St.prp. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St.prp. nr. 1 2005 2006"

Transkript

1 St.prp. nr FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: , 2412, 2427 Inntektskapitler: , 5312, 5316, 5327, 5606, Særskilte vedlegg: H-2178 Mål for inkludering av innvandrere og deres etterkommere H-2179 Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2006 H-2180 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 ( ) (Grønt hefte)

2

3 Innhold Del I Innledende del Innledning og sammendrag Målene for regjeringens økonomiske politikk Visjon og strategiske målsettinger for Oversikt over budsjettforslaget Samlede utgifter under Kommunalog regionaldepartementet Utgifter fordelt på programkategorier Utgifter og inntekter fordelt på de ulike budsjettkapitlene Utgifter og inntekter fordelt på postgrupper Overførbare bevilgninger Om inndelingen i proposisjonen Budsjettforslaget oppsummert prioriteringer og utfordringer Resultatområde 1 Integrering og mangfold Resultatområde 2 Beskyttelse og innvandring Resultatområde 3 De nasjonale minoritetene Resultatområde 4 Samene Resultatområde 5 Regional utvikling Resultatområde 6 Kommunalt tjenestetilbud og lokaldemokrati Resultatområde 7 Bolig, bomiljø og bygg Resultatområde 8 Fellesoppgaver og områdeovergripende virkemidler Omtale av særlige tema Fornying, organisasjons- og strukturendringer i offentlig sektor Om oppfølging av anmodningsvedtak Om oppgavene og rollene til fylkesmannen Oppfølging av likestillingslovens bestemmelse om redegjørelsesplikt Kjønns- og likestillingsperspektivet Oversikt over bemanningen Innføring av nettoordning for budsjettering av merverdiavgift Garantiansvar under Kommunalog regionaldepartementet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for Kommunesektorens inntekter i Vekst i samlede og frie inntekter Momskompensasjonsordningen Kommunesektorens inntekter i Kommunesektorens frie inntekter Samlede inntekter og de enkelte inntektsartene Barnehager Gjennomføring av reformen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Opptrappingsplanen for psykisk helse Ressurskrevende brukere Kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift Del II KRDs budsjettforslag for Resultatområde 1 Integrering og mangfold Programkategori Integrering og mangfold 61 Kap. 510 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (jf. kap. 3510) Kap. 511 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3511) Kap Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap.511) Kap. 512 Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (jf. kap. 3512) Kap Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (jf. kap. 512) Kap. 513 Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 3513) Kap Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 513)... 76

4 Resultatområde 2 Beskyttelse og innvandring.. 77 Programkategori Beskyttelse og innvandring Kap. 520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520) 95 Kap Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520) 99 Kap. 521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3521) Kap Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 521) Kap. 524 Utlendingsnemnda (jf. kap. 3524) Kap Utlendingsnemnda (jf. kap. 524) Resultatområde 3 De nasjonale minoritetene Programkategori Nasjonale minoriteter 111 Kap. 526 Nasjonale minoriteter (jf. kap. 3526) 112 Kap Nasjonale minoriteter (jf. kap. 526) 114 Resultatområde 4 Samene Programkategori Samiske formål Kap. 540 Sametinget (jf. kap. 3540) Kap Sametinget (jf. kap. 540) Kap. 541 Tilskudd til samiske formål Kap. 542 Kompetansesenter for urfolks rettigheter (jf. kap. 3542) Kap Kompetansesenter for urfolks rettigheter (jf. kap. 542) Kap. 543 Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester (jf. kap. 3543) Kap Ressurssenter for natur og reindriftstjenester (jf. kap. 543) Kap. 544 Reindriftens internasjonale fag- og formidlingssenter (jf. kap. 3544) Kap Reindriftens internasjonale fag- og formidlingssenter (jf. kap. 544) Kap. 545 Finnmarkseiendommen (jf. kap. 5606) Boađussuorgi 4 Sámit Prográmmakategoriija Sámi ulbmilat Kap. 540 Sámediggi (gč. kap. 3540) Kap Sámediggi (gč. kap. 540) Kap. 541 Doarjja sámi ulbmiliidda Kap. 542 Álgoálbmotvuoigatvuođaid gelbbolašvuođaguovddáš (gč. kap. 3542) Kap Álgoálbmotvuoigatvuođaid gelbbolašvuođaguovddáš (gč. kap. 542) Kap. 543 Luonddu- ja boazodoallobálvalusaid resursaguovddáš Kap Luonddu- ja boazodoallobálvalusaid resursaguovddáš (gč. kap. 543) Kap. 544 Boazoealáhusa riikkaidgaskasaš fágaja gaskkustanguovddáš Kap Boazoealáhusa riikkaidgaskasaš fága- ja gaskkustanguovddáš (gč. kap. 544) 151 Kap. 545 Finnmárkoopmodat Resultatområde 5 Regional utvikling Programkategori Regional- og distriktspolitikk Kap. 551 Regional utvikling og nyskaping Kap. 552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling Kap Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene Kap Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene mv Resultatområde 6 Kommunalt tjenestetilbud og lokaldemokrati Programkategori Overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571) Kap Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 571) Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572) Kap 3572 Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 572) Kap. 573 Kompensasjon til fylkeskommuner ved statens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten Kap. 574 Økonomisk oppgjør ved endringer i ansvaret for barnevern, familievern og rusomsorg Resultatområde 7 Bolig, bomiljø og bygg Programkategori Bolig, bomiljø og bygg. 245 Kap Den norske stats husbank (jf. kap og 5615) Kap Den norske stats husbank (jf. kap. 2412) Kap Renter fra Den norske stats husbank (jf. kap. 2412)

5 Kap. 580 Bostøtte Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak Kap. 582 Rentekompensasjon for skoleanlegg og kirkebygg Kap. 585 Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (jf. kap. 3585) Kap Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (jf. kap. 585) Kap. 586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Kap. 587 Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587) Kap Statens bygningstekniske etat (jf. kap 587) Oversikt innvilgelse bostøtte og Husbankens virksomhet Resultatområde 8 Fellesoppgaver og områdeovergripende virkemidler Programkategori Administrasjon m.m Kap. 500 (jf. kap. 3500) Kap (jf. kap. 500) Kap. 502 Valgutgifter Kap Kommunalbanken AS Kap Kommunalbanken AS Kap Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS 282 Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2006, kapitlene , 2412, 2427, , 5312, 5316, 5327, 5606 og Vedlegg 1 Omtale av tiltak innenfor den brede distriktspolitikken Innledning Spesielle tiltak for Finnmark og Nord-Troms Økonomisk politikk Næringspolitikk Infrastruktur Helse, oppvekst og omsorg Levekår, offentlige tjenester og miljøvern Vedlegg 2 Rapporter fra fylkeskommunene for 2004 om bruken av midler fra kap. 551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling Vedlegg 3 Omtale av de viktigste programmene finansiert over kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling Vedlegg 4 Orientering om likestilling i virksomhetene Tabelloversikt Tabell 1.1 Utgifter fordelt på kapitler Tabell 1.2 Inntekter fordelt på kapitler Tabell 1.3 Utgifter fordelt på postgrupper Tabell 1.4 Inntekter fordelt på postgrupper 19 Tabell 1.5 Oversikt over poster som blir foreslått overførbare Tabell 1.6 Inndelingen i proposisjonen Tabell 1.7 Fylkesmannens lovlighetskontroll av kommunebudsjettene Tabell 1.8 Fylkesmannens behandling av kommunale lånesøknader Tabell 1.9 Fylkesmannens kontroll av kommunale garantivedtak Tabell 1.10 Lovlighetskontroll. Antall saker. 34 Tabell 1.11 Tilsatte etter kjønn, tjenesteforhold og institusjon pr. 1. mars Tabell 1.12 Trekk pr. post som følge av innføring av nettoordning for merverdiavgift 38 Tabell 1.13 Oversikt over garantiansvar per 31. desember

6 Tabell 2.1 Hovedkomponenter i inntektsveksten i 2006, regnet fra inntektsnivået for 2005 i revidert nasjonalbudsjett Reell endring i mill. kr Tabell 2.2 Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter i 2005 og Mill. kr og endring i pst. Nominelle priser. 43 Tabell 2.3 Anslag på kommunesektorens inntekter i Mill. kr og endring i pst. fra Tabell 3.1 Mål for resultatområde 1 Integrering og mangfold Tabell 3.2 Satser for integreringstilskuddet 65 Tabell 3.3 Bosatte flyktninger i kommunene 67 Tabell 3.4 Oppholdstid i mottak etter vedtak om opphold Tabell 3.5 Tallet på overføringsflyktninger som har kommet til landet Tabell 3.6 Satser for per capitatilskuddet i Tabell 3.7 Norsk med samfunnskunnskap for innvandrere 2003 og Tabell 3.8 Antall deltakere per fordelt på kvinner og menn Tabell 3.9 Antall personer med innvandrerbakgrunn i de 12 kommunene med høyest innvandrerbefolkning per 1. januar Tabell 3.10 Sentrale forutsetninger for budsjettet for Tabell 3.11 Mål for resultatområde 2 Beskyttelse og innvandring Tabell 3.12 Resultat av UDIs vedtak i realitetsbehandlede saker i 2004 og første halvår Tabell 3.13 Arbeidstillatelser til nye EU-land totalt og fordelt på type tillatelse 85 Tabell 3.14 Uttransporterte/returnerte personer i 2004 og første halvår Tabell 3.15 Antall innkomne, behandlede og ubehandlede saker i UDI og UNE i 2004 og første halvår Tabell 3.16 Tilbakevendte og gjeninnvandrede i perioden 1998 til 1. halvår Tabell 3.17 Mål for resultatområde 3 De nasjonale minoritetene Tabell 3.18 Bevilgninger til nasjonale minoriteter Tabell 3.19 Organisasjoner som fikk grunnstøtte (organisasjonsstøtte) for 2004 og Tabell 3.20 Tildelt prosjektstøtte i Tabell 3.21 Mål for resultatområde 4 Samene 115 Tabell 3.22 Ulbmilat boađussuorgái 4 Sámit 134 Tabell 3.23 Mål for resultatområde 5 Regional utvikling Tabell 3.24 Overslag over provenyvirkningen av kompenserende tiltak ved omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift Tabell 3.25 Oversikt over fylkeskommunenes fordeling av midler mellom forvaltningsaktører og til Interreg (tall i prosent): Tabell 3.26 Fordeling av fylkeskommunenes del av midlene til ulike formål (i prosent av midler forvaltet av fylkeskommunene) Tabell 3.27 Geografisk fordeling av midlene over kap. 551, post 60 mellom sonene i virkeområdet for de distriktspolitiske virkemidlene (tall i pst.) Tabell 3.28 Foreløpig fordeling av rammen 2005 (tall i mill. kr) Tabell 3.29 Fordeling av midlene til næringsrettede utviklingstiltak over kap. 551 post 61, inkl. bransjestøtte, på fylkene i 2004 og Tabell 3.30 Samlet fordeling på kategori av den disponerte rammen i Tabell 3.31 Rammetildeling for 2004, 2005 og Tabell 3.32 Utbetalinger i 2004 fordelt på innsatsområde og virkemiddelaktør/ for kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling Tabell 3.33 Gitte tilsagn på midler til internasjonalt arbeid i Tabell 3.34 Andel midler av utvalgte programbevilgninger brukt i det distriktspolitiske virkeområdet for Tabell 3.35 Oversikt over fondsbeholdninger per og Tabell 3.36 Mål for resultatområde 6 Kommunalt tjenestetilbud og lokaldemokrati Tabell 3.37 Kostnadsnøkkel for kommunene 206 Tabell 3.38 Kostnadsnøkkel for fylkeskommunene Tabell 3.39 Nord Norge-tilskudd til kommuner og fylkeskommuner (i kr per innbygger)

7 Tabell 3.40 Gradering av regionaltilskuddet etter prioriteringsområdet for distriktspolitiske virkemiddel Tabell 3.41 Skjønnstilskudd til kommuner og fylkeskommuner i Tabell 3.42 Tilskudd gjennom inntektssystemet for 2005 og Tabell 3.43 Mål for resultatområde 7 Bolig, bomiljø og bygg Tabell 3.44 Tidsfrister for kommunenes saksbehandling i byggesaker Tabell 3.45 Tall for bruk av ByggSøk under Statens bygningstekniske etat Tabell 3.46 Informasjonsarbeidet under Statens bygningstekniske etat Tabell 3.47 Boligtilskudd og startlån til personer med svak økonomi Antall mottakere Tabell 3.48 Oversikt over omfanget av bostedsløshet i byene i Storbyforum Tabell 3.49 Antall boliger med boligtilskudd og antall startlån til bostedsløse Tabell 3.50 Antall boliger med boligtilskudd og antall startlån til flyktninger Tabell 3.51 Boligtilskudd og startlån til personer med nedsatt funksjonsevne Tabell 3.52 Mislighold, inkasso og tap på utlån og 1. halvår Tabell 3.53 Antall saker med tilsagn om lån i Husbanken og 1. halvår Tabell 3.54 Gjennomsnittlig lånebeløp per bolig for saker med tilsagn om lån i Husbanken og 1. halvår Tabell 3.55 Hovedtall ved utbetaling av bostøtte for 1. termin i perioden Tabell 3.56 Resultatmål, oppfølgingskriterier og resultat for Handlingsprogrammet Oslo indre øst Tabell 3.57 Tilskudd til boligkvalitet Tabell 3.58 Tilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger , kap 581, post Tabell 3.59 Resultatmål, oppfølgingskriterier og resultater for personrettede tilskudd til etablering, kap. 581, post Tabell 3.60 Resultatmål, oppfølgingskriterier og resultater for boligrettede tilskudd, kap 581, post Tabell 3.61 Bruken av kompetansetilskudd i 2004 og 1. halvår Tabell 3.62 Eldreplanen. Antall godkjente og ferdigstilte boliger pr. 1. halvår Tabell 3.63 Psykiatriplanen. Antall godkjente og ferdigstilte boliger pr. 1. halvår Tabell 3.64 Hovedtall for husstander som fikk innvilget bostøtte 1. termin Tabell 3.65 Virksomheten i Husbanken i perioden og i 1. halvår Tabell 3.66 Hovedmål og arbeidsmål for resultatområde Vedlegg 1 Tabell 1.1 Spesielle tiltak for Finnmark og Nord-Troms Tabell 1.2 Differensiert arbeidsgiveravgift og kompenserende tiltak som følge av omleggingen av arbeidsgiveravgiften Tabell 1.3 Fritak for merverdiavgift på strøm i Nord-Norge, Nord-Norge-tilskuddet og regionaltilskuddet Tabell 1.4 Næringspolitikk Tabell 1.5 Infrastruktur Tabell 1.6 Helse, oppvekst og omsorg Tabell 1.7 Levekår, offentlige tjenester og miljøvern Vedlegg 4 Tabell 4.1 Ansatte fordelt på kjønn

8 Figuroversikt Figur 1.1 Samlede utgifter inklusive lånetransaksjoner under Kommunalog regionaldepartementet Figur 1.2 Utgifter fordelt på de ulike programkategoriene under programområde Figur 3.1 Registrerte asylsøknader og innvilgede tillatelser Figur 3.2 Asylsøknader etter halvår Figur 3.3 Saker UNE har behandlet siden Figur 3.4 Befolkningsutvikling etter bo- og arbeidsmarkedsregioner Figur 3.5 Vekst i sysselsettingen i forhold til befolkningsstørrelsen i perioden 4. kvartal 1994 til 4. kvartal 2004 etter bo- og arbeidsmarkedsregioner Figur 3.6 Eksport per capita i kroner etter fylke i Figur 3.7 Flytende og fast rente i Husbanken sammenliknet med privatbankrenten fra 1. kvartal 2000 til 1. kvartal Figur 3.8 Igangsetting av boliger med og uten subsidier (oppstartingstilskudd, boligkvalitetstilskudd og boligtilskudd) Figur 3.9 Bostøttemottakere fordelt på husstandsgrupper 1. termin Figur 3.10 Bostøtte som andel av boutgift for mottakere av bostøtte fordelt på inntektsdeciler, 1. termin Figur 3.11 Utvikling i antall opphold i midlertidige boforhold Figur 3.12 Brutto tap fordelt på personlige og ikke-personlige låntakere Figur 3.13 Bruken av lån fordelt på låneordning og 1. halvår Figur 3.14 Bruk av investeringsramme til skoleanlegg i perioden i forhold til hele rammen Oversikt over bokser Boks 3.1 Norwegian Centres of Expertise Boks 3.2 Eksempler på innsats i utvalgte enkeltfylker Boks 3.3 Innovasjonsløft Nord og Storbyprosjektet Boks 3.4 Ungt Entreprenørskap Boks 3.5 MERKUR Boks 3.6 Byggekostnadsprogrammet Boks 3.7 Unge og etablering Boks 3.8 Tiltaksplan mot fattigdom Boks 3.9 «Prosjekt Bostedsløse» Innsats og resultater i enkelte kommuner. 234 Boks 3.10 Forbedringer i bostøtten Boks 3.11 Omlegging av modellen for subsidiering av utleieboliger Boks 3.12 Kompetansetilskuddet Boks 3.13 ByggSøk

9 St.prp. nr FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: , 2412, 2427 Inntektskapitler: , 5312, 5316, 5327, 5606, Tilråding fra av 30. september 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

10

11 Del I Innledende del

12

13 St.prp. nr Innledning og sammendrag 1.1 Målene for regjeringens økonomiske politikk Regjeringens hovedmål for den økonomiske politikken er arbeid til alle, økt verdiskaping, videreutvikling av det norske velferdssamfunnet, rettferdig fordeling og langsiktig bærekraftig utvikling. For å nå disse målene fører regjeringen en økonomisk politikk for høy, bærekraftig og stabil vekst i norsk økonomi. Et sterkt og konkurransedyktig næringsliv er en forutsetning for å nå hovedmålene i den økonomiske politikken. Regjeringen legger stor vekt på å bedre rammevilkårene for næringsvirksomhet, bl.a. ved å føre en økonomisk politikk som underbygger næringslivets konkurranseevne. Regjeringen følger retningslinjene for budsjettpolitikken som Stortinget har sluttet seg til. De budsjettpolitiske retningslinjene sikter mot en langsiktig forsvarlig innfasing av petroleumsinntektene i norsk økonomi, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens petroleumsfond (handlingsregelen). Retningslinjene bygger på at budsjettpolitikken må være opprettholdbar over tid. Samtidig skal budsjettpolitikken bidra til en stabil økonomisk utvikling. Retningslinjene for pengepolitikken innebærer at Norges Banks rentesetting skal rettes inn mot lav og stabil inflasjon. Det betyr at pengepolitikken har en klar rolle i å stabilisere den økonomiske utviklingen. Over tid er det veksten i fastlandsøkonomien som bestemmer utviklingen i velferden i Norge. Det må derfor legges avgjørende vekt på å fremme verdiskaping og produktivitet både i offentlig og privat sektor. Skattereformen og et lavere skatteog avgiftsnivå kan bidra til å øke arbeidsstyrken, styrke kapitaltilførselen til næringslivet og bedre utnyttelsen av våre samlede ressurser. Forskning og utvikling (FoU), utdanning og godt fungerende markeder er viktig for å sikre langsiktig vekst i økonomien. Moderniseringsarbeidet i offentlig sektor sikter mot et bedre og mer kostnadseffektivt tjenestetilbud. Norsk økonomi går godt. Etter konjunkturomslaget i 2003 har veksten i fastlandsøkonomien vært sterk. Lave renter og markert økning i inntekt og formue har bidratt til at husholdningenes etterspørsel har vært den viktigste drivkraften bak oppgangen. Etter hvert har også lønnsomheten i næringslivet bedret seg og fastlandsinvesteringene har tatt seg opp. Kraftig vekst i oljeinvesteringene og god utvikling i internasjonal økonomi har gitt ytterligere vekstimpulser mot fastlandsøkonomien og bidratt til at oppgangen i norsk økonomi gradvis er blitt bredere basert. Verdiskapingen øker raskt, og både bedriftsledere og husholdninger ser optimistisk på framtiden. Sysselsettingen er på god vei oppover, og det ventes at veksten vil fortsette neste år. Tallet på registrerte ledige avtar, samtidig som inflasjon og renter er på et lavt nivå. 1.2 Visjon og strategiske målsettinger for Vi skal legge til rette for en bedre hverdag for folk flest, uavhengig av bosted og etnisk, kulturell og sosial bakgrunn. har følgende strategiske målsettinger: effektiv og målrettet introduksjon for nyankomne innvandrere et inkluderende samfunn som gir alle like muligheter til deltakelse beskyttelse til flyktninger, samfunnstjenlig og styrt innvandring effektiv og brukerorientert utlendingsforvaltning styrke de nasjonale minoritetenes kultur, språk og identitet styrket samisk språk, kultur og samfunnsliv styrket lokal og regional vekstkraft videreutvikle et effektivt kommunalt tjenestetilbud, bygget på et aktivt lokaldemokrati og en betryggende rettssikkerhet alle skal bo trygt og godt effektiv og brukerorientert byggesaksbehandling sikre, miljøvennlige og universelt utformede bygg og uteområder departementet og tilknyttede virksomheter skal ha en effektiv ressursforvaltning og en god informasjonsforvaltning resultatene på de ulike politikkområdene skal synliggjøres i det offentlige rom

14 14 St.prp. nr Oversikt over budsjettforslaget Samlede utgifter under Kommunal- og regionaldepartementet Figur 1.1 Samlede utgifter inklusive lånetransaksjoner under 1 Økonomisk oppgjør ved endringer i ansvaret for barnevern, familievern og rusomsorg Figur 1.1 viser de samlede utgiftene, inklusive lånetransaksjoner, under i budsjettforslaget for 2006 sammenlignet med saldert budsjett I figuren er bevilgningen i forbindelse med det økonomiske oppgjøret ved endringer i ansvaret for barnevern, familievern og rusomsorg i 2004 skilt ut som en særskilt gruppe. Det samme er overføringene (rammetilskuddet) til kommunesektoren gjennom inntektssystemet. Rammetilskuddet øker med om lag 1,6 mrd. kr fra 48 mrd. kr i saldert budsjett 2005 til 49,6 mrd. kr i forslaget for Størrelsen på rammetilskuddet må ses i sammenheng med det samlede økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2006, som er nærmere omtalt i kapittel 2. Utgiftene ekskl. rammetilskudd går ned med om lag 2,8 mrd. kr fra 27,9 mrd. kr i saldert budsjett 2005 til 25,1 mrd. kr i forslaget for Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte utgifter på området bolig, bomiljø og bygg. Bevilgningen til oppstartingstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser er redusert som følge av at handlingsplanen for eldreomsorgen og opptrappingsplanen for psykisk helse er avsluttet og det kun gjenstår utbetalinger på allerede gitte tilsagn. Husbankens låneramme videreføres uendret på 13,5 mrd. kr. Videre er bevilgningen til integreringstilskudd, norskopplæring for voksne innvandrere og statlige mottak lavere enn i saldert budsjett 2005, noe som i hovedsak skyldes nedgang i antall asylsøkere. Prognosen for 2006 er nå på asylsøkere, mens det i saldert budsjett 2005 ble lagt til grunn asylsøkere.

15 St.prp. nr Utgifter fordelt på programkategorier Figur 1.2 Utgifter fordelt på de ulike programkategoriene under programområde = Administrasjon m.m = Integrering og mangfold = Beskyttelse og innvandring = Nasjonale minoriteter = Samiske formål = Regional- og distriktspolitikk = Bolig, bomiljø og bygg Figuren viser utgiftene på de ulike kategoriene utenom lånetransaksjonene og overføringer til kommuneforvaltningen gjennom inntektssystemet. Programkategorien Integrering og mangfold er ny fra De fleste av postene under denne programkategorien var i 2004 og i 2005 plassert under programkategori Beskyttelse og innvandring. For å kunne sammenligne bevilgningsforslaget blir derfor regnskapstallet for 2004 og bevilgningen i saldert budsjett 2005 rapportert under den nye programkategorien i denne proposisjonen. Også for poster som har skiftet postnummer er det rapportert regnskapstall for 2004 og bevilgning i saldert budsjett 2005 på den nye posten. Programkategori har skiftet navn fra Innvandring til Beskyttelse og innvandring, og en del av postene er flyttet til programkategori I 2005 var det videre en programkategori Bolig og bomiljø og en programkategori Bygningssaker. Disse er nå slått sammen i programkategorien Bolig, bomiljø og bygg og det rapporteres samlet der. Figur 1.2 viser utgiftene på de ulike kategoriene ekskl. lånetransaksjoner. Nedgangen på integrerings- og mangfoldsområdet skyldes i hovedsak en nedgang i antall asylsøkere som medfører lavere bevilgningsbehov spesielt på posten for integreringstilskudd, men også tilskudd til norskopplæring for voksne innvandrere. På innvandringsområdet skyldes nedgangen at flere poster er flyttet til integrerings- og mangfoldsområdet samt at nedgangen i antall asylsøkere fører til lavere utgifter til statlige mottak. Bevilgningen til regional- og distriktspolitikk øker som følge av økt kompensasjon som følge av økt arbeidsgiveravgift. Handlingsplanen for eldreomsorgen og opptrappingsplanen for psykisk helse er avsluttet, og dermed går bevilgningen til oppstartingstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser kraftig ned i Som følge av dette og lavere utgifter under rentekompensasjonsordninger på bakgrunn av lave rentesatser, er bevilgningen på bolig, bomiljøer og bygg redusert i forhold til 2005.

16 16 St.prp. nr Utgifter og inntekter fordelt på de ulike budsjettkapitlene Tabell 1.1 Utgifter fordelt på kapitler Kap. Betegnelse Administrasjon m.m. Regnskap 2004 Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 (i kr) Pst. endr. 05/ (jf. kap. 3500) ,3 502 Valgutgifter , Kommunalbanken AS ,0 Sum kategori ,3 Integrering og mangfold 510 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (jf. kap. 3510) Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3511) ,2 512 Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (jf. kap. 3512) ,2 513 Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 3513) ,0 Sum kategori ,6 Beskyttelse og innvandring 520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520) ,3 524 Utlendingsnemnda (jf. kap. 3524) ,1 Sum kategori ,0 Nasjonale minoriteter 526 Nasjonale minoriteter (jf. kap. 3526) ,4 Sum kategori ,4 Samiske formål 540 Sametinget (jf. kap. 3540) ,6 541 Tilskudd til samiske formål ,5 542 Kompetansesenter for urfolks rettigheter (jf. kap. 3542) ,5 543 Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester (jf. kap. 3543) Reindriftens internasjonale fag- og formidlingssenter (jf. kap. 3544) ,3 545 Finnmarkseiendommen (jf. kap. 5606) Sum kategori ,1

17 St.prp. nr Tabell 1.1 Utgifter fordelt på kapitler Kap. Betegnelse Regional- og distriktspolitikk Regnskap 2004 Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 (i kr) Pst. endr. 05/ Regional utvikling og nyskaping ,6 552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling , Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene Sum kategori ,7 Overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner 571 Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571) ,7 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572) ,0 573 Kompensasjon til fylkeskommuner ved statens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten Økonomisk oppgjør ved endringer i ansvaret for barnevern, familievern og rusomsorg Sum kategori ,3 Bolig, bomiljø og bygg 580 Bostøtte ,3 581 Bolig- og bomiljøtiltak ,3 582 Rentekompensasjon for skoleanlegg og kirkebygg ,3 585 Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (jf. kap. 3585) ,0 586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser ,2 587 Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587) , Den norske stats husbank (jf. kap og 5615) ,3 Sum kategori ,8 Sum programområde ,5 Sum utgifter ,5

18 18 St.prp. nr Tabell 1.2 Inntekter fordelt på kapitler Kap. Betegnelse Administrasjon m.m. Regnskap (jf. kap. 500) Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 (i kr) Pst. endr. 05/ Kommunalbanken AS , Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS ,0 Sum kategori ,6 Integrering og mangfold 3511 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap.511) , Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (jf. kap. 512) Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 513) 586 Sum kategori ,0 Beskyttelse og innvandring 3520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520) , Utlendingsnemnda (jf. kap. 524) Sum kategori ,2 Nasjonale minoriteter 3526 Nasjonale minoriteter (jf. kap. 526) ,0 Sum kategori ,0 Samiske formål 3540 Sametinget (jf. kap. 540) , Kompetansesenter for urfolks rettigheter (jf. kap. 542) Finnmarkseiendommen (jf. kap. 545) 165 Sum kategori ,5 Regional- og distriktspolitikk 5327 Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene mv ,3 Sum kategori ,3 Overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner 3571 Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 571) ,0 Sum kategori ,0

19 St.prp. nr Tabell 1.2 Inntekter fordelt på kapitler Kap. Betegnelse Bolig, bomiljø og bygg Regnskap 2004 Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 (i kr) Pst. endr. 05/ Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (jf. kap. 585) , Statens bygningstekniske etat (jf. kap 587) , Den norske stats husbank (jf. kap. 2412) , Renter fra Den norske stats husbank (jf. kap. 2412) ,5 Sum kategori ,4 Sum programområde ,6 Sum inntekter , Utgifter og inntekter fordelt på postgrupper Tabell 1.3 Utgifter fordelt på postgrupper (i kr) Post-gr. Betegnelse Regnskap 2004 Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 Pst. endr. 05/ Driftsutgifter , Nybygg, anlegg m.v , Overføringer til andre statsregnskap , Overføringer til kommunesektoren , Andre overføringer , Utlån, avdrag m.v ,5 Sum under departementet ,5 Tabell 1.4 Inntekter fordelt på postgrupper (i kr) Post-gr. Betegnelse Regnskap 2004 Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 Pst. endr. 05/ Salg av varer og tjenester , Skatter, avgifter og andre overføringer , Tilbakebetalinger, avdrag mv ,7 Sum under departementet ,6

20 20 St.prp. nr Overførbare bevilgninger I henhold til bevilgningsreglementets 7, kan stikkordet «kan overføres» tilføyes ved bygge-, anleggs- og materiellbevilgninger (postene 30 49) og ved andre bevilgninger der en finner slik bruk av stikkordet påkrevd for å oppnå best mulig resultat av vedkommende bevilgning. I s budsjettforslag for 2006 foreslås det å knytte stikkordet «kan overføres» til følgende poster: Tabell 1.5 Oversikt over poster som blir foreslått overførbare (i kr) Kap. Post Betegnelse Overført til 2005 Forslag Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling migrasjon, integrering og mangfold Integreringstilskudd Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, utreisesenter Retur og tilbakevending for flyktninger Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet Næringsrettede utviklingstiltak, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Kunnskapsutvikling, informasjon, mv Nasjonale tiltak for regional utvikling Tilskudd til boligkvalitet Program for reduserte byggekostnader Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger Kompetansetilskudd Tilskudd til radonforebyggende tiltak i boliger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirkebygg Oppstartingstilskudd Større utstyrsanskaffelser Om inndelingen i proposisjonen har i denne proposisjonen gjort enkelte omstruktureringer i forhold til tidligere års proposisjoner. Med omstruktureringen er det et ønske om å fokusere sterkere på mål og måloppnåelse. Det er formulert 8 resultatområder, som i hovedsak samsvarer med statsbudsjettets inndeling i programkategorier.

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2193 Beregningsteknisk dokumentasjon

Detaljer

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006)

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innst. S. nr. 42 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 500 587, 2412

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2249

Detaljer

St.prp. nr. 1 FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 2007 2008 FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H 2202 Beregningsteknisk dokumentasjon til

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2238 Beregningsteknisk dokumentasjon

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/586-4 08.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen Nysaldert budsjett 2012 Saldert budsjett 2013

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Paul Chaffey, Statssekretær Haustkonferansen 2015, Bergen, 15. oktober 2015 Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Mai 2014

Husbankens månedsstatistikk Mai 2014 Hovedtall per 31.05.2014: Grunnlån Husbankens månedsstatistikk Husbanken har gitt tilsagn om grunnlån til oppføring av 2 896 boliger ved utgangen av mai, en nedgang på 28 prosent sammenliknet med tilsvarende

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd (budsjettpost og departement) Kommentar Flyktninger i asylmottak Vertskommunetilskudd (kap 490,

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Harstad 14.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 08/280-34

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 08/280-34 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn c,. *.. OtsAis:, l^v Arkivar. ) Eksp. U.off. l O jan 29 Saksh. Nr. H-1/9 Vår ref 8/28-34 Dato OS.1.29 Statsbudsjettet

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Tilleggsnummer om asylankomster

Tilleggsnummer om asylankomster Tilleggsnummer om asylankomster Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen 30.10.2015 Utvikling i antall asylsøknader 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 sep.14 okt.14 nov.14

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 500 587, 2412

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2275

Detaljer

Samarbeidsregjeringens integreringspolitikk

Samarbeidsregjeringens integreringspolitikk Denne brosjyren vil bli oppdatert regelmessig på følgende nettadresse: www.dep.no/krd/norsk/innvandring/brosjyre Vil du vite mer: www.dep.no/krd/norsk/innvandring www.udi.no www.kim.no www.smed.no Samarbeidsregjeringens

Detaljer

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Svakere utvikling internasjonalt Laveste veksttakt siden begynnelsen av 1990-tallet 4 BNP-anslag for 2001.

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2298

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken SIKT setter brukerne i sentrum v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken .på nett 2 3 Ø Etablert i 1946 Ø Regjeringens gjennomfører av boligpolitikken. Ø Supplerer markedet for å bidra til at alle

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Intern korrespondanse Til: Byråd for finans, konkurranse og omstilling v/ Liv Røssland Fra: Kommunaldirektør for finans, konkurranse og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Herøy kommune inngår avtale med IMDi om bosetting av flyktninger.

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015 Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.01.2011 3135/2011 2011/579 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for helse og sosial 27.01.2011 11/2 Bystyret 17.02.2011 Partnerskapsavtale mellom

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2014 Saldert budsjett 2015 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veier mot målet En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veien fram til en solidarisk boligpolitikk Boligmarkedet i pressområdene er i ubalanse. For unge og vanskeligstilte

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk. 1. august 2004

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk. 1. august 2004 Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk 1. august 2004 Innvandringspolitikk 02.08.04 13:22 Side 2 I Norge er innvandringen regulert og kontrollert. Innvandringens omfang og karakter må

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Innstilling fra Ekspertutvalget for konkurranseutsatt sektor 9. april 23 1 Utvalgets mandat skal vurdere: Konsekvenser av retningslinjene for finans- og pengepolitikken

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO. Tildelingsbrev for Husleietvistutvalget for 2006

Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO. Tildelingsbrev for Husleietvistutvalget for 2006 Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/4279-1 THA Tildelingsbrev for Husleietvistutvalget for 2006 1. INNLEDNING Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk Denne brosjyren vil bli oppdatert regelmessig på følgende nettadresse: www.dep.no/krd/norsk/innvandring/brosjyre Vil du vite mer: www.dep.no/krd/norsk/innvandring www.udi.no www.une.no Samarbeidsregjeringens

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør Nytt fra Husbanken Bård Øistensen Administrerende direktør Det har vært et krevende år 2 3 Urovekkende utviklingstrekk? 4 Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er ingen generell boligbank Husbanken

Detaljer

Husbankens time 23.11.2015

Husbankens time 23.11.2015 Husbankens time 1 Vi skal si litt om: Forslag til statsbudsjett 2016 Bostøtte Bosetting av flyktninger E-søknad bostøtte E-søknad startlån Veiviseren Læringsarenaer 2 Samarbeidsavtale 2013-2018 Mål 1.

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Statsbudsjettet for 2004

Statsbudsjettet for 2004 Statsbudsjettet for 24 Finansminister Per-Kristian Foss 8. oktober 23 Den økonomiske politikken gir resultater Rentene har gått ned Kronekursen har svekket seg 115 11 15 Rente og kronekurs Styringsrente

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Saknr. 13/944-5 Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Manzoor Khan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003

St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003 St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003 Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 7. februar 2003, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for..

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Budsjettet for 7 Finansminister Kristin Halvorsen. oktober Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Fellesskap og velferd Rettferdig fordeling Økt verdiskaping i hele landet Mer kunnskap og forskning

Detaljer

Ny kurs nye løsninger. om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet

Ny kurs nye løsninger. om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet Ny kurs nye løsninger om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet Statssekretær Laila Gustavsen Velferdskonferansen 6. mars 2006 Temaer Verdier, bakgrunn og utfordringer Samarbeid

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Introduksjonsloven lov av 4.juli 2003 nr. 80 Styrke mulighet for: Økonomisk selvstendighet Deltakelse i arbeid eller videre utdanning

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2003 under Nærings- og Tilråding fra Nærings- og av 8. november 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer