Innkalling til årsmøte i Skedsmokorset Kulturforum Onsdag den 09.mars kl i foajéen Samfunnshuset på Skedsmokorset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte i Skedsmokorset Kulturforum Onsdag den 09.mars kl. 18.00 i foajéen Samfunnshuset på Skedsmokorset"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte i Skedsmokorset Kulturforum Onsdag den 09.mars kl i foajéen Samfunnshuset på Skedsmokorset Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Godkjenning av agenda for årsmøtet. 4. Årsberetning Regnskap Revisors beretning 7. Innkomne forslag 8. Budsjett 2011 Fastsettelse av medlemskontingent 9. Informasjon fra Styret: a. Samarbeide med Samfunnshuset på Skedsmokorset BA b. Samarbeide med NaKuHel Norge c. Kommuneplanen d. Områderegulering for Husebyjordet e. Låveprosjektet på Huseby Gård Mulighetsstudie Kulturhus f. Aktiviteter i Valg av styre, valgkomité og revisor 11. Avslutning

2 Org.Nr.: Tlf: Fax: Årsberetning 2010 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002 Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området. Ethvert arbeid og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt. Skedsmokorset Frivilligsentral Huseby Gård er en avdeling i Skedsmokorset Kulturforum under felles styre og regnskap. Begge virksomheter er lokalisert i Bestyrerboligen på Huseby Gård, Skedsmokorset og driver sin virksomhet i Skedsmo kommune. Frivilligsentralens aktiviteter er omtalt i eget kapittel i denne årsmeldingen. Styrets sammensetning: Styreleder: Asle Johansen Valgt for 2 år i 2010 Lions Club Skedsmo Nestleder: Lars S. Hauge Valgt for 2 år i 2010 Folkeakademiet Skedsmo Styremedlem: Tove Christiansen valgt for 2 år i 2009 Skedsmo Fotballklubb Styremedlem: Marius Klever Valgt for 2 år i 2010 Skedsmo Bygdeungdomslag Styremedlem: Ivar Berg Valgt for 2 år i 2009 Skedsmo Skolekorps Styremedlem: Ellen Bugge Tveita Valgt for 2 år i 2010 Skedsmo Bluesklubb Styremedlem: Per Arne Grønlie valgt for 2 år i 2009 Skedsmokorset Vel Styremedlem: Magne Sørgård valgt for 2 år i 2009 DES-klubben i Skedsmo Styret har i løpet av rapporteringsåret avholdt 7 styremøter. Administrasjonen: Skedsmokorset Kulturforum har hatt 2 ansatte i full stilling: Eivind Klemp Daglig leder Arne Vik Leder Frivilligsentralen Medlemsutvikling: Pr. 31.desember 2010 er det 71 medlemsorganisasjoner i Skedsmokorset Kulturforum Skedsmokorset Kulturforum Årsberetning 2010 Side nr.: 1 av 5

3 Aktiviteter i 2010: Skedsmokorset Kulturforum har i 2010 hatt et høyt aktivitetsnivå med ulike temaer som fokus. Det er viktig å presisere at alle aktiviteter rettet mot publikum primært skal skje gjennom de 72 medlemsorganisasjonene og at Skedsmokorset Kulturforum normalt kun skal ha en initierende og koordinerende rolle. Hjemmesiden for Skedsmokorset er et viktig middel for å formidle våre medlemmers aktiviteter samt informere om spesielle saker av interesse for Skedsmokorset befolkning. benyttes hyppig av lokalpressen for informasjon om aktiviteter på Skedsmokorset. Skedsmokorset Frivilligsentral Huseby Gård: Skedsmokorset Frivilligsentral drives som en Nærmiljøsentral i lokalmiljøet på Skedsmokorset med spesiell fokus på å yte medlemsservice overfor våre 71 medlemslag og foreninger samt å være et bindeledd mellom det offentlige, lag og foreninger og enkeltpersoner. Vi deltar aktivt i Frivilligsentralenes Romeriksnettverket øst for Oslo. Leder av Frivilligsentralen har blant annet deltatt på: Alle nettverksmøtene i Romeriksnettverket NaKuHel konferansen Samhandling, livsglede og begeistring. Regionkonferansen. Frivilligsentralen var koordinator ved TV-aksjonen 2010 for Skedsmokorset krets. Frivilligsentralen har i løpet av 2010 bistått våre medlemslag i forbindelse med etablering og oppdatering av hjemmesider på internett. Systemet har ferdige maler og er tilbudt alle våre medlemmer som ikke har egen hjemmeside. Frivilligsentralen utarbeider sidene for foreningene etter deres ønsker og spesifikasjoner, og setter foreningene i stand til å drifte dette selv. Frivilligsentralen bistår alle medlemslag og -foreninger med diverse datatekniske problemer, assisterer med utarbeidelse av invitasjoner, programmer, sanghefter, plakater m.m., utfører kopieringsoppdrag, hjelper til med masseutsendinger, pressekontakter etc. Frivilligsentralen forestår møtebooking for Bestyrerboligen på Huseby Gård. Belegget er tilnærmet fullt året rundt og viser at det er et stort behov for møteplasser for våre medlemmer. Totalt 338 arrangementer/møter er avholdt av frivillige lag og foreninger. Det ble gjennomført en dugnad våren 2010 hvor bestyrerboligen ble vasket og alle uteområder ble gjort klar for 17.mai og sommeren. Pålagt innrapportering til Kultur og kirkedepartementet ble utført innen fristen og det er søkt om og mottatt midler for Husebymarkedet 2010: - Lørdag 29.mai på Huseby Gård o Grand Prix fest i samarbeid med Skedsmo Fotballklubb og Skedsmo kommune. Konkurranser og underholdning og overføring av finalen på storskjerm - Fredag 4.juni på Huseby Gård o Barnetime arrangert av Huseby Familieteater og Folkeakademiet Skedsmo o Skumparty for ungdom arrangert av Ungdomsutvalget Skedsmokorset - Lørdag 5. juni på Huseby Gård o Kulturminnemarsj arrangert av LHL Skedsmo o Husebymarked med salgsboder, stands og aktiviteter o Besøk av Raumer n Familieritt o Shettisgjengen danseoppvisning med ponnier o Blueskveld i 2 lavvoer arrangert av Skedsmo Ishockeyklubb Skedsmokorset Kulturforum Årsberetning 2010

4 - Søndag 6. juni på Huseby Gård o Friluftsgudstjeneste og kirkekaffe på tunet o Husebymarked med salgsboder, stands og aktiviteter. o Syng for livet allsangarrangement på tunet. Fint vær bidro til at det i år ble godt besøk på alle arrangementer Totalt antall besøkende anslås til nesten NaKuHel Norge NaKuHel nettverket i Akershus: Skedsmokorset Kulturforum ivaretar NaKuHel Norges kontorfunksjoner og sekretærrolle for NaKuHel Norges styre. I 2010 har styrets nestleder og lederen av frivilligsentralen deltatt i NaKuHels Akershusnettverk. Regionalt kompetansesenter for frivillighetsbasert kultur: Skedsmokorset Kulturforum har status som Regionalt kompetansesenter for frivillighetsbasert kultur hos Akershus Fylkeskommune og i den forbindelse har styrets nestleder og daglig leder gjennomført en rekke informasjonsmøter rundt i fylket. Viktige saker på Skedsmokorset i 2010: 1. Låveprosjektet 2. Revisjon av Kommuneplanen 3. Områderegulering for Husebyjordet 4. Bibliotekaksjonen 5. Flerbrukshall på Skedsmokorset 1. Låveprosjektet: Skedsmokorset Kulturforum har i en rekke år arbeidet hardt for å utvikle låven på Huseby til en sentral møteplass for kultur i vid forstand, og det er gjort en rekke positive vedtak i kommunestyret om realisering av låveprosjektet uten at dette er blitt en realitet. Siden 2007 har Samfunnshuset på Skedsmokorset og Skedsmokorset Kulturforum, med utgangspunkt i vedtak i kommunestyret, arbeid med å samordne strategier for å etablere kulturarenaer på Korset. Dette har i løpet av 2010 resultert i et helt konkret forslag om at Samfunnshuset, basert på den økonomiske delen av sin leieavtale med ICA Eiendom Norge AS, flytter sin virksomhet fra Skedsmo Senter til Huseby Gård. Frigitte verdier fra dagens lokaler benyttes til bygging av en ny samfunnssal i tilknytning til låven. En relokalisering av Samfunnshuset til Huseby Gård med en ny storsal i tilknytning til låveprosjektet til Skedsmokorset Kulturforum i et helhetlig og godt kulturhusprosjekt har stor tilslutning hos befolkningen på Skedsmokorset. Det har vært avholdt møte mellom medlemmer av styret i Samfunnshuset og politiske gruppeledere i Skedsmo kommune hvor man ble enige om å få fremlagt en sak for utredning av nytt Kulturhus på Skedsmokorset. I påvente av revisjonen av kommuneplanen og områdereguleringen for Husebyjordet har formannskapet ikke blitt forelagt saken før i februar Skedsmokorset Kulturforum Årsberetning 2010

5 2. Revisjon av kommuneplanen for Skedsmo: Skedsmo kommune har avholdt dialogmøter i forbindelse med arbeidet med den nye kommuneplanen. Skedsmokorset Kulturforum mobiliserte befolkningen på Skedsmokorset via utdeling av flyere og presseomtale, og dette resulterte i at man i Storsalen på Samfunnshuset alene samlet like mange deltagere som i resten av kommunens 4 møter i Lillestrøm, Strømmen, Kjeller og Leirsund til sammen ca Det er stor interesse på Korset om det pågående planarbeidet da Husebyjordet utgjør den viktigste endringsdelen i vårt område. Skedsmokorset Kulturforum sendte inn sin kommentar til kommuneplanforslaget hvor vi konsentrerte oss om 3 viktige hovedområder for Skedsmokorset: 1. Innsigelse mot at man legger opp til 44,6 daa utbyggingsområde av Husebyjordet Plananalysen som ble godt mottatt av mange la opp til 27 daa Kommuneplanen legger ikke opp til at Samfunnshuset på Skedsmokorset BA og Skedsmokorset Kulturforums planer for nytt kulturhus på Huseby Gård kan realiseres. Trafikkproblemet på Skedsmokorset vil ytterligere forverres dersom man legger opp til en så stor utvikling av Husebyjordet. 3. Områderegulering for Husebyjordet: Skedsmo kommune har parallelt med revisjonen av kommuneplanen lagt fram Områderegulering for Husebyjordet. Planforslaget legger opp til samme størrelse på utvikling av Husebyjordet som i kommuneplanen og tillater ikke påbygg til låven på Huseby Gård til et fullverdig kulturhus hvor samfunnshuset er integrert. Styrene i samfunnshuset på Skedsmokorset og Skedsmokorset Kulturforum har utarbeidet en felles høringsuttalelse hvor Utvikling av Husebylåven til et nytt kulturhus og en sentral møtearena for Korset er hovedtema. I høringsuttalelsen poengteres det at planforslaget ikke vil kunne tilfredsstille kravene til et fremtidig kulturhus på Huseby. Dette gjelder både høyde og størrelse på tilbygget som skal utgjøre storsalen i et nytt kulturhus. Hovedutvalget for teknisk sektor vedtok på sitt møte at det i forslaget som legges ut til høring i områdereguleringssaken, skal tas med et alternativ for full utbygging av kulturhus i tilknytning til låven dette støttes av styrene i Samfunnshuset og Kulturforum. Styrene i Samfunnshuset og Kulturforum legger derfor til grunn at planene for et kulturhus på Huseby må gjennomgås i detalj etter at forprosjektet er ferdig og at reguleringsplanen som vedtas åpner for tilfredsstillende løsninger. 4. Bibliotekfilialen på Skedsmokorset I forbindelse med budsjettrundskrivet til Skedsmo kommune for 2011 ble det igjen foreslått å avvikle bibliotekfilialen på Skedsmokorset, denne gangen fra februar Høsten 2010 ble det arrangert en Litteraturfestival i Akershus Fylke, og i Skedsmo var samtlige arrangementer lagt til hovedbiblioteket på Strømmen. Med bakgrunn i dette bestemte man seg for å arrangere en egen litteraturfestival på Skedsmokorset hvor Skedsmokorset Kulturforum sto for organiseringen. Hensikten med litteraturfestivalen var å skape oppmerksomhet blant politikerne og administrasjonen i Skedsmo kommune, pressen og befolkningen på Skedsmokorset om behovet for et godt og aktivt bibliotektilbud for Skedsmokorsets innbyggere. I budsjettmøtet i desember ble det vedtatt at bibliotekfilialen skal opprettholdes i 2011 og Skedsmokorset Kulturforum Årsberetning 2010

6 5. Flerbrukshall på Skedsmokorset I 2010 ble det endelig fattet vedtak om igangsetting av bygging av en ny flerbrukshall i Tæruddalen. Mange års kamp har resultert i at hallen åpnes høsten Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Daglig leder i Skedsmokorset Kulturforum har også i 2010 utøvet rollen som daglig leder i Samfunnshuset på Skedsmokorset. Det har vært gjennomført et felles styremøte i desember hvor de ulike samarbeidsområdene ble diskutert. Økonomi: I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Totale driftsinntekter, hvorav kr kommer fra Kultur- og kirkedepartementet, kr fra Akershus Fylkeskommune, kr fra Samfunnshuset på Skedsmokorset, og kr fra NaKuHel Norge utgjør kr mot budsjettert kr Totale driftskostnader utgjør kr mot budsjettert kr Årsresultat fremkommer med kr mot budsjettert kr Overskuddet plasseres i bank. Egenkapitalen økes fra kr til kr Det er utbetalt kr i lønn og opptjente feriepenger til daglig leder, kr ,- i styrehonorar samt kr inkl. mva. i revisjonshonorar. Annet: Arbeidsmiljøet anses som godt. Totalt sykefravær siste år var 10 dager. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Skedsmokorset, den 1.mars 2011, Asle Johansen Lars S. Hauge Tove Christiansen styreleder nestleder styremedlem Per Arne Grønlie Magne Sørgård Ellen Bugge Tveita styremedlem styremedlem styremedlem Ivar Berg Marius Klever Eivind Klemp styremedlem styremedlem daglig leder Skedsmokorset Kulturforum Årsberetning 2010

7 S keds mokors et Kulturforum Balans e Note OMLØPSMIDLER Fordringe r Andre fordringer Sum fordringer Bankinns kudd, kontante r og ligne nde Sum omløps midler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Opptje nt e ge nkapital Formålskapital Sum egenkapital GJELD Korts iktig gje ld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum korts iktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Skedsmokorset, 1.mars 2011 Lars S. Hauge Per Arne Grønlie Tove Christiansen nest leder styremedlem styremedlem Marius Klever Ellen Bugge Tveita Ivar Berg styremedlem styremedlem styremedlem Asle Johansen Magne Sørgård Eivind Klemp styrets leder styremedlem daglig leder

8 S keds mokors et Kulturforum Res ultatregns kap Note INNTEKTER Tilskudd fra Skedsmo Kommune Tilskudd Kultur og Kirkedepartement Tilskudd Samfunnshuset på Skedsmokorset Tilskudd fra Akershus Fylkeskommune Tilskudd/refusjon NAV Tilskudd Nakuhel Tilskudd Folkeakademiet Akershus Gaver Medlemskontingent Arrangementsinntekter Kopiering DRIFTS KOS TANDER Lønnskostnader Andre driftskostnader 3,4, S um d rifts ko s tnad e r DRIFTS RES ULTAT FINANS INNTEKTER OG FINANS KOS TNADER Andre renteinntekter Andre finanskostnader 0 0 Ne tto finans p o s te r ÅRS RES ULTAT Ov e rfø ring e r o g d is p o ne ring e r: Avsatt til formålskapital S um d is p o ne rt

9 Skeds mokors et Kulturforum Noter til regns kapet 2010 Regns kaps prins ipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God regnskapsskikk for små foretak. Inntekter Tilskudd inntektsføres etter kontantprinsippet. Note 1 Bankinns kudd Bundne skattetrekksmidler: Note 2 Ege nkapital Opptjent egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Note 3 Lønns kos tnader Lønns kos tnade r Lønn (inkl. avsatte feriepenger) Arbeidsgiveravgift Pensjon Sum Det har siste år vært 2 årsverk i virksomheten. Det er bokført refusjon lønn med kr under inntekter. Skedsmokorset Kulturforum har inngått en avtale med Samfunnshuset på Skedsmokorset BA om deling av administrasjonstjenester. Tilskudd fra Samfunnshuset på Skedsmokorset BA gjelder kostnadsdekning ihht denne avtalen. Note 4 Ytels er/godtgjørels er til daglig leder, s tyret og revis or Pe rs one r Daglig leder Styre Revisor, revisjon (inkl. mva) Sum

10 Skeds mokors et Kulturforum Noter til regns kapet 2010 Note 5 Andre drifts kos tnader Honorar/ konsulenttjenester Bilutgifter Arrangementskostnader Gaver Porto Kontorrekvisita Kontormaskiner Kontormøbler Datautstyr Telefon, faks, internett Annonsering Markedsføring Revisjonshonorar Forsikring Diverse Bankgebyrer Servering Sum

11 Skedsmokorset Kulturforum Budsjett 2011 Kontonavn Budsjett 2010 Resultat 2010 Budsjett 2011 Tilskudd Skedsmo kommune , , ,00 Tilskudd Kultur- og kirkedepartementet , , ,00 Tilskudd Samfunnshuset på Skedsmokorset , , ,00 Tilskudd Akershus Fylkeskommune , , ,00 Medlemskontingent , , ,00 Arrangementsinntekter , , ,00 Tilskudd NaKuHel , , ,00 Gaver , , ,00 Refusjon lønn fra NAV , , ,00 Kopiering , , ,00 Renteinntekter 2 000,00 684, ,00 Tidligere år fordringer - - Sum Inntekter , , ,00 Lønn , , ,00 Arbeidsgiveravgift , , ,00 Feriepenger , , ,00 Kjøregodtgjørelse , , ,00 Servering , , ,00 Parkering, bom etc 1 500,00 418,50 500,00 Honorar konsulenttjenester , , ,00 Styrehonorar , , ,00 Pensjonsordning , , ,00 Arrangements kostnader , , ,00 Reiseutgifter 2 000,00 - Kurs og seminar , ,00 Porto 1 000, , ,00 Kontorrekvisita 7 500, , ,00 Kontormaskiner , , ,00 Datautstyr 5 000, , ,00 Telefon, faks, Internett , , ,00 Gaver 2 500, , ,00 Annonsering 500,00 426,00 500,00 Markedsføring 5 000, ,00 Bankgebyrer 1 000, , ,00 Revisjonshonorar , , ,00 Forsikring 5 000, , ,00 Diverse 6 000, , ,00 Sum kostnader , , ,00 Nettoresultat , , ,00

12 Aktiviteter o Portal for Skedsmokorset o Aktivitetskalender Husebymarkedet 2011 o mai Skedsmokorset frivilligsentral Huseby Gård o Medlemsservice Møteromsbooking Huseby Hjemmesidehjelp Internett Datahjelp Informasjonsoppdatering Programmer, plakater etc Kopiering Regnskap Revisjon o Romeriksnettverket o Regionskonferanse o NaKuHel Akershusnettverk o Rapportering KKD Skedsmo kommune o Låveprosjektet Mulighetsstudie Kulturhus på Skedsmokorset o Husebyjordet Kommuneplan Områderegulering for Husebyjordet o Bibliotekfilialen Oppfølging kommunestyrevedtak desember 2010 Oppfølging kommunestyrevedtak 2. desember 2010 o Barne- og ungdomsarbeid Ungdomskonsulent Fritidsklubb Samfunnshuset på Skedsmokorset o Mulighetsstudie Kulturhus på Skedsmokorset o Administrasjon o Felles styremøte NaKuHel o NaKuHel Norge administrasjon o NaKuHel nettverket i Akershus Regionalt kompetansesenter Akershus fylkeskommune o Utvikling o Informasjon o Rapportering

13 Navn Fakturaadresse Fakturaadresse 2 Fakturaadresse Postnr Fakturaadresse Poststed DES klubben i Skedsmo c/o Olav Flåt Kvaestubben SKEDSMOKORSET Engelia og Løken Vel c/o Bjørn Rudberg Engelia SKEDSMOKORSET Folkeakademiet Akershus Postboks SKEDSMOKORSET Folkeakademiet i Skedsmo c/o Lars S. Hauge Midtskogveien SKEDSMOKORSET Fritidsklubben Juventas c/o Normann Støylen Engelia SKEDSMOKORSET Helpless management Huseby Harvest c/o Arild Hammershaug Tærudstien SKEDSMOKORSET Huseby 4H c/o Aud Siri Huseby Ramstadvn SLATTUM Huseby Familieteater c/o Lars Hauge Midtskogveien SKEDSMOKORSET Kjeller Arbeiderlag c/o Bjørn Wilberg Kjellerstuveien 23B 2007 KJELLER Kristi Menighet c/o Einar Engøy Ospelia SKEDSMOKORSET Leikarringen Per Gynt Postboks LILLESTRØM LHL Skedsmo Postboks KJELLER Lions Club Skedsmo c/o Ivar Berg Korsfjellveien SKEDSMOKORSET LO Nedre Romerike Postboks LØVENSTAD Lønsvoll Ridesenter Lønsvoll Gård 1480 SLATTUM Mercy House Kirkeveien KJELLER Miniklang c/o Inger Danbolt Huldrefaret SKEDSMOKORSET Naturvernforbundet i Skedsmo Postboks SKEDSMOKORSET Nedre Romerike Lions c/o Mertha Gullstein Snekkerstuveien SKEDSMOKORSET Nord Norge Laget for Nedre Romerike Postboks STRØMMEN Normisjon Skedsmo c/o Helge Eide Fjellsetveien SKEDSMOKORSET Oslo Esperantoklubb c/o Kjell Peder Hoff Solv. 12 B 2005 RÆLINGEN Oslo og Akershus Kaninavlsforening Postboks SØRUM Pensjonistuniversitetet i Skedsmo c/o Olav Blichner Trollfaret SKEDSMOKORSET Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike Postboks LILLESTRØM Raumklang c/o Svein Lund Nordvoldveien SKEDSMOKORSET Religionfilosofisk Forum c/o Einar Engøy Ospelia SKEDSMOKORSET Riislia Huseierforening c/o Geir Bratlie Riis Terrasse KJELLER Romerike Soppforening c/o Mariann Prytz Sivertsen Riddersvingen FETSUND Romerike Tur og Vandreforening c/o Egil Sønsterudbråthen Åsenhagen 41D 2020 SKEDSMOKORSET Samarbeidsutvalget Holt/Vestvollen v/ Bjørn Kvisler c/o Fakturamottak Boligbyggelaget Romerike, Postboks LILLESTRØM Samfunnshuset på Skedsmokorset Furuveien SKEDSMOKORSET Skedsmo Amatørteater c/o Gunhild Lærum Tømtestubben SKJETTEN Skedsmo Bluesklubb c/o Gøran Stensrud Varåveien FETSUND Skedsmo Bryteklubb c/o Richard Jaros Boks SKEDSMOKORSET Skedsmo Bygdekvinnelag c/o Sofie Molvik Holm Gård 2020 SKEDSMOKORSET Skedsmo Bygdeungdomslag c/o Marius Klever Møien Gård 2020 SKEDSMOKORSET Skedsmo Fotballklubb Steinbråteveien SKEDSMOKORSET Skedsmo Hagelag c/o Sissel Dalhøi Kløverenga Terrasse KJELLER Skedsmo Helse og Velferdssentral ATT: Inger Brubak Gamle Trondheimsvei SKEDSMOKORSET Skedsmo Husflidlag Tingvold Gjoleidveien SKEDSMOKORSET Skedsmo Håndballklubb Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmo Ishockeyklubb Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmo Janitsjar Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmo Kammerkor Gjoleidveien SKEDSMOKORSET Skedsmo Menighetsråd Gjoleidveien SKEDSMOKORSET Skedsmo Nord Rotary Klubb Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmo Pensjonistforening c/o Arild Sørby Depotgata 33A 2000 LILLESTRØM

14 Skedsmo Sanitetsforening c/o Skedsmotun Bo og Behandlingssenter Husebyveien SKEDSMOKORSET Skedsmo Senterparti Postboks LILLESTRØM Skedsmo Skiklubb Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmo Skolekorps Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmo TanGun Tae Kwon Do c/o Morten Sunnset Larsen Gjerdrumsveien 73B 2020 SKEDSMOKORSET Skedsmo Tennisklubb Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmo Treskjærere c/o Sonja Næss Bjørkelia 8A 2020 SKEDSMOKORSET Skedsmo Venstre Postboks LILLESTRØM Skedsmo Voices c/o Inger Danbolt Huldrefaret SKEDSMOKORSET Skedsmokorset Arbeiderlag c/o John Olav Fjeld Korsfjellveien SKEDSMOKORSET Skedsmokorset Bibliotekfilial Skedsmo kommune, FAKTURAMOTTAK Postboks LILLESTRØM Skedsmokorset Kvinne og Familielag c/o Elizabeth Ellingsen Gamle Trondheimsvei SKEDSMOKORSET Skedsmokorset Rotary Club Gjoleidveien SKEDSMOKORSET Skedsmokorset Spillforening Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmokorset Vel Postboks SKEDSMOKORSET Skedsmotun bo og behandlingssenter ATT: Liv Karin Sand Bruer Husebyveien SKEDSMOKORSET Skolsegglia Sameie c/o Sebra Forvaltning v/mette Fagerhol Gladengveien OSLO Springsteppen c/o Klaus Gundersen Bjørkelia 12D 2020 SKEDSMOKORSET Tærud Grendelag c/o Anne Helene Brynhildsen Televeien SKEDSMOKORSET Tæruddalen Borettslag C/O Fakturamottak: Boligbyggelaget Romerike Postboks 4381 Vika 8608 MO I RANA Vardeåsen Storvel Postboks SKEDSMOKORSET Vardeåsen Tut & Blæs c/o Mertha Gullstein Snekkerstuveien SKEDSMOKORSET Åsenhagen Tyrolerorkester c/o Torbjørn Holter Tuterudveien KJELLER Østafor Borettslag c/o Øyvind Amundsen Prost Stabels vei SKEDSMOKORSET

15 FORMÅL OG VEDTEKTER FOR SKEDSMOKORSET KULTURFORUM Revidert på årsmøte 16. mars Formål Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området. Ethvert arbeid og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt. Skedsmokorset Kulturforum kan være medlem i, eie eller delta i andre organisasjoner eller selskaper som fremmer formålet. 2 Medlemskap Medlemskap i Skedsmokorset Kulturforum kan tegnes av alle lag, foreninger, institusjoner og interessegrupper som ønsker å bidra til en positiv utvikling innen kultur- og oppvekstmiljøet i det definerte området. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og er gyldig for ett år. Betalt kontingent gir rett til to representanter med stemmerett på årsmøtet. 3 Årsmøtet Årsmøtet er øverste myndighet i Skedsmokorset Kulturforum. Årsmøtet avholdes i løpet av første kvartal hvert år, og innkalles av styret ved annonsering i lokalpressen med minst fire ukers varsel. Saksdokumenter sendes medlemmene minst sju dager før dato for årsmøtet. Årsmøtet skal ha følgende dagsorden: 1. Konstituering av årsmøte 2. Valg av møteleder, referent samt to til å undertegne møtereferatet 3. Årsberetning fra styret 4. Regnskap og revisors beretning 5. Fastsetting av kontingent 6. Aktivitetsplan for neste periode samt budsjett 7. Valg (av nye styremedlemmer, revisor og valgkomité på tre medlemmer) Framlagte saker blir avgjort av de fremmøtte representanter ved simpelt flertall. 4 Styret Styret velges av årsmøtet og har åtte medlemmer - leder, nestleder, og seks styremedlemmer. Styret leder Skedsmokorset Kulturforum mellom årsmøtene. Alle valg er for en periode på to år dersom årsmøtet under punkt 7 på dagsorden ikke bestemmer noe annet. Ved likt stemmetall har styreleder dobbeltstemme. Daglig leder ivaretar sekretær og kassererfunksjoner. 5 Valgkomitéen Valgkomitéen legger fram sin innstilling til årsmøtet. Valgkomitéen skal i sitt arbeid legge til grunn for sitt forslag en bredest og mest mulig samlende sammensetting av styret.

16 2 6 Endring av formål og vedtekter Endring av formål eller vedtekter må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de frammøtte representanter. 7 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret dersom minst 2/3 av det til enhver tid sittende styre, eller 1/3 av medlemmene finner dette nødvendig eller påkrevet. Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte. 8 Oppløsning av Skedsmokorset Kulturforum Ved oppløsning av Skedsmokorset Kulturforum nedsettes et avviklingsstyre på minst tre personer, hvorav Skedsmo kommune v/kulturkontoret er en av deltakerne. De andre personene bør utpekes blant medlemmene. Disse avvikler forumet i henhold til gjeldende bestemmelser. Bevilgede midler skal tilbakeføres til kommunen, mens øvrige midler skal fordeles til kulturformål innen det tidligere definerte område tilhørende Skedsmokorset.

17 Til årsmøtet i Skedsmokorset Kulturforum 9. mars 2011 Forslag til vedtektsendring 3 Nåværende tekst: 3 Årsmøtet Årsmøtet er øverste myndighet i Skedsmokorset Kulturforum. Årsmøtet avholdes i løpet av første kvartal hvert år, og innkalles av styret ved annonsering i lokalpressen med minst fire ukers varsel. Saksdokumenter sendes medlemmene minst sju dager før dato for årsmøtet. Årsmøtet skal ha følgende dagsorden: 1. Konstituering av årsmøte 2. Valg av møteleder, referent samt to til å undertegne møtereferatet 3. Årsberetning fra styret 4. Regnskap og revisors beretning 5. Fastsetting av kontingent 6. Aktivitetsplan for neste periode samt budsjett 7. Valg (av nye styremedlemmer, revisor og valgkomité på tre medlemmer) Framlagte saker blir avgjort av de fremmøtte representanter ved simpelt flertall. Forslag til ny tekst: 3 Årsmøtet Årsmøtet er øverste myndighet i Skedsmokorset Kulturforum. Årsmøtet avholdes i løpet av første kvartal hvert år, og innkalles av styret ved annonsering på samt utsendelse av e-post til medlemmene med minst fire ukers varsel. Saksdokumenter sendes medlemmene minst sju dager før dato for årsmøtet. Årsmøtet skal ha følgende dagsorden: 1. Konstituering av årsmøte 2. Valg av møteleder, referent samt to til å undertegne møtereferatet 3. Årsberetning fra styret 4. Regnskap og revisors beretning 5. Fastsetting av kontingent 6. Aktivitetsplan for neste periode samt budsjett 7. Valg (av nye styremedlemmer, revisor og valgkomité på tre medlemmer) Framlagte saker blir avgjort av de fremmøtte representanter ved simpelt flertall. Skedsmokorset, den 1.mars 2011 Styret i Skedsmokorset Kulturforum

18 FORMÅL OG VEDTEKTER FOR SKEDSMOKORSET KULTURFORUM Revidert på årsmøte 9. mars Formål Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området. Ethvert arbeid og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt. Skedsmokorset Kulturforum kan være medlem i, eie eller delta i andre organisasjoner eller selskaper som fremmer formålet. 2 Medlemskap Medlemskap i Skedsmokorset Kulturforum kan tegnes av alle lag, foreninger, institusjoner og interessegrupper som ønsker å bidra til en positiv utvikling innen kultur- og oppvekstmiljøet i det definerte området. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og er gyldig for ett år. Betalt kontingent gir rett til to representanter med stemmerett på årsmøtet. 3 Årsmøtet Årsmøtet er øverste myndighet i Skedsmokorset Kulturforum. Årsmøtet avholdes i løpet av første kvartal hvert år, og innkalles av styret ved annonsering på samt utsendelse av e-post til medlemmene med minst fire ukers varsel. Saksdokumenter sendes medlemmene minst sju dager før dato for årsmøtet. Årsmøtet skal ha følgende dagsorden: 1. Konstituering av årsmøte 2. Valg av møteleder, referent samt to til å undertegne møtereferatet 3. Årsberetning fra styret 4. Regnskap og revisors beretning 5. Fastsetting av kontingent 6. Aktivitetsplan for neste periode samt budsjett 7. Valg (av nye styremedlemmer, revisor og valgkomité på tre medlemmer) Framlagte saker blir avgjort av de fremmøtte representanter ved simpelt flertall. 4 Styret Styret velges av årsmøtet og har åtte medlemmer - leder, nestleder, og seks styremedlemmer. Styret leder Skedsmokorset Kulturforum mellom årsmøtene. Alle valg er for en periode på to år dersom årsmøtet under punkt 7 på dagsorden ikke bestemmer noe annet. Ved likt stemmetall har styreleder dobbeltstemme. Daglig leder ivaretar sekretær og kassererfunksjoner. 5 Valgkomitéen Valgkomitéen legger fram sin innstilling til årsmøtet. Valgkomitéen skal i sitt arbeid legge til grunn for sitt forslag en bredest og mest mulig samlende sammensetting av styret.

19 2 6 Endring av formål og vedtekter Endring av formål eller vedtekter må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de frammøtte representanter. 7 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret dersom minst 2/3 av det til enhver tid sittende styre, eller 1/3 av medlemmene finner dette nødvendig eller påkrevet. Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte. 8 Oppløsning av Skedsmokorset Kulturforum Ved oppløsning av Skedsmokorset Kulturforum nedsettes et avviklingsstyre på minst tre personer, hvorav Skedsmo kommune v/kulturkontoret er en av deltakerne. De andre personene bør utpekes blant medlemmene. Disse avvikler forumet i henhold til gjeldende bestemmelser. Bevilgede midler skal tilbakeføres til kommunen, mens øvrige midler skal fordeles til kulturformål innen det tidligere definerte område tilhørende Skedsmokorset.

20 Forslag til valg av revisor Styret i Skedsmokorset Kulturforum fremlegger forslag om valg av Svindal, Leidland, Myhrer & Co AS som revisor for Skedsmokorset Kulturforum for Skedsmokorset, den 1.mars 2011

Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset.

Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. Fokus på vårt nærmiljø

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer