Kartlegging av kvinners deltakelse og innflytelse i næringslivet i Nord-Trøndelag. Per Reidar Næss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av kvinners deltakelse og innflytelse i næringslivet i Nord-Trøndelag. Per Reidar Næss"

Transkript

1 Kartlegging av kvinners deltakelse og innflytelse i næringslivet i Nord-Trøndelag Per Reidar Næss NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000

2 Tittel : KARTLEGGING AV KVINNERS DELTAKELSE I NÆRINGSLIVET I NORD-TRØNDELAG. Forfatter NTF-notat : 2000:1 Prosjektnummer : 1083 : Per Reidar Næss ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Prosjektrådgiver : Kartlegging av kvinners deltakelse og innflytelse i næringslivet i Nord-Trøndelag : Nord-Trøndelag Fylkeskommune : Per Reidar Næss : Morten Stene Layout/redigering : Anders Sønstebø Referat Emneord Dato : Januar 2000 Antall sider : 66 Pris : 75, Utgiver : Notatet kartlegger hvem som har innflytelse på bedriftenes arbeidsbetingelser, og i hvor stor grad kvinner innehar rollen som innflytelsesaktører overfor næringslivet, innenfor offentlige og halvoffentlige etater og virksomheter i Nord-Trøndelag. : Kvinner, Likestilling, Innflytelsesaktør : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER telefon telefax

3 i FORORD I dette notatet presenteres resultater fra fase III og IV i prosjektet "Kartlegging av kvinners deltakelse og innflytelse i næringslivet i Nord-Trøndelag". Prosjektet ble startet opp i januar 1999 med Nanna Kurtze som prosjektleder. I juni tok undertegnede over som prosjektleder da Kurtze tok permisjon fra sin stilling ved Nord-Trøndelagsforskning (NTF). Prosjektet var opprinnelig avtalt ferdigstilt i oktober 1999, men ble etter avtale med oppdragsgiver utsatt for å få med tallene fra siste kommune- og fylkestingsvalg. Steinkjer, januar 2000 Per Reidar Næss prosjektleder

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURLISTE TABELLER i iii v vi 1. INNLEDNING Målsetting Presisering av prosjektmål Deltakelse Innflytelse Problemstillinger og prosjektdesign Prosjektdesign 4 2. FASE III Problemstillinger for fase III Metode 5 3. AKTØRER INNENFOR OFFENTLIGE/HALVOFFENTLIGE ETATER OG VIRKSOMHETER Hvem er innflytelsesaktører overfor næringslivet Stat Fylke Kommune Andre aktører RESULTAT Stat Politisk beslutningsmyndighet Administrativ beslutningsmyndighet Fylke Politisk beslutningsmyndighet Administrativ beslutningsmyndighet Kommune Politisk beslutningsmyndighet Administrativ beslutningsmyndighet Andre aktører Oppsummering Stat Fylke 41

6 iv Kommune Andre aktører DRØFTINGER AV FUNN KONKLUSJON 49 LITTERATUR 51 Vedlegg 1: Innflytelsesaktører kommunetall

7 v FIGURLISTE Figur side 3.1: Organisasjonskart Fylkesmannen i Nord-Trøndelag : Organisasjonskart arbeidsmarkedsetaten : Organisasjonskart Statens vegvesen i Nord--Trøndelag : Organisasjonskart for Nord-Trøndelag fylkeskommune : Kommunene i Nord-Trøndelag : Kvinneandel stortingsrepresentanter : Kvinneandel SND Nord-Trøndelag : Kvinneandel fylkesmannsembetet : Kvinneandel arbeidsmarkedsetaten : Kvinneandel arbeidstilsynet : Kvinneandel Statens vegvesen : Kvinneandel Fiskeridirektoratet : Kvinneandel skatteetaten : Politiske partiers kvinneandel i fylkestinget : Politiske partiers kvinneandel i fylkestinget : Kvinneandel fylkestinget, fylkesutvalget, leder/nestleder hovedutvalgene og hovedutvalg for regional utvikling : Kvinneandel i NTE- og SND-styrene : Kvinneandel blant administrative beslutningstakere i fylkeskommunen : Kvinneandel kommunale politiske nøkkelposisjoner ** : Kvinneandel kommunale administrative innflytelsesaktører : Kvinneandel banker : Kvinneandel LO/NHO : Kvinneandel næringsselskap 39

8 vi TABELLER Tabell side 1.1: Gruppering av innflytelsesaktører 2 3.1: Gruppering av de aktuelle innflytelsesaktører 7 4.1: Kvinneandel oppsummert 40

9 1. INNLEDNING Prosjektet "Kartlegging av kvinners deltakelse og innflytelse i næringslivet i Nord-Trøndelag" ble startet opp med bakgrunn i sak 97/121 i hovedutvalget for regional utvikling. I denne saken var det økt kunnskap om kvinners deltakelse i næringslivet som var satt opp som strategi nummer 1 (Nord-Trøndelag fylkeskommune, Hovedutvalg for regional utvikling 1997) Målsetting Prosjektet har som målsetting å: Synliggjøre kvinners deltakelse i næringslivet og gi et grunnlag for mer målrettet satsing for å øke kvinners deltakelse og innflytelse i næringslivet (Nord-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelagsforskning 1998). Målsettingen er todelt. Først ønskes en kartlegging for å dokumentere i hvilken grad kvinner deltar og har innflytelse i næringslivet i Nord-Trøndelag. Deretter skal denne kunnskapen brukes for å sette inn målrettede tiltak som kan øke og styrke kvinners deltakelse i næringslivet. Mer presist uttrykt vil prosjektet skaffe kunnskap om kvinners deltakelse gjennom kartlegging, innsamling, og analyse av relevante data som kan bidra til å synliggjøre nåsituasjonen, vise utviklingstrekk over tid, og etablere grunnlag for videre oppfølging gjennom innsamling/vedlikehold av data og analyse av utviklingstrender. 1.2 Presisering av prosjektmål Målsettingen er knyttet til kvinners deltakelse og innflytelse i næringslivet. Under presiseres begrepet deltakelse nærmere mens begrepet innflytelse problematiseres Deltakelse Deltakelse er knyttet til totalt antall kvinner innenfor ulike bransjer og bedriftstyper i privat sektor. Innen offentlig sektor er deltakelse knyttet til totalt antall kvinner som deltar politisk og administrativt, og kvinneandel i forhold til menn.

10 Innflytelse Innflytelse er knyttet både til påvirkning (ved å være) i næringslivet og påvirkning av næringslivet (påvirkning utenfra). I fase III vil vi se nærmere på påvirkning av næringslivet (påvirkning utenfra). Påvirkning (ved å være) i næringslivet Vi har i fase II kartlagt hvilke roller som kan regnes som påvirkningsposisjoner i næringslivet. Aktuelle roller/posisjoner i så måte er: Eier, leder, styremedlem og ansatt. Innflytelse er også brukt i betydningen påvirkning av næringslivet (påvirkning utenfra). Påvirkning av næringslivet kan grupperes i rådgivning, det å være en del av rammebetingelsene og påvirke rammebetingelsene for næringslivet. Her vil det være både næringsmessige aktører (kommersielle/private) og offentlige aktører 1. Næringsmessige innflytelsesaktører vil være: finansaktører, ulike næringsselskaper/bransjeforeninger/interesseforeninger, bedriftsrådgivere/konsulenter, saksbehandlere etc. Sett ut i fra prosjektets problemstilling vil det være interessant å kartlegge i hvilken grad kvinner innehar slike rådgivningsfunksjoner. Tabell 1.1: Gruppering av innflytelsesaktører Administrativt Politisk Stat Nivå Fylke Kommune Når det gjelder offentlige innflytelsesaktører kan det grupperes slik som fremstilt i tabell 1.1. Figuren skiller mellom ulike nivå; stat, fylke og kommune. Dessuten deles det i administrative og politiske aktører.

11 3 I offentlig sammenheng kan det være relevant å skille mellom de som arbeider direkte med næringssaker og de som arbeider mer indirekte med næringssaker. Det er viktig å huske at de såkalte indirekte aktørene kan representere betydelig påvirkning av rammebetingelser for næringslivet. Det har i arbeidet med kartleggingen vist seg vanskelig å skille mellom de som arbeider direkte og de som arbeider indirekte med næringssaker. Samtidig vil organiseringen av hvordan ulike offentlige enheter håndterer næringssaker variere, spesielt gjelder dette på kommunalt nivå. 1.3 Problemstillinger og prosjektdesign Problemstillingene for hele prosjektet er å skaffe informasjon om: Totalt antall kvinner innenfor ulike bransjer og bedriftstyper i privat sektor, og kvinneandel i forhold til menn. Dette gjelder: andel kvinner som er bedriftseiere, i lederstillinger, er styreledere eller styremedlemmer andel kvinner som er i stillinger med oppgaver innen bedriftsrådgivning eller næringsutvikling Totalt antall kvinner innen offentlig sektor som deltar i organer med politisk beslutningsmyndighet, i lederstillinger, som saksbehandlere eller med rådgivingsoppgaver innen etater og virksomheter som arbeider med, eller har ansvar for tilrettelegging for næringsutvikling og/eller tiltak for næringslivet. Utviklingstrekk mht kvinners deltakelse i næringsliv og næringsutvikling. Nordtrønderske forhold sammenlignet med data på nasjonalt nivå og i forhold til andre fylker. 1 Det kan være vanskelig å dra et skarp skille mellom næringsmessige aktører og offentlige aktører i enkelte tilfeller. Uten at dette representerer noen kompliserende faktor for prosjektets problemstilling.

12 4 1.4 Prosjektdesign Prosjektet er delt inn i fire faser: Fase I Forprosjekt Fase II Fase III Fase IV Presentasjon av ulike datakilder og anbefaling om videre arbeid. intf-notat, 1999:4. Beskrivelse av deltakelse med data fra SSB. Formell analyse ferdigstilles juni. Kartlegging av innflytelse politisk og administrativt. Kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Drøfting av funn i fase II og III. Rapportering. Fase I ble avsluttet i februar/mars 1999 og resultatene ble presentert i intfnotat 1999:4. I dette notatet presenteres resultatene fra fase III og IV.

13 2. FASE III Mens vi i den foregående fase har sett på næringslivets indre liv og hvem som påvirker bestemmelsene som tas internt i bedriftene, vil vi i fase III kartlegge de ytre påvirkningene. Hvem har innflytelse på bedriftenes arbeidsbetingelser utenfra? Hvem legger rammebetingelsene for næringslivet og hvem møter bedriftene når de har behov for rådgivning vedrørende lovgivning, finansiering og mulige støtteordninger. Næringsmessige innflytelsesaktører vil primært finnes innenfor offentlig sektor, men også halvoffentlige etater og virksomheter som bank og forsikring, næringsselskap og arbeidstaker/-giverorganisasjoner vil bli forsøkt kartlagt. Hovedelementet i fase III vil være å synliggjøre kvinners deltakelse i rollen som "påvirker" overfor næringslivet i Nord-Trøndelag Problemstillinger for fase III Hvilke offentlige og halvoffentlige etater og virksomheter på de ulike nivå har ansvar for tilrettelegging for næringsutvikling og/eller tiltak for næringslivet? Hvem er innflytelsesaktører overfor næringslivet innenfor de aktuelle etater og virksomheter? I hvor stor grad innehar kvinner rollen som innflytelsesaktør overfor næringslivet innenfor offentlig og halvoffentlige etater og virksomheter? 2.2 Metode Data er basert på informasjon innhentet ved samtaler/intervju med representanter fra de forskjellige etater og virksomheter, og med bruk av offentlig tilgjengelig dokumentasjon.

14

15 3. AKTØRER INNENFOR OFFENTLIGE/HALVOFFENTLIGE ETATER OG VIRKSOMHETER Vi har tidligere i rapporten, tabell 1.1, skissert hvordan vi kan gruppere de forskjellige etater og virksomheter på ulike nivå, fordelt på administrativ og politiske aktører. For Nord-Trøndelags tilfelle vil aktørene som har ansvar for tilrettelegging for næringsutvikling og/eller tiltak for næringslivet fordele seg på følgende måte: 7 Tabell 3.1: Gruppering av de aktuelle innflytelsesaktører Nivå Politisk Administrativt Stat Stortingsrepresentanter fra Nord-Trøndelag fylke Fylke Fylkestinget Fylkesutvalget Hovedutvalg for RUA Øvrige hovedutvalg NTE-styret SND-styret Kommune Kommunestyre Ordfører og Varaordfører Formannskap eller tilsvarende Leder og nestleder i kommunens hovedutvalg Ledelse og medlemmer i hovedutvalg for næringssaker Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) Nord-Trøndelag Fylkesmannsembetet Arbeidsmarkedsetaten Arbeidstilsynet Statens vegvesen Nord-Trøndelag vegkontor Fiskeridirektoratet Region Trøndelag Skatteetaten Fylkesrådmann Fylkesrådmannens ledergruppe Ledelse og saksbehandlere for næringssaker i Regional utviklingsavdeling (RUA) / øvrige avdelinger Rådmann Næringsetat Ledelse og saksbehandlere for: - plansaker - byggesaker - kommunaltekniske tjenester - næringssaker - jordbruk - skogbruk Kommunale næringsselskap Andre Arbeidsgiverorganisasjon Arbeidstakerorganisasjon Bank og forsikring Næringsselskap

16 8 Aktørene er plukket ut etter interne drøftinger og på bakgrunn av møte med representanter fra NHO, SND, Nord-Trøndelag fylkeskommune og arbeidsmarkedsetaten. I oversikten har vi også tatt med en gruppering av halvoffentlige aktører som ikke direkte kan legges inn i et av de tre nivågrupperingene. 3.1 Hvem er innflytelsesaktører overfor næringslivet Mens det internt i bedriftene er daglig leder og styreformann som påvirker bestemmelsene som blir tatt, og som avgjør bedriftenes fremtidig utvikling, er det innenfor offentlig virksomhet ikke primært leder og eventuelle mellomledere som har påvirkning på næringslivets arbeidsbetingelser. Representanter fra næringslivet møter i langt større grad ansatte utenfor ledersjiktet når de henvender seg til offentlige etater for å få svar på spørsmål og ønsker om nødvendig hjelp for å drive sin virksomhet. Saksbehandleren er ofte avgjørende for den enkelte bedrifts oppfatning av etaten, og saksbehandlerens holdning vil i tillegg til kunnskap, ofte være en avgjørende faktor for hvordan f.eks. nyetablereren føler det offentlige er til nytte for han. Vi vil her ta for oss den enkelte etat og virksomhet innenfor de forskjellige offentlige nivå, både politisk og administrativt og vurdere hvem som er de aktuelle innflytelsesaktører Stat Politisk beslutningsmyndighet Stortingsrepresentantene De fra fylket valgte stortingsrepresentanter utøver i tillegg til sitt virke i Stortinget, en betydelig grad av påvirkning på de politiske avgjørelser som blir tatt i eget fylke. Næringslivet har i stadig sterkere grad oppdaget stortingsrepresentantenes påvirkningskraft, og enkelte næringslivsledere bruker stortingsrepresentantene aktivt for å fremme sine synspunkter i politisk betente saker. Nord-Trøndelag fylke er representert med seks stortingsrepresentanter.

17 9 Administrativ beslutningsmyndighet Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, SND Nord-Trøndelag SND Nord-Trøndelag skal være et kraftsenter for utvikling av næringslivet i fylket. SND skal i samarbeid med andre finansinstitusjoner og utviklingsmiljø aktivt identifisere og finansiere nye investeringer, forskningsoppdrag, kompetansehevingstiltak og andre utviklingsprosjekter i bedriftene. SND har samarbeidsavtaler med andre statlige institusjoner som Norges forskningsråd, Norges Eksportråd og Norsk Designråd. Foruten SNDs ulike ordninger, forvalter SND Nord-Trøndelag også fylkeskommunale virkemidler rettet mot næringslivet. Det er i dag 17 ansatte ved SND Nord-Trøndelag. De har følgende titler og arbeidsoppgaver og fordeler seg som følger: direktør ledelse 1 stk. seksjonssjef ledelse 1 stk. soussjef saksbehandling, avdelingsledelse 2 stk. kontorsjef saksbehandling 8 stk. konsulent saksbehandling 1 stk. sekretær sekretærfunksjoner, ekspedisjon, regnskap etc. 4 stk. SNDs innflytelsesaktører overfor næringslivet anses i denne rapporten å være ledelse og saksbehandlere, totalt 13 personer. Fylkesmannsembetet Fylkesmannen har sin egen administrasjon og denne betegnes som et fylkesmannsembete. Fylkesmannens oppgave er å være Kongens og regjeringens representant i distriktet. Fylkesmannsembetet i Nord-Trøndelag er organisert på følgende måte:

18 10 Fylkesmann Ass. fylkesmann Adm. avdeling Kommunal- og fam.avd. Landbruksavd. Miljøvernavd. Figur 3.1: Organisasjonskart Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Antall ansatte pr. okt. 99 er 108. Disse fordeler seg på ledelse og avdelinger på følgende måte: ledelse 2 miljøvernavdeling 21 administrasjonsavdeling 21 landbruksavdeling 36 kommunal- og familieavdeling 28 I vår kartlegging av innflytelsesaktører overfor næringslivet, har vi sett på miljøvern- og landbruksavdelingen. Vi har lagt de ansattes stillingsbenevnelser til grunn for å kartlegge innflytelsesaktørene. I tillegg er lederne medregnet. Arbeidsmarkedsetaten Arbeidsmarkedsetaten er organisert på følgende måte:

19 11 Figur 3.2: Organisasjonskart arbeidsmarkedsetaten Arbeidsmarkedsetatens hovedmålsetting er å bistå arbeidssøkere med å få arbeid, bistå arbeidsgivere ved rekruttering og omstilling og å forebygge og dempe skadevirkninger av arbeidsledighet. Fylkesarbeidskontoret styrer aktiviteten arbeidsmarkedsetaten har i fylket. Kontoret skal følge utviklingen på arbeidsmarkedet og kartlegge behov for service til arbeidssøkere og arbeidsgivere. Totalt antall ansatte ble oppgitt til 152 personer, fordelt på ca. 115 stillinger. Undersøkelsen vil kartlegge kjønnsfordelingen blant etatens innflytelsesaktører, som vi har definert til å være ledere og nestledere ansatt ved fylkesarbeidskontoret og ved fylkets seks arbeidskontor. Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet er underlagt Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. I tillegg har Arbeidstilsynet forvaltnings-, tilsyns- og informasjonsoppgaver i forhold til følgende lover som er viktig for næringslivet: lønnsgarantiloven, ferieloven, lov om lønnsplikt under permittering og lov om 1. og 17. mai som høytidsdager. Arbeidstilsynet 10. distrikt omfatter Nord- og Sør-Trøndelag fylke unntatt Røros. Næringslivet i Nord-Trøndelag betjenes av et avdelingskontor i Steinkjer.

20 12 Arbeidstilsynet 10.distrikt har totalt 31 stillinger. Av disse er 5 stillinger lokalisert til Nord-Trøndelag og disse representerer arbeidstilsynet overfor næringslivet i fylket. Statens vegvesen Nord-Trøndelag vegkontor Statens vegvesen i Nord-Trøndelag er en distriktsadministrasjon underlagt Vegdirektoratet, som igjen er underlagt Samferdselsdepartementet. Vegvesenet har ansvar for riksvegene og vegtrafikksaker, i tillegg til ansvaret med å forvalte fylkesvegnettet. Statens vegvesen i Nord-Trøndelag er organisert i følgende avdelinger: Stab Vegsjef Administrasjon Trafikk Utbygging Prosuksjonsavdeling Figur 3.3: Organisasjonskart Statens vegvesen i Nord-Trøndelag Totalt har Statens vegvesen i Nord-Trøndelag 404 ansatte fordelt på vegkontoret på Steinkjer og ved etatens uteseksjoner. Administrasjons-, trafikk- og utbyggingsavdelingene inngår i myndighetsavdelingen. Som innflytelsesaktører overfor næringslivet har vi regnet ansatte i følgende 17 stillinger: ledelse myndighetsavdeling; produksjonsavdeling; vegsjef 3 avdelingssjefer, 5 saksbehandlere 1 avdelingssjef, tre innkjøpere, 4 produksjonsledere Fiskeridirektoratet Region Trøndelag Fiskeridirektoratets Ytre Etat (YE) har ansvar for direktoratets forvaltnings- /kontrollvirksomhet på regionalt (fylkes) og lokalt (kommune) plan. Oppgavene kan inndeles i følgende hovedoppgaver; forvaltning, planlegging, kvalitetskontroll, ressurs- og reguleringskontroll, havbrukskontroll og beredskapsarbeid/havovervåkning. YE er organisert i ni regionkontor og ansvaret for Nord-Trøndelag er lagt til Fiskeridirektoratet Region Trøndelag med hoved-

21 13 kontor i Trondheim. Fiskeridirektoratet Region Trøndelag har fire utekontor (fiskerikontor på kommunalt plan) hvorav to er lokalisert til Nord-Trøndelag. Totalt i regionen er det 23 ansatte, hvorav fire er ansatt ved kontorene i Nord- Trøndelag. I vår kartlegging vil vi se på sammensettingen blant de ansatte i regionsledelsen og ved kontorene i Nord-Trøndelag. Skatteetaten Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet og omfatter Skattedirektoratet, 19 fylkesskattekontor, 18 skattefogdkontor, 436 likningskontor og folkeregistre, sentralskattekontor for storbedrifter og utenlandssaker og Oljeskattekontoret. Etaten er for tiden under stor omorganisering som spesielt berører likningskontorene. Innflytelsesaktører overfor nordtrøndersk næringsliv vil finnes ved kommunens likningskontor/folkeregistre, Nord-Trøndelag fylkesskattekontor og fylkets skattefogdkontor. Likningskontorenes hovedoppgave er blant annet å behandle klager og gi veiledning og informasjon om skatt og skatteregler. Fylkesskattekontoret skal foruten å veilede likningskontorene og føre tilsyn med deres virksomhet, ha avgjørelsesmyndighet for klager over pålegg fra likningskontoret. Fylkesskattekontoret kontrollerer også de næringsdrivendes oppgaver og regnskaper (bokettersyn). Skattefogdkontorene er faglig overordnet de kommunale skatteoppkreverne og har som en av sine hovedoppgaver å innkreve merverdiavgift, investeringsavgift, arveavgift og en rekke mindre, statlige avgifter og gebyr. I vår undersøkelse har vi tatt hensyn til etatens omorganisering, og vi vil som innflytelsesaktører regne likningssjefer, rådgivere og saksbehandlere for næringssaker ved likningskontorene i kommunene. I tillegg har vi medregnet ledelse og saksbehandlere av næringssaker innenfor fylkesskatte- og skattefogdkontoret Fylke Nord-Trøndelag fylkeskommune har følgende administrative og politiske organisering:

22 14 Figur 3.4: Organisasjonskart for Nord-Trøndelag fylkeskommune Politisk beslutningsmyndighet Fylkestinget er øverste politiske organ i Nord-Trøndelag, og fylkestingets medlemmer kan utøve en viss grad av påvirkning overfor nordtrøndersk næringsliv. Spesielt vil sammensetningen av fylkesutvalg, hovedutvalg for regional utvikling (RUA) og leder og nestleder for de forskjellige hovedutvalg være av betydning. Det samme vil gjelde de politisk valgte representantene i styrene for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND). Fylkestinget Totalt er 45 representanter innvalgt i fylkestinget i Nord-Trøndelag.

23 15 Fylkesutvalget Fylkesutvalget er et utvalg på 11 av fylkestingets medlemmer. Fylkesutvalget fungerer som fylkesplanutvalg og klagenemnd. Med tillegg av to representanter fra de ansatte er fylkesutvalget administrasjonsutvalg. Hovedutvalget for Regional Utvikling Hovedutvalget for regional utvikling består av 11 av fylkestingets medlemmer, og er fylkeskommunens hovedutvalg når det gjelder saker av regionalpolitisk karakter. Utvalget har blant annet ansvar for næringspolitiske saker. Øvrige hovedutvalg kontrollutvalg hovedutvalg for kultur hovedutvalg for utdanning hovedutvalg for helse og sosial I vår kartlegging vil vi se på sammensetningen av leder og nestleder i de ovenfornevnte fylkeskommunale utvalg. NTE-styret Styret for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk velges av fylkestinget, og består av sju medlemmer. SND-styret Styret for Statens nærings- og distriktutviklingsfond i Nord-Trøndelag velges av fylkestinget og består av sju medlemmer. Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene NHO og LO er representert i styret med sine ledere. Administrativ beslutningsmyndighet Fylkesrådmannen og fylkesrådmannens ledergruppe Øvrig ledelse og saksbehandlere for næringssaker Blant de administrativt ansatte i fylkeskommunen har vi som innflytelsesaktører overfor næringslivet regnet fylkesrådmann og fylkesrådmannens ledergruppe, som foruten fylkesrådmannen består av fylkeshelsesjef, fylkes-

24 16 utdanningssjef, fylkesøkonomisjef, fylkespersonal- og administrasjonssjef, fylkesplan- og utviklingssjef, fylkeskultursjef og fylkesinformasjonssjef. I tillegg vil vi som innflytelsesaktører ovenfor næringslivet i fylket, regne øvrig ledelse og saksbehandlere for næringssaker i fylkeskommunen. Disse er hovedsakelig ansatt innenfor Regional utviklingsavdeling og er utplukket i samarbeid med avdelingen Kommune Figur 3.5: Kommunene i Nord-Trøndelag

25 17 Politisk beslutningsmyndighet Nord-Trøndelag fylke består av 24 kommuner og antall representanter som velges inn i kommunestyrene varierer etter størrelsen på kommunene. Det er stor variasjon i oppdeling og benevnelse på de forskjellige kommunale politiske utvalg. I vår henvendelse til kommunene har vi spurt etter sammensetningen i følgende stillinger og utvalg fordelt på kjønn: kommunestyre ordfører og varaordfører formannskap eller tilsvarende leder og nestleder i hovedutvalg/utvalg leder, nestleder og medlemmer i hovedutvalg for næringssaker Rapporten vil ta for seg sammensetting av utvalg og posisjoner etter valget i 1999 og se tallene i forhold til den foregående perioden. Administrativ beslutningsmyndighet På samme måte som kommunene har forskjellig politisk organisering, der antall og benevnelsene på de forskjellige utvalg varierer, er de administrative organisasjonskartene også forskjellig fra kommune til kommune. I vår kartlegging har vi listet opp følgende administrative stillinger og avdelinger og fått kommunene selv til å fordele de ansatte etter kjønn innenfor de forskjellige stillinger og avdelinger: rådmann næringsetaten: ledelse og saksbehandlere for plansaker ledelse og saksbehandlere for byggesaker ledelse og saksbehandlere for kommunalteknisk tjenester næringssjef, næringskonsulent og saksbehandlere for næringssaker jordbrukssjef og saksbehandlere for jordbruk skogbrukssjef og saksbehandlere for skogbruk ledelse og saksbehandlere i kommunale næringsselskap I mange av kommunene er det de samme personene som innehar flere av de ovenfor nevnte stillingene. De ansatte vil i slike tilfeller kun bli medregnet en gang.

26 Andre aktører På tvers av de offentlige nivå og på siden av de rene offentlige etater, er det andre halvoffentlige etater og virksomheter som er viktige næringsmessige innflytelsesaktører. I denne kategori har vi i kartleggingen tatt med banker, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og næringsforeninger. Bank og forsikring Innen bank- og forsikringsvirksomhet har det skjedd store forandringer både på eiersiden og innenfor selskapenes virksomhetsområder. Nye samarbeidskonstellasjoner har oppstått, og virksomheten til mange av selskapene har blitt utvidet til å omfatte både bank- og forsikringsvirksomhet. Næringslivet i Nord-Trøndelag betjenes i dag hovedsakelig av banker med hovedkontor utenfor fylket. Dette er større banker med avdelingskontor lokalisert i opptil flere av kommunene i fylket, og med egne avdelinger for å betjene næringslivet. Bankenes næringsavdelinger er som oftest sentralisert til en av de sentrale avdelingskontorene i fylket. Rene forsikringsselskap med aktiv satsning mot næringslivskunder er det i dag få igjen av. Det er i Nord-Trøndelag i tillegg fire selvstendige banker med firmaadresse i fylket. I vår kartlegging har vi sett på følgende banker og forsikringsselskap: SpareBank 1 Midt-Norge Fokus Nord-Trøndelagsbanken Vår bank og forsikring Den norske Bank ASA Postbanken Gjensidige Nor Aasen Sparebank Grong Sparebank Hegra Sparebank Verran Sparebank Vesta Forsikring AS Storebrand

27 19 Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner NHO "Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) skal arbeide for at bedriftene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for den enkeltes leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn." (NHOs lover) Næringslivets Hovedorganisasjon i Nord-Trøndelag hadde ved årsskiftet 1998/ medlemmer. Administrasjonen har kontor på Steinkjer og ledes av en regiondirektør. I tillegg er kontoret bemannet med tre medarbeidere som alle har arbeidsoppgaver direkte rettet mot nordtrøndersk næringsliv. LO LO har distriktskontor i alle landets fylker. Distriktskontorene ledes av en distriktssekretær. LO-kontorene i fylkene driver informasjonsarbeid og samordner fagbevegelsens innsats på fylkesplan. Noen av LOs fagforbund har egne ansatte i fylket. Disse er Norsk Kommuneforbund, Norsk Arbeidsmandsforbund, EL- & IT-forbundet og Fellesforbundet. Disse vil i tillegg til ansatte på distriktskontoret, være arbeidstakerorganisasjonens innflytelsesaktører overfor næringslivet. Næringsselskap halvkommunale og regionale Flere av kommunene i fylket har i samarbeid med næringslivet etablert egne næringsselskap. Eierandelen er i de fleste tilfeller fordelt mellom kommunen og næringslivet. Næringsselskapene har en friere rolle overfor næringslivet enn kommunenes egne næringsetater. I tillegg har en del kommuner gått sammen og etablert regionråd som tilnærmet utfører de samme oppgaver overfor næringslivet som næringsselskapene. Regionrådene har få egne ansatte, men har i tillegg personer direkte knyttet til spesielle prosjekt. Vi har også tatt med de interkommunale oppdrettskonsulentene i vår oversikt. I Nord-Trøndelag har vi registrert følgende selskap som hører inn under ovenfornevnte kategori: Meråker utvikling Stjørdal Næringsforum Frosta Utvikling Levanger Utvikling Verdal Næringsforum

28 20 Steinkjer Næringsselskap Indre Namdal Regionråd (Grong, Namsskogan, Lierne, Røyrvik, Høylandet, Snåsa) Midtre Namdal Regionråd (Namsos, Flatanger, Fosnes, Overhalla, Namdalseid) Fosen Regionråd (Leksvik, Mosvik, Verran) interkommunalt oppdrettskontor for Fosnes, Flatanger, Namsos interkommunalt oppdrettskontor for Vikna, Nærøy, Leka

29 4. RESULTAT I dette kapitlet drøftes dataene presentert i kapittel tre i henhold til problemstillingene. Hvor stor andel utgjør de kvinnelige ansatte blant de presenterte innflytelsesaktører på de forskjellige offentlige nivå? Kvinneandelen innenfor de forskjellige nivå og etater har vi vurdert i forhold til forskjellige forholdstall, ut fra hva som har vært mulig å innhente av opplysninger om arbeidsområder og organisering i de forskjellige etater og selskap. For de politisk valgte innflytelsesaktørene har vi sammenlignet kvinneandelen i de nyvalgte posisjoner og utvalg med tallene for forrige periode. Det er verdt å merke seg at enkelte etater og virksomheter har få ansatte, slik at marginale endringer gir store relative utslag Stat Politisk beslutningsmyndighet Stortinget 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Nord-Trøndelag Stortinget Menn Kvinner 1 60 Figur 4.1: Kvinneandel stortingsrepresentanter Av de seks valgte stortingsrepresentantene fra Nord-Trøndelag fylke er det en kvinne. Dette utgjør en kvinneandel på 16,7 %. Av landets 165 valgte representanter på Stortinget er 60 kvinner. Dette utgjør 36,4 %. Nord-Trøndelag er det fylket som i lag med Troms og Telemark, har den dårligste kvinneandelen

30 22 blant stortingsrepresentantene. Fem fylker har 50 % eller bedre kvinneandel. Best er Sogn og Fjordane fylke med 60 % (Stortinget 1999) Administrativ beslutningsmyndighet Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, SND Nord-Trøndelag 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Totalt ansatte Ledere/saksbehandlere Menn Kvinner 7 3 Menn Kvinner Figur 4.2: Kvinneandel SND Nord-Trøndelag Kvinneandelen blant ledere og saksbehandlere (23 %) er klart lavere enn kvinneandelen totalt i SND Nord-Trøndelag (41 %). Alle ansatte menn er i ledende stillinger eller i saksbehandlerstilling.

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra).

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Prognoser for elgbestandens størrelse og utvikling Tilrådning om elgkvoten i 2011. Paul Harald Pedersen Overhalla,

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 7/2005 Innhold: Forord 5 Rapportens hovedsignaler 6 Utviklingen i Nord-Trøndelag 7 Nord-Trøndelag i forhold til andre fylker

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1 NHO Eiendomsskatt Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Delrapport 1 April 2014 Eiendomsskatt utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nord-Trøndelag

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nord-Trøndelag Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nord-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 30/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? Norsk nettverk for helsefremmende arbeid Kvinner og røyking Mandag 5.9.2011 Lillehammer HUNT HUNT1 (1984-86)

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær Fra: Nord-Trøndelag KrF Sendt: 5. februar 2016 10:47 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Re: Trøndelagsutredningen og tilhørende intensjonsplan høring Vedlegg: Høring Trøndelagsutredningen

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2006

Næringsanalyse for Innherred 2006 Næringsanalyse for Innherred 2006 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Innherred

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling,

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling, Meløy en likestillingsvennlig kommune? Kvinnenettverket i Meløy Kvinnenettverket i Meløy Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Av Knut Vareide og Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2006 Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2 Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Forord Denne rapporten

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Notat angående mulig kjønnskvotering på partilistene ved kommunestyrevalg

Notat angående mulig kjønnskvotering på partilistene ved kommunestyrevalg Notat angående mulig kjønnskvotering på partilistene ved kommunestyrevalg Johannes Bergh & Henning Finseraas 6. mars 2012 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har gjort et direkte kjøp av

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13 GLØD - Et nasjonalt prosjekt Bakgrunn Mål om full barnehagedekning førte til stor vekst i utbygging av barnehageplasser Innføring av rett til barnehageplass i 2009 Hva med kvalitet og kompetanse i barnehagen?

Detaljer

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2005 Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer AGENDA 09.45 10.00 Kaffe med nogo attåt 10.00 12.00 Vedlikeholdsårsmøte v/liv Iversen m/flere (pause innlagt) - Nye avtaler/vedlegg - Nytt vedlikeholdssystem

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Innhold 1. Bakgrunn/mandat 2. Dagens organisering 2.1 Ressursbruk pr. skole 3. OT-målgruppen 4. Arbeidsoppgaver i OT 4.1 Endringer

Detaljer

Del 1 - Befolkningsforhold

Del 1 - Befolkningsforhold Del 1 - Befolkningsforhold Innhold 1 Befolkningsforholdene i Nord -Trøndelag... 2 1.1 Folketallsutviklingen... 2 1.2 Fødselstall, dødstall og flytting... 4 1.3 Befolkningsstruktur: Kjønns- og aldersfordeling...

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Nye tall og sammenligninger

Nye tall og sammenligninger Nye tall og sammenligninger Åre, 13.3 2007 Øystein Lunnan Innhold Viser til innlegg i fjor om prognoser etc. Nye sammenligninger folketall Sterkere sentralisering i Norge Virkning av demografi på rammetilskudd

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Strategi for likestilling og mangfold i Nord-Trøndelag

Strategi for likestilling og mangfold i Nord-Trøndelag Strategi for likestilling og mangfold i Nord-Trøndelag 1. Bakgrunn Fylkestinget vedtok på fylkestinget 8. mars 2007 at det skulle utarbeides strategier for likestilling i Nord Trøndelag. Samtidig ble det

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

HUNT. Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.2010 HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.2010 HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.21 HUNT HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (26-8) Steinar Krokstad HUNT forskningssenter Det medisinske fakultet Levealder og livskvalitet Øker Generell

Detaljer

Diverse info. Norge digitaltmøte 29. september 2015 Liv Iversen

Diverse info. Norge digitaltmøte 29. september 2015 Liv Iversen Diverse info Norge digitaltmøte 29. september 2015 Liv Iversen Agenda Norge digitaltmøte 10.00 Diverse info v/liv Iversen 10.20 Analyser og statistikk, er datagrunnlaget godt nok? v/nibio 11.00 Pause 11.10

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Innherred Knut Vareide og Audun Thorstensen Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2007 Næringsanalyse Innherred 2 Næringsanalyse Innherred Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.2014 Tid 09:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 1 Innhold Innledning... 3 Statistiske begreper... 3 Lønn etter sektor og eksamensår... 4 Lønnsøkning... 6 Lønn i statlig sektor... 7 Tabell 4 Lønn i statlig sektor

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS

Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS Krav til organisering et samfunnssikkerhetsmessig dilemma? Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS Litt om Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Utsetting av tjenester, betydning for samfunnssikkerheten Differensiering

Detaljer

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? Norsk nettverk for helsefremmende arbeid Kvinner og røyking Mandag 5.9.2011 Lillehammer HUNT HUNT1 (1984-86)

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

FRISKNETT. Årsmelding 2014 Statistikk

FRISKNETT. Årsmelding 2014 Statistikk FRISKNETT Årsmelding 2014 Statistikk 1 Innhold Innledning Kap 1 Arbeidsrettede tiltak på anbud 1.1. Arbeidsrettet rehabilitering 1.2. Resultatrapport arbeidsrettet rehabilitering 1.3. Avklaring 1.4. Jobbmestrende

Detaljer

Aktiviteter og strategier 2014

Aktiviteter og strategier 2014 Aktiviteter og strategier 2014 Referat fra forrige møte Rørvik 29/4-2014 Tema Informasjon om Vikna kommune v/ingunn Lysø Organisasjon Utfordringer i Vikna og Ytre Namdal Aktiviteter og strategier v/liv

Detaljer

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2009/4347-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Aktiviteter og strategier 2013 Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Referat fra forrige møte Tema Informasjon om NTE v/ørjan Jensen Organisasjon Programvare, system, geosynkronisering, temakart, laserdata,oppgaver

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030?

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030? Innherred samkommune Videre samarbeid mellom Levanger og Verdal på bakgrunn av erfaringer fra samkommune-forsøkene, lovfesting av modellen og forventede rammebetingelser og styringssignal fra sentralt

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg.

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Representantskapet har i sine møter 26. mars 2009 fattet følgende

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

FRISKNETT. Årsmelding 2015 Statistikk

FRISKNETT. Årsmelding 2015 Statistikk FRISKNETT Årsmelding 2015 Statistikk Innhold Innledning Kap 1 Arbeidsrettede tiltak på anbud 1.1. Arbeidsrettet rehabilitering 1.2. Resultatrapport arbeidsrettet rehabilitering 1.3. Avklaring 1.4. Jobbmestrende

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Jan Birger Almåsbro, (jan.birger.almasbro@jbv.no) Inger Ydse, (inger.ydse@vegvesen.no) Asle Hasselvold, (asle.hasselvold@reindrift.no) Svein Nøstvold, (svein.olav.nostvold@mattilsynet.no)

Detaljer

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Nytt fra hjorteviltforvaltningen Modernisering av hjorteviltforvaltningen (elg, hjort,

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER. SAMFUNNSEFFEKTER AV ENDRINGER I FYLKESKOMMUNE OG REGIONAL STATSFORVALTNING.

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER. SAMFUNNSEFFEKTER AV ENDRINGER I FYLKESKOMMUNE OG REGIONAL STATSFORVALTNING. STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER. SAMFUNNSEFFEKTER AV ENDRINGER I FYLKESKOMMUNE OG REGIONAL STATSFORVALTNING. Presentasjon foreløpige resultater, 22.10.2015 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Mitt utgangspunkt Helsehjelp Definisjon helsehjelp: (Lov om helsepersonell) handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende,

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Sammendrag Resymé Organisering av kommunale oppgaver gjennom samkommunemodellen kan være et alternativ til kommunesammenslutning og tradisjonell organisering av kommunesamarbeid. Samkommunen er aktuell

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer