Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: Slagen Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

2 s4 s21 s33 s36 Nye funn og ny lisens ExxonMobil Chemical Skarverennet Naturfoto-workshop og utdelt i 20. konsesjonsrunde I april fullførte ExxonMobil to letebrønner og en avgrensningsbrønn på norsk sokkel og fikk tildelt ny utvinningstillatelse i Norskehavet. til stede på EVS 24 i Stavanger EVS 24 (The International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium) ble avholdt i Stavanger 13. til 15. mai i år. i strålende solskinn Vårens vakreste eventyr langs Hallingskarvet tiltrakk seg totalt deltakere. Med var 40 spreke skientusiaster fra Forus, Jotun, Balder og Oslo-kontoret. fantastiske dager i Lofoten 13 personer fra Fotogruppa i Essoklubben/Oslo dro oppover til Skrova i Lofoten siste langhelgen i mai forventninger ble overgått! s15 40 nye sykler vil gi mye fritidsglede Et godt sykkeltilbud til de ansatte resulterte i 40 nye, blanke og flotte sykler på geledd i foajeen på Forus-kontoret klare til å hentes. s26 Seks Balder-ansatte på uforglemmelig Svalbard-tur Initiativtaker til turen og ansvarlig for planlegging og det praktiske opplegget var Peder Todnem, som selv jobbet i Longyearbyen fra 1989 til s39 Vi ønsker våre nye ansatte velkommen Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten bildeoversikt med ferske kolleger! s8 The Outlook for Energy: A View to 2030 Emil Jacobs forteller om studien som gir ExxonMobil et grunnlag for egne forretningsplaner og strategier i framtidens energimarked. s17 Jobben min: Jørn Osnes sportsglad overingeniør Etter 18 år i selskapet med forskjellige stillinger, var det nytt å jobbe med full døgndrift og produk sjonsdelen på Slagen. s24 Rus- eller spilleavhengighet AKAN kan rådgi Formålet til AKAN er tidlig å gripe fatt i, gi hjelp og forebygge risikofylt rusmiddelbruk og avhengighetsproblemer i norsk arbeidsliv. s30 Hele Forus-kontoret på trivelig blåtur 13. mai med flott utgangspunkt: Strålende sol, grei temperatur og 130 påmeldte deltakere er et godt utgangspunkt for et vellykket arrangement. XOM internmagasin juni 2009 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: procontra. Repro og trykk: NetPrint Norge AS. Internett: Forsidefoto: Sindre Y. Kristoffersen/procontra 3

3 Nye funn, men små mengder hydrokarboner ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Tekst Arvid April var en begivenhetsrik måned for vår letevirksomhet. Denne måneden fullførte ExxonMobil to letebrønner og en avgrensningsbrønn på norsk sokkel undersøkelses brønn 15/6-10 (Freke), samt undersøkelses brønn 25/8-16 S (Eitri) og avgrensningsbrønn (sidesteg) 25/8-16 A. Dessuten ble det annonsert at selskapet var tildelt operatørskap og 50 % eierandel i en ny utvinnings tillatelse i Norskehavet i 20. konsesjonsrunde. Begge undersøkelsesbrønnene ga funn av hydrokarboner, mens sidestegsbrønnen kun påviste vann. Det norske oljeselskap ASA (Det norske) utførte alle boringene på vegne av ExxonMobil. Frekebrønn 15/6-10, som ble fullført først, påviste om lag 30 meter gass/kondensat-kolonne i midtre jura sandsteiner og med dårligere reservoarutvikling enn forventet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, forteller Stig Ballestad, leder for Leteavdelingen. Letebrønnen ligger om lag 30 kilometer nord for Sleipner-feltet i Nordsjøen. Brønnen, som boret til et vertikalt dyp av meter under havflaten, ble avsluttet i Skagerrak-formasjonen av øvre trias alder. Vi vil sammen med de øvrige rettighetshaverne i utvinningstillatelsen gjøre videre evalueringer av funnet, og eventuelt vurdere det i forhold til andre utbyggingsalternativer i Sleipner-området. Begrensede oljemengder i Eitri-brønnen Etter å ha fullført Frekebrønnen, ble boreriggen Bredford Dolphin flyttet til utvinningstillatelse 027 D i Nordsjøen for å Geofysiker Adam Bucki (til venstre) og NSP Geoscience Supervisor Rune Musum har begge jobbet med kartlegging av Eitri-prospektet. Geophysicist Adam Bucki (left) and NSP Geoscience Supervisor Rune Musum have both worked mapping the Eitri prospect. New discoveries, but small quantities of hydrocarbons new license awarded to ExxonMobil in the 20 th Licensing Round April was an eventful month for our exploration activity. This month ExxonMobil completed two wildcat wells and one appraisal well on the Norwegian shelf wildcat wells 15/6-10 (Freke) and 25/8-16 S (Eitri), and appraisal well 25/8-16 A. Furthermore, it was announced that the company was awarded operatorship and 50% interest in a new exploration license in the Norwegian Sea in the 20th Licensing Round. Both exploration wells yielded discoveries of hydrocarbons, while the appraisal well was water-bearing. Det norske oljeselskap (Det norske) has drilled all the wells on behalf of ExxonMobil. The Freke well 15/6-10, which was drilled first, found a 30 meters gas/condensate column in rocks of Middle Jurassic age, but with poorer reservoir development than expected. It was not tested, but extensive data collection and sampling have been carried out, says Stig Ballestad, head of the Exploration Department. The wildcat well is located about 30 kilometers north of the Sleipner field in the North Sea. The well, which was drilled to a vertical depth of Kart som viser utvinningstillatelse 520 som ExxonMobil ble tildelt i 20. lisensrunde. Map showing PL 520 which ExxonMobil was awarded in the 20th Licensing Round. Letesjef Stig Ballestad, ExxonMobil, og Lars Fosvold fra Noreco er fornøyde med at begge selskaper fikk 50 % eierandel i utvinningstillatelse 520 i Norskehavet. Her signeres avtalen hos departementet i Oslo. Exploration Manager Stig Ballestad, ExxonMobil, and Lars Fosvold from Noreco, are both happy with the fact they got 50% interest in PL520 in the Norwegian Sea. Here they sign the agreement at the department s office in Oslo. Kart som viser Freke- og Eitri-prospektene. Kart basert på OD-data. Map, based on NPD data, showing the Freke and Eitri prospects. 4 5

4 bore undersøkelsesbrønn 25/8-16 S (Eitri) ca. 6 kilometer sørøst for Jotun-feltet i Nordsjøen. Vårt primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i paleocen reservoarbergarter, mens det sekundære målet (sidestegsbrønn 25/8-16 A) var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra nedre jura. I primærmålet ble det påvist begrensede mengder olje i et forholdsvis tynt reservoar i paleocen (Heimdal-formasjonen). Det sekundære målet i Statfjord formasjonen var dessverre vannførende, forteller Rune Musum, NSP Geoscience Supervisor. Hvilke andre brønner er planlagt boret i 2009? Senere i år skal vi bore en brønn kalt Jetta, lokalisert i PL027D, sørvest for Tau-strukturen på Jotun-feltet. Målet med denne brønnen er å påvise olje og nok sand i Heimdalformasjonen, den samme formasjonen som det produseres fra på Jotun. Prospektet strekker seg over tre lisenser, PL504 i vest (EM 0%), PL027D (EM 25%) og PL169C (EM 13%) i øst. Brønnen skal bores med riggen Bredford Dolphin, samme rigg som boret Freke og Eitri, og brønnplanleggingen er i gang. Det norske skal også bore denne brønnen på vegne av oss, og borestart er planlagt i september. Om Jetta blir en suksess, vil det bli vurdert å bore produksjonsbrønner fra Jotun B, sier Rune. Ny lisens i Norskehavet 30. april ble det annonsert at ExxonMobil var tildelt operatørskap og 50 % eierandel i en ny lisens i Norskehavet i 20. konsesjonsrunde. Er vi fornøyd med denne tildelingen? Ja, vi er fornøyd med det faktum at vi fikk en så stor andel og at vi ble utpekt til operatør for lisens 520. Lisensen omfatter blokkene 6502/ 2, 3 og 6, samt blokkene 6503/ 1, 2, 4 og 5. Lisensen ligger ca. 400 km til havs nordvest for Trondheim. Det er dypt hav her, mellom meter og meter, sier Stig. Hva slags potensial har disse blokkene, og hvilke planer har vi for denne lisensen? 3677 meters below sea level, was completed in rocks of Upper Triassic age in the Skagerak formation. We will together with the other licensees further evaluate the discovery, also in relation to other development opportunities in the Sleipner area. Limited quantities of oil in the Eitri well After having completed the Freke well, the drilling rig Bredford Dolphin was moved to license PL027D in the North Sea to drill wildcat well 25/8-16 S (Eitri) around 6 km southeast of the Jotun field in the North Sea. The primary exploration target for the well was to prove petroleum in Paleocene reservoir rocks. The secondary exploration target was to prove petroleum in reservoir rocks from the Lower Jurassic. Limited quantities of oil were proven in a relatively thin reservoir in the Paleocene (the Heimdal Formation). The secondary target in the Statfjord Formation was unfortunately water-bearing, says Rune Musum, NSP Geoscience Supervisor. Which other wells are planned to be drilled in 2009? Later this year, we will drill a well named Jetta, located in PL027D, southwest of the Tau structure in the Jotun field. The objective of this well is to prove whether there is oil and adequate sand in the Heimdal formation, the same formation from which there is production at Jotun. The prospect straddles three licenses, PL504 (EM 0%) in the west, PL027D (EM 25%) and PL169C (EM 13%) in the east. The well is to be drilled by the rig Bredford Dolphin, the same rig drilling Freke and Eitri, and well planning is in progress. Det norske will also drill this well on our behalf, and drilling is scheduled to start in September. If Jetta is a success, it might be considered to drill production wells from Jotun B, says Rune. New licence in the Norwegian Sea On 30 April, it was announced that ExxonMobil was awarded operatorship and 50% interest in a new license in the Norwegian Sea in the 20th Licensing Round. Are we pleased with this award? til at kvaliteten på seismikken er dårligere enn normalt, og dermed blir tolkningen mer usikker. Vi vil mest sannsynlig samle inn 3-D seismikk på lisensen i 2010, og så følger et par års tid med evaluering og planlegging før eventuell boring kan utføres, sier vår letesjef til slutt. Boreriggen Bredford Dolphin har boret både Freke og Eitri-brønnene. The drilling rig Bredford Dolphin has drilled Freke as well as the Eitri wells. west of Trondheim. The water depth in the license is between and meters, says Stig. What is the potential of these blocks, and which plans do we have for the license? The blocks, which are located in deep waters and far from shore, have a fairly significant volume potential, but the risk is also relatively high. There are some technical challenges in connection with volcanic rocks overlaying the reservoir. This leads to poorer seismic quality than normal, and thus the interpretation becomes more difficult. We will most likely shoot 3-D seismic on the license in 2010, followed by two years of evaluation and planning before potentially startup of drilling operations, our exploration manager concludes. Blokkene, som ligger på dypt vann og langt fra land, har et rimelig stort volumpotensial, men de har også relativt høy risiko. Det er også en del tekniske utfordringer i forbindelse med lavabergarter som ligger over reservoaret. Disse fører Yes, we are happy with the fact that we got a significant equity and that we were appointed operator of PL 520. The license covers blocks 6502/ 2, 3 and 6 and 6503/ 1, 2, 4 and 5, and is located approximately 400 km offshore north- 6 7

5 Emil Jacobs, Vice President for Forskning & Utvikling i ExxonMobil: Teknologiske nyvinninger er en forutsetning om vi skal kunne møte økningen i etterspørselen etter energi ExxonMobil Europe Editorial Team For et selskap som ExxonMobil, som har en investeringsstrategi som fokuserer på langsiktige engasjementer og forskningsmuligheter, er det av avgjørende betydning å ha en forståelse av hvordan framtiden vil se ut. Av denne grunn utarbeider selskapet hvert år en omfattende studie. Studien som bærer tittelen The Outlook for Energy: A View to 2030 gir ExxonMobil et grunnlag for egne forretningsplaner og strategier med tanke på hvordan selskapet skal plassere seg i framtidens energimarked. Reflex intervjuet Emil Jacobs, Vice President for Forskning & Utvikling i ExxonMobil Research & Engineering Company (EMRE), i forbindelse med utgivelsen av den siste versjonen av The Energy Outlook, og om viktigheten av å utvikle ny teknologi for å kunne forsyne verden med nok energi. Vi er ikke spåmenn. Vi har en forventning om framtiden. 16. desember presenterte Emil Jacobs selskapets siste Energy Outlook for offentligheten. Presentasjonen fant sted ved det tredje Strategic Energy Forum i Brussel, et ledende europeisk forum i energisammenheng. Den siste versjonen av ExxonMobils årlige framtidsstudie konkluderer med at energibehovet vil fortsette å stige i de neste tiårene, til tross for de betydelige framskrittene som er gjort innenfor energieffektivisering. Produksjon av olje, naturgass og kull vil fortsatt stå for den overveiende andel av forsyningene for å dekke behovet, og dette vil føre til en økning, ikke reduksjon i CO2-utslippene. Dette vil skje til tross for ubestridelige framskritt når det gjelder energieffektivisering, og til tross for at investeringene i alternative energikilder er sterkt økende. Emil Jacobs, Vice President for Forskning & Utvikling i ExxonMobil. Emil Jacobs, Vice President Research & Development at ExxonMobil. Emil Jacobs, Vice President Research & Development at ExxonMobil: Advances in technology will be essential to meeting the growing global energy demand For a company like ExxonMobil, whose investment strategy focuses on lon-term ventures and research opportunities, it is essential to have an understanding of what the future could look like. That s why the company each year develops a comprehensive study, which helps to provide a foundation for ExxonMobil's own business planning to prepare for the future energy market place: The Outlook for Energy: A View to Reflex interviewed Emil Jacobs, Vice President Research & Development, ExxonMobil Research & Engineering Company (EMRE), on the last edition of The Energy Outlook and on the importance of technology in providing energy to the world. 'We aren't fortune tellers. We have an outlook.' On December 16 Emil Jacobs publicly presented the latest Energy Outlook at the Third Strategic Energy Forum in Brussels a European first. This latest edition of ExxonMobil s annual futures study carries forward the key finding that energy demand will continue to increase in the coming decades despite significant gains in energy efficiency. A significant percentage of the supply for this demand will continue to come from the production of oil, natural gas and coal, which will inevitably lead to increasing, instead of decreasing, CO2 emissions. 8

6 Vi møtte Emil Jacobs like etter at han hadde holdt hovedforedraget i Brussel. Som leder for ExxonMobils Forsknings- og Utviklingsorganisasjon, innehar han en nøkkelposisjon i konsernet siden framtiden til selskaper som ExxonMobil i økende grad avhenger av deres evne til innovasjon. Mark Twain uttalte en gang: 'Det er vanskelig å spå, særlig om framtiden'. Mange tidligere spådommer om energi har i ettertid vist seg å være feilaktige. Hvorfor tror ExxonMobil at dets spådommer er gyldige? For det første: Vi tror slett ikke at vi kan spå om framtiden. Det er galt å se på the Outlook som en forutsigelse av hva som kommer til å skje. Faktisk så er det lenge siden vi slettet ordet prognose (forecast) fra vårt vokabular, da dette ordet ikke presist formidler hva the Outlook står for. The Outlook er ganske enkelt en forventning. Det er et overslag basert på de beste dataene som er tilgjengelig, men med alle usikkerhetene som hefter ved slike beregninger. Vi er ikke spåmenn! Det vi har er en utsikt til framtiden, basert på en analyse av data samlet inn fra verden; vi bygger opp energiutsiktene fra bunnen, med grunnlag i alle faktaene som vi kan finne. Vi samler informasjon fra 100 land og 15 forskjellige energisektorer. Vi vurderer økonomiske og demografiske utviklingstendenser, samt framskritt gjort med hensyn til energieffektivisering. På denne måten formulerer vi vår årlige Energy Outlook. Hvilken annen verdi har the Outlook? Den gir oss et grunnlag som vi kan anvende for å utvikle selskapets planer; det er i bunn og grunn et planleggingsverktøy. Med utgangspunkt i den kunnskap vi kan trekke ut fra the Outlook, avgjøres selskapets forretningsstrategier på en så objektiv måte som mulig. Det er imidlertid viktig å peke på at the Outlook ikke er et statisk instrument. Verden er i konstant endring, og dette må reflekteres i vår Outlook. Og siden både verden og vårt utsyn endrer seg, vil våre planer og forretningsbeslutninger også måtte vurderes i forhold til hvordan de samsvarer med det nye Outlook. Når og dersom det finnes gode grunner for å endre kurs, skal vi gjøre det. This will occur despite the undeniable progress in energy efficiency or the fast growing investments in alternative renewable energy sources. We met with Emil Jacobs immediately after his keynote speech in Brussels. As head of ExxonMobil s Research and Development organization he fills a key post within the corporation as the future of companies such as ExxonMobil increasingly depends heavily on their innovation capacity. Mark Twain once said: 'It is difficult to make predictions, especially about the future'. Many predictions about energy from the past turned out to be wrong. Why does ExxonMobil think their forecasts are valid? First of all: We do not think we can predict the future at all. It is wrong to view the Outlook as a forecast of what will be. In fact, we long ago deleted the word "forecast" from our vocabulary because that does not truly convey what the Outlook does. The Outlook is just that an expectation. It's an estimate based on the best available data with all the uncertainties that go along with it. We aren't fortune tellers! What we have is an outlook for the future, based on an analysis of data gleaned from all over the world; we build the energy outlook from the bottom up, based on all the facts we can find. We gather our information from 100 countries and 15 differing energy sectors. We look at economic and demographic developments, and at the progress made in energy efficiency. And that is how we arrive at our annual Energy Outlook. What is the added value of the Outlook? It provides a basis upon which we develop our company plans; it is a planning tool really. From what we glean from the Outlook, we determine as objectively as possible how to run our business. We must recognize however, that the Outlook is not a static instrument. Since the world is constantly changing, so must our Outlook. And as the world and our Outlook change, our plan and business decisions also must be evaluated to see how they fit with the new Outlook. When and if there are good reasons, we ll change course. As I mentioned earlier, we build the Energy Outlook from the bottom up, not top-down. This ensures that we reach Som jeg nevnte tidligere, bygger vi opp Energy Outlook fra bunnen, ikke fra toppen og nedover. Dette sikrer at vi trekker våre konklusjoner etter å ha analysert resultatene av de omfattende dataene som vi har samlet inn. Dessuten tester vi resultatene og analysene og sammenligner dem med resultatene til eksterne institusjoner og organisasjoner, slik som Det internasjonale energibyrået. Hvor er ulikhetene? Og hvorfor? Etter at vi har testet hypotesene på denne måten, er vi klare til å formulere et intelligent syn på framtiden. Det er noen år siden ExxonMobil besluttet å dele the Energy Outlook med offentligheten. Betyr dette at det også har blitt et kommunikasjonsverktøy? Og hva er i så fall hovedbudskapet? Hovedbudskapet i Energy Outlook er at verden vil forbli avhengig av fossile brennstoff i lang tid framover helt fram til 2030 vil olje, gass og kull dekke opp mot 80 prosent av det globale behovet. Når det er sagt, så skal vi også anerkjenne hvilken rolle ny teknologi spiller når det gjelder å møte verdens langsiktige energibehov og miljømålsettinger. Det er faktisk slik at nye teknologier kan gi gjennombrudd som radikalt kan endre måten verden bruker energi på i dag. ExxonMobil er et selskap som opererer innenfor olje, naturgass og petrokjemi. Det er det vi kan. Det er vårt fremste kunnskapsområde. Samtidig er vi oss vår rolle som energiselskap bevisst. Vi erkjenner at om vi skal lykkes i å møte verdens økende energibehov, samtidig som vi beskytter miljøet, vil det kreve et integrert sett med løsninger. Disse omfatter økt energieffektivisering, utbygging av kommersielt lønnsomme energikilder, utvikling og anvendelse av ny teknologi for å dempe veksten av utslipp i forbindelse med energibruk. Kritikere klandrer ofte ExxonMobil for å være gift med fossile brennstoff. Har de et poeng? Jeg vil sterkt bestride oppfatningen at vi er gift med fossile brennstoff. Det er riktig at ingen andre drivstoffer er så allsidig, pålitelig, eller rimelig tilgjengelig når det gjelder å møte globale behov. På den annen side erkjenner vi at verden trenger å utvikle alle økonomiske energikilder. For å kunne gjøre dette, er teknologiske nyvinninger en absolutt forutsetning. Et utmerket eksempel er en ny teknikk som conclusions after analyzing the results of the significant amount of data we have amassed. We also test our results and analyses with external institutions and organizations such as the International Energy Agency. Where are the differences? And why? After we test our hypotheses this way, we think we can formulate a reasonable view on the future. Some years ago ExxonMobil made the decision to share the Energy Outlook publicly. Does that mean it has also become a communications tool? If so, what is its key message? The key message of the Energy Outlook is that the world will remain dependent on fossil fuels, for a long time to come through 2030, oil, gas and coal will meet close to 80 percent of global demand. That said, we must also recognize the important role technology plays in addressing the world's longterm energy and environmental goals. New technologies could produce the breakthroughs that could radically change how the world uses energy. ExxonMobil is an oil, natural gas and petrochemical company. This is what we do. This is our primary area of expertise. At the same time we are deeply conscious of the fact that we are also an energy company. We also recognize that meeting the world's growing energy needs while also protecting the environment will require an integrated set of solutions, such as accelerating gains in energy efficiency, expanding all commercially viable energy sources and developing and deploying technology to help mitigate the growth of emissions associated with energy use. Critics often blame ExxonMobil for being wedded exclusively to fossil fuels. Do they have a point? I strongly contest the notion that we are wedded to fossil fuels. While no other fuel is as versatile, reliable or affordable on the scale needed to meet global demand, we do recognize that the world will need to develop all economical energy sources. To do this, advances in technology will be essential. One prime example is a new technique that ExxonMobil developed to extract natural gas out of rock formations, called tight gas, which previously were too costly to develop. In the United States, ExxonMobil is 10 11

7 ExxonMobil har utviklet for å utvinne naturgass fra bergformasjoner, kalt tight gas, som tidligere var alt for kostbar å utvikle. I USA anvender ExxonMobil denne teknologien i Colorados Piceance Basin. Som et resultat av dette, har vi økt utvinnings- og produksjonsgraden, samtidig som vi har redusert utviklingskostnadene og miljøpåvirkningen. Vi har også oppnådd betydelige teknologiske framskritt mht. drivstofføkonomi gjennom utvikling av avanserte plastiske materialer for bruk i bildeler slik som støtfangere og bensintanker. I samarbeid med dekkprodusenter har vi også utviklet et nytt dekkbelegg som anvender opp mot 80 prosent mindre materiale, slik at dekkene blir lettere og holder seg pumpet opp som de skal. Historisk sett har vi ikke tidligere drevet forskning innenfor disse områdene, men det gjør vi altså i dag. Dette betyr at selskapet i aller høyeste grad ser behovet for å anvende sin ekspertise innenfor energisektorer som kan synes å være fjerne fra vår grunnleggende satsning på olje og gass. Slik er det også når det gjelder vårt bidrag til en renere motorteknologi. Betyr så dette at vi kommer til å produsere biler i framtiden? Nei, men vi er interessert i å utvikle en større forståelse for denne sektoren, slik at vi kan bidra til å optimalisere effektiviteten til både motorer og drivstoff. Kan det hende at ExxonMobil er for forsiktig? I min oppfatning er ExxonMobil grundig, reflektert og disiplinert. Dette er alle beundringsverdige egenskaper. Det er enkelte som kritiserer oss for å være ultrakonservative, men man må ikke glemme at vår bransje opererer innenfor en lang horisont. Vi trenger strategier og teknologiprogrammer som kan håndtere både toppene og dalene i den økonomiske syklusen. Jeg tror at en veloverveid og metodisk tilnærming til riktig beslutningstaking er mye mer effektivt enn en rask tilnærming som lett kan føre til at gale beslutninger blir tatt. Burde ikke ExxonMobil investere i forskning rundt fornybare energikilder? Faktisk bidrar vi betydelig til den grunnleggende forskningen som foregår innenfor dette området. Vårt fokus strekker seg imidlertid ut over en rent akademisk tilnærming. Universitetsvitenskapsmenn har som sitt primære mål å forstå visse using this technology in Colorado's Piceance Basin. The result we have increased recovery and production rates while reducing development costs and our environmental footprint. We have also made significant technological strides in improving fuel efficiency through the development of advanced plastics for use in car parts such as bumpers and fuel tanks. We also developed a new tire lining technology in conjunction with tire manufacturers that uses up to 80 percent less material, making tires lighter and keeping them properly inflated. Historically, we did not have research programmes in these fields, but today we do. So, we do recognize the need to apply the expertise we have in our company to those energy opportunities that may seem removed from the base focus on oil and gas. The same is true with our contributions to cleaner engine technology. Does that mean we ll be building cars in the future? No, but we are interested in developing a deeper understanding in this sector, so that we can help to optimize the efficiency of both engines and fuels. Is ExxonMobil maybe too cautious? In my opinion, ExxonMobil is thorough, thoughtful and disciplined. All praiseworthy qualities. While others may criticize us for being ultra-conservative, don t forget that our business is a far-horizon business. We need strategies and technology programs which are able to deal with both the peaks and the valleys of the economic cycle. So, I believe that a deliberate and methodical approach to reaching the correct decision is much more effective than quickly making the wrong ones. Shouldn t ExxonMobil invest more in research into renewable energy sources? We actually do contribute a great deal to fundamental research in this area. However, our focus actually goes beyond a purely academic approach. While a university scientist's primary goal is to understand certain phenomena, our goal is to develop technology that can be used commercially. So our ambition is not just scientific; we want to create and add value in terms of knowledge. In fact, the scientific paper is our starting point. The subject may be anything: energy efficiency, CO2 storage, conversion of crude oil fractions, production technology or a renewable fenomener, mens vårt mål er å utvikle teknologien slik at den kan anvendes i kommersielt øyemed. Dvs. at vår ambisjon ikke utelukkende er vitenskapelig; vi ønsker å bidra til verdiskapning innenfor kunnskap. Den vitenskapelige rapporten er i så henseende vårt utgangspunkt. Temaet kan være hva som helst: energieffektivisering, CO2- lagring, omdanning av råoljefraksjoner, produksjonsteknologi eller en mulig fornybar energikilde. Ved dette stadiet må vi foreta visse valg, i forhold til om produktet vil være kommersielt lønnsomt og hvorvidt vi skal investere i en videre utvikling. Disse valgene påvirkes av et utall faktorer. Når det er sagt, investerer vi i dag betydelig mer i fornybar energi enn vi gjorde før. Dersom vi ser en mulighet for kommersiell anvendelse, setter vi i gang. Tilbake til olje. Mange eksperter hevder at det å produsere og utvinne olje vil bli stadig vanskeligere. Det var aldri slik at råolje bare kunne hentes rett opp. Helt siden oljeindustriens spede begynnelse, har det krevd betydelige kunnskaper og ekspertise for å kunne bore et hull i grunnen og produsere olje. Ja, det er derfor riktig at leting, produksjon og omdanning av råolje til høyverdige produkter blir stadig mer utfordrende. Reservoarene er energy source option. At that point we have to make commercial or investment choices driven by a myriad of factors. Notwithstanding all that, we are investing a lot more in renewables than we used to. If we see any chance of commercial application, we ll dig into it. Back to oil. Many experts are of the opinion that producing and extracting oil will become ever more difficult. Crude oil was never just "there for the taking". Since the beginning days for our industry, it has taken significant knowledge and expertise to drill a hole into the ground to produce the crude. Exploration, production and conversion of the crude to prime products are becoming ever more challenging, yes. The reservoirs are deeper, in less accessible terrain, and deeper waters. By the way, I do not believe that anyone has a better performance record than we do. We have excellent technologies available, if not the best. In oil and gas exploration we ve proven to be extremely qualified. Refineries are still being improved every day. What are the technological boundaries? 12 13

8 dypere, og ligger i vanskelig tilgjengelig terreng, og på dypere vann enn tidligere. For øvrig, så finnes det knapt noen andre selskaper som kan vise til så gode resultater som oss. Vi disponerer fremragende teknologi, kanskje den beste som finnes. Innen olje- og gassleting har vi vist at vi er svært dyktige. Raffineriene er fremdeles gjenstand for forbedringer. Kjenner teknologien noen grenser? Jeg tror at dit er det ennå langt å gå. La meg gi deg et eksempel. Råoljen kommer inn i raffineriet hvor den blir prosessert til førsteklasses produkter. En liten tungfraksjon, såkalte bunnprodukter, er av lav verdi. De kan anvendes som drivstoff for å generere energi eller som råmateriale for andre produkter av høy verdi. Det finnes ennå rom for å oppnå forbedringer på dette punktet. Det er de mest effektive og resultatorienterte raffineriene som kan drive lønnsomt i dette konkurranseutsatte markedet. Til slutt: Hvor vil teknologien lede oss i framtiden? Jeg har dessverre ingen krystallkule. Solenergi har et enormt potensial, men de teknologiske utfordringene er minst like overveldende. Vindenergiteknologi er relativt enkel flaskehalsen der er infrastrukturen. Biodrivstoff kommer i alle forskjellige former. Etanol av mais er dyrt å produsere. I tillegg har man den utilsiktede konsekvensen at det går ut over matproduksjonen til fordel for energiproduksjon. Derfor tror vi ikke at første generasjon av biodrivstoff representerer en bærekraftig, pålitelig eller økonomisk løsning. Da viser annen generasjon av biodrivstoff mer lovende takter. For å utvikle disse trenger vi å foreta mer omfattende forskning rundt katalytiske prosesser og der er vi faktisk veldig gode. Det er mye å ta fatt i, ikke bare for å beskytte miljøet, men også for å garantere en bærekraftig energiforsyning. Men én ting er sikkert; ExxonMobil vil fortsette å investere i teknologier for å møte verdens økende behov for energi. I do think that the horizon is still far off. Let me give an example. Crude oil enters the refinery and is processed into prime products. A small heavy fraction, we call bottoms, is a low value product. It can be used as simple fuel to generate energy or it could be used as a raw material for other, highervalue products. There is still ample room for improvement there. More efficient and better performing refineries are the ones that remain profitable, and thereby operational, in this competitive market place. Finally: where will technology go, in the future? Unfortunately I have no crystal ball. The potential of solar energy is enormous, but so are the technological challenges. Wind energy technology is relatively simple the bottleneck there is the infrastructure. Biofuels come in all forms. Ethanol from corn is expensive to make. Plus you have the unintended consequence of impacting the food supply in favour of energy production. This is why we do not believe first generation biofuels can be a sustainable, reliable or economic option. Second generation biofuels are showing more promise. To develop these, we ll need extensive research into catalytic processes something we happen to be very good at. There is much to be done, not only in terms of protecting the environment, but also to guarantee sustainable energy supplies. But rest assured. ExxonMobil will continue to invest in technologies which will meet the ever growing energy demands of the world. Tekst Arvid 40 nye sykler vil gi mye fritidsglede 28. april stod 40 nye, blanke og flotte sykler på geledd i foajeen på Forus-kontoret klare til å hentes av ansatte. Prisen for syklene var omtrent halvparten av det du må gi i butikken, så ikke rart at syklene gikk fort unna da tilbudet kom. Ideen om å gi et godt sykkeltilbud til de ansatte fikk vi i fjor høst. Med penger fra bl.a. Fritidsklubben, Trivselskampanjen og Public Affairs, bestilte vi 40 DBS Citysykler (fordelingen ble etter at fristen gikk ut: 25 damesykler og 15 herresykler) som ble tilbudt med meget god rabatt, forteller Rune Karstensen, koordinator for sykkelkampanjen. Rune, som har vært primus motor for mange av selskapets fritidsaktiviteter i mange år, sier at formålet var å få opp den fysiske treningen blant ansatte. Sykling er god trim for alle, og med sykkeltrimcupen som startet 4. mai, var også timingen helt perfekt nå. Vi arrangerte også en sykkeldag for ansatte 16. mai der bl.a. sykkeltur, pizza og eliteseriekamp i fotball på Viking Stadion stod på programmet. 40 new bicycles will provide a lot of joy in the leisure time On 28 April, 40 new, shining and nice bicycles stood parked inside the Forus office ready to be collected by employees. The price of the bikes were around half of the shop price, so no wonder the sales campaign was a success when the offer was presented. The idea of giving the employees a good offer on bikes, we got last fall. With funds from the Rec Club, the Well Being Campaign and Public Affairs, we ordered 40 DBS City bikes (the split after the deadline of order expired: 25 ladies bikes and 15 men s bikes) which were offered at a very good discount, says Rune Karstensen, coordinator of the bike campaign. Rune, who for many years has been the brain behind many of the company s rec club activities, says the goal was to enhance the physical exercise by the employees. Cycling is good exercise for everybody, and with the bike trim cup starting on 4 May, the timing of this campaign was perfect. We arranged a bike day for employees on 16 May during which a bike trip, pizza, and a football game at Viking Stadion, were on the agenda. We frequently read about bad incidents in which cyclists are involved, so biking could also be a hazardous activity? Of course, biking could be dangerous, but as always when you are out travelling, you have to take good care and be vigilant. Follow the 10 rules for cyclists, use a helmet, Det var tilbud på hjelmer og annet sykkelutstyr som gikk unna blant de ansatte. The offer on helmets and other bike equipment was popular among the employees

9 Vi leser ofte om stygge uhell der syklister er involvert, så sykling er vel også en risikosport? Sykling kan selvsagt være farlig, men som ellers når man ferdes i trafikken, gjelder det å vise aktsomhet og ta alle forholdsregler. Følg de 10 gode sykkelreglene, bruk hjelm, samt refleks og godt lys i mørket, så er sjansene mindre for at du blir utsatt for uhell, hevder Rune. Han sier at mange også benyttet seg av gode tilbud på hjelmer og annet sykkelutstyr som leverandøren ga 28. april. Gordon Blakely, fotballfrelst, nå også sykkelentusiast For Gordon Blakely har alltid fotball vært sport nummer 1, men nå har han også kjøpt seg sykkel. Hvorfor det? Jo, du får litt mer mosjon og kommer deg mere ut om ettermiddagen og på kveldstid. Jeg er også glad i å fotografere, og nå kan jeg kombinere to hobbier sykle og ta bilder. Og selvsagt skal jeg sykle til fotballtreningen. Men foreløpig har jeg ingen ambisjoner om å sykle til og fra jobben ettersom jeg bor i Stavanger, og sykkelturen da blir i lengste laget. as well as reflector discs and good light when it is dark, and the chances of being exposed to an incident is far less, says Rune. He says that many employees also made use of good offers on helmets and other gear for cyclists which the supplier presented on 28 April. Gordon Blakely, a football fan, but now also a bike enthusiast For Gordon Blakely, football has always been sport No. 1, but now he has also bought a bike. Why? Well, you get good exercise and get more out into open air in the afternoons and at night. I also enjoy taking photos, and now I can combine two hobbies biking and taking photos. And of course, I bike to the site where we have football training. So far I have no plans, however, about biking to work as I live in Stavanger, and this trip would have become a bit too long. Gordon Blakely er fornøyd med sin nye sykkel, og nå kan han kombinere sykling med en annen hobby fotografering. Gordon Blakely is content with his new bike. Now he can combine biking with another of his hobbies taking photos. Tekst Kirsten Jørn Osnes sportsglad og allsidig overingeniør på Slagen Jeg er i grunnen utdannet sivilingeniør innenfor en typisk oppstrømsdisiplin Natural Gas Engineering men så ble det altså raffineri og nedstrøm som ble arbeidsplassen, sier Jørn. Jeg jobber nå som overingeniør i drift, og det betyr at jeg har med produksjonsdelen her på Slagen å gjøre. Det er en travel, men spennende jobb, og da jeg begynte i denne jobben for 1 1/2 år siden, var det nytt for meg å jobbe i en organisasjon med full døgndrift. Jeg har jobbet 18 år i selskapet, og i løpet av disse årene har jeg hatt mange forskjellige stillinger innenfor ulike områder. Fra teknisk avdeling via produktsalg, utenlandsopphold og til drift Hvilke stillinger har du hatt tidligere? Jørn Osnes sports enthusiast and versatile Section head at Slagen Basically, I m educated as a chartered engineer within a typical upstream discipline Natural Gas Engineering but I ended up with refining and downstream as my workplace, Jørn says. I m currently working as a section head in operations, which means I m involved in the production part at Slagen. It s a busy, but stimulating job. When I first took up this job 1 1/2 years ago, I was unaccustomed with working in an organization operating around the clock. I ve worked 18 years for the company, and during these years I have held a number of different positions within many different areas. Jeg startet som kontaktingeniør i teknisk avdeling i 1991 med ansvar for oppfølging av råoljedestillasjonsanlegget samt oppfølging av energiforbruket på Slagen. Kontaktingeniørstillingen er en typisk rekrutteringsstilling innenfor prosessteknikk. Oppgavene i denne delen av selskapet går ut på å optimalisere driften av anleggene. Jeg jobbet så som kontaktingeniør innenfor de fleste delene av prosessanlegget før jeg dro til London et halvt års tid for å utrede muligheten for å installere et vakumdestillasjonstårn på Slagen. På det tidspunktet ble det imidlertid ikke noe av, men faktisk ser man nå igjen på denne muligheten (hvis alt går vår vei i tiden fremover så håper vi å ha fått klarsignal til å bygge dette i løpet av høsten). Deretter jobbet jeg som produktplanlegger i Driftsavdelingen før jeg fikk anledningen til å jobbe i FTD med salg av Esso Norge sin equity-produksjon av LPG og kondensat fra Kårstø. Etter sammenslåingen med Mobil, fikk jeg i 2000 muligheten til å jobbe i "European Product Trading Group" i London i to år før turen igjen gikk tilbake From the technical department via product sale, a spell abroad, and then to operations What kind of positions did you hold earlier? I started out as a liaison engineer in the technical department in 1991, being in charge of follow-up of the crude oil distillation plant, and Slagen s energy consumption. The liaison engineer position is a typical recruitment position within process engineering. Tasks in this part of the company involve optimizing the operation of facilities. I worked as a liaison engineer in most parts of the processing plant, and after that I went to London for six months to examine the possibility of installing a vacuum distillation tower at Slagen. At that time, nothing came of it, but as a matter of fact we are now reconsidering this option (provided things go our way in the time to come, we hope to get the goahead signal to start building the distillation tower this fall). After that I worked as a product planner in the Operations 17

10 jobben MIN til Slagen som overingeniør i prosessteknisk. Da kan man si at ringen på sett og vis var sluttet jeg var tilbake der jeg startet, riktignok nå som overingeniør. Vi har nylig hatt flere store prosjekter på Slagen, som også har vært omtalt i XOM-magasinet, og jeg gikk midlertidig inn i en stilling som "start-up manager" i et års tid for kjeleprosjektet og for prosjektet knyttet til lavere svovelinnhold i Marine Gas Oil. Og nå altså overingeniør i drift. Hvor mange jobber i driftsavdelingen på Slagen? I hele avdelingen er det rundt 80 operatører. Jeg har ansvaret for selve produksjonsanlegget (onsite). Driften av anlegget foregår på døgnkontinuerlig basis året rundt og vi har 6 skift med til sammen 13 mann pr. skift som går i en kontinuerlig skiftsyklus à 6 uker. I tillegg har vi noen faste dagtidsstillinger slik at vi totalt er ca. 90 personer som jobber i driftsavdelingen for øyeblikket. Jørn forteller videre at han også er med i et såkalt "business team" som er et samlende organ som jobber på tvers av avdelingene. Dette teamet skal sikre at prioriteringene har rett fokus på vedlikehold og planer, budsjett og ressurser og mye av det som dukker opp, går til business teamet for vurdering/prioritering før eventuell iverksettelse. Opprinnelig vestlending Når han prater overingeniøren er det ingen ting som skulle tyde på at han opprinnelig er vestlending og faktisk opprinnelig kommer fra Stord. Men bostedsadressene har vært mange opp gjennom årene født i Sandnes, så 6 år i Slemmestad før turen gikk nordover til Tromsø i 4 år. Deretter 10 år på Stord til ungdomsskole og gymnas var unnagjort, men med et år i Maine i USA som utvekslingsstudent. Etter endt gymnas ble det studier i Manchester i England i fire år før turen igjen gikk tilbake til Norge og østlandet. Men han påstår at han fortsatt kan slå om fra østlandsktil vestlandsdialekt hvis han snakker med "de rette folka". Seiler i Norges-toppen Har du noen fritidsaktiviteter du er opptatt av? Ja, seiling er det jeg er mest opptatt av i sommersesongen. I denne uka skal jeg seile en tre-dagers regatta fra Bergen You can say I have come full circle in a way I was back where I started, albeit now as a section head. department, before I was offered a job in FTD, where I worked selling Esso Norge s equity production of LPG and condensate from Kårstø. Following the merger with Mobil, I got the opportunity in 2000 to work in the "European Product Trading Group" in London for two years. After that it was back to Slagen again to take up the job as section head of process engineering. You can say I have come full circle in a way I was back where I started, albeit now as a section head. We have recently stood for several major projects at Slagen, which have been described in the XOM magazine. On a temporary basis, I took up the position as start-up manager for the boiler project for one year, and for the project relating to lower sulphur content in Marine Gas Oil. And now section head of operations. How many people work in the Slagen operations department? The department has 80 operators. I m in charge of the production facility itself (onsite). Operation of the facility is around the clock all the year round, and there are 6 shifts with 13 men per shift, who work in a continuous 6-week rotation. In addition to that we have a number of permanent daytime positions, making a total of 90 persons working in the operations department at the moment. Jørn further tells us that he is part of a so-called "business team", a unifying body working across departments. It is the task of this team to ensure that priorities have the right focus on maintenance and plans, budget and resources. Proposals go to the business team for evaluation/prioritysetting before potential implementation. Hails from western Norway To hear the section head speak, one would not believe he hails from the western part of the country, more specifically from the island of Stord. However, he has had many addresses over the years born at Sandnes, then 6 years at Slemmestad, followed by 4 years in Tromsø. Lower and upper secondary school was completed at Stord, with one year as an exchange student in Maine, USA, in between. Following graduation from upper secondary school, he studied in Manchester, England, for four years, before returning to Norway, the eastern part. He claims that he is Jørns resultater innenfor "short hand sailing" plasserer ham i norgestoppen, og her er han på treningstokt i Holmsbu 1. mai-helgen i år. Jørn's results in short hand sailing places him in the Norwegian elite, and here he is on a training cruise at Holmsbu on the 1st of May week-end. til Skudeneshavn og tilbake igjen. Det jeg seiler, kalles "short hand sailing" det vil si at vi bare er to personer ombord. Selvsagt kan jeg også seile sammen med fullt mannskap, men det er lettere å komme seg avsted når man bare skal mobilsere seg selv og en til. I tillegg har man mye å gjøre om bord og det er sosialt. Så du seiler ikke bare for turens skyld, men for å konkurrere? Ja, det er riktig, men turen er også viktig. Og det er i seiling som med fisking opplevelsene underveis og historiene etterpå er også viktige! Jeg deltar både i Watski Two Star, Færderseilasen, Skagen Race og Hollenderseilasen samt onsdagsregattaer. Når man konkurrerer i "short hand sailing", konkurrerer man mot andre i hele landet. Man får poeng i de seilasene man er med i og trenger faktisk ikke møte de tøffeste konkurrentene i et eneste race. still able to switch from an eastern Norwegian to a western Norwegian dialect if he is talking to the "right people". A yachtsman in the Norwegian elite Do you have any leisure activities that you re taken with? Yes indeed, sailing is what I m most preoccupied with in the summer season. This week I m going to take part in a three-day regatta from Bergen to Skudeneshavn and back again. The particular type of sailing I m doing is called short hand sailing which means we re only two persons onboard. Naturally, I m also at liberty to go sailing with a full crew, but it s a lot easier to get off when you only have to mobilize yourself and one more person. There are many chores to do onboard, and it s a very social sport. MY JOB 18 19

