St.prp. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St.prp. nr. 1 2005 2006"

Transkript

1 St.prp. nr FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: , 2412, 2427 Inntektskapitler: , 5312, 5316, 5327, 5606, Særskilte vedlegg: H-2178 Mål for inkludering av innvandrere og deres etterkommere H-2179 Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2006 H-2180 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 ( ) (Grønt hefte)

2

3 Innhold Del I Innledende del Innledning og sammendrag Målene for regjeringens økonomiske politikk Visjon og strategiske målsettinger for Oversikt over budsjettforslaget Samlede utgifter under Kommunalog regionaldepartementet Utgifter fordelt på programkategorier Utgifter og inntekter fordelt på de ulike budsjettkapitlene Utgifter og inntekter fordelt på postgrupper Overførbare bevilgninger Om inndelingen i proposisjonen Budsjettforslaget oppsummert prioriteringer og utfordringer Resultatområde 1 Integrering og mangfold Resultatområde 2 Beskyttelse og innvandring Resultatområde 3 De nasjonale minoritetene Resultatområde 4 Samene Resultatområde 5 Regional utvikling Resultatområde 6 Kommunalt tjenestetilbud og lokaldemokrati Resultatområde 7 Bolig, bomiljø og bygg Resultatområde 8 Fellesoppgaver og områdeovergripende virkemidler Omtale av særlige tema Fornying, organisasjons- og strukturendringer i offentlig sektor Om oppfølging av anmodningsvedtak Om oppgavene og rollene til fylkesmannen Oppfølging av likestillingslovens bestemmelse om redegjørelsesplikt Kjønns- og likestillingsperspektivet Oversikt over bemanningen Innføring av nettoordning for budsjettering av merverdiavgift Garantiansvar under Kommunalog regionaldepartementet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for Kommunesektorens inntekter i Vekst i samlede og frie inntekter Momskompensasjonsordningen Kommunesektorens inntekter i Kommunesektorens frie inntekter Samlede inntekter og de enkelte inntektsartene Barnehager Gjennomføring av reformen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Opptrappingsplanen for psykisk helse Ressurskrevende brukere Kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift Del II KRDs budsjettforslag for Resultatområde 1 Integrering og mangfold Programkategori Integrering og mangfold 61 Kap. 510 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (jf. kap. 3510) Kap. 511 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3511) Kap Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap.511) Kap. 512 Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (jf. kap. 3512) Kap Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (jf. kap. 512) Kap. 513 Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 3513) Kap Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 513)... 76

4 Resultatområde 2 Beskyttelse og innvandring.. 77 Programkategori Beskyttelse og innvandring Kap. 520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520) 95 Kap Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520) 99 Kap. 521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3521) Kap Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 521) Kap. 524 Utlendingsnemnda (jf. kap. 3524) Kap Utlendingsnemnda (jf. kap. 524) Resultatområde 3 De nasjonale minoritetene Programkategori Nasjonale minoriteter 111 Kap. 526 Nasjonale minoriteter (jf. kap. 3526) 112 Kap Nasjonale minoriteter (jf. kap. 526) 114 Resultatområde 4 Samene Programkategori Samiske formål Kap. 540 Sametinget (jf. kap. 3540) Kap Sametinget (jf. kap. 540) Kap. 541 Tilskudd til samiske formål Kap. 542 Kompetansesenter for urfolks rettigheter (jf. kap. 3542) Kap Kompetansesenter for urfolks rettigheter (jf. kap. 542) Kap. 543 Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester (jf. kap. 3543) Kap Ressurssenter for natur og reindriftstjenester (jf. kap. 543) Kap. 544 Reindriftens internasjonale fag- og formidlingssenter (jf. kap. 3544) Kap Reindriftens internasjonale fag- og formidlingssenter (jf. kap. 544) Kap. 545 Finnmarkseiendommen (jf. kap. 5606) Boađussuorgi 4 Sámit Prográmmakategoriija Sámi ulbmilat Kap. 540 Sámediggi (gč. kap. 3540) Kap Sámediggi (gč. kap. 540) Kap. 541 Doarjja sámi ulbmiliidda Kap. 542 Álgoálbmotvuoigatvuođaid gelbbolašvuođaguovddáš (gč. kap. 3542) Kap Álgoálbmotvuoigatvuođaid gelbbolašvuođaguovddáš (gč. kap. 542) Kap. 543 Luonddu- ja boazodoallobálvalusaid resursaguovddáš Kap Luonddu- ja boazodoallobálvalusaid resursaguovddáš (gč. kap. 543) Kap. 544 Boazoealáhusa riikkaidgaskasaš fágaja gaskkustanguovddáš Kap Boazoealáhusa riikkaidgaskasaš fága- ja gaskkustanguovddáš (gč. kap. 544) 151 Kap. 545 Finnmárkoopmodat Resultatområde 5 Regional utvikling Programkategori Regional- og distriktspolitikk Kap. 551 Regional utvikling og nyskaping Kap. 552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling Kap Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene Kap Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene mv Resultatområde 6 Kommunalt tjenestetilbud og lokaldemokrati Programkategori Overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571) Kap Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 571) Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572) Kap 3572 Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 572) Kap. 573 Kompensasjon til fylkeskommuner ved statens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten Kap. 574 Økonomisk oppgjør ved endringer i ansvaret for barnevern, familievern og rusomsorg Resultatområde 7 Bolig, bomiljø og bygg Programkategori Bolig, bomiljø og bygg. 245 Kap Den norske stats husbank (jf. kap og 5615) Kap Den norske stats husbank (jf. kap. 2412) Kap Renter fra Den norske stats husbank (jf. kap. 2412)

5 Kap. 580 Bostøtte Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak Kap. 582 Rentekompensasjon for skoleanlegg og kirkebygg Kap. 585 Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (jf. kap. 3585) Kap Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (jf. kap. 585) Kap. 586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Kap. 587 Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587) Kap Statens bygningstekniske etat (jf. kap 587) Oversikt innvilgelse bostøtte og Husbankens virksomhet Resultatområde 8 Fellesoppgaver og områdeovergripende virkemidler Programkategori Administrasjon m.m Kap. 500 (jf. kap. 3500) Kap (jf. kap. 500) Kap. 502 Valgutgifter Kap Kommunalbanken AS Kap Kommunalbanken AS Kap Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS 282 Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2006, kapitlene , 2412, 2427, , 5312, 5316, 5327, 5606 og Vedlegg 1 Omtale av tiltak innenfor den brede distriktspolitikken Innledning Spesielle tiltak for Finnmark og Nord-Troms Økonomisk politikk Næringspolitikk Infrastruktur Helse, oppvekst og omsorg Levekår, offentlige tjenester og miljøvern Vedlegg 2 Rapporter fra fylkeskommunene for 2004 om bruken av midler fra kap. 551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling Vedlegg 3 Omtale av de viktigste programmene finansiert over kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling Vedlegg 4 Orientering om likestilling i virksomhetene Tabelloversikt Tabell 1.1 Utgifter fordelt på kapitler Tabell 1.2 Inntekter fordelt på kapitler Tabell 1.3 Utgifter fordelt på postgrupper Tabell 1.4 Inntekter fordelt på postgrupper 19 Tabell 1.5 Oversikt over poster som blir foreslått overførbare Tabell 1.6 Inndelingen i proposisjonen Tabell 1.7 Fylkesmannens lovlighetskontroll av kommunebudsjettene Tabell 1.8 Fylkesmannens behandling av kommunale lånesøknader Tabell 1.9 Fylkesmannens kontroll av kommunale garantivedtak Tabell 1.10 Lovlighetskontroll. Antall saker. 34 Tabell 1.11 Tilsatte etter kjønn, tjenesteforhold og institusjon pr. 1. mars Tabell 1.12 Trekk pr. post som følge av innføring av nettoordning for merverdiavgift 38 Tabell 1.13 Oversikt over garantiansvar per 31. desember

6 Tabell 2.1 Hovedkomponenter i inntektsveksten i 2006, regnet fra inntektsnivået for 2005 i revidert nasjonalbudsjett Reell endring i mill. kr Tabell 2.2 Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter i 2005 og Mill. kr og endring i pst. Nominelle priser. 43 Tabell 2.3 Anslag på kommunesektorens inntekter i Mill. kr og endring i pst. fra Tabell 3.1 Mål for resultatområde 1 Integrering og mangfold Tabell 3.2 Satser for integreringstilskuddet 65 Tabell 3.3 Bosatte flyktninger i kommunene 67 Tabell 3.4 Oppholdstid i mottak etter vedtak om opphold Tabell 3.5 Tallet på overføringsflyktninger som har kommet til landet Tabell 3.6 Satser for per capitatilskuddet i Tabell 3.7 Norsk med samfunnskunnskap for innvandrere 2003 og Tabell 3.8 Antall deltakere per fordelt på kvinner og menn Tabell 3.9 Antall personer med innvandrerbakgrunn i de 12 kommunene med høyest innvandrerbefolkning per 1. januar Tabell 3.10 Sentrale forutsetninger for budsjettet for Tabell 3.11 Mål for resultatområde 2 Beskyttelse og innvandring Tabell 3.12 Resultat av UDIs vedtak i realitetsbehandlede saker i 2004 og første halvår Tabell 3.13 Arbeidstillatelser til nye EU-land totalt og fordelt på type tillatelse 85 Tabell 3.14 Uttransporterte/returnerte personer i 2004 og første halvår Tabell 3.15 Antall innkomne, behandlede og ubehandlede saker i UDI og UNE i 2004 og første halvår Tabell 3.16 Tilbakevendte og gjeninnvandrede i perioden 1998 til 1. halvår Tabell 3.17 Mål for resultatområde 3 De nasjonale minoritetene Tabell 3.18 Bevilgninger til nasjonale minoriteter Tabell 3.19 Organisasjoner som fikk grunnstøtte (organisasjonsstøtte) for 2004 og Tabell 3.20 Tildelt prosjektstøtte i Tabell 3.21 Mål for resultatområde 4 Samene 115 Tabell 3.22 Ulbmilat boađussuorgái 4 Sámit 134 Tabell 3.23 Mål for resultatområde 5 Regional utvikling Tabell 3.24 Overslag over provenyvirkningen av kompenserende tiltak ved omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift Tabell 3.25 Oversikt over fylkeskommunenes fordeling av midler mellom forvaltningsaktører og til Interreg (tall i prosent): Tabell 3.26 Fordeling av fylkeskommunenes del av midlene til ulike formål (i prosent av midler forvaltet av fylkeskommunene) Tabell 3.27 Geografisk fordeling av midlene over kap. 551, post 60 mellom sonene i virkeområdet for de distriktspolitiske virkemidlene (tall i pst.) Tabell 3.28 Foreløpig fordeling av rammen 2005 (tall i mill. kr) Tabell 3.29 Fordeling av midlene til næringsrettede utviklingstiltak over kap. 551 post 61, inkl. bransjestøtte, på fylkene i 2004 og Tabell 3.30 Samlet fordeling på kategori av den disponerte rammen i Tabell 3.31 Rammetildeling for 2004, 2005 og Tabell 3.32 Utbetalinger i 2004 fordelt på innsatsområde og virkemiddelaktør/ for kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling Tabell 3.33 Gitte tilsagn på midler til internasjonalt arbeid i Tabell 3.34 Andel midler av utvalgte programbevilgninger brukt i det distriktspolitiske virkeområdet for Tabell 3.35 Oversikt over fondsbeholdninger per og Tabell 3.36 Mål for resultatområde 6 Kommunalt tjenestetilbud og lokaldemokrati Tabell 3.37 Kostnadsnøkkel for kommunene 206 Tabell 3.38 Kostnadsnøkkel for fylkeskommunene Tabell 3.39 Nord Norge-tilskudd til kommuner og fylkeskommuner (i kr per innbygger)

7 Tabell 3.40 Gradering av regionaltilskuddet etter prioriteringsområdet for distriktspolitiske virkemiddel Tabell 3.41 Skjønnstilskudd til kommuner og fylkeskommuner i Tabell 3.42 Tilskudd gjennom inntektssystemet for 2005 og Tabell 3.43 Mål for resultatområde 7 Bolig, bomiljø og bygg Tabell 3.44 Tidsfrister for kommunenes saksbehandling i byggesaker Tabell 3.45 Tall for bruk av ByggSøk under Statens bygningstekniske etat Tabell 3.46 Informasjonsarbeidet under Statens bygningstekniske etat Tabell 3.47 Boligtilskudd og startlån til personer med svak økonomi Antall mottakere Tabell 3.48 Oversikt over omfanget av bostedsløshet i byene i Storbyforum Tabell 3.49 Antall boliger med boligtilskudd og antall startlån til bostedsløse Tabell 3.50 Antall boliger med boligtilskudd og antall startlån til flyktninger Tabell 3.51 Boligtilskudd og startlån til personer med nedsatt funksjonsevne Tabell 3.52 Mislighold, inkasso og tap på utlån og 1. halvår Tabell 3.53 Antall saker med tilsagn om lån i Husbanken og 1. halvår Tabell 3.54 Gjennomsnittlig lånebeløp per bolig for saker med tilsagn om lån i Husbanken og 1. halvår Tabell 3.55 Hovedtall ved utbetaling av bostøtte for 1. termin i perioden Tabell 3.56 Resultatmål, oppfølgingskriterier og resultat for Handlingsprogrammet Oslo indre øst Tabell 3.57 Tilskudd til boligkvalitet Tabell 3.58 Tilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger , kap 581, post Tabell 3.59 Resultatmål, oppfølgingskriterier og resultater for personrettede tilskudd til etablering, kap. 581, post Tabell 3.60 Resultatmål, oppfølgingskriterier og resultater for boligrettede tilskudd, kap 581, post Tabell 3.61 Bruken av kompetansetilskudd i 2004 og 1. halvår Tabell 3.62 Eldreplanen. Antall godkjente og ferdigstilte boliger pr. 1. halvår Tabell 3.63 Psykiatriplanen. Antall godkjente og ferdigstilte boliger pr. 1. halvår Tabell 3.64 Hovedtall for husstander som fikk innvilget bostøtte 1. termin Tabell 3.65 Virksomheten i Husbanken i perioden og i 1. halvår Tabell 3.66 Hovedmål og arbeidsmål for resultatområde Vedlegg 1 Tabell 1.1 Spesielle tiltak for Finnmark og Nord-Troms Tabell 1.2 Differensiert arbeidsgiveravgift og kompenserende tiltak som følge av omleggingen av arbeidsgiveravgiften Tabell 1.3 Fritak for merverdiavgift på strøm i Nord-Norge, Nord-Norge-tilskuddet og regionaltilskuddet Tabell 1.4 Næringspolitikk Tabell 1.5 Infrastruktur Tabell 1.6 Helse, oppvekst og omsorg Tabell 1.7 Levekår, offentlige tjenester og miljøvern Vedlegg 4 Tabell 4.1 Ansatte fordelt på kjønn

8 Figuroversikt Figur 1.1 Samlede utgifter inklusive lånetransaksjoner under Kommunalog regionaldepartementet Figur 1.2 Utgifter fordelt på de ulike programkategoriene under programområde Figur 3.1 Registrerte asylsøknader og innvilgede tillatelser Figur 3.2 Asylsøknader etter halvår Figur 3.3 Saker UNE har behandlet siden Figur 3.4 Befolkningsutvikling etter bo- og arbeidsmarkedsregioner Figur 3.5 Vekst i sysselsettingen i forhold til befolkningsstørrelsen i perioden 4. kvartal 1994 til 4. kvartal 2004 etter bo- og arbeidsmarkedsregioner Figur 3.6 Eksport per capita i kroner etter fylke i Figur 3.7 Flytende og fast rente i Husbanken sammenliknet med privatbankrenten fra 1. kvartal 2000 til 1. kvartal Figur 3.8 Igangsetting av boliger med og uten subsidier (oppstartingstilskudd, boligkvalitetstilskudd og boligtilskudd) Figur 3.9 Bostøttemottakere fordelt på husstandsgrupper 1. termin Figur 3.10 Bostøtte som andel av boutgift for mottakere av bostøtte fordelt på inntektsdeciler, 1. termin Figur 3.11 Utvikling i antall opphold i midlertidige boforhold Figur 3.12 Brutto tap fordelt på personlige og ikke-personlige låntakere Figur 3.13 Bruken av lån fordelt på låneordning og 1. halvår Figur 3.14 Bruk av investeringsramme til skoleanlegg i perioden i forhold til hele rammen Oversikt over bokser Boks 3.1 Norwegian Centres of Expertise Boks 3.2 Eksempler på innsats i utvalgte enkeltfylker Boks 3.3 Innovasjonsløft Nord og Storbyprosjektet Boks 3.4 Ungt Entreprenørskap Boks 3.5 MERKUR Boks 3.6 Byggekostnadsprogrammet Boks 3.7 Unge og etablering Boks 3.8 Tiltaksplan mot fattigdom Boks 3.9 «Prosjekt Bostedsløse» Innsats og resultater i enkelte kommuner. 234 Boks 3.10 Forbedringer i bostøtten Boks 3.11 Omlegging av modellen for subsidiering av utleieboliger Boks 3.12 Kompetansetilskuddet Boks 3.13 ByggSøk

9 St.prp. nr FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: , 2412, 2427 Inntektskapitler: , 5312, 5316, 5327, 5606, Tilråding fra av 30. september 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

10

11 Del I Innledende del

12

13 St.prp. nr Innledning og sammendrag 1.1 Målene for regjeringens økonomiske politikk Regjeringens hovedmål for den økonomiske politikken er arbeid til alle, økt verdiskaping, videreutvikling av det norske velferdssamfunnet, rettferdig fordeling og langsiktig bærekraftig utvikling. For å nå disse målene fører regjeringen en økonomisk politikk for høy, bærekraftig og stabil vekst i norsk økonomi. Et sterkt og konkurransedyktig næringsliv er en forutsetning for å nå hovedmålene i den økonomiske politikken. Regjeringen legger stor vekt på å bedre rammevilkårene for næringsvirksomhet, bl.a. ved å føre en økonomisk politikk som underbygger næringslivets konkurranseevne. Regjeringen følger retningslinjene for budsjettpolitikken som Stortinget har sluttet seg til. De budsjettpolitiske retningslinjene sikter mot en langsiktig forsvarlig innfasing av petroleumsinntektene i norsk økonomi, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens petroleumsfond (handlingsregelen). Retningslinjene bygger på at budsjettpolitikken må være opprettholdbar over tid. Samtidig skal budsjettpolitikken bidra til en stabil økonomisk utvikling. Retningslinjene for pengepolitikken innebærer at Norges Banks rentesetting skal rettes inn mot lav og stabil inflasjon. Det betyr at pengepolitikken har en klar rolle i å stabilisere den økonomiske utviklingen. Over tid er det veksten i fastlandsøkonomien som bestemmer utviklingen i velferden i Norge. Det må derfor legges avgjørende vekt på å fremme verdiskaping og produktivitet både i offentlig og privat sektor. Skattereformen og et lavere skatteog avgiftsnivå kan bidra til å øke arbeidsstyrken, styrke kapitaltilførselen til næringslivet og bedre utnyttelsen av våre samlede ressurser. Forskning og utvikling (FoU), utdanning og godt fungerende markeder er viktig for å sikre langsiktig vekst i økonomien. Moderniseringsarbeidet i offentlig sektor sikter mot et bedre og mer kostnadseffektivt tjenestetilbud. Norsk økonomi går godt. Etter konjunkturomslaget i 2003 har veksten i fastlandsøkonomien vært sterk. Lave renter og markert økning i inntekt og formue har bidratt til at husholdningenes etterspørsel har vært den viktigste drivkraften bak oppgangen. Etter hvert har også lønnsomheten i næringslivet bedret seg og fastlandsinvesteringene har tatt seg opp. Kraftig vekst i oljeinvesteringene og god utvikling i internasjonal økonomi har gitt ytterligere vekstimpulser mot fastlandsøkonomien og bidratt til at oppgangen i norsk økonomi gradvis er blitt bredere basert. Verdiskapingen øker raskt, og både bedriftsledere og husholdninger ser optimistisk på framtiden. Sysselsettingen er på god vei oppover, og det ventes at veksten vil fortsette neste år. Tallet på registrerte ledige avtar, samtidig som inflasjon og renter er på et lavt nivå. 1.2 Visjon og strategiske målsettinger for Vi skal legge til rette for en bedre hverdag for folk flest, uavhengig av bosted og etnisk, kulturell og sosial bakgrunn. har følgende strategiske målsettinger: effektiv og målrettet introduksjon for nyankomne innvandrere et inkluderende samfunn som gir alle like muligheter til deltakelse beskyttelse til flyktninger, samfunnstjenlig og styrt innvandring effektiv og brukerorientert utlendingsforvaltning styrke de nasjonale minoritetenes kultur, språk og identitet styrket samisk språk, kultur og samfunnsliv styrket lokal og regional vekstkraft videreutvikle et effektivt kommunalt tjenestetilbud, bygget på et aktivt lokaldemokrati og en betryggende rettssikkerhet alle skal bo trygt og godt effektiv og brukerorientert byggesaksbehandling sikre, miljøvennlige og universelt utformede bygg og uteområder departementet og tilknyttede virksomheter skal ha en effektiv ressursforvaltning og en god informasjonsforvaltning resultatene på de ulike politikkområdene skal synliggjøres i det offentlige rom

14 14 St.prp. nr Oversikt over budsjettforslaget Samlede utgifter under Kommunal- og regionaldepartementet Figur 1.1 Samlede utgifter inklusive lånetransaksjoner under 1 Økonomisk oppgjør ved endringer i ansvaret for barnevern, familievern og rusomsorg Figur 1.1 viser de samlede utgiftene, inklusive lånetransaksjoner, under i budsjettforslaget for 2006 sammenlignet med saldert budsjett I figuren er bevilgningen i forbindelse med det økonomiske oppgjøret ved endringer i ansvaret for barnevern, familievern og rusomsorg i 2004 skilt ut som en særskilt gruppe. Det samme er overføringene (rammetilskuddet) til kommunesektoren gjennom inntektssystemet. Rammetilskuddet øker med om lag 1,6 mrd. kr fra 48 mrd. kr i saldert budsjett 2005 til 49,6 mrd. kr i forslaget for Størrelsen på rammetilskuddet må ses i sammenheng med det samlede økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2006, som er nærmere omtalt i kapittel 2. Utgiftene ekskl. rammetilskudd går ned med om lag 2,8 mrd. kr fra 27,9 mrd. kr i saldert budsjett 2005 til 25,1 mrd. kr i forslaget for Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte utgifter på området bolig, bomiljø og bygg. Bevilgningen til oppstartingstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser er redusert som følge av at handlingsplanen for eldreomsorgen og opptrappingsplanen for psykisk helse er avsluttet og det kun gjenstår utbetalinger på allerede gitte tilsagn. Husbankens låneramme videreføres uendret på 13,5 mrd. kr. Videre er bevilgningen til integreringstilskudd, norskopplæring for voksne innvandrere og statlige mottak lavere enn i saldert budsjett 2005, noe som i hovedsak skyldes nedgang i antall asylsøkere. Prognosen for 2006 er nå på asylsøkere, mens det i saldert budsjett 2005 ble lagt til grunn asylsøkere.

15 St.prp. nr Utgifter fordelt på programkategorier Figur 1.2 Utgifter fordelt på de ulike programkategoriene under programområde = Administrasjon m.m = Integrering og mangfold = Beskyttelse og innvandring = Nasjonale minoriteter = Samiske formål = Regional- og distriktspolitikk = Bolig, bomiljø og bygg Figuren viser utgiftene på de ulike kategoriene utenom lånetransaksjonene og overføringer til kommuneforvaltningen gjennom inntektssystemet. Programkategorien Integrering og mangfold er ny fra De fleste av postene under denne programkategorien var i 2004 og i 2005 plassert under programkategori Beskyttelse og innvandring. For å kunne sammenligne bevilgningsforslaget blir derfor regnskapstallet for 2004 og bevilgningen i saldert budsjett 2005 rapportert under den nye programkategorien i denne proposisjonen. Også for poster som har skiftet postnummer er det rapportert regnskapstall for 2004 og bevilgning i saldert budsjett 2005 på den nye posten. Programkategori har skiftet navn fra Innvandring til Beskyttelse og innvandring, og en del av postene er flyttet til programkategori I 2005 var det videre en programkategori Bolig og bomiljø og en programkategori Bygningssaker. Disse er nå slått sammen i programkategorien Bolig, bomiljø og bygg og det rapporteres samlet der. Figur 1.2 viser utgiftene på de ulike kategoriene ekskl. lånetransaksjoner. Nedgangen på integrerings- og mangfoldsområdet skyldes i hovedsak en nedgang i antall asylsøkere som medfører lavere bevilgningsbehov spesielt på posten for integreringstilskudd, men også tilskudd til norskopplæring for voksne innvandrere. På innvandringsområdet skyldes nedgangen at flere poster er flyttet til integrerings- og mangfoldsområdet samt at nedgangen i antall asylsøkere fører til lavere utgifter til statlige mottak. Bevilgningen til regional- og distriktspolitikk øker som følge av økt kompensasjon som følge av økt arbeidsgiveravgift. Handlingsplanen for eldreomsorgen og opptrappingsplanen for psykisk helse er avsluttet, og dermed går bevilgningen til oppstartingstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser kraftig ned i Som følge av dette og lavere utgifter under rentekompensasjonsordninger på bakgrunn av lave rentesatser, er bevilgningen på bolig, bomiljøer og bygg redusert i forhold til 2005.

16 16 St.prp. nr Utgifter og inntekter fordelt på de ulike budsjettkapitlene Tabell 1.1 Utgifter fordelt på kapitler Kap. Betegnelse Administrasjon m.m. Regnskap 2004 Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 (i kr) Pst. endr. 05/ (jf. kap. 3500) ,3 502 Valgutgifter , Kommunalbanken AS ,0 Sum kategori ,3 Integrering og mangfold 510 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (jf. kap. 3510) Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3511) ,2 512 Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (jf. kap. 3512) ,2 513 Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 3513) ,0 Sum kategori ,6 Beskyttelse og innvandring 520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520) ,3 524 Utlendingsnemnda (jf. kap. 3524) ,1 Sum kategori ,0 Nasjonale minoriteter 526 Nasjonale minoriteter (jf. kap. 3526) ,4 Sum kategori ,4 Samiske formål 540 Sametinget (jf. kap. 3540) ,6 541 Tilskudd til samiske formål ,5 542 Kompetansesenter for urfolks rettigheter (jf. kap. 3542) ,5 543 Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester (jf. kap. 3543) Reindriftens internasjonale fag- og formidlingssenter (jf. kap. 3544) ,3 545 Finnmarkseiendommen (jf. kap. 5606) Sum kategori ,1

17 St.prp. nr Tabell 1.1 Utgifter fordelt på kapitler Kap. Betegnelse Regional- og distriktspolitikk Regnskap 2004 Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 (i kr) Pst. endr. 05/ Regional utvikling og nyskaping ,6 552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling , Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene Sum kategori ,7 Overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner 571 Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571) ,7 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572) ,0 573 Kompensasjon til fylkeskommuner ved statens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten Økonomisk oppgjør ved endringer i ansvaret for barnevern, familievern og rusomsorg Sum kategori ,3 Bolig, bomiljø og bygg 580 Bostøtte ,3 581 Bolig- og bomiljøtiltak ,3 582 Rentekompensasjon for skoleanlegg og kirkebygg ,3 585 Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (jf. kap. 3585) ,0 586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser ,2 587 Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587) , Den norske stats husbank (jf. kap og 5615) ,3 Sum kategori ,8 Sum programområde ,5 Sum utgifter ,5

18 18 St.prp. nr Tabell 1.2 Inntekter fordelt på kapitler Kap. Betegnelse Administrasjon m.m. Regnskap (jf. kap. 500) Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 (i kr) Pst. endr. 05/ Kommunalbanken AS , Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS ,0 Sum kategori ,6 Integrering og mangfold 3511 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap.511) , Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (jf. kap. 512) Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 513) 586 Sum kategori ,0 Beskyttelse og innvandring 3520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520) , Utlendingsnemnda (jf. kap. 524) Sum kategori ,2 Nasjonale minoriteter 3526 Nasjonale minoriteter (jf. kap. 526) ,0 Sum kategori ,0 Samiske formål 3540 Sametinget (jf. kap. 540) , Kompetansesenter for urfolks rettigheter (jf. kap. 542) Finnmarkseiendommen (jf. kap. 545) 165 Sum kategori ,5 Regional- og distriktspolitikk 5327 Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene mv ,3 Sum kategori ,3 Overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner 3571 Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 571) ,0 Sum kategori ,0

19 St.prp. nr Tabell 1.2 Inntekter fordelt på kapitler Kap. Betegnelse Bolig, bomiljø og bygg Regnskap 2004 Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 (i kr) Pst. endr. 05/ Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (jf. kap. 585) , Statens bygningstekniske etat (jf. kap 587) , Den norske stats husbank (jf. kap. 2412) , Renter fra Den norske stats husbank (jf. kap. 2412) ,5 Sum kategori ,4 Sum programområde ,6 Sum inntekter , Utgifter og inntekter fordelt på postgrupper Tabell 1.3 Utgifter fordelt på postgrupper (i kr) Post-gr. Betegnelse Regnskap 2004 Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 Pst. endr. 05/ Driftsutgifter , Nybygg, anlegg m.v , Overføringer til andre statsregnskap , Overføringer til kommunesektoren , Andre overføringer , Utlån, avdrag m.v ,5 Sum under departementet ,5 Tabell 1.4 Inntekter fordelt på postgrupper (i kr) Post-gr. Betegnelse Regnskap 2004 Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 Pst. endr. 05/ Salg av varer og tjenester , Skatter, avgifter og andre overføringer , Tilbakebetalinger, avdrag mv ,7 Sum under departementet ,6

20 20 St.prp. nr Overførbare bevilgninger I henhold til bevilgningsreglementets 7, kan stikkordet «kan overføres» tilføyes ved bygge-, anleggs- og materiellbevilgninger (postene 30 49) og ved andre bevilgninger der en finner slik bruk av stikkordet påkrevd for å oppnå best mulig resultat av vedkommende bevilgning. I s budsjettforslag for 2006 foreslås det å knytte stikkordet «kan overføres» til følgende poster: Tabell 1.5 Oversikt over poster som blir foreslått overførbare (i kr) Kap. Post Betegnelse Overført til 2005 Forslag Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling migrasjon, integrering og mangfold Integreringstilskudd Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, utreisesenter Retur og tilbakevending for flyktninger Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet Næringsrettede utviklingstiltak, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Kunnskapsutvikling, informasjon, mv Nasjonale tiltak for regional utvikling Tilskudd til boligkvalitet Program for reduserte byggekostnader Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger Kompetansetilskudd Tilskudd til radonforebyggende tiltak i boliger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirkebygg Oppstartingstilskudd Større utstyrsanskaffelser Om inndelingen i proposisjonen har i denne proposisjonen gjort enkelte omstruktureringer i forhold til tidligere års proposisjoner. Med omstruktureringen er det et ønske om å fokusere sterkere på mål og måloppnåelse. Det er formulert 8 resultatområder, som i hovedsak samsvarer med statsbudsjettets inndeling i programkategorier.

St.prp. nr

St.prp. nr St.prp. nr. 1 2005 2006 FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2427 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5606, 5615 5616 Særskilte vedlegg: H-2178 Mål for inkludering av innvandrere

Detaljer

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde St.prp. nr. 18 (2004 2005) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 12. november 2004, godkjent

Detaljer

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 15 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2193 Beregningsteknisk dokumentasjon

Detaljer

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006)

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innst. S. nr. 42 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål Kommunal- og moderniseringsdepartementet Velkommen! Dagsorden Presentasjon av budsjettet for og ny målstruktur Spørsmål Pause Rapportering, videre arbeid høsten 2016, samarbeid med fylkeskommunene Spørsmål

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

( ) Utgiftskapitler: , Inntektskapitler: , 5312, 5316,

( ) Utgiftskapitler: , Inntektskapitler: , 5312, 5316, (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

St.prp. nr. 1 FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 2007 2008 FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H 2202 Beregningsteknisk dokumentasjon til

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2238 Beregningsteknisk dokumentasjon

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 500 587, 2412

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2249

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Statsbudsjettet Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsbudsjettet 2008 Stortingsproposisjon nr. 1 (2007-2008) Samlede utgifter AIDs budsjettforslag for 2008: 252,8 mrd. kroner Samlet vekst i utgiftene på 4,9 prosent Reell nedgang i bevilgningen: 1 mrd.

Detaljer

Husbanken arbeid med universell utforming og tilskuddsordninger. Solveig Paule, avd. dir. Husbanken vest

Husbanken arbeid med universell utforming og tilskuddsordninger. Solveig Paule, avd. dir. Husbanken vest Husbanken arbeid med universell utforming og tilskuddsordninger Solveig Paule, avd. dir. Husbanken vest Hovedmål i boligpolitikken statsbudsjettet 2017 Raskere boligbygging og gode byggekvaliteter Effektive

Detaljer

VEDLEGG 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i Tall i 1000 kr. Øremerkede tilskudd Saldert budsjett Vedtatt budsjett etter RNB 2005

VEDLEGG 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i Tall i 1000 kr. Øremerkede tilskudd Saldert budsjett Vedtatt budsjett etter RNB 2005 VEDLEGG 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i. Tall i 1000 kr Øremerkede tilskudd Saldert budsjett Utdannings- og forskningsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd til landslinjer

Detaljer

St.prp. nr. 22 ( )

St.prp. nr. 22 ( ) St.prp. nr. 22 (2003 2004) Om endringer i statsbudsjettet 2003 under Kommunal- og regionaldepartementets for valtningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 14. november 2003, godkjent

Detaljer

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Kommunal- og regionaldepartementet St.prp. nr. 26 (2006 2007) Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Innledning Denne instruksen for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Detaljer

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Catrine Bangum, Ass. regiondirektør IMDi Øst 17.6.2015 1 IMDis samfunnsoppdrag Fremme like muligheter og levekår i et mangfoldig samfunn. Styrke innvandreres

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Bolig for økt velferd

Bolig for økt velferd Bolig for økt velferd En målrettet innsats for at alle skal bo godt og trygt Administrerende direktør Bård Øistensen Boligsosial lederkonferanse 12. november 2015 «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

Regjeringens boligpolitikk. Inger Vold Zapffe Husbanken

Regjeringens boligpolitikk. Inger Vold Zapffe Husbanken Regjeringens boligpolitikk Inger Vold Zapffe Husbanken Regjeringen utvider lånerammen Ø Fra 20 til 25 mrd kroner Ø Økt ramme skal hovedsakelig gå til boligbygging Ø Stor søknadsinngang i Husbanken Ø Søknad

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge Statsråden Innovasjon Norge hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/3657-25 TIH Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 18 ( )

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 18 ( ) Innst. S. nr. 72 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.prp. nr. 18 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/586-4 08.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 3. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 3. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) () Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Tilråding

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 79. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 22 ( )

Innst. S. nr. 79. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 22 ( ) Innst. S. nr. 79 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.prp. nr. 22 (2003-2004) Innstilling fra kommunalkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2003 under Kommunal- og regionaldepartementets

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.)

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 3 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Tilråding

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør Usikre prognoser Færre asylsøkere til Norge enn prognosene 1.halvår 2300 i august, 4900 i september UDI s prognose

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen Nysaldert budsjett 2012 Saldert budsjett 2013

Detaljer

IMDi Nord

IMDi Nord IMDi Nord 07.03.2016 1 2015: 31 145 asylsøkere (5 297 enslige mindreårige) 2016: 50-60 000 asylsøkere (høyeste prognose) (mange enslige mindreårige) 2015: 11 342 flyktninger ble bosatt i kommunene (691

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Per-Willy Amundsen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Forslag til Statsbudsjett 2017, hvilke utfordringer har vi nå. Anders Bohlin Borgersen, Storbysamlingen 3.november 2016

Forslag til Statsbudsjett 2017, hvilke utfordringer har vi nå. Anders Bohlin Borgersen, Storbysamlingen 3.november 2016 Forslag til Statsbudsjett 2017, hvilke utfordringer har vi nå Anders Bohlin Borgersen, Storbysamlingen 3.november 2016 Disposisjon A. Utviklingen i bostøtten B. Utfordringer i ordningen C. Statsbudsjettet

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Foran en ny regionalpolitikk i EU konsekvenser for Norge Innledningsforedrag ved Nasjonal konferanse om EUs regionalpolitikk

Foran en ny regionalpolitikk i EU konsekvenser for Norge Innledningsforedrag ved Nasjonal konferanse om EUs regionalpolitikk Foran en ny regionalpolitikk i EU konsekvenser for Norge Innledningsforedrag ved Nasjonal konferanse om EUs regionalpolitikk Ålesund 10.mai 2005 Statsråd Erna Solberg 1.0 Jeg setter stor pris på muligheten

Detaljer

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd (budsjettpost og departement) Kommentar Flyktninger i asylmottak Vertskommunetilskudd (kap 490,

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Indikative rammer for 2004.

Statsbudsjettet Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Indikative rammer for 2004. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Saknr. Arkivnr. Eksp. U.off. FEB, 2004 DcV.nr. / 3 f O Saksh. Deres ref

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk April 2010

Husbankens månedsstatistikk April 2010 Husbankens månedsstatistikk April 2010 Hovedtall per 30.04.2010: 17 000 flere husstander får bostøtte Totalt 122 900 husstander fikk bostøtte i april i år. Dette er vel 17 000 flere enn i april i fjor.

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Integrering og bosetting av flyktninger hva er mulighetsrommet? Husbankens svar

Integrering og bosetting av flyktninger hva er mulighetsrommet? Husbankens svar Integrering og bosetting av flyktninger hva er mulighetsrommet? Husbankens svar «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning for et godt liv Sammen med arbeid og helse et grunnleggende element i velferdsstaten

Detaljer

Husbanken ikke til å kjenne. igjen?

Husbanken ikke til å kjenne. igjen? Husbanken ikke til å kjenne Fra generell til selektiv innretning Fra volum til kvalitet Fra investering til konsumentstøtte Fra personmarked til kommune Økt satsing på kommuner med boligsosiale utfordringer

Detaljer

Hva vil vi med det regionale Norge?

Hva vil vi med det regionale Norge? Hva vil vi med det regionale Norge? Fagdirektør Hans Henrik Bull Molde 21. november 2013 Disposisjon Regjeringens regionalpolitikk Tilleggsbudsjettet første signaler Infrastruktur og regional utvikling

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Paul Chaffey, Statssekretær Haustkonferansen 2015, Bergen, 15. oktober 2015 Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Tilleggsbevilgning til utlendingsforvaltningen økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser. om sterkere vektlegging av barns tilknytning

Tilleggsbevilgning til utlendingsforvaltningen økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser. om sterkere vektlegging av barns tilknytning Arbeids og inkluderingsdepartementet St.prp. nr. 56 (2006 2007) Tilleggsbevilgning til utlendingsforvaltningen økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser og sterkere vektlegging Tilråding fra

Detaljer

Design og arkitektur Norge (DOGA) tilskuddsbrev for 2018

Design og arkitektur Norge (DOGA) tilskuddsbrev for 2018 Design og arkitektur Norge (DOGA) Hausmannsgate 16 0182 Oslo Hausmannsgate 16 0182 OSLO Deres ref Vår ref 17/5198 Dato 15. januar 2018 Design og arkitektur Norge (DOGA) tilskuddsbrev for 2018 1. Innledning...

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Utviklingsprogram for inkludering av innvandrere, Kongsberg 10.10.16 Audun Kvale, Spesialrådgiver KS 35000 30000 25000 Uforutsigbare

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Dag Terje Andersen 7. oktober 2008 Arbeid til alle 3. kvartal 2005 3. kvartal 2008 Endring Helt ledige i alt, NAV 86 000 43 500-49 % Helt ledige

Detaljer

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 6139 Etterstad 0602 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201005287-/HIL 31.01.2011 Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 31 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Januar 2010

Husbankens månedsstatistikk Januar 2010 Husbankens månedsstatistikk Januar 2010 Hovedtall per 31.01.2010: Bostøtten øker Totalt 116 425 husstander fikk bostøtte i januar i år. Dette er vel 15 760 flere enn i første termin i fjor. Totalt ble

Detaljer

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre Samarbeidsavtale mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk September 2011

Husbankens månedsstatistikk September 2011 Husbankens månedsstatistikk September 2011 Hovedtall per 30.09.2011: Bostøtte I alt 120 762 husstander fikk innvilget bostøtte i september 2011. Dette er rundt 1 500 flere enn i september 2010. Det samlede

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 Prop. 59 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk. Desember 2015

Husbankens månedsstatistikk. Desember 2015 Husbankens månedsstatistikk Desember 2015 Hovedtall per 31.12.2015: Bostøtte Totalt 105 700 husstander fikk bostøtte i desember i år. Dette er 5 700 færre enn i desember i fjor. Veksten i antall mottakere

Detaljer

Mye for pengene? Hanne Jordell Samfunnsøkonomisk analyse AS

Mye for pengene? Hanne Jordell Samfunnsøkonomisk analyse AS Mye for pengene? Hanne Jordell Samfunnsøkonomisk analyse AS Prosjekt i to deler 1. Kritisk gjennomgang av rasjonale for innsats knyttet til stedsutvikling og lokal samfunnsutvikling, med et særlig blikk

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Mai 2014

Husbankens månedsstatistikk Mai 2014 Hovedtall per 31.05.2014: Grunnlån Husbankens månedsstatistikk Husbanken har gitt tilsagn om grunnlån til oppføring av 2 896 boliger ved utgangen av mai, en nedgang på 28 prosent sammenliknet med tilsvarende

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Strategidirektør Bjørn J. Pedersen. Norsk Kommunalteknisk Forening 6. februar 2017

Nytt fra Husbanken. Strategidirektør Bjørn J. Pedersen. Norsk Kommunalteknisk Forening 6. februar 2017 Nytt fra Husbanken Strategidirektør Bjørn J. Pedersen Norsk Kommunalteknisk Forening 6. februar 2017 «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning for et godt liv Sammen med arbeid og helse et grunnleggende

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Juli 2013

Husbankens månedsstatistikk Juli 2013 Hovedtall per 31.07.2013: Det har vært stor aktivitet på grunnlån hittil i år Husbanken har gitt tilsagn om grunnlån til oppføring av 6 296 boliger ved utgangen av juli, en fordobling sammenliknet med

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Regjeringens arbeid med integrering og inkludering av innvandrere og deres barn

Regjeringens arbeid med integrering og inkludering av innvandrere og deres barn Regjeringens arbeid med integrering og inkludering av innvandrere og deres barn 5. oktober 2010 Statsrådens ord Alle har et ansvar for å bidra i utviklingen av det inkluderende samfunnet. Demokrati, likestilling

Detaljer