Lørenskog kommune har inngått egen avtale med Romerike politidistrikt vedrørende samarbeid og drift.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lørenskog kommune har inngått egen avtale med Romerike politidistrikt vedrørende samarbeid og drift."

Transkript

1 BARNEVERNVAKTEN ROMERIKE POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 212 Barnevernvakten v/ Romerike politidistrikt eies og drives av Lørenskog kommune og er underlagt Enhet for oppvekst og utdanning med barnevernsjef som nærmeste overordnet. Leder for barnevernvakten er Kari Elisabeth Fjærli. Barnevernvakten dekker pr. i dag akutt- og kriseberedskapen for barneverntjenesten i 12 kommuner på Romerike. Samarbeidskommunene har inngått avtaler med Lørenskog kommune om kjøp av tjenesten, og avtalene har ett års oppsigelsestid. Avtalene inneholder forutsetninger for drift, samarbeid, kostnader og kjøp av tilleggstjenester som kontrolloppdrag. Barnevernvakten dekker pr. i dag flg. kommuner; Lørenskog, Rælingen, Fet, Sørum, Gjerdrum, Nittedal, Aurskog/Høland, Nannestad, Nes, Ullensaker, Hurdal og Eidsvoll. Pr. 1.oktober 212 var innbyggertallet i disse kommunene personer. Folketallet økte med 46 innbyggere fra Dette utgjør en befolkningsøkning på gjennomsnittlig 2 %. Befolkningsveksten er varier med unntak av Hurdal, fra 1,5 % til 2,5 %. Gjerdrum, Ullensaker, Aurskog-Høland og Nittedal har hatt størst befolkningsvekst. Lørenskog kommune har inngått egen avtale med Romerike politidistrikt vedrørende samarbeid og drift. I politidistriktet samarbeider barnevernvakten med Romerike politikammer, Gardermoen politistasjon og lensmannskontor. Det løpende samarbeidet mellom eierkommunen, brukerkommunene og politidistriktet ivaretas gjennom to ulike møtefora, kontaktutvalg og samarbeidsutvalg. Kontaktutvalget har et rådgivende mandat i forhold til drift og saker av generell betydning. Kontaktutvalget består av politiske og administrative representanter fra kommunene samt representanter fra politiet. Samarbeidsutvalget består av alle barnevernlederne i de tilhørende kommunene. I tillegg er Romerike politidistrikt representert. Samarbeidsforumet skal motta aktuell informasjon, drøfte og gi uttalelse om saker av barnevernfaglig karakter. Dette kan blant annet omfatte måten arbeidet ved barnevernvakten eller samarbeidet med brukerkommunene utføres, og den faglige standarden og kvaliteten på tjenestene. I 212 er det 4,43 årsverk fordelt på ulike stillingsstørrelser på barnevernvakten. Det er totalt 8 fast ansatte, i tillegg kommer ekstravakter. De ansatte er barnevernspedagoger og sosionomer med lang erfaring bl.a. fra 1.linjetjeneste i barnevernet. Antall saker: Barnevernvakten har i 212 mottatt 214 henvendelser på 741 barn. Adresse: Jonas Liesgt. 2, 2 Lillestrøm Telefon: / Telefaks:

2 Barnevernvaktens åpningstider i 212: Akuttberedskap: Mandag torsdag kl kl. 1.. Fredag kl kl. 3. (Bakvakt fra kl ) Lørdag kl. 18. kl. 3.. Søndag kl. 16. kl Kjernetid på dagtid for administrasjon er: kl. 1. kl Flere dager har vært stengt pga manglende dagbemanning Målsetting: Barnevernvakten er en del av den ordinære barneverntjenesten i de 12 samarbeidskommunene, og dekker akutt- og kriseberedskapen i kommunene i deler av døgnet utover barneverntjenestens ordinære åpningstid. Hovedmål * Barnevernvakten skal være et tilgjengelig barnevern for barn/ungdom ( 18 år) og deres pårørende i akutt krise, samt yte akutthjelp ved husbråk, innbringelse, eller andre kriser i hjemmet. * Barnevernvakten skal skaffe oversikt over omfanget av barn og ungdom som er i kontakt med politiet og som har behov for hjelp. * Barnevernvakten skal videreformidle sakene raskt til stedlig barneverntjeneste. AKTIVITETER OG STATISTIKK FOR 212: Barnevernvakten er en hendelsesstyrt virksomhet og aktiviteten varierer gjennom året og fra vakt til vakt. I 212 var det flest saker i 1. tertial. Barnevernvakten har i 212 hatt 214 henvendelser fordelt på 741 barn/unge hvorav 382 barn er født 14-2 (> =12 år) og 336 barn er født (<12 år). 24 barn er ikke registrert på alder. Gjennomsnittlig har barnevernvakten i 212 hatt 2,8 henvendelser pr barn. Henvendelsene omhandler både akuttsaker og bestilte kontrolloppdrag fra barneverntjenestene. 837 av henvendelsene er kontrolloppdrag utført på bestilling fra barneverntjenestene. Av tabellen nedenfor kan det se ut til at antall saker er noe færre enn i 211. Årsaken til nedgangen er endring i meldingsprosedyrer. I begynnelsen av 212 ble det avholdt et møte med tre ungdomsinstitusjoner om hvilke saker som skulle betraktes som rømming. Institusjonene hadde en prosedyre med å melde fra til politi og barnevernvakt hvis ungdommer hadde uteblitt kun få timer. Institusjonen har nå begynt å skille på reelle rømninger og grenseuttesting. Dette har ført til at barnevernvakten har mottatt 145 færre slike saker. Oversikt over henvendelser/oppdrag og barn/unge i 212, 211 og 21: År Henvendelser/oppdrag Antall barn/unge 741* *antall barn er her registret en gang. Fordelingen av antall barn pr kommune er 753. Dette kommer av at 12 barn har flyttet mellom kommuner i løpet av året. 2

3 Oversikt over totale antall henvendelser/oppdrag i 212, 211 og 21 fordelt på kommuner: Antall totale antall henvendelser og antall barn fordelt på kommuner i Antall henvendelser Antall barn Av tabellen som følger kan en se at akuttoppdragene er forholdsvis stabile over en treårsperiode. Årsvariasjoner kommer i hovedsak av ulik bruk av kontrolloppdrag fra et år til et annet. 3

4 Oversikt over akuttoppdrag i , og 21 fordelt på kommuner: Oversikt over utførte kontrolloppdrag og antall barn i 212, 211, og 21: År Kontrolloppdrag Antall barn Antall kontrolloppdrag fordelt på kommunene i 212: Antall kontrolloppdrag Antall barn Barnevernvakten har i 212 utført 837 kontrolloppdrag fordelt på 153 barn/unge. Henvendelsene/oppdragene er i 21 og 211 meldt fra følgende instanser: Tabellen på neste side viser både for 212 og 211 at barneverntjenestene og politiet har hatt flest henvendelser til barnevernvakten. I overkant av 5 % av henvendelsene/ oppdragene er formidlet/meldt fra barneverntjenestene. Av de 111 henvendelsene som kommer fra barneverntjenestene, er 837 av disse bestilte kontrolloppdrag, mao er 282 akutte saker. Dette betyr at politiet har meldt fra om flest akuttsaker i 212. Tilsvarende fordeling var det også i 211. Andre offentlige meldere kan være f. eks skoler, barnehager, leger, andre barnevernvakter osv. Andre private meldere kan være naboer, venner mm. Anonyme meldere blir registrert under andre private. Når det gjelder henvendelsene fra institusjoner, omhandler dette i hovedsak ungdom som er uteblitt/kommet til rette. 4

5 Melder i 212 sammenlignet med 211 og 21 : Sakstyper i 212 sammenlignet med 211 og 21: Tabellen viser at barnevernvakten i 212 har hatt flest saker som omhandler familievold, foreldre rusmisbruk, bekymringsfull omsorgssituasjon. Rømming/meldt savnet/tilrette* har hatt en reduksjon på 145 saker i forhold til 211. I 212 ble det avholdt et møte med institusjonene om hvilke saker som skulle betraktes som rømming. Dette har redusert tallet. Noe av årsaken til at foreldre med rusmisbruk skårer høyt, er at mange kontrolloppdrag fra barneverntjenesten er knyttet til foreldres rusproblemer. * Rømming: 11 registrerte saker, Meldt savnet. 17 registrerte saker, Til rette: 55 registrerte saker 5

6 Saker knyttet til Gardemoen flyplass og til Trandum asylmottak. Norges hovedflyplass ligger i barnevernvaktens distrikt. For første gang i 212 har barnevernvakten valgt å registrere saker knyttet til Gardemoen og Trandum. Det har vært 16 saker med 21 barn på Gardemoen. En sak tilhørte Lørenskog alle de øvrige sakene tilhører andre kommuner i landet eller er saker fra andre land. Det har vært fattet to akuttvedtak. I to saker har barnevernvakten bistått med plassering. Trandum asylmottak tar i mot de som skal sendes ut av landet. Barnevernvakten har vært involvert i 3 saker med til sammen 7 barn. I disse sakene har Trandum bedt om vurdering av om foreldrene er i stand til å ivareta barna pga psykisk helse. Oversikt over akuttplassering og antall barn i 212, 211 og 21: År 4-6, 1. ledd 4-6, 2.ledd 4-25 Plassering psykiatrien Privat plassering * Ikke registret Ikke registret 5 11 * Et barn er plassert 2 ganger Antall plasseringer 212: , 1.ledd 4-6, 2.ledd 4-25 Plassering i psykiatrien Privat plassering Bistand plassering Barnevernvakten har i 212 fattet 18 akuttvedtak ihht Lov om barneverntjenester. De 3 vedtakene som ble fattet ihht Lov om barneverntjenester 4-6, 2.ledd og 4-25, ble gitt en midlertidig godkjenning av Fylkesnemnda. 1. august ble barnevernloven endret med en ny akuttparagraf 4-2 om menneskehandel. Barnevernvakten har ikke fattet vedtak etter denne paragrafen. I tillegg til ovennevnte vedtak har barnevernvakten i 212 foretatt 7 privatplasseringer. Etter ønske fra foreldrene og barnet/ungdommen har situasjonen blitt løst med at barnet/ungdommen har i blitt flyttet til familie og venner uten at barnevernvakten har fattet vedtak ihht Lov om barneverntjenester. Barnevernvakten har ved flere tilfeller kontaktet lege for vurdering av innleggelse i barne- og ungdomspsykiatrien. Kun to av tilfellene har medført at barnet/ungdommen ble innlagt. Barnevernvakten har også bistått barneverntjenesten med 6 plasseringer. I disse tilfellene har de aktuelle barneverntjenestene fattet vedtakene, og barnevernvakten har iverksatt vedtakene. 6

7 ØVRIGE AKTIVITERTER 212: Utvidelse av barnevernvaktens åpningstider. Den mest arbeidskrevende saken dette året har vært å arbeide for utvidelse av barnevernvaktens åpningstider. Det har lenge vært et ønske fra flere kommuner om økt åpningstid på dagtid i helg- og høytider. Det ble skrevet en utreding og avholdt møter som underlag for å ta opp dette i de 12 kommunene. 11 kommuner sluttet seg til forslaget om å utvide vakten med 1,5 stillinger. Den siste kommunen sluttet seg til forslaget som følge av at de andre svarte ja. Det ble utarbeidet ny turnus som skal gjelde for 213. Høsten 212 ble det gjennomført en rekrutteringsprosess. Fra 213 er det tilsatt 8 nye i deltidsstillinger samt at tre stillinger er blitt utvidet. Samarbeid: Kontaktutvalget ble nyvalgt i 212 for perioden 212 til 214. Kontrollutvalget har medlemmer fordelt på 3 politisk valgte representanter, 2 representanter fra kommunenes administrasjon, 2 representanter fra Romerike politidistrikt, barnevernsjef i Lørenskog kommune og leder av barnevernvakten. Representantene fra kommunene sitter to år av gangen. Det er Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) som velger ut representanter. I 212 hadde kommunene Aurskog-Høland, Nittedal og Nannestad de politiske representantene. Kommunene Gjerdrum og Fet har representasjon fra administrasjonen. Politiet har bestemt at sine representanter er faste, dvs lensmann fra Lørenskog og enhetsleder for Fellesoperativ enhet. Hovedtema har vært driften i 212 og utvidelse av vaktens åpningstider fra 213. Kontaktutvalget hadde sitt konstituerende møte 27. august og valgte Arild Kjempekjenn, som er politisk representant fra Nannestad, som ny leder. Det ble avholdt 2 møter i kontaktutvalget i 212. Samarbeidsutvalget består av leder for barnevernvakten, barnevernsjef i Lørenskog og ledere/nestledere i barneverntjenesten i hver brukerkommune. I 212 har det blitt avholdt 4 møter i Samarbeidsutvalget. Hovedtema i møtene har vært utvidelse av barnevernvaktens åpningstider og utvidelse av antall ansatte. Samarbeid med politiet og barneverntjenestene En målsetting for 212 var å styrke samarbeidet med kommunene og politiet. Det ble i 212 gjenopptatt besøk hos alle barneverntjenester. Alle barneverntjenestene ble besøkt på våren. Tema var å tydeliggjøre barnevernvaktens mandat, spesifikk statistikk for gjeldende kommune og samarbeid rundt saker. Alle kommunene hadde lagt til rette for at barnevernvakten møtte en stor andel av saksbehandlergruppa. Leder har deltatt på de faste ledermøtene for barnevernledere på Nedre Romerike, samt deltatt på et tilsvarende møte for Øvre Romerike. Alle store stillinger har deltatt på felles opplæring med Kvello sammen med barneverngruppene på Romerike, noe som styrker kjennskapen til hverandre. Gardermoen politistasjon og 6 av lensmannskontor ble besøkt i høst. De øvrige hadde ikke anledning til å motta besøk før i 213. Det ble fokusert på mandat, roller og konkret samarbeid ute i saker. Leder har i tillegg møtt alle arbeidslagene på operasjonssentralen for gjennomgang av rutiner mm. Barnevernvakten har undervist forebyggingskoordinatorene i politidistriktet. Det har vært avholdt samarbeidsseminar sammen med politiet om «å se barnet i en travel hverdag». 7

8 Det har vært avholdt samarbeidsmøte med politijuristene. Barnevernvakten tok også i år imot to studenter fra Politihøgskolen. Praksisperioden var på tre uker for hver av studentene. Samarbeid med andre barnevernvakter - Barnevernvakten deltok på den årlige landskonferansen for barnevernvakter og politi. Konferansen ble arrangert av Trondheim barnevernvakt og politidistrikt. Barnevernvaktens leder har deltatt på ledersamlinger sammen med ledere fra de andre barnevernvaktene. På ledermøtet har det blant annet vært fokus på manglende akuttplasseringsmuligheter. Barnevernvakten fikk sammen med barnevernvakten i Asker og Bærum ansvaret for å skrive brev til Barne ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) om situasjon. Dette avstedkom et møte med direktoratet hvor det var mulig å belyse konsekvensene av manglende plasseringssteder. Barnevernvaktens leder har vært i Follo for å undervise styret på Follo barnevernvakt om vår driftsform. Barnevernvaktens leder har hatt flere møter med leder for barnevernvakten i Skedsmo. Det har vært samarbeid mellom vaktene i enkeltsaker. Samarbeid med fagteamet. Barnevernvakten har hatt 2 møter med leder for fagteamet Lillestrøm. Fagutvikling/opplæring: Det har dette året vært satset betydelig på opplæring og fagutvikling. Det ble i begynnelse av året laget opplæringsplan for barnevernvakten for perioden Det var særlig tre områder som pekte seg ut som opplærings/forbedringsområder: - Observasjon: Barnevernvakten har forholdsvis korte besøk hos familier og skal på begrenset tid observere barn og foreldre. Observasjonen er knyttet både til akutte saker og til bestilte kontrollbesøk. De observerte inntrykkene av situasjonen skal forstås i en kontekst (den gitte rammen/sammenheng) og kunne formidles skriftlig til barneverntjenesten på en slik måte at dette blir nyttig informasjon. - Psykiatri: Barnevernvakten kommer i stadig økende grad i befatning med psykiske lidelser og trenger en generell kompetanse på psykiatri. Dette i forhold til å gjenkjenne, forstå, samhandle og formidle til riktig instans/nivå. Det trengs spesifikk kompetanse om hvilke psykiske lidelser/tilstander som kan føre til akutt risiko/fare/skade på barnet. - Rus: Barnevernvakten er på oppdrag fra barneverntjenesten, på besøk i familier med rusproblemer. Barnevernvakten trenger å vedlikeholde/øke kompetansen på rus for å forstå de «tegn og symptomer» vi ser. - I tillegg trenger barnevernvakten å vedlikeholde/øke kompetansen på akuttarbeid, kriser, generelle samtaleteknikker og barne- og familiejus. For å oppnå målsettingene har følgende opplæring vært gitt: De ansatte ved Barnevernvakten har fått mulighet til å delta på to fagdager i løpet av året i regi av barneverntjenesten i Lørenskog kommune. Tema har vært Motiverende Intervju. Dette er en samtalemetode. De som har 5 % stilling eller mer har deltatt. Disse stillingene har også deltatt på den omfattende Kvello-opplæringen sammen med alle barnevernansatte på Romerike. Denne opplæringen har vært fulgt opp på interne fagfora. Opplæringen dreier seg i hovedsak om observasjon og forståelse samt hvordan kan det vi ser beskrives. Barnevernvakten har deltatt med 6 personer på den årlige barnevernvaktkonferansen i Trondheim. 8

9 Det har for stillinger 5% og 1 % vært mulig å delta på de månedlige «Åråsen seminarene». Disse samlingene tar opp aktuelle temaer som selvskading, tvangslidelser, posttraumatisk stress, psykoseforståelse mm. Det har vært 1 5 deltagere på disse samlingene avhengig av temaet. Personalmøter har vært brukt til faglig oppdatering. Polititjenestemenn har undervist. Temaer har vært rus (tegn og symptomer) v/w. Bjølseth, menneskehandel/ tvangsgiftete v/t. Bjøranger, barnesamtaler om vold og overgrep v/m. Sakshaug. Barnevernsvaktens leder og nestleder deltas på seminarer og møter med Fylkesmannen. En ansatt har deltatt i videreutdanning i familieterapi. Det ble avholdt dagsseminar høsten 212 i samarbeid med barnevernvakten i Skedsmo. Seminaret ble betalt av politidistriktet. Deltagere fra politiet var operasjonssentralen, vaktledere, representanter fra lensmannskontorene, ulike spesialstillinger. Tema var å «se barna» slik at saker ikke glipper. Seminaret hadde konkret og praktisk undervisning som endte i forbedrede rutiner mellom politi og barnevernvaktene. Barnevernvakten har ansatt flere nye og disse har gjennomgått egen opplæring. HMS: Barnevernvakten har lenge ønsket et verneombud utenfor vakten pga få ansatte. I juni ble Marianne Weyerdahl fra barnevernet i Lørenskog valgt som verneombud. Det har vært avholdt vernerunde. Denne konkluderte med et ønske om bedre inneklima. Dette har vært dårlig pga at friskluftanlegget er slått av etter kl. 18:. I desember fikk barnevernvakten installert en kobling som gjør at vi kan sette på friskluft etter eget ønske. Økonomi /regnskap: Utgifter til husleie, strøm og renhold dekkes over politikammerets budsjett. Romerike politidistrikt bevilget Kr 45,- til barnevernvakten i øremerkede midler til samarbeidsseminar. Basert på innbyggertall den , ble kostnad for 212 kr 21,37- pr innbygger. Inkludert driftsunderskudd ville kostnaden blitt kr 21,76- pr innbygger. Driftsregnskapet for 212 viste et merforbruk (underskudd) på kr 81.,- årsaken er at følgen av lønnsoppgjøret ikke ble klart faktureringsfristen til kommune var utløpt. Driftsunderskuddet er dermed ikke belastet samarbeidskommune men dekkes av Lørenskog kommune. Alle samarbeidskommunene kan kjøpe tjenesten kontrolloppdrag i tillegg til akuttjenesten / beredskapen. Prisen for kontrolloppdrag betales pr time + kjøreutgifter og utgjorde for 212 kr 171.,-. Budsjett Regnskap Resultat Nettoresultat 21 Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter

10 BARNEVERNVAKTEN V/ ROMERIKE POLITIDISTRIKT Besøkadresse: Romerike politikammer, Jonas Liesgt 2, 2 Lillestrøm Postadresse: Barnevernvakten, Romerike Politidistrikt, Postboks 354, 21 Lillestrøm Telefon: Faks:

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten

Gjennomgang av barneverntjenesten Gjennomgang av barneverntjenesten Sammenlikningsanalyse Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200902357 : E: 210 &14

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200902357 : E: 210 &14 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902357 : E: 210 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 22.06.2009 45/09 RESULTATVURDERING,

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 2014 Tittel: Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune TF-rapport nr: 345 Forfatter(e):

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering... 5 2.4

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer