Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner"

Transkript

1 Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner Bankenes sikringsfonds Høstkonferanse september 2011 Partner Are Jansrud Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011 1

2 Agenda: Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner for bankene Hovedtrekk i regelverksutviklingen: fra Basel III til CRD 4 Basel III / CRD IV: Likviditet og finansiering Soliditet og kapitaldekning Mulige strategiske og forretningsmessige konsekvenser Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011 2

3 Hovedtrekk i regelverksutviklingen Fra Basel III til CRD 4

4 Oversikt kjent stoff. ( Basel I & CAD, Basel II & CRD ) EU har vedtatt endringer i Kapitaldekningsdirektivet (CRD II & III) Ikrafttreden / Endrede norske forskrifter med ikrafttreden Basel III: BIS: nye kvantitative krav til likviditet og funding Foreslått ikrafttreden i perioden BIS: nye kvantitative krav til kapitaldekning og ansvarlig kapital Foreslått ikrafttreden i perioden (2023) EU har utarbeidet forslag til CRD IV Foreslått ikrafttreden i perioden (2022) Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011 4

5 Hvorfor er overgangen fra Basel III til CRD IV viktig? Basel III: Basel-komiteen CRD IV: EU CRD IV representerer en vesentlig omlegging av regelverksstrukturen: Dagens direktiver (2006/48 og 2006/49) erstattes av en forordning ( Regulation ) og et direktiv. EU har lagt seg på en linje med såkalt maximum harmonization : De sentrale kapitalkravsreglene, likviditetskravet, regler om store engasjement og pilar 3 er foreslått som en såkalt Regulation, ikke som et Directive Fremdrift: Vedtak i EU-parlamentet og Rådet i løpet av 2012 Norske forslag til lovendring (sept-2011) og forskriftsendring (vår 2012) Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011 5

6 Basel III: Likviditet Liquidity Coverage Ratio Net Stable Funding Ratio

7 Forslag fra BIS: Kvantitative rammer Krav til likviditetsdekning ( Liquidity Coverage Ratio ) Kravet til likviditetsdekning skal beregnes slik: Beholdning av likvide aktiva med høy kvalitet > =100% Netto cash flow over 30 dager*) *) minst 25% av brutto cash outflow Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011 7

8 LCR (se BIS-dokumentet for detaljer) LCR Likvide aktiva Level 1 100%: Kontanter Kvalifiserte verdipapirer fra stater, mv. Kvalifiserte sentralbankfordringer Statspapirer i egen valuta Hjemlandets statspapirer, men i fremmed valuta, forutsatt at valutaen matcher bankens valutamessige likviditetsbehov Level 2 85% (max 40% av totalen): Papirer utstedt av myndigheter med 20% vekt 85% Industriobligasjoner & covered bonds*) (AAog bedre) 85% Likviditetsbeholdningen må holdes i samme valuta som bankens likviditetsbehov! LCR Cash flow Stabile retailinnskudd & SME: minst 5% Mindre stabile retail & SME: minst 10% Andre innskudd (ulike kategorier) 25% - 100% Secured funding (REPO, etc): 100% Kontantstrøm fra collateral, ABCP, SIV, conduits, etc: 20% - 100% Ubenyttede kreditter, og lignende: 5% - 100% Fornyelse av eller nye lån: 100% (hvis mer enn 50% av termininnbetalingene) Andre relevante kontantstrømmer Cash inflows hensyntas også: Ikke misligholdte retailmotparter (50%) Ikke misligholdte wholesale motparter Repo, etc. Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011 8

9 CRD IV: Noen viktige elementer vedrørende Likviditet CRD IV innfører ikke LCR, kun et generelt krav til likvide beholdninger CRD IV inneholder bare rapporteringskrav relatert til LCR. LCR: The Commission is firmly committed to reaching a harmonised Liquidity Coverage Requirement by Fra 2013: Et generelt krav til bankene om å holde en tilstrekkelig likviditetsdekning: Beholdningen av likvide midler skal minst tilsvare netto cash outflow i stress Brudd / forventet brudd: skal legge frem plan for tilsynet og rapportere daglig : Regulatorisk krav til LCR (etter nærmere kalibrering av kravet) Noen viktige elementer vedrørende LCR-rapporteringen og CRD IV: Skiller mellom posisjoner med ekstremt høy likviditet og kredittkvalitet og de med høy likviditet og kredittkvalitet (max 40%). Ingen andre føringer bankene må selv definere. Inntil EUR 250 mill kan være verdipapirfond (gitt visse plasseringsrestriksjoner) Ved mangel på ekstremt høyt likvide papirer: åpner bl.a. for høyere andel enn 40% i andre papirer og/eller avvik fra kravet om valutamessig match. Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011 9

10 Forslag fra BIS: Kvantitative rammer Krav til stabil finansiering ( Net Stable Funding Ratio ) Kravet til langsiktig funding er definert slik: Tilgjengelig stabil finansiering >= 100% Totalt behov for stabil finansiering CRD IV inneholder bare rapporteringskrav relatert til NSFR. NSFR: The Commission is firmly committed to reaching a minimum standard on the Net Stable Funding Requirement by 1 January Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

11 Stable funding ratio (se BIS-dokumentet for detaljer) Stabil funding: Kjerne- og tilleggskapital (Tier 1 og Tier 2): 100% Gjeld med løpetid over ett år: 100% Stabile innskudd (retail & SME): 90% Mindre stabile innskudd (retail & SME): 80% Wholesale funding (ikke finans): 50% Annet: 0% Krav til funding: Cash, verdipapirer under 1 år, etc: 0% Statspapirer, etc: 5% Industriobligasjoner & covered bonds (AAog bedre): 20% Notere aksjer, obligasjoner ratet A- til A+, mv.: 50% Utlån BM løpetid < 1 år: 50% Utlån 35% vekt: 65% Retail- og SME-utlån < 1 år: 85% Andre aktiva: 100% Utenom balanse: - Ubenyttet trekkrett 5% - Andre poster Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

12 Kapitaldekning Minstekrav til ansvarlig kapital Kvalitetskravene til ansvarlig kapital Kapitalkrav for motpartsrisiko Leverage ratio Konjunkturdempende tiltak

13 Oversikt over forslagene fra BIS Økte kvalitetskrav til kjernekapitalen Primært aksjekapital og tilbakeholdt overskudd Ikke instrumenter med fast løpetid eller insentiver til tilbakebetaling Utvidelse av de risikoer det skal stilles kapitaldekning for Motpartsrisiko Innføring av et ikke risikobasert kapitalkrav Kjernekapital (evt total ansvarlig kapital) i % av bokført balanse og utenom balanse-poster Tiltak for å dempe konjunktureffektene på bankenes soliditet Begrensninger i adgangen til å utbetale utbytte og bonuser avhengig av soliditeten Muligheter for å øke kapitalkravet i perioder med ekstremt sterk kredittvekst Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

14 Ansvarlig kapital Tier 1: Going concern capital: Core Tier 1: common equity Non-core Tier 1: hybrid capital Tier 2: Gone concern capital Non core Tier 1: Ingen fastsatt løpetid Ingen insentiver til tilbakebetaling Tier 2: ingen insentiver til tilbakebetaling Fradragsposter primært i Tier 1 Strengere regler for fradragspostene Max grense for Tier 2 oppheves Økte minimumskrav for Tier 1 og Core Tier 1 Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

15 Fradragspostene strengere regler Justering av reglene relatert til fradrag i kjernekapital: Overkurs Minoritetsinteresser Urealiserte gevinster Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Egne aksjer Investeringer i andre finansinstitusjoner EL (expected loss) Sikringseffekter ved kontantstrømsikring Gevinster fra verdiendring på egen gjeld som følge av svekket kredittverdighet Pensjonsforpliktelser og - eiendeler Store likheter med dagens norske regelverk, men det er i hvert fall 2 viktige forskjeller: 50/50 -fradragene andre finansinstitusjoner Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

16 Kapitalbuffere (Del av Direktiv-forslaget; ikke forordningen) Buffer basert på Tier 1 Common Equity 2 ulike buffere: Kapitalbevaringsbuffer: 2,5% + Motsyklisk konjunkturbuffer: 0 2,5% = Kombinert bufferkrav Restriksjonene vil omfatte: Ordinært utbytte Utdeling av bonusaksjer Tilbakekjøp av aksjer Diskresjonære betalinger på andre tier 1-instrumenter Variabel godtgjørelse til ansatte Ved manglende oppfyllelse av Kombinert bufferkrav: Må legge frem en kapitalbevaringsplan innen 5 arbeidsdager Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

17 Fremtidig kapitalkrav Ren Kjernekapital Totalkapital kjernekapital Minimum 4,5% 6,0% 8,0% Bevaringsbuffer 2,5% Minimum pluss 7,0% 8,5% 10,5% bevaringsbuffer Motsyklisk kapitalbuffer 0% - 2,5% Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

18 Tidslinjen Basel III Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

19 Leverage Ratio (LR) Leverage Ratio = Kapital / Eksponering Krav: 3% (?) Kapital: Total Tier 1 Eksponering - hovedprinsipper: Bokførte beløp Bruttoeksponeringer Poster utenom balansen Gjennomsnitt av månedlige LR over kvartalet Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

20 Leverage ratio innføringsplan CRD IV CRD IV inneholder bare rapporteringskrav relatert til Leverage Ratio. In line with Basel III, the Commission does not propose a Leverage Ratio as a binding instrument at this stage but first as an additional feature that can be applied on individual banks at the discretion of supervisory authorities with a view to migrating to a binding ( pillar one ) measure in 2018, based on appropriate review and calibration : Bankene starter offentliggjøring : Minimumskrav ( pilar 1-krav ) Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011

21 Kapitalkrav for motpartsrisiko CVA-tillegget IMM-banker: Avansert CVA Alle andre banker: Standard CVA I praksis (gitt at man ikke har sikret seg med kredittderivater): CVA-tillegget en funksjon av: ratingbasert risikovekt (w) eksponeringen (EAD) effektiv løpetid (M) Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

22 CVA-tillegget: et eksempel Motpartens rating: AA Vekt (w) 0,70 % Gjenstående løpetid (M) 4,50 Markedsverdi Nominelt beløp h 1 Diskonteringsfaktor 0,90 (1-exp(-0,05*M))/(0,05*M) Oppgjørs- og motpartsrisiko: Vekt PFE MtM Sum EAD Vekt Beregn.gr.lag Rente 0,5 % % Valuta 5,0 % % Egenkapital 8,0 % % EAD Disk EAD Rente Valuta Egenkapital CVA øker her kapitalkravet med 411%! Ulike alternative eksempler viser en økning på 99% - 739%! Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

23 Andre utvalgte elementer fra CRD IV IRB-gulv på 80% av Basel I foreslås videreført til Kredittrisiko - om bruk av eksterne kredittratinger: internal methodologies shall not rely solely or mechanistically on external ratings. Plikt til å etablere: Risikostyringskomite Risikostyringsfunksjon med ansvar for å identifisere, måle og rapportere risikoeksponeringen Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

24 Strategiske og forretningsmessige konsekvenser for bankene

25 Den regulatoriske hverdagen blir stadig mer kompleks. Hva vil i størst grad påvirke den fremtidige strukturen i banknæringen? Kilde: KPMG LederAgenda Bank 2010 Tilgang til konkurransedyktig finansiering (funding) 70 % Regulatoriske forhold (lover og forskrifter) 66 % 61 % Kravene til kompetanse og organisasjon 64 % 72 % Utviklingen i rentemarginen 42 % 41 Driftskostnadene og ønske om stordriftsfordeler 28 % 44 % Kostnadene til IT-utvikling Konkurransen om volum Kundenes krav til bankenes soliditet 8 % 8 % 6 % 18 % 15 % Trusselen fra utenlandske konkurrenter 2 % 8 % Kundenes krav til bankenes størrelse og 0 % Kundenes krav 12 % Andre forhold, notér 0 % 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % I 2007 ble det ikke stilt spørsmål om tilgang til konkurransedyktig finansiering og kundenes krav var ikke spesifisert i forholt til soliditet eller størrelse og produktspekter, slik det ble i 2010 Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

26 Hvordan vil forslagene til nye og økte soliditetskrav påvirke lønnsomheten de neste tre årene for norske banker? 80 % 70 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 22 % 10 % 0 % 4 % Vesentlig svekket lønnsomhet Svekket lønnsomhet Omtrent uendret Bedret lønnsomhet 2 % 2 % Vesentlig bedret lønnsomhet Vet ikke Kilde: KPMG LederAgenda Bank

27 Hvordan vil forslagene til nye likviditetskrav påvirke lønnsomheten de neste tre årene for norske banker? 90 % 80 % 78 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 14 % 10 % 8 % 0 % Vesentlig svekket lønnsomhet Svekket lønnsomhet 0 % Omtrent uendret Bedret lønnsomhet Vesentlig bedret lønnsomhet Kilde: KPMG LederAgenda Bank

28 En ferskere undersøkelse bekrefter dette bildet. Andel Antall Økt lønnsomhet 1,0% 1 Ingen endring 12,4% 13 Redusert lønnsomhet 82,9% 87 Kilde: Andreassen og Gulestø: Basel III Nye krav til kapital og likviditet for norsk banknæring Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

29 Oppsummering kapitaldekning: Økte krav på alle fronter. Økte kvalitetskrav Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag = Kapitaldekning Økte minstekrav Utvidet grunnlag og økte beregningssatser men norske banker går inn i dette med et godt utgangspunkt Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

30 Oppsummering likviditet: Konsekvenser Økte krav til langsiktig finansiering (?) Særlig sterk effekt pga behandlingen av innskudd under BIS / CRD IVforslaget Økte krav til størrelsen på likviditetsreserven (?) Særlig sterk effekt pga behandlingen av innskudd under BIS / CRD IVforslaget Kravene til sammensetningen av likviditetsreserven og de nye reglene fra Norges Bank: Økt andel statspapirer og OMF er i porteføljene Bankpapirer fases ut Økt bruk av OMF er Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

31 Bankproduktene: Kundeinnskudd Reell bindingstid på mer enn 30 dager / Dekortvilkår: et svar på LCR Reell bindingstid på mer enn 365 dager / Dekortvilkår: et svar på NSFR Stabile innskudd fra retail / småbedrifter viktige for bankene Kommunale innskudd mindre interessante: Slik LCR-kravet i dag er utformet vil et kommunalt innskudd kreve 75% likviditetsbeholdning hvis innskuddet da ikke har en bindingstid på over 30 dager. Det vil si at kun 25% av innskuddet bidrar til å finansiere bankens aktiva. Likviditetskravet må plasseres i aktiva som gir relativt lav avkastning. Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

32 Bankproduktene: Utlån Fortsatt sterk konkurranse om boliglånskundene: Godt sikrede boliglån krever minst stabil funding (NSFR-kravet) Gir grunnlag for utstedelse av OMF er Marginutviklingen: Analyser vi har foretatt kan indikere en økning i utlånsmarginen, gitt visse forutsetninger, på mellom 0,01%- og 0,25%-poeng, avhengig av lånets risikovekting, for å opprettholde avkastningen på minimumskravet til kjernekapital. Inkludert kravene til kapitalbevaringsbuffer vil utlånsmarginen måtte øke med inntil ca 0,45%-poeng for å bevare egenkapitalavkastningen. Inkluderes også kravet til konjunkturbuffer vil nødvendig økning være opp mot 0,65-0,7%-poeng. Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

33 Mulige konsekvenser for markedet Fremmedkapitalmarkedene Økt etterspørsel etter statspapirer fra både bank og forsikring Mindre interesse for senior bankpapirer Obligasjoner med fortrinnsrett mer populært Hybridkapitalen vil se anderledes ut og mer kostbar? Egenkapitalmarkedet Redusert avkastning til egenkapitalinvestorer i bank og forsikring fordi risikoen i bransjen går ned HSBC has cut its target for return on equity from per cent to per cent, while Credit Suisse has cut its target from 18 per cent to 15 per cent where it is in line with Barclays. Kilde: John Plender, columnist ( Insight ) i Financial Times Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

34 Ulike regelverk kan gi utsteder og investor motsatte insentiver. Basel III / CRD IV: Solvency II: Balansestyringshensyn kan tilsi at livselskapene ønsker å investere i lange fastrente-papirer LCR / NSFR-kravene tilsier at bankene ønsker å emittere papirer med lang løpetid, men flytende rente (for å unngå CVAtillegget fra renteswapene) Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

35 Oppsummert: mulige konsekvenser av vedtatte og foreslåtte regelendringer Bankene må oppdatere og tilpasse en del policyer, rutiner og prosesser Økte, nye og datakrevende rapporteringskrav Inntjeningskravet vil øke for å opprettholde ek-avkastningen som følge av økte krav til størrelsen og kvaliteten på bankenes egenkapital Kostnadene vil øke: Andelen lavt forrentede aktiva på balansen vil øke som følge av kravene til sammensetningen av likviditetsreserven Andelen langsiktig finansiering vil øke Hybrid- og tilleggskapitalen blir mer risikoutsatt og bør bli mer kostbar Cost of compliance En ny bankbalanse i emning? Økt bruk av OMF er Innskudd blir en mindre gunstig finansieringsform Gjenværende bankbalanse blir i gjennomsnitt mer risikoeksponert Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

36 Takk for oppmerksomheten! Presentert av partner Are Jansrud Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

37 Kontaktdetaljer Are Jansrud KPMG Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

38 Vedlegg: Ordliste Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

39 Ordliste ABCP: Asset Backed Commercial Paper Basel III: Basel-komitèens forslag til styrking av soliditet, likviditet, finansiering, etc som følge av finanskrisen BIS: Bank of International Settlements Core Tier 1 / Tier 1 Common Equity: ren kjernekapital CRD IV: EU sitt fjerde kapitaldekningsdirektiv CVA: Credit Value Adjustment EAD: Exposure At Default engasjement på misligholdstidspunktet EL: Expected Loss forventet tap i IRB-modellene for kredittrisiko IMM: Internal Measurement Method intern målemetode for kapitalkrav for markedsrisiko IRB: interne målemetoder for kredittrisiko LCR: Liquidity Coverage Ratio likviditetsdekningsgrad Leverage Ratio: uvektet egenkapitalandel NSFR: Net Stable Funding Ratio netto stabil finansieringsgrad OMF: obligasjoner med fortrinnsrett REPO: Repurchase agreement salgs- og gjenkjøpsavtale SME: Small and Medium sized Entities små og mellomstore bedriftskunder (innskudd inntil 1 mill Euro) SIV: Special Investment Vehicle Solvency II: nytt solvensregelverk for forsikringsbransjen Tier 1: kjernekapital Tier 2: tilleggskapital Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

40 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Sluttspurt før sommeren?

Sluttspurt før sommeren? INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 17-2014 Sluttspurt før sommeren? De siste ukene har vært preget av en stri strøm av guidelines, utkast til RTS er (Regulatorisk Teknisk Standard) og endelige

Detaljer

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle krav til offentliggjøring av finansiell informasjon,

Detaljer

1 Innledning... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Konsolidering... 2 1.3 Målsetninger (2015-2016) og strategiske prioriteringer 2015... 3 2 Ansvarlig kapital...

1 Innledning... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Konsolidering... 2 1.3 Målsetninger (2015-2016) og strategiske prioriteringer 2015... 3 2 Ansvarlig kapital... 1 Innledning... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Konsolidering... 2 1.3 Målsetninger (2015-2016) og strategiske prioriteringer 2015... 3 2 Ansvarlig kapital... 4 2.1 Kapitaldekning... 4 2.2 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 FINANSNYTT 1 FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 Hvordan kan Basel 4 komme til å se ut? WHAT S HOT? Rammebetingelser er mer enn reguleringer Internrevisjonens rolle i en stadig mer

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

FINANSNYTT STRATEGI:

FINANSNYTT STRATEGI: 1 Nyhetsmagasin fra KPMG # 1 April 2014 STRATEGI: lønnsomhetsstyring, risikostyring og kapitalstyring Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge Risikokultur og kulturrisiko Forberedelser

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank 1 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Konsolidering og konsernstruktur...

Detaljer

Forslag til ny lov om finansforetak

Forslag til ny lov om finansforetak INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2014 Forslag til ny lov om finansforetak Fredag 20. juni sendte Finansdepartementet ut pressemelding og offentliggjorde Stortingsproposisjonen om ny Lov

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS Pilar III - Risiko og kapital 2013 Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle

Detaljer

BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene?

BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene? BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene? Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo SPAREBANKSEMINAR TRONDHEIM 11. MAI 2010 Hovedpunkter Krisen og regelverket G20 den globale agenda Overvåking

Detaljer

Lederagenda Bank 2014

Lederagenda Bank 2014 RAPPORT Lederagenda Bank 2014 en undersøkelse blant norske sparebanksjefer kpmg.no Stø kurs inn i fremtiden I KPMG har vi et bredt sammensatt og spesialisert finansmiljø som er ledende innenfor sine områder

Detaljer

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2013 1. KVARTAL 2. KVARTAL Det ble oppnådd politisk enighet i EU om nytt regelverk for kapitaldekning i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRR

Detaljer

Økte krav til bankene etter finanskrisen

Økte krav til bankene etter finanskrisen Økte krav til bankene etter finanskrisen Bergen Center for Competition Law and Economics Emil R. Steffensen Direktør, Bank- og forsikringstilsyn Finanstilsynet Agenda Internasjonal finanskrise Reguleringer

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3 HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2014 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Valutaseminaret 2014 NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innledning Etter den internasjonale finanskrisen har vi fått strengere, mer omfattende og mer kompliserte reguleringer

Detaljer

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Pilar 3 Risiko og Kapital Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Eierstruktur og Corporate Governance... 3 2 Selskapsstruktur og virksomhet... 3 3 Basel II - Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 800 Dep 0030 OSLO 03.10.2012 SAKSBEHANDLER: Bruun-Kallum/Holberg VÅR REFERANSE: 12/7397 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 99 35/22 93 99 26 ARKIVKODE:

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk Innblikk Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2013 Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk I påvente av implementeringen av Solvens II-regelverket varslet som kjent EIOPA i en publikasjon

Detaljer

PILAR III 2013 August 2014

PILAR III 2013 August 2014 PILAR III 2013 August 2014 1 Innledning...3 2 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)...4 3 Konsernstruktur...4 4 Nåværende kapitalsituasjon...5 5 Innfasing nye og økende formelle kapitalkrav...6

Detaljer

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark

Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 SPAREBANKEN TELEMARK... 3 3 FORMÅL MED RISIKO OG KAPITALSTYRING I SPAREBANKEN TELEMARK...

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

PILAR III DOKUMENT 2012

PILAR III DOKUMENT 2012 PILAR III DOKUMENT 2012 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene Basel II... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravsforskriften... 3 2 Konsolidering... 4 3 av risiko i Sunndal Sparebank... 5 3.1 Ansvar

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans!

Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans! INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 27-2014 Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans! Hvis noen faste lesere av Innblikk synes det har vært behagelig stille en periode, så skyldes det

Detaljer

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Høringsnotat DATO: 04.03.2013 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Gjeldende regelverk bakgrunn 4 3 Utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning og boligpriser

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5 2.3

Detaljer