"Det eneste stabile er forandring. Den eneste løsningen er valget"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Det eneste stabile er forandring. Den eneste løsningen er valget""

Transkript

1 "Det eneste stabile er forandring Den eneste løsningen er valget" ÅRSBERETNING 1997 S C A N D I N A V I A

2

3 Kort om Choice Nøkkeltall Konsernsjefen har ordet Styrets beretning Resultatregnskap Balanse pr. 31. desember Kontantstrømanalyse Regnskapsprinsipper og noter Revisors beretning Finansielle forhold Aksjonærforhold Organisasjon og ledelse Hotellsegmentene Markedsføring og franchise Bedriftskunder Markedet/kundene Innhold: Fremtidsutvikling Hotelloversikt 42 44

4 K O R T O M C H O I C E H O T E L S S C A N D I N A V I A Med valgmulighet som forretningsidé Historikk Choice Hotels Scandinavia ble etablert i 1990 som et driftsselskap for hoteller. En 20-årig Master Franchiseavtale ble inngått i 1994 med Choice Hotels International, som gir selskapet rett til å markedsføre hotellene i Skandinavia under merkenavnet Choice. Choice Hotels International ble grunnlagt i USA i 1939 og fremstår som en av verdens største hotell-operatører og har gjennom sitt franchisesystem 4000 hoteller i 38 land. Kjeden er en av de raskest voksende hotellkjeder i verden. 4 Hotellsegmentene Choice Hotels Scanadinavia bygger på Choice Hotels Internationals forretningsidé om å tilby differensierte hotelltilbud tilpasset de ulike kundegruppenes behov, samt oppnå stordriftsfordeler gjennom integrert drift. I Skandinavia markedsfører Choice tre merkenavn; Clarion, Quality og Comfort. Det vil si at kjeden omfatter tre hotellsegmenter, som gjennom sin produktdifferensiering gir en bred dekning av markedets etterspørsel. Avkastningen av investert kapital maksimeres gjennom effektiv stordrift, utstrakt franchisevirksomhet og overtakelse av hoteller med forbedringspotensiale. Choice-hotellene i Skandinavia Choice-organisasjonen i Skandinavia drives effektivt med stor grad av frihet. Organisasjonen er utviklingsorientert, handlingsrettet og utradisjonell og konsentrerer seg om områdene: salg og franchise, drift, utvikling internt og eksternt, samt finansiering og investering. Ved utgangen av 1997 hadde Choice Hotels Scandinavia 86 hoteller i Norge, Sverige og Danmark.

5 N Ø K K E L T A L L Beregningsgrunnlag Konsernet Lønnsomhet Netto driftsmargin % 16,2 4,5 Driftsresultat / driftsinntekter Totalkapitalrentabilitet % 22,1 - (Driftsresultat etter finansnetto + finanskostnader) / gjennomsnittlig totalkapital Egenkapitalrentabilitet % 59,4 - Resultat før skatt / gjennomsnittlig egenkapital Kontantstrøm mnok 226,9 23,3 Resultat før skatt - betalbare skatter + ordinære avskrivninger Soliditet/ kapitalforhold Bokført egenkapital pr mnok 546,5 123,7 Egenkapitalandel % 52,9 12,1 Sum egenkapital /totalkapital Gjeldsgrad % 47,1 87,9 Sum gjeld / totalkapital Netto rentebærende gjeld mnok 225,7 649,6 Børskurs (høyest/ lavest) NOK 31,00/ 21,00 N/A Børskurs pr NOK 25,00 N/A Likviditet Betalingsmidler mnok 278,0 117,6 Likviditetsgrad 1,61 0,95 Sum omløpsmidler / sum kortsiktig gjeld Nøkkeltall pr. aksje Antall aksjer pr Gjennomsnittlig antall aksjer Pålydende pr. aksje NOK 0,10 5,00 Kontantstrøm pr. aksje NOK 6,77 274,23 Kontantstrøm / gjennomsnittlige antall aksjer Resultat pr. aksje (EPS) NOK 6,36 143,06 Årets resultat / gjennomsnittlige antall aksjer Pris/ resultat pr. aksje (P/E) 3,9 N/A Aksjekurs pr / resultat pr. aksje Egenkapital pr. aksje NOK 13,79 290,51 Sum egenkapital / antall aksjer pr Segmentene Comfort Quality Clarion Franchise Driftsinntekter mnok 380,2 71,2 418,8 337,1 274,1-39,9 7,7 Driftsresultat før avskrivninger mnok 54,4-2,4 51,5 42,7 8,9 - -0,8-3,5 Brutto driftsmargin % 14,3-3,4 12,3 12,7 3,3 - -2,0-46,7 Beleggsprosent % Gj.snittlig inntekt pr. solgte romdøgn NOK Antall hoteller /rom pr : - eide 8/610 2/429 10/ leide 18/ / / / franchise 13/914 27/ /3.862 Sum 39/ / / /9.512

6 K O N S E R N S J E F E N H A R O R D E T Veien til suksess er avhengig av å gjøre de rette valg 1997 har vært en milepæl i å bygge opp en slagkraftig hotellkjede. Gjennomførte emisjoner og børsintroduksjon har vært med på å legge grunnlaget for en kapitalbase som har muliggjort en ekspansjon gjennom en målrettet oppkjøpsstrategi. Konsernet har i dag en solid kapitalbase og god likviditet som gjør selskapet godt rustet til å ivareta vekstambisjonene i årene som kommer. Ved utgangen av 1997 hadde Choice Hotels Scandinavia 86 hoteller, hvorav 60 i Norge, 24 i Sverige og 2 i Danmark. I september 1996 besto kjeden av 15 hoteller. 6 Choice Hotels Scandinavia ASA har gjennom sitt hotellkonsept med kjededannelse og segmentering av hotellproduktene utviklet seg til å bli en av de ledende aktørene på hotellmarkedet i Skandinavia. Choicekjedens tre hotellsegmenter gir oss den bredden i hotelltjenester som markedet etterspør. Gjennom bevisst og langsiktig markedsføring og salg bygger vi våre tre merkenavn; Clarion, Quality og Comfort, slik at våre kunder lettere skal kunne gjøre de riktige valgene. For medarbeiderne i Choice Hotels Scandinavia har 1997 vært et år med stadige forandringer. Bedriftskulturer er smeltet sammen, nye ledere har overtatt roret og antall hoteller har økt kraftig. Det har vært en spennende tid med mange utfordringer for alle ansatte. Vi er stolte av våre aktive medarbeidere, som på alle nivåer viser initiativ og ansvar for selskapets og egen utvikling. Omtanke og personlig service overfor våre kunder gjør Choice Hotels Scandinavia til vinnere. Det er våre medarbeidere som vil være vår viktigste ressurs på veien til videre suksess. Selskapets ledelse er fornøyd med den omsetningsutviklingen som er vist i Vi tror på et fortsatt sterkt hotellmarked, men at en større

7 grad av kjedetilknytning vil øke konkurransen mellom hotellselskapene. Våre resultatmarginer skal bedres ved å fokusere på kostnader, knytte til oss flere attraktive hoteller og dra nytte av stordriftsfordeler. Konsernet har en markedsdekning, balansestruktur og organisasjon som vil gjøre Choice Hotels Scandinavia til en av de ledende hotellkjedene i Europa. Siri-Lill Stensby Konsernsjef

8 S T Y R E T S B E R E T N I N G 8 RESULTAT 1997 Nettoresultatet for konsernet i 1997 før skatter gav et overskudd på NOK 174,9 mill., mot NOK 12,3 mill. i Netto driftsinntekter i 1997 utgjør NOK 1.305,6 mill. Tilsvarende i 1996 var NOK 419,0 mill. Av netto driftsinntekter representerer NOK 171,7 mill. inntekter fra salg av eiendomsselskap og eiendommer. Konsernets driftskostnader for 1997 utgjør NOK ,3 mill. Netto finanskostnader utgjør NOK 36,5 mill. I ordinære driftskostnader inngår normale kostnader i forbindelse kjedens vekst og oppstart av nyetablerte virksomheter. I tillegg er konsernets resultatregnskap for 1997 belastet med ca. NOK 40,0 mill, som knytter seg direkte til kostnader i forbindelse sluttvederlag til gründere, kostnader i forbindelse med overtagelse av virksomhetene Inter Nor Hotels AS og Otello AS, nedskrivning av anleggsaktiva, samt kostnader forbundet med salg av eiendommer og aksjer og andeler i eiendomsselskap. Choice Hotels Scandinavia ASA Konsernets morselskap, Choice Hotels Scandinavia ASA (CHS) hadde i 1997 samlede driftsinntekter på NOK 138,4 mill. (1996: 33,9 mill.) og driftskostnader på NOK 34,1 mill. (19,6), noe som ga et driftsresultat på NOK 104,3 mill. (14,3). Resultatet før skatter ble NOK 93,2 mill. sammenlignet med NOK 15,6 mill. i Comfort Comfort-segmentet hadde netto driftsinntekter på NOK 380,2 mill., mot NOK 71,2 i Dette ga et driftsresultat før avskrivninger i 1997 på NOK 54,4 mill. I hovedsak oppnådde de norske Comfort-hotellene sine resultatmål, mens de svenske Comfort-hotellene gjennomgående viste noe svakere resultater enn forventet. Quality Quality-segmentet hadde i 1997 driftsinntekter på NOK 418,8 mill. mot NOK 337,1 mill. i Hensyntatt at Quality Ambassadeur i Drammen gikk ut av kjeden i mai 1997, oppnådde de øvrige Quality-hotellene samlet driftsinntekter på vel NOK 10,0 mill. over resultatmålet. Driftsresultatet i Qualitysegmentet før avskrivninger i 1997, NOK 51,5 mill., må anses tilfredsstillende. Clarion Clarion-segmentet hadde totale driftsinntekter på NOK 274,1 mill. i Konsernet hadde ingen Clarion-hoteller i Dette segmentet fikk i 1997 et driftsresultat før avskrivninger på NOK 8,9 mill. Resultatet er noe svakere enn forventet, noe som i hovedsak skyldes oppstart av Clarion Grand Olav Hotel i Trondheim, samt kostnader ved Clarion Gardermoen Hotel, som åpner i juli Choice Hotels AS - franchisevirksomhet Konsernets franchisevirksomhet hadde i 1997 driftsinntekter på NOK 39,9 mill. mot NOK 7,5 mill. i Økningen kommer hovedsakelig som følge av nye franchiseavtaler. Selskapet fikk et driftsmessig underskudd på NOK 0,8 mill. Underskuddet skyldes kostnader til omprofilering av tidligere Inter Nor-hoteller og relansering av lojalitetskortet Choice Inhotel Card. FINANSIELLE FORHOLD CHS konsernet styrket sin finansielle stilling i Konsernets egenkapitalandel var ved årets slutt 52,9 % mot 12,1 % ved inngangen av året. Konsernets netto rentebærende gjeld ble i løpet av året redusert med ca NOK 423,9 mill. fra NOK 649,6 mill. til NOK 225,7 mill. Styret konstaterer at selskapet har en meget god egenkapitalandel. I juni 1997 refinansierte konsernet sin langsiktige gjeld gjennom et syndikert banklån på NOK 700,0 mill. med Den norske Bank ASA som leder av lånesyndikatet. Lånet har en løpetid på 20 år og ble før årets utgang nedbetalt med NOK 474,3 mill. etter at konsernet hadde solgt åtte av sine hoteller i Norge til Eiendomsspar AS. Konsernets likviditet er god. Summen av likvide beholdninger og tilgjengelige trekkrettigheter i banker var ved årsskiftet NOK 387,3 mill. DRIFTSMESSIGE FORHOLD Etter at Choice Hotels-kjeden ble stiftet i Norge i 1990, har konsernet vært i kontinuerlig vekst. Virksomheten ble kraftig utvidet i 1996 da CHS konsernet kjøpte den svenske hotellkjeden Home Hotel med 19 hoteller i Sverige og Norge. Videre ble det inngått leiekontrakter for ytterligere fire hoteller i Norge og fire i Sverige. Veksten fortsatte i CHS overtok i januar 1997 driften ved Clarion Grand Olav Hotel i Trondheim og Clarion Tyholmen Hotel i Arendal. I samme måned ble det videre inngått en avtale med Inter Nor Hotels AS etter at CHS gjennom en rettet emisjon på ca. NOK 47,0 mill. ble eier av 51% av aksjene i Inter Nor. Eierandelen sikret CHS tilgang til Inter Nor Hotels AS markedsledende kortprodukt In-Hotel Card med ca aktive kortkunder.

9 Styreformann Petter A. Stordalen, styremedlem Ingebrikt Steen-Jensen og styremedlem Ragnar Sjoner

10 S T Y R E T S B E R E T N I N G Likeledes sikret CHS seg tilgang til fritidsproduktet Nordisk Hotellpass. I januar 1997 ble også aksjene i driftsselskapet for Royal Christiania i Oslo og Admiral Hotell i Bergen, Othello AS, kjøpt av CHS. Gjennom disse kjøpene sikret CHS seg langsiktige leieavtaler for Clarion Royal Christiania Hotel i Oslo og Clarion Admiral Hotel i Bergen. I mai 1997 overtok CHS driften ved Clarion Ernst Hotel i Kristiansand. 25 tidligere Inter Nor-hoteller tegnet i 1997 franchiseavtaler med Choice Hotels AS. Ved årsskiftet hadde tilsammen 85 hoteller inngått franchiseavtaler med Choice Hotels AS. På ordinær generalforsamling 17. mars 1997 ble det som et ledd i forberedelse til børsnotering av selskapets aksjer besluttet å omdanne selskapet til allment aksjeselskap. Selskapet endret i denne forbindelse navn til Choice Hotels Scandinavia ASA. På ekstraordinær generalforsamling 26. mars 1997 ble det vedtatt flere emisjoner. På bakgrunn av vedtakene i denne generalforsamlingen, ble det fra eksterne investorer tegnet i alt aksjer à NOK 0,10. Videre ble det gjennomført en rettet emisjon mot aksjonærer i Inter Nor Hotels AS som innebar tegning av i alt nye aksjer, og det ble gjennomført rettede emisjoner mot ulike grupper ansatte i konsernet, som tegnet seg for i alt nye aksjer i selskapet. I 1997 ble det gjennomført en betydelig utbygging ved Skjærgården Hotel og Badepark. Kapasiteten er også økt ved flere andre hoteller. Etter gjennomførte kapitalforhøyelser og fusjoner våren 1997, utgjør selskapets registrerte aksjekapital i dag NOK ,50 fordelt på aksjer à NOK 0,10. I løpet av 1997 overtok konsernet de resterende aksjene i eiendomsselskapene for Comfort With Hotel i Tromsø og Comfort Hotel Bakeriet i Trondheim. Disse eiendommene ble i desember 1997 solgt sammen med 10 seks andre hotelleiendommer til Eiendomsspar AS som ledd i kosernets strategi om å rendyrke virksomheten rundt drift og franchise. Quality Park Hotel på Mastemyr ble i juni 1997 solgt til Arthur Buchardt. Arthur Buchardt hadde som målsetting å utvide hotellet med ca. 130 rom. Byggeprosjektet ble skrinlagt av Arthur Buchardt fordi han fant det for kostbart å realisere prosjektet. På grunnlag av søknad fra selskapet ble aksjene i CHS tatt opp til notering på hovedlisten ved Oslo Børs i mai STYRE, LEDELSE OG ANSATTE Selskapets styre hadde ved utløpet av 1997 følgende sammensetning: Petter A. Stordalen ( styreformann), Ingebrigt Steen-Jensen (styremedlem), Peter Groth (styremedlem) og Ragnar Sjoner (styremedlem). Peter Groth trådte i begynnelsen av 1998 ut av styret etter eget ønske. Tidligere konsernsjef/administrerende direktør Harald Jacobsen sa opp sin stilling og fratrådte i september Siri-Lill Stensby ble ansatt som ny konsernsjef/administrerende direktør og tiltrådte stillingen i november I januar 1998 kjøpte CHS hotelleiendommen tilbake fra Arthur Buchardt og solgte den videre til City Finansiering AS som er en langsiktig eiendomsbesitter. CHS har inngått 20 års leiekontrakt med City Finansiering AS om leie av hotellet. Ved slutten av 1997 ekspanderte Choice Hotels Scandinavia ytterligere i Sverige gjennom kjøp av Panorama Hotel i Gøteborg og erverv av 20 % av aksjene i Prize Hotels AB. Etter årsskiftet 1997/1998 er ytterligere 40% av aksjene i Prize Hotel AB ervervet. BØRSNOTERING, KAPITALFORHØYELSE - FUSJON I ekstraordinær generalforsamling 21. januar 1997 ble det vedtatt å splitte pålydende på selskapets aksjer i 50 fra NOK 5,- til NOK 0,10 pr. aksje for å tilrettelegge for økt likviditet i aksjene. Samtidig ble det besluttet å innta i vedtektene at selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen. Ut over det som er omtalt i styrets beretning har det ikke inntruffet spesielle forhold etter årsskiftet 1997/98. Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften som godt og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø utover hva som er vanlig for hotellvirksomhet og anses generelt å ha en god miljøprofil. Antall ansatte utgjorde pr i konsernet ca.1900 og i morselskapet Choice Hotels Scandinavia ASA 10. Lønn og annen godtgjørelse til konsernsjef/ administrerende direktør fremgår av egen note. Det er i regnskapet avsatt NOK som godtgjørelse til styret.

11 Honorar til revisor er i 1997 utgiftsført med NOK for ordinær revisjon. Konsulenthonorar til revisor er utgiftsført med NOK For øvrig henvises til det fremlagte regnskapet med noter og kontantstrømsanalyse, samt til de enkelte datterselskapenes årsberetninger. UTVIKLING OG UTSIKTER CHS vil i 1998 konsentrere seg om videreutvikling av eksisterende virksomheter. Forbedring av konsernets driftsmarginer vil ha høy prioritet. Med bakgrunn i CHS- konsernets gode soliditet og store likviditetsbeholdning, foreslår styret å nedsette selskapets aksjekapital ved tilbakebetaling til aksjonærene med ca. NOK 200,0 mill tilsvarende NOK 5,00 pr aksje. Vedtaket vil fremmes på ordinær generalforsamling 30. april 1998 og eventuell utbetaling vil finne sted i slutten av august AKSJONÆRPOLITIKK Selskapet har som målsetting over tid å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning både gjennom kontant utbytte og verdistigning på aksjene. Utbyttets størrelse vil variere avhengig av bl. a. selskapets resultater og de generelle konjunkturutsiktene. Arbeidet med å få sterkere fotfeste i Sverige og på sikt også i de øvrige nordiske land vil bli intensivert i OVERSKUDDSDISPONERING, KAPITALNEDSETTELSE Årets overskudd på NOK 90,7 mill. foreslås disponert slik: Avsatt til reservefond NOK Avgitt konsernbidrag NOK Avsatt til disposisjonsfond NOK Sum disponert NOK Selskapet hadde ved årsskiftet 668 aksjonærer. Selskapets største aksjonær er styrets formann Petter A. Stordalen, som direkte og indirekte eier aksjer, tilsvarende 27,0 % av aksjekapitalen. Av de øvrige styremedlemmer eier Ragnar Sjoner aksjer. Konsernsjef Siri-Lill Stensby eier aksjer i selskapet. Ingen av selskapets aksjonærer, tillitsvalgte eller ansatte har opsjonsavtaler. Styret vil takke alle ansatte for stor innsats og godt samarbeid i mars 1998 Petter A. Stordalen Ingebrigt Steen-Jensen Ragnar Sjoner styrets formann styremedlem styremedlem Siri-Lill Stensby konsernsjef

12 R E S U L T A T R E G N S K A P (Beløp i NOK 1.000) Morselskapet Konsernet Note Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Varekostnader Lønn og andre personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter konsernselskap Andre finansinntekter Rentekostnader konsernselskap Andre finanskostnader Netto finans Resultat før skatter Skatter Resultat etter skatter Minoritetsinteresser Årets resultat Disponeringer og overføringer Til reservefond Avgitt konsernbidrag Fra tilbakeføringsfond Til disposisjonsfond Sum disponeringer og overføringer SCANDINAVIA

13 B A L A N S E P R D E S E M B E R (Beløp i NOK 1.000) Morselskapet Konsernet Note Note EIENDELER Omløpsmidler Betalingsmidler Kundefordringer Fordringer på konsernselskaper Andre kortsiktige fordringer Varelager Sum omløpsmidler Anleggsmidler Aksjer i konsernets bedrifter Andre aksjer og selskapsandeler Utsatt skattefordel Langsiktige fordringer på konsernselskaper Andre langsiktige fordringer Goodwill Maskiner, inventar, m.m Bygninger Tomter Sum anleggsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kassekreditt Skattetrekk, offentlige avgifter, feriepenger Betalbar skatt Kortsiktig gjeld til konsernselskaper Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld 24, Sum langsiktig gjeld Sum gjeld Minoritetsinteresser 9 18 Egenkapital Aksjekapital ( aksjer à NOK 0,10) Annen bunden egenkapital Reservefond Oppskrivningsfond Disposisjonsfond 0 0 Diverse fonds Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Pantstillelser Garantiansvar

14 K O N T A N T S T R Ø M A N A L Y S E (Beløp i NOK 1.000) Morselskapet Konsernet LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Tilført fra årets virksomhet* ) Endringer i driftsrelaterte kortsiktige poster Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Investeringer i andre selskaper Salg av investeringer i andre selskaper Endringer i andre investeringer Netto likviditetsendringer fra investeringer LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING Opptak av gjeld Tilbakebetaling av gjeld Innbetaling av egenkapital Tilbakebetaling av egenkapital Egenkapitaleffekt fusjon/fisjon Øvrige egenkapitalendringer/omregninger Konsernbidrag/utbytte Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr * ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skatter Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Betalbar skatt Tilført fra årets virksomhet SCANDINAVIA

15 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Generelt Regnskapet er utarbeidet og presentert i samsvar med god regnskapsskikk. Det er ikke foretatt endringer av konsernets regnskapsprinsipper i Beløp i utenlandsk valuta er særskilt angitt. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter Choice Hotels Scandinavia ASA og alle datterselskaper hvor Choice Hotels Scandinavia ASA direkte eller indirekte har kontrollerende eierinteresse. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en enhet. Note 18 viser hvilke selskaper som inngår i konsernregnskapet for Ved konsolidering av datterselskaper er oppkjøpsmetoden benyttet. Differanser mellom kostpris for datterselskapenes aksjer og bokført verdi av netto eiendeler i de samme datterselskapene på oppkjøpstidspunktet, er analysert og henført til de eiendeler differansene knytter seg til. Den del av den overskytende kostprisen som ikke kan tillegges oppkjøpte eiendeler klassifiseres som goodwill og avskrives over forventet levetid, maksimalt 10 år. Konsolidering er foretatt fra overtagelsestidspunktet og fram til tidspunkt for avhendelse. Minoritetsinteressenes andeler av resultat etter skatt og egenkapital vises som egne poster i resultatregnskap og balanse. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskap som inngår i konsernregnskapet er eliminert. Ved konsolidering av utenlandske datterselskaper omregnes resultatregnskapene til norske kroner etter en gjennomsnittskurs for regnskapsperioden. I balansen benyttes kurser ved årsskiftet. Omregningsdifferanser føres direkte mot konsernets egenkapital. Tilknyttede selskaper er definert som selskap der konsernselskapene har betydelig innflytelse (20-50 % eierandel) og investeringen er av langsiktig karakter. Eierandelene vurderes etter egenkapitalmetoden, noe som innebærer at konsernets andel av årets resultat i de tilknyttede selskapene etter avskrivning av merverdier i de tilknyttede selskapene tillegges kostprisen for andelene. Selskapsstrukturen i Choice Hotels Scandinavia konsernet består av en rekke juridiske enheter, som igjen er etablert i underkonsern. Kredittilsynet har gitt dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av konsernoppgjør for disse underkonsern. Klassifisering i balansen Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Fordringer og gjeld knyttet til varekretsløpet defineres alltid som kortsiktige. Andre eiendeler og gjeldsposter er oppført som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Fordringer Fordringer er vurdert til laveste verdi av pålydende og virkelig verdi Varelager Beholdning av varer vurderes til laveste verdi av kostpris etter først inn-først ut prinsippet og antatt virkelig verdi. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta Kortsiktige fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Anleggsaksjer Aksjer er vurdert til kostpris. Aksjer anskaffet til varig eie er klassifisert som anleggsaksjer. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er oppført i balansen til anskaffelseskost tillagt oppskrivninger og fratrukket bedriftsøkonomiske avskrivninger. Satsene for beregning av avskrivninger er fastsatt ut fra en vurdering av de enkelte anleggsmidlenes økonomiske levetid. I de tilfellene hvor eiendelen knytter seg til leide hotelleiendommer, hvor utleier blir eier ved utløpet at leieperioden, er eiendelene avskrevet over leieperioden, hvis leieperioden er kortere enn estimert levetid for eiendelen. Vedlikehold utgiftsføres løpende. Ved salg av anleggsmidler medtas gevinster som driftsinntekter og tap som driftskostnader. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og utsatt skatt knyttet til årets resultat. I utsatt skatt forpliktelsen inngår både fremtidige betalbare skatter ved reversering av midlertidige forskjeller og utsatt skatt knyttet til henførbare merverdier eller mindreverdier som oppstår ved konsolidering av datterselskap etter oppkjøpsmetoden. Pensjonskostnader I de tilfellene konsernet har pensjonsordninger for norske selskaper er disse i hovedsak dekket via kollektive pensjonsordninger i livsforsikringsselskaper. Regnskapsmessig er ordningene behandlet som ytelsesplaner. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. Pensjonsforpliktelser er vurdert til nåverdien av fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på balansedagen. Forpliktelsene er beregnet basert på forutsetninger om diskonteringsrente, forventet fremtidig lønnsvekst og pensjonsregulering. Netto pensjonsforpliktelser presenteres som langsiktig gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte kontrakter er behandlet som langsiktig fordring.

16 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Periodens pensjonskostnad er inkludert i lønn og andre personalkostnader og består av periodens pensjonsopptjening, rentekostnader på beregnet pensjonsforpliktelse, forventet avkastning av pensjonsmidlene, eventuelt resultatført virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, samt resultatført avvik mellom faktisk og forventet avkastning. Virksomhetsområder Konsernets forretningsområde er begrenset til hotell- og restaurantnæringen. Av denne grunn presenteres ikke tall for virksomhetsområder. Geografisk driver konsernet virksomhet i Norge og Sverige. Note 27 viser hvorledes omsetningen fordeler seg mellom landene. Ansatte i Sverige er dekket av en tilskuddsordning. 16 SCANDINAVIA

17 N O T E R - M O R S E L S K A P E T Notene 1-17 gjelder for morselskapet. Notene omfatter konsernregnskapet. Note 1 - Betalingsmidler Av innestående i bank er NOK bundne skattetrekkmidler. Note 2 - Fordringer på konsernselskaper Herav fordring SEK på Home Hotel AB, oppført i balansen etter kurs , tilsvarende NOK Note 3 - Andre kortsiktige fordringer Blant andre kortsiktige fordringer er oppført fordring NOK på Eiendomsspar AS, som utgjør restoppgjør i forbindelse med salg av eiendommen Skjærgården Hotel og Badepark. Beløpet er i henhold til avtale holdt tilbake som sikkerhet for ferdigstillelse av pågående byggearbeider ved hotellet. Note 4 - Varige driftsmidler (Beløp i NOK) Maskiner, inventar, m.m. Bygninger Tomter Sum Anskaffelseskost/oppskrivninger Tilgang i året Avgang i året (anskaffelseskost) Anskaffelseskost Samlede ordinære av- og nedskrivninger Bokført verdi Ordinære avskrivninger Avskrivningssats ordinære avskrivninger 20/33 % 2 % Investering i og salg av varige driftsmidler siste 5 år (Beløp i NOK 1.000): Maskiner, inventar, m.m. Bygninger Tomter Investeringer Salg Investeringer Salg Investeringer Salg Investeringene er angitt til kostpris. Solgte driftsmidler er angitt til salgspris.

18 N O T E R - M O R S E L S K A P E T Note 5 - Aksjer i konsernets bedrifter (Beløp i NOK) Morselskapet har pr følgende aksjer i datterselskaper: Selskapets Eierandel Antall Pålydende Bokført Selskapets navn aksjekapital i % aksjer verdi verdi Quality Hotels Operations AS , Comfort Hotels Operations AS , Clarion Hotels Operations AS , Choice Hotels AS , Inter Nor Hotels AS , Othello AS , Home Hotel AS , Home Hotel AB SEK , SEK Sum Note 6 - Andre aksjer og selskapsandeler (Beløp i NOK) Selskapets Eierandel Antall Pålydende Bokført Selskapets navn aksjekapital i % aksjer verdi verdi Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA KS AS Skagen Hotellbygg 3, Sum Aksjene og selskapsandelene er vurdert til kostpris i regnskapet. 18Note 7 - Kassekreditt Ubenyttede trekkrettigheter på konsernkontosystemet i Den norske Bank utgjør NOK pr Note 8 - Skatter (Beløp i NOK) Nedenfor vises forskjeller mellom regnskapsmessig resultat før skatter og årets skattegrunnlag Resultat før skatter Permanente forskjeller Gevinst ved salg av aksjer til konsernselskap Emisjonskostnader Andre poster Avgitt konsernbidrag Endringer i midlertidige forskjeller knyttet til - Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Anleggsmidler Gevinst- og tapskonto Årets skattegrunnlag Nominell skattesats 28 % 28 % Inntektsskatt Anvendt fremførbar godtgjørelse på aksjeutbytte Betalbar inntektsskatt 0 0 SCANDINAVIA

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Om Bravida. Elektro Komplette løsninger for belysning, energiforsyning, varme, alarm og sikkerhetssystemer.

Om Bravida. Elektro Komplette løsninger for belysning, energiforsyning, varme, alarm og sikkerhetssystemer. Årsrapport 2004 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2004 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Revisors beretning 36 Bedriftforsamlingens

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT 1999 VEIDEKKE ASA. årsrapport. Vår berettigelse som selskap ligger i at vi fortsatt kan skape verdier for våre kunder og eiere!

ÅRSRAPPORT 1999 VEIDEKKE ASA. årsrapport. Vår berettigelse som selskap ligger i at vi fortsatt kan skape verdier for våre kunder og eiere! ÅRSRAPPORT 1999 VEIDEKKE ASA 1999 årsrapport Vår berettigelse som selskap ligger i at vi fortsatt kan skape verdier for våre kunder og eiere! VEIDEKKE er en av Norges største og ledende entreprenørbedrifter.

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer