Husfliden i Vestfold Årsmelding og regnskap 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husfliden i Vestfold Årsmelding og regnskap 2014"

Transkript

1 Husfliden i Vestfold Årsmelding og regnskap 2014 Årsmeldinger for SA Husfliden Holmestrand SA Husfliden Larvik 1

2 Innhold Side 3 Innkalling og saksliste Vestfold Husflidslag Side 4 Innkalling og saksliste Husfliden Larvik SA Side 5 Årsberetning SA Husfliden Larvik Side 7 Resultatregnskap Husfliden Larvik SA Side 8 Balanse Husfliden Larvik SA Side 10 Årsberetning SA Husfliden Larvik Side 12 Budsjett Husfliden Larvik AL Side 13 Uttalelse fra ledelsen til BDO Side 15 Innkalling til årsmøte i Husfliden Holmestrand SA Side 16 Årsberetning Husfliden Holmestrand SA Side 19 Resultatregnskap Husfliden Holmestrand SA Side 20 Balanse Husfliden Holmestrand SA Side 22 Saldobalanse Husfliden Holmestrand SA Side 25 Posteringsdokumentasjon - Husfliden Holmestrand SA Side 26 Revisors beretning - Husfliden Holmestrand SA Side 28 Balanse Husfliden Holmestrand SA Side 29 Budsjett Husfliden Holmestrand SA Side 30 Daglig leders beretning - Husfliden Tønsberg AS Side 31 Vestfold Husflidslag hovedstyre Side 34 Kurslærere Side 37 Årsmelding Vestfold Husflidslag Side 41 Årsmelding Nettverk Vev Vestfold Side 42 Balanse Vestfold Husflidslag Side 43 Årsplan Vestfold Husflidslag Side 44 Referat fra årsmøtet Vestfold Husflidslag Side 48 Årsmelding Larvik Husflidslag Side 50 Årsmelding Sandefjord Husflidslag Side 51 Årsmelding Nøtterøy Husflidslag Side 52 Årsmelding Tønsberg Husflidslag Side 53 Årsmelding Horten Husflidslag Side 54 Årsmelding Holmestrand Husflidslag Side 55 Årsmelding Svelvik Husflidslag Side 56 Årsmelding Husflidskonsulenten i Vestfold Side 58 Adresselister 2

3 3

4 INNKALLING TIL ÅRSMØTET I HUSFLIDEN LARVIK SA Onsdag 18.mars 2015 kl Vertskap for årsmøtet: Nøtterøy Husflidslag Sted: Hellalia restaurant/golfbanen Nøtterøy SAKSLISTE Åpning 1. Navneopprop 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling og saksliste 4. Valg av referent 5. Valg av to representanter til tellekorps. 6. Valg av to representanter til å underskrive protokollen 7. Godkjennelse av årsregnskapet. Resultatregnskapet, Balanse og noter. 8. Anvendelse av årets overskudd eller dekning av årets underskudd. 9. Årsberetning for Årsrapport fra butikken 11. Revisjonsberetning 12. Orientering om budsjett for Valg av styret i Husfliden Larvik SA a. Leder b. Styremedlem c. Vara medlem 14. Valg av revisor 15. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 16. Fastsettelse av styrets honorarer 17. Innkomne saker: 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Til BDO AS ved Arne Geir Jensen Uttalelse fra ledelsen Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Husfliden Holmestrand SA for året som ble avsluttet den 31. desember 2014, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning at: 1) Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for revisjonsoppdraget datert og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk inkludert fremleggelse av all relevant informasjon. 2) Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll- systemene er involvert, eller andre uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet. 3) Vi har gitt fullstendige opplysninger om selskapets nærstående parter. 4) Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer som kan medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for selskapet. Det er gitt opplysninger om mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse. 5) Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi mener at virkningen av ikkekorrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet totalt sett. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg. Vi kjenner ikke til at det foreligger vesentlige mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. 6) Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater, generalforsamlingsprotokoll mv. Siste styremøte ble avholdt. 7) Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. 8) Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet: a) Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter; b) Tap som følge av kjøps - og salgsavtaler; c) Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt; d) Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet. 9) Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. 10) Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av eiendeler eller gjeld i årsregnskapet. 11) Vi har identifisert alle overflødige og ukurante varer, og ingen varer er bokført til beløp som overstiger salgsverdien. 13

14 14

15 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HUSFLIDEN HOLMESTRAND SA Onsdag 18.mars 2015 kl Vertskap for årsmøtet: Nøtterøy Husflidslag Sted: Hellalia restaurant/golfbanen Nøtterøy SAKSLISTE Åpning 1. Navneopprop 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling og saksliste 4. Valg av referent 5. Valg av to representanter til tellekorps 6. Valg av to representanter til å underskrive protokollen 7. Godkjennelse av årsregnskapet for 2014, resultat og balanse 8. Anvendelse av årsoverskudd 9. Årsberetning Årsrapport fra butikken 11. Revisjonsberetning 12. Orientering om budsjett Valg av styret i Husfliden Holmestrand SA a) Leder b) Styremedlem 14. Valg av revisor 15. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 16. Fastsettelse av styrets honorarer 17. Innkomne saker 18. Blomster 15

16 HUSFLIDEN HOLMESTRAND SA - ÅRSBERETNING 2014 INNLEDNING 2014 har vært et år med stor aktivitet. Vi har økt salget på tekstiler, interiør, bunadsko, herrebunad og bunad-sølv, mens vi har gått noe tilbake på strikkegarn. Totalt medfører dette en økning på ca. 6%. Gledelig er det at vi ligger over budsjettet som vi har satt opp for året! Aktiviteten har vært stor med mange arrangement og tiltak. ARRANGEMENT 7.januar Larvik Husflidslag. Tema: skjerf og sjal. 8.januar Personalmøte. 13.januar VH bunadnemdmøte 14.januar Nettverk vev styremøte januar Norsk Flid: kurs/møte i Oslo 22.januar Årsmøte Holmestrand Handel og Hygge 23. januar Innkjøpsmesse Lillestrøm 28.januar Strikke-kafé 1.februar Vestfold Husflidslag: bunadlærer-møte i Tønsberg 5.februar Holmestrand Husflidslag: årsmøte 11.februar Forretningsstyremøte 25.februar Strikkekafé 3.mars Nettverk vev Vestfold: styremøte 12.mars Nettverk vev Vestfold: møte Hillestad. 17.mars Sande Bygdekvinnelag: Strikkekafe, interiørstrikk. 19.mars VH årsmøte og årsmøte for butikken. 24.mars Hyggetreff i Husfliden Larvik 25.mars Strikkekafé 7.april VH bunadnemdmøte 8.april Forretningsstyremøte 19.mai VH bunadnemdmøte 27.mai NH`fagutvalg vev møte 28.mai Forretningsstyremøte 2.-4.juni Norsk Flid: generalforsamling Trondheim. 5.juni Markering for 2 ansatte i Eidsfoss 10.juni VH bunadnemdmøte 17.juni Forretningsstyremøte 18.juni Nettverk vev Vestfold styremøte 11.august VH bunadnemdmøte. 20.august Norsk Flid: møte i Oslo august Innkjøpsmesse i Oslo/Lillestrøm 25.august Nettverk vev Vestfold styremøte 1.september Personalmøte 9.september NF bunadmesse Oslo 16

17 10.september september 22.september 30.september 6.oktober 7.oktober 8.oktober 14.oktober 28.oktober 4.november 5.november 11.november 12.november 25.november 29.november 2.desember Nettverk vev Vestfold: styremøte Vevmesse Umeå, Sverige Forretningsstyremøte Strikkekafe VH bunadnemd møte Stokke Besøk i butikken fra vevstue i Rygge. Motevisning på Holmestrand Fjordhotell i samarbeid med Holmestrand Husflidslag. Louis Jacoby underholdt. NH`s fagutvalg i vev møte. Strikkekafe Motevisning i Hof i samarbeid med Hof Bygdekvinnelag Nettverk vev Vestfold: styremøte Nettverk vev møte Tønsberg i samarbeid med VH. Tema: Osebergtekstilene. Holmestrand Handel og Hygge møte Strikkekafe Julebord for de ansatte Forretningsstyremøte. PERSONAL-ENDRINGER I mai slutta Nina Horne Heidum, ved oppnådd aldersgrense. Hun har arbeidet hos oss i 26 år. Silje Nordhagen har vært lørdagshjelp i 3 år. Hun slutta 1. august for å flytte til Oslo og fortsette på skole. Gunhild Sønslien slutta hos oss 1.november for å begynne å jobbe i Husfliden Tønsberg. I juni fikk vi ny lørdagshjelp da Stine Njøten begynte hos oss. 1.august begynte Kerstin Bennitz å jobbe hos oss som butikkfunksjonær og dekoratør. 1.november begynte Ingjerd Skog som butikkfunksjonær hos oss. Merethe Grønvold har tatt over som nestleder i butikken etter Gunhild Sønslien. UTDANNING 2 av de ansatte har deltatt på Folkeuniversitetets kurs i salg, servise og sikkerhet. Innholdet i kurset kan føre frem til fagbrev. VERV Daglig leder fortsetter som husflidsbutikkenes representant i Norges Husflidslags fagutvalg i vev og har vært med å utarbeide fire nye billedvevmønstre for NH s husflidsbutikker. Hun er også med i styret i nettverk vev Vestfold. Daglig leder er valgt som Husflidsbutikkenes representant i VH s bunadnemd. SLUTTKOMMENTAR Dette året har vært en stor utfordring for oss pga. vesentlige endringer i personalet. Jeg vil takke de gode medarbeiderne vi har, for god støtte og godt samarbeid! Til tross for alle 17

18 endringene i personalet, har vi klart å holde hjulene i gang og endt opp med et godt resultat. Takk til alle de gode kundene våre, som gjør at det er hyggelig å gå på jobb. En stor takk må også rettes til alle våre produsenter, som gjør det mulig for oss å levere kvalitetsbunader produsert lokalt. Takk til de vi samarbeider med; spesielt nevnes Holmestrand Husflidslag, Vestfold Husflidslag og forretningsstyret. Holmestrand, 10.februar 2015 Nora-Marie Sogn Wiik 18

19 Resultatregnskap Husfliden Holmestrand Sa Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Husfliden Holmestrand Sa 19 Side 1

20 Balanse Husfliden Holmestrand Sa Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Investeringer Aksjer og andeler i foretak i samme konsern Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Husfliden Holmestrand Sa Side 2

21 Balanse Husfliden Holmestrand Sa Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital Note Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Holmestrand, Styret i Husfliden Holmestrand Sa Nora Marie Sogn Wiik Daglig leder Marie Ørdal Styremedlem Tone Vatle Johansen Styreleder Birgit M. Hovde Styremedlem Kari Mette Roalsø Styremedlem Husfliden Holmestrand Sa 21 Side 3

22 Saldobalanse Klient Husfliden Holmestrand Sa Fødsels-/org.nr Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig INVENTAR 5 473, ,00 0, AIR CONDITION ANLEGG 6 979, ,00 0, VAREBEHOLDNING , , , TERMINAL ,10 0, , OPPTJENT, IKKE FAKTURERT DRIFTSINNTEKT 0, , , FORSKUDDSBET. KOSTNADER 657,94-657,94 0, Forskuddsbetalt forsikring 0, , , FORSKUDDSBET.KOSTNADER 1 950,00 0, , AKSJER I NORSK FLID 4 320,00 0, , KASSE 8 582,00 0, , KASSE GAVEKORT ,00 0, , KASSE TILGODESEDDEL ,35 0, , DEPOSITUM ,00 0, , SKATTETREKKSKONTO ,50 0, , POSTBANKEN 61,70 0,00 61, ANNEN EGENKAPITAL , , , VEVKONTO ,81 0, , VESTFOLD HUSFLIDSLAG ,00 0, , BANK ,63 0, , KREDITORER ,73 0, , BETALBAR SKATT 0, , , SKATTETREKK ,00 0, , OPPGJØRSKONTO MVA ,61 0, , SKYLDIG ARB.G.AVGIFT ,00 0, , A.G.A.AV PÅL.FP ,00 0, , PÅLØPTE FERIEPENGER ,00 0, , PÅLØPTE KOSTNADER , , , SALG TURISTVARER ,88 0, , SALG SMYKKER ,20 0, , SALG TEKSTILER ,37 0, , SALG INTERIØR OG PYNT ,11 0, , SALG VEVUTSTYR ,36 0, , SALG BØKER OG KUNST ,70 0, , SALG KONFEKSJON ,70 0, , SALG HÅNDSTRIKK ,28 0, , SALG FOTTØY ,04 0, , SALG TILBEHØR KLÆR ,00 0, , SALG SKO BUNAD ,20 0, , SALG BUNAD FERDIG DAME ,20 0, , SALG BUNAD FERDIG HERRE ,00 0, , SALG MATERIALPAKKE DAME ,16 0, , SALG TILBEHØR BUNAD ,80 0, , SALG METERVARE BUNAD ,46 0, , SALG TJENESTER BUNAD ,60 0, , SALG STRIKKEGARN ,05 0, , SALG VEVGARN ,60 0, , SALG TILBEHØR GARN ,69 0, , SALG BUNADSØLV ,15 0, , ENGROSALG ,43 0, , SALG BUNAD FERDIG BARN ,76 0, , SALG MATERIALPAKKER BARN -53,60 0,00-53, SALG TJENESTER GAVER -326,40 0,00-326, SALG BRODERIER ,54 0, , SALG TJENESTER KLÆR ,00 0, , SALG MATERIALPAKKE HERRE ,60 0, , SALG BARNEVARER ,92 0, , SALG KURS ,20 0, , SALG NF FORMIDLINGSSALG ,36 0, , SALG PORTO ,20 0, , Uttak av tjenester (høy sats) ,00 0, , RABATT OG ANNEN SALGSINNTEKTSREDUKSJON ,80 0, , SALG , , ,00 Maestro Årsoppgjør Husfliden Holmestrand Sa Side 1 22

23 Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig FRAKT,TOLL OG SPEDISJON ,25 0, , VAREKJØP HÅNDSTRIKK 4 989,80 0, , VAREKJØP STRIKKEGARN ,44 0, , VAREKJØP TEKSTILER ,06 0, , VAREKJØP KONFEKSJON ,56 0, , VAREKJØP FOTTØY ,36 0, , VAREKJØP VEVGARN ,34 0, , VAREKJØP SMYKKER ,01 0, , VAREKJØP BUNAD FERDIGE ,40 0, , VAREKJØP MATERIALPAKKE DAME ,71 0, , VAREKJ.BUNADSSØLV ,92 0, , VAREKJØP BUNADSTILBEHØR ,20 0, , VAREKJØP BUNAD FERDIG HERRE ,00 0, , VAREKJØP METERVARE BUNAD ,71 0, , VAREKJØP TJENESTER BUNAD ,00 0, , VAREKJØP TILBEHØR GARN ,97 0, , VAREKJØP TURISTVARER ,20 0, , VAREKJØP INTERIØR OG PYNT ,82 0, , VAREKJØP VEVUTSTYR ,40 0, , VAREKJØP BØKER OG KUNST ,80 0, , VAREKJØP TILBEHØR KLÆR ,00 0, , VAREKJØP SKO BUNAD ,85 0, , VAREKJØP FERDIG BUNAD BARN ,00 0, , VARELAGERENDRING 0, , , FREMMEDYTELSER 6 174,40 0, , LØNN TIL ANSATTE ,00 0, , LØNN LEDER ,00 0, , LØNN STYREHONORAR ,00 0, , LØNN BUNADSØM ,00 0, , FERIEPENGER BEREGNET ,00 0, , OTP ,42 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT ,00 0, , AGA av avsatt FP ,00 0, , TREKKPLIKTIG BILGODTGJ. 550,00 0,00 550, GAVER TIL ANSATTE, FR.BER ,00 0, , GAVER TIL ANSATTE, IKKE FR.BER. 800,00 0,00 800, OVERTIDSMAT 2 423,00 0, , YRKESSKADEFORSIKRING 6 671, , , ANNEN PERSONALKOSTNAD ,50 0, , AVSKRIVNINGER 0, , , LEIE LOKALE ,00 0, , HUSLEIE U/MVA ,07 0, , Leie lokaler 5 555,58 0, , LYS, VARME ,88 0, , RENHOLD 3 959,20 0, , LEIE DATASYSTEMER ,72 0, , NYE VEVMØNSTER , , , DATAUTSTYR 2 000,00 0, , Programvare vedl.hold 2 602,40 0, , REKVISITA 4 591,30 0, , NORSK FLID SERVICEAVGIFT ,00 0, , REP OG VEDLIKEHOLD UTSYR 9 265,80 0, , REVISJON ,00 0, , REGNSKAPSHONORAR ,00 0, , KONTORREKVISITA ,54 0, , AVISER, TIDSKR. BØKER O.L. 910,00 0,00 910, MØTER,KURS,OPPDATERING O.L ,60 0, , TELEFON ,94 0, , PORTO ,00 0, , BILGODTGJØRELSE, OPPG.PLIKTIG 3 053,00 0, , REISEKOSTNADER, IKKE OPPG.PL ,87 0, , PERSONTRANSPORTTJENESTE, LAV SATS 3 072,22 0, , SALGSKOSTNAD 6 168,80 0, , REKLAMEKOSTNADER ,82 0, , KONTINGENTER M/FRADRAG ,00-500, , KONTINGENT IKKE FRADRAGSBER. 0,00 500,00 500, GAVER FR.BER 1 927,00 0, , FORSIKRINGER , , ,00 Maestro Årsoppgjør Husfliden Holmestrand Sa Side 2 23

24 Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig STYREMØTER 1 373,00 0, , ØREDIFFERANSER VED AVSTEMMING -11,03 0,00-11, BANK OG KORTGEBYR 8 795,27 0, , KREDITTKORTPROVISJONER ,16 0, , ANNEN KOSTNAD 7 959,00 657, , ANNEN KOSTNAD - IKKE FRADRAG 3 440,00 0, , ANNEN RENTEINNTEKT -138,03 0,00-138, VALUTAGEVINST (AGIO) -557,87 0,00-557, ANNEN FINANSINNTEKT ,00 0, , RENTER SKATT 20,00 0,00 20, ANNEN RENTEKOSTNAD 7 462,48 0, , RENTEKOSTNAD LEVERANDØRGJELD 1 893,15 0, , VALUTATAP (DISAGIO) 1 296,36 0, , BETALBAR SKATT 0, , , OVF.TIL ANNEN EK 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 Sammendrag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Sammendrag: Sum 0,00 0,00 0,00 Maestro Årsoppgjør Husfliden Holmestrand Sa Side 3 24

25 Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient Husfliden Holmestrand Sa Fødsels-/org.nr Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Tilleggsposteringer T , AIR CONDITION ANLEGG T , INVENTAR T , AVSKRIVNINGER T Endring varelager , VAREBEHOLDNING 4390 VARELAGERENDRING T Opptjent, ikke fakt. driftsinnt., RF ikke postert 2 494, OPPTJENT, IKKE FAKTURERT DRIFTSINNTEKT 3999 SALG T Periodisert forsikring, inng. fakt , Forskuddsbetalt forsikring T , FORSIKRINGER T , YRKESSKADEFORSIKRING T IF 1057, medl.avg. ikke fr.ber. 500, KONTINGENT IKKE FRADRAGSBER.7400 KONTINGENTER M/FRADRAG T Saldo kto kostn.føres 657, ANNEN KOSTNAD 1700 FORSKUDDSBET. KOSTNADER T Kto nedskrives til saldo kto , PÅLØPTE KOSTNADER 6506 NYE VEVMØNSTER Disponeringer D Betalbar skatt , BETALBAR SKATT 2500 BETALBAR SKATT D Overført til annen egenkapital , OVF.TIL ANNEN EK 2050 ANNEN EGENKAPITAL Vi bekrefter herved at at ovennevnte posteringer er utført er utført på bakgrunn på bakgrunn av instruks av instruks fra oss. fra oss. Holmestrand, Nora Marie Sogn Wiik Maestro Årsoppgjør Husfliden Holmestrand Sa Side 1 25

26 26

27 27

28 28

29 Budsjett Husfliden Holmestrand SA 2015 kto: budsjett 2014 regnskap 2014 budsjett 2015 inntekter: salgsinntekter kr kr kr engrossalg 3022 kr kr kr andre inntekter sum inntekter kr kr kr Kostnader: varekost kr kr kr lønn kr kr kr styrehonorar 5015 kr kr kr driftskostnader: kr - kr - Avskrivninger 6010 kr kr kr Frakt, transport 6100 kr - kr - kr - Toll og spedisjon 6110 kr - kr - kr - husleie 6300 kr kr kr husleie inn 6301 kr (10 000) kr (8 633) kr (10 000) Leie lokaler ifm strikkekafe 6310 kr kr kr Renovasjon 6320 kr - kr - kr - Lys,varme 6340 kr kr kr Områdekontroll 6341 kr - kr - kr - Renhold 6360 kr kr kr Annen kostnad kr - kr - kr - leie datasystemer 6420 kr kr kr Nye mapper skillbragd 6506 kr - kr kr - Iinventar 6540 kr kr Datautstyr 6551 kr kr kr Programvare vedlikehold 6553 kr kr kr Rekvista 6560 kr kr kr norsk flid serviceavgift 6593 kr kr kr Rep.og vedlikehold bygn Rep.og vedlikehold utstyr 6620 kr kr kr regnskapshonorar 6705 kr kr kr revisjon 6701 kr kr kr kontoromkostninger, ikke data kr kr kr Aviser, tidsskrifter 6840 kr kr 910 kr Møter, kurs, oppdatering 6860 kr kr kr telefon 6900 kr kr kr Datakommunikasjon 6907 kr - kr - porto 6940 kr kr kr km bilgodtgjørelse 7100 kr kr kr Reisekostnader (ikke oppg.pl.) 7140 kr kr kr Persontransporttjeneste lav sats 7149 kr kr kr diett uten aga 7160 kr - kr - kr - salgskostnad 7300 kr kr kr embalasje 7301 kr - kr - kr - annonsering kr kr kr kontigenter med fradrag 7400 kr kr kr Kontigent, ikke fradrag 7410 kr - kr - kr - gaver, fradragsberettiget 7420 kr kr kr gaver, ikke fradrag(bunadnemd) 7430 kr - kr - kr - forsikringer 7500 kr kr kr Garantiprovisjon 7550 kr - kr - kr - Styre og bedr.fors.møter 7700 kr - kr - kr - Generalforsamling/styrmøte 7710 kr kr Styremøter 7711 kr kr kr Øredifferanse ved avstemming 7740 kr - kr (11) kr - gebyr bank, post etc kr kr kr Kreditkortprovisjoner 7780 kr kr kr Annen kostnad 7790 kr kr kr Annen kostnad, ikke fradrag 7791 kr annen driftskostnad kr kr kr SUM driftskostnader kr kr kr Rentekostnad,i.fr.ber kr - kr - Annen renteinntekt 8050 kr - kr (138) kr - Valutagevinst 8060 kr - kr - Annen finansinntekt 8070 kr - kr (4 021) kr - Utbytte fra samvirkeforetak 8075 renteutgifter kr kr kr Valutatap 8160 kr skattekostnad 8800 kr kr kr driftskostnader totalt: kr kr kr resultat kr kr kr

30 HUSFLIDEN TØNSBERG A/S Daglig leders beretning 2014 I 2014 har det vært store utfordringer med bemanningen. Selv om vi har ansatt 2 nye personer i 100 % stilling, er vi fortsatt for få. Stabil arbeidskraft har vi vært bortskjemt med, og at man slutter før pensjonsalderen har vært utenkelig.trøsten er at de 2 som har valgt å slutte dette året har hatt en personlig, god grunn til det. Når det gjelder bunadsproduksjonen, går det mye tid til å organisere dette. Vi jobber hele tiden med å lære opp nye produsenter, da flere etter hvert har fått en høy alder. Vi har mye delproduksjon og lager på bunader, noe som gjør at vi kan levere bunader raskere. Takket være den stabile etterspørselen etter våre bunader er omsetningen så bra. Salg av bunad og tilbehør utgjør en stor andel av vår omsetning. Vi merker en stadig økende etterspørsel etter mannsbunader og vi kunne ha solgt langt fler hvis vi hadde klart å sy. Vi har i løpet av året hatt besøk av Nøtterøy Husflidslags medlemmer hvor vi viste nye strikkemodeller fra Rauma og Pt. Vi har dessverre ikke kunnet stille opp på andre besøk pga høyt arbeidspress og for få ansatte. Det har vært møter og kurs med Norsk Flid og 2 Gave- og interiørmesser. Styreleder og daglig leder deltok på generalforsamlingen i Trondheim 2-4 juni. Det var en fin tur med møter og omvisning i den fine butikken. Daglig leder sitter som representant i fagutvalget for bunad i Norsk Flid og i Norges Husflidslags fagutvalg for bunad. Til slutt vil jeg takke mine gode medarbeidere for et trivelig arbeidsmiljø og for alt merarbeidet de har bidratt med! Tusen takk til alle produsentene som vi er så avhengige av. Takk også til husflidslagene og styret vårt for et godt samarbeide. Tønsberg. 1.februar 2014 Rita H.Gallis Fadum 30

31 Norges Husflidslag, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo Tlf: Fax: E-post: VESTFOLD HUSFLIDSLAG HOVEDSTYRET Verv Navn Adresse Sted Telefon Mobil E-post Leder Berit Rønningen Haneholmveien Sandefjord Nestleder Ellen Holtan Folkestad Liaveien Vear Sekretær Amalie Riisager Rekkeviksgate 11 b 3260 Larvik Kasserer Tove E. Forså Trollheggveien 13 A 3152 Tolvsrød Styremedlem Kari-Mette Roalsø Pegasusveien Tønsberg Styremedlem Inger Brynhildsen Furusvingen Svelvik styremedlem Synøve Birkeland Østbyveien Tjodalyng Svendsen Vara Anne Grete Skjeggedal Brandsvei Tønsberg Vara Jorun Berulfsen Kutterveien Skallestad Revisor Wenke Thode Platåveien 19 A 3080 Holmestrand Husflidkonsulent Navn Adresse Sted Telefon Mobil E-post Annie Eikenes Herfellveien Tjodalyng VALG KOMITÉ Verv Navn Adresse Sted Telefon Mobil E-post Leder Solveig Nodland Hogsrødveien Andebu Medlem Vigdis Kittang Ramstad Sidensvansveien Vestskogen Medlem Marit Sundt. C. J. Andersens vei Larvik BUNADSNEMNDA

32 Verv Navn Adresse Sted Telefon Mobil E-post Leder Unni Løken Nordskog 3231 Sandefjord ommune.no Rep VH Inger Brynhildsen Furusvingen Svelvik Representant for Edel Hiim Bergstien Tønsberg 2016 bunadslærere Representant for bunadslærere Representant for butikkene Kari Lønn Vivestadlinna Ramnes Nora-Marie Sogn Wiik Dalen 3277 Steinsholt TURKOMITE Verv Navn ADRESSE STED TELEFON MOBIL EPOST Representant Brit Rivrud Irisveien Sandefjord medlem Ragnhild Rognstad Snipeveien Tønsberg Medlem Ellen Gommerud Agnesveien Stavern NETTVERK VEV Navn Adresse Sted Telefon Mobil E-post Medlem Nora Marie Sogn Wiik Dalen 3277 Steinsholt Medlem Eva Lie Hermann Smithsgt Horten Medlem Berit Knai Johansen Granborgveien Tolvsrød VESTFOLD HUSFLIDSLAG FORETNINGSSTYRET Husfliden Holmestrand SA Verv Navn Adresse Sted Telefon Mobil E-post Leder Holmestrand Tone Vatle Johansen Konvallveien Holmestrand Styremedlem Birgit M. Hovde Øvre Smidsrødvei Tønsberg Sekretær Marie Ørdal Sykehusveien 9B 3080 Holmestrand Styremedlem/ rep VH Husfliden Nora Marie Sogn Wiik Dalen 3277 Steinsholt

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Kurs og program. Høsten 2015. Medlemsblad

Kurs og program. Høsten 2015. Medlemsblad Kurs og program Høsten 2015 Medlemsblad NY BOK FOR BARN OG UNGDOM! ZSPOR #MØNSTER#DEKOR Ei variert bok som gir deg mange innfallsvinkler til å utvikle egne ideer. Boka Z SPOR # mønster # dekor gir inspirasjon

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

ULLENSAKER HUSFLIDSLAG AKTIVITETER KURS OPPLEVELSER HØST 2010 1910 2010 100 ÅR NORGES HUSFLIDSLAG

ULLENSAKER HUSFLIDSLAG AKTIVITETER KURS OPPLEVELSER HØST 2010 1910 2010 100 ÅR NORGES HUSFLIDSLAG ULLENSAKER HUSFLIDSLAG KURS AKTIVITETER OPPLEVELSER HØST 2010 1910 2010 100 ÅR NORGES HUSFLIDSLAG Velkommen til ny høstkatalog! Katalogen er fylt med mange forskjellige kurs og andre aktiviteter. Vi har

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

INNHOLD. SE HER 52. årgang 2015

INNHOLD. SE HER 52. årgang 2015 SE HER 52. årgang 2015 Oslo Døveforening er en interesse-forening for tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. Stiftet 17.11.1878 Tilsluttet: Norges Døveforbund FFO-Oslo Medlemstall: 512 medlemmer pr 31.12.2014

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer