St.prp. nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St.prp. nr. 1 2005 2006"

Transkript

1 St.prp. nr FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: , 2412, 2427 Inntektskapitler: , 5312, 5316, 5327, 5606, Særskilte vedlegg: H-2178 Mål for inkludering av innvandrere og deres etterkommere H-2179 Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2006 H-2180 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 ( ) (Grønt hefte)

2

3 Innhold Del I Innledende del Innledning og sammendrag Målene for regjeringens økonomiske politikk Visjon og strategiske målsettinger for Oversikt over budsjettforslaget Samlede utgifter under Kommunalog regionaldepartementet Utgifter fordelt på programkategorier Utgifter og inntekter fordelt på de ulike budsjettkapitlene Utgifter og inntekter fordelt på postgrupper Overførbare bevilgninger Om inndelingen i proposisjonen Budsjettforslaget oppsummert prioriteringer og utfordringer Resultatområde 1 Integrering og mangfold Resultatområde 2 Beskyttelse og innvandring Resultatområde 3 De nasjonale minoritetene Resultatområde 4 Samene Resultatområde 5 Regional utvikling Resultatområde 6 Kommunalt tjenestetilbud og lokaldemokrati Resultatområde 7 Bolig, bomiljø og bygg Resultatområde 8 Fellesoppgaver og områdeovergripende virkemidler Omtale av særlige tema Fornying, organisasjons- og strukturendringer i offentlig sektor Om oppfølging av anmodningsvedtak Om oppgavene og rollene til fylkesmannen Oppfølging av likestillingslovens bestemmelse om redegjørelsesplikt Kjønns- og likestillingsperspektivet Oversikt over bemanningen Innføring av nettoordning for budsjettering av merverdiavgift Garantiansvar under Kommunalog regionaldepartementet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for Kommunesektorens inntekter i Vekst i samlede og frie inntekter Momskompensasjonsordningen Kommunesektorens inntekter i Kommunesektorens frie inntekter Samlede inntekter og de enkelte inntektsartene Barnehager Gjennomføring av reformen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Opptrappingsplanen for psykisk helse Ressurskrevende brukere Kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift Del II KRDs budsjettforslag for Resultatområde 1 Integrering og mangfold Programkategori Integrering og mangfold 61 Kap. 510 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (jf. kap. 3510) Kap. 511 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3511) Kap Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap.511) Kap. 512 Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (jf. kap. 3512) Kap Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (jf. kap. 512) Kap. 513 Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 3513) Kap Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 513)... 76

4 Resultatområde 2 Beskyttelse og innvandring.. 77 Programkategori Beskyttelse og innvandring Kap. 520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520) 95 Kap Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520) 99 Kap. 521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3521) Kap Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 521) Kap. 524 Utlendingsnemnda (jf. kap. 3524) Kap Utlendingsnemnda (jf. kap. 524) Resultatområde 3 De nasjonale minoritetene Programkategori Nasjonale minoriteter 111 Kap. 526 Nasjonale minoriteter (jf. kap. 3526) 112 Kap Nasjonale minoriteter (jf. kap. 526) 114 Resultatområde 4 Samene Programkategori Samiske formål Kap. 540 Sametinget (jf. kap. 3540) Kap Sametinget (jf. kap. 540) Kap. 541 Tilskudd til samiske formål Kap. 542 Kompetansesenter for urfolks rettigheter (jf. kap. 3542) Kap Kompetansesenter for urfolks rettigheter (jf. kap. 542) Kap. 543 Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester (jf. kap. 3543) Kap Ressurssenter for natur og reindriftstjenester (jf. kap. 543) Kap. 544 Reindriftens internasjonale fag- og formidlingssenter (jf. kap. 3544) Kap Reindriftens internasjonale fag- og formidlingssenter (jf. kap. 544) Kap. 545 Finnmarkseiendommen (jf. kap. 5606) Boađussuorgi 4 Sámit Prográmmakategoriija Sámi ulbmilat Kap. 540 Sámediggi (gč. kap. 3540) Kap Sámediggi (gč. kap. 540) Kap. 541 Doarjja sámi ulbmiliidda Kap. 542 Álgoálbmotvuoigatvuođaid gelbbolašvuođaguovddáš (gč. kap. 3542) Kap Álgoálbmotvuoigatvuođaid gelbbolašvuođaguovddáš (gč. kap. 542) Kap. 543 Luonddu- ja boazodoallobálvalusaid resursaguovddáš Kap Luonddu- ja boazodoallobálvalusaid resursaguovddáš (gč. kap. 543) Kap. 544 Boazoealáhusa riikkaidgaskasaš fágaja gaskkustanguovddáš Kap Boazoealáhusa riikkaidgaskasaš fága- ja gaskkustanguovddáš (gč. kap. 544) 151 Kap. 545 Finnmárkoopmodat Resultatområde 5 Regional utvikling Programkategori Regional- og distriktspolitikk Kap. 551 Regional utvikling og nyskaping Kap. 552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling Kap Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene Kap Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene mv Resultatområde 6 Kommunalt tjenestetilbud og lokaldemokrati Programkategori Overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571) Kap Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 571) Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572) Kap 3572 Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 572) Kap. 573 Kompensasjon til fylkeskommuner ved statens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten Kap. 574 Økonomisk oppgjør ved endringer i ansvaret for barnevern, familievern og rusomsorg Resultatområde 7 Bolig, bomiljø og bygg Programkategori Bolig, bomiljø og bygg. 245 Kap Den norske stats husbank (jf. kap og 5615) Kap Den norske stats husbank (jf. kap. 2412) Kap Renter fra Den norske stats husbank (jf. kap. 2412)

5 Kap. 580 Bostøtte Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak Kap. 582 Rentekompensasjon for skoleanlegg og kirkebygg Kap. 585 Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (jf. kap. 3585) Kap Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (jf. kap. 585) Kap. 586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Kap. 587 Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587) Kap Statens bygningstekniske etat (jf. kap 587) Oversikt innvilgelse bostøtte og Husbankens virksomhet Resultatområde 8 Fellesoppgaver og områdeovergripende virkemidler Programkategori Administrasjon m.m Kap. 500 (jf. kap. 3500) Kap (jf. kap. 500) Kap. 502 Valgutgifter Kap Kommunalbanken AS Kap Kommunalbanken AS Kap Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS 282 Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2006, kapitlene , 2412, 2427, , 5312, 5316, 5327, 5606 og Vedlegg 1 Omtale av tiltak innenfor den brede distriktspolitikken Innledning Spesielle tiltak for Finnmark og Nord-Troms Økonomisk politikk Næringspolitikk Infrastruktur Helse, oppvekst og omsorg Levekår, offentlige tjenester og miljøvern Vedlegg 2 Rapporter fra fylkeskommunene for 2004 om bruken av midler fra kap. 551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling Vedlegg 3 Omtale av de viktigste programmene finansiert over kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling Vedlegg 4 Orientering om likestilling i virksomhetene Tabelloversikt Tabell 1.1 Utgifter fordelt på kapitler Tabell 1.2 Inntekter fordelt på kapitler Tabell 1.3 Utgifter fordelt på postgrupper Tabell 1.4 Inntekter fordelt på postgrupper 19 Tabell 1.5 Oversikt over poster som blir foreslått overførbare Tabell 1.6 Inndelingen i proposisjonen Tabell 1.7 Fylkesmannens lovlighetskontroll av kommunebudsjettene Tabell 1.8 Fylkesmannens behandling av kommunale lånesøknader Tabell 1.9 Fylkesmannens kontroll av kommunale garantivedtak Tabell 1.10 Lovlighetskontroll. Antall saker. 34 Tabell 1.11 Tilsatte etter kjønn, tjenesteforhold og institusjon pr. 1. mars Tabell 1.12 Trekk pr. post som følge av innføring av nettoordning for merverdiavgift 38 Tabell 1.13 Oversikt over garantiansvar per 31. desember

6 Tabell 2.1 Hovedkomponenter i inntektsveksten i 2006, regnet fra inntektsnivået for 2005 i revidert nasjonalbudsjett Reell endring i mill. kr Tabell 2.2 Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter i 2005 og Mill. kr og endring i pst. Nominelle priser. 43 Tabell 2.3 Anslag på kommunesektorens inntekter i Mill. kr og endring i pst. fra Tabell 3.1 Mål for resultatområde 1 Integrering og mangfold Tabell 3.2 Satser for integreringstilskuddet 65 Tabell 3.3 Bosatte flyktninger i kommunene 67 Tabell 3.4 Oppholdstid i mottak etter vedtak om opphold Tabell 3.5 Tallet på overføringsflyktninger som har kommet til landet Tabell 3.6 Satser for per capitatilskuddet i Tabell 3.7 Norsk med samfunnskunnskap for innvandrere 2003 og Tabell 3.8 Antall deltakere per fordelt på kvinner og menn Tabell 3.9 Antall personer med innvandrerbakgrunn i de 12 kommunene med høyest innvandrerbefolkning per 1. januar Tabell 3.10 Sentrale forutsetninger for budsjettet for Tabell 3.11 Mål for resultatområde 2 Beskyttelse og innvandring Tabell 3.12 Resultat av UDIs vedtak i realitetsbehandlede saker i 2004 og første halvår Tabell 3.13 Arbeidstillatelser til nye EU-land totalt og fordelt på type tillatelse 85 Tabell 3.14 Uttransporterte/returnerte personer i 2004 og første halvår Tabell 3.15 Antall innkomne, behandlede og ubehandlede saker i UDI og UNE i 2004 og første halvår Tabell 3.16 Tilbakevendte og gjeninnvandrede i perioden 1998 til 1. halvår Tabell 3.17 Mål for resultatområde 3 De nasjonale minoritetene Tabell 3.18 Bevilgninger til nasjonale minoriteter Tabell 3.19 Organisasjoner som fikk grunnstøtte (organisasjonsstøtte) for 2004 og Tabell 3.20 Tildelt prosjektstøtte i Tabell 3.21 Mål for resultatområde 4 Samene 115 Tabell 3.22 Ulbmilat boađussuorgái 4 Sámit 134 Tabell 3.23 Mål for resultatområde 5 Regional utvikling Tabell 3.24 Overslag over provenyvirkningen av kompenserende tiltak ved omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift Tabell 3.25 Oversikt over fylkeskommunenes fordeling av midler mellom forvaltningsaktører og til Interreg (tall i prosent): Tabell 3.26 Fordeling av fylkeskommunenes del av midlene til ulike formål (i prosent av midler forvaltet av fylkeskommunene) Tabell 3.27 Geografisk fordeling av midlene over kap. 551, post 60 mellom sonene i virkeområdet for de distriktspolitiske virkemidlene (tall i pst.) Tabell 3.28 Foreløpig fordeling av rammen 2005 (tall i mill. kr) Tabell 3.29 Fordeling av midlene til næringsrettede utviklingstiltak over kap. 551 post 61, inkl. bransjestøtte, på fylkene i 2004 og Tabell 3.30 Samlet fordeling på kategori av den disponerte rammen i Tabell 3.31 Rammetildeling for 2004, 2005 og Tabell 3.32 Utbetalinger i 2004 fordelt på innsatsområde og virkemiddelaktør/ for kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling Tabell 3.33 Gitte tilsagn på midler til internasjonalt arbeid i Tabell 3.34 Andel midler av utvalgte programbevilgninger brukt i det distriktspolitiske virkeområdet for Tabell 3.35 Oversikt over fondsbeholdninger per og Tabell 3.36 Mål for resultatområde 6 Kommunalt tjenestetilbud og lokaldemokrati Tabell 3.37 Kostnadsnøkkel for kommunene 206 Tabell 3.38 Kostnadsnøkkel for fylkeskommunene Tabell 3.39 Nord Norge-tilskudd til kommuner og fylkeskommuner (i kr per innbygger)

7 Tabell 3.40 Gradering av regionaltilskuddet etter prioriteringsområdet for distriktspolitiske virkemiddel Tabell 3.41 Skjønnstilskudd til kommuner og fylkeskommuner i Tabell 3.42 Tilskudd gjennom inntektssystemet for 2005 og Tabell 3.43 Mål for resultatområde 7 Bolig, bomiljø og bygg Tabell 3.44 Tidsfrister for kommunenes saksbehandling i byggesaker Tabell 3.45 Tall for bruk av ByggSøk under Statens bygningstekniske etat Tabell 3.46 Informasjonsarbeidet under Statens bygningstekniske etat Tabell 3.47 Boligtilskudd og startlån til personer med svak økonomi Antall mottakere Tabell 3.48 Oversikt over omfanget av bostedsløshet i byene i Storbyforum Tabell 3.49 Antall boliger med boligtilskudd og antall startlån til bostedsløse Tabell 3.50 Antall boliger med boligtilskudd og antall startlån til flyktninger Tabell 3.51 Boligtilskudd og startlån til personer med nedsatt funksjonsevne Tabell 3.52 Mislighold, inkasso og tap på utlån og 1. halvår Tabell 3.53 Antall saker med tilsagn om lån i Husbanken og 1. halvår Tabell 3.54 Gjennomsnittlig lånebeløp per bolig for saker med tilsagn om lån i Husbanken og 1. halvår Tabell 3.55 Hovedtall ved utbetaling av bostøtte for 1. termin i perioden Tabell 3.56 Resultatmål, oppfølgingskriterier og resultat for Handlingsprogrammet Oslo indre øst Tabell 3.57 Tilskudd til boligkvalitet Tabell 3.58 Tilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger , kap 581, post Tabell 3.59 Resultatmål, oppfølgingskriterier og resultater for personrettede tilskudd til etablering, kap. 581, post Tabell 3.60 Resultatmål, oppfølgingskriterier og resultater for boligrettede tilskudd, kap 581, post Tabell 3.61 Bruken av kompetansetilskudd i 2004 og 1. halvår Tabell 3.62 Eldreplanen. Antall godkjente og ferdigstilte boliger pr. 1. halvår Tabell 3.63 Psykiatriplanen. Antall godkjente og ferdigstilte boliger pr. 1. halvår Tabell 3.64 Hovedtall for husstander som fikk innvilget bostøtte 1. termin Tabell 3.65 Virksomheten i Husbanken i perioden og i 1. halvår Tabell 3.66 Hovedmål og arbeidsmål for resultatområde Vedlegg 1 Tabell 1.1 Spesielle tiltak for Finnmark og Nord-Troms Tabell 1.2 Differensiert arbeidsgiveravgift og kompenserende tiltak som følge av omleggingen av arbeidsgiveravgiften Tabell 1.3 Fritak for merverdiavgift på strøm i Nord-Norge, Nord-Norge-tilskuddet og regionaltilskuddet Tabell 1.4 Næringspolitikk Tabell 1.5 Infrastruktur Tabell 1.6 Helse, oppvekst og omsorg Tabell 1.7 Levekår, offentlige tjenester og miljøvern Vedlegg 4 Tabell 4.1 Ansatte fordelt på kjønn

8 Figuroversikt Figur 1.1 Samlede utgifter inklusive lånetransaksjoner under Kommunalog regionaldepartementet Figur 1.2 Utgifter fordelt på de ulike programkategoriene under programområde Figur 3.1 Registrerte asylsøknader og innvilgede tillatelser Figur 3.2 Asylsøknader etter halvår Figur 3.3 Saker UNE har behandlet siden Figur 3.4 Befolkningsutvikling etter bo- og arbeidsmarkedsregioner Figur 3.5 Vekst i sysselsettingen i forhold til befolkningsstørrelsen i perioden 4. kvartal 1994 til 4. kvartal 2004 etter bo- og arbeidsmarkedsregioner Figur 3.6 Eksport per capita i kroner etter fylke i Figur 3.7 Flytende og fast rente i Husbanken sammenliknet med privatbankrenten fra 1. kvartal 2000 til 1. kvartal Figur 3.8 Igangsetting av boliger med og uten subsidier (oppstartingstilskudd, boligkvalitetstilskudd og boligtilskudd) Figur 3.9 Bostøttemottakere fordelt på husstandsgrupper 1. termin Figur 3.10 Bostøtte som andel av boutgift for mottakere av bostøtte fordelt på inntektsdeciler, 1. termin Figur 3.11 Utvikling i antall opphold i midlertidige boforhold Figur 3.12 Brutto tap fordelt på personlige og ikke-personlige låntakere Figur 3.13 Bruken av lån fordelt på låneordning og 1. halvår Figur 3.14 Bruk av investeringsramme til skoleanlegg i perioden i forhold til hele rammen Oversikt over bokser Boks 3.1 Norwegian Centres of Expertise Boks 3.2 Eksempler på innsats i utvalgte enkeltfylker Boks 3.3 Innovasjonsløft Nord og Storbyprosjektet Boks 3.4 Ungt Entreprenørskap Boks 3.5 MERKUR Boks 3.6 Byggekostnadsprogrammet Boks 3.7 Unge og etablering Boks 3.8 Tiltaksplan mot fattigdom Boks 3.9 «Prosjekt Bostedsløse» Innsats og resultater i enkelte kommuner. 234 Boks 3.10 Forbedringer i bostøtten Boks 3.11 Omlegging av modellen for subsidiering av utleieboliger Boks 3.12 Kompetansetilskuddet Boks 3.13 ByggSøk

9 St.prp. nr FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: , 2412, 2427 Inntektskapitler: , 5312, 5316, 5327, 5606, Tilråding fra av 30. september 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

10

11 Del I Innledende del

12

13 St.prp. nr Innledning og sammendrag 1.1 Målene for regjeringens økonomiske politikk Regjeringens hovedmål for den økonomiske politikken er arbeid til alle, økt verdiskaping, videreutvikling av det norske velferdssamfunnet, rettferdig fordeling og langsiktig bærekraftig utvikling. For å nå disse målene fører regjeringen en økonomisk politikk for høy, bærekraftig og stabil vekst i norsk økonomi. Et sterkt og konkurransedyktig næringsliv er en forutsetning for å nå hovedmålene i den økonomiske politikken. Regjeringen legger stor vekt på å bedre rammevilkårene for næringsvirksomhet, bl.a. ved å føre en økonomisk politikk som underbygger næringslivets konkurranseevne. Regjeringen følger retningslinjene for budsjettpolitikken som Stortinget har sluttet seg til. De budsjettpolitiske retningslinjene sikter mot en langsiktig forsvarlig innfasing av petroleumsinntektene i norsk økonomi, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens petroleumsfond (handlingsregelen). Retningslinjene bygger på at budsjettpolitikken må være opprettholdbar over tid. Samtidig skal budsjettpolitikken bidra til en stabil økonomisk utvikling. Retningslinjene for pengepolitikken innebærer at Norges Banks rentesetting skal rettes inn mot lav og stabil inflasjon. Det betyr at pengepolitikken har en klar rolle i å stabilisere den økonomiske utviklingen. Over tid er det veksten i fastlandsøkonomien som bestemmer utviklingen i velferden i Norge. Det må derfor legges avgjørende vekt på å fremme verdiskaping og produktivitet både i offentlig og privat sektor. Skattereformen og et lavere skatteog avgiftsnivå kan bidra til å øke arbeidsstyrken, styrke kapitaltilførselen til næringslivet og bedre utnyttelsen av våre samlede ressurser. Forskning og utvikling (FoU), utdanning og godt fungerende markeder er viktig for å sikre langsiktig vekst i økonomien. Moderniseringsarbeidet i offentlig sektor sikter mot et bedre og mer kostnadseffektivt tjenestetilbud. Norsk økonomi går godt. Etter konjunkturomslaget i 2003 har veksten i fastlandsøkonomien vært sterk. Lave renter og markert økning i inntekt og formue har bidratt til at husholdningenes etterspørsel har vært den viktigste drivkraften bak oppgangen. Etter hvert har også lønnsomheten i næringslivet bedret seg og fastlandsinvesteringene har tatt seg opp. Kraftig vekst i oljeinvesteringene og god utvikling i internasjonal økonomi har gitt ytterligere vekstimpulser mot fastlandsøkonomien og bidratt til at oppgangen i norsk økonomi gradvis er blitt bredere basert. Verdiskapingen øker raskt, og både bedriftsledere og husholdninger ser optimistisk på framtiden. Sysselsettingen er på god vei oppover, og det ventes at veksten vil fortsette neste år. Tallet på registrerte ledige avtar, samtidig som inflasjon og renter er på et lavt nivå. 1.2 Visjon og strategiske målsettinger for Vi skal legge til rette for en bedre hverdag for folk flest, uavhengig av bosted og etnisk, kulturell og sosial bakgrunn. har følgende strategiske målsettinger: effektiv og målrettet introduksjon for nyankomne innvandrere et inkluderende samfunn som gir alle like muligheter til deltakelse beskyttelse til flyktninger, samfunnstjenlig og styrt innvandring effektiv og brukerorientert utlendingsforvaltning styrke de nasjonale minoritetenes kultur, språk og identitet styrket samisk språk, kultur og samfunnsliv styrket lokal og regional vekstkraft videreutvikle et effektivt kommunalt tjenestetilbud, bygget på et aktivt lokaldemokrati og en betryggende rettssikkerhet alle skal bo trygt og godt effektiv og brukerorientert byggesaksbehandling sikre, miljøvennlige og universelt utformede bygg og uteområder departementet og tilknyttede virksomheter skal ha en effektiv ressursforvaltning og en god informasjonsforvaltning resultatene på de ulike politikkområdene skal synliggjøres i det offentlige rom

14 14 St.prp. nr Oversikt over budsjettforslaget Samlede utgifter under Kommunal- og regionaldepartementet Figur 1.1 Samlede utgifter inklusive lånetransaksjoner under 1 Økonomisk oppgjør ved endringer i ansvaret for barnevern, familievern og rusomsorg Figur 1.1 viser de samlede utgiftene, inklusive lånetransaksjoner, under i budsjettforslaget for 2006 sammenlignet med saldert budsjett I figuren er bevilgningen i forbindelse med det økonomiske oppgjøret ved endringer i ansvaret for barnevern, familievern og rusomsorg i 2004 skilt ut som en særskilt gruppe. Det samme er overføringene (rammetilskuddet) til kommunesektoren gjennom inntektssystemet. Rammetilskuddet øker med om lag 1,6 mrd. kr fra 48 mrd. kr i saldert budsjett 2005 til 49,6 mrd. kr i forslaget for Størrelsen på rammetilskuddet må ses i sammenheng med det samlede økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2006, som er nærmere omtalt i kapittel 2. Utgiftene ekskl. rammetilskudd går ned med om lag 2,8 mrd. kr fra 27,9 mrd. kr i saldert budsjett 2005 til 25,1 mrd. kr i forslaget for Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte utgifter på området bolig, bomiljø og bygg. Bevilgningen til oppstartingstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser er redusert som følge av at handlingsplanen for eldreomsorgen og opptrappingsplanen for psykisk helse er avsluttet og det kun gjenstår utbetalinger på allerede gitte tilsagn. Husbankens låneramme videreføres uendret på 13,5 mrd. kr. Videre er bevilgningen til integreringstilskudd, norskopplæring for voksne innvandrere og statlige mottak lavere enn i saldert budsjett 2005, noe som i hovedsak skyldes nedgang i antall asylsøkere. Prognosen for 2006 er nå på asylsøkere, mens det i saldert budsjett 2005 ble lagt til grunn asylsøkere.

15 St.prp. nr Utgifter fordelt på programkategorier Figur 1.2 Utgifter fordelt på de ulike programkategoriene under programområde = Administrasjon m.m = Integrering og mangfold = Beskyttelse og innvandring = Nasjonale minoriteter = Samiske formål = Regional- og distriktspolitikk = Bolig, bomiljø og bygg Figuren viser utgiftene på de ulike kategoriene utenom lånetransaksjonene og overføringer til kommuneforvaltningen gjennom inntektssystemet. Programkategorien Integrering og mangfold er ny fra De fleste av postene under denne programkategorien var i 2004 og i 2005 plassert under programkategori Beskyttelse og innvandring. For å kunne sammenligne bevilgningsforslaget blir derfor regnskapstallet for 2004 og bevilgningen i saldert budsjett 2005 rapportert under den nye programkategorien i denne proposisjonen. Også for poster som har skiftet postnummer er det rapportert regnskapstall for 2004 og bevilgning i saldert budsjett 2005 på den nye posten. Programkategori har skiftet navn fra Innvandring til Beskyttelse og innvandring, og en del av postene er flyttet til programkategori I 2005 var det videre en programkategori Bolig og bomiljø og en programkategori Bygningssaker. Disse er nå slått sammen i programkategorien Bolig, bomiljø og bygg og det rapporteres samlet der. Figur 1.2 viser utgiftene på de ulike kategoriene ekskl. lånetransaksjoner. Nedgangen på integrerings- og mangfoldsområdet skyldes i hovedsak en nedgang i antall asylsøkere som medfører lavere bevilgningsbehov spesielt på posten for integreringstilskudd, men også tilskudd til norskopplæring for voksne innvandrere. På innvandringsområdet skyldes nedgangen at flere poster er flyttet til integrerings- og mangfoldsområdet samt at nedgangen i antall asylsøkere fører til lavere utgifter til statlige mottak. Bevilgningen til regional- og distriktspolitikk øker som følge av økt kompensasjon som følge av økt arbeidsgiveravgift. Handlingsplanen for eldreomsorgen og opptrappingsplanen for psykisk helse er avsluttet, og dermed går bevilgningen til oppstartingstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser kraftig ned i Som følge av dette og lavere utgifter under rentekompensasjonsordninger på bakgrunn av lave rentesatser, er bevilgningen på bolig, bomiljøer og bygg redusert i forhold til 2005.

16 16 St.prp. nr Utgifter og inntekter fordelt på de ulike budsjettkapitlene Tabell 1.1 Utgifter fordelt på kapitler Kap. Betegnelse Administrasjon m.m. Regnskap 2004 Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 (i kr) Pst. endr. 05/ (jf. kap. 3500) ,3 502 Valgutgifter , Kommunalbanken AS ,0 Sum kategori ,3 Integrering og mangfold 510 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (jf. kap. 3510) Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3511) ,2 512 Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (jf. kap. 3512) ,2 513 Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 3513) ,0 Sum kategori ,6 Beskyttelse og innvandring 520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520) ,3 524 Utlendingsnemnda (jf. kap. 3524) ,1 Sum kategori ,0 Nasjonale minoriteter 526 Nasjonale minoriteter (jf. kap. 3526) ,4 Sum kategori ,4 Samiske formål 540 Sametinget (jf. kap. 3540) ,6 541 Tilskudd til samiske formål ,5 542 Kompetansesenter for urfolks rettigheter (jf. kap. 3542) ,5 543 Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester (jf. kap. 3543) Reindriftens internasjonale fag- og formidlingssenter (jf. kap. 3544) ,3 545 Finnmarkseiendommen (jf. kap. 5606) Sum kategori ,1

17 St.prp. nr Tabell 1.1 Utgifter fordelt på kapitler Kap. Betegnelse Regional- og distriktspolitikk Regnskap 2004 Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 (i kr) Pst. endr. 05/ Regional utvikling og nyskaping ,6 552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling , Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene Sum kategori ,7 Overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner 571 Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571) ,7 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572) ,0 573 Kompensasjon til fylkeskommuner ved statens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten Økonomisk oppgjør ved endringer i ansvaret for barnevern, familievern og rusomsorg Sum kategori ,3 Bolig, bomiljø og bygg 580 Bostøtte ,3 581 Bolig- og bomiljøtiltak ,3 582 Rentekompensasjon for skoleanlegg og kirkebygg ,3 585 Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (jf. kap. 3585) ,0 586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser ,2 587 Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587) , Den norske stats husbank (jf. kap og 5615) ,3 Sum kategori ,8 Sum programområde ,5 Sum utgifter ,5

18 18 St.prp. nr Tabell 1.2 Inntekter fordelt på kapitler Kap. Betegnelse Administrasjon m.m. Regnskap (jf. kap. 500) Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 (i kr) Pst. endr. 05/ Kommunalbanken AS , Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS ,0 Sum kategori ,6 Integrering og mangfold 3511 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap.511) , Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (jf. kap. 512) Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 513) 586 Sum kategori ,0 Beskyttelse og innvandring 3520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520) , Utlendingsnemnda (jf. kap. 524) Sum kategori ,2 Nasjonale minoriteter 3526 Nasjonale minoriteter (jf. kap. 526) ,0 Sum kategori ,0 Samiske formål 3540 Sametinget (jf. kap. 540) , Kompetansesenter for urfolks rettigheter (jf. kap. 542) Finnmarkseiendommen (jf. kap. 545) 165 Sum kategori ,5 Regional- og distriktspolitikk 5327 Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene mv ,3 Sum kategori ,3 Overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner 3571 Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 571) ,0 Sum kategori ,0

19 St.prp. nr Tabell 1.2 Inntekter fordelt på kapitler Kap. Betegnelse Bolig, bomiljø og bygg Regnskap 2004 Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 (i kr) Pst. endr. 05/ Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (jf. kap. 585) , Statens bygningstekniske etat (jf. kap 587) , Den norske stats husbank (jf. kap. 2412) , Renter fra Den norske stats husbank (jf. kap. 2412) ,5 Sum kategori ,4 Sum programområde ,6 Sum inntekter , Utgifter og inntekter fordelt på postgrupper Tabell 1.3 Utgifter fordelt på postgrupper (i kr) Post-gr. Betegnelse Regnskap 2004 Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 Pst. endr. 05/ Driftsutgifter , Nybygg, anlegg m.v , Overføringer til andre statsregnskap , Overføringer til kommunesektoren , Andre overføringer , Utlån, avdrag m.v ,5 Sum under departementet ,5 Tabell 1.4 Inntekter fordelt på postgrupper (i kr) Post-gr. Betegnelse Regnskap 2004 Saldert budsjett 2005 Forslag 2006 Pst. endr. 05/ Salg av varer og tjenester , Skatter, avgifter og andre overføringer , Tilbakebetalinger, avdrag mv ,7 Sum under departementet ,6

20 20 St.prp. nr Overførbare bevilgninger I henhold til bevilgningsreglementets 7, kan stikkordet «kan overføres» tilføyes ved bygge-, anleggs- og materiellbevilgninger (postene 30 49) og ved andre bevilgninger der en finner slik bruk av stikkordet påkrevd for å oppnå best mulig resultat av vedkommende bevilgning. I s budsjettforslag for 2006 foreslås det å knytte stikkordet «kan overføres» til følgende poster: Tabell 1.5 Oversikt over poster som blir foreslått overførbare (i kr) Kap. Post Betegnelse Overført til 2005 Forslag Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling migrasjon, integrering og mangfold Integreringstilskudd Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, utreisesenter Retur og tilbakevending for flyktninger Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet Næringsrettede utviklingstiltak, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Kunnskapsutvikling, informasjon, mv Nasjonale tiltak for regional utvikling Tilskudd til boligkvalitet Program for reduserte byggekostnader Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger Kompetansetilskudd Tilskudd til radonforebyggende tiltak i boliger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirkebygg Oppstartingstilskudd Større utstyrsanskaffelser Om inndelingen i proposisjonen har i denne proposisjonen gjort enkelte omstruktureringer i forhold til tidligere års proposisjoner. Med omstruktureringen er det et ønske om å fokusere sterkere på mål og måloppnåelse. Det er formulert 8 resultatområder, som i hovedsak samsvarer med statsbudsjettets inndeling i programkategorier.

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427 Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilde vedlegg: H 22/04 Bevilgninger til samiske formål

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1 2, 500 595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500 3595, 5312, 5445 5446,

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet medregnet folketr ygden (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet medregnet folketr ygden (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 St.prp. nr. 1 (24 25) FOR BUDSJETTERMINEN 25 Statsbudsjettet medregnet folketr ygden Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken... 7 1.2.1 Hovedelementene

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2003 2004) Nasjonalbudsjettet 2004

St.meld. nr. 1 (2003 2004) Nasjonalbudsjettet 2004 St.meld. nr. 1 (2003 2004) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 17 2.1 Hovedtrekk... 17 2.2 Internasjonal økonomi... 22 2.3 Innenlandsk

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 Innhold Del I Innledning til programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning...

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2008 2009) Nasjonalbudsjettet 2009

St.meld. nr. 1 (2008 2009) Nasjonalbudsjettet 2009 St.meld. nr. 1 (8 9) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 De økonomiske utsiktene...... 17.1 Hovedtrekk ved den økonomiske utviklingen....................

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 800 868, 2530 Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 Særskilt vedlegg: Q-1092 B Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690 Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012 Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 2 St.prp. nr. 1 2005 2006 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530 Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 St.prp. nr. 1 2008 2009 Innhold Del I Innledende del... 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 0800-0868. Inntektskapitler: 3859-3860

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 0800-0868. Inntektskapitler: 3859-3860 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler: 3859-3860 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer