3,4 mill. kr i Summen av misleghaldne og netto tapsutsette engasjement i prosent av brutto utlån har vorte redusert frå 3,16% til 2,97%. Styret føler seg trygg på at nedskrivingane som er føreteke på utlån er tilstrekkelege, ut frå den risiko som ligg i engasjementa. Samla individuelle nedskrivingar på utlån utgjer 1,3% av brutto utlån, i tillegg utgjer gruppevise nedskrivingar 0,6%. Delårsrapport 4 kvartal 2010 Side 2 av 9

3 Banken held fram den gode veksten i rådveldekapitalen, sjølv om veksttakten har minka noko i forhold til tidlegare år. Auken er på 180 mill. kr, eller omlag 6,6%, og rådveldekapitalen pr er mill. kr. Veksten i innskota i 2010 er banken særs nøgd med. Innskot frå kundar har auka med 160 mill. kr til mill. kr, eller 9,0%. Innskot utgjer 80,1% av brutto utlån, ein auke frå 79,7% ved førre årsskiftet. Utlånsveksten er framleis god, og brutto utlån har auka med 187 mill. kr eller 8,4%, og er ved årsskiftet mill. kr. Banken opplevde stor pågang frå investorar ved emisjon av ny fondsobligasjon og ansvarleg lånekapital i slutten av april, og er godt nøgd med rentevilkåra ein oppnådde. Evigvarande fondsobligasjon på 35 mill. kr, og nytt tidsavgrensa ansvarleg lån på 50 mill. kr vart innbetalt i juni, samstundes som det gamle ansvarlege lånet på 25 mill. kr vart innløyst etter 5 år. Samla styrkar dette banken sin netto ansvarlege kapital med 60 mill. kr og eigenkapitaldekninga med 3,6% til vidare vekst i den lokale marknaden. Resultatet for 2010 fører til at banken styrkjer eigenkapitalen med 18,8 mill. kr, og bokfører ein samla eigenkapital ved årsskiftet på 255,8 mill. kr. Eigenkapitaldekninga ved utgangen av året er 18,97%. Ved børsslutt var kursen på banken sine aksjar kr. Resultat i år utgjer 248 kr pr. aksje, medan matematisk verdi på aksjen er kr. Utsiktene for norsk økonomi vert vurdert som gode, og det er grunn til å vera nøkternt optimistisk om utviklinga i Noreg dei nærmaste åra. I Europa vil refinansiering av gamal og ny statsgjeld skapa noko turbulens. Svak bustadmarknad og vedvarande høg arbeidsløyse gjev store utfordringar for å få fart på veksten i amerikansk økonomi, som er den største i verda. Men den globale veksten vil halda seg oppe med veksten i dei framvaksande økonomiane med Kina i spissen. Banken inngjekk ved årsskiftet distribusjonsavtale med Terra Forsikring AS for sal av skade og livsforsikring. Denne satsinga utvidar og styrkjer banken sitt totaltilbod. Vi vonar satsinga vil styrkja vår posisjon i banken sitt marknadsområde. Vi gler oss over at Voss i dei næraste åra skal arrangera både NM på ski, Landskyttarstemnet og VM i Freestyle. Desse arrangementa skapar entusiasme og liv i bygda vår. Banken har tildelt arrangementa store midler, samstundes som vi er aktive i finaniseringa av anlegga. Dette vil koma heile bygda til gode i mange år framover. Delårsrapport 4 kvartal 2010 Side 3 av 9

4 DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2010 RESULTATUTVIKLING Voss Veksel- og Landmandsbank ASA syner i 4. kvartal eit resultat før skatt på 7,6 mill. kr, mot 7,4 mill. kr i 4. kvartal i fjor. Resultatet tilsvarar 1,05% i år, mot 1,08% i fjor av gjennomsnittleg rådveldekapital (GFK) i kvartalet. Etter skatt er resultatet 5,0 mill. kr, mot 5,5 mill. kr i same kvartal i fjor. Dette tilsvarar 0,69% i år og 0,79% i fjor av GFK i kvartalet. For året sett under eitt er resultat av ordinær drift før skatt på 32,3 mill. kr mot 30,5 mill. kr ifjor. Etter skatt er resultatet 23,6 mill. kr eller 0,84%. Tilsvarande tal i fjor var 23,4 mill. kr og 0,89%. Resultatet i år er positivt påverka av nokre eingongseffektar kommentert i halvårsresultatet tidlegare i år. RENTEMARGIN I 4. kvartal er rentemarginen på kr. 14,1 mill. kr mot 15,6 mill. kr i 4 kvartal i fjor. I % av gjennomsnittleg rådveldekapital (GFK) i kvartalet er rentemarginen redusert frå 2,27% til 1,96% Stor konkurranse i marknaden på rentevilkår samt redusert margin på banken sin overskotslikviditet, har redusert netto rente- og kredittprovisjonsinntekter for heile året med omlag 1,6 mill. kr til 57,3 mill. kr, mot 58,9 mill. kr for I prosent av GFK er rentemarginen redusert frå 2,24% til 2,03%. INNTEKTER FRÅ VERDIPAPIR Den tidlegare negative kursutviklinga på børsen i 1. halvår har snudd. I 4. kvartal i år er det samla inntektsført 4,3 mill. kr i netto utbytte, realisert vinst/tap og verdijusteringar, mot inntektsføring på 3,3 mill. kr i 4. kvartal i fjor. Ved utgangen av året er det samla inntektsført 9,2 mill. kr i netto utbytte, realisert vinst/tap og verdijusteringar, mot inntektsføring på 10,3 mill. kr for På verdipapir vurdert som anleggsmiddel er det i 2010 inntektsført 0,6 mill. kr mot ei kostnadsføring på 3,5 mill. kr i DRIFTSKOSTNADER I 4. kvartal i år er samla driftskostnader 8,7 mill. kr, mot 8,3 mill. kr i 4. kvartal i fjor. I % av GFK i kvartalet utgjer dette 1,21% mot 1,20% i 4. kvartal For året sett under eitt er driftskostnadane på 33,4 mill. kr mot 35,9 mill. kr i I 2. kvartal i år vart 4,0 mill. kr i tidlegare avsette AFP forpliktingar i samband med pensjonsreforma tilbakeført. Tilbakeføringa har eingongseffekt. Utan denne tilbakeføring av AFP forpliktingar ville driftskostnadane vore på 37,4 mill. kr, som er i samsvar med budsjetterte kostnader. TAP OG MISLEGHALDNE LÅN I 4. kvartal har banken bokført nedskrivingar på kundeengasjement med 2,7 mill. kr, mot 1,4 mill. kr i 4. kvartal i fjor. Konstaterte tap på lån i kvartalet, som det tidlegare er nedskrive på, er 0,1 mill. kr mot 0,5 mill. kr i 4. kvartal ifjor. For heile 2010 er 6,3 mill. kr bokført som nedskriving på utlån mot 4,0 mill. kr på same tid ifjor. Av denne nedskrivinga er 2,5 mill. kr ført som auke i gruppevise nedskrivingar. I % av GFK utgjer nedskrivingane i år 0,22% mot 0,15% ifjor. Samla netto misleghaldne og tapsutsette engasjement ved utgangen av 2010 er 71,6 mill. kr mot 70,3 mill. kr ved årsslutt i I % av brutto utlån utgjer dette 2,97% pr , mot 3,16% pr Konstaterte tap for 2010 er 3,2 mill. kr mot 3,4 mill. kr for Delårsrapport 4 kvartal 2010 Side 4 av 9

5 RÅDVELDEKAPITAL I 4. kvartal har banken auka rådveldekapitalen med 61 mill. kr eller 2,1%. Ved utgangen av året er banken sin rådveldekapital mill. kr, mot mill. kr ved utgangen av 2009, ein auke dei siste 12 månadane på 180 mill. kr, eller 6,6%. INNSKOT I 4. kvartal har innskot frå kundar auka med 77 mill. kr, eller 4,2%. Innskot frå kundar ved årsskiftet er mill. kr, mot mill. kr ifjor. Auken utgjer 160 mill. kr eller 9,0%. Innskotsdekninga frå kundar held seg stabil rundt 80% og var ved årskiftet 80,1% av brutto utlån mot 79,7% i fjor. UTLÅN I 4. kvartal er brutto utlån til kundar auka med 60 mill. kr eller 2,6%. Brutto utlån til kundar utgjer mill. kr ved utangen av året mot mill. kr i Auken utgjer 188 mill. kr eller 8,4%. EIGENKAPITAL OG KAPITALDEKNING Netto ansvarleg kapital etter dei nye Basel II reglane er 338 mill. kr som gjev ein kapitaldekningsprosent på 18,97%. Kjernekapitalen er samstundes 288 mill. kr, eller 16,16%. I høve til minimumskrava er overdekninga 166 mill. kr. REVISJON Kvartalsrekneskapen er ikkje fullstendig revidert. REKNESKAPSPRINSIPP Delårsrapporten er sett opp i samsvar med "Norsk RegnskapsStandard II Delårsrapportering", som er same prinsipp som ved årsoppgjeret for UTSIKTENE FOR 2011 Styret meiner at banken med sin solide eigenkapital, sin gode fundingssituasjon, dei solide tapsavsetjingane og ein nokolunde stabil lokalmarknad, framleis vil vera i stand til å levera tilfredsstillande resultat framover. Banken inngjekk ved årsskiftet distribusjonsavtale med Terra Forsikring AS for sal av skade og livsforsikring. Denne satsinga utvidar og styrkjer banken sitt totaltilbod. Vi vonar satsinga vil styrkja vår posisjon i banken sitt marknadsområde. FRÅSEGN FRÅ STYRE OG DAGLEG LEIAR Vi stadfester etter beste overtyding at rekneskapen for perioden 1. januar til 31. desember 2010 er utarbeidd i samsvar med Norsk Rekneskapslov, og at rekneskapsopplysningane samla sett gir eit rettvisande bilete av selskapet sine eignelutar, gjeld, finansielle stilling og resultat. Vidare stadfester vi at delårsrapporten gir eit rettvisande oversyn over viktige hendingar i rekneskapsperioden og deira verknad på rekneskapen, nærståande vesentlege transaksjonar og dei mest sentrale risiko- og usikkerheitsfaktorar verksemda står overfor i neste rekneskapsperiode Kontaktpersonar: Banksjef Jan Arveschoug eller ass. banksjef Einar Larsen tlf Delårsrapport 4 kvartal 2010 Side 5 av 9

6 RESULTATREKNESKAP Alle tal i heile NOK kv kv Renteinntekter og liknande inntekter Rentekostnader og liknande kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapir som er omløpsmidlar Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Sum netto inntekter Løn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivingar Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantiar m.v Nedskriving/gevinst/tap på verdipapir som er anleggsmidlar Netto tap og avskrivingar Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for rekneskapsåret Disponering av overskot: Utbytte på aksjar Overført til annan eigenkapital Sum disponert Resultat pr. aksje 52,20 57,40 248,44 246,48 146,00 Utvatna resultat pr. aksje 52,20 57,40 248,44 246,48 146,00 Delårsrapport 4 kvartal 2010 Side 6 av 9

7 BALANSE Alle tal i heile NOK EIGNELUTAR Kontantar og fordringar på sentralbankar Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Netto utlån og fordringar på kundar Sertifikat, obligasjonar og andre renteberande verdipapir med fast avkastning Aksjar, andelar og andre verdipapir med variabel avkastning Utsett skattefordel Finansielle derivat Varige driftsmidlar Forskotsbetalte ikkje påløpne kostnader og opptente ikkje mottekne inntekter SUM EIGNELUTAR GJELD OG EIGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Obligasjons- og sertifikatgjeld Finansielle derivat Anna gjeld Påløpne kostnader og mottekne ikkje opptente inntekter Avsetjingar for påløpne kostnader og forpliktingar Ansvarleg lånekapital Sum gjeld EIGENKAPITAL Innskoten eigenkapital Aksjekapital ( aksjar á kr. 100,-) Behaldning eigne aksjar Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Annan eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Garantiansvar Pantsetjingar Eigenkapitaldekning 18,97 % 15,18 % 16,76 % Gjennomsnittleg rådveldekapital Voss, Styret i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Jorunn Lødemel styreformann Stig Gunnar Røthe Åse-Karin Tennebekk Dagfinn Gjøstein Norvald Fretheim Jan Arveschoug banksjef Delårsrapport 4 kvartal 2010 Side 7 av 9

8 TAP PÅ UTLÅN Alle tal i heile NOK Bokførte tap Endring i individuelle tapsnedskrivingar Endring amortiseringseffekt individuelle nedskrivingar Endring i gruppevise nedskrivingar Konstaterte tap som det tidl. er nedskrive for Konstaterte tap som det tidl. ikkje er nedskrive på Inngang på tidlegare avskrivne tap Sum tap i perioden Sum tap gjeld tap på utlån. Misleghaldne og andre tapsutsette engasjement Brutto misleghaldne lån Individuelle tapsnedskrivingar Netto misleghaldne lån Andre tapsmerka engasjement Individuelle tapsnedskrivingar Netto tapsutsette ikkje misleghaldne lån Netto tapsutsette engasjement SPESIFIKASJON NETTO UTLÅN Brutto utlån Amortiseringseffekt individuelle nedskrivingar Individuelle nedskrivingar / spesifiserte avsetjingar Gruppevise nedskrivingar / uspesifiserte avsetjingar Netto utlån til kundar KAPITALDEKNING Bereknings- Kapital- Bereknings- Kapital- Bereknings- Kapitalgrunnlag krav grunnlag krav grunnlag krav Lokale og regionale styresmakter Institusjonar Føretak Pantsikring i bustad og fritidseigedom Forfalne engasjement Obligasjoner med fortrinnsrett Andelar i verdipapirfond Andre engasjement Sum kredittrisiko Operasjonell risiko Frådrag for gruppevise nedsrivingar Frådrag for ansvarleg kapital i andre finansinstitusjonar Samla kapitalkrav Innbetalt aksjekapital eigne aksjar Annan eigenkapital Fondsobligasjonar utsett skattefordel Frådrag for ansvarleg kapital i andre institusjonar Sum kjernekapital , , ,03 Innbetalt tidsavgrensa ansvarleg kapital Frådrag for ansvarleg kapital i andre institusjonar Sum tilleggskapital , , ,73 Sum ansvarleg kapital , , ,76 Delårsrapport 4 kvartal 2010 Side 8 av 9

9 ENDRING I EIGENKAPITALEN Eigenkapital pr Korreksjon pensjons-skyldnad Kjøp / sal eigne aksjar Resultat i perioden Utbytte Eigenkapital pr KONTANTSRAUMOPPSTILLING Alle tal i heile NOK Rente-, gebyr- og provisjonsinnbetalingar Rente-, gebyr- og provisjonsutbetalingar Andre innbetalingar Driftsutbetalingar Inngått på tidlegare avskrivne konstaterte tap Utbetalt utbytte Betalte skattar Tilført frå verksemda Auke (-) / reduksjon (+) i utlån frå kundar Auke (+) / reduksjon (-) i innskot frå kundar Auke (+) / reduksjon (-) i gjeld til kredittinstitusjonar Auke (+) / reduksjon (-) i obligasjons- og sertifikatgjeld Auke (-) / reduksjon (+) i andre fordringar Auke (-) / reduksjon (+) i kortsiktige verdipapir Auke (-) / reduksjon (+) i plasseringar i kredittinstitusjonar Auke (+) / reduksjon (-) i anna gjeld Auke (+) / reduksjon (-) i ansvarleg lånekapital Auke (-) / reduksjon (+) i eigne aksjar Netto kontantstraum frå dagleg finansiell verksemd Investert i varige driftsmidlar Avgang varige driftsmidlar, til salssum Auke (-) / reduksjon (+) i langsiktige plasseringar i verdipapir Netto kontantstraum frå investeringar Netto endring likvidar Likviditetsbehaldning pr Likviditetsbehaldning pr Likviditetsbehaldning består av: Kontantar og fordringar på sentralbankar Investert i og fordringar på bankar utan avtalt løpetid Sum likviditetsbehaldning pr Delårsrapport 4 kvartal 2010 Side 9 av 9

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 Voss, 23. januar 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 Voss, 27. januar 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2013 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2014 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon

PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon INNHALD INNHALD... 2 TABELLOVERSIKT... 2 1. INNLEING... 3 1.2 Overordna styring... 3 2. ANSVARLEG KAPITAL... 4 2.1 Ansvarleg kapital... 4 2.2 Kapitaldekning...

Detaljer

PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon

PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon INNHALD INNHALD... 1 TABELLOVERSIKT... 1 1. INNLEIING... 2 1.2 Overordna styring... 2 2. ANSVARLEG KAPITAL... 3 2.1 Ansvarleg kapital... 3 2.2

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006 St.meld. nr. 23 (2006 2007) Innhald 1 Innleiing... 5 4.2.1 Innleiing... 43 1.1 Oversikt over meldinga... 5 4.2.2 Retningslinjene for pengepolitikken. 43 4.2.3 Noregs Banks vurderingar av 2 Finansiell

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer