Side landsmøte november 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010"

Transkript

1 N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM NOVEMBER 2010

2 Side 2

3 Landsmøtet 2010 Landsmøtet skal gjøre opp status for inneværende periode og se framover i den neste perioden. Dette er sakspapirene til landsmøtet som holdes på Lillestrøm Arena fra 9. til 11. november. Sakspapirene inneholder beretningen for landsmøteperioden , regnskap for perioden samt program og budsjett for neste landsmøteperiode. Videre følger et forslag til vedtektsendringer som inkluderer organisasjonsendringer. I år sendes ikke papirversjonen ut til alle medlemmer, men til styret i den enkelte fylkesavdeling og til komiteene. Alle medlemmer kan laste dem ned fra vår nettside og delta i debatten om det nye programmet. I arbeidet med utvikling av programmet har fylkesavdelingene diskutert og sendt inn synspunkter på det de mener forbundet skal arbeide med framover. Det har også vært et klart ønske at vårt program ikke skal være for detaljert og omfattende, samtidig som det skal gi rom for å møte nye og uforutsette utfordringer. Programforslaget fra sentralstyret bygger på tidligere program. En har lagt vekt på å fremme synspunktene til Norsk Ergoterapeutforbund på en klar og tydelig måte, innen sentrale områder for ergoterapeuters arbeidsforhold og yrkesutøvelse. I tillegg har vi ønsket å rette et fokus mot ergoterapeuters samfunnsansvar på områder der ergoterapeuters kompetanse er viktig, for å opprettholde og utvikle velferdstjenestene for borgere i dette landet. Hvert kapittel avsluttes med hovedfokus. Dette er det viktig at vi har et felles ansvar for. De politiske områdene er: 1. Samfunns-, helse og velferdspolitikk 2. Arbeidslivspolitikk 3. Fagpolitikk og yrkesutøvelse I denne perioden har vi gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess som vi mener kan bidra til å styrke forbundet. Eventuelle endringer i organisasjonen får konsekvenser for våre vedtekter. Det foreslås bl.a. å utvide landsmøteperioden til fire år. Samtidig opprettes et årlig representantskap bestående av fylkeslederne og sentralstyret. Representantskapsmøtet skal vedta årlige handlingsplaner og budsjett på bakgrunn av det landsmøtevedtatte programmet. Dette mener vi vil gi fylkesavdelingene mer innflytelse og ansvar for forbundets arbeid. Som medlemmer av Norsk Ergoterapeutforbund er dere med på å bestemme hvordan programmet for den neste landsmøteperioden skal bli. Synspunkter fra medlemmene fremmes gjennom fylkesavdelingenes delegater til landsmøtet. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å delta i debatten og benytte muligheten til å være med å bestemme forbundets framtid. Lykke til med deltakelse i prosessen! På vegne av sentralstyret i Norsk Ergoterapeutforbund Mette Kolsrud forbundsleder Side 3

4 Notater Side 4

5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM NOVEMBER 2010 Side 5

6 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)... 9 Retningslinjer for resolusjoner (sak 6 og 13) Beretning for landsmøteperioden (sak 7) Regnskap for 2007, 2008 og 2009 (sak 8) Balanseregnskap for Revisorberetning for Balanseregnskap for Revisorberetning for Balanseregnskap for Revisorberetning for Sentralstyrets kommentarer til regnskapet for 2007, 2008 og Sentralstyrets kommentarer til balanseregnskapet Norsk Ergoterapeutforbunds program for landsmøteperioden (sak 9) Vedtektsendringer (sak 10) Vedtekter for Norsk Ergoterapeutforbund Vedtekter for NETFs fylkesavdelinger Budsjett for 2008, 2009 og 2010 (sak 11) Valg (sak 12) Forsidebilde: Flicr.com Side 6

