G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5"

Transkript

1 NORSK HYDROGENFORUM Norwegian Hydrogen Forum Org.nr. NO G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s Agenda... 2 Årsmelding Styret Oversikt over Norsk Hydrogenforums medlemmer Medlemmer med stemmerett i 2014 (33) Personlige medlemmer/observatører (5) Utmeldinger og endring i medlemsstatus Aktiviteter i Nye medlemmer Informasjonsarbeid Strategiarbeid Medlemsmøter og workshoper Nettverksbygging og samarbeid Profilering Styremøter Sekretariatet Regnskap Forslag til budsjett for Fastsettelse av medlemskontingent Valg av nytt styre Handlingsplan for NHF i

2 Agenda 10:00 Kaffe 10:25 Velkommen v/styreleder Vegard Laukhammer 10:30 Generalforsamling 1. Godkjenning av innkalling og agenda 2. Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen 3. Årsmelding Regnskap for Budsjett for Fastsettelse av medlemskontingent for Valg av styre 7.1 Registrering av stemmeberettigede 7.2 Evt benkeforslag: Kandidater til styremedlem og vararepresentant 7.3 Valg av styremedlemmer 7.4 Valgkomité for styrevalg Handlingsplan for Forhåndsmeldte og utsendte saker 10. Generalforsamlingen avsluttes 12:00 Lunsj det serveres lunsj i samme lokaler 13:00 Medlemsmøte Orientering fra de sentrale regionale aktørene - Status for hydrogensatsingen i Osloregionen Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune, FoU-aktiviteter - Martin Kirkengen, IFE Vestlandet Vegard Laukhammer, Prototech Midt-Norge Anders Ødegård, SINTEF Hvis det blir tid åpnes det for plenumsdiskusjon 13:55 Oversikt over hydrogenaktiviteter/arrangementer i :00 Program ferdig 2/16

3 1 Styret Årsmelding 2014 Styret i Norsk Hydrogenforum har i 2014 bestått av: Vegard Laukhammer, Prototech (Styreleder) Bjørn Gregert Halvorsen, HYOP Erik Andresen, Bilimportørenes Landsforening Sabrina Sartori, UNIK / UiO Henning Langås, NEL Hydrogen Anders Ødegård, SINTEF Materialer og Kjemi Varamedlemmer: Øystein Ulleberg, Ife Generalsekretær: Kristian E. Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm (tiltrådte etter B. Simonsen fra september 2014) Æresmedlemmer er Toffen Kloed og Bjørn Gaudernack. 2 Oversikt over Norsk Hydrogenforums medlemmer Norsk Hydrogenforum har pr medlemmer på sin e-postliste (mot 167 i 2012, nedgangen skyldes bl.a. personer som har sluttet i registrerte virksomheter). Nyhetsbrevene og annen relevant informasjon blir sendt ut til 557 personer (mot 505 i 2013). Avsnitt 2.1 viser Norsk Hydrogenforums fullverdige medlemsorganisasjoner i Medlemmer med stemmerett i 2014 (32) Medlemsstrukturen i Norsk Hydrogenforum er som følger: Store bedrifter (mer enn 100 ansatte): NOK Mellomstore bedrifter ( ansatte): NOK Små bedrifter (1 20 ansatte), forskningsinstitutter, universitetsinstitutter, organisasjoner, og offentlige aktører: NOK Personlige medlemmer: 500 NOK Fullverdige medlemmer i 2014 er: AGA as Air Liquide Norge AS Asko Norge AS (Innmeldt 2014) Bertel O. Steen 3/16

4 Deep River AS (Innmeldt 2014) Forsvarets Forskningsinstitutt FFI GasPlas AS Helvig Consulting AS (innmeldt 2014) Hynor Lillestrøm AS HYOP AS Hystorsys AS Hyundai Motor Norge (Innmeldt 2014) Høgskolen i Telemark Institutt for Energiteknikk - IFE Kunnskapsbyen Lillestrøm NEL Hydrogen Nordisk Energiforskning NorECS Norges Automobil-Forbund (NAF) Norges Forskningsråd NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk NTNU, Institutt for kjemisk prosessteknologi NTNU, Institutt for materialteknologi Prototech AS Hexagon Raufoss AS RotoBoost AS Ruter AS SINTEF Energiforskning AS SINTEF Materialer og kjemi SINTEF Anvendt Kybernetikk Universitetet i Oslo, Fermio UNIK Universitetsstudiene på Kjeller Vital Analyse (innmeldt 2014) ZEG Power Zero Emission Resource Organisation 2.2 Personlige medlemmer/observatører (5) Martin Hviid Nielsen (Bellona) Dag Sanne (Birkebeinerlaugets Bedriftsutv. AS) John Winterbourne (Canadian Embassy) Ove Bugge (Energy Development) Signe Kjelstrup (NTNU, Institutt for kjemi) Tore Grunne (Olje- og energidepartementet) 2.3 Utmeldinger og endring i medlemsstatus I 2014 har vi hatt 1 utmeldinger og 5 innmeldinger. Vardar meldte seg ut og Asko Norge, Hyundai Motor Norge, Helvig Consulting AS, Deep River AS og Vital Analyse 4/16

5 3 Aktiviteter i Nye medlemmer Vi har en positiv utvikling hvor netto 5 nye medlemmer har tilkommet i løpet av Informasjonsarbeid Følgende er utført av informasjonsarbeid i 2014: Hjemmesidene integrert med facebook og twitter, og disse kanalene har vært brukt aktivt. Hjemmesiden er blitt kontinuerlig oppdatert med lokale, nasjonale, og internasjonale nyheter. Hydrogenguiden ble oppdatert i nytt 2014-opplag. Det nåværende formatet på Hydrogenguiden fungerer svært godt, og den blir delt ut på nasjonale og internasjonale konferanser og møter. NHF har sammen med Snøball Film stått for produksjonen av en informasjonsfilm som har blitt godt mottatt. Denne kan brukes i opplærings- og presentasjonsformål og ligger på forsiden på hjemmesiden. NHF har bidratt i utviklingen av en virkemiddelrapport for etablering av hydrogenstasjoner, utarbeidet av ZERO. NHF har deltatt ved en rekke møter med myndighetene og andre hydrogenaktører i Norge i Hydrogenprisen for 2014 gikk til Akershus fylkeskommune, for deres langsiktige satsing og støtte for å få fram hydrogen til transportsektoren i Osloregionen. Fylkesordfører Anette Solli og HU-leder for miljø Solveig Schytz tok imot prisen. I sin takketale sa de at denne prisen forplikter, og lovet at de ville fortsette det gode arbeidet og gjøre sin del av påvirkningsarbeid mot næringslivet, andre fylkeskommuner, og statlig sektor. Solveig Schytz fulgte opp regionens ambisjoner senere på året med å stille til valg i HyER organisasjonen for europeiske regioner som jobber med hydrogen og elektromobilitet, og ble i desember valgt inn som visepresident i organisasjonen. Dette vil kunne gi større innflytelse og nettverk innen hydrogenutviklingen i Europa, og bedre inngripen ved å gjøre det lettere for norske prosjekter å kunne delta i framtidige EU-prosjekter. Vi gratulerer Afk med prisen, HyER-vervet, ferdigstillelsen av det ambisiøse handlingsprogrammet og med allerede gode resultater av deres aktive arbeid! 3.3 Strategiarbeid I 2014 har NHF fortsatt det sterke fokuset på kontakt mot myndighetsorgan, deltatt aktivt på messer og konferanser for å profilere medlemmene, trykket og distribuere Hydrogenguiden, fylle de nye hjemmesidene med innhold, samt sørge for en stabil informasjonsflyt til medlemmene. NHF har også vært aktivt medvirkende i den brede 5/16

6 prosessen for Oslo kommunes pågående arbeid med klima- og energistrategi, som i løpet av 2015 skal resultere i en tiltaksplan med høye ambisjoner for nye klimatiltak, med særlig stort fokus på tiltak i transportsektoren. 3.4 Medlemsmøter og workshoper Følgende medlemsmøter og arrangement ble avholdt i 2013: 30. januar, Bergen, Hydrogen som industriell mulighet for Vestlandet 25. mars, Kjeller, Generalforsamling og medlemsmøte 25. april, Oslo, Signeringslunsj, Næring for klima, Oslo kommune 28. april, Rosenholm, Sikkerhetsseminar for buss og bussanlegg 29. april, Oslo, Energy Storage-seminar med Canadiske ambassade juni, Sør-Korea, World Hydrogen Energy Conference 3. september, Bergen, Hydrogen og brenselceller i maritim sektor 17. november, Trondheim, seminar om innblanding av hydrogen i naturgassbusser 3.5 Nettverksbygging og samarbeid 3.6 Profilering Christopher Kloed fra NHF er styremedlem i North Atlantic Hydrogen Association. NEL Hydrogen skulle overta vervet fra 2013, men dette ble utsatt da NEL Hydrogen gikk konkurs i juni. Europeisk samarbeid gjennom European Hydrogen Association, hvor NHF sitter i styret. NHF mottok gjennom Kunnskapsbyen Lillestrøm finansiering fra Transnova i 2014 og 2015 for det strategiske arbeidet i Scandinavian Hydrogen Highway Partnership. 26. mars Innlegg og tilstedeværelse på Gasskonferansen i Bergen april - Hannover Messe 2014 oppsøkende profilering av medlemmene via norsk fellesstand juni World Hydrogen Energy Conference, Sør-Korea. Norsk stand og innlegg på konferansen. 2. september Innlegg og tilstedeværelse på Transport- og logistikkdagen, Bergen november tilstedeværelse på Zerokonferansen. 3.7 Styremøter Det ble avholdt 5 styremøter i Sekretariatet Det har vært bytte av generalsekretær høsten Bjørn Simonsen fikk ny jobb i NEL Hydrogen og Kunnskapsbyen Lillestrøm fremmet ønske om å beholde sekretariatsfunksjonen, styret valgte Kristian E. Vik, prosjektleder hos 6/16

7 Kunnskapsbyen, som overtager. KL har hatt sekretariatsfunksjonen siden 1.februar 2010 gjennom en god finansieringsordning frem til sommeren Dette var en kombinert sekretærstilling med Hydrogenrådet, støttet av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Transnova - og la grunnlaget for et aktivt arbeid med representasjon, formidlings- og representasjonsarbeid. Hydrogenrådet ble etter beslutning fra oppdragsgiverne Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet fra lagt ned. I begrunnelsen heter det bl.a. at «Satsingen på miljøvennlig transport og Enovas arbeid med energiomlegging og enøk har mange fellestrekk. Målet er at denne omorganiseringen skal gi en mer helhetlig og koordinert virkemiddelbruk på energi- og klimaområdet. En effekt av dette vil være at det vil legges bedre til rette for mer langsiktig og forutsigbar satsing enn dagens Transnova, med årlige bevilgninger over statsbudsjettet.» Dette byr på utfordringer og sammen med bortfall av videre finansiering fra Forskningsrådet og Transnova gjør dette at arbeidet i NHF dermed har gått inn i en ny periode med begrenset finansiering. Fokus for 2015 vil derfor være å ivareta kjernefunksjonene, og en mer aktiv drift av sekretariatet vil være gjenstand for diskusjon framover. Endringer og stopp i støtteordningene fra virkemiddelapparatet er altså årsaken til dette skiftet. Innovasjon Norge har signalisert at de ikke kan gi støtte til administrasjon av organisasjoner, og oppfordret til søknader gjennom Bedriftsnettverksordningen. Dette ble fulgt opp med innvilgede søknader om forstudie for markedsføring mot tysk hydrogenmarked og mulighet for etablering av nytt stasjonsselskap. «Tysk hydrogenmarked» videreføres i 2015 gjennom eget forprosjekt hvor brorparten av fjorårets aktører deltar på Hannovermessen april 2015 med en forsterket innsats, med en større og mer gjennomprofilert stand. Se ytterligere kommentar under budsjett Avviklingen av Transnova med overdragelse av transportmandat til Enova, gjør også at det pr i dag (mars 2015) er knyttet usikkerhet til hvordan evt. finansielle bidrag derfra vil kunne se ut fremover. Det er fra deres hold signalisert ambisjoner om å få opp et transportprogram i løpet av våren/sommeren 2015, og det er fra Stortinget bedt om en oppdatering/utarbeidelse av ny statlig hydrogenstrategi, under ledelse av Enova. Det er for tidlig å si hvordan en prosess for dette vil bli, men det antas at det er rom for at hydrogenbransjen kan være aktiv med innspill og at det må lages møteplasser for utvikling av en slik strategi. Det er i alle tilfeller positive signaler fra statlige myndigheter, og foreslås derfor som viktigste prioritering for Handlingsplan for Oppsummering av 2014 Hydrogeninfrastrukturen: Det har vært fem stasjoner for biler og en for busser i drift i 2014 som året før. (Porsgrunn, Kjellstad, Økern, Gaustad, Lillestrøm og busstasjonen Rosenholm). Bilstasjonene har tidvis fungert meget bra, men det har oppstått en del 7/16

8 driftsproblemer gjennom året, spesielt på kompressorsiden. Dette har til fulle vist at vi trenger å gå fra en infrastruktur bygget for demonstrasjon til en mer robust infrastruktur, nå som et økende antall hydrogenbiler forventes å komme til Norge. HYOP har fokus på dette spørsmålet, og har i samarbeid med Akershus fylkeskommune definert de to neste hydrogenstasjonene som skal bygges i Akershus i løpet av 2015/16." Hydrogenstasjonen og bussdriften på Rosenholm har stort sett fungert etter plan men har hatt noen mindre uregelmessigheter i 2014, delvis grunnet noen tekniske problemer samt lavere beredskap ved ferieavvikling i juli. Driftsstabiliteten har likevel blitt bedre enn i de to foregående årene, og erfaringene så langt gir en positiv prognose for de to siste årene av CHIC-prosjektet. Det vil planlegges i 2015 for en beredskaps- og etterfølgelsesplan gjennom videre hydrogenbussatsing forankret i regionens hydrogenstrategi. Hynor Lillestrøm etablerte sin «Innovation Zone» - et internasjonalt teknologisenter med fokus på innovasjon, nyskaping og næringsutvikling innen hydrogen til transport og distribuert fornybar energiproduksjon i Nasjonale og internasjonale prosjekter for test og demonstrasjon av relevant teknologi ønskes velkommen til å benytte anlegget. For tiden demonstreres Hystorsys metallhydridkompressor, IFEs SESMR-reformer for produksjon av hydrogen fra biogass, og 6. mars 2014 åpnet ZEG Powers hybride teknologi for høyeffektiv samtidig produksjon av elektrisk kraft og hydrogen fra biogass med integrert CO2 fangst. Hynor Lillestrøm deltar også for 2015 og fremover i en prosjektsøknad til Horizon 2020 for demonstrasjon av en gresk biogassreaktor. Selskapet tar i mot en rekke besøkende fra inn- og utland, og driver formidlingsarbeid for videregående skoler og andre målgrupper. Hydrogenstasjonen i Stavanger har stått nedpakket i Risavika havn siden høsten Det er usikkert når den vil komme i drift. Hydrogenstasjonen i Porsgrunn fikk 700 bars fylling i 2013 og installert automatisk fyllesystem i fjor, slik at denne også nå gjennom en bruker-id man kan få fra HYOP, er selvbetjent døgnet rundt. Hovedfokus for infrastrukturarbeidet også i 2014 har vært å sikre stabil drift og tilgang på hydrogen, samt å sikre finansiering for videre drift av stasjonene. HYOP søkte sammen med Akershus fk og Prototech om finansiering til å sette opp stasjoner i hhv. Bærum og Bergen i fjor høst. Disse fikk avslag og er blitt påklaget. Ettersom Transnova fra årsskiftet ble avviklet og i påvente av «rigging» av transportprogram i Enova ligger nå klagesaken hos Samferdselsdept. og det er ikke avklart når og hvordan utfallet av behandlingen av disse vil bli. Hydrogenkjøretøy: Flere hydrogenbiler (Hyundai ix35 FCEV) ble levert og bestilt i 2014 Oslo kommune ved Energigjenvinningsetaten mottok sin bil i juli. Akershus fylkeskommune (Afk), HYOP og Oslo Lufthavn bestilte og fikk biler overlevert på høsten. Afk har inngått en avtale med Hyundai Motor Europe om levering av mellom 10 og 20 hydrogenbiler til 8/16

9 et eget taxiprosjekt og dette samarbeidet har ledet til at pr. mars 2015 er Hyundais hydrogenbil i Norge framover sikret en ny og markant lavere pris kr. Foruten taxibase i Bærum kan også en ny stasjon på Gardermoen bli fremskyndet bl.a. etter ønske fra Hyundai og Oslo Lufthavn med grunnlag fra viktig arbeid som er blitt gjort i H2OSL Forprosjekt siste året. Sluttrapport fra dette studiet planlegges ferdigstilt sommeren Fra før av har Skedsmo kommune og Romerike Avfallsforedling hver sin bil, og disse sammen med Oslos bil har fått medfinansiering gjennom støtte fra Interregprosjektet Next Move samt Transnova. Hyundai har i tillegg til noen testbiler også en egen bil som brukes til pressekjøring, og totalt var derfor antallet norske hydrogenbiler ved utgangen av 2014 stabilt på ca 20 biler (7 Mercedes B-Klasse, 8 Hyundai ix35, og 5 Think hydrogen). Strategisk arbeid i Osloregionen Akershus fylkeskommune fikk behandlet og vedtatt sin ambisiøse hydrogenstrategi mars 2014 og Oslo tilsvarende i juni. Akershus-delen ledet videre til et handlingsprogram på hydrogen for som ble vedtatt oktober Den omfatter blant annet: 2 driftssikre hydrogenstasjoner med god kapasitet Taxi-prosjekt med taxier Videre utbygging av testsenter for hydrogenrelatert teknologi Støtteordning for bilflåter Internasjonalt samarbeid Renovasjonsbilprosjekt - mulighetsstudium i Oslo, Akershus og Østfold Andre nyttekjøretøyer vil bli vurdert for pilotering i denne forbindelse Videre planlegging for stasjon og kjøretøyflåte på Gardermoen AFK har øremerket for de neste årene 34 mill. kr; som skal utløse totalt ca 90 mill. kr med nasjonale og internasjonale midler for disse to årene. Det har vært etablert et sterkt offentlig-privat samarbeid gjennom strategiprosessen med bl.a. Norsk Hydrogenforum og hydrogenaktørene på Østlandet som nå ser ut til å gi et veldig godt resultat, men dette avhenger også av medvirkning også fra Enova. Oslo kommune har tilsluttet seg hydrogensatsingen gjennom strategiprosessen, men har de siste årene også gjennomført en omfattende prosess med overordnet klimaog energistrategi frem mot Denne går til behandling hos miljøbyråden våren 2015 og en handlingsplan for hydrogen er derfor lagt inn etter at klimastrategien blir godkjent. Finansiering av sekretariatet: Våren 2014 var det siste halvåret hvor NHF har hatt en lønnet sekretærstilling finansiert fra NFR, Innovasjon Norge og Transnova. Bjørn Simonsen tiltrådte som sekretær via Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) 1. februar 2010, og benyttet frem til og med august % av sin tid på NHF før han begynte i ny jobb som direktør for markedsutvikling og samfunnskontakt hos NEL Hydrogen. Styret er takknemlig og 9/16

10 meget godt fornøyd med den solide innsatsen Bjørn la ned som generalsekretær. Hans innsats og den gode finansieringen i denne perioden ga en bedre synlighet for organisasjonen, med mange mediepublikasjoner og aktiv deltagelse ved relevante arrangementer for å kunne fremme hydrogen, og dette har bidratt til at hydrogen nå har blitt betraktelig mer kjent som fornybar drivstoffløsning. Styret valgte prosjektleder i KL Kristian E. Vik som ny generalsekretær i NHF fra 1. september. Han har ledet og leder flere hydrogenprosjekter og vært aktiv i strategiprosessen i regionen, blant annet gjennom engasjement i Akershus fylkeskommune. Kristian ivaretar generalsekretærfunksjonen ved siden av gjennomføringen av relaterte prosjekter i KL, og jobber sammen med styret for å finne en bedre og langsiktig finansieringsform framover. Nyhetsarbeidet i NHF ble gjennom 2014 i større grad orientert mot aktiv facebookog twitterbruk, da disse verktøyene er mindre ressurskrevende enn oppdateringen av nettsiden og kan gjøres umiddelbart «ute i felten». Nettsiden har blitt justert slik at facebook og twitter-feeds er integrerte og vil dukke opp som nyhetssaker på forsiden. Dette gjør det også enklere å spre internasjonale nyheter til norske mottagere. Det planlegges å bruke disse sosiale mediene enda mer aktivt framover, hvor også styremedlemmer bidrar med nyhetspubliseringer for å spre informasjon om de aktiviteter som foregår. Utover dette vil nyhetsbrev også sendes ut med jevne mellomrom, ca. to-tre ganger i året. Møter, workshops og konferanser, messer hvor Norsk Hydrogenforum har deltatt, eller arrangert: Seminar om hydrogen som industrimulighet på Vestlandet, 30. januar I samarbeid med CMR Prototech arrangerte NHF et seminar om hydrogen som industrimulighet på Vestlandet. På programmet stod foredragsholdere fra ulike deler av hydrogenmiljøet i Norge samt et spennende innlegg fra hydrogensatsingen i UK. Arrangementet hadde i tillegg til industrimuligheter på Vestlandet også til hensikt å varme opp tematikken for planlegging av hydrogenstasjon på Danmarksplass i Bergen. Generalforsamling, medlemsmøte og utdeling av Hydrogenprisen, 25. mars Akershus fylkeskommune v. Solveig Schytz og Anette Solli mottok hydrogenprisen for 2013 under arrangementet, og en egen omvisning på Hynor Lillestrøm-anlegget ble holdt. Gasskonferansen, 26. mars Bjørn Simonsen holdt foredrag om hydrogen som viktig brikke i det fornybare energisystemet under Gasskonferansen i Stavanger. Dette ble en viktig arena for å spre kunnskap om mulighetene innen hydrogen i gassbransjen, og oppfordringen gikk til å bidra i fremtidens hydrogenbransje. NHF inngikk en intensjonsavtale om samarbeid med Energigass Norge, som er fulgt opp med nye innlegg og deltagelse under Gasskonferansen i /16

11 Hannovermessen, medio april NHF mottok bedriftsnettverksmidler fra Innovasjon Norge og arrangerte sammen med medlemsbedriftene NEL Hydrogen, Hexagon Composites, ZEG Power, CMR Prototech, Hystorsys og CerPoTech en felles stand under Hannovermessen. Standen hadde godt besøk og mange internasjonale kontakter ble pleid og knyttet, og det ble tidlig klart under evaluering i etterkant at man ville gå videre med neste steg i INs bedriftsnettverksordning, hvor neste steg ble innvilget ved årsskiftet Næring for klima (Oslo kommune) signeringslunsj, 25. april: Norsk Hydrogenforum ble innlemmet som medlem i Oslo kommunes Næring for klima. Dette er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen. Partnere inviteres til aktuelle seminarer og arrangementer. Her får man muligheten til direkte dialog med andre virksomheter og Oslo kommune om klimatiltak og -virkemidler. NHF har gjennom dette kommet godt i inngripen med kommunens ambisiøse arbeid med klima- og energistrategi og har blitt en synlig aktør i dette nettverket. Seminar om hydrogen og sikkerhet hos Ruter på Rosenholm, 29.april Ruter, Kunnskapsbyen Lillestrøm (Next Move) og Norsk Hydrogenforum fulgte opp fra fjoråret med nytt sikkerhetsseminar. I år var fokuset spesielt på buss og sikkerhetstenkningen rundt fyllestasjon, verksted og ved design av VanHool-bussene. Seminaret var et viktig ledd i planlegging av opptrapping av bussatsingen i regionen, hvor Akershus fylkeskommune planlegger for 30 hydrogenbusser fra Mange forhold rundt infrastrukturen krever omfattene planlegging, hvor erfaringene fra sikkerhetshåndteringen i CHIC-prosjektet kommer svært godt med i det pågående videre arbeidet. Informasjonsmøte på Stortinget, 2. juni NHF deltok på et seminar på Stortinget sammen med en rekke andre private og offentlige aktører, med tema utslippsfri transportsektor innen 2050, arrangert av Høyres stortingsfraksjoner for energi- og miljø, transport- og kommunikasjon og finans i samarbeid. Stortingsrepresentant Tina Bru var godt fornøyd og la i intervju med UiO i etterkant vekt på symboleffekten av at de tre fraksjonene samarbeider på tvers for å nå klimamål. Under seminaret fikk stortingspolitikerne nyttig kunnskap om hva bransjen trenger av incentiver, og møtet ble nyttig i forhold til prosesser som har gitt resultat i blant annet vedtak om statlig hydrogenstrategi. World Hydrogen Energy Conference 2014, Gwangju, Sør-Korea, medio juni NHF deltok sammen med Akershus fylkeskommune, Ife, HYOP, Hystorsys, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Hexagon Composites under verdenskonferansen for hydrogen i Sør-Korea. En egen norsk stand ble avholdt og godt besøkt. Det ble avholdt møter for ytterligere samarbeid med bl.a. bilprodusenten Hyundai i Suwon, noe som har gitt gode resultater. Fylkesordfører Anette Solli holdt sammen med Bjørn Simonsen, Ulf Hafseld fra HYOP og Per Heggem fra Hexagon Composites innlegg under konferansen. 11/16

12 Hydrogen og brenselceller til maritime applikasjoner, 3. september NHF avholdt i samarbeid med Prototech og Hordaland fk en workshop i Bergen om bruk av hydrogen og brenselceller i maritim sektor. Det var stor interesse for temaet, og workshopen hadde i overkant av 40 deltakere, deriblant deltakere fra Skottland og Japan. Statens Vegvesen og Transnova innledet også workshopen med å informere om målsetninger og muligheter tilknyttet maritim transport. Suksessen med LNG-ferger så langt ble fremhevet som et godt fundament, teknologisk og kompetansemessig, for utviklingen mot utslippsfrie ferger i årene fremover. Workshopen ble støttet Transnova og Hordaland fylkeskommune. Zerokonferansen, november (Oslo) Zerokonferansen 2014 fortsatte de siste årenes trend med at hydrogen ble pekt ut som en viktig løsning blant framtidens energibærere. Hyundai viste fram sin ix35 FCEV, og en egen fotoseanse med Next Move-bilene eid av Skedsmo og Oslo kommuner, samt ROAF og Akershus fylkeskommune, ble holdt utenfor bilteltet på Youngstorget. ZERO presenterte en ny virkemiddelrapport for bygging av hydrogenstasjoner, et arbeid gjort gjennom Next Move og med ekstra støtte fra Transnova. 4 Regnskap Foreløpig regnskap for 2014 er vedlagt sakspapirene. Endelig regnskap fremlegges på Generalforsamlingen. Det foreløpige regnskapet viser et underskudd grunnet feilføring av opptjent ikkefakturert inntekt i 2013 à kr Foreløpig driftsresultat for 2014 er derfor negativt med kr mot fjorårets registrerte positive resultat på kr. Endelig regnskap sammen med en utdypende tekst om dette forholdet vil bli lagt fram på generalforsamlingen. 12/16

13 5 Forslag til budsjett for 2015 Forslag til budsjett har en stor post knyttet til prosjektmidler for forprosjekt for felles opplegg under Hannovermessen. Disse bidrar til å opprettholde visse funksjoner og formidlingsarbeid men er forbeholdt dette forprosjektet. Medlemsinntekter dekker andre kostnader for drift av foreningen. Budsjett for Norsk Hydrogenforum 2015 Inntekter Utgifter Kommentar Inntekter Kontingent Bedriftsnettverkprosjekt - forstudie (totalt 1,3 mill kr derav egeninnsats bedrifter ) Utgifter Sekretariat Internasjonalisering/reiser Utgifter, Hannover-messen Variable/uforutsette utg. Hannover EHA-medlemskap European Hydrogen Association regnskap + revisjon NAHA 1000 North Atlantic Hydrogen Association H2-pris 0 Deles ut hvert annethvert år Vaser til H2-prisen 0 Annethvert år, neste 2016 Hydrogenguiden 0 Målsetning om selvfinansiert Medlemsmøter Lunsj, leie av møterom Infomateriale og kommunikasjonsarb Brosjyre/trykksaker, profilering og nyhetspublisering Representasjon, Brussel EHA-møter Websiden Webdesign, webhosting Deltakelse/utstilling på konferanser Uforutsette kostnader Sum Balanse 0 13/16

14 6. Fastsettelse av medlemskontingent 2016 Generalforsamlingen 2014 vedtok å øke kontingenten for 2015 med 20%. Det er fire kategorier medlemskap basert på størrelse og følgende nivå gjelder: Store bedrifter (mer enn 100 ansatte): NOK Mellomstore bedrifter ( ansatte): NOK Små bedrifter(1 20 ansatte), forskningsinstitutter, universitetsinstitutter, organisasjoner, og offentlige aktører: NOK Personlige medlemmer: 600 NOK 7. Valg av nytt styre Valg av styre i Norsk Hydrogenforum for 2015 Innstilling fra valgkomiteen Valgkomiteen vil legge frem følgende forslag til nytt styre: Industri: Styremedlem 2 år; Jon Eriksen fra Hystorsys Vara; 2 år; Åge Skomsvold, Rotoboost Akademia: Styremedlem 2 år; Steffen Møller Holst, Sintef Vara 2 år, Tjalve Svendsen, Prototech Styrets formann velges fra en av de sittende medlemmer for ett år; valgkomitéen foreslår at Steffen Møller Holst velges inn som leder av NHF. Resten av styret som ikke er på valg er: Henning Langaas fra NEL Hydrogen Erik Andersen fra BIL Bjørn Gregert Halvorsen fra HYOP Sabrina Sartori fra UiO Samtlige kandidater er forespurt og har bekreftet sitt kandidatur. Med den sammensetningen det nye styret da vil få, mener vi at statuttenes krav om at styret skal bestå av 3 representanter for norske bedrifter og minst 2 representanter for forskning og høyere utdanningsinstitusjoner er oppfylt. De foreslåtte styremedlemmene er ansatt i virksomhet med medlemskap i NHF, og representerer dessuten forskjellige fagmiljøer/bransjer slik statuttene krever. Med vennlig hilsen Valgkomiteen, Ulf Hafseld og Magnus Thomassen 14/16

15 8. Handlingsplan for NHF i 2015 Styret har fremhevet følgende mål for 2015: 1. Være en aktiv pådriver og støttespiller for utvikling av ny nasjonal hydrogenstrategi i samråd med Enova og andre involverte aktører 2. Synliggjøre NHF og NHFs medlemsbedrifter a. Profilere medlemsbedrifter på Hannovermessen b. Profilere hydrogenmiljøet i Hydrogenguiden c. Profilering av medlemmene på 3. Øke antall medlemmer i NHF a. Få 3 nye medlemmer i løpet av 2015 b. Invitere aktuelle nye medlemmer på medlemsmøter c. Synliggjøre medlemsfordeler 4. Sikre videre støtte for sekretariatsfunksjonen a. Utforme budsjett, plan for aktiviteter i , og holde en god dialog med Innovasjon Norge og Enova og andre myndighetsorganer b. Jobbe videre med Bedriftsnettverkprosjekt c. Igangsette prosess for å få på plass et Arenaprosjekt for hydrogen d. Identifisere andre muligheter for videre finansiering og drift Øvrig arbeid: o Invitere studenter til medlemsmøtene o Oppdatere hjemmesiden med nasjonale og internasjonale hydrogen nyheter. o Utarbeide minst 3 nyhetsbrev i løpet av året. o Videreføre arbeidet med Hydrogenguiden, og i den grad det er mulig være helt selvfinansiert. o Dele ut Hydrogenprisen neste år i o Utarbeide årsrapport for NHF for Medlemsmøter: o 19. mars: Generalforsamling NHF med foredrag o 24. mars: Workshop on Renewable Energy and Hydrogen Export, Trondheim o Høsten 2015: Medlemsmøte/workshop o Flere aktiviteter vil kunne avklares i løpet av året Nettverksbygging og samarbeid: o Opprettholde god kontakt med Enova, statlig og regionalt nivå 15/16

16 o Nordisk samarbeid (Nordisk energiforskning, North Atlantic Hydrogen Association og nordiske hydrogenforeninger) o Europeisk samarbeid (EHA) NHF profilering: Deltakelse på konferanser/seminarer: o Mars: Gasskonferansen (foredrag) Workshop on Renewable Energy and Hydrogen Export o April: Norsk messestand under Hannover-messen (spleiselag NHF + medlemmer) o November: Zerokonferansen Styremøter: o Arrangere minst 4 styremøter i /16

17 Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Norsk Hydrogenforum Balanseoppstilling for perioden IB Bevegelse UB Alle tall i NOK Fordringer 1500 Kundefordirnger Kundefordringer Opptjente ikke fakt. inntekter Andre forskuddsbet driftskostn Andre fordringer Sum fordringer Investeringer 1920 Bankinnskudd Bankinnskudd,kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Utarbeidet

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE EIVIND HODNE STEEN VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE Forfatter: Eivind Hodne Steen Grafisk utforming: Hans Andreas Starheim Trykk: Wittusen & Jensen,

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-2025

Hydrogenstrategi 2014-2025 Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Vedtatt av Akershus fylkeskommune 17.03. 2014 Fylkestingssak 19/14 Innhold Innhold 2 1. Innledning 3 Drivstoff-miks

Detaljer

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 26. - 28. april 2013... 10 4. Årsberetning 2012... 13 4.1 Lederens forord... 13 4.2

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Program s 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon Dataforeningens landsmøte 2014 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1 2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 4 1.1 Dagsorden...4 2. Delegater / deltakere

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO 2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. 2 VÅRE VERDIER: INTEGRITET

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer