Årsmelding Fisking. rekreasjon og matauk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk"

Transkript

1 Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk

2 Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske utviklinga, innsatsen til dei tilsette og tillitsvalde i tillegg til auka kundemasse. Året var gjennomgåande hektisk. Mange nye kundar har kome til. Banken har styrka posisjonen og soliditeten ved inngangen til eit nytt år. Fleire av nøkkeltala våre utviklar seg positivt. Dette er også nødvendig for at banken skal ha tilstrekkelege bufferar for å møte dei mange utfordringane framover. Det er svært viktig for oss at banken har vekst i takt med den generelle bankmarknaden i Norge, samtidig som veksten skal vera solid og kontrollert. Banksjefen har ordet Vårt distrikt har, og skal ha, ein solid bank. SpareBank 1 Lom og Skjåk har gjennom alle tider vist stort samfunnsansvar. Banken har vore med og utvikla eit solid og utviklande næringsliv, ei godt forankra busetjing slik at kommunane Lom, Skjåk og Vågå står fram som attraktive tilflyttingskommunar. Her har kommunane trekt den lokale banken aktivt med i sine forskjellige planar om å auke innbyggjartala. Det er i denne samanhengen viktig at vi kjøper varer og tenester av kvarandre, slik at grunnlaget for eksistensen ikkje blir svekka. Det er nok av konkurrerande verksemder der ute som på stutt sikt kan verke forlokkande, men som på lang sikt ikkje når opp i høve til lokalbanken. Kommunane Lom og Skjåk har vore bevisste på dette i alle år. Det gledelege som hendte på slutten av året, var at Vågå kommune også vart heilkunde i banken vår. I 2008 fokuserte vi på at 2/3 av dei tilsette skulle gjennomføre læringshuset som ein del av kompetansestrategien til banken. Vi er heilt avhengig av dyktige medarbeidarar som eit viktig konkurransefortrinn. Dette heldt fram gjennom heile året Styresmaktene har avgjort at finansielle rådgjevarar skal gjennom ei autorisasjonsløype, noko vi er godt i gang med. Banken har to medarbeidarar som har teke den teoretiske og praktiske prøva, og dermed er autorisertt finansielle rådgjevarar. Det blir skarpt fokus på å få mange gjennom denne læringa i Det var strukturendringar innan Samarbeidende Sparbanker AS (Samspar) i 2008 da Grenland Sparebank og SpareBank 1 Telemark fusjonerte til Sparebank 1 Telemark, SpareBank 1 Vestfold og SpareBank 1 Kongsberg Drammen fusjonerte til SpareBank1 Buskerud Vestfold. I 2009 har SpareBank 1 Jevnaker Lunner, SpareBank 1 Gran og SpareBank 1 Ringerike arbeidd med å finne fram til ei strukturell løysing for å fusjonere desse tre bankane. Det vart på slutten av året klart for SpareBank 1 Ringerike Hadeland. På to år har vi innan Samspar gått frå 17 sparebankar til 14. Kva for bankar blir dei neste? Eg vil nytte høvet til å takke alle tilsette for ein kjempefin innsats for banken i Samstundes vil eg takke samarbeidspartane våre, kundar og tillitsvalde for året vi nå har lagt bak oss. Ein særskild takk til styret i banken. Årets temadel handlar om fisking. Eg vonar dette blir interessant lesnad. Eg vil til slutt ynskje alle eit riktig godt år i Arne Henning Falkenhaug Adm. banksjef 3

3 Innhald Nøkkeltal side 5 Melding frå styret side 6 Generelt side 6 Strategiplan side 6 Eigarstyring og selskapsleiing side 6 Hovudtrekka i den økonomiske utviklinga side 6 Sparebankane i Norge side 7 Samfunnsengasjement side 7 Aktivitet gjennom 2009 side 8 Rekneskapet side 8 Resultatrekneskapet side 8 Forslag til disponering av overskot Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Gebyr- og provisjonsinntekter og kostnader Driftskostnader Balanse side 9 Forvaltningskapitalen Utlån og garantiar Verdsetjing av utlån Innskot Verdipapir Eigenkapital og kapitaldekning Innskot målt mot utlån Funding elles Intern kontroll og styring side 10 Generelt Basel II Kredittrisiko Valutarisiko Rente- og kursrisiko Likviditetsrisiko Strategisk risiko Tilsette side 11 Personalet Likestilling Arbeidsmiljø Diskriminering Ytre miljø side 12 Klimautfordringane SpareBank 1-alliansen side 12 Eiendomsmegler 1 side 12 Lom og Skjåk Sparebanks næringslivsfond side 13 Framtida side 13 Takk til forretningskontakter, tillitsvalde og tilsette side 13 Resultatrekneskap pr side 14 Balanse pr side 15 Noter til rekneskap og balanse side 16 Kontantstraumanalyse side 25 Erklæring frå styret og adm. banksjef side 25 Revisjonsberetning side 26 Melding frå kontrollkomiteen side 27 Strategiplan side 28 Eigarstyring og selskapsleiing i SpareBank 1 Lom og Skjåk side 30 Forstandarskap/tillitsvalde side 31 Lokalt næringsliv side 32 Sponsing side 34 Gåveutdeling side 35 Tema: Fiske - rekreasjon og matauk side 36 4

4 Tal i 1000 kroner Resultat før skatt Resultat etter skatt Tap på utlån Forvaltningskapital Eigenkapital Brutto utlån (til kundar) Overført til Boligkreditt Garantiar for valutalån (pålydande) Innskot frå kundar Nøkkeltal Rentenetto 2,11% 2,35% 2,28% 2,36% 2,47% Provisjon og gebyr i % av gj. forv. kapital 0,68% 0,56% 0,58% 0,61% 0,57% Driftskostnader i % av gj. forv. kapital 1,57% 1,56% 1,60% 1,69% 1,75% Driftskostnader i % av sum driftsinntekter, eksklusiv verdipapir 53,07% 52,56% 54,87% 56,24% 57,60% Tapsprosent utlån 0,44% 0,34% 0,13% 0,20% 0,21% Avsetjing til tap i % av brutto utlån 1,78% 1,19% 1,31% 1,41% 1,89% Misleghaldprosent 3,15% 3,28% 1,00% 1,15% 1,14% Eigenkapitalandel i balanse 10,86% 9,98% 10,57% 11,69% 12,20% Eigenkapitalavkastning før skatt 14,35% 0,81% 9,93% 10,50% 11,07% Kapitaldekning 15,20% 15,92% 14,36% 14,69% 15,94% Utlånsvekst eks. tapsavsetjingar 2,81% 1,60% 12,75% 13,52% 6,40% Utlånsvekst inkl. Boligkreditt og valutalån 10,70% 9,10% Innskotsvekst 7,24% 6,00% 10,35% 2,51% 15,90% Innskot i % av utlån 73,02% 70,00% 67,15% 68,61% 76,00% Endring forvaltningskapital 2,65% 5,10% 18,40% 13,46% 7,50% Brutto utlån næring 36,99% 32,53% 32,51% 30,30% 30,29% Brutto utlån privat 63,01% 67,47% 67,49% 69,51% 69,52% Resultat før skatt Resultateffekt frå verdipapir Resultat underliggjande drift inkl. tap Resultat underliggjande drift eks. tap Tal på tilsette Tal på årsverk

5 Melding frå styret Generelt Banken vart stifta i 1873, og vi feira 125 års jubileum i Det året vart banken medlem av SpareBank 1-alliansen, og banken passerte 1 milliard i forvaltningskapital. Det betyr mykje at banken er ein kundeorientert, sjølvstendig og attraktiv sparebank med lokal forankring. Sparebank 1 Lom og Skjåk skal vera ein kostnadseffektiv bank, og skal gjennom alliansen med SpareBank 1 Gruppen ta ut dei fordelane samarbeidet gjev på produkt, innkjøp, utvikling og kompetanse. Banken skal gjennom alliansen skaffe, selja og levere finansielle tenester og produkt og ta ut stordriftsfordelar i form av lågare kostnad og/eller høgare kvalitet slik at kundane får den beste rådgjevinga og dei beste tenestene til konkurransedyktige vilkår. Vi har hovudkontor i Lom kommune og avdelingskontor i kommunane Skjåk og Vågå. Da Sparebank 1 Gruppen AS kjøpte Vår Bank og Forsikring i 2001, fekk vår bank tildelt marknaden i Lesja og Dovre kommunar. Strategiplanen i banken inneheld eit punkt om framtidig etablering av avdelingskontor på Dombås, og styret i banken har i vedtak frå desember 2009 kome med innstilling til forstandarskapet om at det blir etablert kontor på Dombås. Det er forventa at forstandarskapet vil gjera sitt vedtak i Strategiplan Strategiplanen skal vera ein reiskap for styret og tilsette og legg føringar for drifta av banken og strategiske vegvalg i dei næraste åra. Strategiplanen skal gje ei retning og avklare sentrale strategiske tilhøve. Hovudtrekka i den økonomiske utviklinga Det har gått over eit år sidan finanskrisa kom for alvor og førte til det sterkaste attendeslaget i verdsøkonomien sidan andre verdskrig. Arbeidsløysa er høg i mange land, men tilhøva i finansmarknaden er betra. Aktiviteten i verdsøkonomien er i ferd med å ta seg opp, men berre gradvis og frå eit lågt nivå. Finanskrisa ga svikt i tillit til bankane. Tilgangen til eksportkredittar stoppa opp, og internasjonal handel fall kraftig. Industrien fekk ikkje avsetnad på produkta sine. Norske styresmakter sette i verk ei rekkje tiltak for å dempe utslaga av krisa i norsk økonomi. Norges Bank reduserte styringsrenta kraftig hausten 2008 og inn i Styringsrenta vart sett ned til 1,25 % før den vart sett opp til 1,75 % på slutten av Norges Bank trappa også opp sin tilførsel av likviditet til bankane i form av stuttsiktige og langsiktige lån. Ordninga med byte av statspapir mot obligasjonar med fortrinnsrett (OMF) gjorde at bankane fekk langsiktig finansiering. Sterk vekst i offentlege utgifter stimulerte etterspørselen etter varer og tenester. Utviklinga i norsk økonomi har overraska i positiv retning. Høg aktivitet i oljesektoren har saman med tiltaka i penge- og finanspolitikken halde etterspørselen etter varer og tenester oppe. Sysselsetjinga har så langt falle mindre enn venta, og arbeidsløysa har ikkje auka så mykje som venta. Talet på registrerte ledige var på 2,8 % av arbeidsstyrken i september. I skrivande stund er det ikkje statistikk for arbeidsløysa ved årsskiftet. 6 Ei overordna målsetjing er å gjera strategidokumentet mest mogleg tilgjengeleg og konkret slik at alle kan få eit eigarskap til og identifisere seg med dei vegvalga som blir kommunisert i dette dokumentet. Styret vedtok ein del justeringar av strategiplanen i juni Planen gjeld for og er laga i eit samspel med dei tilsette. Strategiplanen følgjer som vedlegg til årsmeldinga. Eigarstyring og selskapsleiing SpareBank 1 Lom og Skjåk har utarbeidd eigne retningsliner for eigarstyring og selskapsleiing. Desse vart vedteke i styremøte 3. januar Retningslinene skal sikre tillit til styret og leiing, og leggje grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for banken, tilsette og andre interessentar. Eigarstyring og selskapsleiing i banken følgjer som vedlegg til årsmeldinga. Produktiviteten er låg, men verksemdene held på arbeidstakarane i påvente av at etterspørselen skal ta seg opp. Forbruket til hushaldningane har auka noko meir enn venta, og vurderinga av utsiktene framover er stadig meir optimistiske. Boligprisane auka mykje i 2009, og er nå på same nivå som sommaren Gjeldsveksten til hushalda har vore stabil, rundt 6 7% dei siste månadene. Hushalda får nå lettare lån enn på hausten Tremånaders pengemarknadsrente, som i fjor haust var på 8 %, er nå på om lag 2,2%. Utlånsrenta i bankane har gått mykje ned i Rentedifferansen til våre handelspartnarar har auka. Forventningane til framtidige renter i marknaden har gått ned ute og auka i Norge. Krona svekka seg mykje i andre halvår i 2008, men har styrka seg betydeleg sidan den gongen.

6 Omsetjinga i norske kroner har teke seg opp etter sommaren, og likviditeten i valutamarknaden har betra seg. Oljeprisen har auka kraftig, og er over dobbelt så høg som ved botnen i desember Det heng truleg saman med at fleire marknadsaktørar ventar at høgare aktivitet i verdsøkonomien vil føre til at oljeetterspørselen framover tek seg opp. Den økonomiske politikken har fungert godt for den norske økonomien, og utsiktene har betra seg. Veksten har teke seg raskare opp enn venta. Arbeidsløysa ser ut til å bli lågare enn forventa. Renta i Norge er framleis låg. Det har gjeve ny vekst i forbruket, og det er utsikter til at etterspørselen frå hushalda framleis vil auke. Samstundes stig bustadprisane. Over tid kan låneopptaka til hushalda igjen auke mykje og sparinga falle. Høg vekst i gjelda til hushalda kan vera ei kjelde til svingingar i produksjon og sysselsetjing på mellomlang sikt. Det styrkar argumenta for at renta vidare skal oppover. Sparebankane i Norge Det er 119 sparebankar i Norge. Dei siste tiåra er talet på sparebankar redusert frå meir enn 600 på slutten av sekstitalet. Reduksjonen er eit resultat av fusjonar for å danne større, meir slagkraftige einingar. Talet er redusert med to sidan Tingvoll Sparebank er samanslege med Sparebanken Møre og blir vidareført som Sparebanken Møre avdeling Tingvoll. Sauda Sparebank er samanslege med Sparebanken Vest og blir vidareført som Sparebanken Vest avdeling Sauda. I alliansen vår har SpareBank 1 Jevnaker Lunner, SpareBank 1 Gran og Sparebank 1 Ringerike arbeidd fram ei strukturell løysing for å fusjonere desse tre bankane. Den nye banken blir da SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Dei siste åra har dei fleste sparebankane inngått strategisk og operativt samarbeid, mellom anna for å oppnå stordriftsfordelar ved innkjøp og på teknologisida. Nå er dette samarbeidet organisert i tre grupperingar: DnB Nor ASA, Spare-Bank1 Gruppen AS og Terra Gruppen AS. Det er totalt ni sparebankar som har samarbeidsavtale med DnB NOR, 20 sparebankar som er med i Spare-Bank 1, 78 sparebankar som er tilslutta Terra-Gruppen A/S og 12 sparebankar som p.t. er sjølvstendige. Det er viktig for sparebankane å ha ein god relasjon inn mot det norske skuleverket. I over 125 år har det vore systematisk samarbeid mellom skulen og sparebankane. I mange år har samarbeidet handla om informasjon innanfor personleg økonomi, og framleis er dette område som mange sparebankar er sterkt engasjert i. Meir enn 50 prosent av personkundane nyttar ein sparebank som sin hovudbank, og sparebankane har såleis stor interesse av at kundane har innsikt og orden i sin private økonomi. Gjennom entreprenørskap i skulen skal elevane forstå kva verdiskaping betyr og lære om vilkåra i nærings- og arbeidslivet. Hensikta med faget er også å fremje etableringslysta hjå elevane. Ein sentral samarbeidspartnar for sparebankane er organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Sparebankane står sterkt i den norske marknaden og står fram som viktige regionale finanssentra og som den berande delen av det lokale og regionale bankvesenet i Norge. Sparebankane har størst marknadsdel når det gjeld innskot og utlån i personmarknaden og har derfor ofte vorte sett på som personkundebankar. Dei har størst marknadsdel i personmarknadssegmentet. Likevel har sparebankane etter kvart også fått ein betydeleg marknadsdel i næringslivsmarknaden, særleg innan små og mellomstore verksemder. Spesielt for næringslivet i distrikta har sparebankane vist seg å vera effektive og konkurransedyktige. Ideologi om nærleik til kundar og marknad kjem fram gjennom at sparebankane har ein desentralisert avgjerdsprosess. Samfunnsengasjement Å vera engasjert i det som rører seg i lokalsamfunnet er ei grunnhaldning til banken. Kvart år deler banken ut fleire millionar til sponsoraktivitet og marknadsføring, i tillegg gåver til lag og foreiningar innan det lokale idretts- og kulturliv. Dette er vårt bidrag til lokalsamfunnet fordi vi har lokal tilknyting og eigarskap. SpareBank1 Lom og Skjåk skal også vera ein aktiv støttespelar og samarbeidspart for det aktive næringslivet som er i bygdene våre. Saman med lokale kommunar bidreg vi til å sikre arbeidsplassar. Vi er eit naturleg kontaktpunkt ved nyetableringar. Styret i banken strekkjer seg langt når nye arbeidsplassar blir etablerte, og for at busetnaden i kommunane skal oppretthaldast. Samfunnsansvaret gjer at vi meiner banken tek større risiko enn ein storbank vil ta. For å kunne gjera dette må banken oppnå gode resultat med vekt på inntening og soliditet. Næringslivsfondet i Lom og Skjåk Sparebank gjev kvart år økonomisk støtte som skal fremje næringsutvikling blant bankkundane våre. I strategien vår er det nedfelt at banken skal satse på barn og unge. Styret i banken har løyvd kr i stønad til etablering av fleirbrukshall i Vågå. Hallen er under planlegging og vil bli marknadsført som SpareBank1-Hallen. Sparebank1 Lom 7

7 8 og Skjåk vil i størst mogleg grad behandle kommunane Lom, Skjåk og Vågå likt, og har difor signalisert at banken seinare vil gje tilsvarande beløp til liknande investeringar i Lom og Skjåk. Kvart år deler vi også ut gåver til lag og foreiningar i Lom, Skjåk og Vågå. Aktivitet gjennom 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk oppnådde eit svært godt resultat i 2009 (sjå tidligare tabell og seinare omtale under resultatrekneskapen). Dette skuldast stor aktivitet innanfor tradisjonelle banktenester, men ikkje minst at vi fekk ein stor auke i inntekter frå salg av forsikrings- og plasseringsprodukt og avkastning på investering i Samarbeidende Sparebanker. Aktiviteten i Lom og Skjåk var tradisjonelt høg også i I Vågå opplever banken at aktiviteten og tilsig av nye kundar utvikla seg svært positivt gjennom Staben vart derfor auka med ein tilsett. SpareBank1 Lom og Skjåk har hatt mange kundearrangement i 2009: - 7. mars arrangerte banken skidag i Hafjell for ungdom i Lom, Skjåk og Vågå mars vart det gjennomført eit kundemøte i Skjåk saman med vårt selskap Odin Forvaltning april var elevar frå ungdomsskulane i Lom, Skjåk og Vågå invitert til skidag ved Lemonsjøen, der André Villa også heldt eit foredrag mai gjennomførte banken eit kundetreff for ungdom i Oslo og Akershus september var vi medarrangør for dølatreff i Oslo der dølakundar vart invitert oktober vart ein del kundar invitert til One CallX-elements Ekstremsportshow i Oslo Spektrum med André Villa oktober var det sparebankkveld med barneframsyninga Jordbærputer og lakrisbåter for våre Labb og Line-kundar i Lom, Skjåk og Vågå som del av sparebankveka november var det kundemøte i Oslo, arrangert saman med Odin Forvaltning november arrangerte banken tur til Agroteknikkmessa på Hellerudsletta for landbrukskundane våre desember var det kundemøte i Lom saman med vårt nye forvaltningsselskap Argo Securities. SpareBank 1 Lom og Skjåk kan sjå attende på enda eit år med pen vekst i sekundærmarknaden. Om lag halvparten av utlånsmassen vår kjem herifrå. Den internasjonale finanskrisa påverka resultatet for banken i Porteføljen av sertifikat og obligasjonar, aksjar, aksjefond og grunnfondsbevis vart nedskrivi med ca. 30 mill. kroner til verkeleg verdi. Resultatet for banken vart på 13,4 mill. kroner før tap og skatt. I år har dette gått motsatt veg, og vi har skrivi opp behaldninga med kr 17,2 mill. kroner, og fått eit resultat på 62,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette er det beste resultatet i historia til banken. Rekneskapet FRAMLEIS DRIFT Bankstyret meiner at alle føresetnadene for vidare drift er til stades, og årsrekneskapen er avlagd under denne føresetnaden. Slik styret ser det, er det etter årsslutt ikkje skjedd noko som krev ytterlegare kommentarar. Resultatrekneskapet For samanlikning med tidlegare år viser vi til tabellen side 5. Prosenttal er utrekna av dagleg gjennomsnittleg forvaltningskapital. FORSLAG TIL DISPONERING AV OVERSKOT SpareBank 1 Lom og Skjåk fekk i 2009 eit historisk stort overskot, og styret er svært godt tilfreds med dette resultatet. Resultatet sikrar banken eit godt grunnlag for vidare vekst. Styret meiner at det framover blir enda viktigare å prestere gode resultat for å kunne halde på sjølvstendet til banken, sikre trygge arbeidsplassar og skape verdiar i lokalsamfunnet. Styret gjer slik framlegg om disponering av overskotet til banken: kr til gåver kr til SpareBank 1 Hallen i Vågå kr overført til fondet i sparebanken. NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er hovudbidraget til banken sitt totale dekningsbidrag og utgjorde 68,7 mill. kroner, som er ein nedgang frå 73,4 mill. kroner frå førre året. Rentenetto utgjer 2,11 %, tilsvarande førre år var 2,35 %. Ut frå konkurransesituasjonen er styret nøgd med rentenettoen. Ikkje inntektsførte renter har auka betydeleg frå 2008 til 2009 og utgjer om lag 4 mill. kroner. Dette påverkar rentenettoen med omlag 0,12 %. GEBYR- OG PROVISJONSINNTEKTER OG KOSTNADER Gebyr- og provisjonsinntekter auka med 4,9 mill. kroner til 22,3 mill. kroner, som utgjer 0,68 %. Også for i år er det ein god auke i provisjonsinntekter frå salg av forsikringar, alternative spareprodukt og frå betalingsformidling. Skadeprosenten i skadeselskapet har også vore god i 2009, noko som medførte at banken fekk utvida provisjonsgrunnlag og dermed inntekta. Banken

8 hadde positiv utvikling i porteføljen i aksjar og obligasjonar med 17,2 mill. kroner. DRIFTSKOSTNADER Dei samla driftskostnadene til banken, inklusive ordinære avskrivingar, vart på 1,57 % mot 1,56 % i Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjer 1,14%, det same som i Kostnadsnivået i banken er tilfredsstillande. Styret meiner det er viktig å ha fokus på god, kostnadseffektiv drift av banken for å oppnå gode økonomiske resultat også i framtida. Balanse FORVALTNINGSKAPITALEN Forvaltningskapitalen utgjer 3 259,3 mill. kroner, ein auke med 2,6 % sidan førre årsskiftet, men må sjåast i samanheng med overføringane til Spare-Bank1 Boligkreditt og valutalån. UTLÅN OG GARANTIAR Utlån voks med 43,2 mill. kroner til 2 651,4 mill. kroner dersom vi ikkje tek omsyn til overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt og valutalån til kundar (netto utlån fråtrekt tapsavsetjingar). Note 2A viser fordeling mellom geografiske område. Garantiar utgjer ved utgangen av ,2 mill kroner og er auka samanlikna med førre år. Note 1B viser garantiar fordelte på næringar og note 11 fordelt på garantitypar. Utlån og garantiar til næringslivet er 36,99 % av totale utlån, for ,53 % og for ,51 %. Den gjennomsnittlege utlånsrenta var 5,56 %, tilsvarande for 2008 var 7,65 %. Banken er medeigar i bustadkredittselskapet Sparebank 1 Boligkreditt AS (S1BK). Selskapet vart etablert for å sikre eigarbankane tilgang til ein funding som er rimelegare enn den fundingen banken sjølv normalt kan oppnå gjennom utferding av særskilt sikra obligasjonar med svært god rating. For å oppnå denne ratingen, må bustadkredittselskapet dokumentere at alle lån oppfyller gjevne kvalitetskrav frå styresmaktene og kredittratingbyrå. Ved å overføre denne type lån mottek banken provisjonsinntekter frå selskapet. Ved utgangen av 2009 er det overført 411,1 mill. kroner til S1BK. Tilsvarande beløp ved utgangen av 2008 var 162,2 mill kroner. Kundane våre har ved utgangen av 2008 valutalån pål. 218 mill kroner. Dette er valutalån hovudsakeleg i CHF (Sveits). VERDSETJING AV UTLÅN Låne- og garantiporteføljen er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinene til Kredittilsynet. Nivået på misleghaldne og tapsutsette engasjement auka mot slutten av året. Individuell nedskriving kjem fram etter at alle næringsengasjement over eit bestemt nivå har vorte grundig vurderte av status både i nåtid og næraste framtid, og vurdering av dei sikringsobjekta banken har. I tillegg er personmarknadskundar over eit bestemt nivå vurderte. Taps- og tapsavsetjingar er i resultatrekneskapen bokførte med 14,4 mill. kroner, som utgjer 0,44 %. Individuelle tapsavsetjingar er på 18,8 mill kroner, og utgjer 0,70 % av brutto utlån. Tilsvarande for gruppeavsetjingar er 29,2 mill kroner og 1,08 %. Samla blir dette 48,0 mill kroner, som er 1,78 % av brutto utlån. I berekninga av gruppeavsetjingar for utlån og garantiar er det teke utgangspunkt i eit eige utarbeidd grunnlagsmateriale basert på historisk konstaterte tap på PM, aktuelle næringsgrupper innafor BM og antatt restløpetid på låneporteføljen. Denne er samanhalden med risikoklassifiseringssystemet utvikla av SpareBank 1 Gruppen, og som blir kalla PorTo. Desse to modellane er deretter samanlikna, og gruppeavsetjingar er bokførte i samsvar med dei retningslinene som vart nedfelte i I vurderinga er det mellom anna teke omsyn til samanlikningstal mot andre bankar i tilsvarande gruppe. Det vil seia for dei to siste år i gruppa 3-10 milliardar og for tidlegare år i gruppa 1-3 milliardar. Pr har banken vår 1,64 % i samla avsetjing, mot andre bankar 0,84 %. Styret har vurdert utviklinga i siste halvdel av 2009 inklusiv utviklinga i misleghald, og meiner at den samla avsetjinga i banken framleis er på eit tilfredsstillande nivå, der det er teke omsyn til at banken jamt over har større tapsføringar enn andre sparebankar av same storleik (sjå avsnitt over). Dette fordi banken alltid har teke eit stort samfunnsansvar. Styret meiner det er etablert gode interne kontrollrutinar. INNSKOT Innskot frå kundar utgjer 1 970,3 mill. kroner, som er ein auke på 132,3 mill. kroner siste året, eller 7,24 % (for 2008 var den 6,0 %). Dei siste åra har det vore auke kvart år, men med svært varierande prosentdel. Delen av større innskot er aukande, men banken meiner å ha gode og fornuftige avtaler med dei største aktørane. Styret er klar over likviditetsrisikoen som ligg i dei store innskota. Den gjennomsnittlege innskotsrenta var på 2,38 %, tilsvarande for 2008 var 4,75 %. 9

9 10 VERDIPAPIR Behaldninga av verdipapir utgjer til saman 293,0 mill. kroner, fordelt med 218,6 mill. kroner klassifisert som handelsportefølje og 74,4 mill. kroner som anleggsportefølje. Sistnemnde beløp inkluderer strategiske investeringar med bokført verdi av aksjar i Samarbeidene Sparebanker AS med 44,3 mill. kroner, Sparebank 1 Boligkreditt AS 15,8 mill kroner, Sparebank 1 Eiendomsinvest AS 2,8 mill. kroner, Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS med 2,2 mill. kroner og Samarbeidende Sparebanker Utvikling DA med 0,5 mill. kroner. Bokført endring i bankbehaldninga av verdipapir definert som handelsportefølje viser for 2009 ein positiv resultateffekt med 16,4 mill. kroner. Plasseringar i verdipapir ligg innanfor dei grensene styret har sett. Styret får kvartalsvis rapportar over verdipapirporteføljen der bokført verdi, marknadsverdi og renterisiko går fram. Banken vil gå gjennom retningslinene sine for å få til ei meir aktiv forvaltning av verdipapirporteføljen. EIGENKAPITAL OG KAPITALDEKNING Etter årsoverskotet utgjer eigenkapitalen nå 354,1 mill. kroner. Heile eigenkapitalen er frå opptente overskot og gjev ein eigenkapitalprosent på 10,86 % rekna ved utgangen av året, mot 9,98 % ved førre årsskiftet. Innteninga har dermed vore tilstrekkeleg til å oppnå målsetjinga i strategiplanen. Kapitaldekning ved årsskiftet utgjer 15,20 %, som framleis er godt over minstekravet på 8 % frå styresmaktene. INNSKOT MÅLT MOT UTLÅN Auken for utlån til kundar har vore lågare enn for innskot frå kundar, og dermed har også denne delen auka til 73,02 % frå førre årsskiftet, da den var 70,00 %. FUNDING ELLES Banken har ein god finansiell situasjon. Behov for funding er dekt gjennom innskot frå andre finansinstitusjonar og gjennom opptak av obligasjonslån. Forfallsstrukturen går fram av note 20. Bankaktiviteten med finansielle instrument er avgrensa til å gjelde eigne posisjonar. Den totale eksponeringa og vurdering av risiko blir jamleg gjennomgått. Intern kontroll og risikostyring GENERELT SpareBank1 Lom og Skjåk har eit mål om å halde samla risikoeksponering på eit moderat nivå. Det er viktig at banken er med på å stimulere til akti- vitet og nyetablering i sitt primærområde. Styret er innforstått med at dette kan medføre risiko i engasjement, men totalt sett er denne satsinga eit samfunnsansvar som den lokale banken må ta. Styret har vedteke prinsipp for risikostyring gjennom instruksar, retningsliner og intern kontroll. Styret får løpande orientering om utviklinga gjennom periodiske rapporteringar. Styret meiner at den operasjonelle og finansielle risikoen er under kontroll, og at banken blir styrt etter reglar som er gjevne i lov, føresegner og i interne retningsliner. BASEL II Med verknad frå vart det internasjonale regelverket for risikostyring og kapitaldekning sett i kraft. Eit samarbeidsprosjekt mellom bankar i Samarbeidende Sparebanker AS (deleigar i SpareBank 1 Gruppen), ga som resultat eit eige bereknings- og rapporteringssystem for å dekkje både pilar I og pilar II (ICAAP). Banken gjorde i 2008 ei samordning av risikovurderinga mellom forskrift for internkontroll og ICAAP. Berekningane tek utgangspunkt i kor mykje kapital banken må ha for å dekkje den risikoen den er eksponert for. KREDITTRISIKO Kredittrisiko er knytt til tap på utlån eller garantiar til kundar, i tillegg til tap på plassering i verdipapir med mindre solide utferdarar. Banken nyttar standardiserte verktøy for kredittbehandling (EDB Kreditt), har etablert policy og retningsliner for kredittgjeving, har etablert fullmaktstruktur, nyttar kredittkomité (utvida leiargruppe) for godkjenning av vesentlege låneførespurnader og standardisert risikoklassifisering av utlån (PorTo fra SpareBank 1 Gruppen). Den økonomiske vurderinga av kundane etter kredittverktøy og risikomodell er basert på objektive kriterium, medan den sikringsdekninga framleis omfattar skjønnsvurderingar. Ved alle nye engasjement blir det lagt stor vekt på evna kunden har til å attendebetale i tillegg til sikkerheita. Alle nye lån blir førelagt/referert for styret. Med bakgrunn i føresegnene frå Kredittilsynet og dei interne retningslinene i banken gjennomgår banken regelmessig utlånsporteføljen sin med tanke på identifisering av moglege tapsutsette engasjement. For bedriftsmarknaden følgjer vi utviklinga i summane for dei ymse risikogruppene samtidig som enkeltengasjement blir vurdert separat. Personkundane er ikkje identifiserte i risikomodellen, derfor blir det framleis gjort vurderingar av større engasjement i denne sektoren. Styret reknar med at veksten i utlåna dei siste åra representerer ein auka tapsrisiko. Tap i personmarknaden har historisk sett vore moderate, men styret vurderer at endringar i arbeidsmarknad og

10 bustadprisar medfører ein auke i tapsrisikoen. Auken av misleghald og elles tapsavsette engasjement indikerer også ein viss risiko for auke i tap i bedriftsmarknaden. Utover dei generelle kommentarane til person- og bedriftsmarknaden blir strukturendringar både i landbruksnæringa og byggebransjen vurdert til å gje auka bransjerisiko. Styret meiner at banken har god kontroll med engasjementa. Samla vurderer framleis styret kredittrisikoen som middels. VALUTARISIKO Banken har liten aktivitet i valutahandel, men har utlånsgaranti for kundar overfor SpareBank 1 Midt-Norge, DnBNor og Swedbank. Bankgarantiar for valutalån inngår i den ordinære engasjementsvurderinga, og kommentarar knytt til utlån er derfor dekkjende også for den risikoen som ligg i valutalån. Utviklinga av dei valutaene vi nyttar, har gjeve positive utslag for kundane i 2009, og dermed også for garantiane til banken. For 2008 var dette motsett. Styret meiner likevel at restsaldo på dei aktuelle valutagarantiane framleis er tilfredsstillande dekt av pantsikringa banken disponerer. RENTE- OG KURSRISIKO Renterisikoen blir sett på som liten, da omfanget av lån eller innskot med fast rente er avgrensa. Renterisiko på verdipapir er knytt til obligasjonsbehaldning. Banken følgjer renterisikoen i obligasjonsporteføljen heile tida. Styret reknar den totale renterisikoen for å vere låg. Behaldninga av omløpsaksjar og grunnfondsbevis er eksponert for kursrisiko, men styret vurderer at denne er av mindre omfang ut frå storleiken på behaldninga. Kursrisiko knytt til anleggsaksjar og strategiske investeringar er også til stades, men styret vurderer denne som moderat. Situasjonen ved årsskiftet er at fleire av dei strategiske investeringane har ein betydeleg meirverdi samanlikna med bokførte beløp. LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisikoen er primært knytt opp til behovet for ekstern funding på grunn av auken i utlån. Overføring av bustadlån til SpareBank 1 Boligkreditt har redusert behovet for eige opplån i marknaden, og er dermed med på å redusere likviditetsrisikoen. Det er dagleg oppfølging/vurderingar av likviditet målt mot kjende svingingspunkt. Målsetjinga om samansetjing av balanse og forfallsstruktur på obligasjonslån, saman med etablerte trekkrettar, gjer at styret framleis meiner å ha ein kontrollert og moderat risiko. STRATEGISK RISIKO SpareBank 1 Lom og Skjåk merkar også større konkurranse, også i primærmarknaden. Sparebankgiganten DNB Nor er vår største konkurrent. Innan alternative spareformer/plasseringar har Acta frå tid til annan informasjonsmøte i vårt område. Måten vi driv bank på, og ikkje minst vår desentraliserte avgjerdsprosess, er eit godt konkurransefortrinn. Tilsette PERSONALET Ved utgangen av 2009 har SpareBank 1 Lom og Skjåk 42 tilsette ved dei tre kontora. Dette utgjer til samen 40 årsverk. I tillegg har banken vaktmeister og reinhaldar i deltidsstilling ved eigedomen til banken i Bismo. Vi har auka bemanninga med to årsverk i Det er tilsett to nye medarbeidarar som PM-rådgjevarar. Dette er Thomas Øyberg med arbeidsstad Skjåk og Mari Synnøve Steinehaugen med arbeidsstad Vågå. Vi lever i ei tid med raske endringar både i samfunnet rundt oss og i banknæringa, noko som krev stor innsats for å løyse nye oppgåver. Banken har dyktige medarbeidarar som står på for arbeidsgjevaren sin. I 2009 har også mange av dei tilsette teke utdanning for å ha kompetanse til å møte nye utfordringar. Styret set stor pris på innsatsen til dei tilsette i banken. LIKESTILLING Dei tilsette i banken fordeler seg med 22 kvinnelege og 20 mannlege tilsette. Alle har like moglegheiter til utdanning, arbeid og fagleg utvikling. Leiargruppa er samansett av tre menn og to kvinner. I tillegg er vararepresentanten for dei tilsette i styret ei kvinne. ARBEIDSMILJØ Sjukefråværet var i 2009 på 9,72 % mot 9,0 % året før. Det har ikkje vore arbeidsuhell knytt til verksemda i Verneombodet gjennomfører årleg kartlegging av det interne arbeidsmiljøet i banken saman med leiinga. Resultatet blir nytta som grunnlag for å setja i verk eventuelle utbetringar. Denne runda vart gjennomført på alle tre kontora i november Styret meiner at banken har eit arbeidsmiljø som er godt og positivt, til glede for den enkelte medarbeidar, kunde og bank. DISKRIMINERING Diskriminering er det same som usakleg 11

11 forskjellsbehandling. Å forskjellsbehandle vil seia å behandle ein part dårlegare enn ein annen på grunn av tru, hudfarge eller etnisk opphav, kjønn, legning, leveform eller politisk orientering. Ei slik behandling vil vera i strid med arbeidsmiljølova. Korkje styret eller administrasjonen i SpareBank 1 Lom og Skjåk er kjent med tilhøve som kan oppfattast som diskriminerande. 12 Ytre miljø Banken driv ikkje aktivitet som forureinar det ytre miljøet. KLIMAUTFORDRINGANE SpareBank 1 Lom og Skjåk tek klimautfordingane på alvor. Banken ser på dette som ei viktig vidareutvikling av det samfunnsansvaret banken alltid har teke. Gjennom å ta samfunnsansvar vil banken medverke til ei berekraftig, økonomisk utvikling som byggjer på fire prinsipp: økonomisk vekst, miljøbalanse, sosial framgang og positiv innverknad på samfunnet. SpareBank 1 Lom og Skjåk forureinar ikkje på same måte som tradisjonell industri, men påverkar likevel miljøet rundt oss. Da tenkjer vi på slikt som avfall, energiforbruk og reiseverksemd. På bakgrunn av all verksemd i banken har banken i samarbeid med CO2-focus utarbeidd klimarekneskap for 2007 og Dette blir vidareført dei komande åra. CO2-focus er eit selskap som tilbyr rådgjeving mellom anna i klimaleiing og klimarekneskap. Målet er å få utsleppa og dermed påverknad på det ytre miljøet så langt ned som mogleg. Sparebank1-alliansen SpareBank 1-alliansen er samansett av 20 sparebankar, ein forretningsbank og produktselskapa eigd av SpareBank 1 Gruppen AS. Eit overordna mål for SpareBank 1-alliansen er å sikre sjølvstendet og den regionale forankringa til den enkelte banken gjennom sterk konkurranseevne, lønnsemd og soliditet. Samstundes representerer SpareBank 1-alliansen eit fullverdig bankalternativ på nasjonalt nivå. For å oppnå felles mål har bankane i alliansen etablert ein nasjonal marknadsprofil og utvikla ein felles strategi for merkevarebygging og kommunikasjon. SpareBank 1- bankane driv alliansesamarbeid og utvikling av produktselskap gjennom dei felleseigde selskapa Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA og holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. SpareBank 1 Gruppen AS er eigd av SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %), SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %), SpareBank 1 SMN (19,5 %), Sparebanken Hedmark (12 %), Samarbeidende Kirsten Idebøen, administrerende direktør i Spare- Bank1 Gruppen, vitja banken i november Sparebanker AS (19,5 %) (16 sparebankar på aust- og nordvestlandet) og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknytt LO (10 %). SpareBank 1 Gruppen AS eig 100 % av aksjane i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo AS, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS og SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS og 73,25 % av aksjane i Argo Securities AS. SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS eig 100 % av aksjane i Actor Fordringsforvaltning AS, Actor Portefølje og SpareBank 1 Factoring AS. SpareBank 1 Gruppen AS er i tillegg deltakar i Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA. SpareBank 1 Gruppen har også administrativt ansvar for samarbeidsprosessane i SpareBank 1- alliansen, der teknologi, merkevare, kompetanse, felles prosessar og utnytting av beste praksis og innkjøp står sentralt. Alliansen driv også utviklingsarbeid gjennom tre kompetansesenter i Læring (Tromsø), Betaling (Trondheim) og Kreditt (Stavanger). SpareBank 1-bankane deltek i stor utstrekning i utviklingsarbeidet på fellesarenaen. I 2009 har prioriteten vore utvikling av kundeløysingar på digitale flater, effektive kredittprosessar og god rådgjeving. Eiendomsmegler1 Banken er deleigar i Lunde og Langli Eiendomsmegling A/S med 24,16 %. Selskapet er medlem av Eiendomsmegler 1 og vårt eigarskap meiner vi gjev synergieffekt på andre finansprodukt. Bransja fekk seg ein kraftig knekk i 2008, men i 2009 presterer vårt selskap eit resultat etter finans på 0,68 mill kroner. Omsetjinga gjekk opp frå 9,2 mill kroner i 2008 til 10,8 mill. kroner i Selskapet satsar sterkare på eigendomssal i norddalen, og omsette frå april og ut året 25 einingar. Målet for 2010 er 40 einingar, og vi er og blir det leiande eigendomsselskapet i regionen vår.

12 Fremst frå venstre: Anne Wangen, Ragnhild Tråstad, Ingvard Olstad og John Nyland. Bak frå venstre: Arne Henning Falkenhaug, Hans Kristen Skamsar og Sevald Sperstad. Lom og Skjåk sparebanks næringslivsfond Næringslivsfondet i banken har ein grunnkapital på kr Føremålet til fondet er å styrke næringslivet i distriktet. Avkastninga av kapitalen kan nyttast til prosjekt og forarbeid for nyetableringar. Vidare kan det nyttast til å styrke eksisterande verksemder med tilskot til produktutvikling, konsulenttenester, opplæring og marknadsføring. Pågangen varierer noko frå år til år, men det er kvart år mange kvalifiserte som søkjer om midlar. Framtida Den finansielle og realøkonomiske krisa vil halde fram i I vårt budsjett for 2010 legg vi til grunn ei offensiv satsing i heile organisasjonen. Banken forventar god utvikling i Det er lagt opp til moderat vekst i utlån, sterkare satsing på forsikring, plasserings- og betalingsformidlingsprodukt. Provisjonsinntekter frå desse produkta blir viktige framover. Resultatet etter tap og skatt bør opp i 38 mill kroner. Vi reknar med at utlån og innskot aukar med 8 % i Forvaltningskapitalen er forventa å bli ca. 3,5 milliardar kroner. Vi reknar med å ha ein portefølje i SpareBank 1 Boligkreditt på minimum 350 millionar kroner. Våre kundar har valutalån på ca. 220 millionar kroner, dette omtrent som på dagens nivå. Beløpa er ikkje med i den tradisjonelle forvaltningskapitalen. Banken skal også i 2010 framstå som lønnsam og bidra til verdiskaping for tilsette, kundar og lokalsamfunn. Vi er ein moderne bank som alltid er nær kunden. Vår visjon er for deg. Det er krevjande å etterleva, men målsetjinga er klar. Takk til forretningskontakter, tillitsvalde og tilsette Styret takkar forretningskontakter, tillitsvalde og dei tilsette for godt samarbeid i Banken har stor oppslutning av både gamle og nye kundar. Solid innsats i alle ledd i organisasjonen fører til eit godt utgangspunkt for Lom, den 15. februar 2010 Sevald Sperstad styreleiar Hans Kristen Skamsar Anne Wangen John Nyland Ingvard Olstad Arne Henning Falkenhaug Adm. banksjef 13

13 Resultatrekneskap pr driftsår (tal i 1000 kr) Note Renteinntekter og liknande inntekter Renter og liknande inntekter av utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Renter og liknande inntekter av utlån til og fordringar på kundar (1a) Renter og liknande inntekter av sertifikat, obligasjonar og andre renteberande verdipapir Andre renteinntekter og liknande inntekter Sum renteinntekter og liknande inntekter Rentekostnader og liknande kostnader Renter og liknande kostnader på gjeld til kredittinstitusjonar Renter og liknande kostnader på innskot frå og gjeld til kundar Renter og liknande kostnader på utferda verdipapir Andre rentekostnader og liknande kostnader Sum rentekostnader og liknande kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning Inntekter av aksjar, andelar og andre verdipapir med variabel avkastning Inntekter av eigarinteresser i tilknytta selskap 251 Sum utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester Garantiprovisjon Andre gebyr og provisjonsinntekter (3) Sum provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktenester Andre gebyr og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapir som er omløpsmidlar Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikat, obligasjonar og andre renteberande verdipapir Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjar og andre verdipapir med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivat Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapir som er omløpsmidlar Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eigedomar Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle adminstrasjonskostnader Lønn m.v Lønn (4) Pensjonar (17) Sosiale kostnader Adminstrasjonskostnader Sum løn og generelle adminstrasjonskostnader Avskrivingar m.v. av varige driftsmidlar og immatrielle eigedelar Ordinære avskrivingar (9) Sum avskrivingar m.v. av varige driftsmidlar og immatrielle eigedelar Andre driftskostnader Driftskostnader faste eigedomar Andre driftskostnader (16) Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantiar m.v. Tap på utlån (1b) Tap på garantier m.v Sum tap på utlån, garantiar m.v Nedskriving/reversering av nedskriving og gevinst/tap på verdipapir som er anleggsmidlar Gevinst/tap (gev. neg. verdi/tap pos. verdi) 138 Sum nedskriving/reversering av nedskriving og gevinst/tap på verdipapir som er anleggsmidlar 138 Skatt på ordinært resultat (13) Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for rekneskapsåret Overføringar og disponeringar Disponeringar: Overført frå sparebankfondet Overført til sparebankfondet Overført til gåvefond og/eller gåver Sum overføringar

14 Pr (tal i 1000 kr) Note Eigedelar Kontantar og fordringar på sentralbankar Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar utan avtala løpetid eller oppseiingsfrist Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar med avtala løpetid eller oppseiingsfrist 300 Sum netto utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar (10) Utlån til og fordringar på kundar Kasse-/drifts- og brukskredittar Byggjelån Nedbetalingslån (8) Sum utlån før nedskrivingar (1,2) Nedskriving på individuelle utlån (1b) Nedskriving på grupper av utlån (1b) Sum netto utlån og fordringar på kundar Sertifikat, obligasjonar og andre renteberande verdipapir med fast avkastning Utferda av andre: Sertifikat og obligasjonar (7,8,10) Sum sertifikat, obligasjonar og andre renteberande verdipapir med fast avkastning Aksjar, andelar og andre verdipapir med variabel avkastning Aksjar, andelar og grunnfondsbevis (5) Andeler i ansvarlege selskap, kommandittselskap m.v. (5) Sum aksjar, andelar og andre verdipapir med variabel avkastning Eigarinteresser i tilknytte selskap Eigarinteresser i andre tilknytte selskap (5,6) Sum eigarinteresser i tilknytte selskap Immaterielle eigedelar Utsett skattefordel (13) Sum immaterielle eigedelar Varige driftsmidlar Maskiner, inventar og transportmidlar (9) Bygningar og andre faste eigedomar (9) Sum varige driftsmidlar Andre eigedelar Andre eigedelar Sum andre eigedelar Forskotsbetalte ikkje påløpte kostnader og opptente ikkje mottekne inntekter Opptente ikkje mottekne inntekter Forskotsbetalte ikkje påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsplikter (17) Andre forskotsbetalte ikkje påløpte kostnader Sum forskotsbetalte ikkje påløpte kostnader og opptente ikkje mottekne inntekter Sum eigedelar Balanse pr Gjeld og eigenkapital Gjeld: Gjeld til kredittinstitusjonar Lån og innskot frå kredittinstitusjonar med avtala løpetid eller oppseiingsfrist Sum gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Innskot frå og gjeld til kundar - utan avtala løpetid (10) Innskot frå og gjeld til kundar - med avtala løpetid (10) Sum innskot frå og gjeld til kundar Gjeld stifta ved utskriving av verdipapir Sertifikat og andre kortsiktige låneopptak (10,20) Obligasjonsgjeld (10,20) Eigne ikkje-amortiserte obligasjonar Sum gjeld stifta ved utskriving av verdipapir Anna gjeld Anna gjeld (13) Sum anna gjeld Påløpte kostnader og mottekne ikkje opptente inntekter Avsetjingar for påløpne kostnader og forpliktingar Pensjonsforpliktingar (17) Spesifiserte avsetningar på garantiansvar 294 Sum avsetjingar for påløpte kostnader og forpliktingar Sum gjeld Eigenkapital Opptent eigenkapital Sparebanken sitt fond (14) Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Postar utanom balansen: Betinga forpliktingar Garantiar (11) Pantstillingar (18) 0 0 Derivat (19) 0 0 Lom, 31. desember februar I styret for Lom og Skjåk Sparebank Sevald Sperstad Hans Kristen Skamsar John Nyland Anne E. Wangen Ingvard Olstad Arne Henning Falkenhaug Odd Egil Øyen Formann Adm. banksjef Økonomisjef 15

15 Noter til rekneskap og balanse GENERELLE REKNESKAPSPRINSIPP Årsoppgjeret til banken er utarbeidd i samsvar med gjeldande lover og vedtekter for sparebankar og god rekneskapsskikk. Det er under den einskilde note til rekneskapen gjort greie for nytta rekneskapsprinsipp for dei aktuelle rekneskapspostane med tilvising til dei einskilde postane. Bruk av estimat Leiinga har brukt estimat og føresetnadar som har påverka resultatrekneskapen og verdsetjing av eigendelar og gjeld, samt usikra eigendelar og forpliktingar på balansedagen, under utarbeiding av rekneskapen i forhold til god rekneskapsskikk. Dette gjeld særleg postar som nedskriving på utlån og verdi av verdipapir og pensjonsforpliktingar. Framtidige hendingar kan medføre at estimata endrar seg. Estimat og underliggjande føresetnadar blir revurdert løpande. Endring i rekneskapsmessige estimat blir rekneskapsført i den perioden endringane oppstår. Segmentrapportering Eit verksemdsegment er ein del av verksemda som leverer produkt eller tenester som har risiko og avkastning som er ulik andre område av verksemda. Banken rapporterer for tida ikkje på aktuelle segment. Banken operarer i eit geografisk avgrensa område der det ikkje er vesentleg skilnad i risiko. Rapportering på geografiske sekundærsegment gjev derfor lite tilleggsinformasjon. Alle tal er gjevne i kr dersom det spesifikt ikkje er nemnt noko anna. 1a. VURDERING OG VERDSETJING AV ENGASJEMENT PRINSIPP FOR VERDSETJING AV ENGASJEMENT Utlån blir bokført til nominell verdi redusert med føretekne nedskrivingar. Nedskrivningar blir gjort når det må påreknast at debitor ikkje vil vera i stand til å innfri forpliktingane sine og det heller ikkje kan forventast at pant/annan tryggleik vil dekkje lånet ved ein eventuell realisasjon. Ved vurderingar blir det også lagt vekt på den generelle økonomiske stillinga til kunden. Fastrenteutlån til kundar skal rekneskapsførast til amortisert kost. Omfanget av desse utlåna utgjer om lag 55 mill. kroner og har ikkje samanfallande beløp på gjeldssida. Det er derfor renterisiko knytt til beløpet. Verkeleg verdi av utlåna er omtrent som pålydande og sistnemnde er derfor nytta som bokført verdi. Fastrenteutlån til kundar blir rekneskapsført som øvrige utlån. Informasjon om utrekna marknadsverdi på utlåna blir det opplyst om i eiga note (sjå note 1 B). Før kvart kvartalsskifte blir vesentlege næringsengasjement i dei to høgste risikoklassene gjennomgått med omsyn til eventuell nedskriving. Det same gjeld vesentlege engasjement på taps- og misleghaldsrapporten. Andre vesentlege engasjement elles er gjennomgått uavhengig av risikoklasser. For personmarknaden er det gjort ein gjennomgang av vesentlege engasjement som ikkje er med på taps- og misleghaldsrapporten. Utlån som er vurdert for eventuell individuell nedskriving, er ikkje teke med i grunnlaget ved vurdering av gruppeavsetjingar. PRINSIPP FOR VURDERING AV MISLEGHALDNE ENGASJEMENT Eit engasjement blir vurdert som misleghalde når restanser ikkje er dekt innan 30 dagar etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikkje er dekt som avtala innan 30 dagar etter at rammekreditten vart overtrekt. Lån som ikkje er misleghaldne, men der etter alt å dømme den økonomiske situasjonen til kunden tilseier at eit tap vil oppstå på eit seinare tidspunkt, blir vurdert som tapsutsett. PRINSIPP FOR Å STOPPE INNTEKTSFØRING AV OG ATTENDEFØRING AV RENTER O.L. Når vurdering av engasjement nemnt over, både misleghaldne og ikkje misleghaldne, fører til at banken gjer ei individuell nedskriving, blir inntektsføring av renter, provisjon og gebyr på heile eller delar av det tapsutsette engasjementet, vurdert stoppa. Samstundes blir tidlegare inntektsførte renter, provisjonar og gebyr for inneverande år vurdert attendeført. 1b. TAPSOVERSIKT MISLEGHALDNE LÅN OG GARANTIAR Mill. kroner Sum misleghaldne lån (før individuelle nedskrivingar) 85,1 86,2 25,4 26,3 23,0 Netto misleghaldne lån (etter individuelle nedskrivingar) 82,4 83,9 23,2 22,8 20,2 Øvrige tapsutsette lån (før individuelle nedskrivingar) 72, ,8 11,4 40,6 Netto tapsutsette lån (etter individuelle nedskrivingar) 55,9 36,0 6,0 9,5 27,8 Tala for 2009 er ikkje direkte samanliknbare med tidlegare år, da misleghaldet for 2009 er rapportert etter 30 dagar, medan det for tidlegare år er rapportert etter 90 dagar. TAPSAVSETJINGAR INDIVIDUELLE NEDSKRIVINGAR PÅ UTLÅN OG GARANTIAR Individuelle nedskrivingar på utlån Amortisering Individuelle nedskrivingar på utlån konstaterte tap i perioden,der det tidlegare er gjort individuelle nedskrivingar auka individuelle nedskrivingar i perioden nye individuelle nedskrivingar i perioden attendeføring av individuelle nedskrivingar i perioden Individuelle nedskrivingar Nedskrivingar på grupper av utlån Nedskrivingar på grupper av utlån /- Endring i nedskriving på grupper av utlån i perioden Nedskrivingar på grupper av utlån KOSTNADSFØRTE TAP I PERIODEN Endring i individuelle nedskrivingar på utlån i perioden inkl.amortisering + garantiar Endring i nedskrivingar på grupper i perioden Konst. tap som det tidlegare år er gjort individuelle nedskrivingar for Konst. tap som det tidlegare år ikkje er gjort individuelle nedskrivningar for Inngang på tidlegare konstaterte tap i perioden Tapskostnader i perioden

16 UTLÅN OG GARANTIAR - TAPSAVSETJINGAR FORDELT PÅ NÆRINGAR Mill. kroner Brutto utlån og saldo Garantiar Kredittar (saldo + på rammekredittar trekkfasilitetar) Lønnstakarar 1 701, ,7 67,8 67,3 248,1 214,9 Primærnæring 268,9 238,6 26,1 29,6 59,8 55,4 Industri 52,1 49,2 6,5 15,7 30,3 21,3 Bygg/anlegg/kraft 128,8 113,7 30,7 24,8 65,7 68,0 Handel 73,1 137,3 1,3 21,1 56,7 53,3 Service og personleg tenesteyting 475,6 315,1 117,9 99,3 80,2 83,2 Sikringsfondet 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 Totalt 2 699, ,6 253,2 257,8 540,8 496,1 Misleghaldne engasjement Tapsutsette engasjement Individuelle nedskrivingar Nedskrivingar på grupper på utlån og garantiar av utlån og garantiar Lønnstakarar 34,3 30,9 0,0 0,0 1,0 1,0 14,4 7,6 Primærnæring 3,1 10,5 0,0 0,0 0,0 1,0 3,1 2,4 Industri 0,0 1,1 2,8 0,0 1,6 0,0 0,6 3,0 Bygg/anlegg/kraft 4,6 8,8 46,0 41,1 14,0 8,8 1,5 3,5 Handel 0,0 23,7 23,2 0,0 1,5 0,0 1,7 5,4 Service og personleg tenesteyting 43,1 11,2 0,0 4,6 0,7 1,2 8,0 3,3 Garantiar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 Totalt 85,1 86,2 72,0 45,7 19,1 12,0 29,3 25,2 Potensiell eksponering av trekkrettar er definert som totale innvilga rammekredittar Resultatført rente på utlån der det er gjort nedskriving Utlån - nedbetalingslån til verkeleg verdi Av utlåna til banken er det utlån med avtala fastrente som har ein marknadsverdi, som kan avvike frå bokført verdi.for andre utlån med flytande rente blir bøkført verdi rekna for å tilsvare marknadsverdi. Bokført verdi blir sett på som beste estimat på verkeleg verdi. Bokført Verkeleg verdi verdi Utlån til amortisert kost (pålydande) 2 327, ,2 Utlån til verkeleg verdi 54,8 54,2 Sum nedbetalingslån 2 382, ,4 UTLÅN, KREDITTAR OG GARANTIAR - RISIKOKLASSIFISERING Maksimal kreditteksponering og kredittrisiko Maksimal kreditteksponering er summen av brutto utlån, garantiar, trekte beløp på rammekredittar samt ikkje trekte beløp på rammekredittar. Maksimal eksponering utgjer 3.176,2 og blir vist nedanfor under risikoklasser. Kredittrisiko er risiko knytt til at kundar eller andre motpartar ikkje kan oppfylle dei kontraksmessige forpliktingane sine.for banken er dette i stor grad knytt til tap på utlån. Banken har ikkje endra sin generelle praksis for kredittvurdering og nyttar dei same modellane/praksis som tidlegare år. Dette gjeld også for avsetjingar til tap. Endra generelle økonimiske utsikter i forhold til tidlegare år, kan likvel medføre noko endring ved vurdering av utlån. Ein vesentleg del av utlåna til banken er gjeve med sikkerheit i bolig og der har det historisk sett vore låge tap. Scoring- og risikomodell Banken nyttar eit risikoklassifiseringssystem for overvåking av kredittrisiko for utlån. Systemet er utvikla i fellesskap i SpareBank 1 alliansen og blir kalla Porto. Modellen delar utlånsmassa i to: - bedriftsmarknad (BM) som omfattar aksjeselskap, sjølvstendige næringsdrivande (DA, ANS og enkeltmannsforetak)samt offentleg sektor. - privatmarknaden (PM) gjeld reine private engasjement (lønnsmottakarar). Modellen baserar seg på ei økonomisk klasse (A-K) og ei sikkertheitsklasse (1-7), sjå nedanfor. I tabellen nedanfor blir portefølja oversatt frå bokstavscor (A-K), til "frå svært låg" til "høg risiko" teke omsyn til scoring av misleghaldsannsyn og sikkerheit. Økonomisk klasse Modellen klassifiserer objektive forhold, som økonomi mm., hjå kundar med utgangspunkt i forventa sannsynleg misleghald innafor 11 risikoklasser frå A til K. Misleghalde engasjement blir klassifisert i gruppe J og nedskrivne i gruppe K. Modellen hentar økonomisk innformasjon m.a. frå offentlege register og er derfor ikkje påverka av tilsette i banken. Sikkerheitsklasse Sikkerheita blir klassifisert i 7 risikoklasser, der 1 er best og 7 er dårlegast. I klasse 1 er etablerte sikkerheiter over 120 % av engasjementstorleiken. Det er nedtrapping med 20 % pr. klasse ned til klasse 7 som er blancolån. I klasse 7 inngår også til kvar tid engasjement som ikkje er ferdigstilte i depotkontrollen. Når engasjement er ferdige i depotkontrollen, vil det gjennomgåande gje betre sikkerheit enn klasse 7. Andel frå klasse 7 inngår i alle risikogruppene. Tabellen blir deretter samanstilt i 5 risikoklasser, i tillegg til gruppe for misleghaldne/nedskrivne. Prising av utlån Kredittbehandlingssystemet til banken legg til grunn den same modellen som risikoklassifikasjonen byggjer på. Systemet kjem med forslag til pris på produktet, ein pris banken har intensjon å leggje til grunn ved avtale med kundane. 17

17 Styring av kredittrisiko Banken sin policy, kompentanse, rutiner og kontrollar på kredittområdet skal vera slik at det sikrar sunn og langsiktig utvikling, samt god avkastning utan at banken blir utsett for risiko som trugar eksistensen på stutt eller lang sikt. I vårt arbeid har vi merksemd mot krav til engasjementstorleik, betalingsevne- og vilje, sikkerheitsvurdering, eigenkapitalandel, risikoklasser og oppfølging. For aktuelle saker skal elementa vurderast, kommenterast og dokumenterast. Sakshandsaminga skal basere seg både på tidlegare kundeforhold og ved innhenting av kredittopplysingar eller andre eksterne dokumentasjonar. Vi har fokus på arbeidsrutinar og depot i samsvar med oppdaterte retningsliner for kredittområdet. Risikoklassifiseringssystemet til banken gjer det mogleg å produsere tidsseriar for utviklinga i risikoeksponeringa innanfor både PM og BM, samt også i forhold til einskildbransjer innafor BM-området. Benchmarking mot andre samanliknbare bankar i SpareBank 1 allinansen er også tilgjengeleg. For BM lar det seg gjera å få fram oversikt over kva for selskap som er inkludert i dei ymse risikoklassene i matrisen. Dette gjer det mogleg å overvake risikoutviklinga månad for månand ned på det einskilde engasjement. Denne informasjonen blir brukt ma. til å produsere grunnlagsmateriale for den kvartalsvise gjennomgangen i banken som vidare danna grunnlag for rapportering til styret. Denne gjennomgangen inkluderar minimum revurdering av tidlegare tapsavsatte engasjement, av engasjement på overtrekks- og restanserapport, og andre som av ymse grunnar kjem fram på oppfølgingslister for banken. Da PM er anonymisert, får banken ikkje fram rapportar på engasjementnivå. Her blir det gjort ei oppfølging dersom engasjementet er med på overtrekksog/eller restanserapport, er over eit bestemt nivå, eller av andre grunnar kjem fram på oppfølgingslister for banken. Banken meiner at porteføljen generelt er av god kvalitet. Fordelinga innanfor dei enkelte gruppene, gjer at den totale risikoeksponeringa i banken blir vurdert som middels. Utvikling i risikogrupper og vurdering av framtidige tap Forventa tap for PM er truleg marginale i forhold til renteinntektene. Dette vil også gjelde BM i gruppene Svært låg til Middels risiko. Tap i risikogruppene Høg til Svært høg er forventa å vera mykje mindre enn renteinntektene i desse gruppene. Beløp i gruppa Svært låg risiko har prosentvis reduksjon sidan siste årsskifte og gruppa låg risiko har ei lita forbetring. Middels risiko og svært høg risiko har auka. Gruppa misleghaldne og nedskrivne viser ein prosentvis auke, og dette kjem i hovudsak frå engasjement vi meiner det er teke høgde for i nedskriving på enkeltengasjement. I tillegg har vi auka gruppeavsetjingane i Her tek vi ma. omsyn til tapshistorikk. Vi meiner at vi gjennom dette også har høgde for potensiell auke i tap framover. Vurdering har ført til at vi har auka med 4,1 mill i SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Boligkreditt driv som kredittforetak etter konsesjon frå Kredittilsynet og er lokalisert i Stavanger. Hovudføremålet med foretaket er å sikre eigarane stabil og langsiktig finansiering til konkurransedyktige prisar. Lov med forskrifter som gjev foretaket høve til å utferde obligasjonar med fortrinnsrett, vart ferdigstilt juni SpareBank 1 Lom og Skjåk har ved utgangen av 2009 overført om lag 411,1 mill. kr. i bustadlån til foretaket og beløpet er ikkje med i oversikta nedanfor. Eigarandelen til banken i SpareBank 1 Boligkreditt er ved årsskiftet 0,44 %. Risikogruppe i Nedbetalingslån Kredittar Garanti Sum (saldo + trekkfasilitetar) (samla kreditteksponering) Svært låg Låg Middels Høg Svært høg Mislegh./nedskr Ikkje fordelt Totalt Individuell nedskr. Gruppenedskr Svært låg Låg Middels Høg Mislegh./nedskr Ikkje fordelt Totalt DEFINISJONAR PKT. 1b Konstaterte tap: Tap på engasjement som er konstatert ved konkurs, ved stadfesta akkord, ved utleggsforretning som ikkje har ført fram, ved rettskraftig dom, ved at institusjonen har gjeve avkall på engasjementet eller ein del av dette eller at engasjementet vert vurdert som tap av banken. Nedskriving på individuelle utlån: Avsetjing til dekning av pårekna tap på engasjement som på balansedagen er identifisert som tapsutsette. Nedskriving på grupper av utlån: Utlån og garantiar er gruppert mellom PM og nærare definerte grupper innafor BM. På bakgrunn av materiale ma. av historiske konstaterte tap, blir gruppevise nedskrivingar utrekna i relevant modell a. UTLÅN FORDELT ETTER KOMMUNAR Lom 580,7 563,1 Skjåk 521,0 481,7 Vågå 461,6 418,2 Oslo/Akershus 586,0 564,7 Resten av landet 550,2 597,9 Sum 2 699, ,6

18 3. PRINSIPP FOR FØRING AV RENTER, GEBYR, PROVISJONAR M.M. Renter, gebyr og provisjonar blir teke inn i resultatrekneskapen etter kvart som desse blir tent opp som inntekter eller kjem til som kostnader. Forskotsbetalte inntekter og påløpte ikkje betalte kostnader blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptente ikkje betalte inntekter blir inntektsførte og førte opp som eit tilgodehavande i balansen. Utbytte av aksjar blir inntektsført det året det blir motteke. Gebyr som er direkte betaling for utførte tenester, blir teke til inntekt når dei blir betalt. Etableringsgebyr blir periodisert i den grad dei overstig kostnadene ved etablering av kvart lån. SPESIFIKASJON AV PROVISJONAR OG GEBYR Betalingsformidling 9 107, ,1 Verdipapiromsetjing og forvaltning 4 836, ,9 Forsikring 3 679, ,2 Andre 715,4 60,4 Sum , ,5 4. OPPLYSNINGAR SOM VEDKJEM TILSETTE OG TILLITSMENN Talet på årsverk /tilsette 40/42 38/40 Samla utgifter til lønn og anna godtgjersle til teneste- og tillitsmenn i banken Av dette utgjer: Godtgjersle til forstandarskap Godtgjersle til kontrollnemnd fordelt slik: Ola Lund Tordis Brandsar 18 8 Kristian Hosar 0 11 Kirsti Kolsøe Morken Godtgjersle til styre av dette til: Sevald Sperstad Anne Wangen Hans Kr. Skamsar John Nyland Anne Lise Marstein 1 2 Jostein Hole 0 0 Ragnhild Tråstad Ingvard Olstad Banksjef Resultatført pensjonsopptening banksjef Honorar til ekstern revisjon inkl. mva Kostnadsført honorar til ekstern revisjon Lovpålagt revisjon Andre attestasjonsoppgåver Skatterådgjeving Andre tenester utanfor revisjon Meirverdiavgift Sum kostnadsført til ekstern revisjon Lån og garantiar til medlemmer av forstandarskapet Av dette formannen i forstandarskapet Lån og garantiar til kontrollnemnd fordelt slik: Ola Lund Sum engsjement til verksemder/personar der Lund har eigarinteresser eller er involvert Tordis Brandsar Kirsti Kolsøe Morken 0 0 Lån og garantiar til styret Fordelt slik: Sevald Sperstad Sum engsjement til verksemder/personar der Sperstad har eigarinteresser eller er involvert Anne Wangen Sum engsjement til verksemder/personar der Wangen har eigarinteresser eller er involvert Hans Kr. Skamsar Sum engsjement til verksemder/personar der Skamsar har eigarinteresser eller er involvert Ingvard Olstad John Nyland Sum engsjement til verksemder/personar der Nyland har eigarinteresser eller er involvert Lån til tenestemenn i banken Av dette banksjef Sum engsjement til verksemder/personar der banksjef har eigarinteresser eller er involvert Rentesubsidiar Subsidiekostnadene er ikkje bokførte og verkar på rentenettoen til banken. Banken har bonusavtale der alle tilsette blir behandla likt, dersom avtala vilkår blir nådd. Rente- og avdragsvilkår for leiaren i styret er som for andre kundar. Rente- og avdragsvilkår for adm banksjef er som for andre tilsette. Det er ikkje avtala særskilte vilkår korkje for styreleiar eller adm. banksjef når desse sluttar i banken. Rentevilkåra til banksjefen er 3 % p.a. der attståande løpetid på det eine lånet er under 1 år og det andre har attståande løpetid på 17 år og 9 mnd. Rentevilkår til styreleiar er 3,20 %, og er ordinære vilkår for flexilån i banken. 19

19 5. AKSJAR FINANSIELLE INSTRUMENT Finansielle instrument blir definerte til å omfatte finansielle eigedelar og gjeldspostar. Finansielle instrument på balansen omfattar aksjar, grunnfondsbevis, aksjefond mv. samt obligasjonar og sertifikat. Det blir skilt mellom avtaler som inngår som ledd i eigenhandel for å oppnå forteneste ved prisskilnader og prisendringar og avtaler som inngår i den ordinære verksemda. Avtaler som inngår i førstnemnde kategori, utgjer handelsportefølje (trading), medan dei øvrige avtalene inngår i bankverksemda (sikringsforretningar). Handelsporteføljen blir vurdert til marknadsverdi pr Verkeleg verdi tek utgangspunkt i gjeldande børskurs. Dersom børskurs ikkje er tilgjengeleg, blir verdien satt til kostpris. Endringar i marknadsverdi blir ført netto til resultatrekneskapen som netto gevinst/tap. Handelsporteføljen er finansielle instrument som: - banken har for eiga rekning med sikte for vidare salg eller - for på kort sikt å dra fordel av pris- eller rentevariasjonar, og - sikring av slike posisjonar. Omløpsaksjar og grunnfondsbevis som er handelsportefølje, er vurdert til verkeleg verdi. Andre omløpsmidlar er vurdert til lågaste verdi av kostpris og kjent marknadsverdi. Anleggsporteføljen er vurdert til innkjøpskost. Dersom den verkelege verdien er vesentleg lågare enn innkjøpskost og fallet i verdi ikkje blir sett på som forbigåande, blir porteføljen skrivi ned til verkeleg verdi. HANDELSPORTEFØLJE Selskapets Talet på Kostpris Pålydande Marknadsverd aksjekapital aksjar beløp /bokført verdi Selskapsnamn Telenor ASA TGS Nopec Geophysic Storebrand Norsk Hydro ASA Orkla A Statoil ASA Yara International ASA ANDELAR I AKSJEFOND Odin Global SMB Odin Europa SMB Odin Finland Odin Norge Odin Offshore Odin Norden Odin Eiendom Alfred Berg Likviditet Skagen Høyrente Institusjon Nef Eruo power fund NOK Nef Nordic power fund Nef energy Diversifield fund Nef global resources (sicav) ltd GRUNNFONDSBEVIS Sparebanken Rogaland Sparebanken Nord-Norge Totens Sparebank Sparebanken Øst Sparebanken Møre Sparebanken Midt Norge Sparebank1 Rygge-Vaaler SUM HANDELSPORTEFØLJE Endring i verdiregulering utgjer , og er i sin heilskap ført over resultatrekneskapen. ANLEGGSAKSJAR: Selskapets Talet på Bokført Pålydande aksjekapital aksjar beløp beløp Tilknytta selskap: A/S Midtgard Næringshagen i Nord-Gudbrandsdal Sparebanken Regnskapskontor AS Lunde og Langli Eiendom Sum tilknytta selskap Andelar i ansvarleg selskap mv.: Samarbeidende Sparebanker Utvikling DA * Sum andelar i ans selskap mv Andre anleggsaksjar: Eiendomskreditt A/S SpareBank1 Boligkreditt AS SpareBank1 Næringskreditt AS Samarbeidende Sparebanker A/S ** Nordito AS SpareBank 1 Eiendomsinvest AS Samarbeidende Sparebanker Bankinvest ** Andre Sum andre anleggsaksjar SUM ANLEGGSAKSJAR Inngåande balanse Tilgang Avgang 250 Reversert nedskriving 0 Utgåande balanse Ingen av papira er børsnoterte. * Vår eigarandel utgjer 3,1 %. Resultatført andel for 2009 er bokført med kr 0. Selskapet er gjeldfritt. ** Investeringa er i felleskontrollert verksemd og bokført til kostpris.

20 6. DOTTERSELSKAP/TILKNYTTA SELSKAP Banken eig Sparebanken Regnskapskontor A/S 100 %. Konsernrekneskap er ikkje utarbeidd, da veksemda er forskjellig frå den ordinære bankdrifta og beløpa er uvesentlege i ein konsolidert rekneskap. Firma Kjøps- Forretnings- Eigarandel Stemmetidspunkt kontor andel Sparebanken Regnskapskontor AS Lom 100% 100% Midtgard AS Lom 50% 50% Lunde og Langli Eiendom Lillehammer 25% 25% Aksjekapital Talet på Bokført Pålydande i selskapet aksjar beløp beløp Midtgard AS Lunde og Langli Eiendom Total Resultat rekne- Eigen- Bokført Banken sin andel av: skap 2009 kapital verdi Sparebanken Regnskapskontor AS Midtgard AS Lunde og Langli Eiendom Investeringane både i dotterselskap og i tilknytta selskap er bokført etter kostmetoden. Ikkje noko av selskapa er børsnoterte. DOTTERSELSKAP Sparebanken Regnskapskontor A/S Renter og kredittprovisjonar av utlån og andre fordringar Renter på innskot 0 1 Utlån Innskot IHENDEHAVAROBLIGASJONAR, SERTIFIKAT OG ANDRE RENTEBERANDE VERDIPAPIR Kredittforetak Risikovekt Kommunar og finansføretak Risikovekt Andre Risikovekt Sum kostpris kursreguleringskonto Bokført verdi Marknadsverdi Pålydande verdi Obligasjonane er klassifiserte som handelsportefølje og er vurderte til verkeleg verdi. Gjennomsnittleg effektiv rente er 4,07% (Avkastning/gjennomsnittleg kapital x 100) 8. ANSVARLEG LÅNEKAPITAL Ansvarleg lånekapital bokført under obligasjonar Ansvarleg lånekapital bokført under utlån SUM Av dette ansvarleg lånekapital i finansinst BANKBYGNINGAR, INVENTAR, MASKINAR M.M. Faste eigedomar og andre varige driftsmidlar er ført i balansen til kostpris med fråtrekk av ordinære avskrivingar. Avskrivingane er lineært fordelte over den økonomiske levetida til driftsmidelen. Maskiner Bankbygn. inventar og andre transport- faste midlar m.m. eigedomar Kostnad ved kjøp Tilgang i Avgang i Samla avskrivingar pr Bokført verdi pr Ordinære avskrivingar Avskrivingssatsar i % Bankbygningen i Lom er sin heilskap brukt i eiga verksemd. Bankbygningen i Skjåk er i det vesentlege brukt til eiga verksemd. 21

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2007

Delårsrapport 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.12.2007 Kvartalsrapporten pr. 31.12.2007 nyttar årsrekneskap før disponeringar i 2006 som samanlikningsgrunnlag. Det medfører nokre

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

Årsmelding 2008. Nasjonalparkar og andre verneområde i Ottadalen

Årsmelding 2008. Nasjonalparkar og andre verneområde i Ottadalen Årsmelding 2008 Nasjonalparkar og andre verneområde i Ottadalen 2008 Det var ikkje mange makroøkonomar som spådde korleis verdsøkonomien skulle bli på slutten av 2008. Harald Magnus Andreassen i First

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

1.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap

1.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap Delårsrekneskap 1.kvartal 2015 Snart på tide med litt hagearbeid, oppe på Rykke gartneri har dei blomar og mange andre ting til hagen F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2010

Delårsrapport 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2010 Rekneskapen for 2. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Kvartalsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med dei til ein kvar tid gjeldane lover og reglar for sparebankar og god rekneskapskikk. Kvartalsrekneskapen er ikkje revidert.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 Voss, 28. oktober 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012 Voss, 22. januar 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

KVartalsrapport 1. KVartal 2012

KVartalsrapport 1. KVartal 2012 KVartalsrapport 1. kvartal 2012 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,79 % 0,72 % 0,61 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 Voss, 19. april 2016 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Voss, 21. april 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010 Voss, 18. januar 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no FØREBELS

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer