Mulighetenes Oppland i ei GRØNN FRAMTID. Strategi for digitalisering Høringsutkast

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulighetenes Oppland i ei GRØNN FRAMTID. Strategi for digitalisering Høringsutkast"

Transkript

1 Mulighetenes Oppland i ei GRØNN FRAMTID Strategi for digitalisering Høringsutkast

2 2 Strategi for digitalisering Innhold 1. Innledning Om strategien Bakgrunn Ambisjonen Satsingsområder Digital dialog og samhandling Helhetlig virksomhetsarkitektur Kompetanse og kultur for læring Informasjonssikkerhet og personvern Digital sammenslåing Prinsipper for gjennomføring Brukeren i sentrum Samordning Innovativ og smidig Oppfølging av strategien Styringsmodell Overordnete føringer Prioritering av tiltak/prosjekter Gjennomføring av tiltak/prosjekter Handlingsplan Finansiering og gevinstrealisering Rapportering og evaluering Vedlegg Verktøykasse digitalisering Referanser...18

3 Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid 3 1. Innledning Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men et tiltak for å oppnå bedre kvalitet i tjenestene. Samtidig er det helt nødvendig å være god på digitalisering dersom man skal møte innbyggerne der de er og etterleve nasjonale og kommunale standarder for offentlig forvaltning. Likevel skjer ikke dette av seg selv. Det kreves omfattende endringer i rutiner, arbeidsprosesser, tekniske løsninger og tankesett når vi skal digitalisere. Digitale tjenester skal fremstå som et reelt førstevalg. Tjenestene skal være enklere å bruke og lettere tilgjengelig enn papirskjemaer eller personlig fremmøte. For å få til dette må brukerperspektivet stå sentralt. Digitalisering er en nasjonal oppgave og offentlig / kommunal sektor må samarbeide for å oppnå målene. Regjeringen har gjennom Digital agenda for Norge, og oppfølgende digitaliseringsrundskriv gitt føringer for hva innbyggere og næringsliv skal oppleve i møte med forvaltningen. Regjeringen har også definert felles nasjonale komponenter og standarder for digitalisering i offentlig sektor. KS har gjennom sin digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner gitt føringer for felles kommunale satsingsområder som bygger oppunder satsingsområdene i den nasjonale strategien. Regionreformen gir en ekstra dimensjon i arbeidet med digitalisering. Digital sammenslåing innebærer at to organisasjoner må samarbeide om å utvikle felles digitale løsninger og IT-arkitektur. Samtidig gir digitalisering og automatisering av tjenester og arbeidsprosesser muligheter som kan komme til nytte i sammenslåingsprosessen. Digitale samhandlingsformer kan gjøre det enklere å samarbeide og kommunisere uavhengig av geografiske avstander. Av hensyn til sammenslåingsprosessen mellom Hedmark og Oppland fylkeskommune vedtas strategi for digitalisering fram til sammenslåing i Den blir da eventuelt avløst av en ny strategi for hele regionen. Strategien er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av medarbeidere og ledere. Hele organisasjonen har blitt involvert gjennom høring.

4 4 Strategi for digitalisering Om strategien Oppland fylkeskommune har gjennom ulike prosjekter og enkelttiltak kommet et stykke på vei. For å komme videre med digitaliseringsarbeidet trenges det imidlertid en overordnet strategi. Strategien skal bidra til å samordne enkeltprosjekt og sikre at vi prioriterer riktig på tvers av fagområder. Digitaliseringsstrategien inneholder vår ambisjon, fem satsingsområder og tre prinsipper for gjennomføring av strategien. Hvert satsingsområde inneholder forutsetninger og mål. I tillegg er det gitt føringer for oppfølging av strategien. Det skal lages en årlig handlingsplan med tiltak for hvert satsingsområde. SATSINGSOMRÅDER Kompetanse og kultur for læring Helhetlig virksomhetsarkitektur Informasjonssikkerhet og personvern Digital dialog og samhandling AMBISJON Digitalt førstevalg smart og enkelt! Digital sammenslåing Brukeren i sentrum Samordning Innovativ og smidig PRINSIPPER

5 Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid 5 3. Bakgrunn Regjeringen har i Stortingsmelding 27 - Digital agenda for Norge - utarbeidet mål og anbefalinger for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter. Brukernes behov skal være utgangspunktet. Målsettingen er å lage så gode og effektive digitale løsninger at de fleste velger å benytte seg av dem. I tillegg må de digitale tjenestene være en del av digitale arbeidsprosesser i virksomheten: Tjenestene skal være enklere å bruke og lettere tilgjengelig enn papirskjemaer eller personlig frammøte. Digitalisering skal gi en reell merverdi ved raskere saksbehandling, enklere innsyn i egne personopplysninger og redusert rapportering ved gjenbruk av data som allerede er samlet inn. Tjenester skal oppleves som helhetlige og sammenhengende. Forvaltningen skal ikke spørre brukerne på nytt om informasjon de allerede har levert. Dette forutsetter at forvaltningen gjenbruker informasjon. Formulert fra brukerens perspektiv: Hvis offentlig sektor trenger informasjon fra deg skal du kunne gi den digitalt. Du får svar digitalt. Du får umiddelbart svar hvis det ikke er behov for bruk av skjønn. Du kan enkelt få vite hva offentlig sektor vet om deg og hvem som har sett denne informasjonen. Offentlig sektor spør deg ikke på nytt om noe den vet. Du trenger ikke å søke om noe du har rett til. KS har gjennom sin digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner gitt føringer for felles kommunale satsingsområder som bygger opp under satsingsområdene i den nasjonale strategien: Brukeren i sentrum Offentlige tjenester skal oppleves som sammenhengende og helhetlige for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Forvaltningen skal gjenbruke informasjon i stedet for å spørre på nytt. IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet Næringslivet og samfunnet skal kunne utnytte mulighetene som digitaliseringen gir. Myndighetene skal legge til rette for økt digital innovasjon.

6 6 Strategi for digitalisering Styrket digital kompetanse og deltakelse Gjelder fra grunnopplæringen og gjennom alle faser i livet. Digitale tjenester skal være lette å forstå og lette å bruke for alle. Avansert IKT-kompetanse og IKT-forskning er en forutsetning for digitalisering av Norge. Effektiv digitalisering av offentlig sektor Offentlige digitaliseringsprosjekter skal planlegges og gjennomføres profesjonelt. Gevinster skal realiseres. Stat, kommune og ulike sektorer bør benytte fellesløsninger for å dekke like behov. Godt personvern og god informasjonssikkerhet Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av utviklingen og bruken av IKT. Den enkelte innbygger skal ha råderett over egne personopplysninger. Informasjonssikkerheten skal ivaretas gjennom kontinuerlige risikovurderinger basert på trussel- og sårbarhetsinformasjon. Personvern og informasjonssikkerhet skal følges opp gjennom god internkontroll. 4. Ambisjonen Digitalt førstevalg smart og enkelt I henhold til regjeringens overordnete føringer skal alle offentlige virksomheter jobbe for å realisere digitalt førstevalg slik det er beskrevet i forrige kapittel. Kravet om brukervennlighet gjør at tjenestene må være enkle å bruke. I tillegg er det en uttalt forventning at offentlig sektor skal benytte digitalisering som et virkemiddel for effektivisering og nyskaping. For å møte denne forventningen må vi jobbe på en smart måte som sikrer både kvalitet og effektivitet. Med andre ord skal tjenestene fremstå som enkle på utsiden, og være smarte på innsiden.

7 Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid 7 5. Satsingsområder For å nå ambisjonen om Digitalt førstevalg smart og enkelt velges det fire satsingsområder: Digital dialog og samhandling Helhetlig virksomhetsarkitektur Kompetanse og kultur for læring Informasjonssikkerhet og personvern I tillegg må vi ta høyde for en digital sammenslåingsprosess med Hedmark fylkeskommune. Denne prosessen vil kreve mye ressurser, men må også sees på som en mulighet for nyskaping og effektivisering. Digital sammenslåing er derfor valgt som det femte satsingsområdet.

8 8 Strategi for digitalisering Digital dialog og samhandling I dagens situasjon foregår en stor del av saksbehandlingsprosessen manuelt. Fylkeskommunen har eksempelvis postmottak, og saksbehandleren behandler søknader uten særlig form for automatisering av saksbehandlingsprosessen. Innbyggeren mottar svar per post, og dette er både dyrt for fylkeskommunen og tungvint for innbyggerne. Mål for digital dialog og samhandling: Digital postkasse. Fylkeskommunen bruker digital postkasse for utsending og mottak av post til og fra brukere som har valgt digital postkasse. Digital samhandling med leverandører og kunder. Ved bestilling av varer og tjenester skal e-handel benyttes. Fylkeskommunen krever at leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk, i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF). Fylkeskommunen sender fakturaer elektronisk både til privatpersoner og næringsliv. Gjenbruk av offentlig informasjon. Fylkeskommunen gjenbruker informasjon, i stedet for å spørre brukerne på nytt om forhold de allerede har opplyst om. Fylkeskommunen har oversikt over data og hva dataene betyr, hva de kan brukes til, hvilke prosesser de inngår i, og hvem som kan bruke dem (informasjonsforvaltning). Finnes informasjonen hos en annen offentlig virksomhet hentes informasjonen derfra, forutsatt at det foreligger hjemmel. Digitale brukerdialoger. Papirskjemaer er erstattet med digitale dialoger. Brukere identifiserer seg gjennom ID-porten som medfører automatisk innhenting og kvalitetssikring av personinformasjon. Automatisering. Regelstyrte, rutinemessige arbeidsprosesser er automatisert. Brukere får umiddelbart svar når det ikke er nødvendig med bruk av skjønn. Brukere trenger ikke å søke på noe de har krav på. Dette er tjenester som tildeles automatisk, fordi forvaltningen vet når brukeren har behov for dem.

9 Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Helhetlig virksomhetsarkitektur Virksomhetsarkitektur dreier seg om hvordan en virksomhet er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes. En virksomhetsarkitektur består av prinsipper, metoder og modeller som til sammen beskriver dette i en helhet. Hensikten med en godt beskrevet og omforent virksomhetsarkitektur er blant annet at enkeltløsninger realiseres i en helhetlig sammenheng og ikke hver for seg. (Difi) For å møte innbyggernes og næringslivets forventninger om en helhetlig opplevelse av tjenester, må man satse på virksomhetsarkitekturen. Dette vil sikre bedre informasjonsflyt og gjennomtenkte anskaffelser. Helhetlig virksomhetsarkitektur fører til enklere og smartere planlegging, utvikling og drift av våre tjenester. Integrasjoner sparer brukeren for tid gjennom å utnytte informasjon i flere systemer. Nye systemer kan knyttes til og andre kan byttes ut uten at informasjonen og forvaltningsregler må gjenskapes. Med andre ord blir fylkeskommunen mindre leverandøravhengig. Tradisjonelt er IKT-systemer i fylkeskommunen dominert av «siloløsninger» som i mange tilfeller har ført til isolering av data på grunn av manglende informasjonsutveksling mellom fagsystemer. Dataisolering kan resultere i lavere systemutnyttelse, problemer med dataens integritet og ineffektiv eller ufullstendige rapporteringsmuligheter. I tilfeller der det eksisterer flere dokumenter både fysisk og elektronisk flere steder i flere systemer, kan dette føre til at beslutningstakere jobber med uferdig eller feil grunnlagsdata. I mange tilfeller er fylkeskommunen prisgitt eksterne leverandører for å tenke utvikling og digitalisering av sine tjenester. Dette gjør det utfordrende å drive digitalisering styrt av brukerbehov. Gjennom felles virksomhetsarkitektur i kommunal sektor kan kommunal sektor selv påvirke og styre løsningene. For å få mest effekt ut av ressursutnyttelsen må Oppland fylkeskommune ta del i og nyte godt av arbeidet med felles rammeverk for arkitektur, som utføres på nasjonalt og kommunalt nivå. Oppland fylkeskommune samarbeider i dag med flere fylker i FOT (fylkeskommunale optimale tjenester) for i felleskap å utvikle digitale løsninger som skal gi bedre og mer effektive tjenester til samfunnet. Målsettingen er å utvikle fellesløsninger og felles arkitektur for informasjonsbehandling for å spare ressurser i hver fylkeskommune.

10 10 Strategi for digitalisering Mål for helhetlig virksomhetsarkitektur: Virksomhetens behov. Virksomhetsarkitekturen gjør at digitale tjenester, arbeidsprosesser, informasjonsflyt, IKT-systemer og IKT-infrastruktur fungerer helhetlig. Digitale løsninger inngår som en naturlig del av tjenesteproduksjonen og understøtter arbeidsprosesser på en god måte. Helhetlige tjenesteforløp. Digitale løsninger bidrar til samhandling på tvers av systemer, fagområder og forvaltningsnivå. Når innbyggere og næringsliv har behov for tjenester på tvers av fagområder, bidrar digitale løsninger til et helhetlig tjenesteforløp. Nasjonale felleskomponenter. Grunnmuren i arkitekturen er basert på nasjonale fellesløsninger, komponenter og standarder som samtidig ivaretar lokale behov. Felles kommunalt rammeverk. Virksomhetsarkitekturen baserer seg på felles kommunalt rammeverk og felles IT-arkitektur i FOT. Digital informasjonsutveksling. All transport av data mellom interne og eksterne systemer foregår digitalt. Kompetanse. Det finnes kompetanse i organisasjonen til å utvikle og forvalte virksomhetsarkitekturen.

11 Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Kompetanse og kultur for læring Digitalisering av tjenesteproduksjonen vil i løpet av strategiperioden endre fylkeskommunen til en vesentlig mer digital arbeidsplass. Kompetansebehovet vil endre seg og det vil kreves høyere digital kompetanse hos lederne. Digitalisering, forenkling og delvis automatisering av administrative prosesser vil frigjøre kapasitet til andre oppgaver. Digitalisering vil dermed også sette betydelig høyere krav til at kompetansen tilpasses behovet. En vellykket implementering av nye tekniske løsninger forutsetter at organisasjonen klarer å endre arbeidsmåten. Medarbeidere innenfor alle fagområder må være forberedt på å løse oppgaver på nye måter for å møte innbyggernes krav og forventninger om effektive tjenester av høy kvalitet. Digitalisering innebærer omfattende endringer. Ledernes kompetanse og håndtering av slike omstillingsprosesser er avgjørende for å skape mer effektive arbeidsprosesser og levere høy kvalitet på tjenestene. Ambisjonen om å være en lærende organisasjon er ikke nytt i Oppland fylkeskommune. Som et av kulturtrekkene i organisasjonspolitikken har OFK lenge hatt fokus på en kultur på arbeidsplassen som preges av interesse for læring og utvikling. Medarbeidere skal oppfordres til å ta initiativ til utvikling og ansvar for egen læring. Vi skal møte endringer konstruktivt og se etter muligheter og gode løsninger. Organisasjonspolitikken danner et godt utgangspunkt for endringsprosesser og vi må fortsette å ha fokus på intern læring og utvikling. Mål for kompetanse og kultur for læring: Organisasjonskultur. Fylkeskommunen er preget av en organisasjonskultur som kjennetegnes av endringsvilje og fokus på læring og utvikling. Endringsledelse. Ledere har kompetanse i ledelse av endringsprosesser og i gevinstrealisering. Informasjonssikkerhet og personvern. Alle ansatte har nødvendig kunnskap om informasjonssikkerhet og personvern. Digitale ferdigheter. Alle ansatte har gode digitale ferdigheter og bruker digitale arbeidsverktøy. Lærere. Lærere har grunnleggende IKT-kompetanse samt digitale ferdigheter knyttet til den enkelte lærers fagområde for å ivareta kompetansemål i læreplanen. Prosessveiledere. Dedikerte prosessveiledere har kompetanse i ledelse av digitaliseringsprosesser og bruker digitalisering som en arbeidsmetode for å optimalisere arbeidsprosesser.

12 12 Strategi for digitalisering Informasjonssikkerhet og personvern God forvaltning av data er sentralt for å kunne utnytte mulighetene digitalisering gir. Når kommunikasjonen med innbyggerne og næringslivet blir digital, har offentlig sektor et større ansvar for å ivareta rettighetene hver enkelt har til innsyn i egne saker. Digitalisering av tjenesteproduksjonen vil resultere i store datamengder med personopplysninger. Opplysninger om den enkelte skal være tilgjengelig ved behov samtidig som opplysningene ikke skal komme på avveie. Innbyggerne skal i størst mulig grad ha råderett over egne personopplysninger. Lovkravene er strenge allerede. Fra 2018 vil imidlertid kravene bli strengere og enkeltpersonene vil få nye rettigheter på innsyn, sletting og flytting av sine data. Fylkeskommunen må ta hensyn til det kommende regelverket. Fylkeskommunens dokumentasjon skal være tilgjengelig på kort og lang sikt for alle som har rettmessige krav. Helhetlig dokumentasjons- og arkivforvaltning skal sikre riktig tilgang, hensiktsmessig bruk, rettidig sletting og at bevaringsverdige opplysninger faktisk blir bevart. I henhold til Personopplysningsloven og den nye personvernforordningen skal virksomheten ha en internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet og et personvernombud. Internkontrollen bør være en integrert del av virksomhetens helhetlige styringssystem. Virksomhetens IKT-systemer skal bygges i tråd med prinsippene for innebygd personvern, herunder personvernvennlige standardinnstillinger. Omfanget på internkontrollen skal være tilpasset risikoen. Mål for informasjonssikkerhet og personvern: Rutiner. Fylkeskommunen har gode og effektive rutiner for å ivareta eksisterende lovkrav. Løsningsdesign. Personvern er innebygd i nye løsninger. Tilgjengelighet. Fylkeskommunen sørger for at riktig informasjon er tilgjengelig for rett person til riktig tid. Sikring. Fylkeskommunen har gode rutiner som forhindrer at data kommer på avveie. Samarbeid. Fylkeskommunen samarbeider med kommunal sektor og deler informasjon om krisehendelser. Risikovurdering. Fylkeskommunen har gode systemer og rutiner for å gjennomføre risikovurdering og for å avdekke og følge opp avvik innen informasjonssikkerhet og personvern. Helhetlig forvaltning. Fylkeskommunen har en helhetlig dokumentasjonsog arkivforvaltning.

13 Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Digital sammenslåing Digital sammenslåing er en sentral og krevende del av sammenslåingsprosessen som omfatter digitale tjenester, arkiv, IKT-systemer og IKT-infrastruktur. Noen løsninger vil avsluttes, noen vil videreføres og noen vil anskaffes. Sammenslåingsprosessen gir en unik mulighet til å legge bort gamle løsninger og bygge en ny og fremtidsrettet regional forvaltning. Dette mulighetsrommet bør utnyttes. Digitale løsninger gir bedre tjenester samtidig som sammenslåingsprosessen blir enklere. Gode integrasjoner mellom digitale løsninger kan redusere behov for dobbeltarbeid og øke automatisering. God tilgang til data kan spare tid og øke tjenestekvaliteten. Behov for tilgang til dokumentasjon fra dagens systemer må vurderes nøye mot kostnaden for datakonvertering. Selvbetjeningsløsninger vil kunne fjerne unødvendige arbeidsoppgaver og gjøre tjenester mer tilgjengelige. Økt bruk av skytjenester kan forenkle IKT-drift, og gi mulighet til å skifte fokus fra driftsoppgaver til utviklingsarbeid. Mål for digital sammenslåing: Effektivisering og forbedring. Sammenslåingsprosessen bidrar til effektivisering og bedre tjenester ved hjelp av nye, smarte digitale løsninger. Eierskap til nye løsninger. Den nye organisasjonen er i stand til å bruke og har eierskap til nye digitale løsninger. Felles virksomhetsarkitektur. Det etableres en felles helhetlig virksomhetsarkitektur for begge fylkene. Kommunikasjon og involvering. Fokus på involvering, dialog og opplæring. Forankring og opplæring står sentralt i digital sammenslåing. Gevinstmål for digital sammenslåing kommuniseres tydelig. Planlegging. Det tas høyde for sammenslåing i alle planlagte og pågående digitaliseringsprosjekter blant annet ved inngåelse av kontrakter.

14 14 Strategi for digitalisering Prinsipper for gjennomføring Det er valgt tre gjennomgående prinsipper som skal legges til grunn i alt arbeid med digitalisering: Brukeren i sentrum Samordning Innovativ og smidig 6.1 Brukeren i sentrum For at en tjenestene skal oppleves som nyttig av brukerne, må utviklingen av tjenesten være basert på en grundig forståelse av brukernes behov. Med brukere menes både innbyggere, ansatte, frivillig sektor og offentlige og private virksomheter. Brukerinvolvering. Kommunal sektor skal digitalisere sine tjenester med utgangspunkt i brukernes behov. Brukerne må derfor involveres i utviklingen av tjenestene. Vi må utfordre etablerte arbeidsprosesser og tjenester. En anbefalt metode er å bruke tjenestedesign. Dette innebærer en systematisk kartlegging av hvilke behov de som bruker tjenesten har. Universell utforming. Nye digitale løsninger må være universelt utformet, og de eksisterende løsningene skal følge kravene om universell utforming innen 1. januar Universell utforming skal bidra til å gjøre løsningene lette å forstå og enkle å bruke. Klarspråk. Et klart og brukertilpasset språk er en viktig forutsetning for at digitale tjenester blir tatt i bruk. Kommunal sektor må arbeide systematisk for at klarspråk blir en del av utviklingen av de digitale tjenestene. Alternative tilbud. Det må også finnes et tilgjengelig tilbud for de som av ulike grunner ikke kan benytte seg av digitale løsninger.

15 Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Samordning Digitalisering er en stor og omfattende oppgave som den enkelte virksomhet ikke klarer å oppnå på egen hånd. Vi er helt avhengig av å samordne oss som sektor og samarbeide med andre virksomheter i prosessen for å lykkes. Standarder og felles arkitektur. Nasjonale felleskomponenter og standarder, samt felleskommunalt rammeverk, løsninger og prinsipper legges til grunn i digitaliseringsarbeidet. Det satses på standardløsninger/standardsystemer framfor egenutvikling. Deling og gjenbruk. Resultater og erfaringer fra eget digitaliseringsarbeid skal deles med andre. Vi benytter oss av løsninger som allerede er utviklet. Mange digitale tjenester innenfor kommunal sektor er ganske like, for eksempel barnehagesøknad og søknad om videregående utdanning. Sammenslåing. Det skal tas høyde for sammenslåing med Hedmark fylkeskommune, og sørges for at systemene er tilstrekkelig fleksible. 6.3 Innovativ og smidig Fokus på nyskaping og utvikling. Måten vi ser på utvikling er også i endring. De store IT-prosjekters tid er forbi. Den nye tilnærmingen er smidig og innovativ, hvor vi tør å eksperimentere og feile. Hurtighet og brukerfokus er viktige suksesskriterier. Samtidig må vi kontinuerlig videreutvikle våre tjenester og prosesser. Vi blir aldri ferdig med forbedringer. Det er en løpende prosess. Prosjektmetodikk baseres på Difis prosjektveiviser og Samveis- veikart for tjenesteinnovasjon med fortløpende gevinstrealisering. Det er laget en egen Verktøykasse for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i OFK (se vedlegg). Innovative anskaffelser. Vi bruker metoden for innovative anskaffelser der man samarbeider tett med leverandører i utviklingen av produktet.

16 16 Strategi for digitalisering Oppfølging av strategien 7.1 Styringsmodell For å lykkes med å digitalisere fylkeskommunale tjenester trengs det en tverrfaglig, organisasjonsuavhengig styringsmodell som sørger for prioritering og samordning av enkelttiltak. Videre er det en forutsetning at det settes av ressurser internt i organisasjonen. Dedikerte ressurspersoner må ha tid og kompetanse til å drive digitaliseringsprosesser Overordnete føringer Fylkesrådmannen vedtar strategi og årlige handlingsplaner basert på anbefaling fra digitaliseringsrådet. Fylkesrådmannen setter sammen digitaliseringsrådet Prioritering av tiltak/prosjekter Digitaliseringsrådet er en fast tverrfaglig sammensatt gruppe på ledernivå, som legger frem anbefaling for hvilke prosjekter det skal satses på og gir føringer for gjennomføring (handlingsplan). Digitaliseringsrådet vil samordne og prioritere prosjekter basert på strategi for digitalisering og kriteriene: Høyt brukervolum Høy verdi for sluttbrukere Effektiviseringspotensial for organisasjonen Fagenhetsledere tar ansvar og eierskap til utvikling og digitalisering på eget området og melder inn forslag til prosjekter/tiltak til digitaliseringsrådet. Forslag om prosjekt med begrunnelse etter felles mal (verktøykasse digitalisering). Implementering av ferdig utviklede løsninger prioriteres framfor egenutvikling. Vi skal prioritere modne prosjekter og dra nytte av andres erfaring. I forbindelse med regionreformen må vi også se på samarbeidsprosjekter med Hedmark Gjennomføring av tiltak/prosjekter Digitaliseringsteamet er en fast tverrfaglig sammensatt gruppe på medarbeidernivå. Teamet jobber operativt med å gjennomføre digitaliseringsprosjekter og med å identifisere egnete prosjekt. Prosjektorganisering (gjennomføring av tiltak): Prosjekteier: Fylkesrådmannen Styringsgruppa: Digitaliseringsrådet + fagenhetsleder på aktuelt fagområde Prosjektgruppa: Digitaliseringsteam + faglige ressurspersoner i det enkelte prosjekt.

17 Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Handlingsplan Det skal lages en årlig handlingsplan for hele virksomheten som bygger på mål i strategidokumentet. Handlingsplanen skal konkretisere hvilke tiltak/prosjekter virksomheten skal satse på i perioden. Handlingsplanen vedtas av fylkesrådmannen. Digitaliseringsrådet lager forslag til handlingsplan basert på enhetenes innspill. Den enkelte fagenhetsleder har et ansvar for å identifisere egnete digitaliseringsprosjekt. Digitaliseringsteamet kan hjelpe til med å identifisere prosjekter og kartlegge potensielle gevinster. 7.3 Finansiering og gevinstrealisering Digitalisering må ikke ses på som en utgift. Gevinstene fra digitalisering er forenkling og forbedring av saksbehandling og produksjonen av de tjenestene fylkeskommunen tilbyr, samt bedre tilgjengelighet og kvalitet i tjenestene. Det forutsettes at ledere jobber fortløpende med å realisere gevinster. Tiltak i forbindelse med gevinstrealisering kan for eksempel være: Endring av rutiner og implementering av nye arbeidsprosesser Endring av arbeidsoppgaver Kompetansemobilisering- og utvikling Nedbemanning Potensielle gevinster skal identifiseres for alle prosjekt i tråd med mal for prosjektbegrunnelse. Plan for gevinstrealisering er en integrert del i alle digitaliseringsprosjekter. Statlige utvalg, som Produktivitetskommisjonen og andre, har estimert effektene av digitalisering av kommunal tjenesteproduksjon. Anslagene varierer, men ligger på noen områder på ca. 20 %. Det økonomiske gevinstpotensialet forsvarer antakelig dermed de foreslåtte investeringene. Utfordringen ligger i at gevinstene ikke viser seg før etter at investeringen er foretatt. Finansiering av digitaliseringsprosjekter forventes å bli dekket innenfor årlige budsjett- og handlingsplaner. Kostnadene søkes redusert ved å satse i hovedsak på kjente teknologiske løsninger. Dersom fylkeskommunen skal delta i et utviklingsarbeid og/ eller foreta større anskaffelser i forbindelse med digitalisering skal dette skje i samarbeid med andre fylkeskommuner/aktører i offentlig og kommunal sektor. 7.4 Rapportering og evaluering Prosjektleder har ansvar for å levere rapport for hver enkelt digitaliseringsprosjekt. Rapport på handlingsplanen gjennomgås i ledergruppen en gang i året. Tiltak evalueres og dette legges til grunn for utarbeidelse av ny handlingsplan.

18 18 Strategi for digitalisering Vedlegg 8.1 Verktøykasse digitalisering Mal for handlingsplan Mal for prosjektbegrunnelse Veileder - Gjennomføring av arbeidsprosessanalyse, visualisering av tjenestereise og brukerreise Mal plan for gevinstrealisering 8.2 Referanser Statlige myndigheter og KS gir føringer og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor. Strategi for digitalisering i Oppland fylkeskommune er basert på: Digital agenda for Norge Digitaliseringsrundskrivet Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi i offentlig sektor Målbildet for digitalisering og arkitektur KS KommIT Overordnede IT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing Innovative offentlige anskaffelser

19 Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid 19

20 20 Strategi for digitalisering

Mulighetenes Oppland i ei GRØNN FRAMTID. Strategi for digitalisering

Mulighetenes Oppland i ei GRØNN FRAMTID. Strategi for digitalisering Mulighetenes Oppland i ei GRØNN FRAMTID Strategi for digitalisering 2018 2020 2 Strategi for digitalisering 2018 2020 Innhold 1. Innledning...3 2. Om strategien...4 3. Bakgrunn...5 4. Ambisjonen...7 5.

Detaljer

Digitaliseringsstrate

Digitaliseringsstrate SIGDAL KOMMUNE I Sigdal kan du skape no sjøl Digitaliseringsstrate 2017-2020 for Sigdal kommune Vedtatt i Kommunestyret Dato Innledning Strategien danner et sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv.

Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. Innledning Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. Hovedstyret i KS vedtok høsten 2015 å videreføre arbeidet med IKT-samordning

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Sentral stab og støtte Kommunestyrets vedtak Digitaliseringsstrategi 2018-2020 Innhold Vår digitale visjon... 2 Innledning... 3 Digital tjenesteproduksjon... 4 Fem målområder... 5 1. Brukeren i sentrum...

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DDV-SAMARBEIDET

DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DDV-SAMARBEIDET Visjon for digitalisering Overordnet prinsipper Satsningsområder Ansvar og roller Verktøy for gjennomføring DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DDV-SAMARBEIDET 2018-2020 1 Innledning Digital strategi 2018-2020

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017 2020 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 01 02 03 04 05 06 07 Digitalisering mot

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2017-2020 «Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir et godt lokalsamfunn.» Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Overordnede føringer...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Digitaliseringsstrategi. - trygghet og tillit til teknologi

Digitaliseringsstrategi. - trygghet og tillit til teknologi - trygghet og tillit til teknologi Utkast til behandling i kommunestyret 18. oktober 2018 BAKGRUNN OG MÅL Digitaliseringsstrategien beskriver sentrale innsatsområder for å møte innbyggerne der de er, yte

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Statlig IKT-politikk en oversikt. Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning

Statlig IKT-politikk en oversikt. Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning Statlig IKT-politikk en oversikt Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning 16.08.2018 Dagens tema Digital agenda Digitaliseringsrundskrivet Skate Difis tverrgående digitaliseringsstrategi

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune Revidert 2018-2020 Buskerud fylkeskommune Stab og kvalitetsavdelingen oktober 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Hamar kommune Stange kommune Kongsvinger kommune Løten kommune Sør-Odal kommune Nord-Odal kommune Grue kommune Hedmark IKT 1 Innhold 1.Innledning 2 2.Prinsipper for digitaliseringsarbeidet 5

Detaljer

Digital strategi for HALD Februar 2019

Digital strategi for HALD Februar 2019 Digital strategi for HALD Februar 2019 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Agenda Innledning Visjon og Ambisjon for digitaliseringsarbeidet

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for region Nord-Gudbrandsdal

Digitaliseringsstrategi for region Nord-Gudbrandsdal Digitaliseringsstrategi for region Nord-Gudbrandsdal Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG... 3 2.1 GEVINSTER OG EFFEKTER AV EN DIGITALISERING... 3 3. MANDAT OG OPPDRAG... 4 4. REGIONENS

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

3.1. Visjon for digitalisering i Overhalla kommune Vi kan formulere følgende visjon for arbeidet med digitalisering i Overhalla kommune:

3.1. Visjon for digitalisering i Overhalla kommune Vi kan formulere følgende visjon for arbeidet med digitalisering i Overhalla kommune: 3. Mål og strategier for digitalisering i Overhalla kommune Digitalisering i Overhalla kommune skal samlet sett bidra til at vi når de overordnede mål som er fastsatt i kommuneplanen og øvrige styrende

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1 Saksbehandler: Cathrine Furu 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 Vedlegg: Regional rådmannsgruppes forslag til felles digitaliseringsstrategi

Detaljer

Digitaliserings- og innovasjonsstrategi

Digitaliserings- og innovasjonsstrategi Digitaliserings- og innovasjonsstrategi 2018-2021 Innhold Strategiens funksjon...3 Bakgrunn...4 Prioriteringer og ambisjoner...6 A. Brukeren i sentrum...7 B. Ledelse...8 C. Organisasjonsutvikling...9 D.

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Samordnet regional digitalisering Ny tid : Nye krav : Nye svar

Samordnet regional digitalisering Ny tid : Nye krav : Nye svar Samordnet regional digitalisering Ny tid : Nye krav : Nye svar Ny tid : Nye krav : Nye svar Digitalisering Sensorer Tingenes Internet Store data Roboter og AI Smarte byer Transformasjon Fra enkeltprosjekter

Detaljer

Datadeling og nasjonal arkitektur

Datadeling og nasjonal arkitektur Datadeling og nasjonal arkitektur _ Nils Mehus Seksjonssjef Nasjonal Arkitektur og informasjonsforvaltning 4. September 2019 Norge har en solid digital grunnmur Våre nasjonale fellesløsninger og felleskomponenter

Detaljer

Kommunesammenslåing Halsa, Snillfjord og Hemne. Heim kommune IKT-strategi

Kommunesammenslåing Halsa, Snillfjord og Hemne. Heim kommune IKT-strategi Kommunesammenslåing Halsa, Snillfjord og Hemne 2 1. Innledning 3 1.1. Bakgrunn 3 1.2. Om dette dokumentet 3 1.3. IKT-strategiens hensikt 3 2. IKT-strategiens avgrensninger 4 3. Bakgrunn for IKT-strategien

Detaljer

Krav til digitalisering i stat og kommune

Krav til digitalisering i stat og kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Krav til digitalisering i stat og kommune Seniorrådgiver Mona Naomi Lintvedt og Timothy Szlachetko Bergen, 30. mai 2017 Norge i Europa-toppen på digitalisering

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Forventninger Fra foreldrene Tilbyr de tjenestene jeg har behov for, krav på og rett til - automatisk Tilbyr alle relevante

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for Velkommen til Difis høstkonferanse om informasjonssikkerhet! Det er veldig hyggelig å se så mange. Informasjonssikkerhet har hatt et spesielt fokus nå i oktober ifbm sikkerhetsmåneden Men informasjonssikkerhet

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Tromsø 13. oktober 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet, KS. Jørn Hanssen, Fagkoordinator

Detaljer

Grunnmur. Velferdsteknologi Felles grunnmur. Midt-Buskerud

Grunnmur. Velferdsteknologi Felles grunnmur. Midt-Buskerud Grunnmur Velferdsteknologi Felles grunnmur Midt-Buskerud Innholdsfortegnelse Grunnmur... 2 1.0 Kartlegge og utrede satsingsområder... 3 2.0 Informasjon, kompetanseheving og involvering... 3 3.0 Utarbeiding

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen Vedlegg 8A Hva er Felles grunnmur Formålet med Felles grunnmur for digitale tjenester er å legge til rette for enkel og sikker samhandling på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå. Sammenfallende behov

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Digitalisering av offentleg sektor - hvilke forventninger har regjeringen og departementet til dere?

Digitalisering av offentleg sektor - hvilke forventninger har regjeringen og departementet til dere? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digitalisering av offentleg sektor - hvilke forventninger har regjeringen og departementet til dere? Jan Hjelle Loen, 23. mai 2018 Jeløya-plattformen Tempoet i

Detaljer

Tiltaksplan digitalisering 2019

Tiltaksplan digitalisering 2019 Tiltaksplan digitalisering 2019 Kommunene i Kongsbergregionen etablerte våren 2015 en felles strategi for sitt digitaliseringssamarbeid for perioden 2015 2018. SuksIT som er kommunenes felles digitaliseringsorgan

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Gir nye digitale løsninger økt effektivitet i fylkeskommunene?

Gir nye digitale løsninger økt effektivitet i fylkeskommunene? Gir nye digitale løsninger økt effektivitet i fylkeskommunene? Fagdag - fylkesøkonomisjefer 9. Januar 2018 Jens Bonde Rydhagen, IKT-sjef Vestfold fylkeskommune 15. april 2016: Meld. St. 27 Digital agenda

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Øyer kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtested: Rådhuset - ungdomsklubben Møtedato: 24.01.2017 Tid: 17:00-18:00 Møteinnkalling sendes til både medlemmer og varamedlemmer i et forsøk på å bedre oppmøteantallet.

Detaljer

Innovasjon og digitalisering i offentlig sektor

Innovasjon og digitalisering i offentlig sektor Kommunal- og moderniseringsdepartementet Innovasjon og digitalisering i offentlig sektor Paul Chaffey, statssekretær i Stjørdal, 14. februar 2019 Hvorfor digitalisering og innovasjon i offentlig sektor?

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Marit Mellingen NOKIOS 23.Oktober 2018

Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Marit Mellingen NOKIOS 23.Oktober 2018 Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor Marit Mellingen NOKIOS 23.Oktober 2018 Bakgrunn Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge gjelder fortsatt. Jeløya-plattformen: Regjeringen vil

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN INNLEDNING 3 UiB I ET DIGITALISERT SAMFUNN 4 OVERORDNEDE MÅL FOR DIGITALISERING VED UiB 6 FEM STRATEGIER FOR DIGITALISERING

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Rakkestad kommune Saksnr. 18/2200 Journalnr /18 Arkiv 060 &26 Dato: FORSLAG

Digitaliseringsstrategi Rakkestad kommune Saksnr. 18/2200 Journalnr /18 Arkiv 060 &26 Dato: FORSLAG Digitaliseringsstrategi Rakkestad kommune 2019 2023 Saksnr. 18/2200 Journalnr. 13774/18 Arkiv 060 &26 Dato: 22.08.2018 FORSLAG Innhold Bakgrunn... 3 Hvorfor digitalisere... 3 Hvor er vi nå?... 3 Formål...

Detaljer

Programmandat. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering

Programmandat. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering Programmandat Versjon 1.5 28.05.2018 Program for administrativ forbedring og digitalisering Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 13.10.2017 Programstyret Jan Thorsen 25.05.2018 Programstyret Jan Thorsen

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringsstrategi 2017-2020 utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringen i offentlig sektor - forenkle, forbedre, fornye Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen

Detaljer

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Fakta om Oslo kommune Oslo kommune er en av Norges største arbeidsplasser med mer enn 52 000 ansatte, ca 38

Detaljer

Sak 3/18 Sluttbehandling av Etablere enhetlig arkitekturrammeverk (ST 2.2) Skate-møtet 21.mars 2018

Sak 3/18 Sluttbehandling av Etablere enhetlig arkitekturrammeverk (ST 2.2) Skate-møtet 21.mars 2018 Sak 3/18 Sluttbehandling av Etablere enhetlig arkitekturrammeverk (ST 2.2) Skate-møtet 21.mars 2018 Mål og leveranser Økt evne til samhandling på tvers av offentlig sektor Mer deling av data Leveranser:

Detaljer

Hva mener KS om digitalisering? KS` interessepolitiske posisjoner i digitaliseringsarbeidet

Hva mener KS om digitalisering? KS` interessepolitiske posisjoner i digitaliseringsarbeidet Hva mener KS om digitalisering? KS` interessepolitiske posisjoner i digitaliseringsarbeidet 2017 2020 1 Innledning Som samfunn står vi overfor en rekke utfordringer som krever nye svar. Vi bare aner konturene

Detaljer

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringsstrategi 2017-2020 utfordringer og muligheter for kommunal sektor Felles styremøte for KS Sør- og Nord-Trøndelag 9.12.2016 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Samordning i kommunal sektor

Detaljer

Skate-sak 22/2018 Difis anbefaling til KMD - Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger. Skate Knut Bjørgaas Difi

Skate-sak 22/2018 Difis anbefaling til KMD - Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger. Skate Knut Bjørgaas Difi Skate-sak 22/2018 Difis anbefaling til KMD - Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger Skate 5.12.2018 Knut Bjørgaas Difi Digital agenda for Norge Visjon Offentlig forvaltning er endringsvillig,

Detaljer

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Astrid Øksenvåg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» KS kommunesektorens organisasjon har fire roller Interessepolitisk aktør Arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Søknad om skjønnsmidler til prosjektet Et Smartere Salten og digital infrastruktur

Søknad om skjønnsmidler til prosjektet Et Smartere Salten og digital infrastruktur Fylkesmannen i Nordland Statens Hus Moloveien 10 8002 Bodø Bodø; den 27. februar 2019 Søknad om skjønnsmidler til prosjektet Et Smartere Salten og digital infrastruktur Vedlagt følger søknad om skjønnsmidler

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Strukturert omstilling - verktøy og tips fra KS

Strukturert omstilling - verktøy og tips fra KS Strukturert omstilling - verktøy og tips fra KS Tingvold Park Hotel, Steinkjer onsdag 25. april 2018 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder plan, bygg og geodata Tjenestene, arbeidsprosessene og teknologi

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Regional rådmannsgruppes forslag til felles digitaliseringsstrategi for perioden for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal

Saksframlegg. Regional rådmannsgruppes forslag til felles digitaliseringsstrategi for perioden for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Raymond Pettersen Dato: 08.01.2017 Arkiv: 17/290-1 3:1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 Vedlegg: Regional rådmannsgruppes forslag til felles digitaliseringsstrategi

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Difis prosjekt for deling av data

Difis prosjekt for deling av data Difis prosjekt for deling av data 23. april 2018 Atle Sandal Betydningen av data vektlegges i nasjonale strategier og rapporter Informasjon til forvaltningen skal leveres kun én gang The development of

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Hva skjer av endringer i forvaltningen?

Hva skjer av endringer i forvaltningen? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hva skjer av endringer i forvaltningen? Hva betyr det for dere som jobber med økonomi, regnskap og administrative funksjoner? Ekspedisjonssjef Jan Hjelle Trondheim,

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN 7 kommuner 55 000 innbyggere 5.000 ansatte Hva er digitale tjenester? Hva er digitalisering? Forenkle, fornye og forbedre! Brukeren i sentrum! Digitaliseringen går ikke

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Digitalisering et lederansvar

Digitalisering et lederansvar Digitalisering et lederansvar Vest Telemark 19.09.17 Jan Erik Innvær, regiondirektør «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Verden er full av muligheter. Husk at du er en av dem. Gode oppvekstvilkår,

Detaljer

Arkiv i en digital forvaltning

Arkiv i en digital forvaltning Kommunal- og moderniseringsdepartementet Arkiv i en digital forvaltning Katarina de Brisis 8. April 2019 Nye muligheter Regjeringens digitale plattform - Granavolden o Tempoet i digitaliseringen av offentlig

Detaljer

Kriterier for Difis anbefalinger til KMD om prioritering av tverrgående digitaliseringstiltak

Kriterier for Difis anbefalinger til KMD om prioritering av tverrgående digitaliseringstiltak Kriterier for Difis anbefalinger til KMD om prioritering av tverrgående digitaliseringstiltak Digital agenda for Norge Visjon Offentlig forvaltning er endringsvillig, deler og gjenbruker informasjon sikkert,

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/796-19 Dato: 4.11.14 DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov Felleskapet organiseres og deltar

Detaljer

Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Fagdirektør Espen Sjøvoll Trondheim, 27.04 2016 ende befolkning lav oljepris flere flyktninger

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/2331-18 HEIM KOMMUNE IKT-STRATEGI Ferdigbehandles i: Fellesnemnda Saksdokumenter: - Heim kommune IKT-strategi - Tjenestestruktur

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING 1. Bakgrunn Alle kommuner skal møte de samme lovpålagte oppgavene og ha interaksjon med de samme sektorer og aktører til tross for at utgangspunktet

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

DIGITAL STRATEGI FOR SOLA KOMMUNE Vi digitaliserer for å levere bedre tjenester og en mer effektiv oppgaveløsning

DIGITAL STRATEGI FOR SOLA KOMMUNE Vi digitaliserer for å levere bedre tjenester og en mer effektiv oppgaveløsning DIGITAL STRATEGI FOR SOLA KOMMUNE 2018-2021 Vi digitaliserer for å levere bedre tjenester og en mer effektiv oppgaveløsning Denne digitale strategien er et overordnet retningsgivende styringsdokument som

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsstrategi Fornye forbedre forenkle

Regjeringens digitaliseringsstrategi Fornye forbedre forenkle Justis- og beredskapsdepartementet Regjeringens digitaliseringsstrategi Fornye forbedre forenkle Statssekretær Ove A. Vanebo Oslo, 30. april 2016 Hvorfor digitalisering? HVORFOR: Verden (og Norge) er i

Detaljer

Digital strategi for Lier kommune

Digital strategi for Lier kommune Digital strategi for Lier kommune Lier skal være en digitalt modig kommune som tar bevisste valg i innføringen av digitale løsninger. Med modig menes at kommunen våger å ha et nytenkende og helhetlig perspektiv

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Steinar Loeng Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 16/465

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Steinar Loeng Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 16/465 Vestre Toten kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Steinar Loeng Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: FINANSIERING AV FELLES DIGITALISERINGSPROSJEKTER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Vedlegg: Illustrasjoner Sak 2-18 Samkjøring av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates veikartarbeid

Vedlegg: Illustrasjoner Sak 2-18 Samkjøring av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates veikartarbeid Vedlegg: Illustrasjoner Sak 2-18 Samkjøring av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates veikartarbeid Steffen Sutorius Direktør Oslo, 21.3.2018 Regjeringens planlagte strategi og Difis tverrgående

Detaljer

Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene. Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata

Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene. Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata «Dagens løsning for byggesøknader kan sammenliknes med

Detaljer

Prosjektmandat. IT i nye Moss kommune. Delprosjektleder: Skal rekrutteres. Planlagt startdato: Planlagt sluttdato:

Prosjektmandat. IT i nye Moss kommune. Delprosjektleder: Skal rekrutteres. Planlagt startdato: Planlagt sluttdato: IT i nye Moss kommune Delprosjektleder: Skal rekrutteres Planlagt startdato: 01.03.2018 Planlagt sluttdato: 30.06.2020 Arkivreferanse: 1. BAKGRUNN 8.juni 2016 vedtok Stortinget ny kommunestruktur. Moss

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer