Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA"

Transkript

1 Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA

2

3 Norgani Hotels ASA mid-quarter update NORSK ENGLISH Norgani inngikk 10. juni avtaler om kjøp av en portefølje på tilsammen 35 hotelleiendommer til en samlet verdi av 3,6 milliarder kroner. 33 eiendommer ble overtatt 1. juli. De to resterende eiendommene vil bli overtatt henholdsvis i september 2005 og januar Porteføljen har solide leietagere, og kontrakter med hovedsakelig omsetningsbaserte leier og lang gjenværende leietid. Som et ledd i etableringen av selskapet sikret Norgani langsiktig finansiering til gode betingelser. Kombinert med en solid egenkapital gir dette selskapet finansiell kapasitet til ytterligere investeringer. Norgani planlegger børsnotering på Oslo Børs i løpet av fjerde kvartal. Om Norgani Hotels Norgani skal tilby investorene rendyrket eksponering mot markedet for hotelleiendommer. Det nordiske hotelleiendomsmarkedet er igjen i vekst, og Norgani skal gi investorene en attraktv avkastning gjennom en forventet videre oppgang i dette markedet. Norgani fokuserer på det nordiske markedet for hotelleiendommer, og har i dag 35 eiendommer i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet har et mål om en portefølje med 75% av eiendommene i sentrale byområder. Investeringer i regionale hotelleiendommer vurderes dersom det aktuelle hotellet har en sterk markedsposisjon. Den til nå kjøpte portefølje har kontrakter på gjennomsnittlig gjenværende leietid på ca 9 år. Leietagere er ledende internasjonale og regionale hotellkjeder som Hilton/ Scandic, Choice, Rica, First og Accor. Lønnsomhetsmål: Høy utbytteutbetaling (5% eller mer) Gjennomsnittlig årlig egenkapitalavkastning 15% (IRR før skatt) Karakteristika ved Norganis investerings- og finansieringsstrategi: Solide leietagere Lang gjenværende leietid Utvikle verdier gjennom aktivt kjøp og salg Lokalisering i sentrale strøk Fokus på 4 og 3 stjerners hoteller Kjedetilknyttede, store hoteller Belåningsgrad på 75-80% Fast rente for å redusere risiko On 10 June 2005, Norgani entered into purchase agreements of a portfolio of 35 hotel properties at a total value of NOK 3.6 billion. 33 of the properties were taken over on 1. July. The two remaining properties will be taken over in September 2005 and January 2006, respectively. The portfolio consists of solid tenants and contracts mainly with revenue based leases and long remaining contract periods. As part of the establishment of the company, Norgani secured long term financing agreements at favourable terms. Together with the company s solid equity, this gives Norgani financial capacity to further investments. Norgani plans to be listed on the Oslo Stock Exchange in the fourth quarter of About Norgani Hotels Norgani shall offer investors a pure exposure directed at the hotel property market. The market for hotel properties in the Nordic region is seeing a steady upturn and Norgani aims at giving investors favourable returns on their investments based on the prospects of further growth in this market. Norgani is focusing on the hotel property market in the Nordic counties, and currently has a portfolio of 35 properties in Norway, Sweden, Denmark and Finland. The aim of the company is to have 75% of its properties located in city areas in the Nordic region. Any investments in regional hotel properties will be considered to the extent that the hotel in question has a strong position in the market. The acquired portfolio has contracts average remaining contract period of approximately 9 years. The hotel properties are rented by leading international and regional hotel chains such as Hilton/Scandic, Choice, Rica, First and Accor. Profitability targets: High annual dividend yield (5% or more) Average annual return on equity of 15 per cent (IRR before tax) Characteristics of Norgani s investment and financing strategy: Solid tenants Long remaining lease contracts Development of values by active asset management Centrally located Focus on 4 and 3 star hotels Chain operated large hotels Loan-to-value 75-80% Fixed interest to reduce risk 3

4 Organisasjon Norgani har hovedkontor i Oslo. Sekskapet er i ferd med å etablere en liten og kostnadseffektiv administrasjon med mellom fem og åtte personer, som vil få ansvar for forvaltning av selskapets eiendomsportefølje. Selskapet ansatte 1. august Kjell Sagstad som administrerende direktør. Sagstad kommer fra stillingen som investeringsdirektør i Vital Eiendom. Han har 15 års erfaring med kjøp, salg og forvaltning av blant annet hotelleiendommer, og fra lederposisjoner innen eiendom. Helge Nerland ble samtidig ansatt som finansdirektør (CFO). Nerland har blant annet 14 års erfaring fra tilsvarende posisjon i Tomra og han har de siste årene drevet egen konsulentvirksomhet. I tillegg skal Norgani ansette ytterligere 2-4 personer i andre stillinger. Selskapet regner med å være fullt bemannet innen utgangen av Organisation Norgani is headquartered in Oslo with a small and cost efficient administration, consisting of five to eight people in charge of managing the company s property portfolio. On 1. August, Kjell Sagstad joined Norgani as CEO. Sagstad comes from a position as CIO of Vital Eiendom. He has 15 years of experience in the acquisition, divestment and management of properties, including hotel properties, and from managerial positions within the property business. At the same time, Helge Nerland was appointed CFO of the company. Nerland has 14 years of experience as CFO of Tomra, in addition to operating as an independent consultant for the past few years. In addition, Norgani will hire 2-4 persons for other positions. The remaining company administration is expecting to be in place by end of Board of Directors Chairman: Jan Petter Storetvedt CEO Kjell Sagstad CFO Helge Nerland Administration COO Magne Ramlo Asset Manager A Asset Manager/analyst Ronny Wilhelmsen Technical management functions outsourced to local providers Accounting function outsourced Marked Hotellmarkedene i Norden har i første halvår 2005 utviklet seg meget positivt, både hva gjelder kapasitetsutnyttelse og rompriser. Samlet sett er veksten i RevPAR (omsetning pr. tilgjengelig rom) i de nordiske markedene vesentlig bedre enn det som ble lagt til grunn forut for etableringen av Norgani våren Antallet hotelltransaksjoner har økt betydelig i 2005 i forhold til tidligere år. Eksempler er blant annet AP Fondenes salg av Scandic-hotellet Sergel Plaza til Stena Fastigheter, Norganis kjøp av 35 eiendommer i hele Norden fra Capona, Pandox/Eiendomsspar og Wenaasgruppen, Caponas salg av ytterligere 16 eiendommer til et norsk syndikat og Høegh-familiens salg av Holmenkollen Park til Rica. Market During the first half of 2005, the hotel markets in the Nordic region experienced a positive development, both in terms of the utilization of capacity and room rates. The overall growth in RevPAR (revenue per available room) in the Nordic markets was significantly higher than expected when Norgani was established in the spring The number of hotel transactions has increased considerably in 2005 compared with previous years, as illustrated by the following examples: AP Fondene s divestment of the Scandic hotel Sergel Plaza to Stena Fastigheter, Norgani s acquisition of 35 properties in the Nordic region from Capona, Pandox/Eiendomsspar and the Wenaas Group, Capona s divestment of 16 properties to a Norwegian syndicate and the Høegh family s divestment of Holmenkollen Park to Rica. 4

5 Sverige I Sverige var samlede rominntekter fra overnattingsvirksomheter i første halvår på nær SEK 6,0 mrd, opp 6,7% fra samme periode i Hensyntatt ny kapasitet, økte RevPAR på landsbasis med 4,2%, i henhold til SCB. Romprisøkningen har vært på under 1,0%. I Sverige opplever hovedstaden Stockholm den klart sterkeste utviklingen, hvilket er normalt i begynnelsen av en oppgang i hotellmarkedet. Stockholms gjennomsnittlige RevPAR steg med 7,9% sammenlignet med første halvår 2004, hvorav romprisen kun økte med 1,4%. I Stockholm er fremtidsutsiktene positive som følge av flere besøkende, et stort antall konferanser og begrenset nybygging. Norgani har 5 hoteller i Stockholmsregionen med tilsammen 907 rom, tilsvarende en markedsandel på ca 4%. Det svenske markedet utgjør totalt ca 43% av selskapets samlede leieinntekter for Norge I Norge har rombelegget økt med 4,6%, mens pris per rom har økt 2,1%. Dette gir en økning på 6,8%. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) er utviklingen i Oslo klart sterkere enn i resten av landet. I løpet av årets første seks måneder har RevPAR i Oslo økt med nær 18%. Prognosene for det norske hotellmarkedet er positive. Liten økning i kapasitet de nærmeste årene, god underliggende makroøkonomisk vekst og økt flytrafikk bidrar til økende etterspørsel, både fra forretningsreisende og turister. Nær 34% av Norganis nåværende totale leieinntekter kommer fra det norske markedet. Danmark og Finland Kapasitetsutnyttelsen på danske hoteller har de første seks månedene av 2005 økt med ca 2.0 prosentpoeng per rom, i henhold til Horesta. I København-området er det nær 11 prosentpoeng forbedring, noe som er i tråd med utviklingen i Oslo og Stockholm. Norgani har 4 hoteller i København og omegn. Danmark utgjør 19% av Norganis totale leieinntekter i RevPAR på finske hoteller har i første halvår økt med 3,5%, hvorav økningen i Helsinki og Vanda er på respektive 6,7% og 5,6%. Norgani har 2 hoteller i Finland, begge lokalisert ved Vanda-flyplassen. Samlet kapasitet er 323 rom. Finland utgjør ca 4% av Norganis totale leieintekter og 6% av samlet romkapasitet. Hotelloperatørene Hotelloperatører i Norden, som f.eks Choice Hotels Scandinavia, Rica, Hilton/Scandic og Rezidor SAS, har i sine respektive halvårsrapporter for 2005 rapportert om en positiv underliggende tendens i det nordiske hotellmarkedet. I tillegg har samtlige uttrykt en forventning om fortsatt positiv utvikling for resten av 2005 og 2006, både gjennom økt omsetning og klart bedret lønnsomhet. Sweden In Sweden, the total room revenue from the accommodation business in the first half of 2005 was approximately SEK 6.0 billion, which yields a 6.7% increase compared with the corresponding period Taking new capacity into consideration, the RevPAR for Sweden was improved by 4.2%, according to SCB (Statistics Sweden). The increase in the room rate was less than 1.0%. The largest growth in Sweden can be seen in the capital Stockholm, a trend that is normal for a period with upturn in the hotel market. Compared with the first half of 2004, the average RevPAR for Stockholm increased by 7.9%, of which the room rate increased by a mere 1.4%. In Stockholm outlook is positive due to increased number of visitors, a large number of conferences scheduled and limited building activities. Norgani has 5 hotels in the Stockholm area, with a total number of 907 rooms, corresponding to a market share of 4%. The Swedish market constitutes approximately 43% of the company s total income for Norway In Norway, the occupancy rate increased by 4.6%, while the room rate improved by 2.1%, resulting in a 6.8% increase. According to SSB (Statistics Norway), the development in Oslo is by far stronger than in the rest of the country. During the first six months of 2005, the RevPAR in Oslo improved by approximately 18%. The forecast for the Norwegian hotel market is positive. Limited capacity growth in the next few years, strong underlying macroeconomic growth and an increase in airway traffic contribute to increased demand, both from business travellers and tourists. Nearly 34 percent of Norgani s current total income from rent is generated from the Norwegian market. Denmark and Finland The utilization of capacity for Danish hotels in the first half of 2005 increased by approximately 2.0 percentage points per room, according to Horesta (the Danish employer and industry organisation of the hotel, restaurant and tourism industry). The most positive development can be seen in the Copenhagen area with an improvement of almost 11 percentage points. This corresponds well to the development in Oslo and Stockholm. Norgani has 4 hotels in and around Copenhagen. Denmark represents 19% of Norgani s total annual revenues for RevPAR for Finnish hotels has increased 3.5% during the first half, of which the increase for Helsinki and Vanda is 6.7% and 5.6% respectively. Norgani has two hotels with a total capacity of 323 rooms in Finland, both located at the Vanda airport. Finland represents approximately 4% of NorGani s total revenues and 6% of the total room capacity. 5

6 Finansielle forhold Åpningsbalanse - kostpriser Norgani har, som ledd i due diligence-prosessen gjennomført en ekstern vurdering av eiendomsmassen i selskapet. Konklusjonen fra analysen utført av DTZ Realkapital bekrefter eiendomsmassens anskaffelsespris. To av eiendommene som er kjøpt i de initielle transaksjonene, Rica Olrud Hotel (Hamar) og Comfort Hotel Excelsior (København), vil bli overtatt på et senere tidspunkt og er således ikke inkludert i åpningsbalansen. Disse eiendommene representerer en tilleggsinvestering i størrelsesorden NOK 165 mill. Eiendommene er inkludert i tabellen med operasjonelle nøkkeltall. Åpningsbalansen inkluderer et latent skatteansvar på NOK 44 mill. Det arbeides videre med å optimalisere gruppens skatteposisjoner og man forventer en avklaring i løpet av tredje kvartal. Eventuell utnyttelse av tildels betydelige fremførbare underskudd i enkelte svenske selskaper er blant spørsmålene som ventes avklart. Finansiering Det er etablert brofinansiering på NOK 3,0 mrd. i de ulike investeringsvalutaer. Brofinansieringen vil bli erstattet av en langsiktig finansiering på ca NOK 3,9 mrd. i løpet av tredje kvartal. Av den etablerte brofinansieringen er NOK 2,4 mrd. trukket opp proratarisk i de respektive investeringsvalutaene. Dette beløpet er rentesikret gjennom renteswaper med en gjennomsnittsrente på 3,84% og varighet på 5,5 år. Netto rentebærende gjeld er NOK 2,2 mrd. Norgani har dermed tilgjengelig kapital til å investere ytterligere NOK 650 mill. innenfor eksisterende kapitalrammer. En vellykket syndikering vil i tillegg kunne tilføre ytterligere NOK 900 mill. Hotel operators The half-yearly reports from hotel operators in the Nordic region, like Choice Hotels Scandinavia, Rica, Hilton/Scandic and Rezidor SAS etc., document a positive underlying trend in the Nordic hotel market. In addition, the operators have expressed that they expect continued positive development for the rest of 2005 and 2006, both in terms of increased revenues for comparable hotels and an overall improvement in profitability. Financials Opening balance - cost prices Norgani has, as part of the due diligence process, carried out an external valuation of the acquired properties. Conclusions from the analysis made by DTZ Realkapital, confirm that the properties have been acqiured at market value. Two of the initially acquired properties, Rica Olrud Hotel (Hamar) and Comfort Hotel Excelsior (Copenhagen) will be transferred at a later date and have therefore not been included in the opening balance. These properties represent an additional investment of approximately NOK 165 million. The properties have been included in the operational key figures table. The opening balance includes deferred taxes of NOK 44 million. A comprehensive evaluation of the group s tax positions is expected to be concluded within third quarter. Potential benefits from the partly substantial deferred losses in Swedish subsidiaries are among the issues that are expected to be concluded. Financing The company has established a bridge facility in the investment currencies corresponding to NOK 3.0 bn. The bridge facility will be replaced by longer term financing corresponding to NOK 3.9 bn during third quarter. A total of NOK 2.4 bn of the established bridge facility has been drawn pro rata in the respective investment currencies. The ammount is fixed through interestrate swaps at an average rate of 3.84% and with a duration of 5.5 years. Net interest bearing debt is NOK 2.2 bn. Norgani thereby has available financing for investing further NOK 650 million In addition a successful syndication may contribute additional NOK 900 million 6

7 Egenkapital og aksjonærforhold Norgani har i første halvår 2005 gjennomført egenkapitalemisjoner som har tilført selskapet tilsammen NOK 1,136 mill. til kurs NOK 50 per aksje. Selskapets aksjer ble notert på den norske OTC-listen tidlig i juli med ticker GANI. Totalt antall utestående aksjer er 22,73 mill, hvorav ca 1,5 mill. er omsatt i juli og august. Siste omsetningskurs er NOK 57, noe som priser selskapet til NOK 1,3 mrd. Egenkapital pr aksje er estimert til NOK 48,4 i åpningsbalansen og egenkapital-andelen er 30,1%. Medio august har selskapet ca 40 aksjonærer, hvorav aksjonærer hjemmehørende i Norge representerer nær 38% av aksjekapitalen. Utenlandske aksjonærer eier i overkant av 62% av selskapets aksjer, hvorav totalt 12,9% eies av de svenske selskapene Capona og Pandox. Største aksjonær er det norske selskapet Canica AS med 13% av aksjene. Medlemmer av selskapets styre og ledelse kjøpte den 23. august 2005 totalt aksjer til kurs NOK 55. Norgani Hotels ASA planlegger børsnotering i løpet av fjerde kvartal I denne forbindelse vil det bli offentliggjort et børsintroduksjonsprospekt og annet relevant materiale. Enskilda Securities, som i sin tid etablerte og strukturerte Norgani, er valgt som hovedtilrettelegger for børsnoteringen med ABG Sundal Collier som medtilrettelegger. På et senere tidspunkt vil eventuelt også medtilrettelegger for privatmarkedet bli valgt. Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling 15. september 2005, blant annet for å velge fem medlemmer til nytt styre. Eiendomsporteføljen Norgani nåværende portefølje består av 35 eiendommer, hvorav ett hotell overtas i september og ett tidlig i januar Samlet antall rom på gir en snittstørrelse på 164 rom per hotell. Total bygningsmasse er på nær kvadratmeter. I tilknytting til eksisterende eiendommer består porteføljen også av enkelte uutnyttede tomtearealer. Vektet gjennomsnittlig gjenværende kontraktsleietid er ca. 9 år. Normalt beregnes ordinær leie som en prosentandel av hotelloperatørens (leietakers) omsetning på aktuelle eiendom, fordelt på rominntekter, mat og drikke, samt andre inntekter. For Norganis portefølje utgjør i snitt den avtalte omsetningsbasert leien ca 25% av hotellenes samlede omsetning (2004). Utover dette består en leiekontrakt typisk av en garantert minimumsleie (et gulv), som årlig KPI-justeres. I forbindelse med Norganis kjøp av de aktuelle 35 eiendommene i første halvår 2005, garanterer de respektive selgerne en normalisert leie i 4 år frem til Denne normaliserte (selgergaranterte) årsleien, som vil bli 100% Equity and shareholders During the first half of 2005, Norgani conducted a share issue that supplied the company with a total NOK million, at a share price of NOK 50. The company s shares were listed on the Norwegian OTC list early June with the ticker symbol GANI. The total amount of outstanding shares is million, of which ca. 1.5 millon have been traded for in July and August. The most updated market price is NOK 57, yielding were market caditalisation of NOK 1.3 billion for the company. Equity per share is estimated to be NOK 48.4 in the opening balance, and the equity ratio is 30.1%. Per mid-august the company had about 40 shareholders, of which shareholders residing in Norway represent 38 % of the share capital. Foreign shareholders holds above 62% of the shares in Norgani Hotels ASA, of which 12.9% is held by the Swedish companies Capona and Pandox. The largest shareholder is the Norwegian company Canica AS with a 13% holding. The company s directors and management bought 23 August 2005 a total of 75,000 shares at a price of NOK 55. Norgani Hotels has plans for listing on the Oslo Stock Exchange in the fourth quarter In connection with this, a detailed listing prospectus and other relevant material will be issued. Enskilda Securities, that originally established and structured Norgani Hotels, is appointed manager for the listing. ABG Sundal Collier has been appointed co-manager. It is possible that a co-manager for the retail market will be appointed at a later stage. An extraordinary general meeting will be held on 15 September, among others to elect five members to a new Board of Directors. The property portfolio Norgani s current portfolio includes 35 properties, of which one hotel is to be taken over in September 2005 and one early January The total number of rooms is 5,748, i.e. an average of 164 rooms per hotel. The total building volume is approximately 300,000 sqm. The portfolio also includes some undeveloped land in connection with existing properties. The weighted average remaining lease contract time is about 9 years. Ordinary rent is normally calculated as a percentage of the hotel operator s (tenant s) revenues from their respective properties, distributed between room rental income, food and beverage and other income. For Norgani s portfolio, the agreed revenue-based rent amounts to approximately 25% of the joint total revenues for the hotels (2004). In addition, a tenancy agreement typically includes a guaranteed minimum rent (a room floor) to be CPI adjusted annually. In connection with Norgani s acquisition of the 35 7

8 n/scandic Sweden , ,204 n/scandic Sweden , ,108 n/scandic Sweden , ,093 n/scandic Sweden , ,460 Total ,734 1,773 1,068 5,834,068 ice Hotels Scandinavia Norway , ,857 ice Hotels Scandinavia Norway , ,571 ice Hotels Scandinavia Norway , ,000 årlig KPI-justert, utgjør i 2005 total NOK 286 mill. Det er antatt at den omsetningsbaserte leien, som i 2005 forventes å ligge ca 8% under normalisert leie, vil passere normalisert leie innen utløpet av garantiperioden. Børsnoterte Choice Hotels Scandinavia opererer hoteller som tilsammen representerer 48% av Norganis leieinntekter. Hilton/Scandic utgjør på sin side ca 30%, mens børsnoterte Rica utgjør 3%. Andre kjeder tilknyttet Norgani-porteføljen er blant andre Accor og First. Leieinntektenes geografiske fordeling er per idag Normalised gross Rooms by Revenue by 43% Sverige, rent % Norge, operator 19% Danmark operator og 4% fra Finland. Utover dette vil selskapet vurdere investeringer i andre 48 % nærliggende 49 % markeder, 43 % som blant 46 % annet Baltikum og Island. 31 % 30 % 31 % 34 % Norgani % vurderer løpende % ytterligere % hotellerverv, % og selskapet er i diskusjon med en rekke aktører om kjøp av hotelleiendommer. Per idag har selskapet egenkapital og lånerammer som tillater ytterligere kjøp for ca. NOK 1,5 mrd. Kjøp utover dette vil bli finansiert med en fordeling egenkapital/lån på ca 22%/78%. properties in question during the first half of 2005, the respective sellers provide guarantees for a normalized rent for four years up until the 30 June This normalized (sellers guaranteed) annual rent, to be CPI adjusted annually by 100%, amounts to NOK 286 million in The revenue based rent, which is expected to be approximately 8% below normalized rent for 2005, is expected to exceed the normalized rent by the expiration of the warranty period. Rent from tenants other than the hotel operators amounts to approximately 2% of the total earnings. ice Hotels Scandinavia Sweden , ,788 ice Hotels Scandinavia Sweden , ,131 ice Hotels Scandinavia Sweden , ,767 ice Hotels Scandinavia Sweden , ,409 Leie fra andre leietakere enn hotelloperatører utgjør ice Hotels Scandinavia Sweden , ,700 ice Hotels Scandinavia 2% av Sweden samlede inntekter , ,737 ice Hotels Scandinavia Sweden , ,642 ice Hotels Scandinavia Denmark , ,013,043 ice Hotels Scandinavia Norway , ,190 ice Hotels Scandinavia Denmark , ,049,020 ice Hotels Scandinavia Norway , ,010,101 Total ,424 2,493 1,822 9,738,957 rator by gross rent 2004 nue The publicly listed Choice Hotels Scandinavia operates hotels that jointly represent 48% of Norgani s rental income. Hilton/Scandic represents approximately 30%, while the publicly listed Rica represents 3%. Some of the other hotel chains in the Norgani portfolio are Accor and First. Grand total ,015,579 5,748 3,570 20,835,981 3 % 3 % 3 % 3 % 19 % 19 % 23 % 17 % Operator share by number of rooms The current geographic distribution of the rental income is 43% for Sweden, 34% for Norway, 19% for Denmark and 4% for Finland. Beyond this, the company will consider investments in other neighbouring markets, such as the Baltic States and Iceland. Norgani is considering further investments and is in dialogue with a number of players regarding the acquisition of hotel properties. The company currently has equity and borrowing limits to enable acquisitions at approximately NOK 1,5 billion. Acquisitions beyond this will be financed through a ca 22%/78% equity/loan distribution. Operator share by normalised gross rent 2005 Other 23% Other 19% ice Hotels dinavia 46% Rica 3% Choice Hotels Scandinavia 43% Rica 3% Choice Hotels Scandinavia 43% Hilton/ Scandic 31% Hilton/ Scandic 31% 8

9 Fremtidsutsikter Hotellmarkedene i Norden er forventet å utvikle seg positivt de neste månedene, gjennom god underliggende etterspørselsvekst og relativt begrenset ny hotellkapasitet. Det er ventet vekst i både kapasitetsutnyttelse (beleggsgrad) og rompriser, og derigjennom stigende leieinntekter. Norgani opplever en økende interesse for hotelleiendommer, men investorene er selektive med hensyn til type hotellobjekt, beliggenhet, størrelse og leietaker. Selskapet posisjonerer seg for ytterligere hotellinvesteringer. Eksisterende egenkapital tillater kjøp for ca. NOK 1,5 mrd. kroner. Investeringer utover dette vil i all hovedsak bli finansiert gjennom prosent belåning og egenkapitalemisjoner enten rettet mot selger av eiendommen(e) eller aksjonærer/investorer. Børsnoteringen av Norgani Hotels ASA er planlagt i løpet av fjerde kvartal Outlook The Nordic hotel markets are expected to develop positively over the next months, due to strong underlying growth in demand and relatively limited hotel capacity growth. Going forward, the Company expects growth in both capacity utilisation and average room prices which will lead to increasing revenues. Norgani experiences a positive interest for hotel property assets but the investors are selective with regards to type of hotel, location, size and tenant composition. The Company is positioned for further hotel property investments. The current equity level allows for acquisitions of approximately NOK 1,5 bn. Further investment activity will primarily be financed through 75%-80% additional debt and share issues directed towards property sellers or shareholders/investors. The Company aims for a listing of Norgani Hotels ASA on the Oslo Stock Exchange during the fourth quarter

10 Gross rent - All countries Year/NOKm Norway Sweden Denmark Finland Total F Other tenants 2005** Guaranteed 2005 by Sellers* Normalised *The difference betwen 2005F and Normalised rent 2005 ** Other tenants 2005 is included in 2005F and Normalised rent 2006 Revenue split All countries NOKm Norway* Sweden Denmark Finland Total Room 209,9 306,5 113,4 29,0 658,7 Conference 3,7 12,4 7,8 0,0 23,8 F&B 25,8 69,0 29,7 7,6 132,0 Other 117,2 72,8 10,2 0,9 201,0 Total 365,5 460,6 161,0 37, ,6 *former Wenaas hotels only have a split between Room and Other Shareholder structure Shares Percentage Shareholder Country Share Account 1 2,950, % CANICA INVEST AS NOR ,701, % DEUTSCHE BANK AG LON PRIME BROKERAGE FULL GBR NOM 3 1,905, % MORGAN STANLEY AND C CLIENTS SAFE CUSTODY GBR 8.38 NOM 4 1,639, % BANK OF NEW YORK, BR BNY GCM CLIENT ACCOU CYM 7.21 NOM 5 1,522, % PANDOX AB SWE ,400, % CAPONA AB SWE ,176, % THE NORTHWESTERN MUT INSURANCE COMPANY FO USA ,016, % NORSK HYDROS PENSJON NOR ,000, % P-INVEST AS NOR , % SABARO INVESTMENTS L JOHN CASELY MCO , % ORKLA ASA NOR , % BANK OF NEW YORK, BR S/A ALPINE INTL REAL USA , % ODIN NORDEN NOR , % GOLDMAN SACHS & CO EQUITY NONTREATY CUS GBR 3.08 NOM , % WENAASGRUPPEN AS NOR , % MP PENSJON NOR , % BARINGS (GUERNSEY) L NON TREATY CLIENTS A GBG 2.20 NOM , % KAMABO INVEST AS C/O VENTOR AS NOR , % HABRA INVEST AS C/O VENTOR AS NOR , % EIENDOMSSPAR A/S NOR ,846, % 22,727,273 Total Gross rent expiration in % based on lease contract duration Gross rent expiration based on lease contract duration* 20.0 % 16.0 % 12.0 % 8.0 % 4.0 % 0.0 % * excl. Sellers guarantee * with Sellers 4 years guarantee ( 100% CPI adjusted) 10

11 Norgani Hotels property portfolio Number Hotel Municipality Operator of rooms Sqm gross rent 2005 Duration (years) Quality Hotel Alexandra/ Co Hotel Nobel Molde Choice Hotels Scandinavia , Quality Hotel Hafjell Øyer Choice Hotels Scandinavia 210 9, Quality Hotel Kristiansand Kristiansand Choice Hotels Scandinavia 210 9, Comfort Hotel Børsparken Oslo Choice Hotels Scandinavia 198 7, Scandic Bergen Airport Bergen Hilton/Scandic 197 9, Scandic KNA Oslo Hilton/Scandic , Rica Olrud Hotel 1 Ringsaker Rica 176 9, Comfort Hotel Holberg Bergen Choice Hotels Scandinavia 140 5, Total Norway (8 hotels) 1,532 83, Scandic Hotel Star Sollentuna Stockholm Hilton/Scandic , Quality Hotel Luleå Luleå Choice Hotels Scandinavia , Quality Hotel Prins Phillip Stockholm Choice Hotels Scandinavia 201 7, Ibis Stockholm Syd Stockholm Accor Hotels 190 8, Quality Hotel Ekoxen Linköping Choice Hotels Scandinavia , Scandic Hotel Ferrum Kiruna Kiruna Hilton/Scandic , Quality Hotel Grand Kristianstad Kristianstad Choice Hotels Scandinavia 149 7, Scandic Hotel Kalmar Väst Kalmar Hilton/Scandic 148 5, Scandic Hotel Bromma Stockholm Hilton/Scandic 144 6, Scandic Hotel Klarälven Karlstad Hilton/Scandic 143 5, First Hotel Mora Mora Pandox/First 135 9, First Hotel Linköping Linköping Tribe/First 133 6, Quality Hotel Winn, Göteborg Göteborg Choice Hotels Scandinavia 121 5, Best Western Princess Hotel Norrköping Portieren Norrköping 119 7, First Hotel Linné Uppsala Uppsala Tribe/First 116 5, Quality Hotel Winn, Huskvarna Jönköping Choice Hotels Scandinavia 112 7, Quality Hotel Prisma Skövde Choice Hotels Scandinavia 107 3, First Hotel Mårtenson Halmstad Tribe/First 103 6, First Hotel Royal Star Stockholm Cadhotels/First 103 4, Stadshotellet Princess Sandviken Sandviken Stadshotellet i Sandviken AB 84 7, Total Sweden (20 hotels) 2, , Comfort Hotel Europa Copenhagen Choice Hotels Scandinavia 230 8, Scandic Hotel Hvidovre Copenhagen Hilton/Scandic 207 9, Comfort Hotel Excelsior / The Mayfair Hotel Copenhagen Choice Hotels Scandinavia 204 7, Scandic Hotels Kolding Kolding Hilton/Scandic , Scandic Hotel Glostrup Copenhagen Hilton/Scandic 120 5, Total Denmark (5 hotels) , Comfort Hotel Pilotti Vantaa Bonfinn 211 8, Airport Hotel Bonus Inn Vantaa Citymac Travels 112 3, Total Finland (2 hotels) , Grand total (35hotels) 5, , ) Takeover January ) Takeover September

12 Norgani Hotels ASA For further information please contact: CEO Kjell Sagstad Telephone: CFO Helge Nerland Telephone: Chairman Jan P. Storetvedt Telephone: Mobile:

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010. www.norgani.no

Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010. www.norgani.no Anders Vatne, CEO Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010 www.norgani.no Agenda 1. Norgani - Pandox 2. Strukturen/kjennetegn i hotelleiendomsmarkedet

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Eiendom I Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom I - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 6,5 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Oslo Areal ASA 2. kvartalsrapport 2005 / 2 nd Quarter 2005

Oslo Areal ASA 2. kvartalsrapport 2005 / 2 nd Quarter 2005 2. Kvartalsrapport Report 2 nd Quarter 2005 Oslo Areal ASA 2. kvartalsrapport 2005 / 2 nd Quarter 2005 Vellykket børsnotering Bedret utleiesituasjon Langsiktig finansiering på plass Resultat 2. kvartal

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar november 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,0 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006.

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006. NEAS med 24 prosent vekst i første kvartal 2007 Lysaker, 14. mai 2007: NEAS fortsetter veksten og fikk en omsetning på 66 millioner kroner i første kvartal 2007, noe som er 24 prosent høyere enn tilsvarende

Detaljer

Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010

Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010 Olav Line, CEO Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010 NFF SEMINAR, OSLO KONSERTHUS Agenda Norwegian Property ASA Hvem er vi? Eiendomsbransjen

Detaljer

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION STOCK EXCHANGE NOTIFICATION SALE OF OWN SHARES TO EMPLOYEES/NOTIFIABLE TRADES In September 2005 has given the Group`s employees in Norway, Sweden and Denmark an offer whereby they can purchase shares in

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten. Trond Svartsund

Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten. Trond Svartsund Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten Trond Svartsund Framtidens kraftsystem? Tilknytning til nettet Fra 1.januar 2010 trådte følgende lovtekst i kraft: 3-4. (Tilknytningsplikt) Alle som innehar

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

LANGSIKTIGE SPAREMIDLER REPRESENTERER EN «NY» KILDE TIL KAPITAL. Idar Kreutzer Adm. direktør, Finans Norge

LANGSIKTIGE SPAREMIDLER REPRESENTERER EN «NY» KILDE TIL KAPITAL. Idar Kreutzer Adm. direktør, Finans Norge LANGSIKTIGE SPAREMIDLER REPRESENTERER EN «NY» KILDE TIL KAPITAL Idar Kreutzer Adm. direktør, Finans Norge Betydelig behov for investeringer i ny infrastruktur Forventet investeringbehov for urban infrastruktur

Detaljer

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge Litt om Arcus Gruppen «Speed to marked» ---- ved oppkjøp og konsolidering Oppkjøp av

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

Avantor ASA Kvartalsrapport 2003

Avantor ASA Kvartalsrapport 2003 AVANTOR ASA Nydalsveien 21 Postboks 4538 Nydalen 0404 Oslo Sentralbord 45 48 54 00 Kundesenter 93 09 09 70 Telefaks 23 00 64 84 post@avantor.no www.avantor.no Avantor ASA Kvartalsrapport 2003 Eiendom for

Detaljer

General Information 1

General Information 1 General Information 1 Historical Development 1989 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2008 1. Norsk Energiverk Forsikring AS (NEFO) established in 1989 as a Captive for a number of Norwegian Hydro Utility Companies.

Detaljer

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 NORMAN ASA 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 Lysaker, 11. juli 2002 / 11 th July 2002 Norman med 25% vekst og 22% EBITDA margin Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 61,7 millioner i 2. kvartal 2002.

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

2001: Andre Kvartal/Second Quarter

2001: Andre Kvartal/Second Quarter 2001: Andre Kvartal/Second Quarter TANDBERG Television med resultat på 33 millioner kroner Andre kvartal 2001 Omsetning på 374 millioner (+54%) og et overskudd før skatt på 33 millioner kroner Overføring

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Hordaland på Børs - Bente A. Landsnes, 22. august 2013 2 21 selskaper i Hordaland er på børs 3 Finansmarkedene i endring Finanskrise kapitaltørke,

Detaljer

Storfusjon. Major merger. Kvartalsrapport/Quarterly report

Storfusjon. Major merger. Kvartalsrapport/Quarterly report Storfusjon Major merger Kvartalsrapport/Quarterly report Andre kvartal 2006/Second quarter 2006 Hovedtrekk AKVAsmart fusjonerer med Polarcirkel og Wavemaster danner AKVA group ASA som blir den klart største

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 Office Systems ASA (Oslo 27.10.1999) Office Systems ASA ble registrert 6.oktober 1999. Dette er således første kvartalsrapport for selskapet som ble fisjonert fra SuperOffice

Detaljer

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ikornnes 4. August 2014. Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Denne meldingen

Detaljer

Reach Subsea ASA. Konsernrapport Consolidated report. 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012. Normand Reach

Reach Subsea ASA. Konsernrapport Consolidated report. 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012. Normand Reach Reach Subsea ASA Konsernrapport Consolidated report 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012 Normand Reach Reach Subsea ASA Org. nr. 922 493 626 Konsernrapport 4. kvartal 2012 Høydepunkter 2012 Juni o En ekstraordinær

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006 WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS Report for the 4th quarter of 2006 Oslo, 31 januar, 2007 Visma oppnådde i 2006 en omsetning på NOK 2306m mot NOK 1907m i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 21%. Av dette utgjorde

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Report. Første halvår 2008. First half-year 2008

Report. Første halvår 2008. First half-year 2008 Report Første halvår 2008 First half-year 2008 Første halvår 2008 27. AUGUST 2008 Første halvår 2008 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2008 Leieinntekter Driftsresultat Oppskrivning av eiendom 4 412 TUSD 770 TUSD

Detaljer

Acta Holding ASA. Rapport 1. halvår 2001

Acta Holding ASA. Rapport 1. halvår 2001 Acta Holding ASA Rapport 1. halvår 2001 1. halvår 2001 Total omsetning marginalt høyere enn fjoråret (137 vs 134 MNOK) Resultat før skatt på -102 MNOK 1. halvår Inntektene i Rådgivning Sverige økte fra

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

ODIN Maritim. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Maritim. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Maritim Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Maritim - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,1 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

NORWEGIAN PROPERTY ASA 1. KVARTAL 2009

NORWEGIAN PROPERTY ASA 1. KVARTAL 2009 RESULTATRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2009 30. APRIL 2009 NORWEGIAN PROPERTY ASA 1. KVARTAL 2009 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2009 Driftsresultat før verdijusteringer var NOK 105,1 millioner (NOK 70,3 millioner) 1.

Detaljer

11 MND. Hva skjer internasjonalt? Hva skjer? IFRS 2005 Hva innebærer det for norske foretak? Lars I. Pettersen

11 MND. Hva skjer internasjonalt? Hva skjer? IFRS 2005 Hva innebærer det for norske foretak? Lars I. Pettersen Hva skjer internasjonalt? 2005 Hva innebærer det for norske foretak? Lars I. Pettersen 1 05.02.2003 Hva skjer? 2005 Hva innebærer det? Resultat/balanse-effekter Overgangsvirkninger Disclosures Hvordan

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ), holdes i lokalene til: NOTICE OF EXTRAORDINARY

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år ODIN Konservativ Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,5 prosent.

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

Report for the 1 st quarter of 2009

Report for the 1 st quarter of 2009 Report for the 1 st quarter of 2009 Oslo, 16. april, 2009 Første kvartal 2009 ble Visma s beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA

MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA rnakiiig tomorrow beter GROUP (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

Strengthening the resilience of the banking sector av desember 2009 side 60-65. 29. mars 2010. Accounting balance sheet value

Strengthening the resilience of the banking sector av desember 2009 side 60-65. 29. mars 2010. Accounting balance sheet value QIS-skjemaer relatert til uvektet egenkapitalandel (Leverage Ratio) 16. mars 2010 Christian Myrdahl Bakgrunn Overdreven gjeldsoppbyggning (på og utenom balansen) forut for finanskrisen. Mange banker viste

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt 1 DISCLAIMER This company Presentation includes and is based, inter

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

With effect from 1 January 2005, FESIL ASA applies the International Financial Reporting Standards (IFRS) in the consolidated accounts.

With effect from 1 January 2005, FESIL ASA applies the International Financial Reporting Standards (IFRS) in the consolidated accounts. QUARTERLY REPORT - 4. QUARTER 2006. FESIL ASA - Preliminary Result 2006. With effect from 1 January 2005, FESIL ASA applies the International Financial Reporting Standards (IFRS) in the consolidated accounts.

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende Riga February 2015 Facts about HENT AS Established in 1980 as «Bygg og Anlegg AS» Changed name to «HENT AS» i 2007 Contractor and project developer, with emphasis on turnkey contracts and cooperation projects

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer