Tilbakeblikk på bankåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbakeblikk på bankåret"

Transkript

1 Tilbakeblikk på bankåret Lokalbanken ved din side

2 Leder Status og veien videre 2014 var et godt år for Selbu Sparebank. Mye av året har vært brukt til å få på plass en bemanning som gjør oss i stand til å møte morgendagens utfordringer. Banken har både fått ny banksjef og kredittsjef, og i tillegg økt kapasiteten mot kunder innen person- og bedriftsmarkedet. Banken har et godt omdømme både lokalt, i Stjørdal og Trondheim. Dette gjør at Selbu Sparebank er attraktiv både for våre kunder og som arbeidsplass. Nok en gang leverer Selbu Sparebank et meget godt resultat. Det er Ingen tvil om at vi befester vår posisjon som en av de største Eikabankene i Midt-Norge. Visjonen vår ligger fast; vi skal ha de mest fornøyde kundene og bli den største lokalbanken i regionen. Gjennom aktiv kundeomsorg skal vi være en god samtalepartner for våre kunder, og sammen skal vi finne fram til en helhetlig plan med gode økonomiske løsninger. På denne måten oppnår vi en ønsket vekst og fornøyde kunder som merker at banken bryr seg. Banken er helt avhengig av fornøyde kunder. Nå har jeg vært banksjef i Selbu Sparebank siden 15. oktober i fjor, og det er lett å skjønne hvorfor flere og flere kunder finner veien hit. Jeg selv har blitt mottatt på en veldig god måte, og følte meg straks som hjemme her. Her er det medarbeidere som bryr seg om sine kollegaer, unner hverandre suksess og er et mannskap som virkelig spiller på lag. En viktig forutsetning for gode kundeopplevelser er at vi har fornøyde medarbeidere. Samtidig er vi blant de bankene med flest utdannede rådgivere i Eika Alliansen. Vi ønsker kontinuerlig å bygge opp kompetansen i banken, og har nå hele 14 autoriserte finansielle rådgivere (AFR). Selbu Sparebank er medeier i Eika Alliansen. Denne gruppen, bestående av 76 sparebanker, jobber kontinuerlig med den konseptuelle utviklingen for å kunne tilfredsstille kundenes behov i dag og i morgen. Markedet for banktjenester er i stadig utvikling, og det samme er kundenes behov og adferd. Digital utvikling er et fellesprosjekt som vies mye oppmerksomhet. Det er derfor svært gledelig at Eika er først i bransjen med å tilby SnapCash-løsningen. Nå kan alle kundene i Eikabankene overføre inntil NOK fra konto til konto med mobilen. Pengene er på mottakers konto i løpet av sekunder. Perfekt for betalinger mellom privatpersoner. Dette viser at også lokalbankene kan ligge helt i tet ved lansering av nye produkter. Selbu Sparebank er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte avdelinger i Selbu Sparebank. I tillegg satser vi i Trondheim og Stjørdal. Store investeringer er foretatt, og banken er nå rigget for vekst lokalt, og særlig i Trondheim, Malvik og Stjørdal. For å kunne være en sterk lokal bank som innbyggerne i Selbu og Tydal har tillit til, er banken nødt til å lykkes med sin satsing utenfor det lokale markedet. Avslutningsvis ønsker jeg å takke alle våre kunder for tillitten i Jeg ser frem til et godt samarbeid også i 2015, og til at vi skal bli enda bedre kjent med hverandre. Svein Ove Sandvik Administrerende banksjef Ansvarlig utgiver: Selbu Sparebank Redaksjonskomité: Solfrid Flønes, Anne Garberg Gresseth, Ole Morten Balstad Lay-out og trykk: Selbu Trykk AS Bilde fremside: Bernt Kulseth Ansatte 2014 Anita Kjøsnes Anne Garberg Gresseth Arna Hammer Arnhild Karlsen Astrid Jensen Bente Almli Dyrdal Bjørg Janne Græsli Bjørn Ole Håve Elin Wiggen Dahl, vikar Espen Trana Eva Løkken Rygg Geir Blindheim Gudrun Kulseth Vold Guri Kulset Halbjørn Eidem Heidi Østbyhaug Ingfrid Vollan Stokke Ivar Gunnstein Lien Jon-Eirik Elvsveen Karina Nordheim Kim Olsen Stokke Lars Erik Storhaug Lidvar Elias Vartdal Line Moen Korstad Liv Grete Moslet Lillebudal Mabel Sesseng May-Britt Garberg May Grete Slind Merethe Dybvik Løfald, vikar Monika Aunehaugen Oddbjørn Lindebø-Tennebekk Oddveig Guldseth Ole Anders Hindberg Olga Trapnes Paula Brynhildsvoll Ruth Heidi Eidem Silje Malvik Nykkelmo Solfrid Flønes Svein Ove Sandvik Tanja Fuglem Terje Mebust Terje Ophaug, vikar Thomas Baldwin Tonje Kjøsnes Tove Berggård Trine Alsethaug Veronica Solem Flack 2