7 Program for Norsk Ergoterapeutforbunds Tid: Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Dag Klokken 9. november 10:00 Registrering. Bevertning 11:00 Åpning. Kulturelt innslag 11:15 Velkommen 11:30 12:00 Lunsj 13:00 Landsmøteforhandlingene fortsetter 15:00 Pause 15:30 Paneldebatt Fremtidens helseutfordringer Prioriteringer i Helsevesenet Rehabiliteringsfeltets plass Norske kommuners og ergoterapeuters rolle i forhold til å møte fremtidens helseutfordringer 17:30 Landsmøteforhandlingene avsluttes 19:30 Middag 10. november 09:00 Kulturelt innslag 09:10 Arbeidet for et likestilt samfunn og arbeidsliv 10:30 Landsmøteforhandlingene fortsetter 11:00 Meningstorg og lunsj 13:00 Landsmøteforhandlingene fortsetter 18:00 Landsmøteforhandlingene avsluttes 20:00 Aperitiff og festmiddag 11. november 09:00 Kulturelt innslag 09:10 Landsmøteforhandlingene fortsetter 11:30 Lunsj og utsjekk 13:00 Landsmøteforhandlingene fortsetter 16:00 Landsmøtet heves All erfaring tilsier at landsmøtet varer tiden ut. Delegatene må være tilstede under hele landsmøtet, og kan derfor ikke planlegge avreise fra hotellet før kl Side 7

8 Sak 2 Forretningsorden 1. Forbundsleder åpner landsmøtet og leder landsmøtet t.o.m. punkt 4.1 på sakslisten, valg av dirigenter. 2. Etter valg av dirigenter overtar dirigentene ledelsen av landsmøtet. Dirigentene innehar landsmøtets høyeste myndighet. 3. Deltakerne på landsmøtet melder seg til talerlisten ved å vise nummertegn. Talerne skal presentere seg og tale fra dertil bestemt plass i salen. 4. Taletiden begrenses i utgangspunktet ikke, men med godkjenning av landsmøtets flertall kan dirigentene fastsette maksimaltid for innlegg. Det er anledning til å be om replikk. Med det menes et kort innlegg (rett på sak) for å oppklare uklarheter eller korrigere misforståelser i siste talers innlegg. Det gis anledning til inntil to replikker etter hvert innlegg. Det gis anledning til svarreplikk kun ved direkte spørsmål. 5. Deltagerne ber om innlegg ved å vise den blå siden av nummerskiltet, replikk ved å vise den røde siden av nummerskiltet og til forretningsorden ved å vise den blå siden med et ark bak. 6. Dirigentene kan foreslå at det settes strek for debatt. Strek blir satt når en sak anses tilstrekkelig belyst. Talerlisten refereres før strek settes. 7. Forslag må leveres skriftlig og undertegnet til dirigentene umiddelbart etter det innlegg hvor forslaget er fremsatt. Det er ikke anledning til å fremme eller trekke forslag etter at strek er satt. Forslag som ikke har noen forbindelse med saker på dagsorden, kan ikke behandles. I vedtektene kan det som en hovedregel kun gjøres endringer i paragrafer som er foreslått endret i landsmøtepapirene. Landsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å behandle endringer i andre paragrafer, dersom disse har forbindelse med enkeltvedtak i programmet. 8. Dirigentene skal klart tilkjennegi når en sak er klar for votering. Fra det øyeblikket er det ikke anledning til å gi noen representanter ordet til saken. Møteleder skal referere alle de innleverte forslagene til vedtak. Alle avstemninger skjer ved håndsopprekning, så sant ikke landsmøtet vedtar noe annet. Valg av leder, nestleder og sentralstyremedlemmer med vara, valgkomité og kontrollutvalg skal skje skriftlig. Alle avstemninger avgjøres med alminnelig flertall unntatt vedtektsendringer som krever kvalifisert (2/3) flertall. Blanke stemmer anses som uavgitte. 9. I protokollen føres bare fremsatte forslag til vedtak og avstemningsresultatet. Et mindretall kan be om protokolltilførsel. Protokollen undertegnes av protokollkomiteen. Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner forslaget til forretningsorden. Side 8

9 Sak 5 Dagsorden for Norsk Ergoterapeutforbunds Sak 1 Åpning ved forbundsleder Mette Kolsrud Sak 2 Godkjenning av forretningsorden Sak 3 Opprop av delegater Sak 4 Konstituering 4.1 Valg av to dirigenter og én sidesitter 4.2 Valg av protokollkomité på tre medlemmer 4.3 Valg av tellekorps på fire medlemmer 4.4 Valg av redaksjons- og vedtektskomité på tre medlemmer Sak 5 Godkjenning av dagsorden Sak 6 Godkjenning av retningslinjer for resolusjoner Sak 7 Godkjenning av Norsk Ergoterapeutforbunds beretning for landsmøteperioden Sak 8 Godkjenning av regnskap 2007, 2008 og 2009 Sak 9 Norsk Ergoterapeutforbunds program for landsmøteperioden Sak 10 Vedtektsendringer Sak 11 Budsjett 2011, 2012, 2013 og 2014 Sak 12 Valg 12.1 Valg av forbundsleder, første nestleder og andre nestleder 12.2 Valg av syv styremedlemmer, første, andre og tredje vara 12.3 Valg av medlemmer til yrkesetisk utvalg og valg-, kontroll- og redaksjonskomité, ledere til komiteene velges separat Valg av revisor Sak 13 Resolusjoner Sak 14 Avslutning Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner forslaget til dagsorden. Side 9

10 Sak 6 Retningslinjer for resolusjoner Resolusjoner utsendt fra landsmøtet er en mulighet til å fortelle offentligheten hva NETF mener om viktige samfunnsspørsmål. Resolusjoner skal fremmes skriftlig og påføres hvor/til hvem de skal sendes. Resolusjonsforslagene bør foreligge før landsmøtets start, men kan leveres senest kl på landsmøtets andre dag. Resolusjonsforslagene skal være undertegnet. Det avsettes tid til begrunnelse, diskusjon og avstemning over resolusjonsforslagene. Det er landsmøtet som gjennom diskusjon og avstemning vedtar om resolusjonsforslaget er relevant eller ikke. Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner forslaget til retningslinjer for resolusjoner. Side 10

11 Sak 7 Beretning N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM NOVEMBER 2010 Side 11

12 Sak 7 Beretning for landsmøteperioden 2007 til 2010 Sammendrag. Landsmøteperioden 2007 til 2010 har vært en krevende periode for Norsk Ergoterapeutforbund, med en rekke hendelser som ikke var forutsatt da programmet og budsjettet for landsmøteperioden 2007 til 2010 ble lagt på landsmøtet høsten Våren 2008 valgte daværende forbundsleder Elin Hetland Mong å trekke seg fra vervet som forbundsleder, og det ble besluttet å kalle inn til ekstraordinært landsmøte for å velge ny forbundsleder. På dette møtet ble nåværende forbundsleder Mette Kolsrud valgt. I hovedtariffoppgjøret våren 2008 klarte man ikke å komme til enighet i kommunal sektor (KS og Oslo kommune) verken gjennom forhandlinger eller mekling, og Unio havnet dermed i konflikt. Samlet var cirka ti tusen Unio medlemmer i streik, en streik som varte i 12 dager. Norsk Ergoterapeutforbund hadde 128 medlemmer i KS området, og 26 medlemmer i Oslo kommune ute i denne streiken. Denne konflikten er anslått å ha kostet Norsk Ergoterapeutforbund om lag kroner. Også hovedoppgjøret 2010 endte med konflikt innenfor både KS området, og Spekterområdet. Konflikten i Spekterområdet varte i 4 dager, og omfattet 65 av våre medlemmer, konflikten i KS området 13 dager, og omfattet 208 av våre medlemmer. I skrivende stund er ikke regnskapstallene for denne konflikten klare. Det har i perioden vært arbeidet med synlighet på en rekke arenaer, primært opp mot politiske myndigheter og beslutningstakere. Dette arbeidet har også vært formidlet ut i organisasjonen, hvor flere fylkesavdelinger har vært aktive og medansvarlige. Sentralstyrets sammensetning Sentralstyrets har i perioden bestått av: Elin Hetland Mong, forbundsleder (fra til ) Mette Kolsrud, forbundsleder (fra ). Liv Berit Pilskog, nestleder. Solrun Hauglum, styremedlem. Jostein Fredriksen, styremedlem. Anne Trine Elde, styremedlem. Anita Dimmen Johansen, styremedlem. Solrun Nygård, styremedlem. Rune Trætli Storvik, styremedlem. Ellen Neteland, første vara. Hege Ragnhildsløkken, andre vara. Sentralstyrets hovedsatsingsområder Sentralstyret har i perioden behandlet 346 saker, protokollene fra møtene er tilgjengelige på Side 12

13 Sentralstyret besluttet både i 2008, 2009 og 2010 at fokusområdene skulle være knyttet opp mot synliggjøring og kompetanseheving, og har videre hvert år definert tre politiske satsingsområder Styrke arbeidet med ergoterapifaget og yrkesrollen. 2. Styrke arbeidet med å utvikle NETF som organisasjon, herunder også utvikling av tillitsvalgte og tillitsvalgtsrollen. 3. Styrke arbeidet med synlighet og politisk påvirkning av beslutningstakere Styrke arbeidet ergoterapifaget og yrkesrollen. 2. Styrke arbeidet med å utvikle NETF som organisasjon, herunder også utvikling av tillitsvalgte og tillitsvalgtrollen. 3. Styrke arbeidet med synliggjøring og politisk påvirkning Styrke arbeidet med politisk påvirkning og synliggjøring. 2. Styrke arbeidet med å utvikle NETF som organisasjon, herunder også utvikling av tillitsvalgte og tillitsvalgtrollen. 3. Politikkutvikling frem mot landsmøtet. Disse politiske satsingsområdene har igjen vært styrende for sentralstyrets årlige handlingsplaner, og for forbundskontorets prioriteringer. 1. Samfunns-, helse- og velferdspolitikk Norsk Ergoterapeutforbund har i perioden lagt stor vekt på å være en målrettet og ansvarlig samfunnspolitisk aktør. Det er gjennomført ved å følge med på de politiske agendaene, både lokalt og nasjonalt. Norsk Ergoterapeutforbund har stor nytte av tett dialog med andre fagorganisasjoner, brukerorganisasjoner og andre organisasjoner innen helse-, sosial- og samfunnsområdet, og deltagelse i organisasjoner, slik som Unio, RI (Rehabilitation International - Norge) og Rådet for Psykisk helse. 1.1 Et samfunn for alle Aktivitet og deltakelse for alle, setter krav til inkludering og utjevning av sosiale og helsemessige forskjeller. Norsk Ergoterapeutforbund har bidratt til å øke kunnskapen om universell utforming, og til å bevisstgjøre medlemmer og politikere på kravene som ligger i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som har kommet i landsmøteperioden. Forbundet vil bidra til at universell utforming er et bærende prinsipp i samfunnet og i forbundets egne aktiviteter. Temaet har vært belyst i møteplasser, i Ergoterapeuten og har en egen fane på forbundets hjemmesider. Forbundet har også bidratt i arbeidet med IA-avtalen gjennom IA-arbeidet i Unio og med skriftlig og muntlig innspill til myndighetene med synspunkter og forslag om styrking av tiltak. 1.2 Arbeidslivet Tariffoppgjørene disse årene har vært krevende, og stilt store krav til arbeidslivets parter. Det har vært store utfordringer i perioden, hvor både hovedtariffoppgjøret 2008 og 2010 Side 13

14 endte med konflikt og streik. Streiken i 2008 var en ren Unio-streik med krav om verdsetting av utdanning. Oppgjøret i 2010 innfridde delvis noen av kravene fra Alle hovedorganisasjonene støttet opp om streikegrunnlaget i 2010 om en likelønnssatsning. Oppgjøret fikk en likelønnsprofil innenfor rammen av et ordinært oppgjør, men ekstra midler fra myndighetene til en likelønnssatning ble ikke gitt. Også mellomoppgjøret 2009 var et krevende oppgjør, hvor hovedutfordringene var knyttet til pensjon og AFP. En samlet fagbevegelse fikk til slutt gjennomslag for at dagens pensjonsordninger for offentlig ansatte i hovedsak vil bli videreført. I perioden er det utarbeidet en ny samarbeidsavtale med et advokatkontor som bl.a. sikrer alle medlemmer i forbundet en times gratis juridisk rådgivning hvert år. Advokatfirmaet er også vår faste rådgiver ved arbeidsrettslige problemstillinger, samt bidrar med arbeidsrettslige artikler til Ergoterapeuten og våre nettsider. Det har vært relativt stor pågang av henvendelser knyttet til enkeltsaker og enkeltmedlemmer i perioden, en pågang det er grunn til å tro vil holdes ved like, om den ikke vil bli enda større fremover. 1.3 Helse- og velferdstjenester På området helse- og velferdstjenester har Samhandlingsreformen hatt stor fokus. Regjeringen la frem de omfattende reformforslagene i juni 2009, og Stortinget vedtak mange av dem våren Norsk Ergoterapeutforbund deltok i 6 av 17 forløpsgrupper, som ble brukt som innspill til reformen. Forløpsgruppene beskrev ideelle pasientforløp for ulike pasient- og brukergrupper. Siden forbundet ikke fikk delta i alle gruppene ble det sendt inn skriftlige innspill til 4 av de øvrige gruppene forløpsgruppene som dannet grunnlaget for utformingen av stortingsmeldingen, Forbundet avholdt møte med sekretariatet i meldingsarbeidet, deltok på flere høringsmøter og ga våre innspill i møter med flere stortingspolitikere. Samhandlingsreformen har vært tema på mange fagpolitiske konferanser i fylkene, og har vært fast, innledende tema på alle Møteplasser. Kommunehelseloven er under revisjon, et arbeid som trakk ut i tid for å kunne utforme nytt forslag i tråd med samhandlingsreformen. Norsk Ergoterapeutforbund har gitt flere skriftlige innspill og har hatt møter med lovavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet. Nytt lovforslag skal sendes ut på høring i oktober 2010, og ett av de sentrale punkter for forbundet er om ergoterapeuter blir en lovpålagt tjeneste, eller om opplistingen av profesjoner som er lovpålagt, blir fjernet. Hjelpemiddelformidlingen er foreslått endret i løpet av landsmøteperioden. Arbeidsdepartementet har bestilt en offentlig utredning om organiseringen av formidlingen, et arbeid der Norsk Ergoterapeutforbund var representert i referansegruppen. Utredningen foreslår endringer som vil berøre både ergoterapeuter og brukere. I den anledning arrangerte forbundet en høringskonferanse om NOU 2010:5 i juni 2010, sammen med Norges Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Bakgrunnen for konferansen var en bekymring for dårligere hjelpemiddelformidling. Utredningen er på høring fram til Side 14

15 2. Arbeidslivspolitikk Medlemmer og tariffområde Det er et mål for Norsk Ergoterapeutforbund at medlemmene våre skal være omfattet av et helhetlig og hensiktsmessig lønnssystem. En oversikt over medlemsutviklingen i perioden, fordelt på fordelt på tariffområder, viser følgende: Yrkesaktive medlemmer totalt Statlig tariffområde Oslo kommune KS-området Spekter HSH Andre private Selvstendig næringsdrivende Som vi ser har antall medlemmer innenfor alle tariffområder unntatt HSH hatt en positiv utvikling. Den relative økningen har imidlertid vært størst blant Andre private og Selvstendig næringsdrivende. Medlemmer og lønnsutvikling Norsk Ergoterapeutforbund har i perioden 2007 til 2010 arbeidet for gode lønnsvilkår for medlemmene. I perioden har minstelønnssatsene i noen utvalgte tariffområder utviklet seg slik: Tariffområde Stillingsbetegnelse Ans Økning KS-området Ergoterapeut og Ergoterapeut tilsvarende Spesialergoterapeut HSH-område Spesialergoterapeut Spekterområdet og tilsvarende HSH-område Ergoterapeut Ergoterapeut Spesialergoterapeut Spesialergoterapeut Pensjon. I 2005 ble det gjort et vedtak i Stortinget om at pensjonene skulle levealderjusteres. I tillegg ble det gitt anledning til fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år. Dette ville rokke ved de offentlige tjenestepensjonsordningene i betydelig grad. Arbeidsgiverne i offentlig sektor varslet forut for hovedtariffoppgjøret 2008 at det ville bli gjort endringer i de offentlige pensjonsordningene som følge av pensjonsforliket. Side 15

16 Organisasjonene på sin side mente at offentlig tjenestepensjon er knyttet til de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Ordningene er også i varierende grad knyttet opp mot tariffavtalene. Felles for dem alle er at de hadde en såkalt bruttogaranti. Denne garantien går i korthet ut på at man skal få 66% av sluttlønn ved 65 års alder etter 30 års opptjening. Tidligpensjon fra 62 år var også et viktig krav. I tillegg var det viktig å sikre at opptjente rettigheter ikke ble berørt. Pensjon er et stort og komplekst tema. Partene innså at det ikke var tid til å gjennomføre en forsvarlig behandling av denne viktige saken i Den ble derfor utsatt til I forbindelse med utsettelsen ble det også avtalt at det skulle være streikerett knyttet til forhandlingene. Lønnsoppgjøret 2009 ble svært spennende. Arbeidsgiver ga seg ikke uten kamp. Vi var på randen av streik. Men etter en ukes utsettelse etter ønske fra arbeidsgiver, kom vi endelig i land med et resultat i tråd med kravet: 66% av sluttlønn ved 65 års etter 30 års opptjening, samt tidligpensjon fra 62 år. Inkluderende Arbeidsliv. Den 14. desember 2005 fikk vi den første avtalen om inkluderende arbeidsliv. Formålet var å få ned sykefraværet, holde ansatte lenger i arbeid og inkludere funksjonshemmende. Avtalen ble justert både i 2006 og Det viste seg at avtalen ikke ga den effekt som partene hadde håpet på. Og da det nærmet seg avtalens utløpstid som var 31. desember 2009 gikk diskusjonene høyt om det hadde noen hensikt å videreføre den. Sykelønnsordningen ble satt under press, og sterke krefter mente at det var på tide å endre den slik at en del av kostnadene som var forbundet med det høye sykefraværet ble flyttet over på de ansatte. Partene innså at det ikke var mulig å komme frem til enighet innen årsskiftet og besluttet å videreføre avtalen frem til 1. mars februar kom partene til enighet om en ny avtale med varighet fra 1. mars 2010 til 31. desember De tre hovedmålene ble videreført: Flere funksjonshemmede i arbeid gjennom større grad av inkludering, holde ansatte lenger i arbeid og få redusert det høye sykefraværet. Avtalen legger sterke plikter på partene. Denne gangen ble det satt et større fokus på HMS-opplæring av ledere, tillitsvalgte og verneombud. Videre er tilrettelegging og forebygging på arbeidsplassen viktige stikkord. Dersom det åpenbart ikke er mulig å nå alle eller enkelte av de operative mål for avtaleperioden med de avtalte virkemidler, opphører avtalen, med mindre partene blir enige om noe annet. Det har vært gjennomført regionale IA-konferanser flere steder i landet. Den 30. august gjennomførte Unio en nasjonal IA- konferanse på Gardermoen hvor det deltok 180 interesserte tillitsvalgte fra hele alndet. Side 16

17 Tariffoppgjørene i perioden I landsmøteperioden har det vært tre lønnsoppgjør: 2008 Hovedtariffoppgjør 2009 Mellomoppgjør 2010 Hovedtariffoppgjør Hovedtariffoppgjøret 2008 For de største tariffområdene var resultatet av hovedtariffoppgjøret i 2008 som følger av oversikten nedenfor. Statlig tariffområde Forhandlingsresultat Megling avsluttet Streik Hovedresultat: NEI 23. mai NEI Generelt tillegg med virkning fra 1. mai: o kroner opp til lønnstrinn 45. o 4,65 prosent fra lønnstrinn o kroner fra lønnstrinn 81 og opp. Justeringsoppgjør: -1 prosent per 1. juli med likelønns prioriteringer. Alle lønnsspenn heves med 2 lønnstrinn i bunn og 2 lønnstrinn på topp med virkning fra 1. mai Lokale forhandlinger: 1,4 prosent per 1. august (inklusiv resirkulerte midler) AFP-løsning som sikre tidligpensjonsordningen. Endelig tilpasning og utforming i lønnsoppgjøret KS-området Forhandlingsresultat NEI Megling avsluttet 23.mai Streik 23. mai til 5. juni. 128 av våre medlemmer i streik. Hovedresultat: Oppjustering av minstelønnssatsene i 2008 og Generelt tillegg til de som ligger høyere på hhv 2,5% og 3,1%. Lokal pott på 1,6% pr Den enkeltes kompetanse skal vurderes med tanke på forhandlinger om endret lønn og/eller bruk av avansementstillinger. Endringer i fellesbestemmelsene, herunder bedre bestemmelse mot bruk av uønsket deltid, Spekter-området Forhandlingsresultat JA Forhandlingene 13. mai avsluttet Hovedresultat: Inntil kroner økning i minstelønnsnivåene fra 1. juli (1. august for koden spesialergoterapeut) Heving av tilleggene for kvelds- og nattarbeid Lokale forhandlinger Side 17

18 Oslo kommune Forhandlingsresultat Megling avsluttet Streik Hovedresultat: NEI 23. mai 23. mai til 5. juni. 26 av våre medlemmer i streik. Generelt tillegg på kr tom ltr 44 og 3,4% fom ltr 45 i Lokal pott på 2,8 % pr , samt formuleringer som skal bidra til større likeverdighet i forhandlingene. Justeringspott på 1,5% pr Endringer i fellesbestemmelsene, herunder bedre bestemmelse mot bruk av uønsket deltid. Hovedtariffoppgjøret 2009 For de største tariffområdene var resultatet av hovedtariffoppgjøret i 2009 som følger av oversikten nedenfor. Statlig tariffområde Forhandlingsresultat NEI Megling avsluttet 4. juni Streik NEI Hovedresultat: Generelt tillegg med virkning fra 1. mai o Ltr. 1-45, + kr 2400 o Ltr , + 0,68 % o Ltr , + kr Lokale forhandlinger med virkning fra 1. august. Ingen sentral avsetning av midler. Tjenestepensjon videreføres: 66% av sluttlønn ved 65 år 30 år opptjening. Tidligpensjon 62 år som dagens. Grunnlovsvernet. Levealderjustering og indeksering KS-området Forhandlingsresultat NEI Megling avsluttet 4. juni Streik Hovedresultat: Spekter-området Forhandling avsluttet Hovedresultat: NEI 8. juni Oslo kommune Forhandlingsresultat NEI Megling avsluttet 4. juni Streik NEI Generelt tillegg til alle på 3,1% med virkning fra 1. mai. Minstelønnene hevet Tjenestepensjon videreføres: 66% av sluttlønn ved 65 år 30 år opptjening. Tidligpensjon 62 år som dagens. Grunnlovsvernet. Levealderjustering og indeksering Generelt tillegg til spesialergoterapeut på 2% med virkning fra 1. november. Øvrige gis et generelt tillegg på 1,5% med virkning fra 1. november. Enighet om at tjenestepensjonen for offentlig sektor også skal gjelde for ansatte i helseforetak Side 18

19 Hovedresultat: Generelt tillegg til alle på 1,95% med virkning fra 1. mai. Tjenestepensjon videreføres: 66% av sluttlønn ved 65 år 30 år opptjening. Tidligpensjon 62 år som dagens. Grunnlovsvernet. Levealderjustering og indeksering Hovedtariffoppgjøret 2010 For de største tariffområdene var resultatet av hovedtariffoppgjøret i 2010 som følger av oversikten nedenfor. Statlig tariffområde Forhandlingsresultat NEI Megling avsluttet 27. mai Streik NEI Hovedresultat: Generelt tillegg per 1. mai 2010: o Lønnstrinn 1-29: fra kroner o Lønnstrinn 30-59: kroner? o Fra lønnstrinn 60: 2,1 prosent 1 prosent (588 millioner kroner) per 1. juli 2010 til et sentralt justeringsoppgjør med likelønnsprofil. 0,9 prosent (529 millioner kroner) per 1. september 2010 til lokale forhandlinger med likelønnsprofil KS-området Forhandlingsresultat NEI Megling avsluttet 27. mai Streik 27. mai til 9. juni. 208 av våre medlemmer i streik. Hovedresultat: Generelt tillegg per 1. juli på 2,1 prosent - minimum kroner Et ytterligere tillegg per 10. juni for Ergoterapeuter og andre med tre-årig høgskoleutdanning på kroner. 0,85 prosent til lokale forhandlinger med likelønnsføringer per 1. august. Justering av minstelønnssatser per 1. august.2010 Ekstra midler for etter- og videreutdanning Lønnstillegg gitt i lokale lønnsforhandlinger skal i sin helhet komme i tillegg til ny minstelønn i tariffperioden. Spekter-området Forhandlingsresultat NEI Megling avsluttet 27.mai Streik 27. mai til 1. juni. 47 av våre medlemmer i streik. Hovedresultat: Generelle tillegg med virkning fra 1. august 2010: o Ergoterapeuter får kr o Spesialergoterapeut får kr o Ledere som omfattes av overenskomsten får kr o Andre stillinger får kr Minstelønna heves tilsvarende med virkning fra 1. august I tillegg gis 2000 kroner ekstra på 10-årstrinnet. Ingen avsetninger til lokale forhandlinger Endring i bestemmelsene for Skift/turnus finansieres utenom Side 19

20 rammen for lønnsoppgjøret. Virkning fra 01. desember. Oslo kommune Forhandlingsresultat NEI Megling avsluttet 28.mai Streik NEI Hovedresultat: Generelt tillegg: o Til og med lønnstrinn 32 gis et tillegg på kroner. o Fra lønnstrinn 33 til og med lønnstrinn 53 gis et tillegg på 8 500kroner. o For lønnstrinn over dette gis et tillegg på 1,8 prosent. 0,3 prosenttil justeringer med virkning fra 1. juni. 0,6 prosent til lokaleforhandlinger med virkning fra 1. august. Fordelingen både i de lokale forhandlingene og justeringene, skal ha en likelønnsprofil. 3. Fagpolitikk og yrkesutøvelse Ergoterapifagets utdanning, utøvelse og utvikling Landsmøteperioden har hatt høy aktivitet innen fagpolitikk og yrkesutøvelse. Flere videreutdanninger, fagkongress, revidering av spesialistordningen og styrking av fagseksjonen på forbundskontoret har bidratt kvalitet og omfang innen området. 3.1 Rammebetingelser for yrkesutøvelsen Norsk Ergoterapeutforbund har gjennom høringssvar, korrespondanse, møtevirksomhet, deltakelse i råd og utvalg, avisinnlegg samt skolering og rådgivning av medlemmene arbeidet for å påvirke rammebetingelsene for yrkesutøvelsen. Politisk ledelse har hatt møter med leder og flere av medlemmene i Helse- og omsorgskomiteen, opprettet etter stortingsvalget Politisk ledelse har deltatt på høringsmøter i Helse- og omsorgskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen og Kirkeutdannings- og forskningskomiteen for å gi innspill på forslaget til statsbudsjett. Det har vært avholdt flere møter med statssekretær og ansatte i Helse- og omsorgdepartementet, med følgende temaer: Ergoterapeuters bidrag i helseutfordringene Finansieringssystemer for ergoterapeuter, både i kommuner og ved poliklinikker Ny kommunal Helse- og omsorgslov Samhandlingsreformen Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Offentlig godkjenning av ergoterapispesialister Innovasjon og omsorgsteknologi Omsorg 2015 Møter med statssekretær og ansatte i Arbeidsdepartement har omhandlet: Hjelpemiddelformidling Ergoterapeuters bidrag i arbeidsdeltakelse Side 20

21 Norsk Ergoterapeutforbund har gitt skriftlige innspill og hatt møter med Helsedirektoratet og SSB om KOSTRA, IPLOS og Helsemod. Disse registreringssystemene, samt HRRP og kodeverket i spesialisthelsetjenesten, tar ikke tilstrekkelig høyde for rehabilitering og ergoterapeuters innsats. Det er behov for å jobbe videre med dette. Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering og Samhandlingsreformen har også blitt drøftet i møte med Helsedirektoratet. Det har i perioden blitt utarbeidet to politiske dokumenter, Dette mener NETF om, på områdene Arbeidshelse og Psykisk helse. Rapporten Økonomisk effekt av ergoterapi er utarbeidet av Rokkansenteret i Bergen, basert på forskning av Maud Graff i Nederland. Forbundets bestilling av kunnskapsoppsummering til Kunnskapssenteret for helsetjenesten ledet til rapporten Betydningen av personellkompetanse for å bedre sosial deltakelse og aktivitet for brukere av kommunale hjemmetjenester. Norsk Ergoterapeutforbund har arrangert 1-dags høringskonferanse om NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering, sammen med Handikappforbundet og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Høringsinnspill i perioden: Tema Forslag til forenkling i regelverket om arbeidsmarkedstiltak med videre Ny forskrift om bedriftshelsetjeneste Mottaker Arbeidsdepartementet Arbeidsdepartementet Revidert veileder for registrering av IPLOS-opplysninger for Helsedirektoratet personell i helse- og omsorgstjenesten Statsbudsjett 2009 og 2010 Helse- og omsorgskomiteen Statsbudsjett 2009 og 2010 Arbeids- og sosialkomiteen Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Miljøverndepartementet Endringer i kommunehelsetjenesteloven et verdig Helse- og tjenestetilbud omsorgsdepartementet Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved Helsedirektoratet hjerneslag Direktiv om grensekryssende helsetjenester Helse- og omsorgsdepartementet Helsepersonelloven 53 om spesialistgodkjenning av Helse- og helsepersonell omsorgsdepartementet Endring i universitets- og høyskoleloven Kunnskapsdepartementet Hjelpemiddelutvalget Hjelpemiddelutvalget - Arbeidsdepartementet Samhandlingsreformen Helse- og omsorgsdepartementet Arbeidsplassvurdering ved ergoterapeut eller fysioterapeut NAV Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Helse- og Side 21

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12 Innhold Presidenten har ordet... 6 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.2 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål... 8 1.3 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN 2 NORGES JURISTFORBUND Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. Vi gir medlemmene

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer