Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte Sak STY 60/11 Saksliste Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011..."

Transkript

1 Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste Beslutningssaker Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2 Sak STY 60/11 Saksliste... 3 Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/ Sak STY 62/11 Tertialrapport 2/ Sak STY 63/11 Styrets honorar... 9 Sak STY 64/11 Prorektors rolle i styret Sak STY 65/11 Årsplan og fokus for styrets arbeid Sak STY 66/11 Vedtak vedrørende PIU Sak STY 67/11 Videreføring av leieavtale med oppgradering av eiendom og kompensasjon planutgifter Sak STY 68/11 Orientering om opptak Sak STY 69/11 Eventuelt Gjøvik 22. september 2011 Jørn Wroldsen Rektor 1

2 Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 6/2011 2

3 Sak STY 60/11 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak: Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 6/2011, sakene

4 Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Forslag til protokoll fra styremøte nr. 5/ september Saksopplysninger: Ingen nye. Rektors forslag til vedtak: Styret vedtar protokollen for styremøte nr. 5/2011 Styremøte nr. 5/2011 forslag protokoll Tid: Mandag 12. september 2011 Sted: Møterom FA, HiG, kl , med påfølgende lunsj Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant, deltok over telefon, avsluttet deltakelsen under sak 57 Sverre Narvesen, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Are Strandlie, ansatt, undervisnings/forskerrepresentant Ivar Farup, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Astrid Stadheim, undervisnings-/forskerrepresentant Maria Lillemoen, ansatt, teknisk/administrativ representant Alexander Bergset, studentrepresentant Kristine Bratrud, studentrepresentant Fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen, rektor Inge Øystein Moen, møtesekretær Gro K. Dæhlin, prorektor, gikk under sak 57 Beslutningssaker: Sak STY 53/11 Innkalling til styremøte nr 5/2011 Rektors forslag til vedtak: 4

5 Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 5/ 2011 Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Sak STY 54/11 Saksliste Rektors forslag til vedtak: Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 5/2011, sakene 53/11-58/11 3 saker ble meldt under sak STY 58/11 Eventuelt. Rektors forslag til vedtak, med 3 saker i tillegg under sak STY 58/11 Eventuelt, ble enstemmig vedtatt Sak STY 55/11 Protokoll fra styremøte nr. 4/2011 Rektors forslag til vedtak: Styret vedtar protokoll for styremøte nr. 4/2011 Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Sak STY 56/11 Justering av møteplan for Rektors forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar følgende nye datoer for styremøter høsten 2011: Torsdag 29. og fredag 30. september Torsdag 10. november Onsdag 14. og torsdag 15. desember 2011 Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Diskusjonssaker: Sak STY 57/11 PIU: Organisering Saken ble diskutert. Styret påpekte nok engang viktigheten av å utforme visjon og strategier for Innlandsuniversitetet. Premisser for fakultetsorganisering ble også etterlyst. 5

6 Sak STY 58/11 Eventuelt Høgskoledirektøren orienterte om følgende campusutviklingstiltak: 1 Framdriften i vedtatt ombygging/utbygging av A-, G- og B-byggene 2 Om oppgjør for Industribyggs planutgifter for Trekantbygget 3 Andre prosesser: Planlagt leie av fullskalalaboratorium vedrørende Universell utforming hos Mustad Næringspark Planprosessen vedrørende prinsippvedtaket i langtidsbudsjettet om nytt tilbygg til B- bygget Samspillet med kommunen for å få til en utbygging av idrettshallen på Kallerud Styrelederen orienterte om at neste styremøte torsdag 29. september blir på HiG, med etterfølgende middag og overnatting på Honne. Fredag 30. september blir det felles styremøte med de to andre høgskolestyrene i PIU på Honne. 6

7 Sak STY 62/11 Tertialrapport 2/2011 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomi- og driftsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Tertialrapport 2/2011 som eget vedlegg Saksopplysninger Generelle kommentarer: Tertialrapporten viser måloppnåelse i forhold til høgskolens plan for 2011 pr 31.august. Rapporten har samme målstruktur med sektormål og virksomhetsmål med tilhørende styringsparametere som KD har etablert. De fleste styringsparametere vil bare bli rapportert på årsbasis, for eksempel studiepoengsproduksjon og publiseringspoeng for forskning. Rapporten er akkumulativ, slik at tertialrapport 3 i hovedsak sammenfaller med rapportdelen i Rapport og planer ( ) som skal sendes KD 1. mars Økonomirapporteringen består av høgskolens internregnskap, oversikt over bruk av strategiske tildelinger og en risikovurdering i forhold til måloppnåelse. Internregnskapet omfatter høgskolen totalt og hver enkelt budsjettenhet. For hver enhet framgår resultatet for ordinær virksomhet og oppdragsvirksomhet hver for seg. Finansregnskapet er lagt ved i eget vedlegg. Dette retter seg mot KD, og er satt opp og kommentert i henhold til eksplisitte krav fra departementet. Vurdering: Sammendrag av økonomisk status med vurdering av utviklingen videre framover: Status for høgskolens samlede økonomi er god pr. 2. tertial Regnskapet viste et positivt budsjettavvik på 7,456 mill.kr. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over budsjettavvikene pr. 2. tertial og prognose for hver enkelt budsjettenhet. På basis av vurderinger gitt av dekanene for avdelingene og stabsledere for FA/HiG felles, har høgskoledirektøren en samlet prognose etter 2. tertial på 4,5 mill.kr i 2011, som framkommer slik: (Tall i hele tusen) Budsjettenhet Avvik 2.tertial 2011 Prognose 2011 Avvik 2. tertial 2010 HOS IMT TØL

8 HiG felles FA HiG samlet HOS hadde et positivt budsjettavvik på 0,523 mill.kr. Avdelingen har hatt innsparing på lønnsbudsjettet på grunn av sykerefusjoner. Prognosen for året er at det samlede resultat vil være i balanse. IMT hadde et positivt budsjettavvik 3,025 mill.kr. Hovedforklaringen på dette er forsinkelse i ansettelser. Inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomheten ligger fortsatt noe etter budsjett. Prognosen for året er + 1,5 mill.kr. IMT kan i løpet av året få utbetalt overgangsfinansiering fra KUF-fondet for Ph.d. i informasjonssikkerhet. TØL hadde et positivt budsjettavvik på 1,517 mill.kr. Det er en svikt i inntekter til UUlaboratorium. Dette medfører at kostnadene har blitt reduser tilsvarende. Øvrige prosjektinntekter er 9,731 mill.kr lavere enn budsjettert, tilhørende utgifter er også lavere. Resultat fra avsluttede prosjekter utgjorde 1,153 mill.kr. Prognose for året er + 0,8 mill.kr. HiG felles HiG felles hadde et positivt avvik på 1,286 mill.kr. Avviket skyldes innsparing på lønn, øvrige driftskostnader og investeringer. Prognosen for året er + 1,5 mill.kr. FA FA hadde et positivt avvik på 1,105 mill.kr. Dette skyldes særlig inntekter fra ulike mindre prosjekter. Prognose for året er + 0,75 mill.kr. Strategiske midler: Samlet sett er det disponert 34 % av disponible strategiske midler for Prosjektene er grovt sett i rute, jfr. egen oversikt. Rektors forslag til vedtak: Styret tar tertialrapport pr. 2 tertial 2011 til etterretning. 8

9 Sak STY 63/11 Styrets honorar Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Følgende møtehonorar har eksistert for høgskolestyret siden 1. januar 2010: Styreleder (rektor) årlig godtgjøring kr Nestleder (prorektor) årlig godtgjøring kr Andre styremedlemmer årlig godtgjøring kr I tillegg gis alle faste medlemmer kr pr møte-/seminardag. Varamedlemmer gis kr pr møte-/seminardag Styremedlemmer som pålegges tilleggsoppgaver som intervjuer, utvalgsarbeid eller forhandlinger på vegne av styret, er blitt gitt honorar etter Statens satser for arbeid i statlige utvalg. Til møtet 18. august 2011 var det lagt opp til honorar for ny ekstern styreleder lik tilsvarende godtgjøring ved Universitetet i Nordland, kr I tillegg ble det foreslått kr pr møte- /seminardag. Ut over dette ble saken lagt fram uten forslag til vedtak. Under møtet ble saken trukket av rektor. Til orientering er ellers godtgjøringene slik for leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg fra 1. januar 2011: Leder: kr 475 pr time, øvrige medlemmer: kr. 360 pr time. For forberedelser er satsen for alle kr 360 pr time. Disse satsene har vært gitt årlig regulering, fra ble satsene regulert med 4,6 % og fra med 4,4 %. (Selvstendige næringsdrivende kan gis høyere satser for møtetiden, kr. 950 pr time.) Vurdering Rektor fremmer her, i samråd med styreleder, et forslag til vedtak. Rektors forslag til vedtak: Styret vedtar følgende møtehonorar for høgskolestyret fra 1. august 2011: 1. Styreleder årlig godtgjøring kr Andre styremedlemmer årlig godtgjøring kr I tillegg gis alle faste medlemmer kr pr møte-/seminardag. 4. Varamedlemmer gis kr pr møte-/seminardag 5. Styremedlemmer som pålegges tilleggsoppgaver som intervjuer, utvalgsarbeid eller forhandlinger på vegne av styret, gis honorar etter Statens satser for arbeid i statlige utvalg. 9

10 Sak STY 64/11 Prorektors rolle i styret Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Etter overgangen til ansatt rektor og ekstern styreleder er ikke prorektor lenger styremedlem (prorektor var tidligere vedtatt av høgskolestyret som medlem av styret). Prorektor er rektor stedfortreder. Vurdering Etter styreleders vurdering, i samråd med rektor, er det en fordel for rektoratets (Rektor og prorektor) fungeringsevne og for styrets virke at prorektor inviteres med til alle styremøter og styreseminarer. Rektors forslag til vedtak: Prorektor inviteres til å delta på alle styremøter og styreseminarer med talerett 10

11 Sak STY 65/11 Årsplan og fokus for styrets arbeid Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Rektor fremmer her forslag til fordeling av vanlige styresaker og tidspunkter for styremøtene Vurdering Styresakene er fordelt på samme måte som tidligere år, slik at de passer rimelig med faglige og administrative milepæler i året. Videre gis det rom for diskusjoner for HiGs strategiske utfordringer, særlig prosessen med fusjon til Innlandshøgskole for å kunne bli et Innlandsuniversitet 1. styremøte / seminar torsdag 29. og fredag 30. september 2011 Tertialrapport 2/2011 inkludert strategiske satsinger Årsplan og fokus for styrets arbeid Orientering opptakstall PIU 2. styremøte torsdag 10. november 2011 Status for kommende års budsjettarbeid Strategisk studieportefølje Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger Forslag til satsinger utenfor rammen 2012 (frist 1. desember 2011 til KD og FAD) PIU 3. styremøte onsdag 14. og torsdag 15. desember 2011 Vedta budsjett for neste år Fellesmøte med HiL og HH-styrene om PIU 4. styremøte mandag 27. og tirsdag 28. februar 2012 Årsrapport 2011, inkludert kvalitetsrapport 2011, med planer for 2012 og godkjenning av regnskap for 2011 (Tertialrapport 3/2011) Strategiplan - rullering Fastsette møtedatoer kommende høst PIU 5. styremøte/studietur torsdag 3. og fredag 4. mai 2012 utenfor høgskolen Orientering søkertall Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøtet med KD PIU 6. styremøte tirsdag 12. og onsdag 13. juni 2012 Tertialrapport 1/2012 Rullering av langtidsbudsjett Evaluering av styrets arbeid PIU 11

12 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar forslaget til årsplan 12

13 Sak STY 66/11 Vedtak vedrørende PIU Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Tentative forslag vedrørende faglig organisasjonsstruktur fra UPS Saksopplysninger Universitetsprosjektstyret (UPS) fattet følgende vedtak i møtet fredag 16. september på HiG: 1. Universitetsprosjektstyret og ber om at det til styrets møte legges fram et helhetlig forslag til fakultetsstruktur og tilhørende instituttorganisering, herunder lokalisering av fakultetsledelsene og instituttene. 2. Universitetsprosjektstyret ber om at det til styrets møte legges fram et helhetlig forslag til styringsordning for fakultetene, herunder mandat og sammensetning for fakultetsstyre/-råd. 3. Universitetsprosjektstyret ber om at spørsmålet om ansatt eller valgt rektor sendes på intern høring i de tre høgskolene. 4. Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at den fusjonerte høgskolen skal ha tre prorektorer med særskilt ansvar for hvert av følgende områder: a. Utdanning b. Forskning og utvikling c. Samfunnskontakt og innovasjon 5. Det må arbeides fram en annen benevning på sistnevnte. 6. Universitetsprosjektstyret vil komme tilbake til rektors og prorektorenes geografiske plassering som del av en helhetlig, balansert løsning for faglig og administrativ organisering i universitetsprosjektstyrets møte I tillegg har styreleder for universitetsprosjektstyret sendt ut vedlagte Tentative forslag vedrørende faglig organisasjonsstruktur til høgskolestyrenes møter 30. september. Saken følger som vedlegg her. Vurdering Styret bør vedta UPS sitt vedtakspunkt 4 om tre prorektorer. Rektors forslag til vedtak Høgskolestyret vedtar at den fusjonerte høgskolen bør ha tre prorektorer med særskilt ansvar for hvert av følgende områder: Utdanning 13

14 Forskning og utvikling Samfunnskontakt og innovasjon Det må arbeides fram en annen benevning på sistnevnte. 14

15 Fellesmøte 30. september 2011 SAK XX/11: PROSJEKT INNLANDSUNIVERSITETET: TENTATIVE FORSLAG VEDR. FAGLIG ORGANISASJONSSTRUKTUR 1. Bakgrunn Det vises til milepælsplanen for arbeidet med søknaden om sammenslåing av Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HiL). Universitetsprosjektstyret (UPS) behandlet i møte sak 26/11 om tentative forslag vedr. faglig organisasjonsstruktur (jfr. vedlegg). Følgende ble protokollert og vedtatt i universitetsprosjektstyrets møte: Sak 26/11: Styreleders innledning for det nye universitetsprosjektstyret: Status og framdriftsplaner Landheim refererte innspillene fra kontaktmøtet med de hovedtillitsvalgte Dekan Morten Irgens orienterte fra dekanenes samling september. 15

16 Universitetsprosjektstyret var enige om at det skal være 3 prorektorer, og ba om at det finnes en annen benevning på den foreslåtte prorektoren for samfunnskontakt og innovasjon. Universitetsprosjektstyret ønsket ikke å fatte noe tentativt vedtak i spørsmålet om ansatt/valgt rektor i forkant av høringen, og ba om at denne saken sendes ut på høring med de argumenter som ligger i saksframlegget. Universitetsprosjektstyret ba om at det i spørsmålet om fakultetsstyrer/-råd blir satt opp argumentlister for/mot i saksframlegget til høgskolestyrenes fellesmøte 30. september. 16

17 Universitetsprosjektstyret berørte i sin drøfting av fakultetsstrukturen bl.a. følgende forhold: - Argumenter for/mot løsninger med 4, 5 og 6 fakulteter - Kostnadsdrivende faktorer, inntjening og bærekraftig økonomi - Visjon, samfunnsoppdraget og faglig profil til et Innlandsuniversitet som et utgangspunkt for faglig organisering - Ambisjonen om at alle fakulteter over tid bør ha en PhD - Behovet for administrativ kapasitet i fakultetene - Det vil uansett fakultetsinndeling (der fakulteter som hovedregel organiseres på tvers av campus, jfr. prinsippvedtaket i høgskolestyrene i juni) måtte legges til rette for faglig samarbeid også på tvers av fakultetene Styreleder understreket at startorganiseringen for den sammenslåtte høgskolen må være pragmatisk og akseptabel for alle. Han understreket videre at det må sikres en balansert løsning og en opplevelse av likeverd, og at den geografiske dimensjonen er en viktig premiss. Det var enighet om at et helhetlig forslag til fakultetsstruktur, tilhørende instituttorganisering og administrativ ordning skal legges fram i neste møtet i universitetsprosjektstyret , og Strategi- og samordningsmøtet fikk i oppdrag å forberede dette. Universitetsprosjektstyret fattet følgende vedtak: 1. Universitetsprosjektstyret og ber om at det til styrets møte legges fram et helhetlig forslag til fakultetsstruktur og tilhørende instituttorganisering, herunder lokalisering av fakultetsledelsene og instituttene. 2. Universitetsprosjektstyret ber om at det til styrets møte legges fram et helhetlig forslag til styringsordning for fakultetene, herunder mandat og sammensetning for fakultetsstyre/-råd. 3. Universitetsprosjektstyret ber om at spørsmålet om ansatt eller valgt rektor sendes på intern høring i de tre høgskolene. 4. Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at den fusjonerte høgskolen skal ha tre prorektorer med særskilt ansvar for hvert av følgende områder: Utdanning Forskning og utvikling Samfunnskontakt og innovasjon Det må arbeides fram en annen benevning på sistnevnte. 5. Universitetsprosjektstyret vil komme tilbake til rektors og prorektorenes geografiske plassering som del av en helhetlig, balansert løsning for faglig og administrativ organisering i universitetsprosjektstyrets møte

18 1.1 Tilleggsinformasjon til tallgrunnlaget i UPS-sak 26/11 I UPS-sak 26/11 er påbygginger og videreutdanninger med mer enn 60 studiepoengs omfang oppgitt under årsstudier for HH, men ikke for HiG og HiL. Tallene for registrerte studenter og studiepoengproduksjon for 2010 skal følgelig justeres opp som følger: Fakultet for teknologi og naturvitenskap (HiG): 21 studenter og 4,2 60-stp-enheter Fakultet for helse og sykepleievitenskap (HiG): 131 studenter og 75,5 60-stp-enheter Fakultet for samfunnsvitenskap (HiL): 153 studenter og 63,1 60-stp-enheter I vedleggstabellene medfører forannevnte følgende tillegg (for årsstudier): Fakultet for teknologi og naturvitenskap (fra HiG): o Videreutdanning i geografiske informasjonssystemer o Videreutdanning i egis o Videreutdanning privatøkonomisk rådgiver (eksternfin.) 1 student 10 studenter 10 studenter Fakultet for helse og sykepleievitenskap (fra HiG): o Videreutdanning i aldring og eldreomsorg 15 studenter o Videreutdanning i AIO 8 studenter o Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse 22 studenter o Videreutdanning i palliativ omsorg 37 studenter o Videreutdanning i veiledning 49 studenter Fakultet for samfunnsvitenskap (fra HiL): o Videreutdanning i spesialpedagogikk o Fordypningsår i sosiologi o Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge o Videreutdanning i rådgivning o Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge 16 studenter 7 studenter 64 studenter 66 studenter 0 studenter 2. Fakultetsstyrer/-råd Ut fra bl.a. den størrelsen fakultetene vil få, og ut fra det behovet den fusjonerte institusjonen har for å ivareta kontakten mot arbeids- og næringslivet, er det i universitetsprosjektstyret enighet om at det må etableres enten styrer eller råd på fakultetsnivået. 18

19 Universitetsprosjektstyret ba ved behandlingen av sak 26/11 om at det settes opp argumentlister for/mot fakultetsstyrer og fakultetsråd til høgskolestyrenes fellesmøte En slik opplisting følger nedenfor. Noen av de argumentene som kan anføres for/mot fakultetsstyrer er: For: Sikrer det interne demokratiet i organisasjonen. Sikrer, spesielt dersom man har ekstern representasjon / ekstern styreleder, en god ivaretakelse av kontaktflaten mot samfunns- og næringslivet (enklere å få tunge eksterne aktører inn i et styre enn i et råd, jfr. erfaringer fra Tromsø). Kan bidra til å øke fakultets synlighet, og derigjennom mulighetene for ekstern inntjening. Mot: Kan svekke institusjonsstyrets og rektors styringskraft. Dekanene får to styringslinjer å forholde seg til: Fakultetsstyret og rektor. Vil være kostnadskrevende, og må dekkes av midler som ellers kunne vært benyttet til faglig aktivitet. Noen av de argumentene som kan anføres for/mot fakultetsråd er: For: Sikrer, spesielt dersom man har ekstern representasjon / ekstern styreleder, en god ivaretakelse av kontaktflaten mot samfunns- og næringslivet. Kan bidra til å øke fakultets synlighet, og derigjennom mulighetene for ekstern inntjening. Unngår problemet med at dekanene får to styringslinjer å forholde seg til (jfr. argumentet mot fakultetsstyrer). Mindre kostnadskrevende enn fakultetsstyrer. Mot: Et fakultetsråd vil ikke ha samme tyngde og kraft som et fakultetsstyre. Vanskeligere å få med tunge eksterne aktører enn ved alternativet med fakultetsstyre. Uansett om man går for fakultetsstyrer eller fakultetsråd, vil de fullmakter som delegeres fra institusjonsstyret være avgjørende for organets funksjon og rolle. 19

20 Forslag til vedtak 1. Høgskolestyret vedtar at den fusjonerte høgskolen skal ha tre prorektorer med særskilt ansvar for hvert av følgende områder: Utdanning Forskning og utvikling Nyskaping og eksterne relasjoner 2. Høgskolestyret ber om at det til høgskolestyrenes møter i november 2011 legges fram et helhetlig, balansert forslag vedr. følgende forhold: a. Fakultetsstruktur og tilhørende instituttorganisering, herunder lokalisering av fakultetsledelsene og instituttene. b. Styringsordning for fakultetene, herunder mandat og sammensetning for fakultetsstyre/- råd. c. Ansatt eller valgt rektor og geografisk plassering av rektoratets medlemmer. d. Styringsordning for administrasjonen 20

21 U N I V E R S I T E T S P R O S J E K T S T Y R E T Møte 16. september 2011 SAK 26/11: TENTATIVE FORSLAG VEDR. FAGLIG ORGANISASJONSSTRUKTUR 1. Bakgrunn Det vises til universitetsprosjektstyrets sak 11/11 (drøftingssak) og til sak 16/11, der de overordnede prinsipper for faglig organisering ble vedtatt: 1. Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at rektoratet i den fusjonerte høgskolen dimensjoneres med rektor og 2-3 prorektorer. Universitetsprosjektstyret anbefaler videre at høgskolestyrene vedtar at prorektorene ansettes. Spørsmålene om valgt eller ansatt rektor og antall prorektorer avklares i forbindelse med operasjonaliseringen av den faglige organisasjons- og ledelsesstrukturen i september Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar å bruke betegnelsene fakultet og institutt på organisasjonsenhetene på henholdsvis nivå 2 og 3 i den fusjonerte høgskolen. Universitetsprosjektstyret understreker imidlertid at det på disse nivåene må være en åpning for å kunne benytte andre navn dersom det er gode grunner til det. 3. Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at den fusjonerte høgskolen organiseres i anslagsvis 4-6 fakulteter, og at fakultetene som hovedregel organiseres på tvers av campusene. 4. Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at dekanatene skal bestå av dekan og to prodekaner, og at både dekaner og prodekaner ansettes. 21

22 U N I V E R S I T E T S P R O S J E K T S T Y R E T 5. Universitetsprosjektstyret vil avklare spørsmålet om fakultetsstyrer/-råd i forbindelse med operasjonaliseringen av den faglige organisasjons- og ledelsesstrukturen i september Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at virksomheten under fakultetene organiseres i anslagsvis institutter, og at instituttene som hovedregel ikke organiseres på tvers av campusene. 7. Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at instituttlederne ansettes. 8. Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at det ikke skal etableres egne styrer/råd på instituttnivået. 9. Universitetsprosjektstyret anbefaler at høgskolestyrene vedtar at ansvaret for campusledelse legges til den administrative styringslinja underlagt høgskole-/universitetsdirektør. Styrets vedtak var enstemmig på punktene 1, 2, 4, 6, 7 og 9, mens punktene 3, 5 og 8 ble vedtatt med 10 mot 1 stemme. De tre høgskolestyrene fattet i juni 2011 sine vedtak i tråd med universitetsprosjektstyrets anbefaling. Det vises videre til UPS sin sak 23/11, der det ble foretatt en intern drøfting om operasjonaliseringen av den faglige organisasjonsstrukturen. I protokollen fra UPS-sak 23/11 står følgende: Styreleder ga en innledning som grunnlag for styrets drøfting, der han fokuserte på følgende punkter: 1. Valgt eller ansatt rektor, antall prorektorer, og lokalisering av rektoratets medlemmer. 2. Faglig organisasjonsstruktur med fakulteter og institutter, -herunder lokalisering av evt. geografisk overgripende fakultetsledelser. 3. Fakultetsstyrer-/råd. Som følge av at det fra høsten er nye styrer ved høgskolene, og for å sikre en best mulig involvering og forankring av beslutningene knyttet til forannevnte punkter, vedtok universitetsprosjektstyret å legge inn et ekstraordinært møte 27. oktober. Til universitetsprosjektstyrets møte 16. september og til høgskolestyrenes møter september var styret enige om at det skal legges fram tentative forslag til fakultetsstruktur, om ansatt/valgt rektor og antall prorektorer og om fakultetsstyrer/-råd. Vedtakene i disse 22

23 sakene vil så komme i universitetsprosjektstyrets møte 27. oktober og i høgskolestyrenes møter primo november. Gjennom dette gis det rom for intern involvering og dialog (når det gjelder spørsmålet om ansatt/valgt rektor vil det bli en intern høring, jfr. kontaktmøtet , der de hovedtillitsvalgte til UPS-sak 16/11 uttalte at det må legges opp til en høringsrunde med 4 ukers frist når det gjelder dette spørsmålet). Milepælsplanen for fusjonsarbeidet justeres i tråd med forannevnte. I tråd med protokollen fra UPS-sak 23/11 legges det med dette fram en sak med tentative forslag vedr. følgende spørsmål: Fakultetsstruktur Ansatt/valgt rektor og antall prorektorer Fakultetsstyrer/-råd 2. Fakultetsstruktur SSM fokuserte sin drøfting primært på fakultetsnivået. SSM var enige om at fakultetene bør samsvare med det vi ønsker skal være profilen på den sammenslåtte virksomheten. Det ble pekt på at det bør være en ambisjon at alle fakultetene over tid må ha en Ph.D, samtidig som det erkjennes at dette neppe vil være mulig fra fusjonstidspunktet. Det ble videre pekt på at en gjennomgang av de strategiske studieporteføljene vil være hensiktsmessig før enhetene på instituttnivået vedtas. SSM sin drøfting pekte i retning av at fakultetsnivået bør bestå av seks enheter: Fakultet for teknologi og naturvitenskap Fakultet for helse- og sykepleievitenskap Fakultet for samfunnsvitenskap Fakultet for lærerutdanning og humaniora Fakultet for økonomi- og organisasjonsvitenskap ("Handelshøgskolen i Innlandet" på sikt?) Den norske film- og fjernsynsskolen I den interne drøftingen i universitetsprosjektstyrets møte var det tilslutning til å gå videre med vurderinger rundt de seks fakultetene som SSM skisserte i sitt møte Som ledd i arbeidet med de videre vurderingene om fakultetsstrukturen har de tre høgskolene for de seks skisserte fakultetene plassert sin respektive høgskoles studieprogrammer (årsstudier, BA, MA og Ph.D) inn i den skisserte fakultetsstrukturen. For bl.a. å kunne vurdere robustheten i de skisserte fakultetene er det for de tre siste årene (2008, 2009 og 2010) framskaffet et datamateriale om: 23

24 Registrerte studenter Studiepoengproduksjon (60-poengs ekvivalenter) Kandidatproduksjon / Fullførte studieprogram Ansatte (årsverk) FoU-produksjon Aggregert under de seks skisserte fakultetene gir det framskaffede datamaterialet et bilde som vist i tabellen og figurene i kap. 2.1 nedenfor. I SSM ble det også spilt inn et forslag om en modell basert på fem fakulteter, dvs uten økonomi- og organisasjonsvitenskap som eget fakultet. Disse fagområdene ble i dette scenariet antydet lagt under fakultetet for samfunnsvitenskap. I kap. 2.2 nedenfor følger en tabell og tilhørende figurer for alternativet med disse fem fakultetene. I SSM ble det også vist til at den nye Høgskolen i Oslo-Akershus har 4 fakulteter. Et endelig forslag til fakultetsstruktur og fakultetsnavn vil bli utarbeidet etter drøftingen i UPS og i høgskolestyrene , og vil sammen med et endelig forslag til instituttorganisering bli lagt fram for universitetsprosjektstyret Det forslaget som da legges fram vil også inneholde forslag til lokalisering av fakultetsledelsene og instituttene. Endelig fakultets-/instituttstruktur vil også bli sett i sammenheng med den sammenslåtte høgskolens/universitetets overordnede profil (jfr. universitetsprosjektstyrets drøftinger om visjon og profil vinteren/våren 2011). Til styrets møte i 27. oktober vil det også bli framskaffet oppdaterte data for 2011 for studieprogrammene: Ved alle de tre høgskolene har det for 2011 skjedd endringer i porteføljen som er viktige for PIU (godkjenning og igangsetting av nye bachelor-, master- og Ph.D-programmer, samt utfasing og sammenslåing av tilbud). Uansett fakultetsinndeling må det legges til rette for faglig samarbeid også på tvers av fakultetene for å ta ut faglige synergier. Det må også drøftes om det skal legges inn incentiver for å stimulere til denne typen samarbeid. 24

25 2.1 Datagrunnlag for alternativet med seks fakulteter Fakultet Teknologi og naturvitenskap Helse- og sykepleievitenskap Samfunnsvitenskap Lærerutdanning og humaniora Økonomi og organisasjonsvitenskap Den norske film- og fjernsynsskolen Parameter Antall årsstudier Antall BA-studier Antall MA-studier Antall Ph.D-studier Registrerte studenter: - Totalt Herav egenfinansiert Herav eksternfinansiert Årsstudier BA MA Videreutdanninger/påbygninger/rest Studiepoengproduksjon (60-poengsekvivalenter): - Totalt Herav egenfinansiert Herav eksternfinansiert Årsstudier BA MA Videreutdanninger/påbygninger/rest Kandidatproduksjon / Fullførte studieprogram: - Sum årsstudier, BA og MA Årsstudier BA MA Ansatte (årsverk): - Totalt 116,0 127,4 142,3 153,1 144,8 150,1 137,0 142,8 149,0 123,3 117,3 110,4 76,1 65,7 68,8 18,4 21,8 25,8 - Professorer 14,2 13,1 15,2 6,3 7,2 7,8 22,0 24,0 25,0 3,0 4,0 8,3 8,0 8,7 9,5 2,0 1,0 0,0 - Professorer II 1,7 2,1 2,8 0,2 0,4 0,4 1,0 0,8 1,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,4 0,8 0,8 - Dosent 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,6 1,0 2,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0-1. amanuensis 30,0 34,8 37,6 17,8 19,0 24,1 31,0 40,0 42,0 24,2 24,9 24,0 16,3 13,5 15,5 2,0 7,0 11,0 - Amanuensis 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,0 3,2 0,0 0,0 1,0 - Forsker 3,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1. lektor 6,2 6,2 6,2 9,4 8,6 8,6 15,0 14,0 14,0 20,8 16,8 16,0 7,5 7,5 9,0 2,0 2,0 4,0 - Høgskolelektor 33,1 34,9 37,6 74,2 68,3 71,4 35,0 32,0 30,0 63,7 57,2 46,2 29,9 22,4 21,8 3,0 4,0 3,0 - Høgskolelærer 6,5 7,3 6,5 36,2 32,4 29,3 11,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - Stipendiat 18,9 22,6 30,0 9,0 9,0 7,0 18,0 17,0 21,0 11,0 13,3 13,2 5,0 6,0 7,0 5,0 4,0 3,0 FoU-produksjon 36,0 41,7 62,2 33,7 27,3 35,0 88,5 79,8 91,2 68,7 39,4 47,5 12,4 40,5 23,9 0,7 0,0 2,0 25

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2003: 25

NOU Norges offentlige utredninger 2003: 25 NOU Norges offentlige utredninger 2003: 25 Ny lov om universiteter og høyskoler Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. desember 2002. Avgitt til Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer