Side landsmøte november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010"

Transkript

1 N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM NOVEMBER 2010

2 Side 2

3 Landsmøtet 2010 Landsmøtet skal gjøre opp status for inneværende periode og se framover i den neste perioden. Dette er sakspapirene til landsmøtet som holdes på Lillestrøm Arena fra 9. til 11. november. Sakspapirene inneholder beretningen for landsmøteperioden , regnskap for perioden samt program og budsjett for neste landsmøteperiode. Videre følger et forslag til vedtektsendringer som inkluderer organisasjonsendringer. I år sendes ikke papirversjonen ut til alle medlemmer, men til styret i den enkelte fylkesavdeling og til komiteene. Alle medlemmer kan laste dem ned fra vår nettside og delta i debatten om det nye programmet. I arbeidet med utvikling av programmet har fylkesavdelingene diskutert og sendt inn synspunkter på det de mener forbundet skal arbeide med framover. Det har også vært et klart ønske at vårt program ikke skal være for detaljert og omfattende, samtidig som det skal gi rom for å møte nye og uforutsette utfordringer. Programforslaget fra sentralstyret bygger på tidligere program. En har lagt vekt på å fremme synspunktene til Norsk Ergoterapeutforbund på en klar og tydelig måte, innen sentrale områder for ergoterapeuters arbeidsforhold og yrkesutøvelse. I tillegg har vi ønsket å rette et fokus mot ergoterapeuters samfunnsansvar på områder der ergoterapeuters kompetanse er viktig, for å opprettholde og utvikle velferdstjenestene for borgere i dette landet. Hvert kapittel avsluttes med hovedfokus. Dette er det viktig at vi har et felles ansvar for. De politiske områdene er: 1. Samfunns-, helse og velferdspolitikk 2. Arbeidslivspolitikk 3. Fagpolitikk og yrkesutøvelse I denne perioden har vi gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess som vi mener kan bidra til å styrke forbundet. Eventuelle endringer i organisasjonen får konsekvenser for våre vedtekter. Det foreslås bl.a. å utvide landsmøteperioden til fire år. Samtidig opprettes et årlig representantskap bestående av fylkeslederne og sentralstyret. Representantskapsmøtet skal vedta årlige handlingsplaner og budsjett på bakgrunn av det landsmøtevedtatte programmet. Dette mener vi vil gi fylkesavdelingene mer innflytelse og ansvar for forbundets arbeid. Som medlemmer av Norsk Ergoterapeutforbund er dere med på å bestemme hvordan programmet for den neste landsmøteperioden skal bli. Synspunkter fra medlemmene fremmes gjennom fylkesavdelingenes delegater til landsmøtet. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å delta i debatten og benytte muligheten til å være med å bestemme forbundets framtid. Lykke til med deltakelse i prosessen! På vegne av sentralstyret i Norsk Ergoterapeutforbund Mette Kolsrud forbundsleder Side 3

4 Notater Side 4

5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM NOVEMBER 2010 Side 5

6 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)... 9 Retningslinjer for resolusjoner (sak 6 og 13) Beretning for landsmøteperioden (sak 7) Regnskap for 2007, 2008 og 2009 (sak 8) Balanseregnskap for Revisorberetning for Balanseregnskap for Revisorberetning for Balanseregnskap for Revisorberetning for Sentralstyrets kommentarer til regnskapet for 2007, 2008 og Sentralstyrets kommentarer til balanseregnskapet Norsk Ergoterapeutforbunds program for landsmøteperioden (sak 9) Vedtektsendringer (sak 10) Vedtekter for Norsk Ergoterapeutforbund Vedtekter for NETFs fylkesavdelinger Budsjett for 2008, 2009 og 2010 (sak 11) Valg (sak 12) Forsidebilde: Flicr.com Side 6

7 Program for Norsk Ergoterapeutforbunds Tid: Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Dag Klokken 9. november 10:00 Registrering. Bevertning 11:00 Åpning. Kulturelt innslag 11:15 Velkommen 11:30 12:00 Lunsj 13:00 Landsmøteforhandlingene fortsetter 15:00 Pause 15:30 Paneldebatt Fremtidens helseutfordringer Prioriteringer i Helsevesenet Rehabiliteringsfeltets plass Norske kommuners og ergoterapeuters rolle i forhold til å møte fremtidens helseutfordringer 17:30 Landsmøteforhandlingene avsluttes 19:30 Middag 10. november 09:00 Kulturelt innslag 09:10 Arbeidet for et likestilt samfunn og arbeidsliv 10:30 Landsmøteforhandlingene fortsetter 11:00 Meningstorg og lunsj 13:00 Landsmøteforhandlingene fortsetter 18:00 Landsmøteforhandlingene avsluttes 20:00 Aperitiff og festmiddag 11. november 09:00 Kulturelt innslag 09:10 Landsmøteforhandlingene fortsetter 11:30 Lunsj og utsjekk 13:00 Landsmøteforhandlingene fortsetter 16:00 Landsmøtet heves All erfaring tilsier at landsmøtet varer tiden ut. Delegatene må være tilstede under hele landsmøtet, og kan derfor ikke planlegge avreise fra hotellet før kl Side 7

8 Sak 2 Forretningsorden 1. Forbundsleder åpner landsmøtet og leder landsmøtet t.o.m. punkt 4.1 på sakslisten, valg av dirigenter. 2. Etter valg av dirigenter overtar dirigentene ledelsen av landsmøtet. Dirigentene innehar landsmøtets høyeste myndighet. 3. Deltakerne på landsmøtet melder seg til talerlisten ved å vise nummertegn. Talerne skal presentere seg og tale fra dertil bestemt plass i salen. 4. Taletiden begrenses i utgangspunktet ikke, men med godkjenning av landsmøtets flertall kan dirigentene fastsette maksimaltid for innlegg. Det er anledning til å be om replikk. Med det menes et kort innlegg (rett på sak) for å oppklare uklarheter eller korrigere misforståelser i siste talers innlegg. Det gis anledning til inntil to replikker etter hvert innlegg. Det gis anledning til svarreplikk kun ved direkte spørsmål. 5. Deltagerne ber om innlegg ved å vise den blå siden av nummerskiltet, replikk ved å vise den røde siden av nummerskiltet og til forretningsorden ved å vise den blå siden med et ark bak. 6. Dirigentene kan foreslå at det settes strek for debatt. Strek blir satt når en sak anses tilstrekkelig belyst. Talerlisten refereres før strek settes. 7. Forslag må leveres skriftlig og undertegnet til dirigentene umiddelbart etter det innlegg hvor forslaget er fremsatt. Det er ikke anledning til å fremme eller trekke forslag etter at strek er satt. Forslag som ikke har noen forbindelse med saker på dagsorden, kan ikke behandles. I vedtektene kan det som en hovedregel kun gjøres endringer i paragrafer som er foreslått endret i landsmøtepapirene. Landsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å behandle endringer i andre paragrafer, dersom disse har forbindelse med enkeltvedtak i programmet. 8. Dirigentene skal klart tilkjennegi når en sak er klar for votering. Fra det øyeblikket er det ikke anledning til å gi noen representanter ordet til saken. Møteleder skal referere alle de innleverte forslagene til vedtak. Alle avstemninger skjer ved håndsopprekning, så sant ikke landsmøtet vedtar noe annet. Valg av leder, nestleder og sentralstyremedlemmer med vara, valgkomité og kontrollutvalg skal skje skriftlig. Alle avstemninger avgjøres med alminnelig flertall unntatt vedtektsendringer som krever kvalifisert (2/3) flertall. Blanke stemmer anses som uavgitte. 9. I protokollen føres bare fremsatte forslag til vedtak og avstemningsresultatet. Et mindretall kan be om protokolltilførsel. Protokollen undertegnes av protokollkomiteen. Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner forslaget til forretningsorden. Side 8

9 Sak 5 Dagsorden for Norsk Ergoterapeutforbunds Sak 1 Åpning ved forbundsleder Mette Kolsrud Sak 2 Godkjenning av forretningsorden Sak 3 Opprop av delegater Sak 4 Konstituering 4.1 Valg av to dirigenter og én sidesitter 4.2 Valg av protokollkomité på tre medlemmer 4.3 Valg av tellekorps på fire medlemmer 4.4 Valg av redaksjons- og vedtektskomité på tre medlemmer Sak 5 Godkjenning av dagsorden Sak 6 Godkjenning av retningslinjer for resolusjoner Sak 7 Godkjenning av Norsk Ergoterapeutforbunds beretning for landsmøteperioden Sak 8 Godkjenning av regnskap 2007, 2008 og 2009 Sak 9 Norsk Ergoterapeutforbunds program for landsmøteperioden Sak 10 Vedtektsendringer Sak 11 Budsjett 2011, 2012, 2013 og 2014 Sak 12 Valg 12.1 Valg av forbundsleder, første nestleder og andre nestleder 12.2 Valg av syv styremedlemmer, første, andre og tredje vara 12.3 Valg av medlemmer til yrkesetisk utvalg og valg-, kontroll- og redaksjonskomité, ledere til komiteene velges separat Valg av revisor Sak 13 Resolusjoner Sak 14 Avslutning Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner forslaget til dagsorden. Side 9

10 Sak 6 Retningslinjer for resolusjoner Resolusjoner utsendt fra landsmøtet er en mulighet til å fortelle offentligheten hva NETF mener om viktige samfunnsspørsmål. Resolusjoner skal fremmes skriftlig og påføres hvor/til hvem de skal sendes. Resolusjonsforslagene bør foreligge før landsmøtets start, men kan leveres senest kl på landsmøtets andre dag. Resolusjonsforslagene skal være undertegnet. Det avsettes tid til begrunnelse, diskusjon og avstemning over resolusjonsforslagene. Det er landsmøtet som gjennom diskusjon og avstemning vedtar om resolusjonsforslaget er relevant eller ikke. Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner forslaget til retningslinjer for resolusjoner. Side 10

11 Sak 7 Beretning N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM NOVEMBER 2010 Side 11

12 Sak 7 Beretning for landsmøteperioden 2007 til 2010 Sammendrag. Landsmøteperioden 2007 til 2010 har vært en krevende periode for Norsk Ergoterapeutforbund, med en rekke hendelser som ikke var forutsatt da programmet og budsjettet for landsmøteperioden 2007 til 2010 ble lagt på landsmøtet høsten Våren 2008 valgte daværende forbundsleder Elin Hetland Mong å trekke seg fra vervet som forbundsleder, og det ble besluttet å kalle inn til ekstraordinært landsmøte for å velge ny forbundsleder. På dette møtet ble nåværende forbundsleder Mette Kolsrud valgt. I hovedtariffoppgjøret våren 2008 klarte man ikke å komme til enighet i kommunal sektor (KS og Oslo kommune) verken gjennom forhandlinger eller mekling, og Unio havnet dermed i konflikt. Samlet var cirka ti tusen Unio medlemmer i streik, en streik som varte i 12 dager. Norsk Ergoterapeutforbund hadde 128 medlemmer i KS området, og 26 medlemmer i Oslo kommune ute i denne streiken. Denne konflikten er anslått å ha kostet Norsk Ergoterapeutforbund om lag kroner. Også hovedoppgjøret 2010 endte med konflikt innenfor både KS området, og Spekterområdet. Konflikten i Spekterområdet varte i 4 dager, og omfattet 65 av våre medlemmer, konflikten i KS området 13 dager, og omfattet 208 av våre medlemmer. I skrivende stund er ikke regnskapstallene for denne konflikten klare. Det har i perioden vært arbeidet med synlighet på en rekke arenaer, primært opp mot politiske myndigheter og beslutningstakere. Dette arbeidet har også vært formidlet ut i organisasjonen, hvor flere fylkesavdelinger har vært aktive og medansvarlige. Sentralstyrets sammensetning Sentralstyrets har i perioden bestått av: Elin Hetland Mong, forbundsleder (fra til ) Mette Kolsrud, forbundsleder (fra ). Liv Berit Pilskog, nestleder. Solrun Hauglum, styremedlem. Jostein Fredriksen, styremedlem. Anne Trine Elde, styremedlem. Anita Dimmen Johansen, styremedlem. Solrun Nygård, styremedlem. Rune Trætli Storvik, styremedlem. Ellen Neteland, første vara. Hege Ragnhildsløkken, andre vara. Sentralstyrets hovedsatsingsområder Sentralstyret har i perioden behandlet 346 saker, protokollene fra møtene er tilgjengelige på Side 12

13 Sentralstyret besluttet både i 2008, 2009 og 2010 at fokusområdene skulle være knyttet opp mot synliggjøring og kompetanseheving, og har videre hvert år definert tre politiske satsingsområder Styrke arbeidet med ergoterapifaget og yrkesrollen. 2. Styrke arbeidet med å utvikle NETF som organisasjon, herunder også utvikling av tillitsvalgte og tillitsvalgtsrollen. 3. Styrke arbeidet med synlighet og politisk påvirkning av beslutningstakere Styrke arbeidet ergoterapifaget og yrkesrollen. 2. Styrke arbeidet med å utvikle NETF som organisasjon, herunder også utvikling av tillitsvalgte og tillitsvalgtrollen. 3. Styrke arbeidet med synliggjøring og politisk påvirkning Styrke arbeidet med politisk påvirkning og synliggjøring. 2. Styrke arbeidet med å utvikle NETF som organisasjon, herunder også utvikling av tillitsvalgte og tillitsvalgtrollen. 3. Politikkutvikling frem mot landsmøtet. Disse politiske satsingsområdene har igjen vært styrende for sentralstyrets årlige handlingsplaner, og for forbundskontorets prioriteringer. 1. Samfunns-, helse- og velferdspolitikk Norsk Ergoterapeutforbund har i perioden lagt stor vekt på å være en målrettet og ansvarlig samfunnspolitisk aktør. Det er gjennomført ved å følge med på de politiske agendaene, både lokalt og nasjonalt. Norsk Ergoterapeutforbund har stor nytte av tett dialog med andre fagorganisasjoner, brukerorganisasjoner og andre organisasjoner innen helse-, sosial- og samfunnsområdet, og deltagelse i organisasjoner, slik som Unio, RI (Rehabilitation International - Norge) og Rådet for Psykisk helse. 1.1 Et samfunn for alle Aktivitet og deltakelse for alle, setter krav til inkludering og utjevning av sosiale og helsemessige forskjeller. Norsk Ergoterapeutforbund har bidratt til å øke kunnskapen om universell utforming, og til å bevisstgjøre medlemmer og politikere på kravene som ligger i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som har kommet i landsmøteperioden. Forbundet vil bidra til at universell utforming er et bærende prinsipp i samfunnet og i forbundets egne aktiviteter. Temaet har vært belyst i møteplasser, i Ergoterapeuten og har en egen fane på forbundets hjemmesider. Forbundet har også bidratt i arbeidet med IA-avtalen gjennom IA-arbeidet i Unio og med skriftlig og muntlig innspill til myndighetene med synspunkter og forslag om styrking av tiltak. 1.2 Arbeidslivet Tariffoppgjørene disse årene har vært krevende, og stilt store krav til arbeidslivets parter. Det har vært store utfordringer i perioden, hvor både hovedtariffoppgjøret 2008 og 2010 Side 13

14 endte med konflikt og streik. Streiken i 2008 var en ren Unio-streik med krav om verdsetting av utdanning. Oppgjøret i 2010 innfridde delvis noen av kravene fra Alle hovedorganisasjonene støttet opp om streikegrunnlaget i 2010 om en likelønnssatsning. Oppgjøret fikk en likelønnsprofil innenfor rammen av et ordinært oppgjør, men ekstra midler fra myndighetene til en likelønnssatning ble ikke gitt. Også mellomoppgjøret 2009 var et krevende oppgjør, hvor hovedutfordringene var knyttet til pensjon og AFP. En samlet fagbevegelse fikk til slutt gjennomslag for at dagens pensjonsordninger for offentlig ansatte i hovedsak vil bli videreført. I perioden er det utarbeidet en ny samarbeidsavtale med et advokatkontor som bl.a. sikrer alle medlemmer i forbundet en times gratis juridisk rådgivning hvert år. Advokatfirmaet er også vår faste rådgiver ved arbeidsrettslige problemstillinger, samt bidrar med arbeidsrettslige artikler til Ergoterapeuten og våre nettsider. Det har vært relativt stor pågang av henvendelser knyttet til enkeltsaker og enkeltmedlemmer i perioden, en pågang det er grunn til å tro vil holdes ved like, om den ikke vil bli enda større fremover. 1.3 Helse- og velferdstjenester På området helse- og velferdstjenester har Samhandlingsreformen hatt stor fokus. Regjeringen la frem de omfattende reformforslagene i juni 2009, og Stortinget vedtak mange av dem våren Norsk Ergoterapeutforbund deltok i 6 av 17 forløpsgrupper, som ble brukt som innspill til reformen. Forløpsgruppene beskrev ideelle pasientforløp for ulike pasient- og brukergrupper. Siden forbundet ikke fikk delta i alle gruppene ble det sendt inn skriftlige innspill til 4 av de øvrige gruppene forløpsgruppene som dannet grunnlaget for utformingen av stortingsmeldingen, Forbundet avholdt møte med sekretariatet i meldingsarbeidet, deltok på flere høringsmøter og ga våre innspill i møter med flere stortingspolitikere. Samhandlingsreformen har vært tema på mange fagpolitiske konferanser i fylkene, og har vært fast, innledende tema på alle Møteplasser. Kommunehelseloven er under revisjon, et arbeid som trakk ut i tid for å kunne utforme nytt forslag i tråd med samhandlingsreformen. Norsk Ergoterapeutforbund har gitt flere skriftlige innspill og har hatt møter med lovavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet. Nytt lovforslag skal sendes ut på høring i oktober 2010, og ett av de sentrale punkter for forbundet er om ergoterapeuter blir en lovpålagt tjeneste, eller om opplistingen av profesjoner som er lovpålagt, blir fjernet. Hjelpemiddelformidlingen er foreslått endret i løpet av landsmøteperioden. Arbeidsdepartementet har bestilt en offentlig utredning om organiseringen av formidlingen, et arbeid der Norsk Ergoterapeutforbund var representert i referansegruppen. Utredningen foreslår endringer som vil berøre både ergoterapeuter og brukere. I den anledning arrangerte forbundet en høringskonferanse om NOU 2010:5 i juni 2010, sammen med Norges Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Bakgrunnen for konferansen var en bekymring for dårligere hjelpemiddelformidling. Utredningen er på høring fram til Side 14

15 2. Arbeidslivspolitikk Medlemmer og tariffområde Det er et mål for Norsk Ergoterapeutforbund at medlemmene våre skal være omfattet av et helhetlig og hensiktsmessig lønnssystem. En oversikt over medlemsutviklingen i perioden, fordelt på fordelt på tariffområder, viser følgende: Yrkesaktive medlemmer totalt Statlig tariffområde Oslo kommune KS-området Spekter HSH Andre private Selvstendig næringsdrivende Som vi ser har antall medlemmer innenfor alle tariffområder unntatt HSH hatt en positiv utvikling. Den relative økningen har imidlertid vært størst blant Andre private og Selvstendig næringsdrivende. Medlemmer og lønnsutvikling Norsk Ergoterapeutforbund har i perioden 2007 til 2010 arbeidet for gode lønnsvilkår for medlemmene. I perioden har minstelønnssatsene i noen utvalgte tariffområder utviklet seg slik: Tariffområde Stillingsbetegnelse Ans Økning KS-området Ergoterapeut og Ergoterapeut tilsvarende Spesialergoterapeut HSH-område Spesialergoterapeut Spekterområdet og tilsvarende HSH-område Ergoterapeut Ergoterapeut Spesialergoterapeut Spesialergoterapeut Pensjon. I 2005 ble det gjort et vedtak i Stortinget om at pensjonene skulle levealderjusteres. I tillegg ble det gitt anledning til fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år. Dette ville rokke ved de offentlige tjenestepensjonsordningene i betydelig grad. Arbeidsgiverne i offentlig sektor varslet forut for hovedtariffoppgjøret 2008 at det ville bli gjort endringer i de offentlige pensjonsordningene som følge av pensjonsforliket. Side 15

16 Organisasjonene på sin side mente at offentlig tjenestepensjon er knyttet til de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Ordningene er også i varierende grad knyttet opp mot tariffavtalene. Felles for dem alle er at de hadde en såkalt bruttogaranti. Denne garantien går i korthet ut på at man skal få 66% av sluttlønn ved 65 års alder etter 30 års opptjening. Tidligpensjon fra 62 år var også et viktig krav. I tillegg var det viktig å sikre at opptjente rettigheter ikke ble berørt. Pensjon er et stort og komplekst tema. Partene innså at det ikke var tid til å gjennomføre en forsvarlig behandling av denne viktige saken i Den ble derfor utsatt til I forbindelse med utsettelsen ble det også avtalt at det skulle være streikerett knyttet til forhandlingene. Lønnsoppgjøret 2009 ble svært spennende. Arbeidsgiver ga seg ikke uten kamp. Vi var på randen av streik. Men etter en ukes utsettelse etter ønske fra arbeidsgiver, kom vi endelig i land med et resultat i tråd med kravet: 66% av sluttlønn ved 65 års etter 30 års opptjening, samt tidligpensjon fra 62 år. Inkluderende Arbeidsliv. Den 14. desember 2005 fikk vi den første avtalen om inkluderende arbeidsliv. Formålet var å få ned sykefraværet, holde ansatte lenger i arbeid og inkludere funksjonshemmende. Avtalen ble justert både i 2006 og Det viste seg at avtalen ikke ga den effekt som partene hadde håpet på. Og da det nærmet seg avtalens utløpstid som var 31. desember 2009 gikk diskusjonene høyt om det hadde noen hensikt å videreføre den. Sykelønnsordningen ble satt under press, og sterke krefter mente at det var på tide å endre den slik at en del av kostnadene som var forbundet med det høye sykefraværet ble flyttet over på de ansatte. Partene innså at det ikke var mulig å komme frem til enighet innen årsskiftet og besluttet å videreføre avtalen frem til 1. mars februar kom partene til enighet om en ny avtale med varighet fra 1. mars 2010 til 31. desember De tre hovedmålene ble videreført: Flere funksjonshemmede i arbeid gjennom større grad av inkludering, holde ansatte lenger i arbeid og få redusert det høye sykefraværet. Avtalen legger sterke plikter på partene. Denne gangen ble det satt et større fokus på HMS-opplæring av ledere, tillitsvalgte og verneombud. Videre er tilrettelegging og forebygging på arbeidsplassen viktige stikkord. Dersom det åpenbart ikke er mulig å nå alle eller enkelte av de operative mål for avtaleperioden med de avtalte virkemidler, opphører avtalen, med mindre partene blir enige om noe annet. Det har vært gjennomført regionale IA-konferanser flere steder i landet. Den 30. august gjennomførte Unio en nasjonal IA- konferanse på Gardermoen hvor det deltok 180 interesserte tillitsvalgte fra hele alndet. Side 16

17 Tariffoppgjørene i perioden I landsmøteperioden har det vært tre lønnsoppgjør: 2008 Hovedtariffoppgjør 2009 Mellomoppgjør 2010 Hovedtariffoppgjør Hovedtariffoppgjøret 2008 For de største tariffområdene var resultatet av hovedtariffoppgjøret i 2008 som følger av oversikten nedenfor. Statlig tariffområde Forhandlingsresultat Megling avsluttet Streik Hovedresultat: NEI 23. mai NEI Generelt tillegg med virkning fra 1. mai: o kroner opp til lønnstrinn 45. o 4,65 prosent fra lønnstrinn o kroner fra lønnstrinn 81 og opp. Justeringsoppgjør: -1 prosent per 1. juli med likelønns prioriteringer. Alle lønnsspenn heves med 2 lønnstrinn i bunn og 2 lønnstrinn på topp med virkning fra 1. mai Lokale forhandlinger: 1,4 prosent per 1. august (inklusiv resirkulerte midler) AFP-løsning som sikre tidligpensjonsordningen. Endelig tilpasning og utforming i lønnsoppgjøret KS-området Forhandlingsresultat NEI Megling avsluttet 23.mai Streik 23. mai til 5. juni. 128 av våre medlemmer i streik. Hovedresultat: Oppjustering av minstelønnssatsene i 2008 og Generelt tillegg til de som ligger høyere på hhv 2,5% og 3,1%. Lokal pott på 1,6% pr Den enkeltes kompetanse skal vurderes med tanke på forhandlinger om endret lønn og/eller bruk av avansementstillinger. Endringer i fellesbestemmelsene, herunder bedre bestemmelse mot bruk av uønsket deltid, Spekter-området Forhandlingsresultat JA Forhandlingene 13. mai avsluttet Hovedresultat: Inntil kroner økning i minstelønnsnivåene fra 1. juli (1. august for koden spesialergoterapeut) Heving av tilleggene for kvelds- og nattarbeid Lokale forhandlinger Side 17

18 Oslo kommune Forhandlingsresultat Megling avsluttet Streik Hovedresultat: NEI 23. mai 23. mai til 5. juni. 26 av våre medlemmer i streik. Generelt tillegg på kr tom ltr 44 og 3,4% fom ltr 45 i Lokal pott på 2,8 % pr , samt formuleringer som skal bidra til større likeverdighet i forhandlingene. Justeringspott på 1,5% pr Endringer i fellesbestemmelsene, herunder bedre bestemmelse mot bruk av uønsket deltid. Hovedtariffoppgjøret 2009 For de største tariffområdene var resultatet av hovedtariffoppgjøret i 2009 som følger av oversikten nedenfor. Statlig tariffområde Forhandlingsresultat NEI Megling avsluttet 4. juni Streik NEI Hovedresultat: Generelt tillegg med virkning fra 1. mai o Ltr. 1-45, + kr 2400 o Ltr , + 0,68 % o Ltr , + kr Lokale forhandlinger med virkning fra 1. august. Ingen sentral avsetning av midler. Tjenestepensjon videreføres: 66% av sluttlønn ved 65 år 30 år opptjening. Tidligpensjon 62 år som dagens. Grunnlovsvernet. Levealderjustering og indeksering KS-området Forhandlingsresultat NEI Megling avsluttet 4. juni Streik Hovedresultat: Spekter-området Forhandling avsluttet Hovedresultat: NEI 8. juni Oslo kommune Forhandlingsresultat NEI Megling avsluttet 4. juni Streik NEI Generelt tillegg til alle på 3,1% med virkning fra 1. mai. Minstelønnene hevet Tjenestepensjon videreføres: 66% av sluttlønn ved 65 år 30 år opptjening. Tidligpensjon 62 år som dagens. Grunnlovsvernet. Levealderjustering og indeksering Generelt tillegg til spesialergoterapeut på 2% med virkning fra 1. november. Øvrige gis et generelt tillegg på 1,5% med virkning fra 1. november. Enighet om at tjenestepensjonen for offentlig sektor også skal gjelde for ansatte i helseforetak Side 18

19 Hovedresultat: Generelt tillegg til alle på 1,95% med virkning fra 1. mai. Tjenestepensjon videreføres: 66% av sluttlønn ved 65 år 30 år opptjening. Tidligpensjon 62 år som dagens. Grunnlovsvernet. Levealderjustering og indeksering Hovedtariffoppgjøret 2010 For de største tariffområdene var resultatet av hovedtariffoppgjøret i 2010 som følger av oversikten nedenfor. Statlig tariffområde Forhandlingsresultat NEI Megling avsluttet 27. mai Streik NEI Hovedresultat: Generelt tillegg per 1. mai 2010: o Lønnstrinn 1-29: fra kroner o Lønnstrinn 30-59: kroner? o Fra lønnstrinn 60: 2,1 prosent 1 prosent (588 millioner kroner) per 1. juli 2010 til et sentralt justeringsoppgjør med likelønnsprofil. 0,9 prosent (529 millioner kroner) per 1. september 2010 til lokale forhandlinger med likelønnsprofil KS-området Forhandlingsresultat NEI Megling avsluttet 27. mai Streik 27. mai til 9. juni. 208 av våre medlemmer i streik. Hovedresultat: Generelt tillegg per 1. juli på 2,1 prosent - minimum kroner Et ytterligere tillegg per 10. juni for Ergoterapeuter og andre med tre-årig høgskoleutdanning på kroner. 0,85 prosent til lokale forhandlinger med likelønnsføringer per 1. august. Justering av minstelønnssatser per 1. august.2010 Ekstra midler for etter- og videreutdanning Lønnstillegg gitt i lokale lønnsforhandlinger skal i sin helhet komme i tillegg til ny minstelønn i tariffperioden. Spekter-området Forhandlingsresultat NEI Megling avsluttet 27.mai Streik 27. mai til 1. juni. 47 av våre medlemmer i streik. Hovedresultat: Generelle tillegg med virkning fra 1. august 2010: o Ergoterapeuter får kr o Spesialergoterapeut får kr o Ledere som omfattes av overenskomsten får kr o Andre stillinger får kr Minstelønna heves tilsvarende med virkning fra 1. august I tillegg gis 2000 kroner ekstra på 10-årstrinnet. Ingen avsetninger til lokale forhandlinger Endring i bestemmelsene for Skift/turnus finansieres utenom Side 19

20 rammen for lønnsoppgjøret. Virkning fra 01. desember. Oslo kommune Forhandlingsresultat NEI Megling avsluttet 28.mai Streik NEI Hovedresultat: Generelt tillegg: o Til og med lønnstrinn 32 gis et tillegg på kroner. o Fra lønnstrinn 33 til og med lønnstrinn 53 gis et tillegg på 8 500kroner. o For lønnstrinn over dette gis et tillegg på 1,8 prosent. 0,3 prosenttil justeringer med virkning fra 1. juni. 0,6 prosent til lokaleforhandlinger med virkning fra 1. august. Fordelingen både i de lokale forhandlingene og justeringene, skal ha en likelønnsprofil. 3. Fagpolitikk og yrkesutøvelse Ergoterapifagets utdanning, utøvelse og utvikling Landsmøteperioden har hatt høy aktivitet innen fagpolitikk og yrkesutøvelse. Flere videreutdanninger, fagkongress, revidering av spesialistordningen og styrking av fagseksjonen på forbundskontoret har bidratt kvalitet og omfang innen området. 3.1 Rammebetingelser for yrkesutøvelsen Norsk Ergoterapeutforbund har gjennom høringssvar, korrespondanse, møtevirksomhet, deltakelse i råd og utvalg, avisinnlegg samt skolering og rådgivning av medlemmene arbeidet for å påvirke rammebetingelsene for yrkesutøvelsen. Politisk ledelse har hatt møter med leder og flere av medlemmene i Helse- og omsorgskomiteen, opprettet etter stortingsvalget Politisk ledelse har deltatt på høringsmøter i Helse- og omsorgskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen og Kirkeutdannings- og forskningskomiteen for å gi innspill på forslaget til statsbudsjett. Det har vært avholdt flere møter med statssekretær og ansatte i Helse- og omsorgdepartementet, med følgende temaer: Ergoterapeuters bidrag i helseutfordringene Finansieringssystemer for ergoterapeuter, både i kommuner og ved poliklinikker Ny kommunal Helse- og omsorgslov Samhandlingsreformen Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Offentlig godkjenning av ergoterapispesialister Innovasjon og omsorgsteknologi Omsorg 2015 Møter med statssekretær og ansatte i Arbeidsdepartement har omhandlet: Hjelpemiddelformidling Ergoterapeuters bidrag i arbeidsdeltakelse Side 20

21 Norsk Ergoterapeutforbund har gitt skriftlige innspill og hatt møter med Helsedirektoratet og SSB om KOSTRA, IPLOS og Helsemod. Disse registreringssystemene, samt HRRP og kodeverket i spesialisthelsetjenesten, tar ikke tilstrekkelig høyde for rehabilitering og ergoterapeuters innsats. Det er behov for å jobbe videre med dette. Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering og Samhandlingsreformen har også blitt drøftet i møte med Helsedirektoratet. Det har i perioden blitt utarbeidet to politiske dokumenter, Dette mener NETF om, på områdene Arbeidshelse og Psykisk helse. Rapporten Økonomisk effekt av ergoterapi er utarbeidet av Rokkansenteret i Bergen, basert på forskning av Maud Graff i Nederland. Forbundets bestilling av kunnskapsoppsummering til Kunnskapssenteret for helsetjenesten ledet til rapporten Betydningen av personellkompetanse for å bedre sosial deltakelse og aktivitet for brukere av kommunale hjemmetjenester. Norsk Ergoterapeutforbund har arrangert 1-dags høringskonferanse om NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering, sammen med Handikappforbundet og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Høringsinnspill i perioden: Tema Forslag til forenkling i regelverket om arbeidsmarkedstiltak med videre Ny forskrift om bedriftshelsetjeneste Mottaker Arbeidsdepartementet Arbeidsdepartementet Revidert veileder for registrering av IPLOS-opplysninger for Helsedirektoratet personell i helse- og omsorgstjenesten Statsbudsjett 2009 og 2010 Helse- og omsorgskomiteen Statsbudsjett 2009 og 2010 Arbeids- og sosialkomiteen Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Miljøverndepartementet Endringer i kommunehelsetjenesteloven et verdig Helse- og tjenestetilbud omsorgsdepartementet Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved Helsedirektoratet hjerneslag Direktiv om grensekryssende helsetjenester Helse- og omsorgsdepartementet Helsepersonelloven 53 om spesialistgodkjenning av Helse- og helsepersonell omsorgsdepartementet Endring i universitets- og høyskoleloven Kunnskapsdepartementet Hjelpemiddelutvalget Hjelpemiddelutvalget - Arbeidsdepartementet Samhandlingsreformen Helse- og omsorgsdepartementet Arbeidsplassvurdering ved ergoterapeut eller fysioterapeut NAV Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Helse- og Side 21

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 11

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 11 Sak 7 Beretning N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 11 Sak 7 Beretning for landsmøteperioden 2007 til 2010 Sammendrag. Landsmøteperioden 2007 til 2010

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Spesialergoterapeut. [Undertittel]

Spesialergoterapeut. [Undertittel] Spesialergoterapeut [Undertittel] Innhold. Innledning... Kompetanser i ergoterapi... Oversikt over Ergoterapeutenes syv spesialområder:.... Faglig oppdatering og systematisk kompetanse oppbygging... 4

Detaljer

Regodkjenning Ergoterapispesialist

Regodkjenning Ergoterapispesialist Regodkjenning Ergoterapispesialist 2014 Innhold Innledning... 3 Oversikt over Ergoterapeutene syv spesialistområder:... 3 Faglig forsvarlighet... 4 2. Kriterier for regodkjenning av ergoterapispesialist...

Detaljer

Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014

Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014 Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014 1. Organisasjon 1.1 Forbundets navn er Norsk Ergoterapeutforbund. 1.2 Forbundet er tilsluttet Unio. 1.3 Forbundet er medlem av World

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

Delmål Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Evaluering 21. juni 2012 1.1 Økt aktivitet innen påvirkningsarbeid på samfunnsnivå.

Delmål Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Evaluering 21. juni 2012 1.1 Økt aktivitet innen påvirkningsarbeid på samfunnsnivå. Norsk ergoterapeutforbund avd. Sør- Trøndelag Handlingsplan Revidert juli Norsk ergoterapeutforbunds visjon for landsmøteperioden: Aktivitet og deltagelse for alle. Satsningsområde for : Hverdagsrehabilitering.

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

Ergoterapeutenes spesialistordning. Overgangsordning 2014-2020

Ergoterapeutenes spesialistordning. Overgangsordning 2014-2020 Ergoterapeutenes spesialistordning Overgangsordning 2014-2020 Innhold Innledning... 3 Kompetanser i ergoterapi... 3 Oversikt over Ergoterapeutenes syv spesialistområder:... 3 Faglig oppdatering og systematisk

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020 Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Side 1 Bakgrunn for saken I handlingsplanen for 2013 heter det

Detaljer

Møt opp på Møteplasse

Møt opp på Møteplasse Møt opp på Møteplasse Norsk Ergoterapeutforbund arrangerer jevnlig konferanser som kalles «Møteplasser» for medlemmer fra hele landet. Målet med Møteplas - sene er å oppdatere medlemmer om utvikling og

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund HANDLINGSPLAN FOR 2017 Navn: NFF Region Midt 1. Fakta om Region Midt Medlemstallet var 1401 ved begynnelsen av 2017 og 1378 ved slutten av 2016. Styrets sammensetning Rolle Navn Arbeidssted Regionleder

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. En viktig del i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF skulle erstattes

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

Program. Landsmøteperioden

Program. Landsmøteperioden Program Landsmøteperioden 2015-2017 Deltakelse utløser ressurser! Norsk Ergoterapeutforbund sitt program for 2014-17 ble vedtatt på landsmøtet 17.-19. november 2014, etter en engasjerende diskusjon. Vi

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63 Sak 8 Regnskap N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 63 Sak 8 Regnskap for 2007, 2008 og 2009 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 2007

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas:

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas: 1 Navn Fotterapeutforbundet 2 Formål Fotterapeutforbundet er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen Delta, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE:

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: 1 HANDLINGSPLAN 2012-2014 NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2012-2014: - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2015... 5 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2015 med økonomiske rammer

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Forskerforbundet

Vedtekter for Forskerforbundet Vedtekter for Forskerforbundet Vedtatt på representantskapets møte 27.-28. oktober 2003, gjelder fra 01.01.2004 FORMÅL 1 Forskerforbundet har til formål å bedre arbeidsvilkårene innen forskning og høyere

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Faggruppen for barne og ungdomsfysioterapi Handlingsplan

Faggruppen for barne og ungdomsfysioterapi Handlingsplan Faggruppen for barne og ungdomsfysioterapi Handlingsplan 2015 2016 1. Fakta om faggruppen Medlemstallet var 630 per 29. januar 2015. Faggruppens leder vil i 2015 2016 være lønnet i 20% stilling. Faggruppen

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. FO Nordland Oversikt over ledige verv i styret og utvalg til Årsmøtet 2016 FYLKESSTYRET Fra vedtektene 11.6 Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Nords handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for året

Detaljer

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2014 Fredag 9. mai 2014 Kl.16.15 18.30 Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker ordet i debatten

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Side 1 av 8 Skriv ut Lukk vindu Debattnotat: Er lønn viktig for deg? NSF, 01.06.2015 Til NSF-medlemmer i helseforetakene: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato:15.01.2018 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Vedlegg: Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2018, IA,

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

LEDERMØTET Sakspapirer. Thon Hotel Oslo Airport

LEDERMØTET Sakspapirer. Thon Hotel Oslo Airport LEDERMØTET 2017 Sakspapirer Thon Hotel Oslo Airport Innhold Sak L1/17 Konstituering... 2 L1/17 A Godkjenning av innkalling... 2 L1/17 B Møteledelse... 2 L1/17 C Forretningsorden... 2 L1/17 D Dagsorden...

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 TROMS SANGERFORUM Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 Dagsorden og sakspapirer TROMS SANGERFORUM FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten FORSLAG GENERALFORSAMLING I NFKH 6. JUNI 2016 SAKSLISTE 1. Åpning og konstituering av møtet Sigrid J. Askum 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste

Detaljer