3 Nytt om ansatte Selbu Sparebank har i dag drøyt 45 ansatte, og i løpet av året som gikk vanket det heder og ære til flere av disse. ANSATT I 40 ÅR: May-Britt Garberg er en av de med lengst fartstid i Selbu Sparebank av dagens ansatte, og fikk i fjor utmerkelse for hele 40 år som ansatt i Selbu Sparebank. ÅRETS SERVICEMEDARBEIDER: Mabel Sesseng ble av de ansatte i Selbu Sparebank kåret til Årets Servicemedarbeider for Her flankeres hun av salgsleder Ole Anders Hindberg og ass.banksjef Solfrid Flønes. GJENNOMFØRT UTDANNINGSLØP: Veronica Solem Flack og Lidvar Vartdal ble i løpet av fjoråret sertifisert som autorisert finansielle rådgiver, mens Thomas Baldwin(i midten) oppnådde samme mål innen forsikringsfaget. NORGES VEL: Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste i 30 år ble i fjor tildelt Heidi Østbyhaug(t.v.), Odd Palmer Grøtte og Tove Berggård, her sammen med styreleder Steinar Moslet. Odd Palmer Grøtte gikk også over i pensjonistenes rekker i løpet av Grøtte var for mange i en årrekke synonymt med Selbu Sparebank sin bedriftsavdeling, og har gjennom årenes løp bidratt med rådgiving overfor en rekke kunder innen både landbruk og øvrig næringsliv. Han var samtidig en stor ressurs i forbindelse med eiendomsoverdragelser, og er helt klart en person som har preget Selbu Sparebank gjennom de 30 årene han var ansatt i banken. 3

4 ÅRSREGNSKAP driftsår Det kunngjorte årsregnskap er et utdrag av det fullstendige årsregnskap. Det fullstendige årsoppgjør med revisors og kontrollkomiteens beretning er utlagt til gjennomsyn i bankens lokaler. Hovedtall (i hele tusen) RESULTATREGNSKAP Rente- og kredittprovisjonsinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte/inntekter av verdipap. med var. avkastning og utgifter av eierinteresser i konsernselskaper Provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostn. ved banktjenester Netto verdiendr. og tap på valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Tap på utlån Ned-/oppskrivning og tap på verdipapir Resultat før skattekostnad Skattkostnad Årsoverskudd Disponering av overskudd: Overført til sparebankens fond Overført til fond og/eller gaver BALANSE Fullstendig årsmelding/årsregnskap kan lastet ned via eller hentes i en av bankens filialer. Eiendeler: Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinst Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Plasseringer i verdipapirer Aksjer / Eierintr. i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital: Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpte kostn. og forskuddsbet. inntekter Avsetninger for forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sparebankens fond / Jubileums fond Sum gjeld og egenkapital

5 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET Resultat (mill kr): Netto renteinntekter 60,05 58,39 58,90 56,40 55,70 Netto driftsinntekter 35,68 33,44 22,70 18,70 21,90 Driftskostnader 59,66 54,78 49,60 46,30 41,00 Driftsresultat 36,07 37,05 32,00 28,80 36,60 Gevinst/Tap verdipapirer, anlegg 2,20-0,92 1,10 0,00 0,10 Tap og nedskrivninger 3,17 7,00 10,50 8,40 14,00 Resultat av ordinær drift før skatt 35,10 29,13 22,60 20,00 22,50 Balanse (mill kr): Utlån brutto Innskudd fra kunder Egenkapital Forvaltningskapital Nøkkeltall: Rentenetto i % av GFK 1,84 1,86 2,05 2,10 2,13 Kostnader i % av GFK 1,83 1,75 1,73 1,72 1,56 Tap i % av brutto utlån 0,11 0,26 0,39 0,34 0,60 Resultat før skatt i % av GFK 1,07 0,93 0,79 0,76 0,86 Egenkapital i % av FK 9,69 9,72 9,70 9,72 9,58 Innskudd i % av brutto utlån 84,39 83,43 83,33 77,70 79,71 Vekst: Utlånsvekst (netto) i % 4,82-0,03 9,40 6,85 3,86 Innskuddsvekst i % 6,90-1,00 17,31 4,00 12,51 Forvaltningsvekst i % 8,93-1,54 15,85 3,96 1,52 Bemanning: Antall årsverk 36,02 35,20 35,75 32,37 32,87 Soliditet Kjernekapital hvorav fondsobligasjoner Tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Risikovektet balanse Kapitaldekning i % 17,24 17,72 16,75 16,86 17,38 Ren kjernekapitaldekning i % 16,69 14,89 15,12 15,20 Beregningsgrunnlag i % av forvaltningskap. 55,21 56,67 54,98 61,35 59,77 Endringer på nøkkeltall fra 2013 til 2014 Netto renteinntekter redusert med 1,7 mill. kroner Driftskostnader økt 4,9 mill. kroner Driftsresultatet økt 1,0 mill. kroner Tap redusert med 3,8 mill. kroner Resultat før skatt økt 6,0 mill. kroner Brutto utlån redusert 125 mill. kroner Innskudd redusert med 154 mill. kroner Egenkapital økt med 7,5% 26 mill. kroner Forvaltningskapital redusert 275 mill. kroner 5

6 Utdrag av styrets årsberetning 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og banken har i tillegg fått godt fotfeste i Stjørdal og Trondheim. Banken er en viktig støttespiller i lokalsamfunnet, og lokalbefolkningen vet at de kan stole på lokalbanken sin har vært nok et år med stort engasjement for lokal-samfunnet, der mange aktiviteter har vært gjennomført. Konkurransen om bankkundene blir enda hardere. Særlig gjelder dette boliglån til personkundesegmentet. Selbu Sparebank står godt rustet for å møte fremtidens utfordringer, og banken har tilpasset seg strengere regulatoriske krav og økte krav til soliditet. Stadig nye kunder finner veien til banken. Dette gjelder både personkunder og bedriftsmarkedskunder. Viktigste konkurransefortrinn er vår helhetlige kunderådgivning, nærheten til kundene og korte beslutningsveier. Uavhengig av uro på de finansielle markedene i framtiden, skal kunder i Selbu Sparebank merke at vi bryr oss i dag og i morgen. Det løftet har vi gitt våre kunder. Etter styrets oppfatning er forutsetningene for fortsatt drift til stede. Dette er lagt til grunn for avleggelse av årsregnskapet. Lokale forhold samfunnsansvar Selbu Sparebank ønsker å være en drivkraft for kundene og lokalsamfunnet. Banken har kompetente medarbeidere som med sin aktive kundeomsorg og helhetlige økonomiske rådgivning gir god rådgivning til kundene. Dette bidrar til at Selbu Sparebank har en posisjon som kundenes betrodde lokalbank. Organisert som sparebank har vi styring av bankens kapital og alle beslutninger tas lokalt. Selbu Sparebank ønsker å integrere sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift når det gjelder sitt lokalmiljø. Næringsutvikling Selbu Sparebank inntar en rolle for å bidra til vekst og utvikling. Selbu Sparebank tilbakefører midler og ressurser til gode samfunnsmessige formål og nærings-utvikling. Banken deltar i lokal nærings-utvikling i Selbu og Tydal, blant annet gjennom aktiv deltakelse i Selbu Næringsforum og Tydal Næringsforening. Selbu Sparebank skal framstå som et reelt bankalternativ for små og mellomstore bedrifter også utover lokalsamfunnet, dvs. i Stjørdal, Malvik og Trondheim. Som en lokal bank gjennom 155 år er vi opptatt av et godt samarbeid med lokalbefolkningen og det lokale næringsliv. God næringsutvikling danner grunnlaget for et levedyktig næringsliv og god sysselsetting, som igjen trygger grunnlaget for en positiv befolknings-utvikling i lokalsamfunnet. Innenfor det lokale næringsliv i Selbu og Tydal er det stort sett god aktivitet. De lokale bedriftene drives med solid kompetanse, nøkternhet og er derfor i god stand i forhold til konkurransesituasjon når det gjelder å skaffe seg nye oppdrag i og utenfor lokalområdet. Selbu Sparebank har også arbeidet aktivt og bidratt til løsninger i forhold til noen næringsvirksomheter som ikke opplever samme positive utvikling som samfunnet for øvrig. Banken forsøker gjennom tett dialog med bedriftene å bidra til å sikre grunnlaget for en positiv utvikling av virksomhetene, som igjen sikrer grunnlaget for allsidig næringsvirksomhet i lokalsamfunnet. Boligutvikling Når det gjelder lokal befolknings- og boligutvikling er det svak vekst og relativt stabilt befolknings-grunnlag i Selbu og Tydal. I lokalsamfunnet opplever en derfor heller ikke det press på eiendoms- og boligmarkedet slik det oppleves i mer urbane strøk i regionen. I Trondheim, Malvik og Stjørdal oppleves derimot prisveksten på boliger som sterk, med de utfordringer dette innebærer for de som skal anskaffe bolig. Disse kommunene opplever sterk tilflytting og for liten tilgang til riktige boliger i forhold til etterspørsel. Dette har medført at priser på nye og eksisterende boliger økte med ca 7 % i Det er veldig usikkert hvordan prisutviklingen på boliger både i lokalsamfunnet og i sentrale deler av regionen vil utvikle seg i Banken var med på å etablere Selbu Tomteselskap AS i Selbu Tomteselskap AS eies av Selbu kommune, Selbu Energiverk AS og Selbu Sparebank. Ved etablering av tomteselskapet, ønsker både banken og kommunen å være aktive i tilretteleggingen av befolknings- og bosettingsstruktur i Selbu kommune. Etter at Selbu Tomteselskap AS ble etablert har også flere andre utbyggere kommet på banen og det tilbys stadig nye boligtomter og boliger for salg. Ungdom og økonomi Banken har i 2014 videreført et omfattende prosjekt knyttet til ungdom i lokalsamfunnet. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, og vektlegger ulike muligheter og utfordringer som er spesifikke for unge samfunnsborgere, i forhold til økonomisk trygghet, utdanning og planer for framtiden. Banken har inngått samarbeidsavtale med FNO i Trøndelag om deltakelse i Ungt Entreprenørskap Trøndelag, og vi bidrar aktivt gjennom denne avtalen til utvikling av entreprenørskap i skolen, i lokal-samfunnet og i regionen Stjørdal og Malvik. Lokal trivsel og utvikling Forutsetningen for å øke befolknings- og næringsutviklingen er at det er attraktivt å bo og virke i en kommune. Selbu og Tydal har et allsidig tilbud og stor aktivitet innenfor fritidsaktiviteter og tilbud til lokalsamfunnets befolkning. Selbu Sparebank er aktiv i lokalsamfunnet og bidrar med betydelige ressurser til vekst og utvikling. Banken bidrar gjennom ulike aktiviteter rettet mot lokalsamfunnet og deltar gjennom samarbeidsavtaler med foreninger og lag, for at det skal kunne opprettholdes et godt tilbud både til fastboende og tilreisende. Som lokalbank tilfører vi ressurser og økonomiske midler til store og små arrangement. Selbu Sparebank har i 2014 bidratt med totalt 1,7 MNOK til samarbeidsavtaler og kundearrangement. I tillegg ble det avsatt 0,5 MNOK i 2013 til gaver. Disse pengene er utdelt som gaver eller prosjektstøtte i Det er avsatt 0,5 MNOK i 2014 til gaver som vil bli utdelt i I tillegg er 1 MNOK avsatt til gave/næringsfond for fremtidig utdeling. Det er ikke forhold ved banken som forurenser det ytre miljø. 6

7 Hovedtrekk fra regnskapet 2014 Resultatregnskapet Bankens resultat før tap for regnskapsåret ble 36 mill. kroner, mot 37 mill. kroner i Resultat av ordinær drift etter tap før skatt ble på 35,0 mill. kroner mot 29,1 mill. kroner i Dette utgjør 1,07 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,93 % i Styret mener at det frem-lagte regnskapet gir et rettvisende bilde av resultatet i året samt balansen pr Styret er med grunnlag i den økonomiske utvikling i 2014 fornøyd med driftsresultatet. Balanse Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital har økt med 275,6 MNOK og utgjør ved årsskiftet MNOK. Gjennomsnittlig forvaltningskapital pr er MNOK. Gjennomsnittlig forvaltnings-kapital beregnes ut i fra forvaltnings-kapital pr. månedslutt/12. Kapitaldekningen pr er 17,24 % mot 17,7 % i Reglene for beregning av kapitaldekningen er endret i løpet av 2014, og kan derfor ikke sammenlignes med fjorårets. Rentenetto og rentemargin I forhold til 2013, har gjennomsnittlig marginen mellom innskudd og utlån til kunder økt med 0,04 % poeng, fra 2,31 % til 2,35 %. Budsjett var på 2,3 % poeng. Bedringen skyldes i hovedsak at rente-marginen økte i slutten av 2013 og har holdt seg stabil siden. Rentenettoen har økt fra 58,3 MNOK i 2013 til 60,0 MNOK i Årsaken til økningen skyldes i hovedsak vekst i balansen. Rentenetto i % av gjennom-snittlig forvaltningskapital er litt svekket fra 1,89 % i 2013 til 1,84 % i Utbytte og andre inntekter fra verdipapirer Sum utbytte og andre inntekter fra verdipapirer gikk opp fra 5,8 MNOK til 6,6 MNOK, dvs en økning på 0,8 MNOK. I denne posten inngår utbytte fra Eika Gruppen, Eika Boligkreditt og verdipapirfond. I tillegg inngår overskuddet fra bankens datterselskaper (bygg). Vi har også solgt anleggsaksjer med en fortjeneste på 2,6 MNOK og nedskrevet med 0,4 MNOK. Provisjonsinntekter og inntekter fra andre banktjenester Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester økte fra 24,6 MNOK i 2013 til 27,0 MNOK i Økningen fra 2013 skyldes bl.a. at vi har fått flere kunder, og økt salg av ikke-balanseprodukter som gir provisjonsinntekter. Kostnader Samlede driftskostnader for banken ble 59,6 MNOK mot 54,8 MNOK i Kostnadene utgjorde 1,86 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2014, mot 1,73% i Økning i kostnadene skyldes spesielt økte kostnader til lønn og pensjon, og andre kjøpte tjenester f.eks fra Eika Depot mm. For å sikre bankens framtidige inntjening vil det være spesiell fokus på kostnader og inntekter i 2015 og årene framover. Tap For 2014 er det ført tapskostnader på 3,2 MNOK mot 6,9 MNOK i Skatt Årets skattekostnader er beregnet til 8,1 MNOK, en økning på 0,4 MNOK fra Skatt på alminnelig inntekt for året er beregnet til 6,9 MNOK og skatt på formue 1,0 MNOK. I tillegg kommer endring i utsatt skatt, for mye avsatt skatt tidligere år og skatt på avgitt konsernbidrag, som er beregnet med 0,1 MNOK. Disponering av overskudd Styret vurderer det slik at lovmessige forutsetningen for fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er avlagt under forutsetning om dette. Av årets overskudd på 26,9 MNOK etter skattemessige disposisjoner, foreslås 0,5 MNOK avsatt til gaver, 1 MNOK til næring/ gavefond og 25,4 MNOK tillegges bankens egenkapital. Utviklingen mellom forvaltningskapital og kapitaldekningsprosent Innskudd Innskudd fra kunder er økt med 154 MNOK, fra MNOK til MNOK. Dette tilsvarer en økning på 6,89 %. Pr hadde banken ingen meglet innskudd. Innskuddene utgjør nå 70,9 % av bankens totale forvaltningskapital. Utlån Brutto utlån til kunder mot MNOK i Utlån til privatmarkedet økte med 167 MNOK fra MNOK til MNOK. Dette tilsvarer en økning på 8,2 %. Utlån til næringsliv er redusert med 41 MNOK. Totalt utlånsøkning er 4,65%. I Eika Boligkreditt har vi en balansereduksjon fra MNOK til MNOK. Dette er godt sikrede PM-lån innenfor 60 % av panteverdi. Tar man med dette, har samlet utlånsvekst for våre kunder vært 1,7%. Netto utlån utgjør nå 83,3 % av bankens totale forvaltningskapital. Soliditet og egenkapitalsituasjon Bankene får en rekke nye krav til soliditet og likviditet, og resultatet er at bankene må sette av mer kapital bak utlånene. Selbu Sparebank ligger godt an i forhold til de nye Basel III krav til kapitaldekning. For ytterligere å styrke bankens soliditet og kapitaldekning utover ordinær organisk vekst, gjennomførte banken i 2013 en emisjon gjennom opptak av nedskrivningspliktig fondsobligasjonslån, pål. 50 MNOK. Personal og arbeidsmiljø Banken har ved utgangen av 2014 til sammen 45 ansatte, som utgjør 36,0 gjennomførte årsverk. Banken har 28 ansatte fast tilknyttet hovedkontor i Selbu, og øvrige 17 ansatte fordelt på øvrige kontorer i Tydal, Stjørdal og Trondheim. Strategisk skal markedsinnsatsen og forretningsvirksomheten forsterkes i markedsområde Stjørdal, Malvik og Trondheim. Ny administrerende banksjef ble ansatt fra Tidligere adm. banksjef har etter en lengre sykdomsperiode valgt å gå over i stillingen som bankens Risk Manager. Ny Kredittsjef ble ansatt fra

8 I tillegg er 5 nye medarbeidere ansatt og 3 medarbeidere har sluttet i Selbu Sparebank i Det er gjennomført utvikling av autoriserte kunderådgivere innenfor sparing og plassering, og forsikring. 2 nye kunde-rådgivere er autoriserte plasserings-rådgivere AFR, mens en ny kunderådgiver er autorisert innen forsikring i løpet av medarbeidere har i løpet av 2014 fullført og fått godkjent salgslederutdanning. Styrking og utvikling av medarbeidernes totale kompetanse er meget viktig for å tilfredsstille nåværende og fremtidige krav. Banken benytter i denne sammenheng Eika skolens tilbud, samt interne kompetansehevende aktiviteter. Banken Økonomiservice ønsker god representasjon og depottjenester av begge kjønn i ledelse med og styrende organer. Forstanderskapet har 8 kvinnelige medlemmer av totalt Eika Depotservice av bankens 6 styremedlemmer er kvinner. 1av 3 medlemmer i kontrollkomiteen er kvinne. Utover disse fellestjenestene arbeider Eika Corporate Gruppen Governance for lokalbankene i Selbu innenfor Sparebank Selbu Sparebank områder har som som kommunikasjon, visjon å være en ledende marked og fremtidsrettet og lokal bank merkevare i Midt-Norge. og Dette næringspolitikk innebærer at Selbu for Sparebank å ivareta skal gi de beste rådene og de beste tjenestene til våre kunder. bankenes næringspolitiske interesser Bankens gjennom kunder skal dialog være person med og relevante bedriftskunder i Lokalområde: myndigheter. Selbu og Tydal kommune Markedsområde: Stjørdal, Malvik og Trondheim kommune Bankens kjerneverdier er: Ekte Ekte som i folkelig, nær og pålitelig. Selbu Sparebank er på vei framover, men husker alltid hvor vi kommer fra. Selbu Sparebank er til å stole på. Tilgjengelig Tilgjengelig Selbu som den i til stede, nær og fleksibel. / 12. februar Selbu Sparebank 2015 er der kundene er, og vi er alltid der for kundene våre. Fremoverlent Fremoverlent som i engasjert, nysgjerrig og imøtekommende. Vi møter ikke bare kundene og utfordringene vi oppsøker dem. Selbu Sparebank er aktiv i lokalsamfunnet og bidrar med betydelige ressurser til vekst og utvikling. Banken bidrar gjennom ulike aktiviteter rettet mot lokalsamfunnet og til næringsutvikling. Banken deltar aktivt når det gjelder lokal nærings-utvikling i Selbu og Tydal, samtidig som banken satser på å være et reelt alternativ for små og mellomstore bedrifter i Stjørdal, Malvik og Trondheim. Bankens overskudd etter skatt, gavetildeling og overføring til evt. fond, tillegges hvert år bankens egenkapital. Selbu Sparebanks øverste organ er forstanderskapet. Takk 6 av forstanderskapets medlemmer valgt av kommunestyrene i Selbu og Tydal 6 av forstanderskapets medlemmer valgt av bankens innskytere Styret 4 av vil forstanderskapets takke alle forretningsforbindelser medlemmer valgt av og blant bankens ansatte og kunder for et godt samarbeid i Bankens styre leder sparebankens virksomhet i samsvar med lover, forskrifter, vedtekter og fastsatte rammer fra forstanderskapet. Styret vil også takke tillitsvalgte for Bankens engasjement kontrollkomite og bankens fører tilsyn medarbeidere sparebankens for virksomhet i samsvar stor innsats med Sparebanklovens og engasjement 13. i sitt arbeide for at Selbu Sparebank skal utvikle seg til Takk en enda bedre bank i fremtiden, både for Styret kundene, vil takke lokalsamfunnet alle forretningsforbindelser og bankens og kunder for et godt samarbeid i ansatte. Styret vil også takke tillitsvalgte for engasjement og bankens medarbeidere for stor innsats og engasjement i sitt arbeide for at Selbu Sparebank skal utvikle seg til en enda bedre bank i fremtiden, både for kundene, lokalsamfunnet og bankens ansatte. Selbu den / 12. februar 2015 Steinar Moslet Tove Moe Dyrhaug Tove Karin Lien styrets leder styrets nestleder Berit Johannessen Ole Morten Balstad Astrid Jensen Ansattevalgt Svein Ove Sandvik Adm. banksjef 8

9 Ung med eget hus - Det var vel kanskje en impulshandel, samtidig som det også var på tide å komme seg vekk fra mors lune rede, smiler Sivert Garberg, en av de mange som bygde eller kjøpte hus i Selbu i løpet av fjoråret. I løpet av fjoråret økte Selbus folketall med hele 48 personer, og ved årsskiftet bodde det totalt 4078 innbyggere i kommunen. Mye av dette skyldes tilflytting, og fjoråret ble preget av stor aktivitet innen både hus- og leilighetsbygging. Realiserte husdrømmen Sivert Garberg var en av de som realiserte husdrømmen i løpet av Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Selbuhus, Selbu kommune og Selbu Sparebank ble det lagt ut en rimelig, nybygd, enebolig i Molia boligfelt, og da denne ble annonsert slo Sivert til. - Det var på mange måter et impulskjøp, men for mitt vedkommende følte jeg det var bedre å eie enn å leie, sier Sivert, og legger spøkefullt til at det også var på tide å flytte ut fra gutterommet hjemme hos mor. Sivert angrer da heller ikke på valget han tok, og er meget godt fornøyd med både hus og Selbu Sparebank som bankforbindelse. - For meg er Selbu det eneste aktuelle bostedet, da det er her jeg er oppvokst og har både familie og venner. I forhold til Selbu Sparebank som finansiell partner har jeg bare godt å si om den lokale banken, og for meg teller det mye å ha et kjent ansikt å henvende seg til dersom en har behov for hjelp og assistanse, sier Sivert, som til daglig jobber i anleggsbransjen. Støtter lokal utvikling En viktig katalysator til den positive utviklingen innen boligbygging i Selbu er utvilsomt Selbu Tomteselskap AS. Selskapet ble stiftet i 2013 med Selbu Sparebank, Selbu Energiverk og Selbu kommune som eiere, og tomteselskapet har blant annet bidratt til at en har fått en rekke byggeklare, sentrumsnære tomter. - For Selbu Sparebank er det viktig å bidra til lokal utvikling, og tomteselskapet er et meget viktig bidrag i så måte. Vi ser da også at selskapet har utrettet mye i løpet av sin korte virketid, og i tillegg er det veldig gledelig at mange private utbyggere også nå realiserer prosjekter i Selbu, sier administrerende banksjef i Selbu Sparebank, Svein Ove Sandvik. EGET HUS: Sivert Garberg var en av mange som enten bygde eller kjøpte hus i Selbu i løpet av fjoråret, og Sivert angrer ikke på at han valgte å eie i stedet for å leie. For meg teller det mye å ha et kjent ansikt å henvende seg til dersom en har behov for hjelp og assistanse. 9

10 Støtte til lokale lag Selbu Sparebank setter hvert år av en del av overskuddet til gave- og prosjektmidler, og i fjor delte banken ut kroner til ulike lag og organisasjoner. Dette kommer i tillegg til de samarbeidsavtalene vi har om sponsing til lokale lag og arrangement. Følgende lag har blitt tilgodesett i 2014: Selbu Skolekorps fikk støtte til nye drilluniformer. Gaver Berndalsrennet Breidablikk Grendalag Grendelaget Dalrosa Græsli Idrettslag Haugen Vel Hersjøen Hytteforening HLF Selbu og Tydal Human-Etisk Forbund, Neadalen Lokallag Kor Magnon Neadalen Kunstforening Norsk Folkehjelp Tydal Putten Båtforening Pårørendeforeningen v/selbu Sykehjem Radiomisjonen, Bibelen livets kompass Selbu Bygdekvinnelag Selbu Felebyggerlag Selbu Gammeldanslag Selbu Golfklubb Selbu Husflidslag Selbu Korensemble Selbu Kvennstenslag Selbu Motettkor Selbu Orienteringsklubb Selbu Pensjonistforening, turkomiteen Selbu Pistolklubb Selbu Røde Kors Selbu Sanitetsforening 10

11 og organisasjoner Prosjektmidler Tydal Grunneierlag Ny fiskeplass ved Stuggusjøen, tilrettelagt for barnefamilier og bevegelseshemmede Hersjøen Hytteforening Utarbeidelse av tursti med rasteplasser «Hersjøen rundt» Selbu Skolekorps Komplettering av drilluniformer i forbindelse med grunnlovsjubileet og deltagelse på Landsfestivalen i Trondheim Selbu Skytterlag/Tydal Skytterlag Fellesprosjekt rekruttering skyttersport i dalføret Selbu og Tydal Skytterlag fikk prosjektmidler for å gjennomføre et felles løft for rekruttering til skyttersporten i Neadalføret. Neadalen Kunstforening «Beautiful» - utstilling av installasjoner og kunstverk på forskjellige historiske steder i Selbu Sponsor- og samarbeidsavtaler Tydal IL Rehabilitering av skihytta Røvassbu Selbu Ballklubb Bygg av flerbrukshall i Innbygda Selbu Frivilligsentral Ungdomsarbeid; Utvikling, kurs og aktivitet BarneOL på Selbuskogen Ekstremhelg i Selbu Karolinerspelet MGPjr julekonsert Selbu Pilegrimsrittet Rensfjellrennet Selbu Ballklubb Selbu IL Friidrett Selbu IL Håndball Selbu IL Ski SelbuLAN Selbuskogen Skisenter Skateskole Storsylen Opp Tydal IL Fotball Tydal IL Ski Tydal Skisenter UKM Fylkesmønstring Ungt Entreprenørskap UKM lokalmønstring Selbu Seniordans Selbu Skolekorps Selbu Skytterlag Selbu Toradergruppe Selbu Travlag Selbu Trekkspillklubb Selbuklang Selburosa 4H Selbustrand IL avd. Sykkelgruppa Selbustrand IL v/saaslia Alpinbakke Stråsjøen Hytteforening Tydal Frivilligsentral Tydal Hagelag Tydal MK Tydal Seniordans Tydal skytterlag UL Fjellblink UL Fram UL Fremad / AL Neatun UL Samtida UL Ungbjørka UL Vårfryd Vardebu Sportshytte Varden 4 H Vikvarvet Bedehus Vikvarvet IL Vikvarvet Musikkorps Østrungsrennet Øverbygda Idrettslag 11

12 På lag med Selbu Sparebank Mange lag og foreninger nyter godt av Selbu Sparebank i form av samarbeidsavtaler eller prosjekt- og gavemidler, og for Selbu Ballklubb er den lokale banken en støttespiller som gjør det mulig å engasjere et stort antall aktive i alle aldersgrupper. Hvert år gir Selbu Sparebank vel to millioner kroner tilbake til lokalsamfunnet i Selbu og Tydal i form av ulike tiltak. En av organisasjonene som nyter godt av disse midlene er Selbu Ballklubb, som med sine 16 lag i seriesystemet, samt tilbud til en rekke yngre utøvere i tillegg, er en av de aller største organisasjonene i Neadalføret. - Banken er vår hovedsamarbeidspartner, og bankens bidrag bidrar til at vi kan holde treningsavgiftene nede, men likevel legge til rette for et bra sportslig opplegg for både barn, ungdom og voksne, sier leder i Selbu Ballklubb, Jo Kjetil Valli. at byggeprosjektet også skal gi resultater på den sportslige siden. - Vi vil fortsatt legge forholdene best mulig til rette for alle som ønsker å spille fotball. SBK er en breddeklubb, men vi håper også at flere av våre spillere, som har et ønske om dette, skal bli gode nok til å spille i høyere divisjoner. Flere års satsing på yngre årsklasser vil vi forhåpentligvis se resultater av framover, og med bedre treningsforhold har vi enda større muligheter til å få frem gode fotballspillere, sier Valli, og legger til at han er stolt av å ha Selbu Sparebank med på laget. - Selbu Sparebank er viktig for lokalsamfunnet og viktig for oss som klubb. Vi har gjentatte ganger sett at banken stiller opp når vi har behov, senest i forbindelse med byggingen av ny hall, og for oss er denne støtten uvurderlig, avslutter leder i Selbu Ballklubb, Jo Kjetil Valli. Bygger hall I samarbeid med B. Langseth er Selbu Ballklubb nå også i full gang med bygging av en ny flerbrukshall i Innbygda. Hallen skal romme en kunstgressbane, samt løpebane og klatrevegg, og blir en viktig arena for klubbens aktiviteter fremover. - Nyhallen er etterlengtet, og vil utvilsomt gi fotballen et kjempeløft når det gjelder treningsforhold, spesielt vinterstid. Vi slipper reising og ukurante treningstider, vi kan gi et enda bedre sportslig tilbud, og treningsforholdene vinterstid har lenge blitt sett på som en stor hemsko for fotballen i dalføret, sier Valli. Selbu Sparebank har allerede gitt prosjektmidler til den nye hallen. og lederen i ballklubben håper PROSJEKTMIDLER TIL HALL: Selbu Ballklubb og B. Langseth er nå i ferd med å bygge en stor flerbrukshall i Innbygda, og dette prosjektet har allerede fått støtte fra Selbu Sparebank. Her ser vi Oddstein Rygg(t. v.) og Trond Kåre Langseth fra prosjektet under utdelingen av prosjektmidlene. MANGE AKTIVE: Selbu Ballklubb aktiviserer en rekke utøvere på fotballbanen i alle aldersgrupper, og Selbu Sparebank er en viktig partner som gjør denne satsingen mulig. 12

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5) Kvartalsrapport for 2. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.06 er forvaltningskapitalen på 560

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 30.09.2013 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 21,3 mill før skatt pr. 30.09.13. Etter skatt ble resultatet kr 16,7 mill tilsvarende 0,91% av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.06 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.06 er forvaltningskapitalen på 567

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal BALANSEN Pr. 30.9.2011 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.840 mill., en økning på kr. 18 mill. fra samme periode for ett år siden.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2010 3. kvartal 2010 Bank. Forsikring. Og deg. 2 Kvartalsrapport 2010 DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt pr. 3. kvartal er på 34,2 mill. kr som tilsvarer 1,23 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal Trøgstad Sparebank. Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal Trøgstad Sparebank. Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2017 et driftsresultat før skatt på NOK 7.999 mill. mot

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg.

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg. HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapport 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 HALVÅRSRAPPORT 2009 HALVÅRSRAPPORT 2009 3 Halvårsrapport 30.06.2009 DRIFTSRESULTATET Banken oppnådde etter 1. halvår et resultat før

Detaljer