Program. 13. februar. Fra Rundstykker el.l. tilgjengelig 09:30 10:00 Oppstart. 08:30 Oppstart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program. 13. februar. Fra Rundstykker el.l. tilgjengelig 09:30 10:00 Oppstart. 08:30 Oppstart"

Transkript

1

2

3 Program 12. februar DAG februar Fra Rundstykker el.l. tilgjengelig 09:30 10:00 Oppstart 13:00-14:00 Erfaringsdeling Lunsj Risikobasert internkontroll kartlegge og vurdere risiko Fra risiko til kontroll Presentasjon og arbeid med verktøy Kommunevis arbeid og arbeid på tvers av kommuner Ca. Slutt faglig program Middag 08:30 Oppstart Innføring av risikovurderinger/risikobasert internkontroll Internkontroll i Gjøvik kommune v / Hans Ivar Festad og Lene Melbye Rådmannsnivåets overordnede risikovurdering Kommunevis arbeid og arbeid på tvers av kommuner Plan for innføring av en mer risikobasert internkontroll Enkel risikovurdering av helheten i internkontrollen 12:50 Slutt faglig program 13:00 Lunsj og hjemreise

4 Tema: En mer risikobasert internkontroll Målsettinger: Når samlingen er ferdig Har deltakerne grunnleggende og generell kunnskap om risikovurderinger Har kommunene en skisse til plan for styrking av den risikobaserte internkontrollen innenfor tjenester og virksomheter Har kommunene startet på en enkel vurdering av helheten i egen internkontroll

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Risikobasert internkontroll

18

19 Tilråding 12 «Kommunane må arbeide for å styrkje internkontrollen. Dette arbeidet må sjåast i samanheng med arbeidet med å sikre kvalitet i tenestane, effektiv ressursbruk og god folkevald styring.»

20

21 Tilråding nummer 17 «Kommunane bør i større grad nytte risikovurderingar i styringa av verksemda og særleg når ein skal definere innretninga på og omfanget av kontrollaktivitetar.»

22 M En av svakhetene med kommunenes internkontroll er at det i for liten grad gjennomføres risikovurderinger, og at disse ikke danner grunnlag for hvilke internkontrolltiltak som finnes. Dessuten at alt det som gjøres blir for lite dokumentert Styrke den risikobaserte internkontrollen i virksomheter og enheter Gjennomføre en overordnet risikovurdering

23

24 Risikobasert internkontroll Forebygge uønskede hendelser Noen anbefaler bruk av risikovurderinger for å identifisere hva som kan hindre måloppnåelse

25 Uønskede hendelser det vi vil unngå! Inntreffer ofte «praksisnært» Risikovurderinger bør gjennomføres der risikoene er og hvor uønskede hendelser kan inntreffe De som jobber med området til daglig bør delta ved vurderinger For det er jo de som har best innsikt i hva som faktisk skjer, hvilke risikoer som finnes, og hvilke tiltak/rutiner som er etablert De som skal utføre bør delta i utforming Omvendt av avvikshåndtering!

26 Hvorfor risikobasert internkontroll? Forebygge uønskede hendelser Sikre at rutiner og arbeidsformer fungerer og er treffsikre - at dere ikke har unødvendige rutiner/kontroller Gjør dere mindre sårbare Skaper trygghet og forutsigbarhet Dokumentasjon av hva som gjøres

27 KS sitt verktøy er en nybegynnervariant! Utarbeidet for bruk ved risikovurderinger av arbeidsprosesser/ i virksomheter Kartlegge hva som kan gå galt som om det ikke er etablert noen rutiner eller tiltak som forebygger (iboende risiko) Enkel modell med enkle skritt for å kartlegge, vurdere og følge opp B E gjør - bør kanskje fortsette med sitt? «Teknisk» og VA er ofte gode på risikovurderinger og dokumentasjon av kontroller/tiltak Innenfor HMS og beredskap har mange kommuner etablert risikovurderinger, faste sjekkrunder, øvelser mv

28 Hensikten med økta nå og i morgen formiddag er at dere skal få innsikt i en metode som kan anvendes bredt og uten forkunnskaper Denne er enkel, egner seg i ulike sektorer, en oppstart! Det er lurt at dere trener grunnlag for beslutninger og forventninger Metoden presenteres i heftet, kap 6 og 7 For topplederne er det minst like viktig å tenke på det sektorovergripende, oppfølging av virksomheter og at dere lander

29

30

31

32 Risikobasert internkontroll Enkel modell Hva kan gå galt? Oppfølging Hvor galt kan det gå? Er det nok? Hva er gjort for å unngå at det går galt?

33 Pause til 11:35 Se gjerne på arkene

34 Kartlegge og vurdere risiko

35 Avklaringer før start Område og nivå En arbeidsprosess, f.eks tildeling av barnehageplass Et område, f.eks grunnskole Et sektorovergripende tema, f.eks innkjøp, ansettelser Deltakere, roller og ansvar Deltakere Ledere og medarbeidere som blir berørt Særskilte eller ordinære møteplasser Møteleder; fremdrift, gjerne metode-innsikt, gjerne være «utenfra» Referent; notere og dokumentere

36 Hva kan gå galt? Oppfølging Hvor galt kan det gå? Er det nok? Hva er gjort for å unngå at det går galt?

37 Eksempler på risikoer Vold fra klienter eller brukere, pårørende Barn som blir «gjenglemt» på tur med barnehagen Eldre som vandrer ut fra boliger og institusjoner Unødvendig tvang og overgrep overfor brukere i sårbare situasjoner Ansatte med innkjøpsmyndighet som også selger tjenester til kommunen, dobbeltroller At medarbeidere - eks skoler og barnehager ikke melder bekymringer til barnevernet Manglende journalnotater om brukere - helsestasjon, barnevern, omsorg Mangler ved saksbehandling eller misligheter vedr tilskudd eks produksjonstilskudd i landbruket, skogsbilveger, kultur og idrett Fare for personell som arbeider på veg eller anlegg (VA, veg) M PC Manglende ettersyn av kommunale parker og lekeplasser, ingen som reparerer eller stenger det som kan være til skade

38 Eksempel saksbehandling Søknad mottas Kontroll og behandling Evt politisk behandling Vedtak

39

40

41

42 Kartlegge risiko Kunne plan- og bygningsetaten i denne kommunen gjort noe annerledes? Risikoer?

43

44

45

46 Iboende risiko Ta utgangspunkt i iboende risiko Som om ingen kontroller/tiltak er satt inn Viktig å vite hva som er iboende risiko slik at man kan gjøre riktige vurderinger eks i fbm omorganiseringer og endringer av oppgaver/ansvar Synliggjør også alt som gjøres av kontroller mulig å vurdere om noen kontroller/rutiner er overflødige. Lett å overse dersom man bare vurderer rest-risiko

47

48

49

50

51

52 Eidfjord/ Granvin Meland/ Samnanger Askøy Bytte av prosessleder Odda Voss Kvinnherad Fusa Radøy/ Masfjorden Jondal Kvam Lindås

53 Hva kan gå galt? Oppfølging Hvor galt kan det gå? Er det nok? Hva er gjort for å unngå at det går galt?

54

55

56

57

58 Larvik

59

60

61

62 Arbeidsprosesser vi gjør Tjenester vi gir 1. Hva kan gå galt? 2. Hvor galt kan det gå? Kommentar. Type konsekvens Risiko Se for dere at ingen rutiner eller internkontrolltiltak er etablert Hvor sannsy nlig? Skala 1-5 Hva er konsek vensen? Skala 1-5 Sannsynligh et * Konsekvens Dato utfylt: Deltakere: Ansvarlig: Skal gjøres på nytt neste gang: Prosess/tjeneste: Ansettelse av rektor Dårlig annonse Feil personer tiltrekkes av annonsen 4 4 Øk+omdø mme 16 Utvelgelse av kandidater Feil person innkalles til intervju Tilfeldig intervjuteknikk Får ikke kunnskap om personlige egenskaper

63

64

65

66 Fra risiko til kontroll

67 Hva kan gå galt? Oppfølging Hvor galt kan det gå? Er det nok? Hva er gjort for å unngå at det går galt?

68

69 Vi fortsetter i samme skjema som vi allerede har begynt på med de samme risikoene Hensikten med tabellen (skjemaet) er å bruke det samtidig som man diskuterer og konkluderer da får dere dokumentert at det er gjort vurderinger knyttet til risiko, og hva som ble konklusjonene! Vips Ferdig utfylt skjema = Risiko- og kontrollmatrise 1. Hva kan gå galt? 2. Hvor galt kan det gå 3. Hva har vi gjort for å unngå at det går galt? 4. Er det nok? 5. Oppfølging Identifisert risiko Vurdert risiko uten etablert tiltak/kontroller S K Konsekvenstype Riskio (S*K) Etablerte kontroller/ tiltak for å redusere risiko Risiko med etablert internkontroll Hva Nye eller endrede internkontrollaktiviteter Ansvarlig Frist

70

71

72

73

74 V Anbefaler å bruke samme skjema for kartlegging, vurdering og oppfølging Anbefaler å bruke samme skalaer og kategorier Er det rom for nyansering? Er lovbrudd alltid 5? Unntak? HMS, beredskap eller andre områder hvor dere har etablert noe som fungerer? Hva er akseptabel rest-risiko? Hvem bør vurdere? Finnes det tallverdier?

75

76

77 Hvorfor skal vi bruke dette skjemaet? Fordel med skjema (risiko- og kontrollmatrise) er at den BÅDE avdekker risikoer, OG dokumenterer hvilke tiltak som er iverksatt, samt hvorvidt det ikke er god nok internkontroll og hva som da må Får nedskrevet og anerkjent også det som allerede gjennomføres - men som mange ikke er bevisste på at faktisk er internkontroll, og som ellers ikke dokumenteres Det gjøres mye bra - hensikten er ikke å gjøre mer! Kontrolltiltak etc skal ha til hensikt å redusere en risiko. Dersom vi har rutiner som ikke har noen effekt - kanskje vi kan slutte å gjøre det

78

79 Eksempler på internkontrolltiltak Medisinhåndtering på sykehjem og i boliger Sikkerhetstiltak i barnehage, eks unngå brannskader Ta vannprøver for å sikre kvalitet og unngå sykdom Dokumentere og arkivere ved ymse søknadsbehandling Sidemannskontroll ved saksbehandling At samtaler med «krevende» brukere/pårørende ikke gjennomføres alene (barnevern, PLO, skatt og innkreving) Avstemming av bunkesummer i fbm remittering Vurdering ved valg av leverandør Rutiner dersom barn blir fraværende i skole

80

81 Når det likevel går galt hva lærer vi av det? Mottak og vurdering Iverksettte tiltak og lukke avviket Avvik meldes Bestemme tiltak Forbedring og rapporterin g Avvikshåndtering gir tiltak og læring basert på erfaring avdekkende IK-tiltak Supplerer den risikobaserte (forebyggende) internkontrollen Avvikshåndtering bør nyttes for å forebygge: Unngå at dette skjer igjen Verdi for læring, kvalitetsutvikling og forbedret internkontroll Forebyggende Avdekkende Tilbakemelding Automatisk Manuell

82

83

84 Iboende risiko Ta utgangspunkt i iboende risiko Som om ingen kontroller/tiltak er satt inn Viktig å vite hva som er iboende risiko slik at man kan gjøre riktige vurderinger eks i fbm omorganiseringer og endringer av oppgaver/ansvar Synliggjør også alt som gjøres av kontroller mulig å vurdere om noen kontroller/rutiner er overflødige. Lett å overse dersom man bare vurderer rest-risiko

85 Pause til 15:45

86 Oppsummering av dagen i dag og walk and talk! Ta en prat med noen du ikke vanligvis snakker med!

87

88

89

90

91

92 Enkel vurdering av helheten i internkontrollen Rådmannsnivåets overordnede risikovurdering Kap. 5

93

94

95

96

97

98 Hva etterspørres? Kontrollmiljø Organisering Holdninger, verdier, kompetanse Mål Risikovurdering Rapportering Informasjon og kommunikasjon Systematisk oppfølging

99

100

101 Overordnet risikovurdering Knyttet til måloppnåelse Knyttet til hensiktene med internkontroll Aggregere risikoer oppover at rådmannsnivået vurderer de risikoene som kommer fra virksomheter og underliggende enheter Knytte til «hva må rådmannen som minimum sørge for og ha på plass» - nært beslektet med god styring, og i alle fall søsken til betryggende kontroll

102

103 Risiko for manglende måloppnåelse Hva er risikoen for at vi ikke når våre mål? Hva er målene og oppdraget? Er målene avklarte, tydelig bestilling og kan rådmannen påvirke disse? Hva må vi som minimum lykkes med? Enkelte mål viktigere enn andre? Kort/lang sikt intensjoner/vedtak Hvilke risikofaktorer finnes som kan hindre måloppnåelse? Sannsynlighet og konsekvens Hva kan vi gjøre for å redusere risikoen? Påvirkningsbart og/eller observere og være tidlig ute?

104

105

106

107 Trinnene i en dialogkafe Trinn 1: Definere en konkret utfordring Trinn 2: Ideutvikling Maksimal spredning, alle går til nye grupper Trinn 3: Prioritering Tilbake til de opprinnelige gruppene

108 Flere perspektiver for å øke gjennomføringskraften! Konkretiser det som er viktig å få innspill på i dag Hva gjør at dette er viktig akkurat nå? Hvis dere spør medarbeidere hvorfor dette er viktig - hva vil de svare? Hva er den største gevinsten ved å få tatt tak i dette nå?

109

110

111

112

113 Gjøvik kommune erfaringer med implementering av Internkontroll V/ rådgiverne Lene Melbye og Hans-Ivar Festad

114 Individuell refleksjon Tenk igjennom Gjøvik sitt innlegg Hva var kjent? Hva var nytt? Hva kan være nyttig for deg/din kommune 14 Kjent Nytt Nyttig

115

116

117 En mer risikobasert internkontroll Innenfor felles prosesser, f.eks ansettelser, oppfølging av politiske vedtak Innenfor utvalgte prosesser Tre områder som hvor hver virksomhet selv identifiserer Antatt stor risiko Stort volum Kjerneaktivitet Flest avvik Innenfor område hvor det er åpenbare eller antatte utfordringer Sviktende kvalitet, misnøye, utrygghet Rådmannsnivået kan utpeke, eller virksomheten kan bestemme

118

119 Hva med områdene som ingen eier - eller ansvaret som ingen har? Det er lett å tenke snevert: egen saksbehandling, egen tjenesteyting, egne oppgaver og evt. kontrollrutiner for å sjekke om disse fungerer Hva med oppgavene vi samarbeider med andre om?

120

121

122

123

124

125

126 Avsluttende poster

127 Oppfølging mellom samling to og samling tre Plan for innføring av risikobasert internkontroll i tjenestene Arbeide videre med rådmannsnivåets vurdering av helheten i internkontrollen

128

129 Neste samling april 2015 Clarion Hotel Admiral, Bergen sentrum

130 Ordet fritt Lunsj og hjemreise Takk for nå!

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Erfaringer og råd om korrupsjonsforebyggende arbeid fra kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i KS og TI s korrupsjonsforebyggende nettverk

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE 10.09.2014 FORORD Økonomistyring Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer