Årsmelding Fisking. rekreasjon og matauk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk"

Transkript

1 Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk

2 Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske utviklinga, innsatsen til dei tilsette og tillitsvalde i tillegg til auka kundemasse. Året var gjennomgåande hektisk. Mange nye kundar har kome til. Banken har styrka posisjonen og soliditeten ved inngangen til eit nytt år. Fleire av nøkkeltala våre utviklar seg positivt. Dette er også nødvendig for at banken skal ha tilstrekkelege bufferar for å møte dei mange utfordringane framover. Det er svært viktig for oss at banken har vekst i takt med den generelle bankmarknaden i Norge, samtidig som veksten skal vera solid og kontrollert. Banksjefen har ordet Vårt distrikt har, og skal ha, ein solid bank. SpareBank 1 Lom og Skjåk har gjennom alle tider vist stort samfunnsansvar. Banken har vore med og utvikla eit solid og utviklande næringsliv, ei godt forankra busetjing slik at kommunane Lom, Skjåk og Vågå står fram som attraktive tilflyttingskommunar. Her har kommunane trekt den lokale banken aktivt med i sine forskjellige planar om å auke innbyggjartala. Det er i denne samanhengen viktig at vi kjøper varer og tenester av kvarandre, slik at grunnlaget for eksistensen ikkje blir svekka. Det er nok av konkurrerande verksemder der ute som på stutt sikt kan verke forlokkande, men som på lang sikt ikkje når opp i høve til lokalbanken. Kommunane Lom og Skjåk har vore bevisste på dette i alle år. Det gledelege som hendte på slutten av året, var at Vågå kommune også vart heilkunde i banken vår. I 2008 fokuserte vi på at 2/3 av dei tilsette skulle gjennomføre læringshuset som ein del av kompetansestrategien til banken. Vi er heilt avhengig av dyktige medarbeidarar som eit viktig konkurransefortrinn. Dette heldt fram gjennom heile året Styresmaktene har avgjort at finansielle rådgjevarar skal gjennom ei autorisasjonsløype, noko vi er godt i gang med. Banken har to medarbeidarar som har teke den teoretiske og praktiske prøva, og dermed er autorisertt finansielle rådgjevarar. Det blir skarpt fokus på å få mange gjennom denne læringa i Det var strukturendringar innan Samarbeidende Sparbanker AS (Samspar) i 2008 da Grenland Sparebank og SpareBank 1 Telemark fusjonerte til Sparebank 1 Telemark, SpareBank 1 Vestfold og SpareBank 1 Kongsberg Drammen fusjonerte til SpareBank1 Buskerud Vestfold. I 2009 har SpareBank 1 Jevnaker Lunner, SpareBank 1 Gran og SpareBank 1 Ringerike arbeidd med å finne fram til ei strukturell løysing for å fusjonere desse tre bankane. Det vart på slutten av året klart for SpareBank 1 Ringerike Hadeland. På to år har vi innan Samspar gått frå 17 sparebankar til 14. Kva for bankar blir dei neste? Eg vil nytte høvet til å takke alle tilsette for ein kjempefin innsats for banken i Samstundes vil eg takke samarbeidspartane våre, kundar og tillitsvalde for året vi nå har lagt bak oss. Ein særskild takk til styret i banken. Årets temadel handlar om fisking. Eg vonar dette blir interessant lesnad. Eg vil til slutt ynskje alle eit riktig godt år i Arne Henning Falkenhaug Adm. banksjef 3

3 Innhald Nøkkeltal side 5 Melding frå styret side 6 Generelt side 6 Strategiplan side 6 Eigarstyring og selskapsleiing side 6 Hovudtrekka i den økonomiske utviklinga side 6 Sparebankane i Norge side 7 Samfunnsengasjement side 7 Aktivitet gjennom 2009 side 8 Rekneskapet side 8 Resultatrekneskapet side 8 Forslag til disponering av overskot Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Gebyr- og provisjonsinntekter og kostnader Driftskostnader Balanse side 9 Forvaltningskapitalen Utlån og garantiar Verdsetjing av utlån Innskot Verdipapir Eigenkapital og kapitaldekning Innskot målt mot utlån Funding elles Intern kontroll og styring side 10 Generelt Basel II Kredittrisiko Valutarisiko Rente- og kursrisiko Likviditetsrisiko Strategisk risiko Tilsette side 11 Personalet Likestilling Arbeidsmiljø Diskriminering Ytre miljø side 12 Klimautfordringane SpareBank 1-alliansen side 12 Eiendomsmegler 1 side 12 Lom og Skjåk Sparebanks næringslivsfond side 13 Framtida side 13 Takk til forretningskontakter, tillitsvalde og tilsette side 13 Resultatrekneskap pr side 14 Balanse pr side 15 Noter til rekneskap og balanse side 16 Kontantstraumanalyse side 25 Erklæring frå styret og adm. banksjef side 25 Revisjonsberetning side 26 Melding frå kontrollkomiteen side 27 Strategiplan side 28 Eigarstyring og selskapsleiing i SpareBank 1 Lom og Skjåk side 30 Forstandarskap/tillitsvalde side 31 Lokalt næringsliv side 32 Sponsing side 34 Gåveutdeling side 35 Tema: Fiske - rekreasjon og matauk side 36 4

4 Tal i 1000 kroner Resultat før skatt Resultat etter skatt Tap på utlån Forvaltningskapital Eigenkapital Brutto utlån (til kundar) Overført til Boligkreditt Garantiar for valutalån (pålydande) Innskot frå kundar Nøkkeltal Rentenetto 2,11% 2,35% 2,28% 2,36% 2,47% Provisjon og gebyr i % av gj. forv. kapital 0,68% 0,56% 0,58% 0,61% 0,57% Driftskostnader i % av gj. forv. kapital 1,57% 1,56% 1,60% 1,69% 1,75% Driftskostnader i % av sum driftsinntekter, eksklusiv verdipapir 53,07% 52,56% 54,87% 56,24% 57,60% Tapsprosent utlån 0,44% 0,34% 0,13% 0,20% 0,21% Avsetjing til tap i % av brutto utlån 1,78% 1,19% 1,31% 1,41% 1,89% Misleghaldprosent 3,15% 3,28% 1,00% 1,15% 1,14% Eigenkapitalandel i balanse 10,86% 9,98% 10,57% 11,69% 12,20% Eigenkapitalavkastning før skatt 14,35% 0,81% 9,93% 10,50% 11,07% Kapitaldekning 15,20% 15,92% 14,36% 14,69% 15,94% Utlånsvekst eks. tapsavsetjingar 2,81% 1,60% 12,75% 13,52% 6,40% Utlånsvekst inkl. Boligkreditt og valutalån 10,70% 9,10% Innskotsvekst 7,24% 6,00% 10,35% 2,51% 15,90% Innskot i % av utlån 73,02% 70,00% 67,15% 68,61% 76,00% Endring forvaltningskapital 2,65% 5,10% 18,40% 13,46% 7,50% Brutto utlån næring 36,99% 32,53% 32,51% 30,30% 30,29% Brutto utlån privat 63,01% 67,47% 67,49% 69,51% 69,52% Resultat før skatt Resultateffekt frå verdipapir Resultat underliggjande drift inkl. tap Resultat underliggjande drift eks. tap Tal på tilsette Tal på årsverk

5 Melding frå styret Generelt Banken vart stifta i 1873, og vi feira 125 års jubileum i Det året vart banken medlem av SpareBank 1-alliansen, og banken passerte 1 milliard i forvaltningskapital. Det betyr mykje at banken er ein kundeorientert, sjølvstendig og attraktiv sparebank med lokal forankring. Sparebank 1 Lom og Skjåk skal vera ein kostnadseffektiv bank, og skal gjennom alliansen med SpareBank 1 Gruppen ta ut dei fordelane samarbeidet gjev på produkt, innkjøp, utvikling og kompetanse. Banken skal gjennom alliansen skaffe, selja og levere finansielle tenester og produkt og ta ut stordriftsfordelar i form av lågare kostnad og/eller høgare kvalitet slik at kundane får den beste rådgjevinga og dei beste tenestene til konkurransedyktige vilkår. Vi har hovudkontor i Lom kommune og avdelingskontor i kommunane Skjåk og Vågå. Da Sparebank 1 Gruppen AS kjøpte Vår Bank og Forsikring i 2001, fekk vår bank tildelt marknaden i Lesja og Dovre kommunar. Strategiplanen i banken inneheld eit punkt om framtidig etablering av avdelingskontor på Dombås, og styret i banken har i vedtak frå desember 2009 kome med innstilling til forstandarskapet om at det blir etablert kontor på Dombås. Det er forventa at forstandarskapet vil gjera sitt vedtak i Strategiplan Strategiplanen skal vera ein reiskap for styret og tilsette og legg føringar for drifta av banken og strategiske vegvalg i dei næraste åra. Strategiplanen skal gje ei retning og avklare sentrale strategiske tilhøve. Hovudtrekka i den økonomiske utviklinga Det har gått over eit år sidan finanskrisa kom for alvor og førte til det sterkaste attendeslaget i verdsøkonomien sidan andre verdskrig. Arbeidsløysa er høg i mange land, men tilhøva i finansmarknaden er betra. Aktiviteten i verdsøkonomien er i ferd med å ta seg opp, men berre gradvis og frå eit lågt nivå. Finanskrisa ga svikt i tillit til bankane. Tilgangen til eksportkredittar stoppa opp, og internasjonal handel fall kraftig. Industrien fekk ikkje avsetnad på produkta sine. Norske styresmakter sette i verk ei rekkje tiltak for å dempe utslaga av krisa i norsk økonomi. Norges Bank reduserte styringsrenta kraftig hausten 2008 og inn i Styringsrenta vart sett ned til 1,25 % før den vart sett opp til 1,75 % på slutten av Norges Bank trappa også opp sin tilførsel av likviditet til bankane i form av stuttsiktige og langsiktige lån. Ordninga med byte av statspapir mot obligasjonar med fortrinnsrett (OMF) gjorde at bankane fekk langsiktig finansiering. Sterk vekst i offentlege utgifter stimulerte etterspørselen etter varer og tenester. Utviklinga i norsk økonomi har overraska i positiv retning. Høg aktivitet i oljesektoren har saman med tiltaka i penge- og finanspolitikken halde etterspørselen etter varer og tenester oppe. Sysselsetjinga har så langt falle mindre enn venta, og arbeidsløysa har ikkje auka så mykje som venta. Talet på registrerte ledige var på 2,8 % av arbeidsstyrken i september. I skrivande stund er det ikkje statistikk for arbeidsløysa ved årsskiftet. 6 Ei overordna målsetjing er å gjera strategidokumentet mest mogleg tilgjengeleg og konkret slik at alle kan få eit eigarskap til og identifisere seg med dei vegvalga som blir kommunisert i dette dokumentet. Styret vedtok ein del justeringar av strategiplanen i juni Planen gjeld for og er laga i eit samspel med dei tilsette. Strategiplanen følgjer som vedlegg til årsmeldinga. Eigarstyring og selskapsleiing SpareBank 1 Lom og Skjåk har utarbeidd eigne retningsliner for eigarstyring og selskapsleiing. Desse vart vedteke i styremøte 3. januar Retningslinene skal sikre tillit til styret og leiing, og leggje grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for banken, tilsette og andre interessentar. Eigarstyring og selskapsleiing i banken følgjer som vedlegg til årsmeldinga. Produktiviteten er låg, men verksemdene held på arbeidstakarane i påvente av at etterspørselen skal ta seg opp. Forbruket til hushaldningane har auka noko meir enn venta, og vurderinga av utsiktene framover er stadig meir optimistiske. Boligprisane auka mykje i 2009, og er nå på same nivå som sommaren Gjeldsveksten til hushalda har vore stabil, rundt 6 7% dei siste månadene. Hushalda får nå lettare lån enn på hausten Tremånaders pengemarknadsrente, som i fjor haust var på 8 %, er nå på om lag 2,2%. Utlånsrenta i bankane har gått mykje ned i Rentedifferansen til våre handelspartnarar har auka. Forventningane til framtidige renter i marknaden har gått ned ute og auka i Norge. Krona svekka seg mykje i andre halvår i 2008, men har styrka seg betydeleg sidan den gongen.

6 Omsetjinga i norske kroner har teke seg opp etter sommaren, og likviditeten i valutamarknaden har betra seg. Oljeprisen har auka kraftig, og er over dobbelt så høg som ved botnen i desember Det heng truleg saman med at fleire marknadsaktørar ventar at høgare aktivitet i verdsøkonomien vil føre til at oljeetterspørselen framover tek seg opp. Den økonomiske politikken har fungert godt for den norske økonomien, og utsiktene har betra seg. Veksten har teke seg raskare opp enn venta. Arbeidsløysa ser ut til å bli lågare enn forventa. Renta i Norge er framleis låg. Det har gjeve ny vekst i forbruket, og det er utsikter til at etterspørselen frå hushalda framleis vil auke. Samstundes stig bustadprisane. Over tid kan låneopptaka til hushalda igjen auke mykje og sparinga falle. Høg vekst i gjelda til hushalda kan vera ei kjelde til svingingar i produksjon og sysselsetjing på mellomlang sikt. Det styrkar argumenta for at renta vidare skal oppover. Sparebankane i Norge Det er 119 sparebankar i Norge. Dei siste tiåra er talet på sparebankar redusert frå meir enn 600 på slutten av sekstitalet. Reduksjonen er eit resultat av fusjonar for å danne større, meir slagkraftige einingar. Talet er redusert med to sidan Tingvoll Sparebank er samanslege med Sparebanken Møre og blir vidareført som Sparebanken Møre avdeling Tingvoll. Sauda Sparebank er samanslege med Sparebanken Vest og blir vidareført som Sparebanken Vest avdeling Sauda. I alliansen vår har SpareBank 1 Jevnaker Lunner, SpareBank 1 Gran og Sparebank 1 Ringerike arbeidd fram ei strukturell løysing for å fusjonere desse tre bankane. Den nye banken blir da SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Dei siste åra har dei fleste sparebankane inngått strategisk og operativt samarbeid, mellom anna for å oppnå stordriftsfordelar ved innkjøp og på teknologisida. Nå er dette samarbeidet organisert i tre grupperingar: DnB Nor ASA, Spare-Bank1 Gruppen AS og Terra Gruppen AS. Det er totalt ni sparebankar som har samarbeidsavtale med DnB NOR, 20 sparebankar som er med i Spare-Bank 1, 78 sparebankar som er tilslutta Terra-Gruppen A/S og 12 sparebankar som p.t. er sjølvstendige. Det er viktig for sparebankane å ha ein god relasjon inn mot det norske skuleverket. I over 125 år har det vore systematisk samarbeid mellom skulen og sparebankane. I mange år har samarbeidet handla om informasjon innanfor personleg økonomi, og framleis er dette område som mange sparebankar er sterkt engasjert i. Meir enn 50 prosent av personkundane nyttar ein sparebank som sin hovudbank, og sparebankane har såleis stor interesse av at kundane har innsikt og orden i sin private økonomi. Gjennom entreprenørskap i skulen skal elevane forstå kva verdiskaping betyr og lære om vilkåra i nærings- og arbeidslivet. Hensikta med faget er også å fremje etableringslysta hjå elevane. Ein sentral samarbeidspartnar for sparebankane er organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Sparebankane står sterkt i den norske marknaden og står fram som viktige regionale finanssentra og som den berande delen av det lokale og regionale bankvesenet i Norge. Sparebankane har størst marknadsdel når det gjeld innskot og utlån i personmarknaden og har derfor ofte vorte sett på som personkundebankar. Dei har størst marknadsdel i personmarknadssegmentet. Likevel har sparebankane etter kvart også fått ein betydeleg marknadsdel i næringslivsmarknaden, særleg innan små og mellomstore verksemder. Spesielt for næringslivet i distrikta har sparebankane vist seg å vera effektive og konkurransedyktige. Ideologi om nærleik til kundar og marknad kjem fram gjennom at sparebankane har ein desentralisert avgjerdsprosess. Samfunnsengasjement Å vera engasjert i det som rører seg i lokalsamfunnet er ei grunnhaldning til banken. Kvart år deler banken ut fleire millionar til sponsoraktivitet og marknadsføring, i tillegg gåver til lag og foreiningar innan det lokale idretts- og kulturliv. Dette er vårt bidrag til lokalsamfunnet fordi vi har lokal tilknyting og eigarskap. SpareBank1 Lom og Skjåk skal også vera ein aktiv støttespelar og samarbeidspart for det aktive næringslivet som er i bygdene våre. Saman med lokale kommunar bidreg vi til å sikre arbeidsplassar. Vi er eit naturleg kontaktpunkt ved nyetableringar. Styret i banken strekkjer seg langt når nye arbeidsplassar blir etablerte, og for at busetnaden i kommunane skal oppretthaldast. Samfunnsansvaret gjer at vi meiner banken tek større risiko enn ein storbank vil ta. For å kunne gjera dette må banken oppnå gode resultat med vekt på inntening og soliditet. Næringslivsfondet i Lom og Skjåk Sparebank gjev kvart år økonomisk støtte som skal fremje næringsutvikling blant bankkundane våre. I strategien vår er det nedfelt at banken skal satse på barn og unge. Styret i banken har løyvd kr i stønad til etablering av fleirbrukshall i Vågå. Hallen er under planlegging og vil bli marknadsført som SpareBank1-Hallen. Sparebank1 Lom 7

7 8 og Skjåk vil i størst mogleg grad behandle kommunane Lom, Skjåk og Vågå likt, og har difor signalisert at banken seinare vil gje tilsvarande beløp til liknande investeringar i Lom og Skjåk. Kvart år deler vi også ut gåver til lag og foreiningar i Lom, Skjåk og Vågå. Aktivitet gjennom 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk oppnådde eit svært godt resultat i 2009 (sjå tidligare tabell og seinare omtale under resultatrekneskapen). Dette skuldast stor aktivitet innanfor tradisjonelle banktenester, men ikkje minst at vi fekk ein stor auke i inntekter frå salg av forsikrings- og plasseringsprodukt og avkastning på investering i Samarbeidende Sparebanker. Aktiviteten i Lom og Skjåk var tradisjonelt høg også i I Vågå opplever banken at aktiviteten og tilsig av nye kundar utvikla seg svært positivt gjennom Staben vart derfor auka med ein tilsett. SpareBank1 Lom og Skjåk har hatt mange kundearrangement i 2009: - 7. mars arrangerte banken skidag i Hafjell for ungdom i Lom, Skjåk og Vågå mars vart det gjennomført eit kundemøte i Skjåk saman med vårt selskap Odin Forvaltning april var elevar frå ungdomsskulane i Lom, Skjåk og Vågå invitert til skidag ved Lemonsjøen, der André Villa også heldt eit foredrag mai gjennomførte banken eit kundetreff for ungdom i Oslo og Akershus september var vi medarrangør for dølatreff i Oslo der dølakundar vart invitert oktober vart ein del kundar invitert til One CallX-elements Ekstremsportshow i Oslo Spektrum med André Villa oktober var det sparebankkveld med barneframsyninga Jordbærputer og lakrisbåter for våre Labb og Line-kundar i Lom, Skjåk og Vågå som del av sparebankveka november var det kundemøte i Oslo, arrangert saman med Odin Forvaltning november arrangerte banken tur til Agroteknikkmessa på Hellerudsletta for landbrukskundane våre desember var det kundemøte i Lom saman med vårt nye forvaltningsselskap Argo Securities. SpareBank 1 Lom og Skjåk kan sjå attende på enda eit år med pen vekst i sekundærmarknaden. Om lag halvparten av utlånsmassen vår kjem herifrå. Den internasjonale finanskrisa påverka resultatet for banken i Porteføljen av sertifikat og obligasjonar, aksjar, aksjefond og grunnfondsbevis vart nedskrivi med ca. 30 mill. kroner til verkeleg verdi. Resultatet for banken vart på 13,4 mill. kroner før tap og skatt. I år har dette gått motsatt veg, og vi har skrivi opp behaldninga med kr 17,2 mill. kroner, og fått eit resultat på 62,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette er det beste resultatet i historia til banken. Rekneskapet FRAMLEIS DRIFT Bankstyret meiner at alle føresetnadene for vidare drift er til stades, og årsrekneskapen er avlagd under denne føresetnaden. Slik styret ser det, er det etter årsslutt ikkje skjedd noko som krev ytterlegare kommentarar. Resultatrekneskapet For samanlikning med tidlegare år viser vi til tabellen side 5. Prosenttal er utrekna av dagleg gjennomsnittleg forvaltningskapital. FORSLAG TIL DISPONERING AV OVERSKOT SpareBank 1 Lom og Skjåk fekk i 2009 eit historisk stort overskot, og styret er svært godt tilfreds med dette resultatet. Resultatet sikrar banken eit godt grunnlag for vidare vekst. Styret meiner at det framover blir enda viktigare å prestere gode resultat for å kunne halde på sjølvstendet til banken, sikre trygge arbeidsplassar og skape verdiar i lokalsamfunnet. Styret gjer slik framlegg om disponering av overskotet til banken: kr til gåver kr til SpareBank 1 Hallen i Vågå kr overført til fondet i sparebanken. NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er hovudbidraget til banken sitt totale dekningsbidrag og utgjorde 68,7 mill. kroner, som er ein nedgang frå 73,4 mill. kroner frå førre året. Rentenetto utgjer 2,11 %, tilsvarande førre år var 2,35 %. Ut frå konkurransesituasjonen er styret nøgd med rentenettoen. Ikkje inntektsførte renter har auka betydeleg frå 2008 til 2009 og utgjer om lag 4 mill. kroner. Dette påverkar rentenettoen med omlag 0,12 %. GEBYR- OG PROVISJONSINNTEKTER OG KOSTNADER Gebyr- og provisjonsinntekter auka med 4,9 mill. kroner til 22,3 mill. kroner, som utgjer 0,68 %. Også for i år er det ein god auke i provisjonsinntekter frå salg av forsikringar, alternative spareprodukt og frå betalingsformidling. Skadeprosenten i skadeselskapet har også vore god i 2009, noko som medførte at banken fekk utvida provisjonsgrunnlag og dermed inntekta. Banken

8 hadde positiv utvikling i porteføljen i aksjar og obligasjonar med 17,2 mill. kroner. DRIFTSKOSTNADER Dei samla driftskostnadene til banken, inklusive ordinære avskrivingar, vart på 1,57 % mot 1,56 % i Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjer 1,14%, det same som i Kostnadsnivået i banken er tilfredsstillande. Styret meiner det er viktig å ha fokus på god, kostnadseffektiv drift av banken for å oppnå gode økonomiske resultat også i framtida. Balanse FORVALTNINGSKAPITALEN Forvaltningskapitalen utgjer 3 259,3 mill. kroner, ein auke med 2,6 % sidan førre årsskiftet, men må sjåast i samanheng med overføringane til Spare-Bank1 Boligkreditt og valutalån. UTLÅN OG GARANTIAR Utlån voks med 43,2 mill. kroner til 2 651,4 mill. kroner dersom vi ikkje tek omsyn til overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt og valutalån til kundar (netto utlån fråtrekt tapsavsetjingar). Note 2A viser fordeling mellom geografiske område. Garantiar utgjer ved utgangen av ,2 mill kroner og er auka samanlikna med førre år. Note 1B viser garantiar fordelte på næringar og note 11 fordelt på garantitypar. Utlån og garantiar til næringslivet er 36,99 % av totale utlån, for ,53 % og for ,51 %. Den gjennomsnittlege utlånsrenta var 5,56 %, tilsvarande for 2008 var 7,65 %. Banken er medeigar i bustadkredittselskapet Sparebank 1 Boligkreditt AS (S1BK). Selskapet vart etablert for å sikre eigarbankane tilgang til ein funding som er rimelegare enn den fundingen banken sjølv normalt kan oppnå gjennom utferding av særskilt sikra obligasjonar med svært god rating. For å oppnå denne ratingen, må bustadkredittselskapet dokumentere at alle lån oppfyller gjevne kvalitetskrav frå styresmaktene og kredittratingbyrå. Ved å overføre denne type lån mottek banken provisjonsinntekter frå selskapet. Ved utgangen av 2009 er det overført 411,1 mill. kroner til S1BK. Tilsvarande beløp ved utgangen av 2008 var 162,2 mill kroner. Kundane våre har ved utgangen av 2008 valutalån pål. 218 mill kroner. Dette er valutalån hovudsakeleg i CHF (Sveits). VERDSETJING AV UTLÅN Låne- og garantiporteføljen er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinene til Kredittilsynet. Nivået på misleghaldne og tapsutsette engasjement auka mot slutten av året. Individuell nedskriving kjem fram etter at alle næringsengasjement over eit bestemt nivå har vorte grundig vurderte av status både i nåtid og næraste framtid, og vurdering av dei sikringsobjekta banken har. I tillegg er personmarknadskundar over eit bestemt nivå vurderte. Taps- og tapsavsetjingar er i resultatrekneskapen bokførte med 14,4 mill. kroner, som utgjer 0,44 %. Individuelle tapsavsetjingar er på 18,8 mill kroner, og utgjer 0,70 % av brutto utlån. Tilsvarande for gruppeavsetjingar er 29,2 mill kroner og 1,08 %. Samla blir dette 48,0 mill kroner, som er 1,78 % av brutto utlån. I berekninga av gruppeavsetjingar for utlån og garantiar er det teke utgangspunkt i eit eige utarbeidd grunnlagsmateriale basert på historisk konstaterte tap på PM, aktuelle næringsgrupper innafor BM og antatt restløpetid på låneporteføljen. Denne er samanhalden med risikoklassifiseringssystemet utvikla av SpareBank 1 Gruppen, og som blir kalla PorTo. Desse to modellane er deretter samanlikna, og gruppeavsetjingar er bokførte i samsvar med dei retningslinene som vart nedfelte i I vurderinga er det mellom anna teke omsyn til samanlikningstal mot andre bankar i tilsvarande gruppe. Det vil seia for dei to siste år i gruppa 3-10 milliardar og for tidlegare år i gruppa 1-3 milliardar. Pr har banken vår 1,64 % i samla avsetjing, mot andre bankar 0,84 %. Styret har vurdert utviklinga i siste halvdel av 2009 inklusiv utviklinga i misleghald, og meiner at den samla avsetjinga i banken framleis er på eit tilfredsstillande nivå, der det er teke omsyn til at banken jamt over har større tapsføringar enn andre sparebankar av same storleik (sjå avsnitt over). Dette fordi banken alltid har teke eit stort samfunnsansvar. Styret meiner det er etablert gode interne kontrollrutinar. INNSKOT Innskot frå kundar utgjer 1 970,3 mill. kroner, som er ein auke på 132,3 mill. kroner siste året, eller 7,24 % (for 2008 var den 6,0 %). Dei siste åra har det vore auke kvart år, men med svært varierande prosentdel. Delen av større innskot er aukande, men banken meiner å ha gode og fornuftige avtaler med dei største aktørane. Styret er klar over likviditetsrisikoen som ligg i dei store innskota. Den gjennomsnittlege innskotsrenta var på 2,38 %, tilsvarande for 2008 var 4,75 %. 9

9 10 VERDIPAPIR Behaldninga av verdipapir utgjer til saman 293,0 mill. kroner, fordelt med 218,6 mill. kroner klassifisert som handelsportefølje og 74,4 mill. kroner som anleggsportefølje. Sistnemnde beløp inkluderer strategiske investeringar med bokført verdi av aksjar i Samarbeidene Sparebanker AS med 44,3 mill. kroner, Sparebank 1 Boligkreditt AS 15,8 mill kroner, Sparebank 1 Eiendomsinvest AS 2,8 mill. kroner, Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS med 2,2 mill. kroner og Samarbeidende Sparebanker Utvikling DA med 0,5 mill. kroner. Bokført endring i bankbehaldninga av verdipapir definert som handelsportefølje viser for 2009 ein positiv resultateffekt med 16,4 mill. kroner. Plasseringar i verdipapir ligg innanfor dei grensene styret har sett. Styret får kvartalsvis rapportar over verdipapirporteføljen der bokført verdi, marknadsverdi og renterisiko går fram. Banken vil gå gjennom retningslinene sine for å få til ei meir aktiv forvaltning av verdipapirporteføljen. EIGENKAPITAL OG KAPITALDEKNING Etter årsoverskotet utgjer eigenkapitalen nå 354,1 mill. kroner. Heile eigenkapitalen er frå opptente overskot og gjev ein eigenkapitalprosent på 10,86 % rekna ved utgangen av året, mot 9,98 % ved førre årsskiftet. Innteninga har dermed vore tilstrekkeleg til å oppnå målsetjinga i strategiplanen. Kapitaldekning ved årsskiftet utgjer 15,20 %, som framleis er godt over minstekravet på 8 % frå styresmaktene. INNSKOT MÅLT MOT UTLÅN Auken for utlån til kundar har vore lågare enn for innskot frå kundar, og dermed har også denne delen auka til 73,02 % frå førre årsskiftet, da den var 70,00 %. FUNDING ELLES Banken har ein god finansiell situasjon. Behov for funding er dekt gjennom innskot frå andre finansinstitusjonar og gjennom opptak av obligasjonslån. Forfallsstrukturen går fram av note 20. Bankaktiviteten med finansielle instrument er avgrensa til å gjelde eigne posisjonar. Den totale eksponeringa og vurdering av risiko blir jamleg gjennomgått. Intern kontroll og risikostyring GENERELT SpareBank1 Lom og Skjåk har eit mål om å halde samla risikoeksponering på eit moderat nivå. Det er viktig at banken er med på å stimulere til akti- vitet og nyetablering i sitt primærområde. Styret er innforstått med at dette kan medføre risiko i engasjement, men totalt sett er denne satsinga eit samfunnsansvar som den lokale banken må ta. Styret har vedteke prinsipp for risikostyring gjennom instruksar, retningsliner og intern kontroll. Styret får løpande orientering om utviklinga gjennom periodiske rapporteringar. Styret meiner at den operasjonelle og finansielle risikoen er under kontroll, og at banken blir styrt etter reglar som er gjevne i lov, føresegner og i interne retningsliner. BASEL II Med verknad frå vart det internasjonale regelverket for risikostyring og kapitaldekning sett i kraft. Eit samarbeidsprosjekt mellom bankar i Samarbeidende Sparebanker AS (deleigar i SpareBank 1 Gruppen), ga som resultat eit eige bereknings- og rapporteringssystem for å dekkje både pilar I og pilar II (ICAAP). Banken gjorde i 2008 ei samordning av risikovurderinga mellom forskrift for internkontroll og ICAAP. Berekningane tek utgangspunkt i kor mykje kapital banken må ha for å dekkje den risikoen den er eksponert for. KREDITTRISIKO Kredittrisiko er knytt til tap på utlån eller garantiar til kundar, i tillegg til tap på plassering i verdipapir med mindre solide utferdarar. Banken nyttar standardiserte verktøy for kredittbehandling (EDB Kreditt), har etablert policy og retningsliner for kredittgjeving, har etablert fullmaktstruktur, nyttar kredittkomité (utvida leiargruppe) for godkjenning av vesentlege låneførespurnader og standardisert risikoklassifisering av utlån (PorTo fra SpareBank 1 Gruppen). Den økonomiske vurderinga av kundane etter kredittverktøy og risikomodell er basert på objektive kriterium, medan den sikringsdekninga framleis omfattar skjønnsvurderingar. Ved alle nye engasjement blir det lagt stor vekt på evna kunden har til å attendebetale i tillegg til sikkerheita. Alle nye lån blir førelagt/referert for styret. Med bakgrunn i føresegnene frå Kredittilsynet og dei interne retningslinene i banken gjennomgår banken regelmessig utlånsporteføljen sin med tanke på identifisering av moglege tapsutsette engasjement. For bedriftsmarknaden følgjer vi utviklinga i summane for dei ymse risikogruppene samtidig som enkeltengasjement blir vurdert separat. Personkundane er ikkje identifiserte i risikomodellen, derfor blir det framleis gjort vurderingar av større engasjement i denne sektoren. Styret reknar med at veksten i utlåna dei siste åra representerer ein auka tapsrisiko. Tap i personmarknaden har historisk sett vore moderate, men styret vurderer at endringar i arbeidsmarknad og

10 bustadprisar medfører ein auke i tapsrisikoen. Auken av misleghald og elles tapsavsette engasjement indikerer også ein viss risiko for auke i tap i bedriftsmarknaden. Utover dei generelle kommentarane til person- og bedriftsmarknaden blir strukturendringar både i landbruksnæringa og byggebransjen vurdert til å gje auka bransjerisiko. Styret meiner at banken har god kontroll med engasjementa. Samla vurderer framleis styret kredittrisikoen som middels. VALUTARISIKO Banken har liten aktivitet i valutahandel, men har utlånsgaranti for kundar overfor SpareBank 1 Midt-Norge, DnBNor og Swedbank. Bankgarantiar for valutalån inngår i den ordinære engasjementsvurderinga, og kommentarar knytt til utlån er derfor dekkjende også for den risikoen som ligg i valutalån. Utviklinga av dei valutaene vi nyttar, har gjeve positive utslag for kundane i 2009, og dermed også for garantiane til banken. For 2008 var dette motsett. Styret meiner likevel at restsaldo på dei aktuelle valutagarantiane framleis er tilfredsstillande dekt av pantsikringa banken disponerer. RENTE- OG KURSRISIKO Renterisikoen blir sett på som liten, da omfanget av lån eller innskot med fast rente er avgrensa. Renterisiko på verdipapir er knytt til obligasjonsbehaldning. Banken følgjer renterisikoen i obligasjonsporteføljen heile tida. Styret reknar den totale renterisikoen for å vere låg. Behaldninga av omløpsaksjar og grunnfondsbevis er eksponert for kursrisiko, men styret vurderer at denne er av mindre omfang ut frå storleiken på behaldninga. Kursrisiko knytt til anleggsaksjar og strategiske investeringar er også til stades, men styret vurderer denne som moderat. Situasjonen ved årsskiftet er at fleire av dei strategiske investeringane har ein betydeleg meirverdi samanlikna med bokførte beløp. LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisikoen er primært knytt opp til behovet for ekstern funding på grunn av auken i utlån. Overføring av bustadlån til SpareBank 1 Boligkreditt har redusert behovet for eige opplån i marknaden, og er dermed med på å redusere likviditetsrisikoen. Det er dagleg oppfølging/vurderingar av likviditet målt mot kjende svingingspunkt. Målsetjinga om samansetjing av balanse og forfallsstruktur på obligasjonslån, saman med etablerte trekkrettar, gjer at styret framleis meiner å ha ein kontrollert og moderat risiko. STRATEGISK RISIKO SpareBank 1 Lom og Skjåk merkar også større konkurranse, også i primærmarknaden. Sparebankgiganten DNB Nor er vår største konkurrent. Innan alternative spareformer/plasseringar har Acta frå tid til annan informasjonsmøte i vårt område. Måten vi driv bank på, og ikkje minst vår desentraliserte avgjerdsprosess, er eit godt konkurransefortrinn. Tilsette PERSONALET Ved utgangen av 2009 har SpareBank 1 Lom og Skjåk 42 tilsette ved dei tre kontora. Dette utgjer til samen 40 årsverk. I tillegg har banken vaktmeister og reinhaldar i deltidsstilling ved eigedomen til banken i Bismo. Vi har auka bemanninga med to årsverk i Det er tilsett to nye medarbeidarar som PM-rådgjevarar. Dette er Thomas Øyberg med arbeidsstad Skjåk og Mari Synnøve Steinehaugen med arbeidsstad Vågå. Vi lever i ei tid med raske endringar både i samfunnet rundt oss og i banknæringa, noko som krev stor innsats for å løyse nye oppgåver. Banken har dyktige medarbeidarar som står på for arbeidsgjevaren sin. I 2009 har også mange av dei tilsette teke utdanning for å ha kompetanse til å møte nye utfordringar. Styret set stor pris på innsatsen til dei tilsette i banken. LIKESTILLING Dei tilsette i banken fordeler seg med 22 kvinnelege og 20 mannlege tilsette. Alle har like moglegheiter til utdanning, arbeid og fagleg utvikling. Leiargruppa er samansett av tre menn og to kvinner. I tillegg er vararepresentanten for dei tilsette i styret ei kvinne. ARBEIDSMILJØ Sjukefråværet var i 2009 på 9,72 % mot 9,0 % året før. Det har ikkje vore arbeidsuhell knytt til verksemda i Verneombodet gjennomfører årleg kartlegging av det interne arbeidsmiljøet i banken saman med leiinga. Resultatet blir nytta som grunnlag for å setja i verk eventuelle utbetringar. Denne runda vart gjennomført på alle tre kontora i november Styret meiner at banken har eit arbeidsmiljø som er godt og positivt, til glede for den enkelte medarbeidar, kunde og bank. DISKRIMINERING Diskriminering er det same som usakleg 11

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2013 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2014 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006 St.meld. nr. 23 (2006 2007) Innhald 1 Innleiing... 5 4.2.1 Innleiing... 43 1.1 Oversikt over meldinga... 5 4.2.2 Retningslinjene for pengepolitikken. 43 4.2.3 Noregs Banks vurderingar av 2 Finansiell

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon

PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon INNHALD INNHALD... 1 TABELLOVERSIKT... 1 1. INNLEIING... 2 1.2 Overordna styring... 2 2. ANSVARLEG KAPITAL... 3 2.1 Ansvarleg kapital... 3 2.2

Detaljer

PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon

PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon INNHALD INNHALD... 2 TABELLOVERSIKT... 2 1. INNLEING... 3 1.2 Overordna styring... 3 2. ANSVARLEG KAPITAL... 4 2.1 Ansvarleg kapital... 4 2.2 Kapitaldekning...

Detaljer

Prospekt. Obligasjonslån 2004/2007. Lånet er tilrettelagt av:

Prospekt. Obligasjonslån 2004/2007. Lånet er tilrettelagt av: Prospekt Obligasjonslån 2004/2007 Lånet er tilrettelagt av: Munkedamsv. 35, Postboks 2349 Solli, N-0201 OSLO Telefon: 22 87 81 00, Telefaks: 22 87 80 10 Time Sparebank Prospekt 2004 1. ANSVARSERKLÆRINGER...

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 Voss, 27. januar 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer