Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012"

Transkript

1 ÅRSmelding 2012 Årsmelding Kunnskapsbyen Lillestrøm

2 2

3 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Medlemsrelaterte aktiviteter 5 - Kommunikasjon, profilering og samarbeid 6 - Fellestjenester og service 7 Utvikling av Lillestrømregionen - by og regionsenter 8 - Kjeller Forskningsparken 8 - Sikkerhet 9 - By- og næringsutvikling 9 KL - nasjonalt ledende på fornybar energi og miljø 10 - Interreg-prosjektet FEM 11 - OREEC 12 - Akershus EnergiPark 14 - Hydrogen som satsingsområde 15 Samarbeid, utdanning - forskning 17 Organisasjonen Kunnskapsbyen Lillestrøm 18 - Medlemmer 19 3

4 innledning 2012 har vært mitt første år som administrerende direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL). Det har vært lærerikt og inspirerende å bli kjent med mange dyktige medarbeidere, både i KLs administrasjonen og blant ansatte i våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Året 2012 har vært preget av høy aktivitet innenfor en rekke områder som organisasjonen er befattet med, og gjennom denne årsmeldingen mener jeg at KL dokumenterer at arbeidet gir gode og spennende resultater for våre medlemsbedrifter innenfor de ulike arbeidsområdene. Gjennom 2012 har det vært arbeidet fram en ny strategi for KL. Det var behov for å tydeliggjøre KLs målbilde i form av visjon, formål, verdier og hovedoppgaver, samt å formulere strategier for en femårsperiode med god forankring i målbildet. Ny strategisk plan ble vedtatt av styret i oktober. Vår visjon for fremtiden for KL og regionen er: «Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv». En visjon som tydelig viser at vi ønsker å være offensive og bygge videre på de styrker som allerede er i organisasjonen for å bygge fremtiden for KL og regionen. Strategien sier følgende om KLs formål: «KL skal bidra til bedring av kunnskapsvirksomhetenes infrastruktur, lokale rammevilkår og stimulere til samhandling mellom medlemmene. KL skal bidra til ny aktivitet basert på innovasjon og arbeide for at regionen er vekstkraftig, konkurransedyktig og attraktiv». Kunnskapsbyen Lillestrøms rolle i dette arbeidet vil være som initiativtaker, tilrettelegger, pådriver og utfordrer overfor medlemmene og andre samfunnsaktører. Styret vedtok i sitt møte i november handlingsplan for 2013 knyttet direkte opp mot den nye strategien. Gjennom 2012 har organisasjonen vært igjennom en omfattende søknadsprosess på EUs Regions of Knowledge program sammen med seks andre nasjoner i Europa. Tema for søknaden er energigjenvinning fra avfall. Det har vært en krevende prosess med stor innsats fra ansatte i organisasjonen. Men arbeidet ble kronet med stor suksess, og søknaden ble innvilget. KL ble valgt som hovedprosjektleder, og Osloregionens klynge for fornybar energi (OREEC), som er organisert under KL, vil stå for den faglige gjennomføringen. Prosjektet startet opp i januar KL har også valgt sikkerhet som et satsingsområde, i tråd med ny strategi. Gjennom et samarbeid med Compare Karlstad har vi fått innvilget en søknad hos Interreg. Indre Skandinavia IT og sikkerhet i Indre Skandinavia (ISIS). ISIS-prosjektet skal styrke regionens konkurransekraft gjennom å bidra til å fremme næringsutvikling. I dette tilfellet står utvikling av forskningsparker og samfunnssikkerhet på agendaen. Samfunnssikkerhet er et meget vidt begrep og det er grunnen til at ISIS-prosjektet vil rette fokus mot sikkerhetsutfordringer som er knyttet til informasjonsteknologi. Gjennom 2012 har organisasjonen også hatt et stort fokus på å sikre en god økonomisk utvikling. Det er krevende å være en organisasjon som er avhengig av prosjektfinansiering. I tillegg har det i mange år vært en stor utfordring for KL å ha likviditet gjennom året. For å løse denne situasjonen solgte vi i 2012 våre aksjer i Kunnskapsbyen barnehage AS. Dette har gitt oss en likviditet som sikrer en solid og god drift av organisasjonen på dagens nivå. Gjennom 2012 har vi utarbeidet nye økonomirutiner, og arbeidet godt med å sikre inntektene. Dette har gitt et tilfredsstillende driftsresultat for året Anita Orlund 4

5 Medlemsrelaterte aktiviteter Kuliaden Gjennomført i perioden 30. august til 7. september - 21 aktiviteter individuelle deltaker / 1071 påmeldinger - Budsjett kr. 523 Budsjettert resultat kr 17 - Regnskap kr. 494 Resultat kr. 65 Studietur 30. mai til 1. juni ble det gjennomført en studietur til Karlstad. Tema for turen var: Spennende fremtid for aksen Karlstad Oslo Samspill mellom utdanning, forskning og næringsliv Møteplasser og nettverksbygging (årlige aktiviteter) KL Forum TEMA: Terror / Teknologiutvikling Tid: Torsdag 1. november 2012, kl , Kunnskapsbyen Konferansesenter Foredrag: Mullah Krekar, v/brynjar Lia, seniorforsker hos FFI Forsvarets Forskningsinstitutt (FFIs) bidrag til teknologiutviklingen, v/ John-Mikal Størdal, konstituert direktør FFI Årsmøte Tema: Min tid i LSK erfaringer så langt, inntrykk og opplevelser, mulighetene fremover» Magnus Haglund 5

6 Kommunikasjon, profilering og samarbeid Kommunikasjonsarbeidet i KL forankres i Profileringsgruppen. Gruppen besto i 2012 av informasjonssjefene hos IFE, NILU, Skedsmo kommune, Høgskolen i Oslo og Akershus, Akershus Energi, Lillestrøm Delta og Kunnskapsbyen. Anne Nyeggen fra NILU har ledet gruppen og Marit Heiberg/Helge Wekre fra Kunnskapsbyen har fungert som sekretariat i Gruppen arbeider for å få virksomhetene til å virke sammen for å løfte området og virksomhetene høyere opp på den regionale og nasjonale arenaen. Kunnskapsbyen Lillestrøm arbeider aktivt for å sette regionen på kartet i Osloregionen. Flere medlemsvirksomheter driver banebrytende forsknings- og utviklingsarbeid. I tillegg arbeider kommunene på Romerike, både hver for seg og gjennom regionrådene, med økt næringsutvikling, bedre transportløsninger og profilering av det store mulighetsrommet for nyetableringer og vekst. Kunnskapsbyen har i løpet av 2012 styrket samarbeidet med byorganisasjonen Lillestrøm 2020 og har blant annet samarbeidet om utviklingen av en Lillestrøm-app, representasjon/stand på Norges Varemesse og et besøkstilbud for besøkende til varemessen. Kunnskapsbyen ga ut magasin på våren og var representert med egen stand i forbindelse med Byfesten i Lillestrøm. Kunnskapsbyen opprettet egen Facebook-profil i løpet av 2012 og satt i gang arbeidet med å lage nye nettsider. Dette arbeidet fortsetter inn i Rekruttering Kunnskapsbyen Lillestrøm har gjennomført et rekrutteringsprosjekt gjennom 2012 som endte opp med deltakelse på IAESTE karrieredag på NTNU, 6. februar medlemsvirksomheter deltok i prosjektet. 6

7 Fellestjenester og service Konferansesenter Kunnskapsbyen Konferansesenter AS er et heleid datterselskap av Kunnskapsbyen Lillestrøm. Konferansesenteret leier 850 kvadratmeter i andre etasje i Kunnskapsbyens Hus. Konferansesenteret har 288 sitteplasser totalt, ett auditorium til 151 personer og ett stort møterom for 60 personer. Det finnes også sju andre møterom tilgjengelige for konferanseaktiviteter. Her er det muligheter for å leie rom både for leietakerne i bygget og eksterne virksomheter. Samarbeidspartnerne og leietakere i konferansesenteret er FFI, IFE, NILU, HiAk, NORSAR, Justervesenet, UNIK og Campus Kjeller, i tillegg til Kunnskapsbyen Lillestrøm. Innkjøpsavtaler Som deltaker i Fellestjenester og Service får virksomhetene tilgang til et titalls innkjøpsavtaler. Dette er avtaler som er framforhandlet av Kunnskapsbyen i samarbeid med og på vegne av medlemsvirksomhetene. Det er Innkjøpsgruppen i Kunnskapsbyen som har besørget de fleste avtalene. Av større avtaler kan nevnes hotellavtale (Thon Hotels), kantinedrift (ISS), elektrisk kraft (Markedskraft), kontormøbler (Kjellmann Office AS), annonsering (Romerikes Blad) og bedriftshelsetjeneste (Hjelp 24). Omsetningen knyttet til disse avtalene anslås til ca. 60 MNOK i Kunnskapsbyen Barnehage AS I forbindelse med at noen av våre medlemsvirksomheter ønsket å frigjøres fra sitt garantiansvar i Kunnskapsbyen Barnehage AS besluttet styret å gjennomføre en salgsprosess av dette selskapet. Prosessen resultert i at vi den solgte 100 % av aksjene i dette selskapet til Espira Barnehager AS. 7

8 Utvikling av Lillestrømregionen - by og regionsenter Kjeller 2012 Fortid nåtid fremtid I 2012 var det 100 år siden første fly tok av fra Kjeller flyplass. Dette var avgjørende for den aktiviteten med arbeidsplasser og næringsutvikling som senere har vokst frem på Kjeller og i Lillestrømsregionen. Jubileet ble markert gjennom hele året fra prosjekt Kjeller Kunnskapsbyen Lillestrøm var samarbeidspartner med prosjektet for jubileumskonferansen september. Tema og tittel på konferansen var det samme som for jubileet Kjeller 2012 Fortid, nåtid, fremtid, med ca 200 deltagere. Det var et tettpakket program med fokus på forsvarsvirksomhet og teknologiutvikling og innovasjon innen energi, miljø og sikkerhet. Blant innlederne var daværende Forsvarsminister Espen Barth Eide, leder av utenriks- og forsvarskomiteen Ine Marie Eriksen Søreide, ordfører Ole Jacob Flæten, adm. dir. Abelia Paul Chaffey, nåværende og tidligere ledere ved forskningsinstituttene på Kjeller og ledere fra industri og annet næringsliv. Arrangementet var viktig for å markere betydningen av etableringen av Kjeller flyplass og de ringvirkningene det har gitt gjennom 100 år. Konferansen pekte også på at regionen er godt skodd for fremtidig utvikling, med de avanserte teknologimiljøene som regionen har i dag. Forskningsparken Kunnskapsbyen har deltatt aktivt i prosessen med områderegulering for Kjeller nord. Hensikten med dette planarbeidet er å gi et styringsgrunnlag for framtidig utvikling og å binde sammen Kjeller og Lillestrøm sentrum gjennom fortetting og urbanisering. Statlige innsigelser til planen knyttet til jordvern og samferdsel har medvirket til at planen ikke ble vedtatt i KL har etablert en gårdeiergruppe i forskningsparken som jobber med en helhetlig utviklingsplan for området. Sammen med SIVA ønsker KL å øke områdets attraktivitet som forskningspark. Samspillet mellom aktørene innen utdanning, forskning og bedrifter kan intensiveres ytterligere og miljøet kan knyttes tettere på byen Lillestrøm. Forskningsparken sysselsetter ca 3000 ansatte, de fleste har høyere utdanning og drøyt 500 har doktorgrader. Høgskolen i Oslo og Akershus er landets tredje største institusjon for høyere utdanning. Høgskolen har to campuser med til sammen studenter, hvorav 4000 på Campus Kjeller. Forskningsparken er et av de fremste fortrinnene Lillestrøm har som regionsenter. Kunnskapsbyens medlemmer trenger et overordnet styringsgrunnlag som tilrettelegger for smidige utbyggingsprosesser, gode og fleksible vekstmuligheter som kan styrke konkurransekraften. Beliggenheten tett på Oslo tilsier en forsterket og samordnet innsats. 8

9 Sikkerhet Fagmiljøet i forskningsparken satser tungt på fornybar energi som sol, bio, vind, vann, hydrogen og miljøovervåkning. En del av miljøet har også utstrakt kompetanse på sikkerhet. Samfunnssikkerhet er et bredt felt og flere medlemmer jobber for å bidra til ny kunnskap og nye virkemidler for å øke forståelsen for risiko og trusler. Dette gjelder både på individnivå, organisasjons- og samfunnsnivå. Med støtte fra Akershus fylkeskommune gjennomførte KL i 2012 en del samtaler med ulike aktører for å finne fram til mulige felles satsningsområder innen samfunnssikkerhet. Blant aktørene med relasjon til sikkerhetsfag er det ingen eller liten opplevelse av tilhørighet til en klynge. Det er lite institusjonalisert samarbeid på organisasjonsnivå. Dette kan utvikles gjennom FOU-prosjekter som det følger penger med. Arbeidet med samfunnssikkerhet blir videreført i Interreg-prosjektet ISIS (IT og sikkerhet i Indre Skandinavia) i Her kommer vi til å styre vinklingen mot IT-sikkerhet; risiko og sårbarhet knyttet til samhandlingen mellom menneske, teknologi og organisasjon. KL jobbet i 2012 mye med å lansere Lahaugmoen som den ideelle plassering for politiets beredskapssenter, men regjeringen vedtok høsten 2012 å legge dette til Alnabru. Det har ikke vært noe bevegelse i planene om en ny politihøgskole i Osloområdet. By- og næringsutvikling I februar 2012 lanserte byplanlegger Erling Dokk Holm Lillestrøm som løsningen på Oslos vekstutfordringer i et stort oppslag i Dagens næringsliv. Hans budskap er at hovedstaden trenger en komplett nr-2-by, med god kollek-tivdekning, beliggende i randsonen til Oslo. Oppslaget har sammen med den pågående planprosessen for Oslo og Akershus og det generelle fokuset på den sterke befolkningsveksten i Osloregionen, gitt Lillestrøm og Lillestrømregionen mye oppmerksomhet i KL har deltatt i mange debatter og konferanser om fortetting, vekst og byutvikling og framsnakket Lillestrøm. Lillestrøm blir stadig mer kjent og anerkjent som arena for kunnskapsnæring. Flere store aktører ønsker å flytte til Lillestrøm, men det er mangel på moderne kontorlokaler. Det er sterkt behov for å få framdrift i regulerings- og utbyggingsplaner for næringsbygg i sentrum. KL har i samarbeid med byorganisasjonen Lillestrøm 2020 arbeidet mye med å utvikle den offisielle Lillestrøm-appen i Appen skal gi nyttig informasjon til innbyggerne, tilreisende, nyinnflyttere, studenter m.fl. om aktiviteter, arrangementer, steder å spise, sove, shoppe osv. Appen vil bli ferdigstilt i Vi har også innledet et samarbeid med Norges Varemesse for å lage en lounge eller stand som gir smakebiter på hva Lillestrøm har å by på. KL var også representert på verdens største eiendoms-, by- og regionmesse: MIPIM (Cannes mars 2012) for å synliggjøre Romerike på Osloregionens stand, på oppdrag for SNR. 9

10 nasjonalt ledende på fornybar energi og miljø I ny hovedstrategi for KL heter det at KL skal Befeste og videreutvikle posisjonen som en ledende aktør innenfor fornybar energi og miljø i Osloregionen. Året 2012 har vært utfordrende og spennende med hensyn til utvikling av KLs satsing på fornybar energi og miljø. En viktig milepæl ble nådd i 2012 da kontrakt med EU-kommisjonen ble signert for prosjektet COOLSWEEP i desember. KL er juridisk partner og OREEC vil være den operative partneren. Prosjektet finansieres av Regions of Knowledge programmet i EUs 7. rammeprogram. Dette er et program for FoU-baserte klynger. For Norge er det også en milepæl da dette er det første prosjektet innen dette programmet der Norge har koordinator-funksjon. Videre er det bekreftet at KL har et sterkt miljø på hydrogen, der KL har deltatt i Akershus fylkeskommunes arbeid med hydrogenstrategi. Den nasjonale satsingen på hydrogen har imidlertid møtt utfordringer gjennom manglende bevilgninger i statsbudsjettet for I OREEC har det vært arbeidet mye med mobilisering av bedrifter og utviklingen av fyrtårnsprosjekt/arenaprosjekt gjennom året. Mange bedrifter og kompetansemiljøer har vært mobilisert og det virker lovende for en spennende utvikling videre. I 2012 lanserte OREEC en ny møteplass, Cleantuesday, som skal være en månedlig uformell møteplass for gründere, etablert industri og investorer innen cleantech. Synergier. KL har flere prosjekter innen fornybar energi og miljø, med ulike mål, finansiering osv. Samtidig er det potensial for å ta ut synergier mellom prosjektene, da det er mange fellesnevnere i prosjektene. 10

11 Interreg-prosjektet FEM (fornybar energi, energieffektivisering og miljø) FEM1 ble avsluttet i 2011 og det ble i januar 2011 startet opp et nytt FEM-prosjekt som i praksis er en videreføring av de gode erfaringene man har fått gjennom FEM1. FEM2 ble iverksatt fra høsten Kunnskapsbyen Lillestrøm er hovedprosjektleder for det toårige Interreg-prosjektet med Sverige om fornybar energi, energieffektivisering og miljø. Målet er å styrke næringslivet, øke bruk av fornybar energi, samt bidra til energieffektivisering. Samarbeidspartnere på norsk side er Akershus og Hedmark fylker med kunnskapsmiljøene i Lillestrøm og Hedmark med Tretorget som koordinator for Hedmarkspartnerne. På svensk side er aktørene blant annet region Värmland og region Dalarna, Stål & Verkstad, Arvika Næringslivscentrum, Stiftelsen Teknikdalen og Compare Karlstad, med universiteter og høgskoler som sentrale partnere. Dette prosjektet startet opp 1.juni 2011, og bygger på det forrige treårige Interreg FEM prosjektet. I mai 2013 avsluttes prosjektet, og man går over i nytt prosjekt FEM2020 Klimadrevet utvikling. FEM2020 vil være overgangen til neste prosjekt og ny interreg- periode man vil søke om å delta i. Det arbeides på et relativt bredt spekter i FEM. Innen energieffektivisering har man etablert Energiligaen møteplass for energieffektivisering, og det gjennomføres et prosjekt for energieffektivisering av datahaller, knyttet til et stort testanlegg ved Sätterstrand utenfor Karlstad. Innen fornybar energi arbeides det blant annet med samarbeid mellom energiparkene Glava Energy Center ved Arvika og Akershus EnergiPark i Lillestrøm og andre gryende energiparker som Esval Innovasjonspark i Nes Kommune. Energiparkene fungerer som innovasjonsarenaer og læringsarenaer. I delprosjektet Energiutmaningen arbeides det i samarbeid mellom Norge og Sverige for å øke bevisstheten om energi- og miljøspørsmål hos elever på mellomtrinnet (5-7 klasse). Energiligaen er en del av FEM prosjektet med fokus på energieffektivisering. Som et resultat av FEM prosjektet ble Energiligaen etablert i Energiligaen er rettet mot de som eier eller forvalter bygninger (boligkomplekser, næringsbygg og offentlige bygg), leverandører, serviceforetak, rådgivere og andre med interesse for energieffektiviseringstiltak i bygninger. Man har gjennomført flere seminarer i 2012 i Energiligaen med ulike temaer som blant annet Energisparerkontrakter (EPC) som metodikk med kommuner som målgruppe, og om Fornybare løsninger og lønnsomhet. Regionalt energikontor for Akershus er et arbeid som har pågått over en tid, med FEM-prosjektet som initiativtaker. Det har vært gjennomført en mulighetsstudie i regi av Norges Vel for å gjøre grunnlaget og undersøke mulighetene. Det er flere kommuner som har vist interesse for at et slikt kontor opprettes. Det er arbeidet gjennom workshops med deltagere blant annet fra flere kommuner, Akershus Fylkeskommune med fler. Arbeidet er siden videreført i en arbeidsgruppe. Et forslag til politisk beslutning skal legges frem i Akershus Fylkeskommune i 2013,og som arbeidsgruppen vil spille inn en skisse til. Mulige oppgaver for et slikt kontor er arbeid med energieffektivisering i småhus/eneboliger på privat markedet og ENØK arbeid i kommunale bygg med energiteknikere i et nettverk med kommunenes egne fagfolk. 11

12 OREEC OREEC er et nettverk av bedrifter, forskning og utdanning innen fornybar energi og miljø i Osloregionen. OREEC er organisert som en medlemsforening med et eget styre. Organisatorisk er driften av OREEC lagt til KL. KL skal arbeide for å oppnå OREECs mål og ambisjoner. De viktigste finansieringskildene har vært Forskningsrådets VRI-prosjektet, handlingsprogrammet i Akershus fylkeskommune og medlemskontingent. OREEC har som formål å øke innovasjonstakten, øke forretningsmuligheter og øke verdiskapingen for deltagerne i nettverket. De tre viktigste hendelsene i OREEC i 2012 er COOLSWEEP, Cleantuesday og gjennomføring av foresightbasert strategiprosess. COOLSWEEP. Gjennom partnerskapet i International Cleantech Network, der OREEC er en av 10 partnere lykkes man å få gjennom en søknad til EU-programmet Regions of Knowledge. Det er 4 europeiske klynger på cleantech som står bak dette prosjektet: København (Danmark), Graz (Østerrike), Bilbao (Spania) og Milano(Italia). I tillegg er Riga Technical University i Latvia deltager. Tema for prosjektet er Energigjenvinning fra avfall. En avgjørende faktor i forhandlingene med EU-kommisjonen var KL s soliditet og lange erfaring som prosjektleder av større prosjekter. Organisatorisk er KL juridisk partner og OREEC vil være den operative partneren. Prosjektet startet opp og går over tre år. Totalbudsjett er på ca 3 mill Euro. Cleantuesday. I mai 2012 arrangerte OREEC det første Cleantuesday-arrangementet hos gründerfabrikken MESH i Oslo sentrum. Cleantuesday skal være en fast uformell møteplass for næringsutvikling innen fornybar energi. Under Cleantuesday møtes investorer, gründer bedrifter, etablerte selskaper, offentlige aktører og potensielle kunder innen fornybar energi og cleantech. Cleantuesday i Oslo er etter modell av Cleantuesday Paris med faglig innlegg på rundt en time og enkel servering etter innleggene møtene skal fremme dialog og nettverksbygging. Formålet er å øke innovasjonen å skape oppmerksomhet rundt fornybar energi, klima og miljøteknologi. Cleantuesday er et samarbeid mellom OREEC og CleantechNorway. Samarbeidet med Frankrike gir oss en mulighet for at norske selskap kan presentere seg har og at alle presentasjoner legges ut i deres internasjonale nettverk. I 2012 ble det gjennomført 6 Cleantuesday med ulike tema innen fornybar energi og miljøteknologi. Foresightbasert strategiprosess. I annet halvår i 2012 har det vært gjennomført en foresight for bedrifter og andre virksomheter i OREECs nettverk. Foresight handler om fremtidstenkning og mobilisering av deltakerne i nettverket. Viktig spørsmål har vært hvor vil OREEC være om 10 år og hvordan skal vi komme dit? Formålet med denne prosessen er å legge grunnlag for klyngeutvikling innen fornybar energi og miljø i Osloregionen. Det er definert tre leveranser. Det skal utarbeides en ny hovedstrategi for OREEC, grunnlag for en søknad til Arenaprogrammet og utvikle ideer for samarbeidsprosjekter. Prosessen skal i første omgang være ferdig våren Internasjonalisering OREECs formål med internasjonalisering er: Øke regionens attraktivitet - tiltrekke seg arbeidstakere og bedrifter Legge grunnlag for potensielt marked for bedriftene Gi kunnskap om løsninger OREEC har lagt vekt på å bygge nettverk med aktuelle organisasjoner i utlandet. 12

13 Delta på utvalgte seminar/konferanser og å legge til rette for at norske bedrifter kan delta på slike konferanser. Konkrete aktiviteter i 2013 har vært: OREEC innovation Award OREEC Innovation Award er et reisestipend som innebærer deltagelse på «Global CleanTech Meet-Up» i Boston, USA, og et program lagt opp av Innovasjon Norge i Boston. Programmet gir bedriftene innsikt i det amerikanske markedet. I 2012 var det 27 selskap som ble vurdert ut fra gitt kriterier. Prisen for 2012 gikk til Aventa Solar AS, som da også fikk presenterer seg under en av sesjonene på konferanse. I tillegg fulgte Aventa programmet som er lagt opp av Innovasjon Norge for oppholdet i Boston. I delegasjonen til Boston var også Interreg FEM-prosjektet og Kjeller Innovasjon representert. OREEC deltar på denne konferanse og programmet til Innovasjon Norge, Deltagelsen her styrker vårt samarbeid med The Massachusetts Technology Transfer Center, innovasjon Norge i Boston og New England Clean Energy Council. Deltagelsene har gitt oss både kunnskap og inspirasjon for aktiviteter i OREEC. International Cleantech Network ICN OREEC deltar i et internasjonalt klynge-nettverk bestående av cleantech-klynger fra hhv. København, Graz, Milano, Bilbao, Hamburg, Grenoble, North Carolina, Colorado og Singapore. Formålet med nettverket er å stimulere til økt internasjonalisering av klyngene, samarbeid mellom klyngemedlemmene og større samarbeidsprosjekter. Det var i 2012 to cluster managers meetings i ICN, som ble arrangert i hhv. København og Singapore. Medlemskap i Global Cleantech Cluster Association (GCCA) OREEC ble i løpt av 2012 medlem i GCCA. GCCA er et nettverk av klynger inne cleantech, nettverket gir oss tilgang til informasjon om aktiviteter i andre land. GCCA har i dag 38 medlemmer spredd utover hele verden. Medlemskap i Cleantech Scandinavia Medlemskapet i Cleantech Scandinavia gir OREEC god oversikt over markedet og aktiviteten inne cleantech i Skandinavia. Arbeidet gjennom Cleantuesday Frankrike OREEC arrangerte 6 Cleantuesday eventer i året. Dett er eventer etter modell av Cleantuesday Frankrike, samarbeidet gir oss en mulighet til å delta på deres eventer i Frankrike og presentasjoner på våre eventer legges ut på deres internasjonale nettside. Andre aktiviteter i OREEC I 2012 ble det i samarbeid med Nordic Energy Research arrangert Oslo Renewable Energy Day i Operaen ifbm. Oslo Innovation Week. OREEC arrangerte for tredje gang temadag om fornybar energi og bærekraftig utvikling for ca 450 elever fra tre videregående skoler i Akershus, Lørenskog vgs., Nadderud vgs. og Frogn vgs. Totalt bidro 18 foredragsholdere fra bedrifter, forskning, universiteter og NVE på disse arrangementene som elever og lærere setter stor pris på. 13

14 Akershus EnergiPark Akershus Energi har etablert en fremtidsrettet energipark i Lillestrøm, Akershus EnergiPark. Ved energiparken produseres det fornybar fjernvarme basert på fuktig skogsflis, deponigass og bio-olje. Fjernvarmesentralen som er Norges største flisfyrte fjernvarmsentral, oppnår en unik virkningsgrad ved kombinert bruk av flere teknologier. I tiknytning til anlegget utnyttes også kloakkvarme og det produseres fjernkjøling. Et stort areal med solfangere for solvarme er etablert, og lagring av energi skjer i en egen akkumulator på 1,2 million liter. I energiparken er det også ført opp et eget FoU-bygg hvor bl.a. HyNor Lillestrøm sin hydrogenfyllestasjon inngår. Resten av bygget er det i gang et arbeid med å sette opp en hydrogen- og fornybar energi lab for aktiviteter knyttet til vgs. elever og lærere. Dette også i regi av Hynor Lillestrøm, men hvor KL har deltatt i prosessen sammen med blant annet AE, UNIK mfl. Akershus Energipark som innovasjonsarena Energiparken ligger i nærhet til sentrale utdannings- og kompetansemiljøer som Høgskolen i Oslo og Akershus samt instituttene i Forskningsparken Lillestrøm på Kjeller. Kunnskapsbyen Lillestrøm har sammen med Akershus Energi bidratt til å samle aktører fra forskning og næringsliv for å se på samarbeidsmuligheter knyttet til parken. Målet er at Akershus EnergiPark skal bli en katalysator for innovasjon og næringsutvikling i regionen. Tidligere har IFE gjennomført et prosjekt med fokus på FoU tilpasning av kravspesifikasjonen for det kommende solfangeranlegget. I 2012 har FoU bygget i Akershus Energipark fått solceller på taket. Det er svenske Netpower Labs AB har levert anlegget, med en underentreprise fra Nordic Solar AB. Kontakten med svenske leverandører er blant annet muliggjort gjennom samarbeidet med Glava Energy Center i Arvika, Hynor Lillestrøm og IFE. Hynor Lillestrøm etablerer et lokalt mini-grid, og vil bruke strømmen fra anlegget til eget utstyr. Hynor Lillestrøm ønsker også å samarbeide med andre aktører om bruken av denne delen av anlegget til FoU-prosjekter knyttet til sol, brenselceller, kraftelektronikk eller annet som er relevant i sammenhengen. Akershus Energipark som læringsarena Et pilotprosjekt innen for undervisning i Akershus Energipark kom i gang for alvor i Akershus Energi og Kunnskapsbyen Lillestrøm har jobbet sammen med flere andre aktører om et unikt undervisningsopplegg for videregående skoler i Akershus. Pilotprosjektet ble testet av skoleklasser gjennom Målgruppen er Elever og lærere fra naturfag vg1 og yrkesfaglige klasser i blant annet elektro. Men også andre realfagklasser har besøkt parken. Akershus Energipark har fra før ambisjonen om å bli den viktigste arenaen for fornybar energi i Norge. Pilotprosjektet har tatt mål av seg å møte sentrale læreplanmål for den videregående skolen. Engasjerte lærere i realfag har deltatt i å utforme undervisningsopplegget. Besøket i energiparken viser elevene energiproduksjon i praksis, de får foredrag om energiproduksjon i et samfunnsperspektiv og om bærekraftig utvikling. Undervisningen i piloten er knyttet til to faglige løp innenfor naturfag VG1 biomasse og hydrogen. Ettersom solfanger parken er opprettet vil trolig det også utvikles et faglig løp innenfor solvarme. Kunnskapsbyen Lillestrøms arbeid med Akershus Energipark har vært finansiert hovedsakelig gjennom Interreg FEM-prosjektet (se eget punkt), og gjennom prosjektet Samarbeid skole-arbeidsliv innen Akershus Fylkeskommune og handlings-programmet. 14

15 Hydrogen som satsningsområde Fagmiljøet blant medlemmer i Kunnskapsbyen Lillestrøm har et nasjonalt og på noen områder internasjonalt fortrinn innen hydrogen. Kunnskapsbyen arbeider for økt satsning på området, og for å skape nye prosjekter og aktiviteter som kan bidra til at medlemsvirksomhetene får brukt og synliggjort sin kompetanse på området. Lokalisering av sekretariatstillingen for Norsk Hydrogenforum og for Hydrogenrådet til Kunnskapsbyen siden 2010 har gitt miljøet en unik mulighet til å engasjere seg sterkere i den nasjonale satsningen og også i internasjonale prosjekter på området. I 2012 har KL vært engasjert i flere prosjekter innenfor hydrogen. Dette gjelder deltakelse i interregprosjektet NextMove og en mulighetsstudie om hydrogen på Gardermoen. Hydrogensekretariat Siden 2010 har Kunnskapsbyen Lillestrøm hatt sekretariatet til Norsk Hydrogenforum (NHF) og Hydrogenrådet. Avtalen med NHF og Hydrogenrådet har i første omgang hatt en varighet på 3 år. NHF er en non-profit medlemsorganisasjon som skal fremme de miljømessige fordelene ved å anvende hydrogen som energibærer. NHF har omlag 35 medlemmer. Hydrogenrådet er oppnevnt av Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. Det er et strategisk råd som fungerer som en rådgivende komité som gir strategiske innspill til prioriteringer og videre satsinger innenfor hydrogenområdet, samt råd om videre innretning av myndighetenes virkemiddelbruk. Med plasseringen av sekretariatet for NHF og Hydrogenrådet i KL har vi fått økt aktivitet på hydrogen-fronten i vår region med Kunnskapsbyen som en sentral aktør. I 2012 var fokus i NHF en videreutvikling av allerede eksisterende aktiviteter, og en forsterkning av aktivitetene mot medlemmer og nettverk internasjonalt. Hydrogenrådet har jobbet med ferdigstillelsen av en ny Handlingsplan for perioden Handlingsplanen er et strategisk dokument med konkrete aksjoner for satsningsområder for Norge, og ble overlevert til daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa våren I løpet av høsten 2012 ble det utarbeidet en søknad til NFR, Innovasjon Norge og Transnova for prosjektstøtte i tre ytterligere år fra Interreg-prosjektet Next Move KL er norsk prosjektleder i Interreg-prosjektet Next Move, som er innrettet mot å profilere Skagerrak og Øresundsregionen som en foregangsregion innen hydrogen som drivstoff i kjøretøy. I tillegg til KL deltar Skedsmo kommune, Akershus Energi, ZERO, Ruter og Hynor Lillestrøm fra Norge. Rådet for Drammensregionen, som var en av de opprinnelige partnerne i prosjektet, ble avviklet i løpet av året og trådte dermed ut av prosjektet. En viktig ambisjon er å markedsføre regionen som attraktiv overfor produsenter av hydrogendrevne biler. Ved årets utgang hadde Skedsmo Kommune som første kommune i Norge signert en kontrakt med Hyundai Norge om kjøp av hydrogen-drevet bil. I tillegg til Interreg bidrar Akershus fylkeskommune og Transnova med finansiering. Ut over prosjektledelsen for Norge er KL leder for arbeidspakken Analyse, som bl.a. skal samle og analysere erfaringsdata fra selve prosjektarbeidet. Prosjektet er planlagt avsluttet til sommeren

16 Mulighetsstudien Hydrogen Gardermoen H2OSL KL var prosjektleder for mulighetsstudien H2OSL som beskrev mulighetene for anskaffelse og anvendelse av hydrogen og brenselsceller på og utenfor flyplassen. Rapporten presenterer alternative former for tilgang på hydrogen (lokal produksjon og tilkjøring) og mulighet for anvendelse i kjøretøyer og stasjonære anlegg. I tillegg til KL var IFE og Hynor Lillestrøm ansvarlige for prosjektets arbeidspakker. Øvrige deltagere og finansiører i prosjektet var Ullensaker kommune, Avinor/OSL, Akershus fylkeskommune og Transnova. Partene bak mulighetsstudien ytret ønske om at studien skulle etterfølges av et forprosjekt med sikte på å utrede nærmere realitetene i studien hva angår tekniske løsninger, økonomiske forutsetninger, etc. Mot denne bakgrunn utarbeidet KL en ny søknad H2OSL Forprosjekt som ble sendt til de samme finansiørene som deltok i mulighetsstudien. Ved utgangen av året lå det an til at samtlige finansiører ville gi sin tilslutning til søknaden. HyNor Lillestrøm AS Kunnskapsbyen Lillestrøm er medeier i selskapet HyNor Lillestrøm AS. HyNor Lillestrøm er ansvarlig for overordnet design, engineering og drift av en hydrogenstasjon med lokalt produsert hydrogen basert på fornybare energikilder. HyNor Lillestrøm AS vil demonstrere teknologi utviklet ved IFE for hydrogenproduksjon og komprimering. Stasjonen forsyner brenselcellebiler med hydrogen, og er lokalisert i Akershus EnergiPark i Lillestrøm. Stasjonen ble operativ med hydrogen produsert ved elektrolyse fra mai, og fra våren 2012 skal det produseres hydrogen også ved reformering av deponigass. Det er montert solceller på taket, som vil bidra til den samlede energibalansen i anlegget. Infrastrukturen skal kunne brukes til test og demonstrasjon av andre selskapers teknologi. I tillegg samarbeider HyNor Lillestrøm med Akershus Energi og utdanningsinstitusjoner om å gi elever og studenter økt kunnskap om bruk av hydrogen i samfunnet. Målsettingen er blant annet å bidra til økt interesse for realfag og naturvitenskapelige fag samt til utdanningen av morgendagens forskere. HYOP Mot slutten av 2011 ble det klart at Statoil ville avvikle sitt engasjement innen hydrogen. Kjeller-miljøet vurderte dette som avgjørende negativt for den videre satsning på hydrogen i regionen. Kjeller Innovasjon etablerte derfor selskapet HYOP som inngikk i forhandlinger med Statoil om overtagelse og drift av Statoils hydrogen fyllestasjoner. Stasjonene ble overtatt i løpet av året. KL er representert i styret i HYOP. Diverse hydrogen-relaterte aktiviteter KL har i tillegg til ovennevnte aktiviteter engasjert seg i en rekke tiltak for å promotere hydrogen som drivstoff i kjøretøyer. bl.a.: Aktiv deltagelse i Akershus Fylkeskommunes strategiarbeid for økt anvendelse av hydrogen i regionen. Deltagelse i Byfesten Lillestrøm med fokus på prøvekjøring av hydrogenbiler for allmennheten. Erna Solberg fikk prøvekjøre hydrogenbil og inspisere anlegget til Hynor Lillestrøm. 16

17 Samarbeid utdanning - forskning Researchers Night 28 september arrangerte Kunnskapsbyen Lillestrøm Researchers Night for tredje gang. Til arrangementet dukket det opp over 200 deltakere, selv om arrangementet var lagt til første dag i høstferien. Målet med Researchers Night er å skape begeistring og forståelse for forskning blant unge. Evalueringen viste at mer enn 90 prosent av årets deltagere kunne tenke seg å komme på Researchers Night også neste år. Forskningsmiljøet på Kjeller har flere verdensledende eksperter å vise til. EU støtter Researchers Night for at folk skal se gode eksempler på forskning i sitt hjemland og på den måten vekke lysten på en spennende forskerkarriere. Tilsvarende arrangementer fant sted i museer, skoler og laboratorier over hele Europa samme kveld. FIRST LEGO League Blant aktivitetene som skal bidra til å stimulere barn og unges interesser for teknisk- naturvitenskapelige fag er teknologiturneringen FIRST Lego League. Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerte også i år First Lego League for Akershus fylke for sjette gang. Årets tema i First Lego League var Senior Solutions hvordan sikre eldre bedre livskvalitet. Elevene skulle løse en forskningsoppgave, de skulle profilere seg, og de skulle løse en rekke utfordrende oppgaver med lego-robot. Dommerne var nok en gang ildsjeler og entusiaster fra medlemsvirksomheter i Kunnskapsbyen. LEGO som valgfag i ungdomsskolen Det ble startet et arbeid i 2012 sammen med lærere i realfag, Skedsmo Kommune og HiOA for styrke teknologiinnholdet i skolen. Nye valgfag i ungdomsskolen åpner for teknologiinnhold, og LEGO som læringsverktøy ble satsingen. HiOA har levert lærerkurs ved hjelp av lærerkrefter med PhD i LEGO som læringsverkøy. Kjeller LEGO Lab sprang ut som en ide fra arbeidet med LEGO som læringsverktøy i teknologivalgfag i ungdomsskolen. Det er i en arbeidsgruppe bestående av KL, Hynor Lillestrøm, Skedsmo Kommune og HiOA gjort et forberedende arbeid til en skisse for et LEGO verksted. Dette skal om mulig lokaliseres ved HiOA og foruten brukes av HiOA i flere fag også fungere som en brobygger mellom virksomhetene i Forskningsparken Lillestrøm, Kjeller. Forslaget behandles hos HiOA i

18 Organisasjonen Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm er lokalisert i Forskningsparken Lillestrøm, Kjeller, i Skedsmo kommune. Styre Faste medlemmer: Ola Jacob Flæten, ordfører Skedsmo kommune, leder Eva Dugstad, adm. dir. Institutt for Energiteknikk, nestleder Ann Elisabeth Wedø, høgskoledirektør HiOA John-Mikal Størdal, stabssjef Forsvarets forskningsinstitutt (Svein Rollvik har møtt for Størdal fra ) Nils Aage Jegstad, fylkesordfører Akershus fylkeskommune Frank Sagvik, Daglig leder Akershus Energi Varme AS Knut Halvor Hansen, adm. dir. Lahaugmoen Næringspark AS Varamedlemmer: Svein Ole Strømmen, adm. dir/konserndirektør Rainpower ASA. Har sluttet som adm.dir i Rainpower og har trukket seg fra styret. Ref styresak 67/ 12 Styremøte Øivind Brevik, adm. dir Romerike Avfallsforedling IKS Observatører: Paal Berg, ass.dir /styreleder Campus Kjeller Kjartan Berland, Skedsmo Kommune Det har vært avholdt seks ordinære styremøter, samt et ekstraordinært styremøte i forbindelse med salg av barnehagen. Det er ikke utbetalt styrehonorar. Årslønn til direktør var i 2012 kroner og annen godtgjørelse utgjorde kroner Grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Pr hadde KL 9 ansatte og to medarbeidere innleid på engasjementer. Dette utgjorde 10,5 årsverk, hvorav 5,5 ble utført av kvinner. Anita Orlund begynte som ny administrerende direktør i KL 16. januar Sykefraværet i 2012 har foruten en langtidssykemelding vært lavt. KL forurenser ikke det ytre miljø. KL baserer sin virksomhet etter etiske retningslinjer og verdigrunnlag. KLs virksomhet er preget av integritet i forhold til medlemsbedrifter, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. KL er en frivillig sammenslutning som drives etter prinsippet om non-profit. 18

19 Medlemmer Kunnskapsbyen Lillestrøm tar opp medlemmer innenfor forskningsinstitutter, enkeltbedrifter, frittstående offentlig eide bedrifter organisert som aksjeselskap, offentlige og private utdanningsinstitusjoner og andre sentrale offentlige institusjoner. Opptak som medlem godkjennes av styret etter søknad. I 2012 fikk Kunnskapsbyen 13 nye medlemmer. 5 utmeldelser. (2 medlemsvirksomheter har fusjonert med andre medlemsvirksomheter). Fylke og kommuner Skedsmo Kommune Aurskog-Høland kommune Rælingen Kommune Sørum kommune Fet Kommune Akershus Fylkeskommune Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Forskningsinstitusjoner Forsvarets forskningsinstitutt Institutt for energiteknikk Norsk institutt for luftforskning NORSAR Offentlige virksomheter Norsk Akkreditering Det kgl. selskap for Norges Vel Forsvarets logistikkorganisasjon Justervesenet Statens Havarikommisjon for Transport AIM Norway Utdanningsinstitusjoner Handelshøyskolen BI Høgskolen i Oslo og Akershus Norges Byggskole Universitetssenteret på Kjeller Videregående skoler Bjertnes videregående skole Bjørkelangen videregående skole Hvam videregående skole Lillestrøm videregående skole Lørenskog videregående skole Mailand Videregående Skole, Lørenskog Nes Videregående Skole Rælingen videregående skole Skedsmo Videregående Skole Strømmen videregående skole Sørumsand videregående skole Inkubatorbedrifter Kjeller Innovasjon AS CondAlign Conterra Technology Crisis Training Bank / Finans / Forsikring / Eiendom/ Revisjon Bori Kunnskapsbyen Eiendom AS Lahaugmoen AS LillestrømBanken AS Lillestrøm Delta Nordea Lillestrøm Svindal Leidland Myhrer & Co AS DNB Lilllestrøm BM Eiendomsutvikling AS NCC Bolig AS Datterbedrifter av medlemmer Akershus Energi Varme AS Kjeller Vindteknikk a.s Kunnskapsbyen Konferansesenter AS Rainpower Norge AS Industri Dynea AS Rælingen Leca Romerike Avfallsforedling IKS Nedre Romerike Vannverk IKS Nedre Romerike Avløpsselskap IKS IT / Konsulent Adecco Norge AS Frostad Skyrud AS ISS Personalhuset Lillestrøm Sekretærservice AS Straum AS Patentkontoret Curo AS Scalibra AS Scandpower AS SNORRE data AS SPT Group Sweco Norge AS ÅF Infrastruktur AS GROW - Senter For Prestasjonsledelse Amesto Solutions CRM AS Norsk Nettskole AS Styreutvikling Romerike Reklame / Media / PR / Utstilling Createurene Kommunikasjon og reklame 19

20 Medlemmer FORTS. Dignio EcoCube Eraseme International First Sensing Flood Securities AS GIA magnet Hugin & Munin HYNOR Lillestrøm HYOP Jet Aid LandTech Re>C Ltd Nextelco Nicarnica Nicarnica Aviation PhotoFish PortsEYE Sea-lix Solsystem AS Technebies Advokatvirksomhet Bull & Co Advokatfirma AS Advokatkontoret Mageli Advokatkontoret Økland & Co. DA Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co Kraftproduksjon Akershus Energi AS Norges Varemesse Novitas Kommunikasjonsrådgivning AS Cockpit Kommunikasjon AS Andre teknologibedrifter / Øvrige Norsk Innovasjonskapital AS Blaker Utvikling Bergman Diagnostika AS GreenTeam Conpart AS Cytec Norge KS Datek Wireless AS Kongsberg Defence & Aerospace AS Microbeads AS Nemko AS Nordisk Energikontroll AS OREEC Rainpower ASA Romerike Arkitekter AS Vindveggen arkitekter AS Studentsamskipnaden I Oslo Og Akershus - SiO Sandvik Mining and Construction Norge AS Cambi AS Scandinavian Health Programs AS Lillestrøm Arkitektkontor AS Informasjonskontroll AS Norasonde AS Glava Energy Center 20

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Oslo Region er en variert region med byer, fjell, sjø og fantastiske muligheter. Regionen består av rundt

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg Driftsåret 2008 - oppsummering av virksomheten NCE Systems Engineering Kongsberg 1. Introduksjon NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 og foreliggende rapport gir en oppsummering

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700023 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Program s 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Innovasjon og virksomhetsutvikling Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 12

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO 2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. 2 VÅRE VERDIER: INTEGRITET

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer