Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning"

Transkript

1 Landsmøte 2010 Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Fastsettelse av medlemskontingent

2 Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: 1. Årsregnskap Årsregnskap Årsregnskap Revisjonsberetning Revisjonsberetning Revisjonsberetning Forslag til medlemskontingentsatser Forslag til vedtak (2 separate): Landsmøtet tar fremlagte årsregnskap og revisjonsberetninger for 2007, 2008 og 2009 til orientering. Landsmøtet vedtar nye medlemskontingentsatser for i tråd med fremlagt forslag. Sak 3 Side 2 av 2

3 NAAF årsberetning og aktivitetsregnskap 2007 Årsberetning og aktivitetsregnskap 2007 Side 1 av 12

4 NAAF årsberetning og aktivitetsregnskap 2007 Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er en frivillig interesseorganisasjon for mennesker med astma, kols, allergi, eksem og annen overfølsomhet. Organisasjonen hadde per medlemmer. Forbundet arbeider for å spre kunnskap om aktuelle sykdommer, fremme forskning, bekjempe miljøforurensning og påvirke relevante helsepolitiske beslutninger. NAAF arbeider også for bedre behandlingsmuligheter, bedre tilrettelegging for deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv for øvrig. Forbundets adresse er Oslo. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Forbundet har hatt omtrent samme omsetning som i Aktivitetsregnskapet for 2007 viser et negativt aktivitetsresultat på 3,36 mill NOK. Forbundet har en egenkapital på 16,7 mill NOK var et meget spesielt år økonomisk sett for forbundet. Grunnet manglende formell søknad om lotteridrift fikk forbundet en karantene på lotteriet til og med 30. april Samtidig påløp ekstra kostnader fra lotteriet som ble startet i november 2006 og stoppet i desember Dette skjedde blant annet fordi forbundet av hensyn til kjøperne ville opprettholde trekninger utover vinteren 2007 på lodd som var solgt før lotteriet ble midlertidig stoppet. I tillegg sank lotterimarkedet ytterligere, og forbundets samarbeidspartnere lyktes ikke med å skaffe ekstra telemarketing-kapasitet senere i 2007 etter at karanteneperioden var opphørt. Dette medførte at lotteriet som ble drevet fra mai til desember 2007, fikk en omsetning på ca 11,7 mill NOK mot budsjettert 20,4 mill NOK, og et resultat på 0,6 mill NOK mot budsjettert 3,9 mill NOK. Lotteriets svikt på 3,3 mil NOK tilsvarer således årets underskudd. Den andre store økonomiske endringen i 2007 var den positive avtalen med Rikshospitalet HF for forbundets videre drift av Geilomo barnesykehus på Geilo. Forbundet inngikk en bindende avtale med Rikshospitalet HF med varighet 7 år gjeldende fra 1. januar 2008 med garantert leieinntekt på 2.1 mill NOK per år. Kostnader til fullstendig nedbetaling av lån på 7 mill NOK til restaurering av Geilomo barnesykehus er innbakt i kontrakten. Dette vil følgelig styrke forbundets egenkapital gjennom de kommende årene. Videre får man kontroll med en drift som de siste årene har medført betydelig usikkerhet for NAAFs regnskap. Forbundet har i 2007 gjennomført en betydelig justering av sine administrative og regnskapsmessige rutiner, prosedyrer og systemer og lagt hele driften om til full prosjektstyring, detaljert timeføring og regnskap i tråd med ny standard for ideelle organisasjoner. Arbeidet med nye rutiner for kvalitetskontroll med tilhørende system ble startet i 2007 og sluttføres i I tillegg er nytt medlemssystem innkjøpt og under etablering. Inneklimakontoret i Bodø ble nedlagt. Aktivitetene til dette kontoret samkjøres og videreutvikles nå med annen virksomhet i administrasjonen i Oslo. Forbundet har avviklet et positivt og inkluderende landsmøte, avsluttet en 10-årig organisasjonsutviklingsprosess med klare flertallsvedtak og klart å få til en positiv samarbeidsinnstilling i store deler av organisasjonen. Videre har man hatt et effektiv og godt samarbeid mellom forbundsstyret og administrasjonen, noe som har skapt ro, trygghet og tillit mellom de forskjellige leddene. Side 2 av 12

5 NAAF årsberetning og aktivitetsregnskap 2007 Forbundet har aktivitetsmessig hatt et meget spennende år og har hatt både en meget positiv intern utvikling i hele organisasjonen og øket utadrettet aktivitet i tråd med organisasjonens vedtatte mål. Noe av det viktigste er: Gjennomslag for sentrale punkter i utkast til myndighetenes nye strategi for astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer Avviklet et flott barneastmaår med gode arrangementer landet rundt samt utviklet og produsert nytt, omfattende informasjonsmateriell Utvidet pollennettverket med 2 nye stasjoner Frontet krav om opprettholdelse av dagens refusjonsregler etter blåreseptforskriften for visse grupper antihistaminer Allergifakta på fremmedspråk lansert på nettsidene Astmamaraton gjennomført som eksempel på prosjekt om mestrings-muligheter Adressert inneklima i skoler og barnehager gjennom samarbeid med stortingspolitikere Lansert astmakontrolltest for barn Politisk gjennomslag i kamp mot forurensende biler Fortsatt drift Forutsetning om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetning. Organisasjonen kan dog ikke fortsette å gå med underskudd slik som i 2007, selv om egenkapitalen styrkes av Geilomoavtalen. Det ble derfor høsten 2007 fattet vedtak om helt ny lotteridrift som er tilpasset naturlig volum for forbundets lotteri i dagens marked og med en samarbeidsavtale som gir forbundet mer stabile og forutsigbare inntekter fra lotteriet. Videre har forbundet intensivert arbeidet med nye inntektskilder og har derfor et budsjett med mindre usikkerhet enn på mange år. Budsjettet for 2008 er budsjettert med 1,7 mill NOK i overskudd samtidig som dagens aktiviteter og antallet ansatte opprettholdes. Dette betyr at halvparten av årets svekkelse av egenkapitalen dekkes inn igjen i NAAF er en organisasjon som på mange måter har et uutnyttet potensial da forbundet dekker interessefelter som direkte berører 1,4 mill mennesker i Norge. Videre vil forbundets arbeid og resultater knyttet til reduksjon av årsakssammenhenger, en innsats som nå intensiveres, komme alle mennesker til gode. Alle har godt av bedre uteluft og bedre inneklima, også de som i dag selv ikke har utviklet våre sykdommer. NAAF har derfor en erklært vekststrategi for kommende 10 år, både medlemsmessig, økonomisk og aktivitetsmessig. Resultatet for 2007 er koblet til uheldige omstendigheter ved lotteriet som nå er avklart, og endrer ikke denne optimismen. Arbeidsmiljø Det er ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i Det har vært et sykefravær på 2,5 prosent. Ytre miljø Virksomhetens arbeid medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet. Side 3 av 12

6 NAAF årsberetning og aktivitetsregnskap 2007 Likestilling Organisasjonen arbeider for at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Antall sysselsatte årsverk i 2007 har vært 19,6, fordelt på 15,2 kvinner og 4,4 menn. Forbundsstyret består av 5 menn og 5 kvinner. Forbundsstyret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Oslo, 26. mai 2008 Side 4 av 12

7 NAAF årsberetning og aktivitetsregnskap 2007 Aktivitetsregnskap Anskaffede midler Note 2007 a) Medlemsinntekter b) Tilskudd i) Offentlige ii) Andre c) Innsamlede midler og gaver d) Opptjente inntekter fra aktiviteter i) Aktiviteter som oppfyller organisasjons formål ii) Aktiviteter som skaper inntekter 0 e) Finans og investeringsinntekter Totale anskaffede midler Forbrukte midler a) Kostnader til anskaffelse av midler b) Kostnader til formålet i) gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål ii) kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet c) Administrasjonskostnader Totale forbrukte midler Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon egenkapital a) Grunnkapital 0 b) Egenkapital med lovpålagte restriksjoner 0 c) Egenkapital med eksternt restriksjoner 0 d) Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 0 e) Annen egenkapital Total reduksjon i egenkapital Side 5 av 12

8 NAAF årsberetning og aktivitetsregnskap 2007 Balansen Eiendeler Anleggsmidler Note Andre driftsmidler Tomter, bygninger oa fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o l Sum andre driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Beholdninger Lager av varer og annen beholdning Sum beholdninger Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o l Bankinnskudd, kontanter o l Sum bankinnskudd, kontanter o l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 6 av 12

9 NAAF årsberetning og aktivitetsregnskap 2007 Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 26. mai 2008 Styret for NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND Side 7 av 12

10 NAAF årsberetning og aktivitetsregnskap 2007 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Inntektsføring Inntektsføringen skjer når inntekten er opptjent. Det foretas løpende periodisering av inntektene. Klassifisering av kostnader I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i tre hovedgrupper; kostnader til anskaffelse av midler, kostnader til oppfyllelse av formålet og administrasjonskostnader. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Aksjefond Aksjefond er vurdert til markedsverdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Endring av regnskapsprinsipp Norges Astma- og Allergiforbund har for regnskapsåret 2007 implementert ny regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Dette har medført at organisasjonens regnskap for 2007 er avlagt som et aktivitetsregnskap, hvilket betyr at resultatregnskapet er klassifisert etter aktivitet fremfor art. Sammenligningstall for resultatet er ikke omarbeidet for 2006 slik det er gitt åpning for i GRS for ideelle organisasjoner. Side 8 av 12

11 NAAF årsberetning og aktivitetsregnskap 2007 Note 2 Varige driftsmidler Bygninger Geilomo Kontormaskiner Medlemsregister Prosjektregnskap Pollenvarsling SUM Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulert avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningssats 50 år 5 år 10 år 7 år 7 år Note 3 Fordringer Fordringer med forfall senere enn ett år Note 4 Aksjer, aksjefond Omløpsmidler Balanseført Verdi Markedsverdi Banco Humanfond Anleggsmidler Aksjer der eierandelen er mer enn 10 % Eierandel Balanseført Verdi Det Norske Helsesenter SA 100 % Helsereiser AS 29,7 % Side 9 av 12

12 NAAF årsberetning og aktivitetsregnskap 2007 Note 5 Offentlige tilskudd Grunnstøtte for nasjonalt arbeid for barn og ungdom 1) Driftstilskudd til inneklimakontoret/ inneklimaarbeid 2) Driftstilskudd til pollenvarselet 2) Driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2) Tilskudd til likemannsarbeid 3) Sum Tilskuddene skal benyttes i Hele tilskuddet er derfor resultatført i ) Tilskuddet skal benyttes til driftsutgifter for organisasjonen i tilskuddsåret 2007, jfr. forskrift av 1. juli 1997 om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner med endringer av 19. juli 1999, av 16. august og av 15. desember ) Tilskuddet må benyttes til det gitte formålet og skal benyttes i 2007 og for øvrig følge Retningslinjer for mottakere av tilskudd fra statsbudsjettet ) Tilskuddet må følge Retningslinjer for anvendelse av likemannstilskudd. Note 6 Landslotteriet Lokal- og fylkeslagene står for loddsalget samt diverse eksterne entreprenører. I 2007 ble det innspilt kr til formålet. Lotteriet har pågått i perioden 1.5 til Entreprenører: Televita Tele Connect Gjøvik AS Smart 1 Smart 1 Sandberg Sandberg Trondheim Gjøvik Lillehammer Lillestrøm Grimstad Porsgrunn Note 7 Driftskostnader 7.1 Driftskostnader vist etter artsinndeling Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Finanskostnader Side 10 av 12

13 7.2 Spesifikasjon av honorar til revisor NAAF årsberetning og aktivitetsregnskap 2007 Kostnadsført revisjonshonorar for 2007 utgjør kr ekskl. mva fordelt som følger: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning 0 Andre tjenester utenfor revisjon Herav gjelder kr honorar for regnskapsåret 2006 og kr honorar for regnskapsåret Spesifikasjon av lønnskostnad Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnad Forbundet har sysselsatt 19,6 årsverk i Spesifikasjon godtgjørelser til ledende personer Styret Generalsekretær Lønn Annen godtgjørelse Sum Pensjonsordning Forbundet har plikt til å ha obligatorisk tjenestepensjon. Forbundet har en kollektiv pensjonsordning. Kostnadsført premie utgjør kr Ordningen er ikke balanseført. Den kollektive pensjonsordningen oppfyller kravene i loven. Note 8 Langsiktig gjeld / pantstillelser og garantier 8.1 Spesifikasjon av gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt Gjeld til kredittinstitusjoner Totalt lånebeløp er på kr Pr er kr utbetalt, de siste kr ble utbetalt i januar Tilbakebetalingen skal skje over 7 år i like store kvartalsvise avdrag. Note 9 Egenkapital Egenkapital med selvpålagte restriksjoner* Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr *Dette er den egenkapitalsavsetningen som kalles Barnefondet Side 11 av 12

14 NAAF årsberetning og aktivitetsregnskap 2007 Note 10 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 11 Medlemskontingent Innbetalt medlemskontingent i 2007 er på kr Resultatførte medlemsinntekter består av årets innbetalte kontingent, med tillegg av kontingent forskuddsbetalt året før og fratrukket kontingent forskuddsbetalt for etterfølgende år. Ved tidspunkt for søknad om medlemstilskudd for 2008 var det hovedmedlemmer, familiemedlemmer og 796 familiemedlemskap som tilfredsstilte kriteriene for beregning av medlemstilskudd. Innbetalt medlemskontingent for disse utgjør følgende: Hovedmedlemmer kontingent kr 300 kr Familiemedlemmer kontingent kr 100 kr Familiemedlemskap kontingent kr 400 kr kr Note 12 Annen kortsiktig gjeld 2007 Påløpte feriepenger inkl arbeidsgiveravg Gjeld til Forskningsfondet Prosjekter Helse og Rehabilitering Medlemskontingent Øvrig annen kortsiktig gjeld Prosjekter Helse og Rehabilitering består av mottatt tilskudd for neste år samt det som ikke er utbetalt av årets midler. For 2006 var dette på kr Faktura for medlemskontingenten for 2008 ble sendt ut i desember 2007 med forfall og kr ble innbetalt i desember Side 12 av 12

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Landsmøtet 2010 Forslag til medlemskontingentsatser Bakgrunn Medlemskontingentsatsene for hovedmedlemmer har stått uforandret på kr 300,- siden januar Den gangen ble den hevet fra kr 260,- (+ 15 %). Landsmøtet i 2002 hevet prisen fra kr 210,- til kr 260,- (+ 24 %). Prisstigningen i perioden januar 2006 til april 2010 har vært på 12,1 % - dvs. kr 336,33. Forventes samme prisstigningstakt ut 2013 så vil kr 336,- ha vokst til kr 372,- i desember Huststandsmedlemskap over 26 år har vært på kr 100,- i og husstandsmedlemskap under 26 år kr 50,-. Kr 50,- pr år er den minimumssatsen som Staten aksepterer p.t. som utløser statsstøtte. Vurdering Selv om prisen på medlemskapet har vært uforandret i to landsmøteperioder sliter NAAF fortsatt med å verve nye medlemmer. Medlemskapsprisen er lav også i forhold til andre organisasjoner (Diabetes kr 385,-, Revmatikerforbundet kr 405,- og LHL kr 300,-). Enhver prisøkning kan medføre uønsket utmeldinger, men organisasjonens utgifter stiger år for år som følge av den generelle prisstigningen. Erfaringsmessig så sitter organisasjoner igjen med større netto totalt etter hevning. Det anbefales derfor å heve kontingentsatsen forsiktig, men i tråd med prisutviklingen og forslaget fra administrasjonen er å heve hovedmedlemskapsprisen til kr 350,- (+ 16,7 %) og holde den uforandret i kommende Landsmøteperiode. Husstandsmedlemskap over 26 år foreslås hevet til kr 115,- (+ 15 %). For husstandsmedlemskap under 26 år så foreslås det at satsen følger den til enhver tid gjeldene minimumssats som utløser statsstøtte for medlemskap i nasjonale organisasjoner. Forslag til medlemskontingentsatser for : Hovedmedlem: Husstandsmedlem: Husstandsmedlem under 26 år: Den til enhver tid gjeldende statlige minimumssats Forslag til nye medlemskontingenter

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Oslo Vognselskap AS Årsregnskap 2011 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Styrets årsberetning 2011 Virksomheten... 3 Bakgrunn og oppgaver... 3 Styrets sammensetning,

Detaljer