11 Så du er ganske god? Vel, en stund lå jeg på 3. plass på landsbasis, men nå vet jeg ikke helt hvordan jeg ligger an. Glad i utendørsaktiviteter Ellers forteller Jørn at han er glad i å gå fra hytte til hytte i fjellet om vinteren, og at det fungerer godt både som avslapning og oppladning. I tillegg var jeg for første gang med på det 9 mil lange Vasaloppet i år hvor skiløpere stiller opp til fellesstart. En ny opplevelse og veldig moro, så det blir nok ikke siste gang. Det blir også en del løping på hjemmebane, men da i overført betydning nemlig til logistikkfronten. Det er mye å ta tak i når tre gutter på 8, 12 og 15 år skal fraktes rundt til forskjellige fritidsaktiviteter på kveldstid, men som Jørn sier slik er det nå engang å ha tenåringsbarn. Does this mean you re not only sailing for the fun of it, but to compete? Yes, that s right, but the sail itself is also important. And it is the same with sailing as with fishing the experiences you have on the way and the stories afterwards are not to be missed! I take part both in the Watski Two Star, Færderseilasen, Skagen Race and Hollenderseilasen, as well as the Wednesday regattas. As a contestant in short hand sailing, you compete against sailors from the whole country. You get points for the regattas you take part in, and sometimes you don t even have to meet your toughest competitor in a race. So you re pretty good? Well, for a while I ranked 3rd on a national basis, but at the moment I m not quite sure how I come out. Fond of outdoor activities Jørn also tells us that he likes walking the mountain trails in winter. He says it is ideal both as relaxation and for charging the batteries. What s more, I took part in the 90 km-long Vasaloppet ski race this year, a scratch race attracting 13,500 skiers. It was a totally new experience, and lots of fun, so I don t think it will be the last time. There is also running to and from on the home ground, if of a different kind that is to say logistics. With three boys aged 8, 12 and 15 that need transportation to various leisure activities after office hours, he has his hands full, but as Jørn says that is how it s like to be the father of adolescents. Tekst Arvid ExxonMobil Chemical presenterte sin batteri-teknologi under EVS 24 EVS 24 (The International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium) ble avholdt i Stavanger 13. til 15. mai i år. Arrangementet regnes som verdens største og mest prestisjefylte utstilling og konferanse om elektriske kjøretøy. Utstillingen trakk rundt 1000 deltakere og besøkende fra mer enn 40 land. ExxonMobil Chemical var en av 100 utstillere som viste fram de nyeste landevinningene innen hybrid-elektro, elbiler og batteriteknologi. ExxonMobils leder for polymerforskning, Dr. Pat Brant, har ledet teamet som oppfant separasjonsfilmteknologien: ExxonMobil Chemical har spilt en framtredende rolle i utviklingen av litium-ionbatterier (LIB). Det startet med vår oppfinnelse, utvikling og produksjon av høykvalitets separasjonsfilmer for over 20 år siden. I 2008 vant revolusjonerende produkter innen denne teknologien prisen 2008 ICIS Chemical Business Award for beste produktoppfinnelse. Grunnen til dette er at filmene forbedrer kraften, kapasiteten, stabiliteten og sikkerhetsmarginene til litiumionbatterier betydelig. Før 1991 var mobiltelefonene store som murstein. Takket være litium-ionbatterier kunne små mobiltelefoner og en rekke andre små apparater, bl.a. MP3-spillere og bærbare PC-er, introduseres på markedet. I 2005 lanserte ExxonMobil et betydelig program for å påskynde utviklingen av bedre batterier for hybride og elektriske kjøretøy, sier ExxonMobil Chemical presented its battery technology at EVS 24 During May, the city of Stavanger, Norway, hosted EVS 24 (The International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium) the world s biggest and most prestigeous exhibit and conference on electric vehicles. The exhibit drew around 1000 participants and visitors from more than 40 countries, and ExxonMobil Chemical was one of 100 exhibitors showing the latest achievements within hybrid electric and electric cars, and battery technology development. ExxonMobil chief polymer scientist, Dr. Pat Brant, who has headed the team pioneering the separator film technology, says: ExxonMobil Chemical played a major role in the development of lithium-ion batteries (LIB) from the very start some 20 years ago, with our invention, development, and production En sliten, men fornøyd skiløper etter målgang i årets Vasalopp etter at 9 mil er tilbakelagt på ski. A tired, but content skier crossing the finishing line in this year's Vasalopp after having covered 90 kilometers on skis. ExxonMobils leder for polymerforskning, Dr. Pat Brant, som ledet teamet som oppfant separasjonsfilmteknologien, holdt presentasjonen Continued Advancements in Separator Technology Performance på EVS-24 konferansen i Stavanger. Denne teknologien har vært annonsert i aviser og magasiner, så vel som på flere TV-stasjoner verden over. ExxonMobil chief polymer scientist, Dr. Pat Brant, who headed the team pioneering the separator film technology, gave the presentation Continued Advancements in Separator Technology Performance at the EVS 24 Conference in Stavanger. A commercial on this technology has been run in papers, magazines, as well by several TV stations all over the world. 21

12 elektroder fra negative elektroder for å hindre kortslutning. Den må være hardfør og motstå punktering, men likevel være tynn og svært porøs for å muliggjøre rask, lett strøm av ioner mellom elektrodene som utligner strømmen av elektroner gjennom den eksterne kretsen. En separator hjelper til med å stenge av batteriet i tilfelle det blir overopphetet på grunn av feil bruk. Vi har nylig forbedret denne filmteknologien gjennom å introdusere to nye kvaliteter som bygger på ny teknologi som kom på markedet i Disse kvalitetene forbedrer termisk stabilitet og gir lavere avstengingstemperatur, hvilket igjen gir høyere sikkerhet. Dette er et eksempel på hvordan vi bygger opp vår posisjon og engasjement innenfor LIB-industrien, for å utvikle tryggere batterier med bedre ytelse, sier Pat. Separasjonsfilmene produseres ved Tonen Chemicals fabrikkanlegg (Tonen Chemical er et datterselskap til ExxonMobil) i Nasu, Japan. Tonen Chemical planlegger å trappe opp produksjonen av det nye produktet for å møte voksende etterspørsel. I påvente av høyere etterspørsel på lang sikt, bygger selskapet et nytt fabrikkanlegg for separatorfilm i Gumi, Sør-Korea, som i henhold til planene skal starte produksjonen senere i år. vehicles. Four years later, we have come a long way in making these batteries safer, more efficient and reliable. But the development is an ever ongoing process, and we will see a continual enhancement of this technology in the future. Just think about the developments the light bulb has gone through over more than hundred years. Could you explain what role the separator film plays in the lithium battery? In the makeup of the lithium battery, the separator is one of the key internal layers. Made from plastic film about the thickness of a human hair, it separates positive electrodes from negative electrodes to prevent short circuits. It must be tough and resist puncture and yet be thin and highly porous to allow rapid, easy flow of ions between the electrodes that equals the flow of electrons through the external circuit. A separator helps shut down the battery if it overheats due to abuse. Recently we have enhanced this film technology through introduction of two new grades that build on new technology commercialized in These grades continue to extend improved thermal stability and lower shutdown temperature for a higher safety. These developmental grades demonstrate our technology leadership advancement and commitment to the LIB industry in developing safer and better-performing batteries, says Pat. Leder for polymerforskning Dr. Pat Brant (til venstre) og direktør Andrew Purdue, Battery Separator Film Business, viser separasjonsfilmer til redaktør Barrie Lawson fra Bestmag magazine, Storbritannia, under EVS 24-utstillingen i Stavanger. Chief Polymer Scientist Dr. Pat Brant (left) and General Manager, Andrew Purdue, Battery Separator Film Business, show separator films to editor Barrie Lawson of Bestmag magazine, the UK, during the EVS 24 exhibit in Stavanger. Pat, og legger til: Vi så at forbedret ytelse på litium-ionbatteriene kunne muliggjøre utvikling av mindre og kraftigere batterier til neste generasjons lavutslippskjøretøy. Nå, fire år senere, har vi kommet langt når det gjelder å gjøre disse batteriene tryggere, mer effektive og pålitelige. Men utviklingen er en pågående prosess, og vi kommer til å se en kontinuerlig forbedring av denne teknologien i fremtiden. Bare tenk på hvilken utvikling lyspæren har vært gjenstand for i mer enn hundre år. Kan du forklare hvilken funksjon separasjonsfilmen har i litium-ionbatteriet? Separasjonsfilmen er et av de viktigste indre lagene i et litium-ionbatteri. Den er laget av plastfilm som har omtrent samme tykkelse som et menneskehår, og separerer positive of high quality separator films. In 2008, novel new developments for this technology won the 2008 ICIS Chemical Business award for Best Product Innovation because it can help significantly improve the power, capacity, stability and safety margins of lithium-ion batteries. Prior to 1991, cell phones were big as bricks. Thanks to the lithium-ion batteries, small cell phones and a host of other small new-age devices, including MP3 players and laptop computers, were introduced to the market. Furthermore, in 2005, ExxonMobil launched a determined effort to put battery technology for hybrid and electric vehicles on the fast track, says Pat, adding: We saw that enhanced performance characteristics of the lithium-ion batteries could enable the extension of these smaller and more powerful batteries in next generation lower emission The separator films are produced at Tonen Chemical s manufacturing plant (Tonen Chemical is an ExxonMobil affiliate) in Nasu, Japan. Tonen Chemical is poised to quickly scale up production of the new product to meet growing sales. In anticipation of longer-term demand, the company is building a second separator films plant in Gumi, South Korea, which is scheduled to start up production later this year. En batteripakke som driver den helelektriske Maya-300 bilen, fabrikkert av Electrovaya, ble også vist på ExxonMobil Chemicals stand i Stavanger. A battery pack powering the all-electric Maya-300 car, manufactured by Electrovaya, was also displayed at ExxonMobil Chemical s stand in Stavanger

13 Rus- eller spilleavhengighet Tekst Kirsten AKAN kan rådgi I alle bedrifter med mer enn 50 ansatte som har et Arbeidsmiljøutvalg, finnes det også AKAN-kontakter. AKAN ble etablert i 1963 og navnet var en forkortelse for "Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani". Dette ble i 2006 endret til Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Formålet til AKAN er å forebygge rus- og avhengighetsproblemer i norsk arbeidsliv. Gjøre ledere i stand til tidlig å gripe fatt i og ansatte til tidlig å ta opp risikofylt rusmiddelbruk og uheldig spilleatferd, samt å bidra til at ansatte med rusmiddel- eller spilleproblemer får et tilbud om hjelp. I Esso Norge finnes det i dag fem AKAN-kontakter Odd Tangen på Forus, Jon Ødegaard på Slagen, Ove Paulsen for offshore, Øystein Fure og Tone Lehmann Halvorsen på Skøyen. Er det behov for AKAN i Esso Norge? Ja, uansett bedrift er det alltid et behov for AKAN-kontakter, sier Tone Lehmann Halvorsen på Skøyen. AKAN-kontaktene velges av AMU og AKAN-utvalget er et underutvalg av AMU. AKAN-utvalget behandler ikke personsaker. Det primære er å jobbe forebyggende og holdningsskapende, samt å spre informasjon. Alcohol, drugs or addictive gambling AKAN can provide counselling All companies with a Working Environment Committee and more than 50 employees will also have their own AKAN contacts. Established in 1963, the acronym of AKAN is a norwegian abbreviation of "The workplace advisory centre for issues relating to alcohol and drugs". In 2006, the name was altered and adding the issue of addictive gambling to their areas of competence. The objective of AKAN is to work for the prevention of drug abuse and other forms of addiction in Norwegian working life, enabling managers to attack and employees to seek help for such problems at an early stage, and to contribute to offering help to employees addicted to drugs, alcohol or gambling. Today there are five AKAN contacts in Esso Norge, namely Odd Tangen at Forus, Jon Ødegaard at Slagen, Ove Paulsen for offshore employees and Øystein Fure and Tone Lehmann Halvorsen at Skøyen. Is there a need for AKAN in Esso Norge? Yes, any company will need AKAN contacts, says Tone Lehmann Halvorsen at Skøyen. The AKAN contacts are elected by the Working Environment Committee (the AMU), the AKAN committee being among AMU s sub-committees. The primary task of the AKAN committee is prevention through attitude formation, as well as spreading information. For instance, we can offer managers and employees training in how to discover abuse, and instruct managers Tone Lehmann Halvorsen er AKAN-kontakt på Skøyen og forteller at AKAN-kontaktene jobber med forebyggende og holdningsskapende arbeid samt med å spre informasjon. Tone Lehmann Halvorsen, the AKAN contact at Skøyen, says that the AKAN contacts work preventive through attitude formation as well as spreading information. Vi kan blant annet lære opp ledere og ansatte til å vite hva de må være oppmerksomme på i forhold til å avdekke misbruk, samt at vi kan veilede lederne i hvordan man kan samtale om slike forhold. For det er altså lederne som har ansvaret. AKAN-kontaktene og bedriftshelsetjenesten kan imidlertid være en støtte i prosessen. Dersom en leder har en arbeidstaker med et rusmiddel- eller spilleavhengighetsproblem, kan tidlig inngripen gi en mulighet til å gjøre noe med problemet slik at arbeidsforholdet kan fortsette. Det viktigste vi som AKAN-kontakter, kolleger og ledere kan gjøre, er å bry oss og tørre å ta opp noe vi ser er et problem. Individuelle saker følges så opp av en AKAN-kontakt og bedriftshelsetjenesten, i nært samarbeid med leder. Hva kan denne støttegruppen hjelpe misbrukeren med? Gruppen kan anbefale medisinsk oppfølging eller for eksempel bruk av psykolog i samarbeid med fastlegen og bedriftshelsetjenesten slik at vedkommende kan få et tilbud om hjelp. Det blir da også skrevet en kontrakt mellom bedriften og misbrukeren som må følges opp. Disse avtalene har som regel en varighet på 2 år og følges tett opp, slik at man ser at de tiltakene som ble kontraktsfestet, faktisk blir gjennomført. Tar ledere kontakt med AKAN-kontaktene, eller går kanskje henvendelsene oftest via bedriftshelsetjenesten? Jeg tror nok de aller fleste henvendelsene går via bedriftshelsetjenesten, og ofte blir de også fulgt opp denne veien uten at AKAN-kontaktene blir involvert i sakene. Hvilke rusmidler misbrukes oftest? Uten at jeg har noen statistikk på dette, tror jeg at alkohol og piller er det som oftest misbrukes. Spilleavhengighet har jo kommet til de seneste årene, og amfetamin vet vi misbrukes, kanskje spesielt blant unge som skal nå alt. Alkohol er på mange måter ufarliggjort i Norge og er et lovlig rusmiddel slik at vi glemmer hvor skadelig og ødeleggende det faktisk kan være. Helt til slutt vil jeg henvise til AKAN-brosjyren som er utarbeidet av Esso Norge for mer informasjon, og samtidig vil jeg understreke at AKAN-kontaktene og bedriftshelsetjenesten på din arbeidsplass alltid er åpne for å ta imot henvendelser eller spørsmål. how to talk about such issues, since they are the responsible part. However, the AKAN contacts and the Occupational Health Department can also play a supportive part in the process. Faced with an employee addicted to drugs, alcohol or gambling, a manager will be more capable of dealing with the problem if interference takes place at an early stage, and so make the employment continue. The best thing for AKAN contacts, colleagues and managers to do is to care to be brave enough to talk to somebody about any problem encountered. Then, individual cases will be followed up by an AKAN contact and the Occupational Health Department in close cooperation with the manager. In what ways can this support group help the abuser? In cooperation with the employee s family doctor and the Occupational Health Department, the group can suggest treatment offers such as medical assistance or psychotherapy. In that connection, a contract between the company and the abuser must be signed and subsequently followed up. These contracts are normally valid for two years, and are to be closely followed up so as to ensure that the measures agreed upon are actually complied with. Do managers inform the AKAN contacts, or do most queries perhaps go through the Occupational Health Department? I think that probably most of the queries go through the Occupational Health Department, and more often than not, they will follow up the cases without the involvement of AKAN. Which drugs are most frequently abused? I have no statistics to answer that question; nevertheless, I think that alcohol and pills are abused most often. In recent years, addictive gambling has become a growing problem, plus the abuse of amphetamine ( speed ), particularly among young people constantly on the run. Alcohol, in spite of being a legal drug, also has its harmful and destructive effects which have in many ways been increasingly disregarded in Norway lately. In conclusion, I would like to refer to the AKAN brochure elaborated by Esso Norge for more information, emphasizing that the AKAN contacts and the Occupational Health Department of your workplace will always be receptive to any query or question you may have. 25

14 Balder-ansatte på Svalbard-tur Tekst Peder Todnem For snart ett år siden begynte planleggingen av det som skulle bli en uforglemmelig tur til Spitsbergen for 6 ansatte på Esso Balder FPU, en av dem med sønn i følge. Initiativtaker til turen og ansvarlig for planlegging og det praktiske opplegget var Peder Todnem, som selv jobbet i Longyearbyen fra 1989 til Turen skulle gå over 4 dager fra mandag til torsdag med scooter-turer tirsdag og onsdag. Vi ankom Longyearbyen mandag 30. mars, hvor vi ble godt mottatt på bostedet vårt Mary-Anns Polarrigg, en gammel arbeiderbrakke ombygd til et vertshus. Dagen ble brukt til å ta en liten tur rundt i og bli kjent med Longyearbyen. Neste morgen var alle klare for en dag på selvstartende rumperistere snøscootere noen store, flotte 4-taktere. Peder skulle være guide, og på grunn av isbjørnfaren var vi naturligvis bevæpnet. Vi kjørte opp til Longyearbreen og satte kursen sørover breen og ned Fardalen og ut Colesdalen. Ytterst her ligger Colesbukta, hvor vi stoppet og kikket på gamle russiske gruve-bosetninger. Turen gikk videre rundt Kapp Laila og kysten mot Isfjorden til vi kom til Barentsburg den mest kjente russiske gruvebyen på Spitsbergen. Her stoppet vi til lunsj på Barentsburg Hotel. Husene stod tomme etter at driften ikke ble igangsatt etter en gruvebrann i Hjemturen fra Barentsburg skulle egentlig gå om Kapp Linné, men grunnet litt usikre kjøreforhold tok vi en annen rute, om Grøndalen og Reindalen. Underveis så vi fantastisk flott natur, og vi spiste medbrakt niste i le av en snøfonn. På vei tilbake til Longyearbyen så vi blant annet 10 hundespann i følge, men dessverre ingen isbjørn. Vi returnerte via Adventdalen, hvor de første norske kullgruvene lå. Kvelden ble avsluttet med et lite måltid på Barentz pub på SAS-hotellet. Da vi dro av gårde på langtur onsdag morgen, hadde vi med en profesjonell guide, ettersom vi skulle inn i et område som var ukjent for Peder. Vi våknet til et fantastisk lys tidlig på morgenen, og været var fortsatt nydelig. Derimot var det betydelig kaldere enn dagen før, noe som kjentes godt i kjakene der vinden snek seg under visiret på hjelmen. Det var allikevel en flott tur som begynte innover Adventdalen og fulgte Sassendalen inn i Tempelfjorden. Da vi Balder employees make trip to Spitzbergen Nearly a year ago started the planning of what would be an unforgettable trip to Spitsbergen for 6 Balder FPU employees, one of whom brought his son. Peder Todnem, who worked at Longyearbyen from 1989 to 1990, came up with the idea for the trip, and was responsible for planning and the practical arrangements. It would be a 4-day trip, from Monday through Thursday with scooter excursions Tuesday and Wednesday. We arrived Longyearbyen Monday 30 March, and were well received at our accommodation Mary-Ann s Polarrigg, an old workers barrack converted into an inn. The day was idly spent looking around the town of Longyearbyen, getting to know the place. Next morning we were all ready for a one-day outing on self-starting bum shakers or rather snow scooters large, great looking 4-stroke vehicles. Peder was going to be our guide, and to protect ourselves against polar bears we were naturally armed. We drove up to the Longyear Glacier, heading south across the glacier, down Fardalen (dalen = valley) and all the way down Coles Valley, to the bay of Coles. There we stopped to look at some Russian mining settlements. The trip further went around Kapp Laila and the coast toward Isfjorden until we arrived at Barentsburg the most well-known Russian mining town on Spitsbergen. Here we stopped to have lunch at Barentsburg Hotel. The houses stand empty after a mining fire in 2006, when mining operations were discontinued. The trip back to base from Barentsburg was supposed to go over Kapp Linné, but driving conditions were reported as unsafe, so we took a different route, via Grøndalen and Reindalen. We passed through some stunning looking scenery on our way back, and ate our packets of sandwiches in the shelter of a snowdrift. On our way back to Longyearbyen we saw amongst other things 10 dog teams, but alas, no polar bear. We returned through Adventdalen, the location of the first Norwegian coal mines. The evening was rounded off by a small meal in Barentz pub at the SAS hotel. Ved Tempelfjellet stoppet vi også ved den kjente Villa Fredheim, hvor Hilmar Nøis, en av Svalbards mest kjente fangstmenn, overvintret 26 ganger! At Templet Mountain we stopped at the celebrated Villa Fredheim, where Hilmar Nøis, one of Spitzbergen s most notorious hunters, stayed 26 winters! Den russiske gruvebyen Pyramiden i Billefjorden står slik den ble forlatt i all hast av russerne i The Pyramid, the Russian mining town at Billefjorden, stands exactly as it was when the Russians abandoned it in Mars 27

15 kom nedover i elveleiet her, hadde vi et fantastisk og majestetisk syn sola skinte på det mektige Tempelfjellet på andre siden av fjorden. Her stoppet vi også ved den kjente Villa Fredheim, hvor Hilmar Nøis, en av Svalbards mest kjente fangstmenn, overvintret 26 ganger! Videre gikk turen innover i Tempelfjorden. Spenningen var til å ta og føle på, det var nemlig sett bjørn i området dagen i forveien! Til slutt kom vi fram til den flotte Tunabreen innerst i Tempelfjorden. Da vi igjen satte kursen utover fjorden, var det med litt kulde i kroppen, og det gjorde godt med en varm scooter mellom beina! Litt uti fjorden så vi Båten i isen. Dette er en hollandsk båt som de siste vintrene har seilt inn hit på høsten, for så å bli frosset fast som en turistattraksjon. Neste stopp på turen var Pyramiden i Billefjorden, en liten times kjøretur med iskald vind utover fjorden. Like kaldt var det inne i Pyramiden. Da varmet det godt at guiden hadde med Real Turmat til hele følget! Denne russiske gruvebyen ble forlatt i 1998, og den står som den ble forlatt i all hast. Turen tilbake mot Longyearbyen gikk stort sett på is, utover Billefjorden, over Sassenfjorden og forbi Tempelfjellet, før vi kom på fastland igjen og tok Helvetiadalen ned igjen mot Adventdalen og til slutt Longyearbyen. Da vi var på vei over Sassenfjorden, stoppet guiden ganske plutselig. Kong Kvitebjørn hadde vært i forveien, det var isbjørnspor i snøen over mot Tempelfjellet. Vi knipset bilder, og studerte sporene nøye, men vi måtte innse at dette var nok det nærmeste vi kom den store, hvite bjørnen. Men også Tempelfjellet ytterst i fjorden her var et fantastisk og mektig syn. Det var med gode minner, flotte bilder, varm mat i magen, men også litt frost i kroppen vi vendte scooterne hjemover. Rett før vi kom tilbake til sivilisasjonen, stoppet vi en siste gang og fikk se en liten kuriositet. Inne i Adventdalen stod en jernseng og en jernovn på en høyde utstyr forlatt av en fangstmann for over 40 år siden. I dag er dette verne verdige klenodier som nok er en av de mer sære turist-attraksjoner undertegnede har sett. Vel tilbake i Longyearbyen var det klart for en helaften på Polar-riggen, med 3-retters middag, fulgt av et bad i oppvarmet badestamp. Noe som gjorde underverker for stive og støle kropper. En super avslutning på en lang dag! When we set off for our longest trip Wednesday morning, it was with a professional guide, since we were venturing into an area unknown to Peder. The weather was still gorgeous, and the light when we woke up in the morning breathtaking. However, it was much colder than the day before, and as the wind crept under the visor on our helmets, we soon felt it in our cheeks. But in spite of the cold, it was a great trip, which went through Adventdalen and Sassendalen into Tempelfjorden. Coming down the river bed we were met with a fantastic and majestic sight the sun shining on the huge Tempel Mountain on opposite side of the fjord. We stopped at the celebrated Villa Fredheim, where Hilmar Nøis, one of the most notorious hunters of Spitzbergen, spent 26 winters! From there we proceeded further into Tempelfjorden. At that point we all felt an almost palpable excitement, as polar bears had been spotted in the area the day before! Finally, we arrived at the magnificent Tuna glacier, at the farthest end of Tempelfjorden. As we again set course for the extremities of the fjord, we were cold to the bone, so having a warm scooter between the legs felt good! Some way out into the fjord we saw Ship in the ice, a Dutch vessel which comes up here in the autumn to get stuck in the ice. This serves as a tourist attraction. Next stop on the excursion was the Pyramid in Billefjorden, a one-hour drive in ice-cold wind. The Pyramid itself was just as frigid. Luckily enough, the guide had brought Real Field Meals for the entire company, which warmed us all up! This Russian mining town was hurriedly Torsdagen hadde vi fri og formiddagen ble brukt til litt shopping og fritid før vi samlet oss til lunsj på Kroa. Derfra gikk vi en tur rundt igjen i Longyearbyen, med Peder som guide. Vi var innom museet, og sysselmannens kontorer. Siste kvelden på Svalbard ble avsluttet med en fantastisk 5-retters middag som ble nytt til artige og morsomme historier fra gamle-kara. Dette ble en minnerik avslutning på turen, og alle sammen skålte for turleder Peders fantastiske innsats for å gi oss en uforglemmelig og fantastisk tur til 78 grader nord! På onsdag hadde vi en flott tur innover Adventdalen, Sassendalen og deretter inn i Tempelfjorden som vi ser på bildet. On Wednesday we made a great trip along Adventdalen, Sassendalen, and then into Tempelfjorden, seen in the picture. abandoned in 1998, and it still stands exactly as it was left. The trip back to Longyearbyen went largely on ice, out Billefjorden, across Sassenfjorden and past Tempel Mountain before we regained the mainland again, going down Helvetiadalen towards Adventdalen, finally reaching Longyearbyen. On our way across Sassenfjorden, our guide suddenly made an abrupt stop. The White Bear King had been there before us, which the polar bear footprints in the snow near Templet Mountain told us. We took snapshots, studying the footprints closely. It dawned upon us that this was as close as we would come to the big, white bear. The extremity of the fjord also offers a wonderful and grand view of Templet Mountain. After having memorized the pictures of the spectacular vista, we turned to go back, with hot food in our bellies, but with some chill in our bodies. Just before returning to civilization we stopped one last time, wondering at a small curiosity. On a height in Adventdalen stood an iron bedstead and an iron stove equipment abandoned by a hunter more than 40 years ago. Today remnants such as these are considered cultural treasures worth preserving, but to the undersigned they are one of the most bizarre tourist attractions I have ever seen! Safely back in Longyearbyen it was all set for a night out at the Polar rig, with a three course dinner, followed by a hot bath in a wooden bath tub. The bath did absolute wonders to stiff and aching bodies. It was a super round-off to a long day! Thursday we had the day off, and we spent the morning shopping and relaxing before gathering for lunch at Kroa. From there we strolled around Longyearbyen one more time, with Peder as our guide. We stopped by the museum, and the district governor s offices. Our last night at Spitzbergen was rounded off with a fantastic five course dinner, enjoyed while listening to funny stories told by the old boys. It was an unforgettable conclusion to our trip, and we all cheered for excursion leader Peder, whose efforts had given us such a terrific trip to 78 degrees north! Balder-ansatte på Svalbardtur (fra venstre, Nils Hansen, Harald Bakke, Hans Petter Havdal, Endride Storkås, Knut G. Erdal og Peder Todnem. (Morten Hansen, sønnen til Nils, tok bildet.) Bakgrunnen er den flotte, blåfargede Tunabreen. The 6 Balder employees with the remarkable, bluish Tuna glacier in the background. Litt uti Tempelfjorden lå Båten i isen en hollandsk båt som de siste vintrene har ligget fastfrosset i isen som en turistattraksjon. Some way out into the fjord we saw Ship in the ice, a Dutch vessel which during the last winters has been stuck in the ice, voluntarily, as a tourist attraction

16 Tekst Kirsten Hele Forus-kontoret på blåtur 13. mai var det klart for årets blåtur for hele Forus-gjengen, og nok en gang var værgudene på vår side. Strålende sol, grei temperatur og 130 påmeldte deltakere er et godt utgangspunkt for et vellykket arrangement. På første stopp, i Miljøparken ikke langt fra kontoret, ble det litt å spise før folk ble delt inn i lag. Oppgavene var varierte og iveren var stor da lagene gjøv løs på en quiz, blomsteroppsetting og ikke minst brobygging mellom to kubbesteiner ved hjelp av papp, hyssing, pinner, tape og stiftemaskin. Mange flotte, og ikke minst varierte, byggverk reiste seg i løpet av den neste timen. Quizen var nok vanskelig, for ingen av lagene oppnådde faktisk full score, selv ved hjelp av telefonstøtte både fra hjemmet og1881! Og med hensyn til blomsterdekorering her var det mange som tydeligvis kunne ha startet en ny yrkeskarriere om de hadde ønsket. Helt til slutt var det tid for stafett 3 personer fra hvert lag skulle sette sammen et Ikea-bord etter at bare laglederne fikk se monteringsanvisningen i 30 sekunder, og uten at de fikk snakke med lagmedlemmene. Her hadde nok helt klart de som er gode kunder på Ikea, en stor fordel! All Forus employees on mystery tour On 13 May the whole Forus gang were off for the annual mystery tour, and again, the Clerk of the Weather was on our side. Bright sunshine, nice temperature and 130 participants make up a good basis for a successful event. First stop was Miljøparken, situated near the office, where everybody had a little something to eat before being divided into teams. They all eagerly went about the tasks they were given, ranging from a quiz to flower arrangement, not forgetting the construction of a bridge between two guard stones with the mere help of cardboard, string, sticks, tape and a stapler. For the next hour, a variety of great buildings were erected. The quiz turned out to be hard enough, as not a single group ended up with full pot, not even with the assistance of phone calls home and to the information central 1881! As for the flower arrangement, there were obviously many participants who could easily have started a whole new professional career if they wanted to. Finally, it Å lage en blomsteroppsats inngikk også i konkurransen for beste lag. ExxonMobil-ansatte får jo til det meste, noe dette bildet skulle være et godt bevis på. To make a flower arrangement also went into the competition for the best team. ExxonMobil employees fix most things which this picture should prove. Kantinepersonalet på Forus stiller alltid opp her har de klargjort for servering av ost og kjeks på Flymuseet på Sola. The canteen personnel at Forus are always willing to contribute here they have prepared serving of cheese and biscuits at Sola aircraft museum. Stafettlagene jobber for fullt med å sette sammen et Ikea-bord uten bruksanvisning, med heia-gjenger på sidelinjen. The relay race teams work hard to assemble an Ikea table without access to the fitting instructions with cheering members on the sideline. Som den teknisk rettede bedriften vi er, var dette en oppgave som falt i smak blant mange å bygge en bro mellom to kubbesteiner med hjelp av papp, hyssing, pinner, tape og stiftemaskin. Being an engineering company, this was a task which many of the employees liked to construct a bridge between two guard stones with the mere help of cardboard, string, sticks, tape and a stapler.

17 Neste stopp var flymuseet på Sola hvor folk fikk anledning til å se på flyene, fikk litt å drikke, samt ost og kjeks og ellers bare kunne prate før turen igjen gikk videre. Så var det tid for stand-up med Hans Morten Hansen i studenthuset Folken. Stemningen nådde de store høyder, og det var på tide å ta avsted til siste stopp som var Viste Strandhotell med god mat, god drikke og stor stemning, samt kåring av årets vinnerlag Siste stopp på blåturen var Viste Strandhotell hvor vi kunne nyte en litt kjølig sommerkveld ved sjøen og god mat og drikke i godt lag. The last stop at the Mystery tour was Viste Strandhotel where we could enjoy a somewhat cool summer night by the sea as well as good food and drinks in good company. was time for a relay race, where three people from each team were to assemble an Ikea table, only with the help of their group leaders, who were allowed a look at the fitting instructions for 30 seconds. They were forbidden to talk to the other participants, though! No doubt a task favouring regular Ikea customers! Next stop was Sola aircraft museum, where the employees were given the opportunity to take a look at the planes, and offered a drink together with some cheese and biscuits and a chat before they were off again. Now it was time for a stand-up show starring Hans Morten Hansen at the student society of Folken. Finally, in an elevated mood, the party left for Viste Strandhotel, last stop of the evening, for food, drink and a good time, during which the winning team of 2009 was selected. Stand-up komikeren Hans Morten Hansen fikk latteren til å stå i taket da han underholdt oss på studenthuset Folken. The stand-up comedian Hans Morten Hansen made the crowd explode with laughter at the student society of Folken. Tekst Kirsten Skarverennet i strålende solskinn Vårens vakreste eventyr langs Hallingskarvet tiltrakk seg totalt deltakere. Blant dem stilte 30 spreke skientusiaster fra Forus, Jotun og Balder. Det samme gjorde en gruppe på 10 personer fra Oslo-kontoret. Deltakergrensen er ikke satt tilfeldig, ettersom startstreken på Finse ligger på nettopp 1220 meters høyde. Fra fjellknausene var det som å se en maursti bevege seg sakte fremover i landskapet, sier Kristin Alne som koordinerte Esso-deltakelsen. Alle våre deltakere startet i trimklassen og valgte den lengste løypa på 38 kilometer. Vi hadde 8 timer på å komme oss hele veien fra Finse til Ustaoset. Noen var mer innstilt på fart enn andre og kom i mål etter 2 1/2 timer, mens de fleste valgte å gå i turtempo. Jeg må legge til at været var strålende, med skyfri himmel og omtrent ingen vind. Etter at sola hadde stått på i noen timer ble det skikkelig påskeføre, og det var fullt mulig å kose seg med mat og drikke underveis. Da kunne man også se Johaug, Bjørndalen, Northug og Cologna suse forbi det var for øvrig sistnevnte som vant løpet på ca. 1 1/2 time. For de som er vant med Sirdal og Ryfylkeheiene, er ikke løypa spesielt krevende. Man trenger slett ikke å være topptrent for å gå de 38 kilometrene. Skarverennet in bright sunshine The most beautiful spring adventure along Halling skarvet ("skarv" meaning "naked mountain") attracted a total of 12,220 participants, among which were 30 vigorous skiing enthusiast from Forus, Jotun and Balder, as well as a group of ten people from the Oslo office. The maximum number of participants allowed is no coincidence, as the scratch-line at Finse is situated at an altitude of 1,120 metres. Viewed from the mountain hills, the line of skiers looked like a slowly moving ant track in the landscape, says Kristin Alne, coordinator of the Esso participation. All of our participants joined the exercisers class, choosing the longest course measuring 38 kilometres. We had eight hours to get all the way from Finse to Ustaoset. Some were more in a mood for speed than others, reaching the goal after two and a half hours, whereas the majority preferred walking speed. I must add that the weather was splendid and calm, and the sky cloudless. After a few hours of sunshine, the Det var også en liten gruppe skiglade entusiaster som deltok i årets Skarverenn fra Oslo-kontoret, forteller Toril Eine. Vi utgjorde en gruppe på 10 personer sammen med venner og tidligere kolleger fra Esso. Vi startet ikke fra Finse før kl. 1100, så føret var litt slush-preget, men stemningen var god og været var jo helt strålende. Vel i mål hadde vi et kort, men veldig hyggelig treff med våre kollegaer fra vest, før vi måtte dra hver til vårt. Det er ikke lite bagasje som skal til når deltakere skal gå 38 kilometer på ski! Quite a lot of luggage when participants are covering 38 kilometers on skis!

18 Gjengen fra Forus startet turen til Bergen med båt fredag ettermiddag. Stein Håvardsholm ble kveldens mest populære mann etter at han på Stord kom om bord i båten med 10 esker pizza. I det fine været syntes også mange det var en opplevelse å dra sjøveien, slik at man fikk tatt kyststripa fra Stavanger til Bergen i nærmere øyesyn. Etter en god natts søvn på Hotell Holberg, ble det en tidlig start lørdag morgen med togavgang kl Noen stilte med ferdigsmurte ski, mens andre benyttet Swix-smørestallen på Finse. Langs løypa var det stilt opp flere drikkestasjoner og smøreboder for de som trengte litt påfyll av den ene eller andre sorten. Togturen tilbake til Bergen kommer deltakerne sent til å glemme. Og for de som hadde overskudd og krefter igjen lørdag kveld, var det duket for tapas. ski track conditions were as they usually are at Easter, which allowed us to enjoy a meal on our way. That is when we could see Johaug, Bjørndalen, Northug and Cologna dashing along incidentally, the latter was the winner of the race with one and a half hours approximately. For people acquainted with Sirdal and the hills of Ryfylke, this race course is not particularly demanding; you certainly need not be in top form to walk those 38 kilometres. There was also a small group of skiing enthusiasts from the Oslo office participating in the Skarverenn, says Toril Eine. We were a group of ten people together with friends and former colleagues from Esso. We did not set out from Finse until 11 am, so the track was a bit slushy, but every- Mye folk, god stemning og full klaff med været gjorde sitt til at det ble en folkefest fra start til slutt. Ingen tvil om at dette skal gjentas til neste år! Noen av Forus-deltakerne klar for start fra venstre Vanja Risanger, Peer Albert Kongshaug, Nina Knudsen, Pål Berntsen, Kristin Kragseth, Kristin Alne, Inger Eriksen og Rune Oldervoll. Some of the Forus participants ready for start from left Vanja Risanger, Peer Albert Kongshaug, Nina Knudsen, Pål Berntsen, Kristin Kragseth, Kristin Alne, Inger Eriksen and Rune Oldervoll. one was in a good mood and the weather was splendid. After reaching the goal, we had a short, but pleasant meeting with our colleagues of the West, before we had to part. The Forus gang had started their trip by boat on Friday afternoon. Stein Håvardsholm became the hero of the day when he boarded the ship at Stord with ten boxes of pizza. Several participants found it an adventure to take a closer look at the coastline between Stavanger and Bergen in such a fair weather. After a good night s sleep at the Holberg hotel, we started off early on Saturday morning at seven o clock by train. Some had waxed their skis already, while others used the Swix waxing station at Finse. Along the track there were rigged up several drinking and waxing stations for anyone in need of any of the two. The train trip back to Bergen the participants will probably never forget. On Saturday evening, tapas were served to those who had still some energy left to join in. The people, the mood and the splendid weather all contributed to make the trip a celebration from beginning to end. No doubt, we will meet again next year! 34

19 Fantastiske dager i Lofoten Tekst Øystein Fure Havørn, hval, flott vær, og natur som tar pusten ifra deg! Vi var en gjeng på 13 personer fra Fotogruppa i Essoklubben/Oslo som dro oppover til Skrova i Lofoten siste langhelgen i mai på naturfoto-workshop med fotografene Lasse Rossing og Terje Nygård. Skrova er en liten øygruppe i Vestfjorden, rett ut for Svolvær. Her har fotograf Terje Nygård etablert Fotobrygga med fasiliteter, både for å drive opplæring i fotografering og muligheter til å prosessere ferdige bilder. Forventningene våre før vi dro oppover var høye, vi skulle ikke bare oppleve mye i løpet av en helg, vi skulle også lære mere om fotografering og praktisere våre nyvunne ferdigheter. Og som den skarpsindige leseren av denne artikkelen allerede har skjønt, ble ikke våre forventninger bare møtt de ble overgått! For ingen av oss hadde vel på forhånd trodd at vi skulle se sjøen koke av hval faktisk svømte en grindhval-flokk på Fantastic days at Lofoten Sea eagles, whales, great weather, and a scenery that takes your breath away! We were a party of 13 from the Photo Group at the Esso Club/Oslo who travelled to Skrova in the Lofoten archipelago the last weekend of May to attend a nature photo workshop with photographers Lasse Rossing and Terje Nygård. Skrova is a small group of islands in Vestfjorden, right outside Svolvær. Here photographer Terje Nygård has set up his business Fotobrygga, offering courses in photography and a processing facility where one can develop the film into finished photos. Our expectations prior to the trip were sky high. Not only were we in for a weekend packed with new experiences, we were also going to learn more about photography and practice our newly won skills. And as the observant reader of this article will have grasped, our expectations were not only met they were surpassed! "Samlingsstedet" ble tatt av Viggo Eriksen. Flere av bildene som Essogjengen tok, ble faktisk solgt på en utstilling i etterkant av workshopen. "The meeting place" was taken by Viggo Eriksen. Several of the photos which the Esso party took were actually sold at an exhibition after the closure of the workshop. "Soloppgang" er fanget med kameralinsen til Øystein Fure. "Sunrise" is caught through Øystein Fure's camera lens

20 ca. 150 dyr så tett oppunder land at vi i tillegg til å knipse haugevis av bilder også kunne høre pusten av dyrene! Og ørn, den første vi så satt på en holme og fulgte med på trafikken da vi dro med hurtigbåten fra Bodø oppover mot Skrova. Den neste kom seilende den første morgenøkten som vi var ute og fotograferte naturbilder. Siden kom det mange flere! Etter nesten 3 dager på Skova, ble workshopen avsluttet med en utstilling og konkurranse der hver av deltakerne fikk anledning til å vise sitt beste bilde. Vinner av fotokonkurransen ble Sigurd Kristoffersen med bildet Drømmekvinnen. Og i løpet av de 2 timene utstillingen hang oppe, fikk vi også solgt 6 bilder til en person på øya som skulle ha noe pent å dekorere veggen med! Et av bildene fra utstillingen henger nå også på veggen inne på øyas største, beste og eneste restaurant! "Drømmedama" av Sigurd Kristoffersen gikk seirende ut av fotokonkurransen etter foto-workshopen på Skrova i Lofoten. "The dream lady" by Sigurd Kristoffersen was the winning shot in the photo competition after the photo workshop at Skrova in Lofoten. To tell the truth, none of us had beforehand believed we would see the sea virtually seething with whales. But as a matter of fact, a herd of pilot whales counting around 150 animals were swimming so close to the shore that we got to take loads of pictures, in addition to hearing the animals breathe! And not to forget eagles; the first we saw was sitting on an islet, observing the traffic as we passed on the Coastal Steamer from Bodø toward Skrova. The next one came gliding the first morning when we were out taking scenery photos. And after that we saw many more. Following a 3-day stay at Skrova, the workshop was concluded by an exhibition and competition where the participants got the opportunity to exhibit their best picture. Winner of the photo contest was Sigurd Kristoffersen with his picture Dream Woman. What is more, during the two hours the exhibition was up, we even sold 6 pictures to an islander who wanted something nice to decorate the walls. And one of the pictures from the exhibition is now adorning the walls of the island s best and only restaurant! Vi ønsker velkommen! Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten oversikt over våre nyansatte: Hege C. Phil Dufseth Ansatt Sivilingeniør Teknisk avd., Raffineriet, Slagen Eldar Olsen Ansatt Raffineritekniker Vedlikeholdsavd., Raffineriet, Slagen Magne Økland Ansatt Manager Occupational Health, Forus Morten Hebsgaard Ansatt Drilling Supervisor Drilling, Forus Paul Andrew Gates Ansatt Facilities Advisor Production, Forus Cecilie Eugenie L'Orange Ansatt Accountant General/Tax/Bank/Rec Controllers, Oslo Jan Egil Gjerde Ansatt Administrativ Avdelingssjef Skålevik Izebrand H. Huizenga Ansatt G&G Exploration, Forus Robert E. Bierley Ansatt Geophysical Advisor Exploration, Forus Bernt Høiland Ansatt Financial Analyst Controllers, Forus 38 Oktober

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Exploration Challenges forward. Sissel H Eriksen Director Exploration

Exploration Challenges forward. Sissel H Eriksen Director Exploration Exploration Challenges forward Sissel H Eriksen Director Exploration Exploration challenges Exploration history Acreage - awards and opening of new areas Seismic acquisition and coexistence 09.03. 2 Area

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

NorSun AS. NorSun AS Karenslyst Allé 9C, 0278 Oslo, Norway (+47)

NorSun AS. NorSun AS Karenslyst Allé 9C, 0278 Oslo, Norway (+47) NorSun AS 2017 NorSun AS Karenslyst Allé 9C, 0278 Oslo, Norway (+47) 97 41 50 00 post@norsuncorp.no NorSun and the value chain NorSun focus Polysilicon Ingot Wafering Cell and module - CONFIDENTIAL - 2

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

CO2-HÅNDTERING I EN KLIMAVITENSKAPELIG SETTING

CO2-HÅNDTERING I EN KLIMAVITENSKAPELIG SETTING CO2-HÅNDTERING I EN KLIMAVITENSKAPELIG SETTING Knut H. Alfsen Forskningsdirektør CICERO HVOR FORT FORSVINNER DRIVHUSGASSER FRA ATMOSFÆREN? 100 % Remaining fraction (%) 75 % 50 % 25 % 0 % 0 100 200 300

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Utfordringen! More than 45 000 enterprises starting up each year in Norway... Less than 20% survives during the first 3 years... At the same time more than 80 000 Norwegians are looking for interesting

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of full production licences in 2001: Production licences 114, 114B and 114C. Transfers in 2001 Licence From: To: Share: 006 Amerada Hess

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke Generell informasjon Brønnbane navn Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde 6508/1-1 A EXPLORATION WILDCAT P&A lenke NORWEGIAN SEA Brønn navn 6508/1-1 Seismisk lokalisering ST9203- INNLIN

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer