Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner"

Transkript

1 Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner Bankenes sikringsfonds Høstkonferanse september 2011 Partner Are Jansrud Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011 1

2 Agenda: Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner for bankene Hovedtrekk i regelverksutviklingen: fra Basel III til CRD 4 Basel III / CRD IV: Likviditet og finansiering Soliditet og kapitaldekning Mulige strategiske og forretningsmessige konsekvenser Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011 2

3 Hovedtrekk i regelverksutviklingen Fra Basel III til CRD 4

4 Oversikt kjent stoff. ( Basel I & CAD, Basel II & CRD ) EU har vedtatt endringer i Kapitaldekningsdirektivet (CRD II & III) Ikrafttreden / Endrede norske forskrifter med ikrafttreden Basel III: BIS: nye kvantitative krav til likviditet og funding Foreslått ikrafttreden i perioden BIS: nye kvantitative krav til kapitaldekning og ansvarlig kapital Foreslått ikrafttreden i perioden (2023) EU har utarbeidet forslag til CRD IV Foreslått ikrafttreden i perioden (2022) Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011 4

5 Hvorfor er overgangen fra Basel III til CRD IV viktig? Basel III: Basel-komiteen CRD IV: EU CRD IV representerer en vesentlig omlegging av regelverksstrukturen: Dagens direktiver (2006/48 og 2006/49) erstattes av en forordning ( Regulation ) og et direktiv. EU har lagt seg på en linje med såkalt maximum harmonization : De sentrale kapitalkravsreglene, likviditetskravet, regler om store engasjement og pilar 3 er foreslått som en såkalt Regulation, ikke som et Directive Fremdrift: Vedtak i EU-parlamentet og Rådet i løpet av 2012 Norske forslag til lovendring (sept-2011) og forskriftsendring (vår 2012) Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011 5

6 Basel III: Likviditet Liquidity Coverage Ratio Net Stable Funding Ratio

7 Forslag fra BIS: Kvantitative rammer Krav til likviditetsdekning ( Liquidity Coverage Ratio ) Kravet til likviditetsdekning skal beregnes slik: Beholdning av likvide aktiva med høy kvalitet > =100% Netto cash flow over 30 dager*) *) minst 25% av brutto cash outflow Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011 7

8 LCR (se BIS-dokumentet for detaljer) LCR Likvide aktiva Level 1 100%: Kontanter Kvalifiserte verdipapirer fra stater, mv. Kvalifiserte sentralbankfordringer Statspapirer i egen valuta Hjemlandets statspapirer, men i fremmed valuta, forutsatt at valutaen matcher bankens valutamessige likviditetsbehov Level 2 85% (max 40% av totalen): Papirer utstedt av myndigheter med 20% vekt 85% Industriobligasjoner & covered bonds*) (AAog bedre) 85% Likviditetsbeholdningen må holdes i samme valuta som bankens likviditetsbehov! LCR Cash flow Stabile retailinnskudd & SME: minst 5% Mindre stabile retail & SME: minst 10% Andre innskudd (ulike kategorier) 25% - 100% Secured funding (REPO, etc): 100% Kontantstrøm fra collateral, ABCP, SIV, conduits, etc: 20% - 100% Ubenyttede kreditter, og lignende: 5% - 100% Fornyelse av eller nye lån: 100% (hvis mer enn 50% av termininnbetalingene) Andre relevante kontantstrømmer Cash inflows hensyntas også: Ikke misligholdte retailmotparter (50%) Ikke misligholdte wholesale motparter Repo, etc. Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011 8

9 CRD IV: Noen viktige elementer vedrørende Likviditet CRD IV innfører ikke LCR, kun et generelt krav til likvide beholdninger CRD IV inneholder bare rapporteringskrav relatert til LCR. LCR: The Commission is firmly committed to reaching a harmonised Liquidity Coverage Requirement by Fra 2013: Et generelt krav til bankene om å holde en tilstrekkelig likviditetsdekning: Beholdningen av likvide midler skal minst tilsvare netto cash outflow i stress Brudd / forventet brudd: skal legge frem plan for tilsynet og rapportere daglig : Regulatorisk krav til LCR (etter nærmere kalibrering av kravet) Noen viktige elementer vedrørende LCR-rapporteringen og CRD IV: Skiller mellom posisjoner med ekstremt høy likviditet og kredittkvalitet og de med høy likviditet og kredittkvalitet (max 40%). Ingen andre føringer bankene må selv definere. Inntil EUR 250 mill kan være verdipapirfond (gitt visse plasseringsrestriksjoner) Ved mangel på ekstremt høyt likvide papirer: åpner bl.a. for høyere andel enn 40% i andre papirer og/eller avvik fra kravet om valutamessig match. Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011 9

10 Forslag fra BIS: Kvantitative rammer Krav til stabil finansiering ( Net Stable Funding Ratio ) Kravet til langsiktig funding er definert slik: Tilgjengelig stabil finansiering >= 100% Totalt behov for stabil finansiering CRD IV inneholder bare rapporteringskrav relatert til NSFR. NSFR: The Commission is firmly committed to reaching a minimum standard on the Net Stable Funding Requirement by 1 January Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

11 Stable funding ratio (se BIS-dokumentet for detaljer) Stabil funding: Kjerne- og tilleggskapital (Tier 1 og Tier 2): 100% Gjeld med løpetid over ett år: 100% Stabile innskudd (retail & SME): 90% Mindre stabile innskudd (retail & SME): 80% Wholesale funding (ikke finans): 50% Annet: 0% Krav til funding: Cash, verdipapirer under 1 år, etc: 0% Statspapirer, etc: 5% Industriobligasjoner & covered bonds (AAog bedre): 20% Notere aksjer, obligasjoner ratet A- til A+, mv.: 50% Utlån BM løpetid < 1 år: 50% Utlån 35% vekt: 65% Retail- og SME-utlån < 1 år: 85% Andre aktiva: 100% Utenom balanse: - Ubenyttet trekkrett 5% - Andre poster Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

12 Kapitaldekning Minstekrav til ansvarlig kapital Kvalitetskravene til ansvarlig kapital Kapitalkrav for motpartsrisiko Leverage ratio Konjunkturdempende tiltak

13 Oversikt over forslagene fra BIS Økte kvalitetskrav til kjernekapitalen Primært aksjekapital og tilbakeholdt overskudd Ikke instrumenter med fast løpetid eller insentiver til tilbakebetaling Utvidelse av de risikoer det skal stilles kapitaldekning for Motpartsrisiko Innføring av et ikke risikobasert kapitalkrav Kjernekapital (evt total ansvarlig kapital) i % av bokført balanse og utenom balanse-poster Tiltak for å dempe konjunktureffektene på bankenes soliditet Begrensninger i adgangen til å utbetale utbytte og bonuser avhengig av soliditeten Muligheter for å øke kapitalkravet i perioder med ekstremt sterk kredittvekst Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

14 Ansvarlig kapital Tier 1: Going concern capital: Core Tier 1: common equity Non-core Tier 1: hybrid capital Tier 2: Gone concern capital Non core Tier 1: Ingen fastsatt løpetid Ingen insentiver til tilbakebetaling Tier 2: ingen insentiver til tilbakebetaling Fradragsposter primært i Tier 1 Strengere regler for fradragspostene Max grense for Tier 2 oppheves Økte minimumskrav for Tier 1 og Core Tier 1 Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

15 Fradragspostene strengere regler Justering av reglene relatert til fradrag i kjernekapital: Overkurs Minoritetsinteresser Urealiserte gevinster Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Egne aksjer Investeringer i andre finansinstitusjoner EL (expected loss) Sikringseffekter ved kontantstrømsikring Gevinster fra verdiendring på egen gjeld som følge av svekket kredittverdighet Pensjonsforpliktelser og - eiendeler Store likheter med dagens norske regelverk, men det er i hvert fall 2 viktige forskjeller: 50/50 -fradragene andre finansinstitusjoner Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

16 Kapitalbuffere (Del av Direktiv-forslaget; ikke forordningen) Buffer basert på Tier 1 Common Equity 2 ulike buffere: Kapitalbevaringsbuffer: 2,5% + Motsyklisk konjunkturbuffer: 0 2,5% = Kombinert bufferkrav Restriksjonene vil omfatte: Ordinært utbytte Utdeling av bonusaksjer Tilbakekjøp av aksjer Diskresjonære betalinger på andre tier 1-instrumenter Variabel godtgjørelse til ansatte Ved manglende oppfyllelse av Kombinert bufferkrav: Må legge frem en kapitalbevaringsplan innen 5 arbeidsdager Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

17 Fremtidig kapitalkrav Ren Kjernekapital Totalkapital kjernekapital Minimum 4,5% 6,0% 8,0% Bevaringsbuffer 2,5% Minimum pluss 7,0% 8,5% 10,5% bevaringsbuffer Motsyklisk kapitalbuffer 0% - 2,5% Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

18 Tidslinjen Basel III Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

19 Leverage Ratio (LR) Leverage Ratio = Kapital / Eksponering Krav: 3% (?) Kapital: Total Tier 1 Eksponering - hovedprinsipper: Bokførte beløp Bruttoeksponeringer Poster utenom balansen Gjennomsnitt av månedlige LR over kvartalet Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

20 Leverage ratio innføringsplan CRD IV CRD IV inneholder bare rapporteringskrav relatert til Leverage Ratio. In line with Basel III, the Commission does not propose a Leverage Ratio as a binding instrument at this stage but first as an additional feature that can be applied on individual banks at the discretion of supervisory authorities with a view to migrating to a binding ( pillar one ) measure in 2018, based on appropriate review and calibration : Bankene starter offentliggjøring : Minimumskrav ( pilar 1-krav ) Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011

21 Kapitalkrav for motpartsrisiko CVA-tillegget IMM-banker: Avansert CVA Alle andre banker: Standard CVA I praksis (gitt at man ikke har sikret seg med kredittderivater): CVA-tillegget en funksjon av: ratingbasert risikovekt (w) eksponeringen (EAD) effektiv løpetid (M) Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

22 CVA-tillegget: et eksempel Motpartens rating: AA Vekt (w) 0,70 % Gjenstående løpetid (M) 4,50 Markedsverdi Nominelt beløp h 1 Diskonteringsfaktor 0,90 (1-exp(-0,05*M))/(0,05*M) Oppgjørs- og motpartsrisiko: Vekt PFE MtM Sum EAD Vekt Beregn.gr.lag Rente 0,5 % % Valuta 5,0 % % Egenkapital 8,0 % % EAD Disk EAD Rente Valuta Egenkapital CVA øker her kapitalkravet med 411%! Ulike alternative eksempler viser en økning på 99% - 739%! Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

23 Andre utvalgte elementer fra CRD IV IRB-gulv på 80% av Basel I foreslås videreført til Kredittrisiko - om bruk av eksterne kredittratinger: internal methodologies shall not rely solely or mechanistically on external ratings. Plikt til å etablere: Risikostyringskomite Risikostyringsfunksjon med ansvar for å identifisere, måle og rapportere risikoeksponeringen Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

24 Strategiske og forretningsmessige konsekvenser for bankene

25 Den regulatoriske hverdagen blir stadig mer kompleks. Hva vil i størst grad påvirke den fremtidige strukturen i banknæringen? Kilde: KPMG LederAgenda Bank 2010 Tilgang til konkurransedyktig finansiering (funding) 70 % Regulatoriske forhold (lover og forskrifter) 66 % 61 % Kravene til kompetanse og organisasjon 64 % 72 % Utviklingen i rentemarginen 42 % 41 Driftskostnadene og ønske om stordriftsfordeler 28 % 44 % Kostnadene til IT-utvikling Konkurransen om volum Kundenes krav til bankenes soliditet 8 % 8 % 6 % 18 % 15 % Trusselen fra utenlandske konkurrenter 2 % 8 % Kundenes krav til bankenes størrelse og 0 % Kundenes krav 12 % Andre forhold, notér 0 % 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % I 2007 ble det ikke stilt spørsmål om tilgang til konkurransedyktig finansiering og kundenes krav var ikke spesifisert i forholt til soliditet eller størrelse og produktspekter, slik det ble i 2010 Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

26 Hvordan vil forslagene til nye og økte soliditetskrav påvirke lønnsomheten de neste tre årene for norske banker? 80 % 70 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 22 % 10 % 0 % 4 % Vesentlig svekket lønnsomhet Svekket lønnsomhet Omtrent uendret Bedret lønnsomhet 2 % 2 % Vesentlig bedret lønnsomhet Vet ikke Kilde: KPMG LederAgenda Bank

27 Hvordan vil forslagene til nye likviditetskrav påvirke lønnsomheten de neste tre årene for norske banker? 90 % 80 % 78 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 14 % 10 % 8 % 0 % Vesentlig svekket lønnsomhet Svekket lønnsomhet 0 % Omtrent uendret Bedret lønnsomhet Vesentlig bedret lønnsomhet Kilde: KPMG LederAgenda Bank

28 En ferskere undersøkelse bekrefter dette bildet. Andel Antall Økt lønnsomhet 1,0% 1 Ingen endring 12,4% 13 Redusert lønnsomhet 82,9% 87 Kilde: Andreassen og Gulestø: Basel III Nye krav til kapital og likviditet for norsk banknæring Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

29 Oppsummering kapitaldekning: Økte krav på alle fronter. Økte kvalitetskrav Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag = Kapitaldekning Økte minstekrav Utvidet grunnlag og økte beregningssatser men norske banker går inn i dette med et godt utgangspunkt Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

30 Oppsummering likviditet: Konsekvenser Økte krav til langsiktig finansiering (?) Særlig sterk effekt pga behandlingen av innskudd under BIS / CRD IVforslaget Økte krav til størrelsen på likviditetsreserven (?) Særlig sterk effekt pga behandlingen av innskudd under BIS / CRD IVforslaget Kravene til sammensetningen av likviditetsreserven og de nye reglene fra Norges Bank: Økt andel statspapirer og OMF er i porteføljene Bankpapirer fases ut Økt bruk av OMF er Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

31 Bankproduktene: Kundeinnskudd Reell bindingstid på mer enn 30 dager / Dekortvilkår: et svar på LCR Reell bindingstid på mer enn 365 dager / Dekortvilkår: et svar på NSFR Stabile innskudd fra retail / småbedrifter viktige for bankene Kommunale innskudd mindre interessante: Slik LCR-kravet i dag er utformet vil et kommunalt innskudd kreve 75% likviditetsbeholdning hvis innskuddet da ikke har en bindingstid på over 30 dager. Det vil si at kun 25% av innskuddet bidrar til å finansiere bankens aktiva. Likviditetskravet må plasseres i aktiva som gir relativt lav avkastning. Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

32 Bankproduktene: Utlån Fortsatt sterk konkurranse om boliglånskundene: Godt sikrede boliglån krever minst stabil funding (NSFR-kravet) Gir grunnlag for utstedelse av OMF er Marginutviklingen: Analyser vi har foretatt kan indikere en økning i utlånsmarginen, gitt visse forutsetninger, på mellom 0,01%- og 0,25%-poeng, avhengig av lånets risikovekting, for å opprettholde avkastningen på minimumskravet til kjernekapital. Inkludert kravene til kapitalbevaringsbuffer vil utlånsmarginen måtte øke med inntil ca 0,45%-poeng for å bevare egenkapitalavkastningen. Inkluderes også kravet til konjunkturbuffer vil nødvendig økning være opp mot 0,65-0,7%-poeng. Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

33 Mulige konsekvenser for markedet Fremmedkapitalmarkedene Økt etterspørsel etter statspapirer fra både bank og forsikring Mindre interesse for senior bankpapirer Obligasjoner med fortrinnsrett mer populært Hybridkapitalen vil se anderledes ut og mer kostbar? Egenkapitalmarkedet Redusert avkastning til egenkapitalinvestorer i bank og forsikring fordi risikoen i bransjen går ned HSBC has cut its target for return on equity from per cent to per cent, while Credit Suisse has cut its target from 18 per cent to 15 per cent where it is in line with Barclays. Kilde: John Plender, columnist ( Insight ) i Financial Times Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

34 Ulike regelverk kan gi utsteder og investor motsatte insentiver. Basel III / CRD IV: Solvency II: Balansestyringshensyn kan tilsi at livselskapene ønsker å investere i lange fastrente-papirer LCR / NSFR-kravene tilsier at bankene ønsker å emittere papirer med lang løpetid, men flytende rente (for å unngå CVAtillegget fra renteswapene) Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

35 Oppsummert: mulige konsekvenser av vedtatte og foreslåtte regelendringer Bankene må oppdatere og tilpasse en del policyer, rutiner og prosesser Økte, nye og datakrevende rapporteringskrav Inntjeningskravet vil øke for å opprettholde ek-avkastningen som følge av økte krav til størrelsen og kvaliteten på bankenes egenkapital Kostnadene vil øke: Andelen lavt forrentede aktiva på balansen vil øke som følge av kravene til sammensetningen av likviditetsreserven Andelen langsiktig finansiering vil øke Hybrid- og tilleggskapitalen blir mer risikoutsatt og bør bli mer kostbar Cost of compliance En ny bankbalanse i emning? Økt bruk av OMF er Innskudd blir en mindre gunstig finansieringsform Gjenværende bankbalanse blir i gjennomsnitt mer risikoeksponert Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

36 Takk for oppmerksomheten! Presentert av partner Are Jansrud Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

37 Kontaktdetaljer Are Jansrud KPMG Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

38 Vedlegg: Ordliste Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

39 Ordliste ABCP: Asset Backed Commercial Paper Basel III: Basel-komitèens forslag til styrking av soliditet, likviditet, finansiering, etc som følge av finanskrisen BIS: Bank of International Settlements Core Tier 1 / Tier 1 Common Equity: ren kjernekapital CRD IV: EU sitt fjerde kapitaldekningsdirektiv CVA: Credit Value Adjustment EAD: Exposure At Default engasjement på misligholdstidspunktet EL: Expected Loss forventet tap i IRB-modellene for kredittrisiko IMM: Internal Measurement Method intern målemetode for kapitalkrav for markedsrisiko IRB: interne målemetoder for kredittrisiko LCR: Liquidity Coverage Ratio likviditetsdekningsgrad Leverage Ratio: uvektet egenkapitalandel NSFR: Net Stable Funding Ratio netto stabil finansieringsgrad OMF: obligasjoner med fortrinnsrett REPO: Repurchase agreement salgs- og gjenkjøpsavtale SME: Small and Medium sized Entities små og mellomstore bedriftskunder (innskudd inntil 1 mill Euro) SIV: Special Investment Vehicle Solvency II: nytt solvensregelverk for forsikringsbransjen Tier 1: kjernekapital Tier 2: tilleggskapital Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

40 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2016 DATO: 08.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010 Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 21 Noe strengere regulering vil være samfunnsøkonomisk k lønnsomt Kostnadene ved strengere regulering

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2016 DATO: 17.03.2017 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 8 1.2.1

Detaljer

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 2-2014 En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio - pluss litt om globalt systemviktige institusjoner utover banker I løpet av første

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2015 DATO: 17.03.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 5-2014 Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge CRD IV er pr. dato ikke inntatt i EØS-avtalen enda. Finanstilsynet har derfor laget et utkast

Detaljer

Tilpasning til nye regulatoriske krav

Tilpasning til nye regulatoriske krav Tilpasning til nye regulatoriske krav OMF-dagen, Oslo, 19. januar 2017 Per Sagbakken DNB Boligkreditt AS Utvikling kapitalkrav DNB Boligkreditt AS 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 15,0

Detaljer

Analyse av redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse på OSE / OBX

Analyse av redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse på OSE / OBX Analyse av redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse på OSE / OBX Thore Kleppen, Partner Espen Almlid, Direktør Jonas Ringstad, Senior Associate 10.11.2016 Bakgrunn Formål, rammer og metode Punkt

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker og kredittforetak Likviditet og soliditet 2. kvartal 2016 DATO: 18.10.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve...

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 1. kvartal 2015 DATO: 24.06.2015 2 Finanstilsynet INNHOLD 1 LIKVIDITETSRISIKO 5 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene 5 1.2 Likviditetsbuffer 6 1.3 Stabil finansiering

Detaljer

Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital Tall i NOK Innskutt kapital 247.936 Opptjent kapital, ekskl. foreslått utbytte 476.043 Fradrag immaterielle eiendeler -2.013 Fradrag "prudent valuation" -698 Fradrag for ansvarlig kapital andre finansinstitusjoner,

Detaljer

Lederundersøkelsen 2017

Lederundersøkelsen 2017 Lederundersøkelsen 2017 Lederundersøkelsen overordnede funn: Optimismen er tilbake: 2 av 3 ledere ser positivt på selskapets økonomiske utsikter Selskapene frykter økt konkurranse, tilgang til kompetanse

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket.

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket. Pilar 3 1 Innledning Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at Pareto Nordic Investments AS («PNI» eller «Foretaket»)

Detaljer

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS.

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitalkravsforskriften er et direkte resultat av et EU-direktiv (Basel II) som er inndelt i tre pilarer. Pilar 1 definerer minstekravet til kapitaldekning,

Detaljer

Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger

Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger -hvordan forholde seg til den informasjonen som ikke er tilgjengelig 12 september 2017 Innhold Hva menes med informasjonsdilemmaet? Noen eksempler Hvordan

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 14/2014: Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital

Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 14/2014: Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital Vedlegg 2 Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser

Detaljer

Sertifisering og erfaringer med implementering. Anette Killingrød Kristiansen

Sertifisering og erfaringer med implementering. Anette Killingrød Kristiansen Sertifisering og erfaringer med implementering Anette Killingrød Kristiansen KPMG globalt Omsetning globalt (FY16) Tax 189.000 ansatte $5,56 mrd 22 % Advisory $9,74 mrd i 155 land 41 % $25,42 milliarder

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 1. kvartal 2016 DATO: 22.06.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS 2016

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS 2016 Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for 2016 Tall i TNOK Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2016 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Hvordan kontrollere det ukontrollerte? Et ledelsesperspektiv. Geir Arild Engh-Hellesvik, Leder IPBR / KPMG Advisory 02.

Hvordan kontrollere det ukontrollerte? Et ledelsesperspektiv. Geir Arild Engh-Hellesvik, Leder IPBR / KPMG Advisory 02. Hvordan kontrollere det ukontrollerte? Et ledelsesperspektiv Geir Arild Engh-Hellesvik, Leder IPBR / KPMG Advisory 02. Februar 2011 Innledning 2 KPMG Norge Geir Arild Engh-Hellesvik er leder for informasjonssikkerhetstjenesten

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017 (urevidert)

Rapport 3. kvartal 2017 (urevidert) Rapport 3. kvartal 2017 (urevidert) Nøkkeltall 3. kv. 3. kv. Hittil i år Hittil i fjor Året Resultat (mill.kr) 2017 2016 2017 2016 2016 Netto renteinntekter 1,71 1,41 4,96 4,22 5,91 Lønn og generelle adm.kostnader

Detaljer

Offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital 31. desember 2015 Arctic Securities AS Ikke-konsolidert

Offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital 31. desember 2015 Arctic Securities AS Ikke-konsolidert Offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital 31. desember 2015 Arctic Securities AS Ikke-konsolidert Tall i 1.000 Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for

Detaljer

Aktuelle temaer Likviditetsregulering: Status / Hva har Finans Norge jobbet med?

Aktuelle temaer Likviditetsregulering: Status / Hva har Finans Norge jobbet med? Aktuelle temaer Likviditetsregulering: Status / Hva har Finans Norge jobbet med? Likviditetsforum 2017, 23. november 2017 Are Jansrud og Michael H. Cook, Finans Norge LCR-krav i signifikante valutaer Finans

Detaljer

26 (2) mv. og utbytte 0 6 Ren kjernekapital før regulatoriske justeringer

26 (2) mv. og utbytte 0 6 Ren kjernekapital før regulatoriske justeringer Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) Beløp omfattet av overgangsregler 1 Kapitalinstrumenter og

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Pilar 3 1 Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at («PAM»

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q3 2016 Resultatregnskap Noter - 31/09-15 Q3 2016 Q3 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 1 114 561 1 259 220 356 482 394 258 1 648 991 Rentekostnader

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2016 Resultatregnskap Noter Renteinntekter og lignende inntekter 391 248 448 518 1 648 991 Rentekostnader og lignende kostnader 232 562 259 482 987 119

Detaljer

Basel 4 (med mere) INNBLIKK

Basel 4 (med mere) INNBLIKK INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 25-2015 Basel 4 (med mere) Basel-komitèen (BCBS) presenterte den 10. desember et revidert høringsforslag til nye risikovekter for kredittrisiko under standardmetoden.

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 26 (1), 27, 28 og 29 herav: instrumenttype 1 2 771 097 herav:

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Flekkefjord Sparebank - Ansvarlig kapital pr

Flekkefjord Sparebank - Ansvarlig kapital pr Flekkefjord Sparebank - Ansvarlig kapital pr 31.12.14 Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) Beløp

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Postadresse: Postboks 232, 7159 Bjugn Besøksadresse: Alf Nebb s gate 4, 7160 Bjugn Telefon: 72 51 66 00 Epost: post@bjugn-sparebank.no Web: www.bjugn-sparebank.no Org.nr.:

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2015 DATO: 21.12.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsbuffer... 7 1.3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

BAKGRUNN. Finanskrisen. Realøkonomiske tap. Budsjettunderskudd. Offentlig gjeld. BNP, sysselsetting

BAKGRUNN. Finanskrisen. Realøkonomiske tap. Budsjettunderskudd. Offentlig gjeld. BNP, sysselsetting Ny regulering for bank og forsikring - CRD 4 - Solvens 2 Presentasjon av Erik Lind Iversen For Finansnettverket i NIRF 1. November 2011 BAKGRUNN Finanskrisen Realøkonomiske tap BNP, sysselsetting Budsjettunderskudd

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 2. kvartal 1.halvår Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 137.499 121.162 265.359 234.140 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Lik konkurranse krever full harmonisering av systemet Like definisjoner Konsistent bruk

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Q3 Q3 (Beløp angitt i hele nok) Noter

Q3 Q3 (Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.067 2.792 655

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Easybank ASA. Delårsrapport 3. kvartal 2017

Easybank ASA. Delårsrapport 3. kvartal 2017 Easybank ASA Delårsrapport 3. kvartal 2017 2 Om Easybank Easybank har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling mot personmarkedet, organisasjoner og

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

(Beløp angitt i hele nok) Noter

(Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2017 2016 2016 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 721-286 1.949 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Ny regulatorisk virkelighet

Ny regulatorisk virkelighet Ny regulatorisk virkelighet Presentasjon på Bankenes Sikringsfonds høstkonferanse ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Innhold: 1. Bakgrunnen for reguleringene 2. Situasjon for norske banker 3. Kapitalkrav

Detaljer

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2017 (urevidert)

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2017 (urevidert) Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2017 (urevidert) Nøkkeltall 2. kvartal 2. kvartal 1.halvår 1.halvår Året Resultat (mill.kr) 2017 2016 2017 2016 2016 Netto renteinntekter 1,76 1,35 3,25 2,81 5,91 Lønn og

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016 2 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2017 2016 Q3 2017 Q3 2016 2016 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 201 1 067 921

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Nye rammevilkår for bankene. Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet

Nye rammevilkår for bankene. Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet Nye rammevilkår for bankene Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet Innhold: 1. Bakgrunn for nye regelendringer 2. Norske bankers situasjon

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013 Nye rammebetingelser for bankene Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, INNHOLD Norske bankers resultat- og soliditetsutvikling Nye kapital- og bufferkrav Risikovekter,

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Rammebetingelser for norske banker

Rammebetingelser for norske banker Rammebetingelser for norske banker 1. november 2012 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Disposisjon Økonomiske utsikter og risikofaktorer Norske bankers økonomiske stilling Finansiering og OMF Nye

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 19.316 20.791 57.178 63.783 83.409 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2017

Easybank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2017 Easybank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2017 2 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling

Detaljer

Nå eller aldri. Hva globale bedriftsledere sier om utviklingen fram mot Global Business Day, Trondheim

Nå eller aldri. Hva globale bedriftsledere sier om utviklingen fram mot Global Business Day, Trondheim Nå eller aldri Hva globale bedriftsledere sier om utviklingen fram mot 2020 Global Business Day, Trondheim Arne Helme, Partner, KPMG / Advisory 4. april 2017 I farten KONTRASTER FOR LITT SIDEN KORT SAGT

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Vedlegg 1. Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Vedlegg 1. Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Lyberg & Partnere Formuesforvaltning AS 2 Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 3. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 3. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 3. kvartal 2016 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn fra Verdibanken til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor sparing, finansiering og

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 31.12.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, som fusjonerte med Sparebanken Sør og endret

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Helhetlig og forretningsmessig risikostyring. Terje Turnes Konserndirektør Risikostyring Finanskonferansen 2016

Helhetlig og forretningsmessig risikostyring. Terje Turnes Konserndirektør Risikostyring Finanskonferansen 2016 Helhetlig og forretningsmessig risikostyring Terje Turnes Konserndirektør Risikostyring Finanskonferansen 2016 Finansielle ambisjoner 2017-2019 > 12 prosent egenkapitalavkastning Overordnet mål mot 2019

Detaljer