FAKTA. Det gylne snittet er tiln rma lik 1,618 eller 0,618. Det eksakte talet for. pffiffi 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAKTA. Det gylne snittet er tiln rma lik 1,618 eller 0,618. Det eksakte talet for. pffiffi 5"

Transkript

1 Det gylne snittet Det gylne snittet er forholdet mellom lengder. Dersom det pô eit linjestykke AB er merkt av eit punkt C slik at forholdet mellom AB og AC er lik forholdet mellom AC og BC, dô har linjestykket forhold etter det gylne snittet: Det gylne snittet er tiln rma lik 1,618 eller 0,618. Det eksakte talet for p ffiffi pffiffi 5 det gylne snittet er eller 1 2 : I eit gylle rektangel er forholdet mellom sidene a b & 1,618 eller b a & 0,618. Symmetri Speglingssymmetri Symmetri tyder same môlet. MÖnsteret pô kvar side av ei linje er det same.vi seier at mönsteret blir spegla om linja. Linja kallar vi ofte symmetrilinje, symmetriakse, speglingslinje eller speglingsakse. Eitt og same mönster kan godt vere spegla om eire linjer. Speglingssymmetri om eit punkt Ein gur kan ogsô speglast om eit punkt. Punktet som guren blir spegla gjennom, kallar vi symmetrisentrum. 66

2 Eit punkt er symmetrisentrum i rotasjonssymmetri. Skal vi gjennom- före ein rotasjonssymmetri, mô vi vite kvar rotasjonspunktet er, og kor stor rotasjonsvinkelen skal vere. Rotasjonsvinkelen er vinkelen som guren roterer. Rotasjonssymmetri Parallell- ytting Vi parallell ytter ein gur nôr vi ytter alle punkta like langt og i same retninga. For Ô vise i kva retning og kor langt vi skal parallell ytte ein gur, bruker vi ein vektor.vektoren gôr ut frô eit punkt og viser i kva retning og kor langt vi skal forskuve alle punkta. Eittpunktsperspektiv Teiknar vi ei teikning i eittpunktsperspektiv, forsvinn alt i eitt punkt. FrÔ forsvinningspunktet strôler det ut perspektivlinjer.linjersom er parallelle og vassrette i terrenget, ligg langs perspektivlinjene pô ei perspektivteikning. Dei linjene som er loddrette i terrenget, blir loddrette ogsô pô perspektivteikninga. 67

3 Teiknar vi ei teikning i topunktsperspektiv, har vi to forsvinnings- punkt pô horisontlinja. Linjer som er parallelle og vassrette i terrenget, mötest i eit av forsvinningspunkta pô horisontlinja i eit topunktsperspektiv. Dei linjene som er loddrette i terrenget, blir loddrette ogsô i topunktsperspektiv. Topunktsperspektiv Brukskonto Sparekonto Aksjefond Kapitalen Innskot Ein konto i banken som mellom anna lönna blir sett inn pô.til ein brukskonto fölgjer eit bankkort, og vi kan ta ut pengar sô mange gonger vi vil, anten i minibanken, i banken eller i butikken. Skal vi betale rekningar, er det ogsô frô denne kontoen vi gjer det, anten i banken eller over nettbanken. Ettersom pengane til vanleg ikkje stôr sô lenge pô ein brukskonto, er renta ofte lôg. Ein konto i banken som gir litt högare rente enn ein vanleg brukskonto. Dess meir vi sparer, dess högare rente fôr vi. Sparekontoar har ofte ei grense for kor mange gebyrfrie uttak vi kan gjere per Ôr. Sparing i aksjefond er langsiktig sparing.vi fôr dô profesjonelle folk til Ô plassere sparepengane vôre i ulike aksjar. Som betaling for at vi lôner ut pengane, fôr vi avkastning. Det knyter seg alltid risiko til Ô spare i fond. Men avkastninga kan vere högare enn om vi sparer ibanken. Det som stôr i banken Det belöpet vi set inn pô kontoen 68

4 Renter Rentefot Vekstfaktor BSU-konto LÔn Renter er pô ein môte betaling for at banken fôr lône pengane vôre. Kvart Ôr gir banken ein viss prosent av kapitalen i rente. I formelen bruker vi symbola R for rente, K for kapital og p for prosent. Dersom vi sparer eit heilt Ôr, blir renta p R = K 100 Dersom vi sparer t mônader av eit Ôr, blir renta p R = K 100 t 12 Den prosentsatsen banken betaler, kallar vi rentefoten. Er renta 4,25 % p.a., seier vi at rentefoten er 4,25. Forkortinga p.a. stôr for pro anno, som tyder per Ôr. Til vanleg blir rentene plussa pô kapitalen ein gong i Ôret. Vekstfaktoren =1+ prosenten 100 Bustadsparing for ungdom NÔr vi tek opp lôn, set vi oss i gjeld. LÔnet betaler vi tilbake med renter og i avdrag. Avdraga gôr til Ô betale ned lônet, mens rentene er betaling til banken for at vi fôr lov til Ô lône pengar av dei. Rentene blir alltid rekna i prosent av det som stôr att av lônet. Summen av alle avdraga er lik lônesummen. Tilsegn om lôn Dersom vi har sökt om lôn og banken har akseptert lônet, seier vi at vi har fôtt tilsegn om lôn. Betalingsmerknad Etableringsgebyr Termin Har vi slurva med eller droppa Ô betale rekningar, fôr vi betalingsmerknad. DÔ kan vi fô problem med Ô ta opp lôn. For Ô fô lônet mô vi betale eit etableringsgebyr til banken. Det er ein eingongssum. Avdraga og rentene skal betalast inn i terminar. Kor mange terminar vi har i Ôret, blir avgjort nôr vi sökjer om lôn. Det vi skal betale kvar termin, terminbelöpet, er altsô lik summen av avdrag og renter. I tillegg mô vi oftast betale eit termingebyr kvar gong. Nedbetalingstid Nedbetalingstida er den avtalte tida som lônet med renter skal betalast tilbake. NÔr vi har fôtt tilsegn om lôn, gir banken oss ein tilbakebetalingsplan. Denne planen viser kor mykje vi skal betale i avdrag og renter kvar termin. Planen viser ogsô over kor mange Ôr vi skal betale ned lônet. 69

5 Nominell rente Den nominelle renta er den renta som er fastsett per Ôr. E ektiv rente SerielÔn Den e ektive renta er nominell rente pluss alle gebyr og andre kostnader ved lônet. Det er den e ektive renta som fortel kor mykje lônet faktisk kostar. Skal vi samanlikne lôn, mô vi samanlikne den e ektive renta. Eit serielôn blir nedbetalt med like store avdrag gjennom heile nedbetalingstida. Etter kvart som lônet minkar, betaler vi mindre i rente. Dersom renta er stabil, blir terminbelöpet litt lôgare for kvar mônad. Avdraga ved serielôn er lik lônesummen dividert med talet pô terminar. AnnuitetslÔn Eit annuitetslôn har like store terminbelöp gjennom heile nedbetalingstida. TerminbelÖpet omfattar ein avdragsdel og ein rentedel. Like etter at vi har fôtt eit annuitetslôn, er rentedelen stor, mens avdragsdelen er liten. Etter kvart som vi betaler ned pô lônet, blir forholdet omvendt. Avdrag = terminbeløp renter LÔnekalkulator PÔ nettsidene til bankane nn vi lônekalkulatorar. Ein lônekalkulator hjelper oss med Ô rekne ut terminbelöpet. FÖrsteheimslÔn FÖrsteheimslÔn blir berre gitt til dei som skal kjöpe bustad for aller förste gong. FÖrsteheimslÔn gir lôntakaren höve til Ô lône heile kjöpesummen til den lôgaste bankrenta. Har vi eit slikt lôn og fôr det litt trongt Ökonomisk, kan vi sökje om at lônet skal vere avdragsfritt ei tid. Det vil seie at vi dô berre betaler renter. 70

FAKTA. Det gylne snitt. Det gylne snitt er tiln rmet lik 1,618 eller 0,618. Det eksakte tallet for 5. det gylne snitt er + 1 5

FAKTA. Det gylne snitt. Det gylne snitt er tiln rmet lik 1,618 eller 0,618. Det eksakte tallet for 5. det gylne snitt er + 1 5 Det gylne snitt Det gylne snitt er forholdet mellom lengder. Dersom det pô et linjestykke AB er merket av et punkt C slik at forholdet mellom AB og AC er lik forholdet mellom AC og CB, da har linjestykket

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

löse likninger gôr ut pô Ô nne den ukjente verdien som gjör at venstresiden blir lik höyresiden.

löse likninger gôr ut pô Ô nne den ukjente verdien som gjör at venstresiden blir lik höyresiden. Likning En likning inneholder alltid et likhetstegn og minst e n ukjent. Den ukjente kaller vi som regel eller y, men alle bokstavene i alfabetet kan brukes. löse likninger gôr ut pô Ô nne den ukjente

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling til betre utgreiingar om likestilling Likestillingsloven 1a tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhald Kva er GeoGebra?... 2 Kva nytte har elevane av å bruke GeoGebra?... 2 Kvar finn vi GeoGebra?... 2 Oppbygginga av programmet... 3 Løysing

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

- vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit

- vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit svimmel - vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit Vestibularisnevritt/ virus på balansenerven Vestibularisnevritt er ein sjukdom i det indre øyret og er ei av dei vanlegaste årsakene til svimmelheit.

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Nynorsk i staten. Reglar og råd

Nynorsk i staten. Reglar og råd Nynorsk i staten Reglar og råd Kjære statstilsett! Ei av dei faste oppgåvene til Språkrådet er å gje statstilsette informasjon om lov om målbruk i offentleg teneste (mållova). Lova skal sikre ei rimeleg

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal 2010 Handbok for godkjenning av beite som spreieareal Rettleiing forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav tillet at ein kan godkjenne innmarksbeite og frukthagar som spreieareal. Denne handboka

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Pressemelding, Den internasjonale forbrukardagen 15. mars 2005. Postkasse- og fjernsynsreklame ergrar dei fleste norske forbrukarar

Pressemelding, Den internasjonale forbrukardagen 15. mars 2005. Postkasse- og fjernsynsreklame ergrar dei fleste norske forbrukarar Pressemelding, Den internasjonale forbrukardagen. mars 25 Postkasse- og fjernsynsreklame ergrar dei fleste norske forbrukarar Folk sin irritasjon over reklame på TV og i dagsaviser har auka unekteleg den

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer