Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte Sak STY 60/11 Saksliste Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011..."

Transkript

1 Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste Beslutningssaker Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2 Sak STY 60/11 Saksliste... 3 Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/ Sak STY 62/11 Tertialrapport 2/ Sak STY 63/11 Styrets honorar... 9 Sak STY 64/11 Prorektors rolle i styret Sak STY 65/11 Årsplan og fokus for styrets arbeid Sak STY 66/11 Vedtak vedrørende PIU Sak STY 67/11 Videreføring av leieavtale med oppgradering av eiendom og kompensasjon planutgifter Sak STY 68/11 Orientering om opptak Sak STY 69/11 Eventuelt Gjøvik 22. september 2011 Jørn Wroldsen Rektor 1

2 Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 6/2011 2

3 Sak STY 60/11 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak: Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 6/2011, sakene

4 Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Forslag til protokoll fra styremøte nr. 5/ september Saksopplysninger: Ingen nye. Rektors forslag til vedtak: Styret vedtar protokollen for styremøte nr. 5/2011 Styremøte nr. 5/2011 forslag protokoll Tid: Mandag 12. september 2011 Sted: Møterom FA, HiG, kl , med påfølgende lunsj Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant, deltok over telefon, avsluttet deltakelsen under sak 57 Sverre Narvesen, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Are Strandlie, ansatt, undervisnings/forskerrepresentant Ivar Farup, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Astrid Stadheim, undervisnings-/forskerrepresentant Maria Lillemoen, ansatt, teknisk/administrativ representant Alexander Bergset, studentrepresentant Kristine Bratrud, studentrepresentant Fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen, rektor Inge Øystein Moen, møtesekretær Gro K. Dæhlin, prorektor, gikk under sak 57 Beslutningssaker: Sak STY 53/11 Innkalling til styremøte nr 5/2011 Rektors forslag til vedtak: 4

5 Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 5/ 2011 Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Sak STY 54/11 Saksliste Rektors forslag til vedtak: Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 5/2011, sakene 53/11-58/11 3 saker ble meldt under sak STY 58/11 Eventuelt. Rektors forslag til vedtak, med 3 saker i tillegg under sak STY 58/11 Eventuelt, ble enstemmig vedtatt Sak STY 55/11 Protokoll fra styremøte nr. 4/2011 Rektors forslag til vedtak: Styret vedtar protokoll for styremøte nr. 4/2011 Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Sak STY 56/11 Justering av møteplan for Rektors forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar følgende nye datoer for styremøter høsten 2011: Torsdag 29. og fredag 30. september Torsdag 10. november Onsdag 14. og torsdag 15. desember 2011 Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Diskusjonssaker: Sak STY 57/11 PIU: Organisering Saken ble diskutert. Styret påpekte nok engang viktigheten av å utforme visjon og strategier for Innlandsuniversitetet. Premisser for fakultetsorganisering ble også etterlyst. 5

6 Sak STY 58/11 Eventuelt Høgskoledirektøren orienterte om følgende campusutviklingstiltak: 1 Framdriften i vedtatt ombygging/utbygging av A-, G- og B-byggene 2 Om oppgjør for Industribyggs planutgifter for Trekantbygget 3 Andre prosesser: Planlagt leie av fullskalalaboratorium vedrørende Universell utforming hos Mustad Næringspark Planprosessen vedrørende prinsippvedtaket i langtidsbudsjettet om nytt tilbygg til B- bygget Samspillet med kommunen for å få til en utbygging av idrettshallen på Kallerud Styrelederen orienterte om at neste styremøte torsdag 29. september blir på HiG, med etterfølgende middag og overnatting på Honne. Fredag 30. september blir det felles styremøte med de to andre høgskolestyrene i PIU på Honne. 6

7 Sak STY 62/11 Tertialrapport 2/2011 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomi- og driftsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Tertialrapport 2/2011 som eget vedlegg Saksopplysninger Generelle kommentarer: Tertialrapporten viser måloppnåelse i forhold til høgskolens plan for 2011 pr 31.august. Rapporten har samme målstruktur med sektormål og virksomhetsmål med tilhørende styringsparametere som KD har etablert. De fleste styringsparametere vil bare bli rapportert på årsbasis, for eksempel studiepoengsproduksjon og publiseringspoeng for forskning. Rapporten er akkumulativ, slik at tertialrapport 3 i hovedsak sammenfaller med rapportdelen i Rapport og planer ( ) som skal sendes KD 1. mars Økonomirapporteringen består av høgskolens internregnskap, oversikt over bruk av strategiske tildelinger og en risikovurdering i forhold til måloppnåelse. Internregnskapet omfatter høgskolen totalt og hver enkelt budsjettenhet. For hver enhet framgår resultatet for ordinær virksomhet og oppdragsvirksomhet hver for seg. Finansregnskapet er lagt ved i eget vedlegg. Dette retter seg mot KD, og er satt opp og kommentert i henhold til eksplisitte krav fra departementet. Vurdering: Sammendrag av økonomisk status med vurdering av utviklingen videre framover: Status for høgskolens samlede økonomi er god pr. 2. tertial Regnskapet viste et positivt budsjettavvik på 7,456 mill.kr. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over budsjettavvikene pr. 2. tertial og prognose for hver enkelt budsjettenhet. På basis av vurderinger gitt av dekanene for avdelingene og stabsledere for FA/HiG felles, har høgskoledirektøren en samlet prognose etter 2. tertial på 4,5 mill.kr i 2011, som framkommer slik: (Tall i hele tusen) Budsjettenhet Avvik 2.tertial 2011 Prognose 2011 Avvik 2. tertial 2010 HOS IMT TØL

8 HiG felles FA HiG samlet HOS hadde et positivt budsjettavvik på 0,523 mill.kr. Avdelingen har hatt innsparing på lønnsbudsjettet på grunn av sykerefusjoner. Prognosen for året er at det samlede resultat vil være i balanse. IMT hadde et positivt budsjettavvik 3,025 mill.kr. Hovedforklaringen på dette er forsinkelse i ansettelser. Inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomheten ligger fortsatt noe etter budsjett. Prognosen for året er + 1,5 mill.kr. IMT kan i løpet av året få utbetalt overgangsfinansiering fra KUF-fondet for Ph.d. i informasjonssikkerhet. TØL hadde et positivt budsjettavvik på 1,517 mill.kr. Det er en svikt i inntekter til UUlaboratorium. Dette medfører at kostnadene har blitt reduser tilsvarende. Øvrige prosjektinntekter er 9,731 mill.kr lavere enn budsjettert, tilhørende utgifter er også lavere. Resultat fra avsluttede prosjekter utgjorde 1,153 mill.kr. Prognose for året er + 0,8 mill.kr. HiG felles HiG felles hadde et positivt avvik på 1,286 mill.kr. Avviket skyldes innsparing på lønn, øvrige driftskostnader og investeringer. Prognosen for året er + 1,5 mill.kr. FA FA hadde et positivt avvik på 1,105 mill.kr. Dette skyldes særlig inntekter fra ulike mindre prosjekter. Prognose for året er + 0,75 mill.kr. Strategiske midler: Samlet sett er det disponert 34 % av disponible strategiske midler for Prosjektene er grovt sett i rute, jfr. egen oversikt. Rektors forslag til vedtak: Styret tar tertialrapport pr. 2 tertial 2011 til etterretning. 8

9 Sak STY 63/11 Styrets honorar Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Følgende møtehonorar har eksistert for høgskolestyret siden 1. januar 2010: Styreleder (rektor) årlig godtgjøring kr Nestleder (prorektor) årlig godtgjøring kr Andre styremedlemmer årlig godtgjøring kr I tillegg gis alle faste medlemmer kr pr møte-/seminardag. Varamedlemmer gis kr pr møte-/seminardag Styremedlemmer som pålegges tilleggsoppgaver som intervjuer, utvalgsarbeid eller forhandlinger på vegne av styret, er blitt gitt honorar etter Statens satser for arbeid i statlige utvalg. Til møtet 18. august 2011 var det lagt opp til honorar for ny ekstern styreleder lik tilsvarende godtgjøring ved Universitetet i Nordland, kr I tillegg ble det foreslått kr pr møte- /seminardag. Ut over dette ble saken lagt fram uten forslag til vedtak. Under møtet ble saken trukket av rektor. Til orientering er ellers godtgjøringene slik for leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg fra 1. januar 2011: Leder: kr 475 pr time, øvrige medlemmer: kr. 360 pr time. For forberedelser er satsen for alle kr 360 pr time. Disse satsene har vært gitt årlig regulering, fra ble satsene regulert med 4,6 % og fra med 4,4 %. (Selvstendige næringsdrivende kan gis høyere satser for møtetiden, kr. 950 pr time.) Vurdering Rektor fremmer her, i samråd med styreleder, et forslag til vedtak. Rektors forslag til vedtak: Styret vedtar følgende møtehonorar for høgskolestyret fra 1. august 2011: 1. Styreleder årlig godtgjøring kr Andre styremedlemmer årlig godtgjøring kr I tillegg gis alle faste medlemmer kr pr møte-/seminardag. 4. Varamedlemmer gis kr pr møte-/seminardag 5. Styremedlemmer som pålegges tilleggsoppgaver som intervjuer, utvalgsarbeid eller forhandlinger på vegne av styret, gis honorar etter Statens satser for arbeid i statlige utvalg. 9

10 Sak STY 64/11 Prorektors rolle i styret Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Etter overgangen til ansatt rektor og ekstern styreleder er ikke prorektor lenger styremedlem (prorektor var tidligere vedtatt av høgskolestyret som medlem av styret). Prorektor er rektor stedfortreder. Vurdering Etter styreleders vurdering, i samråd med rektor, er det en fordel for rektoratets (Rektor og prorektor) fungeringsevne og for styrets virke at prorektor inviteres med til alle styremøter og styreseminarer. Rektors forslag til vedtak: Prorektor inviteres til å delta på alle styremøter og styreseminarer med talerett 10

11 Sak STY 65/11 Årsplan og fokus for styrets arbeid Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Rektor fremmer her forslag til fordeling av vanlige styresaker og tidspunkter for styremøtene Vurdering Styresakene er fordelt på samme måte som tidligere år, slik at de passer rimelig med faglige og administrative milepæler i året. Videre gis det rom for diskusjoner for HiGs strategiske utfordringer, særlig prosessen med fusjon til Innlandshøgskole for å kunne bli et Innlandsuniversitet 1. styremøte / seminar torsdag 29. og fredag 30. september 2011 Tertialrapport 2/2011 inkludert strategiske satsinger Årsplan og fokus for styrets arbeid Orientering opptakstall PIU 2. styremøte torsdag 10. november 2011 Status for kommende års budsjettarbeid Strategisk studieportefølje Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger Forslag til satsinger utenfor rammen 2012 (frist 1. desember 2011 til KD og FAD) PIU 3. styremøte onsdag 14. og torsdag 15. desember 2011 Vedta budsjett for neste år Fellesmøte med HiL og HH-styrene om PIU 4. styremøte mandag 27. og tirsdag 28. februar 2012 Årsrapport 2011, inkludert kvalitetsrapport 2011, med planer for 2012 og godkjenning av regnskap for 2011 (Tertialrapport 3/2011) Strategiplan - rullering Fastsette møtedatoer kommende høst PIU 5. styremøte/studietur torsdag 3. og fredag 4. mai 2012 utenfor høgskolen Orientering søkertall Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøtet med KD PIU 6. styremøte tirsdag 12. og onsdag 13. juni 2012 Tertialrapport 1/2012 Rullering av langtidsbudsjett Evaluering av styrets arbeid PIU 11

12 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar forslaget til årsplan 12

13 Sak STY 66/11 Vedtak vedrørende PIU Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Tentative forslag vedrørende faglig organisasjonsstruktur fra UPS Saksopplysninger Universitetsprosjektstyret (UPS) fattet følgende vedtak i møtet fredag 16. september på HiG: 1. Universitetsprosjektstyret og ber om at det til styrets møte legges fram et helhetlig forslag til fakultetsstruktur og tilhørende instituttorganisering, herunder lokalisering av fakultetsledelsene og instituttene. 2. Universitetsprosjektstyret ber om at det til styrets møte legges fram et helhetlig forslag til styringsordning for fakultetene, herunder mandat og sammensetning for fakultetsstyre/-råd. 3. Universitetsprosjektstyret ber om at spørsmålet om ansatt eller valgt rektor sendes på intern høring i de tre høgskolene. 4. Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at den fusjonerte høgskolen skal ha tre prorektorer med særskilt ansvar for hvert av følgende områder: a. Utdanning b. Forskning og utvikling c. Samfunnskontakt og innovasjon 5. Det må arbeides fram en annen benevning på sistnevnte. 6. Universitetsprosjektstyret vil komme tilbake til rektors og prorektorenes geografiske plassering som del av en helhetlig, balansert løsning for faglig og administrativ organisering i universitetsprosjektstyrets møte I tillegg har styreleder for universitetsprosjektstyret sendt ut vedlagte Tentative forslag vedrørende faglig organisasjonsstruktur til høgskolestyrenes møter 30. september. Saken følger som vedlegg her. Vurdering Styret bør vedta UPS sitt vedtakspunkt 4 om tre prorektorer. Rektors forslag til vedtak Høgskolestyret vedtar at den fusjonerte høgskolen bør ha tre prorektorer med særskilt ansvar for hvert av følgende områder: Utdanning 13

14 Forskning og utvikling Samfunnskontakt og innovasjon Det må arbeides fram en annen benevning på sistnevnte. 14

15 Fellesmøte 30. september 2011 SAK XX/11: PROSJEKT INNLANDSUNIVERSITETET: TENTATIVE FORSLAG VEDR. FAGLIG ORGANISASJONSSTRUKTUR 1. Bakgrunn Det vises til milepælsplanen for arbeidet med søknaden om sammenslåing av Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HiL). Universitetsprosjektstyret (UPS) behandlet i møte sak 26/11 om tentative forslag vedr. faglig organisasjonsstruktur (jfr. vedlegg). Følgende ble protokollert og vedtatt i universitetsprosjektstyrets møte: Sak 26/11: Styreleders innledning for det nye universitetsprosjektstyret: Status og framdriftsplaner Landheim refererte innspillene fra kontaktmøtet med de hovedtillitsvalgte Dekan Morten Irgens orienterte fra dekanenes samling september. 15

16 Universitetsprosjektstyret var enige om at det skal være 3 prorektorer, og ba om at det finnes en annen benevning på den foreslåtte prorektoren for samfunnskontakt og innovasjon. Universitetsprosjektstyret ønsket ikke å fatte noe tentativt vedtak i spørsmålet om ansatt/valgt rektor i forkant av høringen, og ba om at denne saken sendes ut på høring med de argumenter som ligger i saksframlegget. Universitetsprosjektstyret ba om at det i spørsmålet om fakultetsstyrer/-råd blir satt opp argumentlister for/mot i saksframlegget til høgskolestyrenes fellesmøte 30. september. 16

17 Universitetsprosjektstyret berørte i sin drøfting av fakultetsstrukturen bl.a. følgende forhold: - Argumenter for/mot løsninger med 4, 5 og 6 fakulteter - Kostnadsdrivende faktorer, inntjening og bærekraftig økonomi - Visjon, samfunnsoppdraget og faglig profil til et Innlandsuniversitet som et utgangspunkt for faglig organisering - Ambisjonen om at alle fakulteter over tid bør ha en PhD - Behovet for administrativ kapasitet i fakultetene - Det vil uansett fakultetsinndeling (der fakulteter som hovedregel organiseres på tvers av campus, jfr. prinsippvedtaket i høgskolestyrene i juni) måtte legges til rette for faglig samarbeid også på tvers av fakultetene Styreleder understreket at startorganiseringen for den sammenslåtte høgskolen må være pragmatisk og akseptabel for alle. Han understreket videre at det må sikres en balansert løsning og en opplevelse av likeverd, og at den geografiske dimensjonen er en viktig premiss. Det var enighet om at et helhetlig forslag til fakultetsstruktur, tilhørende instituttorganisering og administrativ ordning skal legges fram i neste møtet i universitetsprosjektstyret , og Strategi- og samordningsmøtet fikk i oppdrag å forberede dette. Universitetsprosjektstyret fattet følgende vedtak: 1. Universitetsprosjektstyret og ber om at det til styrets møte legges fram et helhetlig forslag til fakultetsstruktur og tilhørende instituttorganisering, herunder lokalisering av fakultetsledelsene og instituttene. 2. Universitetsprosjektstyret ber om at det til styrets møte legges fram et helhetlig forslag til styringsordning for fakultetene, herunder mandat og sammensetning for fakultetsstyre/-råd. 3. Universitetsprosjektstyret ber om at spørsmålet om ansatt eller valgt rektor sendes på intern høring i de tre høgskolene. 4. Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at den fusjonerte høgskolen skal ha tre prorektorer med særskilt ansvar for hvert av følgende områder: Utdanning Forskning og utvikling Samfunnskontakt og innovasjon Det må arbeides fram en annen benevning på sistnevnte. 5. Universitetsprosjektstyret vil komme tilbake til rektors og prorektorenes geografiske plassering som del av en helhetlig, balansert løsning for faglig og administrativ organisering i universitetsprosjektstyrets møte

18 1.1 Tilleggsinformasjon til tallgrunnlaget i UPS-sak 26/11 I UPS-sak 26/11 er påbygginger og videreutdanninger med mer enn 60 studiepoengs omfang oppgitt under årsstudier for HH, men ikke for HiG og HiL. Tallene for registrerte studenter og studiepoengproduksjon for 2010 skal følgelig justeres opp som følger: Fakultet for teknologi og naturvitenskap (HiG): 21 studenter og 4,2 60-stp-enheter Fakultet for helse og sykepleievitenskap (HiG): 131 studenter og 75,5 60-stp-enheter Fakultet for samfunnsvitenskap (HiL): 153 studenter og 63,1 60-stp-enheter I vedleggstabellene medfører forannevnte følgende tillegg (for årsstudier): Fakultet for teknologi og naturvitenskap (fra HiG): o Videreutdanning i geografiske informasjonssystemer o Videreutdanning i egis o Videreutdanning privatøkonomisk rådgiver (eksternfin.) 1 student 10 studenter 10 studenter Fakultet for helse og sykepleievitenskap (fra HiG): o Videreutdanning i aldring og eldreomsorg 15 studenter o Videreutdanning i AIO 8 studenter o Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse 22 studenter o Videreutdanning i palliativ omsorg 37 studenter o Videreutdanning i veiledning 49 studenter Fakultet for samfunnsvitenskap (fra HiL): o Videreutdanning i spesialpedagogikk o Fordypningsår i sosiologi o Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge o Videreutdanning i rådgivning o Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge 16 studenter 7 studenter 64 studenter 66 studenter 0 studenter 2. Fakultetsstyrer/-råd Ut fra bl.a. den størrelsen fakultetene vil få, og ut fra det behovet den fusjonerte institusjonen har for å ivareta kontakten mot arbeids- og næringslivet, er det i universitetsprosjektstyret enighet om at det må etableres enten styrer eller råd på fakultetsnivået. 18

19 Universitetsprosjektstyret ba ved behandlingen av sak 26/11 om at det settes opp argumentlister for/mot fakultetsstyrer og fakultetsråd til høgskolestyrenes fellesmøte En slik opplisting følger nedenfor. Noen av de argumentene som kan anføres for/mot fakultetsstyrer er: For: Sikrer det interne demokratiet i organisasjonen. Sikrer, spesielt dersom man har ekstern representasjon / ekstern styreleder, en god ivaretakelse av kontaktflaten mot samfunns- og næringslivet (enklere å få tunge eksterne aktører inn i et styre enn i et råd, jfr. erfaringer fra Tromsø). Kan bidra til å øke fakultets synlighet, og derigjennom mulighetene for ekstern inntjening. Mot: Kan svekke institusjonsstyrets og rektors styringskraft. Dekanene får to styringslinjer å forholde seg til: Fakultetsstyret og rektor. Vil være kostnadskrevende, og må dekkes av midler som ellers kunne vært benyttet til faglig aktivitet. Noen av de argumentene som kan anføres for/mot fakultetsråd er: For: Sikrer, spesielt dersom man har ekstern representasjon / ekstern styreleder, en god ivaretakelse av kontaktflaten mot samfunns- og næringslivet. Kan bidra til å øke fakultets synlighet, og derigjennom mulighetene for ekstern inntjening. Unngår problemet med at dekanene får to styringslinjer å forholde seg til (jfr. argumentet mot fakultetsstyrer). Mindre kostnadskrevende enn fakultetsstyrer. Mot: Et fakultetsråd vil ikke ha samme tyngde og kraft som et fakultetsstyre. Vanskeligere å få med tunge eksterne aktører enn ved alternativet med fakultetsstyre. Uansett om man går for fakultetsstyrer eller fakultetsråd, vil de fullmakter som delegeres fra institusjonsstyret være avgjørende for organets funksjon og rolle. 19

20 Forslag til vedtak 1. Høgskolestyret vedtar at den fusjonerte høgskolen skal ha tre prorektorer med særskilt ansvar for hvert av følgende områder: Utdanning Forskning og utvikling Nyskaping og eksterne relasjoner 2. Høgskolestyret ber om at det til høgskolestyrenes møter i november 2011 legges fram et helhetlig, balansert forslag vedr. følgende forhold: a. Fakultetsstruktur og tilhørende instituttorganisering, herunder lokalisering av fakultetsledelsene og instituttene. b. Styringsordning for fakultetene, herunder mandat og sammensetning for fakultetsstyre/- råd. c. Ansatt eller valgt rektor og geografisk plassering av rektoratets medlemmer. d. Styringsordning for administrasjonen 20

21 U N I V E R S I T E T S P R O S J E K T S T Y R E T Møte 16. september 2011 SAK 26/11: TENTATIVE FORSLAG VEDR. FAGLIG ORGANISASJONSSTRUKTUR 1. Bakgrunn Det vises til universitetsprosjektstyrets sak 11/11 (drøftingssak) og til sak 16/11, der de overordnede prinsipper for faglig organisering ble vedtatt: 1. Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at rektoratet i den fusjonerte høgskolen dimensjoneres med rektor og 2-3 prorektorer. Universitetsprosjektstyret anbefaler videre at høgskolestyrene vedtar at prorektorene ansettes. Spørsmålene om valgt eller ansatt rektor og antall prorektorer avklares i forbindelse med operasjonaliseringen av den faglige organisasjons- og ledelsesstrukturen i september Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar å bruke betegnelsene fakultet og institutt på organisasjonsenhetene på henholdsvis nivå 2 og 3 i den fusjonerte høgskolen. Universitetsprosjektstyret understreker imidlertid at det på disse nivåene må være en åpning for å kunne benytte andre navn dersom det er gode grunner til det. 3. Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at den fusjonerte høgskolen organiseres i anslagsvis 4-6 fakulteter, og at fakultetene som hovedregel organiseres på tvers av campusene. 4. Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at dekanatene skal bestå av dekan og to prodekaner, og at både dekaner og prodekaner ansettes. 21

22 U N I V E R S I T E T S P R O S J E K T S T Y R E T 5. Universitetsprosjektstyret vil avklare spørsmålet om fakultetsstyrer/-råd i forbindelse med operasjonaliseringen av den faglige organisasjons- og ledelsesstrukturen i september Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at virksomheten under fakultetene organiseres i anslagsvis institutter, og at instituttene som hovedregel ikke organiseres på tvers av campusene. 7. Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at instituttlederne ansettes. 8. Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at det ikke skal etableres egne styrer/råd på instituttnivået. 9. Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at ansvaret for campusledelse legges til den administrative styringslinja underlagt høgskole-/universitetsdirektør. Styrets vedtak var enstemmig på punktene 1, 2, 4, 6, 7 og 9, mens punktene 3, 5 og 8 ble vedtatt med 10 mot 1 stemme. De tre høgskolestyrene fattet i juni 2011 sine vedtak i tråd med universitetsprosjektstyrets anbefaling. Det vises videre til UPS sin sak 23/11, der det ble foretatt en intern drøfting om operasjonaliseringen av den faglige organisasjonsstrukturen. I protokollen fra UPS-sak 23/11 står følgende: Styreleder ga en innledning som grunnlag for styrets drøfting, der han fokuserte på følgende punkter: 1. Valgt eller ansatt rektor, antall prorektorer, og lokalisering av rektoratets medlemmer. 2. Faglig organisasjonsstruktur med fakulteter og institutter, -herunder lokalisering av evt. geografisk overgripende fakultetsledelser. 3. Fakultetsstyrer-/råd. Som følge av at det fra høsten er nye styrer ved høgskolene, og for å sikre en best mulig involvering og forankring av beslutningene knyttet til forannevnte punkter, vedtok universitetsprosjektstyret å legge inn et ekstraordinært møte 27. oktober. Til universitetsprosjektstyrets møte 16. september og til høgskolestyrenes møter september var styret enige om at det skal legges fram tentative forslag til fakultetsstruktur, om ansatt/valgt rektor og antall prorektorer og om fakultetsstyrer/-råd. Vedtakene i disse 22

23 sakene vil så komme i universitetsprosjektstyrets møte 27. oktober og i høgskolestyrenes møter primo november. Gjennom dette gis det rom for intern involvering og dialog (når det gjelder spørsmålet om ansatt/valgt rektor vil det bli en intern høring, jfr. kontaktmøtet , der de hovedtillitsvalgte til UPS-sak 16/11 uttalte at det må legges opp til en høringsrunde med 4 ukers frist når det gjelder dette spørsmålet). Milepælsplanen for fusjonsarbeidet justeres i tråd med forannevnte. I tråd med protokollen fra UPS-sak 23/11 legges det med dette fram en sak med tentative forslag vedr. følgende spørsmål: Fakultetsstruktur Ansatt/valgt rektor og antall prorektorer Fakultetsstyrer/-råd 2. Fakultetsstruktur SSM fokuserte sin drøfting primært på fakultetsnivået. SSM var enige om at fakultetene bør samsvare med det vi ønsker skal være profilen på den sammenslåtte virksomheten. Det ble pekt på at det bør være en ambisjon at alle fakultetene over tid må ha en Ph.D, samtidig som det erkjennes at dette neppe vil være mulig fra fusjonstidspunktet. Det ble videre pekt på at en gjennomgang av de strategiske studieporteføljene vil være hensiktsmessig før enhetene på instituttnivået vedtas. SSM sin drøfting pekte i retning av at fakultetsnivået bør bestå av seks enheter: Fakultet for teknologi og naturvitenskap Fakultet for helse- og sykepleievitenskap Fakultet for samfunnsvitenskap Fakultet for lærerutdanning og humaniora Fakultet for økonomi- og organisasjonsvitenskap ("Handelshøgskolen i Innlandet" på sikt?) Den norske film- og fjernsynsskolen I den interne drøftingen i universitetsprosjektstyrets møte var det tilslutning til å gå videre med vurderinger rundt de seks fakultetene som SSM skisserte i sitt møte Som ledd i arbeidet med de videre vurderingene om fakultetsstrukturen har de tre høgskolene for de seks skisserte fakultetene plassert sin respektive høgskoles studieprogrammer (årsstudier, BA, MA og Ph.D) inn i den skisserte fakultetsstrukturen. For bl.a. å kunne vurdere robustheten i de skisserte fakultetene er det for de tre siste årene (2008, 2009 og 2010) framskaffet et datamateriale om: 23

24 Registrerte studenter Studiepoengproduksjon (60-poengs ekvivalenter) Kandidatproduksjon / Fullførte studieprogram Ansatte (årsverk) FoU-produksjon Aggregert under de seks skisserte fakultetene gir det framskaffede datamaterialet et bilde som vist i tabellen og figurene i kap. 2.1 nedenfor. I SSM ble det også spilt inn et forslag om en modell basert på fem fakulteter, dvs uten økonomi- og organisasjonsvitenskap som eget fakultet. Disse fagområdene ble i dette scenariet antydet lagt under fakultetet for samfunnsvitenskap. I kap. 2.2 nedenfor følger en tabell og tilhørende figurer for alternativet med disse fem fakultetene. I SSM ble det også vist til at den nye Høgskolen i Oslo-Akershus har 4 fakulteter. Et endelig forslag til fakultetsstruktur og fakultetsnavn vil bli utarbeidet etter drøftingen i UPS og i høgskolestyrene , og vil sammen med et endelig forslag til instituttorganisering bli lagt fram for universitetsprosjektstyret Det forslaget som da legges fram vil også inneholde forslag til lokalisering av fakultetsledelsene og instituttene. Endelig fakultets-/instituttstruktur vil også bli sett i sammenheng med den sammenslåtte høgskolens/universitetets overordnede profil (jfr. universitetsprosjektstyrets drøftinger om visjon og profil vinteren/våren 2011). Til styrets møte i 27. oktober vil det også bli framskaffet oppdaterte data for 2011 for studieprogrammene: Ved alle de tre høgskolene har det for 2011 skjedd endringer i porteføljen som er viktige for PIU (godkjenning og igangsetting av nye bachelor-, master- og Ph.D-programmer, samt utfasing og sammenslåing av tilbud). Uansett fakultetsinndeling må det legges til rette for faglig samarbeid også på tvers av fakultetene for å ta ut faglige synergier. Det må også drøftes om det skal legges inn incentiver for å stimulere til denne typen samarbeid. 24

25 2.1 Datagrunnlag for alternativet med seks fakulteter Fakultet Teknologi og naturvitenskap Helse- og sykepleievitenskap Samfunnsvitenskap Lærerutdanning og humaniora Økonomi og organisasjonsvitenskap Den norske film- og fjernsynsskolen Parameter Antall årsstudier Antall BA-studier Antall MA-studier Antall Ph.D-studier Registrerte studenter: - Totalt Herav egenfinansiert Herav eksternfinansiert Årsstudier BA MA Videreutdanninger/påbygninger/rest Studiepoengproduksjon (60-poengsekvivalenter): - Totalt Herav egenfinansiert Herav eksternfinansiert Årsstudier BA MA Videreutdanninger/påbygninger/rest Kandidatproduksjon / Fullførte studieprogram: - Sum årsstudier, BA og MA Årsstudier BA MA Ansatte (årsverk): - Totalt 116,0 127,4 142,3 153,1 144,8 150,1 137,0 142,8 149,0 123,3 117,3 110,4 76,1 65,7 68,8 18,4 21,8 25,8 - Professorer 14,2 13,1 15,2 6,3 7,2 7,8 22,0 24,0 25,0 3,0 4,0 8,3 8,0 8,7 9,5 2,0 1,0 0,0 - Professorer II 1,7 2,1 2,8 0,2 0,4 0,4 1,0 0,8 1,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,4 0,8 0,8 - Dosent 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,6 1,0 2,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0-1. amanuensis 30,0 34,8 37,6 17,8 19,0 24,1 31,0 40,0 42,0 24,2 24,9 24,0 16,3 13,5 15,5 2,0 7,0 11,0 - Amanuensis 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,0 3,2 0,0 0,0 1,0 - Forsker 3,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1. lektor 6,2 6,2 6,2 9,4 8,6 8,6 15,0 14,0 14,0 20,8 16,8 16,0 7,5 7,5 9,0 2,0 2,0 4,0 - Høgskolelektor 33,1 34,9 37,6 74,2 68,3 71,4 35,0 32,0 30,0 63,7 57,2 46,2 29,9 22,4 21,8 3,0 4,0 3,0 - Høgskolelærer 6,5 7,3 6,5 36,2 32,4 29,3 11,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - Stipendiat 18,9 22,6 30,0 9,0 9,0 7,0 18,0 17,0 21,0 11,0 13,3 13,2 5,0 6,0 7,0 5,0 4,0 3,0 FoU-produksjon 36,0 41,7 62,2 33,7 27,3 35,0 88,5 79,8 91,2 68,7 39,4 47,5 12,4 40,5 23,9 0,7 0,0 2,0 25

Innkalling. Innkalling til felles styremøte for PIU 30. september 2011. Vår ref.: 2011/891

Innkalling. Innkalling til felles styremøte for PIU 30. september 2011. Vår ref.: 2011/891 Innkalling Innkalling til felles styremøte for PIU 30. september 2011 Vår ref.: 2011/891 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Tormod Hermansen, Atle Hauge, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag Styresak 49/06 vedlegg 2 Versjon 0.2 til diskusjon i styret før utsendelse til høring Notat til alle ansatte, studenter og deres organisasjoner i forbindelse med vurdering av ny styringsstruktur for Kunsthøgskolen

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911 HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller Rune Nilsen Langesund 220911 Hovedpunkter Universitets og høgskoleloven http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html Hva er status ved HIT Hvilke

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Styremøte nr. 3/2012

Styremøte nr. 3/2012 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl. 09-16 Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012... 3 Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 10. juni 10.06.2011 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie (til kl. 14.00), Kari Kvigne, Sevat

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

Styremøte nr. 5/2012

Styremøte nr. 5/2012 Styremøte nr. 5/2012 Tid: Fredag 28. september 2012 kl. 0900 1400 Sted: HiG (Ørneredet/ G bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/12 Innkalling til styremøte nr. 5/2012... 3 Sak STY 40/12

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

Styring og ledelse. Valg av rekrutteringsform for rektor fra

Styring og ledelse. Valg av rekrutteringsform for rektor fra US 54/2016 Styring og ledelse. Valg av rekrutteringsform for rektor fra 01.08.17 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Anne Marie Bjørkeng, Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US 62/16; arkiv nr. 16/00948 (godkjennes endelig av Universitetsstyret

Detaljer

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR?

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? Høringsnotat I forbindelse med at inneværende rektorperiode utgår 31. juli 2011, har høgskolestyret bedt om en saksutredning angående spørsmålet

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Vedtatt av Høgskolestyret i HS-sak 03/2004, 28. januar 2004)

Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Vedtatt av Høgskolestyret i HS-sak 03/2004, 28. januar 2004) Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Vedtatt av Høgskolestyret i HS-sak 03/2004, 28. januar 2004) 1. Hjemmelsgrunnlag Internt reglementet for avdelingsstyrer ved HiST bygger på

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) 1 av 9 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Fastsatt av Styret 5.11.2013 1 1 Forrige styringsreglement ble fastsatt 25.2.2009 og revidert 3.4.2009 og 30.8.2010. 1.

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet høsten 2011 med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet høsten 2011 med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet høsten 2011 med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer 2. september 2011 Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN. Vedta et politisk dokument om styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren.

POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN. Vedta et politisk dokument om styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 17.04.15-19.04.15 Ansvarlig Landsstyret Saksnummer LM5 06.01-15 Gjelder Politisk dokument om styring og ledelse i UHsektoren 1 2 3 Vedlegg i saken: 1. Forslag til politisk

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014 Møtedato: Møtested: Campus Rotvoll, Rom C210 Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder Morten Ellefsen Tor Ulleberg Hans Marius Eikseth Torkel Haugan

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.03.2015 kl. 10:30 15:00 Sted: D-210 Høgskolen i Nesna, Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært)

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært) Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 5/1 5-04.06.20 IS Høgskole n i T elemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 390 l Porsgrunn Te lefon : 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 iiej. IMI Høgskolen i Telemark Møtebok

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012

Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012 Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012 Styremøtet varte kl. 10.30-15.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (01.03.2016) Høgskolestyret Dato: 03.01.2016 Sted: Campus Elverum Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 1/16 Strukturell tilhørighet for

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål.

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål. Vedtekter Vedtekter for Norges forskningsråd Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ.

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein

Detaljer

Status PIU, pr 3. mars Pål E Dietrichs

Status PIU, pr 3. mars Pål E Dietrichs Status PIU, pr 3. mars 2011 Pål E Dietrichs Aktørene SSM Strategi- og samordningsmøtet UPS Universitetsprosjektstyret HTV-ene: Medbestemmelsesmøter/IDF-møter Høgskolestyrene Arbeidsgrupper Allmøter Personalmøter

Detaljer

skal håndteres, jfr sak 11-23 og ak 11-32E. Viktig at en sak om dette tas opp på fakultetsstyremøtet i januar 2012.

skal håndteres, jfr sak 11-23 og ak 11-32E. Viktig at en sak om dette tas opp på fakultetsstyremøtet i januar 2012. PROTOKOLL LUIS FAKULTETSSTYRE Torsdag 15. desember 2011 kl. 11.30 16.30 Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna (leder) Rolf Aslaksrud Kristiansen (tilstede

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret Dato: 09.10.2015 Sted: Høsbjør hotell Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 38/15 Møtereglement for høgskolestyret

Detaljer

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 07.10.2014 Saks Saksnr./arkivnr.: 2013/4726 (ephorte) ssaksbeh: Tormod A Furuseth/Kari Kjenndalen Til: Ellinor D Kasahara Kopi: Anne E. Wedø, Torbjørn Larsen Fra: FoUseksjonen ved Morten Irgens

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Ekstra styremøte 11.09.15

Ekstra styremøte 11.09.15 Ekstra styremøte 11.09.15 Tid: Fredag 11. september 2015, kl. 14:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (Mustad, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 41/15 Innkalling til ekstra styremøte

Detaljer