Innkalling til årsmøte i Norsk Schapendoesklubb søndag 22. mars 2015 kl Brobekkveien 102 B, 0582 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte i Norsk Schapendoesklubb søndag 22. mars 2015 kl 15.00 Brobekkveien 102 B, 0582 Oslo"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte i Norsk Schapendoesklubb søndag 22. mars 2015 kl Brobekkveien 102 B, 0582 Oslo Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å undertegne protokoll, tellekorps. 3. Årsberetninger 4. Regnskap med revisjonsberetning 5. Budsjett 6. Kontingentfastsettelse 7. Aktivitetsplaner 8. Brev fra Heidi Gjerstad 9. Valg 10. Premiering av årets utstillingsschapendoes Mvh Styret Norsk Schapendoesklub

2

3

4 Årsberetning fra Avlsrådet Avlsrådet har i perioden bestått av: Randi Standahl (leder) Kristin Hollung Geir Rønning Anne Hovland (styrerepresentant, gikk ut av Avlsrådet etter årsmøtet 16.3) Avlsrådet har hatt to møter i perioden, i tillegg til diskusjoner på mail og telefon. Avlsrådet har behandlet en søknad om dispensasjon vedrørende alder ved paring. Avlsrådet har jobbet med utkast til RAS og avholdt medlemsmøte for å få innspill til videre arbeid med RAS. Avlsrådet har behandlet to søknader om paring, hvorav en søknad ble godkjent i henhold til klubbens regelverk. Den andre søknaden ble avslått pga manglende dokumentasjon fra DNA test for gpra samt at tispa ikke var bedømt eksteriørmessig etter fylte to år. Avlsrådet fant det vanskelig å dispensere fra disse kravene i avlsreglene, spesielt på bakgrunn av at krav om kjent DNA status var gjenstand for både diskusjoner og avstemning på klubbens årsmøte 16. mars 2014, to uker før søknaden ble sendt Avlsrådet. Dette var ekstra krevende da søknaden involverte klubbens ledelse. På bakgrunn av denne saken valgte Randi Standahl og Kristin Hollung å trekke seg fra sine verv i avlsrådet 6.april.

5

6

7 Årsberetning fra gjeterkomitéen 2014 Komitéen har beståt av Kathrine Knudssøn og Heidi Gjerstad Gjeterkomitéen ble dannet dete året. Vårt første helgekurs ble arrangert i mai, så ble det arrangert et ukes/helgekurs i september, med Ørjan Halvorsen som instruktør. Begge kursene var fullbooket og stor suksess. I desember arrangerte vi en Gjeterlørdag, med overveldende respons. Alexander Strøm var instruktør. Her var det stort oppmøte av folk og bikkjer, og alle fkk prøvd seg. Komitéen har erfart at dete var eterlengtet for mange schapendoeseiere. Og vi har også set at festeparten av hundene våre har gjeteregenskaper i seg. Noen har også beståt anleggstest for gjeterhunder. Et positvt førsteår for gjeterkomitéen. Vi gleder oss tl fortsetelsen. Kathrine og Heidi Årsrapport for aktivitets komiteen 2014 Deltatt på årsmøte Deltatt på 2 møter med styret og komiteer. Deltatt på ekstraordinært årsmøte 19. okt. Deltatt på rasespesialen (barn og hund) og div. andre oppgaver under helgen mai. Deltatt på rasestand og raseparade på dogs4all, på Lillestrøm nov. Deltatt på sosial gåtur til Ekeberg 24. sept. Hilsen Vigdis

8 Årsberetning fra utstllingskomiteen. Utstllingskomiteen består av Leder: Anne Hovland Medlem: Kristn Hollung Utstllingskomiteen har deltat på et møte med styret i Utstllingskomiteeen har under året hat hovedansvar for å gjennomføre Spesialutstllingen og Juniordagen. I tllegg har styret og mange av medlemmene i klubben bidrat med stor innsats både på spesialen og juniordagen. Spesialutstllingen. 24 og 25 mai hadde vi årets Spesial på Vestby Hytepark. Dommer var Rob Douma- spesialdommer fra Nederland. Lørdag 24. mai var det utstlling med nesten 50 påmeldte hunder. Søndag 25. mai var det avlsbedømmelse for 10 hunder. Juniordagen. Lørdag 30.august skulle vi ha juniordag på Drolsum Idretsbane utenfor Tyristrand. Dommer Brit Nyberg. Denne ble avlyst, da det kun var en hund påmeldt. Anne D Hovland

9 Årsberetning fra valpeformidler Valpeformidler har eter beste evne bidrat med informasjon om rasen og formidling av godkjente kull i løpet av året som er gåt. Det er født 5 godkjente kull i løpet av året. Eter behov har valpeformidler hjulpet tl med formidling av disse. I løpet av året er det kun et fåtall som står på venteliste. Den har blit vesentlig kortere de siste årene. Henvendelser angående valper kommer jevnlig. Disse besvares så godt det lar seg gjøre. Noen kjøper valp av oppdretere som ikke er medlem av klubben. Det har også i 2014 blit importert valper fra Sverige. Det formidles ikke kontakt med utenlandske oppdretere, men forsøker å få de nye valpekjøperne tl å melde seg inn i klubben. Omplassering. Det har vært en henvendelse angående omplassering dete året. Aktviteter. Valpeformidler hadde dessverre ikke mulighet tl å være med på standen på Dogs4all november på Lillestrøm. Her har styret, oppdretere og andre medlemmer informert om rasen. Vi har en annonse som har gåt på Finn.no med jevne mellomrom. Det kommer også henvendelser fra valp(a)schapendoes.no og pr telefon som besvares eter beste evne. Få vil nå stå på venteliste i klubben. Mye av kontakten går nok direkte tl oppdreter via klubbens og egne hjemmesider, og annet kontaktnet. Valpeformidler informerer om aktuelle kull tl de som er interessert. Anne D Hovland

10 RESULTAT OG BALANSE 2014 INNGÅENDE BALANSE Kasse pr Bank pr inkl renter Varelager /Drifsmidler ihht. Liste Sum egenkapital 9 039, , , ,77 BEVEGELSER I PERIODEN 1 Inntekter Utgifer Drifsresultat , , ,18 UTGÅENDE BALANSE Kasse pr Bank pr inkl renter 65890,84 Varelager /Drifsmidler ihht. Liste 5350 Sum egenkapital ,84 KONTROLL Inngående balanse ,77 Drifsresultat ,18 Avskrivninger (se under varelager) -201,75 Utgående balanse ,84 0,00 1 Både inntekter og utgifer er førhøyet med kr ,- pga en dobbeltbetaling fra NKK som senere er betalt tlbake. Norsk Schapendoesklubb 2014 Resultat Medlemskap 2014 Shapendoesposten Gjeterhundkurs Spesialutstlling 2013 Rasespesialen Dogs4All Dogs4All 2013 ISF/Dosdata Valpeformidling / avlsråd Bank gebyr - renter Web Div. Møteutgifer Inntekt Utgif Resultat , , , , , , ,3-4216, , , ,5-4567,5 93, , ,09-965, ,5-3751,5 sum 76807, , ,18

11 Varelager Vare Pris per stk I varelager Jakker Paraplyer Cap'er 0 Børster Div Sum Verdi per Inngående varelager per Avskriving Utgående varelager per ,75 201, Styret anser at verdi utgående varelager gjenspeiler en reell salgsverdi for klubben. Budsjet 2015 Resultat 2014 Inntekt Utgif Resultat Budsjet 2015 Medlemskap Shapendoesposten , , Gjeterhundkurs Spesialutstlling , ,79 Rasespesialen , , Dogs4All 4216,3-4216, Dogs4All ISF/Dosdata 12923, , Valpeformidling / avlsråd 4567,5-4567, Bank gebyr - renter 93, , Web Div ,09-965, Møteutgifer 3751,5-3751, sum 76807, , ,

12 Til årsmøte i Norsk Schapendoesklubb Revisjonsberetning for 2014 Undertegnende har gjennomgått årsregnskapet for Revisjonen har foregått ved å gjennomgå bilag, posteringer, balanse, varelager og resultatregnskap. Regnskapet er ryddig og det er etablert et veldig godt regneark for føring av posteringer som gjør regnskapet oversiktlig og klart. Det er ikke funnet uregelmessigheter i utbetalinger eller posteringer, men det er manglende originalfakturaer for flere av transaksjonene i første halvår. Jeg anbefaler at Årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskapet. Med hilsen Kristin Hollung (Revisor)

13 Planer for kommende år: Styret vil arbeide videre for å fremme rasen, og dens utvikling. Vi vil arrangere spesialutstilling og juniordag i samarbeid med utstillings- og aktivitetskomiteen. Vi vil delta på ISF og Doesdata-møter i Nederland, samt møter i regi av NKK. Vi ønsker å arrangere flere uformelle treff/gåturer. Vi ønsker å arrangere flere medlems- og/eller oppdrettermøter. Gi ut 4 nummer av Schapendoesposten. Vurdere muligheten til å gi ut en utstillingsårbok i samarbeid med avlsrådet. Ha rasestand på EDS. Fortsette samarbeid med de ulike komiteene, og forsøke å få flere til å delta aktivt i klubben. I samarbeid med gjeterhundkomiteen; arrangere gjeterhundkurs. Forsøke å få til lydighetskurs/-trening i løpet av året. Jobbe mot å få distriktskontakter i landsdelene. (For å arrangere treff/gåturer e.l utenfor Oslo-området)

14 Forslag til årsmøtet endring av avlsregler Jeg foreslår at tdligere paragraf 3 i avlsreglene (endret på årsmøtet i 2014) gjeninnføres. Teksten i forslaget er som følger: Alle avlsdyr i Norge skal ha kjent HD-status. Godkjent HD-status er A eller B. HD-status C godkjennes kun ved parring med hund med status A. HD-status D og E er ikke godkjent for avl. Begrunnelse for forslaget: Schapendoesen er en forholdsvis liten og frisk rase. Jeg ønsker at den skal fortsete å være det. Derfor synes jeg at vi bør benyte oss av de muligheter vi har tl å ekskludere avlsdyr med kjente sykdommer. HD-røngten er en vel innarbeidet rutne, som man greit får utørt hos de feste veterinærer. Argumentene tl avlsrådet for å ferne kravet, har bl.a vært å få inn fer individer i avl. Det er en god intensjon. Men å få inn fer individer med sykdommer virker fullstendig mot sin hensikt i mine øyne. Vi har faktsk nok friske individer å ta av.vi har et enormt ansvar for rasen, og å klare å bevare den som den fote, herlige forholdsvis friske spretballen vi alle kjenner. Jeg håper medlemmene er sit ansvar bevisst. Mvh. Heidi Gjerstad Styrets innstilling: Styret har ved fere anledninger vært i kontakt med NKK, og eter deres anbefaling ønsker vi at alle endringer i avlsreglene hereter skal ut på høring tl klubbens medlemmer for å fremme en demokratsk prosess innad i klubben. Vi ønsker derfor å behandle slike saker på ordinære medlemsmøter eller liknende. Styret mener at det er viktg å arbeide aktvt med helse- og avlsspørsmål, og mener at dete bør behandles kontnuerlig gjennom året. Styret foreslår derfor at vi tar denne saken på medlemsmøtet i eterkant av årsmøtet.

15 VALG Valgkomiteens innstilling: Styremedlem Frøydis Askeland Ledum Styremedlem Hanne Thyholdt Varamedlem Lilly Korsvold Varamedlem Jens Erik Thyholdt Revisor: Kristin Hollung Vararevisor: Jette Vestergren Valgkomite: Heidi Gjerstad Trine Pernille Krüger Cecilie Seim Solveig Zetterstrøm (vara) Heidi Gjerstad sign Vigdis Ege sign Solveig Zetterstrøm sign Forhåndsstemming foregår på følgende måte: Legg din stemme i en umerket konvolutt som klebes igjen. Denne legges så i en ny konvolutt, og sendes til: Norsk Schapendoesklubb Anniken Bille Langgata Skedsmokorset Merk konvolutten med «forhåndsstemme». Vi gjør oppmerksom på følgende: Konvolutten med forhåndsstemme må være poststemplet senest 14. mars. Alle konvolutter skal medbringes årsmøtet uåpnet. Det er ikke anledning til å komme med benkeforslag på årsmøtet.

16 Norsk schapendoesklubb inviterer til medlemsmøte umiddelbart etter årsmøtet 22. mars. Ellen Stene Bakke - eier av vår første mestvinnende utstillingsschapendoes: Carnac's Magnificent Miranda, holder pelsstellkurs for oss! - Dette er verdt å få med seg, både for nye valpekjøpere, og alle andre som kanskje kan få litt nye impulser :) Vi har selvsagt også tid og lyst til å ha en koselig «schapendoesprat»! Håper vi ser flest mulig! Velkommen! Mvh Styret

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund 1 Forbundstinget 2012 Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00 Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen) Saksliste: 1. Åpning ved

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

a5/ø-/f l. Apning ay Årsmøte 2ots L//b- t 5 clln gorl ehwl 2. Godkjenning av innkalling: 4. Valg av 2 referenter: 3.

a5/ø-/f l. Apning ay Årsmøte 2ots L//b- t 5 clln gorl ehwl 2. Godkjenning av innkalling: 4. Valg av 2 referenter: 3. Protokoll Årsmøte i Norsk Cavalierklubb LØrdag 09.05.2015 Scandic Forus Hotell, 4031 Stavanger l. Apning ay Årsmøte 2ots Leder.ønsket alle velkommen. Det var til sammen 15 stemmeberettigede medlemmer deltakende

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

[Skriv inn tekst] Garder, 2060 Gardermoen

[Skriv inn tekst] Garder, 2060 Gardermoen [Skriv inn tekst] Innkalllliing tiill Dachshundtiinget søndag 27.04.14 kll. 11.00 på Garder Kurs og Konferansesenter Garder, 2060 Gardermoen SIDEREGISTER: Saksliste 3 Årsberetning 4-7 Sunnhetsutvalgets

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET WSA-handlere Tone Løw og Sondre Hansen på jobb i Østerrike. Foto: Siv Hansen. Frida og Snutte-Putt. Foto: Bente Sofie Alhaug. Foto: Toril Wiik Johansen. Les mer om Eri og

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer