Styrets årsberetning og regnskap 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning og regnskap 2009"

Transkript

1 Styrets årsberetning og regnskap 2009

2 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten ble overført fra fylkeskommunene til staten. Hovedoppgavene til Akershus universitetssykehus er pasientbehandling, forskning og undervisning. Helseforetaket har alle de vanlige spesialiteter for somatiske sentralsykehus og leverer spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og rus. Helseforetaket er som en del av spesialisthelsetjenesten knyttet til befolkningens rett til fritt sykehusvalg. Akershus universitetssykehus betjener en befolkning på innbyggere fra Romerike (13 kommuner), bydelene Grorud og Stovner i Oslo samt kommunene Enebakk og Rømskog. Som følge av funksjonsfordeling på tvers av sykehusene i Osloregionen har helseforetaket i tillegg ansvaret for enkelte somatiske spesialiteter for befolkningen fra Follo. Akershus universitetssykehus har 555 somatiske senger fordelt mellom 520 senger på Nordbyhagen i Lørenskog kommune, 28 senger ved Stensby i Eidsvoll kommune og en spesialisert korttidsenhet med 11 senger ved Romsås sykehjem i Grorud bydel. Det er også etablert en enhet for lindrende behandling med 6 senger ved Skedsmotunet sykehjem i Skedsmo kommune. Videre har foretaket 213 psykiatriske senger geografisk fordelt mellom Nordbyhagen (76), Lurud (34), Jessheim (36), Lillestrøm (45) og Grorud (22). Innen barn og ungdomspsykiatri er det geografisk fordelt 22 senger på Lillestrøm og Nordbyhagen. Innen rusbehandling er det fordelt 27 senger på Lurud og Lillestrøm. Helseforetaket disponerer også senger ved Grefsenlia, Skjelfoss og Furukollen, som er direkte finansiert av Helse Sør-Øst. Det kjøpes også et betydelig antall gjestepasientdøgn ved andre foretak. I den somatiske delen av virksomheten har 2009 vært preget av å være det første hele driftsåret for det nye sykehuset på Nordbyhagen. Dette har både medført et nødvendig fokus på å sluttføre de siste deler av det bygget som er tatt i bruk og gjennomføring av justeringer av foretakets driftsmodell. Det er gjennom året gjennomført en rekke tilpasninger av driftsrutiner og intern logistikk til de muligheter det nye sykehuset innebærer. Samtidig har byggeprosessen for fase II av det nye sykehuset fortsatt pågått, blant annet med riving av det gamle sykehuset og oppstart av byggingen av den fjerde sengepiren. Sommeren 2010 blir det overtakelse av et ombygget Nye Nord og byggfase II sluttføres i desember med overtakelse av siste sengepir. Divisjon psykisk helsevern er den største divisjonen på Ahus med 1156 utførte årsverk i Divisjonen tilbyr spesialisthelsetjenester innen psykiatri fra akutte tilstander med øyeblikkelig hjelp på sykehus, til lokalbaserte tjenester ved tre distriktspsykiatriske sentre på Grorud, Lillestrøm og Jessheim. Tilbudene grupperes innenfor fagsøylene for voksenpsykiatri på sykehusnivå, distriktspsykiatriske sentre, barne- og ungdomspsykiatri, rus- og avhengighetsbehandling og voksenhabilitering. I tillegg har divisjonen en egen forskningsavdeling med fokus på forskning som de kliniske miljøene kan dra nytte av i sitt arbeid, og derved kvalitetssikre behandlingstilbud og videreutvikle behandlingsmetodikk. Divisjon psykisk helsevern har i tråd med politiske føringer dimensjonert ressursene mellom DPS og sykehus med 50/50. Dette er et resultat av opptrappingsplanen for psykisk helse og Ahus er fornøyd med å ha greid å differensiere tjenestene i henhold til overordnede anbefalinger. PASIENTBEHANDLING Akershus universitetssykehus skal som områdesykehus gi befolkningen i opptaksområdet et bredt tilbud innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus inklusive forebyggende tiltak. Foretaket kan utføre alle oppgaver med unntak av veldefinerte regionssykehustjenester og landsfunksjoner. Tjenestene skal leveres med en kvalitet og service som tilfredsstiller nasjonale og internasjonale standarder. Helseforetaket hadde i 2009 ca somatiske innlagte pasienter. Dette er en økning på 5 prosent fra Av alle opphold utgjorde dagopphold og døgnopphold. Andelen dagopphold har økt gradvis de siste årene, fra 26 prosent i 2002, til vel 36 prosent i Helseforetaket er et typisk akuttsykehus. Dette gjenspeiles ved at også i 2009 var 74 prosent av alle innleggelser øyeblikkelig hjelp. Tyngden i pasientbehandlingen målt etter poeng registrert for diagnoserelaterte grupper (DRG-poeng), var poeng i Dette er en økning på 4,4 prosent fra 2008, og 2,3 prosent høyere enn forutsatt i årets driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF ( DRG-poeng). Dagopphold utgjør 13,2 prosent av antall totale DRG-poeng, en økning fra 12,5 prosent i 2008 og de foregående 2 årene. Pasienttyngden for sykehusopphold, også kalt DRG-indeks, har for pasienter som hadde opphold over døgnskillet 1,05 i 2009, mot 1,04 i En direkte sammenlikning mellom ulike år må imidlertid kontrolleres og korrigeres for endret pasientsammensetning; innen enkelte pasientgrupper gir selv beskjedne endringer i antall betydelige utslag også på helseforetakets samlede DRG-indeks.

3 Det ble i 2009 utført somatiske polikliniske konsultasjoner. Dette tilsvarer en økning på 3,5 prosent fra 2008, og det er 8,8 prosent lavere enn forventet ( ) i driftsavtalen for I 2009 hadde Akershus universitetssykehus fødsler, mot i Antall operasjoner var i Det har vært en betydelig økning (+ 10 prosent) i antall dialyser fra 2008 til 2009; fra til Antall dagbehandlinger med cytostatika økte i 2009 sammenlignet med 2008; i 2009, mot i Innen psykisk helsevern har det i 2009 fortsatt vært en vekst i antall polikliniske konsultasjoner både innen voksenpsykiatri (VOP) og barn og ungdomspsykiatri (BUP), med en samlet økning på 4 prosent. Antall behandlingsdøgn har vist en samlet tilbakegang på 7 prosent, mens antall behandlingsdager har vist en samlet økning på 5 prosent fra 2008 til reduksjon på 3 prosent fra Plantall var i 2009 på konsultasjoner. Antall behandlingsdøgn i egne avdelinger var 8 466, en økning på 5 prosent fra Plantall var i 2009 på I tillegg til egne behandlingsdøgn ble det i 2009 kjøpt behandlingsdøgn ved eksterne institusjoner. Antall opphold somatikk KVALITET I BEHANDLINGEN De nasjonale kvalitetsindikatorene følges opp månedlig. Innen somatikk er epikrisetiden ca. 71 prosent, og innen psykisk helsevern samlet ca. 72 prosent pr. 3. tertial Måltallene er 80 prosent for somatikk og 100 prosent for psykiatri. Selv om måltallene ennå ikke er nådd, er Ahus sine resultater fortsatt blant de bedre i landet Innen VOP ble det i 2009 utført polikliniske konsultasjoner, en økning på 6 prosent fra Innen BUP ble det i 2009 utført polikliniske konsultasjoner, en økning på 3 prosent fra Dette er en videreføring av en flerårig trend og en følge av økt antall behandlere og aktivitet per behandler. Plantall for 2009 var konsultasjoner for VOP og konsultasjoner for BUP. Antall DRG-poeng somatikk Dag Døgn Innen voksenpsykiatrien ble det i 2009 gjennomført 939 fristbruddskonsultasjoner ved andre institusjoner. Innen VOP ble det i 2009 utført behandlingsdøgn, en reduksjon på 6 prosent fra Innen BUP ble det i 2009 utført behandlingsdøgn, en reduksjon på 13 prosent fra Til sammen utgjør dette en reduksjon på 7 prosent i Plantall for 2009 var behandlings- døgn for VOP og behandlingsdøgn for BUP. Innen rusområdet ble det i 2009 utført polikliniske konsultasjoner, en Antall polikliniske konsultasjoner

4 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Strykninger av elektive operasjoner utgjorde 11,9 prosent i 3. tertial I alt 56 prosent av alle strykninger skyldtes at pasienten var syk eller av andre årsaker ikke møtte opp. Foretaket har i siste halvdel av året iverksatt tiltak for å redusere antall strykninger I henhold til intensjonene etter innflytting i nytt sykehus skulle man drifte uten overbelegg og korridorpasienter. Dette målet ble ikke nådd da man i snitt hadde et korridorbelegg på 0,3 prosent i 3. tertial Dette tilsvarer en til tre pasienter per dag. I tillegg til korridorpasientene ble et lite antall pasienter lagt på ordinære sengerom hvor det allerede lå det planlagte antall pasienter. I vår terminologi kalles dette nå fortetning. Belegget ble vurdert til å være en konsekvens av et høyt antall akuttinnleggelser og korrigerende tiltak ble iverksatt. I akuttpsykiatrisk avdeling var det gjennomsnittlig 1,8 prosent korridorpasienter per desember 2009 mot 7 prosent i korridor i januar. Det synes som om iverksatte tiltak innen divisjonen og avdelingene har bidratt til å redusere antall korridorsenger. Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet er gjennomgående forankret i topp- og linjeledelsen i helseforetaket. Det er avholdt syv møter i kvalitetsutvalget i I kvalitetsutvalget behandles alle hendelser som er meldepliktige til Helsetilsynet i henhold til 3-3 i spesialisthelsetjenesteloven. I den forbindelse vektlegges et overordnet strategisk fokus i forhold til forebyggende tiltak, læringsaspektet og endringer på systemnivå. I tillegg er det fokus på avvikshåndtering, korrigerende tiltak, forebyggende tiltak, ledelsens ansvar, utarbeidelse av pasientsikkerhetsstrategier, implementering av kunnskapsbasert praksis, bruk av kvalitets- indikatorer som styringsverktøy, bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser, prioritering av interne revisjoner, samhandling internt og eksternt samt bruk av tilbakemeldinger fra tilsynsmyndigheter, pasientombud og brukerorganisasjoner. Kvalitetsprosjektets målsetting er å utvikle og implementere et helhetlig kvalitetsstyringssystem som gjør at hele helseforetaket kan bli ISO sertifiserbart etter standarden ISO Kvalitetsenheten er ansvarlig for de seks styrende dokumentene som inngår i en ISO sertifisering (dokumentstyring, avviksbehandling, interne revisjoner, korrigerende tiltak, forebyggende tiltak og ledelsens gjennomgang). I tillegg arbeides det med Antall polikliniske konsultasjoner psykiatri Antall behandlingsdager psykiatri Antall behandlingsdøgn psykiatri utviklingsområder innen kjerneprosessene som er: pasientbehandling, forskning og utvikling, opplæring av pasienter og pårørende, utdanning og opplæring av helsepersonell. Prosesskart for standard pasientbehandlingsforløp er ferdigstillet i tillegg til prosesskart for forskning og utvikling. Arbeidet videre vil pågå med full intensitet gjennom hele neste år, og målsettingen er at hele helseforetaket BUP BUP BUP VOP VOP VOP

5 skal være ISO sertifiserbart innen Det er foretatt en fullstendig reorganisering av dokumentstyring og oppbygging av det elektroniske kvalitetsstyringssystemet (EQS) slik at innholdet tilpasses de lovhjemlede krav til internkontroll og ISO sertifisering. Dette er helt nødvendig for at helseforetaket får et helhetlig, stabilt og brukervennlig kvalitetsstyringssystem. Det er bred deltakelse fra divisjons-, avdelings- og seksjonsnivå i hele helseforetaket for å oppdatere og utarbeide prosedyrer og rutiner i helseforetakets felles elektroniske kvalitetsstyringssystem. Det er pr. i dag ca dokumenter som er lagt inn i EQS. All avviksbehandling skjer i EQS. Meldinger om uønskede hendelser behandles både av nærmeste leder og i de tverrfaglige KAM-gruppene før meldingene oversendes til kvalitetsenheten. Der gjøres det en hendelsesbasert årsaksanalyse, det gis råd om hvilke tiltak som bør iverksettes for å redusere risiko for gjentakelse og meldeplikten til Helsetilsynet, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og andre myndigheter ivaretas. Alle meldepliktige hendelser i henhold til spesialist helsetjenesteloven 3-3 og andre alvorlige hendelser behandles i Kvalitetsutvalget. Det er på alle nivå i helseforetaket kontinuerlig fokus på å lære av uønskede hendelser, og på å iverksette forebyggende tiltak på systemnivå. Når det gjelder tilsyns-, klage- og erstatningssaker, er rapportering i det interne registreringssystemet endret for å sikre større fokus på iverksetting av forebyggende tiltak og læring på divisjons- og avdelingsnivå. Antallet tilsyns- og klagesaker synes å øke i 2009 sammenlignet med Det arbeides kontinuerlig med å få redusert saksbehandlingstiden. Det er fra høsten 2007 etablert et system for å gjøre strukturerte journalundersøkelser innen somatikk for å estimere antall skader, komplikasjoner og uønskede hendelser på avdelings-, divisjons- og helseforetaksnivå. Det er til nå undersøkt tilfeldig uttrukne pasientjournaler fra 2007 og pasientjournaler fra Resultatene viser en reduksjon i antall skader/komplikasjoner/ uønskede hendelser på 20 prosent fra 2007 til Dette indikerer en betydelig forbedring av pasientsikkerheten i helseforetaket Kampanjen Rent sykehus forebygg infeksjoner er gjennomført for å redusere antall sykehusinfeksjoner til under 3 prosent (målt ved de to årlige, nasjonale prevalensundersøkelsene). Virkemidler har vært gjennomgående fokus på håndhygiene og faglig fokus på de viktigste årsaker til sykehusinfeksjoner. Resultatet av målingen i mai var 2,4 prosent og resultatet i november var 2,4 prosent. WHO s sjekkliste for Trygg kirurgi ble etter omfattende informasjonsarbeid implementert fra november 2009 ved alle operasjoner ved sentraloperasjonsavdelingen og ved dagkirurgisk senter. WHO har dokumentert at implementering av sjekklisten reduserer postoperativ mortalitet de første 30 døgn med ca 30 prosent, og postoperative komplikasjoner med mellom 30 og 40 prosent. Foretaket har i 2009 arbeidet videre med utvikling av behandlingslinjer (pasientforløp). I alt fire team har utarbeidet behandlingslinjer i helseforetaket. Disse er for bronkiolitt hos barn, canser coli/recti hos voksne og ved multippel sklerose. Det er påbegynt fire nye behandlingslinjer for pasientkategoriene akutt abdomen, brystsmerter og mistanke om hjerneslag i somatikk samt for behandling med elektrosjokk i akuttpsykiatrisk avdeling. Alle behandlingslinjer som utarbeides, ivaretar også samhandlingen med primærhelsetjenesten. FORSKNING OG UNDERVISNING Akershus universitetssykehus skal ved siden av sin kliniske virksomhet prioritere forskning og undervisning. For å tydeliggjøre betydningen av forskningen vedtok helseforetakets styre en egen fag- og forskningsstrategi i november Forskningen ved Ahus er i positiv utvikling og antall vitenskapelige artikler og avlagte doktorgrader har økt. Pr. 31. desember 2009 var omlag 70 kandidater tatt opp på doktorgradsprogrammet på Akershus universitetssykehus. Totalt for 2009 (nov 08 okt 09) har Akershus universitetssykehus totalt 62,86 publikasjonspoeng mot 49,6 poeng for samme perioden i Det har fra 2003 til 2008 vært en klar økning i antall publikasjoner og i antall publikasjonspoeng, mens antall doktorgradsdisputaser har ligget forholdsvis lavt. Mens det i årene totalt var fem disputaser, var det fire i 2008 og sju i 2009 (prognosen for 2009 var seks). Prognosen for antall doktorgrader i 2010 er åtte og ti i Dette gjenspeiler en gradvis økt forskningsaktivitet, noe som også vises i økningen i antall doktorgradsstipendiater. Utviklingen viser at universitetsfunksjonen er i ferd med å finne sin plass som en naturlig del i sykehusorganisasjonen, også i forhold til den daglige kliniske virksomheten. Flere av sykehusets forskere har vært medieeksponert på grunn av spennende prosjekter og resultater. Her vil vi spesielt nevne professor Torbjørn Omland og hans forskningsgruppe. Det etableres mindre forskningsenheter på divisjon/senter/klinikknivå med kompetanse til praktisk bistand til den kliniske forskningen som drives innen den enkelte enhet. Det er opprettet forskningsseksjoner ved medisinsk divisjon, divisjon for psykisk helsevern, laboratoriemedisinsk senter og barne- og ungdomsklinikken. Forskningssenteret utvider gradvis sin metodestøtte knyttet til forskningsplanlegging og forskningsmetodikk i sin alminnelighet. Forskningsutvalget ved Akershus universitetssykehus ble konstituert høsten 2007, og det består av fem representanter fra Fakultetsdivisjonen og fem fra Akershus universitetssykehus. Lokale forskningsutvalg er opprettet i medisinsk divisjon, kirurgisk divisjon, forskningssenteret og divisjon for psykisk helsevern. Det sentrale forskningsutvalget har hatt åtte møter i 5

6 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS og blant annet drøftet viktige saker som ulike høringer, rutiner for honorering av publikasjoner med adresse Ahus, fremtidig organisering av forskningsaktiviteten ved Ahus etter omorganisering ved UiO, rutiner for interne strategiske forsknings-. midler 2010 og hvordan markedsføre forskingsaktiviteten som pågår ved Ahus. I den forbindelse planlegges det å innføre en markering av fremragende forskning to ganger i året. I løpet av 2009 har sykehuset hatt ca. 400 sykepleierstudenter i praksis. Dette er både 2. og 3. års studenter som har hatt praksis innen kirurgi, medisin, psykiatri og folkehelsearbeid. I tillegg har sykehuset hatt totalt 90 studenter fra studieretningene vernepleie, sosionomi, radiografi, ergoterapi, fysioterapi, bioingeniører og barnevern. Studentene kommer fra Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Oslo, Høgskolen Diakonova, Lovisenberg diakonale høgskole og Diakonhjemmet høgskole. Totalt er det tatt i mot 103 studenter i videreutdanning i sykepleie. Disse studentene har både en tilknytning til Akershus universitetssykehus i form av utdanningsstipend, samt at de tilbys praksisplasser for videreutdanningsstudenter fra andre sykehus. Helseforetaket gir økonomisk godtgjøring til ansatte som tar videreutdanning i anestesi-, intensiv-, operasjons-, barne-, kreft- og nyfødtsykepleie, samt psykisk helsevern. Disse har avtale om bindingstid ved sykehuset. Jordmorutdanningen er et 2-årig studium ved Høyskolen i Oslo, hvor Akershus universitetssykehus tilbyr praksisplass til sju jordmorstudenter. Sykehuset har inngått avtale med Lørenskog kommune om inntak av helsefagarbeider- lærlinger, og det har vært kontakt med Skedsmo kommune om tilsvarende avtale. Det skal også utredes om Akershus universitetssykehus skal ta inn egne lærlinger. 26 hjelpepleiere fra Voksenopplæringen (gammel ordning) har også vært i praksis ved sykehuset i Det er ca 150 medisinerstudenter samt 30 turnusleger som har hatt praksis og undervisning på sykehuset i løpet av Også fysioterapeuter som har obligatorisk turnustjeneste arbeider i sykehuset. I tillegg har sykehuset til enhver tid flere fra ulike yrkesgrupper på hospitering. Denne type hospitering er svært populær. Hospiterings- perioden varierer fra 1 uke til 12 måneder. Hospiteringsplassene våre blir benyttet av f. eks. medisinerstudenter som har tatt utdanning i utlandet og som trenger 12 måneder praksis ved ett norsk sykehus for å få godkjent sin praksis. Det er etablert en egen hospiteringsordning for fastleger i vårt opptaksområde som følges opp av vår praksiskonsulentkoordinator. SIKKERHET OG BEREDSKAP Beredskapsplanen til Akershus universitetssykehus HF bygger på krav og føringer i Lov om helsemessig og sosial beredskap med tilhørende forskrift, samt på Helse Sør-Øst RHF sin helseberedskapsplan. Beredskapsplanverket for Akershus universitetssykehus ble revidert før innflytting i nytt sykehus høsten Det er derfor ikke foretatt revisjon i 2009, med unntak av enkelte justeringer og nødvendige rettinger. Revisjon vil skje i Helse Sør-Øst RHF er i gang med rullering / oppdatering av regional beredskapsplan, endringer dette medfører og som påvirker oss, vil bli tatt inn. Den overordnede delen av beredskapplanen er delt opp i en generell del og en spesiell del. Den generelle del i beredskapsplanen har som formål å sikre at alle ansatte har kjennskap til de systemer som trer i kraft ved sykehuset ved katastrofe eller krise, slik at sykehuset unngår kaos og ineffektivitet i det øyeblikket katastrofen/krisen inntreffer. Den spesielle delen i beredskapsplanen beskriver hvordan ulike scenarier/ hendelser skal håndteres. Det er gjennomført opplæring fire ganger av leger som kan bli katastrofesjef. I tillegg er det også avholdt fire varslingsøvelser. Det var planlagt gjentagelse av dette gjennom høsten, men grunnet pandemisituasjonen er dette ikke gjennomført. De utfordringer som pandemien har gitt, har tilført oss nyttig erfaring når det gjelder beredskapsarbeid. Det har i 2009 vært gjennomført flere eksterne tilsyn og revisjoner knyttet til sikkerhet ved Akershus universitetssykehus, blant annet branntilsyn og mattilsyn. Avvikene påpekt i noen av disse tilsyn og revisjoner følges opp metodisk og ledelsesmessig. PERSONALET Ved utgangen av 2009 hadde helseforetaket ansatte, mot i Av dette var fast ansatte (3 879 i 2008), 655 vikarer med fast lønn (686 i 2008) og 112 ansatte i engasjement (124 i 2008). I tillegg hadde foretaket 450 ekstrahjelper med timelønn (477 i 2008). Blant de ansatte var det 498 leger (443 i 2008), fordelt med 413 innen somatikk og 85 innen psykiatri. Legene fordeler seg med 269 overleger og 229 leger under spesialisering. Sykefraværet utgjorde 9,1 prosent av totalt antall dagsverk. Tilsvarende tall for 2008 var 8,8 prosent. Helseforetaket er en IA-bedrift og har etablert rutiner for oppfølging av sykemeldte og det utarbeides en IA- handlingsplan med konkrete tiltak hvert år i samarbeid med ansattes representanter, ledere og HR. I 2009 ble det utarbeidet overordnet HR- strategi for foretaket. Som et av de strategiske tiltakene ble det vedtatt lederutviklingsprogram som startes opp i Grunnmodulen er obligatorisk for alle ledere og tilbys også til tillitsvalgte og verneombud. Det er videre vedtatt et livsfasepolicydokument hvor tiltakene skal implementeres i I 2009 ble det gjennomført kurs for ledere i konflikthåndtering. HMS Det ble meldt 682 HMS- avvik i Det er en økning i forhold til det totale antallet meldte avvik i 2008 (437). Avvikene er hovedsakelig registret i divisjon for psykisk helsevern,

7 Senter for service og teknikk og divisjon for sykepleie. I divisjon for psykisk helsevern er avvikene knyttet til kategoriene vold/utageringer og verbale trusler. I divisjon for sykepleie er avvikene spredt over flere kategorier, men med en hovedvekt innenfor stikkskader, smittevern og stress/organisering og tilrettelegging av arbeidet. I 2009 ble det gjennomført 25 risikoanalyser i foretaket. Flere av disse i forbindelse med opprettelse av ny avdeling innen spesial- psykiatrien, riving av gammelt sykehuset på Nordbyhagen, bygging av sengepir 1, ergonomi og smittevern. Det ble gjennomført 16 interne revisjoner innen kjemikalier, strålevern, brannvern og generelt HMS i avdelinger innen divisjon for psykisk helsevern og i somatikken. Som en oppfølging av revisjonene vil blant annet følgende tiltak iverksettes: Brannvernleder vil som oppfølging av revisjonene gjennomføre brannvernopplæring for alle ansatte i avdelingene og bistå med råd. Bedret dokumentasjonen på gjennomført opplæring og prosedyrer i IK/HMS-systemet. Foretaket har i 2009 utarbeidet et eget e-læringskurs i strålevern. Dette har også flere andre sykehus i Norge tatt i bruk. I 2009 gjennomførte 170 personer denne opplæringen, i tillegg er det gitt klasseromsundervisning til 33 personer. I 2009 er det gjennomført 158 helsekontroller av ansatte som har lovpålegg om dette, jfr. arbeidsmiljøloven og forskrifter. Helseforetakets arbeidsmiljøutvalg har hatt ti møter i Helseforetaket har hatt to hovedverneombud i 100 prosent stilling. Vernetjenesten ved Ahus er for øvrig organisert i tråd med organisasjonskartet og er representert på alle ledernivå i helseforetaket. Vi har i 2009 hatt 123 verneområder/verneombud. Enkelte verneombud har tilleggsfunksjon som koordinerende verneombud på ledernivå 3 eller divisjonsverneombud på ledernivå 2. Arbeidstilsynet i Oslo og Akershus gjennom- førte i 2008 tilsyn ved sykehuset i forbindelse med sykehuskampanjen God Vakt!. Foretaket ble etter tilsynet gitt to pålegg vedrørende avviksrapporteringssystemet og HMSopplæring for linjeledere. Påleggene ble lukket i juni 2009, på grunnlag av gjennomført og videre planlagt arbeid. Ahus deltar i nasjonalt miljø- og klimaforum for spesialisthelsetjenesten. I 2009 mottok Ahus miljøprisen fra Akershus Venstre, på bakgrunn av Nye Ahus fokus på gjenvinning ved riving av høyblokka og energiforsyningen for nytt sykehus. Helse Sør-Øst RHF har økt fokus på miljøriktige anskaffelser, og Ahus bidrar i det regionale arbeidet. Gjennom å ta i bruk elektronisk bestilling har papirforbruket gått ned på Ahus. Innkjøpt antall A4-ark har gått ned med ca 33,9 prosent fra 2008 (50,4 tonn) til 2009 (33,3 tonn). Det har også i 2009 vært fokus på gjenbruk av varer fra gammelt sykehus og salg av brukbart utstyr. Ahus samarbeider med Posten og Coca Cola Drikker for å påvirke Ruter til å tilpasse kollektivtilbudet etter behovet til ansatte og pasienter. Sykehusledelsen og styret besluttet i budsjettprosessen høsten 2009, å innføre betaling for ansattes parkering. Total avfallsmengde er redusert med 107 tonn i Den store forskjellen har sammenheng med flytting i 2008, som medførte større avfallsmengde. Det er positiv utvikling i forhold til renhetsgrad for miljø, som også gir positivt utslag på kostnader. Gjennomsnittlig renhetsgrad for 2009 var 82,3 prosent. Det ble gjennomført følgende opplæringstiltak innen HMS i 2009: Grunnopplæring for ledere og verneombud. Temakurs - Elektronisk stoffkartotek, ECO-online. I tillegg gjennomføres skulder ved skulder opplæring for alle stoffkartotekansvarlige ved behov. Temakurs - ergonomi riktig arbeidsteknikk. Temakurs - PULS-måler n gjennomføret en samling for alle ledere og kontaktpersoner etter at undersøkelsen var gjennomført. Temakurs Risiko og sårbarhetsanalyse. Temakurs smittevern som en del av grunnopplæringen HMS. Varsel om pålegg i forbindelse med avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser er oversendt fra Arbeidstilsynet i juni Arbeidstilsynet mener at arbeidstakerne kan bli utsatt for uheldige belastninger relatert til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. På bakgrunn av pålegget vil foretaket utarbeide en tidfestet handlingsplan for å sikre at slike mulig uheldige belastninger ikke inntreffer, samt rapportere på oppfølging og effekt av planen. MILJØ Miljøledelse er en del av det systematiske HMS- arbeidet med oppfølging i linjen, og direktør for senter for service og teknikk er ledelsens representant. Miljøgruppa jobber med strategisk handlingsplan for miljø. For å håndtere restavfall, med unntak av risiko- og patologisk avfall, benytter helseforetaket Ragn Sells. Når det gjelder smitte/ risikoavfall og biologisk avfall, benyttes Oslo kommune ved renholdsetaten. Aviser, blader, plast med mer leveres gratis til gjenvinning. Det er økt fokus på sortering og gjenvinning i nytt sykehus. Gjennom energiledelseprosjekt i Helse Sør-Øst RHF, følger HF ene energibruken tett. Måltall for nytt sykehus var 335 kwh/m2, men etter første driftsåret er forbruket 20 prosent høyere. Totalt var energibruken på Ahus HF 355 kwh/m2 i Energinet brukes som verktøy for energioppfølging, og det jobbes nå med å komplettere det nye sykehuset med flere målere. 7

8 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Brennbart avfall 63,4 % Usortert produksjonsavfall 17,7 % Papp, ren 8,4 % Makulator til forbrenning 1,5 % Sams, papir/papp 2,5 % Våtorganisk avfall 1,3 % Papir, usortert 1,1 % Kontorpapir 0,4 % Blandet EE-avfall 0,7 % Flis 1,1 % Fettutskiller 0,4 % Blandet metaller 0,5 % LU-PE oljeblandet 0,1 % Bly akkumulatorer 0,2 % Diverse 0,5 % Energibruk GWh/år Damp Varme Kjøling Nytt sykehus Olje Elektrisitet Mål LIKESTILLING Kjønnsfordelingen blant ansatte i helseforetaket har i lengre tid vært relativt stabil med en kvinneandel på i overkant av 79 prosent. På direktørnivå var det i desember prosent menn og 32 prosent kvinner. Avdelingssjefene var representert med 66 prosent kvinner og 34 prosent menn. I sykepleiergruppen var det 91 prosent kvinner og 9 prosent menn. Blant overlegene var kvinneandelen økt fra 33 til 36 prosent mens andelen menn var 64 prosent. Blant underordnede leger var det i prosent kvinner og 41 prosent menn. langvarige driftsbrudd i bygningsmessig infrastruktur. Likevel har det vært omfattende justering og tilpasningsaktivitet, spesielt på logistikksystemene i siste kvartal 2008, som også fortsatte i hele Byggeprosjektets fase 2 representerer ca. 10 prosent av de totale investeringer og inneholder bl.a. ferdigstillelsen av den siste sengepiren (112 senger), ombygging av Nye Nord-fløyen til pasienthotell (73 senger), kontorarealer m.m., et nytt hovedkjøkken og bygging av institusjon for brukere av illegale rusmidler. Prosjektets fase 2 skal være avsluttet ultimo 2010, med ferdigstillelse av utomhusarbeider våren senter og etablering av divisjon for sykepleie. BRUKERRÅDET Brukerne har vært representert i styringsgruppe og enkelte prosjektgrupper relatert til nytt sykehus. Prosjektene har arbeidet med å utvikle og tilpasse driften i nytt sykehus. Brukerrådet har møterett som observatører i foretakets styre og er representert i kvalitetsutvalget og i samarbeidsutvalget mellom Ahus og kommuner/bydeler. Brukerrådet ved Ahus har seks-åtte møter i året og behandler saker som har konsekvenser for pasienter og pårørende. 8 Ved etablering av interne utvalg og råd tilstrebes en representativ kjønnsfordeling. Det fokuseres også på lik kjønnsfordeling i rekrutteringen. NYTT SYKEHUS Utbyggingen av det nye sykehuset på Nordbyhagen er ledet av byggherreorganisasjonen Nye Ahus, som er etablert av Helse Øst RHF. Ved utgangen av 2008 var 100 prosent av byggeprosjektets fase 1 ferdigstilt. Fase 1 innebærer de nye bygninger bortsett fra sengepir S-1 og enkelte deler av de gamle bygninger som har driftsfunksjoner som betjener det nye sykehuset som er ferdigstilt. Innflyttingen høsten 2008 gikk fra et byggteknisk perspektiv etter planen. Siden fullskala oppstart i oktober 2008 har det ikke vært alvorlige eller Det nye sykehuset vil, etter gjennomføringen av den pågående fase 2, betjene et opptaksområde med innbyggere. Sykehuset vil bli kvm, hvorav kvm i nybygg. Det er lagt til rette for en effektiv utnyttelse av potensialene som ligger i nytt bygg, utstyr og IKT. For å kunne realisere målsetningene for det nye sykehuset, er det gjennomført en rekke omstillingsprosjekter for å sikre effektiv organisering og drift i det nye sykehuset. Dette er prosjekter som vil legge til rette for nye arbeidsformer og organisasjonsløsninger i nytt sykehus samt sikre en best mulig utnyttelse av det potensialet som ligger i nye IKT- og logistikkløsninger. Eksempler på prosjekter er etablering av et dagkirurgisk senter, etableringen av et felles laboratoriemedisinsk FORTSATT DRIFT 1. januar 2002 ble det inngått avtale med Helse Sør-Øst RHF om leveranse av spesialisthelsetjenester og avtalen revideres årlig. I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Statens ansvar for helseforetakene er regulert i Lov om helseforetak. Konkurs og gjeldsforhandling etter konkursloven kan ikke åpnes i helseforetak, jf. lovens 5. INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET De samlede investeringene i 2009 er på 69,8 mill. kroner mot mill. kroner i 2008.

9 Investeringene i 2008 var hovedsakelig investering i nytt sykehus på mill. kroner, samt programvare knyttet til nybygg på 38 mill. kroner og investeringer i Jessheim DPS på 38 mill. kroner I 2009 har Ahus investert 58,6 mill kroner i IKT i diverse prosjekter tilknyttet nytt sykehus. Utover dette er det investert 6 mill kroner i bygg og eiendom, samt 5,1 mill kroner i MTU. Regnskapet viser ytterligere 48,9 mill kroner i investeringer. Dette knytter seg til anlegg i forbindelse med nytt sykehus i 2008, og har ikke hatt likviditetseffekt i Pr. 31. desember 2009 utgjorde kortsiktig gjeld 13 prosent av samlet gjeld. Egenkapitalandelen var på 8,4 prosent. Foretakets likviditetsbeholdning pr. 31. desember 2009 var 148,2 mill. kroner i form av kontanter og bankinnskudd, inkludert innestående på driftskonto med 41,4 mill. kroner og skattetrekkskonto med 92,3 mill. kroner. Kontantstrømmen i 2009 var totalt sett positiv med 9,5 mill. kroner. Foretaket kostnadsførte i ,5 mill. kroner i pensjonskostnader utover betalt pensjonspremie. Dette bedret seg fra våren Kostnadsnivået i den somatiske delen av virksomheten har gjennom hele året vært høyere enn budsjettert, spesielt knyttet til innleie og overtid men også når det gjelder kostnader knyttet til dyre biologiske legemidler og gjestepasienter (pasienter fra foretakets opptaksområde som behandles ved andre sykehus). Fra november er kostnadsavviket knyttet til innleie betydelig redusert i forhold til tidligere måneder. Regnskapet for 2009 er avlagt etter samme prinsipper som for 2008, 2007, 2006 og Helseforetaket har ikke fri egenkapital pr 31. desember STYRET Det ble oppnevnt nytt styre i foretaksmøtet 27. mars Det ble avholdt valg på ansattes representanter til styret ved Akershus universitetssykehus HF 10. mars Etter valget fremsatte tre ansatte klage på gjennomføring av valget og fremmet krav om at den ene fremlagte stemmelisten måtte underkjennes. Valgstyret behandlet klagen i møte 30. april 2009 og oversendte saken til behandling i bedriftsdemokratinemnda. Bedriftsdemokratinemnda behandlet klagen i sitt møte 5. februar I nemndas kjennelse fremgår det at klagen tas til følge. Valget av ansattes representanter til styret ved Ahus 10. mars 2009 oppheves og nytt valg må gjennomføres. Ved utgangen av 2009 har styret for Akershus universitetssykehus hatt følgende medlemmer: Peder Kr. Olsen (styreleder), Leif Frode Onarheim (nestleder), Margrethe Snekkerbakken, Caroline Engelsrud Salberg, Trond Jensrud, Stein Arne Evensen, Bente Fredheim, Lise Bekkevold Langdal, Finn W. Halvorsen, Elna Knutsen, Kai Øivind Brenden. Styret ser at 2009 har vært et krevende og turbulent år for foretaket og takker alle ansatte for deres innsats gjennom året. Erik Kreyberg Normann gikk av fra sin stilling som administrerende direktør i september Styret vil rette en spesiell takk til ham for hans ledelse av foretaket gjennom planlegging av og innflytting i nytt sykehus. Ahus overtok i 2008 bygningsmassen til nytt sykehus. Dette medførte en investering på mill. kroner. Finansieringen av prosjektet dekkes av langsiktig gjeld, samt kortsiktig gjeld og tilskudd fra morselskapet Helse Sør-Øst RHF. Lørenskog, 25. mars 2010 ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Akershus universitetssykehus hadde i 2009 en omsetning på mill. kr, mot mill. kroner i Peder Kr. Olsen STYRELEDER Leif Frode Onarheim NESTLEDER Margrethe Snekkerbakken STYREMEDLEM Regnskapsresultatet ble minus 211,5 mill. kroner i forhold til resultatkravet for Årsakene til dette betydelige avviket er delvis kostnadsføring av ca 50 mill kroner knyttet til endringer i åpningsbalansen for det nye sykehuset og delvis utfordringer med den somatiske delen av driften. Caroline F. Salberg STYREMEDLEM Stein Arne Evensen STYREMEDLEM Trond Jensrud STYREMEDLEM Arne Bakka STYREMEDLEM Bente Fredheim STYREMEDLEM Finn W. Halvorsen STYREMEDLEM Tidlig i året hadde foretaket utfordringer med aktiviteten og således med å oppfylle planlagt inntektsnivå. Elna Knutsen STYREMEDLEM Kai Øyvind Brenden STYREMEDLEM Øyvind Graadal KONST. ADMINI- STRERENDE DIREKTØR 9

10 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsregnskap 2009 RESULTATREGNSKAP (Alle tall i NOK 1000) Note nr Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad Lønn og annen personalkostnad Ordinære avskrivninger 4, Nedskrivning 4, Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekt 6, Finanskostnad 6, Netto finansposter RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ÅRSRESULTAT Overført fra strukturfond Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller Overføringer til/fra annen egenkapital Sum overføringer

11 BALANSE (Alle tall i NOK 1000) EIENDELER Note nr Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle driftsmidler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Note nr Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller 0 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt 0 0 Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til Helse og omsorgsdepartementet 0 0 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Driftskreditt 0 0 Betalbar skatt 0 0 Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD EGENKAPITAL OG GJELD

12 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Alle tall i NOK 1000) KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Årsresultat Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige resultatposter uten kontanteffekt Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved salg av driftsmidler 260 Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Avgang anleggsmidler uten kontanteffekt Inn-/utbetalinger ved utlån Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring driftskreditt 0 Inn-/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av øvrig kortsiktig gjeld 0 Endring foretakskapital uten kontanteffekt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

13 NOTER NOTE 1 - INNTEKTER (Alle tall i NOK 1000) BASISRAMME Basisramme AKTIVITETSBASERT INNTEKT Behandling av egne pasienter i egen region 1) Behandling av pasienter internt i egen region Behandling av egne pasienter i andre regioner 2) Behandling av andre pasienter i egen region 3) Poliklinikk, laboratorie og radiologi Andre aktvitetsbaserte inntekter Sum akvititetsbasert inntekt ANNEN DRIFTSINNTEKT Øremerket tilskudd til psykisk helsevern Øremerket tilskudd ti Raskere tilbake Øremerkede tilskudd til andre formål Inntektsføring av investeringstilskudd 4) Driftsinntekter fra apotekene 5) Andre driftsinntekter Sum annen driftsinntekt Sum driftsinntekter ) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienter innenfor Helse Sør-øst RHF sitt sørge for - ansvar. 2) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av pasienter innenfor Helse Sør-Øst sitt sørge for - ansvar. 3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter). 4) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd. 5) I regnskapet for foretaksgruppen er salg fra Sykehusapotekene HF til foretak i Helse Sør-Øst RHF eliminert Inntekter knyttet til aktivitet innenfor Raskere tilbake er klassifisert som annen driftsinntekt, og er inntektsført som øremerket tilskudd til andre formål. DRIFTSINNTEKTER PR VIRKSOMHETSOMR Somatiske tjenester Psykisk helsevern Tverrfaglig spes. behandling for rusmisbrukere Annet 0 Eliminieringer (benyttes kun av RHF) Sum driftsinntekter pr virksomhetsområde DRIFTSINNTEKTER FORDELT PÅ GEOGRAFI Pas. hjemmehørende i HSØ opptaksområde Pasienter hjemmehørende i resten av landet Pasienter hjemmehørende i utlandet Sum driftsinntekter fordelt på geografi AKTIVITETSTALL Aktivitetstall somatikk Antall DRG-poeng iht sørge-for ansvaret Antall DRG-poeng iht eieransvaret Ant. ref. poeng for somatisk pol.klinisk aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner ) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienter innenfor Helse Sør-øst RHF sitt sørge for - ansvar. 2) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av pasienter innenfor Helse Sør-Øst sitt sørge for - ansvar. 3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter). 4) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd. 5) I regnskapet for foretaksgruppen er salg fra Sykehusapotekene HF til foretak i Helse Sør-Øst RHF eliminert Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere. DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig homogene. Inntektene i DRG-systemet er i 2009 sat til 40 % av full DRG-pris, det vil si kr ,80 per DRG-poeng. NOTE 2 - VARER (Alle tall i NOK 1000) KJØP AV HELSETJENESTER Kjøp fra off. og private helseinst. somatikk Kjøp fra utlandet somatikk 6 Kjøp fra off. og private helseints. psykiatri Konserninterne gjestepasientkostnader Sum gjestepasientkostnader Innleie av vikarer Kjøp av ambulansetjenester Andre kjøp av helsetjenester Sum kjøp av helsetjenester VAREBEHOLDNING* Sentrallager Sterillager Blodlager Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer Øvrige beholdninger Sum varebeholdning Anskaffelseskost Bokført verdi VAREKOSTNAD Kjøp av medisinsk forbruksmateriell Andre varekostnader Sum varekostnad * Varebeholdning i Helse Sør-Øst RHF relaterer seg til etablering av sentralt forsyningslager for foretaksgruppen. 13

14 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 NOTE 3 - LØNNSKOSTN. ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER MM. (Alle tall i NOK 1000) LØNNSKOSTNADER Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift Andre ytelser balanseførte lønnskostnader egen ansatte Sum lønn og andre personalkostnader Lønn og andre ytelser til adm.dir (alle tall i NOK) Lønn Pensjonsutgifter Andre godtgjørelser Sum Styrehonorar Herav styrehonorar til styrets leder Annen godtgjørelse Gjennomsnittlig antall ansatte Gjennomsnittlig antall årsverk Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm.dir/styreleder eller andre nærstående parter. REVISOR Avtalt revisjonshonorar for 2009 utgjør kr inkl. mva, mens rådgivning fra revisor er fakturert med kr inkl. mva i Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier: Lovpålagt revisjon Utvidet revisjon Andre attesjonstjenester Skatte- og avgiftsrådgivning Andre tjenester utenfor revisjon Sum honorarer til revisor NOTE 4 - IMMATERIELLE DRIFTSMIDLER (Alle tall i NOK 1000) Forskning og utvikling Anlegg under utførelse Sum immaterielle eiendeler Anskaffelseskost Korrigeringer IB 0 Åpningsbalanse korrigert Tilgang Tilgang virksomhetsoverdragelse Avgang virksomhetsoverdragelse HR/IKT Avgang Fra anlegg under utførelse Anskaffelseskost Akk. avskrivn Akk. nedskrivn Balanseført verdi Årets ord. avskrivninger Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT 0 Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon 0 Årets nedskrivninger 0 Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT 0 Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon 0 herav avskr. som knytter seg til åpningsbalanse 0 Balanseførte lånekostnader 0 Foretaksgruppen benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til : * EDB-programvare 5 * Anlegg under utførelse Avskrives ikke 14 Alle tall inkl. mva NOTE 5 - VARIGE DRIFTSMIDLER (Alle tall i NOK 1000) Tomter og boliger Bygninger Anlegg under utførelse EDB programvare Medisinskteknisk utstyr Transportmidl. og annet Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost Korrigeringer IB 0 Åpningsbalanse korrigert Tilgang Avgang Fra anlegg under utførelse Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Balanseførte lånekostnader Balanseførte lånekostnader Foretaksgruppen benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden er beregnet til : * Personalboliger Avskrives ikke * Tomter Avskrives ikke

15 NOTE 6 - POSTER SOM ER SLÅTT SAMMEN I REGNSKAPET (Alle tall i NOK 1000) Andre driftskostnader Transport av pasienter Bygninger og kontorlokal., inkl. energi og forskning Leiekostnad MTU, maskiner, inventar ol Fremmede tjenester Reparasjon og vedlikeholdskostnader Kontor- og kommunikasjonskostnader Lisens- og patentkostnader Reisekostnader Øvrige driftskostnader Andre driftskostnader Finansinntekter Resultatandel tilknyttet selskap Renteinntekter i foretaktsgruppen Helse Sør-Øst 0 0 Andre renteinntekter Andre finansinntekter (agio) Finansinntekter Finanskostnader Resultatandel tilknyttet selskap Rentekostnader i foretaksgruppen Helse Sør-Øst Andre rentekostnader 4 0 Andre finanskostnader (disagio) Finanskostnader Fordringer Konsernkonto Kundefordringer Fordringer på foretak i foretaksgruppen HSØ Opptjente pasientinnt. (inkl. pasienter under beh.) Forskuddsbetalte kostnader Kortsiktige finansinvesteringer 0 Øvrige kortsiktige fordringer Fordringer Annen kortsiktig gjeld Konsertkonto (driftskreditt) 0 Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen HSØ Påløpte feriepenger Påløpte lønnskostnader Kortsiktig gjeld til tilknyttede selskaper Mottatte forskuddsbetalinger Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld NOTE 7 - PENSJONER (Alle tall i NOK 1000) Akershus universitetssykehus HF har pensjonsordninger som omfatter i alt personer, hvorav er yrkesaktive, er oppsatte og er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnprinsippet. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tarifffestede tjenespensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningene. Felles kommunal pensjonsordning, pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse, SPK, Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Oslo pensjonsforsikring AS. I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til 66 år. AFP etter 65 år er dekket med tilskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte multiemployer plan. Pensjonsforpliktelse Brutto påløpte pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Ikke res.ført tap(gev) på est- og planavvik inkl. ag Netto balanseført forpliktelse inkl. arb.giv.avgift Herav balanseført netto pensjonsforpl. inkl aga Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga Spesifikasjon av pensjonskostnad Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført estimatendring/-avvik Arbeidsgiveravgift Årets netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,3 5,3 Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,8 5,6 Uttakstilbøyelighet AFP Årlig lønnsregulering 4 4,5 Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,75 4,25 Pensjonskostnaden for 2009 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt for Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2009 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon. Demografiske forutsetninger Med hensyn på dødlighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i pensjonskassens forsikringstekniske beregningsgrunnlag. 15

16 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS NOTE 8 - FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER OG GJELD (Alle tall i NOK 1000) Finansielle anleggsmidler Lån til foretak i samme foretaksgruppe Fordringer mot Helse- og omsorgsdepartementet Langsiktige fordringer Investering i tilknyttet selskap Eierandel KLP Sum fiansielle anleggsmidler Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLP antas det at medlemmene får tildelt aksjer. Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe Gjeld til Helse- og omsorgsdepartementet Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Herav langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år NOTE 9 - KONTANTER OG BANKINNSKUDD (Alle tall i NOK 1000) Bundne kontoer Innestående skattetrekksmidler Andre bundne kontoer Sum bundne kontoer Akershus universitetssykehus HF har en kredittramme på 0 mill. kroner tilknyttet konsernkontoordningen. Av trekkrammen er det benyttet 0. mill. kroner. Trekk på konsernkontoordningen er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksgruppen. NOTE 10 - EGENKAPITAL (Alle tall i NOK 1000) Egenkapital Foretakskapital Annen innsk. EK Annen egenkap. Total egenkap. Inngående balanse Korrigeringer IB, spes. nedenfor Åpningsbalanse korrigert EK transaksjoner, spes. nedenfor (03/1) Overføring Sykehuspartner (03/2) Konv. gjeld til EK nytt sykehus Overføring av strukturfond Minoritetsinteresse Årets resultat Egenkapital Akershus universitetssykehus HF overførte IKT-ansatte samt IKT-relaterte anleggsmidler til Helse Sør-Øst RHF ved Sykehuspartner i Virksomhetsoverdragelsen er skjedd som et tingsuttak i form av en kapitalnedsettelse på kr i Akershus universitetssykehus HF. NOTE 11 - EIERS STYRINGSMÅL (Alle tall i NOK 1000) Årsresultat Overføring fra strukturfond Korrigering for endrede levetider Korrigert resultat Herav økte pensjonskostnader som er blitt unntatt fra resultat Resultat jr økonomiske krav fra HOD Resultatkrav fra HOD Avvik fra resultatkrav NOTE 12 - ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER (Alle tall i NOK 1000) Legepermisjoner Investeringstilskudd Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Avsetning for overlegepermisjoner omfatter 241 overlege- og psykologspesialistårsverk. Uttakstilbøyeligheten er satt til 68 % for overlegestillingene og 30 % for psykologspesialister. Overordnede leger og spesialister i Akershus universitetssykehus HF har avtalefestet rett til fire måneder studiepermisjon hvert femte år. Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene lønn. Lønnen kostnadsføres og avsettes som en langsiktig forpliktelse etter hvert som retten opparbeides. Uttakstilbøyeligheten kan variere mellom foretak i Helse Sør-Øst RHF og internt mellom de enkelte avdelinger i foretakene. NOTE 13 - NÆRSTÅENDE PARTER (Alle tall i NOK 1000) Beskrivelse av hvem som er nærstående parter (hvem og forholdet). Transaksjoner, vederlagsfrie overføringer og avtale med disse når slike opplysninger kan være av betydning for regnskapsbrukerens vurdering av foretaket. Definisjon av nærstående parter To parter er nærstående dersom den ene part har bestemmende innflytelse eller betydelig innflytelse på foretakets strategi og operative valg. Avtalepart Avtalen gjelder Avgitt tilskudd 2009 Akershus Krets av Norske kvinners sanitetsforening Østre Bærum sanitetsforening Drift av NKS sykehotell, samt leie av lokaler til rehabiliteringspost på Ahus Drift av barnehabiliteringssenteret Gartnerveien Habiliteringssenter NOTE 14 - UNIVERSITETER OG HØYSKOLERS RETTIGHETER TIL AREALER I HELSEFORETAK (Alle tall i NOK 1000) Det skal gis informasjon om universiteter og høyskolers bruksrettigheter (antall kvadratmeter, type lokaler) og hva dette innebærer juridisk. Universitetet i Oslo: Ahus har ansvaret for undervisning av medisinstudenter. Universitetet i Oslo har rett til å benytte 640 kvm av Akershus universitetssykehus HF sine lokaler til undervisning og forskning. Foretaket kan ikke selge, pantsette eller på annen måte disponere over faste eiendommer hvor universitet har rettigheter, uten skriftlig samtykke fra Undervisnings- og forskningsdepartementet, eller den departementet gir myndighet.

17 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT OM REGNSKAPET Årsegnskapet er satt opp i samsvar med regn-skapslovens bestemmelser og god regnskaps-skikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene. Staten overførte formuesposisjonene knyttet til spes-ialisthelsetjenesten i helse-regionene øst og sør til nåværende Helse Sør-Øst RHF 1. januar Virksomhetsoverføringene skjedde som tingsinnskudd og transaksjons-prinsippet ble lagt til grunn. Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonerte til Helse Sør-Øst RHF med regnskapsmessig virk-ning I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet uavhengige tekniske miljøer høsten 2001 takster for bygg og tomter basert på gjenskaffelsesverdi. I gjenskaffelsesverdien ble det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler ble gjenskaffelseskost beregnet. Tilsvarende ble gjennomført i 2003/2004 i tilknytning til overføringen av rusomsorgen. I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2002 ble det diskutert om foreliggende takster burde nedjusteres i forhold til forventninger om nivået på fremtidige kontantstrømmer (bevilgninger). Basert på verdier fastsatt av daværende Helsedepartementet ble regnskapet for 2002 avlagt med foreløpig åpningsbalanse der verdiene på bygg var lavere enn takst-verdiene. Ved regnskapsavleggelsen for 2003 ble åpningsbalansen verdsatt til gjensanskaffelsesverdi, dvs. tilsvarende takstene utarbeidet høsten Dette ble basert på at helseforetakene er non-profit-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital, og at bruksverdi dermed representerer virkelig verdi for anleggsmidler. Det ble samtidig gjort fradrag for overførte anleggsmidler der det pr var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden. Av Ot.prp. nr 56 ( ) fremgår det at det ikke kan forventes at helseforetakene fremover vil kunne gjenskaffe anleggsmidler tilsvarende de verdier som ble skutt inn i åpningsbalansen pr Helse- og omsorgsdepartementet besluttet derfor i 2002 at en andel av innskutt egenkapital skulle tilføres et strukturfond. Fondet skulle benyttes til å dekke meravskrivninger på differansen mellom gjenanskaffelseskost i åpningsbalansen og forventet anleggskapital i fremtiden. Gjennom St.prp. nr 1 ( ) ble det vedtatt en økning i årlige bevilgninger på 1,67 mill kr. som sammen med basisbevilgninger for gjenanskaffelse og vedlikehold skal gi dekning for opprettholdelse av den fulle verdi av varige driftsmidler. Behovet for det opprinnelige strukturfondet falt dette bort, og restverdien ble overført til Annen innskutt egenkapital pr Overføring av virksomhet mellom helseforetak skjer til bokført verdi som forutsettes å representere bruksverdi. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Regnskapet for foretaksgruppen omfatter morselskapet Helse Sør-Øst RHF og alle underliggende helseforetak. Regnskapet for foretaksgruppen er utarbeidet som om gruppen var én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom foretakene i gruppen er eliminert. Alle bevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet føres via det regionale helseforetaket. DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP Datterselskap vurderes etter kostmetoden i foretakets regnskap. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når det har oppstått verdifall som skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Helse Sør-Øst RHF har eierandeler i Luftambulansetjenesten ANS, Helseforetakenes innkjøpsservice AS og Norsk Helsenett AS. Eierandelene i de tilknyttede selskapene er presentert etter egenkapitalmetoden. PRINSIPPER FOR INNTEKSTFØRING Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre: Fast grunnfinansiering (basis) fra eier, akt-ivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Grunnfinansieringen består av basisramme drift og avskrivningstilskudd. Grunnfinansieringen tildeles foretakene fra Helse Sør-Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket. Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter (ISF= innsatsstyrt finansiering), polikliniske inntekter (refusjoner fra NAV og egenandeler), gjestepasientinntekter, inntekter fra selvbetalende pasienter og salg av laboratorie- og røntgentjenester. Oppførte ISF-inntekter er basert på koding i Norsk Pasient Register (NPR). Det er noe usikkerhet med hensyn til kvaliteten på kodingen. Dette gjelder alle regioner og ikke spesielt Helse Sør-Øst. Gjennomganger har vist at det forekommer både positive og negative avvik. Det er fokus i helseforetakene på betydningen av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. Gjestepasientoppgjør føres brutto gjennom ISF-inntekt og kjøp av helsetjenester fra andre regioner/private helseintstitusjoner. Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er inntekter fra apotekene og fra kommuner knyttet til utskrivningsklare pasienter. I tillegg har helseforetaket salgsinntekter fra kantine og leieinntekter fra personalboliger. I tillegg gis det som driftstilskudd øremerkede midler til opptrappingsplan innen psykiatri, samt øremerkede statstilskudd. Øremerkede tilskudd inntektsføres når aktivitetene gjennomføres og i takt med kostnadene som er knyttet til gjennomføringen av de aktiviteter som tilskuddet er knyttet til. Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden den knytter seg til, mens ISF-inntekter og poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført. Andre inntekter inntektsføres i den perioden varen/ tjenesten er levert. KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOST- ER Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelige verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives lineært over forventet brukstid. Anleggsmidler nedskrives dersom de ikke lenger vil være i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag på langsiktig gjeld vises som langsiktig gjeld. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. VAREBEHOLDNINGER Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. VALUTA Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år samt en kostpris på over kr ,-. Driftsmidler avskrives fra det tidspunkt de tas i bruk. Dersom gjenvinnbart beløp av drifts-midler er lavere enn balanseført verdi foretas en nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. FORSKNING OG UTVIKLING Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. PENSJONER Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader. Pensjonsordningene behandles som Multiemployer plans. Dette innebærer at de enkelte helseforetaks forpliktelser og kosntader beregnes som ideelle/ proporsjonale andeler av de samlede forpliktelser i den aktuelle Multiemployer pan i henhold til den internasjonale standard IAS19. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i fprpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av det største av brutto pensjonforpliktelse eller pensjonsmidler. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Trekk på konsernkontoordningen er klassifisert som kortsiktig gjeld, og presentert på egen linje i kontantstrømoppstillingen. Likviditetsbeholdningen består av bundne midler og bankkonti utenfor konsernkontoordningen. KONSERNKONTOORDNING Innskudd og gjeld på konsernkontoen er klassifisert som kortsiktig fordring/gjeld mot Helse Sør-Øst RHF i det enkelte helseforetak. Renteinntekter-/kostnader er behandlet som konserninterne renter i helseforetaket. Eiendomsoverdragelser i forbindelse med reformen. Alle formaliteter rundt overdragelse av bygg og tomter er ikke endelig avklart. Det gjenstår arbeid med oppmåling og fradeling av enkelte eiendommer, delingsforretninger, nemdbehandling og avklaring med tidligere eier. Formell overskjøting mangler fortsatt for noen eiendommer. Det aller meste er avklart, men det foreligger noe usikkerhet rundt eierskap til bygg og tomter oppført i balansen. SKATT Foretakets virksomhet, sykehusdrift er ikke skattepliktig. Skatteberegning som frekommer i regnskapet til foretaksgruppen knytter seg i sin helhet til skattepliktig virksomhet i datterselskapene. Skattekostnaden omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattevirkninger av underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel er bare balanseført i den grad det er sannsynlig at fordelen vil bli realisert i fremtiden. 17

18

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Årsregnskap og styrets årsberetning 01.01.2009-31.12.2009 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2009 - Helse Nordmøre

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Note nr 2010 2009

RESULTATREGNSKAP Note nr 2010 2009 Årsregnskap 2010 - Sørlandet Sykehus HF RESULTATREGNSKAP Note nr 2010 2009 Basisramme 1 2 874 310 2 928 636 Aktivitetsbasert inntekt 1 1 313 228 1 238 262 Annen driftsinntekt 1 155 326 146 639 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Varekostnader 14 4 597 5 411 Lønn og andre personalkostnader 2,9

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde

Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 618 432 1 328 156 Psykisk helsevern 352 309 300 132 Anna 201

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

2009 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

2009 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Resultatregnskap 2009 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 38 578 081 38 005 637 Basisramme 1 38 005 634 38 578 081 12 196 560 12 424 956 Aktivitetsbasert inntekt 1 13 754 279 13 446

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2009 - St. Olavs Hospital HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde. Note 2 Driftsinntekter

Årsregnskap 2009 - St. Olavs Hospital HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde. Note 2 Driftsinntekter Årsregnskap 2009 - St. Olavs Hospital HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 5 482 049 5 313 362 Psykisk helsevern 1 013 084 928 344

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 836 015 742 746 Aktivitetsbasert inntekt 2 84 241 74 114 Annen driftsinntekt 2 57 598 47 979 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 St. Olavs Hospital Noter til Regnskap 2007 Utskrift fra www.stolav.no /AH Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 Somatikk 1) 4 428 118

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Note nr 2013 2012

RESULTATREGNSKAP Note nr 2013 2012 Årsregnskap 2013 - Sørlandet Sykehus HF RESULTATREGNSKAP Note nr 2013 2012 Basisramme 1 3 943 499 3 668 832 Aktivitetsbasert inntekt 1 1 505 525 1 482 073 Annen driftsinntekt 1 169 859 174 564 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF. Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen)

Helse Nord-Trøndelag HF. Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen) Helse Nord-Trøndelag HF Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen) Note 2 Store enkelttransaksjoner Investeringstilskudd Basisbevilgning 93 538 Investering psyk (DPS Nærøy) 16 000 109 538 Investeringstilskuddet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1, 18 116 511 97 667 Sum driftsinntekter 116 511 97 667

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1, 18 116 511 97 667 Sum driftsinntekter 116 511 97 667 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1, 18 116 511 97 667 Sum driftsinntekter 116 511 97 667 Varekostnader 17 4 430 4 597 Lønn og andre personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer