Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA"

Transkript

1 Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA

2

3 Norgani Hotels ASA mid-quarter update NORSK ENGLISH Norgani inngikk 10. juni avtaler om kjøp av en portefølje på tilsammen 35 hotelleiendommer til en samlet verdi av 3,6 milliarder kroner. 33 eiendommer ble overtatt 1. juli. De to resterende eiendommene vil bli overtatt henholdsvis i september 2005 og januar Porteføljen har solide leietagere, og kontrakter med hovedsakelig omsetningsbaserte leier og lang gjenværende leietid. Som et ledd i etableringen av selskapet sikret Norgani langsiktig finansiering til gode betingelser. Kombinert med en solid egenkapital gir dette selskapet finansiell kapasitet til ytterligere investeringer. Norgani planlegger børsnotering på Oslo Børs i løpet av fjerde kvartal. Om Norgani Hotels Norgani skal tilby investorene rendyrket eksponering mot markedet for hotelleiendommer. Det nordiske hotelleiendomsmarkedet er igjen i vekst, og Norgani skal gi investorene en attraktv avkastning gjennom en forventet videre oppgang i dette markedet. Norgani fokuserer på det nordiske markedet for hotelleiendommer, og har i dag 35 eiendommer i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet har et mål om en portefølje med 75% av eiendommene i sentrale byområder. Investeringer i regionale hotelleiendommer vurderes dersom det aktuelle hotellet har en sterk markedsposisjon. Den til nå kjøpte portefølje har kontrakter på gjennomsnittlig gjenværende leietid på ca 9 år. Leietagere er ledende internasjonale og regionale hotellkjeder som Hilton/ Scandic, Choice, Rica, First og Accor. Lønnsomhetsmål: Høy utbytteutbetaling (5% eller mer) Gjennomsnittlig årlig egenkapitalavkastning 15% (IRR før skatt) Karakteristika ved Norganis investerings- og finansieringsstrategi: Solide leietagere Lang gjenværende leietid Utvikle verdier gjennom aktivt kjøp og salg Lokalisering i sentrale strøk Fokus på 4 og 3 stjerners hoteller Kjedetilknyttede, store hoteller Belåningsgrad på 75-80% Fast rente for å redusere risiko On 10 June 2005, Norgani entered into purchase agreements of a portfolio of 35 hotel properties at a total value of NOK 3.6 billion. 33 of the properties were taken over on 1. July. The two remaining properties will be taken over in September 2005 and January 2006, respectively. The portfolio consists of solid tenants and contracts mainly with revenue based leases and long remaining contract periods. As part of the establishment of the company, Norgani secured long term financing agreements at favourable terms. Together with the company s solid equity, this gives Norgani financial capacity to further investments. Norgani plans to be listed on the Oslo Stock Exchange in the fourth quarter of About Norgani Hotels Norgani shall offer investors a pure exposure directed at the hotel property market. The market for hotel properties in the Nordic region is seeing a steady upturn and Norgani aims at giving investors favourable returns on their investments based on the prospects of further growth in this market. Norgani is focusing on the hotel property market in the Nordic counties, and currently has a portfolio of 35 properties in Norway, Sweden, Denmark and Finland. The aim of the company is to have 75% of its properties located in city areas in the Nordic region. Any investments in regional hotel properties will be considered to the extent that the hotel in question has a strong position in the market. The acquired portfolio has contracts average remaining contract period of approximately 9 years. The hotel properties are rented by leading international and regional hotel chains such as Hilton/Scandic, Choice, Rica, First and Accor. Profitability targets: High annual dividend yield (5% or more) Average annual return on equity of 15 per cent (IRR before tax) Characteristics of Norgani s investment and financing strategy: Solid tenants Long remaining lease contracts Development of values by active asset management Centrally located Focus on 4 and 3 star hotels Chain operated large hotels Loan-to-value 75-80% Fixed interest to reduce risk 3

4 Organisasjon Norgani har hovedkontor i Oslo. Sekskapet er i ferd med å etablere en liten og kostnadseffektiv administrasjon med mellom fem og åtte personer, som vil få ansvar for forvaltning av selskapets eiendomsportefølje. Selskapet ansatte 1. august Kjell Sagstad som administrerende direktør. Sagstad kommer fra stillingen som investeringsdirektør i Vital Eiendom. Han har 15 års erfaring med kjøp, salg og forvaltning av blant annet hotelleiendommer, og fra lederposisjoner innen eiendom. Helge Nerland ble samtidig ansatt som finansdirektør (CFO). Nerland har blant annet 14 års erfaring fra tilsvarende posisjon i Tomra og han har de siste årene drevet egen konsulentvirksomhet. I tillegg skal Norgani ansette ytterligere 2-4 personer i andre stillinger. Selskapet regner med å være fullt bemannet innen utgangen av Organisation Norgani is headquartered in Oslo with a small and cost efficient administration, consisting of five to eight people in charge of managing the company s property portfolio. On 1. August, Kjell Sagstad joined Norgani as CEO. Sagstad comes from a position as CIO of Vital Eiendom. He has 15 years of experience in the acquisition, divestment and management of properties, including hotel properties, and from managerial positions within the property business. At the same time, Helge Nerland was appointed CFO of the company. Nerland has 14 years of experience as CFO of Tomra, in addition to operating as an independent consultant for the past few years. In addition, Norgani will hire 2-4 persons for other positions. The remaining company administration is expecting to be in place by end of Board of Directors Chairman: Jan Petter Storetvedt CEO Kjell Sagstad CFO Helge Nerland Administration COO Magne Ramlo Asset Manager A Asset Manager/analyst Ronny Wilhelmsen Technical management functions outsourced to local providers Accounting function outsourced Marked Hotellmarkedene i Norden har i første halvår 2005 utviklet seg meget positivt, både hva gjelder kapasitetsutnyttelse og rompriser. Samlet sett er veksten i RevPAR (omsetning pr. tilgjengelig rom) i de nordiske markedene vesentlig bedre enn det som ble lagt til grunn forut for etableringen av Norgani våren Antallet hotelltransaksjoner har økt betydelig i 2005 i forhold til tidligere år. Eksempler er blant annet AP Fondenes salg av Scandic-hotellet Sergel Plaza til Stena Fastigheter, Norganis kjøp av 35 eiendommer i hele Norden fra Capona, Pandox/Eiendomsspar og Wenaasgruppen, Caponas salg av ytterligere 16 eiendommer til et norsk syndikat og Høegh-familiens salg av Holmenkollen Park til Rica. Market During the first half of 2005, the hotel markets in the Nordic region experienced a positive development, both in terms of the utilization of capacity and room rates. The overall growth in RevPAR (revenue per available room) in the Nordic markets was significantly higher than expected when Norgani was established in the spring The number of hotel transactions has increased considerably in 2005 compared with previous years, as illustrated by the following examples: AP Fondene s divestment of the Scandic hotel Sergel Plaza to Stena Fastigheter, Norgani s acquisition of 35 properties in the Nordic region from Capona, Pandox/Eiendomsspar and the Wenaas Group, Capona s divestment of 16 properties to a Norwegian syndicate and the Høegh family s divestment of Holmenkollen Park to Rica. 4

5 Sverige I Sverige var samlede rominntekter fra overnattingsvirksomheter i første halvår på nær SEK 6,0 mrd, opp 6,7% fra samme periode i Hensyntatt ny kapasitet, økte RevPAR på landsbasis med 4,2%, i henhold til SCB. Romprisøkningen har vært på under 1,0%. I Sverige opplever hovedstaden Stockholm den klart sterkeste utviklingen, hvilket er normalt i begynnelsen av en oppgang i hotellmarkedet. Stockholms gjennomsnittlige RevPAR steg med 7,9% sammenlignet med første halvår 2004, hvorav romprisen kun økte med 1,4%. I Stockholm er fremtidsutsiktene positive som følge av flere besøkende, et stort antall konferanser og begrenset nybygging. Norgani har 5 hoteller i Stockholmsregionen med tilsammen 907 rom, tilsvarende en markedsandel på ca 4%. Det svenske markedet utgjør totalt ca 43% av selskapets samlede leieinntekter for Norge I Norge har rombelegget økt med 4,6%, mens pris per rom har økt 2,1%. Dette gir en økning på 6,8%. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) er utviklingen i Oslo klart sterkere enn i resten av landet. I løpet av årets første seks måneder har RevPAR i Oslo økt med nær 18%. Prognosene for det norske hotellmarkedet er positive. Liten økning i kapasitet de nærmeste årene, god underliggende makroøkonomisk vekst og økt flytrafikk bidrar til økende etterspørsel, både fra forretningsreisende og turister. Nær 34% av Norganis nåværende totale leieinntekter kommer fra det norske markedet. Danmark og Finland Kapasitetsutnyttelsen på danske hoteller har de første seks månedene av 2005 økt med ca 2.0 prosentpoeng per rom, i henhold til Horesta. I København-området er det nær 11 prosentpoeng forbedring, noe som er i tråd med utviklingen i Oslo og Stockholm. Norgani har 4 hoteller i København og omegn. Danmark utgjør 19% av Norganis totale leieinntekter i RevPAR på finske hoteller har i første halvår økt med 3,5%, hvorav økningen i Helsinki og Vanda er på respektive 6,7% og 5,6%. Norgani har 2 hoteller i Finland, begge lokalisert ved Vanda-flyplassen. Samlet kapasitet er 323 rom. Finland utgjør ca 4% av Norganis totale leieintekter og 6% av samlet romkapasitet. Hotelloperatørene Hotelloperatører i Norden, som f.eks Choice Hotels Scandinavia, Rica, Hilton/Scandic og Rezidor SAS, har i sine respektive halvårsrapporter for 2005 rapportert om en positiv underliggende tendens i det nordiske hotellmarkedet. I tillegg har samtlige uttrykt en forventning om fortsatt positiv utvikling for resten av 2005 og 2006, både gjennom økt omsetning og klart bedret lønnsomhet. Sweden In Sweden, the total room revenue from the accommodation business in the first half of 2005 was approximately SEK 6.0 billion, which yields a 6.7% increase compared with the corresponding period Taking new capacity into consideration, the RevPAR for Sweden was improved by 4.2%, according to SCB (Statistics Sweden). The increase in the room rate was less than 1.0%. The largest growth in Sweden can be seen in the capital Stockholm, a trend that is normal for a period with upturn in the hotel market. Compared with the first half of 2004, the average RevPAR for Stockholm increased by 7.9%, of which the room rate increased by a mere 1.4%. In Stockholm outlook is positive due to increased number of visitors, a large number of conferences scheduled and limited building activities. Norgani has 5 hotels in the Stockholm area, with a total number of 907 rooms, corresponding to a market share of 4%. The Swedish market constitutes approximately 43% of the company s total income for Norway In Norway, the occupancy rate increased by 4.6%, while the room rate improved by 2.1%, resulting in a 6.8% increase. According to SSB (Statistics Norway), the development in Oslo is by far stronger than in the rest of the country. During the first six months of 2005, the RevPAR in Oslo improved by approximately 18%. The forecast for the Norwegian hotel market is positive. Limited capacity growth in the next few years, strong underlying macroeconomic growth and an increase in airway traffic contribute to increased demand, both from business travellers and tourists. Nearly 34 percent of Norgani s current total income from rent is generated from the Norwegian market. Denmark and Finland The utilization of capacity for Danish hotels in the first half of 2005 increased by approximately 2.0 percentage points per room, according to Horesta (the Danish employer and industry organisation of the hotel, restaurant and tourism industry). The most positive development can be seen in the Copenhagen area with an improvement of almost 11 percentage points. This corresponds well to the development in Oslo and Stockholm. Norgani has 4 hotels in and around Copenhagen. Denmark represents 19% of Norgani s total annual revenues for RevPAR for Finnish hotels has increased 3.5% during the first half, of which the increase for Helsinki and Vanda is 6.7% and 5.6% respectively. Norgani has two hotels with a total capacity of 323 rooms in Finland, both located at the Vanda airport. Finland represents approximately 4% of NorGani s total revenues and 6% of the total room capacity. 5

6 Finansielle forhold Åpningsbalanse - kostpriser Norgani har, som ledd i due diligence-prosessen gjennomført en ekstern vurdering av eiendomsmassen i selskapet. Konklusjonen fra analysen utført av DTZ Realkapital bekrefter eiendomsmassens anskaffelsespris. To av eiendommene som er kjøpt i de initielle transaksjonene, Rica Olrud Hotel (Hamar) og Comfort Hotel Excelsior (København), vil bli overtatt på et senere tidspunkt og er således ikke inkludert i åpningsbalansen. Disse eiendommene representerer en tilleggsinvestering i størrelsesorden NOK 165 mill. Eiendommene er inkludert i tabellen med operasjonelle nøkkeltall. Åpningsbalansen inkluderer et latent skatteansvar på NOK 44 mill. Det arbeides videre med å optimalisere gruppens skatteposisjoner og man forventer en avklaring i løpet av tredje kvartal. Eventuell utnyttelse av tildels betydelige fremførbare underskudd i enkelte svenske selskaper er blant spørsmålene som ventes avklart. Finansiering Det er etablert brofinansiering på NOK 3,0 mrd. i de ulike investeringsvalutaer. Brofinansieringen vil bli erstattet av en langsiktig finansiering på ca NOK 3,9 mrd. i løpet av tredje kvartal. Av den etablerte brofinansieringen er NOK 2,4 mrd. trukket opp proratarisk i de respektive investeringsvalutaene. Dette beløpet er rentesikret gjennom renteswaper med en gjennomsnittsrente på 3,84% og varighet på 5,5 år. Netto rentebærende gjeld er NOK 2,2 mrd. Norgani har dermed tilgjengelig kapital til å investere ytterligere NOK 650 mill. innenfor eksisterende kapitalrammer. En vellykket syndikering vil i tillegg kunne tilføre ytterligere NOK 900 mill. Hotel operators The half-yearly reports from hotel operators in the Nordic region, like Choice Hotels Scandinavia, Rica, Hilton/Scandic and Rezidor SAS etc., document a positive underlying trend in the Nordic hotel market. In addition, the operators have expressed that they expect continued positive development for the rest of 2005 and 2006, both in terms of increased revenues for comparable hotels and an overall improvement in profitability. Financials Opening balance - cost prices Norgani has, as part of the due diligence process, carried out an external valuation of the acquired properties. Conclusions from the analysis made by DTZ Realkapital, confirm that the properties have been acqiured at market value. Two of the initially acquired properties, Rica Olrud Hotel (Hamar) and Comfort Hotel Excelsior (Copenhagen) will be transferred at a later date and have therefore not been included in the opening balance. These properties represent an additional investment of approximately NOK 165 million. The properties have been included in the operational key figures table. The opening balance includes deferred taxes of NOK 44 million. A comprehensive evaluation of the group s tax positions is expected to be concluded within third quarter. Potential benefits from the partly substantial deferred losses in Swedish subsidiaries are among the issues that are expected to be concluded. Financing The company has established a bridge facility in the investment currencies corresponding to NOK 3.0 bn. The bridge facility will be replaced by longer term financing corresponding to NOK 3.9 bn during third quarter. A total of NOK 2.4 bn of the established bridge facility has been drawn pro rata in the respective investment currencies. The ammount is fixed through interestrate swaps at an average rate of 3.84% and with a duration of 5.5 years. Net interest bearing debt is NOK 2.2 bn. Norgani thereby has available financing for investing further NOK 650 million In addition a successful syndication may contribute additional NOK 900 million 6

7 Egenkapital og aksjonærforhold Norgani har i første halvår 2005 gjennomført egenkapitalemisjoner som har tilført selskapet tilsammen NOK 1,136 mill. til kurs NOK 50 per aksje. Selskapets aksjer ble notert på den norske OTC-listen tidlig i juli med ticker GANI. Totalt antall utestående aksjer er 22,73 mill, hvorav ca 1,5 mill. er omsatt i juli og august. Siste omsetningskurs er NOK 57, noe som priser selskapet til NOK 1,3 mrd. Egenkapital pr aksje er estimert til NOK 48,4 i åpningsbalansen og egenkapital-andelen er 30,1%. Medio august har selskapet ca 40 aksjonærer, hvorav aksjonærer hjemmehørende i Norge representerer nær 38% av aksjekapitalen. Utenlandske aksjonærer eier i overkant av 62% av selskapets aksjer, hvorav totalt 12,9% eies av de svenske selskapene Capona og Pandox. Største aksjonær er det norske selskapet Canica AS med 13% av aksjene. Medlemmer av selskapets styre og ledelse kjøpte den 23. august 2005 totalt aksjer til kurs NOK 55. Norgani Hotels ASA planlegger børsnotering i løpet av fjerde kvartal I denne forbindelse vil det bli offentliggjort et børsintroduksjonsprospekt og annet relevant materiale. Enskilda Securities, som i sin tid etablerte og strukturerte Norgani, er valgt som hovedtilrettelegger for børsnoteringen med ABG Sundal Collier som medtilrettelegger. På et senere tidspunkt vil eventuelt også medtilrettelegger for privatmarkedet bli valgt. Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling 15. september 2005, blant annet for å velge fem medlemmer til nytt styre. Eiendomsporteføljen Norgani nåværende portefølje består av 35 eiendommer, hvorav ett hotell overtas i september og ett tidlig i januar Samlet antall rom på gir en snittstørrelse på 164 rom per hotell. Total bygningsmasse er på nær kvadratmeter. I tilknytting til eksisterende eiendommer består porteføljen også av enkelte uutnyttede tomtearealer. Vektet gjennomsnittlig gjenværende kontraktsleietid er ca. 9 år. Normalt beregnes ordinær leie som en prosentandel av hotelloperatørens (leietakers) omsetning på aktuelle eiendom, fordelt på rominntekter, mat og drikke, samt andre inntekter. For Norganis portefølje utgjør i snitt den avtalte omsetningsbasert leien ca 25% av hotellenes samlede omsetning (2004). Utover dette består en leiekontrakt typisk av en garantert minimumsleie (et gulv), som årlig KPI-justeres. I forbindelse med Norganis kjøp av de aktuelle 35 eiendommene i første halvår 2005, garanterer de respektive selgerne en normalisert leie i 4 år frem til Denne normaliserte (selgergaranterte) årsleien, som vil bli 100% Equity and shareholders During the first half of 2005, Norgani conducted a share issue that supplied the company with a total NOK million, at a share price of NOK 50. The company s shares were listed on the Norwegian OTC list early June with the ticker symbol GANI. The total amount of outstanding shares is million, of which ca. 1.5 millon have been traded for in July and August. The most updated market price is NOK 57, yielding were market caditalisation of NOK 1.3 billion for the company. Equity per share is estimated to be NOK 48.4 in the opening balance, and the equity ratio is 30.1%. Per mid-august the company had about 40 shareholders, of which shareholders residing in Norway represent 38 % of the share capital. Foreign shareholders holds above 62% of the shares in Norgani Hotels ASA, of which 12.9% is held by the Swedish companies Capona and Pandox. The largest shareholder is the Norwegian company Canica AS with a 13% holding. The company s directors and management bought 23 August 2005 a total of 75,000 shares at a price of NOK 55. Norgani Hotels has plans for listing on the Oslo Stock Exchange in the fourth quarter In connection with this, a detailed listing prospectus and other relevant material will be issued. Enskilda Securities, that originally established and structured Norgani Hotels, is appointed manager for the listing. ABG Sundal Collier has been appointed co-manager. It is possible that a co-manager for the retail market will be appointed at a later stage. An extraordinary general meeting will be held on 15 September, among others to elect five members to a new Board of Directors. The property portfolio Norgani s current portfolio includes 35 properties, of which one hotel is to be taken over in September 2005 and one early January The total number of rooms is 5,748, i.e. an average of 164 rooms per hotel. The total building volume is approximately 300,000 sqm. The portfolio also includes some undeveloped land in connection with existing properties. The weighted average remaining lease contract time is about 9 years. Ordinary rent is normally calculated as a percentage of the hotel operator s (tenant s) revenues from their respective properties, distributed between room rental income, food and beverage and other income. For Norgani s portfolio, the agreed revenue-based rent amounts to approximately 25% of the joint total revenues for the hotels (2004). In addition, a tenancy agreement typically includes a guaranteed minimum rent (a room floor) to be CPI adjusted annually. In connection with Norgani s acquisition of the 35 7

8 n/scandic Sweden , ,204 n/scandic Sweden , ,108 n/scandic Sweden , ,093 n/scandic Sweden , ,460 Total ,734 1,773 1,068 5,834,068 ice Hotels Scandinavia Norway , ,857 ice Hotels Scandinavia Norway , ,571 ice Hotels Scandinavia Norway , ,000 årlig KPI-justert, utgjør i 2005 total NOK 286 mill. Det er antatt at den omsetningsbaserte leien, som i 2005 forventes å ligge ca 8% under normalisert leie, vil passere normalisert leie innen utløpet av garantiperioden. Børsnoterte Choice Hotels Scandinavia opererer hoteller som tilsammen representerer 48% av Norganis leieinntekter. Hilton/Scandic utgjør på sin side ca 30%, mens børsnoterte Rica utgjør 3%. Andre kjeder tilknyttet Norgani-porteføljen er blant andre Accor og First. Leieinntektenes geografiske fordeling er per idag Normalised gross Rooms by Revenue by 43% Sverige, rent % Norge, operator 19% Danmark operator og 4% fra Finland. Utover dette vil selskapet vurdere investeringer i andre 48 % nærliggende 49 % markeder, 43 % som blant 46 % annet Baltikum og Island. 31 % 30 % 31 % 34 % Norgani % vurderer løpende % ytterligere % hotellerverv, % og selskapet er i diskusjon med en rekke aktører om kjøp av hotelleiendommer. Per idag har selskapet egenkapital og lånerammer som tillater ytterligere kjøp for ca. NOK 1,5 mrd. Kjøp utover dette vil bli finansiert med en fordeling egenkapital/lån på ca 22%/78%. properties in question during the first half of 2005, the respective sellers provide guarantees for a normalized rent for four years up until the 30 June This normalized (sellers guaranteed) annual rent, to be CPI adjusted annually by 100%, amounts to NOK 286 million in The revenue based rent, which is expected to be approximately 8% below normalized rent for 2005, is expected to exceed the normalized rent by the expiration of the warranty period. Rent from tenants other than the hotel operators amounts to approximately 2% of the total earnings. ice Hotels Scandinavia Sweden , ,788 ice Hotels Scandinavia Sweden , ,131 ice Hotels Scandinavia Sweden , ,767 ice Hotels Scandinavia Sweden , ,409 Leie fra andre leietakere enn hotelloperatører utgjør ice Hotels Scandinavia Sweden , ,700 ice Hotels Scandinavia 2% av Sweden samlede inntekter , ,737 ice Hotels Scandinavia Sweden , ,642 ice Hotels Scandinavia Denmark , ,013,043 ice Hotels Scandinavia Norway , ,190 ice Hotels Scandinavia Denmark , ,049,020 ice Hotels Scandinavia Norway , ,010,101 Total ,424 2,493 1,822 9,738,957 rator by gross rent 2004 nue The publicly listed Choice Hotels Scandinavia operates hotels that jointly represent 48% of Norgani s rental income. Hilton/Scandic represents approximately 30%, while the publicly listed Rica represents 3%. Some of the other hotel chains in the Norgani portfolio are Accor and First. Grand total ,015,579 5,748 3,570 20,835,981 3 % 3 % 3 % 3 % 19 % 19 % 23 % 17 % Operator share by number of rooms The current geographic distribution of the rental income is 43% for Sweden, 34% for Norway, 19% for Denmark and 4% for Finland. Beyond this, the company will consider investments in other neighbouring markets, such as the Baltic States and Iceland. Norgani is considering further investments and is in dialogue with a number of players regarding the acquisition of hotel properties. The company currently has equity and borrowing limits to enable acquisitions at approximately NOK 1,5 billion. Acquisitions beyond this will be financed through a ca 22%/78% equity/loan distribution. Operator share by normalised gross rent 2005 Other 23% Other 19% ice Hotels dinavia 46% Rica 3% Choice Hotels Scandinavia 43% Rica 3% Choice Hotels Scandinavia 43% Hilton/ Scandic 31% Hilton/ Scandic 31% 8

9 Fremtidsutsikter Hotellmarkedene i Norden er forventet å utvikle seg positivt de neste månedene, gjennom god underliggende etterspørselsvekst og relativt begrenset ny hotellkapasitet. Det er ventet vekst i både kapasitetsutnyttelse (beleggsgrad) og rompriser, og derigjennom stigende leieinntekter. Norgani opplever en økende interesse for hotelleiendommer, men investorene er selektive med hensyn til type hotellobjekt, beliggenhet, størrelse og leietaker. Selskapet posisjonerer seg for ytterligere hotellinvesteringer. Eksisterende egenkapital tillater kjøp for ca. NOK 1,5 mrd. kroner. Investeringer utover dette vil i all hovedsak bli finansiert gjennom prosent belåning og egenkapitalemisjoner enten rettet mot selger av eiendommen(e) eller aksjonærer/investorer. Børsnoteringen av Norgani Hotels ASA er planlagt i løpet av fjerde kvartal Outlook The Nordic hotel markets are expected to develop positively over the next months, due to strong underlying growth in demand and relatively limited hotel capacity growth. Going forward, the Company expects growth in both capacity utilisation and average room prices which will lead to increasing revenues. Norgani experiences a positive interest for hotel property assets but the investors are selective with regards to type of hotel, location, size and tenant composition. The Company is positioned for further hotel property investments. The current equity level allows for acquisitions of approximately NOK 1,5 bn. Further investment activity will primarily be financed through 75%-80% additional debt and share issues directed towards property sellers or shareholders/investors. The Company aims for a listing of Norgani Hotels ASA on the Oslo Stock Exchange during the fourth quarter

10 Gross rent - All countries Year/NOKm Norway Sweden Denmark Finland Total F Other tenants 2005** Guaranteed 2005 by Sellers* Normalised *The difference betwen 2005F and Normalised rent 2005 ** Other tenants 2005 is included in 2005F and Normalised rent 2006 Revenue split All countries NOKm Norway* Sweden Denmark Finland Total Room 209,9 306,5 113,4 29,0 658,7 Conference 3,7 12,4 7,8 0,0 23,8 F&B 25,8 69,0 29,7 7,6 132,0 Other 117,2 72,8 10,2 0,9 201,0 Total 365,5 460,6 161,0 37, ,6 *former Wenaas hotels only have a split between Room and Other Shareholder structure Shares Percentage Shareholder Country Share Account 1 2,950, % CANICA INVEST AS NOR ,701, % DEUTSCHE BANK AG LON PRIME BROKERAGE FULL GBR NOM 3 1,905, % MORGAN STANLEY AND C CLIENTS SAFE CUSTODY GBR 8.38 NOM 4 1,639, % BANK OF NEW YORK, BR BNY GCM CLIENT ACCOU CYM 7.21 NOM 5 1,522, % PANDOX AB SWE ,400, % CAPONA AB SWE ,176, % THE NORTHWESTERN MUT INSURANCE COMPANY FO USA ,016, % NORSK HYDROS PENSJON NOR ,000, % P-INVEST AS NOR , % SABARO INVESTMENTS L JOHN CASELY MCO , % ORKLA ASA NOR , % BANK OF NEW YORK, BR S/A ALPINE INTL REAL USA , % ODIN NORDEN NOR , % GOLDMAN SACHS & CO EQUITY NONTREATY CUS GBR 3.08 NOM , % WENAASGRUPPEN AS NOR , % MP PENSJON NOR , % BARINGS (GUERNSEY) L NON TREATY CLIENTS A GBG 2.20 NOM , % KAMABO INVEST AS C/O VENTOR AS NOR , % HABRA INVEST AS C/O VENTOR AS NOR , % EIENDOMSSPAR A/S NOR ,846, % 22,727,273 Total Gross rent expiration in % based on lease contract duration Gross rent expiration based on lease contract duration* 20.0 % 16.0 % 12.0 % 8.0 % 4.0 % 0.0 % * excl. Sellers guarantee * with Sellers 4 years guarantee ( 100% CPI adjusted) 10

11 Norgani Hotels property portfolio Number Hotel Municipality Operator of rooms Sqm gross rent 2005 Duration (years) Quality Hotel Alexandra/ Co Hotel Nobel Molde Choice Hotels Scandinavia , Quality Hotel Hafjell Øyer Choice Hotels Scandinavia 210 9, Quality Hotel Kristiansand Kristiansand Choice Hotels Scandinavia 210 9, Comfort Hotel Børsparken Oslo Choice Hotels Scandinavia 198 7, Scandic Bergen Airport Bergen Hilton/Scandic 197 9, Scandic KNA Oslo Hilton/Scandic , Rica Olrud Hotel 1 Ringsaker Rica 176 9, Comfort Hotel Holberg Bergen Choice Hotels Scandinavia 140 5, Total Norway (8 hotels) 1,532 83, Scandic Hotel Star Sollentuna Stockholm Hilton/Scandic , Quality Hotel Luleå Luleå Choice Hotels Scandinavia , Quality Hotel Prins Phillip Stockholm Choice Hotels Scandinavia 201 7, Ibis Stockholm Syd Stockholm Accor Hotels 190 8, Quality Hotel Ekoxen Linköping Choice Hotels Scandinavia , Scandic Hotel Ferrum Kiruna Kiruna Hilton/Scandic , Quality Hotel Grand Kristianstad Kristianstad Choice Hotels Scandinavia 149 7, Scandic Hotel Kalmar Väst Kalmar Hilton/Scandic 148 5, Scandic Hotel Bromma Stockholm Hilton/Scandic 144 6, Scandic Hotel Klarälven Karlstad Hilton/Scandic 143 5, First Hotel Mora Mora Pandox/First 135 9, First Hotel Linköping Linköping Tribe/First 133 6, Quality Hotel Winn, Göteborg Göteborg Choice Hotels Scandinavia 121 5, Best Western Princess Hotel Norrköping Portieren Norrköping 119 7, First Hotel Linné Uppsala Uppsala Tribe/First 116 5, Quality Hotel Winn, Huskvarna Jönköping Choice Hotels Scandinavia 112 7, Quality Hotel Prisma Skövde Choice Hotels Scandinavia 107 3, First Hotel Mårtenson Halmstad Tribe/First 103 6, First Hotel Royal Star Stockholm Cadhotels/First 103 4, Stadshotellet Princess Sandviken Sandviken Stadshotellet i Sandviken AB 84 7, Total Sweden (20 hotels) 2, , Comfort Hotel Europa Copenhagen Choice Hotels Scandinavia 230 8, Scandic Hotel Hvidovre Copenhagen Hilton/Scandic 207 9, Comfort Hotel Excelsior / The Mayfair Hotel Copenhagen Choice Hotels Scandinavia 204 7, Scandic Hotels Kolding Kolding Hilton/Scandic , Scandic Hotel Glostrup Copenhagen Hilton/Scandic 120 5, Total Denmark (5 hotels) , Comfort Hotel Pilotti Vantaa Bonfinn 211 8, Airport Hotel Bonus Inn Vantaa Citymac Travels 112 3, Total Finland (2 hotels) , Grand total (35hotels) 5, , ) Takeover January ) Takeover September

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008 Nordisk Areal AS First Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som er i ferd med å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold TONOs årsapport 2013 Virksomhet og fremtidig utvikling 5 Økonomiske forhold 5 TONOs personale 6 TONOs styre, komiteer og utvalg 8 Stipendmidler 9 Utfyllende informasjon om virksomheten

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

IMPORTANT INFORMATION

IMPORTANT INFORMATION Prospectus Prospectus for the listing of 22,695,227 New Shares on Oslo Axess, each with a nominal value of NOK 0.20 per share, issued through a Private Placement at a Subscription Price of NOK 0.50 per

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP Finans AS NRP Februar 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Brokerage & Investment advice Capital Asset Management Corporate Management services Securities Asset Syndication

Detaljer

INNKALLING INVITATION

INNKALLING INVITATION INNKALLING til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA. Ekornes Bua, Brunholmgt. 8, Ålesund, mandag 18. mai 2015, kl. 15.00. Påfølgende omvisning og presentasjon med matservering. INVITATION to the Annual

Detaljer

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT Overblikk ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 Vendepunkt Gradvis oppgang For første gang på flere år er det tegn til klar økonomisk oppgang i de gamle industrilandene. Veksten i Kina blir lavere, men ikke

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere?

Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? NIBR-rapport 2009:7 Rolf Barlindhaug, Kim Astrup og Berit Nordahl Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer