Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner sikrer prosjektgjennomføringen i Seltor slik at kundens verdier optimaliseres. Vi erfarer at utvikling av prosjekter i tett samarbeid med kunden skaper det beste sluttresultatet - god eiendomsøkonomi, sikker eiendomsdrift, miljøriktige løsninger og fornøyde leietagere. Vi har evnen til å jobbe i tett samspillsprosess hvor alle involverte benytter sine beste ressurser for å oppnå et felles mål. Vår utviklingsavdeling består av erfarne og kreative arkitekter og rådgivende ingeniører som kjenner rammebetingelsene for sine respektive fag noe som skaper god utnyttelse av tomter, arealer og eksisterende bygningsmasser. Seltor Gruppen AS består av Seltor AS med Telemark og Vestfold som nedslagsfelt innen bygg, Seltor Øst AS med Oslo, Buskerud og Akershus som nedslagsfelt innen bygg, Seltor Anlegg AS med hele landet som nedslagsfelt innen infrastruktur og Seltor Bolig AS med det sentrale Østlandet som nedslagsfelt innen boligutvikling og -salg. Seltors evne til å skape gode prosjekter og forutsigbar gjennomføring har vært de viktigste kriteriene for at Seltor fyller 75 år i Stian Råmunddal Daglig leder 2 Seltor Gruppen Årsrapport

3 Noen av våre prosjekter i E18 SKY LANGANGEN RASTEPLASSER MØBELRINGEN/EUROPRIS, LILLESTRØM BUERHAVEN TRINN 2, SKIEN SOLBERG BIL AS, FORD I SKIEN Nøkkeltall 2010 Driftsinntekter EBITDA Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel 17 % 25 % 28 % Ansatte pr Seltor Gruppen Årsrapport 3

4 Fra idé til komplett leveranse Seltor har høy kompetanse og lang erfaring, innen utvikling og gjennomføring av prosjekter fra A til Å. Du som kunde, velger selv på hvilket tidspunkt Seltor skal involveres. Etablering av samarbeid i tidligfasen skaper vilkår for optimalisering av prosjektet innenfor miljø og energi, utforming/brukertilpasning og god økonomi. Seltor jobber i tett relasjon med kunden i en verdikjedebasert prosess: FASE 0: Analyse Byggherre og Seltor vurderer sammen hvilke alternativer, som vil gi optimal utnyttelse av den aktuelle tomten. Her vil økonomi og markedsanalyse stå helt sentralt. Dersom prosjektet må reguleres/omreguleres gjøres dette også i denne fasen. FASE 1: Forprosjekt Seltors arkitekter og ingeniører lager en illustrativ skisse av prosjektet. Alle hovedelementer i prosjektet, løses i denne fasen. Avklaringer mot offentlige myndigheter og andre høringsinstanser blir sjekket ut. Fasen avsluttes med overlevering av skissetegninger og en budsjettpris på hele prosjektet. FASE 2: Detaljprosjektering Prosjektet går inn i detaljeringsfasen. Det blir foretatt beregninger av bærekonstruksjon, brannprosjektering vil utføres, det arkitektoniske uttrykket av bygget blir bearbeidet og nødvendig underlag for kalkulasjon av prosjektet utarbeides. Fasen avsluttes med overlevering av kontraktstegninger og et bindende tilbud på sluttpris av prosjektet. FASE 3: Gjennomføring Gjennomføringen kan utføres i ulike entreprisemodeller. Vår mest brukte modell er totalentreprise. Her kan byggherren velge om prisen skal være fast og forutsigbar, eller en målpris hvor Seltor og byggherren deler eventuelle opp- eller nedsider i prosjektet. Uansett hvilken modell som blir valgt, kan vi love en forutsigbar prosess og gjennomføring med høyt kompetente og erfarende medarbeidere. Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Analyse Forprosjekt Detaljprosjektering Gjennomføring 4 Seltor Gruppen Årsrapport

5 Energi og miljø i Seltor Seltors miljøpolicy Seltor skal være en av de beste og mest anerkjente entreprenørene når det gjelder miljøvennlig og bærekraftig prosjektering og bygging i de geografiske områdene vi konkurrerer i. Seltor skal legge til rette for at alle bygg vi utvikler og bygger skal kunne miljøsertifiseres i henhold til BREEAM-NOR, fordi vi mener at energiklasse og miljøsertifisering vil være en viktig konkurransefaktor for salg og utleie av bygg i tiden som kommer. Overordnede miljømål En samlet byggebransje er i ferd med å få opp øynene for miljøsertifisering og bærekraftig bygging, og det er på høy tid. Regjeringens miljøhandlingsplan er konsentrert om fem satsingsområder: Redusere klimagassutslippene Redusere behovet for energi i bygningsmassen. Kartlegge og minimere bruken av helse og miljøfarlige stoffer i byggevirksomheten Godt inneklima i bygg Hindre at avfall oppstår, og øke ombruk og materialgjenvinning av byggematerialer Komplett utvikling I tillegg til Seltors brede kompetanse innen prosjekteringsledelse og prosjektledelse tilbyr Seltor en komplett faglig utvikling og prosjektering av byggeprosjekter. Utviklingsavdelingen i Seltor er en gruppe bestående av fagpersoner med høy kompetanse som utvikler gode prosjekter, med et helhetlig og bærekraftig fokus, herunder kvalitet, pris og byggetid. Utviklingsavdelingen har tung kompetanse innenfor arkitektur, konstruksjon, byggteknikk, bygningsfysikk, tekniske fag, samt energi/miljø og bærekraftig bygging. Miljøsertifisering av bygg Seltor var som en av de første entreprenørene i Norge medlem i NGBC Norwegian Green Building Council, som nå har lansert det internasjonalt anerkjente miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR for miljøsertifisering av bygg i Norge. Seltor tilbyr den ekspertisen som trengs i forhold til BREEAM-NOR fra dag 1. Det er tidlig i prosessen de viktigste valgene tas, også i forhold til bærekraftig prosjektutvikling. Det er vesentlig mer kostnadseffektivt å vurdere forskjellige alternativer i idéfasen enn å endre prosjektet langt ute i prosessen for å få en god miljøklassifisering. Gjennom god prosjekteringsledelse, egne dyktige fagressurser og dyktige tilknyttede rådgivere, skal Seltor være den beste tilbyderen av bærekraftig utvikling, prosjektering og bygging. En BREEAM-prosess med godkjent sertifikat gir byggherre et verdipapir som sier noe om miljøkvaliteten for prosjektet. Gjennom BREEAM sikrer byggherre at det er dokumenterbare miljøegenskaper i bygget. Dette gir trygghet ved eventuelt videresalg, senere oppgradering/ omgjøring og kommunikasjon og dokumentasjon av kvaliteter mot leietaker. PROSJEKT KUBEN K22 VIDEREGÅENDE SKOLE Byggherre: Aberdeen Eiendomsfond Norge 1. Bruker: Utdanningsetaten i Oslo Kommune. Kontraktsum: 71,7 mnok. Seltor Øst gjennomførte i perioden september til juni 2013 rehabilitering av Kuben Yrkesarena. Dette vil sannsynligvis være den første BREEAM-sertifiserte skolen i Norge. En BREEAM sertifisering innebærer betydelig strengere krav til energi og miljø enn de føringer som allerede er gitt i TEK10, og Kuben K 22 sikter mot graden GOOD innen denne sertifiseringen. Seltor har egne ansatte med høy kompetanse innen energi og miljø, og som er BREEAM-Nor profesjonell akkreditert (AP). Foto:Byggenytt 5

6

7 Seltor Gruppen AS Årsregnskap Styrets årsberetning 08 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til årsregnskapet 14 Revisjonsberetning 22

8 Seltor Gruppen AS Styrets årsberetning for Seltor Gruppen AS er et konsern med virksomhet hovedsakelig innenfor utvikling og oppføring av bygg- og anleggsprosjekter. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Porsgrunn. et har hele østlandsregionen som nedslagsfelt gjennom entreprenørselskapene Seltor AS, Seltor Øst AS og Seltor Anlegg AS. Seltor Bolig AS ivaretar konsernets interesser innenfor boligutvikling og investeringer i boligprosjekter. Seltor Gruppen AS er et konsern med virksomhet hovedsakelig innenfor utvikling og oppføring av bygg- og anleggsprosjekter. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Porsgrunn. et har hele østlandsregionen som nedslagsfelt gjennom entreprenørselskapene Seltor AS, Seltor Øst AS og Seltor Anlegg AS. Seltor Bolig AS ivaretar konsernets interesser innenfor boligutvikling og investeringer i boligprosjekter. et forurenser ikke det ytre miljø i betydelig grad. et har ambisjoner om å være blant de beste i bransjen innen miljøriktig utvikling og bygging av alle typer bygg. et har i ikke hatt skader med fravær. Samlet sykefravær har vært 4,6% i løpet av året. Skader og sykefravær følges løpende opp gjennom felles konserninterne rutiner. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet. et har en god ordrereserve og er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse et rettvisende bilde av driften i og om stillingen pr Omsetningen i konsernet utgjorde i kr 440 mnok mot 326 mnok. Omsetningsveksten skyldes hovedsakelig vekst i Seltor Øst AS. Underskuddet på 3,4 mnok skyldes i stor grad ett konkret prosjekt i Seltor Øst AS. Dette datterselskapet har iverksatt effektive tiltak og har gode økonomiske resultater pr Pr juni 2013 har konsernet god inntjening og har gode forutsetninger for å nå de økonomiske målsetningene for året. et arbeider kontinuerlig med et langsiktig perspektiv for å sikre stabil inntjening, et har en god ordrereserve for et har negativ kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i. Dette skyldes i stor grad prosjektperiodiseringer. Egenkapitalen er endret fra 39,2 mnok pr til 35,9 mnok , som følge av årets resultat. Styret vurderer egenkapitalens størrelse som tilfredsstillende ut fra forventet aktivitet fremover. Balansesummen pr er høy som følge av spesielt høy aktivitet i Seltor Øst AS, samt avslutning av et boligprosjekt i egenregi. Langsiktig gjeld er ikke vesentlig endret i forhold til fjoråret. Fri egenkapital i morselskapet utgjør pr ,6 mnok. et har en god likviditet på balansedagen og har hatt en stabilt god likviditet gjennom hele året. Virksomhetens art krever et bevisst forhold til likviditetsrisiko. Det er etablert konserninterne rutiner for å sikre optimal likviditetsstyring. ets likvide midler og disponible trekkfasiliteter blir periodisk vurdert i forhold til konsernets behov. et har historisk hatt svært lave tap på fordringer. Dette som følge av at man har etablert gode rutiner for vurdering av kundenes betalingsevner. Kredittrisikoen vurderes derfor som lav. Også dette regnskapsåret har vært preget av et turbulent internasjonalt finansmarked som påvirker deler av markedsområdet til konsernet. 8 Seltor Gruppen Årsregnskap

9 et har likevel opplevd omsetningsvekst i perioden, hovedsakelig i Osloregionen. De siste års satsning på utvidelse av det geografiske markedsområdet, samt at virksomheten de siste årene er utvidet til også å omfatte anleggsprosjekter og boligutvikling, har vært vellykket, og bidrar til å redusere markedsrisikoen. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning ved bedømmelse av konsernet. Ved regnskapsårets slutt var det ansatt 87 personer i konsernet, herav 8 kvinner. et tilstreber kjønnsnøytral behandling av alle ansatte. Arbeidsmiljøet er godt. Styret i Seltor Gruppen AS består av syv menn. Porsgrunn 27. juni 2013 Seltor Gruppen Årsregnskap 9

10 Seltor Gruppen AS - RESULTATREGNSKAP Morselskap Beløp i kroner Note Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader 5 0 Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat Herav minoritetens andel av overskudd Herav majoritetens andel av underskudd Overføringer: - - Foreslått utbytte Avgitt konsernbidrag Overført til annen egenkapital Sum overføringer Seltor Gruppen Årsregnskap

11 Seltor Gruppen AS - BALANSE PER 31. DESEMBER Morselskap Beløp i kroner Note Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 74 - Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler - - Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4, Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy ol 4, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Andre langsiktige fordringer Overfinansiert pensjonsforpliktelse Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler - - Varer Fordringer - - Kundefordringer 7,8, Andre fordringer 8, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Seltor Gruppen Årsregnskap 11

12 Seltor Gruppen AS - BALANSE PER 31. DESEMBER Morselskap Beløp i kroner Note Note Egenkapital Innskutt egenkapital ,11 Selskapskapital 10, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresse Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser - - Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld - - Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld 7, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Seltor Gruppen Årsregnskap

13 Seltor Gruppen AS - KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskap Beløp i kroner Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat før skatt Betalt skatt Ordinære avskrivninger Gevinst--/tap ved salg av aksjer Inntektsført utbytte/konsernbidrag Gevinst/tap ved salg av driftsmidler Resultat fra tilknyttede selskap Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -711 Økning langsiktig fordring Investert i inventar, utstyr og parkeringsplasser Salg av aksjer Salg av driftsmidler Netto utbetaling ved kjøp og salg minoritet Investert i aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte Økt kassekredittgjeld Økt langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringssaktiviteter Netto endring i likvider i perioden Beholdning av likvider Beholdning av likvider Seltor Gruppen Årsregnskap 13

14 Seltor Gruppen AS - NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper regnskapet omfatter morselskapet Seltor Gruppen AS med datterselskapene Seltor AS, Seltor Øst AS, Seltor Bolig AS, Seltor Anlegg AS og Buerhaven trinn 2 AS. regnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, urealiserte interne gevinster, fordringer og gjeld elimineres. Kostprisen på aksjene i konsoliderte datterselskap elimineres mot egenkapitalen på etableringstidspunktet. Klassifiserings- og vurderingsprinsipper Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Tomter og utviklingsprosjekter Tomter og utviklingsprosjekter er verdsatt til påløpt kost. Varige driftsmidler/goodwill Varige driftsmidler og goodwill er bokført til historisk anskaffelseskost. Driftsmidlene avskrives årlig etter en lineær avskrivningssats hvor den økonomiske levetiden er lagt til grunn. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Datterselskap Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Utbytte og konsernbidrag er i selskapsregnskapet inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Tilknyttede selskaper Eierandeler i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Andel av resultat etter skatt resultatføres blant finansposter. I selskapsregnskapet benyttes kostmetoden. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Langsiktig tilvirkningskontrakter Fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid, hvor selskapet har resultatansvar, blir vurdert til full tilvirkningskost med fradrag av delfakturerte inntekter. Hvis kalkylen eller prognoser på noen av prosjektene viser netto tap blir det totale beregnede tapet utgiftsført i regnskapet. Dersom betingelsene for løpende avregning med fortjeneste er oppfylt blir en beregnet andel av dekningsbidraget inntektsført. Fullføringsgraden beregnes som forholdet mellom påløpte prosjektkostnader og estimerte totalkostnader for prosjektet. Fullføringsgraden bestemmer også andel av resultatført fortjeneste. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. 14 Seltor Gruppen Årsregnskap

15 Pensjoner Selskapene i konsernet har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte som er i tråd med lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Årlig pensjonskostnad for innskuddsordningen tilsvarer årets påløpte premie. Ny AFP fra blir inntil videre regnskapsmessig behandlet som en innskuddsordning; dvs årlig kostnad tilsvarer årlig tilskudd til ordningen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomhet. Som likvider i kontantstrømoppstilling ansees kontanter og bankinnskudd. NOTE 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer Lønnskostnader Beløp i kroner Morselskapet Morselskapet Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk sysselsatt i gjennomsnitt i perioden Ytelser til ledende personer Beløp i kroner Daglig leder Styret Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Kostnadsførte honorarer til revisor Beløp i kroner Morselskapet Morselskapet Revisjons- og revisjonsrelatert bistand Bistand knyttet til årsregnskap og noter Skatte- og avgiftsrådgivning Annen bistand Sum Seltor Gruppen Årsregnskap 15

16 NOTE 3 Skatter og skattekostnad Grunnlag for beregning av utsatt skatt / utsatt skattefordel Beløp i kroner Morselskapet Morselskapet Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring: Forskjeller som utlignes: Langsiktige tilvirkningskontrakter Driftsmidler Regnskapsmessige avsetninger Skatteposisjoner Sum Utsatt skatt/skattefordel (-) Endring utsatt skatt Resultatført skattekostnad Morselskapet - Beløp i kroner Grunnlag Skattekostnad 28 % Betalbar skatt Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidig forskjell Alminnelig inntekt Endring utsatt skatt Resultatført skattekostnad Resultatført skattekostnad - Beløp i kroner Grunnlag Skattekostnad 28 % Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidig forskjell Alminnelig inntekt Endring utsatt skatt Resultatført skattekostnad -364 Betalbar skatt gjelder følgende datterselskap - Beløp i kroner Seltor AS Seltor Øst AS Seltor Anlegg AS Sum betalbar skatt Seltor Gruppen Årsregnskap

17 NOTE 4 Driftsmidler og avskrivninger Morselskap - Beløp i kroner Transport- midler, maskiner og inventar Anskaffelsekost pr Tilgang i året 690 Avgang i året - Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi Avskrivninger i året 104 Avskrivningssatser 15 % - Beløp i kroner Goodwill Parkeringsplasser Anlegg under utførelse Transport- midler, maskiner og inventar Sum Anskaffelsekost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Akkumulerte ekstraordinære avskrivninger pr Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi Avskrivninger i året Avskrivningssatser 12,5-25 % 4 % 0 % 12,5-33 % Selskapene driver sin virksomher i leide lokaler. Leiekostnadene for utgjør TNOK Årets leiekostnader for driftsmidler som leies og som ikke er balanseført utgjør TNOK 812. NOTE 5 Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskap, konsern m.v. Morselskapet - Beløp i kroner Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel/st.andel Bokført verdi Datterselskaper/tilknyttet selskap: Seltor AS 2008 Porsgrunn 100 % Seltor Øst AS 2008 Porsgrunn 100 % Seltor Bolig AS 2009 Porsgrunn 95 % 143 Seltor Anlegg AS 2010 Lysaker 95,04 % Sum datterselskaper Datterselskapet Seltor Bolig AS eier i tillegg aksjer i følgende selskap Beløp i kroner Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel/st.andel Bokført verdi Datter-/tilknyttet selskap: Lillegården Eiendom AS 2004 Skien 50 % PBBL Prosjekt Dr. Munchsgt. AS 2006 Porsgrunn 50 % 150 Buerhaven trinn 2 AS Porsgrunn 100 % Buerhaven trinn 3 AS Porsgrunn 50 % 15 Eierandeler i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Seltor Gruppen Årsregnskap 17

18 Beregning av årets resultatandel for de tilknyttede selskapene Beløp i kroner Lillegården Eiendom AS Dr. Munchsgt AS Loe Utvikling AS Buerhaven trinn 3 AS -7 - Tap ved salg ikke ført mot andel i balansen Samlet resultatandel tilknyttede selskaper Beregning av balanseført verdi pr Beløp i kroner Lillegården Eiendom AS Dr. Munchsgt AS Loe Utvikling AS Buerhaven trinn 3 AS Sum Inngående balanse andel i tilknyttede selskap Tilgang tilknyttede selskap Avgang tilknyttede selskap Årets resultatandel tilknyttede selskap Reversering av andel gevinst ved salg av tomt til TS Utgående balanse NOTE 6 Fordringer med forfall senere enn ett år Fordringer med forfall senere enn ett år - Beløp i kroner Morselskap Morselskap Dr. Munchsgt AS Lillegården Eiendom AS Jubali AS Sum NOTE 7 Anleggskontrakter Anleggskontrakter pr Beløp i kroner Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader knyttet til opptjent inntekt Netto resultatført på igangværende prosjekter Opptjent ikke fakturert inntekt på igangværende anleggskontrakter inkludert i andre kundefordringer Forskuddsfakturert produksjon inkludert i annen kortsiktig gjeld Gjenværende produksjon på tapskontrakter utgjør TNOK Seltor Gruppen Årsregnskap

19 NOTE 8 Kortsiktige fordringer Kundefordringer består av Beløp i kroner Morselskapet Morselskapet Kundefordringer Opptjent ikke fakturert på igangværende prosjekter Sum kundefordringer Andre kortsiktige fordringer består av Beløp i kroner Morselskapet Morselskapet Fordring på Seltor AS Fordring på Vipeveien 51 AS Fordring på Loe Utvikling AS Forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer NOTE 9 Bundne midler Bankinsskudd - Beløp i kroner Bundne skattetrekksmidler på egen konto NOTE 10 Egenkapital Morselskapet - Beløp i kroner Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Beløp i kroner Aksjekapital Overkursfond Minoritet Annen EK Sum Egenkapital pr Årets resultat bidrag til minoritet bidrag fra minoritet Minoritetens andel på årets resultat Egenkapital pr Seltor Gruppen Årsregnskap 19

20 NOTE 11 Antall aksjer, aksjeeiere m.v Morselskapets aksjekapital er TNOK 300 fordelt på 270 A-aksjer à kr og 30 B-aksjer à kr Aksjonærene i selskapet pr Antall A-aksjer Antall B-aksjer Eierandel Stemmeandel Malmfrid Råmunddal % 20 % Gunnar Råmunddal % 20 % Stian Råmunddal % 20 % Jubali AS % 35 % TKL Invest AS % 5 % Sum % 100 % NOTE 12 Pensjonsforpliktelser De ansatte i datterselskapene har en innskuddsbasert ordning. Årets pensjonskostnad omfatter årets innbetaling til den innskuddsbaserte pensjonsordningen. Gjenstående regnskapsmessig underdekning på gammel AFP ordning i Seltor AS utgjør pr TNOK 140 for perioden , denne er avsatt i regnskapet. NOTE 13 Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av Beløp i kroner Morselskapet Morselskapet Påløpne feriepenger Påløpne prosjektkostnader Øvrige påløpne kostnader Forskudd fra kunder Garantiavsetning Gjeld til Vipevegen 51 AS Mellomregning datterselskap Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Seltor Gruppen Årsregnskap

21 NOTE 14 Pant og garantier Beløp i kroner ets totale garantiramme: ests trekk på rammen pr Seltor Gruppen AS' garantiansvar stilt for datterselskaper Kredittrammer ets totale kassekredittramme pr ets kassekreditt er positiv pr Bokført verdi av pantsatte eiendeler Løsøre, inventar og driftstilbehør 318 Fordringer Tomt Gnr, 75 Bnr 357 med bokført verdi TNOK er per pantsatt begrenset opp til TNOK i fbm byggelån. Byggelånet er pr TNOK Seltor Bolig AS kausjonerer for TNOK som utgjør en pro rata andel på 50 % av pantelån i Lillegården Eiendom AS Seltor AS kausjonerer for totalt TNOK av låneforpliktelsene i PBBL Prosjekt Dr. Munchs gt AS Seltor Gruppen AS har et pantelån stort TNOK Seltor AS og Seltor Øst AS er medkausjonister for lånet. Seltor Gruppen AS har stilt kausjonserklæring for byggelån i Buerhaven trinn 2 AS med TNOK Seltor Gruppen Årsregnskap 21

22 REVISJONSBERETNING 22 Seltor Gruppen Årsregnskap

23 Seltor Gruppen Årsregnskap 23

24 SELTOR GRUPPEN AS Fellesadministrasjon: Vipeveien Porsgrunn Tlf: / Faks: / / Seltor AS - Vipeveien 51, 3917 Porsgrunn Seltor Øst AS - Lysaker Torg 8, 1366 Lysaker Seltor Anlegg AS - Lysaker Torg 8, 1366 Lysaker Seltor Bolig AS - Lysaker Torg 8, 1366 Lysaker ONEZERO DESIGNBUREAU -

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer