Innkalling til årsmøte i Skedsmokorset Kulturforum Onsdag den 09.mars kl i foajéen Samfunnshuset på Skedsmokorset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte i Skedsmokorset Kulturforum Onsdag den 09.mars kl. 18.00 i foajéen Samfunnshuset på Skedsmokorset"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte i Skedsmokorset Kulturforum Onsdag den 09.mars kl i foajéen Samfunnshuset på Skedsmokorset Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Godkjenning av agenda for årsmøtet. 4. Årsberetning Regnskap Revisors beretning 7. Innkomne forslag 8. Budsjett 2011 Fastsettelse av medlemskontingent 9. Informasjon fra Styret: a. Samarbeide med Samfunnshuset på Skedsmokorset BA b. Samarbeide med NaKuHel Norge c. Kommuneplanen d. Områderegulering for Husebyjordet e. Låveprosjektet på Huseby Gård Mulighetsstudie Kulturhus f. Aktiviteter i Valg av styre, valgkomité og revisor 11. Avslutning

2 Org.Nr.: Tlf: Fax: Årsberetning 2010 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002 Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området. Ethvert arbeid og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt. Skedsmokorset Frivilligsentral Huseby Gård er en avdeling i Skedsmokorset Kulturforum under felles styre og regnskap. Begge virksomheter er lokalisert i Bestyrerboligen på Huseby Gård, Skedsmokorset og driver sin virksomhet i Skedsmo kommune. Frivilligsentralens aktiviteter er omtalt i eget kapittel i denne årsmeldingen. Styrets sammensetning: Styreleder: Asle Johansen Valgt for 2 år i 2010 Lions Club Skedsmo Nestleder: Lars S. Hauge Valgt for 2 år i 2010 Folkeakademiet Skedsmo Styremedlem: Tove Christiansen valgt for 2 år i 2009 Skedsmo Fotballklubb Styremedlem: Marius Klever Valgt for 2 år i 2010 Skedsmo Bygdeungdomslag Styremedlem: Ivar Berg Valgt for 2 år i 2009 Skedsmo Skolekorps Styremedlem: Ellen Bugge Tveita Valgt for 2 år i 2010 Skedsmo Bluesklubb Styremedlem: Per Arne Grønlie valgt for 2 år i 2009 Skedsmokorset Vel Styremedlem: Magne Sørgård valgt for 2 år i 2009 DES-klubben i Skedsmo Styret har i løpet av rapporteringsåret avholdt 7 styremøter. Administrasjonen: Skedsmokorset Kulturforum har hatt 2 ansatte i full stilling: Eivind Klemp Daglig leder Arne Vik Leder Frivilligsentralen Medlemsutvikling: Pr. 31.desember 2010 er det 71 medlemsorganisasjoner i Skedsmokorset Kulturforum Skedsmokorset Kulturforum Årsberetning 2010 Side nr.: 1 av 5

3 Aktiviteter i 2010: Skedsmokorset Kulturforum har i 2010 hatt et høyt aktivitetsnivå med ulike temaer som fokus. Det er viktig å presisere at alle aktiviteter rettet mot publikum primært skal skje gjennom de 72 medlemsorganisasjonene og at Skedsmokorset Kulturforum normalt kun skal ha en initierende og koordinerende rolle. Hjemmesiden for Skedsmokorset er et viktig middel for å formidle våre medlemmers aktiviteter samt informere om spesielle saker av interesse for Skedsmokorset befolkning. benyttes hyppig av lokalpressen for informasjon om aktiviteter på Skedsmokorset. Skedsmokorset Frivilligsentral Huseby Gård: Skedsmokorset Frivilligsentral drives som en Nærmiljøsentral i lokalmiljøet på Skedsmokorset med spesiell fokus på å yte medlemsservice overfor våre 71 medlemslag og foreninger samt å være et bindeledd mellom det offentlige, lag og foreninger og enkeltpersoner. Vi deltar aktivt i Frivilligsentralenes Romeriksnettverket øst for Oslo. Leder av Frivilligsentralen har blant annet deltatt på: Alle nettverksmøtene i Romeriksnettverket NaKuHel konferansen Samhandling, livsglede og begeistring. Regionkonferansen. Frivilligsentralen var koordinator ved TV-aksjonen 2010 for Skedsmokorset krets. Frivilligsentralen har i løpet av 2010 bistått våre medlemslag i forbindelse med etablering og oppdatering av hjemmesider på internett. Systemet har ferdige maler og er tilbudt alle våre medlemmer som ikke har egen hjemmeside. Frivilligsentralen utarbeider sidene for foreningene etter deres ønsker og spesifikasjoner, og setter foreningene i stand til å drifte dette selv. Frivilligsentralen bistår alle medlemslag og -foreninger med diverse datatekniske problemer, assisterer med utarbeidelse av invitasjoner, programmer, sanghefter, plakater m.m., utfører kopieringsoppdrag, hjelper til med masseutsendinger, pressekontakter etc. Frivilligsentralen forestår møtebooking for Bestyrerboligen på Huseby Gård. Belegget er tilnærmet fullt året rundt og viser at det er et stort behov for møteplasser for våre medlemmer. Totalt 338 arrangementer/møter er avholdt av frivillige lag og foreninger. Det ble gjennomført en dugnad våren 2010 hvor bestyrerboligen ble vasket og alle uteområder ble gjort klar for 17.mai og sommeren. Pålagt innrapportering til Kultur og kirkedepartementet ble utført innen fristen og det er søkt om og mottatt midler for Husebymarkedet 2010: - Lørdag 29.mai på Huseby Gård o Grand Prix fest i samarbeid med Skedsmo Fotballklubb og Skedsmo kommune. Konkurranser og underholdning og overføring av finalen på storskjerm - Fredag 4.juni på Huseby Gård o Barnetime arrangert av Huseby Familieteater og Folkeakademiet Skedsmo o Skumparty for ungdom arrangert av Ungdomsutvalget Skedsmokorset - Lørdag 5. juni på Huseby Gård o Kulturminnemarsj arrangert av LHL Skedsmo o Husebymarked med salgsboder, stands og aktiviteter o Besøk av Raumer n Familieritt o Shettisgjengen danseoppvisning med ponnier o Blueskveld i 2 lavvoer arrangert av Skedsmo Ishockeyklubb Skedsmokorset Kulturforum Årsberetning 2010

4 - Søndag 6. juni på Huseby Gård o Friluftsgudstjeneste og kirkekaffe på tunet o Husebymarked med salgsboder, stands og aktiviteter. o Syng for livet allsangarrangement på tunet. Fint vær bidro til at det i år ble godt besøk på alle arrangementer Totalt antall besøkende anslås til nesten NaKuHel Norge NaKuHel nettverket i Akershus: Skedsmokorset Kulturforum ivaretar NaKuHel Norges kontorfunksjoner og sekretærrolle for NaKuHel Norges styre. I 2010 har styrets nestleder og lederen av frivilligsentralen deltatt i NaKuHels Akershusnettverk. Regionalt kompetansesenter for frivillighetsbasert kultur: Skedsmokorset Kulturforum har status som Regionalt kompetansesenter for frivillighetsbasert kultur hos Akershus Fylkeskommune og i den forbindelse har styrets nestleder og daglig leder gjennomført en rekke informasjonsmøter rundt i fylket. Viktige saker på Skedsmokorset i 2010: 1. Låveprosjektet 2. Revisjon av Kommuneplanen 3. Områderegulering for Husebyjordet 4. Bibliotekaksjonen 5. Flerbrukshall på Skedsmokorset 1. Låveprosjektet: Skedsmokorset Kulturforum har i en rekke år arbeidet hardt for å utvikle låven på Huseby til en sentral møteplass for kultur i vid forstand, og det er gjort en rekke positive vedtak i kommunestyret om realisering av låveprosjektet uten at dette er blitt en realitet. Siden 2007 har Samfunnshuset på Skedsmokorset og Skedsmokorset Kulturforum, med utgangspunkt i vedtak i kommunestyret, arbeid med å samordne strategier for å etablere kulturarenaer på Korset. Dette har i løpet av 2010 resultert i et helt konkret forslag om at Samfunnshuset, basert på den økonomiske delen av sin leieavtale med ICA Eiendom Norge AS, flytter sin virksomhet fra Skedsmo Senter til Huseby Gård. Frigitte verdier fra dagens lokaler benyttes til bygging av en ny samfunnssal i tilknytning til låven. En relokalisering av Samfunnshuset til Huseby Gård med en ny storsal i tilknytning til låveprosjektet til Skedsmokorset Kulturforum i et helhetlig og godt kulturhusprosjekt har stor tilslutning hos befolkningen på Skedsmokorset. Det har vært avholdt møte mellom medlemmer av styret i Samfunnshuset og politiske gruppeledere i Skedsmo kommune hvor man ble enige om å få fremlagt en sak for utredning av nytt Kulturhus på Skedsmokorset. I påvente av revisjonen av kommuneplanen og områdereguleringen for Husebyjordet har formannskapet ikke blitt forelagt saken før i februar Skedsmokorset Kulturforum Årsberetning 2010

5 2. Revisjon av kommuneplanen for Skedsmo: Skedsmo kommune har avholdt dialogmøter i forbindelse med arbeidet med den nye kommuneplanen. Skedsmokorset Kulturforum mobiliserte befolkningen på Skedsmokorset via utdeling av flyere og presseomtale, og dette resulterte i at man i Storsalen på Samfunnshuset alene samlet like mange deltagere som i resten av kommunens 4 møter i Lillestrøm, Strømmen, Kjeller og Leirsund til sammen ca Det er stor interesse på Korset om det pågående planarbeidet da Husebyjordet utgjør den viktigste endringsdelen i vårt område. Skedsmokorset Kulturforum sendte inn sin kommentar til kommuneplanforslaget hvor vi konsentrerte oss om 3 viktige hovedområder for Skedsmokorset: 1. Innsigelse mot at man legger opp til 44,6 daa utbyggingsområde av Husebyjordet Plananalysen som ble godt mottatt av mange la opp til 27 daa Kommuneplanen legger ikke opp til at Samfunnshuset på Skedsmokorset BA og Skedsmokorset Kulturforums planer for nytt kulturhus på Huseby Gård kan realiseres. Trafikkproblemet på Skedsmokorset vil ytterligere forverres dersom man legger opp til en så stor utvikling av Husebyjordet. 3. Områderegulering for Husebyjordet: Skedsmo kommune har parallelt med revisjonen av kommuneplanen lagt fram Områderegulering for Husebyjordet. Planforslaget legger opp til samme størrelse på utvikling av Husebyjordet som i kommuneplanen og tillater ikke påbygg til låven på Huseby Gård til et fullverdig kulturhus hvor samfunnshuset er integrert. Styrene i samfunnshuset på Skedsmokorset og Skedsmokorset Kulturforum har utarbeidet en felles høringsuttalelse hvor Utvikling av Husebylåven til et nytt kulturhus og en sentral møtearena for Korset er hovedtema. I høringsuttalelsen poengteres det at planforslaget ikke vil kunne tilfredsstille kravene til et fremtidig kulturhus på Huseby. Dette gjelder både høyde og størrelse på tilbygget som skal utgjøre storsalen i et nytt kulturhus. Hovedutvalget for teknisk sektor vedtok på sitt møte at det i forslaget som legges ut til høring i områdereguleringssaken, skal tas med et alternativ for full utbygging av kulturhus i tilknytning til låven dette støttes av styrene i Samfunnshuset og Kulturforum. Styrene i Samfunnshuset og Kulturforum legger derfor til grunn at planene for et kulturhus på Huseby må gjennomgås i detalj etter at forprosjektet er ferdig og at reguleringsplanen som vedtas åpner for tilfredsstillende løsninger. 4. Bibliotekfilialen på Skedsmokorset I forbindelse med budsjettrundskrivet til Skedsmo kommune for 2011 ble det igjen foreslått å avvikle bibliotekfilialen på Skedsmokorset, denne gangen fra februar Høsten 2010 ble det arrangert en Litteraturfestival i Akershus Fylke, og i Skedsmo var samtlige arrangementer lagt til hovedbiblioteket på Strømmen. Med bakgrunn i dette bestemte man seg for å arrangere en egen litteraturfestival på Skedsmokorset hvor Skedsmokorset Kulturforum sto for organiseringen. Hensikten med litteraturfestivalen var å skape oppmerksomhet blant politikerne og administrasjonen i Skedsmo kommune, pressen og befolkningen på Skedsmokorset om behovet for et godt og aktivt bibliotektilbud for Skedsmokorsets innbyggere. I budsjettmøtet i desember ble det vedtatt at bibliotekfilialen skal opprettholdes i 2011 og Skedsmokorset Kulturforum Årsberetning 2010

6 5. Flerbrukshall på Skedsmokorset I 2010 ble det endelig fattet vedtak om igangsetting av bygging av en ny flerbrukshall i Tæruddalen. Mange års kamp har resultert i at hallen åpnes høsten Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Daglig leder i Skedsmokorset Kulturforum har også i 2010 utøvet rollen som daglig leder i Samfunnshuset på Skedsmokorset. Det har vært gjennomført et felles styremøte i desember hvor de ulike samarbeidsområdene ble diskutert. Økonomi: I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Totale driftsinntekter, hvorav kr kommer fra Kultur- og kirkedepartementet, kr fra Akershus Fylkeskommune, kr fra Samfunnshuset på Skedsmokorset, og kr fra NaKuHel Norge utgjør kr mot budsjettert kr Totale driftskostnader utgjør kr mot budsjettert kr Årsresultat fremkommer med kr mot budsjettert kr Overskuddet plasseres i bank. Egenkapitalen økes fra kr til kr Det er utbetalt kr i lønn og opptjente feriepenger til daglig leder, kr ,- i styrehonorar samt kr inkl. mva. i revisjonshonorar. Annet: Arbeidsmiljøet anses som godt. Totalt sykefravær siste år var 10 dager. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Skedsmokorset, den 1.mars 2011, Asle Johansen Lars S. Hauge Tove Christiansen styreleder nestleder styremedlem Per Arne Grønlie Magne Sørgård Ellen Bugge Tveita styremedlem styremedlem styremedlem Ivar Berg Marius Klever Eivind Klemp styremedlem styremedlem daglig leder Skedsmokorset Kulturforum Årsberetning 2010

7 S keds mokors et Kulturforum Balans e Note OMLØPSMIDLER Fordringe r Andre fordringer Sum fordringer Bankinns kudd, kontante r og ligne nde Sum omløps midler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Opptje nt e ge nkapital Formålskapital Sum egenkapital GJELD Korts iktig gje ld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum korts iktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Skedsmokorset, 1.mars 2011 Lars S. Hauge Per Arne Grønlie Tove Christiansen nest leder styremedlem styremedlem Marius Klever Ellen Bugge Tveita Ivar Berg styremedlem styremedlem styremedlem Asle Johansen Magne Sørgård Eivind Klemp styrets leder styremedlem daglig leder

8 S keds mokors et Kulturforum Res ultatregns kap Note INNTEKTER Tilskudd fra Skedsmo Kommune Tilskudd Kultur og Kirkedepartement Tilskudd Samfunnshuset på Skedsmokorset Tilskudd fra Akershus Fylkeskommune Tilskudd/refusjon NAV Tilskudd Nakuhel Tilskudd Folkeakademiet Akershus Gaver Medlemskontingent Arrangementsinntekter Kopiering DRIFTS KOS TANDER Lønnskostnader Andre driftskostnader 3,4, S um d rifts ko s tnad e r DRIFTS RES ULTAT FINANS INNTEKTER OG FINANS KOS TNADER Andre renteinntekter Andre finanskostnader 0 0 Ne tto finans p o s te r ÅRS RES ULTAT Ov e rfø ring e r o g d is p o ne ring e r: Avsatt til formålskapital S um d is p o ne rt

9 Skeds mokors et Kulturforum Noter til regns kapet 2010 Regns kaps prins ipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God regnskapsskikk for små foretak. Inntekter Tilskudd inntektsføres etter kontantprinsippet. Note 1 Bankinns kudd Bundne skattetrekksmidler: Note 2 Ege nkapital Opptjent egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Note 3 Lønns kos tnader Lønns kos tnade r Lønn (inkl. avsatte feriepenger) Arbeidsgiveravgift Pensjon Sum Det har siste år vært 2 årsverk i virksomheten. Det er bokført refusjon lønn med kr under inntekter. Skedsmokorset Kulturforum har inngått en avtale med Samfunnshuset på Skedsmokorset BA om deling av administrasjonstjenester. Tilskudd fra Samfunnshuset på Skedsmokorset BA gjelder kostnadsdekning ihht denne avtalen. Note 4 Ytels er/godtgjørels er til daglig leder, s tyret og revis or Pe rs one r Daglig leder Styre Revisor, revisjon (inkl. mva) Sum

10 Skeds mokors et Kulturforum Noter til regns kapet 2010 Note 5 Andre drifts kos tnader Honorar/ konsulenttjenester Bilutgifter Arrangementskostnader Gaver Porto Kontorrekvisita Kontormaskiner Kontormøbler Datautstyr Telefon, faks, internett Annonsering Markedsføring Revisjonshonorar Forsikring Diverse Bankgebyrer Servering Sum

11 Skedsmokorset Kulturforum Budsjett 2011 Kontonavn Budsjett 2010 Resultat 2010 Budsjett 2011 Tilskudd Skedsmo kommune , , ,00 Tilskudd Kultur- og kirkedepartementet , , ,00 Tilskudd Samfunnshuset på Skedsmokorset , , ,00 Tilskudd Akershus Fylkeskommune , , ,00 Medlemskontingent , , ,00 Arrangementsinntekter , , ,00 Tilskudd NaKuHel , , ,00 Gaver , , ,00 Refusjon lønn fra NAV , , ,00 Kopiering , , ,00 Renteinntekter 2 000,00 684, ,00 Tidligere år fordringer - - Sum Inntekter , , ,00 Lønn , , ,00 Arbeidsgiveravgift , , ,00 Feriepenger , , ,00 Kjøregodtgjørelse , , ,00 Servering , , ,00 Parkering, bom etc 1 500,00 418,50 500,00 Honorar konsulenttjenester , , ,00 Styrehonorar , , ,00 Pensjonsordning , , ,00 Arrangements kostnader , , ,00 Reiseutgifter 2 000,00 - Kurs og seminar , ,00 Porto 1 000, , ,00 Kontorrekvisita 7 500, , ,00 Kontormaskiner , , ,00 Datautstyr 5 000, , ,00 Telefon, faks, Internett , , ,00 Gaver 2 500, , ,00 Annonsering 500,00 426,00 500,00 Markedsføring 5 000, ,00 Bankgebyrer 1 000, , ,00 Revisjonshonorar , , ,00 Forsikring 5 000, , ,00 Diverse 6 000, , ,00 Sum kostnader , , ,00 Nettoresultat , , ,00

12 Aktiviteter o Portal for Skedsmokorset o Aktivitetskalender Husebymarkedet 2011 o mai Skedsmokorset frivilligsentral Huseby Gård o Medlemsservice Møteromsbooking Huseby Hjemmesidehjelp Internett Datahjelp Informasjonsoppdatering Programmer, plakater etc Kopiering Regnskap Revisjon o Romeriksnettverket o Regionskonferanse o NaKuHel Akershusnettverk o Rapportering KKD Skedsmo kommune o Låveprosjektet Mulighetsstudie Kulturhus på Skedsmokorset o Husebyjordet Kommuneplan Områderegulering for Husebyjordet o Bibliotekfilialen Oppfølging kommunestyrevedtak desember 2010 Oppfølging kommunestyrevedtak 2. desember 2010 o Barne- og ungdomsarbeid Ungdomskonsulent Fritidsklubb Samfunnshuset på Skedsmokorset o Mulighetsstudie Kulturhus på Skedsmokorset o Administrasjon o Felles styremøte NaKuHel o NaKuHel Norge administrasjon o NaKuHel nettverket i Akershus Regionalt kompetansesenter Akershus fylkeskommune o Utvikling o Informasjon o Rapportering

13 Navn Fakturaadresse Fakturaadresse 2 Fakturaadresse Postnr Fakturaadresse Poststed DES klubben i Skedsmo c/o Olav Flåt Kvaestubben SKEDSMOKORSET Engelia og Løken Vel c/o Bjørn Rudberg Engelia SKEDSMOKORSET Folkeakademiet Akershus Postboks SKEDSMOKORSET Folkeakademiet i Skedsmo c/o Lars S. Hauge Midtskogveien SKEDSMOKORSET Fritidsklubben Juventas c/o Normann Støylen Engelia SKEDSMOKORSET Helpless management Huseby Harvest c/o Arild Hammershaug Tærudstien SKEDSMOKORSET Huseby 4H c/o Aud Siri Huseby Ramstadvn SLATTUM Huseby Familieteater c/o Lars Hauge Midtskogveien SKEDSMOKORSET Kjeller Arbeiderlag c/o Bjørn Wilberg Kjellerstuveien 23B 2007 KJELLER Kristi Menighet c/o Einar Engøy Ospelia SKEDSMOKORSET Leikarringen Per Gynt Postboks LILLESTRØM LHL Skedsmo Postboks KJELLER Lions Club Skedsmo c/o Ivar Berg Korsfjellveien SKEDSMOKORSET LO Nedre Romerike Postboks LØVENSTAD Lønsvoll Ridesenter Lønsvoll Gård 1480 SLATTUM Mercy House Kirkeveien KJELLER Miniklang c/o Inger Danbolt Huldrefaret SKEDSMOKORSET Naturvernforbundet i Skedsmo Postboks SKEDSMOKORSET Nedre Romerike Lions c/o Mertha Gullstein Snekkerstuveien SKEDSMOKORSET Nord Norge Laget for Nedre Romerike Postboks STRØMMEN Normisjon Skedsmo c/o Helge Eide Fjellsetveien SKEDSMOKORSET Oslo Esperantoklubb c/o Kjell Peder Hoff Solv. 12 B 2005 RÆLINGEN Oslo og Akershus Kaninavlsforening Postboks SØRUM Pensjonistuniversitetet i Skedsmo c/o Olav Blichner Trollfaret SKEDSMOKORSET Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike Postboks LILLESTRØM Raumklang c/o Svein Lund Nordvoldveien SKEDSMOKORSET Religionfilosofisk Forum c/o Einar Engøy Ospelia SKEDSMOKORSET Riislia Huseierforening c/o Geir Bratlie Riis Terrasse KJELLER Romerike Soppforening c/o Mariann Prytz Sivertsen Riddersvingen FETSUND Romerike Tur og Vandreforening c/o Egil Sønsterudbråthen Åsenhagen 41D 2020 SKEDSMOKORSET Samarbeidsutvalget Holt/Vestvollen v/ Bjørn Kvisler c/o Fakturamottak Boligbyggelaget Romerike, Postboks LILLESTRØM Samfunnshuset på Skedsmokorset Furuveien SKEDSMOKORSET Skedsmo Amatørteater c/o Gunhild Lærum Tømtestubben SKJETTEN Skedsmo Bluesklubb c/o Gøran Stensrud Varåveien FETSUND Skedsmo Bryteklubb c/o Richard Jaros Boks SKEDSMOKORSET Skedsmo Bygdekvinnelag c/o Sofie Molvik Holm Gård 2020 SKEDSMOKORSET Skedsmo Bygdeungdomslag c/o Marius Klever Møien Gård 2020 SKEDSMOKORSET Skedsmo Fotballklubb Steinbråteveien SKEDSMOKORSET Skedsmo Hagelag c/o Sissel Dalhøi Kløverenga Terrasse KJELLER Skedsmo Helse og Velferdssentral ATT: Inger Brubak Gamle Trondheimsvei SKEDSMOKORSET Skedsmo Husflidlag Tingvold Gjoleidveien SKEDSMOKORSET Skedsmo Håndballklubb Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmo Ishockeyklubb Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmo Janitsjar Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmo Kammerkor Gjoleidveien SKEDSMOKORSET Skedsmo Menighetsråd Gjoleidveien SKEDSMOKORSET Skedsmo Nord Rotary Klubb Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmo Pensjonistforening c/o Arild Sørby Depotgata 33A 2000 LILLESTRØM

14 Skedsmo Sanitetsforening c/o Skedsmotun Bo og Behandlingssenter Husebyveien SKEDSMOKORSET Skedsmo Senterparti Postboks LILLESTRØM Skedsmo Skiklubb Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmo Skolekorps Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmo TanGun Tae Kwon Do c/o Morten Sunnset Larsen Gjerdrumsveien 73B 2020 SKEDSMOKORSET Skedsmo Tennisklubb Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmo Treskjærere c/o Sonja Næss Bjørkelia 8A 2020 SKEDSMOKORSET Skedsmo Venstre Postboks LILLESTRØM Skedsmo Voices c/o Inger Danbolt Huldrefaret SKEDSMOKORSET Skedsmokorset Arbeiderlag c/o John Olav Fjeld Korsfjellveien SKEDSMOKORSET Skedsmokorset Bibliotekfilial Skedsmo kommune, FAKTURAMOTTAK Postboks LILLESTRØM Skedsmokorset Kvinne og Familielag c/o Elizabeth Ellingsen Gamle Trondheimsvei SKEDSMOKORSET Skedsmokorset Rotary Club Gjoleidveien SKEDSMOKORSET Skedsmokorset Spillforening Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmokorset Vel Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmotun bo og behandlingssenter ATT: Liv Karin Sand Bruer Husebyveien SKEDSMOKORSET Skolsegglia Sameie c/o Sebra Forvaltning v/mette Fagerhol Gladengveien OSLO Springsteppen c/o Klaus Gundersen Bjørkelia 12D 2020 SKEDSMOKORSET Tærud Grendelag c/o Anne Helene Brynhildsen Televeien SKEDSMOKORSET Tæruddalen Borettslag C/O Fakturamottak: Boligbyggelaget Romerike Postboks 4381 Vika 8608 MO I RANA Vardeåsen Storvel Postboks SKEDSMOKORSET Vardeåsen Tut & Blæs c/o Mertha Gullstein Snekkerstuveien SKEDSMOKORSET Åsenhagen Tyrolerorkester c/o Torbjørn Holter Tuterudveien KJELLER Østafor Borettslag c/o Øyvind Amundsen Prost Stabels vei SKEDSMOKORSET

15 FORMÅL OG VEDTEKTER FOR SKEDSMOKORSET KULTURFORUM Revidert på årsmøte 16. mars Formål Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området. Ethvert arbeid og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt. Skedsmokorset Kulturforum kan være medlem i, eie eller delta i andre organisasjoner eller selskaper som fremmer formålet. 2 Medlemskap Medlemskap i Skedsmokorset Kulturforum kan tegnes av alle lag, foreninger, institusjoner og interessegrupper som ønsker å bidra til en positiv utvikling innen kultur- og oppvekstmiljøet i det definerte området. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og er gyldig for ett år. Betalt kontingent gir rett til to representanter med stemmerett på årsmøtet. 3 Årsmøtet Årsmøtet er øverste myndighet i Skedsmokorset Kulturforum. Årsmøtet avholdes i løpet av første kvartal hvert år, og innkalles av styret ved annonsering i lokalpressen med minst fire ukers varsel. Saksdokumenter sendes medlemmene minst sju dager før dato for årsmøtet. Årsmøtet skal ha følgende dagsorden: 1. Konstituering av årsmøte 2. Valg av møteleder, referent samt to til å undertegne møtereferatet 3. Årsberetning fra styret 4. Regnskap og revisors beretning 5. Fastsetting av kontingent 6. Aktivitetsplan for neste periode samt budsjett 7. Valg (av nye styremedlemmer, revisor og valgkomité på tre medlemmer) Framlagte saker blir avgjort av de fremmøtte representanter ved simpelt flertall. 4 Styret Styret velges av årsmøtet og har åtte medlemmer - leder, nestleder, og seks styremedlemmer. Styret leder Skedsmokorset Kulturforum mellom årsmøtene. Alle valg er for en periode på to år dersom årsmøtet under punkt 7 på dagsorden ikke bestemmer noe annet. Ved likt stemmetall har styreleder dobbeltstemme. Daglig leder ivaretar sekretær og kassererfunksjoner. 5 Valgkomitéen Valgkomitéen legger fram sin innstilling til årsmøtet. Valgkomitéen skal i sitt arbeid legge til grunn for sitt forslag en bredest og mest mulig samlende sammensetting av styret.

16 2 6 Endring av formål og vedtekter Endring av formål eller vedtekter må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de frammøtte representanter. 7 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret dersom minst 2/3 av det til enhver tid sittende styre, eller 1/3 av medlemmene finner dette nødvendig eller påkrevet. Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte. 8 Oppløsning av Skedsmokorset Kulturforum Ved oppløsning av Skedsmokorset Kulturforum nedsettes et avviklingsstyre på minst tre personer, hvorav Skedsmo kommune v/kulturkontoret er en av deltakerne. De andre personene bør utpekes blant medlemmene. Disse avvikler forumet i henhold til gjeldende bestemmelser. Bevilgede midler skal tilbakeføres til kommunen, mens øvrige midler skal fordeles til kulturformål innen det tidligere definerte område tilhørende Skedsmokorset.

17 Til årsmøtet i Skedsmokorset Kulturforum 9. mars 2011 Forslag til vedtektsendring 3 Nåværende tekst: 3 Årsmøtet Årsmøtet er øverste myndighet i Skedsmokorset Kulturforum. Årsmøtet avholdes i løpet av første kvartal hvert år, og innkalles av styret ved annonsering i lokalpressen med minst fire ukers varsel. Saksdokumenter sendes medlemmene minst sju dager før dato for årsmøtet. Årsmøtet skal ha følgende dagsorden: 1. Konstituering av årsmøte 2. Valg av møteleder, referent samt to til å undertegne møtereferatet 3. Årsberetning fra styret 4. Regnskap og revisors beretning 5. Fastsetting av kontingent 6. Aktivitetsplan for neste periode samt budsjett 7. Valg (av nye styremedlemmer, revisor og valgkomité på tre medlemmer) Framlagte saker blir avgjort av de fremmøtte representanter ved simpelt flertall. Forslag til ny tekst: 3 Årsmøtet Årsmøtet er øverste myndighet i Skedsmokorset Kulturforum. Årsmøtet avholdes i løpet av første kvartal hvert år, og innkalles av styret ved annonsering på samt utsendelse av e-post til medlemmene med minst fire ukers varsel. Saksdokumenter sendes medlemmene minst sju dager før dato for årsmøtet. Årsmøtet skal ha følgende dagsorden: 1. Konstituering av årsmøte 2. Valg av møteleder, referent samt to til å undertegne møtereferatet 3. Årsberetning fra styret 4. Regnskap og revisors beretning 5. Fastsetting av kontingent 6. Aktivitetsplan for neste periode samt budsjett 7. Valg (av nye styremedlemmer, revisor og valgkomité på tre medlemmer) Framlagte saker blir avgjort av de fremmøtte representanter ved simpelt flertall. Skedsmokorset, den 1.mars 2011 Styret i Skedsmokorset Kulturforum

18 FORMÅL OG VEDTEKTER FOR SKEDSMOKORSET KULTURFORUM Revidert på årsmøte 9. mars Formål Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området. Ethvert arbeid og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt. Skedsmokorset Kulturforum kan være medlem i, eie eller delta i andre organisasjoner eller selskaper som fremmer formålet. 2 Medlemskap Medlemskap i Skedsmokorset Kulturforum kan tegnes av alle lag, foreninger, institusjoner og interessegrupper som ønsker å bidra til en positiv utvikling innen kultur- og oppvekstmiljøet i det definerte området. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og er gyldig for ett år. Betalt kontingent gir rett til to representanter med stemmerett på årsmøtet. 3 Årsmøtet Årsmøtet er øverste myndighet i Skedsmokorset Kulturforum. Årsmøtet avholdes i løpet av første kvartal hvert år, og innkalles av styret ved annonsering på samt utsendelse av e-post til medlemmene med minst fire ukers varsel. Saksdokumenter sendes medlemmene minst sju dager før dato for årsmøtet. Årsmøtet skal ha følgende dagsorden: 1. Konstituering av årsmøte 2. Valg av møteleder, referent samt to til å undertegne møtereferatet 3. Årsberetning fra styret 4. Regnskap og revisors beretning 5. Fastsetting av kontingent 6. Aktivitetsplan for neste periode samt budsjett 7. Valg (av nye styremedlemmer, revisor og valgkomité på tre medlemmer) Framlagte saker blir avgjort av de fremmøtte representanter ved simpelt flertall. 4 Styret Styret velges av årsmøtet og har åtte medlemmer - leder, nestleder, og seks styremedlemmer. Styret leder Skedsmokorset Kulturforum mellom årsmøtene. Alle valg er for en periode på to år dersom årsmøtet under punkt 7 på dagsorden ikke bestemmer noe annet. Ved likt stemmetall har styreleder dobbeltstemme. Daglig leder ivaretar sekretær og kassererfunksjoner. 5 Valgkomitéen Valgkomitéen legger fram sin innstilling til årsmøtet. Valgkomitéen skal i sitt arbeid legge til grunn for sitt forslag en bredest og mest mulig samlende sammensetting av styret.

19 2 6 Endring av formål og vedtekter Endring av formål eller vedtekter må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de frammøtte representanter. 7 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret dersom minst 2/3 av det til enhver tid sittende styre, eller 1/3 av medlemmene finner dette nødvendig eller påkrevet. Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte. 8 Oppløsning av Skedsmokorset Kulturforum Ved oppløsning av Skedsmokorset Kulturforum nedsettes et avviklingsstyre på minst tre personer, hvorav Skedsmo kommune v/kulturkontoret er en av deltakerne. De andre personene bør utpekes blant medlemmene. Disse avvikler forumet i henhold til gjeldende bestemmelser. Bevilgede midler skal tilbakeføres til kommunen, mens øvrige midler skal fordeles til kulturformål innen det tidligere definerte område tilhørende Skedsmokorset.

20 Forslag til valg av revisor Styret i Skedsmokorset Kulturforum fremlegger forslag om valg av Svindal, Leidland, Myhrer & Co AS som revisor for Skedsmokorset Kulturforum for Skedsmokorset, den 1.mars 2011

Årsberetning 2010 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002

Årsberetning 2010 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002 Org.Nr.: 986 000 429 Tlf: 63 87 12 77 Fax: 63 87 12 78 Stiftet 19.mars 2002 er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra

Detaljer

Årsmøte 12. mars 2014

Årsmøte 12. mars 2014 Årsmøte 12. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Skedsmokorset Kulturforum Onsdag den 12.mars 2014 kl. 18.00 i Farseggen Skedsmo Samfunnshus Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigent, referent

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skedsmokorset Kulturforum Onsdag den 09.mars kl i foajéen Samfunnshuset på Skedsmokorset

Innkalling til årsmøte i Skedsmokorset Kulturforum Onsdag den 09.mars kl i foajéen Samfunnshuset på Skedsmokorset Innkalling til årsmøte i Skedsmokorset Kulturforum Onsdag den 09.mars kl. 18.00 i foajéen Samfunnshuset på Skedsmokorset Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer

Detaljer

Årsberetning 2006 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002

Årsberetning 2006 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002 Org.Nr.: 986 000 429 Tlf: 63 87 12 77 Fax: 63 87 12 78 Stiftet 19.mars 2002 er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra

Detaljer

Årsberetning 2008 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002

Årsberetning 2008 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002 Org.Nr.: 986 000 429 Tlf: 63 87 12 77 Fax: 63 87 12 78 Stiftet 19.mars 2002 er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra

Detaljer

Årsberetning 2009 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002

Årsberetning 2009 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002 Org.Nr.: 986 000 429 Tlf: 63 87 12 77 Fax: 63 87 12 78 Stiftet 19.mars 2002 er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra

Detaljer

Skedsmokorset - Hva skjer á? Husebymarkedet 2006 konferanse: Om Skedsmokorsets utvikling Samfunnshuset på Skedsmokorset 09.

Skedsmokorset - Hva skjer á? Husebymarkedet 2006 konferanse: Om Skedsmokorsets utvikling Samfunnshuset på Skedsmokorset 09. Skedsmokorset - Hva skjer á? Husebymarkedet 2006 konferanse: Om Skedsmokorsets utvikling Samfunnshuset på Skedsmokorset 09. Juni 2006 Lillestrøm Holt/Vestvollen Sten-Tærud Oslo Hamar Behov for TETTSTEDSUTVIKLING!

Detaljer

Skedsmokorset - hvor går vi?

Skedsmokorset - hvor går vi? Skedsmokorset - hvor går vi? Utfordringer på Skedsmokorset : Lillestrøm utvikles som kommunens og regionens senter Storsenterutvikling i Lillestrøm, Strømmen, Lørenskog Nærhet til Oslo Skedsmokorset er

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag)

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Endringsforslag og tillegg i rød skrift. Det som foreslås fjernet er strøket over. 1. Navn 1.1 Organisasjonens

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR.

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. Vedtekter Kap 1: Formål og innledning. 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. STAR ble stiftet 31.08.05. 2 Formål STAR skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland 1. Virksomhet Norsk landbruksrådgiving Nordland, heretter benevnt NLR Nordland, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Grane kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING 1 Tempo Foreningens navn er Tempo. Foreningen ble stiftet 01.09.2005. Foreningens hjemsted er Trondheim. 2 Formål 1. Tempo skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Skedsmokorset Fra spredtsted til tettsted? Hvordan vil befolkningen ha sitt lokalmiljø utviklet?

Skedsmokorset Fra spredtsted til tettsted? Hvordan vil befolkningen ha sitt lokalmiljø utviklet? Skedsmokorset Fra spredtsted til tettsted? Hvordan vil befolkningen ha sitt lokalmiljø utviklet? Lillestrøm Holt/Vestvollen Sten-Tærud Oslo Hamar Behov for tettstedsutvikling! Brånås Prestegårdshagen Frogner

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Visjon NKF - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 2 Formål NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider innen kommunaltekniske fag.

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS

Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS 1. Organisasjon FAGUS er en selvstendig organisasjon. FAGUS har ikke økonomisk formål. Ansvaret er begrenset til FAGUS sine midler.

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement Vedtekter for En ressurs for ungt engasjement 1. FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer