Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner sikrer prosjektgjennomføringen i Seltor slik at kundens verdier optimaliseres. Vi erfarer at utvikling av prosjekter i tett samarbeid med kunden skaper det beste sluttresultatet - god eiendomsøkonomi, sikker eiendomsdrift, miljøriktige løsninger og fornøyde leietagere. Vi har evnen til å jobbe i tett samspillsprosess hvor alle involverte benytter sine beste ressurser for å oppnå et felles mål. Vår utviklingsavdeling består av erfarne og kreative arkitekter og rådgivende ingeniører som kjenner rammebetingelsene for sine respektive fag noe som skaper god utnyttelse av tomter, arealer og eksisterende bygningsmasser. Seltor Gruppen AS består av Seltor AS med Telemark og Vestfold som nedslagsfelt innen bygg, Seltor Øst AS med Oslo, Buskerud og Akershus som nedslagsfelt innen bygg, Seltor Anlegg AS med hele landet som nedslagsfelt innen infrastruktur og Seltor Bolig AS med det sentrale Østlandet som nedslagsfelt innen boligutvikling og -salg. Seltors evne til å skape gode prosjekter og forutsigbar gjennomføring har vært de viktigste kriteriene for at Seltor fyller 75 år i Stian Råmunddal Daglig leder 2 Seltor Gruppen Årsrapport

3 Noen av våre prosjekter i E18 SKY LANGANGEN RASTEPLASSER MØBELRINGEN/EUROPRIS, LILLESTRØM BUERHAVEN TRINN 2, SKIEN SOLBERG BIL AS, FORD I SKIEN Nøkkeltall 2010 Driftsinntekter EBITDA Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel 17 % 25 % 28 % Ansatte pr Seltor Gruppen Årsrapport 3

4 Fra idé til komplett leveranse Seltor har høy kompetanse og lang erfaring, innen utvikling og gjennomføring av prosjekter fra A til Å. Du som kunde, velger selv på hvilket tidspunkt Seltor skal involveres. Etablering av samarbeid i tidligfasen skaper vilkår for optimalisering av prosjektet innenfor miljø og energi, utforming/brukertilpasning og god økonomi. Seltor jobber i tett relasjon med kunden i en verdikjedebasert prosess: FASE 0: Analyse Byggherre og Seltor vurderer sammen hvilke alternativer, som vil gi optimal utnyttelse av den aktuelle tomten. Her vil økonomi og markedsanalyse stå helt sentralt. Dersom prosjektet må reguleres/omreguleres gjøres dette også i denne fasen. FASE 1: Forprosjekt Seltors arkitekter og ingeniører lager en illustrativ skisse av prosjektet. Alle hovedelementer i prosjektet, løses i denne fasen. Avklaringer mot offentlige myndigheter og andre høringsinstanser blir sjekket ut. Fasen avsluttes med overlevering av skissetegninger og en budsjettpris på hele prosjektet. FASE 2: Detaljprosjektering Prosjektet går inn i detaljeringsfasen. Det blir foretatt beregninger av bærekonstruksjon, brannprosjektering vil utføres, det arkitektoniske uttrykket av bygget blir bearbeidet og nødvendig underlag for kalkulasjon av prosjektet utarbeides. Fasen avsluttes med overlevering av kontraktstegninger og et bindende tilbud på sluttpris av prosjektet. FASE 3: Gjennomføring Gjennomføringen kan utføres i ulike entreprisemodeller. Vår mest brukte modell er totalentreprise. Her kan byggherren velge om prisen skal være fast og forutsigbar, eller en målpris hvor Seltor og byggherren deler eventuelle opp- eller nedsider i prosjektet. Uansett hvilken modell som blir valgt, kan vi love en forutsigbar prosess og gjennomføring med høyt kompetente og erfarende medarbeidere. Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Analyse Forprosjekt Detaljprosjektering Gjennomføring 4 Seltor Gruppen Årsrapport

5 Energi og miljø i Seltor Seltors miljøpolicy Seltor skal være en av de beste og mest anerkjente entreprenørene når det gjelder miljøvennlig og bærekraftig prosjektering og bygging i de geografiske områdene vi konkurrerer i. Seltor skal legge til rette for at alle bygg vi utvikler og bygger skal kunne miljøsertifiseres i henhold til BREEAM-NOR, fordi vi mener at energiklasse og miljøsertifisering vil være en viktig konkurransefaktor for salg og utleie av bygg i tiden som kommer. Overordnede miljømål En samlet byggebransje er i ferd med å få opp øynene for miljøsertifisering og bærekraftig bygging, og det er på høy tid. Regjeringens miljøhandlingsplan er konsentrert om fem satsingsområder: Redusere klimagassutslippene Redusere behovet for energi i bygningsmassen. Kartlegge og minimere bruken av helse og miljøfarlige stoffer i byggevirksomheten Godt inneklima i bygg Hindre at avfall oppstår, og øke ombruk og materialgjenvinning av byggematerialer Komplett utvikling I tillegg til Seltors brede kompetanse innen prosjekteringsledelse og prosjektledelse tilbyr Seltor en komplett faglig utvikling og prosjektering av byggeprosjekter. Utviklingsavdelingen i Seltor er en gruppe bestående av fagpersoner med høy kompetanse som utvikler gode prosjekter, med et helhetlig og bærekraftig fokus, herunder kvalitet, pris og byggetid. Utviklingsavdelingen har tung kompetanse innenfor arkitektur, konstruksjon, byggteknikk, bygningsfysikk, tekniske fag, samt energi/miljø og bærekraftig bygging. Miljøsertifisering av bygg Seltor var som en av de første entreprenørene i Norge medlem i NGBC Norwegian Green Building Council, som nå har lansert det internasjonalt anerkjente miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR for miljøsertifisering av bygg i Norge. Seltor tilbyr den ekspertisen som trengs i forhold til BREEAM-NOR fra dag 1. Det er tidlig i prosessen de viktigste valgene tas, også i forhold til bærekraftig prosjektutvikling. Det er vesentlig mer kostnadseffektivt å vurdere forskjellige alternativer i idéfasen enn å endre prosjektet langt ute i prosessen for å få en god miljøklassifisering. Gjennom god prosjekteringsledelse, egne dyktige fagressurser og dyktige tilknyttede rådgivere, skal Seltor være den beste tilbyderen av bærekraftig utvikling, prosjektering og bygging. En BREEAM-prosess med godkjent sertifikat gir byggherre et verdipapir som sier noe om miljøkvaliteten for prosjektet. Gjennom BREEAM sikrer byggherre at det er dokumenterbare miljøegenskaper i bygget. Dette gir trygghet ved eventuelt videresalg, senere oppgradering/ omgjøring og kommunikasjon og dokumentasjon av kvaliteter mot leietaker. PROSJEKT KUBEN K22 VIDEREGÅENDE SKOLE Byggherre: Aberdeen Eiendomsfond Norge 1. Bruker: Utdanningsetaten i Oslo Kommune. Kontraktsum: 71,7 mnok. Seltor Øst gjennomførte i perioden september til juni 2013 rehabilitering av Kuben Yrkesarena. Dette vil sannsynligvis være den første BREEAM-sertifiserte skolen i Norge. En BREEAM sertifisering innebærer betydelig strengere krav til energi og miljø enn de føringer som allerede er gitt i TEK10, og Kuben K 22 sikter mot graden GOOD innen denne sertifiseringen. Seltor har egne ansatte med høy kompetanse innen energi og miljø, og som er BREEAM-Nor profesjonell akkreditert (AP). Foto:Byggenytt 5

6

7 Seltor Gruppen AS Årsregnskap Styrets årsberetning 08 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til årsregnskapet 14 Revisjonsberetning 22

8 Seltor Gruppen AS Styrets årsberetning for Seltor Gruppen AS er et konsern med virksomhet hovedsakelig innenfor utvikling og oppføring av bygg- og anleggsprosjekter. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Porsgrunn. et har hele østlandsregionen som nedslagsfelt gjennom entreprenørselskapene Seltor AS, Seltor Øst AS og Seltor Anlegg AS. Seltor Bolig AS ivaretar konsernets interesser innenfor boligutvikling og investeringer i boligprosjekter. Seltor Gruppen AS er et konsern med virksomhet hovedsakelig innenfor utvikling og oppføring av bygg- og anleggsprosjekter. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Porsgrunn. et har hele østlandsregionen som nedslagsfelt gjennom entreprenørselskapene Seltor AS, Seltor Øst AS og Seltor Anlegg AS. Seltor Bolig AS ivaretar konsernets interesser innenfor boligutvikling og investeringer i boligprosjekter. et forurenser ikke det ytre miljø i betydelig grad. et har ambisjoner om å være blant de beste i bransjen innen miljøriktig utvikling og bygging av alle typer bygg. et har i ikke hatt skader med fravær. Samlet sykefravær har vært 4,6% i løpet av året. Skader og sykefravær følges løpende opp gjennom felles konserninterne rutiner. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet. et har en god ordrereserve og er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse et rettvisende bilde av driften i og om stillingen pr Omsetningen i konsernet utgjorde i kr 440 mnok mot 326 mnok. Omsetningsveksten skyldes hovedsakelig vekst i Seltor Øst AS. Underskuddet på 3,4 mnok skyldes i stor grad ett konkret prosjekt i Seltor Øst AS. Dette datterselskapet har iverksatt effektive tiltak og har gode økonomiske resultater pr Pr juni 2013 har konsernet god inntjening og har gode forutsetninger for å nå de økonomiske målsetningene for året. et arbeider kontinuerlig med et langsiktig perspektiv for å sikre stabil inntjening, et har en god ordrereserve for et har negativ kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i. Dette skyldes i stor grad prosjektperiodiseringer. Egenkapitalen er endret fra 39,2 mnok pr til 35,9 mnok , som følge av årets resultat. Styret vurderer egenkapitalens størrelse som tilfredsstillende ut fra forventet aktivitet fremover. Balansesummen pr er høy som følge av spesielt høy aktivitet i Seltor Øst AS, samt avslutning av et boligprosjekt i egenregi. Langsiktig gjeld er ikke vesentlig endret i forhold til fjoråret. Fri egenkapital i morselskapet utgjør pr ,6 mnok. et har en god likviditet på balansedagen og har hatt en stabilt god likviditet gjennom hele året. Virksomhetens art krever et bevisst forhold til likviditetsrisiko. Det er etablert konserninterne rutiner for å sikre optimal likviditetsstyring. ets likvide midler og disponible trekkfasiliteter blir periodisk vurdert i forhold til konsernets behov. et har historisk hatt svært lave tap på fordringer. Dette som følge av at man har etablert gode rutiner for vurdering av kundenes betalingsevner. Kredittrisikoen vurderes derfor som lav. Også dette regnskapsåret har vært preget av et turbulent internasjonalt finansmarked som påvirker deler av markedsområdet til konsernet. 8 Seltor Gruppen Årsregnskap

9 et har likevel opplevd omsetningsvekst i perioden, hovedsakelig i Osloregionen. De siste års satsning på utvidelse av det geografiske markedsområdet, samt at virksomheten de siste årene er utvidet til også å omfatte anleggsprosjekter og boligutvikling, har vært vellykket, og bidrar til å redusere markedsrisikoen. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning ved bedømmelse av konsernet. Ved regnskapsårets slutt var det ansatt 87 personer i konsernet, herav 8 kvinner. et tilstreber kjønnsnøytral behandling av alle ansatte. Arbeidsmiljøet er godt. Styret i Seltor Gruppen AS består av syv menn. Porsgrunn 27. juni 2013 Seltor Gruppen Årsregnskap 9

10 Seltor Gruppen AS - RESULTATREGNSKAP Morselskap Beløp i kroner Note Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader 5 0 Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat Herav minoritetens andel av overskudd Herav majoritetens andel av underskudd Overføringer: - - Foreslått utbytte Avgitt konsernbidrag Overført til annen egenkapital Sum overføringer Seltor Gruppen Årsregnskap

11 Seltor Gruppen AS - BALANSE PER 31. DESEMBER Morselskap Beløp i kroner Note Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 74 - Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler - - Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4, Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy ol 4, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Andre langsiktige fordringer Overfinansiert pensjonsforpliktelse Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler - - Varer Fordringer - - Kundefordringer 7,8, Andre fordringer 8, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Seltor Gruppen Årsregnskap 11

12 Seltor Gruppen AS - BALANSE PER 31. DESEMBER Morselskap Beløp i kroner Note Note Egenkapital Innskutt egenkapital ,11 Selskapskapital 10, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresse Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser - - Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld - - Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld 7, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Seltor Gruppen Årsregnskap

13 Seltor Gruppen AS - KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskap Beløp i kroner Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat før skatt Betalt skatt Ordinære avskrivninger Gevinst--/tap ved salg av aksjer Inntektsført utbytte/konsernbidrag Gevinst/tap ved salg av driftsmidler Resultat fra tilknyttede selskap Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -711 Økning langsiktig fordring Investert i inventar, utstyr og parkeringsplasser Salg av aksjer Salg av driftsmidler Netto utbetaling ved kjøp og salg minoritet Investert i aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte Økt kassekredittgjeld Økt langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringssaktiviteter Netto endring i likvider i perioden Beholdning av likvider Beholdning av likvider Seltor Gruppen Årsregnskap 13

14 Seltor Gruppen AS - NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper regnskapet omfatter morselskapet Seltor Gruppen AS med datterselskapene Seltor AS, Seltor Øst AS, Seltor Bolig AS, Seltor Anlegg AS og Buerhaven trinn 2 AS. regnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, urealiserte interne gevinster, fordringer og gjeld elimineres. Kostprisen på aksjene i konsoliderte datterselskap elimineres mot egenkapitalen på etableringstidspunktet. Klassifiserings- og vurderingsprinsipper Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Tomter og utviklingsprosjekter Tomter og utviklingsprosjekter er verdsatt til påløpt kost. Varige driftsmidler/goodwill Varige driftsmidler og goodwill er bokført til historisk anskaffelseskost. Driftsmidlene avskrives årlig etter en lineær avskrivningssats hvor den økonomiske levetiden er lagt til grunn. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Datterselskap Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Utbytte og konsernbidrag er i selskapsregnskapet inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Tilknyttede selskaper Eierandeler i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Andel av resultat etter skatt resultatføres blant finansposter. I selskapsregnskapet benyttes kostmetoden. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Langsiktig tilvirkningskontrakter Fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid, hvor selskapet har resultatansvar, blir vurdert til full tilvirkningskost med fradrag av delfakturerte inntekter. Hvis kalkylen eller prognoser på noen av prosjektene viser netto tap blir det totale beregnede tapet utgiftsført i regnskapet. Dersom betingelsene for løpende avregning med fortjeneste er oppfylt blir en beregnet andel av dekningsbidraget inntektsført. Fullføringsgraden beregnes som forholdet mellom påløpte prosjektkostnader og estimerte totalkostnader for prosjektet. Fullføringsgraden bestemmer også andel av resultatført fortjeneste. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. 14 Seltor Gruppen Årsregnskap

15 Pensjoner Selskapene i konsernet har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte som er i tråd med lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Årlig pensjonskostnad for innskuddsordningen tilsvarer årets påløpte premie. Ny AFP fra blir inntil videre regnskapsmessig behandlet som en innskuddsordning; dvs årlig kostnad tilsvarer årlig tilskudd til ordningen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomhet. Som likvider i kontantstrømoppstilling ansees kontanter og bankinnskudd. NOTE 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer Lønnskostnader Beløp i kroner Morselskapet Morselskapet Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk sysselsatt i gjennomsnitt i perioden Ytelser til ledende personer Beløp i kroner Daglig leder Styret Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Kostnadsførte honorarer til revisor Beløp i kroner Morselskapet Morselskapet Revisjons- og revisjonsrelatert bistand Bistand knyttet til årsregnskap og noter Skatte- og avgiftsrådgivning Annen bistand Sum Seltor Gruppen Årsregnskap 15

16 NOTE 3 Skatter og skattekostnad Grunnlag for beregning av utsatt skatt / utsatt skattefordel Beløp i kroner Morselskapet Morselskapet Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring: Forskjeller som utlignes: Langsiktige tilvirkningskontrakter Driftsmidler Regnskapsmessige avsetninger Skatteposisjoner Sum Utsatt skatt/skattefordel (-) Endring utsatt skatt Resultatført skattekostnad Morselskapet - Beløp i kroner Grunnlag Skattekostnad 28 % Betalbar skatt Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidig forskjell Alminnelig inntekt Endring utsatt skatt Resultatført skattekostnad Resultatført skattekostnad - Beløp i kroner Grunnlag Skattekostnad 28 % Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidig forskjell Alminnelig inntekt Endring utsatt skatt Resultatført skattekostnad -364 Betalbar skatt gjelder følgende datterselskap - Beløp i kroner Seltor AS Seltor Øst AS Seltor Anlegg AS Sum betalbar skatt Seltor Gruppen Årsregnskap

17 NOTE 4 Driftsmidler og avskrivninger Morselskap - Beløp i kroner Transport- midler, maskiner og inventar Anskaffelsekost pr Tilgang i året 690 Avgang i året - Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi Avskrivninger i året 104 Avskrivningssatser 15 % - Beløp i kroner Goodwill Parkeringsplasser Anlegg under utførelse Transport- midler, maskiner og inventar Sum Anskaffelsekost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Akkumulerte ekstraordinære avskrivninger pr Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi Avskrivninger i året Avskrivningssatser 12,5-25 % 4 % 0 % 12,5-33 % Selskapene driver sin virksomher i leide lokaler. Leiekostnadene for utgjør TNOK Årets leiekostnader for driftsmidler som leies og som ikke er balanseført utgjør TNOK 812. NOTE 5 Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskap, konsern m.v. Morselskapet - Beløp i kroner Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel/st.andel Bokført verdi Datterselskaper/tilknyttet selskap: Seltor AS 2008 Porsgrunn 100 % Seltor Øst AS 2008 Porsgrunn 100 % Seltor Bolig AS 2009 Porsgrunn 95 % 143 Seltor Anlegg AS 2010 Lysaker 95,04 % Sum datterselskaper Datterselskapet Seltor Bolig AS eier i tillegg aksjer i følgende selskap Beløp i kroner Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel/st.andel Bokført verdi Datter-/tilknyttet selskap: Lillegården Eiendom AS 2004 Skien 50 % PBBL Prosjekt Dr. Munchsgt. AS 2006 Porsgrunn 50 % 150 Buerhaven trinn 2 AS Porsgrunn 100 % Buerhaven trinn 3 AS Porsgrunn 50 % 15 Eierandeler i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Seltor Gruppen Årsregnskap 17

18 Beregning av årets resultatandel for de tilknyttede selskapene Beløp i kroner Lillegården Eiendom AS Dr. Munchsgt AS Loe Utvikling AS Buerhaven trinn 3 AS -7 - Tap ved salg ikke ført mot andel i balansen Samlet resultatandel tilknyttede selskaper Beregning av balanseført verdi pr Beløp i kroner Lillegården Eiendom AS Dr. Munchsgt AS Loe Utvikling AS Buerhaven trinn 3 AS Sum Inngående balanse andel i tilknyttede selskap Tilgang tilknyttede selskap Avgang tilknyttede selskap Årets resultatandel tilknyttede selskap Reversering av andel gevinst ved salg av tomt til TS Utgående balanse NOTE 6 Fordringer med forfall senere enn ett år Fordringer med forfall senere enn ett år - Beløp i kroner Morselskap Morselskap Dr. Munchsgt AS Lillegården Eiendom AS Jubali AS Sum NOTE 7 Anleggskontrakter Anleggskontrakter pr Beløp i kroner Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader knyttet til opptjent inntekt Netto resultatført på igangværende prosjekter Opptjent ikke fakturert inntekt på igangværende anleggskontrakter inkludert i andre kundefordringer Forskuddsfakturert produksjon inkludert i annen kortsiktig gjeld Gjenværende produksjon på tapskontrakter utgjør TNOK Seltor Gruppen Årsregnskap

19 NOTE 8 Kortsiktige fordringer Kundefordringer består av Beløp i kroner Morselskapet Morselskapet Kundefordringer Opptjent ikke fakturert på igangværende prosjekter Sum kundefordringer Andre kortsiktige fordringer består av Beløp i kroner Morselskapet Morselskapet Fordring på Seltor AS Fordring på Vipeveien 51 AS Fordring på Loe Utvikling AS Forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer NOTE 9 Bundne midler Bankinsskudd - Beløp i kroner Bundne skattetrekksmidler på egen konto NOTE 10 Egenkapital Morselskapet - Beløp i kroner Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Beløp i kroner Aksjekapital Overkursfond Minoritet Annen EK Sum Egenkapital pr Årets resultat bidrag til minoritet bidrag fra minoritet Minoritetens andel på årets resultat Egenkapital pr Seltor Gruppen Årsregnskap 19

20 NOTE 11 Antall aksjer, aksjeeiere m.v Morselskapets aksjekapital er TNOK 300 fordelt på 270 A-aksjer à kr og 30 B-aksjer à kr Aksjonærene i selskapet pr Antall A-aksjer Antall B-aksjer Eierandel Stemmeandel Malmfrid Råmunddal % 20 % Gunnar Råmunddal % 20 % Stian Råmunddal % 20 % Jubali AS % 35 % TKL Invest AS % 5 % Sum % 100 % NOTE 12 Pensjonsforpliktelser De ansatte i datterselskapene har en innskuddsbasert ordning. Årets pensjonskostnad omfatter årets innbetaling til den innskuddsbaserte pensjonsordningen. Gjenstående regnskapsmessig underdekning på gammel AFP ordning i Seltor AS utgjør pr TNOK 140 for perioden , denne er avsatt i regnskapet. NOTE 13 Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av Beløp i kroner Morselskapet Morselskapet Påløpne feriepenger Påløpne prosjektkostnader Øvrige påløpne kostnader Forskudd fra kunder Garantiavsetning Gjeld til Vipevegen 51 AS Mellomregning datterselskap Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Seltor Gruppen Årsregnskap

21 NOTE 14 Pant og garantier Beløp i kroner ets totale garantiramme: ests trekk på rammen pr Seltor Gruppen AS' garantiansvar stilt for datterselskaper Kredittrammer ets totale kassekredittramme pr ets kassekreditt er positiv pr Bokført verdi av pantsatte eiendeler Løsøre, inventar og driftstilbehør 318 Fordringer Tomt Gnr, 75 Bnr 357 med bokført verdi TNOK er per pantsatt begrenset opp til TNOK i fbm byggelån. Byggelånet er pr TNOK Seltor Bolig AS kausjonerer for TNOK som utgjør en pro rata andel på 50 % av pantelån i Lillegården Eiendom AS Seltor AS kausjonerer for totalt TNOK av låneforpliktelsene i PBBL Prosjekt Dr. Munchs gt AS Seltor Gruppen AS har et pantelån stort TNOK Seltor AS og Seltor Øst AS er medkausjonister for lånet. Seltor Gruppen AS har stilt kausjonserklæring for byggelån i Buerhaven trinn 2 AS med TNOK Seltor Gruppen Årsregnskap 21

22 REVISJONSBERETNING 22 Seltor Gruppen Årsregnskap

23 Seltor Gruppen Årsregnskap 23

24 SELTOR GRUPPEN AS Fellesadministrasjon: Vipeveien Porsgrunn Tlf: / Faks: / / Seltor AS - Vipeveien 51, 3917 Porsgrunn Seltor Øst AS - Lysaker Torg 8, 1366 Lysaker Seltor Anlegg AS - Lysaker Torg 8, 1366 Lysaker Seltor Bolig AS - Lysaker Torg 8, 1366 Lysaker ONEZERO DESIGNBUREAU -

Prosjektet leveres som avtalt

Prosjektet leveres som avtalt ÅRSRAPPORT 2013 Prosjektet leveres som avtalt Seltor har levert krevende løsninger innen anlegg, bygg og bolig siden 1938. Vi er spesialisert på å utvikle og utføre bygg- og anleggsprosjekter. Vi tar ansvar

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

En annerledes entreprenør

En annerledes entreprenør Årsrapport En annerledes entreprenør Seltor er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med røtter tilbake til 1938 i Lårdal, Telemark og har vært et familieselskap siden begynnelsen. Lang fartstid

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer