Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA"

Transkript

1 Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA

2

3 Norgani Hotels ASA mid-quarter update NORSK ENGLISH Norgani inngikk 10. juni avtaler om kjøp av en portefølje på tilsammen 35 hotelleiendommer til en samlet verdi av 3,6 milliarder kroner. 33 eiendommer ble overtatt 1. juli. De to resterende eiendommene vil bli overtatt henholdsvis i september 2005 og januar Porteføljen har solide leietagere, og kontrakter med hovedsakelig omsetningsbaserte leier og lang gjenværende leietid. Som et ledd i etableringen av selskapet sikret Norgani langsiktig finansiering til gode betingelser. Kombinert med en solid egenkapital gir dette selskapet finansiell kapasitet til ytterligere investeringer. Norgani planlegger børsnotering på Oslo Børs i løpet av fjerde kvartal. Om Norgani Hotels Norgani skal tilby investorene rendyrket eksponering mot markedet for hotelleiendommer. Det nordiske hotelleiendomsmarkedet er igjen i vekst, og Norgani skal gi investorene en attraktv avkastning gjennom en forventet videre oppgang i dette markedet. Norgani fokuserer på det nordiske markedet for hotelleiendommer, og har i dag 35 eiendommer i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet har et mål om en portefølje med 75% av eiendommene i sentrale byområder. Investeringer i regionale hotelleiendommer vurderes dersom det aktuelle hotellet har en sterk markedsposisjon. Den til nå kjøpte portefølje har kontrakter på gjennomsnittlig gjenværende leietid på ca 9 år. Leietagere er ledende internasjonale og regionale hotellkjeder som Hilton/ Scandic, Choice, Rica, First og Accor. Lønnsomhetsmål: Høy utbytteutbetaling (5% eller mer) Gjennomsnittlig årlig egenkapitalavkastning 15% (IRR før skatt) Karakteristika ved Norganis investerings- og finansieringsstrategi: Solide leietagere Lang gjenværende leietid Utvikle verdier gjennom aktivt kjøp og salg Lokalisering i sentrale strøk Fokus på 4 og 3 stjerners hoteller Kjedetilknyttede, store hoteller Belåningsgrad på 75-80% Fast rente for å redusere risiko On 10 June 2005, Norgani entered into purchase agreements of a portfolio of 35 hotel properties at a total value of NOK 3.6 billion. 33 of the properties were taken over on 1. July. The two remaining properties will be taken over in September 2005 and January 2006, respectively. The portfolio consists of solid tenants and contracts mainly with revenue based leases and long remaining contract periods. As part of the establishment of the company, Norgani secured long term financing agreements at favourable terms. Together with the company s solid equity, this gives Norgani financial capacity to further investments. Norgani plans to be listed on the Oslo Stock Exchange in the fourth quarter of About Norgani Hotels Norgani shall offer investors a pure exposure directed at the hotel property market. The market for hotel properties in the Nordic region is seeing a steady upturn and Norgani aims at giving investors favourable returns on their investments based on the prospects of further growth in this market. Norgani is focusing on the hotel property market in the Nordic counties, and currently has a portfolio of 35 properties in Norway, Sweden, Denmark and Finland. The aim of the company is to have 75% of its properties located in city areas in the Nordic region. Any investments in regional hotel properties will be considered to the extent that the hotel in question has a strong position in the market. The acquired portfolio has contracts average remaining contract period of approximately 9 years. The hotel properties are rented by leading international and regional hotel chains such as Hilton/Scandic, Choice, Rica, First and Accor. Profitability targets: High annual dividend yield (5% or more) Average annual return on equity of 15 per cent (IRR before tax) Characteristics of Norgani s investment and financing strategy: Solid tenants Long remaining lease contracts Development of values by active asset management Centrally located Focus on 4 and 3 star hotels Chain operated large hotels Loan-to-value 75-80% Fixed interest to reduce risk 3

4 Organisasjon Norgani har hovedkontor i Oslo. Sekskapet er i ferd med å etablere en liten og kostnadseffektiv administrasjon med mellom fem og åtte personer, som vil få ansvar for forvaltning av selskapets eiendomsportefølje. Selskapet ansatte 1. august Kjell Sagstad som administrerende direktør. Sagstad kommer fra stillingen som investeringsdirektør i Vital Eiendom. Han har 15 års erfaring med kjøp, salg og forvaltning av blant annet hotelleiendommer, og fra lederposisjoner innen eiendom. Helge Nerland ble samtidig ansatt som finansdirektør (CFO). Nerland har blant annet 14 års erfaring fra tilsvarende posisjon i Tomra og han har de siste årene drevet egen konsulentvirksomhet. I tillegg skal Norgani ansette ytterligere 2-4 personer i andre stillinger. Selskapet regner med å være fullt bemannet innen utgangen av Organisation Norgani is headquartered in Oslo with a small and cost efficient administration, consisting of five to eight people in charge of managing the company s property portfolio. On 1. August, Kjell Sagstad joined Norgani as CEO. Sagstad comes from a position as CIO of Vital Eiendom. He has 15 years of experience in the acquisition, divestment and management of properties, including hotel properties, and from managerial positions within the property business. At the same time, Helge Nerland was appointed CFO of the company. Nerland has 14 years of experience as CFO of Tomra, in addition to operating as an independent consultant for the past few years. In addition, Norgani will hire 2-4 persons for other positions. The remaining company administration is expecting to be in place by end of Board of Directors Chairman: Jan Petter Storetvedt CEO Kjell Sagstad CFO Helge Nerland Administration COO Magne Ramlo Asset Manager A Asset Manager/analyst Ronny Wilhelmsen Technical management functions outsourced to local providers Accounting function outsourced Marked Hotellmarkedene i Norden har i første halvår 2005 utviklet seg meget positivt, både hva gjelder kapasitetsutnyttelse og rompriser. Samlet sett er veksten i RevPAR (omsetning pr. tilgjengelig rom) i de nordiske markedene vesentlig bedre enn det som ble lagt til grunn forut for etableringen av Norgani våren Antallet hotelltransaksjoner har økt betydelig i 2005 i forhold til tidligere år. Eksempler er blant annet AP Fondenes salg av Scandic-hotellet Sergel Plaza til Stena Fastigheter, Norganis kjøp av 35 eiendommer i hele Norden fra Capona, Pandox/Eiendomsspar og Wenaasgruppen, Caponas salg av ytterligere 16 eiendommer til et norsk syndikat og Høegh-familiens salg av Holmenkollen Park til Rica. Market During the first half of 2005, the hotel markets in the Nordic region experienced a positive development, both in terms of the utilization of capacity and room rates. The overall growth in RevPAR (revenue per available room) in the Nordic markets was significantly higher than expected when Norgani was established in the spring The number of hotel transactions has increased considerably in 2005 compared with previous years, as illustrated by the following examples: AP Fondene s divestment of the Scandic hotel Sergel Plaza to Stena Fastigheter, Norgani s acquisition of 35 properties in the Nordic region from Capona, Pandox/Eiendomsspar and the Wenaas Group, Capona s divestment of 16 properties to a Norwegian syndicate and the Høegh family s divestment of Holmenkollen Park to Rica. 4

5 Sverige I Sverige var samlede rominntekter fra overnattingsvirksomheter i første halvår på nær SEK 6,0 mrd, opp 6,7% fra samme periode i Hensyntatt ny kapasitet, økte RevPAR på landsbasis med 4,2%, i henhold til SCB. Romprisøkningen har vært på under 1,0%. I Sverige opplever hovedstaden Stockholm den klart sterkeste utviklingen, hvilket er normalt i begynnelsen av en oppgang i hotellmarkedet. Stockholms gjennomsnittlige RevPAR steg med 7,9% sammenlignet med første halvår 2004, hvorav romprisen kun økte med 1,4%. I Stockholm er fremtidsutsiktene positive som følge av flere besøkende, et stort antall konferanser og begrenset nybygging. Norgani har 5 hoteller i Stockholmsregionen med tilsammen 907 rom, tilsvarende en markedsandel på ca 4%. Det svenske markedet utgjør totalt ca 43% av selskapets samlede leieinntekter for Norge I Norge har rombelegget økt med 4,6%, mens pris per rom har økt 2,1%. Dette gir en økning på 6,8%. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) er utviklingen i Oslo klart sterkere enn i resten av landet. I løpet av årets første seks måneder har RevPAR i Oslo økt med nær 18%. Prognosene for det norske hotellmarkedet er positive. Liten økning i kapasitet de nærmeste årene, god underliggende makroøkonomisk vekst og økt flytrafikk bidrar til økende etterspørsel, både fra forretningsreisende og turister. Nær 34% av Norganis nåværende totale leieinntekter kommer fra det norske markedet. Danmark og Finland Kapasitetsutnyttelsen på danske hoteller har de første seks månedene av 2005 økt med ca 2.0 prosentpoeng per rom, i henhold til Horesta. I København-området er det nær 11 prosentpoeng forbedring, noe som er i tråd med utviklingen i Oslo og Stockholm. Norgani har 4 hoteller i København og omegn. Danmark utgjør 19% av Norganis totale leieinntekter i RevPAR på finske hoteller har i første halvår økt med 3,5%, hvorav økningen i Helsinki og Vanda er på respektive 6,7% og 5,6%. Norgani har 2 hoteller i Finland, begge lokalisert ved Vanda-flyplassen. Samlet kapasitet er 323 rom. Finland utgjør ca 4% av Norganis totale leieintekter og 6% av samlet romkapasitet. Hotelloperatørene Hotelloperatører i Norden, som f.eks Choice Hotels Scandinavia, Rica, Hilton/Scandic og Rezidor SAS, har i sine respektive halvårsrapporter for 2005 rapportert om en positiv underliggende tendens i det nordiske hotellmarkedet. I tillegg har samtlige uttrykt en forventning om fortsatt positiv utvikling for resten av 2005 og 2006, både gjennom økt omsetning og klart bedret lønnsomhet. Sweden In Sweden, the total room revenue from the accommodation business in the first half of 2005 was approximately SEK 6.0 billion, which yields a 6.7% increase compared with the corresponding period Taking new capacity into consideration, the RevPAR for Sweden was improved by 4.2%, according to SCB (Statistics Sweden). The increase in the room rate was less than 1.0%. The largest growth in Sweden can be seen in the capital Stockholm, a trend that is normal for a period with upturn in the hotel market. Compared with the first half of 2004, the average RevPAR for Stockholm increased by 7.9%, of which the room rate increased by a mere 1.4%. In Stockholm outlook is positive due to increased number of visitors, a large number of conferences scheduled and limited building activities. Norgani has 5 hotels in the Stockholm area, with a total number of 907 rooms, corresponding to a market share of 4%. The Swedish market constitutes approximately 43% of the company s total income for Norway In Norway, the occupancy rate increased by 4.6%, while the room rate improved by 2.1%, resulting in a 6.8% increase. According to SSB (Statistics Norway), the development in Oslo is by far stronger than in the rest of the country. During the first six months of 2005, the RevPAR in Oslo improved by approximately 18%. The forecast for the Norwegian hotel market is positive. Limited capacity growth in the next few years, strong underlying macroeconomic growth and an increase in airway traffic contribute to increased demand, both from business travellers and tourists. Nearly 34 percent of Norgani s current total income from rent is generated from the Norwegian market. Denmark and Finland The utilization of capacity for Danish hotels in the first half of 2005 increased by approximately 2.0 percentage points per room, according to Horesta (the Danish employer and industry organisation of the hotel, restaurant and tourism industry). The most positive development can be seen in the Copenhagen area with an improvement of almost 11 percentage points. This corresponds well to the development in Oslo and Stockholm. Norgani has 4 hotels in and around Copenhagen. Denmark represents 19% of Norgani s total annual revenues for RevPAR for Finnish hotels has increased 3.5% during the first half, of which the increase for Helsinki and Vanda is 6.7% and 5.6% respectively. Norgani has two hotels with a total capacity of 323 rooms in Finland, both located at the Vanda airport. Finland represents approximately 4% of NorGani s total revenues and 6% of the total room capacity. 5

6 Finansielle forhold Åpningsbalanse - kostpriser Norgani har, som ledd i due diligence-prosessen gjennomført en ekstern vurdering av eiendomsmassen i selskapet. Konklusjonen fra analysen utført av DTZ Realkapital bekrefter eiendomsmassens anskaffelsespris. To av eiendommene som er kjøpt i de initielle transaksjonene, Rica Olrud Hotel (Hamar) og Comfort Hotel Excelsior (København), vil bli overtatt på et senere tidspunkt og er således ikke inkludert i åpningsbalansen. Disse eiendommene representerer en tilleggsinvestering i størrelsesorden NOK 165 mill. Eiendommene er inkludert i tabellen med operasjonelle nøkkeltall. Åpningsbalansen inkluderer et latent skatteansvar på NOK 44 mill. Det arbeides videre med å optimalisere gruppens skatteposisjoner og man forventer en avklaring i løpet av tredje kvartal. Eventuell utnyttelse av tildels betydelige fremførbare underskudd i enkelte svenske selskaper er blant spørsmålene som ventes avklart. Finansiering Det er etablert brofinansiering på NOK 3,0 mrd. i de ulike investeringsvalutaer. Brofinansieringen vil bli erstattet av en langsiktig finansiering på ca NOK 3,9 mrd. i løpet av tredje kvartal. Av den etablerte brofinansieringen er NOK 2,4 mrd. trukket opp proratarisk i de respektive investeringsvalutaene. Dette beløpet er rentesikret gjennom renteswaper med en gjennomsnittsrente på 3,84% og varighet på 5,5 år. Netto rentebærende gjeld er NOK 2,2 mrd. Norgani har dermed tilgjengelig kapital til å investere ytterligere NOK 650 mill. innenfor eksisterende kapitalrammer. En vellykket syndikering vil i tillegg kunne tilføre ytterligere NOK 900 mill. Hotel operators The half-yearly reports from hotel operators in the Nordic region, like Choice Hotels Scandinavia, Rica, Hilton/Scandic and Rezidor SAS etc., document a positive underlying trend in the Nordic hotel market. In addition, the operators have expressed that they expect continued positive development for the rest of 2005 and 2006, both in terms of increased revenues for comparable hotels and an overall improvement in profitability. Financials Opening balance - cost prices Norgani has, as part of the due diligence process, carried out an external valuation of the acquired properties. Conclusions from the analysis made by DTZ Realkapital, confirm that the properties have been acqiured at market value. Two of the initially acquired properties, Rica Olrud Hotel (Hamar) and Comfort Hotel Excelsior (Copenhagen) will be transferred at a later date and have therefore not been included in the opening balance. These properties represent an additional investment of approximately NOK 165 million. The properties have been included in the operational key figures table. The opening balance includes deferred taxes of NOK 44 million. A comprehensive evaluation of the group s tax positions is expected to be concluded within third quarter. Potential benefits from the partly substantial deferred losses in Swedish subsidiaries are among the issues that are expected to be concluded. Financing The company has established a bridge facility in the investment currencies corresponding to NOK 3.0 bn. The bridge facility will be replaced by longer term financing corresponding to NOK 3.9 bn during third quarter. A total of NOK 2.4 bn of the established bridge facility has been drawn pro rata in the respective investment currencies. The ammount is fixed through interestrate swaps at an average rate of 3.84% and with a duration of 5.5 years. Net interest bearing debt is NOK 2.2 bn. Norgani thereby has available financing for investing further NOK 650 million In addition a successful syndication may contribute additional NOK 900 million 6

7 Egenkapital og aksjonærforhold Norgani har i første halvår 2005 gjennomført egenkapitalemisjoner som har tilført selskapet tilsammen NOK 1,136 mill. til kurs NOK 50 per aksje. Selskapets aksjer ble notert på den norske OTC-listen tidlig i juli med ticker GANI. Totalt antall utestående aksjer er 22,73 mill, hvorav ca 1,5 mill. er omsatt i juli og august. Siste omsetningskurs er NOK 57, noe som priser selskapet til NOK 1,3 mrd. Egenkapital pr aksje er estimert til NOK 48,4 i åpningsbalansen og egenkapital-andelen er 30,1%. Medio august har selskapet ca 40 aksjonærer, hvorav aksjonærer hjemmehørende i Norge representerer nær 38% av aksjekapitalen. Utenlandske aksjonærer eier i overkant av 62% av selskapets aksjer, hvorav totalt 12,9% eies av de svenske selskapene Capona og Pandox. Største aksjonær er det norske selskapet Canica AS med 13% av aksjene. Medlemmer av selskapets styre og ledelse kjøpte den 23. august 2005 totalt aksjer til kurs NOK 55. Norgani Hotels ASA planlegger børsnotering i løpet av fjerde kvartal I denne forbindelse vil det bli offentliggjort et børsintroduksjonsprospekt og annet relevant materiale. Enskilda Securities, som i sin tid etablerte og strukturerte Norgani, er valgt som hovedtilrettelegger for børsnoteringen med ABG Sundal Collier som medtilrettelegger. På et senere tidspunkt vil eventuelt også medtilrettelegger for privatmarkedet bli valgt. Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling 15. september 2005, blant annet for å velge fem medlemmer til nytt styre. Eiendomsporteføljen Norgani nåværende portefølje består av 35 eiendommer, hvorav ett hotell overtas i september og ett tidlig i januar Samlet antall rom på gir en snittstørrelse på 164 rom per hotell. Total bygningsmasse er på nær kvadratmeter. I tilknytting til eksisterende eiendommer består porteføljen også av enkelte uutnyttede tomtearealer. Vektet gjennomsnittlig gjenværende kontraktsleietid er ca. 9 år. Normalt beregnes ordinær leie som en prosentandel av hotelloperatørens (leietakers) omsetning på aktuelle eiendom, fordelt på rominntekter, mat og drikke, samt andre inntekter. For Norganis portefølje utgjør i snitt den avtalte omsetningsbasert leien ca 25% av hotellenes samlede omsetning (2004). Utover dette består en leiekontrakt typisk av en garantert minimumsleie (et gulv), som årlig KPI-justeres. I forbindelse med Norganis kjøp av de aktuelle 35 eiendommene i første halvår 2005, garanterer de respektive selgerne en normalisert leie i 4 år frem til Denne normaliserte (selgergaranterte) årsleien, som vil bli 100% Equity and shareholders During the first half of 2005, Norgani conducted a share issue that supplied the company with a total NOK million, at a share price of NOK 50. The company s shares were listed on the Norwegian OTC list early June with the ticker symbol GANI. The total amount of outstanding shares is million, of which ca. 1.5 millon have been traded for in July and August. The most updated market price is NOK 57, yielding were market caditalisation of NOK 1.3 billion for the company. Equity per share is estimated to be NOK 48.4 in the opening balance, and the equity ratio is 30.1%. Per mid-august the company had about 40 shareholders, of which shareholders residing in Norway represent 38 % of the share capital. Foreign shareholders holds above 62% of the shares in Norgani Hotels ASA, of which 12.9% is held by the Swedish companies Capona and Pandox. The largest shareholder is the Norwegian company Canica AS with a 13% holding. The company s directors and management bought 23 August 2005 a total of 75,000 shares at a price of NOK 55. Norgani Hotels has plans for listing on the Oslo Stock Exchange in the fourth quarter In connection with this, a detailed listing prospectus and other relevant material will be issued. Enskilda Securities, that originally established and structured Norgani Hotels, is appointed manager for the listing. ABG Sundal Collier has been appointed co-manager. It is possible that a co-manager for the retail market will be appointed at a later stage. An extraordinary general meeting will be held on 15 September, among others to elect five members to a new Board of Directors. The property portfolio Norgani s current portfolio includes 35 properties, of which one hotel is to be taken over in September 2005 and one early January The total number of rooms is 5,748, i.e. an average of 164 rooms per hotel. The total building volume is approximately 300,000 sqm. The portfolio also includes some undeveloped land in connection with existing properties. The weighted average remaining lease contract time is about 9 years. Ordinary rent is normally calculated as a percentage of the hotel operator s (tenant s) revenues from their respective properties, distributed between room rental income, food and beverage and other income. For Norgani s portfolio, the agreed revenue-based rent amounts to approximately 25% of the joint total revenues for the hotels (2004). In addition, a tenancy agreement typically includes a guaranteed minimum rent (a room floor) to be CPI adjusted annually. In connection with Norgani s acquisition of the 35 7

8 n/scandic Sweden , ,204 n/scandic Sweden , ,108 n/scandic Sweden , ,093 n/scandic Sweden , ,460 Total ,734 1,773 1,068 5,834,068 ice Hotels Scandinavia Norway , ,857 ice Hotels Scandinavia Norway , ,571 ice Hotels Scandinavia Norway , ,000 årlig KPI-justert, utgjør i 2005 total NOK 286 mill. Det er antatt at den omsetningsbaserte leien, som i 2005 forventes å ligge ca 8% under normalisert leie, vil passere normalisert leie innen utløpet av garantiperioden. Børsnoterte Choice Hotels Scandinavia opererer hoteller som tilsammen representerer 48% av Norganis leieinntekter. Hilton/Scandic utgjør på sin side ca 30%, mens børsnoterte Rica utgjør 3%. Andre kjeder tilknyttet Norgani-porteføljen er blant andre Accor og First. Leieinntektenes geografiske fordeling er per idag Normalised gross Rooms by Revenue by 43% Sverige, rent % Norge, operator 19% Danmark operator og 4% fra Finland. Utover dette vil selskapet vurdere investeringer i andre 48 % nærliggende 49 % markeder, 43 % som blant 46 % annet Baltikum og Island. 31 % 30 % 31 % 34 % Norgani % vurderer løpende % ytterligere % hotellerverv, % og selskapet er i diskusjon med en rekke aktører om kjøp av hotelleiendommer. Per idag har selskapet egenkapital og lånerammer som tillater ytterligere kjøp for ca. NOK 1,5 mrd. Kjøp utover dette vil bli finansiert med en fordeling egenkapital/lån på ca 22%/78%. properties in question during the first half of 2005, the respective sellers provide guarantees for a normalized rent for four years up until the 30 June This normalized (sellers guaranteed) annual rent, to be CPI adjusted annually by 100%, amounts to NOK 286 million in The revenue based rent, which is expected to be approximately 8% below normalized rent for 2005, is expected to exceed the normalized rent by the expiration of the warranty period. Rent from tenants other than the hotel operators amounts to approximately 2% of the total earnings. ice Hotels Scandinavia Sweden , ,788 ice Hotels Scandinavia Sweden , ,131 ice Hotels Scandinavia Sweden , ,767 ice Hotels Scandinavia Sweden , ,409 Leie fra andre leietakere enn hotelloperatører utgjør ice Hotels Scandinavia Sweden , ,700 ice Hotels Scandinavia 2% av Sweden samlede inntekter , ,737 ice Hotels Scandinavia Sweden , ,642 ice Hotels Scandinavia Denmark , ,013,043 ice Hotels Scandinavia Norway , ,190 ice Hotels Scandinavia Denmark , ,049,020 ice Hotels Scandinavia Norway , ,010,101 Total ,424 2,493 1,822 9,738,957 rator by gross rent 2004 nue The publicly listed Choice Hotels Scandinavia operates hotels that jointly represent 48% of Norgani s rental income. Hilton/Scandic represents approximately 30%, while the publicly listed Rica represents 3%. Some of the other hotel chains in the Norgani portfolio are Accor and First. Grand total ,015,579 5,748 3,570 20,835,981 3 % 3 % 3 % 3 % 19 % 19 % 23 % 17 % Operator share by number of rooms The current geographic distribution of the rental income is 43% for Sweden, 34% for Norway, 19% for Denmark and 4% for Finland. Beyond this, the company will consider investments in other neighbouring markets, such as the Baltic States and Iceland. Norgani is considering further investments and is in dialogue with a number of players regarding the acquisition of hotel properties. The company currently has equity and borrowing limits to enable acquisitions at approximately NOK 1,5 billion. Acquisitions beyond this will be financed through a ca 22%/78% equity/loan distribution. Operator share by normalised gross rent 2005 Other 23% Other 19% ice Hotels dinavia 46% Rica 3% Choice Hotels Scandinavia 43% Rica 3% Choice Hotels Scandinavia 43% Hilton/ Scandic 31% Hilton/ Scandic 31% 8

9 Fremtidsutsikter Hotellmarkedene i Norden er forventet å utvikle seg positivt de neste månedene, gjennom god underliggende etterspørselsvekst og relativt begrenset ny hotellkapasitet. Det er ventet vekst i både kapasitetsutnyttelse (beleggsgrad) og rompriser, og derigjennom stigende leieinntekter. Norgani opplever en økende interesse for hotelleiendommer, men investorene er selektive med hensyn til type hotellobjekt, beliggenhet, størrelse og leietaker. Selskapet posisjonerer seg for ytterligere hotellinvesteringer. Eksisterende egenkapital tillater kjøp for ca. NOK 1,5 mrd. kroner. Investeringer utover dette vil i all hovedsak bli finansiert gjennom prosent belåning og egenkapitalemisjoner enten rettet mot selger av eiendommen(e) eller aksjonærer/investorer. Børsnoteringen av Norgani Hotels ASA er planlagt i løpet av fjerde kvartal Outlook The Nordic hotel markets are expected to develop positively over the next months, due to strong underlying growth in demand and relatively limited hotel capacity growth. Going forward, the Company expects growth in both capacity utilisation and average room prices which will lead to increasing revenues. Norgani experiences a positive interest for hotel property assets but the investors are selective with regards to type of hotel, location, size and tenant composition. The Company is positioned for further hotel property investments. The current equity level allows for acquisitions of approximately NOK 1,5 bn. Further investment activity will primarily be financed through 75%-80% additional debt and share issues directed towards property sellers or shareholders/investors. The Company aims for a listing of Norgani Hotels ASA on the Oslo Stock Exchange during the fourth quarter

10 Gross rent - All countries Year/NOKm Norway Sweden Denmark Finland Total F Other tenants 2005** Guaranteed 2005 by Sellers* Normalised *The difference betwen 2005F and Normalised rent 2005 ** Other tenants 2005 is included in 2005F and Normalised rent 2006 Revenue split All countries NOKm Norway* Sweden Denmark Finland Total Room 209,9 306,5 113,4 29,0 658,7 Conference 3,7 12,4 7,8 0,0 23,8 F&B 25,8 69,0 29,7 7,6 132,0 Other 117,2 72,8 10,2 0,9 201,0 Total 365,5 460,6 161,0 37, ,6 *former Wenaas hotels only have a split between Room and Other Shareholder structure Shares Percentage Shareholder Country Share Account 1 2,950, % CANICA INVEST AS NOR ,701, % DEUTSCHE BANK AG LON PRIME BROKERAGE FULL GBR NOM 3 1,905, % MORGAN STANLEY AND C CLIENTS SAFE CUSTODY GBR 8.38 NOM 4 1,639, % BANK OF NEW YORK, BR BNY GCM CLIENT ACCOU CYM 7.21 NOM 5 1,522, % PANDOX AB SWE ,400, % CAPONA AB SWE ,176, % THE NORTHWESTERN MUT INSURANCE COMPANY FO USA ,016, % NORSK HYDROS PENSJON NOR ,000, % P-INVEST AS NOR , % SABARO INVESTMENTS L JOHN CASELY MCO , % ORKLA ASA NOR , % BANK OF NEW YORK, BR S/A ALPINE INTL REAL USA , % ODIN NORDEN NOR , % GOLDMAN SACHS & CO EQUITY NONTREATY CUS GBR 3.08 NOM , % WENAASGRUPPEN AS NOR , % MP PENSJON NOR , % BARINGS (GUERNSEY) L NON TREATY CLIENTS A GBG 2.20 NOM , % KAMABO INVEST AS C/O VENTOR AS NOR , % HABRA INVEST AS C/O VENTOR AS NOR , % EIENDOMSSPAR A/S NOR ,846, % 22,727,273 Total Gross rent expiration in % based on lease contract duration Gross rent expiration based on lease contract duration* 20.0 % 16.0 % 12.0 % 8.0 % 4.0 % 0.0 % * excl. Sellers guarantee * with Sellers 4 years guarantee ( 100% CPI adjusted) 10

11 Norgani Hotels property portfolio Number Hotel Municipality Operator of rooms Sqm gross rent 2005 Duration (years) Quality Hotel Alexandra/ Co Hotel Nobel Molde Choice Hotels Scandinavia , Quality Hotel Hafjell Øyer Choice Hotels Scandinavia 210 9, Quality Hotel Kristiansand Kristiansand Choice Hotels Scandinavia 210 9, Comfort Hotel Børsparken Oslo Choice Hotels Scandinavia 198 7, Scandic Bergen Airport Bergen Hilton/Scandic 197 9, Scandic KNA Oslo Hilton/Scandic , Rica Olrud Hotel 1 Ringsaker Rica 176 9, Comfort Hotel Holberg Bergen Choice Hotels Scandinavia 140 5, Total Norway (8 hotels) 1,532 83, Scandic Hotel Star Sollentuna Stockholm Hilton/Scandic , Quality Hotel Luleå Luleå Choice Hotels Scandinavia , Quality Hotel Prins Phillip Stockholm Choice Hotels Scandinavia 201 7, Ibis Stockholm Syd Stockholm Accor Hotels 190 8, Quality Hotel Ekoxen Linköping Choice Hotels Scandinavia , Scandic Hotel Ferrum Kiruna Kiruna Hilton/Scandic , Quality Hotel Grand Kristianstad Kristianstad Choice Hotels Scandinavia 149 7, Scandic Hotel Kalmar Väst Kalmar Hilton/Scandic 148 5, Scandic Hotel Bromma Stockholm Hilton/Scandic 144 6, Scandic Hotel Klarälven Karlstad Hilton/Scandic 143 5, First Hotel Mora Mora Pandox/First 135 9, First Hotel Linköping Linköping Tribe/First 133 6, Quality Hotel Winn, Göteborg Göteborg Choice Hotels Scandinavia 121 5, Best Western Princess Hotel Norrköping Portieren Norrköping 119 7, First Hotel Linné Uppsala Uppsala Tribe/First 116 5, Quality Hotel Winn, Huskvarna Jönköping Choice Hotels Scandinavia 112 7, Quality Hotel Prisma Skövde Choice Hotels Scandinavia 107 3, First Hotel Mårtenson Halmstad Tribe/First 103 6, First Hotel Royal Star Stockholm Cadhotels/First 103 4, Stadshotellet Princess Sandviken Sandviken Stadshotellet i Sandviken AB 84 7, Total Sweden (20 hotels) 2, , Comfort Hotel Europa Copenhagen Choice Hotels Scandinavia 230 8, Scandic Hotel Hvidovre Copenhagen Hilton/Scandic 207 9, Comfort Hotel Excelsior / The Mayfair Hotel Copenhagen Choice Hotels Scandinavia 204 7, Scandic Hotels Kolding Kolding Hilton/Scandic , Scandic Hotel Glostrup Copenhagen Hilton/Scandic 120 5, Total Denmark (5 hotels) , Comfort Hotel Pilotti Vantaa Bonfinn 211 8, Airport Hotel Bonus Inn Vantaa Citymac Travels 112 3, Total Finland (2 hotels) , Grand total (35hotels) 5, , ) Takeover January ) Takeover September

12 Norgani Hotels ASA For further information please contact: CEO Kjell Sagstad Telephone: CFO Helge Nerland Telephone: Chairman Jan P. Storetvedt Telephone: Mobile:

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010. www.norgani.no

Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010. www.norgani.no Anders Vatne, CEO Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010 www.norgani.no Agenda 1. Norgani - Pandox 2. Strukturen/kjennetegn i hotelleiendomsmarkedet

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Eiendom I Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom I - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 6,5 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs ÅRSOVERSIKT 2010-2011 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Dato/tid Melding Vedlegg Kategori 16.03.2011 07:30:23 Sales cooperation for North American markets AVTALER 15.03.2011 09:27:01 Generalforsamling 14. april

Detaljer

Oslo Areal ASA 2. kvartalsrapport 2005 / 2 nd Quarter 2005

Oslo Areal ASA 2. kvartalsrapport 2005 / 2 nd Quarter 2005 2. Kvartalsrapport Report 2 nd Quarter 2005 Oslo Areal ASA 2. kvartalsrapport 2005 / 2 nd Quarter 2005 Vellykket børsnotering Bedret utleiesituasjon Langsiktig finansiering på plass Resultat 2. kvartal

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2017

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2017 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2017 Fondets portefølje Avkastning ODIN Eiendom A - juli 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,2 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar november 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,0 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS Den 16. juni 2017 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS, org.nr.

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

Atea ASA 2009 Årlig oversikt/annual information

Atea ASA 2009 Årlig oversikt/annual information 2009 Årlig oversikt/annual information 19.05.2010 13:48:29 19.05.2010 13:48:29 12.05.2010 08:09:38 12.05.2010 08:09:37 10.05.2010 08:21:29 10.05.2010 08:21:29 03.05.2010 08:44:30 03.05.2010 08:44:29 30.04.2010

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type 14.04.2008 13:48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor 14.04.2008 13:48:08 OB NOR Noreco sells South East Tor share 11.04.2008 16:52:35

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006.

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006. NEAS med 24 prosent vekst i første kvartal 2007 Lysaker, 14. mai 2007: NEAS fortsetter veksten og fikk en omsetning på 66 millioner kroner i første kvartal 2007, noe som er 24 prosent høyere enn tilsvarende

Detaljer

Ementor ASA Årlig oversikt/annual Information

Ementor ASA Årlig oversikt/annual Information Ementor ASA 2006 - Årlig oversikt/annual Information Kilde / source Dato/ date Melding / announcement Newsweb 15.05.2007 Closing of Tre65 acquisition Newsweb 15.05.2007 Sluttføring av Tre65-kjøpet 11.05.2007

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at 09.30. NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The shareholders of Aega ASA are hereby given notice of the extraordinary

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal.

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2002 Quarterly report 2002 2 Domstein konsernet Konsernets driftsinntekter var pr. 4. kvartal kr 2.073 mill mot kr 2.587 mill i fjor. Driftsresultatet var på kr 132 mill.

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

Annual Information Orkla ASA 2007

Annual Information Orkla ASA 2007 Annual Information Orkla ASA Date/time Ticker Announcement Type of announcement 19.12. 08:59:21 ORK TRADE SUBJECT TO - EMPLOYEE SHARES 19.12. 08:59:08 ORK - AKSJER TIL ANSATTE 18.12. 15:27:57 ORK TRADE

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION STOCK EXCHANGE NOTIFICATION SALE OF OWN SHARES TO EMPLOYEES/NOTIFIABLE TRADES In September 2005 has given the Group`s employees in Norway, Sweden and Denmark an offer whereby they can purchase shares in

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

ÅRSOVERSIKT 2009 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA

ÅRSOVERSIKT 2009 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA ÅRSOVERSIKT 2009 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Dato/tid Melding Vedlegg Kategori 28.12.2009 13:47:28 NSG Renteregulering OBLIGASJONSHENDELSER 21.12.2009 08:56:46 NSG Sven Ombudstvedt new chief executive of

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

ÅRLIG OVERSIKT - NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA 2007

ÅRLIG OVERSIKT - NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA 2007 ÅRLIG OVERSIKT - NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA 2007 Dato/tid Utst.ID Melding Kategori 21.12.2007 11:37:37 NSG FIVE-YEAR DELIVERY AGREEMENT REACHED WITH NORWEGIAN FOREST OWNE... 21.12.2007 11:37:26 NSG FEMÅRIG

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010

Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010 Olav Line, CEO Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010 NFF SEMINAR, OSLO KONSERTHUS Agenda Norwegian Property ASA Hvem er vi? Eiendomsbransjen

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Avantor ASA Kvartalsrapport 2003

Avantor ASA Kvartalsrapport 2003 AVANTOR ASA Nydalsveien 21 Postboks 4538 Nydalen 0404 Oslo Sentralbord 45 48 54 00 Kundesenter 93 09 09 70 Telefaks 23 00 64 84 post@avantor.no www.avantor.no Avantor ASA Kvartalsrapport 2003 Eiendom for

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Ordinær generalforsamling multiconsult.no

Ordinær generalforsamling multiconsult.no Ordinær generalforsamling 26.04.2016 Christian Nørgaard Madsen Konsernsjef 2 2015 a milestone in Multiconsult s long history Successful initial public offering (IPO) and public listing 22 May Significant

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 27. november 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten. Trond Svartsund

Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten. Trond Svartsund Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten Trond Svartsund Framtidens kraftsystem? Tilknytning til nettet Fra 1.januar 2010 trådte følgende lovtekst i kraft: 3-4. (Tilknytningsplikt) Alle som innehar

Detaljer

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 NORMAN ASA 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 Lysaker, 11. juli 2002 / 11 th July 2002 Norman med 25% vekst og 22% EBITDA margin Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 61,7 millioner i 2. kvartal 2002.

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2017

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2017 ODIN Eiendom Fondskommentar november 2017 Fondets portefølje Avkastning ODIN Eiendom A - november 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,4 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Northern Logistic Property ASA

Northern Logistic Property ASA Northern Logistic Property (NLPR) Underwritten rights issue of NOK 100 million In order to strengthen Northern 's ("NLP" or the Company ) balance sheet and prepare for the opportunities and challenges

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

We simplify your business. Report for the 4th quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 4th quarter of 2007 We simplify your business Report for the 4th quarter of 2007 Oslo, 30. januar, 2007 Fjerde kvartal 2007 ble Vismas beste noensinne. EBITDA ble på NOK 132m mot NOK 92m i fjerde kvartal 2006, tilsvarende

Detaljer

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007 We simplify your business Report for the 3rd quarter of 2007 Oslo, 11. oktober, 2007 Tredje kvartal 2007 ble Vismas beste noensinne. EBITDA ble på NOK 126m mot NOK 69m i tredje kvartal 2006, tilsvarende

Detaljer

Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type :40 OB ORK Renteregulering OBLIGASJONSHENDELSE R

Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type :40 OB ORK Renteregulering OBLIGASJONSHENDELSE R Antall treff: 139 Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type 31.03.2011 13:40 OB OK enteregulering OBLIGASJONSHENDELSE 30.03.2011 09:43 OB OK Flagging i Orkla ASA FLAGGING 29.03.2011 13:30

Detaljer

Bedre marginer Improved margins

Bedre marginer Improved margins Bedre marginer Improved margins Kvartalsrapport/Quarterly report Andre kvartal 2001/Second quarter 2001 Hovedtrekk 1 AKVAsmarts driftsinntekter for første halvår var NOK 132,1 millioner sammenlignet med

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer