Lørenskog kommune har inngått egen avtale med Romerike politidistrikt vedrørende samarbeid og drift.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lørenskog kommune har inngått egen avtale med Romerike politidistrikt vedrørende samarbeid og drift."

Transkript

1 BARNEVERNVAKTEN ROMERIKE POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 212 Barnevernvakten v/ Romerike politidistrikt eies og drives av Lørenskog kommune og er underlagt Enhet for oppvekst og utdanning med barnevernsjef som nærmeste overordnet. Leder for barnevernvakten er Kari Elisabeth Fjærli. Barnevernvakten dekker pr. i dag akutt- og kriseberedskapen for barneverntjenesten i 12 kommuner på Romerike. Samarbeidskommunene har inngått avtaler med Lørenskog kommune om kjøp av tjenesten, og avtalene har ett års oppsigelsestid. Avtalene inneholder forutsetninger for drift, samarbeid, kostnader og kjøp av tilleggstjenester som kontrolloppdrag. Barnevernvakten dekker pr. i dag flg. kommuner; Lørenskog, Rælingen, Fet, Sørum, Gjerdrum, Nittedal, Aurskog/Høland, Nannestad, Nes, Ullensaker, Hurdal og Eidsvoll. Pr. 1.oktober 212 var innbyggertallet i disse kommunene personer. Folketallet økte med 46 innbyggere fra Dette utgjør en befolkningsøkning på gjennomsnittlig 2 %. Befolkningsveksten er varier med unntak av Hurdal, fra 1,5 % til 2,5 %. Gjerdrum, Ullensaker, Aurskog-Høland og Nittedal har hatt størst befolkningsvekst. Lørenskog kommune har inngått egen avtale med Romerike politidistrikt vedrørende samarbeid og drift. I politidistriktet samarbeider barnevernvakten med Romerike politikammer, Gardermoen politistasjon og lensmannskontor. Det løpende samarbeidet mellom eierkommunen, brukerkommunene og politidistriktet ivaretas gjennom to ulike møtefora, kontaktutvalg og samarbeidsutvalg. Kontaktutvalget har et rådgivende mandat i forhold til drift og saker av generell betydning. Kontaktutvalget består av politiske og administrative representanter fra kommunene samt representanter fra politiet. Samarbeidsutvalget består av alle barnevernlederne i de tilhørende kommunene. I tillegg er Romerike politidistrikt representert. Samarbeidsforumet skal motta aktuell informasjon, drøfte og gi uttalelse om saker av barnevernfaglig karakter. Dette kan blant annet omfatte måten arbeidet ved barnevernvakten eller samarbeidet med brukerkommunene utføres, og den faglige standarden og kvaliteten på tjenestene. I 212 er det 4,43 årsverk fordelt på ulike stillingsstørrelser på barnevernvakten. Det er totalt 8 fast ansatte, i tillegg kommer ekstravakter. De ansatte er barnevernspedagoger og sosionomer med lang erfaring bl.a. fra 1.linjetjeneste i barnevernet. Antall saker: Barnevernvakten har i 212 mottatt 214 henvendelser på 741 barn. Adresse: Jonas Liesgt. 2, 2 Lillestrøm Telefon: / Telefaks:

2 Barnevernvaktens åpningstider i 212: Akuttberedskap: Mandag torsdag kl kl. 1.. Fredag kl kl. 3. (Bakvakt fra kl ) Lørdag kl. 18. kl. 3.. Søndag kl. 16. kl Kjernetid på dagtid for administrasjon er: kl. 1. kl Flere dager har vært stengt pga manglende dagbemanning Målsetting: Barnevernvakten er en del av den ordinære barneverntjenesten i de 12 samarbeidskommunene, og dekker akutt- og kriseberedskapen i kommunene i deler av døgnet utover barneverntjenestens ordinære åpningstid. Hovedmål * Barnevernvakten skal være et tilgjengelig barnevern for barn/ungdom ( 18 år) og deres pårørende i akutt krise, samt yte akutthjelp ved husbråk, innbringelse, eller andre kriser i hjemmet. * Barnevernvakten skal skaffe oversikt over omfanget av barn og ungdom som er i kontakt med politiet og som har behov for hjelp. * Barnevernvakten skal videreformidle sakene raskt til stedlig barneverntjeneste. AKTIVITETER OG STATISTIKK FOR 212: Barnevernvakten er en hendelsesstyrt virksomhet og aktiviteten varierer gjennom året og fra vakt til vakt. I 212 var det flest saker i 1. tertial. Barnevernvakten har i 212 hatt 214 henvendelser fordelt på 741 barn/unge hvorav 382 barn er født 14-2 (> =12 år) og 336 barn er født (<12 år). 24 barn er ikke registrert på alder. Gjennomsnittlig har barnevernvakten i 212 hatt 2,8 henvendelser pr barn. Henvendelsene omhandler både akuttsaker og bestilte kontrolloppdrag fra barneverntjenestene. 837 av henvendelsene er kontrolloppdrag utført på bestilling fra barneverntjenestene. Av tabellen nedenfor kan det se ut til at antall saker er noe færre enn i 211. Årsaken til nedgangen er endring i meldingsprosedyrer. I begynnelsen av 212 ble det avholdt et møte med tre ungdomsinstitusjoner om hvilke saker som skulle betraktes som rømming. Institusjonene hadde en prosedyre med å melde fra til politi og barnevernvakt hvis ungdommer hadde uteblitt kun få timer. Institusjonen har nå begynt å skille på reelle rømninger og grenseuttesting. Dette har ført til at barnevernvakten har mottatt 145 færre slike saker. Oversikt over henvendelser/oppdrag og barn/unge i 212, 211 og 21: År Henvendelser/oppdrag Antall barn/unge 741* *antall barn er her registret en gang. Fordelingen av antall barn pr kommune er 753. Dette kommer av at 12 barn har flyttet mellom kommuner i løpet av året. 2

3 Oversikt over totale antall henvendelser/oppdrag i 212, 211 og 21 fordelt på kommuner: Antall totale antall henvendelser og antall barn fordelt på kommuner i Antall henvendelser Antall barn Av tabellen som følger kan en se at akuttoppdragene er forholdsvis stabile over en treårsperiode. Årsvariasjoner kommer i hovedsak av ulik bruk av kontrolloppdrag fra et år til et annet. 3

4 Oversikt over akuttoppdrag i , og 21 fordelt på kommuner: Oversikt over utførte kontrolloppdrag og antall barn i 212, 211, og 21: År Kontrolloppdrag Antall barn Antall kontrolloppdrag fordelt på kommunene i 212: Antall kontrolloppdrag Antall barn Barnevernvakten har i 212 utført 837 kontrolloppdrag fordelt på 153 barn/unge. Henvendelsene/oppdragene er i 21 og 211 meldt fra følgende instanser: Tabellen på neste side viser både for 212 og 211 at barneverntjenestene og politiet har hatt flest henvendelser til barnevernvakten. I overkant av 5 % av henvendelsene/ oppdragene er formidlet/meldt fra barneverntjenestene. Av de 111 henvendelsene som kommer fra barneverntjenestene, er 837 av disse bestilte kontrolloppdrag, mao er 282 akutte saker. Dette betyr at politiet har meldt fra om flest akuttsaker i 212. Tilsvarende fordeling var det også i 211. Andre offentlige meldere kan være f. eks skoler, barnehager, leger, andre barnevernvakter osv. Andre private meldere kan være naboer, venner mm. Anonyme meldere blir registrert under andre private. Når det gjelder henvendelsene fra institusjoner, omhandler dette i hovedsak ungdom som er uteblitt/kommet til rette. 4

5 Melder i 212 sammenlignet med 211 og 21 : Sakstyper i 212 sammenlignet med 211 og 21: Tabellen viser at barnevernvakten i 212 har hatt flest saker som omhandler familievold, foreldre rusmisbruk, bekymringsfull omsorgssituasjon. Rømming/meldt savnet/tilrette* har hatt en reduksjon på 145 saker i forhold til 211. I 212 ble det avholdt et møte med institusjonene om hvilke saker som skulle betraktes som rømming. Dette har redusert tallet. Noe av årsaken til at foreldre med rusmisbruk skårer høyt, er at mange kontrolloppdrag fra barneverntjenesten er knyttet til foreldres rusproblemer. * Rømming: 11 registrerte saker, Meldt savnet. 17 registrerte saker, Til rette: 55 registrerte saker 5

6 Saker knyttet til Gardemoen flyplass og til Trandum asylmottak. Norges hovedflyplass ligger i barnevernvaktens distrikt. For første gang i 212 har barnevernvakten valgt å registrere saker knyttet til Gardemoen og Trandum. Det har vært 16 saker med 21 barn på Gardemoen. En sak tilhørte Lørenskog alle de øvrige sakene tilhører andre kommuner i landet eller er saker fra andre land. Det har vært fattet to akuttvedtak. I to saker har barnevernvakten bistått med plassering. Trandum asylmottak tar i mot de som skal sendes ut av landet. Barnevernvakten har vært involvert i 3 saker med til sammen 7 barn. I disse sakene har Trandum bedt om vurdering av om foreldrene er i stand til å ivareta barna pga psykisk helse. Oversikt over akuttplassering og antall barn i 212, 211 og 21: År 4-6, 1. ledd 4-6, 2.ledd 4-25 Plassering psykiatrien Privat plassering * Ikke registret Ikke registret 5 11 * Et barn er plassert 2 ganger Antall plasseringer 212: , 1.ledd 4-6, 2.ledd 4-25 Plassering i psykiatrien Privat plassering Bistand plassering Barnevernvakten har i 212 fattet 18 akuttvedtak ihht Lov om barneverntjenester. De 3 vedtakene som ble fattet ihht Lov om barneverntjenester 4-6, 2.ledd og 4-25, ble gitt en midlertidig godkjenning av Fylkesnemnda. 1. august ble barnevernloven endret med en ny akuttparagraf 4-2 om menneskehandel. Barnevernvakten har ikke fattet vedtak etter denne paragrafen. I tillegg til ovennevnte vedtak har barnevernvakten i 212 foretatt 7 privatplasseringer. Etter ønske fra foreldrene og barnet/ungdommen har situasjonen blitt løst med at barnet/ungdommen har i blitt flyttet til familie og venner uten at barnevernvakten har fattet vedtak ihht Lov om barneverntjenester. Barnevernvakten har ved flere tilfeller kontaktet lege for vurdering av innleggelse i barne- og ungdomspsykiatrien. Kun to av tilfellene har medført at barnet/ungdommen ble innlagt. Barnevernvakten har også bistått barneverntjenesten med 6 plasseringer. I disse tilfellene har de aktuelle barneverntjenestene fattet vedtakene, og barnevernvakten har iverksatt vedtakene. 6

7 ØVRIGE AKTIVITERTER 212: Utvidelse av barnevernvaktens åpningstider. Den mest arbeidskrevende saken dette året har vært å arbeide for utvidelse av barnevernvaktens åpningstider. Det har lenge vært et ønske fra flere kommuner om økt åpningstid på dagtid i helg- og høytider. Det ble skrevet en utreding og avholdt møter som underlag for å ta opp dette i de 12 kommunene. 11 kommuner sluttet seg til forslaget om å utvide vakten med 1,5 stillinger. Den siste kommunen sluttet seg til forslaget som følge av at de andre svarte ja. Det ble utarbeidet ny turnus som skal gjelde for 213. Høsten 212 ble det gjennomført en rekrutteringsprosess. Fra 213 er det tilsatt 8 nye i deltidsstillinger samt at tre stillinger er blitt utvidet. Samarbeid: Kontaktutvalget ble nyvalgt i 212 for perioden 212 til 214. Kontrollutvalget har medlemmer fordelt på 3 politisk valgte representanter, 2 representanter fra kommunenes administrasjon, 2 representanter fra Romerike politidistrikt, barnevernsjef i Lørenskog kommune og leder av barnevernvakten. Representantene fra kommunene sitter to år av gangen. Det er Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) som velger ut representanter. I 212 hadde kommunene Aurskog-Høland, Nittedal og Nannestad de politiske representantene. Kommunene Gjerdrum og Fet har representasjon fra administrasjonen. Politiet har bestemt at sine representanter er faste, dvs lensmann fra Lørenskog og enhetsleder for Fellesoperativ enhet. Hovedtema har vært driften i 212 og utvidelse av vaktens åpningstider fra 213. Kontaktutvalget hadde sitt konstituerende møte 27. august og valgte Arild Kjempekjenn, som er politisk representant fra Nannestad, som ny leder. Det ble avholdt 2 møter i kontaktutvalget i 212. Samarbeidsutvalget består av leder for barnevernvakten, barnevernsjef i Lørenskog og ledere/nestledere i barneverntjenesten i hver brukerkommune. I 212 har det blitt avholdt 4 møter i Samarbeidsutvalget. Hovedtema i møtene har vært utvidelse av barnevernvaktens åpningstider og utvidelse av antall ansatte. Samarbeid med politiet og barneverntjenestene En målsetting for 212 var å styrke samarbeidet med kommunene og politiet. Det ble i 212 gjenopptatt besøk hos alle barneverntjenester. Alle barneverntjenestene ble besøkt på våren. Tema var å tydeliggjøre barnevernvaktens mandat, spesifikk statistikk for gjeldende kommune og samarbeid rundt saker. Alle kommunene hadde lagt til rette for at barnevernvakten møtte en stor andel av saksbehandlergruppa. Leder har deltatt på de faste ledermøtene for barnevernledere på Nedre Romerike, samt deltatt på et tilsvarende møte for Øvre Romerike. Alle store stillinger har deltatt på felles opplæring med Kvello sammen med barneverngruppene på Romerike, noe som styrker kjennskapen til hverandre. Gardermoen politistasjon og 6 av lensmannskontor ble besøkt i høst. De øvrige hadde ikke anledning til å motta besøk før i 213. Det ble fokusert på mandat, roller og konkret samarbeid ute i saker. Leder har i tillegg møtt alle arbeidslagene på operasjonssentralen for gjennomgang av rutiner mm. Barnevernvakten har undervist forebyggingskoordinatorene i politidistriktet. Det har vært avholdt samarbeidsseminar sammen med politiet om «å se barnet i en travel hverdag». 7

8 Det har vært avholdt samarbeidsmøte med politijuristene. Barnevernvakten tok også i år imot to studenter fra Politihøgskolen. Praksisperioden var på tre uker for hver av studentene. Samarbeid med andre barnevernvakter - Barnevernvakten deltok på den årlige landskonferansen for barnevernvakter og politi. Konferansen ble arrangert av Trondheim barnevernvakt og politidistrikt. Barnevernvaktens leder har deltatt på ledersamlinger sammen med ledere fra de andre barnevernvaktene. På ledermøtet har det blant annet vært fokus på manglende akuttplasseringsmuligheter. Barnevernvakten fikk sammen med barnevernvakten i Asker og Bærum ansvaret for å skrive brev til Barne ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) om situasjon. Dette avstedkom et møte med direktoratet hvor det var mulig å belyse konsekvensene av manglende plasseringssteder. Barnevernvaktens leder har vært i Follo for å undervise styret på Follo barnevernvakt om vår driftsform. Barnevernvaktens leder har hatt flere møter med leder for barnevernvakten i Skedsmo. Det har vært samarbeid mellom vaktene i enkeltsaker. Samarbeid med fagteamet. Barnevernvakten har hatt 2 møter med leder for fagteamet Lillestrøm. Fagutvikling/opplæring: Det har dette året vært satset betydelig på opplæring og fagutvikling. Det ble i begynnelse av året laget opplæringsplan for barnevernvakten for perioden Det var særlig tre områder som pekte seg ut som opplærings/forbedringsområder: - Observasjon: Barnevernvakten har forholdsvis korte besøk hos familier og skal på begrenset tid observere barn og foreldre. Observasjonen er knyttet både til akutte saker og til bestilte kontrollbesøk. De observerte inntrykkene av situasjonen skal forstås i en kontekst (den gitte rammen/sammenheng) og kunne formidles skriftlig til barneverntjenesten på en slik måte at dette blir nyttig informasjon. - Psykiatri: Barnevernvakten kommer i stadig økende grad i befatning med psykiske lidelser og trenger en generell kompetanse på psykiatri. Dette i forhold til å gjenkjenne, forstå, samhandle og formidle til riktig instans/nivå. Det trengs spesifikk kompetanse om hvilke psykiske lidelser/tilstander som kan føre til akutt risiko/fare/skade på barnet. - Rus: Barnevernvakten er på oppdrag fra barneverntjenesten, på besøk i familier med rusproblemer. Barnevernvakten trenger å vedlikeholde/øke kompetansen på rus for å forstå de «tegn og symptomer» vi ser. - I tillegg trenger barnevernvakten å vedlikeholde/øke kompetansen på akuttarbeid, kriser, generelle samtaleteknikker og barne- og familiejus. For å oppnå målsettingene har følgende opplæring vært gitt: De ansatte ved Barnevernvakten har fått mulighet til å delta på to fagdager i løpet av året i regi av barneverntjenesten i Lørenskog kommune. Tema har vært Motiverende Intervju. Dette er en samtalemetode. De som har 5 % stilling eller mer har deltatt. Disse stillingene har også deltatt på den omfattende Kvello-opplæringen sammen med alle barnevernansatte på Romerike. Denne opplæringen har vært fulgt opp på interne fagfora. Opplæringen dreier seg i hovedsak om observasjon og forståelse samt hvordan kan det vi ser beskrives. Barnevernvakten har deltatt med 6 personer på den årlige barnevernvaktkonferansen i Trondheim. 8

9 Det har for stillinger 5% og 1 % vært mulig å delta på de månedlige «Åråsen seminarene». Disse samlingene tar opp aktuelle temaer som selvskading, tvangslidelser, posttraumatisk stress, psykoseforståelse mm. Det har vært 1 5 deltagere på disse samlingene avhengig av temaet. Personalmøter har vært brukt til faglig oppdatering. Polititjenestemenn har undervist. Temaer har vært rus (tegn og symptomer) v/w. Bjølseth, menneskehandel/ tvangsgiftete v/t. Bjøranger, barnesamtaler om vold og overgrep v/m. Sakshaug. Barnevernsvaktens leder og nestleder deltas på seminarer og møter med Fylkesmannen. En ansatt har deltatt i videreutdanning i familieterapi. Det ble avholdt dagsseminar høsten 212 i samarbeid med barnevernvakten i Skedsmo. Seminaret ble betalt av politidistriktet. Deltagere fra politiet var operasjonssentralen, vaktledere, representanter fra lensmannskontorene, ulike spesialstillinger. Tema var å «se barna» slik at saker ikke glipper. Seminaret hadde konkret og praktisk undervisning som endte i forbedrede rutiner mellom politi og barnevernvaktene. Barnevernvakten har ansatt flere nye og disse har gjennomgått egen opplæring. HMS: Barnevernvakten har lenge ønsket et verneombud utenfor vakten pga få ansatte. I juni ble Marianne Weyerdahl fra barnevernet i Lørenskog valgt som verneombud. Det har vært avholdt vernerunde. Denne konkluderte med et ønske om bedre inneklima. Dette har vært dårlig pga at friskluftanlegget er slått av etter kl. 18:. I desember fikk barnevernvakten installert en kobling som gjør at vi kan sette på friskluft etter eget ønske. Økonomi /regnskap: Utgifter til husleie, strøm og renhold dekkes over politikammerets budsjett. Romerike politidistrikt bevilget Kr 45,- til barnevernvakten i øremerkede midler til samarbeidsseminar. Basert på innbyggertall den , ble kostnad for 212 kr 21,37- pr innbygger. Inkludert driftsunderskudd ville kostnaden blitt kr 21,76- pr innbygger. Driftsregnskapet for 212 viste et merforbruk (underskudd) på kr 81.,- årsaken er at følgen av lønnsoppgjøret ikke ble klart faktureringsfristen til kommune var utløpt. Driftsunderskuddet er dermed ikke belastet samarbeidskommune men dekkes av Lørenskog kommune. Alle samarbeidskommunene kan kjøpe tjenesten kontrolloppdrag i tillegg til akuttjenesten / beredskapen. Prisen for kontrolloppdrag betales pr time + kjøreutgifter og utgjorde for 212 kr 171.,-. Budsjett Regnskap Resultat Nettoresultat 21 Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter

10 BARNEVERNVAKTEN V/ ROMERIKE POLITIDISTRIKT Besøkadresse: Romerike politikammer, Jonas Liesgt 2, 2 Lillestrøm Postadresse: Barnevernvakten, Romerike Politidistrikt, Postboks 354, 21 Lillestrøm Telefon: Faks:

Barnevernvakten Romerike

Barnevernvakten Romerike Barnevernvakten Romerike Informasjon til kommunestyret i Aurskog Høland kommune 08.02.16 Kari Elisabeth Fjærli, leder Romerike BARNEVERNVAKTEN ROMERIKE POLITIDISTRIKT Vakta drives og eies av Lørenskog

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) barnevernvakt

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) barnevernvakt Saksnr: 201204099-19 Saksbehandler: ROBR Delarkiv: ESARK-03 Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom deltakerkommunene Bergen kommune (vertskommune) og Samnanger kommune (samarbeidskommune)

Detaljer

Årsrapport Barnevernvakta i Trondheim 2016

Årsrapport Barnevernvakta i Trondheim 2016 Årsrapport Barnevernvakta i Trondheim 2016 Vertskommunesamarbeid med følgende kommuner: Melhus, Klæbu, Malvik, Værnesregionen barneverntjeneste, Barneverntjenesten for Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun,

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

REFERAT 25. mars 2011.

REFERAT 25. mars 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 28. mars 2011 REFERAT 25. mars 2011. Tid: Kl 0900-1230

Detaljer

Årsrapport 2014 Follo barnevernvakt

Årsrapport 2014 Follo barnevernvakt Årsrapport 2014 Follo barnevernvakt 1 Om Follo barnevernvakt Follo barnevernvakt er et interkommunalt samarbeidstiltak for Follo-kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Follo barnevernvakt

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 16/1459-1. Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 16/1459-1. Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike SAKSFRAMLEGG Hovedutvalget for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 16/1459-1 Arkiv: Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike Forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Barnevernstjenesten Ytre Namdal - deltakelse i felles barnevernsvaktordning i Nord-Trøndelag

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Barnevernstjenesten Ytre Namdal - deltakelse i felles barnevernsvaktordning i Nord-Trøndelag Leka kommune Stab/støtte Arkiv: F40 Arkivsaksnr: 2013/242-0 Saksbehandler: Beathe Mårvik Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Barnevernstjenesten Ytre Namdal - deltakelse i felles barnevernsvaktordning

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Helse og Omsorg Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Helse og Omsorg Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/81-4 Saksbehandler: Lisbeth Ystmark, Ansvarlig leder: Lisbeth Ystmark,Driftsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite

Detaljer

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner Informasjon om personalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Melderutiner Midtre Gauldal kommune 2012 Hensikt og lovgrunnlag Hensikten med dette heftet er å gi informasjon og veiledning til ledere

Detaljer

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013 BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013 1 16 oktober 2013 ÅPNINGSTIDER Hverdager: 08.00 02.00 Helg: 17.00 02.00 Helligdager: 17.00 02.00 Kveldsvakter har bakvakt når kontoret er ubetjent.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I STYRET FOR FOLLO BARNEVERNVAKT

REFERAT FRA MØTE I STYRET FOR FOLLO BARNEVERNVAKT FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås 23.02.15. REFERAT FRA MØTE I STYRET FOR FOLLO BARNEVERNVAKT Tid: Onsdag 11.02.15. kl 9.15-11 Sted: Barneverntjenesten, Vestby kommune Tilstede:

Detaljer

UTREDNING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT. Med mulighet for samarbeid med Kristiansund barneverntjeneste

UTREDNING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT. Med mulighet for samarbeid med Kristiansund barneverntjeneste UTREDNING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT Med mulighet for samarbeid med Kristiansund barneverntjeneste Bakgrunn for ønske om barnevernvakt Styrings-signal fra departementet Akuttberedskapen i kommunalt

Detaljer

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune Hurdal kommune Eidsvoll kommune Nannestad kommune Nes kommune Gjerdrum kommune Ullensaker kommune Brannvesenene før 01.05.2013 ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS Etablert 2013 102 000 innbyggere 2056 km

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Akuttarbeid i barnevernet Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Lov om barnevernstjenester (Barnevernloven) 1-1. Lovens formål. Formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever

Detaljer

Barnevernkonferansen 2014 for Oslo og Akershus - invitasjon og program

Barnevernkonferansen 2014 for Oslo og Akershus - invitasjon og program Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 Barneverntjenestene i Oslo og Akershus Andre instanser iflg. liste www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskapet 25.04.14. kl 15.30 16.30.

Innkalling til møte i Representantskapet 25.04.14. kl 15.30 16.30. FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Representantskapet Ski, 22. april 2014 Innkalling til møte i Representantskapet 25.04.14. kl 15.30 16.30. Tid: 25. april 2014 kl 15.30-16.30

Detaljer

Årsrapport 2015 Follo barnevernvakt

Årsrapport 2015 Follo barnevernvakt Årsrapport 2015 Follo barnevernvakt - 1 - 1 Om Follo barnevernvakt Follo barnevernvakt er et interkommunalt samarbeidstiltak for Follo-kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Follo

Detaljer

Ny vaktordning i barneverntjenesten og kort statusoppdatering

Ny vaktordning i barneverntjenesten og kort statusoppdatering Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.09.2017 55540/2017 2017/17086 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/31 Komite for Oppvekst og kultur 11.10.2017 Bystyret 26.10.2017 Ny vaktordning

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Barnevernvakta i Nord-Trøndelag

Barnevernvakta i Nord-Trøndelag Barnevernvakta i Nord-Trøndelag Prosjektbeskrivelse & Rapport 09/2014-02/2015 2.2.2015 Ved leder Barnevernvakta Kathinka B. Sørensen Om barnevernvakta - Tilbakeblikk, innhold, organisering, finansiering,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Levanger barneverntjeneste Barne- og familietjenesten

Levanger barneverntjeneste Barne- og familietjenesten Levanger barneverntjeneste Gjennomgang i driftskomiteen 02.04.2008 Driftskomiteen 02.04.08 Barnevernet Torill Moe 2008 2. Hvem gjør hva i barnevernet Driftskomiteen 02.04.08 Barnevernet Torill Moe 2008

Detaljer

Regional barnevernberedskap

Regional barnevernberedskap SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 29.11.2017 115/17 Kommunestyret 14.12.2017 135/17 Saksansv.: Siri Elisabeth Nygaard Hansen Arkiv: 17/2723 Arkivsaknr.: K2 - F47 Regional barnevernberedskap

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Son-konferansen 19. november 2015 Kommunereformen Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla NIVI Analyse ved Geir Vinsand Kommuner med rundt 20.000 og færre innbyggere Folkerike kommuner med mikroareal vokser

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802229 : E: 210 &14 : Trygve Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.05.2008 37/08 RESULTATVURDERING

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

MELDESKJEMA BARNEVERN (Bekymringsmelding)

MELDESKJEMA BARNEVERN (Bekymringsmelding) Journalstempel: Postadresse: Værnesregionen Barneverntjeneste, Pb 133, 7501 STJØRDAL Besøksadresse: Rådhuset, Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL Tlf: 74 83 35 00 Skjemaet må skrives ut før utfylling. Skjemaet skal

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Dagsorden: Sak nr. 115/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 116/09 Informasjon om Melodi Grand Prix delfinale på Øvre Romerike Sak nr. 117/09 Referat

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE GJØVIKREGIONEN BARNEVERNVAKT

SAMARBEIDSAVTALE GJØVIKREGIONEN BARNEVERNVAKT SAMARBEIDSAVTALE GJØVIKREGIONEN BARNEVERNVAKT mellom kommune og Gjøvik kommune Gjøvik, den xx.xx.xxxx Samarbeidsavtale ver 1.3 Gjøvikregionen barnevernvakt Samarbeidsavtale Gjøvikregionen barnevernvakt

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE Dato for tilsynsbesøk: 13.11.2012. Tilsynet ble utført av Mary Jonassen og Gro Bakkerud. Tilsynet ble gjennomført

Detaljer

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Barneverntjenesten Tidlig inn 05.04.2017 1-1.Lovens formål. Formålet med denne loven er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 3. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 3. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Lokal struktur Øst politidistrikt

Lokal struktur Øst politidistrikt Lokal struktur Øst politidistrikt Foreløpig forslag fra Politimesteren 19. oktober 2016 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for nærpolitireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE RAPPORTER/ANALYSER FORVENTNINGER

Detaljer

Romerike politidistrikt 24012014. Offentlig journal. Periode:23012014-23012014

Romerike politidistrikt 24012014. Offentlig journal. Periode:23012014-23012014 Offentlig journal Periode:23012014-23012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2006/01612-6 Dok.dato: 22012014 Grad:

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Øistein Lid, Gunvor A. Olsen.

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Øistein Lid, Gunvor A. Olsen. MØTEPROTOKOLL Nittedal kontrollutvalg Dato: 11.05.2017 kl. 18:00 Sted: Møterom Slåttemyra Arkivsak: 15/00015 Tilstede: Møtende varamedlemmer: John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik

Detaljer

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Barneverntjenesten i Asker Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Innholdsfortegnelse Meldinger, hvem melder, henleggelser Færre barn med tiltak i barnevernet Statistikk fristoversittelser Prosjekt

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskapet

Innkalling til møte i Representantskapet FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Representantskapet for Follo barnevernvakt Ski, 28. august 2015 Innkalling til møte i Representantskapet Tid: Tirsdag 22. september

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Fredag 18.september 2015. tidspunkt og sted er ikke avklart. Følgende saker skal behandles: Sak 04/15 Sak 05/15 Økonomiplan

Detaljer

Kartleggingsrapport 2015

Kartleggingsrapport 2015 Kartleggingsrapport 2015 Tilsyn med barn i fosterhjem Fylkesmannen i Oslo og Akershus Innhold 1. Bakgrunn og formål med kartleggingen... 2 2. Tilsynsoppfølging og kartlegging... 2 3. Dialogmøter... 3 4.

Detaljer

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus Kartleggingsrapport Kommunereform i Akershus September 2015 Status for arbeidet med kommunereformen i Akershus Kommunene i Akershus har svart på en enkel spørreundersøkelse om status for arbeidet med kommunereformen.

Detaljer

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Årsrapport 2013 foto: Elin M. Udnes >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Innhold 3 Innledning 4 Styret 5 Årsberetning 8 Regnskap, drift 9 Regnskap, investering 10 Balanse 12 Noter 18 Revisors beretning 21 Statistikk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Romerike politidistrikt 30012014. Offentlig journal. Periode:29012014-29012014

Romerike politidistrikt 30012014. Offentlig journal. Periode:29012014-29012014 Offentlig journal Periode:29012014-29012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2005/03970-19 Dok.dato: 21012014 Grad:

Detaljer

Barnevernets målsetting og oppgaver

Barnevernets målsetting og oppgaver Barnevernets målsetting og oppgaver Levanger barneverntjeneste 2008 1. Målsettingen med barnevernet Barnevernets formålsparagraf 1-1: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse

Detaljer

BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune

BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune 24.01.14 FORORD Høsten 2011 ble Sauherad kommune med i prosjektet Barn i rusfamilier tidlig intervensjon, i regi av Kompetansesenter rus region

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten...

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten... RINGERIKE KOMMUNE Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern 2013 Samarbeidsavtalen evalueres en gang i året. Ansvarlig for innholdet er leder for barneverntjenesten og kommunalsjef for oppvekst i

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsmelding 2012 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Status på akuttberedskapen nasjonalt - per 5. mai %

Status på akuttberedskapen nasjonalt - per 5. mai % Etablering og drift av akuttberedskap i kommunalt barnevern Status på akuttberedskapen nasjonalt - per 5. mai 2017 0% - Sendt ut til ledere ved alle landets barnevernstjenester - 239 av 293 respondenter

Detaljer

(2) Akuttkoordinator Bufetat. (4) Saken vurderes aktuell for plassering i BUP. BUP settes i kontakt med bvt for drøfting. Drøfting gjennomføres.

(2) Akuttkoordinator Bufetat. (4) Saken vurderes aktuell for plassering i BUP. BUP settes i kontakt med bvt for drøfting. Drøfting gjennomføres. Tlf Alt 4a Alt 4b Forløp «Akutten i Nord-Trøndelag» (1) Kommunal barneverntjeneste (bvt) med sak der akuttplassering etter barnevernloven (bvl) er et alternativ (2) Akuttkoordinator Bufetat Alt 2b Alt

Detaljer

Foto: Mathilde Thue. Årsrapport 2011. Romerike Krisesenter IKS

Foto: Mathilde Thue. Årsrapport 2011. Romerike Krisesenter IKS Foto: Mathilde Thue Årsrapport 2011 Romerike Krisesenter IKS INNHOLD 3 INNLEDNING 4 SLÅTT, -MEN IKKE UTSLÅTT 5 STYRET/ REPRESENTANTSKAP 6 ÅRSBERETNING 8 KRISESENTERLOVEN 9 DRIFTSREGNSKAP 10 BALANSE 11

Detaljer

Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS

Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS AV ASSISTERENDE AVDELINGS SYKEPLEIER SUSANNAH SKJØLINGSTAD & AVDELINGS SYKEPLEIER GRITH RAARUP OBSERVASJONS OG BEHANDLINGS AVDELING OBA Starten 2004 startet

Detaljer

Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014

Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014 FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Til Representantskapet Ski, 01.10.2014 Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014 Tid: 23. september 2014

Detaljer

Romerike politidistrikt 03022014. Offentlig journal. Periode:31012014-31012014

Romerike politidistrikt 03022014. Offentlig journal. Periode:31012014-31012014 Offentlig journal Periode:31012014-31012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2002/00484-13 Dok.dato: 21012014 Grad:

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell Tilbakeholdelse i institusjon av gravide rusmiddelmisbrukere 6-2a Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere ved Borgestadklinikken Vi har som mål å: Skape en god relasjon til den gravide kvinnen Skjerme

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Gjøvikregionen barnevernvakt

Gjøvikregionen barnevernvakt Utredning Gjøvikregionen barnevernvakt versjon 1.5 Gjøvik, den 23. mai 2017 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN, MANDAT, PROSESS... 3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 MANDAT... 3 2.3 PROSESS... 4 3 KORT

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Årsrapport 2016 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Aust- Agder og Vest-Agder

Årsrapport 2016 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Aust- Agder og Vest-Agder for fylkesmannens tilsyn med everninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og i Aust- Agder og Vest-Agder 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter evernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: 14.01.2013 STYRKING AV KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Vedlegg: «Innføring Kvellomodell» Sammendrag: I statsbudsjettet 2013 er det

Detaljer

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Særutskrift Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 317. Tid: Mandag 8.9.14 kl. 18.00 20:45. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud

Detaljer

Romerike politidistrikt 29012014. Offentlig journal. Periode:27012014-27012014

Romerike politidistrikt 29012014. Offentlig journal. Periode:27012014-27012014 Offentlig journal Periode:27012014-27012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2005/00134-12 Dok.dato: 14012014 Grad:

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Saker til behandling. Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Saker til behandling. Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEINNKALLING Valgnemnd Dato: 07.12.2015 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03666 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest på mail til politisk.sekretariat@ahk.no eventuelt på tlf. 930

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE, SIGDAL KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Allmenne bestemmelser Parter Partene i denne avtalen er: Modum kommune, heretter

Detaljer

Romerike politidistrikt 02022014. Offentlig journal. Periode:30012014-30012014

Romerike politidistrikt 02022014. Offentlig journal. Periode:30012014-30012014 Offentlig journal Periode:30012014-30012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2009/01279-13 Dok.dato: 29012014 Grad:

Detaljer

FAGSAMLING FOR BARNEVERNANSATTE I TRØNDELAG. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

FAGSAMLING FOR BARNEVERNANSATTE I TRØNDELAG. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet FAGSAMLING FOR BARNEVERNANSATTE I TRØNDELAG Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ANSVAR Barnevern Oppvekst Likestilling Dialogmøte fylkesmannen 2017 BUFDIR FAGLIG PREMISSLEVERANDØR Regelverk- Juridisk

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2018-2021 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 13 381 117 OA 0200 AKERSHUS 18 19 20 21 6 700

Detaljer

Informasjon om regnskapsrevisjon

Informasjon om regnskapsrevisjon Informasjon om regnskapsrevisjon Hvem er vi? Romerike revisjon IKS (RRI) ble opprettet i 2014 og er en sammenslutning av de tre tidligere revisjonsdistriktene på Romerike, Øvre-, Østre- og Nedre Romerike

Detaljer